ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2010. Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου ΔΕΗ Α.Ε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2010. Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου ΔΕΗ Α.Ε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας"

Transcript

1 Πειραιώς 132, Αθήνα Τηλ.: Fax: Web: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2010 Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου ΔΕΗ Α.Ε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 7 η Οκτωβρίου 2010 και Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τον Νόμο 2773/1999 (ΦΕΚ Α' 286/ ) όπως ισχύει, και ειδικότερα τις διατάξεις του Άρθρου 5 που ορίζει τις αρμοδιότητες της ΡΑΕ και του Άρθρου 29, παρ. 1 σύμφωνα με την οποία γίνεται η έγκριση των τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε Μη Επιλέγοντες Πελάτες. 2. Το Άρθρο 14 παράγραφος 3 εδάφιο β του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες (Υπ. Α. 4524/ ΦΕΚ 270Β/ ) όπως ισχύει. 3. Την από Υπουργική Απόφαση (ΥΑ/Δ5/ΗΛ/Β.Φ29/23860) με θέμα «Αύξηση Τιμολογίων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΗ Α.Ε. Δεκεμβρίου 2007 και Τροποποίηση του Κώδικα Προμήθειας» μετά από τη σχετική Γνωμοδότηση της ΡΑΕ (υπ αριθμ. 545/2007). 4. Την από απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (Αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/16180), σχετικά με τις Αυξήσεις τιμολογίων πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. 5. Την υπ αριθμ. 3724/ προειδοποιητική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παράβαση υπ αριθμ. 2009/2195, η οποία κοινοποιήθηκε στην ΡΑΕ με την Ι / επιστολή του Υπουργείου Ανάπτυξης. 6. Την από Απόφαση ΡΑΕ υπ. αριθ. 2761/2009 επί της ως άνω προειδοποιητικής επιστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 7. Τον Νόμο 3845/2010 (ΦΕΚ Α' 65/ ), και ειδικότερα το Παράρτημα 3 στην ενότητα «Επιχειρηματικό Περιβάλλον» όπου καθορίζεται η έναρξη του εξορθολογισμού των τιμολογίων (ηλεκτρισμού) για τους καταναλωτές μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου Τα γενικά τιμολόγια της ΔΕΗ Α.Ε. όπως ισχύουν κατά τον Σεπτέμβριο Την από επιστολή της ΔΕΗ προς τη ΡΑΕ σχετικά με την Πρόταση Τιμολογίων Ρυθμιστικού Έλεγχου (ΔΕΑΔ/4585, ΡΑΕ Ι ). 10. Την από επιστολή της ΔΕΗ προς τη ΡΑΕ σχετικά με τα Τιμολόγια Ρυθμιστικού Έλεγχου (ΔΕΑΔ/745, ΡΑΕ Ι )

2 11. Την από επιστολή της ΡΑΕ προς την ΔΕΗ Α.Ε. σχετικά με τα Τιμολόγια Ρυθμιστικού Έλεγχου (ΡΑΕ Ο-40465). 12. Την από επιστολή της ΔΕΗ προς το ΥΠΕΚΑ (Γρ.Δ./1696, ΡΑΕ Ι ) με θέμα «Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, μεταβατικός μηχανισμός τιμολογιακής προσαρμογής», η οποία κοινοποιήθηκε στην ΡΑΕ. 13. Την από Γνωμοδότηση ΡΑΕ υπ. αριθ. 237/2010 σχετικά με τα Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου ΔΕΗ Α.Ε. (ΡΑΕ Ο-41440). 14. Τα υποβληθέντα από την ΔΕΗ Α.Ε. απολογιστικά (2009) και προϋπολογιστικά (2010) στοιχεία (Ι , Ι , Ι , Ι , I ). σκέφθηκε ως εξής: Επειδή, η ύπαρξη στρεβλώσεων στα τιμολόγια προμήθειας επιφέρει πολλαπλά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Δεν δίνονται τα κατάλληλα κίνητρα ορθολογικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Η τιμολόγηση κάτω του κόστους σε ορισμένες κατηγορίες πελατών οδηγεί σε σπατάλη ενέργειας και αναβολή ή ματαίωση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας. Ορισμένες κατηγορίες πελατών επιβαρύνονται δυσανάλογα του κόστους προμήθειάς τους βάσει των χαρακτηριστικών του φορτίου τους, έτσι ώστε σταυροειδώς να «επιδοτούν» άλλες κατηγορίες πελατών που επωφελούνται με χαμηλότερα του κόστους τιμολόγια, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική λογική. Ιστορικά, τα τιμολόγια προμήθειας δεν αντανακλούσαν συνολικά το πραγματικό υποκείμενο κόστος προμήθειας των πελατών, αυξάνοντας τον επιχειρηματικό κίνδυνο των επενδύσεων σε νέο παραγωγικό δυναμικό. Δεν δίνονται κίνητρα ανάπτυξης υγιούς ανταγωνισμού στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Οι υπέρογκες και εκτός κοστολογικής βάσης χρεώσεις σε ορισμένες κατηγορίες πελατών, εκτός από τη πρόκληση ευκαιριακής εισόδου προμηθευτών, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τη στρεβλή διαμόρφωση των τιμολογίων αυτών, δημιουργούν κίνητρα για καταστρατήγηση των όρων των τιμολογίων. Επειδή, η ανάγκη εξορθολογισμού των τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας επιβάλλεται από το σχετικό Κοινοτικό Δίκαιο, αλλά και το Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής που περιλαμβάνεται ως παράρτημα στο Νόμο 3845/2010 (σχετικό 7). Στην από προειδοποιητική επιστολή της (σχετικό 5), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει στρεβλώσεις στην αγορά Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που παρεμποδίζουν την ενεργοποίηση προμηθευτών εκτός ΔΕΗ στην εν λόγω αγορά. Επειδή, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2773/1999 (σχετικό 1), η ΡΑΕ «παρακολουθεί και εποπτεύει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας σε όλους τους τομείς της και γνωμοδοτεί στον Υπουργό Ανάπτυξης και στις αρμόδιες Αρχές για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων που αφορούν την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού και την προστασία των καταναλωτών». Οι ως άνω αρμοδιότητες της ΡΑΕ αποσκοπούν μεταξύ άλλων, στον έλεγχο: (α) Του κόστους της παρεχόμενης υπηρεσίας, ώστε να διασφαλίζεται η μακροχρόνια επιχειρηματική βιωσιμότητα της υπό εποπτεία επιχείρησης, επιτρέποντας την ανάκτηση του ρυθμιστικά επιτρεπόμενου εσόδου, και (β) του περιορισμού της δυνατότητας κατάχρησης της μονοπωλιακής θέσης της εποπτευόμενης επιχείρησης, αφενός για να προστατεύεται ο καταναλωτής από καταχρηστικώς υψηλές τιμολογήσεις, ώστε να μπορεί να λαμβάνει τις κάθε φορά αιτούμενες, ως προς την ποιότητα τους, ηλεκτρικές υπηρεσίες, και αφετέρου να διασφαλίζονται συνθήκες ανταγωνιστικής αγοράς, ήτοι να διασφαλίζεται η πρόσβαση τρίτων στην αγορά, χωρίς αυτοί να αντιμετωπίζουν καταχρηστικώς χαμηλές τιμολογήσεις, με αποτέλεσμα να τίθενται εκτός - 2 -

3 ανταγωνισμού. Συνεπώς, η ΡΑΕ δύναται να γνωμοδοτεί επί αιτημάτων τιμολογήσεων που τίθενται από εποπτευόμενες επιχειρήσεις, υπό το πρίσμα του ελέγχου του υποκείμενου κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών, των στοιχείων και παραμέτρων που χρησιμοποιούνται για τη διαφοροποίηση των τιμολογήσεων ανά κατηγορία πελατών, και της ενδεχόμενης ύπαρξης καταχρηστικών όρων στην τιμολόγηση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να προτείνει τα ρυθμιστικά εκείνα μέτρα που απαιτούνται για την αναίρεσή τους. Επειδή, η ΡΑΕ αναγνωρίζει την ανάγκη εξορθολογισμού των τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Οι στρεβλώσεις αυτές έχουν διαπιστωθεί σε σχετικές γνωμοδοτήσεις της ΡΑΕ, με πιο σημαντική την υπ αριθμ. 545/2007 που οδήγησε και στη σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (σχετικό 3). Επειδή κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 της Υπουργικής Απόφασης υπ αρ. ΥΑ Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/23860 (ΦΕΚ Β 2332/2007) (σχετικό 3) «Μέχρι τη 1η Ιουνίου 2008 η ΔΕΗ Α.Ε. καταρτίζει και υποβάλλει «τιμολόγια ρυθμιστικού ελέγχου» για κάθε βασική κατηγορία καταναλωτή, τα οποία πρέπει να είναι διαχωρισμένα ανά προσφερόμενη υπηρεσία και να ελαχιστοποιούν τυχόν σταυροειδείς επιδοτήσεις υπό τον περιορισμό του επιτρεπόμενου εσόδου. Τα τιμολόγια αυτά καταρτίζονται λαμβάνοντας υπόψη της ως άνω προτεινόμενη αύξηση επιτρεπόμενου εσόδου. Η ΔΕΗ Α.Ε. καταρτίζει μεταβατικό πρόγραμμα σύγκλισης που θα ισχύσει για τρία χρόνια και θα εμπεριέχει τις σταδιακές διαφοροποιήσεις επί των ισχυόντων γενικών τιμολογίων της επιχείρησης, ώστε στο τέλος της εν λόγω χρονικής περιόδου, αυτά να συγκλίνουν - ανά κατηγορία πελατών - με το αντίστοιχο τιμολόγιο ρυθμιστικού ελέγχου και υπό τον περιορισμό του επιτρεπόμενου εσόδου. Τα τιμολόγια που καταρτίζονται στο πλαίσιο του μεταβατικού μηχανισμού σύγκλισης εγκρίνονται κατά τα προβλεπόμενα στην παραγ. 3 του άρθρου 14 του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες.» Επειδή, «προπαρασκευαστικό στάδιο» για την κατάρτιση των κατά τα ανωτέρω «τιμολογίων ρυθμιστικού ελέγχου» συνιστά ο υπολογισμός του μέσου επιτρεπόμενου εσόδου της ΔΕΗ Α.Ε. για τις ανταγωνιστικές δραστηριότητες της παραγωγής και της προμήθειας της ΔΕΗ Α.Ε.. Επειδή, η ΔΕΗ Α.Ε. με την από 3 Νοεμβρίου 2009 επιστολή της (σχετικό 9) κατέθεσε στη ΡΑΕ πρόταση Τιμολογίων Ρυθμιστικού Ελέγχου. Η πρόταση της ΔΕΗ βασίστηκε στον προϋπολογισμό του κόστους των ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ (παραγωγή και προμήθεια) για το Επειδή, η ΡΑΕ έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά σχετικά με την εφαρμογή των νέων κατηγοριών πελατών και των νέων τιμολογιακών δομών που προτείνονται από τη ΔΕΗ Α.Ε. για το ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου προμήθειας, όπως προσδιορίζονται βάσει των διαθέσιμων στοιχείων για τα χαρακτηριστικά του φορτίου τους, λαμβάνοντας υπόψη την αναλογία της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε ώρες χαμηλού και υψηλού φορτίου (σχετικό 13). Διευκρινιστικά, ορίζονται εννέα νέες κατηγορίες Πελατών Μέσης (ΜΤ) και Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) (δύο για την ΜΤ Γενικό και Αγροτικό με όρους διακοπτόμενου φορτίου και επτά για την ΧΤ Οικιακό με χρονοχρέωση, Οικιακό χωρίς χρονοχρέωση, Γενικό με χρέωση ισχύος, Γενικό χωρίς χρέωση ισχύος, Γενικό χωρίς χρέωση ισχύος με χρονοχρέωση ενέργειας, Αγροτικό με όρους διακοπτόμενου φορτίου, Φωτισμός Οδών και Πλατειών). Οι Πελάτες αγροτικής χρήσης που δεν αποδέχονται τους όρους διακοπτόμενου φορτίου, εντάσσονται στην αντίστοιχη κατηγορία γενικής χρήσης. Τα τιμολόγια Πολυτέκνων, το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και το τιμολόγιο ΒΑ αεροδρομίου ρυθμίζονται με ειδικές διατάξεις. Οι Πελάτες των τοπικών εφημερίδων εντάσσονται στα Γενικά τιμολόγια ΧΤ. Τα τιμολόγια Β15Β και Β25Β είναι ανενεργά και καταργούνται. Επειδή, στην ίδια γνωμοδότηση (σχετικό 13) ζητήθηκε ξανά από τη ΔΕΗ (είχε προηγηθεί και σχετική επιστολή, βλ. σχετικό 11) να καταθέσει συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τα απολογιστικά στοιχεία για το 2009, καθώς και τον προϋπολογισμό για το 2010 και 2011, έτσι ώστε να ακολουθήσει από τη ΡΑΕ η διαφανής και εύλογη εκτίμηση του επιτρεπόμενου εσόδου της ΔΕΗ και επομένως και του εύλογου ύψους του ανταγωνιστικού σκέλους των τιμολογίων ανά νέα κατηγορία πελατών

4 Επειδή, η ΔΕΗ έχει ήδη καταθέσει τα ζητηθέντα στοιχεία και σχετικές διευκρινήσεις για τα έτη 2009 και 2010 (σχετικό 14), ενώ τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό του 2011 δεν είναι ακόμα διαθέσιμα από την επιχείρηση. Δεδομένου όμως του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής του εξορθολογισμού των τιμολογίων (το Μνημόνιο σχετικό 7 καθορίζει την έναρξη του εξορθολογισμού μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου 2010), και δεδομένου ότι προτείνεται να εφαρμοστεί μηχανισμός αναπροσαρμογής των τιμολογίων για σημαντικές αποκλίσεις προκαθορισμένων δεικτών, δεν κρίνεται στην παρούσα χρονική στιγμή αναγκαία η κατάθεση από τη ΔΕΗ περαιτέρω στοιχείων για τον προϋπολογισμό του Επειδή, σχετικά με το ύψος των τιμολογίων προμήθειας, θα πρέπει αυτό να αντανακλά το υποκείμενο κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Το ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων θα πρέπει επομένως να καλύπτει το κόστος παραγωγής, το κόστος λειτουργίας της χονδρεμπορικής αγοράς, το κόστος της δραστηριότητας της προμήθειας και ένα εύλογο κέρδος. Επειδή, βάσει των στοιχείων που έχει καταθέσει η ΔΕΗ (σχετικά 9 και 14), το κόστος παραγωγής και προμήθειας που επιβαρύνει τη ΔΕΗ παρουσιάζεται συγκεντρωτικά στους παρακάτω πίνακες. Πίνακας 1 Κόστος παραγωγής και αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα (χιλ. ) Απολογισμός Απολογισμός ΔΕΗ Παραγωγή Κόστος Καυσίμων Λειτουργικά Έξοδα Κόστος Κεφαλαίου (με απόδοση κεφαλαίου 8%) Διορθώσεις (έσοδα από παροχή υπηρεσιών και πωλήσεις) ΔΕΗ Εμπορία Αγορές Ενέργειας από τρίτους Διορθώσεις (εξαγωγές και εσωτερικές πωλήσεις) Συνολικό κόστος ενέργειας Ανηγμένες πωλήσεις ΔΕΗ στο ΔΣ (GWh) , , ,6 Μέσο κόστος ενέργειας ( /MWh) 68,24 60,43 66,39 Πίνακας 2 Ανάλυση δαπανών Εμπορίας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα (χιλ. ) Απολογισμός Απολογισμός 'Eξοδα ΔΕΗ Εμπορία Λειτουργικά Έξοδα Άλλα Κόστη Διάθεσης (Προβλέψεις και Αποσβέσεις) Κόστος Κεφαλαίου

5 Επειδή, το μέσο κόστος για την ενέργεια (Πίνακας 1) στην πρόταση της ΔΕΗ για τα Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου είναι 68,24 /MWh (βάσει προϋπολογισμού 2009) ενώ βάσει των στοιχείων του προϋπολογισμού για το 2010 μειώνεται στο 66,39 /MWh. Εάν προστεθούν και οι δαπάνες της εμπορίας (Πίνακας 2), και μια απόδοση της τάξης του 3% για την εμπορία, το κόστος διαμορφώνεται στα 73,20 /MWh και 72,15 /MWh αντίστοιχα. Επειδή, η ΡΑΕ, στο πλαίσιο του συνόλου των ως άνω ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων της, προέβη σε ανάλυση των απολογιστικών και προϋπολογιστικών στοιχείων και των σχετικών διευκρινήσεων που παρείχε η ΔΕΗ, με σκοπό τη διαμόρφωση της άποψής της αναφορικά με ένα εύλογο ύψος Επιτρεπόμενου Εσόδου της ΔΕΗ για τις ανταγωνιστικές της δραστηριότητες. Παρατηρήθηκαν τα εξής: Η παραγωγή από πετρελαϊκές μονάδες στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα εμφανίζεται σημαντικά μειωμένη το 2010 συγκριτικά με το 2009 (-93,4% στο πρώτο εξάμηνο σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΜΗΕ). Συνεπώς, η εκτίμηση της ΔΕΗ για το κόστος υγρών καυσίμων εκτιμάται ιδιαίτερα υψηλή. Επίσης, εκτιμάται ότι, η είσοδος νέων, πολύ αποδοτικότερων μονάδων στο σύστημα, θα υποκαταστήσει πρακτικά ολοσχερώς τη χρήση μονάδων της ΔΕΗ που χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα. Η παραγωγή από λιγνίτη εμφανίζεται επίσης μειωμένη το 2010, αν και σε μικρότερο βαθμό (-13% στο πρώτο εξάμηνο). Επίσης, το εσωτερικό κόστος του λιγνίτη οφείλεται κατά σχεδόν 50% σε κόστος μισθοδοσίας, το οποίο ήδη επηρεάζεται από τα πρόσφατα κυβερνητικά μέτρα. Συνεπώς, η ΡΑΕ έχει την άποψη ότι θα ήταν εύλογο, όπως το συνολικό κόστος του λιγνίτη της ΔΕΗ μειωθεί κατά 6%, λαμβάνοντας υπόψη όμως και την αναμενόμενη αύξηση του μοναδιαίου κόστους παραγωγής από λιγνίτη, λόγω της αναπόφευκτης σταδιακής υποβάθμισης της ποιότητας του καυσίμου και μείωσης της αποδοτικότητας των ορυχείων σε σχέση με την καθαρή παραγόμενη ενέργεια. Η υποβαλλόμενη από τη ΔΕΗ Α.Ε. εκτίμηση του κόστους μισθοδοσίας της ΔΕΗ δεν έχει λάβει υπόψη τις περικοπές που εισαγάγουν τα πρόσφατα κυβερνητικά μέτρα. Συνεπώς, εκτιμάται εύλογο οι εν λόγω εκτιμήσεις να μειωθούν κατά 10%. Η εν λόγω εκτίμηση περί μείωσης αυτή αφορά και στα επιμερισθέντα έξοδα Διοίκησης, καθώς και στην εσωτερική χρέωση από παροχή υπηρεσιών από τη Γενική Διεύθυνση Ορυχείων, η οποία χρέωση σε μεγάλο ποσοστό οφείλεται σε κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού. Η ΡΑΕ έχει τη θέση ότι θα ήταν σκόπιμο να δοθεί κίνητρο ώστε να μειωθούν τα λειτουργικά έξοδα της ΔΕΗ, και συνεπώς εκτιμά ως εύλογη την απομείωσή τους κατά 2% για τον υπολογισμό του επιτρεπόμενου εσόδου. Ταυτόχρονα με τη βελτίωση της αποδοτικότητας της ΔΕΗ, η ΡΑΕ έχει τη θέση ότι θα ήταν σκόπιμο να δοθούν κίνητρα για νέες επενδύσεις. Θεωρεί συνεπώς εύλογη τη χορήγηση υψηλότερου ποσοστού απόδοσης από το αιτούμενο 8% (το οποίο συμπίπτει και με το ποσοστό απόδοσης στις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες των δικτύων για το 2010, οι οποίες όμως δραστηριότητες ενέχουν και χαμηλότερο επιχειρηματικό κίνδυνο) και, έτσι, εκτιμάται ότι θα ήταν εύλογο η απόδοση για τη δραστηριότητα της παραγωγής να ορίζεται στο 10%. Συνεπώς, σε συνέχεια όλων των ανωτέρω, η εκτίμηση ενός εύλογου Επιτρεπόμενου Εσόδου για την κάλυψη του κόστους της ΔΕΗ για την παραγωγή και αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Πίνακας 3), αλλά και για τη δραστηριότητα της εμπορίας (Πίνακας 4) στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, αποτυπώνεται ως εξής: - 5 -

6 Πίνακας 3 Εύλογο Έσοδο για την παραγωγή και αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα (χιλ. ) 2010 (ΔΕΗ) Επιτρεπόμενο έσοδο (ΡΑΕ) Διαφορά ΔΕΗ Παραγωγή % Κόστος Καυσίμων % Αγορές Ενέργειας % Λειτουργικά Έξοδα % Κόστος Κεφαλαίου % Διορθώσεις % ΔΕΗ Εμπορία % Αγορές Ενέργειας % Διορθώσεις % Συνολικό κόστος ενέργειας % Μέσο κόστος ενέργειας ( /MWh) 66,39 63,04-5% Πίνακας 4 Εύλογο Έσοδο Εμπορίας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα (χιλ. ) 2010 (ΔΕΗ) Επιτρεπόμενο έσοδο (ΡΑΕ) Διαφορά Σύνολο ΔΕΗ Εμπορία ,1% Λειτουργικά Έξοδα ,4% Άλλα Κόστη Διάθεσης % Κόστος Κεφαλαίου % Επειδή, η τυχόν εφαρμογή των απόψεων της ΡΑΕ για το κόστος παραγωγής και αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα αναφορικά με τον προϋπολογισμό του 2009 (σχετικό 9, Πίνακας 1 και Πίνακας 3) οδηγούν σε μια μείωση της τάξης του 7,6% στο προτεινόμενο από τη ΔΕΗ Α.Ε. μέσο έσοδο, και 15,7% στο συνολικό επιτρεπόμενο κόστος. Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία (Πίνακας 3 και Πίνακας 4), καθώς και ένα εύλογο κέρδος για τη δραστηριότητα της εμπορίας της τάξης του 5%, το μέσο Επιτρεπόμενο Έσοδο της ΔΕΗ για τις ανταγωνιστικές δραστηριότητες της παραγωγής και της προμήθειας εκτιμάται να διαμορφώνεται τελικά στα 69,78 /MWh, δηλαδή κατά 4,7% μειωμένο συγκριτικά με την πρόταση της ΔΕΗ με προϋπολογιστικά στοιχεία Επειδή, το συνολικό έσοδο επιμερίζεται στις επιμέρους νέες κατηγορίες Πελατών, έτσι ώστε να προκύπτει ένα εύλογο μέσο έσοδο ανά κατηγορία Πελάτη που να βασίζεται στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά φορτίου της υπ όψη κατηγορίας. Ο επιμερισμός του επιτρεπόμενου εσόδου θα πρέπει να αφορά το σύνολο των τιμολογίων. Ενδεχόμενη μερική υιοθέτησή της, επιλεκτικά και μόνο για ορισμένες κατηγορίες Πελατών, και τυχόν χρονική ασυμμετρία ως προς τη εφαρμογή της, θα οδηγούσε στην ανάγκη επανεκτίμησης των λοιπών παραμέτρων (μέσο έσοδο των λοιπών κατηγοριών), έτσι ώστε να διατηρείται αμετάβλητο το συνολικό μέσο Επιτρεπόμενο Έσοδο της επιχείρησης. Επειδή, το συνολικό εκτιμώμενο εύλογο Επιτρεπόμενο Έσοδο αντικατοπτρίζει την ευνοϊκή κατά το έτος 2010 συγκυρία χαμηλού κόστους, η οποία προέρχεται κυρίως από την αυξημένη συμμετοχή της υδροηλεκτρικής παραγωγής στο συνολικό ενεργειακό μείγμα, όπως αυτή αποτυπώνεται και στην Οριακή Τιμή του Συστήματος (ΟΤΣ) κατά το έτος 2009 και κατά το τρέχον έτος. Υπό κανονικές συνθήκες, το κόστος παραγωγής, και συνεπώς και η ΟΤΣ, - 6 -

7 επηρεάζεται και από παράγοντες εκτός του ελέγχου του ελληνικού συστήματος παραγωγής, όπως είναι η τιμή του φυσικού αερίου. Σε περιβάλλον αυξημένου κόστους παραγωγής, και συνεπώς αυξημένης ΟΤΣ, η συνέχιση της εφαρμογής σταθερού Επιτρεπόμενου Εσόδου θα εκμηδένιζε οποιοδήποτε περιθώριο κέρδους που είναι αναγκαίο για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, και ενδεχομένως να οδηγούσε και σε ζημιές. Συνεπώς, κρίνεται ρυθμιστικά απαραίτητη η επικαιροποίηση, σε εξαμηνιαία βάση, των στοιχείων κόστους παραγωγής και προμήθειας, ώστε το ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων να αντανακλά μεταβολές στο υποκείμενο κόστος της επιχείρησης (αυξήσεις αλλά και μειώσεις). Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να προληφθούν περιπτώσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε χρηματοπιστωτική ασφυξία τη δραστηριότητα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη την επιδείνωση των συνθηκών που επικρατούν στο χρηματοπιστωτικό τομέα, και επιβαρύνουν δυσμενώς την αγορά δανειακών κεφαλαίων για την εξασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας των επιχειρήσεων. Γνωμοδοτεί: Προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2773/1999 και της υπ. αριθ. Δ5/ΗΛ/Β.Φ29/23860 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 2332/ ) αναφορικά με το εκεί προβλεπόμενο «προπαρασκευαστικό στάδιο-πράξη» του υπολογισμού του μέσου Επιτρεπόμενου Εσόδου της ΔΕΗ για τις ανταγωνιστικές δραστηριότητες αυτής: Α. Ως εύλογο μέσο Επιτρεπόμενο Έσοδο της ΔΕΗ για τις ανταγωνιστικές δραστηριότητες της παραγωγής και της προμήθειας, τα 69,8 /MWh, έναντι των 73,2 /MWh που ήταν η αρχική πρόταση της ΔΕΗ (βάσει προϋπολογισμού 2009). Β. Ως εύλογο επιμερισμό Επιτρεπόμενου Εσόδου της ΔΕΗ ανά νέα κατηγορία Πελατών: Νέα Κατηγορία (Γνωμοδότηση ΡΑΕ 237/2010) Γενικό Μέσης Τάσης (ΜΤ) Αγροτικό ΜΤ (Διακοπτόμενο) Οικιακό (συνολικές τιμές για τιμολόγια με και χωρίς χρονοχρέωση) Μέσο Ανταγωνιστικό Έσοδο - Πρόταση ΔΕΗ ( /MWh) Αποδεκτό από τη ΡΑΕ Μέσο Ανταγωνιστικό Έσοδο ( /MWh) Υφιστάμενο Τιμολόγιο ΔΕΗ Β1 70,7 61,4 Β1Β 69,7 64,7 Β2 77,8 69,3 Β2Β 81,1 77,4 ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΤ 59,6 52, ,9 79, ,4 75, ,8 74, ,1 74, και άνω 78,9 73,0 Γ21 79,8 81,1 Γενικό Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) (χωρίς χρέωση ισχύος) Γ21Β 79,0 80,9 Γενικό ΧΤ (με χρέωση Γ22 76,5 79,9 ισχύος) Γ22Β 81,2 82,1 Γενικό ΧΤ (χωρίς χρέωση Γ23 76,6 68,5 ισχύος, με χρονοχρέωση) Γ23Β 76,4 68,7 Αγροτικό ΧΤ (Διακοπτόμενο) ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΤ 63,3 58,7-7 -

8 Νέα Κατηγορία (Γνωμοδότηση ΡΑΕ 237/2010) Φωτισμός Οδών και Πλατειών Μέσο Ανταγωνιστικό Έσοδο - Πρόταση ΔΕΗ ( /MWh) Αποδεκτό από τη ΡΑΕ Μέσο Ανταγωνιστικό Έσοδο ( /MWh) Υφιστάμενο Τιμολόγιο ΔΕΗ Φωτισμός Οδών και Πλατειών 64,0 65,3 Συνιστά: Α. Την κατάρτιση από μέρους της ΔΕΗ Α.Ε. νέου τιμοκαταλόγου για το ανταγωνιστικό σκέλος των Τιμολογίων Ρυθμιστικού Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε. στη βάση εύλογου μέσου Επιτρεπόμενου ανταγωνιστικού Εσόδου ανά νέα κατηγορία Πελατών, και άμεση κοινοποίησή αυτού στη ΡΑΕ. Β. Την ανάπτυξη μηχανισμού προσαρμογής, ανά εξάμηνο, του ανταγωνιστικού σκέλους των τιμολογίων στο κόστος της χονδρεμπορικής αγοράς, για τους ρυθμιστικούς λόγους που αναλύθηκαν ως άνω. Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2010 Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ Δρ. Νίκος Βασιλάκος - 8 -

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012 Επί της με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-146576/11.11.2011 καταγγελίας της εταιρείας με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την προσθήκη της Παραγράφου Δ. Αθήνα, 3/12/21 Ο Πρόεδρος Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α θ ή ν α, Ν ο έ μ β ρ ι ο ς 2 0 1 2 ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 663/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 663/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 663/2013 Σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2014-30 Ιουνίου 2014) H παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340/2014 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340/2014 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340/2014 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 3 Σεπτεμβρίου 21 σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πλαίσιο 05.07.2012 Εν όψει της εφαρμογής των ρυθμίσεων της Τρίτης Ενεργειακής έσμης, αλλά και του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 568/2011. Για την επιβολή ανώτατων τιµών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε ορισµένους νοµούς της χώρας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 568/2011. Για την επιβολή ανώτατων τιµών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε ορισµένους νοµούς της χώρας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 568/2011 Για την επιβολή ανώτατων τιµών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003 ΕΩΣ Ν.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003 ΕΩΣ Ν. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003 ΕΩΣ Ν.211(Ι)/2012 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 02/2015 Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, Αθήνα Τηλ. : 3727400 Fax : 3255460 Ε-mail: info@rae.gr Αθήνα, 15 Ιουλίου 2003 Προς : Θέµα : Κωδικός : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012 ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ GREEN

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ GREEN ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ GREEN Περιεχόμενα 1. Γενικά Στοιχεία για την GREEN 2. Ορισμοί 3. Γενικά Στοιχεία για τον ΑΔΜΗΕ και το ΔΕΔΔΗΕ 4. Διαδικασία και προϋποθέσεις σύναψης Σύμβασης Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ LRMC ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ LRMC ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ LRMC ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012-31 Δεκεμβρίου 2012)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012-31 Δεκεμβρίου 2012) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012-31 Δεκεμβρίου 2012) H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ GREEN

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ GREEN ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ GREEN 1 Περιεχόμενα Σελ. 1. Γενικά Στοιχεία για την GREEN..3-4 2. Ορισμοί.4 3. Γενικά Στοιχεία για τον ΑΔΜΗΕ και το ΔΕΔΔΗΕ.4-6 4. Διαδικασία και προϋποθέσεις σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Έντυπο Υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας Έντυπο Υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας Σωρού 8-10, Κτίριο Γ, Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι, Αθήνα - Τηλ.: 18 128 - Fax: 210 34 41 245 Περιεχόμενα 1. Γενικά Στοιχεία για την ELPEDISON... 2 2. Ορισμοί... 3 3. Αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012 ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 Η ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ... 4 Γενικά... 4 Διαμόρφωση Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ)... 4 Αρμοδιότητες ΛΑΓΗΕ... 5 Αρμοδιότητες ΑΔΜΗΕ...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» Ι. Γενικό Μέρος Με τις εισαγόμενες διατάξεις, με τις οποίες συμπληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 446/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 446/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 446/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 15 η Μαΐου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Β.Ε.Α.Ε.

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Β.Ε.Α.Ε. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Β.Ε.Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

SA.34918 (2012/N) Ελλάδα Αξιοποίηση του Γεωθερμικού Πεδίου Ερατεινού Δήμου Νέστου

SA.34918 (2012/N) Ελλάδα Αξιοποίηση του Γεωθερμικού Πεδίου Ερατεινού Δήμου Νέστου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2013 C(2013) 4415 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: SA.34918 (2012/N)

Διαβάστε περισσότερα