Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός"

Transcript

1 Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε) με έδρα την Αθήνα. Ο Σύλλογος δύναται να ανοίγει και να διατηρεί γραφεία/παραρτήματα σε οιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της Ε.Ε. με απόφαση του Δ.Σ. Η επωνυμία αποδίδεται στην αγγλική ως Hellenic Association of Conference Interpreters. Άρθρο 2 - Σκοπός Σκοπός του Συλλόγου είναι η κατοχύρωση των κανόνων του επαγγέλματος του διερμηνέα, η διαφύλαξη, προάσπιση, προαγωγή και συλλογική εκπροσώπηση των συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του, καθώς και η αποσαφήνιση των υποχρεώσεών τους απέναντι στους αποδέκτες της διερμηνείας. Επίσης, στους σκοπούς περιλαμβάνονται τα εξής: α) η εκπόνηση, διάδοση και μελλοντική αναπροσαρμογή ενός κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη του, β) η προώθηση και προάσπιση ορθών επαγγελματικών προτύπων, πρακτικών και συνθηκών εργασίας, γ) η ενημέρωση κάθε εμπλεκόμενου στην οργάνωση συνεδρίων σχετικά με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της επαγγελματικής διερμηνείας με σκοπό τη διασφάλιση κατάλληλων και αξιοπρεπών συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος, δ) η συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις, σωματεία με το ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο και η συμμετοχή σε δευτεροβάθμιες ή τριτοβάθμιες οργανώσεις που τυχόν δημιουργηθούν στο μέλλον, ε) η συμβολή στην εκπαίδευση και κατάρτιση των διερμηνέων συνεδρίων μέσω συνεδρίων, σεμιναρίων, συναντήσεων, δημοσιεύσεων, κλπ., καθώς και η ενημέρωση των απόφοιτων ή νεοεισερχόμενων διερμηνέων για τους όρους άσκησης του επαγγέλματος, στ) η παροχή συνδρομής στα μέλη του για τη διεκδίκηση των εύλογων δικαιωμάτων τους, ζ) η τήρηση και δημοσίευση μητρώου διερμηνέων, η) η ανάδειξη, αναβάθμιση και βελτίωση της εικόνας της διερμηνείας συνεδρίων, θ) η παροχή γνωμοδοτήσεων και αποφάνσεων ως προς την καταλληλότητα χώρων ή εγκαταστάσεων διερμηνείας, ι) η ενθάρρυνση του ενδοεπαγγελματικού διαλόγου (δημιουργία πλατφόρμας επικοινωνίας και πληροφόρησης των μελών του Συλλόγου, ιστοσελίδας, ενημερωτικού δελτίου, κλπ), ια) η ενημέρωση των μελών του σχετικά με εκπαιδευτικά προγράμματα ή σεμινάρια κατάρτισης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ια) η σύνταξη υποδειγμάτων/τυποποιημένων κειμένων (π.χ. σύμβαση παροχής υπηρεσιών διερμηνείας, κατευθυντήριες γραμμές), ιβ) η αναγνώριση των μελών του Συλλόγου ως ορκωτών διερμηνέων με όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτό, ιγ) η δυνατότητα του σωματείου να παρίσταται και να εκπροσωπεί τα μέλη του ενώπιον όλων των αρμόδιων φορολογικών, διοικητικών, δικαστικών κλπ. αρχών για οποιοδήποτε θέμα και πρόβλημα σχετικό με τους διερμηνείς και τη διερμηνεία (φορολογικά, διοικητικά, επαγγελματικά, σε επίπεδο εκπαίδευσης κλπ) τόσο στην Ελλάδα όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2 Άρθρο 3 - Μέσα Μέσα για την πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου είναι κάθε νόμιμος τρόπος που θα κρίνει πρόσφορο η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του Συλλόγου. i. Ο Σύλλογος θα έχει δικτυακό τόπο με μοναδικό όνομα πόρου (URL) και επίσημη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ). ii. Ο Σύλλογος διατηρεί σφραγίδα η οποία φέρει τα εξής χαρακτηριστικά: Στρογγυλή όπου περιφερειακά αναγράφεται η πλήρης επωνυμία και στο κέντρο το ακρωνύμιο (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε). iii. Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα σύνδεσης με ενώσεις, ομοσπονδίες κλπ. τόσο σε επίπεδο εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές, που να έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς με τον ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε σκοπούς. Άρθρο 4 - Μέλη i. Μέλος του Συλλόγου μπορεί να γίνει μετά από αίτησή του κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί το επάγγελμα του διερμηνέα εντός ή/και εκτός της Ελληνικής επικράτειας. ii. Ο φάκελος της υποψηφιότητας νέου μέλους υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο πιστοποιεί την εγκυρότητα του φακέλου με τη συνδρομή του νομικού συμβούλου του Συλλόγου και τον υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. iii. Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε: α. Πλήρη Μέλη Κάθε πλήρες μέλος έχει δικαίωμα να λαμβάνει μέρος στις δραστηριότητες του Συλλόγου, να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα ψήφου, να εκλέγει και να εκλέγεται στα όργανα του Συλλόγου. Έχει επίσης το δικαίωμα να υποβάλλει προτάσεις γραπτές ή/και προφορικές προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση. β. Επίτιμα Μέλη Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανακηρυχθούν επίτιμα μέλη του Συλλόγου προσωπικότητες που έχουν σημαντική παρουσία στο χώρο της πνευματικής δημιουργίας ή έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο ή τον κλάδο της διερμηνείας, ή έχουν αξιοσημείωτη επαγγελματική πορεία. Τα επίτιμα μέλη είναι απαλλαγμένα των εισφορών και δεν έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. iv. Κριτήρια εισδοχής νέων μελών Ως πλήρη μέλη θα γίνονται δεκτοί: Όσοι έχουν πτυχίο διερμηνείας συνεδρίων (βασικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών) και κατ ελάχιστον 100 μέρες εργασίας ως διερμηνείς συνεδρίων. Ή Όσοι έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης άλλο και κατάρτιση διερμηνέως συνεδρίων και κατ ελάχιστον 120 ημέρες εργασίας ως διερμηνείς συνεδρίων Ή

3 Όσοι δεν πληρούν κάποιον από τους ανωτέρω όρους αλλά έχουν πάνω από 150 ημέρες εργασίας και εμπίπτουν στην περίπτωση διερμηνέα μεγάλου κύρους και γίνονται δεκτοί κατόπιν ομόφωνης απόφασης του ΔΣ. Ως ημέρες εργασίας νοούνται αποκλειστικά και μόνο ημέρες εργασίας συνεδριακής διερμηνείας (διαδοχικής/ταυτόχρονης ή ψιθυριστής) και όχι διερμηνείας δικαστηρίων ή συνοδείας. Πώς θα αποδεικνύονται οι μέρες εργασίας;; Τα υποψήφια μέλη θα καταθέτουν μια λίστα με τις ημέρες εργασίας (ημερομηνία/ τίτλος συνεδρίου/ γλώσσες εργασίας) και αντίγραφο από το μπλοκάκι αποδείξεων. Μπορούν να διαγράφουν από τα φωτοαντίγραφα των αποδείξεων το ποσό της αμοιβής και το όνομα του πελάτη για λόγους εχεμύθειας. Η επαλήθευση των δικαιολογητικών θα γίνεται από το Δ.Σ.. Τα υποψήφια μέλη θα πρέπει να έχουν έναρξη επαγγέλματος στην εφορία ως διερμηνείς. Κατάρτιση διερμηνέων: Η κατάρτιση διερμηνέως θα πρέπει στο πρόγραμμα σπουδών να περιλαμβάνει μαθήματα διαδοχικής και ταυτόχρονης διερμηνείας διάρκειας τουλάχιστον 6 (έξι) μηνών. Άρθρο 5 - Υποχρεώσεις μελών Τα μέλη οφείλουν να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου, να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού και του Κώδικα Δεοντολογίας του Συλλόγου, να εφαρμόζουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, και να καταβάλλουν εμπρόθεσμα την οικονομική συνδρομή που ορίζεται και δύναται να τροποποιηθεί από τη Γενική Συνέλευση. Άρθρο 6 - Διαγραφή μελών Το Διοικητικό Συμβούλιο, με γραπτή και αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 4/5 των μελών του, έχει δικαίωμα να επιπλήξει ή/και να διαγράψει τα μέλη που παραβαίνουν τις διατάξεις του Καταστατικού, του Κώδικα Δεοντολογίας ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή ενεργούν συστηματικά με τρόπο που βλάπτει τους σκοπούς ή τα συμφέροντα του Συλλόγου, αφού προηγουμένως ακούσει τους ισχυρισμούς του υπό εξέταση μέλους. Για την οριστική διαγραφή του μέλους ή την απαλλαγή του αποφαίνεται η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία ¾ των παρόντων μελών. Άρθρο 7 - Όργανα Συλλόγου Όργανο του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο. Άρθρο 8 - Γενική Συνέλευση Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συλλόγου. i. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν ανήκει, από το νόμο ή το καταστατικό στην αποκλειστική αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Εκλέγει, ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα λοιπά όργανα του Συλλόγου. Χαράσσει την πολιτική και τον προγραμματισμό του Συλλόγου. Συνιστά ομάδες εργασίας και επιτροπές.

4 ii. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και για την έναρξή της απαιτείται απαρτία που σχηματίζεται από το 50%+1 των μελών του Συλλόγου. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται -κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την ακριβή ώρα και χώρο- εντός 2 εργασίμων ημερών, με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων μελών. iii. Η Γενική Συνέλευση προκηρύσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον 30 ημερολογιακές ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της. Τα μέλη ειδοποιούνται με γραπτή ατομική πρόσκληση μέσω και με ανάρτηση της πρόσκλησης στον δικτυακό τόπο του Συλλόγου, στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο χώρος, η ημερομηνία και η ώρα της συνεδρίασης. Την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, αφού διαπιστώσει την ύπαρξη απαρτίας, την κηρύσσει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν απουσιάζει ο Πρόεδρος την κηρύσσει ο Αντιπρόεδρος ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου. Χρέη τριμελούς προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης εκτελούν ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός διαφορετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν πρότασης πλήρους μέλους αυτής, αμέσως μετά τη διαπίστωση της απαρτίας και την έναρξη των εργασιών της. Το προεδρείο συντονίζει τη διαδικασία και τηρεί τα πρακτικά της συνεδρίασης, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο. iv. Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν τα μέλη του Συλλόγου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις με τη φυσική τους παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης (video-conferencing). Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά προ της ψηφοφορίας κατόπιν πρότασης πλήρους μέλους. Εάν στο νόμο ή το καταστατικό δεν ορίζεται κάτι άλλο, αρκεί η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Προσθήκη θέματος στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση κατόπιν πρότασης πλήρους μέλους της. v. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου συγκαλείται μία φορά ετησίως, ιδανικά μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους. Η τακτική Γενική Συνέλευση κρίνει τη λογοδοσία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβούλιου, εγκρίνει τον ισολογισμό και απολογισμό του προηγούμενου έτους, και συμπίπτει χρονικά με τις εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. vi. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε φορά που κρίνεται τούτο αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Συγκαλείται, επίσης, εάν το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο το 1/5 των ταμειακώς ενήμερων μελών. Στην αίτηση αναγράφονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός μηνός από τη λήψη της αίτησης. Άρθρο 9 - Εκλογές Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγονται ως εξής:.

5 i. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί την Τακτική Γενική Συνέλευση, ορίζει την ημερομηνία και χώρο διεξαγωγής των εκλογών και παράλληλα ανακοινώνει την έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων για τις εκλογές. Κατόπιν παρέλευσης δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει τη λήξη υποβολής υποψηφιοτήτων και προβαίνει στην εξέταση της εγκυρότητας των υποψηφιοτήτων εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών. Την πέμπτη (5) ημέρα αναρτά στον ιστότοπο του Συλλόγου το ενιαίο ψηφοδέλτιο για τις εκλογές, με δυνατότητα μεταφόρτωσης (download) για χρήση στο πλαίσιο επιστολικής ψήφου. Κατόπιν επιπλέον δέκα (10) ημερών και στο πλαίσιο της ήδη συγκληθείσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το σώμα εκλέγει Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκκινεί και διεξάγει την εκλογική διαδικασία και δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει μέλη που έχουν ήδη υποβάλει υποψηφιότητα για τις διενεργούμενες εκλογές. Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρό της μεταξύ των μελών της. ii. Η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί τη διαλογή των ψηφοδελτίων και ανακηρύσσει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους 5 υποψηφίους που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. Οι επιλαχόντες θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καλούνται, κατά σειρά επιτυχίας, να καταλάβουν τη θέση που, για οποιοδήποτε λόγο, θα βρεθεί κενή κατά τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. iii. Ενστάσεις κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας ή της διαλογής υποβάλλονται προς την Εφορευτική Επιτροπή και κρίνονται από αυτή. Το εκλογικό υλικό φυλάσσεται στα γραφεία του Συλλόγου με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής (και στη συνέχεια του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου) για διάστημα 1 έτους ημερών. Σημειώνεται ότι προβλέπεται η διαδικασία της επιστολικής ψήφου η οποία πρέπει να έχει παραληφθεί μέχρι το κλείσιμο της κάλπης της εκλογικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, το μέλος του Συλλόγου αποστέλλει επιστολή που περιέχει το ψηφοδέλτιο εντός λευκού φακέλου, και ξεχωριστά το αποδεικτικό κατάθεσης της εισφοράς, ως μέσο ταυτοποίησής του. Άρθρο 10 - Διοικητικό Συμβούλιο Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές Δ.Σ. του οποίου η θητεία είναι διετής με δικαίωμα επανεκλογής. i. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις του Συλλόγου σύμφωνα με το Καταστατικό και στο πλαίσιο των κατευθύνσεων που χαράσσει η Γενική Συνέλευση. Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που απασχολούν το Σωματείο. Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου και συντονίζει τη δραστηριότητα για τις ομάδες εργασίας και επιτροπές που έχει συστήσει η Γενική Συνέλευση. ii. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν 2 μέλη του με έγγραφη αίτηση τους προς τον Πρόεδρο. Βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον 4 μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. iii. Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πλειοψηφήσαντα των εκλογών μέσα σε διάστημα 8 ημερών από την διεξαγωγή των

6 εκλογών και συγκροτείται σε σώμα με αρχαιρεσίες μεταξύ των μελών για τις θέσεις Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα, Αναπληρωτή Γραμματέα και Ταμία. iv. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σωματείο δικαστικώς και εξωδίκως, Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Συνυπογράφει με το Γραμματέα κάθε έγγραφο που εκπορεύεται από το Σωματείο, και με τον Ταμία όλα τα εντάλματα πληρωμής. v. Ο Αντιπρόεδρος συνεργάζεται με τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλες του τις δραστηριότητες όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. vi. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία υπογράφονται και από όλα τα μέλη που έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση, είναι υπεύθυνος για το αρχείο και τα βιβλία του Συλλόγου, πλην των βιβλίων του Ταμείου, διεκπεραιώνει την ηλεκτρονική και φυσική αλληλογραφία, φυλάσσει τη σφραγίδα του Συλλόγου και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα έγγραφα του Συλλόγου. vii. Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του Ταμείου του Συλλόγου. Ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές με αποδείξεις ή εντάλματα που συνυπογράφονται από τον Πρόεδρο και αποδίδει λογαριασμό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τηρεί και φυλάσσει τα διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία του Συλλόγου. Συντάσσει τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό και τον παρουσιάζει στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Ανοίγει και διαχειρίζεται τον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου. Άρθρο 11 - Πόροι Πόροι του Συλλόγου είναι οι ετήσιες συνδρομές και οι έκτακτες εισφορές των μελών, το ύψος των οποίων προσδιορίζεται με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, επιχορηγήσεις από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, πρόσοδοι από την εκμετάλλευση της περιουσίας του, έσοδα από την οργάνωση εκδηλώσεων, τις εκδόσεις, ή άλλες δραστηριότητες σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό, καθώς και κάθε άλλος νόμιμος πόρος. Άρθρο 12 - Τροποποίηση Καταστατικού Τροποποίηση του καταστατικού μπορεί να γίνει μόνον από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον παρίσταται τουλάχιστον το ¾ των ταμειακώς ενήμερων μελών και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων. Το θέμα της τροποποίησης του Καταστατικού πρέπει να περιέχεται στην ημερήσια διάταξη που έχει αποσταλεί στα μέλη του Συλλόγου και δε μπορεί να προστεθεί κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης (η οποία στην εν λόγω περίπτωση ονομάζεται Καταστατική γενική Συνέλευση). Άρθρο 13 - Παραρτήματα Καταστατικού Το παρόν Καταστατικό συνοδεύεται από το εξής ένα παράρτημα: Κώδικα Δεοντολογίας. Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού και για τυχόν τροποποίησή του ισχύει η διαδικασία του Άρθρου 11 περί Τροποποίησης Καταστατικού. Άρθρο 14 - Διάλυση Συλλόγου

7 Ο Σύλλογος διαλύεται εάν απομείνουν μέλη λιγότερα από 15. Μπορεί επίσης να διαλυθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την απαρτία και την πλειοψηφία του προηγούμενου άρθρου 11 (Καταστατική Γενική Συνέλευση). Άρθρο 15 Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, ισχύ έχουν οι σχετικές με τα σωματεία διατάξεις του ΑΚ. Το παρόν συνετάχθη κατά την 7 Ιανουαρίου 2014 από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου, τα οποία και το υπογράφουν.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1. Επωνυμία και Έδρα Η επωνυμία της παρούσης Εταιρείας είναι "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " (Ε.Π.Β.Ε.) και για τις σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο για την Σχεσιοδυναμική Προσωποκεντρική έρευνα στην Παιδαγωγική και την Συμβουλευτική, με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Σφραγίδα Ιδρύεται Σωματείο, με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ης Μαΐου 2015 Σημείωση: Τα σημεία με κόκκινο διαγράφονται και τα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με:

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με: Καταστατικό ΑΡΘΡΟ 1 Με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύλλογος Αστικών Ποδηλατών Αττικής» και διακριτικό τίτλο «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα».

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επαγγελματικού Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα, Πανόρμου 23, ΤΚ 11522, με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ Hellenic Dietetic Association Άρθρο 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ». Το Κολέγιο έχει έδρα την Αθήνα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Αθήνα Σωµατείο µε την επωνυµία «Πανελλήνια Ένωση Φορέων Άλφα», και τον διακριτικό τίτλο «Π.Ε.Φ.Α.», διεπόµενο από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ» (Α.Κί.Σ.) ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ» (Α.Κί.Σ.) ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ» (Α.Κί.Σ.) ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στην Αθήνα σήμερα την 10 η Νοεμβρίου 2010 ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 1ο 1) Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ "Ελληνικού Ινστιτούτου ιοίκησης Έργων «Ε.Ι..Ε.» ή στην Αγγλική: Greek Project Management Institute «PMI-GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικού Ινστιτούτου ιοίκησης Έργων «Ε.Ι..Ε.» ή στην Αγγλική: Greek Project Management Institute «PMI-GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ "Ελληνικού Ινστιτούτου ιοίκησης Έργων «Ε.Ι..Ε.» ή στην Αγγλική: Greek Project Management Institute «PMI-GREECE» Άρθρα Καταστατικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Συστατικά Στοιχεία...3 1ο Άρθρο: Ι ΡΥΣΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας.

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας. 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (Μ.Α.Σ.Κ.)» «MOTORCYCLE ATHLETIC CLUB OF KALAMPAKA (M.A.S.K.)» ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα Ιδρύεται σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται επαγγελµατικό και επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΟΛΟΓΩΝ", τον διακριτικό τίτλο "Π.Κ..", και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ» Του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ» Του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ» Άρθρο 1 Ίδρυση Έδρα Επωνυμία Ιδρύεται επαγγελματικό Σωματείο, με έδρα τα Λουτρά Αιδηψού

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας Με την υπ αριθμ. 280/03 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε και ισχύει το νέο Καταστατικό της Εταιρείας μας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα σήμερα, 26 Απριλίου 2012 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Στην Αθήνα σήμερα, 26 Απριλίου 2012 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Στην Αθήνα σήμερα, 26 Απριλίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ Στην Αθήνα την 4 η Ιουνίου του έτους 1999, ιδρύθηκε Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 α) Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός σύλλογος με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» β) Έδρα του συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε τον τίτλο: «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚOΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ίδρυση Επωνυµία Σκοπός και Μέσα του Σωµατείου Άρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελµατικό Σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα