ΔληΪζζεηαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «ΑλΪπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», πνπ ζπγρξεκαηνδνηεέηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακεέν (ΔΚΣ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔληΪζζεηαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «ΑλΪπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», πνπ ζπγρξεκαηνδνηεέηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακεέν (ΔΚΣ)"

Transcript

1 Γηεχζπλζε: Κ. Παιαηνιφγνπ 9, Καβάια Σ.Κ. : 6403 ΣειΫθσλν Fax. : ηζηνζειέδα: ΚαβΪια, 6/8/201 Αξ. Πξση. : 276 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ζχλαςεο ζπκβϊζεσλ εξγαζέαο νξηζκϋλνπ ρξφλνπ γηα ηελ πινπνέεζε ηεο πξϊμεο «ΠΝΟΗ_ΚνηλσληθΫο ΓνκΫο Αληηκεηψπηζεο ηεο Φηψρεηαο ζην Γάκν ΚαβΪιαο». ΔληΪζζεηαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «ΑλΪπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», πνπ ζπγρξεκαηνδνηεέηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακεέν (ΔΚΣ) Ο ΤΛΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΟ ΠΑΙΓΙ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ ΠΝΟΗ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3614/2007, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 2. Σν άξζξν 89 πεξ. Α ηνπ Ν.3996/2011 (ΦΔΚ 170 Α / ) «Αλακφξθσζε ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 3. Σν άξζξν 36 ηνπ Ν.4024/2011 (ΦΔΚ 226/Α / ). 4. Σελ ππ αξηζκ /νηθ.3.949/ΚΤΑ (ΦΔΚ 613 Β / ) ησλ Τθππνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ηεο Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κε ζέκα «χζηεκα Γηαρείξηζεο, Αμηνιφγεζεο, Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ Γηαδηθαζία Δθαξκνγήο ηεο πξάμεο: Γεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν κέζσ πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο ραξαθηήξα, ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν Σελ Αλνηρηή πξφζθιεζε κε Κσδηθφ αξηζκ. πξση /νηθ /11/2012 (ΑΓΑ: Β4ΑΛ-Θ2Γ), ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ. απφ Γπλεηηθνχο Γηθαηνχρνπο, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ θαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Θεκαηηθνχ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 4 ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν 6. Σελ ππ. Αξηζκ / (ΑΓΑ: ΒΔΓΞΛ-ΣΓΘ), Απφθαζε Έληαμεο ηεο Πξάμεο «ΠΝΟΗ_ΚνηλσληθΫο ΓνκΫο Αληηκεηψπηζεο ηεο Φηψρεηαο ζην Γάκν ΚαβΪιαο» κε θσδηθφ MIS ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα "Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ".

2 Αλαθνηλψλεη Σελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζέαο ηδησηηθνχ δηθαένπ νξηζκϋλνπ ρξφλνπ, ελφο θαξκαθνπνηνχ γηα ηελ πινπνέεζε πξνγξϊκκαηνο «ΠΝΟΗ_ΚνηλσληθΫο ΓνκΫο Αληηκεηψπηζεο ηεο Φηψρεηαο ζην Γάκν ΚαβΪιαο» ζην πιαέζην ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζένπ ΑλαθνξΪο (Δ..Π.Α.) γηα ηελ πξνγξακκαηηθά πεξένδν ην πιαέζην ηνπ πξνγξϊκκαηνο ζα απαζρνιεζεέ αλϊ ζπκπξϊηηνληα θνξϋα, ελϋξγεηα, ηφπν πινπνέεζεο, εηδηθφηεηα θαη δηϊξθεηα ζχκβαζεο ν εμάο αξηζκφο αηφκσλ, κε ηα αληέζηνηρα απαηηνχκελα (ηππηθϊ θαη ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα: ην πιαέζην ηνπ πξνγξϊκκαηνο ζα απαζρνιεζεέ ζην Γηθαηνχρν, ελϋξγεηα, ηφπν πινπνέεζεο, εηδηθφηεηα θαη δηϊξθεηα ζχκβαζεο ν εμήο αξηζκφο αηφκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνχκελα (ηππηθά θαη ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β): Κσδηθφο Θέζεο 101 ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΑΠΑΥΟΛΗΗ (αλϊ θσδηθφ ζϋζεο) Δλέξγεηα Φαξκαθνπνηφο πνπ ζα απαζρνιεζεί ζηε δνκή ηνπ Κνηλσληθνχ Φαξκαθεένπ Σφπνο Τινπνίεζεο Γήκνο Καβάιαο Δηδηθφηεηα ΠΔ θαξκαθνπνηφο Γηάξθεηα χκβαζεο Απφ ηελ εκεξνκελία πξφζιεςεο έσο 31/10/201 ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο Αξ. Αηφκσλ 1 Κσδηθφο Θέζεο 101 ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλϊ θσδηθφ ζϋζεο) Σέηινο ζπνπδψλ θαη ινηπϊ απαηηνχκελα (ηππηθϊ & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο θαξκαθνπνηνχ Πηπρίν ή δίπισκα θαξκαθεπηηθήο ΠΔ/ΣΔ ή νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηρηνχ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) ΑΔΙ ή ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ επηινγήο (Π..Δ.) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΦΗ Οη σθεινχκελνη ηεο πξάμεο πξέπεη ζσξεπηηθά λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο: Nα είλαη Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. ή λα είλαη νκνγελείο ή κεηαλάζηεο κε δηθαίσκα δηακνλήο θαη απαζρφιεζεο ζηε ρψξα καο Nα είλαη Ϊλεξγνη κε δειηίν αλεξγίαο ζε ηζρχ Να έρνπλ ειηθία 18 έσο 30 εηψλ (γελλεκέλνη κέρξη θαη ην 1983) Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο πνπ επηιέγνπλ Να κελ έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 16 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (θαηαδίθε, ππνδηθία, δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε) κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο εμαίξεζεο.

3 Να θαηέρνπλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα (πίλαθαο Β) Δμαέξεζε: Οη ππνςάθηνη γηα ζϋζεηο ππνζηεξηθηηθνχ πξνζσπηθνχ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη Ϋρνπλ εθηέζεη ηελ πνηλά ά ηα κϋηξα αζθαιεέαο πνπ ηνπο Ϋρνπλ επηβιεζεέ Ϋρνπλ αξζεέ ά Ϋρνπλ απνιπζεέ ππφ φξν (Ν. 2207/1994 Ϊξζξν 4 παξ. 6) ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ Η ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα θξηηάξηα, ηα νπνία κνξηνδνηνχληαη ζπλδπαζηηθϊ σο εμήο: Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 1 ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΙΑ Μαθξνρξφληα άλεξγνο >12 κελψλ (κε θάξηα αλεξγίαο ζε ηζρχ) απφ , ,00 Δπξψ 30 2 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ απφ Δπξψ απφ κέρξη Δπξψ 10 > Δπξψ 0 3 ΜΔΛΟ ΔΤΠΑΘΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΟΜΑΓΧΝ (Ν.4019/2011) ά ΜΔΛΟ ΝΑΙ 20 ΠΟΛΤΣΔΚΝΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ ΟΥΙ 0 4 ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΝΑΙ 10 ΟΥΙ 1 ΑΝΗΛΙΚΑ ΣΔΚΝΑ (αξ. αλάιηθσλ ηϋθλσλ) ΓΟΝΔΑ Ή ΣΔΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΔΨΚΗ 6 ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 7 ΔΜΙΝΑΡΙΑ 8 ΑΜΔΑ 9 ΔΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ (Ιθαλφηεηα Πξνθνξηθάο 10 Δπηθνηλσλέαο, Πξνζσπηθφηεηα, Γλψζε ΠξνγξΪκκαηνο, ΓηνηθεηηθΫο Ιθαλφηεηεο 3 πεξηζζφηεξα ηέθλα 1 2 ηέθλα ηέθλν ΝΑΙ 10 ΟΥΙ εκηλάξην 2 έσο 3 ζεκηλάξηα 10 Πεξηζζφηεξα απφ % > 0% 10 Βεβαίσζε κφληκεο Καηνηθία ή βεβαίσζε εληνπηφηεηαο Βαζκνινγία Δπηηξνπήο

4 ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ ΓΙΑ ΣΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ: 1. ηε δηαδηθαζία επηινγήο σθεινπκέλσλ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο πεξηζζφηεξα απφ Ϋλα άλεξγα κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο. 2. Τπνςήθηνο πνπ αλήθεη ζε κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα ά είλαη έγγακνο/-ε κε ζχδπγν άλεξγν δειψλεη θαη ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ (εθφζνλ ππάξρνπλ). ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απφδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ θαη ησλ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ πνπ βαζκνινγνχληαη, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά φπσο απηά νξίδνληαη αθνινχζσο: Α. ΓΔΝΙΚΑ: 1. Απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηαπηφηεηαο (γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο θαη ηνπο πνιίηεο άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ.). ή άιινπ δεκνζίνπ εγγξάθνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο 2. Σαπηφηεηα νκνγελνχο (γηα ηνπο Έιιελεο νκνγελείο). 3. Άδεηα δηακνλήο ζε ηζρχ (γηα ηνπο αιινδαπνχο ηξίησλ ρσξψλ). 4. Βεβαίσζε αλεξγίαο απφ ηνλ ΟΑΔΓ. Β. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: Δθφζνλ γηα ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο νξίδνληαη απφ ηελ αλαθνίλσζε απαηηνχκελα (ηππηθά ή ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα, νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ: Σίηιν ζπνπδψλ απφ ηνλ νπνίν λα πξνθχπηεη ε εκεξνκελία θηήζεο ηνπ. Γ. ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ: 1. Γηα ηελ Αλεξγέα: Να είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ θαη θάηνρνη θάξηαο αλεξγίαο, εθηφο ησλ ππνςεθίσλ γηα ηηο ζέζεηο θαξκαθνπνηψλ φπνπ απαηηείηαη Τπεχζπλε Γήισζε, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη ν ππνςήθηνο φηη είλαη άλεξγνο θαη φηη δελ έρεη θάλεη Έλαξμε Δπηηεδεχκαηνο ζηε ΓΟΤ. Βεβαίσζε αλεξγίαο απφ ηνλ ΟΑΔΓ. 2. Γηα ην Δηζφδεκα: Δθηχπσζε εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ή αληίγξαθν απηνχ γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2014, γηα εηζνδήκαηα δειαδή πνπ απνθηήζεθαλ απφ 1/1/2014 έσο 31/12/2014) 3. Γηα ηα MΫιε Δππαζψλ ΟκΪδσλ: Έγγξαθν ή βεβαίσζε πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ έληαμε ηνπ ππνςεθίνπ ζε νκάδα ΔΚΟ ζχκθσλα κε ην Νφκν 4019/2011.

5 4. Γηα ηελ Οηθνγελεηαθά θαηϊζηαζε & αλάιηθα ηϋθλα: Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ. Γειηίν Αλεξγίαο ζε ηζρχ ηνπ/ηεο ζπδχγνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ θαη νη δχν ζχδπγνη είλαη άλεξγνη. ηελ πεξίπησζε ηεο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, νπνηνδήπνηε πηζηνπνηεηηθφ δεκφζηαο αξρήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο απφ ηo νπνίo λα πξνθχπηεη ε ηδηφηεηα ηνπ γνλέα ή ηνπ ηέθλνπ κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο (π.ρ., πηζηνπνηεηηθφ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ρεξείαο ηνπ κνλνγνλέα ή δηθαζηηθή απφθαζε κε ηελ νπνία αλαηέζεθε ε άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο ζε έλα κφλν γνλέα).. Γηα ηελ Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξέσλ: Αληίγξαθα βεβαηψζεσλ ζεκηλαξίσλ 6. Γηα ηελ ΚαηΪζηαζε Τγεέαο ΑΜΔΑ: Βεβαίσζε πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο ζε ηζρχ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην πνζνζηφ ηεο αλαπεξίαο ζαο 7. Γηα ηελ Δληνπηφηεηα: Πηζηνπνηεηηθφ Μφληκεο Καηνηθίαο ή Βεβαίσζε Δληνπηφηεηαο ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ ΓΙΑ ΣΑ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: 1. Γηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεσλ, ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιεηπφλησλ ζηνηρείσλ, έζησ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ ή δηεπθξηληζηηθψλ, επηηξέπεηαη κφλν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. 2. Σα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα. ΔλΫξγεηεο Πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο: Έθδνζε θαη δηαλνκά Γειηένπ Σχπνπ ζε φια ηα κϋζα ελεκϋξσζεο πνπ εδξεχνπλ ζηελ πεξηθεξεηαθά ελφηεηα, φπνπ πινπνηεέηαη ε δξϊζε. ΠιεξσκΫλε θαηαρψξεζε ζε ηνπηθά εθεκεξέδα ΑλΪξηεζε αλαθνέλσζεο ζηα δεκνηηθϊ θαηαζηάκαηα ηνπ Γάκνπ ΚαβΪιαο, φπνπ πινπνηεέηαη ε δξϊζε. ΑλΪξηεζε αλαθνέλσζεο ζε φια ηα γξαθεέα ηνπ ΟΑΔΓ ηεο ΠεξηθΫξεηαο. Τπνβνιά αηηάζεσλ ζπκκεηνράο Οη αηηήζεηο ζα γίλνληαη δεθηϋο κφλν ηαρπδξνκηθϊ ζηα γξαθεία ηνπ Γηθαηνχρνπ ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Κ. Παιαηνιφγνπ 9, Σαρπδξνκηθφο Κψδηθαο: 6403, ΚαβΪια απεπζχλνληάο ηελ ζηνλ θνξέα: «ΤΛΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΟ ΠΑΙΓΙ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ ΠΝΟΗ» (ΣειΫθσλν επηθνηλσλέαο : ) κε ηελ έλδεημε «ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ».

6 Η θαηαιεθηηθά πξνζεζκέα ππνβνιάο ησλ αηηάζεσλ εέλαη Ϋσο θαη ηελ ΓεπηΫξα 24 Απγνχζηνπ 201 θαη ψξα 13:00 κ.κ Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δεκνζηνπνίεζε, κε νπνηνδήπνηε κέζν, ηεο ελ ιφγσ αλαθνίλσζεο/πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα πξέπεη λα δηαξθέζεη γηα ηνπιάρηζηνλ 1 εκέξεο. Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηα Ϋληππα ησλ αηηάζεσλ θαζψο θαη ηηο «Οδεγέεο ζπκπιάξσζεο αέηεζεο ζπκκεηνράο ζην πξφγξακκα ζην site ηνπ Γηθαηνχρνπ «ΠΝΟΗ» ΤΛΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΠΑΙΓΙ: ΚαηΪηαμε ππνςεθέσλ Αθνχ ν Γηθαηνχρνο επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ηνπο θαηαηάζζεη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα αλαθνίλσζε ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ ππ αξηζκ /νηθ.3.949/ΚΤΑ (ΦΔΚ 613 Β / ) θαη ζηελ πξφζθιεζε κε Κσδηθφ 49 αξηζκ. πξση /νηθ /3/2012 (ΑΓΑ: Β443Λ-6Ρ), ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν. Η θαηϊηαμε ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηειηθά επηινγά γηα ηελ πξφζιεςε κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο: 1. Η θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά ζε εληαίν πίλαθα κε αλαγξαθή ησλ θσδηθψλ ζέζεσλ πνπ έρνπλ επηιέμεη, κε βάζε ηε ζπλνιηθά βαζκνινγέα πνπ ζπγθεληξψλνπλ απφ ηα βαζκνινγνχκελα θξηηάξηα (Κατάσταση ανέργου, Οικογενειακή κατάσταση κ.ο.κ.). 2. ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκέαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη απηφο πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην πξψην βαζκνινγνχκελν θξηηήξην (Κατάσταση ανέργου) θαη, αλ απηέο ζπκπίπηνπλ, απηφο πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην δεχηεξν θξηηήξην (Οικογενειακή κατάσταση) θαη νχησ θαζεμήο. Αλ εμαληιεζνχλ φια ηα θξηηήξηα πξνεγείηαη ν κεγαιχηεξνο ζε ειηθία θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπκπίπηεη ε εκεξνκελία γέλλεζεο ε ζεηξά κεηαμχ ησλ ηζνβαζκνχλησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε δεκφζηα θιήξσζε. ΑλΪξηεζε πηλϊθσλ θαη ππνβνιά ελζηϊζεσλ Ο Γηθαηνχρνο κέζα ζε δηάζηεκα ελφο (1) εβδνκάδαο απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο θαη ζηε ζχληαμε πηλάθσλ απνθιεηνκέλσλ, θαηάηαμεο θαη πξνζιεπηέσλ σθεινπκέλσλ. ηα γξαθεία ηνπ Γηθαηνχρνπ αλαξηψληαη ζε έληππε κνξθή, πίλαθαο πξνζιεπηέσλ θαη αιθαβεηηθή ζεηξά κε αλαγξαθή ηνπ θσδηθνχ ζέζεο πξφζιεςεο, ν ζρεηηθφο πίλαθαο ζα αλαξηεζεί ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Γηθαηνχρνπ Οη ζρεηηθνί πίλαθεο αλαξηψληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γηθαηνχρνπ: Καηά ησλ πηλάθσλ απηψλ επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ε άζθεζε Ϋλζηαζεο κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκέα ηξηψλ (3) εξγϊζηκσλ εκεξψλ ε νπνία αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο ζηα γξαθεία ηνπ Γηθαηνχρνπ. Η έλζηαζε θαηαηίζεηαη ή απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή απεπζεέαο ζην θνξϋα: ΤΛΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΟ ΠΑΙΓΙ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ «ΠΝΟΗ» Κ. Παιαηνιφγνπ 9, Σαρπδξνκηθφο Κψδηθαο: 6403, ΚαβΪια. Ο Γηθαηνχρνο νθείιεη λα απνζηείιεη εληφο ηξηψλ (3) εξγϊζηκσλ εκεξψλ θσηναληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο.

7 Πξφζιεςε Ο Γηθαηνχρνο πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο σθεινπκέλσλ. Σπρφλ αλακφξθσζε ησλ πηλάθσλ βάζεη ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ή θαη έλζηαζε ειέγρνπ ηνπ πιιφγνπ γηα ην παηδί θαη ηελ νηθνγέλεηα «ΠΝΟΗ», πνπ ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, εθηειείηαη ππνρξεσηηθϊ απφ ην Γηθαηνχρν, ελψ απνιχνληαη νη ππνςήθηνη πνπ δελ δηθαηνχληαη πξφζιεςεο βάζεη ηεο λέαο θαηάηαμεο. Οη απνιπφκελνη ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ απαζρφιεζή ηνπο έσο ηελ εκέξα ηεο απφιπζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε απφ ηελ αηηία απηή. Οη σθεινχκελνη πνπ πξνζιακβάλνληαη θαηφπηλ αλακφξθσζεο ησλ πηλάθσλ απφ ηνλ χιινγν γηα ην παηδί θαη ηελ νηθνγέλεηα «ΠΝΟΗ», απαζρνινχληαη γηα ην ππνιεηπφκελν, θαηά πεξίπησζε, ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κέρξη ζπκπιεξψζεσο ηεο εγθεθξηκϋλεο δηϊξθεηαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Κάζε σθεινχκελνο κπνξεί λα απαζρνιεζεί έσο ηε ιάμε ηνπ πξνγξϊκκαηνο 31/10/210. Η ακνηβή ησλ πξνζψπσλ πνπ απαζρνινχληαη ζε πξνγξάκκαηα δηθαηνχρσλ θνξέσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, νη νπνίνη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ πξνγξάκκαηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ», αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο θαη επαγγεικαηηθήο εμεηδίθεπζήο ηνπο, νξίδεηαη ζε επξψ εηεζέσο κεηθηϊ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πάζεο θχζεσο θξαηήζεσλ (εξγνδνηηθέο, αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, θφξνη, θιπ.) θαη θακηά άιιε ππνρξέσζε παξνρήο δελ πθίζηαηαη ζηα απαζρνινχκελα πξφζσπα. Οη Γηθαηνχρνη, εθηφο απφ ηα θαηαβαιιφκελα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, δελ ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ νπνηαδήπνηε άιιε παξνρή ζηα απαζρνινχκελα πξφζσπα. Η Νφκηκε Δθπξφζσπνο ΙσΪλλα Υαηδεβαξχηε Πξφεδξνο Γ ΤΛΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΟ ΠΑΙΓΙ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ «ΠΝΟΗ»

Σο ΙΝΔ / ΓΔΔ. Ανακοινώνει

Σο ΙΝΔ / ΓΔΔ. Ανακοινώνει ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΙΑ (ΙΝΔ/ΓΔΔ) Αθνα, 22/03/2012 Σασ. Γ/νζη: Eμ. Μπενάκη 71Α Απιθμ. Ππυη.: 3509 Σ.Κ.: 106 81 ΑΘΗΝΑ Σηλέθυνο: 210 33.27.730, 33.27.781 Fax: 210 33.04.452 E-mail: kox@inegsee.gr Πληποθοπίερ: κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σο ΗΝ.Δ. / Γ..Δ.Δ. Ανακοινώνει

Σο ΗΝ.Δ. / Γ..Δ.Δ. Ανακοινώνει ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΗΑ (ΗΝΔ/ΓΔΔ) Πλαηεία Δθνικρ Ανηιζηάζευρ Άπηα, 20-2-2012 Σ.Κ. 47100 Απιθ. Ππυη. 3422 ΑΡΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Π. Πούλιορ ΣΖΛ: 26820 26969 E-MAIL: ineepir@otenet.gr ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ςπ' απιθμ. ΚΟΥ 5.401 /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Σν Γ. ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΑΠΟΦΑΗ Σν Γ. ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΜΟΤΔΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗ Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ 15, Σ.Κ 117 42 Αζήλα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Γξαθείν Πξνέδξνπ ΣΗΛ. 210 9000900 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΘΗΝΑ : 02.10.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΟ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΟ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Ισάλληλα, 27 Φεβξνπαξίνπ 2014 Αξ. Πξση. : 481 Σαρ. Γηεχζπλζε Σαρ. Κψδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν FAΥ E-mail :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ - ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ. Αλαθνηλψλεη

Ο ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ - ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ. Αλαθνηλψλεη Υαιάζηξα 30/2/200 ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Αξηζ. Πξση.: 844 ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ Υαιάζηξα, Θεζζαινλίθεο Σ.Κ. 57300 ΣΖΛ. 2307948-ΦΑΞ. 230794368 e- mail:info@axiosdelta.gr ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ / 200 γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ EΦOPEIA APXAIOTHTΧN ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ Tαρ. Γ/λζε: Iππνηψλ-Pφδνο 85100 Πιεξνθνξίεο: Δ.Υαηδεζηεθαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΚΓ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ & Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ (ΚΓ ΔΠ&ΚΑ)

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΚΓ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ & Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ (ΚΓ ΔΠ&ΚΑ) ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο 2-04-203 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Αριθ. Πρωτ. : Υ2/942 ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΓ ΕΥΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΙΚΩΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ 3/ 2011

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ 3/ 2011 ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΡΝΟΗΠΚΝ ΚΝΠΔΗΝ ΑΘΟΝΞΝΙΖΠ Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ 15, Ρ.Θ. 117 42, Αζήλα ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ: Γξαθείν Ξξνέδξνπ ΡΖΙ. 210 9225864 ΑΘΖΛΑ: 7807 Α.Ξ.: 12.12.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ To Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. 9/7-6-2012 απόθαζε ηεο 26εο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 23-01-2015 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ Σκήκα Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013. γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013. γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ Ευρωπαϊκή Ένωση Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιφεπειακήρ Ανάπτςξηρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Μαξαζώλαο, 24/01/2013 Α.Π: ΔΞ/ΜΑΡ/237 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ»

ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ» ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ Άζηξνο 2/01/2014 Αξ. Πξση. : 01 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 15-04-2010 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. Ρφδνο, 28-8-2014

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. Ρφδνο, 28-8-2014 EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIMOY & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ KB' EΦOPEIA ΠPOΪTOPIKΩN & KΛAIKΩN APXAIOTHTΩN ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ Tαρ. Γηεχζπλζε: νδφο Ηππνηψλ - 85100 ΡΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 20 Απγνχζηνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 1750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 20 Απγνχζηνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 1750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 20 Απγνχζηνπ 205 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Αξηζκ. Πξση. 750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ Σαρ. Γ/λζε: Πι. Γηνηθεηεξίνπ Α Σαρ. Κψδηθαο: 6700 Σειέθσλν: 254072554 e-mail: kentropolitismouxanthis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 3/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Κνκνηελή, 23.04.2014 Αξηζκ. Πξση. 371 ΔΤΟΣ ΙΓΡΥΣΔΩΣ 1992 Μ.Μ. Βασιλείου 6 Α, 69100 Κομοτηνή Τηλ & Fax: 2531036420 e-mail: secretary@thracehotels.gr ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ γηα ηε ζύλαςε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξηζ. Πξση.: OIΚ.252 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ ΤΝΕΠΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Βότση 2-65403 Καβάλα Τηλ: 251.0227430 - Fax:. 251.0224625 E-mail: libteeam@tee.gr ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Η Αλαπηπμηαθή χκπξαμε "ΤΝΔΠΩ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ" είλαη δηθαηνχρνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ»

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΑΝΧ ΛΗΟΗΑ, 2/9/2014 Αξηζκ. Πξση.: 1678 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ, γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Πόξην Λάγνο 28/06/2013 Αξηζκ. Πξση.: 7076 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Ο ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ ΒΙΣΧΝΙΓΑ

Διαβάστε περισσότερα