ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ OIKOΝΟΜΙΚΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙ/Η ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΦΟΡΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΑ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο α. ησλ άξζξσλ 25 θαη 34 ηνπ Ν. 4144/2013: «Αληηκεηψπηζε παξαβαηηθφηεηαο ζηελ Κνηλσλ. Αζθάιηζε, αγνξά εξγαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο»( ΦΔΚ 88 Α ) β. ηνπ άξζξνπ 22 παξ. 3 ηνπ λ. 2362/1995 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο»(φδκ Α 247) γ. ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 1545/1985 «Δζληθφ χζηεκα Πξνζηαζίαο απφ ηελ Αλεξγία θαη άιιεο Γηαηάμεηο» (ΦΔΚ 91/Α ) δ. ηνπ Π.Γ/ηνο 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (ΦΔΚ Α 194) 1

2 ε. ηνπ Π. Γ/ηνο 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» (ΦΔΚ 98/Α ) ζη. ηνπ Π.Γ/ηνο 368/1989 «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο» (ΦΔΚ 163/Α ), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα δ. ηεο αξηζ. Τ48/ απφθαζεο «Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ηνπ Αλ. Τπ. Οηθνλνκηθψλ Υξήζηνπ ηατθνχξα» (ΦΔΚ Β 2105) ε. ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Πξάμεο Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ 7/2012: «Θέκαηα άξζξνπ 1 παξ. 6 ηνπ λ.4046/2012 πεξί θαηαξγήζεσο ΟΔΔ θαη ΟΔΚ» (ΦΔΚ 39/ Α ). 2. Σν αξηζκ. πξση / έγγξαθν ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ), κε ην νπνίν καο ππνβιήζεθε απφζπαζκα πξαθηηθνχ ηεο ππ αξηζκ. 15/ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ. 3. Σν αξ. πξση /107/ έγγξαθν ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ. 4. Σηο αξηζ. εγθξίζεηο δεζκεχζεσλ πίζησζεο (ΑΓΑ 5. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο πξνθαινχληαη νη αθφινπζεο δαπάλεο: α) ζε βάξνο ηνπ Π/Τ ηνπ ΟΑΔΓ (ΚΑΔ 4419): δαπάλε χςνπο ΔΤΡΧ πεξίπνπ γηα ην ηξέρνλ νηθ. έηνο θαη ΔΤΡΧ γηα ην νηθ. έηνο 2015 απφ ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ β) ζε βάξνο ηνπ Δληαίνπ Λνγαξηαζκνχ γηα ηελ Δθαξκνγή Κνηλσληθψλ Πνιηηηθψλ (ΔΛΔΚΠ) (ΚΑΔ 2639): δαπάλε χςνπο ΔΤΡΧ θαη αλψηαην φξην γηα ην νηθ. έηνο Α π ο θ α ζ ί ζ ο σ μ ε Άξζξν 1 ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ θνπφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ είλαη ε πλεπκαηηθή, πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ νηθνγελεηψλ απηνχ κε ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ. Αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε επηδφηεζε ησλ δηθαηνχρσλ σθεινπκέλσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηαθνπψλ κε ηε ρνξήγεζε Δπηηαγήο Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ. Άξζξν 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2

3 Απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο απφθαζεο πξνθαιείηαη: α) γηα ηελ επηδφηεζε ησλ δηθαηνχρσλ σθεινχκελσλ, γηα ην έηνο 2015 δαπάλε χςνπο ,00 θαη αλψηαην φξην ζε βάξνο ηνπ Δληαίνπ Λνγαξηαζκνχ γηα ηελ Δθαξκνγή Κνηλσληθψλ Πνιηηηθψλ (ΔΛΔΚΠ) (ΚΑΔ 2639) θαη β) γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ ηνπ αξζξ. 13 ηεο παξνχζαο, γηα ην έηνο 2014 δαπάλε χςνπο ,00 θαη γηα ην έηνο 2015 δαπάλε χςνπο ,00 ζε βάξνο ηνπ Π/Τ ηνπ ΟΑΔΓ (ΚΑΔ: 4419). Άξζξν 3 ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ / ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 1. Χο «Γηθαηνχρνη» ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ έηνπο νξίδνληαη αζθαιηζκέλνη: α) εξγαδφκελνη κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ έρνπλ θαηά ην πξνεγνχκελν ηεο έλαξμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εκεξνινγηαθφ έηνο 50 εκέξεο ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξ. 3 ηνπ λ.678/1977, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (ζπλεηζπξαηηφκελε κε ηηο εηζθνξέο ππέξ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ εηζθνξά 0,35%), β) άλεξγνη πνπ θαηά ην πξνεγνχκελν ηεο έλαξμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εκεξνινγηαθφ έηνο έρνπλ ιάβεη ηαθηηθή επηδφηεζε αλεξγίαο κε βάζε ηηο θνηλέο πεξί αλεξγίαο δηαηάμεηο ηνπ ΟΑΔΓ δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 2 κελψλ (50 εκεξήζηα επηδφκαηα), γ) άλεξγνη εγγεγξακκέλνη ζην Δηδηθφ Μεηξψν Αλέξγσλ ΑκεΑ ηνπ ΟΑΔΓ, φπσο ε Γεκφζηα Πξφζθιεζε νξίδεη. 2. Γελ ζεσξνχληαη δηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ έηνπο : α) νη επηιεγέληεο δηθαηνχρνη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ έηνπο , αλεμαξηήησο απφ ην αλ έθαλαλ ρξήζε ηεο παξνρήο ή φρη, εμαηξέζεη ησλ επηιεγέλησλ εθείλσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία αηφκσλ κε αλαπεξία θαη 3

4 β) νη δηθαηνχρνη ζπλαθνχο παξνρήο απφ νπνηνλδήπνηε άιιν θνξέα γηα ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, σο απηή νξίδεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξ. 4 ηεο παξνχζαο. 3. Χο «Χθεινχκελνη» ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ νξίδνληαη: α) ηα άλσ ησλ πέληε εηψλ πξνζηαηεπφκελα ηέθλα ηεο νηθνγέλεηαο ησλ δηθαηνχρσλ θαη κε αλψηαην ειηθηαθφ φξην ην 24 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, φπσο απηά απνδεηθλχνληαη απφ νηθνγελεηαθφ βηβιηάξην αζζελείαο δεκνζίνπ θνξέα, β) ηα άλσ ησλ πέληε εηψλ ηέθλα ηεο νηθνγέλεηαο ησλ δηθαηνχρσλ θαη κε αλψηαην ειηθηαθφ φξην ην 24 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, ηα νπνία έρνπλ ίδηα αζθάιηζε ιφγσ ζπνπδψλ ή αλαπεξίαο, φπσο απηά απνδεηθλχνληαη είηε απφ πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο είηε απηεπαγγέιησο, γ) ηα πξνζηαηεπφκελα ηέθλα ηεο νηθνγέλεηαο ησλ δηθαηνχρσλ πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηα πέληε έηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο απηά απνδεηθλχνληαη απφ νηθνγελεηαθφ βηβιηάξην αζζελείαο δεκνζίνπ θνξέα. Γηα ηα ηέθλα ηεο θαηεγνξίαο απηήο ε Δπηηαγή Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο πνπ ηα αθνξά ελεξγνπνηείηαη απφ ηελ εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο ηνπ πέκπηνπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη έπεηηα, δ) νη ζχδπγνη ησλ δηθαηνχρσλ, φηαλ είλαη πξνζηαηεπφκελα κέιε θαη αζθαιίδνληαη απφ απηνχο, φπσο απνδεηθλχνληαη απφ νηθνγελεηαθφ βηβιηάξην αζζελείαο δεκνζίνπ θνξέα, ε) νη ζπλνδνί δηθαηνχρσλ ή σθεινπκέλσλ ησλ σο άλσ πεξηπηψζεσλ α έσο δ αλεθφλησλ ζηελ θαηεγνξία αηφκσλ κε αλαπεξία κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη άλσ, θαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαγθαηφηεηα ζπλνδείαο πξνθχπηεη απφ ην λφκν θαη απνδεηθλχεηαη απφ ζρεηηθή βεβαίσζε (φηαλ απαηηείηαη), φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηεο Γεκφζηαο Πξφζθιεζεο. Άξζξν 4 ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ/ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΧΝ 4

5 1.Σν πξφγξακκα ζα πινπνηεζεί απφ ηελ έσο ηελ Σν σο άλσ ρξνληθφ δηάζηεκα πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί κε ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε. 2.Η δηάξθεηα δηακνλήο ησλ δηθαηνχρσλ σθεινπκέλσλ νξίδεηαη απφ κία (1) έσο πέληε (5) δηαλπθηεξεχζεηο εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ. 3.Ο αξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ θαη ησλ σθεινχκελσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζνξίδεηαη ζηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε. Άξζξν 5 ΔΠΙΣΑΓΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΦΟ ΔΠΙΓΟΣΗΗ 1. Η «Δπηηαγή Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ» ελζσκαηψλεη κηα ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή αμία θαη ν απνθιεηζηηθφο ζθνπφο ηεο είλαη ε αληαιιαγή ηεο κε ππεξεζίεο δηακνλήο απφ ηνπο παξφρνπο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Γεκφζηαο Πξφζθιεζεο. 2. Σν χςνο ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο ηεο επηηαγήο πνπ απνηειεί ηελ επηδφηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ησλ σθεινπκέλσλ, πξνζδηνξίδεηαη ζηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε θαη είλαη αλάινγν κε ηνλ ηχπν θαη ηελ θαηεγνξία ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο. ηελ νηθνλνκηθή αμία ηεο επηηαγήο ηνπ δηθαηνχρνπ πεξηιακβάλεηαη ην πνζφ επηδφηεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ησλ σθεινπκέλσλ κειψλ ηνπ. 3. Η «Δπηηαγή Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ» έρεη ηε κνξθή ελφο ειεθηξνληθνχ κνλαδηθνχ θσδηθνχ αξηζκνχ, ν νπνίνο δεκηνπξγείηαη απηφκαηα απφ ην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (ΟΠ) ηνπ Οξγαληζκνχ θαη απνηππψλεηαη κε ηα ινηπά ζηνηρεία ησλ δηθαηνχρσλ σθεινπκέλσλ ζην Μεηξψν ησλ παξ. 6 θαη 12 ηνπ άξζξ. 9 ηεο παξνχζαο, ηζρχεη δε απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο κέρξη ηε ιήμε απηνχ. 4. Η επηδφηεζε κέζσ ηεο Δπηηαγήο Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο δηθαηνχρνπο λα επηιέγνπλ νη ίδηνη ηνπο παξφρνπο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. 5

6 Άξζξν 6 ΠΑΡΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 1. Χο «Πάξνρνη» λννχληαη ηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε. 2. Σα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα πξέπεη λα έρνπλ ην Δηδηθφ ήκα Λεηηνπξγίαο ηνπο θαη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζε ηζρχ, φπσο απηά νξίδνληαη ζηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε. Άξζξν 7 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΧΝ ΜΗΣΡΧΧΝ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΧΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΧΝ 1. Με Γεκφζηα Πξφζθιεζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΟΑΔΓ, πνπ εθδίδεηαη εληφο κελφο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο, πξνζθαινχληαη νη δηθαηνχρνη θαη νη πάξνρνη λα ππνβάινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα. 2. Με ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε νξίδνληαη: ν αξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ σθεινπκέλσλ, ην πνζφ επηδφηεζεο αλά δηαλπθηέξεπζε, νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, ε πξνζεζκία θαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ θαη ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηα θξηηήξηα κνξηνδφηεζεο γηα ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ δηθαηνχρσλ θαζψο θαη ν αξηζκφο κνξίσλ αλά θξηηήξην, ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ Μεηξψσλ Γηθαηνχρσλ-Χθεινπκέλσλ θαη Παξφρσλ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν ή πιεξνθνξία δηεπθνιχλεη φζνπο επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Πξφζθιεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 3. Η Γεκφζηα Πξφζθιεζε αλαξηάηαη ζηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο ηνπ ΟΑΔΓ ( θαη ηνπ «ΓΙΑΤΓΔΙΑ». 6

7 Άξζξν 8 ΑΙΣΗΔΙ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 1.Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ησλ ππνςεθίσλ δηθαηνχρσλ ππνβάιινληαη πξνο ηνλ ΟΑΔΓ απνθιεηζηηθά κε ειεθηξνληθφ ηξφπν. ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε είλαη δπλαηφλ λα πξνβιέπεηαη ε ππνβνιή αηηήζεσλ κε ηελ απνθιεηζηηθή ή κε ρξήζε θσδηθψλ πξφζβαζεο ησλ δηθαηνχρσλ. Οη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ θαζψο θαη γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο θαζνξίδνληαη ξεηά κε ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε. ε πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο κε ηξφπν δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ πνπ νξίδεηαη ζηελ Πξφζθιεζε, ν ππνςήθηνο απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα. 2. Σα έληππα ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΟΑΔΓ ( θαη κεηά ηε ζπκπιήξσζή ηνπο νη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη ζα ηα απνζηέιινπλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ ζηνλ ΟΑΔΓ. 3. Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ξεηά ζηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε. Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο δελ είλαη δπλαηή ε ππνβνιή αηηήζεσλ. 4. Η αίηεζε επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986 (ΦΔΚ Α 75) γηα ηα ζηνηρεία πνπ δηαιακβάλνληαη ζε απηήλ. Η αλαθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ δειψλνληαη ζηελ αίηεζε επηζχξεη ηηο πξνβιεπφκελεο πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο. 5. Η ππνβνιή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζπληζηά εμνπζηνδφηεζε πξνο ηνλ ΟΑΔΓ γηα ηε ρξήζε θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ αηηνχληνο απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο. 6. Ο ππνςήθηνο θέξεη ηελ επζχλε ηεο πιήξνπο θαη νξζήο ζπκπιήξσζεο ηεο ειεθηξνληθήο ηνπ αίηεζεο. Γηφξζσζε ή ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεσλ, ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιεηπφλησλ ζηνηρείσλ δηθαηνινγεηηθψλ, έζησ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ ή δηεπθξηληζηηθψλ, επηηξέπεηαη κε λέεο αηηήζεηο, νη 7

8 νπνίεο ππνβάιινληαη ζε αληηθαηάζηαζε ησλ πξνεγνπκέλσλ, νη νπνίεο αθπξψλνληαη, έσο ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 7. Οη ππνςήθηνη δηθαηνχρνη κεηά ηελ ππνβνιή ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπο θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ζηα αξκφδηα ΚΠΑ2 δηθαηνινγεηηθά πνπ δελ δχλαηαη λα αλαδεηεζνχλ απηεπαγγέιησο, σο ε Γεκφζηα Πξφζθιεζε νξίδεη. 8. Τπνςήθηνη πνπ ππνβάιινπλ ειεθηξνληθή αίηεζε σο δηθαηνχρνη ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξ. 3 ηεο παξνχζαο θαη νη εκέξεο εξγαζίαο ηνπο δελ δχλαληαη λα αλαδεηεζνχλ απηεπαγγέιησο ιφγσ κε έληαμήο ηνπο ζην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ηνπ ΙΚΑ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζνπλ ζηα αξκφδηα ΚΠΑ2 ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. Η κε πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ απφ ην πξφγξακκα. 9. Με πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ νξίδνληαη απφ ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ ή πξνθχπηνπζα κε πιήξσζε ησλ φξσλ ηεο Γεκφζηαο Πξφζθιεζεο θαη αλαληηζηνηρία ησλ δεινπκέλσλ ζηελ αίηεζε ζηνηρείσλ κε ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά, ζπλεπάγεηαη είηε απνθιεηζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ ή σθεινχκελνπ απηνχ απφ ην Πξφγξακκα είηε κε κνξηνδφηεζή ηνπ γηα ηα θξηηήξηα εθείλα ζηα νπνία αθνξνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά. Άξζξν 9 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΧΝ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΜΗΣΡΧΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ /ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΧΝ 1. Ο ΟΑΔΓ επεμεξγάδεηαη ηηο αηηήζεηο θαη πξνβαίλεη ζηε κνξηνδφηεζε ησλ ππνςεθίσλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξ. 3 ηεο παξνχζαο. 2. Η κνξηνδφηεζε ησλ δηθαηνχρσλ ζηεξίδεηαη ζε εηδηθά θξηηήξηα επηινγήο, φπσο ην αηνκηθφ ή νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα θαηά πεξίπησζε, ν αξηζκφο ησλ αλήιηθσλ 8

9 ηέθλσλ, ν ρξφλνο ζπλερφκελεο εγγεγξακκέλεο αλεξγίαο θαη ν αξηζκφο εκεξψλ αζθάιηζεο κε ζπλεηζπξαηηφκελε εηζθνξά 0,35% ηεο ηξηεηίαο πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο έλαξμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα κνξηνδνηνχκελα θξηηήξηα θαη ν αξηζκφο κνξίσλ αλά θξηηήξην επηινγήο πξνζδηνξίδνληαη κε ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε. 3. Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην εηζφδεκα ησλ δηθαηνχρσλ αλαδεηνχληαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα αλήιηθα ηέθλα δχλαηαη λα αλαδεηεζνχλ απφ Πηζηνπνηεηηθφ Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο ή απηεπαγγέιησο, σο ε Γεκφζηα Πξφζθιεζε νξίζεη. Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ρξφλν ηεο ζπλερφκελεο εγγεγξακκέλεο αλεξγίαο αλαδεηνχληαη απφ ην Μεηξψν Αλέξγσλ ηνπ Οξγαληζκνχ. Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ εκεξψλ αζθάιηζεο ησλ δηθαηνχρσλ αλαδεηνχληαη απηεπαγγέιησο απφ ην ΙΚΑ ΔΣΑΜ, κε ηελ εμαίξεζε ηεο παξ.8 ηνπ αξζξ.8 ηεο παξνχζαο. 4. Η βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξψλνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία κνξηνδφηεζεο νη δηθαηνχρνη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξ. 3 ηεο παξνχζαο πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία αηφκσλ κε αλαπεξία κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 50% θαη άλσ πξνζαπμάλεηαη θαηά 50%. 5. Κξίζηκνο ρξφλνο ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ θξηηεξίσλ πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ είλαη ν ρξφλνο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε, εμαηξνπκέλνπ ηνπ θξηηεξίνπ ησλ εκεξψλ αζθάιηζεο ηεο παξ.2 ηνπ παξφληνο. 6. Μεηά ηε κνξηνδφηεζε νη δηθαηνχρνη θαηαηάζζνληαη θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά ζε πξνζσξηλφ Μεηξψν Γηθαηνχρσλ-Χθεινπκέλσλ, ζην νπνίν αλαγξάθνληαη: ην επψλπκν θαη ην φλνκα ησλ δηθαηνχρσλ, ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπο, ηα ηέζζεξα ηειεπηαία ςεθία ηνπ Αξηζκνχ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ηνπο θαη ηα ηέζζεξα ηειεπηαία ςεθία ηνπ Αξηζκνχ Μεηξψνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζήο ηνπο (ΑΜΚΑ), ην επψλπκν θαη ην φλνκα ησλ σθεινπκέλσλ κειψλ αλά δηθαηνχρν, ηα ηέζζεξα ηειεπηαία ςεθία ηνπ Αξηζκνχ Μεηξψνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 9

10 (ΑΜΚΑ) απηψλ θαη ηα ηέζζεξα ηειεπηαία ςεθία ηνπ Αξηζκνχ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ηνπο, εθφζνλ ππάξρεη, ηα κφξηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θαζέλα απφ ηα θξηηήξηα κνξηνδφηεζεο ηεο παξ.2 ηνπ παξφληνο, φπσο απηά ζα πξνζδηνξηζηνχλ απφ ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε, ηπρφλ πξνζαχμεζε ηεο παξ. 4 ηνπ παξφληνο θαζψο ν ζπλνιηθφο αξηζκφο κνξίσλ θαη ε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ δηθαηνχρσλ κε βάζε ηε ζπλνιηθή κνξηνδφηεζε ησλ θξηηεξίσλ. Ο αξηζκφο θαηάηαμεο ησλ σθεινπκέλσλ είλαη ίδηνο κε ηνλ αξηζκφ θαηάηαμεο ησλ δηθαηνχρσλ. ν κνλαδηθφο ειεθηξνληθφο θσδηθφο αξηζκφο ηεο Δπηηαγήο Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ γηα ηνπο επηιεγέληεο. 7. ηηο πεξηπηψζεηο ζπδχγσλ πνπ ακθφηεξνη έρνπλ θαηαζέζεη αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα σο δηθαηνχρνη θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξ. 3 ηεο παξνχζαο, αιιά κφλν ν έλαο εθ ησλ δχν επηιέγεηαη θαηφπηλ ηεο δηαδηθαζίαο κνξηνδφηεζεο, ν κε επηιεγείο ζχδπγνο ζα εληάζζεηαη ζην Μεηξψν σο σθεινχκελν κέινο ηνπ επηιεγέληνο, σο ε Γεκφζηα Πξφζθιεζε νξίζεη. 8. Γηα ηνπο ππνςήθηνπο πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξ. 3 ή ηνπ άξζξ. 8 ηεο παξνχζαο ή πνπ εληάζζνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξ. 3 ηεο παξνχζαο ζπληάζζεηαη πξνζσξηλφο Πίλαθαο Απνθιεηνκέλσλ, κε αλαθνξά ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ ηνπο. 9. Μέιε πνπ δειψζεθαλ σο σθεινχκελα ζηελ αίηεζε, ρσξίο λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξ. 3 ηεο παξνχζαο, δελ ζα ιεθζνχλ ππ φςηλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνζσξηλνχ Μεηξψνπ Γηθαηνχρσλ-Χθεινπκέλσλ θαη ηνπ πξνζσξηλνχ Πίλαθα Απνθιεηνκέλσλ. 10. Σν πξνζσξηλφ Μεηξψν Γηθαηνχρσλ-Χθεινπκέλσλ θαη ν πξνζσξηλφο Πίλαθαο Απνθιεηνκέλσλ αλαξηψληαη ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΟΑΔΓ ( θαη αλαθνηλψλεηαη ε έθδνζή ηνπο ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ (ΚΠΑ2) ηνπ ΟΑΔΓ. 11. Οη ππνςήθηνη έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο πξνο ην Γ ηνπ ΟΑΔΓ απνθιεηζηηθά κε ειεθηξνληθφ ηξφπν κίαο θαη κφλν έλζηαζεο θαηά ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνζσξηλνχ Μεηξψνπ Γηθαηνχρσλ-Χθεινπκέλσλ θαη ηνπ πξνζσξηλνχ Πίλαθα Απνθιεηνκέλσλ εληφο ηεο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε εκέξα ηεο δεκνζίεπζήο ηνπο 10

11 ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΟΑΔΓ. Λεπηνκέξεηεο γηα ηελ ππνβνιή θαη ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ θαζνξίδνληαη ζηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε. 12. Καηφπηλ εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ απφ ην Γ.. ηνπ Οξγαληζκνχ, θαηαξηίδεηαη ην Οξηζηηθφ Μεηξψν Γηθαηνχρσλ Χθεινπκέλσλ θαη ν νξηζηηθφο Πίλαθαο Απνθιεηνκέλσλ. Σν νξηζηηθφ Μεηξψν Γηθαηνχρσλ Χθεινπκέλσλ θαη ν νξηζηηθφο Πίλαθαο Απνθιεηνκέλσλ αλαξηψληαη ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΟΑΔΓ ( θαη αλαθνηλψλεηαη ε έθδνζή ηνπο ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ (ΚΠΑ2) ηνπ ΟΑΔΓ. 13. Σν πξνζσξηλφ θαη νξηζηηθφ Μεηξψν Γηθαηνχρσλ Χθεινπκέλσλ θαη ν πξνζσξηλφο θαη νξηζηηθφο Πίλαθαο Απνθιεηζκέλσλ θαηαξηίδνληαη απφ ηνλ Γηνηθεηή ηνπ ΟΑΔΓ ή απφ ην αξκφδην φξγαλν πνπ νξίδεηαη κε απφθαζή ηνπ. Άξζξν 10 ΑΙΣΗΔΙ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΠΑΡΟΥΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 1.Οη πάξνρνη ππνρξεσηηθά ιακβάλνπλ θιεηδάξηζκν, θαηφπηλ δηαδηθαζίαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε. Δλ ζπλερεία ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα, ε νπνία επέρεη ζέζε δήισζεο απνδνρήο ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986 (ΦΔΚ Α 75) γηα ηα ζηνηρεία πνπ δηαιακβάλνληαη ζε απηήλ. Η αλαθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ δειψλνληαη ζηελ αίηεζε επηζχξεη ηηο πξνβιεπφκελεο πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο κε ηξφπν δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ πνπ νξίδεηαη ξεηά ζηελ Πξφζθιεζε, ν ππνςήθηνο απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα. 2.Σα έληππα ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΟΑΔΓ ( θαη κεηά ηε ζπκπιήξσζή ηνπο νη δπλεηηθνί πάξνρνη ζα ηα απνζηέιινπλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ ζηνλ ΟΑΔΓ. Λεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο θαη ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαζψο θαη γηα ηελ ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαζνξίδνληαη κε ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε. 11

12 3.Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ξεηά ζηελ Πξφζθιεζε. Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο δελ είλαη δπλαηή ε ππνβνιή αηηήζεσλ. 4. Οη δπλεηηθνί πάξνρνη θέξνπλ ηελ επζχλε ηεο πιήξνπο θαη νξζήο ζπκπιήξσζεο ηεο ειεθηξνληθήο ηνπο αίηεζεο. Γηφξζσζε ή ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεσλ, ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιεηπφλησλ ζηνηρείσλ δηθαηνινγεηηθψλ, έζησ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ ή δηεπθξηληζηηθψλ, επηηξέπεηαη κε λέεο αηηήζεηο, νη νπνίεο ππνβάιινληαη έσο ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζε αληηθαηάζηαζε ησλ πξνεγνχκελσλ, νη νπνίεο αθπξψλνληαη. 5. Οη πάξνρνη νθείινπλ κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ λα πξνζθνκίζνπλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηα νξηδφκελα απφ ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε δηθαηνινγεηηθά, άιισο απνθιείνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα. 6. Πάξνρνη πνπ ήδε έρνπλ εληαρζεί ζην Μεηξψν Παξφρσλ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ έηνπο ππνβάινπλ ειεθηξνληθή αίηεζε αλαλέσζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πξφγξακκα. Οη πάξνρνη ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο κφλν δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ή ε ηζρχο ηνπο έρεη ιήμεη θαη έρνπλ αληηθαηαζηαζεί, σο νξίδεηαη απφ ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε. Άξζξν 11 ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΜΗΣΡΧΟΤ ΠΑΡΟΥΧΝ 1. Καηφπηλ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ αηηήζεσλ ησλ παξφρσλ ζπληάζζεηαη ην πξνζσξηλφ Μεηξψν Παξφρσλ. Γηα ηνπο ππνςήθηνπο πνπ απφ ηνλ έιεγρν ησλ αηηήζεσλ πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξ. 6 ή ηνπ άξζξ. 10 ηεο παξνχζαο, φπσο απηέο εμεηδηθεχνληαη κε ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε, ζπληάζζεηαη πξνζσξηλφο Πίλαθαο Απνθιεηνκέλσλ Παξφρσλ, κε αλαθνξά ζηνλ ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπο. 12

13 2. Σν πξνζσξηλφ Μεηξψν Παξφρσλ θαη ν πξνζσξηλφο Πίλαθαο Απνθιεηνκέλσλ Παξφρσλ αλαξηψληαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΟΑΔΓ ( θαη αλαθνηλψλεηαη ε έθδνζή ηνπο ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ (ΚΠΑ2) ηνπ ΟΑΔΓ. 3. Οη ππνςήθηνη έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο πξνο ην Γ ηνπ ΟΑΔΓ απνθιεηζηηθά κε ειεθηξνληθφ ηξφπν κίαο θαη κφλν έλζηαζεο θαηά ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνζσξηλνχ Μεηξψνπ Παξφρσλ θαη ηνπ πξνζσξηλνχ Πίλαθα Απνθιεηνκέλσλ Παξφρσλ εληφο ηεο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε εκέξα ηεο δεκνζηεχζεψο ηνπο. Λεπηνκέξεηεο γηα ηελ ππνβνιή θαη ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ θαζνξίδνληαη ζηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε. 4. Καηφπηλ εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ ησλ παξφρσλ απφ ην Γ.. ηνπ Οξγαληζκνχ, θαηαξηίδεηαη ην Οξηζηηθφ Μεηξψν Παξφρσλ θαη ν νξηζηηθφο Πίλαθαο Απνθιεηνκέλσλ Παξφρσλ. 5. Σν νξηζηηθφ Μεηξψν Παξφρσλ θαη ν νξηζηηθφο Πίλαθαο Απνθιεηνκέλσλ Παξφρσλ αλαξηψληαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΟΑΔΓ ( θαη αλαθνηλψλεηαη ε έθδνζή ηνπο ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ (ΚΠΑ2) ηνπ ΟΑΔΓ. 6. Σν πξνζσξηλφ θαη νξηζηηθφ Μεηξψν Παξφρσλ θαη ν πξνζσξηλφο θαη νξηζηηθφο Πίλαθαο Απνθιεηζκέλσλ Παξφρσλ θαηαξηίδνληαη απφ ηνλ Γηνηθεηή ηνπ ΟΑΔΓ ή απφ ην αξκφδην φξγαλν πνπ νξίδεηαη κε απφθαζή ηνπ. Άξζξν 12 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΧΝ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΧΝ, ΤΜΒΑΗ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝΠΑΡΟΥΧΝ 1. Η δηαδηθαζία εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, νη ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα δηθαηνχρσλ θαη παξφρσλ, ε ηπρφλ νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ησλ δηθαηνχρσλ θαη ησλ σθεινπκέλσλ θαζψο θαη νη ινηπνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε. 13

14 2. Οη δηθαηνχρνη θαη νη πάξνρνη ζπκπιεξψλνπλ θαη ππνγξάθνπλ πξνηππνπνηεκέλε, αλαξηεκέλε ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΟΑΔΓ, ζχκβαζε, ε νπνία βαζίδεηαη ζηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Γεκφζηαο Πξφζθιεζεο. Η απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ππνγεγξακκέλε αλσηέξσ ζχκβαζε θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζχκθσλα κε ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε ζα πξέπεη λα ηε ζπλνδεχνπλ, δηαβηβάδνληαη κε ειεθηξνληθή ζάξσζε ζηνλ ΟΑΔΓ. 3. Η ζχλαςε ζχκβαζεο κεηαμχ δηθαηνχρνπ θαη παξφρνπ γελλά ηελ αμίσζε ηνπ δεχηεξνπ λα εηζπξάμεη απφ ηνλ ΟΑΔΓ πνζφ αληίζηνηρν κε ηελ νηθνλνκηθή αμία ηεο Δπηηαγήο Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξ. 5 ηεο παξνχζαο θαη πξνζδηνξίδεηαη κε ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε, σο αληάιιαγκα κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ δηακνλήο. Άξζξν 13 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ Οη δηνηθεηηθνί θαη επηηφπηνη έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ ππαιιήινπο ηνπ ΟΑΔΓ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Άξζξν 14 ΑΠΟΠΛΗΡΧΜΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 1. Οη αηηήζεηο ησλ παξφρσλ θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο απηά νξίδνληαη ζηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε, ππνβάιινληαη έσο ηελ 30 ε επηεκβξίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ ζην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο, θαη έσο ηελ 31 ε Μαξηίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο, γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ ζην δεχηεξν εμάκελν απηνχ. Αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα απνξξίπηνληαη. 2. Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ πξνγξάκκαηνο νξίδεηαη ν Πξντζηάκελνο ηνπ ΚΠΑ 2 ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηαο ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο/παξφρνπ. 14

15 Άξζξν 15 ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ Κάζε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επηιχεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ ηνπ ΟΑΔΓ ή ην φξγαλν πνπ απηφ νξίζεη, κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Δ.Λ.Δ.Κ.Π.. Άξζξν 16 ΠΑΡΑΒΑΗ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΚΤΡΧΔΙ Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Οξγαληζκνχ κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Δ.Λ.Δ.Κ.Π. ε παξάβαζε ησλ φξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο θαη ηνπο παξφρνπο, εθηφο ηεο δηαθνπήο ηεο επηδφηεζεο, κπνξεί λα επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο απφ ην πξφγξακκα έσο ηξία (3) θαη έσο πέληε (5) ρξφληα αληίζηνηρα. Άξζξν 17 ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο εμεηδηθεχεηαη ή θαη νξίδεηαη νηηδήπνηε δελ αλαθέξεηαη ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζηε βάζε ηεο εζληθήο θαη ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο. Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 15

16 ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΟΤΣΗ ΥΡΗΣΟ ΣΑΪΚΟΤΡΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΝΝΑ ΣΡΑΣΙΝΑΚΗ ΥΡΙΣΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 1. Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο Παλεπηζηεκίνπ 37 Σ.Κ Αζήλα 2. ΟΑΔΓ Γ/λζε Αζθάιηζεο Σκήκα 2 Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8 Σ.Κ Άλσ Καιακάθη ΔΩΣ. ΓΙΑΝΟΜΗ: 1.Γξαθείν θνπ Τπνπξγνχ 3.Γξαθείν θαο. Γεληθήο Γξακκαηέσο 4.Γξ. θ. Γελ. Γηεπζπληή Δξγαζίαο 5.Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπνπηείαο θ Δπηζ/ζεο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Σκ. Οηθνλ. Οξγάλσζεο θ πξνυπνινγηζκνχ Φνξέσλ Κνηλ. Πνιηηηθήο 6.Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο 7.Γ/λζε Γ12 8.Κ.Φ. 16

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Αξ. Πξση.: Γ2Γ 1140263 ΔΞ 2014 &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΔΚ 222 Α ), φπσο ηζρχεη, πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ.

(ΦΔΚ 222 Α ), φπσο ηζρχεη, πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8 10184 Αζήλα Σειέθσλν: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΠΟΛ. 1095 Σαρ. Γ/λζε : Καξ.εξβίαο 10 Σαρ. Κώδηθαο : 10184 Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Σειέθωλν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΟΜΟΓΔΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ Β ------- Σαρ. Γ/λζε : Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πφιε : 15180 -

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι δικαιούνηαι θθηνέρ διακοπέρ με κοινωνικό ηοςπιζμό, δωπεάν ειζιηήπια θεάηπος και βιβλία

Ποιοι δικαιούνηαι θθηνέρ διακοπέρ με κοινωνικό ηοςπιζμό, δωπεάν ειζιηήπια θεάηπος και βιβλία Ποιοι δικαιούνηαι θθηνέρ διακοπέρ με κοινωνικό ηοςπιζμό, δωπεάν ειζιηήπια θεάηπος και βιβλία Πάλσ απφ 700.000 μιζθωηοί, άνεπγοι, και ζςνηαξιούσοι έρνπλ θέηνο ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ ρξήζε ησλ ππογπαμμάηων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 9 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1293 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαχ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Καζνξηζκόο δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίωζεο γηα ππεξωξηαθή, λπρηεξηλή, Κπξηαθώλ θαη εμαηξέζηκωλ εκεξώλ εξγαζία».

ΘΔΜΑ: «Καζνξηζκόο δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίωζεο γηα ππεξωξηαθή, λπρηεξηλή, Κπξηαθώλ θαη εμαηξέζηκωλ εκεξώλ εξγαζία». (Φ.E.K. 17/η. Β / 12-1-2017) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Γ.Α.: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ Αζήλα, 10 Ιαλνπαξίνπ 2017 ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξηζ.Πξωη.:2/ 1757 /0026 ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 7 / 9 / 204 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 84 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 96 Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΥΛ-ΙΩΕ Α Π Ο Φ Α Η

ΑΔΑ: 4Α8ΥΛ-ΙΩΕ Α Π Ο Φ Α Η ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΤΓΥΡΗΜ/ΜΔΝΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ ΑΠΟ ΣΟ Δ.Κ.Σ. Σατ. Γ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΒ-ΚΣΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΒ-ΚΣΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΑΠΑ ΣΜΖΜΑ Δ Μειηζζνθνκίαο & εξνηξνθίαο Σαρ. Γ/λζε: Βεξαλδέξνπ 46 Σ. Κ.: 104 38, Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2010-2011

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2010-2011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΘΖΝΑ, 07-07-2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 507457 ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ θαη Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ: Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Έρνληαο ππφςε: ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 5/11/2014 Απ.ππωη /

Έρνληαο ππφςε: ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 5/11/2014 Απ.ππωη / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΣΟ Ε.Κ.Σ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Κοπαή 4 Σ.Κ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη ε θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ ησλ πξαθηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΔΑ: Β4ΣΥ4691ΩΓ-9ΤΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ «Σποποποιημένο Ππόγπαμμα επισοπήγηζηρ 200.000 θέζεων πλήποςρ απαζσόληζηρ με επιδόηηζη ηων επγοδοηικών ειζθοπών,

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αθήνα, 8 Ννεκβξίνπ 2011 & ΣΡΟΦΗΜΩΝ Απιθ. Ππωη.: 35599 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΔΡΔΤΝΑ Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΤΝΔΡΓΑΣΗΜΟΤ & ΟΜΑΓΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔληΪζζεηαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «ΑλΪπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», πνπ ζπγρξεκαηνδνηεέηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακεέν (ΔΚΣ)

ΔληΪζζεηαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «ΑλΪπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», πνπ ζπγρξεκαηνδνηεέηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακεέν (ΔΚΣ) Γηεχζπλζε: Κ. Παιαηνιφγνπ 9, Καβάια Σ.Κ. : 6403 ΣειΫθσλν. 210232211 Fax. : 210232217 e-mail: info@pnoikavala.gr ηζηνζειέδα: www.pnoi-kavala.com ΚαβΪια, 6/8/201 Αξ. Πξση. : 276 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ζχλαςεο ζπκβϊζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ «Ππόγπαμμα επισοπήγηζηρ 200.000 θέζεων πλήποςρ απαζσόληζηρ με επιδόηηζη ηων επγοδοηικών ειζθοπών, για ηη διαηήπηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/08 (ΦΕΚ 1313 Β/7-7-2008) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/08 (ΦΕΚ 1313 Β/7-7-2008) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/08 (ΦΕΚ 1313 Β/7-7-2008) Θέμα : Χορήγηζη επιδόμαηος κίνηζης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Έρνληαο ππ φςε: Τν λ. 2646/1998 (ΦΔΚ 236/1998/η.Α

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ τασρός, 10/11/2016 Αρ. Πρωτ. 23349 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο καο, πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Υπεξεζίαο Πξαζίλνπ, πξνυπνινγηζκνχ 14.923,40

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece -------- Προωθημένο μήνσμα -------- Προζκλήζεις για ηην ζσνάνηηζη ηων μελών ηης επιηροπής ηοσ άρθροσ 29 Ν. 4439/2016, ΦΕΚ Α' 222. Tue, 6 Jun 2017 17:21:10 +0300 Ανηωνία Μοροπούλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙ/ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα