ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ OIKOΝΟΜΙΚΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙ/Η ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΦΟΡΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΑ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο α. ησλ άξζξσλ 25 θαη 34 ηνπ Ν. 4144/2013: «Αληηκεηψπηζε παξαβαηηθφηεηαο ζηελ Κνηλσλ. Αζθάιηζε, αγνξά εξγαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο»( ΦΔΚ 88 Α ) β. ηνπ άξζξνπ 22 παξ. 3 ηνπ λ. 2362/1995 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο»(φδκ Α 247) γ. ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 1545/1985 «Δζληθφ χζηεκα Πξνζηαζίαο απφ ηελ Αλεξγία θαη άιιεο Γηαηάμεηο» (ΦΔΚ 91/Α ) δ. ηνπ Π.Γ/ηνο 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (ΦΔΚ Α 194) 1

2 ε. ηνπ Π. Γ/ηνο 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» (ΦΔΚ 98/Α ) ζη. ηνπ Π.Γ/ηνο 368/1989 «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο» (ΦΔΚ 163/Α ), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα δ. ηεο αξηζ. Τ48/ απφθαζεο «Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ηνπ Αλ. Τπ. Οηθνλνκηθψλ Υξήζηνπ ηατθνχξα» (ΦΔΚ Β 2105) ε. ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Πξάμεο Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ 7/2012: «Θέκαηα άξζξνπ 1 παξ. 6 ηνπ λ.4046/2012 πεξί θαηαξγήζεσο ΟΔΔ θαη ΟΔΚ» (ΦΔΚ 39/ Α ). 2. Σν αξηζκ. πξση / έγγξαθν ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ), κε ην νπνίν καο ππνβιήζεθε απφζπαζκα πξαθηηθνχ ηεο ππ αξηζκ. 15/ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ. 3. Σν αξ. πξση /107/ έγγξαθν ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ. 4. Σηο αξηζ. εγθξίζεηο δεζκεχζεσλ πίζησζεο (ΑΓΑ 5. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο πξνθαινχληαη νη αθφινπζεο δαπάλεο: α) ζε βάξνο ηνπ Π/Τ ηνπ ΟΑΔΓ (ΚΑΔ 4419): δαπάλε χςνπο ΔΤΡΧ πεξίπνπ γηα ην ηξέρνλ νηθ. έηνο θαη ΔΤΡΧ γηα ην νηθ. έηνο 2015 απφ ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ β) ζε βάξνο ηνπ Δληαίνπ Λνγαξηαζκνχ γηα ηελ Δθαξκνγή Κνηλσληθψλ Πνιηηηθψλ (ΔΛΔΚΠ) (ΚΑΔ 2639): δαπάλε χςνπο ΔΤΡΧ θαη αλψηαην φξην γηα ην νηθ. έηνο Α π ο θ α ζ ί ζ ο σ μ ε Άξζξν 1 ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ θνπφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ είλαη ε πλεπκαηηθή, πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ νηθνγελεηψλ απηνχ κε ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ. Αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε επηδφηεζε ησλ δηθαηνχρσλ σθεινπκέλσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηαθνπψλ κε ηε ρνξήγεζε Δπηηαγήο Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ. Άξζξν 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2

3 Απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο απφθαζεο πξνθαιείηαη: α) γηα ηελ επηδφηεζε ησλ δηθαηνχρσλ σθεινχκελσλ, γηα ην έηνο 2015 δαπάλε χςνπο ,00 θαη αλψηαην φξην ζε βάξνο ηνπ Δληαίνπ Λνγαξηαζκνχ γηα ηελ Δθαξκνγή Κνηλσληθψλ Πνιηηηθψλ (ΔΛΔΚΠ) (ΚΑΔ 2639) θαη β) γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ ηνπ αξζξ. 13 ηεο παξνχζαο, γηα ην έηνο 2014 δαπάλε χςνπο ,00 θαη γηα ην έηνο 2015 δαπάλε χςνπο ,00 ζε βάξνο ηνπ Π/Τ ηνπ ΟΑΔΓ (ΚΑΔ: 4419). Άξζξν 3 ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ / ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 1. Χο «Γηθαηνχρνη» ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ έηνπο νξίδνληαη αζθαιηζκέλνη: α) εξγαδφκελνη κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ έρνπλ θαηά ην πξνεγνχκελν ηεο έλαξμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εκεξνινγηαθφ έηνο 50 εκέξεο ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξ. 3 ηνπ λ.678/1977, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (ζπλεηζπξαηηφκελε κε ηηο εηζθνξέο ππέξ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ εηζθνξά 0,35%), β) άλεξγνη πνπ θαηά ην πξνεγνχκελν ηεο έλαξμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εκεξνινγηαθφ έηνο έρνπλ ιάβεη ηαθηηθή επηδφηεζε αλεξγίαο κε βάζε ηηο θνηλέο πεξί αλεξγίαο δηαηάμεηο ηνπ ΟΑΔΓ δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 2 κελψλ (50 εκεξήζηα επηδφκαηα), γ) άλεξγνη εγγεγξακκέλνη ζην Δηδηθφ Μεηξψν Αλέξγσλ ΑκεΑ ηνπ ΟΑΔΓ, φπσο ε Γεκφζηα Πξφζθιεζε νξίδεη. 2. Γελ ζεσξνχληαη δηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ έηνπο : α) νη επηιεγέληεο δηθαηνχρνη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ έηνπο , αλεμαξηήησο απφ ην αλ έθαλαλ ρξήζε ηεο παξνρήο ή φρη, εμαηξέζεη ησλ επηιεγέλησλ εθείλσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία αηφκσλ κε αλαπεξία θαη 3

4 β) νη δηθαηνχρνη ζπλαθνχο παξνρήο απφ νπνηνλδήπνηε άιιν θνξέα γηα ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, σο απηή νξίδεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξ. 4 ηεο παξνχζαο. 3. Χο «Χθεινχκελνη» ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ νξίδνληαη: α) ηα άλσ ησλ πέληε εηψλ πξνζηαηεπφκελα ηέθλα ηεο νηθνγέλεηαο ησλ δηθαηνχρσλ θαη κε αλψηαην ειηθηαθφ φξην ην 24 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, φπσο απηά απνδεηθλχνληαη απφ νηθνγελεηαθφ βηβιηάξην αζζελείαο δεκνζίνπ θνξέα, β) ηα άλσ ησλ πέληε εηψλ ηέθλα ηεο νηθνγέλεηαο ησλ δηθαηνχρσλ θαη κε αλψηαην ειηθηαθφ φξην ην 24 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, ηα νπνία έρνπλ ίδηα αζθάιηζε ιφγσ ζπνπδψλ ή αλαπεξίαο, φπσο απηά απνδεηθλχνληαη είηε απφ πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο είηε απηεπαγγέιησο, γ) ηα πξνζηαηεπφκελα ηέθλα ηεο νηθνγέλεηαο ησλ δηθαηνχρσλ πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηα πέληε έηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο απηά απνδεηθλχνληαη απφ νηθνγελεηαθφ βηβιηάξην αζζελείαο δεκνζίνπ θνξέα. Γηα ηα ηέθλα ηεο θαηεγνξίαο απηήο ε Δπηηαγή Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο πνπ ηα αθνξά ελεξγνπνηείηαη απφ ηελ εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο ηνπ πέκπηνπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη έπεηηα, δ) νη ζχδπγνη ησλ δηθαηνχρσλ, φηαλ είλαη πξνζηαηεπφκελα κέιε θαη αζθαιίδνληαη απφ απηνχο, φπσο απνδεηθλχνληαη απφ νηθνγελεηαθφ βηβιηάξην αζζελείαο δεκνζίνπ θνξέα, ε) νη ζπλνδνί δηθαηνχρσλ ή σθεινπκέλσλ ησλ σο άλσ πεξηπηψζεσλ α έσο δ αλεθφλησλ ζηελ θαηεγνξία αηφκσλ κε αλαπεξία κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη άλσ, θαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαγθαηφηεηα ζπλνδείαο πξνθχπηεη απφ ην λφκν θαη απνδεηθλχεηαη απφ ζρεηηθή βεβαίσζε (φηαλ απαηηείηαη), φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηεο Γεκφζηαο Πξφζθιεζεο. Άξζξν 4 ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ/ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΧΝ 4

5 1.Σν πξφγξακκα ζα πινπνηεζεί απφ ηελ έσο ηελ Σν σο άλσ ρξνληθφ δηάζηεκα πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί κε ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε. 2.Η δηάξθεηα δηακνλήο ησλ δηθαηνχρσλ σθεινπκέλσλ νξίδεηαη απφ κία (1) έσο πέληε (5) δηαλπθηεξεχζεηο εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ. 3.Ο αξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ θαη ησλ σθεινχκελσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζνξίδεηαη ζηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε. Άξζξν 5 ΔΠΙΣΑΓΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΦΟ ΔΠΙΓΟΣΗΗ 1. Η «Δπηηαγή Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ» ελζσκαηψλεη κηα ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή αμία θαη ν απνθιεηζηηθφο ζθνπφο ηεο είλαη ε αληαιιαγή ηεο κε ππεξεζίεο δηακνλήο απφ ηνπο παξφρνπο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Γεκφζηαο Πξφζθιεζεο. 2. Σν χςνο ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο ηεο επηηαγήο πνπ απνηειεί ηελ επηδφηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ησλ σθεινπκέλσλ, πξνζδηνξίδεηαη ζηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε θαη είλαη αλάινγν κε ηνλ ηχπν θαη ηελ θαηεγνξία ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο. ηελ νηθνλνκηθή αμία ηεο επηηαγήο ηνπ δηθαηνχρνπ πεξηιακβάλεηαη ην πνζφ επηδφηεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ησλ σθεινπκέλσλ κειψλ ηνπ. 3. Η «Δπηηαγή Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ» έρεη ηε κνξθή ελφο ειεθηξνληθνχ κνλαδηθνχ θσδηθνχ αξηζκνχ, ν νπνίνο δεκηνπξγείηαη απηφκαηα απφ ην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (ΟΠ) ηνπ Οξγαληζκνχ θαη απνηππψλεηαη κε ηα ινηπά ζηνηρεία ησλ δηθαηνχρσλ σθεινπκέλσλ ζην Μεηξψν ησλ παξ. 6 θαη 12 ηνπ άξζξ. 9 ηεο παξνχζαο, ηζρχεη δε απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο κέρξη ηε ιήμε απηνχ. 4. Η επηδφηεζε κέζσ ηεο Δπηηαγήο Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο δηθαηνχρνπο λα επηιέγνπλ νη ίδηνη ηνπο παξφρνπο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. 5

6 Άξζξν 6 ΠΑΡΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 1. Χο «Πάξνρνη» λννχληαη ηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε. 2. Σα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα πξέπεη λα έρνπλ ην Δηδηθφ ήκα Λεηηνπξγίαο ηνπο θαη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζε ηζρχ, φπσο απηά νξίδνληαη ζηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε. Άξζξν 7 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΧΝ ΜΗΣΡΧΧΝ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΧΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΧΝ 1. Με Γεκφζηα Πξφζθιεζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΟΑΔΓ, πνπ εθδίδεηαη εληφο κελφο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο, πξνζθαινχληαη νη δηθαηνχρνη θαη νη πάξνρνη λα ππνβάινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα. 2. Με ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε νξίδνληαη: ν αξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ σθεινπκέλσλ, ην πνζφ επηδφηεζεο αλά δηαλπθηέξεπζε, νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, ε πξνζεζκία θαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ θαη ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηα θξηηήξηα κνξηνδφηεζεο γηα ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ δηθαηνχρσλ θαζψο θαη ν αξηζκφο κνξίσλ αλά θξηηήξην, ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ Μεηξψσλ Γηθαηνχρσλ-Χθεινπκέλσλ θαη Παξφρσλ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν ή πιεξνθνξία δηεπθνιχλεη φζνπο επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Πξφζθιεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 3. Η Γεκφζηα Πξφζθιεζε αλαξηάηαη ζηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο ηνπ ΟΑΔΓ (www.oaed.gr) θαη ηνπ «ΓΙΑΤΓΔΙΑ». 6

7 Άξζξν 8 ΑΙΣΗΔΙ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 1.Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ησλ ππνςεθίσλ δηθαηνχρσλ ππνβάιινληαη πξνο ηνλ ΟΑΔΓ απνθιεηζηηθά κε ειεθηξνληθφ ηξφπν. ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε είλαη δπλαηφλ λα πξνβιέπεηαη ε ππνβνιή αηηήζεσλ κε ηελ απνθιεηζηηθή ή κε ρξήζε θσδηθψλ πξφζβαζεο ησλ δηθαηνχρσλ. Οη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ θαζψο θαη γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο θαζνξίδνληαη ξεηά κε ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε. ε πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο κε ηξφπν δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ πνπ νξίδεηαη ζηελ Πξφζθιεζε, ν ππνςήθηνο απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα. 2. Σα έληππα ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΟΑΔΓ (www.oaed.gr) θαη κεηά ηε ζπκπιήξσζή ηνπο νη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη ζα ηα απνζηέιινπλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ ζηνλ ΟΑΔΓ. 3. Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ξεηά ζηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε. Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο δελ είλαη δπλαηή ε ππνβνιή αηηήζεσλ. 4. Η αίηεζε επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986 (ΦΔΚ Α 75) γηα ηα ζηνηρεία πνπ δηαιακβάλνληαη ζε απηήλ. Η αλαθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ δειψλνληαη ζηελ αίηεζε επηζχξεη ηηο πξνβιεπφκελεο πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο. 5. Η ππνβνιή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζπληζηά εμνπζηνδφηεζε πξνο ηνλ ΟΑΔΓ γηα ηε ρξήζε θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ αηηνχληνο απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο. 6. Ο ππνςήθηνο θέξεη ηελ επζχλε ηεο πιήξνπο θαη νξζήο ζπκπιήξσζεο ηεο ειεθηξνληθήο ηνπ αίηεζεο. Γηφξζσζε ή ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεσλ, ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιεηπφλησλ ζηνηρείσλ δηθαηνινγεηηθψλ, έζησ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ ή δηεπθξηληζηηθψλ, επηηξέπεηαη κε λέεο αηηήζεηο, νη 7

8 νπνίεο ππνβάιινληαη ζε αληηθαηάζηαζε ησλ πξνεγνπκέλσλ, νη νπνίεο αθπξψλνληαη, έσο ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 7. Οη ππνςήθηνη δηθαηνχρνη κεηά ηελ ππνβνιή ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπο θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ζηα αξκφδηα ΚΠΑ2 δηθαηνινγεηηθά πνπ δελ δχλαηαη λα αλαδεηεζνχλ απηεπαγγέιησο, σο ε Γεκφζηα Πξφζθιεζε νξίδεη. 8. Τπνςήθηνη πνπ ππνβάιινπλ ειεθηξνληθή αίηεζε σο δηθαηνχρνη ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξ. 3 ηεο παξνχζαο θαη νη εκέξεο εξγαζίαο ηνπο δελ δχλαληαη λα αλαδεηεζνχλ απηεπαγγέιησο ιφγσ κε έληαμήο ηνπο ζην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ηνπ ΙΚΑ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζνπλ ζηα αξκφδηα ΚΠΑ2 ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. Η κε πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ απφ ην πξφγξακκα. 9. Με πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ νξίδνληαη απφ ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ ή πξνθχπηνπζα κε πιήξσζε ησλ φξσλ ηεο Γεκφζηαο Πξφζθιεζεο θαη αλαληηζηνηρία ησλ δεινπκέλσλ ζηελ αίηεζε ζηνηρείσλ κε ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά, ζπλεπάγεηαη είηε απνθιεηζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ ή σθεινχκελνπ απηνχ απφ ην Πξφγξακκα είηε κε κνξηνδφηεζή ηνπ γηα ηα θξηηήξηα εθείλα ζηα νπνία αθνξνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά. Άξζξν 9 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΧΝ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΜΗΣΡΧΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ /ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΧΝ 1. Ο ΟΑΔΓ επεμεξγάδεηαη ηηο αηηήζεηο θαη πξνβαίλεη ζηε κνξηνδφηεζε ησλ ππνςεθίσλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξ. 3 ηεο παξνχζαο. 2. Η κνξηνδφηεζε ησλ δηθαηνχρσλ ζηεξίδεηαη ζε εηδηθά θξηηήξηα επηινγήο, φπσο ην αηνκηθφ ή νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα θαηά πεξίπησζε, ν αξηζκφο ησλ αλήιηθσλ 8

9 ηέθλσλ, ν ρξφλνο ζπλερφκελεο εγγεγξακκέλεο αλεξγίαο θαη ν αξηζκφο εκεξψλ αζθάιηζεο κε ζπλεηζπξαηηφκελε εηζθνξά 0,35% ηεο ηξηεηίαο πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο έλαξμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα κνξηνδνηνχκελα θξηηήξηα θαη ν αξηζκφο κνξίσλ αλά θξηηήξην επηινγήο πξνζδηνξίδνληαη κε ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε. 3. Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην εηζφδεκα ησλ δηθαηνχρσλ αλαδεηνχληαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα αλήιηθα ηέθλα δχλαηαη λα αλαδεηεζνχλ απφ Πηζηνπνηεηηθφ Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο ή απηεπαγγέιησο, σο ε Γεκφζηα Πξφζθιεζε νξίζεη. Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ρξφλν ηεο ζπλερφκελεο εγγεγξακκέλεο αλεξγίαο αλαδεηνχληαη απφ ην Μεηξψν Αλέξγσλ ηνπ Οξγαληζκνχ. Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ εκεξψλ αζθάιηζεο ησλ δηθαηνχρσλ αλαδεηνχληαη απηεπαγγέιησο απφ ην ΙΚΑ ΔΣΑΜ, κε ηελ εμαίξεζε ηεο παξ.8 ηνπ αξζξ.8 ηεο παξνχζαο. 4. Η βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξψλνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία κνξηνδφηεζεο νη δηθαηνχρνη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξ. 3 ηεο παξνχζαο πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία αηφκσλ κε αλαπεξία κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 50% θαη άλσ πξνζαπμάλεηαη θαηά 50%. 5. Κξίζηκνο ρξφλνο ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ θξηηεξίσλ πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ είλαη ν ρξφλνο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε, εμαηξνπκέλνπ ηνπ θξηηεξίνπ ησλ εκεξψλ αζθάιηζεο ηεο παξ.2 ηνπ παξφληνο. 6. Μεηά ηε κνξηνδφηεζε νη δηθαηνχρνη θαηαηάζζνληαη θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά ζε πξνζσξηλφ Μεηξψν Γηθαηνχρσλ-Χθεινπκέλσλ, ζην νπνίν αλαγξάθνληαη: ην επψλπκν θαη ην φλνκα ησλ δηθαηνχρσλ, ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπο, ηα ηέζζεξα ηειεπηαία ςεθία ηνπ Αξηζκνχ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ηνπο θαη ηα ηέζζεξα ηειεπηαία ςεθία ηνπ Αξηζκνχ Μεηξψνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζήο ηνπο (ΑΜΚΑ), ην επψλπκν θαη ην φλνκα ησλ σθεινπκέλσλ κειψλ αλά δηθαηνχρν, ηα ηέζζεξα ηειεπηαία ςεθία ηνπ Αξηζκνχ Μεηξψνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 9

10 (ΑΜΚΑ) απηψλ θαη ηα ηέζζεξα ηειεπηαία ςεθία ηνπ Αξηζκνχ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ηνπο, εθφζνλ ππάξρεη, ηα κφξηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θαζέλα απφ ηα θξηηήξηα κνξηνδφηεζεο ηεο παξ.2 ηνπ παξφληνο, φπσο απηά ζα πξνζδηνξηζηνχλ απφ ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε, ηπρφλ πξνζαχμεζε ηεο παξ. 4 ηνπ παξφληνο θαζψο ν ζπλνιηθφο αξηζκφο κνξίσλ θαη ε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ δηθαηνχρσλ κε βάζε ηε ζπλνιηθή κνξηνδφηεζε ησλ θξηηεξίσλ. Ο αξηζκφο θαηάηαμεο ησλ σθεινπκέλσλ είλαη ίδηνο κε ηνλ αξηζκφ θαηάηαμεο ησλ δηθαηνχρσλ. ν κνλαδηθφο ειεθηξνληθφο θσδηθφο αξηζκφο ηεο Δπηηαγήο Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ γηα ηνπο επηιεγέληεο. 7. ηηο πεξηπηψζεηο ζπδχγσλ πνπ ακθφηεξνη έρνπλ θαηαζέζεη αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα σο δηθαηνχρνη θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξ. 3 ηεο παξνχζαο, αιιά κφλν ν έλαο εθ ησλ δχν επηιέγεηαη θαηφπηλ ηεο δηαδηθαζίαο κνξηνδφηεζεο, ν κε επηιεγείο ζχδπγνο ζα εληάζζεηαη ζην Μεηξψν σο σθεινχκελν κέινο ηνπ επηιεγέληνο, σο ε Γεκφζηα Πξφζθιεζε νξίζεη. 8. Γηα ηνπο ππνςήθηνπο πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξ. 3 ή ηνπ άξζξ. 8 ηεο παξνχζαο ή πνπ εληάζζνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξ. 3 ηεο παξνχζαο ζπληάζζεηαη πξνζσξηλφο Πίλαθαο Απνθιεηνκέλσλ, κε αλαθνξά ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ ηνπο. 9. Μέιε πνπ δειψζεθαλ σο σθεινχκελα ζηελ αίηεζε, ρσξίο λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξ. 3 ηεο παξνχζαο, δελ ζα ιεθζνχλ ππ φςηλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνζσξηλνχ Μεηξψνπ Γηθαηνχρσλ-Χθεινπκέλσλ θαη ηνπ πξνζσξηλνχ Πίλαθα Απνθιεηνκέλσλ. 10. Σν πξνζσξηλφ Μεηξψν Γηθαηνχρσλ-Χθεινπκέλσλ θαη ν πξνζσξηλφο Πίλαθαο Απνθιεηνκέλσλ αλαξηψληαη ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΟΑΔΓ (www.oaed.gr) θαη αλαθνηλψλεηαη ε έθδνζή ηνπο ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ (ΚΠΑ2) ηνπ ΟΑΔΓ. 11. Οη ππνςήθηνη έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο πξνο ην Γ ηνπ ΟΑΔΓ απνθιεηζηηθά κε ειεθηξνληθφ ηξφπν κίαο θαη κφλν έλζηαζεο θαηά ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνζσξηλνχ Μεηξψνπ Γηθαηνχρσλ-Χθεινπκέλσλ θαη ηνπ πξνζσξηλνχ Πίλαθα Απνθιεηνκέλσλ εληφο ηεο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε εκέξα ηεο δεκνζίεπζήο ηνπο 10

11 ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΟΑΔΓ. Λεπηνκέξεηεο γηα ηελ ππνβνιή θαη ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ θαζνξίδνληαη ζηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε. 12. Καηφπηλ εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ απφ ην Γ.. ηνπ Οξγαληζκνχ, θαηαξηίδεηαη ην Οξηζηηθφ Μεηξψν Γηθαηνχρσλ Χθεινπκέλσλ θαη ν νξηζηηθφο Πίλαθαο Απνθιεηνκέλσλ. Σν νξηζηηθφ Μεηξψν Γηθαηνχρσλ Χθεινπκέλσλ θαη ν νξηζηηθφο Πίλαθαο Απνθιεηνκέλσλ αλαξηψληαη ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΟΑΔΓ (www.oaed.gr) θαη αλαθνηλψλεηαη ε έθδνζή ηνπο ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ (ΚΠΑ2) ηνπ ΟΑΔΓ. 13. Σν πξνζσξηλφ θαη νξηζηηθφ Μεηξψν Γηθαηνχρσλ Χθεινπκέλσλ θαη ν πξνζσξηλφο θαη νξηζηηθφο Πίλαθαο Απνθιεηζκέλσλ θαηαξηίδνληαη απφ ηνλ Γηνηθεηή ηνπ ΟΑΔΓ ή απφ ην αξκφδην φξγαλν πνπ νξίδεηαη κε απφθαζή ηνπ. Άξζξν 10 ΑΙΣΗΔΙ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΠΑΡΟΥΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 1.Οη πάξνρνη ππνρξεσηηθά ιακβάλνπλ θιεηδάξηζκν, θαηφπηλ δηαδηθαζίαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε. Δλ ζπλερεία ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα, ε νπνία επέρεη ζέζε δήισζεο απνδνρήο ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986 (ΦΔΚ Α 75) γηα ηα ζηνηρεία πνπ δηαιακβάλνληαη ζε απηήλ. Η αλαθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ δειψλνληαη ζηελ αίηεζε επηζχξεη ηηο πξνβιεπφκελεο πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο κε ηξφπν δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ πνπ νξίδεηαη ξεηά ζηελ Πξφζθιεζε, ν ππνςήθηνο απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα. 2.Σα έληππα ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΟΑΔΓ (www.oaed.gr) θαη κεηά ηε ζπκπιήξσζή ηνπο νη δπλεηηθνί πάξνρνη ζα ηα απνζηέιινπλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ ζηνλ ΟΑΔΓ. Λεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο θαη ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαζψο θαη γηα ηελ ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαζνξίδνληαη κε ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε. 11

12 3.Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ξεηά ζηελ Πξφζθιεζε. Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο δελ είλαη δπλαηή ε ππνβνιή αηηήζεσλ. 4. Οη δπλεηηθνί πάξνρνη θέξνπλ ηελ επζχλε ηεο πιήξνπο θαη νξζήο ζπκπιήξσζεο ηεο ειεθηξνληθήο ηνπο αίηεζεο. Γηφξζσζε ή ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεσλ, ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιεηπφλησλ ζηνηρείσλ δηθαηνινγεηηθψλ, έζησ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ ή δηεπθξηληζηηθψλ, επηηξέπεηαη κε λέεο αηηήζεηο, νη νπνίεο ππνβάιινληαη έσο ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζε αληηθαηάζηαζε ησλ πξνεγνχκελσλ, νη νπνίεο αθπξψλνληαη. 5. Οη πάξνρνη νθείινπλ κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ λα πξνζθνκίζνπλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηα νξηδφκελα απφ ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε δηθαηνινγεηηθά, άιισο απνθιείνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα. 6. Πάξνρνη πνπ ήδε έρνπλ εληαρζεί ζην Μεηξψν Παξφρσλ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ έηνπο ππνβάινπλ ειεθηξνληθή αίηεζε αλαλέσζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πξφγξακκα. Οη πάξνρνη ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο κφλν δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ή ε ηζρχο ηνπο έρεη ιήμεη θαη έρνπλ αληηθαηαζηαζεί, σο νξίδεηαη απφ ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε. Άξζξν 11 ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΜΗΣΡΧΟΤ ΠΑΡΟΥΧΝ 1. Καηφπηλ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ αηηήζεσλ ησλ παξφρσλ ζπληάζζεηαη ην πξνζσξηλφ Μεηξψν Παξφρσλ. Γηα ηνπο ππνςήθηνπο πνπ απφ ηνλ έιεγρν ησλ αηηήζεσλ πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξ. 6 ή ηνπ άξζξ. 10 ηεο παξνχζαο, φπσο απηέο εμεηδηθεχνληαη κε ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε, ζπληάζζεηαη πξνζσξηλφο Πίλαθαο Απνθιεηνκέλσλ Παξφρσλ, κε αλαθνξά ζηνλ ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπο. 12

13 2. Σν πξνζσξηλφ Μεηξψν Παξφρσλ θαη ν πξνζσξηλφο Πίλαθαο Απνθιεηνκέλσλ Παξφρσλ αλαξηψληαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΟΑΔΓ (www.oaed.gr) θαη αλαθνηλψλεηαη ε έθδνζή ηνπο ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ (ΚΠΑ2) ηνπ ΟΑΔΓ. 3. Οη ππνςήθηνη έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο πξνο ην Γ ηνπ ΟΑΔΓ απνθιεηζηηθά κε ειεθηξνληθφ ηξφπν κίαο θαη κφλν έλζηαζεο θαηά ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνζσξηλνχ Μεηξψνπ Παξφρσλ θαη ηνπ πξνζσξηλνχ Πίλαθα Απνθιεηνκέλσλ Παξφρσλ εληφο ηεο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε εκέξα ηεο δεκνζηεχζεψο ηνπο. Λεπηνκέξεηεο γηα ηελ ππνβνιή θαη ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ θαζνξίδνληαη ζηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε. 4. Καηφπηλ εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ ησλ παξφρσλ απφ ην Γ.. ηνπ Οξγαληζκνχ, θαηαξηίδεηαη ην Οξηζηηθφ Μεηξψν Παξφρσλ θαη ν νξηζηηθφο Πίλαθαο Απνθιεηνκέλσλ Παξφρσλ. 5. Σν νξηζηηθφ Μεηξψν Παξφρσλ θαη ν νξηζηηθφο Πίλαθαο Απνθιεηνκέλσλ Παξφρσλ αλαξηψληαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΟΑΔΓ (www.oaed.gr) θαη αλαθνηλψλεηαη ε έθδνζή ηνπο ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ (ΚΠΑ2) ηνπ ΟΑΔΓ. 6. Σν πξνζσξηλφ θαη νξηζηηθφ Μεηξψν Παξφρσλ θαη ν πξνζσξηλφο θαη νξηζηηθφο Πίλαθαο Απνθιεηζκέλσλ Παξφρσλ θαηαξηίδνληαη απφ ηνλ Γηνηθεηή ηνπ ΟΑΔΓ ή απφ ην αξκφδην φξγαλν πνπ νξίδεηαη κε απφθαζή ηνπ. Άξζξν 12 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΧΝ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΧΝ, ΤΜΒΑΗ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝΠΑΡΟΥΧΝ 1. Η δηαδηθαζία εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, νη ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα δηθαηνχρσλ θαη παξφρσλ, ε ηπρφλ νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ησλ δηθαηνχρσλ θαη ησλ σθεινπκέλσλ θαζψο θαη νη ινηπνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε. 13

14 2. Οη δηθαηνχρνη θαη νη πάξνρνη ζπκπιεξψλνπλ θαη ππνγξάθνπλ πξνηππνπνηεκέλε, αλαξηεκέλε ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΟΑΔΓ, ζχκβαζε, ε νπνία βαζίδεηαη ζηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Γεκφζηαο Πξφζθιεζεο. Η απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ππνγεγξακκέλε αλσηέξσ ζχκβαζε θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζχκθσλα κε ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε ζα πξέπεη λα ηε ζπλνδεχνπλ, δηαβηβάδνληαη κε ειεθηξνληθή ζάξσζε ζηνλ ΟΑΔΓ. 3. Η ζχλαςε ζχκβαζεο κεηαμχ δηθαηνχρνπ θαη παξφρνπ γελλά ηελ αμίσζε ηνπ δεχηεξνπ λα εηζπξάμεη απφ ηνλ ΟΑΔΓ πνζφ αληίζηνηρν κε ηελ νηθνλνκηθή αμία ηεο Δπηηαγήο Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξ. 5 ηεο παξνχζαο θαη πξνζδηνξίδεηαη κε ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε, σο αληάιιαγκα κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ δηακνλήο. Άξζξν 13 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ Οη δηνηθεηηθνί θαη επηηφπηνη έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ ππαιιήινπο ηνπ ΟΑΔΓ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Άξζξν 14 ΑΠΟΠΛΗΡΧΜΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 1. Οη αηηήζεηο ησλ παξφρσλ θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο απηά νξίδνληαη ζηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε, ππνβάιινληαη έσο ηελ 30 ε επηεκβξίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ ζην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο, θαη έσο ηελ 31 ε Μαξηίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο, γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ ζην δεχηεξν εμάκελν απηνχ. Αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα απνξξίπηνληαη. 2. Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ πξνγξάκκαηνο νξίδεηαη ν Πξντζηάκελνο ηνπ ΚΠΑ 2 ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηαο ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο/παξφρνπ. 14

15 Άξζξν 15 ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ Κάζε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επηιχεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ ηνπ ΟΑΔΓ ή ην φξγαλν πνπ απηφ νξίζεη, κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Δ.Λ.Δ.Κ.Π.. Άξζξν 16 ΠΑΡΑΒΑΗ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΚΤΡΧΔΙ Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Οξγαληζκνχ κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Δ.Λ.Δ.Κ.Π. ε παξάβαζε ησλ φξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο θαη ηνπο παξφρνπο, εθηφο ηεο δηαθνπήο ηεο επηδφηεζεο, κπνξεί λα επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο απφ ην πξφγξακκα έσο ηξία (3) θαη έσο πέληε (5) ρξφληα αληίζηνηρα. Άξζξν 17 ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο εμεηδηθεχεηαη ή θαη νξίδεηαη νηηδήπνηε δελ αλαθέξεηαη ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζηε βάζε ηεο εζληθήο θαη ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο. Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 15

16 ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΟΤΣΗ ΥΡΗΣΟ ΣΑΪΚΟΤΡΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΝΝΑ ΣΡΑΣΙΝΑΚΗ ΥΡΙΣΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 1. Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο Παλεπηζηεκίνπ 37 Σ.Κ Αζήλα 2. ΟΑΔΓ Γ/λζε Αζθάιηζεο Σκήκα 2 Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8 Σ.Κ Άλσ Καιακάθη ΔΩΣ. ΓΙΑΝΟΜΗ: 1.Γξαθείν θνπ Τπνπξγνχ 3.Γξαθείν θαο. Γεληθήο Γξακκαηέσο 4.Γξ. θ. Γελ. Γηεπζπληή Δξγαζίαο 5.Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπνπηείαο θ Δπηζ/ζεο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Σκ. Οηθνλ. Οξγάλσζεο θ πξνυπνινγηζκνχ Φνξέσλ Κνηλ. Πνιηηηθήο 6.Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο 7.Γ/λζε Γ12 8.Κ.Φ. 16

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Αξ. Πξση.: Γ2Γ 1140263 ΔΞ 2014 &

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι δικαιούνηαι θθηνέρ διακοπέρ με κοινωνικό ηοςπιζμό, δωπεάν ειζιηήπια θεάηπος και βιβλία

Ποιοι δικαιούνηαι θθηνέρ διακοπέρ με κοινωνικό ηοςπιζμό, δωπεάν ειζιηήπια θεάηπος και βιβλία Ποιοι δικαιούνηαι θθηνέρ διακοπέρ με κοινωνικό ηοςπιζμό, δωπεάν ειζιηήπια θεάηπος και βιβλία Πάλσ απφ 700.000 μιζθωηοί, άνεπγοι, και ζςνηαξιούσοι έρνπλ θέηνο ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ ρξήζε ησλ ππογπαμμάηων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΟΜΟΓΔΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ Β ------- Σαρ. Γ/λζε : Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πφιε : 15180 -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/08 (ΦΕΚ 1313 Β/7-7-2008) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/08 (ΦΕΚ 1313 Β/7-7-2008) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/08 (ΦΕΚ 1313 Β/7-7-2008) Θέμα : Χορήγηζη επιδόμαηος κίνηζης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Έρνληαο ππ φςε: Τν λ. 2646/1998 (ΦΔΚ 236/1998/η.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΒ-ΚΣΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΒ-ΚΣΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΑΠΑ ΣΜΖΜΑ Δ Μειηζζνθνκίαο & εξνηξνθίαο Σαρ. Γ/λζε: Βεξαλδέξνπ 46 Σ. Κ.: 104 38, Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2010-2011

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2010-2011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΘΖΝΑ, 07-07-2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 507457 ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ θαη Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ: Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔληΪζζεηαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «ΑλΪπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», πνπ ζπγρξεκαηνδνηεέηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακεέν (ΔΚΣ)

ΔληΪζζεηαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «ΑλΪπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», πνπ ζπγρξεκαηνδνηεέηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακεέν (ΔΚΣ) Γηεχζπλζε: Κ. Παιαηνιφγνπ 9, Καβάια Σ.Κ. : 6403 ΣειΫθσλν. 210232211 Fax. : 210232217 e-mail: info@pnoikavala.gr ηζηνζειέδα: www.pnoi-kavala.com ΚαβΪια, 6/8/201 Αξ. Πξση. : 276 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ζχλαςεο ζπκβϊζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΔΑ: Β4ΣΥ4691ΩΓ-9ΤΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ «Ππόγπαμμα επισοπήγηζηρ 200.000 θέζεων πλήποςρ απαζσόληζηρ με επιδόηηζη ηων επγοδοηικών ειζθοπών, για ηη διαηήπηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ «Σποποποιημένο Ππόγπαμμα επισοπήγηζηρ 200.000 θέζεων πλήποςρ απαζσόληζηρ με επιδόηηζη ηων επγοδοηικών ειζθοπών,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αθήνα, 8 Ννεκβξίνπ 2011 & ΣΡΟΦΗΜΩΝ Απιθ. Ππωη.: 35599 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΔΡΔΤΝΑ Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΤΝΔΡΓΑΣΗΜΟΤ & ΟΜΑΓΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό ηεηπαεηέρ Ππόγπαμμα πποώθηζηρ ηηρ απαζσόληζηρ με επισοπήγηζη ηυν αζθαλιζηικών ειζθοπών, για ηην ππόζλητη 40.000 ανέπγυν.

Ειδικό ηεηπαεηέρ Ππόγπαμμα πποώθηζηρ ηηρ απαζσόληζηρ με επισοπήγηζη ηυν αζθαλιζηικών ειζθοπών, για ηην ππόζλητη 40.000 ανέπγυν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ Ειδικό ηεηπαεηέρ Ππόγπαμμα πποώθηζηρ ηηρ απαζσόληζηρ με επισοπήγηζη ηυν αζθαλιζηικών ειζθοπών, για ηην ππόζλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξ. Πξση.: Φ80000/νηθ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΚΤΡΙΑ ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ : Γ Σαρ. Γ/λζε : ηαδίνπ 29

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741 Αζήλα, 19-07-2011 Α.Π.: Οηθ. 8803/741 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ, ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 25/2015 «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (ΦΔΚ 21/Α').

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 25/2015 «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (ΦΔΚ 21/Α'). Απφθαζε Αξηζκ. ΟΙΚ. 494/7.4.2015 Καζνξηζκφο εηζνδεκαηηθψλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ δηθαηνχρσλ, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηνπο, ηνπο θνξείο, ηηο ππεξεζίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΦΔΚ 1940/Β/2015 ΑΓΑ: 75ΩΠΖ-ΟΞ7 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ Σ - ΜΖΣΡΩΟΤ & ΔΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ιαλνπαξίνπ 2017 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ο Γηνηθεηήο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ Γηψξγνο Πηηζηιήο ππέγξαςε Απφθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ, ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο δειψζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Σν Γ. ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΑΠΟΦΑΗ Σν Γ. ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΜΟΤΔΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗ Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ 15, Σ.Κ 117 42 Αζήλα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Γξαθείν Πξνέδξνπ ΣΗΛ. 210 9000900 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΘΗΝΑ : 02.10.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ Αζήλα, Ηνύληνο 2010 1 ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΗΚΔ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Β0Κ. Γενικέρ Παπαηηπήζειρ

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Β0Κ. Γενικέρ Παπαηηπήζειρ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 21.11.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Aπ. ππ.: Φ.10035/οικ.26538/840 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γενική Γ/νζη Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ Γ/νζη Κύπιαρ Αζθάλιζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009)

Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009) Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009) Θέμα : «Καθοπιζμόρ πποϋποθέζεων - κπιηηπίων για ηη σοπήγηζη αδειών εκμεηάλλεςζηρ πεπιπηέπων ζε Πολεμιζηέρ Κύππος, Άηομα με Αναπηπία και Πολύηεκνοςρ.» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα