ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ OIKOΝΟΜΙΚΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙ/Η ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΦΟΡΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΑ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο α. ησλ άξζξσλ 25 θαη 34 ηνπ Ν. 4144/2013: «Αληηκεηψπηζε παξαβαηηθφηεηαο ζηελ Κνηλσλ. Αζθάιηζε, αγνξά εξγαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο»( ΦΔΚ 88 Α ) β. ηνπ άξζξνπ 22 παξ. 3 ηνπ λ. 2362/1995 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο»(φδκ Α 247) γ. ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 1545/1985 «Δζληθφ χζηεκα Πξνζηαζίαο απφ ηελ Αλεξγία θαη άιιεο Γηαηάμεηο» (ΦΔΚ 91/Α ) δ. ηνπ Π.Γ/ηνο 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (ΦΔΚ Α 194) 1

2 ε. ηνπ Π. Γ/ηνο 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» (ΦΔΚ 98/Α ) ζη. ηνπ Π.Γ/ηνο 368/1989 «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο» (ΦΔΚ 163/Α ), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα δ. ηεο αξηζ. Τ48/ απφθαζεο «Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ηνπ Αλ. Τπ. Οηθνλνκηθψλ Υξήζηνπ ηατθνχξα» (ΦΔΚ Β 2105) ε. ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Πξάμεο Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ 7/2012: «Θέκαηα άξζξνπ 1 παξ. 6 ηνπ λ.4046/2012 πεξί θαηαξγήζεσο ΟΔΔ θαη ΟΔΚ» (ΦΔΚ 39/ Α ). 2. Σν αξηζκ. πξση / έγγξαθν ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ), κε ην νπνίν καο ππνβιήζεθε απφζπαζκα πξαθηηθνχ ηεο ππ αξηζκ. 15/ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ. 3. Σν αξ. πξση /107/ έγγξαθν ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ. 4. Σηο αξηζ. εγθξίζεηο δεζκεχζεσλ πίζησζεο (ΑΓΑ 5. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο πξνθαινχληαη νη αθφινπζεο δαπάλεο: α) ζε βάξνο ηνπ Π/Τ ηνπ ΟΑΔΓ (ΚΑΔ 4419): δαπάλε χςνπο ΔΤΡΧ πεξίπνπ γηα ην ηξέρνλ νηθ. έηνο θαη ΔΤΡΧ γηα ην νηθ. έηνο 2015 απφ ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ β) ζε βάξνο ηνπ Δληαίνπ Λνγαξηαζκνχ γηα ηελ Δθαξκνγή Κνηλσληθψλ Πνιηηηθψλ (ΔΛΔΚΠ) (ΚΑΔ 2639): δαπάλε χςνπο ΔΤΡΧ θαη αλψηαην φξην γηα ην νηθ. έηνο Α π ο θ α ζ ί ζ ο σ μ ε Άξζξν 1 ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ θνπφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ είλαη ε πλεπκαηηθή, πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ νηθνγελεηψλ απηνχ κε ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ. Αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε επηδφηεζε ησλ δηθαηνχρσλ σθεινπκέλσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηαθνπψλ κε ηε ρνξήγεζε Δπηηαγήο Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ. Άξζξν 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2

3 Απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο απφθαζεο πξνθαιείηαη: α) γηα ηελ επηδφηεζε ησλ δηθαηνχρσλ σθεινχκελσλ, γηα ην έηνο 2015 δαπάλε χςνπο ,00 θαη αλψηαην φξην ζε βάξνο ηνπ Δληαίνπ Λνγαξηαζκνχ γηα ηελ Δθαξκνγή Κνηλσληθψλ Πνιηηηθψλ (ΔΛΔΚΠ) (ΚΑΔ 2639) θαη β) γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ ηνπ αξζξ. 13 ηεο παξνχζαο, γηα ην έηνο 2014 δαπάλε χςνπο ,00 θαη γηα ην έηνο 2015 δαπάλε χςνπο ,00 ζε βάξνο ηνπ Π/Τ ηνπ ΟΑΔΓ (ΚΑΔ: 4419). Άξζξν 3 ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ / ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 1. Χο «Γηθαηνχρνη» ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ έηνπο νξίδνληαη αζθαιηζκέλνη: α) εξγαδφκελνη κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ έρνπλ θαηά ην πξνεγνχκελν ηεο έλαξμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εκεξνινγηαθφ έηνο 50 εκέξεο ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξ. 3 ηνπ λ.678/1977, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (ζπλεηζπξαηηφκελε κε ηηο εηζθνξέο ππέξ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ εηζθνξά 0,35%), β) άλεξγνη πνπ θαηά ην πξνεγνχκελν ηεο έλαξμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εκεξνινγηαθφ έηνο έρνπλ ιάβεη ηαθηηθή επηδφηεζε αλεξγίαο κε βάζε ηηο θνηλέο πεξί αλεξγίαο δηαηάμεηο ηνπ ΟΑΔΓ δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 2 κελψλ (50 εκεξήζηα επηδφκαηα), γ) άλεξγνη εγγεγξακκέλνη ζην Δηδηθφ Μεηξψν Αλέξγσλ ΑκεΑ ηνπ ΟΑΔΓ, φπσο ε Γεκφζηα Πξφζθιεζε νξίδεη. 2. Γελ ζεσξνχληαη δηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ έηνπο : α) νη επηιεγέληεο δηθαηνχρνη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ έηνπο , αλεμαξηήησο απφ ην αλ έθαλαλ ρξήζε ηεο παξνρήο ή φρη, εμαηξέζεη ησλ επηιεγέλησλ εθείλσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία αηφκσλ κε αλαπεξία θαη 3

4 β) νη δηθαηνχρνη ζπλαθνχο παξνρήο απφ νπνηνλδήπνηε άιιν θνξέα γηα ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, σο απηή νξίδεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξ. 4 ηεο παξνχζαο. 3. Χο «Χθεινχκελνη» ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ νξίδνληαη: α) ηα άλσ ησλ πέληε εηψλ πξνζηαηεπφκελα ηέθλα ηεο νηθνγέλεηαο ησλ δηθαηνχρσλ θαη κε αλψηαην ειηθηαθφ φξην ην 24 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, φπσο απηά απνδεηθλχνληαη απφ νηθνγελεηαθφ βηβιηάξην αζζελείαο δεκνζίνπ θνξέα, β) ηα άλσ ησλ πέληε εηψλ ηέθλα ηεο νηθνγέλεηαο ησλ δηθαηνχρσλ θαη κε αλψηαην ειηθηαθφ φξην ην 24 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, ηα νπνία έρνπλ ίδηα αζθάιηζε ιφγσ ζπνπδψλ ή αλαπεξίαο, φπσο απηά απνδεηθλχνληαη είηε απφ πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο είηε απηεπαγγέιησο, γ) ηα πξνζηαηεπφκελα ηέθλα ηεο νηθνγέλεηαο ησλ δηθαηνχρσλ πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηα πέληε έηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο απηά απνδεηθλχνληαη απφ νηθνγελεηαθφ βηβιηάξην αζζελείαο δεκνζίνπ θνξέα. Γηα ηα ηέθλα ηεο θαηεγνξίαο απηήο ε Δπηηαγή Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο πνπ ηα αθνξά ελεξγνπνηείηαη απφ ηελ εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο ηνπ πέκπηνπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη έπεηηα, δ) νη ζχδπγνη ησλ δηθαηνχρσλ, φηαλ είλαη πξνζηαηεπφκελα κέιε θαη αζθαιίδνληαη απφ απηνχο, φπσο απνδεηθλχνληαη απφ νηθνγελεηαθφ βηβιηάξην αζζελείαο δεκνζίνπ θνξέα, ε) νη ζπλνδνί δηθαηνχρσλ ή σθεινπκέλσλ ησλ σο άλσ πεξηπηψζεσλ α έσο δ αλεθφλησλ ζηελ θαηεγνξία αηφκσλ κε αλαπεξία κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη άλσ, θαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαγθαηφηεηα ζπλνδείαο πξνθχπηεη απφ ην λφκν θαη απνδεηθλχεηαη απφ ζρεηηθή βεβαίσζε (φηαλ απαηηείηαη), φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηεο Γεκφζηαο Πξφζθιεζεο. Άξζξν 4 ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ/ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΧΝ 4

5 1.Σν πξφγξακκα ζα πινπνηεζεί απφ ηελ έσο ηελ Σν σο άλσ ρξνληθφ δηάζηεκα πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί κε ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε. 2.Η δηάξθεηα δηακνλήο ησλ δηθαηνχρσλ σθεινπκέλσλ νξίδεηαη απφ κία (1) έσο πέληε (5) δηαλπθηεξεχζεηο εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ. 3.Ο αξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ θαη ησλ σθεινχκελσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζνξίδεηαη ζηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε. Άξζξν 5 ΔΠΙΣΑΓΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΦΟ ΔΠΙΓΟΣΗΗ 1. Η «Δπηηαγή Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ» ελζσκαηψλεη κηα ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή αμία θαη ν απνθιεηζηηθφο ζθνπφο ηεο είλαη ε αληαιιαγή ηεο κε ππεξεζίεο δηακνλήο απφ ηνπο παξφρνπο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Γεκφζηαο Πξφζθιεζεο. 2. Σν χςνο ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο ηεο επηηαγήο πνπ απνηειεί ηελ επηδφηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ησλ σθεινπκέλσλ, πξνζδηνξίδεηαη ζηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε θαη είλαη αλάινγν κε ηνλ ηχπν θαη ηελ θαηεγνξία ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο. ηελ νηθνλνκηθή αμία ηεο επηηαγήο ηνπ δηθαηνχρνπ πεξηιακβάλεηαη ην πνζφ επηδφηεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ησλ σθεινπκέλσλ κειψλ ηνπ. 3. Η «Δπηηαγή Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ» έρεη ηε κνξθή ελφο ειεθηξνληθνχ κνλαδηθνχ θσδηθνχ αξηζκνχ, ν νπνίνο δεκηνπξγείηαη απηφκαηα απφ ην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (ΟΠ) ηνπ Οξγαληζκνχ θαη απνηππψλεηαη κε ηα ινηπά ζηνηρεία ησλ δηθαηνχρσλ σθεινπκέλσλ ζην Μεηξψν ησλ παξ. 6 θαη 12 ηνπ άξζξ. 9 ηεο παξνχζαο, ηζρχεη δε απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο κέρξη ηε ιήμε απηνχ. 4. Η επηδφηεζε κέζσ ηεο Δπηηαγήο Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο δηθαηνχρνπο λα επηιέγνπλ νη ίδηνη ηνπο παξφρνπο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. 5

6 Άξζξν 6 ΠΑΡΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 1. Χο «Πάξνρνη» λννχληαη ηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε. 2. Σα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα πξέπεη λα έρνπλ ην Δηδηθφ ήκα Λεηηνπξγίαο ηνπο θαη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζε ηζρχ, φπσο απηά νξίδνληαη ζηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε. Άξζξν 7 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΧΝ ΜΗΣΡΧΧΝ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΧΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΧΝ 1. Με Γεκφζηα Πξφζθιεζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΟΑΔΓ, πνπ εθδίδεηαη εληφο κελφο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο, πξνζθαινχληαη νη δηθαηνχρνη θαη νη πάξνρνη λα ππνβάινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα. 2. Με ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε νξίδνληαη: ν αξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ σθεινπκέλσλ, ην πνζφ επηδφηεζεο αλά δηαλπθηέξεπζε, νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, ε πξνζεζκία θαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ θαη ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηα θξηηήξηα κνξηνδφηεζεο γηα ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ δηθαηνχρσλ θαζψο θαη ν αξηζκφο κνξίσλ αλά θξηηήξην, ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ Μεηξψσλ Γηθαηνχρσλ-Χθεινπκέλσλ θαη Παξφρσλ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν ή πιεξνθνξία δηεπθνιχλεη φζνπο επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Πξφζθιεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 3. Η Γεκφζηα Πξφζθιεζε αλαξηάηαη ζηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο ηνπ ΟΑΔΓ (www.oaed.gr) θαη ηνπ «ΓΙΑΤΓΔΙΑ». 6

7 Άξζξν 8 ΑΙΣΗΔΙ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 1.Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ησλ ππνςεθίσλ δηθαηνχρσλ ππνβάιινληαη πξνο ηνλ ΟΑΔΓ απνθιεηζηηθά κε ειεθηξνληθφ ηξφπν. ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε είλαη δπλαηφλ λα πξνβιέπεηαη ε ππνβνιή αηηήζεσλ κε ηελ απνθιεηζηηθή ή κε ρξήζε θσδηθψλ πξφζβαζεο ησλ δηθαηνχρσλ. Οη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ θαζψο θαη γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο θαζνξίδνληαη ξεηά κε ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε. ε πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο κε ηξφπν δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ πνπ νξίδεηαη ζηελ Πξφζθιεζε, ν ππνςήθηνο απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα. 2. Σα έληππα ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΟΑΔΓ (www.oaed.gr) θαη κεηά ηε ζπκπιήξσζή ηνπο νη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη ζα ηα απνζηέιινπλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ ζηνλ ΟΑΔΓ. 3. Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ξεηά ζηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε. Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο δελ είλαη δπλαηή ε ππνβνιή αηηήζεσλ. 4. Η αίηεζε επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986 (ΦΔΚ Α 75) γηα ηα ζηνηρεία πνπ δηαιακβάλνληαη ζε απηήλ. Η αλαθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ δειψλνληαη ζηελ αίηεζε επηζχξεη ηηο πξνβιεπφκελεο πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο. 5. Η ππνβνιή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζπληζηά εμνπζηνδφηεζε πξνο ηνλ ΟΑΔΓ γηα ηε ρξήζε θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ αηηνχληνο απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο. 6. Ο ππνςήθηνο θέξεη ηελ επζχλε ηεο πιήξνπο θαη νξζήο ζπκπιήξσζεο ηεο ειεθηξνληθήο ηνπ αίηεζεο. Γηφξζσζε ή ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεσλ, ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιεηπφλησλ ζηνηρείσλ δηθαηνινγεηηθψλ, έζησ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ ή δηεπθξηληζηηθψλ, επηηξέπεηαη κε λέεο αηηήζεηο, νη 7

8 νπνίεο ππνβάιινληαη ζε αληηθαηάζηαζε ησλ πξνεγνπκέλσλ, νη νπνίεο αθπξψλνληαη, έσο ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 7. Οη ππνςήθηνη δηθαηνχρνη κεηά ηελ ππνβνιή ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπο θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ζηα αξκφδηα ΚΠΑ2 δηθαηνινγεηηθά πνπ δελ δχλαηαη λα αλαδεηεζνχλ απηεπαγγέιησο, σο ε Γεκφζηα Πξφζθιεζε νξίδεη. 8. Τπνςήθηνη πνπ ππνβάιινπλ ειεθηξνληθή αίηεζε σο δηθαηνχρνη ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξ. 3 ηεο παξνχζαο θαη νη εκέξεο εξγαζίαο ηνπο δελ δχλαληαη λα αλαδεηεζνχλ απηεπαγγέιησο ιφγσ κε έληαμήο ηνπο ζην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ηνπ ΙΚΑ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζνπλ ζηα αξκφδηα ΚΠΑ2 ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. Η κε πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ απφ ην πξφγξακκα. 9. Με πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ νξίδνληαη απφ ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ ή πξνθχπηνπζα κε πιήξσζε ησλ φξσλ ηεο Γεκφζηαο Πξφζθιεζεο θαη αλαληηζηνηρία ησλ δεινπκέλσλ ζηελ αίηεζε ζηνηρείσλ κε ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά, ζπλεπάγεηαη είηε απνθιεηζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ ή σθεινχκελνπ απηνχ απφ ην Πξφγξακκα είηε κε κνξηνδφηεζή ηνπ γηα ηα θξηηήξηα εθείλα ζηα νπνία αθνξνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά. Άξζξν 9 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΧΝ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΜΗΣΡΧΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ /ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΧΝ 1. Ο ΟΑΔΓ επεμεξγάδεηαη ηηο αηηήζεηο θαη πξνβαίλεη ζηε κνξηνδφηεζε ησλ ππνςεθίσλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξ. 3 ηεο παξνχζαο. 2. Η κνξηνδφηεζε ησλ δηθαηνχρσλ ζηεξίδεηαη ζε εηδηθά θξηηήξηα επηινγήο, φπσο ην αηνκηθφ ή νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα θαηά πεξίπησζε, ν αξηζκφο ησλ αλήιηθσλ 8

9 ηέθλσλ, ν ρξφλνο ζπλερφκελεο εγγεγξακκέλεο αλεξγίαο θαη ν αξηζκφο εκεξψλ αζθάιηζεο κε ζπλεηζπξαηηφκελε εηζθνξά 0,35% ηεο ηξηεηίαο πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο έλαξμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα κνξηνδνηνχκελα θξηηήξηα θαη ν αξηζκφο κνξίσλ αλά θξηηήξην επηινγήο πξνζδηνξίδνληαη κε ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε. 3. Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην εηζφδεκα ησλ δηθαηνχρσλ αλαδεηνχληαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα αλήιηθα ηέθλα δχλαηαη λα αλαδεηεζνχλ απφ Πηζηνπνηεηηθφ Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο ή απηεπαγγέιησο, σο ε Γεκφζηα Πξφζθιεζε νξίζεη. Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ρξφλν ηεο ζπλερφκελεο εγγεγξακκέλεο αλεξγίαο αλαδεηνχληαη απφ ην Μεηξψν Αλέξγσλ ηνπ Οξγαληζκνχ. Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ εκεξψλ αζθάιηζεο ησλ δηθαηνχρσλ αλαδεηνχληαη απηεπαγγέιησο απφ ην ΙΚΑ ΔΣΑΜ, κε ηελ εμαίξεζε ηεο παξ.8 ηνπ αξζξ.8 ηεο παξνχζαο. 4. Η βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξψλνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία κνξηνδφηεζεο νη δηθαηνχρνη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξ. 3 ηεο παξνχζαο πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία αηφκσλ κε αλαπεξία κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 50% θαη άλσ πξνζαπμάλεηαη θαηά 50%. 5. Κξίζηκνο ρξφλνο ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ θξηηεξίσλ πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ είλαη ν ρξφλνο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε, εμαηξνπκέλνπ ηνπ θξηηεξίνπ ησλ εκεξψλ αζθάιηζεο ηεο παξ.2 ηνπ παξφληνο. 6. Μεηά ηε κνξηνδφηεζε νη δηθαηνχρνη θαηαηάζζνληαη θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά ζε πξνζσξηλφ Μεηξψν Γηθαηνχρσλ-Χθεινπκέλσλ, ζην νπνίν αλαγξάθνληαη: ην επψλπκν θαη ην φλνκα ησλ δηθαηνχρσλ, ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπο, ηα ηέζζεξα ηειεπηαία ςεθία ηνπ Αξηζκνχ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ηνπο θαη ηα ηέζζεξα ηειεπηαία ςεθία ηνπ Αξηζκνχ Μεηξψνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζήο ηνπο (ΑΜΚΑ), ην επψλπκν θαη ην φλνκα ησλ σθεινπκέλσλ κειψλ αλά δηθαηνχρν, ηα ηέζζεξα ηειεπηαία ςεθία ηνπ Αξηζκνχ Μεηξψνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 9

10 (ΑΜΚΑ) απηψλ θαη ηα ηέζζεξα ηειεπηαία ςεθία ηνπ Αξηζκνχ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ηνπο, εθφζνλ ππάξρεη, ηα κφξηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θαζέλα απφ ηα θξηηήξηα κνξηνδφηεζεο ηεο παξ.2 ηνπ παξφληνο, φπσο απηά ζα πξνζδηνξηζηνχλ απφ ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε, ηπρφλ πξνζαχμεζε ηεο παξ. 4 ηνπ παξφληνο θαζψο ν ζπλνιηθφο αξηζκφο κνξίσλ θαη ε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ δηθαηνχρσλ κε βάζε ηε ζπλνιηθή κνξηνδφηεζε ησλ θξηηεξίσλ. Ο αξηζκφο θαηάηαμεο ησλ σθεινπκέλσλ είλαη ίδηνο κε ηνλ αξηζκφ θαηάηαμεο ησλ δηθαηνχρσλ. ν κνλαδηθφο ειεθηξνληθφο θσδηθφο αξηζκφο ηεο Δπηηαγήο Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ γηα ηνπο επηιεγέληεο. 7. ηηο πεξηπηψζεηο ζπδχγσλ πνπ ακθφηεξνη έρνπλ θαηαζέζεη αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα σο δηθαηνχρνη θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξ. 3 ηεο παξνχζαο, αιιά κφλν ν έλαο εθ ησλ δχν επηιέγεηαη θαηφπηλ ηεο δηαδηθαζίαο κνξηνδφηεζεο, ν κε επηιεγείο ζχδπγνο ζα εληάζζεηαη ζην Μεηξψν σο σθεινχκελν κέινο ηνπ επηιεγέληνο, σο ε Γεκφζηα Πξφζθιεζε νξίζεη. 8. Γηα ηνπο ππνςήθηνπο πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξ. 3 ή ηνπ άξζξ. 8 ηεο παξνχζαο ή πνπ εληάζζνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξ. 3 ηεο παξνχζαο ζπληάζζεηαη πξνζσξηλφο Πίλαθαο Απνθιεηνκέλσλ, κε αλαθνξά ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ ηνπο. 9. Μέιε πνπ δειψζεθαλ σο σθεινχκελα ζηελ αίηεζε, ρσξίο λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξ. 3 ηεο παξνχζαο, δελ ζα ιεθζνχλ ππ φςηλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνζσξηλνχ Μεηξψνπ Γηθαηνχρσλ-Χθεινπκέλσλ θαη ηνπ πξνζσξηλνχ Πίλαθα Απνθιεηνκέλσλ. 10. Σν πξνζσξηλφ Μεηξψν Γηθαηνχρσλ-Χθεινπκέλσλ θαη ν πξνζσξηλφο Πίλαθαο Απνθιεηνκέλσλ αλαξηψληαη ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΟΑΔΓ (www.oaed.gr) θαη αλαθνηλψλεηαη ε έθδνζή ηνπο ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ (ΚΠΑ2) ηνπ ΟΑΔΓ. 11. Οη ππνςήθηνη έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο πξνο ην Γ ηνπ ΟΑΔΓ απνθιεηζηηθά κε ειεθηξνληθφ ηξφπν κίαο θαη κφλν έλζηαζεο θαηά ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνζσξηλνχ Μεηξψνπ Γηθαηνχρσλ-Χθεινπκέλσλ θαη ηνπ πξνζσξηλνχ Πίλαθα Απνθιεηνκέλσλ εληφο ηεο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε εκέξα ηεο δεκνζίεπζήο ηνπο 10

11 ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΟΑΔΓ. Λεπηνκέξεηεο γηα ηελ ππνβνιή θαη ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ θαζνξίδνληαη ζηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε. 12. Καηφπηλ εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ απφ ην Γ.. ηνπ Οξγαληζκνχ, θαηαξηίδεηαη ην Οξηζηηθφ Μεηξψν Γηθαηνχρσλ Χθεινπκέλσλ θαη ν νξηζηηθφο Πίλαθαο Απνθιεηνκέλσλ. Σν νξηζηηθφ Μεηξψν Γηθαηνχρσλ Χθεινπκέλσλ θαη ν νξηζηηθφο Πίλαθαο Απνθιεηνκέλσλ αλαξηψληαη ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΟΑΔΓ (www.oaed.gr) θαη αλαθνηλψλεηαη ε έθδνζή ηνπο ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ (ΚΠΑ2) ηνπ ΟΑΔΓ. 13. Σν πξνζσξηλφ θαη νξηζηηθφ Μεηξψν Γηθαηνχρσλ Χθεινπκέλσλ θαη ν πξνζσξηλφο θαη νξηζηηθφο Πίλαθαο Απνθιεηζκέλσλ θαηαξηίδνληαη απφ ηνλ Γηνηθεηή ηνπ ΟΑΔΓ ή απφ ην αξκφδην φξγαλν πνπ νξίδεηαη κε απφθαζή ηνπ. Άξζξν 10 ΑΙΣΗΔΙ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΠΑΡΟΥΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 1.Οη πάξνρνη ππνρξεσηηθά ιακβάλνπλ θιεηδάξηζκν, θαηφπηλ δηαδηθαζίαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε. Δλ ζπλερεία ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα, ε νπνία επέρεη ζέζε δήισζεο απνδνρήο ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986 (ΦΔΚ Α 75) γηα ηα ζηνηρεία πνπ δηαιακβάλνληαη ζε απηήλ. Η αλαθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ δειψλνληαη ζηελ αίηεζε επηζχξεη ηηο πξνβιεπφκελεο πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο κε ηξφπν δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ πνπ νξίδεηαη ξεηά ζηελ Πξφζθιεζε, ν ππνςήθηνο απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα. 2.Σα έληππα ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΟΑΔΓ (www.oaed.gr) θαη κεηά ηε ζπκπιήξσζή ηνπο νη δπλεηηθνί πάξνρνη ζα ηα απνζηέιινπλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ ζηνλ ΟΑΔΓ. Λεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο θαη ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαζψο θαη γηα ηελ ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαζνξίδνληαη κε ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε. 11

12 3.Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ξεηά ζηελ Πξφζθιεζε. Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο δελ είλαη δπλαηή ε ππνβνιή αηηήζεσλ. 4. Οη δπλεηηθνί πάξνρνη θέξνπλ ηελ επζχλε ηεο πιήξνπο θαη νξζήο ζπκπιήξσζεο ηεο ειεθηξνληθήο ηνπο αίηεζεο. Γηφξζσζε ή ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεσλ, ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιεηπφλησλ ζηνηρείσλ δηθαηνινγεηηθψλ, έζησ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ ή δηεπθξηληζηηθψλ, επηηξέπεηαη κε λέεο αηηήζεηο, νη νπνίεο ππνβάιινληαη έσο ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζε αληηθαηάζηαζε ησλ πξνεγνχκελσλ, νη νπνίεο αθπξψλνληαη. 5. Οη πάξνρνη νθείινπλ κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ λα πξνζθνκίζνπλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηα νξηδφκελα απφ ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε δηθαηνινγεηηθά, άιισο απνθιείνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα. 6. Πάξνρνη πνπ ήδε έρνπλ εληαρζεί ζην Μεηξψν Παξφρσλ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ έηνπο ππνβάινπλ ειεθηξνληθή αίηεζε αλαλέσζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πξφγξακκα. Οη πάξνρνη ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο κφλν δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ή ε ηζρχο ηνπο έρεη ιήμεη θαη έρνπλ αληηθαηαζηαζεί, σο νξίδεηαη απφ ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε. Άξζξν 11 ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΜΗΣΡΧΟΤ ΠΑΡΟΥΧΝ 1. Καηφπηλ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ αηηήζεσλ ησλ παξφρσλ ζπληάζζεηαη ην πξνζσξηλφ Μεηξψν Παξφρσλ. Γηα ηνπο ππνςήθηνπο πνπ απφ ηνλ έιεγρν ησλ αηηήζεσλ πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξ. 6 ή ηνπ άξζξ. 10 ηεο παξνχζαο, φπσο απηέο εμεηδηθεχνληαη κε ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε, ζπληάζζεηαη πξνζσξηλφο Πίλαθαο Απνθιεηνκέλσλ Παξφρσλ, κε αλαθνξά ζηνλ ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπο. 12

13 2. Σν πξνζσξηλφ Μεηξψν Παξφρσλ θαη ν πξνζσξηλφο Πίλαθαο Απνθιεηνκέλσλ Παξφρσλ αλαξηψληαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΟΑΔΓ (www.oaed.gr) θαη αλαθνηλψλεηαη ε έθδνζή ηνπο ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ (ΚΠΑ2) ηνπ ΟΑΔΓ. 3. Οη ππνςήθηνη έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο πξνο ην Γ ηνπ ΟΑΔΓ απνθιεηζηηθά κε ειεθηξνληθφ ηξφπν κίαο θαη κφλν έλζηαζεο θαηά ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνζσξηλνχ Μεηξψνπ Παξφρσλ θαη ηνπ πξνζσξηλνχ Πίλαθα Απνθιεηνκέλσλ Παξφρσλ εληφο ηεο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε εκέξα ηεο δεκνζηεχζεψο ηνπο. Λεπηνκέξεηεο γηα ηελ ππνβνιή θαη ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ θαζνξίδνληαη ζηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε. 4. Καηφπηλ εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ ησλ παξφρσλ απφ ην Γ.. ηνπ Οξγαληζκνχ, θαηαξηίδεηαη ην Οξηζηηθφ Μεηξψν Παξφρσλ θαη ν νξηζηηθφο Πίλαθαο Απνθιεηνκέλσλ Παξφρσλ. 5. Σν νξηζηηθφ Μεηξψν Παξφρσλ θαη ν νξηζηηθφο Πίλαθαο Απνθιεηνκέλσλ Παξφρσλ αλαξηψληαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΟΑΔΓ (www.oaed.gr) θαη αλαθνηλψλεηαη ε έθδνζή ηνπο ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ (ΚΠΑ2) ηνπ ΟΑΔΓ. 6. Σν πξνζσξηλφ θαη νξηζηηθφ Μεηξψν Παξφρσλ θαη ν πξνζσξηλφο θαη νξηζηηθφο Πίλαθαο Απνθιεηζκέλσλ Παξφρσλ θαηαξηίδνληαη απφ ηνλ Γηνηθεηή ηνπ ΟΑΔΓ ή απφ ην αξκφδην φξγαλν πνπ νξίδεηαη κε απφθαζή ηνπ. Άξζξν 12 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΧΝ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΧΝ, ΤΜΒΑΗ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝΠΑΡΟΥΧΝ 1. Η δηαδηθαζία εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, νη ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα δηθαηνχρσλ θαη παξφρσλ, ε ηπρφλ νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ησλ δηθαηνχρσλ θαη ησλ σθεινπκέλσλ θαζψο θαη νη ινηπνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε. 13

14 2. Οη δηθαηνχρνη θαη νη πάξνρνη ζπκπιεξψλνπλ θαη ππνγξάθνπλ πξνηππνπνηεκέλε, αλαξηεκέλε ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΟΑΔΓ, ζχκβαζε, ε νπνία βαζίδεηαη ζηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Γεκφζηαο Πξφζθιεζεο. Η απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ππνγεγξακκέλε αλσηέξσ ζχκβαζε θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζχκθσλα κε ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε ζα πξέπεη λα ηε ζπλνδεχνπλ, δηαβηβάδνληαη κε ειεθηξνληθή ζάξσζε ζηνλ ΟΑΔΓ. 3. Η ζχλαςε ζχκβαζεο κεηαμχ δηθαηνχρνπ θαη παξφρνπ γελλά ηελ αμίσζε ηνπ δεχηεξνπ λα εηζπξάμεη απφ ηνλ ΟΑΔΓ πνζφ αληίζηνηρν κε ηελ νηθνλνκηθή αμία ηεο Δπηηαγήο Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξ. 5 ηεο παξνχζαο θαη πξνζδηνξίδεηαη κε ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε, σο αληάιιαγκα κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ δηακνλήο. Άξζξν 13 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ Οη δηνηθεηηθνί θαη επηηφπηνη έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ ππαιιήινπο ηνπ ΟΑΔΓ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Άξζξν 14 ΑΠΟΠΛΗΡΧΜΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 1. Οη αηηήζεηο ησλ παξφρσλ θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο απηά νξίδνληαη ζηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε, ππνβάιινληαη έσο ηελ 30 ε επηεκβξίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ ζην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο, θαη έσο ηελ 31 ε Μαξηίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο, γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ ζην δεχηεξν εμάκελν απηνχ. Αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα απνξξίπηνληαη. 2. Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ πξνγξάκκαηνο νξίδεηαη ν Πξντζηάκελνο ηνπ ΚΠΑ 2 ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηαο ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο/παξφρνπ. 14

15 Άξζξν 15 ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ Κάζε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επηιχεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ ηνπ ΟΑΔΓ ή ην φξγαλν πνπ απηφ νξίζεη, κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Δ.Λ.Δ.Κ.Π.. Άξζξν 16 ΠΑΡΑΒΑΗ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΚΤΡΧΔΙ Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Οξγαληζκνχ κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Δ.Λ.Δ.Κ.Π. ε παξάβαζε ησλ φξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο θαη ηνπο παξφρνπο, εθηφο ηεο δηαθνπήο ηεο επηδφηεζεο, κπνξεί λα επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο απφ ην πξφγξακκα έσο ηξία (3) θαη έσο πέληε (5) ρξφληα αληίζηνηρα. Άξζξν 17 ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο εμεηδηθεχεηαη ή θαη νξίδεηαη νηηδήπνηε δελ αλαθέξεηαη ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζηε βάζε ηεο εζληθήο θαη ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο. Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 15

16 ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΟΤΣΗ ΥΡΗΣΟ ΣΑΪΚΟΤΡΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΝΝΑ ΣΡΑΣΙΝΑΚΗ ΥΡΙΣΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 1. Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο Παλεπηζηεκίνπ 37 Σ.Κ Αζήλα 2. ΟΑΔΓ Γ/λζε Αζθάιηζεο Σκήκα 2 Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8 Σ.Κ Άλσ Καιακάθη ΔΩΣ. ΓΙΑΝΟΜΗ: 1.Γξαθείν θνπ Τπνπξγνχ 3.Γξαθείν θαο. Γεληθήο Γξακκαηέσο 4.Γξ. θ. Γελ. Γηεπζπληή Δξγαζίαο 5.Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπνπηείαο θ Δπηζ/ζεο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Σκ. Οηθνλ. Οξγάλσζεο θ πξνυπνινγηζκνχ Φνξέσλ Κνηλ. Πνιηηηθήο 6.Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο 7.Γ/λζε Γ12 8.Κ.Φ. 16

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες»

ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες» ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες» ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ 'Έρνληαο ππφςε : 1.Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ).

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ). ΠΟΛ.1052/17.2.2014 Τύπος θαη περηετόκελο ηες δήιωζες ζηοητείωλ αθηλήηωλ (Ε9) θσζηθώλ θαη λοκηθώλ προζώπωλ έηοσς 2014,ηρόπος αλαγραθής ηωλ αθηλήηωλ, δηθαηοιογεηηθά ποσ ζσλσποβάιιοληαη θαη δηαδηθαζία σποβοιής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα