ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 15

2 16

3 1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 17

4 18

5 ΔΗΜΟΣ: ÁΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) OÉÊÉÓÌÏÓ: ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Ï.) Α Æþíη: 0, 60 Β Ζώνη: 0,80 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Á.Ï.) XXII: 0 XXVIII: 0 XXXII: 0,80 ÁΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝÏÕ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (Ô.Æ.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Á Æþíç: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ - ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ - ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΕΡΓΑΝΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 9 - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 650  Æþíç: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 9 - Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ - ΑΓΓ. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ - ΟΜΗΡΟΥ - ΚΑΒΑΦΗ - ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ÓÕÍÔÅËÅÓÔÅÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ÁΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (από Εργάνης - Ανώνυμο 8 μέχρι Ιωνίας) ÁΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (από Ιωνίας μέχρι Καζαντζάκη - Μακρυγιάννη) ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (από Ανώνυμο 8 μέχρι Εθνικής Συμφιλίωσης) ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (από Αγ. Κωνσταντίνου μέχρι Ιωνίας) ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (από Ιωνίας μέχρι Εθνική οδό) 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (από Αγ. Κωνσταντίνου μέχρι Καραολή) 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (από Κόντογλου μέχρι Βοσπόρου) ΙΩΝΙΑΣ (από Παπασταματίου Πυθ. μέχρι Κορυτσάς) ΙΩΝΙΑΣ (από Κορυτσάς μέχρι Σοφοκλέους) ΙΩΝΙΑΣ (από Σοφοκλέους μέχρι Ανώνυμο 8) ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ (από Εθνική οδό μέχρι Εθνικής Αντίστασης) ΣΜΥΡΝΗΣ (από Αγ. Κωνσταντίνου μέχρι Μαγνησίας) ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ (από Καραολή μέχρι Αγ. Κωνσταντίνου) ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: Ó.Å. Ó.Å. = 1,0 19

6 ΔΗΜΟΣ: ÁΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: OÉÊÉÓÌÏÓ: ÁΓΡΙΝΙÏÕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Ï.) Α Æþíη: 0,95 Β Ζώνη: 0,70 Γ Ζώνη: 0,88 Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, και Η Ζώνες: 0,80 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Á.Ï.) VI: 3, 40 XVIII: 2,20 XXII: 0 XXVIII: 0 XXXII: 0,80 D1 : ΔΗΜΟΣ Αγρινίου (ΦΕΚ 125/τ.Δ. / ) Τομέας Α: Σ.Α.Ο. = 0,80. Ουδεμία Παρέκλιση Τομέας Β: Σ.Α.Ο. = 0,60. 2 ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ: Σ.Α.Ο. = 0,80 για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 300μ, με μέγιστη συνολική επιφάνεια 2 ορόφων 180μ. D 2 : Συνοικισμός Αη Βασιλιώτικα Αγρινίου (ΦΕΚ 126/τ.Δ. /ΦΕΒΡ. 1986) Τομέας Α: Σ.Α.Ο. = 0,80 2 ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ: Σ.Α.Ο. = 0 για οικόπεδα που υπήρχαν στις και έχουν εμβαδό μικρότερο από 150μ αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη, εφ όσον η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν υπερβαίνει 2 τα 120μ. Τομέας Β: Σ.Α.Ο. = 0,60 2 Α ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ: Σ.Α.Ο. = 0 για οικόπεδα που υπήρχαν στις και έχουν εμβαδό μικρότερο από 150μ αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη, εφ όσον η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν υπερβαίνει 2 τα 120μ. Β ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ: Σ.Α.Ο. = 0,80 για οικόπεδα που είναι άρτια σύμφωνα με τις παρακάτω περιπτώσεις α και β εφ 2 όσον η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν υπερβαίνει τα 240μ. α) ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Υπήρχαν οικόπεδα κατά τις και έχουν κατά την δημοσίευση του παρόντος ελάχιστο πρόσωπο 8 2 μέτρων, ελάχιστο βάθος 12 μέτρων και ελάχιστο εμβαδό 150μ. β) ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Δημιουργούνται μετά την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης και προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1337/83 και έχουν τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων που προβλέπονται στην προηγούμενη περίπτωση α. Οι χαρακτήρες D και D χρησιμοποιούνται για τις νέες εντάξεις (επεκτάσεις) σε σχέδια πόλεως σύμφωνα με τον Ν.1337/ ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (Ô.Æ.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Á Æþíç: ΔΑΓΚΛΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΟΥΛΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΣΕΛΙΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ - ΚΑΚΑΒΙΑΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΜΑΚΡΗ Δ. - ΔΑΓΚΛΗ 1000  Æþíç: ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ - Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 58 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 59 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 60 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 61 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΒΑΡΝΑΛΗ - Γ. ΡΙΤΣΟΥ - ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΗΣ - ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΔΕΣΠΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 62 - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Δ. - ΠΑΝΔΩΡΑΣ - ΚΑΠΕΤΑΝ ΔΙΑ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ - ΜΑΝΟΥ ΚΑΤΡΑΚΗ - ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

7 Γ Æþíç: ΕΡΓΑΝΗΣ - ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ - ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ - ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 55 - ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 54 - ΖΑΛΟΓΓΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 53 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 52 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 51 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 50 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 48 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 47 - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 64 - ΛΕΩΝΙΔΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 46 - ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΚΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 45 - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ - ΠΑΛΛΑΔΟΣ - ΡΕΜΠΕΛΙΑ Κ. - ΚΟΥΡΤΗ ΒΑΣ. - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 44 - ΘΕΣΤΙΕΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 43 - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 38 - ΠΑΣΧΟΥ Π. - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 35 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 34 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 33 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 32 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 31 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 30 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 29 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 28 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 26 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 24 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 23 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 22 - ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 21 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 9 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 10 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 63 - ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΜΑΝΟΥ ΚΑΤΡΑΚΗ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ - ΚΑΠΕΤΑΝ ΔΙΑ - ΠΑΝΔΩΡΑΣ - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Δ. - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 62 - ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΔΕΣΠΩΣ - ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΗΣ - Γ. ΡΙΤΣΟΥ - ΒΑΡΝΑΛΗ - ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΕΡΓΑΝΗΣ 800 Δ Æþíç: ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 57 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 6 - ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 90 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 650 Ε Ζώνη: ΚΑΒΑΦΗ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 42 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 41 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 40 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 39 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 37 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 35 - ΠΑΣΧΟΥ Π. - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 38 - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 43 - ΘΕΣΤΙΕΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 44 - ΚΟΥΡΤΗ ΒΑΣ. - ΡΕΜΠΕΛΙΑ Κ. - ΠΑΛΛΑΔΟΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 45 - ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 46 - ΛΕΩΝΙΔΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 64 - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 47 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 48 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 50 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 51 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 52 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 53 - ΖΑΛΟΓΓΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 54 - ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 55 - ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ - ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ - ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΚΑΒΑΦΗ 700 ΣΤ Ζώνη: ΑΝΩΝΥΜΟΣ 29 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 30 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 31 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 32 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 33 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 34 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 28 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ Ζ Η Ζώνη: Ζώνη: ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 21 - ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 22 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 23 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 24 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 26 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 27 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 25 - ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 9 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 63 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 5 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 11 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 90 - ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 6 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 57 - ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ÓÕÍÔÅËÅÓÔÅÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ÁΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (από Εθν. Οδό μέχρι και Ο.Τ. 775) δεξιά ÁΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (από Ο.Τ.776 μέχρι Ανώνυμο 90) δεξιά ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (από Εθν. Οδό μέχρι και Ο.Τ. 791) αριστερά ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (από Ανώνυμο 90 μέχρι Ανώνυμο 6) δεξιά ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (από Ο.Τ. 729 μέχρι και Ο.Τ. 688) αριστερά ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (από Ο.Τ. 682 μέχρι Ανώνυμο 6) αριστερά ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (από Ανώνυμο 6 μέχρι Τέρμα Ορίου σχεδίου Πόλεως) Ó.Å. 21

8 ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (από Πλ. Χατζοπούλου μέχρι Παλαμά Κ. - Ιερού Λόχου) ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (από Παλαμά Κ. - Ιερού Λόχου μέχρι Τερτσέτη) ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ( από Κακαβιά και Πλ. Τσακανίκα μέχρι Καψάλη) ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ (από Καψάλη μέχρι Ανώνυμο 62) ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ (από Πλ. Δημοκρατίας μέχρι Βότση Δ.) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ (από Βότση Δ. μέχρι Δαγκλή) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (από Ανώνυμο 8 μέχρι Βάρναλη) δεξιά ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (από Ανώνυμο 8 μέχρι Καζαντζάκη Ν.) αριστερά ΒΟΤΣΗ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ (από Πλ. 28ης Οκτωβρίου μέχρι Μακρή Δ.) ΓΡΙΒΑ Θ. (από Στάϊκου Ι. μέχρι Μπαϊμπά Γ.) ΓΡΙΒΑ Θ. (από Μπαϊμπά Γ. μέχρι Παναγοπούλου Αφών) ΓΡΙΒΑ Θ. (από Παναγοπούλου Αφών μέχρι Μακρή Δ.) ΓΡΙΒΑ Θ. (από Μακρή Δ. μέχρι Αλεξοπούλου Κ.) ΔΑΓΚΛΗ (από Πλ. Χατζοπούλου μέχρι Μακρή Δ.) ΔΑΓΚΛΗ (από Μακρή Δ. μέχρι Παπαφώτη - Δεληγιώργη) ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Θ. (ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ στο χάρτη) (από Καλυβίων μέχρι Κεφαλληνίας και Γ Σεπτεμβρίου) ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ (από Πλ. Παναγοπούλου - Παπαθανάση Αθ. μέχρι Μακρή Δ.) ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ (από Μακρή Δ. μέχρι Παπαφώτη - Λορέντζου Μαβίλη) ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΔΗΜΟΤΣΕΛΙΟΥ (από Ηρώων Πολυτεχνείου μέχρι Σουλίου Π.) ΔΗΜΟΤΣΕΛΙΟΥ (από Σουλίου μέχρι Καραπαπά Γ.) ΔΗΜΟΤΣΕΛΙΟΥ (από Καραπαπά Γ. μέχρι Σκαλτσοδήμου Β.) δεξιά ΔΗΜΟΤΣΕΛΙΟΥ (από Καραπαπά Γ. μέχρι Πλ. Τσακανίκα) αριστερά ΔΙΑΛΕΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (από Κατράκη Μ. μέχρι Εθνικής Ανεξαρτησίας) δεξιά ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (από Ανώνυμο 63 μέχρι Αγγελοκάστρου και Ο.Τ. 1279) αριστερά ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ο.Τ. 824) αριστερά ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (από Ανώνυμο 57 μέχρι Αγγελοκάστρου) αριστερά ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (από Αγγελοκάστρου μέχρι Εθνικής Ανεξαρτησίας) αριστερά ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (από Πλ. 28ης Οκτωβρίου μέχρι Πλ. Βελουχιώτη Άρη) ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (από Πλ. Βελουχιώτη Άρη μέχρι Μ. Δένδρου) ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (από Μ. Δένδρου μέχρι Θεστιέων) ΕΛΗ ΠΑΝ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (από Τσαλδάρη Π. Μέχρι Σουλίου) ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (από Σουλίου μέχρι Ηρώων Πολυτεχνείου) ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΗΛΙΑΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (από Πλ. Χατζοπούλου μέχρι Ζωοδόχου Πηγής) ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (από Ζωοδόχου Πηγής μέχρι Βενιζέλου Ελ.) ΘΕΜΙΔΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗ (από Τσαλδάρη Π. μέχρι Σαλάκου Χρ. - Κέντρου Αφών) ΚΑΚΑΒΙΑ (από Πλ. Τσακανίκα μέχρι Μπαϊμπά Γ.) δεξιά ΚΑΚΑΒΙΑ ( από Αγ. Χριστοφόρου μέχρι Πλ. 28ης Οκτωβρίου) αριστερά ΚΑΛΥΒΑ ΕΥΤΥΧΙΑΣ (από Μακρή Δ. μέχρι Μητροπολίτου Χριστοφόρου) Ó.Å. 2,2 4,3 3,4 2,2 3,8 2,6 3,8 2,4 3,4 3,8 3,8 3,8 3,6 2,5 4,2 2,2 4,5 2,2 2,8 2,8 22

9 ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (από Πλ. Χατζοπούλου μέχρι Τερτσέτη Γ.) ΚΑΛΥΒΙΩΝ (από Τερτσέτη Γ. μέχρι Εθνική Οδό Αντιρρίου Ιωαννίνων) ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΡΑΠΑΠΑ Γ. (από Παπαστράτου Αφών μέχρι Δημοτσελίου) ΚΑΡΑΠΑΠΑ Γ. (από Δημοτσελίου μέχρι Μπουκογιάννη - Καράπαπα Φ.) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ Γ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΦΩΝ (από Καζαντζή Βότση Δ. μέχρι Δαγκλή) ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΦΩΝ (από Δαγκλή μέχρι Παλαμά Κ.) ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΦΩΝ (από Παλαμά Κ. μέχρι Αγ. Δημητρίου) ΚΟΚΚΑΛΗ (από Μεγιστίου μέχρι Κολοκοτρώνη και Κλέπας) ΚΟΡΑΗ ΑΔΑΜ. ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΑΚΑΤΑ ΛΟΥΡΙΩΤΟΥ ΜΑΒΙΛΗ ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ (από Κυριαζή μέχρι Δεληγιώργη) ΜΑΚΡΗ Δ. (από Δαγκλή μέχρι Τρικούπη Χαρ.) ΜΑΚΡΗ Δ. (από Τρικούπη Χαρ. μέχρι Γοργοποτάμου) αριστερά ΜΑΚΡΗ Δ. (από Τρικούπη Χαρ. μέχρι Καλύβα Ευτυχίας) δεξιά ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (από Παπαφώτη και Δεληγιώργη μέχρι Βαρνακιώτη) ΜΠΑΪΜΠΑ Γ. (από Πλ. Δημοκρατίας μέχρι Γρίβα Θ.) ΜΠΑΪΜΠΑ Γ. (από Γρίβα Θ. μέχρι Πλ. 28ης Οκτωβρίου) ΜΠΟΤΣΑΡΗ Μ. ΜΠΟΥΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΒΑ ΑΦΩΝ (από Παπαστράτου Αφών μέχρι Καράγεωργα Σάκη) ΝΤΟΒΑ ΑΦΩΝ (από Καράγεωργα Σάκη μέχρι Σουλίου) δεξιά ΠΑΛΑΜΑ Κ. ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΩΝ (από Τρικούπη Χαρ. μέχρι Σούλου Παν.) ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΩΝ (από Σούλου Παν. μέχρι Γοργοποτάμου) ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Β. (ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ) (από Πλ. 28ης Οκτωβρίου μέχρι Ίσκου Ανδρ.) ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (από Δαγκλή μέχρι Παλαμά Κ.) ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (από Παλαμά Κ. μέχρι Τερτσέτη Γ.) ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΦΩΝ (από Πλ. Δημοκρατίας μέχρι Δημοτσελίου) ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΦΩΝ (από Δημοτσελίου μέχρι Σουλίου - Μπουκογιάννη) ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΦΩΝ (από Σουλίου - Μπουκογιάννη μέχρι Ελύτη Οδυσ. - Ρίτσου Γ.) ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΦΩΝ (από Ελύτη Οδυσ. - Ρίτσου Γ. μέχρι Βενιζέλου Ελ.) ΠΑΠΑΦΩΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (από Κακαβιάς - Πανοπούλου Δ. μέχρι Γοργοποτάμου) δεξιά ΠΛΑΤΕΙΑ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (από Κακαβιάς - Πανοπούλου Δ. μέχρι Γοργοποτάμου) αριστερά ΠΛΑΤΕΙΑ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (από Γοργοποτάμου μέχρι Στράβωνος) ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ (από Σκαλτσοδήμου Β. μέχρι Κακαβιάς) δεξιά ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ (από Δημοτσελίου μέχρι 14ης Σεπτεμβρίου) αριστερά Ó.Å. 3,2 3,2 3,5 3,5 2,5 4,5 3,6 2,5 4,5 4,0 3,5 3,5 2,5 2,2 4,0 4,5 4,3 3,5 4,8 3,4 3,4 3,4 4,5 4,5 23

10 ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ (από Αγ. Χριστοφόρου μέχρι Βλαχοπούλου Αλ.) δεξιά ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ (από Τσαλδάρη Π. μέχρι Σουλίου) δεξιά ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ (από Δαγκλή μέχρι Αγ. Δημητρίου) αριστερά ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ (από Αγ. Δημητρίου μέχρι Καλυβίων) αριστερά ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ (από Σουλίου μέχρι Ηρώων Πολυτεχνείου) δεξιά ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ (από Καλυβίων μέχρι Ζακύνθου) αριστερά ΠΟΙΗΤΩΝ ΠΟΥΚΕΒΙΛ ΠΥΡΡΑΣ ΣΑΛΑΚΟΥ ΧΡ. (από Πλ. Δημοκρατίας μέχρι Καζάντζη και Βότση) ΣΚΑΛΤΣΟΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ (από Πλ. Χατζοπούλου μέχρι Δημοτσελίου) δεξιά ΣΟΥΛΙΟΥ (από Πλ. Χατζοπούλου μέχρι Παπαστράτου Αφών και Μπουκογιάννη) αριστερά ΣΟΥΛΙΟΥ (από Δημοτσελίου μέχρι Παπαστράτου Αφών) δεξιά ΣΟΥΛΟΥ ΠΑΝ. (από Πλ. Δημοκρατίας μέχρι Παναγοπούλου Αφών) ΣΟΥΛΟΥ ΠΑΝ. (από Παναγοπούλου Αφών μέχρι Μακρή Δ.) ΣΟΥΛΟΥ ΠΑΝ. (από Μακρή Δ. μέχρι Αγ. Αναργύρων - Αλεξοπούλου Κ.) ΣΤΑΪΚΟΥ Δ. (από Μπουκογιάννη μέχρι 14ης Σεπτεμβρίου) ΣΤΑΪΚΟΥ Δ. (από 14ης Σεπτεμβρίου μέχρι Ρίτσου Γ.) ΣΤΑΪΚΟΥ Ι. (από Πλ. Δημοκρατίας μέχρι Αντωνοπούλου Κ. - Γρίβα Β.) ΣΤΑΪΚΟΥ Ι. (από Αντωνοπούλου Κ. - Γρίβα Θ. μέχρι Κακαβιάς) ΣΤΑΪΚΟΥ Ι. (από Κακαβιάς μέχρι Καψάλη) ΤΕΡΤΣΕΤΗ (από Καλυβίων μέχρι Κυριαζή Αθ. - Μαβίλη Λορέντζου) ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (39ου Συντάγματος) ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΧΑΡ. (από Πλ. Δημοκρατίας μέχρι Βότση Δ. και Παναγοπούλου Αφών) ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΧΑΡ. (Από Παναγοπούλου Αφών μέχρι Μακρή Δ.) ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΧΑΡ. (από Μακρή Δ. μέχρι Βαρνακιώτη) ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΧΑΡ. (από Βαρνακιώτη μέχρι Ευγενίου - Ανώνυμο 45) ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΧΑΡ. (από Ευγενίου - Ανώνυμο 45 μέχρι Πλ. Ελευθέρωσης) ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΧΑΡ. (από Πλ. Ελευθέρωσης μέχρι Εθνική Οδό Αντιρρίου Ιωαννίνων) ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ Γ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ (από Παπαστράτου Αφών μέχρι Ζωοδόχου Πηγής) δεξιά ΤΣΑΛΔΑΡΗ (από Παπαστράτου Αφών μέχρι Καζαντζή) αριστερά ΤΣΑΛΔΑΡΗ (από Ζωοδόχου Πηγής μέχρι Πλ. Χατζοπούλου) δεξιά ΤΣΑΛΔΑΡΗ (από Καζαντζή μέχρι Δαγκλή) αριστερά ΦΙΛΙΑΣ (από Εθνικής Ενότητας και Καλυβίων μέχρι Κορυτσάς) ΧΑΒΕΛΛΑ ΕΥΘ. Ó.Å. 3,4 3,4 2,6 2,6 4,5 3,4 4,5 4,0 4,5 4,5 Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι - λεωφόροι, τμήματά τους ή πλατείες που δεν περιγράφονται, έχουν =1,0 24

11 ΔΗΜΟΣ: ÁΙΤΩΛΙΚΟΥ ΔΗΜÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: OÉÊÉÓÌÏÓ: ÁΙΤΩΛΙΚΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Ï.) Α Æþíη: 0, 70 Β και Γ Ζώνη: 0,30 Δ Ζώνη: 0,20 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Á.Ï.) XXVI: 1, 40 XXVIII: 0 Ο αναγραφόμενος Σ.Α.Ο. στο χάρτη XXXII (Δ Ζώνη) δεν ισχύει, έγινε XXVIII: 0 4. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (Ô.Æ.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Á Æþíç: ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ - 39ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ - ΠΑΠΑΓΟΥ ΣΤΡΑΤ. - ΑΣΤΙΓΓΟΣ - ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ 700 Â Γ Δ Æþíç: Ζώνη: ΑΝΩΝΥΜΟΣ 70 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 85 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 84 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 73 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 70 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 25 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 65 - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 60 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - ΑΝΩΜΥΜΟΣ 68 - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 25 Ζώνη: ΑΝΩΝΥΜΟΣ 25 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 58 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 29 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 31 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 34 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 35 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 36 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 40 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 43 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ÓÕÍÔÅËÅÓÔÅÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ÁΣΤΙΓΓΟΣ (από Λάσκαρη Κων. μέχρι Βασ. Κων/νου Β ) αριστερά ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (από Κουρκουμέλη μέχρι Λάσκαρη Κων.) ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (από Λάσκαρη Κων. μέχρι Βασιλέως Παύλου) ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ (από Σεφέρη Γ. μέχρι Μακαρίου Εθν. - Αγ. Νικολάου) ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (από Κουρκουμέλη μέχρι Λάσκαρη Κων.) ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (από Λάσκαρη Κων. μέχρι Βασ. Παύλου) ΛΑΣΚΑΡΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ (από Ανώνυμο 70 - Ανώνυμο 73 μέχρι Ανώνυμο 85 - Ανώνυμο 84) ΛΑΣΚΑΡΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ (από Άστιγγος - Κορυσχάδων μέχρι Κορυσχάδων - Ανατολική Γέφυρα) ΛΑΣΚΑΡΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ (από Όριο Σχεδίου Πόλεως - Σημείο 5 μέχρι επαρχιακή οδό προς Αγρίνιο) ΟΔΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΠΡΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΙΑΚΑΤΑ Ó.Å. 2,2 Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι - λεωφόροι, τμήματά τους ή πλατείες που δεν περιγράφονται, έχουν =1,0 25

12 ΔΗΜΟΣ: ÁΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΔΗΜÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: OÉÊÉÓÌÏÓ: ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Ï.) Α Æþíη: 0, 82 Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι Ζώνες: 0,80 ΙΑ, ΙΒ, ΙΓ και ΙΔ Ζώνες: 0,75 Για Σ.Α.Ο. Σ.Ο. = 0,25 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Á.Ï.) XVI: 2, 40 XΙ X: 2,10 D : Σ.Α.Ο.=0,80 3 D 3 Παρέκκλιση: Σ.Α.Ο. = 0 για οικόπεδα που υπήρχαν στις και έχουν εμβαδόν μικρότερο των 150 τ.μ. αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη, εφόσον η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 τ.μ. 4. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (Ô.Æ.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Á Æþíç: Γραμμικές ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (από Στράτου Νικ. (Στρογγυλό) μέχρι Ανώνυμο 26) δεξιά ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (από Στράτου Νικ. (Στρογγυλό) μέχρι Ανώνυμο 25) αριστερά Â Æþíç: Γραμμικές ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (από Στράτου Νικ. μέχρι Ανώνυμο 27 - προέκταση άξονος Ανωνύμου 27) ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (από Ψαρογιάννη - Τσιρογιάννη Βλ. μέχρι Στράτου Γεωργ. - Στράτου Ανδρ. (Στρογγυλό)) ΧΑΒΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (από Νικ. Στράτου μέχρι Ανώνυμο 28) Γ Ζώνη: : Γραμμική ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (από Ανώνυμο 26 μέχρι Ανώνυμο 29) δεξιά 800 Δ Ζώνη:: Γραμμική ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (από Ανώνυμο 25 μέχρι Ανώνυμο 30) 800 Ε Æþíç: Γραμμική ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (από Ανώνυμο 4 μέχρι Ψαρογιάννη - Τσιρογιάννη Βλασσίου) 750 ΣΤ Æþíç: Γραμμική ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (από Ανώνυμο 27 - προέκταση άξονος Ανωνύμου 27 μέχρι Ανώνυμο 25) 750 Ζ Ζώνη: Η Ζώνη: Γραμμική ΧΑΒΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (από Ανώνυμο 28 μέχρι Καραγιάννη Σπύρου) Γραμμική ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (από Ανώνυμο 11 μέχρι Ανώνυμο 4) Θ Ζώνη: ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - ΧΑΒΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΛΑΣΣΙΟΥ - ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 - ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ - ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΕΤΤΑ - ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 32 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 31 - ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

13 Ι Æþíç: ΠΑΝΕΤΤΑ ΜΑΡΚΟΥ - ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 - ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΛΑΣΣΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΧΑΒΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 17 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 5 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 6 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 16 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 7 - ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΣΑΛΜΑ - ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 9 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 10 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 11 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 18 - ΦΙΛΟΥ ΝΙΚ. - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 23 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 19 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 20 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 21 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 22 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 12 - ΠΑΝΕΤΤΑ ΜΑΡΚΟΥ 650 ΙΑ Æþíç: ΑΝΩΝΥΜΟΣ 10 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 12 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 22 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 21 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 20 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 19 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 23 - ΦΙΛΟΥ ΝΙΚ. - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 18 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 11 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 10 ΙΒ Æþíç: ΑΝΩΝΥΜΟΣ 6 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 5 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 17 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 13 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 6 ΙΓ Æþíç: ΙΔ Æþíç: ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 15 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 14 - ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 9 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 10 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 24 - ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΣΑΛΜΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 7 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 16 - ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ - ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΣΑΛΜΑ ÓÕÍÔÅËÅÓÔÅÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (από Στράτου Νικολάου μέχρι Ανώνυμο 27 - προέκταση άξονα Ανωνύμου 27) ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (από Ανώνυμο 27 - προέκταση άξονος Ανωνύμου 27 μέχρι Ανώνυμο 25) ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (από Στράτου Νικολάου (Στρογγυλό) μέχρι Ανώνυμο 26) δεξιά ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (από Ανώνυμο 26 μέχρι Ανώνυμο 3) δεξιά ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (από Ανώνυμο 3 μέχρι Ανώνυμο 29) δεξιά ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (από Στράτου Νικολάου (Στρογγυλό) μέχρι Ανώνυμο 25) αριστερά ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (από Ανώνυμο 25 μέχρι Ανώνυμο 33) ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (από Ανώνυμο 33 μέχρι Ανώνυμο 30) ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (από Ανώνυμο 11 μέχρι Ανώνυμο 4) δεξιά ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (από Ανώνυμο 11 μέχρι Ανώνυμο 34) αριστερά ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (από Ανώνυμο 34 μέχρι Ανώνυμο 4) αριστερά ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (από Ανώνυμο 4 μέχρι Ψαρογιάννη - Τσιρογιάννη Βλασσίου) ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (από Ψαρογιάννη - Τσιρογιάννη Βλασσίου μέχρι Στράτου Γεωργίου - Στράτου Ανδρέου (Στρογγυλό)) ΧΑΒΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (από Νικολάου Στράτου μέχρι Ανώνυμο 28) ΧΑΒΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (από Ανώνυμο 28 μέχρι Καραγιάννη Σπύρου) Ó.Å. Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι - λεωφόροι, τμήματά τους ή πλατείες που δεν περιγράφονται, έχουν: = 1,0 27

14 ΔΗΜΟΣ: ÁΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΔΗΜÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: OÉÊÉÓÌÏÓ: ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΒΟΝΙΤΣΗΣ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Ï.) Α Æþíη: 0, 89 Β, Γ, Δ, Ε, Η, Θ και Ι Ζώνες: 0,88 ΣΤ, Ζ και ΙΑ Ζώνες: 0,54 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Á.Ï.) XXIα: 1,96 XXVIII: 0 4. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (Ô.Æ.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Á Æþíç: Γραμμική ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΑΝΟΥ (από Ανώνυμο 5 μέχρι Ελευθερίου Βενιζέλου) δεξιά 700  Æþíç: Γραμμικές ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (από Δημάρχου Δημητρίου Σπανού - Αριστογείτονα Στρογγύλη μέχρι Εθνικού Σταδίου - Κων. Βλαχοπούλου) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (από Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι Γεωργίου Καραϊσκάκη - Τομή Άξονος οδού Γεωργίου Καραϊσκάκη με ρυμοτομική γραμμή Ο.Τ. 13) Γ Æþíç: Γραμμική ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Μαρκαντώνη) δεξιά (από Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι Παντελή 600 Δ Ε Æþíç: Γραμμικές ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΚΤΩΡΙΟΥ (τα έχοντα πρόσοψη στην πλατεία) ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΑΝΟΥ (από Ριχάρδου Τζωρτζ μέχρι Ανώνυμος 5) δεξιά Æþíç: Γραμμική ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (από Εθνικού Σταδίου - Κων. Βλαχοπούλου μέχρι Αγίου Γεωργίου - Ιωάννη Καποδίστρια) ΣΤ Æþíç: Γραμμική ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ (από Αγίου Γεωργίου - Ιωάννη Καποδίστρια μέχρι Δημητρίου Γρίβα - Αλέξανδρου Κουμουνδούρου) 600 Ζ Æþíç: Γραμμική ΛΕΥΚΑΔΑΣ (από Δημητρίου Γρίβα μέχρι Κων/νου Κανάρη) δεξιά 600 Η Æþíç: ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ - ΙΕΡΟΜ. ΙΑΚΩΒΟΥ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΟΥΧΑΛΕΩΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΡΙΣΤΟ- ΓΕΙΤΩΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 600 Θ Ζώνη: ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΑΝΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΚ/ΛΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΑΓΓΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΚΤΩΡΙΟΥ - ΡΙΧΑΡΔΟΥ ΤΖΩΡΤΖ - ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΑΝΟΥ 600 Ι Ζώνη: ΡΙΧΑΡΔΟΥ ΤΖΩΡΤΖ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΚΤΩΡΙΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΑΓΓΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΚ/ΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ - 28

15 ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΡΙΧΑΡΔΟΥ ΤΖΩΡΤΖ ΙΑ Æþíç: ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΟΥΧΑΛΕΩΣ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥ- ΡΟΥ - ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΝΑΡΗ - ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ - ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ - 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ÓÕÍÔÅËÅÓÔÅÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ (από Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι Μαρκαντώνη) δεξιά ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΑΝΟΥ (από Ριχάρδου Τζωρτζ μέχρι Ελευθερίου Βενιζέλου) δεξιά ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (από Δημάρχου Δημητρίου Σπανού μέχρι Εθνικού Σταδίου) δεξιά ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (από Αριστογείτωνα Στρογγύλη μέχρι Νικολάου Στράτου) αριστερά ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (από Νικολάου Στράτου μέχρι Κων. Βλαχοπούλου) αριστερά ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (από Εθνικού Σταδίου μέχρι 25ης Μαρτίου) δεξιά ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (από 25ης Μαρτίου μέχρι Αγίου Γεωργίου) δεξιά ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (από Κων. Βλαχοπούλου μέχρι Ιωάννη Καποδίστρια) ΛΕΥΚΑΔΑΣ (από Δημητρίου Γρίβα μέχρι Κων/νου Κανάρη) δεξιά ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (από Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι Γεωργίου Καραϊσκάκη - τομή άξονος οδού Γεωργίου Καραϊσκάκη με Ρυμοτομική Γραμμή Ο.Τ. 13) ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ (από Αγίου Γεωργίου - Ιωάννη Καποδίστρια μέχρι Δημητρίου Γρίβα - Αλεξάνδρου Κουμουνδούρου) ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΚΤΩΡΙΟΥ (τα έχοντα πρόσοψη στην πλατεία) Ó.Å. 2,2 Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι - λεωφόροι, τμήματά τους ή πλατείες που δεν περιγράφονται, έχουν: = 1,0 29

16 ΔΗΜΟΣ: Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΗΜÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: OÉÊÉÓÌÏÓ: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Ï.) Α Ζώνη: 0,73 Γ, Δ και Ζ Ζώνες: 0,80 Β Ζώνη: 1,00 Ε Ζώνη: 0,90 ΣΤ Ζώνη: 0 Η Ζώνη: 0,35 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Á.Ï.) XX: 0 XXVI: 1, 40 XXVIII : 0 ΧΧΧ : 1,00 XXXII: 0,80 4. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (Ô.Æ.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Á Æþíç: ΡΑΖΗΚΩΤΣΙΚΑ ΑΘΑΝ. - ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ Δ. - ΣΚΕΠΕΤΑΡΑΙΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΣΠΥΡΟΥ 1 - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ - ΚΥΠΡΟΥ - ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗ - ΦΩΤΗΛΑ ΑΣΗΜΑΚΗ - ΜΑΧΑΛΙΩΣΗ - ΡΑΖΗΚΩΤΣΙΚΑ ΑΘΑΝ Â Æþíç: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΚΥΠΡΟΥ - ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΝΟΤΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 34 - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1100 Γ Ζώνη: ΑΝΩΝΥΜΟΣ 6 - ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 41 - ΣΚΕΠΕΤΑΡΑΙΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 42 - ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ - ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 30 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 30 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 31 - ΘΥΣΙΑΣ - ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΣΠΥΡΟΥ 1 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΣΚΕΠΕΤΑΡΑΙΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 7 - ΤΖΑΒΕΛΑ ΚΙΤΣΟΥ - ΚΛΕΙΣΟΒΗΣ - ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 43 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 - ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΣΠΥΡΟΥ 2 - ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΡΑΖΗ - ΚΑΨΑΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ - ΚΥΠΡΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ Δ Ε Æþíç: Ζώνη: ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΜΑΧΑΛΙΩΣΗ - ΦΩΤΗΛΑ ΑΣΗΜΑΚΗ - ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗ - ΚΥΠΡΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΛΕΙΣΟΒΗΣ - ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΚΙΤΣΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 7 - ΣΚΕΠΕΤΑΡΑΙΩΝ - ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ Δ. - ΡΑΖΗΚΩΤΣΙΚΑ ΑΘΑΝ. - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΚΥΠΡΟΥ - ΚΑΨΑΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ - ΡΑΖΗ - ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΚΩΝ. - ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΣΠΥΡΟΥ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 43 - ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤ Æþíç: ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 6 - ΚΥΠΡΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 44 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 37 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 35 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 36 - ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ 900 Ζ Ζώνη: ΦΑΒΙΕΡΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 33 - ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΡ. ΜΙΧΟΥ - ΜΑΝΑΣ - ΑΝΔ. ΛΟΝΤΟΥ - ΦΑΒΙΕΡΟΥ 650 Η Ζώνη: ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 21 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 25 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 23 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 20 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 24 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 29 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 16 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 9 - ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ÓÕÍÔÅËÅÓÔÅÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ (από Δαμασκηνού Αρχ. μέχρι Θυσίας - Λ. Βύρωνος) ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 (από Τζαβέλα Κίτσου μέχρι Τρικούπη Σπύρου 1) ΒΑΛΒΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘ. (από Θυσίας - Λ. Βύρωνος μέχρι Κάτση Κ.) Ó.Å. 1,9 1,9 30

17 ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ (από Βεϊκου - Παλαμά Κ. μέχρι Ζαλογγίτου Αρχ.) ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ Δ. (από Κόμητος Ρώμα μέχρι Πλατεία Μπότσαρη) ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΩΝ (από Πλατεία Μπότσαρη Μ. μέχρι Ελ. Βενιζέλου) ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΩΝ (από Ελ. Βενιζέλου μέχρι Ηρώων Πολυτεχνείου) ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΩΝ (από Ηρώων Πολυτεχνείου μέχρι Ανώνυμο 3) αριστερά ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ (από Ραζηκώτσικα Αθ. μέχρι Τρικούπη Χαρ.) ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (από Θυσίας - Καψάλη Αερ. μέχρι Μουστακλή Σπυρ.) ΘΥΣΙΑΣ (από Αλεξανδροπούλου - Βενιζέλου Ελ. μέχρι Ηρώων Πολυτεχνείου) ΚΑΨΑΛΗ ΑΕΡΟΠ. (από Ηρώων Πολυτεχνείου μέχρι Ανώνυμο 3) ΛΙΑΚΑΤΑ ΓΡΗΓ. (από Βαρνακιώτη μέχρι Ι. Ρωγών) ΛΙΑΚΑΤΑ ΓΡΗΓ. (από Ι. Ρωγών μέχρι Δαμασκηνού) ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ (από Ραζηκώτσικα Αθαν. μέχρι Αλεξανδροπούλου - Ελ. Βενιζέλου) ΜΑΚΡΗ ΔΗΜ. (από Ραζηκώτσικα Αθαν. μέχρι Τρικούπη Χαρ.) ΜΑΚΡΗ ΔΗΜ. (από Τρικούπη Χαρ. μέχρι Βεϊκου - Παλαμά Κ.) ΜΑΚΡΗ ΜΙΧ. (από Πεταλούδη - Τζαβέλα Κίτσου μέχρι Ρατζηκώτσικα Αθαν.) ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ (από Ελ. Πολιορκημένων μέχρι Μουστακλή Σπυρ.) ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ (από Ελ. Πολιορκημένων μέχρι Θυσίας) ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ (από Δεληγιώργη Λεων. μέχρι Μουστακλή Σπυρ.) ΜΕΤΑΞΑ Κ. (Προέκταση οδού Ράγκου νότια) (από Ραζηκώτσικα μέχρι Τρικούπη Χαρ.) ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ ΣΠΥΡΟΥ (από Τρικούπη Σπύρου 1 μέχρι Ηρώων Πολυτεχνείου) ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ ΣΠΥΡΟΥ (από Ηρώων Πολυτεχνείου μέχρι Ανώνυμο 3) δεξιά ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΝΟΤΗ (από Παυλάτων μέχρι Πλατεία Πέντε Πρωθυπουργών) ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (από Ανώνυμο 9 μέχρι Ανώνυμο 21) δεξιά ΝΤΟΛΜΑ (1η Παράλληλος Νότια της οδού Τρικούπη Χαρ.) (από Ευγενίδου μέχρι Μακρή Δημ.) ΠΑΛΑΜΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (από Ανώνυμος 33 μέχρι Ανδ. Λόντου) αριστερά ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (από Αρ. Μίχου μέχρι Ανδ. Λόντου) δεξιά ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ. (1η Παράλληλος βόρεια της οδού Χαρ. Τρικούπη) (από Μακρή Δημ. μέχρι Ελευθ. Πολιορκημένων) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΕΝΝΕΝΤΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩΝ ΡΑΓΚΟΥ (από Βεϊκου - Παλαμά Κ. μέχρι Τρικούπη Χαρ.) ΡΑΖΗΚΩΤΣΙΚΑ ΑΘΑΝ. (από Ευγενίδου μέχρι Λόρδου Βύρωνος - Μακρή Μιχαήλ) ΡΑΖΗΚΩΤΣΙΚΑ ΑΘΑΝ. (από Λόρδου Βύρωνος - Μακρή Μιχαήλ μέχρι Δεληγιώργη Δ.) ΡΑΠΕΣΗ ΡΩΓΩΝ ΙΩΣΗΦ (από Τρικούπη Χαρ. μέχρι Λιακατά) ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΣΠΥΡ. 1 (από Πλατεία Μπότσαρη μέχρι Μουστακλή Σπυρ.) ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΣΠΥΡ. 1 (από Μουστακλή Σπυρ. μέχρι Κάτση Κ.) ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΧΑΡ. (από Μαχαλιώση μέχρι Ιωσήφ Ρωγών - Ευγενίδου) ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΧΑΡ. (από Ιωσήφ Ρωγών - Ευγενίδου μέχρι Πλατεία Μπότσαρη) ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΥ (από Πεταλούδη μέχρι Ραζηκώτσικα Αθαν.) Ó.Å. 1,9 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,5 2,2 1,9 2,3 Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι - λεωφόροι, τμήματά τους ή πλατείες που δεν περιγράφονται, έχουν: = 1,0 31

18 ΔΗΜΟΣ: ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΔΗΜÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: OÉÊÉÓÌÏÓ: ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Ï.) Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ Ζώνες: 0,85 ΣΤ Ζώνη: 0,90 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Á.Ï.) XXVIII: 0 XXXII: 0,80 4. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (Ô.Æ.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Á Æþíç: Γραμμική ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (από Ανώνυμο 62 μέχρι Σοϊδά) αριστερά 1400  Æþíç: Γραμμική ΚΑΘΟΔΟΥ ΔΩΡΙΕΩΝ (από Αγελάου μέχρι Δ. Πλαστήρα) αριστερά 1350 Γ Ζώνη: ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 62 - ΝΟΒΑ Γ. - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 57 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 6 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 7 - ΘΕΡΜΟΥ - ΔΡΑΚΟΥ - ΑΓΗΤΑ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ - ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ε. - ΠΡΟΚΛΕΟΥΣ - Κ. ΤΖΑΒΕΛΛΑ - ΚΟΖΩΝΗ - ΚΟΜΝΗΝΟΥ Μ. - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 31 - ΦΑΛΑΙΣΙΟΥ - ΦΑΡΜΑΚΗ - ΑΝΥΤΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ - ΕΙΡΗΝΗΣ ΦΙΛΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 42 - ΚΑΘΟΔΟΥ ΔΩΡΙΕΩΝ - ΠΑΡΑΛΙΑ - ΛΙΜΑΝΙ - ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1050 Δ Æþíç: ΘΕΡΜΟΥ - ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 22 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 23 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 25 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 26 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 27 - ΑΝΩΝΥΝΟΣ 33 - ΕΥΡΥΣΘΕ- ΝΟΥΣ - ΦΑΛΑΙΣΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 31 - ΚΟΜΝΗΝΟΥ Μ. - ΚΟΖΩΝΗ - Κ. ΤΖΑΒΕΛΛΑ - ΠΡΟΚΛΕΟΥΣ - Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ - ΑΓΗΤΑ - ΔΡΑΚΟΥ - ΘΕΡΜΟΥ 1000 Ε Ζώνη: ΘΕΡΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 7 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 6 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 57 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 5 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - Γ. ΝΟΒΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 9 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 10 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 11 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 12 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 13 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 14 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 15 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 16 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 17 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 18 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 19 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 20 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - ΘΕΡΜΟΥ 900 ΣΤ Æþíç: Ζ Æþíç: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ - ΑΝΥΤΗΣ - ΦΑΡΜΑΚΗ - ΕΥΡΥΣΘΕΝΟΥΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 36 - ΝΑΥΑΔΩΝ - ΦΩΤΟΜΑΡΑ - ΕΙΡΗΝΗΣ ΦΙΛΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 59 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 60 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 46 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 56 - ΔΕΛΦΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 55 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 54 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 53 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 52 - Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 6. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÅÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ΑΓΕΛΑΟΥ (από Παραλία μέχρι Κ. Τζαβέλλα) ΑΓΕΛΑΟΥ (από Κ. Τζαβέλλα μέχρι Διοικητήριο) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (από Πλατεία Φαρμάκη μέχρι Ανθίμου) αριστερά ΑΘΗΝΩΝ (από Μπότσαρη μέχρι Αρβανίτη) δεξιά ΑΘΗΝΩΝ (από Ανθίμου μέχρι Σιαφάκα) αριστερά Ó.Å. 2,4 2,4 2,

19 ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ΑΘΗΝΩΝ (από Αρβανίτη μέχρι Κορυδαλλέως) δεξιά ΑΘΗΝΩΝ (από Σιαφάκα μέχρι Ασκληπιού) αριστερά ΑΘΗΝΩΝ (από Ασκληπιού μέχρι Αρτ. Αιτωλής) αριστερά ΑΘΗΝΩΝ (από Κορυδαλλέως μέχρι Πλατεία Κεφαλοβρύσσου) δεξιά ΑΘΗΝΩΝ (από Αιτωλής μέχρι Φωτομάρα) ΑΘΗΝΩΝ (από Πλατεία Κεφαλοβρύσσου μέχρι Ήρας) δεξιά ΑΘΗΝΩΝ (από Ήρας μέχρι Φωτομάρα) ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΥΤΗΣ ΑΠΟΚΑΥΚΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ(από Ναυμαχίας Ναυπάκτου μέχρι Νόβα Γ.) ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (από Νόβα Γ. μέχρι Θέρμου) ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ (από σημείο 5 Πλατείας Τζαβέλλα μέχρι Ηφαίστου) αριστερά ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ (από σημείο 4 Πλατείας Τζαβέλλα μέχρι Ξεν. Ναυπακτίων) δεξιά ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ (από Ηφαίστου μέχρι Δ. Πλαστήρα) αριστερά ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ (από Ξεν. Ναυπακτίων μέχρι Δ. Πλαστήρα) δεξιά ΒΑΡΔΑΚΟΥΛΑ ΒΑΡΕΛΑ Π. ΒΕΪΚΟΥ Λ. (από Πλατεία Λιμένος μέχρι Σταματίου)) ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ ΔΑΥΪΔ ΔΕΛΦΩΝ (από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Ανώνυμο 49) αριστερά ΔΕΛΦΩΝ (από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Ανώνυμο 50) δεξιά ΔΕΛΦΩΝ (από Ανώνυμο 49 μέχρι Ανώνυμο 56) αριστερά ΔΕΛΦΩΝ (από Ανώνυμο 50 μέχρι Ανώνυμο 55) δεξιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΗΑΝΕΙΡΑΣ (από Πλατεία Φαρμάκη μέχρι Χριστοφόρου Μ.) ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΟΣ ΔΟΝ ΖΟΥΑΝ ΔΩΡΙΑΙΩΝ ΚΑΘΟΔΟΥ (από Καλατζοπούλου μέχρι Αρβανίτη) ΔΩΡΙΑΙΩΝ ΚΑΘΟΔΟΥ (από Αρβανίτη μέχρι Ποσειδώνος) ΔΩΡΙΑΙΩΝ ΚΑΘΟΔΟΥ (από Ποσειδώνος μέχρι Δ. Πλαστήρα) ΔΩΡΙΑΙΩΝ ΚΑΘΟΔΟΥ (από Δ. Πλαστήρα μέχρι Ανώνυμο 42) ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ (από Ναυμαχίας μέχρι Γ. Νόβα) ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ (από Γ. Νόβα μέχρι Θέρμου) αριστερά ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΗΡΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΥ ΘΕΡΜΟΥ (από Σοϊδά μέχρι Εθνικής Αντιστάσεως) ΘΕΡΜΟΥ (από Εθνικής Αντιστάσεως μέχρι Ανώνυμο 8) ΙΝΤΖΕ (από Ψαρού μέχρι Μάναση) ΙΝΤΖΕ (από Μάναση μέχρι Αρβανίτη) ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ (από Καθόδου Δωριέων μέχρι Κ. Τζαβέλλα) ΚΑΛΥΔΩΝΟΣ ΚΑΝΑΒΟΥ (από Κλεονίκου μέχρι Σισμάνη) ΚΑΠΟΡΔΕΛΗ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗ (από Κ. Τζαβέλλα μέχρι Βαρδακουλά) ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗ (από Βαρδακουλά μέχρι Φαλαισίου) ΚΛΕΟΝΙΚΟΥ (από Μπότσαρη μέχρι Καναβού) Ó.Å. 2,4 2,4 33

20 ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ΚΛΕΟΝΙΚΟΥ (από Καναβού μέχρι Κ. Τζαβέλλα) ΚΟΜΝΗΝΟΥ Μ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΕΩΣ ΚΟΤΙΝΗ (από Παραλία μέχρι Νόβα Γ.) ΚΟΤΙΝΗ (από Νόβα Γ. μέχρι Θέρμου) ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ Δ. ΛΕΛΟΥΔΑ ΜΑΚΡΗ ΜΑΝΑΣΗ (από Καθόδου Δωριέων μέχρι Ιντζέ) ΜΑΝΑΣΗ (από Ιντζέ μέχρι Αθηνών) ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΜΕΛΑ ΜΕΝΑΙΧΜΟΥ (από Ναυμαχίας Ναυπάκτου μέχρι Νόβα Γ.) ΜΕΝΑΙΧΜΟΥ (από Νόβα Γ. μέχρι Θέρμου) ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ ΜΠΛΕΡΗ ΜΠΟΤΣΑΡΗ (από Πλατεία Λιμένος μέχρι Σισμάνη) ΜΠΟΤΣΑΡΗ (από Σισμάνη μέχρι Καλαντζοπούλου) ΜΠΟΤΣΑΡΗ (από Καλαντζοπούλου μέχρι Ψαρρού) ΜΠΟΤΣΑΡΗ (από Ψαρρού μέχρι Αθηνών) ΜΠΟΥΣΓΟΥ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (από Σοϊδά μέχρι Κοτίνη) ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (από Κοτίνη μέχρι Παπαγεωργίου) ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (από Παπαγεωργίου μέχρι Εθν. Αντιστάσεως) ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (από Εθν. Αντιστάσεως μέχρι Ανώνυμο 62) ΝΙΚΗΣ ΠΑΙΩΝΙΟΥ (από Ναυμαχίας Ναυπάκτου μέχρι Νόβα Γ.) ΝΙΚΗΣ ΠΑΙΩΝΙΟΥ (από Νόβα Γ. μέχρι Θέρμου) ΝΟΒΑ Γ. (από Κλεονίκου μέχρι Βεϊκου) ΝΟΒΑ Γ. (από Βεϊκου μέχρι Σοϊδά) ΝΟΒΑ Γ. (από Σοϊδά μέχρι Εθν. Αντιστάσεως) ΝΟΒΑ Γ. (από Εθν. Αντιστάσεως μέχρι Ανώνυμο 1) ΝΟΒΑ Θ. ΝΟΒΑ Π. ΝΥΜΦΩΝ (από Παραλία μέχρι Ανώνυμο 43) ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (από Κ. Τζαβέλλα μέχρι Βαρδακουλά) ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Β. (από Βαρδακουλά μέχρι Κομνηνού Μ.) ΠΛΑΣΤΗΡΑ Δ. (από Παραλία μέχρι Πίτσουλα) ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ε. (από Πλατεία Λιμένος μέχρι Προκλέους) ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΦΙΛ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΣΙΟΔΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΣΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΞΥΛΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ (από Διηάνειρας μέχρι Φαρμάκη) ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ (από Ψαρρού μέχρι Μπότσαρη) ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ (από Αθηνών μέχρι Οινέως) ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ (από Αλθαίας μέχρι Διηάνειρας) ΠΟΡΦΥΡΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΠΡΑΤΟΥΝΑ Ó.Å. 2,4 2,4 2,3 2,5 2,5 34

21 ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ΡΗΓΑ Π. ΣΙΑΜΑΝΤΑ ΣΙΣΜΑΝΗ ΣΟΪΔΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ (από Ναυμαχίας Ναυπάκτου μέχρι Νόβα Γ.) ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ (από Νόβα Γ. μέχρι Θέρμου) ΤΖΑΒΕΛΛΑ Κ. (από Κλεονίκου μέχρι Σισμάνη) ΤΖΑΒΕΛΛΑ Κ. (από Σισμάνη μέχρι Κοζώνη - Νόβα Π.) ΤΖΑΒΕΛΛΑ Κ. (από Κοζώνη - Νόβα Π. μέχρι Καλαντζοπούλου) ΤΖΑΒΕΛΛΑ Κ. (από Καλαντζοπούλου μέχρι Ψαρρού - Φαρμάκη) ΤΟΥΛΜΙΔΟΥ (από Τζαβέλλα Κ. μέχρι Βαρδακουλά) ΤΣΑΡΑ ΤΣΩΝΗ ΦΑΛΑΙΣΙΟΥ (από Φαρμάκη μέχρι Ανώνυμο 31) ΦΑΡΜΑΚΗ (από Πλατεία Φαρμάκη μέχρι Βαρδακουλά) ΦΑΡΜΑΚΗ (από Βαρδακουλά μέχρι Τσώνη) ΦΑΡΜΑΚΗ (από Τσώνη μέχρι Φαλαισίου) ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ (από Μπότσαρη Ν. μέχρι Φάρο) ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ (από Λιμάνι μέχρι Σισμάνη) ΧΡΥΣΑΪΤΗ ΨΑΡΡΟΥ (από Πλατεία Φαρμάκη μέχρι Ν. Μπότσαρη) ΨΑΡΡΟΥ (από Ν. Μπότσαρη μέχρι Παραλία) Ó.Å. 1, 7 1, 4 1, 4 1, 5 1, 6 2,4 1, 3 1, 1 1, 1 1, 5 1, 4 1, 3 1, 2 2,4 1, 4 2,1 Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι - λεωφόροι, τμήματά τους ή πλατείες που δεν περιγράφονται, έχουν: = 1,0 35

22 36

23 2. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 37

24 38

25 ΔHΜΟΣ: ΑΙΓΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΙΓΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΙΓΙΟΥ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο.) A, B, Γ, Ζ, Ζώνες: 0,95 Δ Ζώνη: 0,93 Ε Ζώνη: 1,00 ΣΤ Ζώνη: 0,90 3. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Α.Ο.) XXII: 0 XXVI: 0 XXX: 1,00 XXXII: 0,80 XXXIV: 0,60 4. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ (Κ) Ανάλογα με το και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 2 στις σελίδες ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΩΝ (Τ.Ζ.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α Ζώνη: ΤΕΜΕΝΗΣ - ΕΡΜΟΥ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Ι. ΡΩΜΑΝΙΟΛΗ - ΒΥΡΩΝΟΣ - ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ - ΟΘΩΝΟΣ - ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ - ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Π. ΧΑ- ΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ - ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΕΜΕΝΗΣ 1150 B Ζώνη: Γ Ζώνη: Δ Ζώνη: Ε Ζώνη: ΤΕΜΕΝΗΣ - ΕΡΜΟΥ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡ- ΓΙΟΥ - Ι. ΡΩΜΑΝΙΟΛΗ - ΒΥΡΩΝΟΣ - ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ - ΟΘΩΝΟΣ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ -ΜΙΑΟΥΛΗ - ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ - ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΕΜΕΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΑΓΙΩΝ ΑΠΟ- ΣΤΟΛΩΝ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣΑΓΙΩΝΑΠΟΣΤΟΛΩΝ) ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ - ΟΡΙΟ ΣΧΕ- ΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑ- ΣΙΟΥ) ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - ΒΙΤΣΙΟΥ - ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΕΜΕΝΗΣ) ΣΤ Ζώνη: ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ) 600 Ζ Ζώνη: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ - ΣΟΛΩΜΟΥ - ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣΔΕΞΑΜΕΝΗΣ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ () - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΙ - ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (από Ερμού μέχρι Μεσσηνέζη Σωτ.) αριστερά ΑΓlΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (από Εισοδίων μέχρι Μεσσηνέζη Σωτ.) δεξιά ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ (από Κανελλοπούλου μέχρι Μπότσαρη Μάρ.) ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ (από Μπότσαρη Μαρκ. μέχριανδρ. Λόντου) ΑΙΓΙΑΛΕΩΣ (απόανδρ. Λόντου μέχρι Μελετοπούλων) ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ (απόανδρ. Λόντου μέχρι Υψηλάντου) αριστερά 39

26 ΔΡΟΜΟΙ - ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ (απόανδρ. Λόντου μέχριδεσποτοπούλων) δεξιά ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ (απόδεσποτοπούλων μεχρι Μελετοπούλων) δεξιά ΑΡΑΤΟΥ (από Ρ. Φεραίου μέχρι Σωτ. Λόντου) ΑΡΑΤΟΥ (από Σωτ.Λόντου μέχρι Βύρωνος) ΒΑΛΦΟΥΡ (απόασημ. Φωτήλα μέχρι Κλ. Οικονόμου) ΒΑΛΦΟΥΡ (από Κλ. Οικονόμου μέχριανδρ. Λόντου) ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (από Μεσσηνέζη Ι. μέχριδεσποτοπούλου) αριστερά ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ( απόδεσποτοπούλου μέχρι Ρωμανιόλη Ι.) αριστερά ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (από Ρωμανιόλη Ι. μέχρι Βύρωνος) αριστερά ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (από Μεσσηνέζη Ι. μέχρι προέκταση άξονοςδεσποτοπούλου) δεξιά ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (από προέκταση άξονοςδεσποτοπούλου μέχρι προέκταση άξονος Ρωμανιόλη) δεξιά ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (από προέκταση άξονος Ρωμανιόλη Ι. μέχρι Βύρωνος) δεξιά ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ (από Κανελλοπούλου μέχρι Ευριπίδου) ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ (από Ευριπίδου μέχρι Κλ. Οικονόμου) ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ (από Κλ. Οικονόμου μέχριανδρ. Λόντου) ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ (απόανδρ.λόντου μέχρι Μελετοπούλων) ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ (από Μελετοπούλων μέχρι Παν. Χαραλάμπους) ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ (από Παν. Χαραλάμπους μέχρι Σολωμού) ΒΥΡΩΝΟΣ (από Ρωμανιόλη Ι. μέχρι Σολωμού) αριστερά ΒΥΡΩΝΟΣ (από Ρωμανιόλη Ι. μέχρι 21ης Μαρτίου 1821 ) δεξιά ΓΑΤΟΥ Ε. ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ (απόανδρονοπούλου μέχρι Μητροπόλεως) ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ (από Μητροπόλεως μέχρι Βασ. Γεωργίου) αριστερά ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ (από Μητροπόλεως μέχρι Βασ. Γεωργίου) δεξιά ΔΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝ. (από Ζαϊμη μέχρι Ερμού) ΔΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝ. (από Ερμού μέχρι Εισοδίων) 21ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΕΛΙΚΗΣ ΕΡΜΟΥ (από Ελίκης μέχρι Κολοκοτρώνη) αριστερά ΕΡΜΟΥ (από Κολοκοτρώνη μέχριδιάκουαθαν.) αριστερά ΕΡΜΟΥ (από Κ. Παλαιολόγου μέχρι Κολοκοτρώνη) δεξιά ΕΡΜΟΥ (από Κολοκοτρώνη μέχριδιάκουαθαν.) δεξιά ΕΡΜΟΥ (απόδιάκουαθαν. μέχρι Μητροπόλεως) αριστερά ΕΡΜΟΥ (από Μητροπόλεως μέχριαγ. Ανδρέου) αριστερά ΕΡΜΟΥ (απόδιάκουαθαν. μέχρι προέκταση άξονος Μητροπόλεως) δεξιά ΕΡΜΟΥ (από προέκταση άξονος Μητροπόλεως μέχρι Εισοδίων) δεξιά ΖΑΪΜΗ (από Κολοκοτρώνη μέχριασημ. Φωτήλα) ΖΑΪΜΗ (απόασημ. Φωτήλα μέχρι Κλεομ. Οικονόμου) ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (από Σωκράτους μέχρι Όριο Σχεδίου Πόλεως) ΘΕΟΔΩΡΟΥ Κ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ (από Ρήγα Φεραίου μέχρι Τεμένης) αριστερά ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ (από Τεμένης μέχρι Ζωοδ. Πηγής) αριστερά ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Γ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ (από Καραϊσκάκη μέχρι Ερμού) ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ (από Ερμού μέχρι Εισοδίων) ΛΟΝΤΟΥΑΝΔΡ. (από Ρ. Φεραίου μέχρι Βασ. Κων/νου) ΛΟΝΤΟΥΑΝΔΡ. (από Βασ. Κων/νου μέχρι Κ. Φανέλη) αριστερά ΛΟΝΤΟΥΑΝΔΡ. (από Βασ. Κων/νου μέχρι Βάλφουρ) δεξιά 40

27 ΔΡΟΜΟΙ - ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΛΟΝΤΟΥ ΑΝΔΡ. (από Κ. Φανέλη μέχρι Χιλιάρχου Ορεινού) αριστερά ΛΟΝΤΟΥ ΑΝΔΡ. (από Βάλφουρ μέχρι Πετμεζά) δεξιά ΛΟΝΤΟΥ ΑΝΔΡ. (από Χιλίαρχου Ορεινού μέχρι Μητροπόλεως) αριστερά ΛΟΝΤΟΥ ΑΝΔΡ. (από Πετμεζά μέχρι Μητροπόλεως) δεξιά ΛΟΝΤΟΥ ΣΩΤ. (από Υψηλάντου μέχρι Μελετοπούλων) ΛΟΝΤΟΥ ΣΩΤ. (από Μελετοπούλων μέχρι Σολωμού) ΜΕΛΑ ΠΑΥΛΟΥ (από Σολωμού μέχρι Γρηγορίου Ε' ) αριστερά ΜΕΛΑ ΠΑΥΛΟΥ (από Σολωμού μέχρι Όθωνος) δεξιά ΜΕΛΑ ΠΑΥΛΟΥ (από Όθωνος μέχρι Γρηγορίου Ε' ) δεξιά ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ (από Ρ. Φεραίου μέχρι Σωτ. Λόντου) ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ (από Σωτ. Λόντου μέχρι Βασ. Γεωργίου) ΜΕΣΣΗΝΕΖΗ ΙΩΑΝ. (από Μητροπόλεως μέχρι Βασ. Γεωργίου) ΜΕΣΣΗΝΕΖΗ ΣΩΤ. (από Αγ. Ανδρέου μέχρι Α. Μιχαλοπούλου) ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (από Κλ. Οικονόμου μέχρι Δεσποτοπούλου) αριστερά ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (από Ερμού μέχρι Δεσποτοπούλου) δεξιά ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (από Δεσποτοπούλου μέχρι Σολωμού) ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (από Σολωμού μέχρι Πλάτωνος - Αγ. Ιωάννου) ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (από Πλάτωνος - Αγ. Ιωάννου μέχρι Περιμετρική Οδό) ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. (από Αγ. Ανδρέου μέχρι Σωκράτους) δεξιά ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. (από Αγ. Ανδρέου μέχρι Μεσσηνέζη Σωτ.) αριστερά ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΚΟΥ ΟΘΩΝΟΣ (από Π. Μελά μέχρι Περιμετρική οδό) αριστερά ΟΘΩΝΟΣ (από Π. Μελά μέχρι Περιμετρική οδό) δεξιά ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ (από Ρ. Φεραίου μέχρι Βασ. Κων/νου) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ (από Βασ. Κων/νου μέχρι Μητροπόλεως - Ερμού) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΩΝ (από Αιγιαλέως μέχρι Ανδρονοπούλου) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΩΝ (από Ανδρονοπούλου μέχρι Μητροπόλεως) ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ (από Όθωνος μέχρι Ρούσαλη) αριστερά ΠΕΤΜΕΖΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝlΑΔΟΥ (από Ζαΐμη μέχρι Ερμού) ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ (από Ερμού μέχρι Εισοδίων) ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ (από Κανελλοπούλου μέχρι Μελετοπούλων) δεξιά ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ (από Μελετοπούλων μέχρι Αράτου) δεξιά ΡΩΜΑΝΙΟΛΗ ΙΝΟΚ. (από Ρ. Φεραίου μέχρι Σ. Λόντου) ΡΩΜΑΝΙΟΛΗ ΙΝΟΚ. (από Σ. Λόντου μέχρι Μητροπόλεως) ΡΩΜΑΝΙΟΛΗ ΙΝΟΚ. (από Μητροπόλεως μέχρι Βύρωνος) αριστερά ΡΩΜΑΝΙΟΛΗ ΙΝΟΚ. (από Βύρωνος μέχρι Βασιλ. Γεωργίου) αριστερά ΣΟΛΙΩΤΗ Ν. ΣΟΛΩΜΟΥ (από Βύρωνος μέχρι Βασ. Κων/νου - Ανώνυμος 1) ΣΤΑΥΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΤΕΜΕΝΗΣ (από Κανελλοπούλου μέχρι Ελίκης) αριστερά ΤΕΜΕΝΗΣ (από Κανελλοπούλου μέχρι Κ. Παλαιολόγου) δεξιά ΤlΜΟΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ (από Ανδρ. Λόντου μέχρι Παναγιωτοπούλων) ΦΑΝΕΛΛΗ Κ. ΦΙΛΙΑΣ ΦΩΤΗΛΑ ΑΣΗΜΑΚΗ (από Κλ. Οικονόμου μέχρι προέκταση άξονος οδού Γερμανού) δεξιά ΦΩΤΗΛΑ ΑΣΗΜΑΚΗ (από Κλεομ. Οικονόμου μέχρι Γερμανού) αριστερά ΦΩΤΗΛΑ ΑΣΗΜΑΚΗ (από Γερμανού μέχρι Ζαϊμη) αριστερά ΦΩΤΗΛΑ ΑΣΗΜΑΚΗ (από προέκταση άξονος οδού Γερμανού μέχρι Zαϊμη) δεξιά 1,9 1,9 2,1 41

28 ΔΡΟΜΟΙ - ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝ. (από Ρ. Φεραίου μέχρι Βασ. Κων/νου) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝ. (από Βασ. Κων/νου μέχρι Σωτ. Λόντου) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝ. (από Σ. Λόντου μέχρι Μητροπόλεως) ΧΙΛΙΑΡΧΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ (από Ανδρ. Λόντου μέχρι Παναγιωτοπούλων) ΧΙΛΙΑΡΧΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ (από Παναγιωτοπούλων μέχρι Δεσποτοπούλου) Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι - λεωφόροι, τμήματά τους ή πλατείες που δεν περιγράφονται, έχουν: =1,0. 42

29 ΔHΜΟΣ: ΑΚΡΑΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΚΡΑΤΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΚΡΑΤΑΣ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο.) Α Ζώνη: 0,85 Β Ζώνη: 0,90 Γ Ζώνη: 0,75 Δ Ζώνη: 0,50 Ε Ζώνη: 0,55 3. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Α.Ο.) XXX:1,00 XXXII: 0,80 Οι αναγραφόμενοι στον χάρτη Σ.Α.Ο. XXIV: 0 και XXVI: 0 δεν ισχύει (ΦΕΚ 1063/Τ.Δ./ ). Αντί αυτών Ισχύει XXXII: 0,80 4. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ (Κ) Ανάλογα με το και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 2 στις σελίδες ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΩΝ (Τ.Ζ.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α Ζώνη: Γραμμική ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (απόανώνυμο 4 Περιφερειακή μέχριλήμνου) δεξιά 1300 B Ζώνη: Γ Ζώνη: Δ Ζώνη: Ε Ζώνη: ΛΗΜΝΟΥ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ - ΑΝΩ- ΝΥΜΟΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 - ΠΕΡΙΦΕ- ΡΕΙΑΚΗ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - ΛΗΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 10 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ - ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ - Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ -ΑΝΩΝΥΜΟΣ 10 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - Ν. ΣΟΛΙΩΤΗ - ΛΟΡ. ΜΑΒΙΛΗ - ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΛΟΡ. ΜΑΒΙΛΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 9 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ - ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 10 - Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ - ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ - ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΛΟΡ. ΜΑΒΙΛΗ -ΛΟΡ. ΜΑΒΙΛΗ - Ν. ΣΟΛΙΩΤΗ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ () - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΙ - ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΑΜΟΡΓΟΥ (από Λεωφόρο Αιγαίου μέχρι Λεωφόρο Θεσσαλίας) ΑΝΩΝΥΜΟΣ 11(από Λεωφόρο Αιγαίου μέχρι Μακεδονίας) ΑΝΩΝΥΜΟΣ 12 (από Λεωφόρο Αιγαίου μέχρι Κάσου) ΑΝΩΝΥΜΟΣ 13 (από Λεωφόρο Αιγαίου μέχρι Μακεδονίας) ΑΝΩΝΥΜΟΣ 14 (από Κερκύρας μέχρι Χελμού) δεξιά ΑΝΩΝΥΜΟΣ 15 (από Κερκύρας μέχρι Χελμού) αριστερά ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ (από Όριο Σχεδίου Πόλεως μέχρι Νανάκριδος) ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ (από Νανάκριδος μέχρι Πλατεία Ελευθερίας - Σημεία 1 και 6) ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ (από Πλατεία Ελευθερίας - Σημεία 4 και 5 μέχρι Ασημακοπούλου) 14ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ (από Λεωφόρο Αιγαίου μέχρι Λεωφόρο Θεσσαλίας) ΖΑΚΥΝΘΟΥ (από Λεωφόρο Αιγαίου μέχρι Μακεδονίας) ΘΑΣΟΥ (από Λεωφόρο Αιγαίου μέχρι Μακεδονίας) 43

30 ΔΡΟΜΟΙ - ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΣΟΥ (από Λεωφόρο Αιγαίου μέχρι Μακεδονίας) ΚΕΑΣ (από Λεωφόρο Αιγαίου μέχρι Λεωφόρο Θεσσαλίας) ΚΕΡΚΥΡΑΣ (από Λεωφόρο Αιγαίου μέχρι Μακεδονίας) ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (από Λεωφόρο Αιγαίου μέχρι Μακεδονίας) ΚΡΗΤΗΣ (από Λεωφόρο Αιγαίου μέχρι Λεωφόρο Θεσσαλίας) ΚΥΘΝΟΥ (από Λεωφόρο Αιγαίου μέχρι Λεωφόρο Θεσσαλίας) ΛΕΡΟΥ (από Λεωφόρο Αιγαίου μέχρι Μακεδονίας) αριστερά ΛΕΡΟΥ (από Λεωφόρο Αιγαίου μέχρι Μακεδονίας) δεξιά ΛΕΥΚΑΔΑΣ (από Λεωφόρο Αιγαίου μέχρι Μακεδονίας) ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (από Ανώνυμο 4 Περιφερειακή μέχρι Λέρου) δεξιά ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (από Λέρου μέχρι Λήμνου) δεξιά ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (από Μυκόνου μεχρι Κύθνου) ΜΥΚΟΝΟΥ (από Λεωφόρο Αιγαίου μέχρι Λεωφόρο Θεσσαλίας) ΝΑΝΑΚΡΙΔΟΣ ΝΑΞΟΥ (από Λεωφόρο Αιγαίου μέχρι Λεωφόρο Θεσσαλίας) ΠΑΡΟΥ (από Λεωφόρο Αιγαίου μέχρι Λεωφόρο Θεσσαλίας) ΠΑΤΜΟΥ (από Λεωφόρο Αιγαίου μέχρι Μακεδονίας) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (από Όριο Σχεδίου Πόλεως μέχρι Ιθάκης) (από Ιθάκης μέχρι Ρόδου) (από Ρόδου μέχρι Όριο Σχεδίου Πόλεως) ΠΕΡΣΙΑΔΟΥ (από Ν. Σολιώτη μέχρι Γ. Κανελλοπούλου) ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (από Βαρθολομαίου - Σημείο 1 μέχρι 14ης Μαρτίου - Σημείο 2) αριστερά ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (από 14ης Μαρτίου - Σημείο 3 μέχρι Βαρθολομαίου - Σημείο 4) αριστερά ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (από Βαρθολομαίου - Σημείο 5 μέχρι Βαρθολομαίου - Σημείο 4) αριστερά ΡΟΔΟΥ (από Λεωφόρο Αιγαίου μέχρι Μακεδονίας) ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (από Λεωφόρο Αιγαίου μέχρι Λεωφόρο Θεσσαλίας) ΣΕΡΙΦΟΥ (από Λεωφόρο Αιγαίου μέχρι Λεωφόρο Θεσσαλίας) ΣΙΦΝΟΥ (από Λεωφόρο Αιγαίου μέχρι Λεωφόρο Θεσσαλίας) ΣΟΛΙΩΤΗ Ν. (από Όριο Σχεδίου Πόλεως μέχρι Αγίας Βαρβάρας) δεξιά ΣΟΛΙΩΤΗ Ν. (από Όριο Σχεδίου Πόλεως μέχρι Σωτηρίου Δ.) αριστερά ΣΟΛΙΩΤΗ Ν. (από Σωτηρίου Δ. μέχρι Μαβίλη Λορ.) αριστερά ΣΟΛΙΩΤΗ Ν. (από Αγίας Βαρβάρας μέχρι Μαβίλη Λορ.) δεξιά ΣΟΛΙΩΤΗ Ν. (από Μαβίλη Λορ. μέχρι Βάρναλη Κ.) δεξιά ΣΟΛΙΩΤΗ Ν. (από Μαβίλη Λορ. μέχρι Βάρναλη Κ.) αριστερά ΣΟΛΙΩΤΗ Ν. (από Βάρναλη Κ. μέχρι Βαρθολομαίου) ΣΥΜΗΣ (από Λεωφόρο Αιγαίου μέχρι Μακεδονίας) ΣΥΡΟΥ (από Λεωφόρο Αιγαίου μέχρι Λεωφόρο Θεσσαλίας) ΤΗΝΟΥ (από Λεωφόρο Αιγαίου μέχρι Λεωφόρο Θεσσαλίας) ΧΕΛΜΟΥ (από Λεωφόρο Αιγαίου μέχρι Ανώνυμο 15) Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι - λεωφόροι, τμήματά τους ή πλατείες που δεν περιγράφονται, έχουν: =1,0. 44

31 ΔHΜΟΣ: ΔΥΜΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο.) Για όλες τις Ζώνες Σ.Ο.=0 3. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Α.Ο.) ΧΧVΙΙΙ:0 ΧΧΧΙΙ:0,80 4. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ (Κ) Ανάλογα με το και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 2 στις σελίδες ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΩΝ (Τ.Ζ.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α Ζώνη: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 7 - ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ - Λ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΘΗΝΑΣ - 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ - ΟΙΒΩΤΑ - ΑΘΗΝΑΣ - ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 5 - Α. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 900 B Ζώνη: Γ Ζώνη: ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ - ΕΘΝΙ- ΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΟΙΒΩΤΑ - ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ - 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΘΗΝΑΣ - Λ. ΔΑ- ΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 7 - Α. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ - ΑΘΗΝΑΣ - ΟΙΒΩΤΑ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ - ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ - Γ. ΠΟΛΥΖΩΗ - ΑΡΑΞΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 - ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ () - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΙ - ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 5 (απόαθ.διάκου μέχρια. Παπαδημητρίου) δεξιά ΑΝΩΝΥΜΟΣ 7 (απόα. Παπαδημητρίου μέχρι Πατρών Πύργου) ΑΝΩΝΥΜΟΣ 9 (ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) (από Πατρών Πύργου - σημείο 1 μέχρι Πατρών Πύργου - σημείο 2) αριστερά ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (απόανώνυμο 1 μέχρι Τριών Ιεραρχών) ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (από Τριών Ιεραρχών μέχριλ. Δασκαλοπούλου) ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (απόλ.δασκαλοπούλου μέχρι Πλ. Παπαγιαννοπούλου) ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (από Πλ. Παπαγιανοπούλου - σημείο 3 μέχρι Πατρών Πύργου) ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (από Πατρών Πύργου μέχρι Οιβώτα) ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (από Οιβώτα μέχριαθαν.διάκου) ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (απόαθαν. Διάκου μέχρι Βορείου Ηπείρου) αριστερά ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (απόαθαν. Διάκου μέχριαριστενέτου) δεξιά ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (απόαριστενέτου μέχρι Ιωαν. Καποδίστρια) δεξιά ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (από Βορείου Ηπείρου-Ιωαν. Καποδίστρια μέχρι Μητροπ.Δέρκων) ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (από Μητροπ. Δέρκων μέχρι Ανώνυμο 3) ΑΘΗΝΑΣ (απόανώνυμο 1 μέχρι Τριών Ιεραρχών) ΑΘΗΝΑΣ (από Τριών Ιεραρχών μέχριλ. Δασκαλόπουλου) αριστερά ΑΘΗΝΑΣ (από Τριών Ιεραρχών μέχριλ. Δασκαλόπουλου) δεξιά ΑΘΗΝΑΣ (απόλ. Δασκαλόπουλου μέχρι Φλέμιγκ) 2,7 2,1 45

32 ΔΡΟΜΟΙ - ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΑΘΗΝΑΣ (από Φλέμιγκ μέχρι 25ης Μαρτίου) ΑΘΗΝΑΣ (από 25ης Μαρτίου μέχρι Οιβώτα) ΑΘΗΝΑΣ (από Οιβώτα μέχρι Αθαν. Διάκου) ΑΘΗΝΑΣ (από Αθαν. Διάκου μέχρι Φαιστού) ΑΘΗΝΑΣ (από Φαιστού μέχρι Βορ. Ηπείρου) δεξιά ΑΘΗΝΑΣ (από Φαιστού μέχρι Βορ. Ηπείρου) αριστερά ΑΘΗΝΑΣ (από Βορ. Ηπείρου μέχρι Μητροπ. Δέρκων) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (από Ανώνυμο 1 μέχρι Τριών Ιεραρχών) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (από Τριών Ιεραρχών μέχρι Πατρών Πύργου) δεξιά ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (από Τριών Ιεραρχών μέχρι Πατρών Πύργου) αριστερά ΑΡΑΞΟΥ (από Πατρών Πύργου μέχρι Διάκου Αθανασίου) δεξιά ΑΡΑΞΟΥ (από Πατρών Πύργου μέχρι Διάκου Aθαvασioυ) αριστερά ΑΡΑΞΟΥ (από Διάκου Αθανασίου μέχρι Αριστενέτου) δεξιά ΑΡΑΞΟΥ (από Διάκου Αθανασίου μέχρι Αριστενέτου) αριστερά ΑΡΑΞΟΥ (από Αριστενέτου μέχρι Ιωαν. Καποδίστρια) αριστερά ΑΡΑΞΟΥ (από Ιωαν. Καποδίστρια μέχρι Πολυζώη Γεωρ.) αριστερά ΑΡΑΞΟΥ (από Αριστενέτου μέχρι προέκταση άξονος οδού Πολυζώη Γεωρ.) δεξιά ΑΡΑΤΟΥ (από Ανώνυμο 1 μέχρι Τριών Ιεραρχών) ΑΡΑΤΟΥ (από Τριών Ιεραρχών μέχρι Δασκαλοπούλου Λεάνδρου) ΑΡΑΤΟΥ (από Δασκαλοπούλου Λεάνδρου μέχρι Φλέμιγκ) ΑΡΑΤΟΥ (από Φλέμιγκ μέχρι Οιβώτα) ΑΡΑΤΟΥ (από Οιβώτα μέχρι Διάκου Αθανασίου) ΑΡΑΤΟΥ (από Διάκου Αθανασίου μέχρι Αριστενέτου) ΑΡΙΣΤΕΝΕΤΟΥ (από Ράχης μέχρι Αράξου) ΑΡΙΣΤΕΝΕΤΟΥ (από Αράξου μέχρι Αθηνάς) ΑΡΙΣΤΕΝΕΤΟΥ (από Αθηνάς μέχρι Αχαϊκής Συμπολιτείας) ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (από Πατρών Πύργου μέχρι Αθηνάς) ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (από Αθηνάς μέχρι Παυσανίου) ΑΧΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (από Δασκαλοπούλου Λεάνδρου μέχρι 25ης Μαρτίου) ΑΧΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (από 25ης Μαρτίου μέχρι Οιβώτα) ΑΧΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (από Οιβώτα μέχρι Φαιστού) ΑΧΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (από Φαιστού μέχρι Βορείου Ηπείρου) ΒΛΑΧΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ (από Σαγιά Αθ. μέχρι Διάκου Αθανασίου) ΒΛΑΧΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ (από Διάκου Αθανασίου μέχρι Ανώνυμο 4) ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (από Αγίου Ιωάννου μέχρι Αθηνάς) δεξιά BOPEΙOY ΗΠΕΙΡΟΥ (από Αγίου Ιωάννου μέχρι Αθηνάς) αριστερά ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (από Αθηνάς μέχρι Φαιστού) ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΑΝΔΡΟΥ (από Πατρών Πύργου μέχρι Αθηνάς) ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΑΝΔΡΟΥ (από Αθηνάς μέχρι Παυσανίου) δεξιά ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΑΝΔΡΟΥ (από Αθηνάς μέχρι Παυσανίου) αριστερά ΔΕΞΑΜΕΝΟΥ (από Παπαδημητρίου μέχρι Τριών Ιεραρχών) ΔΕΞΑΜΕΝΟΥ (από Τριών Ιεραρχών μέχρι Δασκαλοπούλου Λεάνδρου) ΔΕΞΑΜΕΝΟΥ (από Δασκαλοπούλου Λεάνδρου μέχρι Πλατεία Παπαγιαννοπούλου) ΔΕΞΑΜΕΝΟΥ (από Πλατεία Παπαγιαννοπούλου Σημείο 2 μέχρι 25ης Μαρτίου) ΔΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (από Ανώνυμο 4 μέχρι Ράχης) δεξιά ΔΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (από Ράχης - Ανώνυμο 5 μέχρι Αράξου) ΔΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (από Αράξου μέχρι Αθηνάς) ΔΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣlΟΥ (από Αθηνάς μέχρι 28ης Οκτωβρίου) ΔΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (από 28ης Οκτωβρίου μέχρι Εθνικής Αντίστασης) ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (από Οιβώτα μέχρι Παλαιών Πατρών Γερμανού) δεξιά ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (από Οιβώτα μέχρι Παλαιών Πατρών Γερμανού) αριστερά 1,9 1,9 46

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ ÄÇÌÏÓ: ΑΡΤΑΙΩΝ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΑΡΤΑΙΩΝ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ΑΡΤΑΣ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. Σ.Α.Ο. = 1,40 Σ.Α.Ο. = 1,75 υπό την προϋπόθεση ότι στο ισόγειο έχει πραγματοποιηθεί εμπορική χρήση.

Σ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. Σ.Α.Ο. = 1,40 Σ.Α.Ο. = 1,75 υπό την προϋπόθεση ότι στο ισόγειο έχει πραγματοποιηθεί εμπορική χρήση. 3. ÍÏÌÏÓ ÊÅÖÁËËÇÍÉÁÓ 111 112 ΝΗΣΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ÄÇÌÏÓ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ÄÇÌÏÔÉÊΟ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ÏÉÊÉÓÌÏ : Σ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò

Διαβάστε περισσότερα

2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 23

2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 23 2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 23 24 ÄÇÌÏÓ: ΑΧΕΡΟΝΤΑ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ Α Ζώνη: 0,30 0,17 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 D : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 2 Α Ζώνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΤΗΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΑΠΗΣ Σ ΑΓΑΠΗΣ Α Ζώνη: 0,40 D 4 : Φ.Ε.Κ. 504 Δ /14.7.1988 0,80 0,70 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 000 μ, απαιτείται βεβαίωση ) Για τουριστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΣΟΣ: ΖΑΚΥΝΘΟΣ Ν. ΚΟΛΥΒΑ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ - Δ. ΡΩΜΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 15 - Δ. ΡΩΜΑ - Ν. ΚΟΛΥΒΑ

ΝΗΣΟΣ: ΖΑΚΥΝΘΟΣ Ν. ΚΟΛΥΒΑ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ - Δ. ΡΩΜΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 15 - Δ. ΡΩΜΑ - Ν. ΚΟΛΥΒΑ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÉÏÍÉÙÍ ÍÇÓÙÍ 1. ÍÏÌÏÓ ÆÁÊÕÍÈÏÕ 2. ÍÏÌÏÓ ÊÅÑÊÕÑÁÓ 3. ÍÏÌÏÓ ÊÅÖÁËËÇÍÉÁÓ 4. ÍÏÌÏÓ ËÅÕÊÁÄÏÓ 83 84 1. ÍÏÌÏÓ ÆÁÊÕÍÈÏÕ 85 86 ΝΗΣΟΣ: ΖΑΚΥΝΘΟΣ ÄÇÌÏÓ: ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ÄÇÌÏÔÉÊΑ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ ΤΑ: ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΓΑΪΤΑΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1 1ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 9050078 Αγ. Ιωάννου 27 2 2ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 9050082

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙ- ΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 3, 2, 1) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ)

ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙ- ΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 3, 2, 1) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ) ΝÇΣÏÓ: ΜΥΚΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ: ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 Α, Β, Γ, Δ, Ε Ζώνες: 0,60 ΣΤ 0,55 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΞΑΝΘΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ: ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΞΑΝΘΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΞΑΝΘΗΣ 4. ÍÏÌÏÓ ÎÁÍÈÇÓ ΔΗΜΟΣ: ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΞΑΝΘΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΞΑΝΘΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχει ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΟΛΛΕΥ

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΟΛΛΕΥ Δελτίο Τύπου Θέμα: Τροποποιήσεις στο δίκτυο λεωφορείων και τρόλλευ Αθήνα 6-11-2014 ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ενημερώνουν το επιβατικό κοινό, ότι από τη Δευτέρα 10/11/2014, θα εφαρμοστούν οι παρακάτω τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ - 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 6 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 19 - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ. ΔΡΟΜΟΙ - ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ

ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ - 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 6 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 19 - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ. ΔΡΟΜΟΙ - ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔHΜΟΣ: ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 2. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 3. ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 2. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 3. ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 2. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 3. ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 15 16 1.ÍÏÌÏÓ ËÅÓÂÏÕ 17 18 ΔHΜΟΣ: ΜΥΡΙΝΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΜΥΡΙΝΑΙΩΝ ΜΥΡΙΝΑΣ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 32 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΕΠΚΑ Θέατρο Διονύσου, Ωδείο Περικλέους ς Αθήνα Α ΕΠΚΑ Ηρώδειο ς Αθήνα Α ΕΠΚΑ Θέατρο Αχαρνών Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ.

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑ πρώην 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑ πρώην 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑ πρώην 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ. 1 ΕΙΔΙΚΟ ΠΙΚΠΑ ΒΟΥΛΑΣ 9520437 Α 3 Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 2-ΒΟΥΛΑ 8955615 2 ΕΙΔΙΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 3. ÍÏÌÏÓ ÊÁÂÁËÁÓ ΔΗΜΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Α Ζώνη: 1,00 Β Ζώνη: 0,60 Γ Ζώνη: 0,60 Δ Ζώνη (εκτός περιοχής ΒΛΑΧΙΚΑ): 0,60

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε, Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. - ΑΝ.ΚΑ Α.

ΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε, Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. - ΑΝ.ΚΑ Α. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε, Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ Προβατώνας Τ.Κ 68003- Τηλ. 25540 20090.91.92 Fax. 25540 41800 http://www.dimossin.gr, email: dimossin@hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212. Εύοσµος Αγίας Ειρήνης 5 2310 761 325 Αγία Ειρήνη

Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212. Εύοσµος Αγίας Ειρήνης 5 2310 761 325 Αγία Ειρήνη MY MOMENT Εκκλησίες ς Αγία Αικατερίνη Αγία Αναστασία Ηούς & Σαχτούρη 2310 225 580 Κηφησίας & Μεγάλου Αλεξάνδρου 2310 447 444 Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212 Πρώην Αγία Βαρβάρα Σταυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ANAT. MAKEΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ANAT. MAKEΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 30754 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ANAT. MAKEΔΟΝΙΣ & ΘΡΚΗΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΔΡΜΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30755 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Κλούρας Δημήτριος 2103375771 grammateia_gspp@minfin.gr Καρ.Σερβίας 8 10184 Αθήνα Αττικής Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών 2103375816 privatization@minfin.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Σταθμών Προστασίας Μάνας Παιδιού & Εφήβου στις Τοπικές και Νομαρχιακές Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Σταθμών Προστασίας Μάνας Παιδιού & Εφήβου στις Τοπικές και Νομαρχιακές Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ» Αθήνα, 26 / 10 / 2013 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τηλ.: 210 6871706-708 Fax:210 6871769 Ταχ. Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 E-mail: president@eopyy.gov.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Σταθμών Προστασίας Μάνας Παιδιού & Εφήβου στις Τοπικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ GR000231 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ N/A ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ GR000232 AΓΡΙΝΙΟΥ N/A AΓΡΙΝΙΟ GR000233 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ GR000231 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ N/A ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ GR000232 AΓΡΙΝΙΟΥ N/A AΓΡΙΝΙΟ GR000233 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΕΛΛΑΔΑ GR000102 ΑΘΗΝΩΝ 12 ο χλμ ΕΘΝ. ΟΔ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ GR000131 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΛΕΚΤΩΝ ΥΛΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 ΔΑΦΝΗ-ΑΤΤΙΚΗΣ GR000231 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ N/A ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ GR000232 AΓΡΙΝΙΟΥ N/A AΓΡΙΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ ΑΓΡΙΝΙΟ Καθημερινές ώρες αναχώρησης: 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.10 (εξπρές), 15.30, 17.00, 19.00, 21.00 Σάββατο Κυριακή και Αργίες

ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ ΑΓΡΙΝΙΟ Καθημερινές ώρες αναχώρησης: 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.10 (εξπρές), 15.30, 17.00, 19.00, 21.00 Σάββατο Κυριακή και Αργίες ΚΤΕΛ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (οδός Νόρμαν 5,τηλ.2610 421 205) (Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Αιτωλικό, Αστακό, Μύτικα, Αμφιλοχία, Βόνιτσα, Ντέκε (Λευκάδα), Μακρυνεία, Θέρμο, Ναύπακτο, Γαλατά) ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ώρες αναχώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31557 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΚΕΔΟΝΙΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΣ 31558 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. =

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ /νση: Ρωµανού 3, Χαλέπα 73133 Χανιά Κρήτης Τηλ: 28210 23006 Fax: 28210 23003 Email: zema@chania.teicrete.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Υποψηφίων Αριθμ ός Αιθ. Γραπτ ών Δοκ. Επίπεδο

Αριθμός Υποψηφίων Αριθμ ός Αιθ. Γραπτ ών Δοκ. Επίπεδο Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που δήλωσαν στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Αθήνα Αγγλικά Α 4 1 Αγγλικά Β 52 3 Αγγλικά Γ1 6 1 Γαλλικά Α 4 1 Γαλλικά

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ KOINOTHTA: ÁÃÉÏÕ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 2. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ

ΘΕΜΑ: Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΑ1Λ-ΓΛΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αριθμός Συνεδρίασης 3η Στο Χαλάνδρι σήμερα 19 Μαρτίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Δ/νση Εξεταστικού. Κωδικοί. Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. Περιοχές ΔΙΔΕ/Γραφ Κέντρου. E-mail Εξετ. Κέντρου. Ταχυδρομική Διεύθυνση

Κωδικός Δ/νση Εξεταστικού. Κωδικοί. Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. Περιοχές ΔΙΔΕ/Γραφ Κέντρου. E-mail Εξετ. Κέντρου. Ταχυδρομική Διεύθυνση Περιφέρειες Κωδικός ΔΙΔΕ/Γραφ Γλώσσα Επίπεδο εξετ_κέντρο υ ΑΓΓΛΙΚΑ Β ΑΓΓΛΙΚΑ Γ Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ΓΑΛΛΙΚΑ Β ανάγκες που δήλωσαν στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Τα δρομολόγια της λεωφορειακής γραμμής Χ95 θα εκτελούνται από τον σταθμό ΜΕΤΡΟ «ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ».

Τα δρομολόγια της λεωφορειακής γραμμής Χ95 θα εκτελούνται από τον σταθμό ΜΕΤΡΟ «ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ». Από ώρα 06:00 έως 12:15 περίπου: ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (203) (204) Ριζάρη, Βασ. Γεωργίου Β, Σπ. Μερκούρη - συνέχεια η (224) Πατησίων, Λεωφ. Αλεξάνδρας, Μαυρομματαίων - συνέχεια η (Α5) Λεωφ. Μεσογείων, Φειδιππίδου,

Διαβάστε περισσότερα

32 Παλιά Οικία Αντίκα 21-23 33 Αριστείδου 39 34 ακατοίκητο Αριστείδου 4 35 Goody s Βασ. Κων/νου 36 Οικία Βεσσών 17 (Χρύσα) 37 Οικία Βιζυηνού 10 38

32 Παλιά Οικία Αντίκα 21-23 33 Αριστείδου 39 34 ακατοίκητο Αριστείδου 4 35 Goody s Βασ. Κων/νου 36 Οικία Βεσσών 17 (Χρύσα) 37 Οικία Βιζυηνού 10 38 A/A ΚΤΙΣΜΑ ΟΔΟΣ 1 Οικία Χατζιδάκη (διπλά στο Λαογραφικό) 2 Καπναποθήκη 12 Αποστόλων 3 Εγκαταλελειμμένη Οικία 12 Αποστόλων 42 4 Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης 12 Αποστόλων & Ανδρούτσου 5 ALPHA Ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΣ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΧ Μονάδα Υγείας Χαλανδρίου Τοπικό Ιατρείο Βριλλησίων Τοπικό Ιατρείο Κ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΣ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΧ Μονάδα Υγείας Χαλανδρίου Τοπικό Ιατρείο Βριλλησίων Τοπικό Ιατρείο Κ. Χαλανδρίου Βριλλησίων Κ.Χαλανδρίου Δημοσθένους 8 15234 Χαλάνδρι ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ pedy.chalandriou@yahoo.gr 2106840027 (τηλ. Κέντρο)-2106840028 (γραμματεία) Λ.Πεντέλης 132 15235 Βριλήσσια ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 210-6137671

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΙΖ4691ΩΓ-ΔΘΟ ΑΘΗΝΑ 30-8 -2012. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΔΑ: Β4ΙΖ4691ΩΓ-ΔΘΟ ΑΘΗΝΑ 30-8 -2012. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας. ΑΘΗΝΑ 30-8 -2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ Ι.Ε. Τμήμα: Αναπηρίας Πληροφορίες: Π. Τσιαμπίρη, Μ. Νικητοπούλου Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α ), και του άρθρου 14 του ν.1473/1984 (ΦΕΚ.127/Α ).

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α ), και του άρθρου 14 του ν.1473/1984 (ΦΕΚ.127/Α ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ KAI ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Δ.Ε ΚΑΙ Σ.Ε.Κ. ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ. α/α Σχολείο Διεύθυνση Τ.Κ. Περιοχή Τηλ.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Δ.Ε ΚΑΙ Σ.Ε.Κ. ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ. α/α Σχολείο Διεύθυνση Τ.Κ. Περιοχή Τηλ. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Δ.Ε ΚΑΙ Σ.Ε.Κ. ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ α/α Σχολείο Διεύθυνση Τ.Κ. Περιοχή Τηλ. (210-) FAX (210-) 1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. Αγ.Αναργύρων & Πλαστήρα 13561 Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης : www.yeka.gr E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ. ΔΗΜΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (Αίγιο) ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ. ΔΗΜΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (Αίγιο) ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 158-26442 ΠΑΤΡA ΔΗΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣAΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4. ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣAΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4. ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣAΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4. ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1. ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣAΣ ΔHΜΟΣ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) 2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ.

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Αττικής Α Αθήνας ΚΕΣΥΠ Αμπελοκήπων Π. Κυριακού 10, Ισόγειο 46ου ΓΕ.Λ. Αθήνας, 115 21, Αμπελόκηποι 2106469537 http://kesyp-ampel.att.sch.gr e-mail: mail@kesyp-ampel.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Ταχ. Κωδ. : 30200. : Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Πληροφορίες : Κοσσόβα Αλεξάνδρα. Τηλέφωνο : 2631361113.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Ταχ. Κωδ. : 30200. : Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Πληροφορίες : Κοσσόβα Αλεξάνδρα. Τηλέφωνο : 2631361113. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, 14/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ. 192553/4466 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 15 Στο Αίγιο και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθών Νοσηλευτών/τριών

Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας Επαγγελματικές Σχολές Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επαγγελματικές Σχολές Βοηθών Νοσηλευτών/τριών Υπουργείου Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Λ. Λαμπριανίδου 40, 661 00 Δράμα Τ. 2521022750, 2521024995, 2521027520 F. 2521025835 E. ccidrama@dramanet.gr www.dramanet.gr ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Ανακτορούπολη - εξωτερικά της νότιας πλευράς του χώρου, Νέα Πέραμος

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Ανακτορούπολη - εξωτερικά της νότιας πλευράς του χώρου, Νέα Πέραμος ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Αρχαιολογικός Χώρος Αβδήρων Αρχαιολογικός Χώρος Ζώνης, Έβρος Ιερό Μεγάλων θεών, Σαμοθράκη Αρχαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) 2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο.) 3. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Α.Ο.

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) 2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο.) 3. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Α.Ο. 2.ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α Ζώνη: 0,60 0,45 ΧΧΧ : 1,00 Α Ζώνη: Γραμμική ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ (όλο το εντός οικισμού τμήμα) 800 Όλο το εντός Σχεδίου τμήμα του οικισμού Αγίου Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝ ΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ. 8 1 ΤΑΞΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 8:15:00 πμ 12:40:00 μμ 29 31 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 8:10 12:30

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝ ΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ. 8 1 ΤΑΞΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 8:15:00 πμ 12:40:00 μμ 29 31 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 8:10 12:30 1 2 3 4 ΔΙΕΘΝΗ 2014-15 5 ΔΗΜΟ ΝΑ ΧΟΛΕΙΑ ΚΕΡΑΤΙΝΙΟ 1ο Υ - ΔΡΑΠΕΤΩΝ Α ΔΡΑΠΕΤΩΝΑ ΚΕΡΑΤΙΝΙΟ Υ - ΔΡΑΠΕΤΩΝ Α ΚΕΡΑΤΙΝΙΟ Υ - ΔΡΑΠΕΤΩΝ Α ΚΕΡΑΤΙΝΙΟ Υ - ΔΡΑΠΕΤΩΝ Α ΚΕΡΑΤΙΝΙΟ Υ - ΔΡΑΠΕΤΩΝ Α ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ Υ 1ο ΔΡΑΠΕΤΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ Δήμος : Δήμος Αιγιαλείας Δομές στο Δήμο: 9 ΝΠΔΔ Πολιτισμός, Παιδείας, Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας ΝΠΔΔ Πολιτισμός, Παιδείας, Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΑΔΑ: ΒΙΥΗ9-ΡΞ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1. Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ) ανακοινώνεται, ότι όσοι επιθυµούν να εργασθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούµενες απογραφές και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑ ΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ Ο.Τ.Α. Α

ΚΛΙΜΑ ΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ Ο.Τ.Α. Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΚΤ ΚΛΙΜΑ ΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ Ο.Τ.Α. Α ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΤΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Για διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στο EuroPhone Banking, τηλ. 210 9555000 ΚΩΔ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ EUROBANK & ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΝΤΤ)

Διαβάστε περισσότερα

15231 210-6774599 210-6714018 15231 210-6774699

15231 210-6774599 210-6714018 15231 210-6774699 15234 Μ.Υ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 8 210-6840027 210-6840028 210-6839707 ΧΑΛΑΝΔΡΙ pedy.chalandriou@yahoo.gr T.I. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Λ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 132 15235 210-6137671 210-8105328 ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ

ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ 5.ÍÏÌÏÓ ÌÅÓÓÇÍÉÁÓ ÄÇÌÏÓ: ÏÉÊÉÓÌÏÉ: ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ Á 0,60 Â 0,60 Ã 0,30 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôéò óåëßäåò 12,

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός εξετ_κέντρ ου. Επίπεδ ο. Γλώσσα ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ 201Β 210Α 230Α

Κωδικός εξετ_κέντρ ου. Επίπεδ ο. Γλώσσα ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ 201Β 210Α 230Α Δ/νση Περιχές Υπψηφίων ότι επιθυμύν να εξεταστύν στην Αθήνα ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Γ Γ υ 1 ΕΠΑΛ Τηλέφων σχλείυ E-mail Εξετ mail@1epalathinattschgr 201 Α' 201 Α' Γ 201 Α' ΓΑΛΛΙΚΑ 201 Α' ΓΑΛΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΠΕ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΠΕ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΠΕ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΠΕ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ) ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Πρωτοβουλία για την απεµπλοκή έργων και επενδύσεων από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου

Θέµα: Πρωτοβουλία για την απεµπλοκή έργων και επενδύσεων από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. /νση : Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας : 18538, Πειραιάς Τηλέφωνο : 2104291074 Fax : 210-4291073 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 32633 5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΘΕΣΣΛΙΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΜΓΝΗΣΙΣ 32634 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

( Ο πίνακας αυτός είναι συνημμένος στο υπ. Αριθμό Γ6/407/16.4.2001 έγγραφο της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ.)

( Ο πίνακας αυτός είναι συνημμένος στο υπ. Αριθμό Γ6/407/16.4.2001 έγγραφο της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ( Ο πίνακας αυτός είναι συνημμένος στο υπ. Αριθμό Γ6/407/16.4.2001 έγγραφο της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ.)

Διαβάστε περισσότερα

ÍΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ÍΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ. ÍΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Α Ζώνη: 0,70 Β Ζώνη: 0,80 Για τις υπόλοιπες Ζώνες Σ.Ο.=1,00 XXVIIΙ: 1,20 XXΧ: 1,00 XXXIΙ: 0,80 D1 : Φ.Ε.Κ. 723/τ.Δ'/8.9.1986 - Άγιος Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4558

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4558 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr. Εκπαίδευσης της χώρας Πληροφορίες : Θ. Βάλβη Ε. Τζιβολιά Σ.

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr. Εκπαίδευσης της χώρας Πληροφορίες : Θ. Βάλβη Ε. Τζιβολιά Σ. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΜΑΡΟΥΣΙ, 11-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη :

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 2 /2013 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 1 ης συνεδρίασης της Ε ιτρο ής Ποιότητας Ζωής του ήµου Λαµιέων. Θ Ε Μ Α : «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ». Σήµερα την 14η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Πίνακα Αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: Προϊστάμενο ΕΥΣΣΑΑΠ Κ. Ι. Φίρμπα Μητροπόλεως 3 105 57 Αθήνα

ΠΡΟΣ Πίνακα Αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: Προϊστάμενο ΕΥΣΣΑΑΠ Κ. Ι. Φίρμπα Μητροπόλεως 3 105 57 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δ/νση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Μεσογείων 14-18, Αθήνα 115 10 Αθήνα, 24/7/2013 Πληροφορίες: Β. Γογγολίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 33 ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθμ 15516/17-03-2010 Διαπιστωτικής Πράξης της ΕΠ.Ε.Ι.Α., ο

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθμ 15516/17-03-2010 Διαπιστωτικής Πράξης της ΕΠ.Ε.Ι.Α., ο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΥΠΑΤΙΑΣ 5, ΑΘΗΝΑ 1 ος όροφος, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΕΜΠΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 12.00-14.00 μ.μ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Προς: Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πληρ.: Μ.Φυτά, Παν.Αλεξόπουλος Τηλ.: 2106470370 (141, 151) FAX: 2106470375 E-mail: Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε- ΜAIL ιεύθυνση ΕΚ ΟΤΗΣ ΠΟΛΗ ΤΥΠΟΣ ΑΧΑΪΑΣ. ΑΛΛΑΓΗ ηµ. 2610620555 2610332901 alagi@hol.gr Μαιζώνος 198 Γ.

ΟΝΟΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε- ΜAIL ιεύθυνση ΕΚ ΟΤΗΣ ΠΟΛΗ ΤΥΠΟΣ ΑΧΑΪΑΣ. ΑΛΛΑΓΗ ηµ. 2610620555 2610332901 alagi@hol.gr Μαιζώνος 198 Γ. ΤΥΠΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ηµ. 2610620555 2610332901 alagi@hol.gr Μαιζώνος 198 Γ. Αλεξόπουλος ΓΕΓΟΝΟΤΑ ηµ. ΕΒ ΟΜΑ Α δεκαπ 2610334865 2610316056 gegonota@otenet.gr Φιλοποίµενος 28 Γ. Σπαθαράκης ΑΙΓΙΟ ΓΝΩΜΗ ηµ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ. Ελευθερίου Βενιζέλου 14 16777 Ελληνικό Ελλάδα. µε τους τόπους εγκατάστασης / υποκαταστήµατα που αναφέρονται στο παράρτηµα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ. Ελευθερίου Βενιζέλου 14 16777 Ελληνικό Ελλάδα. µε τους τόπους εγκατάστασης / υποκαταστήµατα που αναφέρονται στο παράρτηµα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Με το παρόν βεβαιώνουµε ότι η εταιρεία µε τους τόπους εγκατάστασης / υποκαταστήµατα που αναφέρονται στο παράρτηµα ανέπτυξε και εφαρµόζει ένα Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας. Πεδίο εφαρµογής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ 7.000 ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ KAI 500 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ 7.000 ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ KAI 500 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ- ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 497 507 477 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ. Η Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας εκτέλεσε τα εξής έργα με εργολαβίες :

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ. Η Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας εκτέλεσε τα εξής έργα με εργολαβίες : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Η Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας εκτέλεσε τα εξής έργα με εργολαβίες : Κατασκευή αγωγού ύδρευσης οδού Πυλλήνης Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης οδού Ολύμπου Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων

Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αίθουσα Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, Αρχιμήδους 2 (8πμ-10μμ) Αίθουσα Συνεδριάσεων στο Καμίνι, Χρ. Καψάλη 14 και Ρεθύμνης 36 (8πμ-10μμ)

Αίθουσα Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, Αρχιμήδους 2 (8πμ-10μμ) Αίθουσα Συνεδριάσεων στο Καμίνι, Χρ. Καψάλη 14 και Ρεθύμνης 36 (8πμ-10μμ) Χώροι φιλοξενίας Δήμος Αθηναίων Πολιτιστικός Χώρος, Λένορμαν και Αλεξάνδρειας Λέσχη Φιλίας, Αγίου Μελετίου και Ξεναγόρα 6 Λέσχη Φιλίας, Κίου 5, Κυψέλη Γυμναστήριο Ρουφ, Πειραιώς και Εχελίδων 69 Δήμος Βύρωνα

Διαβάστε περισσότερα