Μεταπτυχιακό σεµινάριο, χειµερινό εξάµηνο, Όλγα Κατσιαρδή-Hering

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταπτυχιακό σεµινάριο, χειµερινό εξάµηνο, 2013-14. Όλγα Κατσιαρδή-Hering"

Transcript

1 Μεταπτυχιακό σεµινάριο, χειµερινό εξάµηνο, Όλγα Κατσιαρδή-Hering Θέµα: Πόλεις-Λιµάνια της Μεσογείου (15ος-19ος αι.). Ανάµεσα στην Ιστορική Γεωγραφία, την Κοινωνική και Πολιτική Ανθρωπολογία και την οικονοµική διάσταση. Subject: City-Ports in the Mediterranean (15th-19th cent.). Between the Historical Geography, the Social and Political Anthropolgy and the Economic Dimension. Περίληψη: Στόχος του σεµιναρίου είναι να εξετασθεί ο σχηµατισµός και η εξέλιξη των πόλεων λιµανιών στην ως άνω περίοδο, ιδίως όµως στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα επιχειρηθεί να εξηγηθεί η χωρική και κοινωνική τους διαµόρφωση µέσα από παράγοντες της γεωπολιτικής τους θέσης αλλά και της οικονοµικής εκείνης σε τοπικό και διεθνές για την εποχή επίπεδο. Θα αναδειχθούν παράγοντες διαµόρωσης της αρχιτεκτονικής, πολεοδοµικής και συνάµα κοινωνικής ανέλιξής τους, ο ρόλος της µετανάστευσης, των οικονοµικών-κοινωνικών δικτύων και οι πολιτικές αποφάσεις των εκάστοτε κρατούντων. Summary: The aim of the seminar is to research the formation and the development of the city-ports during the above era, particularly in the Eastern Mediterranean. We ll try to examine their territorial and sociological configuration through the various factors of their geopolitical and economic positions in the local and international framework. Factors of architectural and topographical city-planning and in the meantime the role of the migration, of the economic-social networks as well as the political official targeting will be highlighted as well. Ενδεικτική βιβλιογραφία / Selected Bibliography Γενικά θεωρητικά *Αbulafia, D., (ed), The Mediterranean in history, Los Angeles *Benevolo, L., Die Geschichte der Stadt (µετ. εν µέρει και ελληνικά) #Blacksell, M., Political geography, London New York eho fotot #Boyer, Christine, The city as collective memory: its historical imagery and architectural entertainments. Cambridge, Mass eho fotot Bruhns, H. Nippel, W. (eds), Max Weber und die Stadt im Kultur Vergleich, Göttingen eho fotot *Calabi, D. (ed), The Market and the City: Square, Street and Architecture in Early Modern Europe. Aldershot, Ashgate, 2004.spoud Carter, H., The study of urban geography. London #Cerasi, M., La città del Levante. Civiltà urbana e architettura sotto gli Ottomani nei secoli XVII- XIX. Milano Spoud #Christoph, CLAR, Exklusive Terriorialität. Funktionen von Territorium für die kapitalistische Organisation von Gesellschaft PhD Univ. Wien 2011 eho pdf *Crossick, Geoffrey, The artisan and the european town,, , Aldershot 1997

2 #Cowan, A., Urban Europe , London et eho fotot Delaney, D. Territory. A short introduction, Oxford et al eho fotot Denecke, D. - Shaw, G., Urban historical Geography. Recent Progress in Britain and Germany. Cambridge Univ. Press Spoud Dennis, Richard - Daniels, Stephen, Community and the social geography of Victorian cities, Urban History, 8/(1981) 7-23 Döcker, Ulrike, Die Ordnung der bürgerlichen Welt. Verhaltensideale und soziale Praktiken im 19. Jahrhundert, Frankfurt. New York: Cambus Verlag, 1994, ehei o Raptis *Dumont, P. Georgeon, F.,, Villes ottomanes à la fin de l Empire, Paris, 1992 *Edhem, E. Goffman, D. Masters, Br., The Ottoman city between East and West: Aleppo, Izmir and Istanbul, Cambridge University Press1999. Spoud *Elliott, Paul Towards a geography of English scientific culture: provinicial identity and literary and philosophical culture in the English county town, Urban History 32/3 (2005) #Freitag, Ul. - Fuhrmann, M. - Lafi, N. - Riedler, Fl. (eds), The city in the Ottoman Empire, London et al spoud #Garrioch, G., Sounds of the city: the soundscape of early modern European towns Urban History 30/1, 2003, 5-25.eho pdf #Groos, A., - Schiewer, H.-J. Stock, M. (eds), Topographies of the Early Modern City, Göttingen eho fotot Hans Haas, Hannes Stekl (eds), Bürgerliche Selbstdarstellung. Städtebau, Architektur, Denkmäler, σειρά: Bürgertum in der Habsburgermonarchie, IV, Wien: Böhlau, 1995, έχει ο Ράπτης Häußermann, H. Siebel, W., Stadtsoziologie: eine Einführung, Frankfurt a. M.: Campus Verlag, 2004 *Kasaba, Resat, Keyder, Caglar, Tabak, Faruk, «Eastern Mediterranean Port Cities and their Bourgeoisie. Merchants, Political Projects and Nation-States», Special Anniversary issue: The Work of the Fernand Braudel Center, Review, X, 1, Summer 1986, *Keyder, Çağlar, Özveren, Y. Eyüp, Quataert, Donald (eds), «Port-cities of the Eastern Mediterranean, », Review, XVI, 4, Fall 1993, Special Issue #Katsiardi-Hering, O., City-ports in the Eastern and Central Mediterranean from the Mid-sixteenth to the Nineteenth Century: Urban and Social Aspects, Mediterranean Historical Review, 26/2, 2011, eho pdf ---, Cités-Port de l Adriatique: Coexitence ou vie en commun de leurs habitants?proposition de recherce, Εώα και Εσπέρια, 4 ( ) *Koder, J., «Για µια εκ νέου τοποθέτηση της εφαρµογής της θεωρίας των κεντρικών τόπων», στο: Δηµητριάδης, Ε. Π. Λαζόπουλος, Α. Φ., Τσότσος, Γ. (επιµ.), Ιστορική γεωγραφία. Δρόµοι και κόµβοι της Βαλκανικής. Από την αρχαιότητα στην ενιαία γεωγραφία, Θεσσαλονίκη 1998, σ *Kolluoğlu, B. Toksöz, M. (eds.), Cities of the Mediterranean from the Ottoman to the present day, London New York Spoud #Kümin, B. (ed.), Political space in pre-industrial Europe, Farnham eho fotot Lafi, N., Municipalités Méditerranéennes: les réformes urbaines Ottomanes au miroir d une histoire compare, Berlin 2005 *Richard Lawton and Robert Lee (eds.). _Population and Society in Western

3 European Port Cities, c _ (Liverpool Studies in European Population, vol. 2.) Liverpool: Liverpool University Press xvi+385 pages. Tables, maps, notes, bibliography, and index. $75.95 (cased), ISBN ; $28.95 (paper), ISBN X. *Lee, Robert, The Socio-Economic and Demographic Characteristics of Port Cities: A Typology for Comparative Analysis?, Urban History, 22/2, 1998, *---, Configuring the region: maritime trade and port-hinterland relations in Bremen, , Urban History,32/2, 2005, *---, Configuring the City: In-Migration, Labour Supply and Port Development in Nineteenth-Century Europe. International Journal of Maritime History 17/1, 2005, #Lees, A., - Hollen Lees, L., Cities and the Making of Modern Europe, , Cambridge Univ. Press eho fotot kais to spoyd oikonomikon epistimon *Leontidou, L., The Mediterranean city in transition. Social change and urban development. Cambridge 1990 Löw, M., Soziologie der Städte, Frankfurt a. M eho fotot #Malmberg, T., Human territoriality. Survey of behavioural territories in man with preliminary analysis and discussion of meaning, Paris et al. 1980eho fotot Manneville, Ph., (ed), Des villes, des ports, la mer et les hommes. 124 congrès des sociétés historiques et scientifiques, Nantes Avril 1999, Paris, Éds du CTHS 2001 #Michel, B., Stadt und Gouvernementalität, Münster 2005 eho fotot. Mitterauer, M., Das Problem der zentralen Orte als Sozial- und Wirtschaftshistorische Forschungsausgabe, Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 58/ 4 (1971), Νεοελληνική Πόλη. Οθωµανικές Κληρονοµιές και Ελληνικό κράτος, Πρακτικά του Διεθνούς Συµποσίου Ιστορίας, Αθήνα-Ερµούπολη, 1984, Ι-ΙΙ, Αθήνα 1985 Nicholas, D., Urban Europe, , New York eho fotot Panzac, D., (ed.), Les villes dans l Empire ottoman: Activités et sociétés, I-II, Paris 1991 *Platt, Harold, The emergence of urban environmental history, Urban History 26/1 (1999) #Rose-Redwood, R. - Tantner, A., History of Urban House Numbering, Introduction: governmentality, house numbering and the spatial history of the modern city, Urban History, 39/4 (2012) , eho pdf sto bibliogr urban *#Sack, R.-D., Human territoriality. Its theory and history, Cambridge *John Smith, Urban elites c and urban history Urban History, 27/2 (2000) #Saunders, P., Soziologie der Stadt, Frankfurt New York eho fotot #Benjamin STANLEY, An historical perspective on the viability of urban diversity: lessons from socio-spatial identity construction in nineteenth-century Algiers and Cape Town, Journal of Urbanism, 5/1, 2012, eho pdf

4 *Taylor, Gr., Urban Geography. A study of site, evolution, pattern and classification in villages, towns, and cities. London *Vries, Jan de, European Urbanization London 1984 Yerolympos, Alexandra, Urban transformations in the Balkans ( ). Aspects of Balkan Town. Planning and the remaking of Thessaloniki. Thessaloniki Urban Studies vols Urban History Μεσόγειος ενδεικτικά #Salvatore BONO, Il Mediterraneo Da Lepanto a Barcellona, Perugia 1999 *Fernand BRAUDEL, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l époque de Philippe II, Paris ( και ελληνική µετάφραση από το ΜΙΕΤ) *Fernand BRAUDEL, Georges DUBY, Maurice AYMARD, La Méditerranée. L espace et l Histoire, Les hommes et l heritage, Paris 1986 (µετ ελλην, εκδ. Αλεξάνδρεια) *Bασίλης ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ, Ελληνική Ναυτιλία Α-Β, Αθήνα #Franz Georg MAIER, Die Verwandlung der Mittelmeerwelt,, Fischer Taschenbuch Verlag, 1975 *David ΑΒULAFIA, (ed), The Mediterranean in history /Los Angeles : The J. Paul Getty Museum, Μεσόγειος, οι δρόµοι της θάλασσας : πρακτικά της έβδοµης συνάντησης ναυτικών µουσείων Μεσογείου για τη Μεσογειακή ναυτική κληρονοµιά, Αθήνα, 1-2 Νοεµβρίου Αθήνα : [χ.o.], 2003 Γενν βιβλ. Γερ. Σ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ, Η Ανατολική Μεσόγειος ως ευρωπαϊκή ιστορία : άποψη µιας προοπτικής. Αθήναι: χ.ο., 1984 Γενν βιβλ Χάρις ΚΑΛΛΙΓΑ, Αλέξης ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ (επιµ), Πελοπόννησος : πόλεις και επικοινωνίες στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα : επιλογή ανακοινώσεων από τα Ε, ΣΤ, Ζ και Η Συµπόσια Ιστορίας και Τέχνης του Μονεµβασιώτικου Οµίλου. /.. Αθήνα Εστία, Γενν βιβλ Πόλεις γενικά «Η πόλη στους νεότερους χρόνους», που βρίσκεται αναρτηµένη στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών ( BRUNNBAUER, Ulf; NOVINŠĆAK, Karolina; VOSS, Christian (Hrsg.): Gesellschaften in Bewegung. Emigration aus und Immigration nach Südosteuropa in Vergangenheit und Gegenwart. 48. Internationale Hochschulwoche der Südosteuropa-Gesellschaft in Tutzing Oktober 2009, München - Berlin, ISBN ebook (PDF), 326 S., 30,00 Euro (Best.Nr. 8021, ebook (PDF))Leseprobe *M. CERASI, La città del Levante. Milano 1988

5 *Bistra, CVETKOVA, Vie economique de villes et ports balkaniques : aux XVe et XVIe siecles, Paris : Libraire Orientaliste Paul Geuthner 1971 *P. DUMONT- F.GEORGEON, Villes ottomanes à la fin de l Empire, Paris, L Harmattan, 1992 *Eldem EDHEM- Daniel GOFFMAN, -Bruce MASTERS, The ottoman city beteen East and West Aleppo, Izmir and Istanbul, Cambridge University Press, 1999 *Fatma ACUN, A portrait of the Ottoman cities, Balkan Studies 4, 2001, Malte FUhrMANN, «Cosmopolitan Imperialists and the Ottoman Port Cities. Conflicting Logics in the Urban Social Fabric», in Cahiers de la Méditerrranée 67(Dec. 2003) --Malte FUhrMANN & Vangelis Kechriotis, The late Ottoman port-cities and their inhabitants: subjectivity, urbanity, and conflicting ordersm In memory of Faruk Tabak ( ), Mediteranean Historical Review, 24/2 (2009) special issue # Simon GUNN, Class, identity and the urban: the middle class in England, c , Urban History 31/1, 2004, eho pdf Vilma Hastaoglou-Martinidis, Les villes-ports du basin oriental de la Méditerranée à la fin du XIXe siècle: travaux portuaires et transformations urbaines, στο: Petites et grandes villes du basin méditerranéen, Etudes autour de l œuvre d Etienne Dalmasso. Ecole française de Rome 1998 exo σε pdf # Resat KASABA- ²aglar KEYDER- Faruk TABAK, «Port-cities of the Eastern Mediterranean, », Review, V. XVI, 4, Fall 1993 # Resat KASABA- ²aglar KEYDER- Faruk TABAK, «Eastern Mediterranean Port Cities and their Bourgeoisie. Merchants, Political Projects and Nation-States», Special Snniversary issue: The Work of the Fernand Braudel Center, Review, X, 1(Summer 1986) *Olga KATSIARDI-HERING, Cités-Port de l Adriatique: Coexitence ou vie en commun de leurs habitants?proposition de recherche, Εώα και Εσπέρια, 4 ( ) 9-21 Δηµήτριος ΚΟΝΤΟΓΕΏΡΓΗΣ, Η ελληνική διασπορά στη Ρουµανία: η περίπτωση της ελληνικής παροικίας της Βραϊλας (περ ), Διδ. Διατρ, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας *R. LEE, The Socio-Economic and Demographic Characteristics of Port Cities: A Typology for Comparative Analysis?, Urban History, 22, No.2 (1998) #R. LEE, Configuring the City: In-Migration, Labour Supply and Port Development in Nineteenth-Century Europe, International Journal of Maritime History, XVII, No. 1 (June 2005) # *R. LEE, Configuring the region: maritime trade and port-hinterland relations in Bremen, , Urban History,32, 2(2005) Philippe MANNEVILLE (ed), Des villes, des ports, la mer et les hommes. 124 congrès des sociétés historiques et scientifiques, Nantes Avril 1999, Paris, Éds du CTHS 2001 *Lewis MUMFORD, The city in History, 1979 Νεοελληνική Πόλη. Οθωµανικές Κληρονοµιές και Ελληνικό κράτος, Πρακτικά του Διεθνούς Συµποσίου Ιστορίας, Αθήνα-Ερµούπολη, 1984, Ι-ΙΙ, Αθήνα 1985 *Daniel PANZAC (ed.), Les villes dans l Empire ottoman: Activités et sociétés, I-II, Paris 1991

6 *Πρακτικά του Β Διεθνούς Συνεδρίου, «Η Πόλη στους νεότερους χρόνους. Μεσογειακές και Βαλκανικές όψεις (19 ος -20ός αι.»), Αθήνα 2000 André RAYMOND, Arab cities in the Ottoman period: Cairo, Syria, and Maghreb, Aldershot: Ashgate/Variorum 2002 #Μαρία ΣΥΝΑΡΕΛΛΗ, Δρόµοι και Λιµάνια στην Ελλάδα, , Αθήνα, ΕΤΒΑ, 1989 #Yerolympos, Alexandra, Urban Transformations in the Balkans ( ). Aspects of Balkan Town. Planning and the Remaking of Thessaloniki. Thessaloniki: University Studio Press, #Max WEBER, (Wirtschaft und Gesellschaft )Die Stadt, 1999 (ελλην. Η πόλη, µετ. Θανάσης Γκιούρας), Αθήνα, Κένταυρος, 2003 Contemporary Urban History: What the Study of Port Cities Implies for Evidence, Methodology and Conceptualization JOSEK KONVITZ CAROLA HEIN, ed. _Port Cities: Dynamic Landscapes and Global Networks_. London and New York: Routledge, communities και γειτονιές (Neighborhoods) έχει αναπτυχθεί έντονα τελευταία, όχι µόνο µέσα στο πλαίσιο της ιστορίας των πόλεων αλλά και των µεταναστεύσεων. Επιλέγω: Nevola, F., Introduction: locating communities in the early modern Italian city, Urban History, 37/3 (2010) , επίσκεψη , Harth, A. Herlyn, Ul. Scheller, G. Tessin, W., Stadt als lokaler Lebenszusammenhang. Gemeindestudien als Ansatz in der Stadtsoziologie, Wiesbaden: Springer, 2012, επίσκεψη , σ. 7, Strutz, J., Kulturelle Nachbarschaft. Zur Konjunktur eines Begriffs, στο: Kofler, G. Le Roder, J. Strutz, J. (επιµ.), Κulturelle Nachbarschaft. Zur Konjuktur eines Begriffs, Klagenfurt Wien Ljubljana Sarajevo: Wieser Verlag, 2002, σ ΑΓΚΩΝΑ -ΣΕΝΙΓΑΛΛΙΑ #Sergio ANSELMI (ed), La provincia di Ancona. Storia di un territorio.roma-bari, Laterza1987 #Sergio ANSELMI (ed), Una città Adriatica. Insediamenti, forme urbane, economia, società nella storia di Senigallia, Casa di Risparmio di Jesi, 1978 #Alberto CARACCIOLO, Le port franc d Ancône,Croissance et impasse d un milieu marchand au XVIIIe siècle, Paris 1965 (στο ιστ. σπουδ. η ιταλ. µετ.) *Όλγα ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ- HERING, Λησµονηµένοι ορίζοντες ελλήνων εµπόρων. Το πανηγύρι στη Senigallia (18oς-αρχές 19 ου αιώνα), Αθήνα 1989 #Rosario PAVIA, Ercole SORI, Ancona, Roma-Bari, Laterza, 1990 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ *Ευθύµιος Θ. ΣΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, Η ελληνική κοινότητα Αλεξανδρείας , Αθήνα 1994 *Christos HATZIIOSIF, La colonie grecque en Égypte ( ), Doctorat de 3ème cycle, Paris 1983 Katerina TRIMI-KIROU, «Quel cosmopolitisme à ère des nationalismes? Le cas d Alexandrie», Cahiers de la Méditerrané 67 (Dec. 2003)

7 # Μ. ΤΟΜΑΡΑ-ΣΙΔΕΡΗ, Αλεξανδρινές Οικογένειες. Χωρέµη Μπενάκη Σαλβάγου, Αθήνα, εκδ. Κέρκυρα, 2004 ΒΕΝΕΤΙΑ Riccardo CALIMANI, Die Kaufleute von Venedig. Die Geschichte der Juden in der Löwenrepublik (µετ. από ιταλ. ) Düsseldorf 1988 R. CESSI, Storia della Repubblica di Venezia, Firenze 1983, 3rd ed. Salvatore CIRIACONO, Olio ed Ebrei nella Repubblica veneta del Settecento, Venezia 1995 *Élisabeth CROUZET-PAVAN (ed.), «Sopra le acque salse». Espcaces, pouvoir et société à Venise a la fin du Moyen Age, École Française de Rome, Palais Farnese 1992 *F. C. LANE, Venice: A Maritime Republic, Baltimore- London, The Johns Hopkins University Press, 1973 F. C. LANE, I mercanti di Venezia, Torino 1982 W. Mc NEILL, Venezia il cardine d Europa ( ), Roma 1979 *Reinhold C. MUELLER, The venetian money Market. Banks, Panics and the Public Debt, , Baltimore and London, Jhns Hopkins University Press, 1997 J. J. NORWICH, Storia di Venezia, I-II, Milano 1982 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ *Χριστίνα ΑΓΡΙΑΝΤΩΝΗ, Δηµήτρης ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (επιµ.), Σύρος και Ερµούπολη: συµβολή στην ιστορία του νησιού, 15ος-20ός αι. Αθήνα, ΕΙΕ, 2008 *Ανδρέας Θ. ΔΡΑΚΑΚΗΣ, Ιστορία του οικισµού της Ερµουπόλεως (Σύρας), Αθήνα : 1983 *Βασίλης ΚΑΡΔΑΣΗΣ, Σύρος, Σταυροδρόµι της Ανατολικής Μεσογείου ( ), Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1987 *Χρήστος Κ. ΛΟΥΚΟΣ - Πόπη ΠΟΛΕΜΗ, Οδηγός Δηµοτικού Αρχείου Ερµούπολης : , Αθήνα : Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισµού Μνήµων, 1987 *Χρήστος Κ. ΛΟΥΚΟΣ, Πεθαίνοντας στη Σύρο τον 19ο αιώνα : Οι µαρτυρίες των διαθηκών, Ηράκλειο : Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2000 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ *Meropi ANASTASSIADOU, Salonique , une ville ottomane à l âge des Réformes, Leiden, Brill, 1997 *Σπύρος ΑΣΔΡΑΧΑΣ (επιµ.), Η Θεσσαλονίκη του 18 ου αιώνα. Η φωνή των εικόνων. Προλεγόµενα Σπύρος ΑΣΔΡΑΧΑΣ, Αθήνα, Θεµέλιο, 1996 BARON-VASSARD, Odette. Une identité culturelle de la diaspora: Le cas de Salonique, Mésogeios (2003): #Ljuben BEROV, «The course of Commodity Turnover at the Thessalonika Port and the West European Economic Cycle in 19 c. up to 1912», Études Balkaniques, 4(1985)72-88

8 Ι. Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ (επιµ.), Τοις αγαθοίς Βασιλεύουσα. Θεσσαλονίκη, Ιστορία- Πολιτισµός, Θεσσαλονίκη 1997 Ευάγγελος Α. ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ- Χαράλαµπος ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ, Θεσσαλονίκη, Η Οθωµανική περίοδος. Τόµος Β2, Θεσσαλονίκη : Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηµατιών Βορείου Ελλάδος, 2004 *Βασίλης ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Τοπογραφία της Θεσσαλονίκης κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας , Θεσσαλονίκη 1983 * Δηµοκρατία ΗΛΙΑΔΟΥ, Inventaire des documents des archives de la chambre de commerce de Marseille : lemme Salonique (XVIIe-XVIIIe siecles), Thessaloniki : Institute for Balkan Studies, 1981 *Πολυχρόνης Κ. ΕΝΕΠΕΚΙΔΗΣ, Θεσσαλονίκη και Μακεδονία = Thesalonike und Μazedonien : Γερµανοί, Αυστριακοί και Γάλλοι πολιτικοί,διπλωµάτες και λόγιοι αφηγούνται για τη ζωή και την κίνηση,την πολιτική και τους θεσµούς καθώς και την ιστορική τοπογραφία µακεδονικών πόλεων,αθήνα : Εστία, 1982 *Harald HEPPNER - Olga KATSIARDI-HERING, Drei Epochen in einer Stadt. Zum Zeitschichtengefüge im südöstlichen Europa des 18. Jahrhunderts, in Martin Scheutz/ Wolfgang Schmale/ Dana Stefanova (eds), Orte des Wissens, Jahrbuch der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des achtzehnten Jahrhunderts, 18/19 (2004) *Gunnar ΗΕRING, Die Juden von Saloniki, Südost-Forschungen, 58 (1999) Αλεξάνδρα ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ-ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΥ, Μεταξύ Ανατολής και Δύσης : Θεσσαλονίκη & βορειοελλαδικές πόλεις στο τέλος του 19ου αιώνα / 2. έκδοση Θεσσαλονίκη : University Studio Press, Γενν βιβλ Αλεξάνδρα ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ-ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΥ, Η ανοικοδόµηση της Θεσσαλονίκης µετά την πυρκαγιά του 1917 : ένα ορόσηµο στην ιστορία της πόλης και στην ανάπτυξη της ελληνικής πολεοδοµίας / Θεσσαλονίκη : University Press, 1995 Γενν βιβλ ---, Μεταξύ Ανατολής και Δύσης: Θεσσαλονίκη & βορειοελλαδικές πόλεις στο τέλος του 19ου αιώνα. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, Alexandra YEROLYMPOS, Salonique, : les chemins de l' occidentalisation / [par] 1997 Descr. p : ill.; 24 cm. Tirage à part: La ville réguliére: modéles et tracés, 1997Γενν βιβλ M. LASCARIS, Salonique à la fin du XVIIIe siècle d après les rapports consulaires Français, Athènes 1939 *Mazower, Mark. Salonica: City of Ghosts: Christians, Muslims and Jews London: Harper Colllins, 2004 (και ελληνικά) *Κωνσταντίνος ΜΕΡΤΖΙΟΣ, Μνηµεία Μακεδονικής Ιστορίας, Θεσσαλονίκη1947 *Ρένα ΜΟΛΧΟ, ιιιιιιιιιιι *Κωστής ΜΟΣΚΩΦ, Θεσσαλονίκη Τοµή της µεταπρατικής πόλης, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, 1973 #Νίκος Κ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Θεσσαλονίκη , Θεσσαλονίκη, Μόλχο, 1980 *Jos. NEHAMA Histoire des Israelites de Salonique. Salonique 1935 *Nicos SVORONOS, Le commerce de Salonique au XVIIIe siècle, Paris 1956 ( και σε ελλην. µετ.) *Εβλιά ΤΣΕΛΕΜΠΉ, Οδοιπορικόν (τα περί Θεσσαλονίκης), µετ. Ν. Μοσχοπούλου, στό Επετηρίς Εταιρεάς Βυζαντινών Σπουδών 16 (1940)

9 *Αpostolos VACALOPOULOS, A history of Thessaloniki, Thessaloniki 1963 #Gilles VEINSTEIN (ed), Salonique, La «ville des Juifs» et le réveil des Balkans,, Paris ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ *Ο έξω-ελληνισµός. Κωνσταντινούπολη και Σµύρνη ( ). Πνευµατικός και κοινωνικός βίος (30-31 Οκτ. 1998), Επιστ. Συµπόσιο Εταιρείας Σπουδών εοελληνικού Πολιτισµού/Σχολή Μωραΐτη, Αθήνα 1999 Fuhrmann, M., Vom stadtpolitischen Umgang mit dem Erbe der Europäisierung in Istanbul, Izmir und Thessaloniki, στο: Tischler, U. - Zelepos, I. (επιµ.), Bilderwelten Weltbilder. Die Gegenwart der Vergangenheit in postosmanischen Metropolen Südosteuropas: Thessaloniki, Istanbul, Izmir, Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag, 2007, Yavuz Köse (ed) with a forward of Surayia Faroqhi,Istanbul: vom imperialen Herrschersitz zur Megapolis, Münich: Martin Meidenbauer 2006, 450 Κολώνας, Β., Ελληνες αρχιτέκτονες στην Οθωµανική Αυτοκρατορία (19ος-20ός αι.), Αθήνα: Ολκός, 2005 Gül, M. - Lamb, R., Mapping, regularizing and modernizing Ottoman Istanbul: aspects of the genesis of the 1839 Development Policy, Urban History, 32/3 (2004) Ph. Mansel, Consantinople, City of the World s desire, London 1995 Μήλλας, Α. Πέρα, το Σταυροδρόµι της Ρωµιοσύνης, Αθήνα: Μίλητος, [2002] *Oliver Jens Schmitt, Levantiner. Lebenswelten und Identitäten einer ethnokonfessionellen Gruppe im osmanischen Reich im langen 19. Jahrhundert, München: R. Oldenbourg Verlag, 2005 Σταµατόπουλος, Κ. Μήλλας, Α., Κωνσταντινούπολη: αναζητώντας τη βασιλεύουσα, Αθήνα: Λούση Μπρατζιώτη, 1990 * Tischler, U. (επιµ.), From milieu de mémoire to lieu de mémoire. The cultural memory of Istanbul in the 20 th cent., München: Martin Meidenbauer, ΛΙΒΟΡΝΟ *Δέσποινα ΒΛΑΜΗ, Το φιορίνι, το σιτάρι και η οδός του κήπου: Έλληνες έµποροι στο Λιβόρνο, , Αθήνα 2000 *J.P. FILIPPINI-L. MEIGNEN- C.ROURE- D. SABATIER- G.STEFANIDIS, Dossiers sur le commerce français en Méditerranée orientale au XVIII siècle, Paris 1976 *J.P. FILIPPINI, «La navigation entre Livourne et le Levant dans les dernières annlees de l Ancien Régime», στο: Αφιέρωµα στον Ν. Σβορώνο, Ρέθυµνο 1986, *Μ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ, «Η αυτοβιογραφία του εµπόρου του Λιβόρνου Αλέξανδρου Πατρινού και οι εντυπώσεις του από το Παρίσι (1810)», Πρακτικά της Ακαδηµίας Αθηνών, 63, 1(1988) *G.PANESSA, Le comunità greche a Livorno, Livorno 1991 *Κώστας ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Οι κώδικες γάµων και βαπτίσεων της ελληνικής κοινότητας Λιβόρνου , Πάτρα 1986 *Κώστας ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Οι Κωστάκηδες της Αχαΐας και του Λιβόρνο, Αθήνα 1968

10 ΜΑΣΣΑΛΙΑ *Charles CARRIERE, Négociants Marseillais au XVIIIe siècle. Contribution à l étude des économies marittimes, Institut de Provence, I-II, 1973 *#PierreECHINARD, Grecs et Philhlellènes à Marseille de la Revolution française à l indépendance de la Grèce,Marseille, 1973 *Anna MANDILARA, The Greek Business Community in Marseilles, Individual and network Strategies, διδ. Διατριβή, European University Institute, Φλωρεντία 1998 *Eυάγγελος ΠΡΟΝΤΖΑΣ, Από την ενορία στο χρηµατιστήριο: η ελληνική κοινότητα της Μασσαλίας ( ), Αθήνα 2005 ΝΑΠΟΛΗ *J. HASSIOTIS, La comunità greca di Napoli dal XV al XVI sec», Il Veltro, i1983, #Antonio Di VITTORIO, Il Commercio tra Levante ottomano e Νapoli nel secolo XVIII, Napoli 1979 ΠΑΤΡΑ *Μαρία-Χριστίνα ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, Οικογενειακή στρατηγική και εµπορικός ανταγωνισµός. Ο οίκος Γερούση τον 19 ο αιώνα. Αθήνα ΜΙΕΤ, 2003 Frangakis-Syrett, Elena, Patras and its hinterland: Cityport development and regional change in 19th century Greece. [Offprint from: Cityports, Coastal Zones and Regional Change, edited by Brian Hoyle, p ]] #Αλέκος ΜΑΡΑΣΛΗΣ, Πάτρα 1900, Πάτρα 1978 *Νίκος ΜΠΑΚΟΥΝΑΚΗΣ, Πάτρα Μια ελληνική πρωτεύουσα στον 19 ο αιώνα, Αθήνα 1988 Νίκος ΜΠΑΚΟΥΝΑΚΗΣ, Πάτρα, Αθήνα, Ολκός, 2005 Κ. ΣΤΑΙΚΟΣ- Τρ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ (επιµ), Πάτρα, 2006 #Στέφανος Ν. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ, Ιστορία της πόλεως Πατρών από αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι 1821, έκδ. Β, µε επιµ. Κώστα Ν. Τριανταφύλλου, Πάτρα 1950 *Κώστας ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΙστορικόνΛεξικόν Πατρών ΠΕΙΡΑΙΑΣ *ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗΣ, Γιάννης, Η κοινωνική ιστορία του Πειραιά. Η συγκρότηση της αστικής τάξης, , Νεφέλη, Αθήνα, 2006 *Lila LEONTIDOU, The Mediterranean city in transition : social change and urban: Cambridge,Cambridge University Press 1990 *Λίλα ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ, Πόλεις της σιωπής : εργατικός εποικισµός της Αθήνας και του Πειραιά, , Αθήνα, ΕΤΒΑ *Ιωάννης ΜΠΑΦΟΥΝΗΣ, La formation d'une ville nouvelle le Piree au XIX siecle ( ), διδ. διατριβή, Paris : Universite de Paris Sorbonne, 1985 *Βάσιας ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ, Πειραιάς, : εισαγωγή στην ιστορία του Ελληνικού Μάντσεστερ, Αθήνα : Καστανιώτης 1984 *Πέτρος ΠΙΖΑΝΙΑΣ - Γιώργος Ν. ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ (επιµ.), Πειραιάς, Ερµούπολη, Πάτρα, Αθήνα : ΜΙΕΤ, 1991 ΡΑΓΟΥΖΑ (DUBROVNIK)

11 *Sergio ANSELMI- Paola PIERUCCI- Antonio Di VITTORIO (eds), Ragusa(Dubrovnik) una Republica Adriatica : saggi di storia economica eb finanziaria, Bologna : Cisalpino, 1994 *Francis William CARTER, Dubrovnik (Ragusa) - a classic city-state, London 1972 *Baria KREKIC, Dubrovnik (Raguse) et le Levant au moyen age, Ecole Pratique des Hautes Etudes (France) Section des sciences conomiques et sociales, Paris : Mouton, 1961 *Baria KREKIC, Dubrovnik, Italy and the Balkans in the late Middle Ages, London : Variorum Reprints, 1980 * Στέφανος Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ελληνικά έγγραφα από το Ιστορικό Αρχείο της Ραγούσας : Dubrovnik, Αθήνα 1977 #Antonio Di VITTORIO (ed), Ragusa e il Mediterraneo. Ruolo e funzione di una Repubblica marinara tra Medioevo ed Età moderna Bari 1988 #Antonio Di VITTORIO, Finanze e moneta a Ragusa nell età delle crisi. Napoli 1983 ΡΟΔΟΣ *Maria EFTHYMIOU- CHATZILACOU, Rhodes et sa région élargie au XVIIIe siècle: Les activités portuaires. Athènes 1988 ΣΜΥΡΝΗ # Καραµπέτ Χατσεριάν, Στη Σµύρνη το 1922, Αθήνα Πατάκης Σµύρνη. Η Μητρόπολη του Μικρασιατικού Ελληνισµού, Αθήνα, Έφεσος, 2001, Η Σµύρνη πριν την Καταστροφή, αφιέρωµα της εφηµ Ελευθεροτυπία, Ιστορικά, τέυχος 148, Σµύρνη, Η Μητρόπολη του Μικρασιατικού Ελληνισµούι, Αθήνα: ΤΑ ΝΕΑ, χαµένες πατρίδες, 2002 *Eldem EDHEM- Daniel GOFFMAN, -Bruce MASTERS, The ottoman city beteen East and West Aleppo, Izmir and Istanbul, Cambridge University Press, 1999 Fuhrmann, Malte, Der Traum vom deutschen Orden. Zwei deutsche Kolonien im Osmanischen Reich , Frankfurt / New York: Campus Verlag, 2006 *Daniel GOFFMAN, Izmir and the Levantine world ( ), Seattle : University of Washington Press, 1990 #Vangelis Kechriotis, The Greeks of Izmir at the end of the empire. A non-muslim Ottoman community between autonomy and patriotism. PhD, Leiden Univ eho pdf * Εντµόν ΜΠΟΥΑΣΟΝΑ, Σµύρνη : Εικόνα της Ελλάδας, Αθήνα : Μορφές (χ.χ.) [ και νέα εκδοση µε µελέτες από το Μουσείο Μπενάκη και ΙΜΕ] * Φίλιππος Κ. ΦΑΛΜΠΟΣ, Ο Φραγκοµαχαλάς της Σµύρνης : ιστορική µελέτη, Αθήναι : Ιωλκός, 1969 * Φίλιππος Κ. ΦΑΛΜΠΟΣ, Δύο ταξίδια στη Σµύρνη : 1740 και 1742 Κατσαίτης, Μάρκος-Αντώνιος, , Αθήνα : Ένωση Σµυρναίων, 1972

12 *Ελενα ΦΡΑΓΚΑΚΗ-SYRETT, Οι Χιώτες έµποροι στις διεθνείς συναλλαγές, , Αθήνα : Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, 1995 *Ελενα ΦΡΑΓΚΑΚΗ-SYRETT, The commerce of Smyrna in the eighteenth century : , Athens : Centre for Asia Minor Studies, 1992 Elena FRANGAKIS-SYRETT, «Commerce in the Eastern Mediterranean from the 18th to the early 20th Centuries: The City-Port of Izmir and its hinterland», International Journal of Maritime History, X, No2 (Dec. 1998) Elena FRANGAKIS-SYRETT, «Implementation of the 1838 Anglo-Turkish Convention on Izmir s trade. European and minority merchants», New Perspectives on Turkey, 7 (1992) Fuhrmann, M., Vom stadtpolitischen Umgang mit dem Erbe der Europäisierung in Istanbul, Izmir und Thessaloniki, στο: Tischler, U. - Zelepos, I. (επιµ.), Bilderwelten Weltbilder. Die Gegenwart der Vergangenheit in postosmanischen Metropolen Südosteuropas: Thessaloniki, Istanbul, Izmir, Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag, 2007, Hervé GEORGELIN, La fin du Smyrne. Du cosmopolitisme aux nationalismes. Paris, CNRS 2005 Φάλµπος, Φ., Ο φραγκοµαχαλάς της Σµύρνης: ιστορική µελέτη, Αθήνα: Ιωλκός, 1969 * Ber. RANDOLPH, The Present state of the islands in the Archipelago : Sea of Constantinople, and Gulph of Smyrna; with the islands of Candia and Rhodes,Αθήνα : Καραβίας, 1983 * Charles de SCHERZEER, Σµύρνη : θεώρηση γεωγραφική, οικονοµική και πολιτιστική (µετ. Μπαλωτή, Ξένη), Αθήνα : Ιστορητής, 1995 *Oliver Jens SCMITT, «Levantins, Européens et jeux d identité, στο: Smyrnelis (επιµ.), Smyrne, une ville, ό.π., σ *Marie-Carmen SMYRNELIS, Une société hors de soi: identités et relations sociales à Smyrne aux XVIIIe et XIXe s., Thèse de doctorat, Paris 2000, I-II. (Paris Peeters 2005) Marie-Carmen SMYRNELIS, Smyrne au XIXs. Organisation et utilisation de l espace urbain, στο Πρακτικά του Β Διεθνούς Συνεδρίου, «Η Πόλη στους νεότερους χρόνους. Μεσογειακές και Βαλκανικές όψεις (19 ος -20ός αι.»), Αθήνα 2000, Marie Carmen SMYRNELIS, (ed) Smyrne, la ville oubliée, Mémoires d;un grand port ottoman. Paris, Autrement, 2006 Σολοµωνίδης, Χρ., Της Σµύρνης: συνοικίες δρόµοι απόκριες Πάσχα ζωγράφοι λέσχες χοροί αθλητισµός µέλη γλωσσάριο διάφορα, Αθήνα 1957 Feryal Tansuğ, The Greek Community of İzmir/Smyrna in an age of Transition: The relationship between Ottoman Centre-Local Governance and the İzmir/Smyrna Greeks, , British Journal of Middle Eastern Studies, 38/1 (2011), * Κυριάκος Τσαγκρίδης, Από την ουτοπία στον τόπο. Η πόλη της Σµύρνης, Αθήνα: Leader books, 2001 Necmi ÜLKER, The rise of Izmir , Ann Arbor, Michigan, 1974 Ο έξω-ελληνισµός. Κωνσταντινούπολη και Σµύρνη ( ). Πνευµατικός και κοινωνικός βίος (30-31 Οκτ. 1998), Επιστ. Συµπόσιο Εταιρείας Σπουδών εοελληνικού Πολιτισµού/Σχολή Μωραΐτη, Αθήνα 1999 Zandi-Sayek, S., Οttoman Izmir. The rise of a cosmopolitan port, , University of Minnesota Press ΤΕΡΓΕΣΤΗ #Elio APIH, Trieste, Roma-Bari, Laterza, 1988

13 #Tullia CATALAN, La comunità ebraica di Trieste ( ). Politica, società e cultura, Quaderni del Dipartimento di Storia, Università degli Studi di Trieste, Trieste 2000 #G. CERVANI- L. BUDA, La comunità israelitica di Trieste nel secolo XVIII. Udine 1973 Emporio e Portofranco di Trieste, scritta dal procuratore civico ad ordine speciale del Consiglio municipale, Triese 1864 #Roberto FINZI, Loredana PANARICI, Giovanni PANJEK (eds), Storia economica e sociale di Trieste, I-II, Trieste 2003 #Ezio GODOLI, Trieste, Roma, Laterza, 1984 *Όλγα ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ- HERING, Η Ελληνική παροικία της Τεργέστης, , Α-Β, Αθήνα 1986 #Anna MILLO, L Elite del potere a Trieste. Una biografia collettiva , Milano 1989 #Girogio MILOSSEVICH, I Serbi a Trieste. Storia, religione, Arte, Istituto per l Enciclopedia del Friuli Venezia Giulia, 1978 #Jan Morris. Trieste and the Meaning of Nowhere. London: Faber and Faber, 2001(εχω ελληνικά) *Marco POZZETTO, Olga KATSIARDI ed altri, Il Nuovo Giorno. La comunità grecoorientale di Trieste. Storia e Patrimonio artistico-culturale, Istituto per l Enciclopedia del Friuli Venezia Giulia, 1982 #Mario STOCK, Nel segno di Geremia, storia della comunità israelitica di trieste dal 1200, Istituto per l Enciclopedia del Friuli Venezia Giulia, 1979 #Attilio TAMARO, Storia di Trieste, I-II, Trieste 1924 (1976) #Maria Teresa, Trieste e il PortoFranco ( edizione del Comune di Trieste), 1981

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Ιούνιος 1981: ιδάκτωρ των ιεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήµιο Pantheon Sorbonne (Παρίσι Ι) µε άριστα 1980-1981: Πανεπιστήµιο Παρίσι Ι, Diplome d Etudes Approfondies (DEA) Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Νίκος Σουλιώτης Κοινωνιολόγος Ερευνητής Δ βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Σπουδές Πτυχίο Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα της Λίνας Βεντούρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Βιογραφικό Σημείωμα της Λίνας Βεντούρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Βιογραφικό Σημείωμα της Λίνας Βεντούρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου e-mail: ventura@uop.gr venturas@otenet.gr Τηλέφωνο γραφείου: 27410-74353

Διαβάστε περισσότερα

Ουρανία Πολυκανδριώτη Κύρια Ερευνήτρια Τοµέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. 210-7273586 Fax: 210-7246212 E-mail: ranpoly@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/ouraniapolycandrioti ΣΠΟΥ ΕΣ 1984: Πτυχίο Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

2007 Διδακτορική Διατριβή στην Τέχνη και το Design, University of Derby, Μεγάλη Βρετανία

2007 Διδακτορική Διατριβή στην Τέχνη και το Design, University of Derby, Μεγάλη Βρετανία Γιώργης Γερόλυµπος Γεννήθηκε στο Παρίσι, 1973 2008-2011 Διδάσκων Φωτογραφίας (Π.Δ.407/80) στο τµήµα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστηµίου της Θεσσαλίας. Φωτογράφος, αρχιτέκτωv-µηχανικός. Εκπαίδευση 2007 Διδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Πρόγραμμα i-stamboul (http://i-stamboul.irht.cnrs.fr/) Διεθνής Διημερίδα Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 26 &

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος

Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 15 ος -20ός αι. Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Aπό το Nαύπλιο στην Tριπολιτσά: H σημασία της μεταφοράς μιας περιφερειακής πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 1 Πτυχίο Αρχαιολογίας ΚΡΙΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ και Ιστορίας της πατρ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Τέχνης έτος κτήσης 1991, βαθμ. 7.03, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ) Διδακτορικό: Μορφή και Λειτουργία των Αποθηκευτικών Χώρων στις Οικίες των αρχών

Διαβάστε περισσότερα

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia.

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1986 Β Πανελλήνιο Συνέδριο Μεσογειακής Αναιμίας Πάτρα. 1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1990 Δ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

- 47 - Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες

- 47 - Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες Avinguda del Carrilet (Amadeu Torner, Jacint Verdaguer), L Hospitalet de Llobregat, Βαρκελώνη. Ζώνες ειδικής χρήσης που

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος Λιβαδειά 9 Μαΐου 2012 Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο Διεθνής αναγνώριση Επαγγελματικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Introduction to Political Theories 4 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Introduction to Political Theories 4 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ European Political History ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Economic Analysis and European Institutions

Διαβάστε περισσότερα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Ο Συµεών Καραφόλας είναι καθηγητής της Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, όπου εντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ = ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΕΞΑΝΤΑΣ", 1988

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ = ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΞΑΝΤΑΣ, 1988 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 360 Μ / 00497 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ = ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΕΞΑΝΤΑΣ", 1988 1. ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑ. 2. ΠΡΟΝΟΙΑ. 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ (Κ.Μ. 286) Ακαδημαϊκό Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο (Ηράκλειο, 21-23 Ιουνίου 2014) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME El Greco: Τhe Cretan Years International Conference (Heraklion, 21-23 June

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Άννα ΛΟΪΖΙΔΟΥ POURADIER DUTEIL

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Άννα ΛΟΪΖΙΔΟΥ POURADIER DUTEIL ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Άννα ΛΟΪΖΙΔΟΥ POURADIER DUTEIL Διευθύντρια Τομέας έρευνας : Ιστορία της Κύπρου την Οθωμανική περίοδο. Εμπορικές και Διπλωματικές Σχέσεις Κύπρου-Γαλλίας (17 ος 19 ος αιώνας). Ερευνητικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου ημέρα γνωριμίας Ιανουάριος 2014 Σωκράτης Στρατής, Δρ. Αρχιτέκτονας, Πολεοδόμος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αρχιτεκτονικής -Δομή Τμήματος -Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ανεπιστήμιο Ιωαννίνων ιεύθυνση ιεθνών & ημοσίων Σχέσεων Τμήμα ιεθνών Σχέσεων ΤΗΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΕΙΣΤΗΙΟ ΥΟΟΧΗΣ ΥΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΑΝΕΙΣΤΗΙΑΚΗ ΣΥΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΙΣΤΗΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Γιάννα Κατσιαµπούρα Εξωτερική Επιστηµονική Συνεργάτης Τµήµα Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. 210 7273558 Fax: 210 7246212 E-mail: katsiampoura@eie.gr Website: www.hpdst.gr ΣΠΟΥ ΕΣ 1988: Πτυχίο Τµήµατος Φιλοσοφίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο» ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο» Επιστ. Υπεύθυνη: Φωτεινή Γαζή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κατερίνα Αλεξίου Μαρία Ν. Δανιήλ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κατερίνα Αλεξίου Μαρία Ν. Δανιήλ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Η Κατερίνα Αλεξίου είναι RCUK Academic Fellow στο Open University της Αγγλίας. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι διδάκτορας της Bartlett School of Graduate

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 2Σ5 23: ΨΗΦΙΑΚΕΣ - ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ

Μάθημα 2Σ5 23: ΨΗΦΙΑΚΕΣ - ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μάθημα 2Σ5 23: ΨΗΦΙΑΚΕΣ - ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ Διδάσκων: Νίκος Κομνηνός, καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη Οκτώβριος 2012 1. Εισαγωγή Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΓΓΛΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΓΓΛΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΓΓΛΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟ JW MARRIOTT HOTEL GROSVENOR HOUSE 15-31/10 650 1000 620 01/11-31/12 590 550 580 170 ΑΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗ IMPERIAL RIDING SCHOOL RENAISSANCE VIENNA

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Συνέλευση Ένωσης Ξενοδόχων Αττικής 16 Νοεµβρίου 2010 Dr. Άρης Ίκκος, ISHC

Γενική Συνέλευση Ένωσης Ξενοδόχων Αττικής 16 Νοεµβρίου 2010 Dr. Άρης Ίκκος, ISHC Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών & Απόδοση Ξενοδοχείων Αττικής Γενική Συνέλευση Ένωσης Ξενοδόχων Αττικής 16 Νοεµβρίου 2010 Dr. Άρης Ίκκος, ISHC Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών Πρωτογενής Έρευνα Τουριστών Περίοδος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, 15ος-20ός αι. Επιλογή δηµοσιεύσεων συνεργατών του προγράµµατος

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, 15ος-20ός αι. Επιλογή δηµοσιεύσεων συνεργατών του προγράµµατος ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, 15ος-20ός αι. Επιλογή δηµοσιεύσεων συνεργατών του προγράµµατος Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Προβλήµατα Γεωγραφίας και ηµογραφίας στη νεώτερη Eλλάδα», Tετράδια Eργασίας ΚΝΕ/ΕΙΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

2007 Διδακτορική Διατριβή στην Τέχνη και το Design, University of Derby, Μεγάλη Βρετανία

2007 Διδακτορική Διατριβή στην Τέχνη και το Design, University of Derby, Μεγάλη Βρετανία Γιώργης Γερόλυµπος Γεννήθηκε στο Παρίσι, 1973 2008-2011 Διδάσκων Φωτογραφίας (Π.Δ.407/80) στο τµήµα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστηµίου της Θεσσαλίας. Φωτογράφος, αρχιτέκτωv-µηχανικός. Εκπαίδευση 2007 Διδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.

Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο. Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.Π), Επιστημονικός Συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών και μέλος του Rockefeller

Διαβάστε περισσότερα

Τέως Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Αύγ.-Σεπτ. 2007) Τέως Υπουργός Εσωτερικών (Αύγ.-Σεπτ. 2009)

Τέως Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Αύγ.-Σεπτ. 2007) Τέως Υπουργός Εσωτερικών (Αύγ.-Σεπτ. 2009) Σπυρίδων Ι. Φλογαΐτης Διδάκτωρ Νομικής, Διδάκτωρ Ιστορίας Diplômé de l'ecole Pratique des Hautes Etudes-IVème Section Επίτιμος Διδάκτωρ, NSPSPA, Βουκουρέστι, Ρουμανία Επίτιμος Διδάκτωρ, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας 0467087263 εργασίας 0467080618 οικίας pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας 0467087263 εργασίας 0467080618 οικίας pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Επώνυμο Όνομα Τηλέφωνα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Πουλιόπουλος Λεωνίδας 0467087263 εργασίας 0467080618 οικίας pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr Τίτλοι σπουδών Πτυχίο Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση Οκτ. 2012 ΧΑΡΗΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ

Ενημέρωση Οκτ. 2012 ΧΑΡΗΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ Ενημέρωση Οκτ. 2012 ΧΑΡΗΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Φλωρεντίας στην Ιταλία απ' όπου απεφοίτησε με βαθμό πτυχίου άριστα και έπαινο. Παρέμεινε συνολικά οκτώ χρόνια στην

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

2000: Master of Laws (LL.M.): Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου, 1999: Πτυχίο Νομικής (LL.B.): Τμήμα Νομικής, Σχολή Νομικών,

2000: Master of Laws (LL.M.): Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου, 1999: Πτυχίο Νομικής (LL.B.): Τμήμα Νομικής, Σχολή Νομικών, Σπουδές 2000: Master of Laws (LL.M.): Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου, Ηνωμένο Βασίλειο. 1999: Πτυχίο Νομικής (LL.B.): Τμήμα Νομικής, Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Εθνικό και

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

1992: Diploma in History, Department of History and Archaeology, University of Athens.

1992: Diploma in History, Department of History and Archaeology, University of Athens. Zisis Melissakis Dr. / Senior Researcher (B) Institute of Historical Research Department of Byzantine Research Phone: +30 210 7273641 Fax: +30 210 7273629 E-mail: zmelis@eie.gr Website: http://www.eie.gr/nhrf/institutes/ibr/index-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ L' ANNÉE PHILOLOGIQUE 1924/1926 (I) - 2004 (LXXV) ΠΛΗΡΗΣ AUSTRALIAN JOURNAL OF 1981 (1:1) - 1988 (8:1) ΕΛΛΙΠΗΣ: Vol. 3(1) ΩΡΕΑ N.V.SMITH BULLETIN

Διαβάστε περισσότερα

LIMASSOL MUNICIPALITY

LIMASSOL MUNICIPALITY LIMASSOL MUNICIPALITY October 30 th, 2013. I N V I T A T I O N Painting and sculpture exhibition from Brasov, Romania In the framework of the development of the relations between Limassol and Brasov, Romania,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εµµανουήλ Κούµας (ηµ. γεν. 29 Ιανουαρίου 1980) Νεαπόλεως 19, Μαρούσι, 15123 +30-6979-779664, +357-97679220 e.koumas@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εµµανουήλ Κούµας (ηµ. γεν. 29 Ιανουαρίου 1980) Νεαπόλεως 19, Μαρούσι, 15123 +30-6979-779664, +357-97679220 e.koumas@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Εµµανουήλ Κούµας (ηµ. γεν. 29 Ιανουαρίου 1980) Νεαπόλεως 19, Μαρούσι, 15123 +30-6979-779664, +357-97679220 e.koumas@hotmail.com ΠΤΥΧΙΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ 2008: ιδακτορικό δίπλωµα στη Νεότερη

Διαβάστε περισσότερα

καθορίζουν τη διάρκεια παραμονής στα στάδια αυτά. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να δοθεί περισσότερη σημασία στις γενεαλογικές αναλύσεις παρά στις

καθορίζουν τη διάρκεια παραμονής στα στάδια αυτά. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να δοθεί περισσότερη σημασία στις γενεαλογικές αναλύσεις παρά στις 4. Συμπέρασμα Οι μεταπολεμικές εξελίξεις που αφορούν στη σύνθεση των οικογενειών και των νοικοκυριών στην Ελλάδα φανερώνουν την τάση για διαβίωση των ατόμων σε ολιγομελή νοικοκυριά, τη σημαντική διεύρυνση

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου. ESVS XXII Annual Meeting. 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis, Nice, France Πληροφορίες: www.esvs.

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου. ESVS XXII Annual Meeting. 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis, Nice, France Πληροφορίες: www.esvs. 164 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 14, 2008 (164-168) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου ESVS XXII Annual Meeting 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis,

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. Athens 15233, GR Tel.: +30 210. 68.42.951. Ph.D. in Economics (1980) Temple University (U.S.A.)

CURRICULUM VITAE. Athens 15233, GR Tel.: +30 210. 68.42.951. Ph.D. in Economics (1980) Temple University (U.S.A.) DR. MILTON NEKTARIOS Associate Professor of Insurance, University of Piraeus 80, Karaoli & Dimitriou Str., Piraeus, 185 34 GR. Tel.: +30 210. 414.22.71 E-mail: nektar2@otenet.gr DATE OF BIRTH November

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Λεοντακιανάκου

Ειρήνη Λεοντακιανάκου Ειρήνη Λεοντακιανάκου Λέκτορας στην Ιστορία της Τέχνης Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κων/πόλεως 1, Ερμούπολη, Σύρος 84 100 Τηλ. +302281097126 ileon@aegean.gr ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύµιος Νικολαΐδης ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ

Ευθύµιος Νικολαΐδης ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ευθύµιος Νικολαΐδης ιευθυντής Ερευνών Τοµέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. 210 7273557 Fax: 210 7246212 E-mail: efnicol@eie.gr Website: www.hpdst.gr ΣΠΟΥ ΕΣ 1978: Maîtrise de physique, Paris XI. 1980: Diplôme

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καυταντζόγλου. Κοινωνική Ανθρωπολόγος Επικοινωνία Γραφείο 120, τηλ. 210-7491634, e-mail rcaftan@ekke.gr

Ρωξάνη Καυταντζόγλου. Κοινωνική Ανθρωπολόγος Επικοινωνία Γραφείο 120, τηλ. 210-7491634, e-mail rcaftan@ekke.gr Ρωξάνη Καυταντζόγλου Κοινωνική Ανθρωπολόγος Επικοινωνία Γραφείο 120, τηλ. 210-7491634, e-mail rcaftan@ekke.gr Σπουδές 1992 Διδακτορικό δίπλωμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ανθρωπολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1η Δεκεμβρίου 2010

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1η Δεκεμβρίου 2010 Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1η Δεκεμβρίου 2010 Σπουδέςανοικτέςσεόλους -2 200 000 φοιτητές στη Γαλλία -270.000 ξένοι φοιτητές (12% ) -4η χώρα υποδοχής ξένων φοιτητών Οι ξένοι

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Αυδίκος Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Βασίλης Αυδίκος Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Βασίλης Αυδίκος Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών v.avdikos@gmail.com v.avdikos@panteion.gr Σπουδές PhD, Department of Town

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Davydov, V. P. Gillingham-Ryan, Maxwell Great Grenier, Jean, 1898-1971 Handbook Handbook Simmons, Ian

Davydov, V. P. Gillingham-Ryan, Maxwell  Great Grenier, Jean, 1898-1971 Handbook Handbook Simmons, Ian Davydov, V. P. Ταξιδιωτικές σηµειώσεις : από τα Ιόνια Νησιά, την Ελλάδα, τη Μικρά Ασία και την Τουρκία στα 1835 / Βλαδίµηρος Νταβίντωφ ; [µετάφραση από τα ρώσικα Ολέγ Τσυµπένκο].-- Αθήνα, Εµπορική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Προσωπικά Στοιχεία ΟΝΟΜΑ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-5294552 FAX: 210-5294553 KINHTO: 6977-356013 E-mail: vissilia@aua.gr ΒΙΣΙΛΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα Αρχιτέκτων, Πολεοδόμος-Χωροτάκτης. Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. +30 2107491638, e-mail kavdelidi@ekke.gr. Σπουδές

Ειδικότητα Αρχιτέκτων, Πολεοδόμος-Χωροτάκτης. Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. +30 2107491638, e-mail kavdelidi@ekke.gr. Σπουδές Όνομα : ΕΙΡΗΝΗ-ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ Επίθετο : ΑΒΔΕΛΙΔΗ Ειδικότητα Αρχιτέκτων, Πολεοδόμος-Χωροτάκτης Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. +30 2107491638, e-mail kavdelidi@ekke.gr Σπουδές D.E.A.-Diplôme d Études Approfondies

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: E-mail: Δημήτρης Π. Μπάλιος dbalios@econ.uoa.gr 2. Εκπαίδευση Περίοδος: Ιούνιος 2001 Ιούλιος 2006 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Ministry of Education and Religious Affairs, Culture and

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ (Αθήνα 1953) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 1976

Διαβάστε περισσότερα

Ελισάβετ Χαϊντενράιχ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γνωστικό Αντικείμενο (ΦΕΚ): «Κοινωνιολογία του Περιβάλλοντος»

Ελισάβετ Χαϊντενράιχ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γνωστικό Αντικείμενο (ΦΕΚ): «Κοινωνιολογία του Περιβάλλοντος» Ελισάβετ Χαϊντενράιχ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γνωστικό Αντικείμενο (ΦΕΚ): «Κοινωνιολογία του Περιβάλλοντος» Σπουδές 1969 1975 Κοινωνικές Επιστήμες, Φιλολογία και Παιδαγωγική στα Πανεπιστήμια του Μάρμπουργ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ*

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ* ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει 10 εξάμηνα φοίτησης, περιλαμβάνει ένα σύνολο μαθημάτων που αντιστοιχούν σε 300 ECTS αλλά και διδακτικές μονάδες (σε μια ισοδυναμία ECTS/Δ.Μ.), κατανεμημένες σε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα (ΕΚΠΑ, ΠΜΣ: Ελληνορωμαϊκές-Ελληνοϊταλικές Σπουδές) Ελληνικές Κοινότητες στην Ιταλία (Πρώιμοι Νεότεροι Χρόνοι)

Μεταπτυχιακά Μαθήματα (ΕΚΠΑ, ΠΜΣ: Ελληνορωμαϊκές-Ελληνοϊταλικές Σπουδές) Ελληνικές Κοινότητες στην Ιταλία (Πρώιμοι Νεότεροι Χρόνοι) Γεράσιμος Δ. Παγκράτης Αναπληρωτής Καθηγητής «Ιταλικής Ιστορίας και Πολιτισμού» Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστήμιου Αθηνών Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 8 ος όροφος, γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΜΑΡΙΑ ΜΟΙΡΑ (ninamar@otenet.gr)

Δρ. ΜΑΡΙΑ ΜΟΙΡΑ (ninamar@otenet.gr) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων Χειμερινό εξάμηνο Διδακτικού έτους 2013-14 ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΧΩΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Επιμέλεια: Γιώργος Μαρνελάκης

ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Επιμέλεια: Γιώργος Μαρνελάκης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr Ο Γιώργος Αλογοσκούφης είναι Καθηγητής Οικονομικής Επιστήμης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτεινή Παπουδάκη ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτεινή Παπουδάκη ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα: Επάγγελμα: Φωτεινή Παπουδάκη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΤΕΙ Πελοποννήσου, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών Τηλ. : 27210-45221, E - mail: helion@hol.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Α. ΒΙΒΛΙΑ / ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 2012 1. Σκλιάς Π., Ρουκανάς Σ., Μαρής Γ. (2012), Η Πολιτική των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση.

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Νίκος Σουλιώτης Κοινωνιολόγος Ερευνητής Δ βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Σπουδές Πτυχίο Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κακριδή Φερράρι Επίκουρη καθηγήτρια Κοινωνιογλωσσολογίας - Ανάλυσης λόγου. λόγου στον Τοµέα Γλωσσολογίας του Τµήµατος Φιλολογίας

Μαρία Κακριδή Φερράρι Επίκουρη καθηγήτρια Κοινωνιογλωσσολογίας - Ανάλυσης λόγου. λόγου στον Τοµέα Γλωσσολογίας του Τµήµατος Φιλολογίας Μαρία Κακριδή Φερράρι Επίκουρη καθηγήτρια Κοινωνιογλωσσολογίας - Ανάλυσης λόγου Τοµέας Γλωσσολογίας Τµήµα Φιλολογίας Βιογραφικό σηµείωµα 1. Σπουδές 1977: Πτυχίο του Φιλολογικού Τµήµατος της Φιλοσοφικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι. Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι. Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι. Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ - - - ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ - ΠΕ61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΑΕ ΠΕ61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΑΕ ΝΑΙ ΠΕ71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΑΕ ΠΕ71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η αναδροµική κατασκευή του Παρθενώνα στην εποχή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής

Η αναδροµική κατασκευή του Παρθενώνα στην εποχή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής Η αναδροµική κατασκευή του Παρθενώνα στην εποχή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής Πλήρης απουσία του Παρθενώνα από τη δυτική Αναγέννηση όταν η Ακρόπολη ήταν παλάτι του Φλωρεντίνου δούκα Acciauoli Ο Παρθενώνας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµατος Δηµόσια Διοίκησης Παντείου Πανεπιστηµίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών Γνωστικό Αντικείµενο: Διοικητικός Προγραµµατισµός - Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης, κέρδισε το Ελληνικό Βραβείο Möbius 2000 στην κατηγορία «Πολιτισμός».

Επίσης, κέρδισε το Ελληνικό Βραβείο Möbius 2000 στην κατηγορία «Πολιτισμός». ΙΟΥΛΙΑ ΠΕΝΤΑΖΟΥ ΗΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: pentazou@yahoo.com Βιογραφικό Ιστορικός με ειδίκευση στη συγγραφή και τον σχεδιασμό διαδραστικών σεναρίων. Πτυχίο Ιστορίας (με κατεύθυνση Νεότερη Ελληνική Ιστορία) στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου 1. Ζώρας Γ. Θ. Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 2 7 46 1948 Ελληνικά 2. Τωμαδάκης Ν. Ο άγιος Ιωάννης ο Ξένος και η διαθήκη αυτού 3. Σπανάκης Στ. Κανονισμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου. Ιανουάριος 2014

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου. Ιανουάριος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου Ιανουάριος 2014 Τρέχουσα απασχόληση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σπουδές: 1980-84:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ e-mail : gargeitis@econ.uoa.gr Τηλ : 6947310868 Σπουδές 1992 1996 Πανεπιστήµιο Cambridge, Queen s College Μεγάλη Βρετανία Ph.D στα Οικονοµικά Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θέση ή Καθηγητική Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θέση ή Καθηγητική Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Στραταριδάκη Όνομα: Άννα Θέση ή Καθηγητική Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γνωστικό αντικείμενο: Αρχαία ελληνική ιστορία, με ιδιαίτερη έμφαση σε σημαντικούς σταθμούς της και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον

ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Αχιλλέας Μητσός Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον Στο μάθημα αναλύονται οι οικονομικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης - η έκταση,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 ΑΝΕΙΣΤΗΜΙΟ ΥΟΟΧΗΣ ΥΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΑΝΕΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΟ ΑΝΕΙΣΤΗΜΙΟ ΥΟΟΧΗΣ ΚΩΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑ ΣΟΥΩΝ ΕΙΕΟ ΣΟΥΩΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ (MΗΝΕΣ) 1 University

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Oνοματεπώνυμο: Αθανάσιος Μπλέσιος Βαθμίδα: Επίκουρος καθηγητής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνικό θέατρο σε σύνδεση με τη λογοτεχνία Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Logistics a Catalyst to Investments. Athens International Forum 20 October 2015 @ 17:30-21:00

Logistics a Catalyst to Investments. Athens International Forum 20 October 2015 @ 17:30-21:00 Athens International Forum 20 October 2015 @ 17:30-21:00 Logistics a Catalyst to Investments agenda Σε ένα ταχέως και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, τα Logistics αποτελούν ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Συμπόσιο. «Τοπικές κοινωνίες στον θαλάσσιο και ορεινό χώρο στα νότια Βαλκάνια, 18 ος -19 ος αι.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Συμπόσιο. «Τοπικές κοινωνίες στον θαλάσσιο και ορεινό χώρο στα νότια Βαλκάνια, 18 ος -19 ος αι. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Μνήμη Εύης Ολυμπίτου Συμπόσιο «Τοπικές κοινωνίες στον θαλάσσιο και ορεινό χώρο στα νότια Βαλκάνια, 18 ος -19 ος αι.» Κέρκυρα 24-26 Μαΐου 2012 ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1..9 1.2.. 14 1.3..19 1.4 22 1.5...24 2.1 20...26 2.2.30 2.2.1. 30 2.2.2..40 2.3 :...50 2.4.63 3.1 66 3.2...69 3.3.80 3.4 -...87

1.1..9 1.2.. 14 1.3..19 1.4 22 1.5...24 2.1 20...26 2.2.30 2.2.1. 30 2.2.2..40 2.3 :...50 2.4.63 3.1 66 3.2...69 3.3.80 3.4 -...87 , & :. 2011 , & :.. 2 .....5..6 1.. 1.1..9 1.2.. 14 1.3..19 1.4 22 1.5...24 2... 2.1 20...26 2.2.30 2.2.1. 30 2.2.2..40 2.3 :...50 2.4.63 3.. 3.1 66 3.2...69 3.3.80 3.4 -.....87 3 4. 4.1...95 4.2...99

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αντώνης Γεωργόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών Main literature on Investment Development Path RAJNEESH

Διαβάστε περισσότερα

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Λευκωσία 3

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Λευκωσία 3 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Κύπρος Λευκωσία INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Λευκωσία 3 II. Independent partner other organisation/association organising

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ 1996 2002 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK PhD στα Οικονομικά Τίτλος Διατριβής: De-industrialisation and Industrial Policies in Greece Post Second World War 1995-1996 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE,

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2011 Dr. Άρης Ίκκος, ISHC

Ιανουάριος 2011 Dr. Άρης Ίκκος, ISHC Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών & Απόδοση Ξενοδοχείων Θεσσαλονίκης Ιανουάριος 2011 Dr. Άρης Ίκκος, ISHC Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών Πρωτογενής Έρευνα Τουριστών Περίοδος: Αύγουστος Οκτώβριος 2010 Μέθοδος: Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

WIDER Green Growing of SMEs:

WIDER Green Growing of SMEs: WIDER Green Growing of SMEs: Πράσινη Ανάπτυξη των ΜΜΕ: Καινοτομία και Ανάπτυξη στον Τομέα της Ενέργειας στην Περιοχή της Μεσογείου Μαρία Τσαρμποπούλου Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα