Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ Πληρ.: Σιώµ ου Αγλαΐα /νση:κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ Τηλ.: , Φαξ Χανιά, 18/03/2014 Αρ. Πρωτ.: Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΜΑ: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας- ευ ρε ισµού, σάκων α ορριµµάτων και λοι ών αναλώσιµων ειδών Παντο ωλείου για τις ανάγκες των υ ηρεσιών του ήµου Χανίων και των νοµικών του ροσώ ων, µε ηµόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό ιαγωνισµό.» Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Έχοντας υ ' όψη: 1. Την υ αρ (ΦΕΚ 185Β /1993) α όφασης του Υ. Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ). 2. Τον Ν. 2286/95 "Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων" (ΦΕΚ19/Α). 3. Τον Ν. 3463/2006 Νέος ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας. 4. Τον Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α οκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης (ΦΕΚ Τεύχος Α87/2012). 5. Το άρθρο 1, αράγραφος Ζ «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της για την κατα ολέµηση των καθυστερήσεων ληρωµών στις εµ ορικές συναλλαγές», του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/ Τεύχος Α' ). 6. Το άρθρο 4 της α ό Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου ου δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ /12/2012 Τεύχος Α' και κυρώθηκε µε το Ν.4111/2013(ΦΕΚ Τεύχος Α 18) για την ραγµατο οίηση της διαδικασίας ανάδειξης ροµηθευτών - χορηγητών για τα είδη ου αναφέρονται στο άρθρο 41 του ΕΚΠΟΤΑ α ό τους οικείους ήµους. 7. Την αριθ. 3/11543/ Εγκύκλιο του Υ ουργείου Εσωτερικών ερί ανάδειξης ροµηθευτών χορηγητών ροµηθειών των ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους ροσώ ων, των Περιφερειών, των Ιδρυµάτων και των νοµικών τους ροσώ ων, καθώς και των συνδέσµων ΟΤΑ α' και β' βαθµού. 8. Την ενιαία µελέτη ροµήθειας ειδών καθαριότητας- ευ ρε ισµού, σάκων α ορριµµάτων και λοι ών αναλώσιµων ειδών Παντο ωλείου για τις ανάγκες του ήµου Χανίων και των νοµικών του ροσώ ων. 9. Την αριθµ. 849/2013 α όφαση της Οικονοµικής Ε ιτρο ής του ήµου Χανίων ερί ορισµού ε ιτρο ής διενέργειας διαγωνισµών ροµηθειών και αξιολόγησης α οτελεσµάτων των ενιαίων διαγωνισµών των ροµηθειών ΕΚΠΟΤΑ του ήµου Χανίων και των Νοµικών του Προσώ ων. Σελ. 1 από 67

2 10. Την αριθ. 200/2013 α όφαση του νοµικού ροσώ ου ηµοτική ε ιχείρηση Ύδρευσης - Α οχέτευσης Χανίων (.Ε.Υ.Α.Χ.), µε την ο οία εγκρίνεται η διενέργεια της ανωτέρω ροµήθειας και διατίθενται οι σχετικές ιστώσεις σε βάρος του ροϋ ολογισµού τους. 11. Τις υ αριθ. 83/2013, 2177/2013 α οφάσεις του νοµικού ροσώ ου Κοινωφελής Ε ιχείρηση Πολιτισµού και Περιβάλλοντος ήµου Χανίων- Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (Κ.Ε.ΠΕ. Η.Χ.-ΚΑΜ), µε τις ο οίες εγκρίνεται η διενέργεια της ανωτέρω ροµήθεια ςκαι διατίθενται οι σχετικές ιστώσεις σε βάρος του ροϋ ολογισµού τους. 12. Την αριθ. 30,52/2013 α όφαση του νοµικού ροσώ ου ΚΥ ΩΝ ηµοτική Ανώνυµη Εταιρεία εκµετάλλευσης σταθµού αυτοκίνητων (ΚΥ ΩΝ Α.Ε.), µε την ο οία εγκρίνεται η διενέργεια της ανωτέρω ροµήθειας και διατίθενται οι σχετικές ιστώσεις σε βάρος του ροϋ ολογισµού τους. 13. Τις υ αριθ. 146 και 147/2013 α οφάσεις του νοµικού ροσώ ου ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Πολίτικης και αιδείας (.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.), µε την ο οία εγκρίνεται η διενέργεια της ανωτέρω ροµήθειας και διατίθενται οι σχετικές ιστώσεις σε βάρος του ροϋ ολογισµού τους. 14. Τις αριθ. 47 και 39/2013 α οφάσεις του νοµικού ροσώ ου ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων, µε την ο οία εγκρίνεται η διενέργεια της ανωτέρω ροµήθειας και διατίθενται οι σχετικές ιστώσεις σε βάρος του ροϋ ολογισµού τους. 15. Την υ αριθ. 62/2013 α όφαση του νοµικού ροσώ ου ηµοτική Πινακοθήκη Χανίων, µε την ο οία εγκρίνεται η διενέργεια της ανωτέρω ροµήθειας και διατίθενται οι σχετικές ιστώσεις σε βάρος του ροϋ ολογισµού τους. 16. Την υ αρ. 1060/2013 α όφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ερί εγκρίσεως της διενέργειας της ροµήθειας ειδών καθαριότητας και ευ ρε ισµού, λοι ών ειδών υγιεινής και σάκων α ορριµµάτων για τις ανάγκες των υ ηρεσιών του ήµου Χανίων και των νοµικών του ροσώ ων. 17. Την υ αρ. 1142/2013 α όφαση της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ερί έγκρισης ενιαίας µελέτης, τρό ου εκτέλεσης και όρων διαγωνισµού καθώς και ψήφισης των σχετικών ιστώσεων. 18. Την υ αρ. 299/2014 α όφαση της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ου αφορά την ε ανα ροκήρυξη του διαγωνισµού µε αλλαγή των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών ροδιαγραφών. 19. Την υ αρ. 50/ α όφαση ήµαρχου Χανίων ερί ορισµού Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ηµόσιο ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό, για την ροµήθεια ειδών καθαριότητας - ευ ρε ισµού, σάκων α ορριµµάτων και λοι ών αναλώσιµων ειδών Παντο ωλείου για τις ανάγκες των υ ηρεσιών του ήµου Χανίων και των νοµικών του ροσώ ων ( ηµοτική Ε ιχείρηση Ύδρευσης - Α οχέτευσης Χανίων (.Ε.Υ.Α.Χ), Κοινωφελής Ε ιχείρηση Πολιτισµού και Περιβάλλοντος ήµου Χανίων- Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (Κ.Ε.ΠΕ. Η.Χ.- ΚΑΜ), ΚΥ ΩΝ ηµοτική Ανώνυµη Εταιρεία εκµετάλλευσης σταθµού αυτοκίνητων (ΚΥ ΩΝ Α.Ε.), ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Πολίτικης και αιδείας (.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.), ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων, ηµοτική Πινακοθήκη Χανίων), µε σφραγισµένες ροσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, συνολικού ροϋ ολογισµού ,13 (συµ εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) και θα διενεργηθεί µε τους ακόλουθους όρους: Σελ. 2 από 67

3 ΆΡΘΡΟ 1 Προϋ ολογισµός - Χρηµατοδότηση της ροµήθειας- Αντικείµενο Προµήθειας. 1. Η συνολική ροµήθεια των ειδών καθαριότητας - ευ ρε ισµού, σάκων α ορριµµάτων και λοι ών αναλώσιµων ειδών Παντο ωλείου για το ήµο Χανίων και τα Νοµικά του Πρόσω α, ροϋ ολογίσθηκε στο οσό των ,12 ευρώ και ε ι λέον Φ.Π.Α. 23% ,01 ευρώ, δηλαδή σύνολο ,13 ευρώ. 2. Η δα άνη της ροµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί α ό ίδιους όρους του ήµου Χανίων και των Νοµικών του Προσώ ων και θα βαρύνει τις ιστώσεις του ροϋ ολογισµού εξόδων του ήµου Χανιών (Κ.Α , , Κ.Α ) καθώς και τους ροϋ ολογισµούς εξόδων των Νοµικών Προσώ ων:.ε.υ.α.χ.( Κ.Α ), Κ.Ε.Π.ΠΕ. Η.Χ.-ΚΑΜ ( Κ.Α , , , ,), ΚΥ ΩΝ Α.Ε ( Κ.Α 82.03),.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.( Κ.Α ,001, Κ.Α , Κ.Α , Κ.Α ), ηµοτικού Γηροκοµείου Χανίων (Κ.Α ), ηµοτική Πινακοθήκη Χανίων (Κ.Α ). 3. Η ανωτέρω ροµήθεια γίνεται συγκεντρωτικά, α ό το ήµο Χανιών, για τις ανάγκες του ήµου και των έξι (6) Νοµικών του Προσώ ων, αλλά οι συµβάσεις θα υ ογραφούν α ό τον κάθε φορέα ξεχωριστά. 4. Ειδικότερα η ροµήθεια αφορά τις εξής οµάδες ανά φορέα ροµήθειας : ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΟΜΑ Α 1. ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ CPV 1. ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (συσκευασία των 2,5 kg ερί ου) ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ 1,40 Μ ΤΕΜ ΑΠΟΣΜHTIKO ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΣΠΡΕΥ ΤΩΝ 300 ML ΤΕΜ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΟΣΜΗ ΛΕΥΚΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (συσκευασία των ερί ου των 310 γραµ.) ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ (MEDIUM, LARGE) ΣΥΣΚ ΚΟΥΤΙ ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΖΕΥΓΗ) ΖΕΥΓΗ 3 7. ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΣΕ ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΙ ΕΣ 300ML ΤΕΜ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΣΕ ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΜΥΓΕΣ-ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ 300ML ΤΕΜ 65 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑ ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ 40 ΛΙΤ ιαστάσεις: ερί ου 32x33X55 Ύψος. ΚΑ ΟΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ ΛΕΥΚΟΣ 5 ΛΙΤ ΤΕΜ ΤΕΜ 4 Σελ. 3 από 67

4 11. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΠΡΕΥ 500 ΓΡ ΤΕΜ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ (ΓΟΥΝΑΚΙΑ) ερί ου 50 εκ. για υαλοκαθαριστήρα ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ (ΓΟΥΝΑΚΙΑ) ερί ου 40 εκ. για υαλοκαθαριστήρα ΤΕΜ ΤΕΜ ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (1 ΚΑ Ο ΠΡΕΣΑ) ΤΕΜ ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΚΟΥΠΕΣ 1,50Μ ΤΕΜ ΚΡΕΜΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΚΕΡΙ ΜΕΛΙΣΣΑΣ 250ML ΤΕΜ ΛΕΠΙ ΕΣ ΓΙΑ ΞΥΣΤΡΑ ΑΠΕ ΟΥ 10CM (συσκευασία των 10 τεµ.) ΛΕΠΙ ΕΣ ΓΙΑ ΞΥΣΤΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ 10CM (συσκευασία των 10 τεµ.) ΣΥΣΚ ΣΥΣΚ ΞΥΣΤΡΑ ΑΠΕ ΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 10 ΕΚ ΤΕΜ ΞΥΣΤΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 10 ΕΚ. (ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΘΗΚΗ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΗ) ΤΕΜ ΠΑΝΑΚΙΑ ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΡΕΛΙ (οικολογικά,να λένονται στους 90 0 βαθµούς) ΜΕ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ 22. ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ 1m ερί ου ΜΕ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΝΗΜΑ+ κοντάρι αλουµ. + ανί + βάση ΤΕΜ ΤΕΜ ΠΑΡΚΕΤΙΝΗ 1ΛΙΤ ΛΙΤ ΠΑΣΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (συσκευασία 1 κιλ.) 25. ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΤΟ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ 26. ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΥΠΟΥ WETTEX ( ερί ου 32εκ. Χ 40εκ.) ΣΥΣΚ ΤΕΜ ΤΕΜ ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΕΩΣ 5 ΛΙΤΡΑ ΛΙΤ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΧΕΡΙΩΝ (συσκευασία 15 κιλών) ΚΙΛΑ ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΛΑΚΗ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝENIO ΚΟΝΤΑΡΙ (βεντάλια) ΤΕΜ ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΛΑΚΗ ΙΠΛΗ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜINENIO ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΣΚΛΗΡΗ ΤΡΙΧΑ ΧΑΛΙΩΝ ΤΕΜ ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΞΥΛΙΝΟ ΤΕΜ ΣΠΟΓΓΟΣ ΜΕ ΦΙΜΠΡΑ 10 Χ 15 ΕΚ ΤΕΜ ΣΠΡΕΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 500 ml ΤΕΜ ΣΥΡΜΑ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΟ ΦΩΛΙΑ 40 ΓΡ ΤΕΜ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΛΕΥΚΗ ΓΙΑ ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 500 ΓΡ ΤΕΜ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 7,5 Χ11ΕΚ ΤΕΜ 250 Σελ. 4 από 67

5 40. ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΦΙΜΠΡΑ ΤΕΜ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΜ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΑΚΡΥΛΙΚΗ 400gr ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ κόκκινη βιδωτή µαζί µε το κοντάρι της αλουµινένιο (σταθερό) ΤΕΜ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ (συσκευασία των 30) ΣΥΣΚ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ανοξείδωτος ΠΕΡΙΠΟΥ 30CM ΤΕΜ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ανοξείδωτος ΠΕΡΙΠΟΥ 50CM ΤΕΜ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ ΕΩΣ 5 ΛΙΤ ΛΙΤ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 4 ΛΙΤ ΛΙΤ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ ΕΩΣ 5 ΛΙΤΡΑ ΛΙΤ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΥΡΙ των 750 ml ΤΥΠΟΥ VELVET ΠΑΠΙ ΤΕΜ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΕΩΣ 4 ΛΙΤ ΛΙΤ ΥΓΡΟ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ (ΛΑ Ι) ΤΥΠΟΥ CARBAC 200cc ΤΕΜ Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ (συσκευασία των 450ml) ΤΕΜ ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΆΤΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΕΜ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 93 0 ΒΑΘΜΩΝ (συσκευασία των 430 ml) ΣΥΣΚ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 800 ΓΡ ΡΟΛΑ ΧΑΡΤΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΟΛΟ των 5 κιλών ΡΟΛΑ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 500 GR/ΤΕΜ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛ. ΠΟΛΤΟ 100& ΤΥΠΟΥ EXTRA ΙΠΛΟ 58. ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ερί ου 30χ30 εκ. ( ακέτο των 100 φύλλων) 59. ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΛΕΥΚΗ 1Φ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 200 ΦΥΛΛΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ gr ΡΟΛΑ ΠΑΚ ΠΑΚ 20 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ,61 ΦΠΑ 23% 3.766,16 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑ ΑΣ 1 ΜΕ ΦΠΑ ,77 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΟΜΑ Α 2. ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ CPV 1. ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (80Χ1,10) Μαλακό ή σκληρό ολυαιθυλένιο χρώµατος Μ λε σκούρο ή µαύρου τουλάχιστον 12 Τεµάχια ανά Kg ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 900 Σελ. 5 από 67 ΠΟΣΟΤΗΤΑ

6 2. ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (50X50) ΚΙΛΑ 2700 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 5220,00 ΦΠΑ 23% 1.200,60 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑ ΑΣ 2 ΜΕ ΦΠΑ 6.420,60 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΟΜΑ Α 3. ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ CPV ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (συσκευασία των 4-5 λίτρων) ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (α ολι αντικό, αρωµατικό, βιοδιασ ώµενο) ΓΙΑ ΠΛΥΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΛΙΤ ΛΙΤ ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ (συσκευασία των 4 λιτ) ΛΙΤ ΧΛΩΡΙΟ ΧΥΜΑ ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΕΩΣ 13 ΛΙΤ ΛΙΤ 1638 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 3.127,18 ΦΠΑ 23% 719,25 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑ ΑΣ 3 ΜΕ ΦΠΑ 3.846,43 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΕΥΑΧ ΟΜΑ Α 4..Ε.Υ.Α.Χ - ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ CPV ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ( σακί 15 κιλών) ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800 ΓΡ. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ (medium) ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΠΡΕΣΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΚΑ Ο ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΜ ΤΕΜ ΚΟΥΤ ΤΕΜ 2 5. ΠΑΝΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ ΤΕΜ ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΥΠΟΥ WETTEX TEM 50 ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σελ. 6 από 67

7 7. ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ (συσκευασία των 4 λιτ.) ΣΥΣΚ ΣΑΠΟΥΝΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ (συσκευασία των 4 λιτ.) ΣΥΣΚ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ερί ου 7,5Χ11,5 εκ ΤΕΜ ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ MONH ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΓΡ. (ΑΚΡΥΛΙΚΗ-ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ) ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΣΤ. 40Χ40 ΕΚ. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ ΙΑΣΤ. 70Χ100 ΕΚ. ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ ΑΠΛΟ (συσκευασία των 4 λιτ.) ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ (συσκευασία των 10 λιτ.) ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ (συσκευασία των 4 λιτ.) ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΆΤΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΕΜ ΚΙΛΑ ΚΙΛΑ ΣΥΣΚ ΣΥΣΚ ΣΥΣΚ ΤΕΜ ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ( συσκευασία των 4 λιτ.) ΣΥΣΚ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ ερί ου 800 ΓΡ. ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΡΟΛΑ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 500 ΓΡ ΡΟΛΑ 1100 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 2.540,16 ΦΠΑ 23% 584,24 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑ ΑΣ 4 ΜΕ ΦΠΑ 3.124,40 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : Κ.Ε.ΠΕ. Η.Χ.-Κ.Α.Μ. ΟΜΑ Α 5. Κ.Ε.ΠΕ. Η.Χ.-Κ.Α.Μ. - ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ CPV ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1. ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ (συσκευασία των 4 λιτ.) ΣΥΣΚ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 100ΓΡ ΤΕΜ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ (συσκευασία των 15 κιλών) ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ (small, medium) ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (συσκευασία των 50τεµ.) ΣΥΣΚ ΚΟΥΤ ΣΥΣΚ ΞΥΛΙΝΑ ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ (συσκευασία των 24τεµ.) ΣΥΣΚ ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ( συσκευασία των 50τεµ.) ΠΙΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ ( συσκευασία των 20τεµ.) ΠΗΡΟΥΝΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (συσκευασία των 50τεµ.) ΣΥΣΚ ΣΥΣΚ ΣΥΣΚ 90 Σελ. 7 από 67 ΠΟΣΟΤΗΤΑ

8 10. ΠΑΝΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ ΙΑΣΤ. 40Χ50 ΕΚ ΤΕΜ ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΥΠΟΥ WETTEX ΙΑΣΤ 32Χ40 ΕΚ. ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ (συσκευασία των 4 λιτ.) ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ-ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ- ΠΟΤΗΡΙΩΝ (συσκευασία των 13 λιτ.) ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΚΑΙ ΠΕΛΜΑ 400ΓΡ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΤΕΜ ΣΥΣΚ ΣΥΣΚ ΤΕΜ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΚΑΙ ΠΕΛΜΑ ΤΕΜ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΙΑΣΤ. 70Χ100 ΕΚ. (κούτα των 500 τεµ.) ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 95Χ115 ΕΚ. ( κούτα των 80 τεµ.) ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΣΤ. 50Χ50 ΕΚ. (κούτα των 1000 τεµ) ΚΟΥΤ ΚΟΥΤ ΚΟΥΤ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΡΟΛΟ ΙΑΣΤ. 1 Χ 1m,100m ΡΟΛΟ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ (συσκευασία των 4 λιτ.) ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (συσκευασία των 15 λιτ.) ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ (συσκευασία των 4 λιτ.) ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ (συσκευασία 1 λιτ.) ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΑΠΕ Α (συσκευασία των 600 γρ.) ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ (συσκευασία των 4 λιτ.) ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ- ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ- ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ (συσκευασία των 4 λιτ.) ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΥΡΙ (συσκευασία των 750ml) ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΙ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΟΣ ΤΖΑΜΙΩΝ 40 ΕΚ. ΜΕ ΛΑΒΗ ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΆΤΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΣΥΣΚ ΣΥΣΚ ΣΥΣΚ ΣΥΣΚ ΣΥΣΚ ΣΥΣΚ ΣΥΣΚ ΣΥΣΚ ΤΕΜ ΤΕΜ ΦΙΑΛΑΚΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ 190ΓΡ ΤΕΜ ΦΙΑΛΑΚΙ ΤΥΠΟΥ EL GRECO ερί ου 450γρ. (µε βαλβίδα υψηλής ασφάλειας, να µ ορεί εύκολα να α οσυνδεθεί και να ε ανασυνδεθεί ακόµα και όταν είναι άδειο) TEM ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ( συσκευασία των 4 λιτ.) ΣΥΣΚ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ ερί ου 800 ΓΡ. ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΡΟΛΑ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 85 ΓΡ. ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ( συσκευασία των 30 τεµ.) ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ερί ου 30Χ30 εκ. ( ακέτο των 800φ.) ΣΥΣΚ ΠΑΚ 16 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 23% 1.778,45 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑ ΑΣ 5 ΜΕ ΦΠΑ 9.510,84 Σελ. 8 από 67

9 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΚΥ ΩΝ Α.Ε. ΟΜΑ Α 6. ΚΥ ΩΝ Α.Ε. - ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ CPV ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1. ΓΑΝΤΙΑ ΙΑΦΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥ ΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ ΚΟΥΤ 5 2. ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ (Large) ΚΟΥΤ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΑΣ 1,40 Μ ΤΕΜ 5 4. ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (συσκευασία των 50 τεµ.) ΣΥΣΚ ΠΑΝΑΚΙ ΜΕ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ ΜΕ ΡΕΛΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΑΣΤ. 40Χ60 ΕΚ ΤΕΜ 3 6. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ 95Χ115 ΕΚ ΚΙΛΑ ΣΠΟΓΓΟΣ 7Χ14Χ3 ΠΡΑΣΙΝΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ ΤΕΜ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ (συσκευασία των 4 λιτ.) ΣΥΣΚ 8 9. ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑ ΙΑ (συσκευασία των 4 λιτ.) ΣΥΣΚ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ (συσκευασία των 4 λιτ.) ΣΥΣΚ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ (συσκευασία των 4 λιτ. ) ΣΥΣΚ Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ( συσκευασία των 450 ml) ΣΥΣΚ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 93 0 ΒΑΘΜΩΝ ΣΥΣΚ 5 (συσκευασία των 430ml) 14. ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ( συσκευασία των 4 λιτ.) ΣΥΣΚ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 2 ΚΙΛΩΝ ΡΟΛΑ 10 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 180 ΓΡ. (συσκευασία 12 ρολά) ΣΥΣΚ 8 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 500 ΓΡ. (συσκευασία 12 ρολά) ΣΥΣΚ 6 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 650,68 ΦΠΑ 23% 149,66 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑ ΑΣ 6 ΜΕ ΦΠΑ 800,34 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :.Ο.ΚΟΙ.Π.Π ΟΜΑ Α 7..Ο.ΚΟΙ.Π.Π- ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ CPV 1. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ (συσκευασία των 15 κιλών) ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 360 Σελ. 9 από 67 ΠΟΣΟΤΗΤΑ

10 2. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ (συσκευασία των 2 κιλών) ΣΥΣΚ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΕ ΣΚΟΝΗ (συσκευασία 1κιλού) ΣΥΣΚ ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (συσκευασία των 2,5kg ερί ου) ΣΥΣΚ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ 100ΓΡ ΤΕΜ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΜΕ ΚΡΟΣΙ ΤΕΜ 13 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 50mΧ45cm ΤΕΜ 95 ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 50m ΤΕΜ 86 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Νο 7,8,9 (ΖΕΥΓΗ) ΖΕΥΓΗ ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ ΚΟΥΤ 149 (Large) 11. ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΣΕ ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΜΥΓΕΣ- ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ 300ml ΤΕΜ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΣΕ ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΙ ΕΣ 300ml ΤΕΜ 24 ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (συσκευασία 100 τεµ.) ΣΥΣΚ 12 ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 16 ΛΙΤ ΤΕΜ 13 ΣΤΙΦΤΗΣ ΓΙΑ ΚΟΥΒΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 16 ΛΙΤ ΤΕΜ 13 ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 12 ΛΙΤ ΤΕΜ 6 ΣΤΙΦΤΗΣ ΓΙΑ ΚΟΥΒΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 12 ΛΙΤ ΤΕΜ 6 ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΡΟΥΧΩΝ (συσκευασία 1 kgr) ΣΥΣΚ ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 35 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΕΜ ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 15 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΕΜ ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 6 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΕΜ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΕΠΑΓΓ. Κουτί 200 m*43cm ΤΕΜ 24 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ (συσκευασία των 4 λιτ.) ΣΥΣΚ ΞΥΣΤΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 10CM (ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΤΕΜ 26 ΘΗΚΗ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΗ) 26. ΞΑΡΑΧΝΙΑΣΤΡΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΤΕΜ ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΜ 104 ΠΑΙ ΙΚΟ ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ (συσκευασία 500 ml) ΣΥΣΚ 9 ΠΟ ΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΤΕΜ ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (συσκευασία των 50τεµ) 31. ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΑΣΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (συσκευασία των 50τεµ) 32. ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (συσκευασία των 20 τεµ.) 33. ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (συσκευασία των 20 τεµ.) 34. ΠΗΡΟΥΝΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ( συσκευασία των 100 τεµ.) ΣΥΣΚ ΣΥΣΚ ΣΥΣΚ ΣΥΣΚ ΣΥΣΚ 22 Σελ. 10 από 67

11 35. ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΤΟ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΕΜ ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΥΠΟΥ Νο4 WETEX ΤΕΜ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ-ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ- ΠΟΤΗΡΙΩΝ (συσκευασία των 4 λιτ.) ΣΥΣΚ ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ (συσκευασία των 950γρ.) ΣΥΣΚ ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ (συσκευασία των 4 λιτ.) ΣΥΣΚ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΦΙΜΠΡΑ ΤΕΜ ΣΥΡΜΑ ΧΟΝ ΡΟ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟ ΚΟΜΠΛΕ (µε λαβή, ρέσα και κουβά) ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 17 Χ 24 ΕΚ (συσκευασία των 50 τεµ.) 44. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 28 Χ 43 ΕΚ (συσκευασία των 50 τεµ.) 45. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 0,80Χ1,10 ερί ου ΧΟΝΤΡΕΣ ( τουλάχιστον 12τεµ./κιλο) 46. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΙ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 45cm (τουλάχιστον 100 τεµ. /κιλό) 47. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΥΠΟΥ WETTEX ΣΚΟΥΠA ΜΑΛΑΚΗ ΙΠΛΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΛΕΥΚΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΓΡ. 51. ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (1 ΚΑ Ο-ΠΡΕΣΣΑ) ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΛΕΥΚΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ (συσκευασία 72 τεµ.) ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (κούτα των 150 τεµ.) Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ( συσκευασία των 450 ml) ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (συσκευασία των 4 λιτ.) ΕΠΑΓΓ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ (συσκευασία των 500 ml) ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΥΡΙ (συσκευασία των 750ml) ΤΥΠΟΥ ΠΑΠΙ 59. ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (συσκευασία των 4 λιτ.) ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ (συσκευασία των 4 λιτ.) 61. ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ (συσκευασία των 4 λιτ.) ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ (συσκευασία των 4 λιτ.) ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ (συσκευασία των 300 ml) ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ (συσκευασία των 500ml) 65. ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ 66. ΦΙΑΛΑΚΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ 190ΓΡ. 67. ΦΙΑΛΑΚΙ ΤΥΠΟΥ EL GRECO ερί ου 450γρ. (µε βαλβίδα υψηλής ασφάλειας, να µ ορεί εύκολα να α οσυνδεθεί και να ΤΕΜ 167 ΤΕΜ 10 ΣΥΣΚ 57 ΣΥΣΚ 55 ΚΙΛΑ 358 ΚΙΛΑ 130 ΤΕΜ 84 ΤΕΜ 30 ΤΕΜ 90 ΤΕΜ 42 ΤΕΜ 8 ΤΕΜ 39 ΣΥΣΚ 235 ΚΟΥΤ 4 ΣΥΣΚ 24 ΣΥΣΚ 80 ΣΥΣΚ 26 ΣΥΣΚ 216 ΣΥΣΚ 12 ΣΥΣΚ 186 ΣΥΣΚ 73 ΣΥΣΚ 66 ΣΥΣΚ 19 ΣΥΣΚ 36 ΤΕΜ 32 ΤΕΜ 220 ΤΕΜ 10 Σελ. 11 από 67

12 ε ανασυνδεθεί ακόµα και όταν είναι άδειο) 68. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 93 0 ΒΑΘΜΩΝ (συσκευασία των 430ml) 69. ΧΛΩΡΙΝΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΥΠΟΥ KLINEX (συσκευασία 2 λιτ.) 70. ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΥΠΟΥ KLINEX (συσκευασία 1250 ml) 71. ΧΛΩΡΙΝΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ (συσκευασία 4 λιτ.) 72. ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΙΠΛΟ ΦΥΛΛΟ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΒΑΡΟΣ ΡΟΛΟΥ 90gr) +/- 5% 73. ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ ΙΠΛΟ ΦΥΛΛΟ ΛΕΥΚΟ 800 ΓΡ. 74. ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ερί ου 30Χ30 εκ. ( ακέτο των 100φ.) 75. ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 2Φ. (κουτί των φ.) ΣΥΣΚ 120 ΣΥΣΚ 120 ΣΥΣΚ 246 ΣΥΣΚ 76 ΡΟΛΑ ΡΟΛΑ 695 ΠΑΚ 1700 ΚΟΥΤ 430 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ,52 ΦΠΑ 23% 4.112,98 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑ ΑΣ 7 ΜΕ ΦΠΑ ,50 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΟΜΑ Α 8. ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ CPV ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1. ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ (συσκευασία των 4 λιτ.) ΣΥΣΚ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΕΝΖΥΜΑ, TAED ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΑ (συσκευασία των 15 κιλών) ΣΥΣΚ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΣΠΡΕΙ 300ML ΤΕΜ ΑΦΡΟΛΕΞ ΜΠΑΝΙΟΥ ΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΤΕΜ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟ 350 ΓΡ. ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ (ΜΠΛΕ) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝ 374 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΙΑΦ. ΝΟΥΜΕΡΑ (ΖΕΥΓΗ) ΤΕΜ ΤΕΜ ΖΕΥΓΗ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΣΕ ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΙ ΕΣ 300ML ΤΕΜ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΣΕ ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΜΥΓΕΣ-ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ 300ML ΤΕΜ ΚΑΝΑΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΤΕΜ ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σελ. 12 από 67

13 ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΙΠΛΟ ΚΑ Ο ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΡΕΣΑ ΠΡΕΣΣΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΕΜ ΤΕΜ ΠHΡΟΥΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΜ ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΜ ΠΙΑΤΑ ΜΠΟΛ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Νο 2 ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΤΕΜ ΠΟ ΙΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΜ ΠΟΤΗΡΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΜ ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΜ ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΤΟ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ TEM ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΣΕ ΡΟΛΟ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 14Μ. Χ 32 ΕΚ. ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ WETTEX ΣΑΚΟΥΛΕΣ Α ΙΑΦΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 50Χ50ΕΚ ΤΕΜ ΚΙΛΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΙΑΦΑΝΕΙΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 26Χ15 ΕΚ ΚΙΛΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΙΑΦΑΝΕΙΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 26Χ40 ΕΚ ΚΙΛΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΙΑΦΑΝΕΙΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 60Χ80 ΕΚ ΚΙΛΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 60Χ80-100Χ1,20 (12 ΤΕΜ ΑΝΑ ΚΙΛΟ) ΚΙΛΑ ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΡΑΣΙΝΟ 125 ΓΡ. ( λάκα) ΚΙΛΑ ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ (συσκευασία των 4 λιτ.) ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ-ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ- ΠΟΤΗΡΙΩΝ (συσκευασία των 10 λιτ.) ΣΥΣΚ ΣΥΣΚ ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΛΑΚΗ ΙΠΛΗ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ ΣΠΟΓΓΟΣ ΜΕ ΦΙΜΠΡΑ ΤΥΠΟΥ SCOTCH BRITE Νο ΤΕΜ ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΤΡΟ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ ΣΥΡΜΑ ΨΙΛΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΤΕΜ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ ΑΠΛΟ (συσκευασία των 4 λιτ.) ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (συσκευασία των 15 λιτ.) ΥΓΡΟ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΣΙΦΟΝΙΩΝ ΤΥΠΟΥ DUROSTICK (συσκευασία του 1 λιτ.) ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ (συσκευασία των 13 λιτ.) ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΕ ΣΠΡΕΙ (συσκευασία των 500 ml) ΣΥΣΚ ΣΥΣΚ ΣΥΣΚ ΣΥΣΚ ΣΥΣΚ ΥΓΡΟ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ (συσκευασία των 4 λιτ.) ΣΥΣΚ Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ( συσκευασία των 450 ml.) ΣΥΣΚ ΧΛΩΡΙΝΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ (συσκευασία 20 λιτ.) ΣΥΣΚ ΧΑΡΤΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΟΛΟ 5 ΚΙΛΩΝ ΡΟΛΑ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΥΚΟ 100ΓΡ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ( συσκευασία των 40 τεµ.) ΣΥΣΚ 375 Σελ. 13 από 67

14 44. ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ 120ΓΡ 28Χ28εκ. ( συσκευασία των 40 ακέτων) ΣΥΣΚ 200 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ,30 ΦΠΑ 23% 6.397,29 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑ ΑΣ 8 ΜΕ ΦΠΑ ,59 ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ. ΟΜΑ Α 9. ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ CPV 1. ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΟΣΜΗ ΛΕΥΚΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (συσκευασία ερί ου των 310 γραµ.) ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚ. 5 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2. ΒΡΕΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΖΑΜΙΑ ΜΕ ΓΟΥΝΑΚΙ 45 ΕΚ ΤΕΜ ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΛΑΦΡΩΣ ΠΟΥ ΡΑΡΙΣΜΕΝΑ ΑΣΠΡΑ ΤΥΠΟΥ ECO ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ ΣΕ ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΟΥΤΙ 5 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΤΥΠΟΥ KLARONET(συσκευασία 10 λιτ.) ΣΥΣΚ 1 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΤΩΜΑ ΥΠΕΡ- ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΤΥΠΟΥ TORVAN KONZENTRALL (συσκευασία 1 λιτ.) ΣΥΣΚ 5 ΞΥΣΤΡΑ ΑΠΕ ΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΕΤΑΙ ΛΕΠΙ Α ΤΩΝ 4 ΕΚ ΤΕΜ 3 7. ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ 14 ΛΙΤ ΤΕΜ 1 8. ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΣΚΟΥΠΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΜ ΠΑΝΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 20Χ10 ΕΚ. ΤΥΠΟΥ ΦΤΕΡΟ SWIFFER 4 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΧΕΡΑΚΙ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΠΑΚ 13 ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 40Χ40 ΕΚ. ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ ΜΕ ΡΕΛΙ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ, ΝΑ ΠΛΕΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 90 0 ΒΑΘΜΟΥΣ. ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΤΕΜ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ 80 ΕΚ. ΚΟΚΚΙΝΗ, ΠΑΝΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΕΜ 2 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΓΙΑ ΠΙΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΙΜΠΡΑ -ΚΙΤΡΙΝΟ Χ15 ΕΚ ΤΕΜ 10 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ ΙΑΣΤ. 70Χ100 ΕΚ. ( 10 ΤΕΜ ΑΝΑ ΚΙΛΟ) ΚΙΛΑ 20 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΙΑΣΤ. 50Χ55 ΕΚ. ΡΟΛΟ ΤΩΝ 20 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΡΟΛΟ 10 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΕΜ ΣΚΟΥΠΕΣ ΙΠΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΤΕΜ 3 ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 1 7. (συσκευασία των 4 λιτ.) ΣΥΣΚ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ (συσκευασία 4 λιτ.) ΣΥΣΚ ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ ( συσκευασία 4 λιτ.) ΣΥΣΚ 3 Σελ. 14 από 67

15 ΥΓΡΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ POLARGEL (συσκευασία 1 λιτ.) ΣΥΣΚ 6 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΥΡΙ ΤΥΠΟΥ POWERFIX GEL ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ (συσκευασία 1 λιτ.) ΣΥΣΚ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΑΤΑ 500 ΓΡ ΤΕΜ 5 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 45CM ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΚΑΙ ΡΑΓΑ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΗ ΤΕΜ 2 ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΧΕΡΙ ΜΕ ΚΛΙΠΣ ΚΟΥΜΠΩΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ ΦΤΕΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 40ΕΚ ΤΕΜ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 930 ΒΑΘΜΩΝ 2 7. (συσκευασία των 430 ml) ΣΥΣΚ 2 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ULTRA ΛΕΜΟΝΙ (συσκευασία 10 λιτ.) ΣΥΣΚ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ ερί ου 800 γρ ΡΟΛΟ 50 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 90 ΓΡ 2 9. (συσκευασία 40 ρολά) ΣΥΣΚ 2 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 684,28 ΦΠΑ 23% 157,38 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑ ΑΣ 98 ΜΕ ΦΠΑ 841,66 Οι συµµετέχοντες έχουν δικαίωµα να υ οβάλουν ρόσφορα σε µια ή σε ερισσότερες οµάδες των ρος ροµήθεια ειδών ό ως ορίζονται ανωτέρω. Η ρόσφορα, µε οινή α οκλεισµού, ρέ ει να καλύ τει όλα τα είδη και τις οσότητες κάθε οµάδας, µε αντίστοιχη κατάθεση εγγυητικής ε ιστολής. ΑΡΘΡΟ 2 Συµβατικά Τεύχη. Τα τεύχη διαγωνισµού τα ο οία α οτελούν και συµβατικά τεύχη της ροµήθειας είναι τα εξής: α) ιακήρυξη β) Γενική και Ειδική Συγγραφή υ οχρεώσεων γ) Τεχνική έκθεση δ) Τεχνικές ροδιαγραφές ε) Ενδεικτικός ροϋ ολογισµός στ)παραρτήµατα Α,Β,Γ, ΑΡΘΡΟ 3 Τό ος και Χρόνος ιενέργειας του ιαγωνισµού. Ο διαγωνισµός θα λάβει χώρα στα γραφεία του ήµου Χανίων, οδός Κυδωνίας 29, Χανιά, Τ.Κ στις ηµέρα Τετάρτη και α ό ώρα 11:00.µ. έως 11:30.µ. (ώρα λήξης ε ίδοσης ροσφορών) ενώ ιον της αρµόδιας ε ιτρο ής διεξαγωγής του διαγωνισµού. Σελ. 15 από 67

16 ΆΡΘΡΟ 4 Ε ιτρο ή ιαγωνισµού Πληροφορίες. Η Ε ιτρο ή ιενέργειας και αξιολόγησης ιαγωνισµού έχει οριστεί µε την αριθµ. 849/2013 α όφαση της Οικονοµικής Ε ιτρο ής του ήµου Χανίων και α οτελείται α ό τους αρακάτω υ αλλήλους: α) Ατσαλάκης Αντώνιος ως ρόεδρος, µε ανα ληρωτή την κ. Κουροµιχελάκη Βαρβάρα β) Κτιστάκη Ελένη ως µέλος, µε ανα ληρωτή την κ. Μαραβελακη Γεωργία. γ) Μ ροκαλάκης Κων/νο ως µέλος, µε ανα ληρωτή την κ. Πα αδογεωργάκη Ελένη. 1) Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: ΆΡΘΡΟ 5 εκτοί στον ιαγωνισµό. α. Φυσικά ή Νοµικά ρόσω α ου ασκούν µέσα στην χώρα ή έξω α αυτήν το εµ ορικό ε άγγελµα, ου είναι σχετικό µε το αντικείµενο της ροµήθειας το τρέχον έτος του διαγωνισµού. β. Οι νόµιµοι, ειδικά εξουσιοδοτηµένοι αντι ρόσω οι των αρα άνω φυσικών ή Νοµικών ροσώ ων ό ου στα φυσικά ρόσω α η ειδική εξουσιοδότηση θα ροκύ τει είτε µε θεωρηµένη εξουσιοδότηση µε το γνήσιο της υ ογραφής είτε µε ειδικό ληρεξούσιο. γ. Συνεταιρισµοί. δ. Ενώσεις ροµηθευτών ου υ οβάλλουν κοινή ροσφορά. 2) Όσοι συµµετέχουν οφείλουν να α οδείξουν µε στοιχεία: α. Τη φερεγγυότητά τους. β. Την ε αγγελµατική τους αξιο ιστία. γ. Τη χρηµατο ιστωτική και οικονοµική τους κατάσταση. δ. Τις τεχνικές τους δυνατότητες. ΑΡΘΡΟ 6 ικαιούµενοι ικαιολογητικά συµµετοχής στον ιαγωνισµό. Στο διαγωνισµό µ ορούν να λάβουν µέρος αναγνωρισµένα φυσικά και νοµικά ρόσω α ου ασχολούνται µε την αραγωγή, εµ ορία και διάθεση των ειδών της οµάδας/των οµάδων ου συµµετέχουν γεγονός ου α οδεικνύεται µε την ροσκόµιση ιστο οιητικού εγγραφής στο οικείο ε ιµελητήριο. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό ροϋ οθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι λήρως ενήµερος της διακήρυξης αυτής και ότι α οδέχεται όλους τους όρους ανε ιφύλακτα. Η ε ίδοση της ροσφοράς α ό το διαγωνιζόµενο α οτελεί τεκµήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υ όψη κατά τη σύνταξη της ροσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της ροµήθειας ως και τα συµβατικά στοιχεία αυτής. Όσοι ροµηθευτές ε ιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, οφείλουν να ροσκοµίσουν µε οινή α οκλεισµού εις δι λούν: Α) Οι Έλληνες ολίτες και νοµικά ρόσω α στην ηµεδα ή: Σελ. 16 από 67

17 1.Υ ογεγραµµένο ίνακα µε τα εριεχόµενα δικαιολογητικά. 2. Εγγυητική ε ιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 16 της αρούσας διακήρυξης. 3. Α όσ ασµα οινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της ε αγγελµατικής τους δραστηριότητας. Όταν συµµετέχουν εταιρείες υ οχρέωση ροσκόµισης α οσ άσµατος οινικού µητρώου έχουν οι διοικούντες ή νοµίµως εκ ροσω ούντες αυτές και στις κεφαλαιουχικές εταιρείες ο νόµιµος εκ ρόσω ος και ο διευθύνων σύµβουλος. Η νόµιµη εκ ροσώ ηση ροκύ τει α ό το καταστατικό της εταιρίας. Η εκ ροσώ ηση, στις ροσω ικές εταιρείες και στις ΕΠΕ, θα ρέ ει να γίνεται ροσκοµίζοντας ιστο οιητικό α ό το Πρωτοδικείο ερί µη µεταβολών του καταστατικού τους, µε αντίγραφο του καταστατικού και τις τρο ο οιήσεις του. Στις Α.Ε., θα ρέ ει να ροσκοµίσουν άλι αντίγραφο καταστατικού µε τις νόµιµες τρο ο οιήσεις του, και ιστο οιητικό της διεύθυνσης εµ ορίου ου να ροκύ τουν οι µεταβολές. -Ακριβές αντίγραφο καταστατικού (νόµιµα θεωρηµένο). 4. Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, ου να έχει εκδοθεί µέχρι έξι µήνες ριν α ό την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι δεν τελούν υ ό τώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, τωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ε ίσης ότι δεν τελούν υ ό διαδικασία κήρυξης σε τώχευση ή έκδοσης α όφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή τωχευτικού συµβιβασµού ή υ ό άλλη ανάλογη διαδικασία. 5. Πιστο οιητικό ου εκδίδεται α ό αρµόδια κατά ερί τωση αρχή, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι είναι ενήµεροι ως ρος τις υ οχρεώσεις τους ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως ρος τις φορολογικές υ οχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. To ιστο οιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά όλους τους α ασχολούµενους µε ο οιαδή οτε σχέση εργασίας στην ε ιχείρηση του συµµετέχοντος, συµ εριλαµβανοµένων των εργοδοτών ου είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε ερί τωση ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον ο οίο είναι ασφαλισµένος κάθε α ασχολούµενος στην ε ιχείρηση του συµµετέχοντος συµ εριλαµβανοµένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε. & Α.Ε. (δηλαδή ασφαλιστική ενηµερότητα όλων των µελών του Σ για την ΑΕ, του ιαχειριστή των Ε.Π.Ε., όλων των εταίρων για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα ροκύ τει κατά κανόνα α ό το καταστατικό και θεωρηµένη κατάσταση ροσω ικού κατά ειδικότητα στην ο οία θα φαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισµός ου είναι ασφαλισµένος ο κάθε α ασχολούµενος στην ε ιχείρηση ή τυχόν ισοδύναµα έγγραφα κάθε ε ιχείρησης, ανάλογα µε την χώρα στην ο οία έχει έδρα της. Σε ερί τωση ου η κατάσταση ροσω ικού σε κά οια χώρα δεν θεωρείται α ό αρµόδια αρχή τότε ο συµµετέχων ρέ ει να υ οβάλλει µαζί µε την κατάσταση ροσω ικού και την ένορκη βεβαίωση ενώ ιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή ό οιας άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας ου έχει την έδρα της η ε ιχείρηση, µε την ο οία θα βεβαιώνεται το εριεχόµενο της κατάστασης ροσω ικού. Σε χώρες ου δεν ροβλέ εται ένορκη βεβαίωση µ ορεί να αντικατασταθεί µε υ εύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υ οβάλλονται µαζί µε τα ιστο οιητικά της αραγράφου αυτής. 6. Σε ερί τωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των αραγράφων (4) και (5) του αρόντος εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας ου είναι εγκατεστηµένοι. Σελ. 17 από 67

18 7. Πιστο οιητικό του οικείου Ε ιµελητηρίου, µε το ο οίο θα ιστο οιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό ε άγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης ε αγγέλµατος α ό αρµόδια δηµόσια αρχή ή αρχή το ικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό ε άγγελµα, ου θα έχουν εκδοθεί το ολύ έξι (6) µήνες ριν α ό την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 8. Βεβαίωση µη οφειλής ρος το ηµοτικό Ταµείο Χανίων ρωτότυ η ή α λό αντίγραφο αυτής ου θα συνοδεύεται µε υ εύθυνη δήλωση της αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ό ως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υ ογραφής, ότι το ρωτότυ ο βρίσκεται στο ήµο Χανίων. Β) Οι αλλοδα οί και νοµικά ρόσω α στην αλλοδα ή: 1. Υ ογεγραµµένο ίνακα µε τα εριεχόµενα δικαιολογητικά. 2. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 16 της αρούσας διακήρυξης. 3. Α όσ ασµα οινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της ε αγγελµατικής τους δραστηριότητας. Όταν συµµετέχουν εταιρίες υ οχρέωση ροσκόµισης α οσ άσµατος οινικού µητρώου έχουν οι διοικούντες ή νοµίµως εκ ροσω ούντες αυτές. Η νόµιµη εκ ροσώ ηση ροκύ τει α ό το καταστατικό της εταιρίας.-ακριβές αντίγραφο καταστατικού (νόµιµα θεωρηµένο). 4. Πιστο οιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, ου να έχει εκδοθεί µέχρι έξι µήνες ριν α ό την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, α ό το ο οίο ροκύ τει τι ότι δεν τελούν υ ό τώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, τωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ε ίσης ότι δεν τελούν υ ό διαδικασία κήρυξης σε τώχευση ή έκδοσης α όφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή τωχευτικού συµβιβασµού ή υ ό άλλη ανάλογη διαδικασία. 5.Πιστο οιητικό αρµόδιας αρχής α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι είναι ενήµεροι ως ρος τις υ οχρεώσεις τους ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως ρος τις φορολογικές υ οχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. Οι διατάξεις του εδαφίου (5) ου αφορούν τους Έλληνες ολίτες και νοµικά ρόσω α στην ηµεδα ή, ισχύουν και στην ερί τωση αυτή. 6. Πιστο οιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, ερί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου ε ιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους ε αγγελµατικούς καταλόγους. 7. Βεβαίωση µη οφειλής ρος το ηµοτικό Ταµείο Χανίων ρωτότυ η ή α λό αντίγραφο αυτής ου θα συνοδεύεται µε υ εύθυνη δήλωση της αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ό ως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υ ογραφής, ότι το ρωτότυ ο βρίσκεται στο ήµο Χανίων. Όλα τα ιστο οιητικά θα είναι κατάλληλα θεωρηµένα α ό την αρµόδια Ελληνική Προξενική Αρχή. Σελ. 18 από 67

19 ) Οι συνεταιρισµοί : 1. Υ ογεγραµµένο ίνακα µε τα εριεχόµενα δικαιολογητικά. 2. Εγγυητική ε ιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 16 της αρούσας διακήρυξης. 3. Βεβαίωση ε ο τεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 4. Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι δεν συντρέχουν οι ερι τώσεις (4) και (5) του εδαφίου (α) για τους Έλληνες ολίτες και νοµικά ρόσω α στην ηµεδα ή. 5. Πιστο οιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, ερί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου ε ιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους ε αγγελµατικούς καταλόγους. 6. Βεβαίωση µη οφειλής ρος το ηµοτικό Ταµείο Χανίων ρωτότυ η ή α λό αντίγραφο αυτής ου θα συνοδεύεται µε υ εύθυνη δήλωση της αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ό ως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υ ογραφής, ότι το ρωτότυ ο βρίσκεται στο ήµο Χανίων. Ε) Οι ενώσεις ροµηθευτών ου υ οβάλλουν κοινή ροσφορά: 1. Όλα τα αρα άνω κατά ερί τωση δικαιολογητικά, για κάθε ροµηθευτή ου συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 2. Πιστο οιητικό σκο ιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις ροµηθευτών ου α οτελούνται α ό µικροµεσαίες µετα οιητικές ε ιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή αραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις ο οίες µετέχουν και ε ιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε τη µετα οιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες ου θα εκτελεστούν α ό τις ΜΜΕ ή τους αραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντι ροσω εύουν οσοστό µεγαλύτερο α ό 50%. Το ιστο οιητικό αυτό µ ορεί να υ οβληθεί και µετά την υ οβολή της ροσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες α ό την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Οι ΜΜΕ εκτός α ό τα αρα άνω δικαιολογητικά µαζί µε την ροσφορά τους υ οβάλλουν και κάθε άλλο α αραίτητο δικαιολογητικό ου εκδίδεται ή θεωρείται α ό τον ΕΟΜΜΕΧ, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι αντα οκρίνονται στα κριτήρια ου καθορίζονται για τη χρηµατοδότηση τους α ό τις ράξεις ου κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της Τρά εζας Ελλάδος. Ζ) Εκτός των ανωτέρω κατά ερί τωση δικαιολογητικών, οφείλουν να ροσκοµίσουν τα κάτωθι: 1. Υ εύθυνη δήλωση της αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ό ως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υ ογραφής, ερί α οδοχής των όρων της διακήρυξης και των λοι ών τευχών του διαγωνισµού, η ο οία ν αναφέρει ε ί λέξη: «λάβαµε γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης και των λοι ών τευχών του διαγωνισµού, τους ο οίους α οδεχόµαστε λήρως, ό ως και των διατάξεων ου διέ ουν τους ιαγωνισµούς των ΟΤΑ, ερί διάρκειας ισχύς ροσφοράς έξι (6) µηνών και ότι η ροσφερόµενη τιµή ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση της ροµήθειας καθώς και ότι δεν έχει α οκλεισθεί η συµµετοχή µας σε διαγωνισµούς του Σελ. 19 από 67

20 ηµοσίου, Ν.Π..., Ν.Π..Ι., Α.Ε. Ελληνικού ηµοσίου και των ΟΤΑ και ότι δεν υφίστανται νοµικοί εριορισµοί λειτουργίας της ε ιχείρησης». 2. Υ εύθυνη δήλωση της αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ό ως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υ ογραφής µε την ο οία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υ ο έσει σε σοβαρό αρά τωµα κατά την άσκηση της ε αγγελµατικής του δραστηριότητας, για τη συνέ εια της ε ιχείρησης στην εκ λήρωση τόσο των συµβατικών υ οχρεώσεων όσο και των υ οχρεώσεων της ρος τις υ ηρεσίες του δηµόσιου τοµέα, καθώς και εάν η ε ιχείρηση έχει υ ο έσει στο αρά τωµα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την αροχή ληροφοριών ου ζητούνται α ό το ήµο. 3. Y εύθυνη δήλωση της αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ό ως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υ ογραφής, ου θα αναφέρει την χώρα ροέλευσης των ροσφεροµένων ροϊόντων. Τα ροαναφερόµενα δεν εφαρµόζονται για ροϊόντα ροέλευσης α ό χώρες της Ευρω αϊκής Ένωσης. Στην ερί τωση αυτή, θα αναγράφεται ότι τα ροϊόντα ροέρχονται α ό την Ε.Ε. χωρίς να αναφέρεται το συγκεκριµένο κράτος µέλος ροέλευσης. 4. Y εύθυνη δήλωση της αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ό ως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υ ογραφής, ου θα αναφέρει το εργοστάσιο στο ο οίο κατασκευάζεται το ροσφερόµενο είδος και τον τό ο εγκατάστασης του. 5. α) Εφόσον οι ροσφέροντες δεν αράγουν οι ίδιοι τα ρος ροµήθεια είδη, µερικώς ή ολικώς, σε δικό τους εργοστάσιο, ρέ ει να ε ισυνάψουν υ εύθυνη δήλωση, του νόµιµου εκ ροσώ ου της κατασκευάστριας εταιρείας, ή του εισαγωγέα των ροϊόντων ου να δηλώνει ότι α οδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριµένης ροµήθειας, σε ερί τωση ου κατακυρώνεται η ροµήθεια στο διαγωνιζόµενο. Η συνεργασία του κατασκευαστή µε τον εισαγωγέα θα ιστο οιείται µε δήλωση του κατασκευαστή τελευταίου τριµήνου. β) Σε ερί τωση ου οι ροσφέροντας έχουν ετοιµο αράδοτα τα ρος ροµήθεια είδη (στην α οθήκη τους) αντί των ανωτέρω δηλώσεων (του νόµιµου εκ ροσώ ου της κατασκευάστριας εταιρείας, ή του εισαγωγέα των ροϊόντων) µ ορούν να ροσκοµίσουν υ εύθυνη δήλωση της αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ό ως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υ ογραφής, ου θα αναφέρει ότι τα ροσφερόµενα είδη είναι διαθέσιµα και ετοιµο αράδοτα δυο (2) µέρες µετά την ηµεροµηνία υ ογραφής της σύµβασης και η αράδοση τους θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25 της αρούσας διακήρυξης. 6. Y εύθυνη δήλωση της αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ό ως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υ ογραφής, ου θα αναφέρει ότι τα ροσφερόµενα είδη θα είναι αρίστης οιότητας και ότι σε ερί τωση ου υ άρξει ο οιοδή οτε ρόβληµα στη χρησιµο οίηση τους α ό τον ήµο Χανίων και τα Νοµικά του Πρόσω α, ο ροµηθευτής υ οχρεούται στην αντικατάσταση τους µε άλλο καλύτερης οιότητας. 7. Y εύθυνη δήλωση της αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ό ως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υ ογραφής, ου θα αναφέρει τον φορέα /φορείς ροµηθείας και την οµάδα/ οµάδες για τις ο οίες θα υ οβάλουν ρόσφορα. Εφόσον τα αρα άνω έγγραφα, δηλώσεις και ιστο οιητικά δεν είναι λήρη, η ροσφορά θεωρείται ελλι ής και δεν λαµβάνεται υ όψη. Στην ερί τωση αυτή ε ιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισµένος φάκελος ου εριέχει την κυρίως ροσφορά. Εφιστάται ιδιαίτερη η ροσοχή όσων θα άρουν µέρος στο διαγωνισµό ότι οι ροσφορές κατατίθενται αυτο ροσώ ως. Οι Ανώνυµες Εταιρείες εκ ροσω ούνται α ό µέλος του ιοικητικού τους Συµβουλίου ή α ό άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο ρόσω ο, α αιτείται Σελ. 20 από 67

21 σχετική α όφαση.σ., οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης και οι Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρείες εκ ροσω ούνται α ό τον νόµιµο εκ ρόσω ο ή α ό άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο ρόσω ο. Εάν οι ροµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντι ρόσω ο τους, υ οβάλλουν µαζί µε την ροσφορά συµβολαιογραφικό ληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρηµένη για το γνήσιο της υ ογραφής του εκ ροσω ούµενου α ό ο οιαδή οτε αρµόδια αρχή. Κανένας δεν µ ορεί να εκ ροσω εί στο διαγωνισµό, ερισσότερες α ό µία (1) εταιρείες, ή ένωση ροµηθευτών ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκ ροσω εί άλλο φυσικό ρόσω ο, εταιρία, συνεταιρισµό ή και ένωση ροµηθευτών. Στην ερί τωση αυτή α οκλείονται όλες οι ροσφορές, εκτός εάν α οσύρει ο ενδιαφερόµενος όλες τις ροσφορές εκτός α ό µία, µε την ο οία θα συµµετάσχει στο διαγωνισµό. Ε ίσης, δεν µ ορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό για λογαριασµό του, υ άλληλος εταιρίας ου συµµετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύµβουλος αµειβόµενος α ό αυτή µε µισθό ή και µε άλλο τρό ο αµοιβής. Εάν σε κά οια χώρα δεν εκδίδονται τα αρα άνω ιστο οιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύ τουν όλες τις αρα άνω ερι τώσεις, µ ορούν να αντικατασταθούν α ό ένορκη βεβαίωση του ροµηθευτή ου γίνεται ενώ ιον ικαστικής ή ιοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους ροµηθευτές, ου στη χώρα τους δεν ροβλέ εται α ό το νόµο ένορκη βεβαίωση, αυτή µ ορεί να αντικατασταθεί µε υ εύθυνη δήλωση, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υ ογραφής του δηλούντος. Όσα δικαιολογητικά ροσκοµίζονται σε φωτοτυ ία εκτός α ό το µη οφειλής ρος το ηµοτικό Ταµείο Χανίων, θα ρέ ει ε ί οινή α οκλεισµού να είναι νόµιµα θεωρηµένα ως γνήσια φωτοαντίγραφα. Τα δικαιολογητικά ου είναι συντεταγµένα σε ξένη γλώσσα να συνοδεύονται α ό ε ίσηµη µετάφραση ό ως ορίζεται στο Άρθρο 12 της αρούσης. ΆΡΘΡΟ 7 Χρόνος και Τρό ος Υ οβολής Προσφορών. 1.Οι ροσφορές κατατίθενται ενώ ιον της Ε ιτρο ής ιενέργειας ιαγωνισµών στις 23/04/2014 ηµέρα Τετάρτη α ό ώρα 11:00 µ µέχρι και 11:30 µ. (ώρα λήξης ε ίδοσης ροσφορών). 2.Οι ροσφορές µ ορεί να α οσταλούν και ταχυδροµικά ή και µε ο οιοδή οτε άλλο τρό ο µε την ροϋ όθεση ότι θα εριέρχονται στην υ ηρεσία του ήµου µέχρι την ροηγουµένη του διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα. Οι εν λόγω ροσφορές ρωτοκολούνται έτσι ώστε να α οδεικνύεται η ηµεροµηνία αραλαβής. 3.Προσφορές ου εριέρχονται στο ήµο µε ο οιοδή οτε τρό ο ριν α ό τη διενέργεια του διαγωνισµού δεν α οσφραγίζονται, αλλά αραδίδονται στην Ε ιτρο ή ιενέργειας ιαγωνισµών ριν τη λήξη της ροθεσµίας ου καθορίζεται α ό τη διακήρυξη, ροκειµένου να α οσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες ου κατατέθηκαν µε την ροαναφερόµενη διαδικασία. Προσφορές ου κατατίθενται εκ ρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές. ΑΡΘΡΟ 8 Προσφορές Μειοδοτών- Τιµές Προσφορών. 1. Η ροσφερόµενη τιµή θα είναι σταθερή καθ ολη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης και θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Ε ίσης θα εριλαµβάνει τις υ έρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη ε ιβάρυνση για αράδοση των υλικών ελεύθερων ό ως ροβλέ εται στη αρούσα διακήρυξη. Η τιµή θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως και θα δίνεται ανά µονάδα ως εξής: Σελ. 21 από 67

22 α. Τιµή µε κρατήσεις (οι ο οίες θα βαρύνουν τον ροµηθευτή), χωρίς ΦΠΑ. β. Ποσοστό ΦΠΑ (ε ί τοις εκατό) στο ο οίο υ άγεται το είδος. (Σε ερί τωση ου αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται α ό την Υ ηρεσία). Για τη σύγκριση των ροσφορών λαµβάνεται υ ' όψη η τιµή µε κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ. 2. Ο ανάδοχος υ όκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις και κάθε είδους άλλη ε ιβάρυνση ου θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού, λην του Φ.Π.Α. ο ο οίος βαρύνει το ήµο και τα Νοµικά του Πρόσω α. 3. Προσφορές ου δίδουν τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος ή θέτουν όρο ανα ροσαρµογής α ορρί τονται ως α αράδεκτες. 4. Προσφορά ου δεν ροκύ τει µε σαφήνεια η ροσφερόµενη τιµή, α ορρί τεται ως α αράδεκτη µε α όφαση τις Οικονοµικής Ε ιτρο ής, ύστερα α ό γνωµοδότηση της Ε ιτρο ής Αξιολόγησης. 5. Προσφορές ου αρουσιάζουν - κατά την κρίση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των α οτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο - ε ιφυλάξεις ή τρο ο οιήσεις ή ουσιώδεις α οκλίσεις σε ο οιοδή οτε όρο της αρούσας διακήρυξης και των συνοδευτικών αυτής τευχών διαγωνισµού δεν γίνονται δεκτές. Αντίθετα δεν α ορρί τονται ροσφορές εάν οι αρουσιαζόµενες α οκλίσεις κρίνονται ως ε ουσιώδεις. 6. Προσφορές ου είναι αόριστες, ανε ίδεκτες εκτίµησης, υ ό αίρεση α ορρί τονται ως α αράδεκτες µετά α ό ροηγούµενη γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των α οτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. Σε κάθε ερί τωση για την κατακύρωση, α οφασίζει η Οικονοµική Ε ιτρο ή, η δε σχετική α όφαση υ οβάλλεται για έλεγχο νοµιµότητας. 7. Εάν στο διαγωνισµό οι ροσφερόµενες τιµές είναι υ ερβολικά χαµηλές, οι ροσφορές θα εξετάζονται λε τοµερώς ριν την έκδοση της α όφασης κατακύρωσης. Για το σκο ό αυτό θα ζητηθούν α ό τον ροσφέροντα να αρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας της οικονοµικής ροσφοράς του ή τις τεχνικές λύσεις ου έχουν ε ιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες ου διαθέτει ο ροσφέρων στις ο οίες ε αληθεύει ριν την α όρριψη της ροσφοράς. 8. Εναλλακτικές ροσφορές δεν θα γίνονται α οδεκτές. 9. Αντι ροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υ άρξουν, α ορρί τονται ως α αράδεκτες. 10. Οι συµµετέχοντες µ ορούν να υ οβάλλουν ροσφορά σε µια ή σε ερισσότερες οµάδες των ρος ροµήθεια ειδών ό ως ορίζονται στο άρθρο 1 της αρούσας διακήρυξης. Η ρόσφορα, µε οινή α οκλεισµού, ρέ ει να καλύ τει όλα τα ειδή και τις οσότητες κάθε οµάδας ου συµµετέχουν, µε αντίστοιχη κατάθεση εγγυητικής ε ιστολής. 11. εν θα λαµβάνεται υ όψη ροσφορά, η ο οία θα δίδεται για µέρος µόνο των οσοτήτων ή των ειδών κάθε οµάδας. Γι' αυτό οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να ροσφέρουν όλα τα είδη κάθε οµάδας και για ολόκληρη την οσότητα ου αναγράφεται στον ενδεικτικό ροϋ ολογισµό της οµάδας ου συµµετέχουν. 12. Η ροσφορά ρέ ει να κατατίθεται α οκλειστικά και µόνο µε το έντυ ο ροσφοράς, ου ε ισυνά τεται στο Παράρτηµα Γ. 13. Ο ήµος και τα Νοµικά του ρόσω α δεν υ οχρεούνται να α ορροφήσουν το σύνολο των οσοτήτων ου αναγράφονται στον ενδεικτικό ροϋ ολογισµό και ο ροµηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει α οζηµίωση για αυτό. Εφόσον όµως κριθεί σκό ιµη η ροµήθεια του συνόλου των οσοτήτων, ο µειοδότης υ οχρεούται να αντα οκριθεί στην α αίτηση του ήµου και των νοµικών του ροσώ ων. ΆΡΘΡΟ 9 Προέλευση των Προσφερόµενων ειδών. Σελ. 22 από 67