Β Ο Υ Λ Ε Υ Μ Α /

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β Ο Υ Λ Ε Υ Μ Α 3 9 6 / 2 01 2 www.dikigoros.gr"

Transcript

1 Σελίδα 1 από 17 ΒΟΥΛΕΥΜΑ 396/2012 TO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Παναγιώτη Παυλίδη, Πρόεδρο Πληµµελειοδικών, Κωνσταντίνο Αλεξίου και Μαρία Τοµπάζη, Πληµµελειοδίκες. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕ στο γραφείο του Προέδρου στις 5 Ιανουαρίου 2012 παρουσία της Αντεισαγγελέως Πληµµελειοδικών Ευφηµίας Τσιράκογλου και της Γραµµατέως Κλεονίκης Περπερίδου, για να αποφασίσει σε ποινική υπόθεση για την οποία η Αντεισαγγελέας έχει υποβάλει τη µε αριθµό (743)ΕΓ 16-11/82/ πρόταση της, που έχει ως εξής: Κατόπιν υποβολής της από εγκλήσεως (υπ αρίθµ. Β.Μ. Γ2009Εγχ/ ) των: 1. Α.Τ. του Β. και 2. Μ.Λ. του Ι., κατοίκων αµφοτέρων - Θεσ/νίκης, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος της Α.Κ. του Ι., κατοίκου Θεσ/νίκης, για απάτη κατ εξακολούθηση, µε συνολικό όφελος και αντίστοιχη προκληθείσα ζηµία άνω των ευρώ, (άρθρα 98 και 386 παρ. 1, 3, περ. β' του ΠΚ) και παραγγέλθηκε η διενέργεια κύριας ανάκρισης, µετά την περάτωση της οποίας, µε την απολογία της κατηγορουµένης και τη γνωστοποίηση του πέρατος της ανάκρισης στους διαδίκους, (κατά τα άρθρα 270 παρ. 1, εδ. α 1 και 308 παρ. 4 ΚΠ, όπως τα άρθρα αυτά ισχύουν σήµερα), εισάγω τη δικογραφία που σχηµατίστηκε στο Συµβούλιό σας, σύµφωνα µε το άρθρο 308 παρ. 1 ΚΠ, (όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 20 παρ. 1 του Ν. 3160/2003 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 3904/2010) και εκθέτω τα ακόλουθα: Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 386, παρ. 1 ΠΚ, «Όποιος µε σκοπό να αποκοµίσει ο ίδιος ή άλλος παράνοµο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία, πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη, ή ανοχή µε την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και αν η ζηµιά που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα µεγάλη, µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.». Για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της απάτης απαιτείται : α) σκοπός του δράστη να

2 Σελίδα 2 από 17 περιποιήσει στον εαυτό του ή άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος, όχι δε και η πραγµατοποίηση του οφέλους αυτού, β) εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων (υπαλλακτικώς µικτό έγκληµα), γ) παραπλάνηση σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή συνεπεία της πιο πάνω εν γνώσει παραστάσεως ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή της αθέµιτης αποκρύψεως ή παρασιωπήσεως αληθών ως παραγωγού αιτίας και δ) βλάβη ξένης περιουσίας, η οποία να τελεί σε αιτιώδη συνάφεια µε τη συµπεριφορά στην οποία παραπείσθηκε ο απατηθείς και, επίσης, µε τις παραπλανητικές ενέργειες ή παραλείψεις του δράστη και η οποία υπάρχει σε περίπτωση µειώσεως ή χειροτερεύσεως της περιουσίας του παθόντος, έστω και εάν αυτός έχει αξίωση ανόρθωσης της (ΑΠ 1577/2002 Ποιν νη , ΑΠ 380/2001, Ποιν νη , ΑΠ 1685/1995, ΠοινΧρ. ΜΣΤ 1277, ΑΠ 465/1995, Υπερασπ , ΑΠ 2133/1993, ΝοΒ , ΑΠ 1656/1993, ΠοινΧρ ). Κατά την έννοια του άρθρου 386 ΠΚ, ως «γεγονότα» νοούνται τα πραγµατικά περιστατικά που αναφέρονται στο παρελθόν ή στο παρόν, ή τουλάχιστον συµβαίνουν τη στιγµή που διαπράττεται η απάτη και όχι εκείνα που πρόκειται να συµβούν, δηλαδή τα αναγόµενα στο µέλλον, όπως είναι οι απλές υποσχέσεις ή συµβατικές υποχρεώσεις, (ΑΠ 1751/2000, Ποιν νη , ΑΠ 657/1998, ΠοινΧρ , Συµβ.ΑΠ 299/1998, ΠοινΧρ ). Στην έννοια του ψευδούς γεγονότος δεν υπάγονται επίσης τα αναφερόµενα σε ενδιάθετες υποκειµενικές καταστάσεις που δεν είναι ελέγξιµες και ποινικά κολάσιµες, όπως κίνητρα, επιθυµίες, προθέσεις, σκοποί. Είναι απαραίτητο το γεγονός να είναι στοιχείο του εξωτερικού κόσµου, που µπορεί να γίνει αντιληπτό και να ελεγχθεί, (ΣυµβΕφΑΘ 422/1996, Υπέρ ). Η πρόθεση του δράστη να µην εκπληρώσει τη συµβατική υποχρέωση που ανέλαβε, ακόµα και όταν υπάρχει ήδη από την αρχή, δεν συνιστά γεγονός υπό την έννοια του άρθρου 386 ΠΚ, αφού δεν ανάγεται στο παρελθόν ή στο παρόν, αλλά στο µέλλον, (ΑΠ 416/2001, Ποιν νη , ΑΠ 1816/1999, Ποιν νη , ΣυµβΑΠ 1099/1997, Ποιν ικ ). Υποκειµενικά είναι αναγκαίος ο δόλος, που περιλαµβάνει την γνώση και την θέληση

3 Σελίδα 3 από 17 πραγµάτωσης των στοιχείων της αντικειµενικής υπόστασης, καθώς και το σκοπό του δράστη να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος (βλ. ΑΠ 74/1989 ΠοινΧρον ΛΘ.713 και ΑΠ 1827/88 ΠοινΧρονΛΘ'. 613). Κατά την παρ. 3 του άρθρου 386 ΠΚ, όπως αυτή ισχύει σήµερα µετά την αντικατάσταση της, αρχικά µε το άρθρο 1, παρ. 11 του Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104/ ) και στη συνέχεια µε το άρθρο 14, παρ. 4 του Ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112/ ), η απάτη προσλαµβάνει κακουργηµατικό χαρακτήρα και επιβάλλεται κάθειρξη µέχρι δέκα ετών, σε δύο περιπτώσεις: «α) αν ο υπαίτιος διαπράττει απάτες κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζηµία υπερβαίνουν το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ ή β) αν το περιουσιακό όφελος ή η προξενηθείσα ζηµία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εβδοµήντα τριών χιλιάδων (73.000) ευρώ». Χρόνος τελέσεως της απάτης είναι ο χρόνος της παραστάσεως ψευδών γεγονότων ή της αθέµιτης απόκρυψης ή παρασιώπησης αληθινών γεγονότων, (ΣυµβΑΠ 405/2004 Ποιν νη , ΑΠ 1224/88 ΠοινΧρ ), ενώ είναι αδιάφορος ο χρόνος κατά τον οποίο επήλθε η περιουσιακή βλάβη στον παθόντα (ΑΠ 1186/90 ΝοΒ , ΣυµβΑΠ 1281/1985 ΠοινΧρ ). Σύµφωνα µε το άρθρο 98 ΠΚ, αν περισσότερες πράξεις του ίδιου προσώπου συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήµατος, το δικαστήριο µπορεί να εφαρµόσει τη διάταξη του άρθρου 94 παρ. 1 ΠΚ περί συρροής, να επιβάλει µία και µόνο ποινή, για την επιµέτρηση της οποίας λαµβάνει υπόψη το όλο περιεχόµενο των περισσοτέρων πράξεων. Στη διάταξη αυτή µε το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 2721/1999 προστέθηκε δεύτερη παράγραφος, κατά την οποία η αξία του αντικειµένου της πράξης και η περιουσιακή βλάβη ή το περιουσιακό όφελος που προκύπτουν από την κατ 1 εξακολούθηση τέλεση του εγκλήµατος, λαµβάνονται συνολικά υπόψη, αν ο δράστης απέβλεπε µε τις µερικότερες πράξεις στο αποτέλεσµα αυτό. Το κατ' εξακολούθηση έγκληµα αποτελεί ιδιαίτερη µορφή πραγµατικής συρροής εγκληµάτων για το οποίο το δικαστήριο αντί να εφαρµόσει το άρθρο 94 ΠΚ µπορεί να επιβάλει ενιαία ποινή. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για να χαρακτηρισθεί µια αληθινή

4 Σελίδα 4 από 17 πραγµατική συρροή ως κατ 1 εξακολούθηση έγκληµα είναι: α) οι επιµέρους πράξεις να προσβάλλουν έννοµα αγαθά σε περισσότερες από µία µονάδες τους. Αν η προσβολή αφορά προσωποπαγή έννοµα αγαθά, ο φορέας τους πρέπει να είναι πάντα ο ίδιος, ενώ αν αφορά περιουσιακά έννοµα αγαθά οι φορείς µπορεί να είναι διαφορετικά πρόσωπα αλλά οι επιµέρους πράξεις να παρουσιάζουν φυσική οµοιότητα, β) οι επιµέρους πράξεις να είναι οµοειδείς, δηλαδή να πραγµατώνουν την ίδια αντικειµενική υπόσταση, γ) οι επιµέρους πράξεις να απέχουν χρονικά µεταξύ τους τόσο, ώστε και η ιστορική τους συνέχεια να µη χάνεται και περισσότερες (όσες και οι πράξεις) µονάδες του εννόµου αγαθού να προσβάλλονται, δ) να υπάρχει ενιαίος δόλος του δράστη για εξακολούθηση της αυτής συµπεριφοράς, ε) να συνεκδικαστούν οι περισσότερες αυτές πράξεις (ΑΠ 1821/1984 ΠοινΧρ ΛΕ'.564, ΑΠ 1391/1993 ΠοινΧρ ΜΓ.1153, Λ, Μαργαρίτη, «Το κατ εξακολούθηση έγκληµα» έκδ. 1997, σελ. 17 επ.). Περαιτέρω, στο κατ' εξακολούθηση έγκληµα για τον χαρακτηρισµό της πράξεως ως κακουργήµατος ή πληµµελήµατος λαµβάνονται υπόψη όλες οι µερικότερες πράξεις και ο χαρακτηρισµός γίνεται µε βάση τη βαρύτερη απ' αυτές, (ΣυµβΑΠ 1375/83 ΠοινΧρ 1984, ΑΠ 172/82 ΠοινΧρ , Ελλ ). Στην από έγκληση τους οι εγκαλούντες, Α.Τ. και Μ.Λ., οι οποίοι τυγχάνουν σύζυγοι, ισχυρίζονται ότι, η κατηγορουµένη, Α.Κ., µε την κατ' εξακολούθηση προς αυτούς παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, τόσο κατά το χρόνο της γνωριµίας τους, όσο και στη συνέχεια, τους έπεισε ότι τυγχάνει έµπειρη χρηµατίστρια και ότι µπορεί να διαχειριστεί µε ασφάλεια και προς όφελος τους τα χρήµατα τους, ενώ αποκλειστικός σκοπός της ήταν να ποριστεί παράνοµο περιουσιακό όφελος σε βάρος της περιουσίας τους, γεγονός το οποίο επέτυχε, αποκοµίζοντας τέτοιο όφελος συνολικού ύψους ,55 ευρώ. Ειδικότερα, οι εγκαλούντες ισχυρίζονται ότι, µε την κατηγορουµένη γνωρίστηκαν στη Θεσσαλονίκη το φθινόπωρο του 2006, µέσω του κοινού φίλου τους Ι.Π., ο οποίος και τους συνέστησε να εµπιστευτούν τα χρήµατα τους σ αυτήν. Ότι, η κατηγορουµένη παρέστησε εν γνώσει της ψευδώς προς αυτούς ότι τυγχάνει

5 Σελίδα 5 από 17 εξαιρετικά επιτυχηµένη και έµπειρη χρηµατίστρια που συνεργάζεται µε την ανώνυµη εταιρία επενδυτικής διαµεσολάβησης µε την επωνυµία «Σ. ΑΕΕ» και την «I.» -. Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, µε γνωριµίες που της εξασφάλιζαν «εσωτερικές» - εµπιστευτικές πληροφορίες αναφορικά µε το µέλλον µετοχών και κινητών αξιών και άρα εγγυηµένα κέρδη για τους πελάτες της, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονταν διάφορα πρόσωπα που είχαν αποκοµίσει χάριν των υπηρεσιών της κέρδη πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Ότι, συνεπεία των ως άνω παραστάσεων της κατηγορουµένης και την προσωπική εγγύηση του κοινού τους φίλου Ι.Π., κάµφθηκαν οι όποιες αµφιβολίες τους και πείστηκαν για το προσοδοφόρο της επένδυσής τους και έτσι προχώρησαν την παρουσία και της κατηγορουµένης - στην υπογραφή έντυπου Χρηµατιστηριακού λογαριασµού, προκειµένου να ανοιχτεί λογαριασµός, µέσω του οποίου θα κινούνταν οι χρηµατιστηριακές συναλλαγές τους, εκδόθηκαν δε δύο κωδικοί, ένας για έκαστο εγκαλούντα, µέσω της τράπεζας «ALPHA BANK», στην διαδικασία εκδόσεως των οποίων παρέστη επίσης η κατηγορουµένη, παριστώντας ότι τυγχάνει στέλεχος - συνεργάτης της «Σ. ΑΕΕ», µέσω της οποίας θα διαβιβάζονταν στην Αθήνα οι εντολές για τις αγοραπωλησίες των µετοχών που θα διενεργούνταν στο όνοµα των εγκαλούντων. Ότι, συνεπεία των ως άνω ψευδών παραστάσεων ο πρώτος εγκαλών προέβη σε τοποθέτηση χρηµάτων µέσω της «ALPHA BANK» στον χρηµατιστηριακό λογαριασµό του (υπ αριθµ κωδικό), ποσού ευρώ την και ευρώ την , ενώ τις επόµενες ηµέρες, κατόπιν προτροπών της κατηγορουµένης, κατέβαλε προς αυτήν σε µετρητά το ποσό των ευρώ, προκειµένου να τα παίξει η ίδια για λογαριασµό του στο χρηµατιστήριο, αλλά µε άλλο τρόπο - κατά τους ισχυρισµούς της -τρόπο, χωρίς να δώσει στον εγκαλούντα περαιτέρω εξηγήσεις, ποσό το οποίο, όπως στη συνέχεια αποδείχτηκε, ουδέποτε η κατηγορουµένη κατέθεσε στον κωδικό του πρώτου εγκαλούντα. Ότι, το Μάρτιο 2007 άρχισαν να παραλαµβάνουν αναλυτικές καταστάσεις περί της χρηµατιστηριακής θέσης του πρώτου εγκαλούντα και έτσι ήρθησαν και οι τελευταίες επιφυλάξεις τους για την φερεγγυότητα της

6 Σελίδα 6 από 17 κατηγορουµένης, ενώ ταυτόχρονα η κατηγορουµένη τους έπεισε ότι δεν ήταν απαραίτητη η παρουσία τους στην εταιρία δεδοµένου ότι η ίδια είχε τον αποκλειστικό έλεγχο. Ότι, στη συνέχεια η κατηγορουµένη, έχοντας αποκτήσει την πλήρη εµπιστοσύνη τους, έπεισε τον πρώτο εγκαλούντα να προβεί σε σύναψη σύµβασης καταναλωτικού δανείου µε το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, προκειµένου να αυξήσει το χαρτοφυλάκιο του, γεγονός το οποίο αυτός έπραξε, συνάπτοντας την καταναλωτικό δάνειο ευρώ. Ότι, στη συνέχεια, τα χρήµατα αυτά τα παρέδωσε στην κατηγορουµένη, καταθέτοντας την στο υποκατάστηµα της τράπεζας «EFG EUROBANK ERGASIAS», στο όνοµα της - ως συνεργάτιδα της «Σ. Α.Ε.» - το ποσό των ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα ευρώ τα κατέβαλε προς αυτήν σε µετρητά. Ότι, στη συνέχεια η κατηγορουµένη, ακολουθώντας την ίδια τακτική έπεισε τον πρώτο εγκαλούντα να λάβει την και έτερο καταναλωτικό δάνειο από την τράπεζα «EFG EUROBANK ERGASIAS», ποσού ευρώ, εκ του οποίου της κατέβαλε ο εγκαλών το ποσό των ευρώ προκειµένου να το επενδύσει σε κινητές αξίες για λογαριασµό του και µέσω του χρηµατιστηριακού κωδικού του, ενώ το υπόλοιπο ποσό των ευρώ, παρά τις αντιρρήσεις της κατηγορουµένης, κράτησαν οι εγκαλούντες για την κάλυψη των προσωπικών αναγκών τους. Ότι, στη συνέχεια, περί το Σεπτέµβριο 2007, άρχισε η κατηγορουµένη να παροτρύνει τους εγκαλούντες να επενδύσουν κι άλλα χρήµατα στο χρηµατιστήριο και επειδή οι τελευταίοι αρνούνταν και διαµαρτύρονταν για την καθυστέρηση των κερδών στα ήδη επενδυµένα κεφάλαιά τους και επειδή, παρά τις υποσχέσεις της κατηγορουµένης περί εξόφλησης των δανείων εντός δύο - τριών µηνών, τα δάνεια παρέµεναν ανεξόφλητα, προκειµένου να τους ηρεµήσει ανέλαβε η ίδια η κατηγορουµένη την αποπληρωµή των ληφθέντων από τον πρώτο εγκαλούντα δανείων. Ότι, στη συνέχεια, περί τα τέλη Οκτωβρίου 2007, η κατηγορουµένη ισχυρίζονταν ότι εάν δεν φτάσουν να επενδύσουν το ποσό των ευρώ στο χρηµατιστήριο δεν θα πάρουν φράγκο και µε τον τρόπο αυτό έπεισε τον πρώτο εγκαλούντα να καταρτίσει την και έτερη σύµβαση καταναλωτικού δανείου µε την τράπεζα «EFG EUROBANK

7 Σελίδα 7 από 17 ERGASIAS», ποσού ευρώ, χρήµατα τα οποία κατέβαλε στην κατηγορουµένη σε δύο δόσεις των ευρώ, την και , Ότι, µετά την κατάρτιση και του τρίτου δανείου, οπότε οι εγκαλούντες έβλεπαν ότι δεν έχουν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, αλλά και ότι τα ποσά που είχαν δοθεί στην κατηγορουµένη - όπως προέκυπτε από τα ενηµερωτικά σηµειώµατα που ελάµβαναν από τη χρηµατιστηριακή - δεν είχαν επενδυθεί σε εντολές αγοράς µετοχών στο όνοµα του πρώτου εγκαλούντα, η κατηγορουµένη άρχισε να µειώνει τις επαφές της µαζί τους. Ότι, στη συνέχεια, περί το Μάρτιο 2008, η κατηγορουµένη, για να καθησυχάσει του εγκαλούντες, τους πρότεινε να πάρουν νέα δάνεια µε ευνοϊκότερους όρους, προκειµένου µε αυτά να εξοφλήσουν τα δύο πρώτα δάνεια που είχαν λάβει, γεγονός που έπραξαν οι εγκαλούντες και έτσι, την ο πρώτος εγκαλών συνήψε καταναλωτικό δάνειο ύψους ευρώ µε την τράπεζα «MILLENΝIUM BANK» το ποσό του οποίου παρέδωσε στην κατηγορουµένη για να εξοφλήσει µέρος των δανείων τους, ενώ κατά τον ίδιο χρόνο και για τον ίδιο σκοπό και η δεύτερη εγκαλούσα, Μ.Λ. παρέδωσε στην κατηγορουµένη το ποσό των ευρώ που εξασφάλισε από άτοκο δάνειο που συνήψε µε συγγενικό της πρόσωπο. Ότι, προκειµένου να πειστούν οι εγκαλούντες ότι η κατηγορουµένη θα διέθετε τα χρήµατα αυτά για την µερική εξόφληση των δανείων τους, έλαβαν στην κατοχή τους από την κατηγορουµένη δύο µεταχρονολογηµένες επιταγές της τράπεζας «EFG EUROBANK ERGASIAS», τις οποίες εξέδωσε η τελευταία εις διαταγήν τους και συγκεκριµένα, την υπ' αριθµ. επιταγή εις διαταγήν του πρώτου εγκαλούντα και την υπ' αριθµ. επιταγή εις διαταγήν της δεύτερης εγκαλούσας, µε ηµεροµηνία εκδόσεως αµφοτέρων την , πληρωτέες σε χρέωση του υπ αριθµ. τραπεζικού λογαριασµού της κατηγορουµένης στην ως άνω τράπεζα. Ότι, παρά τη διαβεβαίωση της κατηγορουµένης, έως τον Ιούλιο 2008, τα δάνεια τους δεν είχαν εξοφληθεί µερικώς, πλην όµως, η τελευταία εξακολουθούσε να τους υπόσχεται ότι θα προβεί. σε εξόφληση τους και προκειµένου να τους διασφαλίσει προέβη σε αλλαγή της ηµεροµηνίας εκδόσεως των ως άνω δύο επιταγών από σε Ότι, από το καλοκαίρι του 2008 η

8 Σελίδα 8 από 17 κατηγορουµένη µετέβαλλε παντελώς τη συµπεριφορά της, µείωσε τις επαφές της µε τους εγκαλούντες στο ελάχιστο, ενώ το φιλικό κλίµα µεταξύ τους άρχισε να χάνεται. Ότι, από το Σεπτέµβριο 2008 οι επαφές των εγκαλούντων µε την κατηγορουµένη ήταν εντελώς τυπικές, περιοριζόµενες µόνο στην περιοδική είσπραξη από την κατηγορουµένη διαφόρων ποσών που έµπαιναν στο βιβλιάριο της τράπεζας «ALPHA BANK» των εγκαλούντων, τα οποία προέρχονταν από τη ρευστοποίηση των αρχικών µετοχών στις οποίες είχε επενδυθεί το ποσό των ευρώ που είχε δοθεί στην κατηγορουµένη, για τα οποία ποσά η κατηγορουµένη ισχυρίζονταν ψευδώς προς τους εγκαλούντες ότι δεν είναι δικά τους αλλά της εταιρίας «Σ. ΑΕΕ» και γι αυτό έπρεπε να επιστραφούν σ' αυτήν και µε τον τρόπο αυτό τους απέσπασε σταδιακά από την έως την το συνολικό ποσό των ευρώ. Ότι, από τα τέλη του 2008 η κατηγορουµένη εξαφανίστηκε, δεν απαντούσε ούτε στις τηλεφωνικές κλήσεις τους, οι ίδιοι δεν είχαν εισπράξει κανένα ποσό, ούτε τα δάνεια που έλαβαν είχαν εξοφληθεί, ενώ σταµάτησε να έρχεται στον πρώτο εγκαλούντα και η περιοδική ενηµέρωση που ελάµβανε αναφορικά µε τη χρηµατιστηριακή θέση του. Ότι, περί τα τέλη Ιανουαρίου 2009 η κατηγορουµένη ζήτησε από τον πρώτο εγκαλούντα να υπογράψει διάφορα έγγραφα από τη χρηµατιστηριακή, γεγονός που ο ίδιος αρνήθηκε να πράξει, απαιτώντας από την κατηγορουµένη αναλυτική ενηµέρωση για την πορεία των χαρτοφυλακίων και χρηµάτων που δικαιούνταν και, παρακάµπτοντας τις οδηγίες της κατηγορουµένης να µην επισκεφθεί την χρηµατιστηριακή «Σ. ΑΕΕ», αµφότεροι οι εγκαλούντες αποφάσισαν να µεταβούν στα γραφεία της τελευταίας αυτοπροσώπως. Ότι, συνοµιλώντας µε την υπεύθυνη της εν λόγω εταιρίας, Κ.Κ., διαπίστωσαν ότι είχαν πέσει θύµατα απάτης εκ µέρους της κατηγορουµένης, καθόσον κανένα άλλο ποσό πέραν των ευρώ που είχε τοποθετηθεί στις αρχές του 2007 στον κωδικό του εγκαλούντα δεν επενδύθηκε στο όνοµα του τελευταίου ή της δεύτερης εγκαλούσας, ότι, τον Ιανουάριο 2008 ρευστοποιήθηκε το σύνολο του χαρτοφυλακίου του εγκαλούντα και από το µήνα αυτό η καρτέλα του ήταν µηδενική, ότι, η κατηγορούµενη ουδέποτε υπήρξε υπάλληλος ή συνεργάτης της «Σ.

9 Σελίδα 9 από 17 ΑΕΕ» ή οποιασδήποτε άλλης εταιρίας λήψης - διαβίβασης εντολών ή παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, αλλά απλός παίκτης - πελάτης της «Σ. ΑΕΕ» όπως και οι ίδιοι οι εγκαλούντες, ότι, ουδέποτε η κατηγορουµένη ασχολήθηκε επαγγελµατικά µε το χρηµατιστήριο και ότι, τα ποσά που είχαν κατατεθεί από τον εγκαλούντα καθ' υπόδειξη της κατηγορουµένης στην «EF G EUROBA NK» µε αναγραφόµενο πελάτη την «I.-. Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ», δεν είχαν κατατεθεί σε κωδικό των εγκαλούντων, αλλά σε κωδικό της κατηγορουµένης. Τέλος, οι εγκαλούντες ισχυρίζονται ότι, µε την κατ εξακολούθηση παράσταση των προαναφερθέντων ψευδών γεγονότων ως αληθινών η κατηγορουµένη κατάφερε να αποσπάσει από τον πρώτο εγκαλούντα το συνολικό ποσό των ευρώ και από τη δεύτερη εγκαλούσα το ποσό των ευρώ και συνολικά και από τους δύο το ποσό των ευρώ, ζηµιώνοντας την περιουσία τους µε το συνολικό ποσό των ,55 ευρώ, το οποίο είναι το ποσό που προκύπτει από το προαναφερθέν ποσό των ευρώ, αφαιρουµένου από αυτό των ποσών που κατέβαλε η κατηγορουµένη για την εξόφληση των δανείων των εγκαλούντων, (βλ. κρινόµενη έγκληση). Η κατηγορουµένη Α.Κ., αρνείται την τέλεση των αποδιδόµενων σ' αυτήν αξιοποίνων πράξεων ισχυρίζεται ότι, µε τους εγκαλούντες γνωρίστηκε περί το έτος µέσω του κοινού τους φίλου, Ι.Π. (ή Μ.). Ότι, τα τέλη του έτους 2006, χωρίς στο ενδιάµεσο να έχει οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία µαζί τους, της τηλεφώνησε η δεύτερη εγκαλούσα, Μ.Λ., ζητώντας της να φέρει την ίδια και τον σύζυγο της - πρώτο εγκαλούντα σε επαφή µε την εταιρία επενδυτικής διαµεσολάβησης «Σ. Α.Ε.Ε.», της οποίας πελάτισσα ήταν η ίδια η κατηγορουµένη, καθόσον οι εγκαλούντες είχαν παράπονα από την Εθνική Χρηµατιστηριακή της οποίας ήταν πελάτες έως τότε. Ότι, η ίδια ανταποκρίθηκε στο αίτηµα των εγκαλούντων και αφού τους έφερε σε επαφή µε τους υπευθύνους της «Σ. ΑΕΕ» ανοίχτηκαν λογαριασµοί στο όνοµα τους για την πραγµατοποίηση των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τους, στον λογαριασµό δε του πρώτου εγκαλούντα κατατέθηκε από αυτόν το ποσό των ευρώ, το οποίο επενδύθηκε στη συνέχεια σύµφωνα

10 Σελίδα 10 από 17 µε τις εντολές του, µέσω της «Σ. ΑΕΕ», αποφέροντας προς αυτόν κέρδος ευρώ, αρνείται δε ότι η ίδια ισχυρίστηκε προς τους εγκαλούντες ότι τυγχάνει συνεργάτης ή στέλεχος της ανωτέρω εταιρίας, ή ότι υποσχέθηκε προς αυτούς την εξασφάλιση µεγάλων κερδών. Περαιτέρω, η κατηγορουµένη οµολογεί ότι πράγµατι έλαβε από τους εγκαλούντες σταδιακά το συνολικό ποσό των ευρώ και συγκεκριµένα ότι έλαβε ποσά ύψους ευρώ την , , και , µε τη συµφωνία όµως τα ποσά αυτά να ληφθούν από την ίδια ως δάνεια, προκειµένου να επενδυθούν στο χρηµατιστήριο κατά τον τρόπο που η ίδια θεωρούσε επωφελέστερο, στο δικό της όνοµα και όχι στο όνοµα των εγκαλούντων και να τους επιστρέψει σε κάθε περίπτωση το ληφθέν κεφάλαιο και το ήµισυ των όποιων κερδών θα είχε από την επένδυση του κεφαλαίου αυτού, κρατώντας η ίδια για τον εαυτό της το υπόλοιπο ήµισυ των κερδών, για το λόγο αυτό άλλωστε αποδέχτηκε αµέσως να αποπληρώνει τα ληφθέντα από τον πρώτο εγκαλούντα δάνεια, αλλά και να τους παραδώσει δύο επιταγές εκδόσεως της, ποσού ευρώ έκαστης εξ αυτών. Τέλος ισχυρίζεται ότι, οι χρηµατιστηριακές επενδύσεις του ως άνω ποσού δεν επέφεραν τα αναµενόµενα κέρδη, µε αποτέλεσµα τα χρήµατα αυτά να χαθούν, γεγονός όµως που γεννά αποκλειστικά και µόνον αστικές αξιώσεις σε βάρος της εκ µέρους των εγκαλούντων και δεν στοιχειοθετεί οποιαδήποτε ποινική της ευθύνη, (βλ. απολογία της κατηγορουµένης ενώπιον της ανακρίτριας, µετά του συνηµµένου σ' αυτήν απολογητικού υποµνήµατος και την από έκθεση ανωµοτί κατάθεσης της). Από το αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας και ειδικότερα από τις µαρτυρικές καταθέσεις, τις ανωµοτί καταθέσεις των πολιτικώς εναγόντων και όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, σε συνδυασµό µε την απολογία της κατηγορουµένης (προκαταρκτική και ανακριτική), αξιολογούµενο κατά την αρχή της ηθικής απόδειξης, προέκυψαν τα εξής πραγµατικά περιστατικά: Οι εγκαλούντες γνωρίστηκαν µε την κατηγορουµένη περί τα τέλη του έτους 2006, µέσω του κοινού τους φίλου Ι.Π.. Η κατηγορουµένη, όπως και η ίδια οµολογεί, ασχολούνταν µε το χρηµατιστήριο ως επενδύτρια τουλάχιστον από το έτος 1997, γεγονός το οποίο πληροφορήθηκαν οι εγκαλούντες τόσο από την

11 Σελίδα 11 από 17 ίδια κατά τις µεταξύ τους συζητήσεις, όσο και από τον προαναφερθέντα κοινό φίλο τους. Κατά το χρόνο της γνωριµίας τους η κατηγορουµένη διενεργούσε χρηµατιστηριακές συναλλαγές µέσω της εταιρίας επενδυτικής διαµεσολάβησης «Σ. Α.Ε.Λ..Ε», που είχε έδρα τη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Αγ. Σοφίας αρ. 17, υπεύθυνη της οποίας τύγχανε η Κ.Κ., της οποίας η κατηγορουµένη ήταν πελάτισσα από το έτος Οι εγκαλούντες, είτε επειδή οι ίδιοι το επιθυµούσαν, είτε κατόπιν παρότρυνσης της κατηγορουµένης, αποφάσισαν να ασχοληθούν µε αυτόν τον κλάδο επενδύσεων (χρηµατιστηριακό), διαµέσου της ως άνω εταιρίας επενδυτικής διαµεσολάβησης και για το λόγο αυτό ζήτησαν από την κατηγορουµένη να τους φέρει σε επαφή µε τους υπευθύνους της εταιρίας αυτής. Πράγµατι, αµφότεροι οι εγκαλούντες µετέβησαν στην ως άνω εταιρία και υπέγραψαν την τα απαιτούµενα έγγραφα, λαµβάνοντας έκαστος εξ αυτών από έναν κωδικό επενδυτή και εξουσιοδοτώντας την εταιρία «Σ. Α.Ε.Λ..Ε.» να τους αντιπροσωπεύει ενώπιον της ανωνύµου χρηµατιστηριακής εταιρίας µε την επωνυµία «. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», µε το διακριτικό τίτλο «I. Α.Ε.Π.Ε.Υ.», που έδρευε στην Αθήνα, αναφορικά µε τη διαβίβαση των εντολών τους για αγορές και πωλήσεις µετοχών και λοιπών αξιών τις οποίες θα διενεργούσαν και οι οποίες αποτελούσαν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στο Χρηµατιστήριο Αξιών, στα όρια τιµών που οι ίδιοι θα όριζαν, (βλ. τις από εξουσιοδοτήσεις των εγκαλούντων στην «Σ. ΑΕΛ Ε» και έγγραφα στοιχείων επενδυτή, καθώς και αντίστοιχα έγγραφα της κατηγορουµένης). Εν συνεχεία, ο πρώτος εγκαλών κατέθεσε µέσω της τράπεζας «ALPHA BANK», το συνολικό ποσό των ευρώ, ( ευρώ την και ευρώ την ) προκειµένου να επενδυθεί σε διάφορες µετοχές, µε τη διαµεσολάβηση της «Σ. ΑΕΑ Ε». Άπασες δε οι εντολές για τη διενέργεια των συναλλαγών που επακολούθησαν και διαφαίνονται στη χρηµατιστηριακή καρτέλα του πρώτου εγκαλούντα, διενεργήθηκαν από τον ίδιο αυτοπροσώπως, ο οποίος, (όπως και ο ίδιος οµολογεί στην κρινόµενη έγκληση του,) µετέβαινε τακτικά στα γραφεία της ως άνω εταιρίας και υπέγραφε τις αντίστοιχες εντολές

12 Σελίδα 12 από 17 αγοράς. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει µε την κατάθεση της και η υπεύθυνη της ως άνω εταιρίας διαβίβασης εντολών, «Σ. ΑΕΛ Ε», Κ.Κ., (βλ. την από κατάθεση της εν λόγω µάρτυρος και αντίγραφα εντολών του πρώτου εγκαλούντα, τη γνησιότητα των οποίων δεν αµφισβητεί ο τελευταίος). Περαιτέρω, από κανένα στοιχείο δεν προέκυψε ότι η κατηγορουµένη παρέστησε εν γνώσει της ψευδώς προς τους εγκαλούντες ότι, η ίδια τυγχάνει συνεργάτης της παραπάνω εταιρίας διαβίβασης εντολών, ή οποιασδήποτε άλλης εταιρίας, γεγονός άλλωστε που ευχερώς µπορούσαν να διαπιστώσουν οι εγκαλούντες, τόσο λόγω της προσωπικής επαφής τους µε τους υπευθύνους της προαναφερθείσας εταιρίας, όσο και από πληροφορίες του κοινού φίλου τους, Ι.Π., για τον οποίο ισχυρίζονται στην έγκληση τους ότι τους συνέστησε την κατηγορουµένη ως έµπειρη στα χρηµατιστηριακά πράγµατα, χωρίς να διευκρινίζουν τι επακριβώς ισχυρίστηκε ο ανωτέρω στους εγκαλούντες αναφορικά µε την ιδιότητα της κατηγορουµένης. Περαιτέρω προέκυψε ότι, οι εγκαλούντες έδωσαν σταδιακά προς την κατηγορουµένη το συνολικό ποσό των ευρώ, γεγονός περί του οποίου συνοµολογούν αµφότερα τα διάδικα µέρη. Το ποσό αυτό προήλθε από τραπεζικά δάνεια που έλαβε ο πρώτος εγκαλών και ειδικότερα, από δάνειο ευρώ που έλαβε την από το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο εκ του οποίου έδωσε την ποσό ευρώ προς την κατηγορουµένη, από δάνειο ευρώ που έλαβε την από την «EFG EUROBANK ERGASIAS», εκ του οποίου έδωσε ποσό ευρώ στην κατηγορουµένη και από δάνειο ευρώ που έλαβε την από την ίδια τράπεζα «EFG EUROBANK ERGASIAS», εκ του οποίου έδωσε διαδοχικά την και το συνολικό ποσό των ευρώ ( ευρώ έκαστη φορά) προς την κατηγορουµένη, Όπως επίσης προκύπτει από τα υπάρχοντα στη δικογραφία έγγραφα, αλλά συνοµολογούν και τα διάδικα µέρη, τα ως άνω ποσά που παραδόθηκαν στην κατηγορουµένη, κατατέθηκαν αυθηµερόν σε λογαριασµό της χρηµατιστηριακής εταιρίας µε την επωνυµία «. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» της τράπεζας «EFG EUROBANK» µε την αιτιολογία «Κ.Α.», (εκτός από την

13 Σελίδα 13 από 17 τελευταία καταβολή που έλαβε χώρα την για τις οποία - κατά τους ισχυρισµούς της κατηγορουµένης - στην αιτιολογία κατάθεσης αναφέρεται ο κωδικός της µητέρας της, Ε.Κ.). Αναφορικά µε την αιτία καταβολής των ως άνω επιµέρους ποσών, από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν προκύπτει ότι τα ποσά αυτά συµφωνήθηκε να κατατεθούν από την κατηγορουµένη στον τραπεζικό λογαριασµό της προαναφερθείσας χρηµατιστηριακής εταιρίας για λογαριασµό του κωδικού των εγκαλούντων και ότι, συνεπεία απατηλών παραστάσεων της κατηγορουµένης κατατέθηκαν σε κωδικούς της τελευταίας, καθόσον, όπως και οι εγκαλούντες συνοµολογούν, ο πρώτος εξ αυτών ήταν παρών κατά στις επίµαχες καταθέσεις και έλαβε αντίγραφα των αντίστοιχων καταθετηρίων (τουλάχιστον των δύο πρώτων καταθέσεων), δυνάµενος ευχερώς να διαπιστώσει την αιτιολογία κατάθεσης εκάστου ποσού και ποιόν χρηµατιστηριακό κωδικό αυτό αφορούσε. Αντιθέτως, από το γεγονός της - συνοµολογούµενης και από τους εγκαλούντες - συµφωνίας περί πληρωµής από την κατηγορουµένη των ληφθέντων από τον πρώτο εγκαλούντα δανείων, όσο και από το γεγονός της εκδόσεως και παραδόσεως από την κατηγορουµένη στους εγκαλούντες δύο (2) µεταχρονολογηµένων επιταγών και συγκεκριµένα των υπ αριθµ.. και επιταγών της τράπεζας «EFG EUROBANK ERGASIAS», ποσού ευρώ έκαστη εξ αυτών, µε ηµεροµηνία έκδοσης την και συνολικού ποσού ευρώ, ενισχύονται οι ισχυρισµοί της κατηγορουµένης περί του ότι, το ως άνω συνολικό ποσό ευρώ είχε δοθεί από τους εγκαλούντες σταδιακά ως δάνειο προς αυτήν, µε την ειδικότερη συµφωνία να επενδυθεί στο χρηµατιστήριο στο όνοµα της, κατά τη δική της απόλυτη κρίση, να αποδοθεί ατόκως στους εγκαλούντες και να διανεµηθούν εξίσου µεταξύ τους τα κέρδη που θα προέλθουν από την επένδυση του ποσού αυού. Ο ισχυρισµός των εγκαλούντων ότι, οι προαναφερθείσες δύο επιταγές εκδόθηκαν εις διαταγήν τους και παραδόθηκαν από την κατηγορουµένη προς αυτούς προκειµένου να εξασφαλίσουν ότι η κατηγορουµένη θα διέθετε το ποσό των ευρώ που της παρέδωσαν την στην εξόφληση των έως τότε ληφθέντων απτό τον πρώτο εγκαλούντα δανείων, σε µία περίοδο µάλιστα που - καθ' οµολογία τους - είχαν διαπιστώσει ήδη την

14 Σελίδα 14 από 17 αναξιοπιστία της κατηγορουµένης και την ανακολουθία των λεγοµένων της και είχαν αραιώσει τις επαφές τους µαζί της δεν αντέχει στην κοινή λογική, καθόσον δεν υφίστατο κάποιος σοβαρός λόγος για να αναθέσουν την ενέργεια αυτή στην κατηγορουµένη, αλλά µπορούσαν µε ευχέρεια και ασφάλεια να προβούν σε εξόφληση των επίµαχων δανείων οι ίδιοι αυτοπροσώπως. Ακόµα, από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν προκύπτει ότι, ο πρώτος εγκαλών κατέβαλε σε µετρητά στην κατηγορουµένη, στις αρχές Φεβρουαρίου 2007 το ποσό των ευρώ, την το ποσό των ευρώ, καθώς και την το ποσό των ευρώ και µάλιστα το τελευταίο αφού το έλαβε προηγουµένως δυνάµει καταναλωτικού δανείου από την τράπεζα «MILLENNIUM BANK», (οι εγκαλούντες δεν προσκοµίζουν σχετικά έγγραφα περί συνάψεως του επικαλούµενου καταναλωτικού δανείου από την τράπεζα «MILLENNIUM BANK»). To ίδιο ισχύει και για τον ισχυρισµό της δεύτερης εγκαλούσας, περί παραδόσεως προς την κατηγορουµένη κατά τον προαναφερθέντα χρόνο ( ) ποσού ευρώ σε µετρητά, προερχόµενα από άτοκο δάνειο που έλαβε η δεύτερη εγκαλούσα από συγγενικό της πρόσωπο, (το οποίο δεν κατονοµάζει), αλλά και για τον ισχυρισµό των εγκαλούντων ότι, εκτός των ανωτέρω ποσών, παρέδωσαν σταδιακά προς την κατηγορουµένη, κατά το χρονικό διάστηµα από έως το συνολικό ποσό των ευρώ και ειδικότερα, την ποσό ευρώ, την ποσό ευρώ, την ποσό ευρώ, την ποσό ευρώ, την ποσό ευρώ, την ποσό ευρώ, την ποσό ευρώ και την ποσό ευρώ, η στιγµή που - κατά τους ισχυρισµούς των ιδίων - ήδη από το καλοκαίρι του έτους 2008, διαπίστωσαν ότι καµία διαβεβαίωση της κατηγορουµένης δεν επαληθεύτηκε και οι σχέσεις τους είχαν καταστεί πλέον εντελώς τυπικές. Ακόµα όµως και στην υποθετική περίπτωση που ήθελε θεωρηθεί ότι οι επικαλούµενες από τους εγκαλούντες καταβολές προς την κατηγορουµένη τυγχάνουν αληθείς, ουδόλως αποδεικνύονται οι ειδικότερες µεταξύ τους συµφωνίες δυνάµει των οποίων αυτές διενεργήθηκαν. Από το υπάρχον µάλιστα στη δικογραφία αντίγραφο της αναλυτικής

15 Σελίδα 15 από 17 χρηµατιστηριακής καρτέλας της δεύτερης εγκαλούσας, Μ.Λ., προκύπτει ότι, ποσό ευρώ κατατέθηκε την στην «ALPHA BANK», στον κωδικό αυτής, προκειµένου να επενδυθεί στο χρηµατιστήριο, γεγονός που αντιφάσκει µε τους ισχυρισµούς της δεύτερης εγκαλούσας ότι ουδέποτε κατατέθηκε κάποιο ποσό στον δικό της χρηµατιστηριακό κωδικό. Οι ισχυρισµοί των εγκαλούντων δεν ενισχύονται ούτε από τις καταθέσεις των προτεινοµένων από αυτούς µαρτύρων, καθόσον οι τελευταίοι δεν έχουν προσωπική αντίληψη των γεγονότων και των ειδικότερων συµφωνιών µεταξύ των εγκαλούντων και της κατηγορουµένης, αλλά τις όποιες πληροφορίες από την διαφορά των προαναφερθέντων προσώπων τις αντλούν από τους εγκαλούντες, (βλ. τις από δύο εκθέσεις ένορκης εξέτασης των µαρτύρων, Θ.Λ. και Ι.Λ.). Από τα προεκτεθέντα συνάγεται ότι η κατηγορουµένη δεν προέβη στις επικαλούµενες από τους εγκαλούντες παραστάσεις ψευδών γεγονότων ως αληθινών, η µη επαλήθευση δε των τυχόν γενοµένων εκ µέρους της κατηγορουµένης προς τους εγκαλούντες υποσχέσεων περί απολαβής από το χρηµατιστήριο υψηλών κερδών, ή η τυχόν αθέτηση άλλων υποσχέσεων της, αφορώντων την προσήκουσα εκπλήρωση των συναφθέντων µεταξύ αυτής και των εγκαλούντων συµβάσεων δανείου, (ακόµα και στην υποθετική περίπτωση που ήθελε θεωρηθεί ότι η κατηγορουµένη είχε ειληµµένη την απόφαση να µην προβεί σε ολοσχερή εξόφληση τους), ως αναγόµενων στο προσεχές ή απώτερο µέλλον, δεν συνιστούν «γεγονότα» µε την έννοια που απαιτεί ο νόµος για τη στοιχειοθέτηση του αδικήµατος της απάτης, για τους λόγους που εκτίθενται στη µείζονα σκέψη της παρούσας. Συνακόλουθα, δεν προκύπτουν σε βάρος της κατηγορουµένης επαρκείς ενδείξεις για την παραποµπή της στο ακροατήριο για την πράξη της απάτης κατ' εξακολούθηση, απ5 την οποία η ζηµία που προξενήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των ευρώ, για την οποία κατηγορείται και για το λόγο αυτό θα πρέπει το Συµβούλιό σας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 309 παρ. 1, εδ. α και 310 παρ. 1, εδ. α' ΚΠ να αποφανθεί ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία σε βάρος της για την πράξη αυτή.

16 Σελίδα 16 από 17 Περίπτωση επιβολής των δικαστικών εξόδων σε βάρος των εγκαλούντων δεν υφίσταται, διότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 585 παρ. 1 ΚΠ, όπως αυτό ισχύει σήµερα, αφού δεν προέκυψε ότι αυτοί υπέβαλαν την κρινόµενη έγκληση από δόλο ή βαριά αµέλεια. ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ κατά της Α.Κ. του Ι., κατοίκου Θεσ/νίκης, για απάτη κατ' εξακολούθηση, µε συνολικό όφελος και αντίστοιχη προκληθείσα ζηµία άνω των ευρώ, (άρθρα 98 και 386 παρ. 1, 3, περ. β' του ΠΚ), πράξεις που φέρονται ότι τελέσθηκαν από αυτήν στη Θεσσαλονίκη, κατά το χρονικό διάστηµα από το Σεπτέµβριο του έτους 2006 έως το εκέµβριο του έτους 2008, σε βάρος των εγκαλούντων: 1. Α.Τ. του Β. και 2. Μ.Λ. του Ι., κατοίκων αµφοτέρων Θεσ/νίκης. Θεσσαλονίκη 28 Νοεµβρίου 2011 Η Εισαγγελέας Ευφηµία Τσιράκογλου Αντεισαγγελέας Πληµµελειοδικών» Την πρόταση της αυτή η Αντεισαγγελέας την ανέπτυξε προφορικά και ύστερα αποχώρησε. ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Σε βάρος της κατηγορουµένης Α.Κ. του Ι., κατοίκου Θεσσαλονίκης, ασκήθηκε ποινική δίωξη για την πράξη της απάτης κατ' εξακολούθηση µε συνολικό όφελος και συνολική ζηµία άνω των ,00 ευρώ για τον (άρθρ.98, 386 1,3 περ.β' Π.Κ.), κατόπιν της από εγκλήσεως των Α.Τ. του Β. και Μ.Λ. του Ι. κατοίκων Θεσσαλονίκης και διενεργήθηκε κυρία ανάκριση από τον Ανακριτή του 3 ου Τακτικού Τµήµατος Πληµµελειοδικών Θεσσαλονίκης, η οποία και περατώθηκε νόµιµα, µε την απολογία της κατηγορουµένης στην οποία δεν επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι και της γνωστοποιήθηκε το πέρας της κυρίας ανάκρισης νοµότυπα (αρθρ ΚΠ ). Κατόπιν τούτου, νόµιµα εισάγεται η σχηµατισθείσα δικογραφία ενώπιον αυτού του Συµβουλίου (αρθρ β' και ΚΠ ), µε την υπ' αριθµ. ( 743)

17 Σελίδα 17 από 17 ΕΓ 16-11/82/ πρόταση του αρµόδιου Εισαγγελέα. Από το αποδεικτικό υλικό που συγκεντρώθηκε κατά την κύρια ανάκριση και συγκεκριµένα από τις καταθέσεις των εξετασθέντων µαρτύρων, από όλα τα έγγραφα που υπάρχουν στη δικογραφία, προέκυψαν -κατά την κρίση του παρόντος Συµβουλίου- τα πραγµατικά περιστατικά που εκτίθενται αναλυτικά και αιτιολογηµένα στην εισαγγελική πρόταση, στις ορθές και νόµιµες σκέψεις της οποίας και το Συµβούλιο αναφέρεται κατά τα λοιπά, προς αποφυγή άσκοπων επαναλήψεων [βλ. ΟλΑΠ 1227/1979 ΠοινΧρ Λ'. 253 (Συµβ)ΑΠ 1762/06 ΝοΒ , (Συµβ)ΑΠ 597/95 ΠοινΧρ ΜΕ. 935, (Συµβ)ΑΠ 1199/90 ΠοινΧρ ΜΑ Βάσει αυτών, δεν υφίστανται καθόλου ενδείξεις ενοχής για την παραποµπή στο ακροατήριο της ως άνω; κατηγορουµένης για την πράξη της απάτης κατ' εξακολούθηση µε συνολικό όφελος και συνολική ζηµία άνω των ,00 ευρώ, που της αποδίδεται. Εποµένως πρέπει να µην γίνει κατηγορία εναντίον της για την ανωτέρω διωκόµενη πράξη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των αρθρ περ. α 1 και εδ. α ΚΠ. Τέλος τα δικαστικά έξοδα της ποινικής διαδικασίας θα πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του ηµοσίου, καθόσον η έγκληση δεν προέκυψε ότι υποβλήθηκε από δόλο ή βαρεία αµέλεια των εγκαλούντων. ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Έχοντας υπ' όψιν και τις διατάξεις των αρθρ. 3Ο9 1 περ. α' και εδ. α' ΚΠ ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ να µην γίνει κατηγορία κατά της κατηγορουµένης Α.Κ. του Ι., κατοίκου Θεσσαλονίκης, για την πράξη της απάτης κατ' εξακολούθηση µε συνολικό όφελος και συνολική ζηµία άνω των ,00 ευρώ, πράξη που φέρεται ότι τελέστηκε από αυτήν στη Θεσσαλονίκη κατά το χρονικό διάστηµα από το µήνα Σεπτέµβριο του έτους 2006 έως και το µήνα εκέµβριο του έτους 2008 σε βάρος των εγκαλούντων Α.Τ. του Β. και Μ.Λ. του Ι. κατοίκων.. Θεσσαλονίκης. ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ και ΕΓΙΝΕ στη Θεσσαλονίκη στις 5 Ιανουαρίου 2012 και ΕΚ ΟΘΗΚΕ στον ίδιο τόπο στις 6/4/2012. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σελίδα 1 από 11 ΒΟΥΛΕΥΜΑ 978/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σελίδα 1 από 11 ΒΟΥΛΕΥΜΑ 978/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 1 από 11 ΒΟΥΛΕΥΜΑ 978/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές, Αικατερίνη Φράγκου, Πρόεδρο Πληµµελειοδικών, Κοσµία Γιαννούση, Πληµµελειοδίκη - Εισηγήτρια και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 01 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. Πρωτ.: 1567. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ) -----------

Αθήνα, 01 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. Πρωτ.: 1567. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ) ----------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Όλγα Αλεξίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ: 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/νση: oalexiou@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ TΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ TΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ Αριθµ. Απόφ.: 1768/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ TΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ Το ικαστήριο που συγκροτήθηκε από τους ικαστές: 1. ΠΑΠΑ ΑΚΑΚΗ Νικόλαο, Στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06 Μαΐου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 1732. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ) -----------

Αθήνα, 06 Μαΐου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 1732. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ) ----------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Όλγα Αλεξίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ: 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/νση: oalexiou@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ ά. 37, παρ. 2 και 3 Κ.Π.Δ.

Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ ά. 37, παρ. 2 και 3 Κ.Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ.: 1517. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ) -----------

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ.: 1517. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ) ----------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Δρ. Ν. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Όλγα Αλεξίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ: 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/νση: oalexiou@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΠΑΤΗ. Παναγιώτης Γεωργίου, CFE, CRMA Πρόεδρος HACFE

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΠΑΤΗ. Παναγιώτης Γεωργίου, CFE, CRMA Πρόεδρος HACFE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΠΑΤΗ Παναγιώτης Γεωργίου, CFE, CRMA Πρόεδρος HACFE Χρηματιστηριακή Απάτη Τι είναι η χρηματιστηριακή απάτη Τύποι χρηματιστηριακής απάτης Χρηματιστηριακή Απάτη, ορισμός Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 Α. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι. Εισαγωγή...25 ΙΙ. Ιστορική επισκόπηση του θεσμού της ασφάλισης και των νομοθετικών μέτρων που τιμωρούν την απάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Από το γραφείο του Θεόδωρου Ρουσόπουλου δίνεται το υπόμνημα που. κατέθεσε σήμερα στην Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή σχετικά με την

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Από το γραφείο του Θεόδωρου Ρουσόπουλου δίνεται το υπόμνημα που. κατέθεσε σήμερα στην Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή σχετικά με την Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Από το γραφείο του Θεόδωρου Ρουσόπουλου δίνεται το υπόμνημα που κατέθεσε σήμερα στην Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή σχετικά με την Υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθµ. Βουλ. 1157/2007. Το ικαστικό Συµβούλιο του Στρατοδικείου Αθηνών.

ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθµ. Βουλ. 1157/2007. Το ικαστικό Συµβούλιο του Στρατοδικείου Αθηνών. ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθµ. Βουλ. 1157/2007 Το ικαστικό Συµβούλιο του Στρατοδικείου Αθηνών. Συγκροτήθηκε από τους ικαστές: 1. Παπαδακάκη Νικόλαο, Στρατιωτικό ικαστή Β,Προεδρεύοντα,επειδή κωλύεται ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Από τις αρκετές εκατοντάδες S.O.S ερωτήσεων που διαθέτουμε Όλες οι ερωτήσεις απαντούνται αναλυτικά από

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 7765/2010 Αριθµός κατάθεσης έφεσης /24.06.2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /20.06.2007 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τακτική ιαδικασία Συγκροτήθηκε από τους ικαστές

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Αθήνα 29 Απριλίου 2013 e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Αθήνα 29 Απριλίου 2013 e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Αθήνα 29 Απριλίου 2013 e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :10908 Χειρίστρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθµ. Βουλ. 1539/2006

ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθµ. Βουλ. 1539/2006 ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθµ. Βουλ. 1539/2006 Το ικαστικό Συµβούλιο του Στρατοδικείου Αθηνών που συγκροτήθηκε από τους ικαστές: 1. Καστάνη Θεόδωρο Στρατιωτικό ικαστή Α, Προεδρεύοντα ικαστή 2. Γόγολο Ζώη Στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠΧ-ΔΛΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΒΠΧ-ΔΛΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/47/οικ.21243 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δικαστικό Μέγαρο Θεσ/κης 26ης Οκτωβρίου 5

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δικαστικό Μέγαρο Θεσ/κης 26ης Οκτωβρίου 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Αθήνα 21 Ιουνίου 2013 e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :15659 Χειρίστρια:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L303, 02.12.2000, σ.16 Για σκοπούς ορθής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2000/78/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α I. Προπαρασκευαστική Διαδικασία 1 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 3 2. Κλήση µάρτυρα - Αποδεικτικό επιδόσεως κλήσεως µάρτυρα (άρθρα 213 και 161 ΚΠΔ) 7 3. Γνωστοποίηση µαρτύρων στον κατηγορούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗΣ DNA

Π Ρ Ο Σ ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗΣ DNA 1 ΚΩΣΤΑΣ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 23-3ος ΟΡ. - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 38 34 545, 33 00 690 FAX 33 00 690 Π Ρ Ο Σ Τον 33 ο Ανακριτή του Πρωτοδικείου Αθηνών ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗΣ DNA ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις Δράμα, 29 Ιανουαρίου 2010 Αρ.Πρωτ. 1089 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις Από την 26.01.2010 εφαρμόζεται ο ν. 3816/2010 Ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3500/2006 Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3500/2006 Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις. Νόμος 3500/2006 Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Για τον παρόντα νόμο θεωρείται: 1. ενδοοικογενειακή βία, η τέλεση αξιόποινης πράξης,

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ. Αρ. 243 ΠΚ: Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ. Αρ. 243 ΠΚ: Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ Αρ. 243 ΠΚ: Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας Υπάλληλος που στα καθήκοντά του ανάγεται η έκδοση ή η σύνταξη δημόσιων εγγράφων, αν κατά την έκδοση ή τη σύνταξή τους παραλείπει να βεβαιωθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΒΗ-Π1Ι Α Α: ΑΝΑΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΨΒΗ-Π1Ι Α Α: ΑΝΑΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 Α Α: ΑΝΑΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) Ο Η Όνομα Επώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ 31.12.2012 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (1) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚ Α

ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ 31.12.2012 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (1) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚ Α ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ 31.12.2012 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (1) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚ Α ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚ Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ ΙΣ 1 ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΗΞ/ΣΜΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/1/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/1/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρή πτώση για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.158,03 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,62%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 138,78 εκατ. εκ των οποίων 51,81

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 157, 30.4.2004, σ.16. «Οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

...: 1-1398/20.12.2010. 4. 7.3869/2010 «µ µ. , 20-12-2010 µ..: 1-1398/20-12-2010 . : 101 81 : 210 3893546 FAX : 210 3829640 213),

...: 1-1398/20.12.2010. 4. 7.3869/2010 «µ µ. , 20-12-2010 µ..: 1-1398/20-12-2010 . : 101 81 : 210 3893546 FAX : 210 3829640 213), .....: 1-1398/20.12.2010 µ,, 4. 7.3869/2010 «µ µ» ( 130), 20-12-2010 µ..: 1-1398/20-12-2010 µµ µ µ. / :.. : 101 81 : 210 3893546 FAX : 210 3829640, : 1. 4. 7.3869/2010 «µ µ» ( 130). 2. ) 90 µ, µ. / 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 10/2/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 10/2/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρή άνοδος για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.254,75 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,37%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 93,66 εκατ. εκ των οποίων 8,64 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Τα αρ.σ81/4/10.1.2002 και Σ00/10/12.6.2008 Γενικά Έγγραφα.

Τα αρ.σ81/4/10.1.2002 και Σ00/10/12.6.2008 Γενικά Έγγραφα. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar @ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘ Η Ν ΩΝ Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 3 παρ. 2 Ν. 3869/2010)

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘ Η Ν ΩΝ Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 3 παρ. 2 Ν. 3869/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμός απόφασης 302 /Φ 1915/2014 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘ Η Ν ΩΝ Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 3 παρ. 2 Ν. 3869/2010) Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη., τον

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΕΠΕΥ / Α.Ε.Ε.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΕΠΕΥ / Α.Ε.Ε. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΕΠΕΥ / Α.Ε.Ε. Ι. Εταιρικά 1. ΦΕΚ στο οποίο δηµοσιεύθηκε η Ανακοίνωση της καταχώρισης στο ΜΑΕ της απόφασης της αρµόδιας Νοµαρχίας για την παροχή άδειας σύστασης και την έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιριών «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΡΓΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ ι i ιι Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΕΜΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ Ο ΕΣΑΓΈΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΟΥ ΠΑΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔIΟΚΗΤιΚΟ ΤΗΛ. 2106411526 ΦΑΞ 2106411523 Αριθ. Πρωτ.: 1071 Αριθμός Γνωμοδότησης: 3/13 ΠΡΟΣ το Υπουργείο Οlκονομικών- Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 8 Iανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 13

Αθήνα, 8 Iανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα, 8 Iανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 13 ΠΡΟΣ: 1. Κέντρα Αδυνατίσματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 315/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 16 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 164 / 05-11-2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 164 / 05-11-2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ 164 / 05-11-2014 ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΚ/3: Στέλεχος Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) (όνομα & επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου.. (τόπος), οδός (διεύθυνση αριθμός). Στερούμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3126 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 66 20030319 Τέθηκε σε ισχύ: 19.03.2003 Ηµ.Υπογραφής: 18.03.2003 Τίτλος: Ποινική ευθύνη των Υπουργών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Κο Παπαπαρίση Απόστολο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ. Β Σώματος Στρατού 30 Τηλεφ. 211-1048215-216

ΠΡΟΣ: Κο Παπαπαρίση Απόστολο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ. Β Σώματος Στρατού 30 Τηλεφ. 211-1048215-216 ΠΡΟΣ: Κο Παπαπαρίση Απόστολο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Σχη (ΤΧ) ε.α ΔΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Β Σώματος Στρατού 30 Τηλεφ. 211-1048215-216 ΤΚ 413 34, Λάρισα Φ.900/75/21153 ΚΟΙΝ: -ΒΥ/ΓΕΣ Σ.3436 -ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ Αθήνα, 12 Νοε

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις»

«Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 1. Οι υποψήφιοι Κατηγορίας Β των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω:

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Λάρισα, 13/03/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ,

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ Email: insolvency@drcor.mcit.gov.cy Website: www.mcit.gov.cy/drcor www.cyprusbarassociation.org

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ: 123/2007 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Σπυρίδωνα Ζακόπουλο, Πρόεδρο Εφετών, Παρέσσα Τσαντεκίδου και Ιωάννα

ΑΡΙΘΜΟΣ: 123/2007 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Σπυρίδωνα Ζακόπουλο, Πρόεδρο Εφετών, Παρέσσα Τσαντεκίδου και Ιωάννα ΑΡΙΘΜΟΣ: 123/2007 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Σπυρίδωνα Ζακόπουλο, Πρόεδρο Εφετών, Παρέσσα Τσαντεκίδου και Ιωάννα Πετροπούλου, Εφέτες. Συνεδρίασε στο ειδικό δωμάτιο διασκέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ι. Βασικά έγγραφα νοµιµοποίησης 1. Φ.Ε.Κ. στο οποίο δηµοσιεύθηκε η Ανακοίνωση της καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της απόφασης της εποπτεύουσας αρχής για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 232 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 129 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/11/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/11/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Στο +2,04% η ΕΗ, στο -2,40% η ΕΤΕ. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.141,33 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,69%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 80,05 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑΤΩΝ Ονοματεπώνυμο.. Δ/νση.. Παρακαλώ να μου χορηγήσετε νέα Α.Φ.Μ... άδεια ίδρυσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Μ.Τ.Π.Υ.)

ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Μ.Τ.Π.Υ.) www.doe.gr ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Μ.Τ.Π.Υ.) Διεύθυνση: Κηφισίας 32 Τ.Κ.15125 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 2106873373-2106873382 Περισσότερες πληροφορίες: Αυτόματος τηλεφωνητής 2106873303

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση «Νέα Αρχή») ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου: o o

ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση «Νέα Αρχή») ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου: o o ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση «Νέα Αρχή») ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ. ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Τελευταία ενημέρωση : 6 Απριλίου 2013 Λογ. 44.11 Παραθέτουμε το τμήμα της απαιτήσεων : Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ΠΟΛ.1016/7.2.2005 που αφορά τις προβλέψεις επισφαλών ΠΟΛ.1016/7.2.2005... Άρθρο 9

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986.

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986. Εάν η επιχείρησή σας ανήκει στα «μη κύρια τουριστικά καταλύματα», θα χρειαστεί να υποβάλετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας: ΙΙ. Μη κύρια τουριστικά καταλύματα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Επέμβαση σε αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Επέμβαση σε αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠοινΔικ 10/2013 (ΕΤΟΣ 16ο) 929 Επέμβαση σε αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (γνωμ.) ΙΩΑΝΝΗ Δ. ΙΓΓΛΕΖΑΚΗ, Επίκ. Καθηγητή Τμ. Νομικής ΑΠΘ, Δικηγόρου Η χρήση εκτύπωσης μηνυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. Οι υποψήφιοι της Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Στέφανος Φακής, Δικηγόρος, Ms Ποινικού Δικαίου ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Ποια τα στοιχεία της κλοπής; Κλοπή : άρθρο 372 Στοιχεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Στέφανος Φακής, Δικηγόρος, Ms Ποινικού Δικαίου ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Τι είναι η Ποινική Δικονομία και ποια η

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση "Νέα Αρχή" Ν4152/2013) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Προς τον ΟΑΕΕ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/13155 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/13155 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος,3/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/13155 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Ιούνιος 2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Αναφέρετε, κατά συνοπτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ A

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ A ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ A ΕΝΤΟΛΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ Η ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα