Β Ο Υ Λ Ε Υ Μ Α /

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β Ο Υ Λ Ε Υ Μ Α 3 9 6 / 2 01 2 www.dikigoros.gr"

Transcript

1 Σελίδα 1 από 17 ΒΟΥΛΕΥΜΑ 396/2012 TO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Παναγιώτη Παυλίδη, Πρόεδρο Πληµµελειοδικών, Κωνσταντίνο Αλεξίου και Μαρία Τοµπάζη, Πληµµελειοδίκες. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕ στο γραφείο του Προέδρου στις 5 Ιανουαρίου 2012 παρουσία της Αντεισαγγελέως Πληµµελειοδικών Ευφηµίας Τσιράκογλου και της Γραµµατέως Κλεονίκης Περπερίδου, για να αποφασίσει σε ποινική υπόθεση για την οποία η Αντεισαγγελέας έχει υποβάλει τη µε αριθµό (743)ΕΓ 16-11/82/ πρόταση της, που έχει ως εξής: Κατόπιν υποβολής της από εγκλήσεως (υπ αρίθµ. Β.Μ. Γ2009Εγχ/ ) των: 1. Α.Τ. του Β. και 2. Μ.Λ. του Ι., κατοίκων αµφοτέρων - Θεσ/νίκης, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος της Α.Κ. του Ι., κατοίκου Θεσ/νίκης, για απάτη κατ εξακολούθηση, µε συνολικό όφελος και αντίστοιχη προκληθείσα ζηµία άνω των ευρώ, (άρθρα 98 και 386 παρ. 1, 3, περ. β' του ΠΚ) και παραγγέλθηκε η διενέργεια κύριας ανάκρισης, µετά την περάτωση της οποίας, µε την απολογία της κατηγορουµένης και τη γνωστοποίηση του πέρατος της ανάκρισης στους διαδίκους, (κατά τα άρθρα 270 παρ. 1, εδ. α 1 και 308 παρ. 4 ΚΠ, όπως τα άρθρα αυτά ισχύουν σήµερα), εισάγω τη δικογραφία που σχηµατίστηκε στο Συµβούλιό σας, σύµφωνα µε το άρθρο 308 παρ. 1 ΚΠ, (όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 20 παρ. 1 του Ν. 3160/2003 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 3904/2010) και εκθέτω τα ακόλουθα: Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 386, παρ. 1 ΠΚ, «Όποιος µε σκοπό να αποκοµίσει ο ίδιος ή άλλος παράνοµο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία, πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη, ή ανοχή µε την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και αν η ζηµιά που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα µεγάλη, µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.». Για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της απάτης απαιτείται : α) σκοπός του δράστη να

2 Σελίδα 2 από 17 περιποιήσει στον εαυτό του ή άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος, όχι δε και η πραγµατοποίηση του οφέλους αυτού, β) εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων (υπαλλακτικώς µικτό έγκληµα), γ) παραπλάνηση σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή συνεπεία της πιο πάνω εν γνώσει παραστάσεως ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή της αθέµιτης αποκρύψεως ή παρασιωπήσεως αληθών ως παραγωγού αιτίας και δ) βλάβη ξένης περιουσίας, η οποία να τελεί σε αιτιώδη συνάφεια µε τη συµπεριφορά στην οποία παραπείσθηκε ο απατηθείς και, επίσης, µε τις παραπλανητικές ενέργειες ή παραλείψεις του δράστη και η οποία υπάρχει σε περίπτωση µειώσεως ή χειροτερεύσεως της περιουσίας του παθόντος, έστω και εάν αυτός έχει αξίωση ανόρθωσης της (ΑΠ 1577/2002 Ποιν νη , ΑΠ 380/2001, Ποιν νη , ΑΠ 1685/1995, ΠοινΧρ. ΜΣΤ 1277, ΑΠ 465/1995, Υπερασπ , ΑΠ 2133/1993, ΝοΒ , ΑΠ 1656/1993, ΠοινΧρ ). Κατά την έννοια του άρθρου 386 ΠΚ, ως «γεγονότα» νοούνται τα πραγµατικά περιστατικά που αναφέρονται στο παρελθόν ή στο παρόν, ή τουλάχιστον συµβαίνουν τη στιγµή που διαπράττεται η απάτη και όχι εκείνα που πρόκειται να συµβούν, δηλαδή τα αναγόµενα στο µέλλον, όπως είναι οι απλές υποσχέσεις ή συµβατικές υποχρεώσεις, (ΑΠ 1751/2000, Ποιν νη , ΑΠ 657/1998, ΠοινΧρ , Συµβ.ΑΠ 299/1998, ΠοινΧρ ). Στην έννοια του ψευδούς γεγονότος δεν υπάγονται επίσης τα αναφερόµενα σε ενδιάθετες υποκειµενικές καταστάσεις που δεν είναι ελέγξιµες και ποινικά κολάσιµες, όπως κίνητρα, επιθυµίες, προθέσεις, σκοποί. Είναι απαραίτητο το γεγονός να είναι στοιχείο του εξωτερικού κόσµου, που µπορεί να γίνει αντιληπτό και να ελεγχθεί, (ΣυµβΕφΑΘ 422/1996, Υπέρ ). Η πρόθεση του δράστη να µην εκπληρώσει τη συµβατική υποχρέωση που ανέλαβε, ακόµα και όταν υπάρχει ήδη από την αρχή, δεν συνιστά γεγονός υπό την έννοια του άρθρου 386 ΠΚ, αφού δεν ανάγεται στο παρελθόν ή στο παρόν, αλλά στο µέλλον, (ΑΠ 416/2001, Ποιν νη , ΑΠ 1816/1999, Ποιν νη , ΣυµβΑΠ 1099/1997, Ποιν ικ ). Υποκειµενικά είναι αναγκαίος ο δόλος, που περιλαµβάνει την γνώση και την θέληση

3 Σελίδα 3 από 17 πραγµάτωσης των στοιχείων της αντικειµενικής υπόστασης, καθώς και το σκοπό του δράστη να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος (βλ. ΑΠ 74/1989 ΠοινΧρον ΛΘ.713 και ΑΠ 1827/88 ΠοινΧρονΛΘ'. 613). Κατά την παρ. 3 του άρθρου 386 ΠΚ, όπως αυτή ισχύει σήµερα µετά την αντικατάσταση της, αρχικά µε το άρθρο 1, παρ. 11 του Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104/ ) και στη συνέχεια µε το άρθρο 14, παρ. 4 του Ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112/ ), η απάτη προσλαµβάνει κακουργηµατικό χαρακτήρα και επιβάλλεται κάθειρξη µέχρι δέκα ετών, σε δύο περιπτώσεις: «α) αν ο υπαίτιος διαπράττει απάτες κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζηµία υπερβαίνουν το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ ή β) αν το περιουσιακό όφελος ή η προξενηθείσα ζηµία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εβδοµήντα τριών χιλιάδων (73.000) ευρώ». Χρόνος τελέσεως της απάτης είναι ο χρόνος της παραστάσεως ψευδών γεγονότων ή της αθέµιτης απόκρυψης ή παρασιώπησης αληθινών γεγονότων, (ΣυµβΑΠ 405/2004 Ποιν νη , ΑΠ 1224/88 ΠοινΧρ ), ενώ είναι αδιάφορος ο χρόνος κατά τον οποίο επήλθε η περιουσιακή βλάβη στον παθόντα (ΑΠ 1186/90 ΝοΒ , ΣυµβΑΠ 1281/1985 ΠοινΧρ ). Σύµφωνα µε το άρθρο 98 ΠΚ, αν περισσότερες πράξεις του ίδιου προσώπου συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήµατος, το δικαστήριο µπορεί να εφαρµόσει τη διάταξη του άρθρου 94 παρ. 1 ΠΚ περί συρροής, να επιβάλει µία και µόνο ποινή, για την επιµέτρηση της οποίας λαµβάνει υπόψη το όλο περιεχόµενο των περισσοτέρων πράξεων. Στη διάταξη αυτή µε το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 2721/1999 προστέθηκε δεύτερη παράγραφος, κατά την οποία η αξία του αντικειµένου της πράξης και η περιουσιακή βλάβη ή το περιουσιακό όφελος που προκύπτουν από την κατ 1 εξακολούθηση τέλεση του εγκλήµατος, λαµβάνονται συνολικά υπόψη, αν ο δράστης απέβλεπε µε τις µερικότερες πράξεις στο αποτέλεσµα αυτό. Το κατ' εξακολούθηση έγκληµα αποτελεί ιδιαίτερη µορφή πραγµατικής συρροής εγκληµάτων για το οποίο το δικαστήριο αντί να εφαρµόσει το άρθρο 94 ΠΚ µπορεί να επιβάλει ενιαία ποινή. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για να χαρακτηρισθεί µια αληθινή

4 Σελίδα 4 από 17 πραγµατική συρροή ως κατ 1 εξακολούθηση έγκληµα είναι: α) οι επιµέρους πράξεις να προσβάλλουν έννοµα αγαθά σε περισσότερες από µία µονάδες τους. Αν η προσβολή αφορά προσωποπαγή έννοµα αγαθά, ο φορέας τους πρέπει να είναι πάντα ο ίδιος, ενώ αν αφορά περιουσιακά έννοµα αγαθά οι φορείς µπορεί να είναι διαφορετικά πρόσωπα αλλά οι επιµέρους πράξεις να παρουσιάζουν φυσική οµοιότητα, β) οι επιµέρους πράξεις να είναι οµοειδείς, δηλαδή να πραγµατώνουν την ίδια αντικειµενική υπόσταση, γ) οι επιµέρους πράξεις να απέχουν χρονικά µεταξύ τους τόσο, ώστε και η ιστορική τους συνέχεια να µη χάνεται και περισσότερες (όσες και οι πράξεις) µονάδες του εννόµου αγαθού να προσβάλλονται, δ) να υπάρχει ενιαίος δόλος του δράστη για εξακολούθηση της αυτής συµπεριφοράς, ε) να συνεκδικαστούν οι περισσότερες αυτές πράξεις (ΑΠ 1821/1984 ΠοινΧρ ΛΕ'.564, ΑΠ 1391/1993 ΠοινΧρ ΜΓ.1153, Λ, Μαργαρίτη, «Το κατ εξακολούθηση έγκληµα» έκδ. 1997, σελ. 17 επ.). Περαιτέρω, στο κατ' εξακολούθηση έγκληµα για τον χαρακτηρισµό της πράξεως ως κακουργήµατος ή πληµµελήµατος λαµβάνονται υπόψη όλες οι µερικότερες πράξεις και ο χαρακτηρισµός γίνεται µε βάση τη βαρύτερη απ' αυτές, (ΣυµβΑΠ 1375/83 ΠοινΧρ 1984, ΑΠ 172/82 ΠοινΧρ , Ελλ ). Στην από έγκληση τους οι εγκαλούντες, Α.Τ. και Μ.Λ., οι οποίοι τυγχάνουν σύζυγοι, ισχυρίζονται ότι, η κατηγορουµένη, Α.Κ., µε την κατ' εξακολούθηση προς αυτούς παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, τόσο κατά το χρόνο της γνωριµίας τους, όσο και στη συνέχεια, τους έπεισε ότι τυγχάνει έµπειρη χρηµατίστρια και ότι µπορεί να διαχειριστεί µε ασφάλεια και προς όφελος τους τα χρήµατα τους, ενώ αποκλειστικός σκοπός της ήταν να ποριστεί παράνοµο περιουσιακό όφελος σε βάρος της περιουσίας τους, γεγονός το οποίο επέτυχε, αποκοµίζοντας τέτοιο όφελος συνολικού ύψους ,55 ευρώ. Ειδικότερα, οι εγκαλούντες ισχυρίζονται ότι, µε την κατηγορουµένη γνωρίστηκαν στη Θεσσαλονίκη το φθινόπωρο του 2006, µέσω του κοινού φίλου τους Ι.Π., ο οποίος και τους συνέστησε να εµπιστευτούν τα χρήµατα τους σ αυτήν. Ότι, η κατηγορουµένη παρέστησε εν γνώσει της ψευδώς προς αυτούς ότι τυγχάνει

5 Σελίδα 5 από 17 εξαιρετικά επιτυχηµένη και έµπειρη χρηµατίστρια που συνεργάζεται µε την ανώνυµη εταιρία επενδυτικής διαµεσολάβησης µε την επωνυµία «Σ. ΑΕΕ» και την «I.» -. Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ, µε γνωριµίες που της εξασφάλιζαν «εσωτερικές» - εµπιστευτικές πληροφορίες αναφορικά µε το µέλλον µετοχών και κινητών αξιών και άρα εγγυηµένα κέρδη για τους πελάτες της, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονταν διάφορα πρόσωπα που είχαν αποκοµίσει χάριν των υπηρεσιών της κέρδη πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Ότι, συνεπεία των ως άνω παραστάσεων της κατηγορουµένης και την προσωπική εγγύηση του κοινού τους φίλου Ι.Π., κάµφθηκαν οι όποιες αµφιβολίες τους και πείστηκαν για το προσοδοφόρο της επένδυσής τους και έτσι προχώρησαν την παρουσία και της κατηγορουµένης - στην υπογραφή έντυπου Χρηµατιστηριακού λογαριασµού, προκειµένου να ανοιχτεί λογαριασµός, µέσω του οποίου θα κινούνταν οι χρηµατιστηριακές συναλλαγές τους, εκδόθηκαν δε δύο κωδικοί, ένας για έκαστο εγκαλούντα, µέσω της τράπεζας «ALPHA BANK», στην διαδικασία εκδόσεως των οποίων παρέστη επίσης η κατηγορουµένη, παριστώντας ότι τυγχάνει στέλεχος - συνεργάτης της «Σ. ΑΕΕ», µέσω της οποίας θα διαβιβάζονταν στην Αθήνα οι εντολές για τις αγοραπωλησίες των µετοχών που θα διενεργούνταν στο όνοµα των εγκαλούντων. Ότι, συνεπεία των ως άνω ψευδών παραστάσεων ο πρώτος εγκαλών προέβη σε τοποθέτηση χρηµάτων µέσω της «ALPHA BANK» στον χρηµατιστηριακό λογαριασµό του (υπ αριθµ κωδικό), ποσού ευρώ την και ευρώ την , ενώ τις επόµενες ηµέρες, κατόπιν προτροπών της κατηγορουµένης, κατέβαλε προς αυτήν σε µετρητά το ποσό των ευρώ, προκειµένου να τα παίξει η ίδια για λογαριασµό του στο χρηµατιστήριο, αλλά µε άλλο τρόπο - κατά τους ισχυρισµούς της -τρόπο, χωρίς να δώσει στον εγκαλούντα περαιτέρω εξηγήσεις, ποσό το οποίο, όπως στη συνέχεια αποδείχτηκε, ουδέποτε η κατηγορουµένη κατέθεσε στον κωδικό του πρώτου εγκαλούντα. Ότι, το Μάρτιο 2007 άρχισαν να παραλαµβάνουν αναλυτικές καταστάσεις περί της χρηµατιστηριακής θέσης του πρώτου εγκαλούντα και έτσι ήρθησαν και οι τελευταίες επιφυλάξεις τους για την φερεγγυότητα της

6 Σελίδα 6 από 17 κατηγορουµένης, ενώ ταυτόχρονα η κατηγορουµένη τους έπεισε ότι δεν ήταν απαραίτητη η παρουσία τους στην εταιρία δεδοµένου ότι η ίδια είχε τον αποκλειστικό έλεγχο. Ότι, στη συνέχεια η κατηγορουµένη, έχοντας αποκτήσει την πλήρη εµπιστοσύνη τους, έπεισε τον πρώτο εγκαλούντα να προβεί σε σύναψη σύµβασης καταναλωτικού δανείου µε το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, προκειµένου να αυξήσει το χαρτοφυλάκιο του, γεγονός το οποίο αυτός έπραξε, συνάπτοντας την καταναλωτικό δάνειο ευρώ. Ότι, στη συνέχεια, τα χρήµατα αυτά τα παρέδωσε στην κατηγορουµένη, καταθέτοντας την στο υποκατάστηµα της τράπεζας «EFG EUROBANK ERGASIAS», στο όνοµα της - ως συνεργάτιδα της «Σ. Α.Ε.» - το ποσό των ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα ευρώ τα κατέβαλε προς αυτήν σε µετρητά. Ότι, στη συνέχεια η κατηγορουµένη, ακολουθώντας την ίδια τακτική έπεισε τον πρώτο εγκαλούντα να λάβει την και έτερο καταναλωτικό δάνειο από την τράπεζα «EFG EUROBANK ERGASIAS», ποσού ευρώ, εκ του οποίου της κατέβαλε ο εγκαλών το ποσό των ευρώ προκειµένου να το επενδύσει σε κινητές αξίες για λογαριασµό του και µέσω του χρηµατιστηριακού κωδικού του, ενώ το υπόλοιπο ποσό των ευρώ, παρά τις αντιρρήσεις της κατηγορουµένης, κράτησαν οι εγκαλούντες για την κάλυψη των προσωπικών αναγκών τους. Ότι, στη συνέχεια, περί το Σεπτέµβριο 2007, άρχισε η κατηγορουµένη να παροτρύνει τους εγκαλούντες να επενδύσουν κι άλλα χρήµατα στο χρηµατιστήριο και επειδή οι τελευταίοι αρνούνταν και διαµαρτύρονταν για την καθυστέρηση των κερδών στα ήδη επενδυµένα κεφάλαιά τους και επειδή, παρά τις υποσχέσεις της κατηγορουµένης περί εξόφλησης των δανείων εντός δύο - τριών µηνών, τα δάνεια παρέµεναν ανεξόφλητα, προκειµένου να τους ηρεµήσει ανέλαβε η ίδια η κατηγορουµένη την αποπληρωµή των ληφθέντων από τον πρώτο εγκαλούντα δανείων. Ότι, στη συνέχεια, περί τα τέλη Οκτωβρίου 2007, η κατηγορουµένη ισχυρίζονταν ότι εάν δεν φτάσουν να επενδύσουν το ποσό των ευρώ στο χρηµατιστήριο δεν θα πάρουν φράγκο και µε τον τρόπο αυτό έπεισε τον πρώτο εγκαλούντα να καταρτίσει την και έτερη σύµβαση καταναλωτικού δανείου µε την τράπεζα «EFG EUROBANK

7 Σελίδα 7 από 17 ERGASIAS», ποσού ευρώ, χρήµατα τα οποία κατέβαλε στην κατηγορουµένη σε δύο δόσεις των ευρώ, την και , Ότι, µετά την κατάρτιση και του τρίτου δανείου, οπότε οι εγκαλούντες έβλεπαν ότι δεν έχουν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, αλλά και ότι τα ποσά που είχαν δοθεί στην κατηγορουµένη - όπως προέκυπτε από τα ενηµερωτικά σηµειώµατα που ελάµβαναν από τη χρηµατιστηριακή - δεν είχαν επενδυθεί σε εντολές αγοράς µετοχών στο όνοµα του πρώτου εγκαλούντα, η κατηγορουµένη άρχισε να µειώνει τις επαφές της µαζί τους. Ότι, στη συνέχεια, περί το Μάρτιο 2008, η κατηγορουµένη, για να καθησυχάσει του εγκαλούντες, τους πρότεινε να πάρουν νέα δάνεια µε ευνοϊκότερους όρους, προκειµένου µε αυτά να εξοφλήσουν τα δύο πρώτα δάνεια που είχαν λάβει, γεγονός που έπραξαν οι εγκαλούντες και έτσι, την ο πρώτος εγκαλών συνήψε καταναλωτικό δάνειο ύψους ευρώ µε την τράπεζα «MILLENΝIUM BANK» το ποσό του οποίου παρέδωσε στην κατηγορουµένη για να εξοφλήσει µέρος των δανείων τους, ενώ κατά τον ίδιο χρόνο και για τον ίδιο σκοπό και η δεύτερη εγκαλούσα, Μ.Λ. παρέδωσε στην κατηγορουµένη το ποσό των ευρώ που εξασφάλισε από άτοκο δάνειο που συνήψε µε συγγενικό της πρόσωπο. Ότι, προκειµένου να πειστούν οι εγκαλούντες ότι η κατηγορουµένη θα διέθετε τα χρήµατα αυτά για την µερική εξόφληση των δανείων τους, έλαβαν στην κατοχή τους από την κατηγορουµένη δύο µεταχρονολογηµένες επιταγές της τράπεζας «EFG EUROBANK ERGASIAS», τις οποίες εξέδωσε η τελευταία εις διαταγήν τους και συγκεκριµένα, την υπ' αριθµ. επιταγή εις διαταγήν του πρώτου εγκαλούντα και την υπ' αριθµ. επιταγή εις διαταγήν της δεύτερης εγκαλούσας, µε ηµεροµηνία εκδόσεως αµφοτέρων την , πληρωτέες σε χρέωση του υπ αριθµ. τραπεζικού λογαριασµού της κατηγορουµένης στην ως άνω τράπεζα. Ότι, παρά τη διαβεβαίωση της κατηγορουµένης, έως τον Ιούλιο 2008, τα δάνεια τους δεν είχαν εξοφληθεί µερικώς, πλην όµως, η τελευταία εξακολουθούσε να τους υπόσχεται ότι θα προβεί. σε εξόφληση τους και προκειµένου να τους διασφαλίσει προέβη σε αλλαγή της ηµεροµηνίας εκδόσεως των ως άνω δύο επιταγών από σε Ότι, από το καλοκαίρι του 2008 η

8 Σελίδα 8 από 17 κατηγορουµένη µετέβαλλε παντελώς τη συµπεριφορά της, µείωσε τις επαφές της µε τους εγκαλούντες στο ελάχιστο, ενώ το φιλικό κλίµα µεταξύ τους άρχισε να χάνεται. Ότι, από το Σεπτέµβριο 2008 οι επαφές των εγκαλούντων µε την κατηγορουµένη ήταν εντελώς τυπικές, περιοριζόµενες µόνο στην περιοδική είσπραξη από την κατηγορουµένη διαφόρων ποσών που έµπαιναν στο βιβλιάριο της τράπεζας «ALPHA BANK» των εγκαλούντων, τα οποία προέρχονταν από τη ρευστοποίηση των αρχικών µετοχών στις οποίες είχε επενδυθεί το ποσό των ευρώ που είχε δοθεί στην κατηγορουµένη, για τα οποία ποσά η κατηγορουµένη ισχυρίζονταν ψευδώς προς τους εγκαλούντες ότι δεν είναι δικά τους αλλά της εταιρίας «Σ. ΑΕΕ» και γι αυτό έπρεπε να επιστραφούν σ' αυτήν και µε τον τρόπο αυτό τους απέσπασε σταδιακά από την έως την το συνολικό ποσό των ευρώ. Ότι, από τα τέλη του 2008 η κατηγορουµένη εξαφανίστηκε, δεν απαντούσε ούτε στις τηλεφωνικές κλήσεις τους, οι ίδιοι δεν είχαν εισπράξει κανένα ποσό, ούτε τα δάνεια που έλαβαν είχαν εξοφληθεί, ενώ σταµάτησε να έρχεται στον πρώτο εγκαλούντα και η περιοδική ενηµέρωση που ελάµβανε αναφορικά µε τη χρηµατιστηριακή θέση του. Ότι, περί τα τέλη Ιανουαρίου 2009 η κατηγορουµένη ζήτησε από τον πρώτο εγκαλούντα να υπογράψει διάφορα έγγραφα από τη χρηµατιστηριακή, γεγονός που ο ίδιος αρνήθηκε να πράξει, απαιτώντας από την κατηγορουµένη αναλυτική ενηµέρωση για την πορεία των χαρτοφυλακίων και χρηµάτων που δικαιούνταν και, παρακάµπτοντας τις οδηγίες της κατηγορουµένης να µην επισκεφθεί την χρηµατιστηριακή «Σ. ΑΕΕ», αµφότεροι οι εγκαλούντες αποφάσισαν να µεταβούν στα γραφεία της τελευταίας αυτοπροσώπως. Ότι, συνοµιλώντας µε την υπεύθυνη της εν λόγω εταιρίας, Κ.Κ., διαπίστωσαν ότι είχαν πέσει θύµατα απάτης εκ µέρους της κατηγορουµένης, καθόσον κανένα άλλο ποσό πέραν των ευρώ που είχε τοποθετηθεί στις αρχές του 2007 στον κωδικό του εγκαλούντα δεν επενδύθηκε στο όνοµα του τελευταίου ή της δεύτερης εγκαλούσας, ότι, τον Ιανουάριο 2008 ρευστοποιήθηκε το σύνολο του χαρτοφυλακίου του εγκαλούντα και από το µήνα αυτό η καρτέλα του ήταν µηδενική, ότι, η κατηγορούµενη ουδέποτε υπήρξε υπάλληλος ή συνεργάτης της «Σ.

9 Σελίδα 9 από 17 ΑΕΕ» ή οποιασδήποτε άλλης εταιρίας λήψης - διαβίβασης εντολών ή παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, αλλά απλός παίκτης - πελάτης της «Σ. ΑΕΕ» όπως και οι ίδιοι οι εγκαλούντες, ότι, ουδέποτε η κατηγορουµένη ασχολήθηκε επαγγελµατικά µε το χρηµατιστήριο και ότι, τα ποσά που είχαν κατατεθεί από τον εγκαλούντα καθ' υπόδειξη της κατηγορουµένης στην «EF G EUROBA NK» µε αναγραφόµενο πελάτη την «I.-. Χρηµατιστηριακή ΑΕΠΕΥ», δεν είχαν κατατεθεί σε κωδικό των εγκαλούντων, αλλά σε κωδικό της κατηγορουµένης. Τέλος, οι εγκαλούντες ισχυρίζονται ότι, µε την κατ εξακολούθηση παράσταση των προαναφερθέντων ψευδών γεγονότων ως αληθινών η κατηγορουµένη κατάφερε να αποσπάσει από τον πρώτο εγκαλούντα το συνολικό ποσό των ευρώ και από τη δεύτερη εγκαλούσα το ποσό των ευρώ και συνολικά και από τους δύο το ποσό των ευρώ, ζηµιώνοντας την περιουσία τους µε το συνολικό ποσό των ,55 ευρώ, το οποίο είναι το ποσό που προκύπτει από το προαναφερθέν ποσό των ευρώ, αφαιρουµένου από αυτό των ποσών που κατέβαλε η κατηγορουµένη για την εξόφληση των δανείων των εγκαλούντων, (βλ. κρινόµενη έγκληση). Η κατηγορουµένη Α.Κ., αρνείται την τέλεση των αποδιδόµενων σ' αυτήν αξιοποίνων πράξεων ισχυρίζεται ότι, µε τους εγκαλούντες γνωρίστηκε περί το έτος µέσω του κοινού τους φίλου, Ι.Π. (ή Μ.). Ότι, τα τέλη του έτους 2006, χωρίς στο ενδιάµεσο να έχει οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία µαζί τους, της τηλεφώνησε η δεύτερη εγκαλούσα, Μ.Λ., ζητώντας της να φέρει την ίδια και τον σύζυγο της - πρώτο εγκαλούντα σε επαφή µε την εταιρία επενδυτικής διαµεσολάβησης «Σ. Α.Ε.Ε.», της οποίας πελάτισσα ήταν η ίδια η κατηγορουµένη, καθόσον οι εγκαλούντες είχαν παράπονα από την Εθνική Χρηµατιστηριακή της οποίας ήταν πελάτες έως τότε. Ότι, η ίδια ανταποκρίθηκε στο αίτηµα των εγκαλούντων και αφού τους έφερε σε επαφή µε τους υπευθύνους της «Σ. ΑΕΕ» ανοίχτηκαν λογαριασµοί στο όνοµα τους για την πραγµατοποίηση των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τους, στον λογαριασµό δε του πρώτου εγκαλούντα κατατέθηκε από αυτόν το ποσό των ευρώ, το οποίο επενδύθηκε στη συνέχεια σύµφωνα

10 Σελίδα 10 από 17 µε τις εντολές του, µέσω της «Σ. ΑΕΕ», αποφέροντας προς αυτόν κέρδος ευρώ, αρνείται δε ότι η ίδια ισχυρίστηκε προς τους εγκαλούντες ότι τυγχάνει συνεργάτης ή στέλεχος της ανωτέρω εταιρίας, ή ότι υποσχέθηκε προς αυτούς την εξασφάλιση µεγάλων κερδών. Περαιτέρω, η κατηγορουµένη οµολογεί ότι πράγµατι έλαβε από τους εγκαλούντες σταδιακά το συνολικό ποσό των ευρώ και συγκεκριµένα ότι έλαβε ποσά ύψους ευρώ την , , και , µε τη συµφωνία όµως τα ποσά αυτά να ληφθούν από την ίδια ως δάνεια, προκειµένου να επενδυθούν στο χρηµατιστήριο κατά τον τρόπο που η ίδια θεωρούσε επωφελέστερο, στο δικό της όνοµα και όχι στο όνοµα των εγκαλούντων και να τους επιστρέψει σε κάθε περίπτωση το ληφθέν κεφάλαιο και το ήµισυ των όποιων κερδών θα είχε από την επένδυση του κεφαλαίου αυτού, κρατώντας η ίδια για τον εαυτό της το υπόλοιπο ήµισυ των κερδών, για το λόγο αυτό άλλωστε αποδέχτηκε αµέσως να αποπληρώνει τα ληφθέντα από τον πρώτο εγκαλούντα δάνεια, αλλά και να τους παραδώσει δύο επιταγές εκδόσεως της, ποσού ευρώ έκαστης εξ αυτών. Τέλος ισχυρίζεται ότι, οι χρηµατιστηριακές επενδύσεις του ως άνω ποσού δεν επέφεραν τα αναµενόµενα κέρδη, µε αποτέλεσµα τα χρήµατα αυτά να χαθούν, γεγονός όµως που γεννά αποκλειστικά και µόνον αστικές αξιώσεις σε βάρος της εκ µέρους των εγκαλούντων και δεν στοιχειοθετεί οποιαδήποτε ποινική της ευθύνη, (βλ. απολογία της κατηγορουµένης ενώπιον της ανακρίτριας, µετά του συνηµµένου σ' αυτήν απολογητικού υποµνήµατος και την από έκθεση ανωµοτί κατάθεσης της). Από το αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας και ειδικότερα από τις µαρτυρικές καταθέσεις, τις ανωµοτί καταθέσεις των πολιτικώς εναγόντων και όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, σε συνδυασµό µε την απολογία της κατηγορουµένης (προκαταρκτική και ανακριτική), αξιολογούµενο κατά την αρχή της ηθικής απόδειξης, προέκυψαν τα εξής πραγµατικά περιστατικά: Οι εγκαλούντες γνωρίστηκαν µε την κατηγορουµένη περί τα τέλη του έτους 2006, µέσω του κοινού τους φίλου Ι.Π.. Η κατηγορουµένη, όπως και η ίδια οµολογεί, ασχολούνταν µε το χρηµατιστήριο ως επενδύτρια τουλάχιστον από το έτος 1997, γεγονός το οποίο πληροφορήθηκαν οι εγκαλούντες τόσο από την

11 Σελίδα 11 από 17 ίδια κατά τις µεταξύ τους συζητήσεις, όσο και από τον προαναφερθέντα κοινό φίλο τους. Κατά το χρόνο της γνωριµίας τους η κατηγορουµένη διενεργούσε χρηµατιστηριακές συναλλαγές µέσω της εταιρίας επενδυτικής διαµεσολάβησης «Σ. Α.Ε.Λ..Ε», που είχε έδρα τη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Αγ. Σοφίας αρ. 17, υπεύθυνη της οποίας τύγχανε η Κ.Κ., της οποίας η κατηγορουµένη ήταν πελάτισσα από το έτος Οι εγκαλούντες, είτε επειδή οι ίδιοι το επιθυµούσαν, είτε κατόπιν παρότρυνσης της κατηγορουµένης, αποφάσισαν να ασχοληθούν µε αυτόν τον κλάδο επενδύσεων (χρηµατιστηριακό), διαµέσου της ως άνω εταιρίας επενδυτικής διαµεσολάβησης και για το λόγο αυτό ζήτησαν από την κατηγορουµένη να τους φέρει σε επαφή µε τους υπευθύνους της εταιρίας αυτής. Πράγµατι, αµφότεροι οι εγκαλούντες µετέβησαν στην ως άνω εταιρία και υπέγραψαν την τα απαιτούµενα έγγραφα, λαµβάνοντας έκαστος εξ αυτών από έναν κωδικό επενδυτή και εξουσιοδοτώντας την εταιρία «Σ. Α.Ε.Λ..Ε.» να τους αντιπροσωπεύει ενώπιον της ανωνύµου χρηµατιστηριακής εταιρίας µε την επωνυµία «. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», µε το διακριτικό τίτλο «I. Α.Ε.Π.Ε.Υ.», που έδρευε στην Αθήνα, αναφορικά µε τη διαβίβαση των εντολών τους για αγορές και πωλήσεις µετοχών και λοιπών αξιών τις οποίες θα διενεργούσαν και οι οποίες αποτελούσαν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στο Χρηµατιστήριο Αξιών, στα όρια τιµών που οι ίδιοι θα όριζαν, (βλ. τις από εξουσιοδοτήσεις των εγκαλούντων στην «Σ. ΑΕΛ Ε» και έγγραφα στοιχείων επενδυτή, καθώς και αντίστοιχα έγγραφα της κατηγορουµένης). Εν συνεχεία, ο πρώτος εγκαλών κατέθεσε µέσω της τράπεζας «ALPHA BANK», το συνολικό ποσό των ευρώ, ( ευρώ την και ευρώ την ) προκειµένου να επενδυθεί σε διάφορες µετοχές, µε τη διαµεσολάβηση της «Σ. ΑΕΑ Ε». Άπασες δε οι εντολές για τη διενέργεια των συναλλαγών που επακολούθησαν και διαφαίνονται στη χρηµατιστηριακή καρτέλα του πρώτου εγκαλούντα, διενεργήθηκαν από τον ίδιο αυτοπροσώπως, ο οποίος, (όπως και ο ίδιος οµολογεί στην κρινόµενη έγκληση του,) µετέβαινε τακτικά στα γραφεία της ως άνω εταιρίας και υπέγραφε τις αντίστοιχες εντολές

12 Σελίδα 12 από 17 αγοράς. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει µε την κατάθεση της και η υπεύθυνη της ως άνω εταιρίας διαβίβασης εντολών, «Σ. ΑΕΛ Ε», Κ.Κ., (βλ. την από κατάθεση της εν λόγω µάρτυρος και αντίγραφα εντολών του πρώτου εγκαλούντα, τη γνησιότητα των οποίων δεν αµφισβητεί ο τελευταίος). Περαιτέρω, από κανένα στοιχείο δεν προέκυψε ότι η κατηγορουµένη παρέστησε εν γνώσει της ψευδώς προς τους εγκαλούντες ότι, η ίδια τυγχάνει συνεργάτης της παραπάνω εταιρίας διαβίβασης εντολών, ή οποιασδήποτε άλλης εταιρίας, γεγονός άλλωστε που ευχερώς µπορούσαν να διαπιστώσουν οι εγκαλούντες, τόσο λόγω της προσωπικής επαφής τους µε τους υπευθύνους της προαναφερθείσας εταιρίας, όσο και από πληροφορίες του κοινού φίλου τους, Ι.Π., για τον οποίο ισχυρίζονται στην έγκληση τους ότι τους συνέστησε την κατηγορουµένη ως έµπειρη στα χρηµατιστηριακά πράγµατα, χωρίς να διευκρινίζουν τι επακριβώς ισχυρίστηκε ο ανωτέρω στους εγκαλούντες αναφορικά µε την ιδιότητα της κατηγορουµένης. Περαιτέρω προέκυψε ότι, οι εγκαλούντες έδωσαν σταδιακά προς την κατηγορουµένη το συνολικό ποσό των ευρώ, γεγονός περί του οποίου συνοµολογούν αµφότερα τα διάδικα µέρη. Το ποσό αυτό προήλθε από τραπεζικά δάνεια που έλαβε ο πρώτος εγκαλών και ειδικότερα, από δάνειο ευρώ που έλαβε την από το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο εκ του οποίου έδωσε την ποσό ευρώ προς την κατηγορουµένη, από δάνειο ευρώ που έλαβε την από την «EFG EUROBANK ERGASIAS», εκ του οποίου έδωσε ποσό ευρώ στην κατηγορουµένη και από δάνειο ευρώ που έλαβε την από την ίδια τράπεζα «EFG EUROBANK ERGASIAS», εκ του οποίου έδωσε διαδοχικά την και το συνολικό ποσό των ευρώ ( ευρώ έκαστη φορά) προς την κατηγορουµένη, Όπως επίσης προκύπτει από τα υπάρχοντα στη δικογραφία έγγραφα, αλλά συνοµολογούν και τα διάδικα µέρη, τα ως άνω ποσά που παραδόθηκαν στην κατηγορουµένη, κατατέθηκαν αυθηµερόν σε λογαριασµό της χρηµατιστηριακής εταιρίας µε την επωνυµία «. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» της τράπεζας «EFG EUROBANK» µε την αιτιολογία «Κ.Α.», (εκτός από την

13 Σελίδα 13 από 17 τελευταία καταβολή που έλαβε χώρα την για τις οποία - κατά τους ισχυρισµούς της κατηγορουµένης - στην αιτιολογία κατάθεσης αναφέρεται ο κωδικός της µητέρας της, Ε.Κ.). Αναφορικά µε την αιτία καταβολής των ως άνω επιµέρους ποσών, από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν προκύπτει ότι τα ποσά αυτά συµφωνήθηκε να κατατεθούν από την κατηγορουµένη στον τραπεζικό λογαριασµό της προαναφερθείσας χρηµατιστηριακής εταιρίας για λογαριασµό του κωδικού των εγκαλούντων και ότι, συνεπεία απατηλών παραστάσεων της κατηγορουµένης κατατέθηκαν σε κωδικούς της τελευταίας, καθόσον, όπως και οι εγκαλούντες συνοµολογούν, ο πρώτος εξ αυτών ήταν παρών κατά στις επίµαχες καταθέσεις και έλαβε αντίγραφα των αντίστοιχων καταθετηρίων (τουλάχιστον των δύο πρώτων καταθέσεων), δυνάµενος ευχερώς να διαπιστώσει την αιτιολογία κατάθεσης εκάστου ποσού και ποιόν χρηµατιστηριακό κωδικό αυτό αφορούσε. Αντιθέτως, από το γεγονός της - συνοµολογούµενης και από τους εγκαλούντες - συµφωνίας περί πληρωµής από την κατηγορουµένη των ληφθέντων από τον πρώτο εγκαλούντα δανείων, όσο και από το γεγονός της εκδόσεως και παραδόσεως από την κατηγορουµένη στους εγκαλούντες δύο (2) µεταχρονολογηµένων επιταγών και συγκεκριµένα των υπ αριθµ.. και επιταγών της τράπεζας «EFG EUROBANK ERGASIAS», ποσού ευρώ έκαστη εξ αυτών, µε ηµεροµηνία έκδοσης την και συνολικού ποσού ευρώ, ενισχύονται οι ισχυρισµοί της κατηγορουµένης περί του ότι, το ως άνω συνολικό ποσό ευρώ είχε δοθεί από τους εγκαλούντες σταδιακά ως δάνειο προς αυτήν, µε την ειδικότερη συµφωνία να επενδυθεί στο χρηµατιστήριο στο όνοµα της, κατά τη δική της απόλυτη κρίση, να αποδοθεί ατόκως στους εγκαλούντες και να διανεµηθούν εξίσου µεταξύ τους τα κέρδη που θα προέλθουν από την επένδυση του ποσού αυού. Ο ισχυρισµός των εγκαλούντων ότι, οι προαναφερθείσες δύο επιταγές εκδόθηκαν εις διαταγήν τους και παραδόθηκαν από την κατηγορουµένη προς αυτούς προκειµένου να εξασφαλίσουν ότι η κατηγορουµένη θα διέθετε το ποσό των ευρώ που της παρέδωσαν την στην εξόφληση των έως τότε ληφθέντων απτό τον πρώτο εγκαλούντα δανείων, σε µία περίοδο µάλιστα που - καθ' οµολογία τους - είχαν διαπιστώσει ήδη την

14 Σελίδα 14 από 17 αναξιοπιστία της κατηγορουµένης και την ανακολουθία των λεγοµένων της και είχαν αραιώσει τις επαφές τους µαζί της δεν αντέχει στην κοινή λογική, καθόσον δεν υφίστατο κάποιος σοβαρός λόγος για να αναθέσουν την ενέργεια αυτή στην κατηγορουµένη, αλλά µπορούσαν µε ευχέρεια και ασφάλεια να προβούν σε εξόφληση των επίµαχων δανείων οι ίδιοι αυτοπροσώπως. Ακόµα, από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν προκύπτει ότι, ο πρώτος εγκαλών κατέβαλε σε µετρητά στην κατηγορουµένη, στις αρχές Φεβρουαρίου 2007 το ποσό των ευρώ, την το ποσό των ευρώ, καθώς και την το ποσό των ευρώ και µάλιστα το τελευταίο αφού το έλαβε προηγουµένως δυνάµει καταναλωτικού δανείου από την τράπεζα «MILLENNIUM BANK», (οι εγκαλούντες δεν προσκοµίζουν σχετικά έγγραφα περί συνάψεως του επικαλούµενου καταναλωτικού δανείου από την τράπεζα «MILLENNIUM BANK»). To ίδιο ισχύει και για τον ισχυρισµό της δεύτερης εγκαλούσας, περί παραδόσεως προς την κατηγορουµένη κατά τον προαναφερθέντα χρόνο ( ) ποσού ευρώ σε µετρητά, προερχόµενα από άτοκο δάνειο που έλαβε η δεύτερη εγκαλούσα από συγγενικό της πρόσωπο, (το οποίο δεν κατονοµάζει), αλλά και για τον ισχυρισµό των εγκαλούντων ότι, εκτός των ανωτέρω ποσών, παρέδωσαν σταδιακά προς την κατηγορουµένη, κατά το χρονικό διάστηµα από έως το συνολικό ποσό των ευρώ και ειδικότερα, την ποσό ευρώ, την ποσό ευρώ, την ποσό ευρώ, την ποσό ευρώ, την ποσό ευρώ, την ποσό ευρώ, την ποσό ευρώ και την ποσό ευρώ, η στιγµή που - κατά τους ισχυρισµούς των ιδίων - ήδη από το καλοκαίρι του έτους 2008, διαπίστωσαν ότι καµία διαβεβαίωση της κατηγορουµένης δεν επαληθεύτηκε και οι σχέσεις τους είχαν καταστεί πλέον εντελώς τυπικές. Ακόµα όµως και στην υποθετική περίπτωση που ήθελε θεωρηθεί ότι οι επικαλούµενες από τους εγκαλούντες καταβολές προς την κατηγορουµένη τυγχάνουν αληθείς, ουδόλως αποδεικνύονται οι ειδικότερες µεταξύ τους συµφωνίες δυνάµει των οποίων αυτές διενεργήθηκαν. Από το υπάρχον µάλιστα στη δικογραφία αντίγραφο της αναλυτικής

15 Σελίδα 15 από 17 χρηµατιστηριακής καρτέλας της δεύτερης εγκαλούσας, Μ.Λ., προκύπτει ότι, ποσό ευρώ κατατέθηκε την στην «ALPHA BANK», στον κωδικό αυτής, προκειµένου να επενδυθεί στο χρηµατιστήριο, γεγονός που αντιφάσκει µε τους ισχυρισµούς της δεύτερης εγκαλούσας ότι ουδέποτε κατατέθηκε κάποιο ποσό στον δικό της χρηµατιστηριακό κωδικό. Οι ισχυρισµοί των εγκαλούντων δεν ενισχύονται ούτε από τις καταθέσεις των προτεινοµένων από αυτούς µαρτύρων, καθόσον οι τελευταίοι δεν έχουν προσωπική αντίληψη των γεγονότων και των ειδικότερων συµφωνιών µεταξύ των εγκαλούντων και της κατηγορουµένης, αλλά τις όποιες πληροφορίες από την διαφορά των προαναφερθέντων προσώπων τις αντλούν από τους εγκαλούντες, (βλ. τις από δύο εκθέσεις ένορκης εξέτασης των µαρτύρων, Θ.Λ. και Ι.Λ.). Από τα προεκτεθέντα συνάγεται ότι η κατηγορουµένη δεν προέβη στις επικαλούµενες από τους εγκαλούντες παραστάσεις ψευδών γεγονότων ως αληθινών, η µη επαλήθευση δε των τυχόν γενοµένων εκ µέρους της κατηγορουµένης προς τους εγκαλούντες υποσχέσεων περί απολαβής από το χρηµατιστήριο υψηλών κερδών, ή η τυχόν αθέτηση άλλων υποσχέσεων της, αφορώντων την προσήκουσα εκπλήρωση των συναφθέντων µεταξύ αυτής και των εγκαλούντων συµβάσεων δανείου, (ακόµα και στην υποθετική περίπτωση που ήθελε θεωρηθεί ότι η κατηγορουµένη είχε ειληµµένη την απόφαση να µην προβεί σε ολοσχερή εξόφληση τους), ως αναγόµενων στο προσεχές ή απώτερο µέλλον, δεν συνιστούν «γεγονότα» µε την έννοια που απαιτεί ο νόµος για τη στοιχειοθέτηση του αδικήµατος της απάτης, για τους λόγους που εκτίθενται στη µείζονα σκέψη της παρούσας. Συνακόλουθα, δεν προκύπτουν σε βάρος της κατηγορουµένης επαρκείς ενδείξεις για την παραποµπή της στο ακροατήριο για την πράξη της απάτης κατ' εξακολούθηση, απ5 την οποία η ζηµία που προξενήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των ευρώ, για την οποία κατηγορείται και για το λόγο αυτό θα πρέπει το Συµβούλιό σας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 309 παρ. 1, εδ. α και 310 παρ. 1, εδ. α' ΚΠ να αποφανθεί ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία σε βάρος της για την πράξη αυτή.

16 Σελίδα 16 από 17 Περίπτωση επιβολής των δικαστικών εξόδων σε βάρος των εγκαλούντων δεν υφίσταται, διότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 585 παρ. 1 ΚΠ, όπως αυτό ισχύει σήµερα, αφού δεν προέκυψε ότι αυτοί υπέβαλαν την κρινόµενη έγκληση από δόλο ή βαριά αµέλεια. ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ κατά της Α.Κ. του Ι., κατοίκου Θεσ/νίκης, για απάτη κατ' εξακολούθηση, µε συνολικό όφελος και αντίστοιχη προκληθείσα ζηµία άνω των ευρώ, (άρθρα 98 και 386 παρ. 1, 3, περ. β' του ΠΚ), πράξεις που φέρονται ότι τελέσθηκαν από αυτήν στη Θεσσαλονίκη, κατά το χρονικό διάστηµα από το Σεπτέµβριο του έτους 2006 έως το εκέµβριο του έτους 2008, σε βάρος των εγκαλούντων: 1. Α.Τ. του Β. και 2. Μ.Λ. του Ι., κατοίκων αµφοτέρων Θεσ/νίκης. Θεσσαλονίκη 28 Νοεµβρίου 2011 Η Εισαγγελέας Ευφηµία Τσιράκογλου Αντεισαγγελέας Πληµµελειοδικών» Την πρόταση της αυτή η Αντεισαγγελέας την ανέπτυξε προφορικά και ύστερα αποχώρησε. ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Σε βάρος της κατηγορουµένης Α.Κ. του Ι., κατοίκου Θεσσαλονίκης, ασκήθηκε ποινική δίωξη για την πράξη της απάτης κατ' εξακολούθηση µε συνολικό όφελος και συνολική ζηµία άνω των ,00 ευρώ για τον (άρθρ.98, 386 1,3 περ.β' Π.Κ.), κατόπιν της από εγκλήσεως των Α.Τ. του Β. και Μ.Λ. του Ι. κατοίκων Θεσσαλονίκης και διενεργήθηκε κυρία ανάκριση από τον Ανακριτή του 3 ου Τακτικού Τµήµατος Πληµµελειοδικών Θεσσαλονίκης, η οποία και περατώθηκε νόµιµα, µε την απολογία της κατηγορουµένης στην οποία δεν επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι και της γνωστοποιήθηκε το πέρας της κυρίας ανάκρισης νοµότυπα (αρθρ ΚΠ ). Κατόπιν τούτου, νόµιµα εισάγεται η σχηµατισθείσα δικογραφία ενώπιον αυτού του Συµβουλίου (αρθρ β' και ΚΠ ), µε την υπ' αριθµ. ( 743)

17 Σελίδα 17 από 17 ΕΓ 16-11/82/ πρόταση του αρµόδιου Εισαγγελέα. Από το αποδεικτικό υλικό που συγκεντρώθηκε κατά την κύρια ανάκριση και συγκεκριµένα από τις καταθέσεις των εξετασθέντων µαρτύρων, από όλα τα έγγραφα που υπάρχουν στη δικογραφία, προέκυψαν -κατά την κρίση του παρόντος Συµβουλίου- τα πραγµατικά περιστατικά που εκτίθενται αναλυτικά και αιτιολογηµένα στην εισαγγελική πρόταση, στις ορθές και νόµιµες σκέψεις της οποίας και το Συµβούλιο αναφέρεται κατά τα λοιπά, προς αποφυγή άσκοπων επαναλήψεων [βλ. ΟλΑΠ 1227/1979 ΠοινΧρ Λ'. 253 (Συµβ)ΑΠ 1762/06 ΝοΒ , (Συµβ)ΑΠ 597/95 ΠοινΧρ ΜΕ. 935, (Συµβ)ΑΠ 1199/90 ΠοινΧρ ΜΑ Βάσει αυτών, δεν υφίστανται καθόλου ενδείξεις ενοχής για την παραποµπή στο ακροατήριο της ως άνω; κατηγορουµένης για την πράξη της απάτης κατ' εξακολούθηση µε συνολικό όφελος και συνολική ζηµία άνω των ,00 ευρώ, που της αποδίδεται. Εποµένως πρέπει να µην γίνει κατηγορία εναντίον της για την ανωτέρω διωκόµενη πράξη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των αρθρ περ. α 1 και εδ. α ΚΠ. Τέλος τα δικαστικά έξοδα της ποινικής διαδικασίας θα πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του ηµοσίου, καθόσον η έγκληση δεν προέκυψε ότι υποβλήθηκε από δόλο ή βαρεία αµέλεια των εγκαλούντων. ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Έχοντας υπ' όψιν και τις διατάξεις των αρθρ. 3Ο9 1 περ. α' και εδ. α' ΚΠ ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ να µην γίνει κατηγορία κατά της κατηγορουµένης Α.Κ. του Ι., κατοίκου Θεσσαλονίκης, για την πράξη της απάτης κατ' εξακολούθηση µε συνολικό όφελος και συνολική ζηµία άνω των ,00 ευρώ, πράξη που φέρεται ότι τελέστηκε από αυτήν στη Θεσσαλονίκη κατά το χρονικό διάστηµα από το µήνα Σεπτέµβριο του έτους 2006 έως και το µήνα εκέµβριο του έτους 2008 σε βάρος των εγκαλούντων Α.Τ. του Β. και Μ.Λ. του Ι. κατοίκων.. Θεσσαλονίκης. ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ και ΕΓΙΝΕ στη Θεσσαλονίκη στις 5 Ιανουαρίου 2012 και ΕΚ ΟΘΗΚΕ στον ίδιο τόπο στις 6/4/2012. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σελίδα 1 από 11 ΒΟΥΛΕΥΜΑ 978/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σελίδα 1 από 11 ΒΟΥΛΕΥΜΑ 978/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 1 από 11 ΒΟΥΛΕΥΜΑ 978/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές, Αικατερίνη Φράγκου, Πρόεδρο Πληµµελειοδικών, Κοσµία Γιαννούση, Πληµµελειοδίκη - Εισηγήτρια και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 01 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. Πρωτ.: 1567. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ) -----------

Αθήνα, 01 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. Πρωτ.: 1567. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ) ----------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Όλγα Αλεξίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ: 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/νση: oalexiou@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθµ. Βουλ. 1157/2007. Το ικαστικό Συµβούλιο του Στρατοδικείου Αθηνών.

ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθµ. Βουλ. 1157/2007. Το ικαστικό Συµβούλιο του Στρατοδικείου Αθηνών. ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθµ. Βουλ. 1157/2007 Το ικαστικό Συµβούλιο του Στρατοδικείου Αθηνών. Συγκροτήθηκε από τους ικαστές: 1. Παπαδακάκη Νικόλαο, Στρατιωτικό ικαστή Β,Προεδρεύοντα,επειδή κωλύεται ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΠΑΤΗ. Παναγιώτης Γεωργίου, CFE, CRMA Πρόεδρος HACFE

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΠΑΤΗ. Παναγιώτης Γεωργίου, CFE, CRMA Πρόεδρος HACFE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΠΑΤΗ Παναγιώτης Γεωργίου, CFE, CRMA Πρόεδρος HACFE Χρηματιστηριακή Απάτη Τι είναι η χρηματιστηριακή απάτη Τύποι χρηματιστηριακής απάτης Χρηματιστηριακή Απάτη, ορισμός Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Αθήνα 29 Απριλίου 2013 e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Αθήνα 29 Απριλίου 2013 e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Αθήνα 29 Απριλίου 2013 e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :10908 Χειρίστρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δικαστικό Μέγαρο Θεσ/κης 26ης Οκτωβρίου 5

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δικαστικό Μέγαρο Θεσ/κης 26ης Οκτωβρίου 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Αθήνα 21 Ιουνίου 2013 e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :15659 Χειρίστρια:

Διαβάστε περισσότερα

Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ ά. 37, παρ. 2 και 3 Κ.Π.Δ.

Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ ά. 37, παρ. 2 και 3 Κ.Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Από τις αρκετές εκατοντάδες S.O.S ερωτήσεων που διαθέτουμε Όλες οι ερωτήσεις απαντούνται αναλυτικά από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΒΗ-Π1Ι Α Α: ΑΝΑΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΨΒΗ-Π1Ι Α Α: ΑΝΑΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 Α Α: ΑΝΑΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 10/2/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 10/2/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρή άνοδος για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.254,75 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,37%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 93,66 εκατ. εκ των οποίων 8,64 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Στέφανος Φακής, Δικηγόρος, Ms Ποινικού Δικαίου ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Τι είναι η Ποινική Δικονομία και ποια η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗΣ DNA

Π Ρ Ο Σ ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗΣ DNA 1 ΚΩΣΤΑΣ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 23-3ος ΟΡ. - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 38 34 545, 33 00 690 FAX 33 00 690 Π Ρ Ο Σ Τον 33 ο Ανακριτή του Πρωτοδικείου Αθηνών ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗΣ DNA ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επέμβαση σε αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Επέμβαση σε αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠοινΔικ 10/2013 (ΕΤΟΣ 16ο) 929 Επέμβαση σε αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (γνωμ.) ΙΩΑΝΝΗ Δ. ΙΓΓΛΕΖΑΚΗ, Επίκ. Καθηγητή Τμ. Νομικής ΑΠΘ, Δικηγόρου Η χρήση εκτύπωσης μηνυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

...: 1-1398/20.12.2010. 4. 7.3869/2010 «µ µ. , 20-12-2010 µ..: 1-1398/20-12-2010 . : 101 81 : 210 3893546 FAX : 210 3829640 213),

...: 1-1398/20.12.2010. 4. 7.3869/2010 «µ µ. , 20-12-2010 µ..: 1-1398/20-12-2010 . : 101 81 : 210 3893546 FAX : 210 3829640 213), .....: 1-1398/20.12.2010 µ,, 4. 7.3869/2010 «µ µ» ( 130), 20-12-2010 µ..: 1-1398/20-12-2010 µµ µ µ. / :.. : 101 81 : 210 3893546 FAX : 210 3829640, : 1. 4. 7.3869/2010 «µ µ» ( 130). 2. ) 90 µ, µ. / 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΕΓΚΛΗΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΕΓΚΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Κατατέθηκαν τα υπ αριθ.... (παράβολο δηµοσίου ),... (Παράβολο ΤΑ.Χ. Ι.Κ) για την υποβολή µηνύσεως και... (παράβολο δηµοσίου) για παράσταση πολιτικής αγωγής αντίστοιχα. Πάτρα 12-6-2016 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 6-7-8/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-107 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 6-7-8/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-107 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 6-7-8/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-107 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία από πρόθεση Αριθµός απόφασης: 338 - Ανθρωποκτονία από πρόθεση. Αναίρεση κατά βουλεύµατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Μ.Τ.Π.Υ.)

ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Μ.Τ.Π.Υ.) www.doe.gr ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Μ.Τ.Π.Υ.) Διεύθυνση: Κηφισίας 32 Τ.Κ.15125 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 2106873373-2106873382 Περισσότερες πληροφορίες: Αυτόματος τηλεφωνητής 2106873303

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) Ο Η Όνομα Επώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Τα αρ.σ81/4/10.1.2002 και Σ00/10/12.6.2008 Γενικά Έγγραφα.

Τα αρ.σ81/4/10.1.2002 και Σ00/10/12.6.2008 Γενικά Έγγραφα. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar @ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852)

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Περίληψη: Επιταγή ακάλυπτη - Αδικοπραξία - Δικαιούχοι αποζημίωσης είναι ο κομιστής της ακάλυπτης επιταγής, κάθε εξ αναγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις Δράμα, 29 Ιανουαρίου 2010 Αρ.Πρωτ. 1089 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις Από την 26.01.2010 εφαρμόζεται ο ν. 3816/2010 Ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της» Πάντειο Πανεπιστήμιο Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

- 27 - ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡ.: Τι απολογείστε; Αρνούµαι την κατηγορία και αναφέροµαι στην από 22-2-2008 ένορκη κατάθεσή µου ως µάρτυρα ενώπιον του διενεργούντος την προκαταρκτική εξέταση Εισαγγελέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιριών «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΡΓΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΡΑ, με την παρουσία της Γραμματέα ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/1/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/1/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Με απώλειες έκλεισε το Χ.Α. µε απώλειες 4% η ΕΗ και 3,55% ο ΜΥΤΙΛ. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 996,82 µονάδες σηµειώνοντας πτώση 0,84%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Ψ.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο.Ψ.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ o Ο.Ψ.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24, 10682, ΑΘΗΝΑ, ΑΦΜ: 999045085 Α ΑΘΗΝΩΝ Τηλ.: 210 5248127, Fax: 210 5248176, Email: info@opse.gr www.opse.gr Αθήνα 07/06/2014 Αριθ. Πρωτ. :537 Προς :.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :11394 Δρ. Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) (όνομα & επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου.. (τόπος), οδός (διεύθυνση αριθμός). Στερούμαι

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ. : 1491. ΠΡΟΣ: ΤΟΝ κ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Πρώην Σχολή Ευελπίδων

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ. : 1491. ΠΡΟΣ: ΤΟΝ κ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Πρώην Σχολή Ευελπίδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδιος: Γ. Δίελλας Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Xειρίστρια: Φ. Μιστριώτη Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: fmistrioti@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια : Ελένη Σβολοπούλου, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους.

Εισηγήτρια : Ελένη Σβολοπούλου, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους. Γν.ΝΣΚ 525/2012 Τμήμα Β' Συνεδρίαση της 22ας Οκτωβρίου 2012 Σύνθεση Προεδρεύων : Αλέξανδρος Καραγιάννης, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους αρχαιότερος των Νομικών Συμβούλων του Τμήματος, λόγω κωλύματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑΤΩΝ Ονοματεπώνυμο.. Δ/νση.. Παρακαλώ να μου χορηγήσετε νέα Α.Φ.Μ... άδεια ίδρυσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : ΤΕΛΩΝΕΙΟ Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 1, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: εκχωρώ σε ποσοστό..% το δικαίωμα που

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014

Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014 Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014 Περίληψη Προσβολή προσωπικότητας - Τράπεζα υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων Παράνομη διαβίβαση αυτών σε εισπρακτική εταιρεία και παράνομη επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 1. Οι υποψήφιοι Κατηγορίας Β των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 Aυγούστου 2006 Αριθ.Πρωτ.: : 7590/9489/9808/9540/9225/2005/2. Ειδ.Επιστήμονας:Αικ.Γκούμα

Αθήνα, 2 Aυγούστου 2006 Αριθ.Πρωτ.: : 7590/9489/9808/9540/9225/2005/2. Ειδ.Επιστήμονας:Αικ.Γκούμα Αθήνα, 2 Aυγούστου 2006 Αριθ.Πρωτ.: : 7590/9489/9808/9540/9225/2005/2 Ειδ.Επιστήμονας:Αικ.Γκούμα Γραφείο Υπουργού ΕΣΔΔΑ κ. Προκόπη Παυλόπουλο Βασ. Σοφίας 15 10674 Αθήνα Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α Θέμα : Αναδρομική

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω:

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Λάρισα, 13/03/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Όπως είναι γνωστό η χώρα μας βιώνει από πενταετίας πρωτόγνωρες συνθήκες οικονομικής πίεσης και εξαθλίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ των Ανωνύµων Εταιρειών: 1/ ΒΑΛΣΑΜΙ ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ µε το διακριτικό τίτλο «ΒΑΛΣΑΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων. Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα

Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων. Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα Σχέδιο νόμου για τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα 1. Στον Ποινικό Κώδικα μετά το άρθρο 110 Α προστίθενται τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 23/12/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 23/12/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 867,84 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,63%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 64,97 εκατ. εκ των οποίων 8,12 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. Οι υποψήφιοι της Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/12/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/12/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 824,49 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,42%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 145,50 εκατ. εκ των οποίων 18,18 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-44 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-44 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-44 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικήµατα - Εγκλήµατα κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών Αριθµός απόφασης: 337 Έτος: 2010 - ιατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3500/2006 - ΦΕΚ 232/Α'/24.10.2006 Για την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ 3500/2006 - ΦΕΚ 232/Α'/24.10.2006 Για την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 3500/2006 - ΦΕΚ 232/Α'/24.10.2006 Για την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ: Λ. Παρπαρίνου, Π.Ε.Δ. Αγ. Αρ. 5934/09 ΜΕΤΑΞΥ:- Δημήτρη Δημητρίου, εκ Λευκωσίας ΕΝΑΓΟΝΤΑ - και -

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ: Λ. Παρπαρίνου, Π.Ε.Δ. Αγ. Αρ. 5934/09 ΜΕΤΑΞΥ:- Δημήτρη Δημητρίου, εκ Λευκωσίας ΕΝΑΓΟΝΤΑ - και - ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ: Λ. Παρπαρίνου, Π.Ε.Δ. Αγ. Αρ. 5934/09 ΜΕΤΑΞΥ:- Δημήτρη Δημητρίου, εκ Λευκωσίας ΕΝΑΓΟΝΤΑ - και - 1. Mega Equity Securities Financial Services Public Ltd, εκ Λευκωσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε θα ολοκληρωθεί; ΑΠ: Στις 22 Νοεμβρίου 2013 ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση με απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986.

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986. Εάν η επιχείρησή σας ανήκει στα «μη κύρια τουριστικά καταλύματα», θα χρειαστεί να υποβάλετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας: ΙΙ. Μη κύρια τουριστικά καταλύματα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Ιουνίου 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Θέμα: Ο Α, μόνιμος κάτοικος Σουηδίας, είναι κύριος ενός οικοπέδου που βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013) ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. ρύθμιση του Ν. 4152/2013. Επιθυμώ να εξοφλήσω

ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013) ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. ρύθμιση του Ν. 4152/2013. Επιθυμώ να εξοφλήσω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Αθήνα, 20-12-2010 Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή ιεύθυνση Πολιτικής Καταναλωτή Αριθµ. Πρωτ.: Ζ1-1398/20-12-2010 Τµήµα Πολιτικής Καταναλωτή Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ.Αποφ. 2040/07 ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Το ικαστήριο που συγκροτήθηκε από τους ικαστές: 1. ΠΑΠΑ ΑΚΑΚΗ Νικόλαο, Στρατιωτικό ικαστή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 2306 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: «Ανάκληση της από 24.05.2013 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Επανάληψη της διαδικασίας ακρόασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 *************************** Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Διαβάστε περισσότερα