ÔÉÌÏÊÁÔÁËÏÃÏÓ ÉáíïõÜñéïò 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÔÉÌÏÊÁÔÁËÏÃÏÓ ÉáíïõÜñéïò 2013"

Transcript

1 ÔÉÌÏÊÁÔÁËÏÃÏÓ ÉáíïõÜñéïò 2013

2 Περιεχόμενα ÕÐÏÃÅÉÁ ÄÉÊÔÕÁ ÁÊÁÌÐÔÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ ÄÉÐËÏÕ ÔÏÉ ÙÌÁÔÏÓ GEONDUR ÄÉÁÌÏÑÖÙÓÉÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ ÄÉÐËÏÕ ÔÏÉ ÙÌÁÔÏÓ GEONFLEX ÌÏÕÖÅÓ ÓÕÍÄÅÓÇÓ GEONFLEX ÔÁÐÅÓ GEONFLEX ÂÁÑÅÏÓ ÔÕÐÏÕ ÁÊÁÌÐÔÏÓ ÅÕÈÕÃÑÁÌÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ CONDUR ÄÉÁÌÏÑÖÙÓÉÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ CONFLEX ÊÏÕÔÉ ÄÉÁÊËÁÄÙÓÅÙÓ CONDUR ÊÁÌÐÕËÇ CONDUR ÌÏÕÖÁ CONDUR ÊÏËÁÑÏ CONDUR ÑÁÊÏÑ CONDUR ÅËÁÖÑÏÕ ÔÕÐÏÕ ÁÊÁÌÐÔÏÓ ÅÕÈÕÃÑÁÌÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ SILCOR ÄÉÁÌÏÑÖÙÓÉÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ SIFLEX ÊÏÕÔÉ ÄÉÁÊËÁÄÙÓÅÙÓ SILCOR ÊÁÌÐÕËÇ SILCOR ÌÏÕÖÁ SILCOR ÊÏËÁÑÏ CONDUR ÑÁÊÏÑ CONDUR ÓÙËÇÍÅÓ ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÖÁÑÌÏÃÙÍ ÄÉÁÌÏÑÖÙÓÉÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ DUROFLEX (ÌÐÅÔÏÍ) ÌÏÕÖÁ DUROFLEX ÁÊÁÌÐÔÏÓ ÅÕÈÕÃÑÁÌÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ SUPERSOL (ÓÏÂÁÓ) ÄÉÁÌÏÑÖÙÓÉÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ SUPERFLEX (ÓÏÂÁÓ) ÂÁÑÅÏÓ ÔÕÐÏÕ ÅËÅÕÈÅÑÏ ÁËÏÃÏÍÙÍ ÁÊÁÌÐÔÏÓ ÅÕÈÕÃÑÁÌÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ CONDUR HF ÄÉÁÌÏÑÖÙÓÉÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ CONFLEX HF ÊÏÕÔÉ ÄÉÁÊËÁÄÙÓÅÙÓ CONDUR HF ÊÁÌÐÕËÇ CONDUR HF ÌÏÕÖÁ CONDUR ÊÏËÁÑÏ CONDUR ÑÁÊÏÑ CONDUR ÌÅÓÁÉÏÕ ÔÕÐÏÕ ANTIMIKPOBIAKHÓ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁÓ ÁÊÁÌÐÔÏÓ ÅÕÈÕÃÑÁÌÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ MEDISOL AM ÄÉÁÌÏÑÖÙÓÉÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ MEDIFLEX AM ÊÏÕÔÉ ÄÉÁÊËÁÄÙÓÅÙÓ MEDISOL AM ÊÁÌÐÕËÇ MEDISOL AM ÌÏÕÖÁ MEDISOL AM ÊÏËÁÑÏ MEDISOL AM ÑÁÊÏÑ MEDISOL AM ÌÅÓÁÉÏÕ ÔÕÐÏÕ ÁÊÁÌÐÔÏÓ ÅÕÈÕÃÑÁÌÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ MEDISOL ÄÉÁÌÏÑÖÙÓÉÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ MEDIFLEX ÊÏÕÔÉ ÄÉÁÊËÁÄÙÓÅÙÓ MEDISOL ÊÁÌÐÕËÇ MEDISOL ÌÏÕÖÁ MEDISOL ÊÏËÁÑÏ MEDISOL ÑÁÊÏÑ MEDISOL ÍÅA ÄÉÁTÁΞÇ ÍÅA ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÏÕÔÉÁ ÇËÅÊÔÑÉÊÙÍ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÙÍ ÅÐÉÖÁÍÅÉÁÊÏÕ ÔÕÐÏÕ ÄÉÁÊËÁÄÙÓÅÙÓ CONDUR ÄÉÁÊËÁÄÙÓÅÙÓ CONDUR HF ÄÉÁÊËÁÄÙÓÅÙÓ MEDISOL ÄÉÁÊËÁÄÙÓÅÙÓ MEDISOL AM ÄÉÁÊËÁÄÙÓÅÙÓ SILCOR ÙÍÅÕÔÏÕ ÔÕÐÏÕ ÄÉÁÊËÁÄÙÓÅÙÓ ÓÕÍÁÑÌ/ÌÅÍÏ MULTIBOX 10X6 ÄÉÁÊËÁÄÙÓÅÙÓ ÓÕÍÁÑÌ/ÌÅÍÏ MULTIBOX 10X13 ÄÉÁÊËÁÄÙÓÅÙÓ ÓÕÍÁÑÌ/ÌÅÍÏ MULTIBOX 10X20 ÊÁÐÁÊÉ ÊÏÕÔÉÏÕ MULTIBOX ÙÑÉÓÌÁ ÊÏÕÔÉÏÕ MULTIBOX ÄÉÁÊËÁÄÙÓÅÙÓ ÔÅÔÑÁÃÙÍÏ cm ÊÁÐÁÊÉ ÔÅÔÑÁÃÙÍÏ cm ÄÉÁÊËÁÄÙÓÅÙÓ ÓÔÑÏÃÃÕËÏ ÓÕÍÁÑÌ/ÌÅÍÏ Ø73 ÊÁÐÁÊÉ ÓÔÑÏÃÃÕËÏ Ø73 ÄÉÁÊÏÐÔÇ ÌÏÍÏÕ ÐËAÉÓÉOÕ & ÅÍÉAÉOÕ ÐËAÉÓÉOÕ AÐOÓTATIKO ÊÏÕÔÉÏÕ ÅÍÉAÉOÕ ÐËAÉÓÉOÕ ÄÉÁÊÏÐÔÇ AÐËO ÐÑÏÔÅÉÍÏÌÅÍÁ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÁ ÅÑÃÁËÅÉÁ ÊÏÐÇÓ ÐËÁÓÔÉÊÙÍ ÓÙËÇÍÙÍ Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε τις τιμές χονδρικής πώλησης μιας πλήρους σειράς προϊόντων για εναλλακτικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Οι τιμές αφορούν την Ελληνική αγορά και ισχύουν για το έτος 2013 καταργώντας κάθε προηγούμενη έκδοση Τιμοκαταλόγου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

3 Νέα κόλλα συγκράτησης & στεγανοποίησης KOUVIDIS ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ KOUVIDIS Ελεύθερη σιλικόνης, ισοκυανίου, διαλυτών και αλογόνων Συγκόλληση και στεγανοποίηση των πλαστικών HDPE, PC, PVC, PS, PP, LDPE με όλους τους μεταξύ τους συνδυασμούς Αντοχή στο γλυκό και θαλασσινό νερό Αντοχή στη γήρανση Σταθεροποίηση έναντι της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας Συγκόλληση και σε υγρές επιφάνειες Παροχή μόνιμης ελαστικότητας Κατάλληλη για συγκόλληση μετάλλων, ξύλου, γυαλιού, κεραμικών, κ.α Δυνατότητα εξασφάλισης στεγανότητας ΙΡ 68 Συσκευασία /τεμ ,5 1

4 KOUVIDIS ÓÕÓÔÇÌÁ ÓÙËÇÍÙÍ GEONFLEX - GEONDUR ÓÙËÇÍÅÓ ÄÉÐËÏÕ ÄÏÌÇÌEÍÏÕ ÔÏÉ ÙÌÁÔÏÓ ÁÐÏ HDPE ÃÉÁ ÕÐÏÃÅÉÁ ÄÉÊÔÕÁ Ø75 59, , Ø90 73, , Ø110 91, , Ø , ,590 ΑΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ GEONDUR (ευθεία) σε μπάρες (Ν750) GREEN PRODUCT Ø40 31, , Ø50 38, , Ø63 50, , Ø75 60, , Ø90 74, , Ø110 92, , Ø , , Ø , , Ø , ,641 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ GEONFLEX (σπιράλ) σε κουλούρες (Ν450) GEONFLEX GEONDUR Τύπος Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø ,615 ΜΟΥΦΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ GEONFLEX TAΠΕΣ GEONFLEX 2

5 ÓÕÓÔÇÌÁ ÓÙËÇÍÙÍ CONDUR - CONFLEX ÂÁÑÅÏÓ ÔÕÐÏÕ (1250Ít) KOUVIDIS Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø63 56, , ΑΚΑΜΠΤΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ CONDUR Ø , ,528 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ Ø , ,664 ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Ø , ,005 (ΣΠΙΡΑΛ) CONFLEX Ø , , Ø , , Ø , , Ø , ,391 mm x67x , x82x , x101x ,263 ΣΤΕΓΑΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ CONDUR IP55 Τύπος Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø (4X50) 0, Ø (4X50) 0, Ø (4X30) 0, Ø , Ø , Ø , Ø , Ø (4X30) 0, Ø (4X30) 0, Ø , Ø ,263 ΚΑΜΠΥΛΗ CONDUR Η συσκευασία των καμπυλών περιλαμβάνει μόνο καμπύλες. ΜΟΥΦΑ CONDUR ΚΟΛΑΡΟ CONDUR ΡΑΚΟΡ CONDUR 3

6 KOUVIDIS ÓÕÓÔÇÌÁ ÓÙËÇÍÙÍ CONDUR HF - CONFLEX HF ÅËÅÕÈÅÑÏ ÁËÏÃÏÍÙÍ ÂÁÑÅÏÓ ÔÕÐÏÕ (1250Ít) Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø40 36, , ΑΚΑΜΠΤΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ CONDUR HF Οι διατομές 50 & 63 είναι διαθέσιμες κατόπιν παραγγελίας. GREEN PRODUCT Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø40 31, , ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ (ΣΠΙΡΑΛ) CONFLEX HF Οι διατομές 50 & 63 είναι διαθέσιμες κατόπιν παραγγελίας. mm x67x , x82x , x101x ,306 Τύπος Ø , Ø , Ø , Ø , Ø ,087 ΣΤΕΓΑΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ CONDUR HF IP55 ΚΑΜΠΥΛΗ CONDUR HF Η συσκευασία των καμπυλών περιλαμβάνει μόνο καμπύλες Ø , Ø , Ø , Ø , Ø ,566 ΜΟΥΦΑ CONDUR Ø (4X50) 0, Ø (4X50) 0, Ø (4X30) 0, Ø , Ø ,423 ΚΟΛΑΡΟ CONDUR Ø (4X30) 0, Ø (4X30) 0, Ø , Ø ,263 ΡΑΚΟΡ CONDUR 4

7 ÓÕÓÔÇÌÁ ÓÙËÇÍÙÍ MEDISOL AM - MEDIFLEX AM ANTIMIKPOBIAKHÓ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁÓ ÌÅÓÁÉÏÕ ÔÕÐÏÕ (750Ít) KOUVIDIS Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø63 58, , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , ,583 ΑΚΑΜΠΤΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ MEDISOL AM Ο σωλήνας MEDISOL ΑΜ προσφέρεται και σε έκδοση ελεύθερη αλογόνων και χαμηλής εκπομπής καπνού στις ίδιες διατομές κατόπιν παραγγελίας. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ (ΣΠΙΡΑΛ) MEDIFLEX AM Ο σωλήνας MEDIFLEX ΑΜ προσφέρεται και σε έκδοση ελεύθερη αλογόνων και χαμηλής εκπομπής καπνού στις ίδιες διατομές κατόπιν παραγγελίας. mm x67x , x82x , x101x ,420 Τύπος Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø (4X50) 0, Ø (4X50) 0, Ø (4X30) 0, Ø , Ø , Ø , Ø , Ø (4X30) 0, Ø (4X30) 0, Ø , Ø ,331 ΣΤΕΓΑΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ MEDISOL AM IP55 ΚΑΜΠΥΛΗ MEDISOL AM Η καμπύλη MEDISOL ΑΜ προσφέρεται και σε έκδοση ελεύθερη αλογόνων και χαμηλής εκπομπής καπνού στις ίδιες διατομές κατόπιν παραγγελίας. ΜΟΥΦΑ MEDISOL AM ΚΟΛΑΡΟ MEDISOL AM ΡΑΚΟΡ MEDISOL AM 5

8 KOUVIDIS ÓÕÓÔÇÌÁ ÓÙËÇÍÙÍ MEDISOL - MEDIFLEX ÌÅÓÁÉÏÕ ÔÕÐÏÕ (750Ít) Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø63 52, , ΑΚΑΜΠΤΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ MEDISOL ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ (ΣΠΙΡΑΛ) MEDIFLEX 6 mm x67x , x82x , x101x ,717 Τύπος Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø (4X50) 0, Ø (4X50) 0, Ø (4X30) 0, Ø , Ø , Ø , Ø , Ø (4X30) 0, Ø (4X30) 0, Ø , Ø ,199 ΣΤΕΓΑΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ MEDISOL IP55 ΚΑΜΠΥΛΗ MEDISOL ΜΟΥΦΑ MEDISOL ΚΟΛΑΡΟ MEDISOL ΡΑΚΟΡ MEDISOL

9 ÓÕÓÔÇÌÁ ÓÙËÇÍÙÍ SILCOR - SIFLEX ÅËÁÖÑÏÕ ÔÕÐÏÕ (320Ít) KOUVIDIS Ø , , Ø , , Ø , , Ø32 29, , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø63 52, , mm Τύπος x62x , x82x , x91x , x101x , Ø , Ø , Ø , Ø ,907 ΑΚΑΜΠΤΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ SILCOR ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ (ΣΠΙΡΑΛ) SIFLEX ΣΤΕΓΑΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ SILCOR IP65 Τα κουτιά SILCOR δεν έχουν έτοιμες οπές/εισόδους και παρέχουν τη δυνατότητα στο χρήστη να ανοίξει οπή στη διάμετρο και τη θέση που χρειάζεται. ΚΑΜΠΥΛΗ SILCOR Ø , Ø , Ø , Ø ,220 ΜΟΥΦΑ SILCOR Για τη σύνδεση των σωλήνων SIFLEX διαστάσεων Ø40, Ø50, Ø63, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι μούφες CONDUR αντιστοίχων διαστάσεων (σελ.3) Ø (4X50) 0, Ø (4X50) 0, Ø (4X30) 0, Ø , Ø , Ø , Ø ,992 ΚΟΛΑΡΟ CONDUR Ø (4X30) 0, Ø (4X30) 0, Ø , Ø ,263 ΡΑΚΟΡ CONDUR 7

10 KOUVIDIS ÓÙËÇÍÅÓ ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÖÁÑÌÏÃÙÍ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ (750Nt) , , , , , , , , , , , , ,5.2 29, , , , , , , , , , , , , , ,5.2 29, , ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ (ΣΠΙΡΑΛ) DUROFLEX για το ΜΠΕΤΟΝ Τύπος Ø , Ø13, , Ø , Ø , Ø ,302 ΜΟΥΦΑ DUROFLEX Οι μούφες DUROFLEX χρησιμεύουν για τη σύνδεση σωλήνων σπιράλ DUROFLEX και SUPERFLEX ΜΠΛΕ (RAL 5019) ΛΕΥΚΟ (RAL 9016) ΜΑΥΡΟ (RAL 9004) ΚΑΦΕ (RAL 8003) ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ (320Νt) 2,5m ,8 9, , ,3 12, , ,8 15, , ,1 21, , ,8 26, ,834 ΑΚΑΜΠΤΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ SUPERSOL 2,5m για το ΣΟΒΑ ,3 12, , ,8 15, , ,0 11, , ,6 14, , ,2 17, , ,2 23, , ,1 29, ,690 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ (ΣΠΙΡΑΛ) SUPERFLEX για το ΣΟΒΑ ,6 14, , ,2 17, ,358 8

11 ÊÏÕÔÉÁ ÇËÅÊÔÑÉÊÙÍ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÙÍ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ KOUVIDIS Τύπος Διαστάσεις /20 67x67x , /16 82x82x , /32 101x101x ,263 Μέρος των συστημάτων Βαρέος Τύπου (σελ. 3 & 4) ΣΤΕΓΑΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ CONDUR IP55 ΓΚΡΙ (RAL 7035) /20 67x67x , /16 82x82x , /32 101x101x ,306 Μέρος των συστημάτων Βαρέος Τύπου (σελ. 3 & 4) ΣΤΕΓΑΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ CONDUR HF IP55 ΓΚΡΙ (RAL 7035) /20 67x67x , /16 82x82x , /32 101x101x ,717 Μέρος του συστήματος Μεσαίου Τύπου MEDISOL - MEDIFLEX (σελ.6) /20 67x67x , /16 82x82x , /32 101x101x ,420 Μέρος του συστήματος Μεσαίου Τύπου MEDISOL AM - MEDIFLEX AM (σελ. 5) x62x , x82x , x91x , x101x ,722 ΣΤΕΓΑΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ MEDISOL IP55 ΛΕΥΚΟ (RAL 9010) ΣΤΕΓΑΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ MEDISOL AM IP55 ΛΕΥΚΟ (RAL 9003) ΣΤΕΓΑΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ SILCOR IP65 ΓΚΡΙ (RAL 7035) Τα κουτιά SILCOR δεν έχουν έτοιμες οπές/εισόδους και παρέχουν τη δυνατότητα στο χρήστη να ανοίξει οπή στη διάμετρο και τη θέση που χρειάζεται. ΓΚΡΙ (RAL 7035) ΛΕΥΚΟ (RAL 9010) ΛΕΥΚΟ (RAL 9003) 9

12 KOUVIDIS ÊÏÕÔÉÁ ÇËÅÊÔÑÉÊÙÍ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÙÍ ΧΩΝΕΥΤΟΥ ΤΥΠΟΥ NEA ΔΙΑΤΑΞΗ ,518 ΣΥΝΑΡΜ/ΜΕΝΟ MULTIBOX 10Χ ,917 ΣΥΝΑΡΜ/ΜΕΝΟ MULTIBOX 10Χ ,394 ΣΥΝΑΡΜ/ΜΕΝΟ MULTIBOX 10Χ ,167 KAΠAKI ΚΟΥΤΙΟΥ MULTIBOX ,065 ΧΩΡΙΣΜΑ ΚΟΥΤΙΟΥ MULTIBOX ,269 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 7,5Χ7, ,190 ΚΑΠΑΚΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 7,5Χ7,5 10

13 KOUVIDIS ,123 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ Ø ,105 ΚΑΠΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Ø ,205 ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚOΠΤΗ ΜΟΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ & ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ,080 ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ,145 ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚOΠΤΗ ΑΠΛΟ ΜΠΛΕ (RAL 5019) ΛΕΥΚΟ (RAL 9016 KITΡINO (RAL 1018) 11

14 KOUVIDIS ÐÑÏÔÅÉÍÏÌÅÍÁ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÁ ÅÑÃÁËÅÉÁ ÊÏÐÇÓ ÐËÁÓÔÉÊÙÍ ÓÙËÇÍÙÍ ÍÅA ÐÏËÉÔÉÊÇ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟI ΣΩΛΗΝOΚΟΠΤEΣ μίας κίνησης με ασφάλεια Πρόταση VIRAX PC 32 ROTHENBERGER ROCUT TC 26 Professional Προτείνονται για όλους τους τύπους πλαστικών σωλήνων Ø11 έως Ø25. Ιδανικός για Ελαφρού και Μεσαίου Τύπου σωλήνες. Τα επαγγελματικά εργαλεία που περιγράφονται παρακάτω προτείνονται από την εταιρία KOUVIDIS για την βέλτιστη και ασφαλή κοπή όλων των πλαστικών σωλήνων της. Δεν προορίζονται για πώληση, και για τη διάθεση τους θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τους επίσημους αντιπροσώπους στην Ελληνική αγορά (βλ. παρακάτω). ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟI ΣΩΛΗΝOΚΟΠΤEΣ διαδοχικών κινήσεων (με λεπίδα διπλής όψης και υποστήριξη καστάνιας) Πρόταση Για σωλήνες μέχρι και Ø40 VIRAX PC 42 ROTHENBERGER ROCUT TC 63 Professional Ιδανικοί για τους Μεσαίου και Βαρέος Τύπου σωλήνες. Για σωλήνες μέχρι και Ø63 VIRAX 2114 ROTHENBERGER ROCUT TC 75 Professional ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ πολλαπλών χρήσεων και υψηλής ακρίβειας σε εφαρμογές κοπής Πρόταση Multimaster FEIN 230 V AC Multi-cutter BOSCH 10,8 V Ιδανικά για επαγγελματική απόδοση και ακρίβεια σε πολλαπλές εφαρμογές κοπής. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΡΙΟΝΙΑ γενικής χρήσης εργαλεία κοπής Πρόταση BOSCH GSA 10,8 V-LI Professional 12

15 Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí Οι παρακάτω γενικοί όροι συναλλαγών ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ (αναφερόμενη στο εξής ως ΕΤΑΙΡΙΑ), εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις και κατόπιν ειδικών γραπτών συμφωνιών. Η παρούσα έκδοση (έτους 2013) καταργεί κάθε προηγούμενη. Η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει κάθε δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διορθώσει τους γενικούς όρους συναλλαγών της έπειτα από σχετική έντυπη ή ηλεκτρονική ειδοποίηση. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ πραγματοποιεί πωλήσεις χονδρικής και συνεργάζεται αποκλειστικά με εξουσιοδοτημένους εμπόρους ή αποθήκες ηλεκτρολογικού υλικού που βρίσκονται στην Ελλάδα ή σε χώρες του εξωτερικού αποκλείοντας κάθε τρίτο αγοραστή (ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι, τεχνικές εταιρίες, ιδιώτες, κ.α.). ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ Οι τρόποι λήψης των παραγγελιών είναι: Με τηλεφωνική επικοινωνία:μέσω ειδικής γραμμής χωρίς χρέωση (free phone) καλείτε τον αριθμό από όλη την Ελλάδα, και πληκτρολογώντας τον αριθμό 3 συνδέεστε άμεσα με το Τμήμα Παραγγελιών. Με τηλεομοιοτυπία (FAX):Μέσω ειδικής γραμμής χωρίς χρέωση (free phone) καλείτε τον αριθμό από όλη την Ελλάδα. Με συμπλήρωση της ειδικής φόρμας παραγγελιών που υπάρχει στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας, Για την πρόσβαση στον χώρο των παραγγελιών πρέπει να είστε εγγεγραμμένο και εγκεκριμένο μέλος. Με παράδοση της παραγγελίας στον πωλητή της εταιρίας μας κατά τις προγραμματισμένες επισκέψεις του. Αμέσως μετά την λήψη της παραγγελίας ακολουθεί αναφορά επιβεβαίωσης και ενημέρωσης ως προς το χρόνο εκτέλεσης αυτής. Ο μέσος χρόνος αναφοράς κυμαίνεται από 15 έως 20 λεπτά. Συμπληρώνοντας το ειδικό «έντυπο παραγγελίας» που βρίσκεται στο δελτίο παραγγελίας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, επιταχύνετε το χρόνο εκτέλεσης της παραγγελίας και περιορίζετε την πιθανότητα λάθους. Για να προμηθευτείτε το δελτίο παραγγελίας επικοινωνήστε με το τμήμα Παραγγελιών ( , Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-16:00) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ Για την εκτέλεση των παραγγελιών η ΕΤΑΙΡΙΑ διαθέτει τα παρακάτω κέντρα διανομής: Κέντρο διανομής νότιας Ελλάδας Βιοτεχνικό Πάρκο Τυλίσου, Ηράκλειο Κρήτης Κέντρο διανομής κεντρικής Ελλάδας (ΝΕΟ) 21, Ορυζομύλων, Αιγάλεω, Αθήνα Κέντρο διανομής βόρειας Ελλάδας Κωνσταντινουπόλεως & Πόντου 56, (Β ΚΤΕΟ), Θεσσαλονίκη. ΝΕΑ Διεύθυνση (από ): 12 ο χλμ. ΕΟ Θεσσαλονίκης - Κατερίνης, περιοχή Σίνδου Τα κέντρα διανομής συνδέονται ηλεκτρονικά σε πραγματικό χρόνο (real time) με το τμήμα Παραγγελιών και τα κεντρικά γραφεία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ στο Ηράκλειο Κρήτης και διαθέτουν ιδιόκτητα φορτηγά αυτοκίνητα για την άμεση και ασφαλή εκτέλεση των παραγγελιών. Η εκτέλεση παραγγελιών μακριά από τα κέντρα διανομής, πραγματοποιείται μέσω πρακτορείων μεταφορών επιλογής του πελάτη. Η ελάχιστη καθαρή αξία για την εκτέλεση μιας παραγγελίας είναι 200. Τα έξοδα αποστολής που προκύπτουν ανά παραγγελία, επιβαρύνουν αποκλειστικά την ΕΤΑΙΡΙΑ, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις και κατόπιν ειδικής συμφωνίας. Ό όρος αυτός ισχύει για όλα τα προϊόντα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ (σωλήνες και εξαρτήματα) που δεν ξεπερνούν τη διατομή Ø63. ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Αμέσως μετά την λήψη της παραγγελίας αποστέλλεται στον πελάτη αναφορά μέσω FAX ή για τον ακριβή χρόνο παράδοσής της. Για παραγγελίες που προέρχονται από τους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου, στους οποίους βρίσκονται τα κέντρα διανομής της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, η εκτέλεση τους γίνεται άμεσα, την ίδια ημέρα, με αυτοκίνητα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ (εφόσον η παραγγελία τοποθετηθεί πριν τις 12:00). Όταν η παραγγελία προέρχεται από άλλο νομό τότε εκτελείται εντός 24 ωρών από τον χρόνο λήψης της, μέσω πρακτορείων μεταφορών επιλογής του πελάτη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και εφόσον συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί αφού έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση του πελάτη. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Σε περίπτωση αδυναμίας να ανταποκριθούμε στους προκαθορισμένους χρόνους που έχουμε ορίσει για την εκτέλεση μιας παραγγελίας, λόγω ανωτέρας βίας, π.χ. κυκλοφοριακή κατάρρευση, άσχημες καιρικές συνθήκες, απεργίες, απρόβλεπτα κυβερνητικά μέτρα, κ.α. τότε αναστέλλεται η ισχύς της συμβατικής μας υποχρέωσης και ο πελάτης ενημερώνεται άμεσα για τον τρόπο και τον νέο χρόνο εκτέλεσης της παραγγελίας του, χωρίς να δικαιούται αποζημίωση. Σε κάθε περίπτωση επικοινωνείτε με το τμήμα Παραγγελιών για την άμεση και έγκυρη ενημέρωση ως προς την πορεία εκτέλεσης της παραγγελίας (τηλ.: , από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00-16:00). ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Σε περίπτωση που ένα προϊόν δεν είναι διαθέσιμο, τότε επικοινωνούμε άμεσα μαζί με τον πελάτη για να ενημερώσουμε σχετικά με την πιθανή ημερομηνία που αυτό θα είναι διαθέσιμο. Σε περίπτωση που η νέα ημερομηνία διαθεσιμότητας του προϊόντος δεν είναι ικανοποιητική, τότε η παραγγελία του συγκεκριμένου προϊόντος μπορεί να ακυρωθεί. Η τυχόν υπόλοιπη παραγγελία εκτελείται κανονικά, κατόπιν συνεννόησης. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Η ακύρωση μιας παραγγελίας μπορεί να γίνει μόνο έπειτα από επικοινωνία με το τμήμα Παραγγελιών (τηλ.: , από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00-16:00) σε χρονικό διάστημα 2 ωρών από την ώρα που θα αποσταλεί η επιβεβαίωση της παραγγελίας, για τα σημεία πώλησης των νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου και εντός 24 ωρών για τα υπόλοιπα σημεία της Ελλάδας. Μετά την παρέλευση αυτών των χρόνων η παραγγελία δεν θα είναι δυνατό να ακυρωθεί. ΕΥΘΥΝΗ Οποιοδήποτε παράπονο υπάρξει κατά την παράδοση μιας παραγγελίας πρέπει να διατυπώνεται αμέσως μετά την παραλαβή αυτής. Σε περίπτωση εντοπισμού ελαττωματικού ή μη συμμορφούμενου προϊόντος ο υπεύθυνος παραλαβών οφείλει να ενημερώσει άμεσα το τμήμα Πωλήσεων (τηλ.: , από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00-16:00). Σε περίπτωση δικαιολογημένου παραπόνου ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει αλλαγή ή επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος και τα έξοδα μεταφοράς θα επιβαρύνουν αποκλειστικά την ΕΤΑΙΡΙΑ (ισχύει μόνο για προϊόντα διατομών μέχρι Ø63). ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Σε περίπτωση που το παραληφθέν προϊόν δεν είναι αυτό που έχει δηλωθεί στο δελτίο παραγγελίας ή αποδειχθεί ελαττωματικό, ο υπεύθυνος παραλαβών του πελάτη πρέπει να ενημερώνει άμεσα το τμήμα Πωλήσεων (τηλ.: , από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00-16:00). Οι επιστροφές προϊόντων θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν συνεννόησης με το τμήμα Πωλήσεων εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους. Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν αποκλειστικά την ΕΤΑΙΡΙΑ (ισχύει μόνο για προϊόντα διατομών μέχρι Ø63). ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Η πολιτική πωλήσεων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ στηρίζεται στο σύστημα των κλιμακωτών εκπτώσεων και αφορά αποκλειστικά το τρέχον έτος Είναι ενιαία και αφορά όλους τους εμπόρους ηλεκτρολογικού υλικού που ανήκουν στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ καθώς και εκείνων που επιθυμούν την έναρξη μιας νέας συνεργασίας. Για να προμηθευτείτε την εμπορική πολιτική επικοινωνήστε με το τμήμα Πωλήσεων (τηλ.: , από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00-16:00) ή επισκεφτείτε την Περιοχή Μελών στην ιστοσελίδα ΤΙΜΕΣ Όλες οι τιμές που βρίσκονται στον επίσημο τιμοκατάλογο ή στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ είναι καθαρές και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής των τιμών, η ΕΤΑΙΡΙΑ ειδοποιεί εγγράφως και εγκαίρως όλους τους πελάτες της. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η εξόφληση της αξίας των τιμολογίων γίνεται μέσα στον προσυμφωνημένο χρόνο και σε καμία περίπτωση σε χρόνο μεγαλύτερο από εκείνο που ορίζεται στην πιστωτική πολιτική της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Για την κατάθεση μετρητών υπάρχουν στη διαθεσιμότητα του πελάτη οι παρακάτω τραπεζικοί λογαριασμοί: Εθνική Τράπεζα: Αριθμός Λογαριασμού 204/ IBAN: GR Τράπεζα Alpha Bank: Αριθμός Λογαριασμού IBAN: GR Τράπεζα Πειραιώς: Αριθμός Λογαριασμού 5754/ /172 ΙΒΑΝ: GR Σε περίπτωση κατάθεσης μετρητών μέσω Τραπέζης, αντίγραφο του γραμματίου είσπραξης πρέπει να διαβιβάζεται στο τμήμα Λογιστηρίου μέσω FAX (καλώντας τον αριθμό ), προκειμένου να εκδοθεί και να αποσταλεί η σχετική απόδειξη είσπραξης. Επιταγές μπορούν να παραδίδονται μόνο στους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της ΕΤΑΙΡΙΑΣ κατά τις προγραμματισμένες επισκέψεις τους, ή να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου στα κεντρικά γραφεία της ΕΤΑΙ- ΡΙΑΣ στο Ηράκλειο Κρήτης. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Όλα τα προϊόντα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ πληρούν τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων και οδηγιών. Συνοδεύονται από μια πλήρη σειρά πιστοποιητικών τα οποία περιλαμβάνουν τα εξής: Πιστοποιητικό εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 (Αρ. Πιστοπ & ), από τον φορέα πιστοποίησης TÜV AUSTRIA. Πιστοποίηση ευρωπαϊκής οδηγίας RoHS περί απουσίας επικίνδυνων ουσιών, από το Γερμανικό Ινστιτούτο VDE. Δήλωση συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή οδηγία χαμηλής τάσης LVD και νόμιμης σήμανσης CE. Δήλωση συμμόρφωσης με τον ευρωπαϊκό κανονισμό REACH περί σωστής χρήσης χημικών ουσιών. Βεβαιώσεις αποτελεσμάτων δοκιμών και πλήρους συμμόρφωσης προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα και οδηγίες, από το Γερμανικό ινστιτούτο δοκιμών VDE. Επιπρόσθετα, ο τεχνικός φάκελος του κάθε προϊόντος της ΕΤΑΙΡΙΑΣ παραμένει στην διάθεση του κάθε ενδιαφερομένου για έλεγχο ή ενημέρωση. Στον επίσημο κατάλογο και στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ παρέχονται οδηγίες ασφαλούς εγκατάστασης για όλα τα προϊόντα της, ενώ για την σωστή επιλογή τους υπάρχουν προτεινόμενα πεδία εφαρμογής για το κάθε προϊόν. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αστοχίες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για την κατασκευή των οποίων δεν θα ληφθούν υπόψη οι παραπάνω οδηγίες. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς η οποία ήθελε τυχόν προκύψει μεταξύ της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και των πελατών της είναι τα δικαστήρια Ηρακλείου.

16 99,9% ÐéóôïðïéçìÝíï óýóôçìá Äéá åßñéóçò ôçò Ðïéüôçôáò ÅÍ ISO 9001:2008 ÐéóôïðïéçìÝíï óýóôçìá ÐåñéâáëëïíôéêÞò äéá åßñéóçò ÅÍ ISO 14001:2004 ÐéóôïðïéçìÝíï óýóôçìá ÅðáããåëìáôéêÞò Õãåßáò êáé ÁóöÜëåéáò óôçí Åñãáóßá OHSAS 18001:2007 Ðéóôüôçôá ðñïúüíôïò, ùò ðñïò ôï óýíïëï ôùí áðáéôþóåùí ôùí Åõñùðáúêþí Ïäçãéþí óôéò ïðïßåò áíþêåé Ðéóôïðïßçóç äïêéìþí êáé åðéôþñçóç ðáñáãùãþò áðü ôï Ãåñìáíéêü éíóôéôïýôï äïêéìþí VDE Ðñþôç ýëç ðïõ äåí ðåñéý åé åðéêßíäõíåò ïõóßåò (Ïäçãßá RoHS /95/ÅÊ) Ðñþôç ýëç åëåýèåñç áëïãüíùí- éþäéï, âñþìéï, ëþñéï, ê.á. (ÅÍ ) Áíôéìéêñïâéáêü ðñïúüí ðïõ åîïõäåôåñþíåé ìý ñé êáé 99,9% ôá ðáèïãüíá ìéêñüâéá Åíáñìüíéóç ìå ôçí åõñùðáúêþ ïäçãßá âéïêôüíùí 98/8/ÅÊ ðåñß äéüèåóçò âéïêôþíùí óôçí ÅÅ. Åíáñìüíéóç ìå ôïí åõñùðáúêü êáíïíéóìü çìéêþí ðñïúüíôùí REACH Áíôï Þ óôçí êñïýóç Áíôï Þ óôçí óõìðßåóç Êùäéêüò Ðñïúüíôïò ÅîùôåñéêÞ ÄéÜìåôñïò (mm) ÅëÜ éóôç åóùôåñéêþ ÄéÜìåôñïò (mm) ÐÜ ïò ôïé þìáôïò (mm) Añéèìüò ïðþí Óõóêåõáóßá (ÌÝôñá/Êïõëïýñá) 3m Óõóêåõáóßá (ÌÝôñá /ÄÝìá) Óõóêåõáóßá (ÔåìÜ éá/êïõôß) Áíôï Þ óôç èåñìüôçôá Åýñïò èåñìïêñáóéáêþò áíôï Þò êáôü ôçí åãêáôüóôáóç êáé åöáñìïãþ ÄéáóôÜóåéò (mm) Âáèìüò óôåãáíüôçôáò Ýíáíôé óôåñåþí óùìáôéäßùí êáé íåñïý (ÅÍ 60529) Áíôßóôáóç óôç ãþñáíóç (EN ) áìçëþ åêðïìðþ êáðíïý êáôü ôçí êáýóç Óõììüñöùóç ìå ôçí Ïäçãßá 89/106/ÅÏÊ ðåñß Äïìéêþí ðñïúüíôùí (CPD) ñþìá ðñïúüíôùí óýìöùíá ìå ôï ñùìáôéêü óýóôçìá RAL Ðñïúüí ðïõ äåí áðïôåëåß åëêõóôéêþ ôñïöþ ãéá ôá ôñùêôéêü. Åðéðñüóèåôç áíôï Þ óôçí çëéáêþ áêôéíïâïëßá Måßùóç ôùí ôñéâþí ëüãù ïëéóèçñþò åóùôåñéêþò åðéöüíåéáò ôïõ óùëþíá Ðéóôïðïßçóç áíôéìéêñïâéáêþò ðñïóôáóßáò áðü ôï êïñõöáßï Âñåôáíéêü åñãáóôþñéï BIOCOTE

17 Χρωματική Ταυτότητα Προϊόντων Πλεονεκτήματα Διαχωρισμός προϊόντων (Βαρέος Τύπου, Μεσαίου Τύπου, κ.λ.π.) ανάλογα με το είδος και τις απαιτήσεις της εγκατάστασης. Ευκολία στην αναγνώριση, την αποθήκευση και τη διανομή των προϊόντων. Μείωση του χρόνου εύρεσης των προϊόντων και αποφυγή λαθών. Ομοιομορφία και άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.

18 DEEPBLUE cretative NEA ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100% ανακυκλωμένο χαρτί 80% μείωση στη χρήση μελάνης 30% λιγότερο χαρτί συσκευασίας 100% αναγνωρισιμότητα ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Ηλεκτρολογικού Υλικού ΒΙΟ.ΠΑ. Τυλίσου, Ηράκλειο Κρήτης Τηλ.: , Fax: Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Επιχειρηματικής Αριστείας - Ποιότητας

ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò. VERSION 2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα

ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò. VERSION 2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò VERSION 2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα HYDROFLEX Η εταιρία μας ασχολείται με επιτυχία, από το έτος 1979 στην παραγωγή Ολοκληρωμένων Συστημάτων Σωλήνων για ηλεκτρικές και υδραυλικές

Διαβάστε περισσότερα

ÓõóôÞìáôá óùëþíùí ðñïóôáóßáò êáëùäßùí

ÓõóôÞìáôá óùëþíùí ðñïóôáóßáò êáëùäßùí ÓõóôÞìáôá óùëþíùí ðñïóôáóßáò êáëùäßùí Ποιότητα Εφαρμόζουμε μια σειρά από προηγμένα συστήματα διαχείρισης, πιστοποιημένα κατά ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001, υιοθετούμε τις αρχές της επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ - ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3-1

ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ - ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3-1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ - ΣΩΛΗΝΕΣ 3-1 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ (ΣΠΙΡΑΛ) COMBO Spiral DIN ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ (320 Nt) Υλικό: σωλήνας

Διαβάστε περισσότερα

GEONFLEX - GEONDUR. ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò HDPE

GEONFLEX - GEONDUR. ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò HDPE GEONFLEX - GEONDUR ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò HDPE 2 Πρωτοπορία φιλικά προς το περιβάλλον για όλο τον κύκλο ζωής τους GEOΝFLEX - GEOΝDUR ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ GEOΝFLEX - GEOΝDUR 0 ΓΕΓΟΝΌΤΑ 07 08 09 ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Eύκαμπτοι Ενισχυμένοι Σωλήνες από μαλακό PVC

Eύκαμπτοι Ενισχυμένοι Σωλήνες από μαλακό PVC Eύκαμπτοι Ενισχυμένοι Σωλήνες από μαλακό PVC 137 137 ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ FASOPLΕΧ Οι εύκαμπτοι σωλήνες FASOPLΕΧ είναι κατασκευασμένοι από πλαστικοποιημένο (μαλακό) PVC, στο οποίο έχουν προστεθεί όλα τα απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

CONDUR HF - CONFLEX. ÍÝï óýóôçìá óùëþíùí åëåýèåñùí áëïãüíùí êáé áìçëþò åêðïìðþò êáðíïý

CONDUR HF - CONFLEX. ÍÝï óýóôçìá óùëþíùí åëåýèåñùí áëïãüíùí êáé áìçëþò åêðïìðþò êáðíïý CONDUR HF - CONFLEX HF ÍÝï óýóôçìá óùëþíùí åëåýèåñùí áëïãüíùí êáé áìçëþò åêðïìðþò êáðíïý 05 ασφάλεια σε περίπτωση πυρκαγιάς 07 γιατί προϊόντα ελεύθερα αλογόνων; 09 νέο σύστημα σωλήνων CONDUR HF - CONFLEX

Διαβάστε περισσότερα

ÍÝï Áíôéìéêñïâéáêü óýóôçìá óùëþíùí

ÍÝï Áíôéìéêñïâéáêü óýóôçìá óùëþíùí ÍÝï Áíôéìéêñïâéáêü óýóôçìá óùëþíùí êáôüëëçëï ãéá þñïõò åöáñìïãþò óõóôþìáôïò HACCP 05 ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 07 ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ; 09 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ MEDISOL AM - MEFIFLEX AM Ø16 - Ø63

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002055606 2014-05-19

14REQ002055606 2014-05-19 Έργο: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 14REQ002055606 2014-05-19 Κωδ.Προϋπ/σµού: ΚΑ 10.7135.0006 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την Πυρανίχνευσης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου ηµοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Ultra-έξυπνες λύσεις για την εγκατάσταση

Ultra-έξυπνες λύσεις για την εγκατάσταση Σειρά καναλιών Ultra Ultra-έξυπνες λύσεις για την εγκατάσταση Σύστημα διαχείρισης καλωδίων Ιούλιος 2012 Η αποτελεσματική αξιοποίηση του χρόνου και του κόστους, ωφελεί εσάς και τους πελάτες σας Το Ultra

Διαβάστε περισσότερα

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï 5/4/2011 1:08 Page 2 Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí Οι παρακάτω Όροι Συναλλαγών ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις, και κατόπιν ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ISO 22000:2005 No: 0709103

ISO 22000:2005 No: 0709103 ΠΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΕΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑ, 13/2/13 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΑΣΚΟΥ SYMPATHY Κα Καπετανέα, Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας σας παραθέτω προσφορά για γεμιστικό ασκών κατάλληλο για τη συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

έκδοση 01.2014 GEONFLEX - GEONDUR ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò N750 áðü HDPE ãéá õðüãåéá äßêôõá Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση

έκδοση 01.2014 GEONFLEX - GEONDUR ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò N750 áðü HDPE ãéá õðüãåéá äßêôõá Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση έκδοση 01.2014 - GEONDUR ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò N70 áðü HDPE ãéá õðüãåéá äßêôõá Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση 2 Πρωτοπορία φιλικά προς το περιβάλλον για όλο τον κύκλο ζωής τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Χωνευτού Τύπου

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Χωνευτού Τύπου ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Χωνευτού Τύπου ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ (750Ν---DIN) ΜΠΕΤΟΝ PROFLEX σπιράλ με επικάλυψη 45010611.30 PROFLEX σπιράλ με επικάλυψη 11 M.T. 50/200 Μ ΚΟΥΛΟΥΡΑ 0,710 45010613.30

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-toolsmarket.com

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-toolsmarket.com Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-toolsmarket.com Η επωνυμία της εταιρείας είναι: "Horizon Group" Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Κατάστημα Πώλησης Εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Κωνσταντίνος Κουρούπης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Κωνσταντίνος Κουρούπης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Για περισσότερα από 35 χρόνια, εμείς στην COURBI, σχεδιάζουμε, βελτιώνουμε και δημιουργούμε προϊόντα, προσφέροντας την καλύτερη λύση σε κάθε ανάγκη του ηλεκτρολόγου - εγκαταστάτη. Στο νέο μας κατάλογο

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

Ταινίες Χαρτοταινίες

Ταινίες Χαρτοταινίες ality by Mentor MENTOR ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 5558 5559/1 5557 5559 5556 19 mm 25 mm 30 mm 38 mm 50 mm 96 τεμ. 72 τεμ. 60 τεμ. 48 τεμ. 36 τεμ. Υψηλής ποιότητας PROFESSIONAL Αφαιρείται εύκολα και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες, IP 40

Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες, IP 40 Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες, IP 40 Halogen free RoHS compliance CU2032 CU2028 Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες διανομής, ESTETICA ΙΡ 40, IK 08 (6 Joules), κλάση ηλεκτρικής μόνωσης ΙΙ. Από αυτοσβεννύμενο θερμοπλαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση Εγγύηση κατασκευαστή Η KACO new energy E παρέχει για τη σειρά μετατροπέων Powador xi εγγύηση διάρκειας επτά ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης, με μέγιστη διάρκεια 90 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 05/05/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 3435 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Κλέμμες ράγας ωμέγα και din NORA

Κλέμμες ράγας ωμέγα και din NORA Κλέμμες ράγας ωμέγα και din NORA ΚΛΕΜΜΕΣ ΡΑΓΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗ (mm 2 ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2.5-4 60 195.10.010 6-10 40 195.10.020 10-16 36 195.10.030 16-25 40 195.10.040 16-35 32 195.10.050 35-70 10 195.10.060 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 3 ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ - ΣΕΦ ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 3 Προϊόντα Τουρισμός Γεύσεις Υπηρεσίες Πολιτισμός 1 4 Αγαπητοί Εκθέτες Στα χέρια σας κρατάτε το έντυπο των τεχνικών παροχών. Στις σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Led lighting solutions

Led lighting solutions Led lighting solutions Led lighting solutions GU10 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ WATT LUMEN ΧΡΩΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗ LL01000183 LL01100183 GU10 SMD 120 1.9 W 150lm 160lm 6000K 3,26 LL06600228 LL06700228 GU10 SMD 120 3 W 220lm

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΙΟΣ 2010 2 Περιεχόμενα Απογραφή Ειδών 3 Πωλήσεις- Αγορές 5 Παρακολούθηση Προγράμματος Εργασιών Αντιπροσώπων 6 Διαχείριση Αποθήκης 7 Έλεγχος Υπολοίπων 8 Μεταφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

B a t h r o o m c u l t u r e... Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 0 8

B a t h r o o m c u l t u r e... Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 0 8 B a t h r o o m c u l t u r e... Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 0 8 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 0 8 Ο τιμοκατάλογος αφορά τιμές λιανικής. Ισχύει από 1η Απριλίου 2008 Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης, θέλοντας να παρέχουμε στους πελάτες μας την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, διαθέτουμε ένα

Επίσης, θέλοντας να παρέχουμε στους πελάτες μας την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, διαθέτουμε ένα Από το 1968 η MACON ΑΤΕΕ δραστηριοποιείται στο χώρο της διακίνησης και διάθεσης προηγμένων δομικών υλικών, τα οποία προορίζονται κυρίως για την προστασία και την ποιοτική αναβάθμιση των κατασκευών. Η παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 09-04 -2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Ταχ.Δ/νση: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15 Αθήνα Τ.Κ.11742 Τηλ. 2109225864 Fax. 2109241107 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ 1 Πάντα υπάρχει σήμερα ένα κατάστημα της COSMOFLORA κοντά στο σπίτι σας ή το γραφείο σας. Η COSMOFLORA είναι σύστημα εξυπηρετήσεως των Ανθοπωλών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης.

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Σελίδα 1 από 51 Περιεχόμενα 1. ΑΓΟΡΕΣ... 4 1.1 Παράμετροι.... 4 1.2 ιαθέσιμα παραστατικά.... 4 1.3 Στήλες γραμμών παραστατικών... 8 1.4 Συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Μελέτη Κατασκευή Πολυτελών κατοικιών - Ανακαινίσεις Διακοσμήσεις - Ενεργειακή Αναβάθμιση Ακινήτων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2013. Marina πλαστικά ερμάρια, IP 66 (σ. 98) Atlantic-E. Eρμάρια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2013. Marina πλαστικά ερμάρια, IP 66 (σ. 98) Atlantic-E. Eρμάρια NEO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ Eρμάρια σ. 98 Μεταλικά ερμάρια Atlantic-E IP Κλέμμες ράγας και στυπιοθλήπτες σ. 101 Viking 3 Βιομηχανικές κλέμμες ράγας Σήμανση καλωδίων, Ακροδέκτες σ.

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2011. Allweather 44 - Ocean ΑΒΒ Στεγανοί Διακόπτες Φωτισμού, IP 44

Τιμοκατάλογος 2011. Allweather 44 - Ocean ΑΒΒ Στεγανοί Διακόπτες Φωτισμού, IP 44 Τιμοκατάλογος 2011 Allweather 44 - Ocean ΑΒΒ Στεγανοί Διακόπτες Φωτισμού, IP 44 Στεγανοί διακόπτες φωτισμού, Xωνευτοί Allweather 44 και Eπίτοιχοι Ocean Η ανθεκτικότητα, η λειτουργικότητα και η υψηλή αισθητική

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού συλλέκτη 200 lit με επιλεκτικό απορροφητή στο ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ στη Καλαμάτα.

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού συλλέκτη 200 lit με επιλεκτικό απορροφητή στο ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ στη Καλαμάτα. ΑΠ. 236 Καλαμάτα 18 Ιουνίου 2014 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού συλλέκτη 200 lit με επιλεκτικό απορροφητή στο ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ στη Καλαμάτα Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Κόλλες - ασφαλιστικά Υδραυλικών

Κόλλες - ασφαλιστικά Υδραυλικών Κόλλες - ασφαλιστικά Υδραυλικών LOCTITE 55 ΝΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ LOCTITE 55 150m X 48τεμ. Το γρηγορότερο και πιο αξιόπιστο Εύκολο στη χρήση, καθαρό Ιδανικό για πλαστικά σπειρώματα Το μοναδικό που διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος 2013. Νέα είδη

Ιούλιος 2013. Νέα είδη Ιούλιος 2013 Νέα είδη Eσωτερικός χώρος Felix / Ε9608,1 Felix / Ε9608,3 Καναπές κρεβάτι Deco ύφασμα Καναπές 191x91x79 - Κρεβάτι 191x110x42 cm / 147,00 Καναπές κρεβάτι γκρι ύφασμα Καναπές 191x91x79 - Κρεβάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΥ 54.274,05 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (66.757,08 ευρώ ΜΕ ΦΠΑ 23%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΥ 54.274,05 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (66.757,08 ευρώ ΜΕ ΦΠΑ 23%) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ 14/05/2015 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:376 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Γενικοί Όροι Αθήνα 15/7/2014 Α.Π.: 865 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΥ 54.497,03 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (67.031,35 ευρώ ΜΕ ΦΠΑ 23%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΥ 54.497,03 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (67.031,35 ευρώ ΜΕ ΦΠΑ 23%) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ 22/06/2012 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:431 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 40044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Καταλόγου Φ40~Φ50Φ50. Σιφόνια

Προϊόντα Καταλόγου Φ40~Φ50Φ50. Σιφόνια Προϊόντα Καταλόγου 1 1/2 450mm m - 1000mm Φ20~ Φ23 Φ40~Φ50Φ50 Σιφόνια 41421 Σιφόνι 1 1/4~~ x Φ32 (θηλυκό) χωρίς μεταλλική έξοδο (). 300mm - 740mm Φ32 2,62 41413 Σιφόνι 1 1/4~~ x Φ32 (θηλυκό) με μεταλλική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ 2014

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ 2014 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ 2014 w w w. t e l e t h e r m a n s i. g r Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη Κωδικός : 2902.000.Χ06 Τουμπόβουρτσα χαλύβδινη Φ 06 με σπείρωμα 1/8 ή Μ6 Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Κάρτα πωλητή ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Για κάθε διαφορά που προκύπτει από τις πωλήσεις, αρμόδια για την επίλυση είναι τα Δικαστήρια Χαλκίδας. Η κυριότητα και η νομή των πωλούμενων

Διαβάστε περισσότερα

επειδή η επικάλυψη είναι τέχνη B2B HATZIYIANNAKIS b2b.hatziyiannakis.gr

επειδή η επικάλυψη είναι τέχνη B2B HATZIYIANNAKIS b2b.hatziyiannakis.gr B2B HATZIYIANNAKIS b2b.hatziyiannakis.gr ΚΟΥΦΕΤΟΠΟΙΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ Α.Ε. www.hatziyiannakis.gr sales@hatziyiannakis.gr / emporiko@hatziyiannakis.gr Β2Β HATZYIANNAKIS 01 Β2Β HATZIYIANNAKIS Επίκεντρο της

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση σύνδεσης με τον Server και με τη βάση αναφοράς. Διαθέσιμες βάσεις και την απόσταση από το ROVER

Κατάσταση σύνδεσης με τον Server και με τη βάση αναφοράς. Διαθέσιμες βάσεις και την απόσταση από το ROVER Σελίδα 1 από 6 Αξιότιμε/ή συνεργάτη, Σας ενημερώνουμε ότι έχει συμπληρωθεί (ή συμπληρώνεται σύντομα) ένας χρόνος από την ημερομηνία αγοράς του RTK δέκτη σας και πολύ σύντομα οι κωδικοί που χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογικό υλικό Διακόπτες & πριζες πολυτελείας

Ηλεκτρολογικό υλικό Διακόπτες & πριζες πολυτελείας LARISSA DESPINA Διακόπτης απλός 500-12400 600-12400 700-12400 Διακόπτης διπλός 500-12402 600-12402 700-12402 Διακόπτης A/R 500-12401 600-12401 700-12401 Διακόπτης K/R - A/R 500-12403 600-12403 700-12403

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 10 th LIBYA BUILD (ΤΡΙΠΟΛΗ ΛΙΒΥΗΣ 19-22 ΜΑΙΟΥ 2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 10 th LIBYA BUILD (ΤΡΙΠΟΛΗ ΛΙΒΥΗΣ 19-22 ΜΑΙΟΥ 2014) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 10 th LIBYA BUILD (ΤΡΙΠΟΛΗ ΛΙΒΥΗΣ 19-22 ΜΑΙΟΥ 2014) ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ Η Διεθνής Έκθεση δομικών υλικών LIBYA BUILD 2014 οργανώνεται για πρώτη φορά στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Ελληνικό-Αργυρούπολη Απρίλιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Μικροεργαλείων-Μικροϋλικών Συνεργείων 2012

Δ Ε Υ Α Ρ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Μικροεργαλείων-Μικροϋλικών Συνεργείων 2012 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ ΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ 25 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κος Μανόλης Μεϊμάρης Τηλ.: 2310 253165 Fax 2310 253169 ΑΡΙΘΜΟΣ STAND

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17740 Αρ. Μελέτης: 07/2014 Δ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΡΟΛΑ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΡΟΛΑ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ 1/3/2013 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΡΟΛΑ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑΝΤΟΡ.ΕΠΕ Βιομηχανία Kουφωμάτων Aλουμινίου & Pvc ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΟΛΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 2 ΤΥΠΟΣ : ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ ΜΕ ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ Η-39 ΚΟΥΤΙ :

Διαβάστε περισσότερα

Transaction Reporting System (TRS)

Transaction Reporting System (TRS) Transaction Reporting System (TRS) Διαδικασία έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών για τη χρήση τους στο περιβάλλον δοκιμών του συστήματος TRS από Εταιρείες Ανάπτυξης Λογισμικού Αθήνα, Νοέμβριος 2007 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙ ΗΡΙΚΩΝ - Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙ ΗΡΙΚΩΝ -Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΔΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ FIBER. ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ Α4 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 2,5 εκ. ράχη ΚΟΥΤΙΑ ΚΟΦΤΑ FIBER

ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΔΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΥΤΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ FIBER. ΚΟΥΤΙ ΑΡΧΕΙΟΥ Α4 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 2,5 εκ. ράχη ΚΟΥΤΙΑ ΚΟΦΤΑ FIBER ΚΛΑΣΕΡ ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ SKAG Υψηλής ποιότητας ανθεκτικό υλικό, με κρίκο, με μηχανισμό rado για καλύτερο κλείσιμο των εγγράφων και με μεταλλικές γωνίες. Σε διάφορα χρώματα και μεγέθη και σε συσκευασία 10

Διαβάστε περισσότερα

Πόρτες ασφαλείας υψηλής αισθητικής

Πόρτες ασφαλείας υψηλής αισθητικής Πόρτες ασφαλείας υψηλής αισθητικής Απόλυτος συνδυασμός ασφάλειας και προστασίας! Από την ίδρυσή της η εταιρεία Golden Door έκανε αισθητή την παρουσία της στην ελληνική αγορά, χάρη στην αξιοπιστία και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΜΑΘ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΜΑΘ 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΜΑΘ Ο παρόν οδηγός απευθύνεται στις επιχειρήσεις που επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

HIGH GLOSS ALVIC(ΙΣΠΑΝΙΑΣ) ΕΓΧΡΩΜΟ

HIGH GLOSS ALVIC(ΙΣΠΑΝΙΑΣ) ΕΓΧΡΩΜΟ H.P.L. HIGH GLOSS 30 35 40 45 50 60 90 12 6,50 7,22 7,51 8,09 8,72 9,86 14,28 15 7,00 7,93 8,25 8,92 9,64 10,94 15,82 20 8,00 9,11 9,51 10,31 11,17 12,73 17,72 25 9,00 10,30 10,76 11,91 12,69 14,51 20,95

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρμόδιος υπάλληλος: ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013-2014. Συνιστώμενος τιμοκατάλογος / Ελλάδα Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ Ισχύει από 01-09-2013

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013-2014. Συνιστώμενος τιμοκατάλογος / Ελλάδα Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ Ισχύει από 01-09-2013 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013-2014 Συνιστώμενος τιμοκατάλογος / Ελλάδα Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ Ισχύει από 01-09-2013 ΕΓΓΥΗΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ελεγμένα ως προς την ασφάλεια Τα έπιπλα FLEXA κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 2013

ΕΡΓΟ: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 2013 «ΦΑΡΙΣ» ΜΕΛΕΤΗ α.α. 2/2013 ΕΡΓΟ: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 2013 Κ.Α. 64.07.02.01, 64.07.02.02, 64.07.02.04, 65.00.64.07,65.02.64.07, 65.03.64.07, 65.04.64.07, 66.03.64.07, 66.04.64.07, 66.05.64.07, 66.07.64.07, 66.09.64.07,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 9.000.000 ΦΑΚΕΛΩΝ FENETRE» (ENT/Θ/3/1900)

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 9.000.000 ΦΑΚΕΛΩΝ FENETRE» (ENT/Θ/3/1900) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3645 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευπάλιο 23 / 7 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 9971 ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΥΠΑΛΙΟ Τ.Κ. 33056 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΟΡΑΛΗΣ ΤΗΛ: 2634350012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Solar σειρά SPF

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Solar σειρά SPF 1000 VDC 1-30 Amperes Περιγραφή Η σειρά ασφαλειών προστασίας Solar SPF σχεδιάστηκε ειδικά για την προστασία φωτοβολταϊκών συστημάτων (Φ/Β). Αυτή η οικογένεια μίνι ασφαλειών (10 x 38 mm) μπορεί να προστατεύει

Διαβάστε περισσότερα

REALASH COSMETICS ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ στην οδός Staromiejska 8/12, ΤΚ26-600 Radom, ΑΦΜ 5423234854 ΔΟΥ 200820607, Γ.Ε.

REALASH COSMETICS ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ στην οδός Staromiejska 8/12, ΤΚ26-600 Radom, ΑΦΜ 5423234854 ΔΟΥ 200820607, Γ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Πώληση στο online κατάστημα διενεργούνται βάσει των κανονισμών ηλεκτρονικού καταστήματος, το οποίο θα πρέπει να γνωρίζει ο κάθε πελάτης, πριν την παραγγελία. Παραγγελία ισοδυναμεί με αποδοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ [e-shop] 1. Επιλογή προτύπου 2. Δοκιμή σε πραγματικό χρόνο 3. Αγορά

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ [e-shop] 1. Επιλογή προτύπου 2. Δοκιμή σε πραγματικό χρόνο 3. Αγορά ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ [e-shop] Δημιουργήστε το δικό σας e-shop σε τρία απλά βήματα 1. Επιλογή προτύπου 2. Δοκιμή σε πραγματικό χρόνο 3. Αγορά ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013 ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10. Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR - Therm. Σωλήνας ΡΕ - Xa & PE - Xc Σελ. 213. Μονωτικές πλάκες & Εξαρτήματα Σελ. 214

Κεφάλαιο 10. Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR - Therm. Σωλήνας ΡΕ - Xa & PE - Xc Σελ. 213. Μονωτικές πλάκες & Εξαρτήματα Σελ. 214 Κεφάλαιο 10 Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR - Therm Σωλήνας ΡΕ - Xa & PE - Xc Σελ. 213 Μονωτικές πλάκες & Εξαρτήματα Σελ. 214 211 PUR-THERM Logafix Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR-THERM ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ... ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ 182... ΚΟΠΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 182... ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ 183... ΑΠΟΓΥΜΝΩΣΗ 183... ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 183... ΠΕΝΣΕΣ ΜΟΝΩΜΕΝΕΣ 1000 VOTS 184... ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΜΟΝΩΜΕΝΑ 1000 VOTS 186... ΣΟΥΓΙΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

website guide B2B e-shop

website guide B2B e-shop website guide B2B e-shop Η ιστοσελίδα της Sun Electronics κατασκευάστηκε για να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες τόσο στους συνεργάτες της όσο και στους τελικούς καταναλωτές. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε η τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ: Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Πώλησης Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών θα εφαρμόζονται: i) Σε όλες τις συμβάσεις πώλησης αγαθών μεταξύ της Θ.

Διαβάστε περισσότερα

FCS-320-TP Σειρά Συμβατικών Ανιχνευτών Καπνού με Αναρρόφηση

FCS-320-TP Σειρά Συμβατικών Ανιχνευτών Καπνού με Αναρρόφηση Συστήματα πυροπροστασίας FCS-320-TP Σειρά Συμβατικών Ανιχνευτών Καπνού με FCS-320-TP Σειρά Συμβατικών Ανιχνευτών Καπνού με www.boschsecrity.gr Με δυνατότητα σύνδεσης σε συμβατικούς πίνακες πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ II ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ Περιεχόμενα 1. Ρυθμιστές 38 2. Πυροκόπτες 39 3. Αντεπίστροφες βαλβίδες ασφαλείας αερίων 40 4. Αξεσουάρ 41 37 1. ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ Ρυθμιστές κυλινδρικοί

Διαβάστε περισσότερα

LH1 UC30E Μεγάφωνο τύπου κόρνας μουσικής

LH1 UC30E Μεγάφωνο τύπου κόρνας μουσικής Συστήματα επικοινωνίας LH1 UC3E Μεγάφωνο τύπου κόρνας μουσικής LH1 UC3E Μεγάφωνο τύπου κόρνας μουσικής www.boschsecrity.gr Εξαιρετική αναπαραγωγή ομιλίας και μουσικής Σύστημα διπλής κατεύθυνσης Κομψό περίβλημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 80 lt ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 Λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της µηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ο Δήμος Νέας Προποντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Όροι και τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια μιας (1) διπλωτικής μηχανής εντύπων για την παραγωγή διπλωμένων τυπογραφικών τευχών σε 4σέλιδα, 8σέλιδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD 1. Γενικοί Όλες οι προμήθειες, υπηρεσίες, προσφορές και συμβάσεις αγοράς της NEW ENERGY SYSTEMS LTD, ΦΠΑ BG 127556951, εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ΟΛΠ Α.Ε., στα πλαίσια των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του, κατάρτισε, έπειτα από εκπόνηση ειδικής μελέτης, Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα