ÔÉÌÏÊÁÔÁËÏÃÏÓ ÉáíïõÜñéïò 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÔÉÌÏÊÁÔÁËÏÃÏÓ ÉáíïõÜñéïò 2013"

Transcript

1 ÔÉÌÏÊÁÔÁËÏÃÏÓ ÉáíïõÜñéïò 2013

2 Περιεχόμενα ÕÐÏÃÅÉÁ ÄÉÊÔÕÁ ÁÊÁÌÐÔÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ ÄÉÐËÏÕ ÔÏÉ ÙÌÁÔÏÓ GEONDUR ÄÉÁÌÏÑÖÙÓÉÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ ÄÉÐËÏÕ ÔÏÉ ÙÌÁÔÏÓ GEONFLEX ÌÏÕÖÅÓ ÓÕÍÄÅÓÇÓ GEONFLEX ÔÁÐÅÓ GEONFLEX ÂÁÑÅÏÓ ÔÕÐÏÕ ÁÊÁÌÐÔÏÓ ÅÕÈÕÃÑÁÌÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ CONDUR ÄÉÁÌÏÑÖÙÓÉÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ CONFLEX ÊÏÕÔÉ ÄÉÁÊËÁÄÙÓÅÙÓ CONDUR ÊÁÌÐÕËÇ CONDUR ÌÏÕÖÁ CONDUR ÊÏËÁÑÏ CONDUR ÑÁÊÏÑ CONDUR ÅËÁÖÑÏÕ ÔÕÐÏÕ ÁÊÁÌÐÔÏÓ ÅÕÈÕÃÑÁÌÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ SILCOR ÄÉÁÌÏÑÖÙÓÉÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ SIFLEX ÊÏÕÔÉ ÄÉÁÊËÁÄÙÓÅÙÓ SILCOR ÊÁÌÐÕËÇ SILCOR ÌÏÕÖÁ SILCOR ÊÏËÁÑÏ CONDUR ÑÁÊÏÑ CONDUR ÓÙËÇÍÅÓ ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÖÁÑÌÏÃÙÍ ÄÉÁÌÏÑÖÙÓÉÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ DUROFLEX (ÌÐÅÔÏÍ) ÌÏÕÖÁ DUROFLEX ÁÊÁÌÐÔÏÓ ÅÕÈÕÃÑÁÌÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ SUPERSOL (ÓÏÂÁÓ) ÄÉÁÌÏÑÖÙÓÉÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ SUPERFLEX (ÓÏÂÁÓ) ÂÁÑÅÏÓ ÔÕÐÏÕ ÅËÅÕÈÅÑÏ ÁËÏÃÏÍÙÍ ÁÊÁÌÐÔÏÓ ÅÕÈÕÃÑÁÌÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ CONDUR HF ÄÉÁÌÏÑÖÙÓÉÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ CONFLEX HF ÊÏÕÔÉ ÄÉÁÊËÁÄÙÓÅÙÓ CONDUR HF ÊÁÌÐÕËÇ CONDUR HF ÌÏÕÖÁ CONDUR ÊÏËÁÑÏ CONDUR ÑÁÊÏÑ CONDUR ÌÅÓÁÉÏÕ ÔÕÐÏÕ ANTIMIKPOBIAKHÓ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁÓ ÁÊÁÌÐÔÏÓ ÅÕÈÕÃÑÁÌÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ MEDISOL AM ÄÉÁÌÏÑÖÙÓÉÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ MEDIFLEX AM ÊÏÕÔÉ ÄÉÁÊËÁÄÙÓÅÙÓ MEDISOL AM ÊÁÌÐÕËÇ MEDISOL AM ÌÏÕÖÁ MEDISOL AM ÊÏËÁÑÏ MEDISOL AM ÑÁÊÏÑ MEDISOL AM ÌÅÓÁÉÏÕ ÔÕÐÏÕ ÁÊÁÌÐÔÏÓ ÅÕÈÕÃÑÁÌÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ MEDISOL ÄÉÁÌÏÑÖÙÓÉÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ MEDIFLEX ÊÏÕÔÉ ÄÉÁÊËÁÄÙÓÅÙÓ MEDISOL ÊÁÌÐÕËÇ MEDISOL ÌÏÕÖÁ MEDISOL ÊÏËÁÑÏ MEDISOL ÑÁÊÏÑ MEDISOL ÍÅA ÄÉÁTÁΞÇ ÍÅA ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÏÕÔÉÁ ÇËÅÊÔÑÉÊÙÍ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÙÍ ÅÐÉÖÁÍÅÉÁÊÏÕ ÔÕÐÏÕ ÄÉÁÊËÁÄÙÓÅÙÓ CONDUR ÄÉÁÊËÁÄÙÓÅÙÓ CONDUR HF ÄÉÁÊËÁÄÙÓÅÙÓ MEDISOL ÄÉÁÊËÁÄÙÓÅÙÓ MEDISOL AM ÄÉÁÊËÁÄÙÓÅÙÓ SILCOR ÙÍÅÕÔÏÕ ÔÕÐÏÕ ÄÉÁÊËÁÄÙÓÅÙÓ ÓÕÍÁÑÌ/ÌÅÍÏ MULTIBOX 10X6 ÄÉÁÊËÁÄÙÓÅÙÓ ÓÕÍÁÑÌ/ÌÅÍÏ MULTIBOX 10X13 ÄÉÁÊËÁÄÙÓÅÙÓ ÓÕÍÁÑÌ/ÌÅÍÏ MULTIBOX 10X20 ÊÁÐÁÊÉ ÊÏÕÔÉÏÕ MULTIBOX ÙÑÉÓÌÁ ÊÏÕÔÉÏÕ MULTIBOX ÄÉÁÊËÁÄÙÓÅÙÓ ÔÅÔÑÁÃÙÍÏ cm ÊÁÐÁÊÉ ÔÅÔÑÁÃÙÍÏ cm ÄÉÁÊËÁÄÙÓÅÙÓ ÓÔÑÏÃÃÕËÏ ÓÕÍÁÑÌ/ÌÅÍÏ Ø73 ÊÁÐÁÊÉ ÓÔÑÏÃÃÕËÏ Ø73 ÄÉÁÊÏÐÔÇ ÌÏÍÏÕ ÐËAÉÓÉOÕ & ÅÍÉAÉOÕ ÐËAÉÓÉOÕ AÐOÓTATIKO ÊÏÕÔÉÏÕ ÅÍÉAÉOÕ ÐËAÉÓÉOÕ ÄÉÁÊÏÐÔÇ AÐËO ÐÑÏÔÅÉÍÏÌÅÍÁ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÁ ÅÑÃÁËÅÉÁ ÊÏÐÇÓ ÐËÁÓÔÉÊÙÍ ÓÙËÇÍÙÍ Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε τις τιμές χονδρικής πώλησης μιας πλήρους σειράς προϊόντων για εναλλακτικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Οι τιμές αφορούν την Ελληνική αγορά και ισχύουν για το έτος 2013 καταργώντας κάθε προηγούμενη έκδοση Τιμοκαταλόγου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

3 Νέα κόλλα συγκράτησης & στεγανοποίησης KOUVIDIS ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ KOUVIDIS Ελεύθερη σιλικόνης, ισοκυανίου, διαλυτών και αλογόνων Συγκόλληση και στεγανοποίηση των πλαστικών HDPE, PC, PVC, PS, PP, LDPE με όλους τους μεταξύ τους συνδυασμούς Αντοχή στο γλυκό και θαλασσινό νερό Αντοχή στη γήρανση Σταθεροποίηση έναντι της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας Συγκόλληση και σε υγρές επιφάνειες Παροχή μόνιμης ελαστικότητας Κατάλληλη για συγκόλληση μετάλλων, ξύλου, γυαλιού, κεραμικών, κ.α Δυνατότητα εξασφάλισης στεγανότητας ΙΡ 68 Συσκευασία /τεμ ,5 1

4 KOUVIDIS ÓÕÓÔÇÌÁ ÓÙËÇÍÙÍ GEONFLEX - GEONDUR ÓÙËÇÍÅÓ ÄÉÐËÏÕ ÄÏÌÇÌEÍÏÕ ÔÏÉ ÙÌÁÔÏÓ ÁÐÏ HDPE ÃÉÁ ÕÐÏÃÅÉÁ ÄÉÊÔÕÁ Ø75 59, , Ø90 73, , Ø110 91, , Ø , ,590 ΑΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ GEONDUR (ευθεία) σε μπάρες (Ν750) GREEN PRODUCT Ø40 31, , Ø50 38, , Ø63 50, , Ø75 60, , Ø90 74, , Ø110 92, , Ø , , Ø , , Ø , ,641 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ GEONFLEX (σπιράλ) σε κουλούρες (Ν450) GEONFLEX GEONDUR Τύπος Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø ,615 ΜΟΥΦΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ GEONFLEX TAΠΕΣ GEONFLEX 2

5 ÓÕÓÔÇÌÁ ÓÙËÇÍÙÍ CONDUR - CONFLEX ÂÁÑÅÏÓ ÔÕÐÏÕ (1250Ít) KOUVIDIS Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø63 56, , ΑΚΑΜΠΤΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ CONDUR Ø , ,528 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ Ø , ,664 ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Ø , ,005 (ΣΠΙΡΑΛ) CONFLEX Ø , , Ø , , Ø , , Ø , ,391 mm x67x , x82x , x101x ,263 ΣΤΕΓΑΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ CONDUR IP55 Τύπος Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø (4X50) 0, Ø (4X50) 0, Ø (4X30) 0, Ø , Ø , Ø , Ø , Ø (4X30) 0, Ø (4X30) 0, Ø , Ø ,263 ΚΑΜΠΥΛΗ CONDUR Η συσκευασία των καμπυλών περιλαμβάνει μόνο καμπύλες. ΜΟΥΦΑ CONDUR ΚΟΛΑΡΟ CONDUR ΡΑΚΟΡ CONDUR 3

6 KOUVIDIS ÓÕÓÔÇÌÁ ÓÙËÇÍÙÍ CONDUR HF - CONFLEX HF ÅËÅÕÈÅÑÏ ÁËÏÃÏÍÙÍ ÂÁÑÅÏÓ ÔÕÐÏÕ (1250Ít) Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø40 36, , ΑΚΑΜΠΤΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ CONDUR HF Οι διατομές 50 & 63 είναι διαθέσιμες κατόπιν παραγγελίας. GREEN PRODUCT Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø40 31, , ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ (ΣΠΙΡΑΛ) CONFLEX HF Οι διατομές 50 & 63 είναι διαθέσιμες κατόπιν παραγγελίας. mm x67x , x82x , x101x ,306 Τύπος Ø , Ø , Ø , Ø , Ø ,087 ΣΤΕΓΑΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ CONDUR HF IP55 ΚΑΜΠΥΛΗ CONDUR HF Η συσκευασία των καμπυλών περιλαμβάνει μόνο καμπύλες Ø , Ø , Ø , Ø , Ø ,566 ΜΟΥΦΑ CONDUR Ø (4X50) 0, Ø (4X50) 0, Ø (4X30) 0, Ø , Ø ,423 ΚΟΛΑΡΟ CONDUR Ø (4X30) 0, Ø (4X30) 0, Ø , Ø ,263 ΡΑΚΟΡ CONDUR 4

7 ÓÕÓÔÇÌÁ ÓÙËÇÍÙÍ MEDISOL AM - MEDIFLEX AM ANTIMIKPOBIAKHÓ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁÓ ÌÅÓÁÉÏÕ ÔÕÐÏÕ (750Ít) KOUVIDIS Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø63 58, , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , ,583 ΑΚΑΜΠΤΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ MEDISOL AM Ο σωλήνας MEDISOL ΑΜ προσφέρεται και σε έκδοση ελεύθερη αλογόνων και χαμηλής εκπομπής καπνού στις ίδιες διατομές κατόπιν παραγγελίας. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ (ΣΠΙΡΑΛ) MEDIFLEX AM Ο σωλήνας MEDIFLEX ΑΜ προσφέρεται και σε έκδοση ελεύθερη αλογόνων και χαμηλής εκπομπής καπνού στις ίδιες διατομές κατόπιν παραγγελίας. mm x67x , x82x , x101x ,420 Τύπος Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø (4X50) 0, Ø (4X50) 0, Ø (4X30) 0, Ø , Ø , Ø , Ø , Ø (4X30) 0, Ø (4X30) 0, Ø , Ø ,331 ΣΤΕΓΑΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ MEDISOL AM IP55 ΚΑΜΠΥΛΗ MEDISOL AM Η καμπύλη MEDISOL ΑΜ προσφέρεται και σε έκδοση ελεύθερη αλογόνων και χαμηλής εκπομπής καπνού στις ίδιες διατομές κατόπιν παραγγελίας. ΜΟΥΦΑ MEDISOL AM ΚΟΛΑΡΟ MEDISOL AM ΡΑΚΟΡ MEDISOL AM 5

8 KOUVIDIS ÓÕÓÔÇÌÁ ÓÙËÇÍÙÍ MEDISOL - MEDIFLEX ÌÅÓÁÉÏÕ ÔÕÐÏÕ (750Ít) Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø63 52, , ΑΚΑΜΠΤΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ MEDISOL ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ (ΣΠΙΡΑΛ) MEDIFLEX 6 mm x67x , x82x , x101x ,717 Τύπος Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø (4X50) 0, Ø (4X50) 0, Ø (4X30) 0, Ø , Ø , Ø , Ø , Ø (4X30) 0, Ø (4X30) 0, Ø , Ø ,199 ΣΤΕΓΑΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ MEDISOL IP55 ΚΑΜΠΥΛΗ MEDISOL ΜΟΥΦΑ MEDISOL ΚΟΛΑΡΟ MEDISOL ΡΑΚΟΡ MEDISOL

9 ÓÕÓÔÇÌÁ ÓÙËÇÍÙÍ SILCOR - SIFLEX ÅËÁÖÑÏÕ ÔÕÐÏÕ (320Ít) KOUVIDIS Ø , , Ø , , Ø , , Ø32 29, , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø63 52, , mm Τύπος x62x , x82x , x91x , x101x , Ø , Ø , Ø , Ø ,907 ΑΚΑΜΠΤΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ SILCOR ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ (ΣΠΙΡΑΛ) SIFLEX ΣΤΕΓΑΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ SILCOR IP65 Τα κουτιά SILCOR δεν έχουν έτοιμες οπές/εισόδους και παρέχουν τη δυνατότητα στο χρήστη να ανοίξει οπή στη διάμετρο και τη θέση που χρειάζεται. ΚΑΜΠΥΛΗ SILCOR Ø , Ø , Ø , Ø ,220 ΜΟΥΦΑ SILCOR Για τη σύνδεση των σωλήνων SIFLEX διαστάσεων Ø40, Ø50, Ø63, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι μούφες CONDUR αντιστοίχων διαστάσεων (σελ.3) Ø (4X50) 0, Ø (4X50) 0, Ø (4X30) 0, Ø , Ø , Ø , Ø ,992 ΚΟΛΑΡΟ CONDUR Ø (4X30) 0, Ø (4X30) 0, Ø , Ø ,263 ΡΑΚΟΡ CONDUR 7

10 KOUVIDIS ÓÙËÇÍÅÓ ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÖÁÑÌÏÃÙÍ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ (750Nt) , , , , , , , , , , , , ,5.2 29, , , , , , , , , , , , , , ,5.2 29, , ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ (ΣΠΙΡΑΛ) DUROFLEX για το ΜΠΕΤΟΝ Τύπος Ø , Ø13, , Ø , Ø , Ø ,302 ΜΟΥΦΑ DUROFLEX Οι μούφες DUROFLEX χρησιμεύουν για τη σύνδεση σωλήνων σπιράλ DUROFLEX και SUPERFLEX ΜΠΛΕ (RAL 5019) ΛΕΥΚΟ (RAL 9016) ΜΑΥΡΟ (RAL 9004) ΚΑΦΕ (RAL 8003) ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ (320Νt) 2,5m ,8 9, , ,3 12, , ,8 15, , ,1 21, , ,8 26, ,834 ΑΚΑΜΠΤΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ SUPERSOL 2,5m για το ΣΟΒΑ ,3 12, , ,8 15, , ,0 11, , ,6 14, , ,2 17, , ,2 23, , ,1 29, ,690 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ (ΣΠΙΡΑΛ) SUPERFLEX για το ΣΟΒΑ ,6 14, , ,2 17, ,358 8

11 ÊÏÕÔÉÁ ÇËÅÊÔÑÉÊÙÍ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÙÍ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ KOUVIDIS Τύπος Διαστάσεις /20 67x67x , /16 82x82x , /32 101x101x ,263 Μέρος των συστημάτων Βαρέος Τύπου (σελ. 3 & 4) ΣΤΕΓΑΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ CONDUR IP55 ΓΚΡΙ (RAL 7035) /20 67x67x , /16 82x82x , /32 101x101x ,306 Μέρος των συστημάτων Βαρέος Τύπου (σελ. 3 & 4) ΣΤΕΓΑΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ CONDUR HF IP55 ΓΚΡΙ (RAL 7035) /20 67x67x , /16 82x82x , /32 101x101x ,717 Μέρος του συστήματος Μεσαίου Τύπου MEDISOL - MEDIFLEX (σελ.6) /20 67x67x , /16 82x82x , /32 101x101x ,420 Μέρος του συστήματος Μεσαίου Τύπου MEDISOL AM - MEDIFLEX AM (σελ. 5) x62x , x82x , x91x , x101x ,722 ΣΤΕΓΑΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ MEDISOL IP55 ΛΕΥΚΟ (RAL 9010) ΣΤΕΓΑΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ MEDISOL AM IP55 ΛΕΥΚΟ (RAL 9003) ΣΤΕΓΑΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ SILCOR IP65 ΓΚΡΙ (RAL 7035) Τα κουτιά SILCOR δεν έχουν έτοιμες οπές/εισόδους και παρέχουν τη δυνατότητα στο χρήστη να ανοίξει οπή στη διάμετρο και τη θέση που χρειάζεται. ΓΚΡΙ (RAL 7035) ΛΕΥΚΟ (RAL 9010) ΛΕΥΚΟ (RAL 9003) 9

12 KOUVIDIS ÊÏÕÔÉÁ ÇËÅÊÔÑÉÊÙÍ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÙÍ ΧΩΝΕΥΤΟΥ ΤΥΠΟΥ NEA ΔΙΑΤΑΞΗ ,518 ΣΥΝΑΡΜ/ΜΕΝΟ MULTIBOX 10Χ ,917 ΣΥΝΑΡΜ/ΜΕΝΟ MULTIBOX 10Χ ,394 ΣΥΝΑΡΜ/ΜΕΝΟ MULTIBOX 10Χ ,167 KAΠAKI ΚΟΥΤΙΟΥ MULTIBOX ,065 ΧΩΡΙΣΜΑ ΚΟΥΤΙΟΥ MULTIBOX ,269 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 7,5Χ7, ,190 ΚΑΠΑΚΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 7,5Χ7,5 10

13 KOUVIDIS ,123 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ Ø ,105 ΚΑΠΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Ø ,205 ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚOΠΤΗ ΜΟΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ & ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ,080 ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ,145 ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚOΠΤΗ ΑΠΛΟ ΜΠΛΕ (RAL 5019) ΛΕΥΚΟ (RAL 9016 KITΡINO (RAL 1018) 11

14 KOUVIDIS ÐÑÏÔÅÉÍÏÌÅÍÁ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÁ ÅÑÃÁËÅÉÁ ÊÏÐÇÓ ÐËÁÓÔÉÊÙÍ ÓÙËÇÍÙÍ ÍÅA ÐÏËÉÔÉÊÇ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟI ΣΩΛΗΝOΚΟΠΤEΣ μίας κίνησης με ασφάλεια Πρόταση VIRAX PC 32 ROTHENBERGER ROCUT TC 26 Professional Προτείνονται για όλους τους τύπους πλαστικών σωλήνων Ø11 έως Ø25. Ιδανικός για Ελαφρού και Μεσαίου Τύπου σωλήνες. Τα επαγγελματικά εργαλεία που περιγράφονται παρακάτω προτείνονται από την εταιρία KOUVIDIS για την βέλτιστη και ασφαλή κοπή όλων των πλαστικών σωλήνων της. Δεν προορίζονται για πώληση, και για τη διάθεση τους θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τους επίσημους αντιπροσώπους στην Ελληνική αγορά (βλ. παρακάτω). ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟI ΣΩΛΗΝOΚΟΠΤEΣ διαδοχικών κινήσεων (με λεπίδα διπλής όψης και υποστήριξη καστάνιας) Πρόταση Για σωλήνες μέχρι και Ø40 VIRAX PC 42 ROTHENBERGER ROCUT TC 63 Professional Ιδανικοί για τους Μεσαίου και Βαρέος Τύπου σωλήνες. Για σωλήνες μέχρι και Ø63 VIRAX 2114 ROTHENBERGER ROCUT TC 75 Professional ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ πολλαπλών χρήσεων και υψηλής ακρίβειας σε εφαρμογές κοπής Πρόταση Multimaster FEIN 230 V AC Multi-cutter BOSCH 10,8 V Ιδανικά για επαγγελματική απόδοση και ακρίβεια σε πολλαπλές εφαρμογές κοπής. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΡΙΟΝΙΑ γενικής χρήσης εργαλεία κοπής Πρόταση BOSCH GSA 10,8 V-LI Professional 12

15 Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí Οι παρακάτω γενικοί όροι συναλλαγών ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ (αναφερόμενη στο εξής ως ΕΤΑΙΡΙΑ), εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις και κατόπιν ειδικών γραπτών συμφωνιών. Η παρούσα έκδοση (έτους 2013) καταργεί κάθε προηγούμενη. Η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει κάθε δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διορθώσει τους γενικούς όρους συναλλαγών της έπειτα από σχετική έντυπη ή ηλεκτρονική ειδοποίηση. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ πραγματοποιεί πωλήσεις χονδρικής και συνεργάζεται αποκλειστικά με εξουσιοδοτημένους εμπόρους ή αποθήκες ηλεκτρολογικού υλικού που βρίσκονται στην Ελλάδα ή σε χώρες του εξωτερικού αποκλείοντας κάθε τρίτο αγοραστή (ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι, τεχνικές εταιρίες, ιδιώτες, κ.α.). ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ Οι τρόποι λήψης των παραγγελιών είναι: Με τηλεφωνική επικοινωνία:μέσω ειδικής γραμμής χωρίς χρέωση (free phone) καλείτε τον αριθμό από όλη την Ελλάδα, και πληκτρολογώντας τον αριθμό 3 συνδέεστε άμεσα με το Τμήμα Παραγγελιών. Με τηλεομοιοτυπία (FAX):Μέσω ειδικής γραμμής χωρίς χρέωση (free phone) καλείτε τον αριθμό από όλη την Ελλάδα. Με συμπλήρωση της ειδικής φόρμας παραγγελιών που υπάρχει στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας, Για την πρόσβαση στον χώρο των παραγγελιών πρέπει να είστε εγγεγραμμένο και εγκεκριμένο μέλος. Με παράδοση της παραγγελίας στον πωλητή της εταιρίας μας κατά τις προγραμματισμένες επισκέψεις του. Αμέσως μετά την λήψη της παραγγελίας ακολουθεί αναφορά επιβεβαίωσης και ενημέρωσης ως προς το χρόνο εκτέλεσης αυτής. Ο μέσος χρόνος αναφοράς κυμαίνεται από 15 έως 20 λεπτά. Συμπληρώνοντας το ειδικό «έντυπο παραγγελίας» που βρίσκεται στο δελτίο παραγγελίας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, επιταχύνετε το χρόνο εκτέλεσης της παραγγελίας και περιορίζετε την πιθανότητα λάθους. Για να προμηθευτείτε το δελτίο παραγγελίας επικοινωνήστε με το τμήμα Παραγγελιών ( , Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-16:00) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ Για την εκτέλεση των παραγγελιών η ΕΤΑΙΡΙΑ διαθέτει τα παρακάτω κέντρα διανομής: Κέντρο διανομής νότιας Ελλάδας Βιοτεχνικό Πάρκο Τυλίσου, Ηράκλειο Κρήτης Κέντρο διανομής κεντρικής Ελλάδας (ΝΕΟ) 21, Ορυζομύλων, Αιγάλεω, Αθήνα Κέντρο διανομής βόρειας Ελλάδας Κωνσταντινουπόλεως & Πόντου 56, (Β ΚΤΕΟ), Θεσσαλονίκη. ΝΕΑ Διεύθυνση (από ): 12 ο χλμ. ΕΟ Θεσσαλονίκης - Κατερίνης, περιοχή Σίνδου Τα κέντρα διανομής συνδέονται ηλεκτρονικά σε πραγματικό χρόνο (real time) με το τμήμα Παραγγελιών και τα κεντρικά γραφεία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ στο Ηράκλειο Κρήτης και διαθέτουν ιδιόκτητα φορτηγά αυτοκίνητα για την άμεση και ασφαλή εκτέλεση των παραγγελιών. Η εκτέλεση παραγγελιών μακριά από τα κέντρα διανομής, πραγματοποιείται μέσω πρακτορείων μεταφορών επιλογής του πελάτη. Η ελάχιστη καθαρή αξία για την εκτέλεση μιας παραγγελίας είναι 200. Τα έξοδα αποστολής που προκύπτουν ανά παραγγελία, επιβαρύνουν αποκλειστικά την ΕΤΑΙΡΙΑ, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις και κατόπιν ειδικής συμφωνίας. Ό όρος αυτός ισχύει για όλα τα προϊόντα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ (σωλήνες και εξαρτήματα) που δεν ξεπερνούν τη διατομή Ø63. ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Αμέσως μετά την λήψη της παραγγελίας αποστέλλεται στον πελάτη αναφορά μέσω FAX ή για τον ακριβή χρόνο παράδοσής της. Για παραγγελίες που προέρχονται από τους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου, στους οποίους βρίσκονται τα κέντρα διανομής της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, η εκτέλεση τους γίνεται άμεσα, την ίδια ημέρα, με αυτοκίνητα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ (εφόσον η παραγγελία τοποθετηθεί πριν τις 12:00). Όταν η παραγγελία προέρχεται από άλλο νομό τότε εκτελείται εντός 24 ωρών από τον χρόνο λήψης της, μέσω πρακτορείων μεταφορών επιλογής του πελάτη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και εφόσον συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί αφού έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση του πελάτη. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Σε περίπτωση αδυναμίας να ανταποκριθούμε στους προκαθορισμένους χρόνους που έχουμε ορίσει για την εκτέλεση μιας παραγγελίας, λόγω ανωτέρας βίας, π.χ. κυκλοφοριακή κατάρρευση, άσχημες καιρικές συνθήκες, απεργίες, απρόβλεπτα κυβερνητικά μέτρα, κ.α. τότε αναστέλλεται η ισχύς της συμβατικής μας υποχρέωσης και ο πελάτης ενημερώνεται άμεσα για τον τρόπο και τον νέο χρόνο εκτέλεσης της παραγγελίας του, χωρίς να δικαιούται αποζημίωση. Σε κάθε περίπτωση επικοινωνείτε με το τμήμα Παραγγελιών για την άμεση και έγκυρη ενημέρωση ως προς την πορεία εκτέλεσης της παραγγελίας (τηλ.: , από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00-16:00). ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Σε περίπτωση που ένα προϊόν δεν είναι διαθέσιμο, τότε επικοινωνούμε άμεσα μαζί με τον πελάτη για να ενημερώσουμε σχετικά με την πιθανή ημερομηνία που αυτό θα είναι διαθέσιμο. Σε περίπτωση που η νέα ημερομηνία διαθεσιμότητας του προϊόντος δεν είναι ικανοποιητική, τότε η παραγγελία του συγκεκριμένου προϊόντος μπορεί να ακυρωθεί. Η τυχόν υπόλοιπη παραγγελία εκτελείται κανονικά, κατόπιν συνεννόησης. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Η ακύρωση μιας παραγγελίας μπορεί να γίνει μόνο έπειτα από επικοινωνία με το τμήμα Παραγγελιών (τηλ.: , από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00-16:00) σε χρονικό διάστημα 2 ωρών από την ώρα που θα αποσταλεί η επιβεβαίωση της παραγγελίας, για τα σημεία πώλησης των νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου και εντός 24 ωρών για τα υπόλοιπα σημεία της Ελλάδας. Μετά την παρέλευση αυτών των χρόνων η παραγγελία δεν θα είναι δυνατό να ακυρωθεί. ΕΥΘΥΝΗ Οποιοδήποτε παράπονο υπάρξει κατά την παράδοση μιας παραγγελίας πρέπει να διατυπώνεται αμέσως μετά την παραλαβή αυτής. Σε περίπτωση εντοπισμού ελαττωματικού ή μη συμμορφούμενου προϊόντος ο υπεύθυνος παραλαβών οφείλει να ενημερώσει άμεσα το τμήμα Πωλήσεων (τηλ.: , από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00-16:00). Σε περίπτωση δικαιολογημένου παραπόνου ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει αλλαγή ή επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος και τα έξοδα μεταφοράς θα επιβαρύνουν αποκλειστικά την ΕΤΑΙΡΙΑ (ισχύει μόνο για προϊόντα διατομών μέχρι Ø63). ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Σε περίπτωση που το παραληφθέν προϊόν δεν είναι αυτό που έχει δηλωθεί στο δελτίο παραγγελίας ή αποδειχθεί ελαττωματικό, ο υπεύθυνος παραλαβών του πελάτη πρέπει να ενημερώνει άμεσα το τμήμα Πωλήσεων (τηλ.: , από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00-16:00). Οι επιστροφές προϊόντων θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν συνεννόησης με το τμήμα Πωλήσεων εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους. Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν αποκλειστικά την ΕΤΑΙΡΙΑ (ισχύει μόνο για προϊόντα διατομών μέχρι Ø63). ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Η πολιτική πωλήσεων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ στηρίζεται στο σύστημα των κλιμακωτών εκπτώσεων και αφορά αποκλειστικά το τρέχον έτος Είναι ενιαία και αφορά όλους τους εμπόρους ηλεκτρολογικού υλικού που ανήκουν στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ καθώς και εκείνων που επιθυμούν την έναρξη μιας νέας συνεργασίας. Για να προμηθευτείτε την εμπορική πολιτική επικοινωνήστε με το τμήμα Πωλήσεων (τηλ.: , από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00-16:00) ή επισκεφτείτε την Περιοχή Μελών στην ιστοσελίδα ΤΙΜΕΣ Όλες οι τιμές που βρίσκονται στον επίσημο τιμοκατάλογο ή στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ είναι καθαρές και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής των τιμών, η ΕΤΑΙΡΙΑ ειδοποιεί εγγράφως και εγκαίρως όλους τους πελάτες της. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η εξόφληση της αξίας των τιμολογίων γίνεται μέσα στον προσυμφωνημένο χρόνο και σε καμία περίπτωση σε χρόνο μεγαλύτερο από εκείνο που ορίζεται στην πιστωτική πολιτική της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Για την κατάθεση μετρητών υπάρχουν στη διαθεσιμότητα του πελάτη οι παρακάτω τραπεζικοί λογαριασμοί: Εθνική Τράπεζα: Αριθμός Λογαριασμού 204/ IBAN: GR Τράπεζα Alpha Bank: Αριθμός Λογαριασμού IBAN: GR Τράπεζα Πειραιώς: Αριθμός Λογαριασμού 5754/ /172 ΙΒΑΝ: GR Σε περίπτωση κατάθεσης μετρητών μέσω Τραπέζης, αντίγραφο του γραμματίου είσπραξης πρέπει να διαβιβάζεται στο τμήμα Λογιστηρίου μέσω FAX (καλώντας τον αριθμό ), προκειμένου να εκδοθεί και να αποσταλεί η σχετική απόδειξη είσπραξης. Επιταγές μπορούν να παραδίδονται μόνο στους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της ΕΤΑΙΡΙΑΣ κατά τις προγραμματισμένες επισκέψεις τους, ή να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου στα κεντρικά γραφεία της ΕΤΑΙ- ΡΙΑΣ στο Ηράκλειο Κρήτης. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Όλα τα προϊόντα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ πληρούν τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων και οδηγιών. Συνοδεύονται από μια πλήρη σειρά πιστοποιητικών τα οποία περιλαμβάνουν τα εξής: Πιστοποιητικό εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 (Αρ. Πιστοπ & ), από τον φορέα πιστοποίησης TÜV AUSTRIA. Πιστοποίηση ευρωπαϊκής οδηγίας RoHS περί απουσίας επικίνδυνων ουσιών, από το Γερμανικό Ινστιτούτο VDE. Δήλωση συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή οδηγία χαμηλής τάσης LVD και νόμιμης σήμανσης CE. Δήλωση συμμόρφωσης με τον ευρωπαϊκό κανονισμό REACH περί σωστής χρήσης χημικών ουσιών. Βεβαιώσεις αποτελεσμάτων δοκιμών και πλήρους συμμόρφωσης προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα και οδηγίες, από το Γερμανικό ινστιτούτο δοκιμών VDE. Επιπρόσθετα, ο τεχνικός φάκελος του κάθε προϊόντος της ΕΤΑΙΡΙΑΣ παραμένει στην διάθεση του κάθε ενδιαφερομένου για έλεγχο ή ενημέρωση. Στον επίσημο κατάλογο και στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ παρέχονται οδηγίες ασφαλούς εγκατάστασης για όλα τα προϊόντα της, ενώ για την σωστή επιλογή τους υπάρχουν προτεινόμενα πεδία εφαρμογής για το κάθε προϊόν. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αστοχίες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για την κατασκευή των οποίων δεν θα ληφθούν υπόψη οι παραπάνω οδηγίες. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς η οποία ήθελε τυχόν προκύψει μεταξύ της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και των πελατών της είναι τα δικαστήρια Ηρακλείου.

16 99,9% ÐéóôïðïéçìÝíï óýóôçìá Äéá åßñéóçò ôçò Ðïéüôçôáò ÅÍ ISO 9001:2008 ÐéóôïðïéçìÝíï óýóôçìá ÐåñéâáëëïíôéêÞò äéá åßñéóçò ÅÍ ISO 14001:2004 ÐéóôïðïéçìÝíï óýóôçìá ÅðáããåëìáôéêÞò Õãåßáò êáé ÁóöÜëåéáò óôçí Åñãáóßá OHSAS 18001:2007 Ðéóôüôçôá ðñïúüíôïò, ùò ðñïò ôï óýíïëï ôùí áðáéôþóåùí ôùí Åõñùðáúêþí Ïäçãéþí óôéò ïðïßåò áíþêåé Ðéóôïðïßçóç äïêéìþí êáé åðéôþñçóç ðáñáãùãþò áðü ôï Ãåñìáíéêü éíóôéôïýôï äïêéìþí VDE Ðñþôç ýëç ðïõ äåí ðåñéý åé åðéêßíäõíåò ïõóßåò (Ïäçãßá RoHS /95/ÅÊ) Ðñþôç ýëç åëåýèåñç áëïãüíùí- éþäéï, âñþìéï, ëþñéï, ê.á. (ÅÍ ) Áíôéìéêñïâéáêü ðñïúüí ðïõ åîïõäåôåñþíåé ìý ñé êáé 99,9% ôá ðáèïãüíá ìéêñüâéá Åíáñìüíéóç ìå ôçí åõñùðáúêþ ïäçãßá âéïêôüíùí 98/8/ÅÊ ðåñß äéüèåóçò âéïêôþíùí óôçí ÅÅ. Åíáñìüíéóç ìå ôïí åõñùðáúêü êáíïíéóìü çìéêþí ðñïúüíôùí REACH Áíôï Þ óôçí êñïýóç Áíôï Þ óôçí óõìðßåóç Êùäéêüò Ðñïúüíôïò ÅîùôåñéêÞ ÄéÜìåôñïò (mm) ÅëÜ éóôç åóùôåñéêþ ÄéÜìåôñïò (mm) ÐÜ ïò ôïé þìáôïò (mm) Añéèìüò ïðþí Óõóêåõáóßá (ÌÝôñá/Êïõëïýñá) 3m Óõóêåõáóßá (ÌÝôñá /ÄÝìá) Óõóêåõáóßá (ÔåìÜ éá/êïõôß) Áíôï Þ óôç èåñìüôçôá Åýñïò èåñìïêñáóéáêþò áíôï Þò êáôü ôçí åãêáôüóôáóç êáé åöáñìïãþ ÄéáóôÜóåéò (mm) Âáèìüò óôåãáíüôçôáò Ýíáíôé óôåñåþí óùìáôéäßùí êáé íåñïý (ÅÍ 60529) Áíôßóôáóç óôç ãþñáíóç (EN ) áìçëþ åêðïìðþ êáðíïý êáôü ôçí êáýóç Óõììüñöùóç ìå ôçí Ïäçãßá 89/106/ÅÏÊ ðåñß Äïìéêþí ðñïúüíôùí (CPD) ñþìá ðñïúüíôùí óýìöùíá ìå ôï ñùìáôéêü óýóôçìá RAL Ðñïúüí ðïõ äåí áðïôåëåß åëêõóôéêþ ôñïöþ ãéá ôá ôñùêôéêü. Åðéðñüóèåôç áíôï Þ óôçí çëéáêþ áêôéíïâïëßá Måßùóç ôùí ôñéâþí ëüãù ïëéóèçñþò åóùôåñéêþò åðéöüíåéáò ôïõ óùëþíá Ðéóôïðïßçóç áíôéìéêñïâéáêþò ðñïóôáóßáò áðü ôï êïñõöáßï Âñåôáíéêü åñãáóôþñéï BIOCOTE

17 Χρωματική Ταυτότητα Προϊόντων Πλεονεκτήματα Διαχωρισμός προϊόντων (Βαρέος Τύπου, Μεσαίου Τύπου, κ.λ.π.) ανάλογα με το είδος και τις απαιτήσεις της εγκατάστασης. Ευκολία στην αναγνώριση, την αποθήκευση και τη διανομή των προϊόντων. Μείωση του χρόνου εύρεσης των προϊόντων και αποφυγή λαθών. Ομοιομορφία και άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.

18 DEEPBLUE cretative NEA ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100% ανακυκλωμένο χαρτί 80% μείωση στη χρήση μελάνης 30% λιγότερο χαρτί συσκευασίας 100% αναγνωρισιμότητα ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Ηλεκτρολογικού Υλικού ΒΙΟ.ΠΑ. Τυλίσου, Ηράκλειο Κρήτης Τηλ.: , Fax: Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Επιχειρηματικής Αριστείας - Ποιότητας

ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò. VERSION 2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα

ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò. VERSION 2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò VERSION 2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα HYDROFLEX Η εταιρία μας ασχολείται με επιτυχία, από το έτος 1979 στην παραγωγή Ολοκληρωμένων Συστημάτων Σωλήνων για ηλεκτρικές και υδραυλικές

Διαβάστε περισσότερα

έκδοση 01.2015 ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ Ýôïõò 2015 Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση

έκδοση 01.2015 ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ Ýôïõò 2015 Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση έκδοση 01.2015 ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ Ýôïõò 2015 Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση ðéóôùôéêþ ðïëéôéêþ Όροι πληρωµής Η εξόφληση της αξίας των αγορών γίνεται ως εξής: ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ Με καταβολές στους

Διαβάστε περισσότερα

ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò

ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò VERSION 2011 HYDROFLEX Η εταιρία μας ασχολείται με επιτυχία, από το έτος 1980 στην παραγωγή Ολοκληρωμένων Συστημάτων Σωλήνων για ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Με

Διαβάστε περισσότερα

GEOSUB ÍÝïé óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò HDPE Ðñïóôáóßá êáëùäßùí

GEOSUB ÍÝïé óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò HDPE Ðñïóôáóßá êáëùäßùí έκδοση 06.2014 GEOSUB ÍÝïé óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò HDPE Ðñïóôáóßá êáëùäßùí Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση 2 Αξιοπιστία & ασφάλεια 04 ΝΕΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ GEOSUB 05 ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 06

Διαβάστε περισσότερα

ÔÉÌÏÊÁÔÁËÏÃÏÓ Éïýëéïò 2015

ÔÉÌÏÊÁÔÁËÏÃÏÓ Éïýëéïò 2015 ÔÉÌÏÊÁÔÁËÏÃÏÓ Éïýëéïò 2015 Περιεχόμενα ÍÅÏ ÕÐÏÃÅÉÁ ÄÉÊÔÕÁ ÁÊÁÌÐÔÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ ÄÉÐËÏÕ ÔÏÉ ÙÌÁÔÏÓ GEONDUR ÄÉÁÌÏÑÖÙÓÉÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ ÄÉÐËÏÕ ÔÏÉ ÙÌÁÔÏÓ GEONFLEX ÄÉÁÌÏÑÖÙÓÉÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ ÄÉÐËÏÕ ÔÏÉ ÙÌÁÔÏÓ GEOSUB ÌÏÕÖÅÓ

Διαβάστε περισσότερα

ÓõóôÞìáôá óùëþíùí ðñïóôáóßáò êáëùäßùí

ÓõóôÞìáôá óùëþíùí ðñïóôáóßáò êáëùäßùí ÓõóôÞìáôá óùëþíùí ðñïóôáóßáò êáëùäßùí Ποιότητα Εφαρμόζουμε μια σειρά από προηγμένα συστήματα διαχείρισης, πιστοποιημένα κατά ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001, υιοθετούμε τις αρχές της επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ - ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3-1

ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ - ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3-1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ - ΣΩΛΗΝΕΣ 3-1 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ (ΣΠΙΡΑΛ) COMBO Spiral DIN ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ (320 Nt) Υλικό: σωλήνας

Διαβάστε περισσότερα

Eύκαμπτοι Ενισχυμένοι Σωλήνες από μαλακό PVC

Eύκαμπτοι Ενισχυμένοι Σωλήνες από μαλακό PVC Eύκαμπτοι Ενισχυμένοι Σωλήνες από μαλακό PVC 137 137 ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ FASOPLΕΧ Οι εύκαμπτοι σωλήνες FASOPLΕΧ είναι κατασκευασμένοι από πλαστικοποιημένο (μαλακό) PVC, στο οποίο έχουν προστεθεί όλα τα απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

GEONFLEX - GEONDUR. ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò HDPE ãéá õðüãåéá äßêôõá

GEONFLEX - GEONDUR. ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò HDPE ãéá õðüãåéá äßêôõá GEONFLEX - GEONDUR ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò HDPE ãéá õðüãåéá äßêôõá 2 Πρωτοπορία 05 ΓΕΓΟΝΌΤΑ 07 GEOΝFLEX - GEOΝDUR 08 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ GEOΝFLEX - GEOΝDUR 09 ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ 11 ΠΕΔΊΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ 12 ΟΔΗΓΊΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

CONDUR HF - CONFLEX. ÍÝï óýóôçìá óùëþíùí åëåýèåñùí áëïãüíùí êáé áìçëþò åêðïìðþò êáðíïý

CONDUR HF - CONFLEX. ÍÝï óýóôçìá óùëþíùí åëåýèåñùí áëïãüíùí êáé áìçëþò åêðïìðþò êáðíïý CONDUR HF - CONFLEX HF ÍÝï óýóôçìá óùëþíùí åëåýèåñùí áëïãüíùí êáé áìçëþò åêðïìðþò êáðíïý 05 ασφάλεια σε περίπτωση πυρκαγιάς 07 γιατί προϊόντα ελεύθερα αλογόνων; 09 νέο σύστημα σωλήνων CONDUR HF - CONFLEX

Διαβάστε περισσότερα

GEONFLEX - GEONDUR. ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò HDPE

GEONFLEX - GEONDUR. ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò HDPE GEONFLEX - GEONDUR ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò HDPE 2 Πρωτοπορία φιλικά προς το περιβάλλον για όλο τον κύκλο ζωής τους GEOΝFLEX - GEOΝDUR ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ GEOΝFLEX - GEOΝDUR 0 ΓΕΓΟΝΌΤΑ 07 08 09 ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Φ ΩΝ Ι Α. για. Μεταπώληση. Έντυπων Ναυτικών Χαρτών & Εκδόσεων. Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ. Hellenic Navy Hydrographic Service - HNHS

Σ Υ Μ Φ ΩΝ Ι Α. για. Μεταπώληση. Έντυπων Ναυτικών Χαρτών & Εκδόσεων. Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ. Hellenic Navy Hydrographic Service - HNHS Σ Υ Μ Φ ΩΝ Ι Α για Μεταπώληση Έντυπων Ναυτικών Χαρτών & Εκδόσεων Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ Hellenic Navy Hydrographic Service - HNHS Αρ. Αδείας :.. Η ακόλουθη συμφωνία υπογράφεται : Μεταξύ - Της Υδρογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

GEONFLEX - GEONDUR. ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò HDPE ãéá õðüãåéá äßêôõá

GEONFLEX - GEONDUR. ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò HDPE ãéá õðüãåéá äßêôõá GEONFLEX - GEONDUR ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò HDPE ãéá õðüãåéá äßêôõá 05 γεγονότα 07 GEOΝFLEX - GEOΝDUR 08 χαρακτηριστικα GEOΝFLEX - GEOΝDUR 09 εξαρτηματα 11 πεδίο εφαρμογησ 13 3 πλεονεκτηματα

Διαβάστε περισσότερα

έκδοση 01.2014 CONDUR HF - CONFLEX Óýóôçìá óùëþíùí åëåýèåñùí áëïãüíùí êáé áìçëþò åêðïìðþò êáðíïý Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση

έκδοση 01.2014 CONDUR HF - CONFLEX Óýóôçìá óùëþíùí åëåýèåñùí áëïãüíùí êáé áìçëþò åêðïìðþò êáðíïý Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση έκδοση 01.2014 CONDUR HF - CONFLEX HF Óýóôçìá óùëþíùí åëåýèåñùí áëïãüíùí êáé áìçëþò åêðïìðþò êáðíïý Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση 05 ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΆΣ 07 ΓΙΑΤΊ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΛΕΎΘΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ISO 22000:2005 No: 0709103

ISO 22000:2005 No: 0709103 ΠΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΕΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑ, 13/2/13 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΑΣΚΟΥ SYMPATHY Κα Καπετανέα, Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας σας παραθέτω προσφορά για γεμιστικό ασκών κατάλληλο για τη συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï 5/4/2011 1:08 Page 2 Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí Οι παρακάτω Όροι Συναλλαγών ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις, και κατόπιν ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002055606 2014-05-19

14REQ002055606 2014-05-19 Έργο: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 14REQ002055606 2014-05-19 Κωδ.Προϋπ/σµού: ΚΑ 10.7135.0006 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την Πυρανίχνευσης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου ηµοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ: SWEET LINE ΤΥΠΟΣ: ΧΩΝΕΥΤΟΙ ΠΡΙΖΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

ΣΕΙΡΑ: SWEET LINE ΤΥΠΟΣ: ΧΩΝΕΥΤΟΙ ΠΡΙΖΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 S W E E T L I N E ΣΕΙΡΑ: SWEET LINE ΤΥΠΟΣ: ΧΩΝΕΥΤΟΙ ΠΡΙΖΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 11011Ν ΑΠΛΟΣ* 1,56 150 11012Ν ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ 1,99 150 11013Ν ΑΛΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ

Διαβάστε περισσότερα

Ultra-έξυπνες λύσεις για την εγκατάσταση

Ultra-έξυπνες λύσεις για την εγκατάσταση Σειρά καναλιών Ultra Ultra-έξυπνες λύσεις για την εγκατάσταση Σύστημα διαχείρισης καλωδίων Ιούλιος 2012 Η αποτελεσματική αξιοποίηση του χρόνου και του κόστους, ωφελεί εσάς και τους πελάτες σας Το Ultra

Διαβάστε περισσότερα

tehalit.lf σύστημα καναλιών διανομής 08.05 tehalit.lf σύστημα καναλιών διανομής με αυτοκόλλητη ταινία 08.11

tehalit.lf σύστημα καναλιών διανομής 08.05 tehalit.lf σύστημα καναλιών διανομής με αυτοκόλλητη ταινία 08.11 Κανάλια διανομής tehalit.lf σύστημα καναλιών διανομής 08.05 tehalit.lf σύστημα καναλιών διανομής με αυτοκόλλητη ταινία 08.11 tehalit.lfr κανάλι ρολό με αυτοκόλλητη ταινία 08.14 tehalit.lfh σύστημα καναλιών

Διαβάστε περισσότερα

ÍÝï Áíôéìéêñïâéáêü óýóôçìá óùëþíùí

ÍÝï Áíôéìéêñïâéáêü óýóôçìá óùëþíùí ÍÝï Áíôéìéêñïâéáêü óýóôçìá óùëþíùí êáôüëëçëï ãéá þñïõò åöáñìïãþò óõóôþìáôïò HACCP 05 ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 07 ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ; 09 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ MEDISOL AM - MEFIFLEX AM Ø16 - Ø63

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg ΣΥΝΤΑΞΗ: TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg ΕΛΕΓΧΟΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Χωνευτού Τύπου

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Χωνευτού Τύπου ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Χωνευτού Τύπου ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ (750Ν---DIN) ΜΠΕΤΟΝ PROFLEX σπιράλ με επικάλυψη 45010611.30 PROFLEX σπιράλ με επικάλυψη 11 M.T. 50/200 Μ ΚΟΥΛΟΥΡΑ 0,710 45010613.30

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΗ ΣΕΙΡΑ PLEXO ARTIC ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΕΓΑΝΗ ΣΕΙΡΑ PLEXO ARTIC ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 4 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4 3.1. Μηχανισµοί 4 3.2. Σηµάνσεις 5 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά Θα είναι στεγανή σειρά διακοπτικού υλικού, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

τιμοκατάλογος ανεμιστήρων

τιμοκατάλογος ανεμιστήρων τιμοκατάλογος ανεμιστήρων 203 3 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ Διακοσμητικοί 02-0024 MB 42-5-L 42 50W / 220V 5 πτερύγια, 3 ταχύτητες φως / Ε4-60W Νίκελ, Καρυδιά 67,00 02-0025 HB 42-4WA-IMSLA 42 50W / 220V 4 πτερύγια,

Διαβάστε περισσότερα

επιπλέον έκπτωση 10%!!!

επιπλέον έκπτωση 10%!!! Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Ε ι δ ι κ ή Π ρ ο σ φ ο ρ ά!!! Εάν πάρετε όλον τον εξοπλισμό (1+2+3+4), επιπλέον έκπτωση 10%!!! 2 1) ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Περιγραφή: Κτηνιατρικό τραπέζι πολλαπλών χρήσεων με

Διαβάστε περισσότερα

ÍÝï ó õ ó ô Þ ì á ô ï ò HACCP

ÍÝï  ó õ ó ô Þ ì á ô ï ò HACCP έκδοση 01.2014 MEDISOL AM - MEDIFLEX AM ÍÝï Áíôéìéêñïâéáêü óýóôçìá óùëþíùí êáôüëëçëï ãéá þñïõò åöáñìïãþò óõóôþìáôïò HACCP Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση 05 ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 07 ΓΙΑΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσω τραπέζης GR Κάρτες αγορών

Μέσω τραπέζης GR Κάρτες αγορών Μέσω τραπέζης ΤΡΑΠΕΖΑ IBAN ΕΘΝΙΚΗ ΟΨΕΩΣ GR7701102080000020847036777 ΕΘΝΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣGR2601102080000020847048947 ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR8701722370005237007323598 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ GR4801722230005223022833810 ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ DOMOLINE

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ DOMOLINE ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ DOMOLINE -Κτιριακές εγκαταστάσεις αποχέτευσης. -Αεραγωγοί. -Επιφανειακές αποχετεύσεις Υδρορροές. -Προστασία καλωδίων. ΠΡΟΤΥΠΑ: DIN 8062, ΕΛΟΤ 9. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Σωλήνες μήκους 3 μέτρων σε δέματα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-toolsmarket.com

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-toolsmarket.com Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-toolsmarket.com Η επωνυμία της εταιρείας είναι: "Horizon Group" Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Κατάστημα Πώλησης Εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ 2016

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ 206 3 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ Τηλεχειριζόμενοι 02-0026 HB 42-4WA-IMSLA 44 55W / 220V 6 πτερύγια, 3 ταχύτητες τηλεχειρ. / φως / 60W Τιτάνιο 34,00 02-0027 SJ44--3-L 44 55W / 220V 3

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Έντυπο Συμμετοχής Για την καλύτερη συνεργασία μας και την αποφυγή λαθών είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του εντύπου που θα βρείτε στο τέλος του προγράμματος χορηγιών.

Διαβάστε περισσότερα

έκδοση 01.2014 GEONFLEX - GEONDUR ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò N750 áðü HDPE ãéá õðüãåéá äßêôõá Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση

έκδοση 01.2014 GEONFLEX - GEONDUR ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò N750 áðü HDPE ãéá õðüãåéá äßêôõá Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση έκδοση 01.2014 - GEONDUR ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò N70 áðü HDPE ãéá õðüãåéá äßêôõá Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση 2 Πρωτοπορία φιλικά προς το περιβάλλον για όλο τον κύκλο ζωής τους

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη. Σελίδα 1 από 5 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα θα παραδοθούν με εγκατεστημένο λειτουργικό Σύστημα WINDOWS 10 Pro 64 bit, ενώ τα DESKTOPS θα παραδοθούν χωρίς να είναι εγκατεστημένα τα λειτουργικά συστήματα WINDOWS. Τα DESKTOPS

Διαβάστε περισσότερα

ìå ìéá ìáôéü áåéöüñïò áíüðôõîç ïé áîßåò ìáò ïëïêëçñùìýíåò ëýóåéò ìüèåôå ðåñéóóüôåñá

ìå ìéá ìáôéü áåéöüñïò áíüðôõîç ïé áîßåò ìáò ïëïêëçñùìýíåò ëýóåéò ìüèåôå ðåñéóóüôåñá COMPANY PROFILE 1 4 6 8 10 12 13 32 36 ìå ìéá ìáôéü óõíå Þò & âéþóéìç áíüðôõîç áðü ôï 1979 óýíôïìï ôáîßäé óôï ñüíï áåéöüñïò áíüðôõîç ïé áîßåò ìáò ïëïêëçñùìýíåò ëýóåéò åíäåéêôéêü Ýñãá ìåãüëïõ âåëçíåêïýò

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 05/05/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 3435 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών

Διαβάστε περισσότερα

επειδή η επικάλυψη είναι τέχνη B2B HATZIYIANNAKIS b2b.hatziyiannakis.gr

επειδή η επικάλυψη είναι τέχνη B2B HATZIYIANNAKIS b2b.hatziyiannakis.gr B2B HATZIYIANNAKIS b2b.hatziyiannakis.gr ΚΟΥΦΕΤΟΠΟΙΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ Α.Ε. www.hatziyiannakis.gr sales@hatziyiannakis.gr / emporiko@hatziyiannakis.gr Β2Β HATZYIANNAKIS 01 Β2Β HATZIYIANNAKIS Επίκεντρο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 06 / 03 /2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 569 Κ.Α:10-6611.002 Προμήθεια για χειροτεχνίες (Μαρκαδόροι, χαρτόνια κλπ.). Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2016 GERO S.A. GERO S.A. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2016 GERO S.A. GERO S.A. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GERO GERO S.A. S.A. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Εφαρμογές Η διαμόρφωση Τurbo Βαριές μηχανικές πιέσεις FXPS : ιδιαίτερα ανθεκτικός μονωτικός σωλήνας, σε

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης.

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Σελίδα 1 από 51 Περιεχόμενα 1. ΑΓΟΡΕΣ... 4 1.1 Παράμετροι.... 4 1.2 ιαθέσιμα παραστατικά.... 4 1.3 Στήλες γραμμών παραστατικών... 8 1.4 Συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικές βίδες συστήματος σημειακής στήριξης και συστημάτων Sarnabar

Μεταλλικές βίδες συστήματος σημειακής στήριξης και συστημάτων Sarnabar Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 16/01/2014 (v1) Κωδικός: 04.05.160 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010945051000 Sarnafast SF-4.8 x I ETAG 006 08 0769 Sarnafast SF-4.8 x l Μεταλλικές βίδες συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες, IP 40

Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες, IP 40 Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες, IP 40 Halogen free RoHS compliance CU2032 CU2028 Χωνευτοί πλαστικοί πίνακες διανομής, ESTETICA ΙΡ 40, IK 08 (6 Joules), κλάση ηλεκτρικής μόνωσης ΙΙ. Από αυτοσβεννύμενο θερμοπλαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 4: Υλικά μιας Ε.Η.Ε. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ταινίες Χαρτοταινίες

Ταινίες Χαρτοταινίες ality by Mentor MENTOR ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 5558 5559/1 5557 5559 5556 19 mm 25 mm 30 mm 38 mm 50 mm 96 τεμ. 72 τεμ. 60 τεμ. 48 τεμ. 36 τεμ. Υψηλής ποιότητας PROFESSIONAL Αφαιρείται εύκολα και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΙΟΣ 2010 2 Περιεχόμενα Απογραφή Ειδών 3 Πωλήσεις- Αγορές 5 Παρακολούθηση Προγράμματος Εργασιών Αντιπροσώπων 6 Διαχείριση Αποθήκης 7 Έλεγχος Υπολοίπων 8 Μεταφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΟΛΥΜΠΟΥ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση Εγγύηση κατασκευαστή Η KACO new energy E παρέχει για τη σειρά μετατροπέων Powador xi εγγύηση διάρκειας επτά ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης, με μέγιστη διάρκεια 90 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Apostol [Πληκτρολογήστε την επωνυμία της εταιρείας] [Ημερομηνία] Αξιότιμε Πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΒΕΤΕ ως προμηθευτή σας για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Κόλλες - ασφαλιστικά Υδραυλικών

Κόλλες - ασφαλιστικά Υδραυλικών Κόλλες - ασφαλιστικά Υδραυλικών LOCTITE 55 ΝΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ LOCTITE 55 150m X 48τεμ. Το γρηγορότερο και πιο αξιόπιστο Εύκολο στη χρήση, καθαρό Ιδανικό για πλαστικά σπειρώματα Το μοναδικό που διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΠΟΪΛΕΡ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΔΟΧΕΙΑ TANK IN TANK ΗΛΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΠΟΪΛΕΡ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΔΟΧΕΙΑ TANK IN TANK ΗΛΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΠΟΪΛΕΡ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΔΟΧΕΙΑ TANK IN TANK ΗΛΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τεχνικός κατάλογος ηλιακών συστημάτων 2014-2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εταιρία Αειφόρος Φωτιάδης δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

,

, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Ε.Κ.Α.Β. 7 ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: 02/12/2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ Ν111 Ν112 Ν113 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ *Λαρυγγική µάσκα Νο 4 ΤΕΜΑΧΙΑ: 30 *Λαρυγγική µάσκα Νο 5 ΤΕΜΑΧΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν SKIAS. engineering

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν SKIAS. engineering ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Αριστοτέλους 121, 73100, Χανιά Κρήτης, Τηλ: 2821051544 - Fax: 2821051184 - Web: www.skias-.gr Π Ρ Ο Φ Ι Λ Το exetastiki.gr αναπτύχθηκε το 2007 από το Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Uponor για Θέρμανση και Δροσισμό με Ακτινοβολία Κατοικιών

Σύστημα Uponor για Θέρμανση και Δροσισμό με Ακτινοβολία Κατοικιών ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Κ Α Ι ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Σύστημα Uponor για Θέρμανση και Δροσισμό με Ακτινοβολία Κατοικιών Upo_Home_Comf_EN_GR_0508.indd 1 02.06.2008 16:06:57 Ur Σύστημα Uponor

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2011. Allweather 44 - Ocean ΑΒΒ Στεγανοί Διακόπτες Φωτισμού, IP 44

Τιμοκατάλογος 2011. Allweather 44 - Ocean ΑΒΒ Στεγανοί Διακόπτες Φωτισμού, IP 44 Τιμοκατάλογος 2011 Allweather 44 - Ocean ΑΒΒ Στεγανοί Διακόπτες Φωτισμού, IP 44 Στεγανοί διακόπτες φωτισμού, Xωνευτοί Allweather 44 και Eπίτοιχοι Ocean Η ανθεκτικότητα, η λειτουργικότητα και η υψηλή αισθητική

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Κωνσταντίνος Κουρούπης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Κωνσταντίνος Κουρούπης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Για περισσότερα από 35 χρόνια, εμείς στην COURBI, σχεδιάζουμε, βελτιώνουμε και δημιουργούμε προϊόντα, προσφέροντας την καλύτερη λύση σε κάθε ανάγκη του ηλεκτρολόγου - εγκαταστάτη. Στο νέο μας κατάλογο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού συλλέκτη 200 lit με επιλεκτικό απορροφητή στο ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ στη Καλαμάτα.

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού συλλέκτη 200 lit με επιλεκτικό απορροφητή στο ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ στη Καλαμάτα. ΑΠ. 236 Καλαμάτα 18 Ιουνίου 2014 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού συλλέκτη 200 lit με επιλεκτικό απορροφητή στο ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ στη Καλαμάτα Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Κλέμμες ράγας ωμέγα και din NORA

Κλέμμες ράγας ωμέγα και din NORA Κλέμμες ράγας ωμέγα και din NORA ΚΛΕΜΜΕΣ ΡΑΓΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗ (mm 2 ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2.5-4 60 195.10.010 6-10 40 195.10.020 10-16 36 195.10.030 16-25 40 195.10.040 16-35 32 195.10.050 35-70 10 195.10.060 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Κωνσταντίνος Κουρούπης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Κωνσταντίνος Κουρούπης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Για περισσότερα από 35 χρόνια, εμείς στην COURBI, σχεδιάζουμε, βελτιώνουμε και δημιουργούμε προϊόντα, προσφέροντας την καλύτερη λύση σε κάθε ανάγκη του ηλεκτρολόγου - εγκαταστάτη. Στο νέο μας κατάλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 1109 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΕΡ:

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 1109 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΕΡ: ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 1109 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΕΡ: 09-12-16 ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ 71601 ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ 2810 229 479 2810 390 177 Fax 2810 244 769 depanalae@hotmail.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι. Α.Π.: 374 Σίνδος,

Γενικοί Όροι. Α.Π.: 374 Σίνδος, Α.Π.: 374 Σίνδος, 11.12.2015 Έρευνα αγοράς για την «προμήθεια (1) ενός Μηχανήματος Βαφής και (1) ενός μηχανήματος κατεργασίας πηλού για τις ανάγκες των παραγωγικών μονάδων του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ» Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Φ5 Κωδικός ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος, 29/ 4 /2013. Αρ. Πρωτ Θέμα :

Φ5 Κωδικός ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος, 29/ 4 /2013. Αρ. Πρωτ Θέμα : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος, 29/ 4 /2013 Αρ. Πρωτ. 8922 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Ταχυδρομική είναι η κορυφαία εταιρεία ταχυμεταφορών στην Ελλάδα

Η Γενική Ταχυδρομική είναι η κορυφαία εταιρεία ταχυμεταφορών στην Ελλάδα Ποιοι είμαστε Η Γενική Ταχυδρομική είναι η κορυφαία εταιρεία ταχυμεταφορών στην Ελλάδα και ιδρύθηκε το 1994 από τους πρωτοπόρους της υπηρεσίας ταχυμεταφορών στην Ελλάδα Σε αριθμούς έχει δίκτυο άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

website guide B2B e-shop

website guide B2B e-shop website guide B2B e-shop Η ιστοσελίδα της Sun Electronics κατασκευάστηκε για να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες τόσο στους συνεργάτες της όσο και στους τελικούς καταναλωτές. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε η τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

B a t h r o o m c u l t u r e... Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 0 8

B a t h r o o m c u l t u r e... Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 0 8 B a t h r o o m c u l t u r e... Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 0 8 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 0 8 Ο τιμοκατάλογος αφορά τιμές λιανικής. Ισχύει από 1η Απριλίου 2008 Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΜΑΘ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΜΑΘ 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΜΑΘ Ο παρόν οδηγός απευθύνεται στις επιχειρήσεις που επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00 Σελίδα 1 από 5 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 58.700,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός μελέτης: 57/2014 ΜΕΛΕΤΗ

Αριθμός μελέτης: 57/2014 ΜΕΛΕΤΗ Συκιές 22/10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: «Προμήθεια δύο έγχρωμων ψηφιακών CPV: 30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Led lighting solutions

Led lighting solutions Led lighting solutions Led lighting solutions GU10 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ WATT LUMEN ΧΡΩΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗ LL01000183 LL01100183 GU10 SMD 120 1.9 W 150lm 160lm 6000K 3,26 LL06600228 LL06700228 GU10 SMD 120 3 W 220lm

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 09-04 -2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Ταχ.Δ/νση: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15 Αθήνα Τ.Κ.11742 Τηλ. 2109225864 Fax. 2109241107 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Κάρτα πωλητή ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Για κάθε διαφορά που προκύπτει από τις πωλήσεις, αρμόδια για την επίλυση είναι τα Δικαστήρια Χαλκίδας. Η κυριότητα και η νομή των πωλούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ... 1 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ... 4 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ... 4 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ [e-shop] 1. Επιλογή προτύπου 2. Δοκιμή σε πραγματικό χρόνο 3. Αγορά

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ [e-shop] 1. Επιλογή προτύπου 2. Δοκιμή σε πραγματικό χρόνο 3. Αγορά ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ [e-shop] Δημιουργήστε το δικό σας e-shop σε τρία απλά βήματα 1. Επιλογή προτύπου 2. Δοκιμή σε πραγματικό χρόνο 3. Αγορά ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ 1 Πάντα υπάρχει σήμερα ένα κατάστημα της COSMOFLORA κοντά στο σπίτι σας ή το γραφείο σας. Η COSMOFLORA είναι σύστημα εξυπηρετήσεως των Ανθοπωλών

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Χίου Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Αρ. Μελέτης 01/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Γραφικής Ύλης & υλικών γραφείου Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος 2013. Νέα είδη

Ιούλιος 2013. Νέα είδη Ιούλιος 2013 Νέα είδη Eσωτερικός χώρος Felix / Ε9608,1 Felix / Ε9608,3 Καναπές κρεβάτι Deco ύφασμα Καναπές 191x91x79 - Κρεβάτι 191x110x42 cm / 147,00 Καναπές κρεβάτι γκρι ύφασμα Καναπές 191x91x79 - Κρεβάτι

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Π.: 673 Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Νέου Καπέλου Λυκοπούλου της Προσκοπικής Στολής Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - Φορέας-Υπηρεσία-ΚΑΕ : 43-120/1424 - Ονομασία φορέα :ΑΡΧ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αρμόδιος :Μόρδος Μωυσής - Τηλέφωνο :2132157762

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Μελέτη Κατασκευή Πολυτελών κατοικιών - Ανακαινίσεις Διακοσμήσεις - Ενεργειακή Αναβάθμιση Ακινήτων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διακίνηση αλληλογραφίας των ΚΕΠ μέσω ΕΛΤΑ»

ΘΕΜΑ: «Διακίνηση αλληλογραφίας των ΚΕΠ μέσω ΕΛΤΑ» ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28-11 -2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. 4923 Ταχ.Δ/νση: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15 Αθήνα Τ.Κ.11742 Τηλ. 2109000955 Fax. 2109241107 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

έκδοση 01.2014 GEODRAIN ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò (HDPE) ãéá ôçí áðïóôñüããéóç õðåäüöïõò Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση

έκδοση 01.2014 GEODRAIN ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò (HDPE) ãéá ôçí áðïóôñüããéóç õðåäüöïõò Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση έκδοση 01.2014 GEODRAIN ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò (HDPE) ãéá ôçí áðïóôñüããéóç õðåäüöïõò Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση 2 Ασφαλής απορροή 05 ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗ ΥΔΆΤΩΝ. ΤΙ ΕΊΝΑΙ 07 ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση σύνδεσης με τον Server και με τη βάση αναφοράς. Διαθέσιμες βάσεις και την απόσταση από το ROVER

Κατάσταση σύνδεσης με τον Server και με τη βάση αναφοράς. Διαθέσιμες βάσεις και την απόσταση από το ROVER Σελίδα 1 από 6 Αξιότιμε/ή συνεργάτη, Σας ενημερώνουμε ότι έχει συμπληρωθεί (ή συμπληρώνεται σύντομα) ένας χρόνος από την ημερομηνία αγοράς του RTK δέκτη σας και πολύ σύντομα οι κωδικοί που χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 40044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.:23744 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.:23744 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.:23744 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - OIK/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά OptiplanFlex Η σειρά OptiplanFlex είναι µια προσεκτική προσέγγιση στις πραγµατικές ανάγκες του επιχειρηµατία και του διοικητικού στελέχους για να επιτυγχάνει τη βέλτιστη λειτουργία. Βασισµένο πάνω σε τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 10 th LIBYA BUILD (ΤΡΙΠΟΛΗ ΛΙΒΥΗΣ 19-22 ΜΑΙΟΥ 2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 10 th LIBYA BUILD (ΤΡΙΠΟΛΗ ΛΙΒΥΗΣ 19-22 ΜΑΙΟΥ 2014) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 10 th LIBYA BUILD (ΤΡΙΠΟΛΗ ΛΙΒΥΗΣ 19-22 ΜΑΙΟΥ 2014) ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ Η Διεθνής Έκθεση δομικών υλικών LIBYA BUILD 2014 οργανώνεται για πρώτη φορά στον

Διαβάστε περισσότερα