ÔÉÌÏÊÁÔÁËÏÃÏÓ ÉáíïõÜñéïò 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÔÉÌÏÊÁÔÁËÏÃÏÓ ÉáíïõÜñéïò 2013"

Transcript

1 ÔÉÌÏÊÁÔÁËÏÃÏÓ ÉáíïõÜñéïò 2013

2 Περιεχόμενα ÕÐÏÃÅÉÁ ÄÉÊÔÕÁ ÁÊÁÌÐÔÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ ÄÉÐËÏÕ ÔÏÉ ÙÌÁÔÏÓ GEONDUR ÄÉÁÌÏÑÖÙÓÉÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ ÄÉÐËÏÕ ÔÏÉ ÙÌÁÔÏÓ GEONFLEX ÌÏÕÖÅÓ ÓÕÍÄÅÓÇÓ GEONFLEX ÔÁÐÅÓ GEONFLEX ÂÁÑÅÏÓ ÔÕÐÏÕ ÁÊÁÌÐÔÏÓ ÅÕÈÕÃÑÁÌÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ CONDUR ÄÉÁÌÏÑÖÙÓÉÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ CONFLEX ÊÏÕÔÉ ÄÉÁÊËÁÄÙÓÅÙÓ CONDUR ÊÁÌÐÕËÇ CONDUR ÌÏÕÖÁ CONDUR ÊÏËÁÑÏ CONDUR ÑÁÊÏÑ CONDUR ÅËÁÖÑÏÕ ÔÕÐÏÕ ÁÊÁÌÐÔÏÓ ÅÕÈÕÃÑÁÌÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ SILCOR ÄÉÁÌÏÑÖÙÓÉÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ SIFLEX ÊÏÕÔÉ ÄÉÁÊËÁÄÙÓÅÙÓ SILCOR ÊÁÌÐÕËÇ SILCOR ÌÏÕÖÁ SILCOR ÊÏËÁÑÏ CONDUR ÑÁÊÏÑ CONDUR ÓÙËÇÍÅÓ ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÖÁÑÌÏÃÙÍ ÄÉÁÌÏÑÖÙÓÉÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ DUROFLEX (ÌÐÅÔÏÍ) ÌÏÕÖÁ DUROFLEX ÁÊÁÌÐÔÏÓ ÅÕÈÕÃÑÁÌÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ SUPERSOL (ÓÏÂÁÓ) ÄÉÁÌÏÑÖÙÓÉÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ SUPERFLEX (ÓÏÂÁÓ) ÂÁÑÅÏÓ ÔÕÐÏÕ ÅËÅÕÈÅÑÏ ÁËÏÃÏÍÙÍ ÁÊÁÌÐÔÏÓ ÅÕÈÕÃÑÁÌÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ CONDUR HF ÄÉÁÌÏÑÖÙÓÉÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ CONFLEX HF ÊÏÕÔÉ ÄÉÁÊËÁÄÙÓÅÙÓ CONDUR HF ÊÁÌÐÕËÇ CONDUR HF ÌÏÕÖÁ CONDUR ÊÏËÁÑÏ CONDUR ÑÁÊÏÑ CONDUR ÌÅÓÁÉÏÕ ÔÕÐÏÕ ANTIMIKPOBIAKHÓ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁÓ ÁÊÁÌÐÔÏÓ ÅÕÈÕÃÑÁÌÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ MEDISOL AM ÄÉÁÌÏÑÖÙÓÉÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ MEDIFLEX AM ÊÏÕÔÉ ÄÉÁÊËÁÄÙÓÅÙÓ MEDISOL AM ÊÁÌÐÕËÇ MEDISOL AM ÌÏÕÖÁ MEDISOL AM ÊÏËÁÑÏ MEDISOL AM ÑÁÊÏÑ MEDISOL AM ÌÅÓÁÉÏÕ ÔÕÐÏÕ ÁÊÁÌÐÔÏÓ ÅÕÈÕÃÑÁÌÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ MEDISOL ÄÉÁÌÏÑÖÙÓÉÌÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ MEDIFLEX ÊÏÕÔÉ ÄÉÁÊËÁÄÙÓÅÙÓ MEDISOL ÊÁÌÐÕËÇ MEDISOL ÌÏÕÖÁ MEDISOL ÊÏËÁÑÏ MEDISOL ÑÁÊÏÑ MEDISOL ÍÅA ÄÉÁTÁΞÇ ÍÅA ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÏÕÔÉÁ ÇËÅÊÔÑÉÊÙÍ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÙÍ ÅÐÉÖÁÍÅÉÁÊÏÕ ÔÕÐÏÕ ÄÉÁÊËÁÄÙÓÅÙÓ CONDUR ÄÉÁÊËÁÄÙÓÅÙÓ CONDUR HF ÄÉÁÊËÁÄÙÓÅÙÓ MEDISOL ÄÉÁÊËÁÄÙÓÅÙÓ MEDISOL AM ÄÉÁÊËÁÄÙÓÅÙÓ SILCOR ÙÍÅÕÔÏÕ ÔÕÐÏÕ ÄÉÁÊËÁÄÙÓÅÙÓ ÓÕÍÁÑÌ/ÌÅÍÏ MULTIBOX 10X6 ÄÉÁÊËÁÄÙÓÅÙÓ ÓÕÍÁÑÌ/ÌÅÍÏ MULTIBOX 10X13 ÄÉÁÊËÁÄÙÓÅÙÓ ÓÕÍÁÑÌ/ÌÅÍÏ MULTIBOX 10X20 ÊÁÐÁÊÉ ÊÏÕÔÉÏÕ MULTIBOX ÙÑÉÓÌÁ ÊÏÕÔÉÏÕ MULTIBOX ÄÉÁÊËÁÄÙÓÅÙÓ ÔÅÔÑÁÃÙÍÏ cm ÊÁÐÁÊÉ ÔÅÔÑÁÃÙÍÏ cm ÄÉÁÊËÁÄÙÓÅÙÓ ÓÔÑÏÃÃÕËÏ ÓÕÍÁÑÌ/ÌÅÍÏ Ø73 ÊÁÐÁÊÉ ÓÔÑÏÃÃÕËÏ Ø73 ÄÉÁÊÏÐÔÇ ÌÏÍÏÕ ÐËAÉÓÉOÕ & ÅÍÉAÉOÕ ÐËAÉÓÉOÕ AÐOÓTATIKO ÊÏÕÔÉÏÕ ÅÍÉAÉOÕ ÐËAÉÓÉOÕ ÄÉÁÊÏÐÔÇ AÐËO ÐÑÏÔÅÉÍÏÌÅÍÁ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÁ ÅÑÃÁËÅÉÁ ÊÏÐÇÓ ÐËÁÓÔÉÊÙÍ ÓÙËÇÍÙÍ Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε τις τιμές χονδρικής πώλησης μιας πλήρους σειράς προϊόντων για εναλλακτικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Οι τιμές αφορούν την Ελληνική αγορά και ισχύουν για το έτος 2013 καταργώντας κάθε προηγούμενη έκδοση Τιμοκαταλόγου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

3 Νέα κόλλα συγκράτησης & στεγανοποίησης KOUVIDIS ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ KOUVIDIS Ελεύθερη σιλικόνης, ισοκυανίου, διαλυτών και αλογόνων Συγκόλληση και στεγανοποίηση των πλαστικών HDPE, PC, PVC, PS, PP, LDPE με όλους τους μεταξύ τους συνδυασμούς Αντοχή στο γλυκό και θαλασσινό νερό Αντοχή στη γήρανση Σταθεροποίηση έναντι της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας Συγκόλληση και σε υγρές επιφάνειες Παροχή μόνιμης ελαστικότητας Κατάλληλη για συγκόλληση μετάλλων, ξύλου, γυαλιού, κεραμικών, κ.α Δυνατότητα εξασφάλισης στεγανότητας ΙΡ 68 Συσκευασία /τεμ ,5 1

4 KOUVIDIS ÓÕÓÔÇÌÁ ÓÙËÇÍÙÍ GEONFLEX - GEONDUR ÓÙËÇÍÅÓ ÄÉÐËÏÕ ÄÏÌÇÌEÍÏÕ ÔÏÉ ÙÌÁÔÏÓ ÁÐÏ HDPE ÃÉÁ ÕÐÏÃÅÉÁ ÄÉÊÔÕÁ Ø75 59, , Ø90 73, , Ø110 91, , Ø , ,590 ΑΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ GEONDUR (ευθεία) σε μπάρες (Ν750) GREEN PRODUCT Ø40 31, , Ø50 38, , Ø63 50, , Ø75 60, , Ø90 74, , Ø110 92, , Ø , , Ø , , Ø , ,641 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ GEONFLEX (σπιράλ) σε κουλούρες (Ν450) GEONFLEX GEONDUR Τύπος Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø ,615 ΜΟΥΦΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ GEONFLEX TAΠΕΣ GEONFLEX 2

5 ÓÕÓÔÇÌÁ ÓÙËÇÍÙÍ CONDUR - CONFLEX ÂÁÑÅÏÓ ÔÕÐÏÕ (1250Ít) KOUVIDIS Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø63 56, , ΑΚΑΜΠΤΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ CONDUR Ø , ,528 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ Ø , ,664 ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Ø , ,005 (ΣΠΙΡΑΛ) CONFLEX Ø , , Ø , , Ø , , Ø , ,391 mm x67x , x82x , x101x ,263 ΣΤΕΓΑΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ CONDUR IP55 Τύπος Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø (4X50) 0, Ø (4X50) 0, Ø (4X30) 0, Ø , Ø , Ø , Ø , Ø (4X30) 0, Ø (4X30) 0, Ø , Ø ,263 ΚΑΜΠΥΛΗ CONDUR Η συσκευασία των καμπυλών περιλαμβάνει μόνο καμπύλες. ΜΟΥΦΑ CONDUR ΚΟΛΑΡΟ CONDUR ΡΑΚΟΡ CONDUR 3

6 KOUVIDIS ÓÕÓÔÇÌÁ ÓÙËÇÍÙÍ CONDUR HF - CONFLEX HF ÅËÅÕÈÅÑÏ ÁËÏÃÏÍÙÍ ÂÁÑÅÏÓ ÔÕÐÏÕ (1250Ít) Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø40 36, , ΑΚΑΜΠΤΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ CONDUR HF Οι διατομές 50 & 63 είναι διαθέσιμες κατόπιν παραγγελίας. GREEN PRODUCT Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø40 31, , ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ (ΣΠΙΡΑΛ) CONFLEX HF Οι διατομές 50 & 63 είναι διαθέσιμες κατόπιν παραγγελίας. mm x67x , x82x , x101x ,306 Τύπος Ø , Ø , Ø , Ø , Ø ,087 ΣΤΕΓΑΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ CONDUR HF IP55 ΚΑΜΠΥΛΗ CONDUR HF Η συσκευασία των καμπυλών περιλαμβάνει μόνο καμπύλες Ø , Ø , Ø , Ø , Ø ,566 ΜΟΥΦΑ CONDUR Ø (4X50) 0, Ø (4X50) 0, Ø (4X30) 0, Ø , Ø ,423 ΚΟΛΑΡΟ CONDUR Ø (4X30) 0, Ø (4X30) 0, Ø , Ø ,263 ΡΑΚΟΡ CONDUR 4

7 ÓÕÓÔÇÌÁ ÓÙËÇÍÙÍ MEDISOL AM - MEDIFLEX AM ANTIMIKPOBIAKHÓ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁÓ ÌÅÓÁÉÏÕ ÔÕÐÏÕ (750Ít) KOUVIDIS Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø63 58, , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , ,583 ΑΚΑΜΠΤΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ MEDISOL AM Ο σωλήνας MEDISOL ΑΜ προσφέρεται και σε έκδοση ελεύθερη αλογόνων και χαμηλής εκπομπής καπνού στις ίδιες διατομές κατόπιν παραγγελίας. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ (ΣΠΙΡΑΛ) MEDIFLEX AM Ο σωλήνας MEDIFLEX ΑΜ προσφέρεται και σε έκδοση ελεύθερη αλογόνων και χαμηλής εκπομπής καπνού στις ίδιες διατομές κατόπιν παραγγελίας. mm x67x , x82x , x101x ,420 Τύπος Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø (4X50) 0, Ø (4X50) 0, Ø (4X30) 0, Ø , Ø , Ø , Ø , Ø (4X30) 0, Ø (4X30) 0, Ø , Ø ,331 ΣΤΕΓΑΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ MEDISOL AM IP55 ΚΑΜΠΥΛΗ MEDISOL AM Η καμπύλη MEDISOL ΑΜ προσφέρεται και σε έκδοση ελεύθερη αλογόνων και χαμηλής εκπομπής καπνού στις ίδιες διατομές κατόπιν παραγγελίας. ΜΟΥΦΑ MEDISOL AM ΚΟΛΑΡΟ MEDISOL AM ΡΑΚΟΡ MEDISOL AM 5

8 KOUVIDIS ÓÕÓÔÇÌÁ ÓÙËÇÍÙÍ MEDISOL - MEDIFLEX ÌÅÓÁÉÏÕ ÔÕÐÏÕ (750Ít) Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø63 52, , ΑΚΑΜΠΤΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ MEDISOL ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ (ΣΠΙΡΑΛ) MEDIFLEX 6 mm x67x , x82x , x101x ,717 Τύπος Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø , Ø (4X50) 0, Ø (4X50) 0, Ø (4X30) 0, Ø , Ø , Ø , Ø , Ø (4X30) 0, Ø (4X30) 0, Ø , Ø ,199 ΣΤΕΓΑΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ MEDISOL IP55 ΚΑΜΠΥΛΗ MEDISOL ΜΟΥΦΑ MEDISOL ΚΟΛΑΡΟ MEDISOL ΡΑΚΟΡ MEDISOL

9 ÓÕÓÔÇÌÁ ÓÙËÇÍÙÍ SILCOR - SIFLEX ÅËÁÖÑÏÕ ÔÕÐÏÕ (320Ít) KOUVIDIS Ø , , Ø , , Ø , , Ø32 29, , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø , , Ø63 52, , mm Τύπος x62x , x82x , x91x , x101x , Ø , Ø , Ø , Ø ,907 ΑΚΑΜΠΤΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ SILCOR ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ (ΣΠΙΡΑΛ) SIFLEX ΣΤΕΓΑΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ SILCOR IP65 Τα κουτιά SILCOR δεν έχουν έτοιμες οπές/εισόδους και παρέχουν τη δυνατότητα στο χρήστη να ανοίξει οπή στη διάμετρο και τη θέση που χρειάζεται. ΚΑΜΠΥΛΗ SILCOR Ø , Ø , Ø , Ø ,220 ΜΟΥΦΑ SILCOR Για τη σύνδεση των σωλήνων SIFLEX διαστάσεων Ø40, Ø50, Ø63, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι μούφες CONDUR αντιστοίχων διαστάσεων (σελ.3) Ø (4X50) 0, Ø (4X50) 0, Ø (4X30) 0, Ø , Ø , Ø , Ø ,992 ΚΟΛΑΡΟ CONDUR Ø (4X30) 0, Ø (4X30) 0, Ø , Ø ,263 ΡΑΚΟΡ CONDUR 7

10 KOUVIDIS ÓÙËÇÍÅÓ ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÖÁÑÌÏÃÙÍ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ (750Nt) , , , , , , , , , , , , ,5.2 29, , , , , , , , , , , , , , ,5.2 29, , ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ (ΣΠΙΡΑΛ) DUROFLEX για το ΜΠΕΤΟΝ Τύπος Ø , Ø13, , Ø , Ø , Ø ,302 ΜΟΥΦΑ DUROFLEX Οι μούφες DUROFLEX χρησιμεύουν για τη σύνδεση σωλήνων σπιράλ DUROFLEX και SUPERFLEX ΜΠΛΕ (RAL 5019) ΛΕΥΚΟ (RAL 9016) ΜΑΥΡΟ (RAL 9004) ΚΑΦΕ (RAL 8003) ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ (320Νt) 2,5m ,8 9, , ,3 12, , ,8 15, , ,1 21, , ,8 26, ,834 ΑΚΑΜΠΤΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ SUPERSOL 2,5m για το ΣΟΒΑ ,3 12, , ,8 15, , ,0 11, , ,6 14, , ,2 17, , ,2 23, , ,1 29, ,690 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ (ΣΠΙΡΑΛ) SUPERFLEX για το ΣΟΒΑ ,6 14, , ,2 17, ,358 8

11 ÊÏÕÔÉÁ ÇËÅÊÔÑÉÊÙÍ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÙÍ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ KOUVIDIS Τύπος Διαστάσεις /20 67x67x , /16 82x82x , /32 101x101x ,263 Μέρος των συστημάτων Βαρέος Τύπου (σελ. 3 & 4) ΣΤΕΓΑΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ CONDUR IP55 ΓΚΡΙ (RAL 7035) /20 67x67x , /16 82x82x , /32 101x101x ,306 Μέρος των συστημάτων Βαρέος Τύπου (σελ. 3 & 4) ΣΤΕΓΑΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ CONDUR HF IP55 ΓΚΡΙ (RAL 7035) /20 67x67x , /16 82x82x , /32 101x101x ,717 Μέρος του συστήματος Μεσαίου Τύπου MEDISOL - MEDIFLEX (σελ.6) /20 67x67x , /16 82x82x , /32 101x101x ,420 Μέρος του συστήματος Μεσαίου Τύπου MEDISOL AM - MEDIFLEX AM (σελ. 5) x62x , x82x , x91x , x101x ,722 ΣΤΕΓΑΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ MEDISOL IP55 ΛΕΥΚΟ (RAL 9010) ΣΤΕΓΑΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ MEDISOL AM IP55 ΛΕΥΚΟ (RAL 9003) ΣΤΕΓΑΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ SILCOR IP65 ΓΚΡΙ (RAL 7035) Τα κουτιά SILCOR δεν έχουν έτοιμες οπές/εισόδους και παρέχουν τη δυνατότητα στο χρήστη να ανοίξει οπή στη διάμετρο και τη θέση που χρειάζεται. ΓΚΡΙ (RAL 7035) ΛΕΥΚΟ (RAL 9010) ΛΕΥΚΟ (RAL 9003) 9

12 KOUVIDIS ÊÏÕÔÉÁ ÇËÅÊÔÑÉÊÙÍ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÙÍ ΧΩΝΕΥΤΟΥ ΤΥΠΟΥ NEA ΔΙΑΤΑΞΗ ,518 ΣΥΝΑΡΜ/ΜΕΝΟ MULTIBOX 10Χ ,917 ΣΥΝΑΡΜ/ΜΕΝΟ MULTIBOX 10Χ ,394 ΣΥΝΑΡΜ/ΜΕΝΟ MULTIBOX 10Χ ,167 KAΠAKI ΚΟΥΤΙΟΥ MULTIBOX ,065 ΧΩΡΙΣΜΑ ΚΟΥΤΙΟΥ MULTIBOX ,269 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 7,5Χ7, ,190 ΚΑΠΑΚΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 7,5Χ7,5 10

13 KOUVIDIS ,123 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ Ø ,105 ΚΑΠΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Ø ,205 ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚOΠΤΗ ΜΟΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ & ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ,080 ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ,145 ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚOΠΤΗ ΑΠΛΟ ΜΠΛΕ (RAL 5019) ΛΕΥΚΟ (RAL 9016 KITΡINO (RAL 1018) 11

14 KOUVIDIS ÐÑÏÔÅÉÍÏÌÅÍÁ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÁ ÅÑÃÁËÅÉÁ ÊÏÐÇÓ ÐËÁÓÔÉÊÙÍ ÓÙËÇÍÙÍ ÍÅA ÐÏËÉÔÉÊÇ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟI ΣΩΛΗΝOΚΟΠΤEΣ μίας κίνησης με ασφάλεια Πρόταση VIRAX PC 32 ROTHENBERGER ROCUT TC 26 Professional Προτείνονται για όλους τους τύπους πλαστικών σωλήνων Ø11 έως Ø25. Ιδανικός για Ελαφρού και Μεσαίου Τύπου σωλήνες. Τα επαγγελματικά εργαλεία που περιγράφονται παρακάτω προτείνονται από την εταιρία KOUVIDIS για την βέλτιστη και ασφαλή κοπή όλων των πλαστικών σωλήνων της. Δεν προορίζονται για πώληση, και για τη διάθεση τους θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τους επίσημους αντιπροσώπους στην Ελληνική αγορά (βλ. παρακάτω). ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟI ΣΩΛΗΝOΚΟΠΤEΣ διαδοχικών κινήσεων (με λεπίδα διπλής όψης και υποστήριξη καστάνιας) Πρόταση Για σωλήνες μέχρι και Ø40 VIRAX PC 42 ROTHENBERGER ROCUT TC 63 Professional Ιδανικοί για τους Μεσαίου και Βαρέος Τύπου σωλήνες. Για σωλήνες μέχρι και Ø63 VIRAX 2114 ROTHENBERGER ROCUT TC 75 Professional ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ πολλαπλών χρήσεων και υψηλής ακρίβειας σε εφαρμογές κοπής Πρόταση Multimaster FEIN 230 V AC Multi-cutter BOSCH 10,8 V Ιδανικά για επαγγελματική απόδοση και ακρίβεια σε πολλαπλές εφαρμογές κοπής. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΡΙΟΝΙΑ γενικής χρήσης εργαλεία κοπής Πρόταση BOSCH GSA 10,8 V-LI Professional 12

15 Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí Οι παρακάτω γενικοί όροι συναλλαγών ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ (αναφερόμενη στο εξής ως ΕΤΑΙΡΙΑ), εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις και κατόπιν ειδικών γραπτών συμφωνιών. Η παρούσα έκδοση (έτους 2013) καταργεί κάθε προηγούμενη. Η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει κάθε δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διορθώσει τους γενικούς όρους συναλλαγών της έπειτα από σχετική έντυπη ή ηλεκτρονική ειδοποίηση. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ πραγματοποιεί πωλήσεις χονδρικής και συνεργάζεται αποκλειστικά με εξουσιοδοτημένους εμπόρους ή αποθήκες ηλεκτρολογικού υλικού που βρίσκονται στην Ελλάδα ή σε χώρες του εξωτερικού αποκλείοντας κάθε τρίτο αγοραστή (ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι, τεχνικές εταιρίες, ιδιώτες, κ.α.). ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ Οι τρόποι λήψης των παραγγελιών είναι: Με τηλεφωνική επικοινωνία:μέσω ειδικής γραμμής χωρίς χρέωση (free phone) καλείτε τον αριθμό από όλη την Ελλάδα, και πληκτρολογώντας τον αριθμό 3 συνδέεστε άμεσα με το Τμήμα Παραγγελιών. Με τηλεομοιοτυπία (FAX):Μέσω ειδικής γραμμής χωρίς χρέωση (free phone) καλείτε τον αριθμό από όλη την Ελλάδα. Με συμπλήρωση της ειδικής φόρμας παραγγελιών που υπάρχει στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας, Για την πρόσβαση στον χώρο των παραγγελιών πρέπει να είστε εγγεγραμμένο και εγκεκριμένο μέλος. Με παράδοση της παραγγελίας στον πωλητή της εταιρίας μας κατά τις προγραμματισμένες επισκέψεις του. Αμέσως μετά την λήψη της παραγγελίας ακολουθεί αναφορά επιβεβαίωσης και ενημέρωσης ως προς το χρόνο εκτέλεσης αυτής. Ο μέσος χρόνος αναφοράς κυμαίνεται από 15 έως 20 λεπτά. Συμπληρώνοντας το ειδικό «έντυπο παραγγελίας» που βρίσκεται στο δελτίο παραγγελίας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, επιταχύνετε το χρόνο εκτέλεσης της παραγγελίας και περιορίζετε την πιθανότητα λάθους. Για να προμηθευτείτε το δελτίο παραγγελίας επικοινωνήστε με το τμήμα Παραγγελιών ( , Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-16:00) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ Για την εκτέλεση των παραγγελιών η ΕΤΑΙΡΙΑ διαθέτει τα παρακάτω κέντρα διανομής: Κέντρο διανομής νότιας Ελλάδας Βιοτεχνικό Πάρκο Τυλίσου, Ηράκλειο Κρήτης Κέντρο διανομής κεντρικής Ελλάδας (ΝΕΟ) 21, Ορυζομύλων, Αιγάλεω, Αθήνα Κέντρο διανομής βόρειας Ελλάδας Κωνσταντινουπόλεως & Πόντου 56, (Β ΚΤΕΟ), Θεσσαλονίκη. ΝΕΑ Διεύθυνση (από ): 12 ο χλμ. ΕΟ Θεσσαλονίκης - Κατερίνης, περιοχή Σίνδου Τα κέντρα διανομής συνδέονται ηλεκτρονικά σε πραγματικό χρόνο (real time) με το τμήμα Παραγγελιών και τα κεντρικά γραφεία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ στο Ηράκλειο Κρήτης και διαθέτουν ιδιόκτητα φορτηγά αυτοκίνητα για την άμεση και ασφαλή εκτέλεση των παραγγελιών. Η εκτέλεση παραγγελιών μακριά από τα κέντρα διανομής, πραγματοποιείται μέσω πρακτορείων μεταφορών επιλογής του πελάτη. Η ελάχιστη καθαρή αξία για την εκτέλεση μιας παραγγελίας είναι 200. Τα έξοδα αποστολής που προκύπτουν ανά παραγγελία, επιβαρύνουν αποκλειστικά την ΕΤΑΙΡΙΑ, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις και κατόπιν ειδικής συμφωνίας. Ό όρος αυτός ισχύει για όλα τα προϊόντα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ (σωλήνες και εξαρτήματα) που δεν ξεπερνούν τη διατομή Ø63. ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Αμέσως μετά την λήψη της παραγγελίας αποστέλλεται στον πελάτη αναφορά μέσω FAX ή για τον ακριβή χρόνο παράδοσής της. Για παραγγελίες που προέρχονται από τους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου, στους οποίους βρίσκονται τα κέντρα διανομής της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, η εκτέλεση τους γίνεται άμεσα, την ίδια ημέρα, με αυτοκίνητα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ (εφόσον η παραγγελία τοποθετηθεί πριν τις 12:00). Όταν η παραγγελία προέρχεται από άλλο νομό τότε εκτελείται εντός 24 ωρών από τον χρόνο λήψης της, μέσω πρακτορείων μεταφορών επιλογής του πελάτη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και εφόσον συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί αφού έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση του πελάτη. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Σε περίπτωση αδυναμίας να ανταποκριθούμε στους προκαθορισμένους χρόνους που έχουμε ορίσει για την εκτέλεση μιας παραγγελίας, λόγω ανωτέρας βίας, π.χ. κυκλοφοριακή κατάρρευση, άσχημες καιρικές συνθήκες, απεργίες, απρόβλεπτα κυβερνητικά μέτρα, κ.α. τότε αναστέλλεται η ισχύς της συμβατικής μας υποχρέωσης και ο πελάτης ενημερώνεται άμεσα για τον τρόπο και τον νέο χρόνο εκτέλεσης της παραγγελίας του, χωρίς να δικαιούται αποζημίωση. Σε κάθε περίπτωση επικοινωνείτε με το τμήμα Παραγγελιών για την άμεση και έγκυρη ενημέρωση ως προς την πορεία εκτέλεσης της παραγγελίας (τηλ.: , από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00-16:00). ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Σε περίπτωση που ένα προϊόν δεν είναι διαθέσιμο, τότε επικοινωνούμε άμεσα μαζί με τον πελάτη για να ενημερώσουμε σχετικά με την πιθανή ημερομηνία που αυτό θα είναι διαθέσιμο. Σε περίπτωση που η νέα ημερομηνία διαθεσιμότητας του προϊόντος δεν είναι ικανοποιητική, τότε η παραγγελία του συγκεκριμένου προϊόντος μπορεί να ακυρωθεί. Η τυχόν υπόλοιπη παραγγελία εκτελείται κανονικά, κατόπιν συνεννόησης. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Η ακύρωση μιας παραγγελίας μπορεί να γίνει μόνο έπειτα από επικοινωνία με το τμήμα Παραγγελιών (τηλ.: , από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00-16:00) σε χρονικό διάστημα 2 ωρών από την ώρα που θα αποσταλεί η επιβεβαίωση της παραγγελίας, για τα σημεία πώλησης των νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου και εντός 24 ωρών για τα υπόλοιπα σημεία της Ελλάδας. Μετά την παρέλευση αυτών των χρόνων η παραγγελία δεν θα είναι δυνατό να ακυρωθεί. ΕΥΘΥΝΗ Οποιοδήποτε παράπονο υπάρξει κατά την παράδοση μιας παραγγελίας πρέπει να διατυπώνεται αμέσως μετά την παραλαβή αυτής. Σε περίπτωση εντοπισμού ελαττωματικού ή μη συμμορφούμενου προϊόντος ο υπεύθυνος παραλαβών οφείλει να ενημερώσει άμεσα το τμήμα Πωλήσεων (τηλ.: , από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00-16:00). Σε περίπτωση δικαιολογημένου παραπόνου ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει αλλαγή ή επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος και τα έξοδα μεταφοράς θα επιβαρύνουν αποκλειστικά την ΕΤΑΙΡΙΑ (ισχύει μόνο για προϊόντα διατομών μέχρι Ø63). ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Σε περίπτωση που το παραληφθέν προϊόν δεν είναι αυτό που έχει δηλωθεί στο δελτίο παραγγελίας ή αποδειχθεί ελαττωματικό, ο υπεύθυνος παραλαβών του πελάτη πρέπει να ενημερώνει άμεσα το τμήμα Πωλήσεων (τηλ.: , από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00-16:00). Οι επιστροφές προϊόντων θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν συνεννόησης με το τμήμα Πωλήσεων εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους. Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν αποκλειστικά την ΕΤΑΙΡΙΑ (ισχύει μόνο για προϊόντα διατομών μέχρι Ø63). ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Η πολιτική πωλήσεων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ στηρίζεται στο σύστημα των κλιμακωτών εκπτώσεων και αφορά αποκλειστικά το τρέχον έτος Είναι ενιαία και αφορά όλους τους εμπόρους ηλεκτρολογικού υλικού που ανήκουν στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ καθώς και εκείνων που επιθυμούν την έναρξη μιας νέας συνεργασίας. Για να προμηθευτείτε την εμπορική πολιτική επικοινωνήστε με το τμήμα Πωλήσεων (τηλ.: , από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00-16:00) ή επισκεφτείτε την Περιοχή Μελών στην ιστοσελίδα ΤΙΜΕΣ Όλες οι τιμές που βρίσκονται στον επίσημο τιμοκατάλογο ή στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ είναι καθαρές και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής των τιμών, η ΕΤΑΙΡΙΑ ειδοποιεί εγγράφως και εγκαίρως όλους τους πελάτες της. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η εξόφληση της αξίας των τιμολογίων γίνεται μέσα στον προσυμφωνημένο χρόνο και σε καμία περίπτωση σε χρόνο μεγαλύτερο από εκείνο που ορίζεται στην πιστωτική πολιτική της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Για την κατάθεση μετρητών υπάρχουν στη διαθεσιμότητα του πελάτη οι παρακάτω τραπεζικοί λογαριασμοί: Εθνική Τράπεζα: Αριθμός Λογαριασμού 204/ IBAN: GR Τράπεζα Alpha Bank: Αριθμός Λογαριασμού IBAN: GR Τράπεζα Πειραιώς: Αριθμός Λογαριασμού 5754/ /172 ΙΒΑΝ: GR Σε περίπτωση κατάθεσης μετρητών μέσω Τραπέζης, αντίγραφο του γραμματίου είσπραξης πρέπει να διαβιβάζεται στο τμήμα Λογιστηρίου μέσω FAX (καλώντας τον αριθμό ), προκειμένου να εκδοθεί και να αποσταλεί η σχετική απόδειξη είσπραξης. Επιταγές μπορούν να παραδίδονται μόνο στους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της ΕΤΑΙΡΙΑΣ κατά τις προγραμματισμένες επισκέψεις τους, ή να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου στα κεντρικά γραφεία της ΕΤΑΙ- ΡΙΑΣ στο Ηράκλειο Κρήτης. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Όλα τα προϊόντα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ πληρούν τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων και οδηγιών. Συνοδεύονται από μια πλήρη σειρά πιστοποιητικών τα οποία περιλαμβάνουν τα εξής: Πιστοποιητικό εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 (Αρ. Πιστοπ & ), από τον φορέα πιστοποίησης TÜV AUSTRIA. Πιστοποίηση ευρωπαϊκής οδηγίας RoHS περί απουσίας επικίνδυνων ουσιών, από το Γερμανικό Ινστιτούτο VDE. Δήλωση συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή οδηγία χαμηλής τάσης LVD και νόμιμης σήμανσης CE. Δήλωση συμμόρφωσης με τον ευρωπαϊκό κανονισμό REACH περί σωστής χρήσης χημικών ουσιών. Βεβαιώσεις αποτελεσμάτων δοκιμών και πλήρους συμμόρφωσης προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα και οδηγίες, από το Γερμανικό ινστιτούτο δοκιμών VDE. Επιπρόσθετα, ο τεχνικός φάκελος του κάθε προϊόντος της ΕΤΑΙΡΙΑΣ παραμένει στην διάθεση του κάθε ενδιαφερομένου για έλεγχο ή ενημέρωση. Στον επίσημο κατάλογο και στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ παρέχονται οδηγίες ασφαλούς εγκατάστασης για όλα τα προϊόντα της, ενώ για την σωστή επιλογή τους υπάρχουν προτεινόμενα πεδία εφαρμογής για το κάθε προϊόν. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αστοχίες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για την κατασκευή των οποίων δεν θα ληφθούν υπόψη οι παραπάνω οδηγίες. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς η οποία ήθελε τυχόν προκύψει μεταξύ της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και των πελατών της είναι τα δικαστήρια Ηρακλείου.

16 99,9% ÐéóôïðïéçìÝíï óýóôçìá Äéá åßñéóçò ôçò Ðïéüôçôáò ÅÍ ISO 9001:2008 ÐéóôïðïéçìÝíï óýóôçìá ÐåñéâáëëïíôéêÞò äéá åßñéóçò ÅÍ ISO 14001:2004 ÐéóôïðïéçìÝíï óýóôçìá ÅðáããåëìáôéêÞò Õãåßáò êáé ÁóöÜëåéáò óôçí Åñãáóßá OHSAS 18001:2007 Ðéóôüôçôá ðñïúüíôïò, ùò ðñïò ôï óýíïëï ôùí áðáéôþóåùí ôùí Åõñùðáúêþí Ïäçãéþí óôéò ïðïßåò áíþêåé Ðéóôïðïßçóç äïêéìþí êáé åðéôþñçóç ðáñáãùãþò áðü ôï Ãåñìáíéêü éíóôéôïýôï äïêéìþí VDE Ðñþôç ýëç ðïõ äåí ðåñéý åé åðéêßíäõíåò ïõóßåò (Ïäçãßá RoHS /95/ÅÊ) Ðñþôç ýëç åëåýèåñç áëïãüíùí- éþäéï, âñþìéï, ëþñéï, ê.á. (ÅÍ ) Áíôéìéêñïâéáêü ðñïúüí ðïõ åîïõäåôåñþíåé ìý ñé êáé 99,9% ôá ðáèïãüíá ìéêñüâéá Åíáñìüíéóç ìå ôçí åõñùðáúêþ ïäçãßá âéïêôüíùí 98/8/ÅÊ ðåñß äéüèåóçò âéïêôþíùí óôçí ÅÅ. Åíáñìüíéóç ìå ôïí åõñùðáúêü êáíïíéóìü çìéêþí ðñïúüíôùí REACH Áíôï Þ óôçí êñïýóç Áíôï Þ óôçí óõìðßåóç Êùäéêüò Ðñïúüíôïò ÅîùôåñéêÞ ÄéÜìåôñïò (mm) ÅëÜ éóôç åóùôåñéêþ ÄéÜìåôñïò (mm) ÐÜ ïò ôïé þìáôïò (mm) Añéèìüò ïðþí Óõóêåõáóßá (ÌÝôñá/Êïõëïýñá) 3m Óõóêåõáóßá (ÌÝôñá /ÄÝìá) Óõóêåõáóßá (ÔåìÜ éá/êïõôß) Áíôï Þ óôç èåñìüôçôá Åýñïò èåñìïêñáóéáêþò áíôï Þò êáôü ôçí åãêáôüóôáóç êáé åöáñìïãþ ÄéáóôÜóåéò (mm) Âáèìüò óôåãáíüôçôáò Ýíáíôé óôåñåþí óùìáôéäßùí êáé íåñïý (ÅÍ 60529) Áíôßóôáóç óôç ãþñáíóç (EN ) áìçëþ åêðïìðþ êáðíïý êáôü ôçí êáýóç Óõììüñöùóç ìå ôçí Ïäçãßá 89/106/ÅÏÊ ðåñß Äïìéêþí ðñïúüíôùí (CPD) ñþìá ðñïúüíôùí óýìöùíá ìå ôï ñùìáôéêü óýóôçìá RAL Ðñïúüí ðïõ äåí áðïôåëåß åëêõóôéêþ ôñïöþ ãéá ôá ôñùêôéêü. Åðéðñüóèåôç áíôï Þ óôçí çëéáêþ áêôéíïâïëßá Måßùóç ôùí ôñéâþí ëüãù ïëéóèçñþò åóùôåñéêþò åðéöüíåéáò ôïõ óùëþíá Ðéóôïðïßçóç áíôéìéêñïâéáêþò ðñïóôáóßáò áðü ôï êïñõöáßï Âñåôáíéêü åñãáóôþñéï BIOCOTE

17 Χρωματική Ταυτότητα Προϊόντων Πλεονεκτήματα Διαχωρισμός προϊόντων (Βαρέος Τύπου, Μεσαίου Τύπου, κ.λ.π.) ανάλογα με το είδος και τις απαιτήσεις της εγκατάστασης. Ευκολία στην αναγνώριση, την αποθήκευση και τη διανομή των προϊόντων. Μείωση του χρόνου εύρεσης των προϊόντων και αποφυγή λαθών. Ομοιομορφία και άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.

18 DEEPBLUE cretative NEA ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100% ανακυκλωμένο χαρτί 80% μείωση στη χρήση μελάνης 30% λιγότερο χαρτί συσκευασίας 100% αναγνωρισιμότητα ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Ηλεκτρολογικού Υλικού ΒΙΟ.ΠΑ. Τυλίσου, Ηράκλειο Κρήτης Τηλ.: , Fax: Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Επιχειρηματικής Αριστείας - Ποιότητας

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï 5/4/2011 1:08 Page 2 Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí Οι παρακάτω Όροι Συναλλαγών ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις, και κατόπιν ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò. VERSION 2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα

ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò. VERSION 2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò VERSION 2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα HYDROFLEX Η εταιρία μας ασχολείται με επιτυχία, από το έτος 1979 στην παραγωγή Ολοκληρωμένων Συστημάτων Σωλήνων για ηλεκτρικές και υδραυλικές

Διαβάστε περισσότερα

έκδοση 01.2014 GEONFLEX - GEONDUR ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò N750 áðü HDPE ãéá õðüãåéá äßêôõá Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση

έκδοση 01.2014 GEONFLEX - GEONDUR ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò N750 áðü HDPE ãéá õðüãåéá äßêôõá Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση έκδοση 01.2014 - GEONDUR ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò N70 áðü HDPE ãéá õðüãåéá äßêôõá Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση 2 Πρωτοπορία φιλικά προς το περιβάλλον για όλο τον κύκλο ζωής τους

Διαβάστε περισσότερα

GEONFLEX - GEONDUR. ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò HDPE ãéá õðüãåéá äßêôõá

GEONFLEX - GEONDUR. ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò HDPE ãéá õðüãåéá äßêôõá GEONFLEX - GEONDUR ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò HDPE ãéá õðüãåéá äßêôõá 2 Πρωτοπορία 05 ΓΕΓΟΝΌΤΑ 07 GEOΝFLEX - GEOΝDUR 08 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ GEOΝFLEX - GEOΝDUR 09 ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ 11 ΠΕΔΊΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ 12 ΟΔΗΓΊΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

GEONFLEX - GEONDUR. ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò HDPE

GEONFLEX - GEONDUR. ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò HDPE GEONFLEX - GEONDUR ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò HDPE 2 Πρωτοπορία φιλικά προς το περιβάλλον για όλο τον κύκλο ζωής τους GEOΝFLEX - GEOΝDUR ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ GEOΝFLEX - GEOΝDUR 0 ΓΕΓΟΝΌΤΑ 07 08 09 ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ - ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3-1

ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ - ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3-1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ - ΣΩΛΗΝΕΣ 3-1 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΣ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ (ΣΠΙΡΑΛ) COMBO Spiral DIN ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ (320 Nt) Υλικό: σωλήνας

Διαβάστε περισσότερα

CONDUR HF - CONFLEX. ÍÝï óýóôçìá óùëþíùí åëåýèåñùí áëïãüíùí êáé áìçëþò åêðïìðþò êáðíïý

CONDUR HF - CONFLEX. ÍÝï óýóôçìá óùëþíùí åëåýèåñùí áëïãüíùí êáé áìçëþò åêðïìðþò êáðíïý CONDUR HF - CONFLEX HF ÍÝï óýóôçìá óùëþíùí åëåýèåñùí áëïãüíùí êáé áìçëþò åêðïìðþò êáðíïý 05 ασφάλεια σε περίπτωση πυρκαγιάς 07 γιατί προϊόντα ελεύθερα αλογόνων; 09 νέο σύστημα σωλήνων CONDUR HF - CONFLEX

Διαβάστε περισσότερα

GEOSUB ÍÝïé óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò HDPE Ðñïóôáóßá êáëùäßùí

GEOSUB ÍÝïé óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò HDPE Ðñïóôáóßá êáëùäßùí έκδοση 06.2014 GEOSUB ÍÝïé óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò HDPE Ðñïóôáóßá êáëùäßùí Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση 2 Αξιοπιστία & ασφάλεια 04 ΝΕΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ GEOSUB 05 ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 06

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-toolsmarket.com

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-toolsmarket.com Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-toolsmarket.com Η επωνυμία της εταιρείας είναι: "Horizon Group" Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Κατάστημα Πώλησης Εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος http://www.ergaleia.net/ Η επωνυμία της εταιρείας είναι:

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος http://www.ergaleia.net/ Η επωνυμία της εταιρείας είναι: Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος http://www.ergaleia.net/ Η επωνυμία της εταιρείας είναι: "Horizon Group" Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Κατάστημα Πώλησης Εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.eplaza.gr Η επωνυμία της εταιρείας είναι:

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.eplaza.gr Η επωνυμία της εταιρείας είναι: Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.eplaza.gr Η επωνυμία της εταιρείας είναι: "Horizon Group" Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Online Πολυκατάστημα "eplaza.gr"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΣΣΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΣΣΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ Η e-watershop.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της ελληνικής προσωπικής εταιρίας «ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΣΣΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ.», που εδρεύει στη Γ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Όροι. 2. Πληροφορίες και Προϊόντα

1. Όροι. 2. Πληροφορίες και Προϊόντα Το είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας «Α ΦΟΙ. Θ. ΡΕΠΠΑ Α.Ε.», που έχει την έδρα του στο Μοναστηράκι Αττικής, στην διεύθυνση Αθηνάς 15 και Κακουργοδικείου 3, στην Ελλάδα. Συμβουλεύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ÓõóôÞìáôá óùëþíùí ðñïóôáóßáò êáëùäßùí

ÓõóôÞìáôá óùëþíùí ðñïóôáóßáò êáëùäßùí ÓõóôÞìáôá óùëþíùí ðñïóôáóßáò êáëùäßùí Ποιότητα Εφαρμόζουμε μια σειρά από προηγμένα συστήματα διαχείρισης, πιστοποιημένα κατά ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001, υιοθετούμε τις αρχές της επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. 1.Γενικά

Όροι και Προϋποθέσεις. 1.Γενικά Όροι και Προϋποθέσεις 1.Γενικά 1.1 Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα του YouPick, www.youpick.gr(στο εξής αναφερόμενη ως η «Ιστοσελίδα»).ToYouPick είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που προσφέρει προς πώληση,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ EΓ-13-02/1-20.02.14 ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ SPEEDEX Α.Ε. TΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κηφισιά, 2014 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Χαρακτηριστικά της Speedex Σελ. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το κόστος αποστολής διαμορφώνεται από την περιοχή αποστολής, από το είδος και την ποσότητα των προϊόντων της παραγγελίας.

Το κόστος αποστολής διαμορφώνεται από την περιοχή αποστολής, από το είδος και την ποσότητα των προϊόντων της παραγγελίας. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το www.florasfun.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "Μαρία Φλωρά ΕΠΕ" και διακριτικό τίτλο ''Βιβλιοπωλεία

Διαβάστε περισσότερα

έκδοση 01.2014 GEODRAIN ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò (HDPE) ãéá ôçí áðïóôñüããéóç õðåäüöïõò Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση

έκδοση 01.2014 GEODRAIN ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò (HDPE) ãéá ôçí áðïóôñüããéóç õðåäüöïõò Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση έκδοση 01.2014 GEODRAIN ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò (HDPE) ãéá ôçí áðïóôñüããéóç õðåäüöïõò Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση 2 Ασφαλής απορροή 05 ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗ ΥΔΆΤΩΝ. ΤΙ ΕΊΝΑΙ 07 ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΕΚΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ACS CONNECT

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΕΚΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ACS CONNECT ACS S.A. Έδρα: Ασκληπιού 25, (25 ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης), Τ.Κ. 14568 Κρυονέρι, Αττικής Τηλ.: +30-210-8190000, Fax.: +30-210-8190261, Email: info@acscourier.gr www.acscourier.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Όροι και προϋποθέσεις Πωλήσεων

Γενικά. Όροι και προϋποθέσεις Πωλήσεων Γενικά H παρούσα ιστοσελίδα περιλαµβάνει το ηλεκτρονικό κατάστηµα (e-shop), της εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΑΣΣΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ» και το διακριτικό τίτλο «AQUAPUREST WATER SYSTEMS» (ΑΦΜ 044039600, ΟΥ Kαλαµαριάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ACS S.A. Έδρα: Ασκληπιού 25,T.K. 14568, Κρυονέρι Αττικής Tηλ.: +30-210-8190000, Fax: +30-210-8190311 Email: info@acscourier.gr www.acscourier.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 16/7/2014 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Α. Αντικείμενο Αντικείμενο της εργολαβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Χ.Υ.Κ.

ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Χ.Υ.Κ. ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Χ.Υ.Κ.) Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 ΓΕΝΙΚΑ... 3 A ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ COSMOTE

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ COSMOTE ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ COSMOTE Οι παρόντες Γενικοί Όροι, σε συνδυασμό με την Αίτηση του υπογράφοντα (στο εξής Συνδρομητής ), καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους οποίους η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Α) Κόστος Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 16-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 16271

Αθήνα: 16-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 16271 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 16-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 16271 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ OIKONOMIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ Ερωτήσεις 1. Ποιοι οργανισμοί ή φορείς στην περιοχή μου μπορούν να με βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα