ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"

Transcript

1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ MONOPROSWPI COMPANY OF LIMITED RESPONSIBILITY 1

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α. Γενικά 1. Το εταιρικό µόρφωµα της µονοπρόσωπης εταιρίας δεν συµβιβάζεται µε τον εννοιολογικό προσδιορισµό της εταιρίας ως ένωσης προσώπων, η οποία προϋποθέτει δύο τουλάχιστον πρόσωπα. Εντούτοις πρακτικές ανάγκες, η δυνατότητες εύκολων καταστρατηγήσεων (µέσω αχυρανθρώπων) και η αυτοτέλεια των εταιρικών συµµετοχών στις κεφαλαιουχικές εταιρίες οδήγησαν στην αποδοχή από την ελληνική και διεθνή έννοµη τάξη του θεσµού της µονοπρόσωπης κεφαλαιουχικής εταιρίας (αε και επε). Μολονότι στο ελληνικό δίκαιο των κεφαλαιουχικών εταιριών όπως ίσχυε πριν από την εναρµόνισή του προς τις κοινοτικές οδηγίες δεν επιτρεπόταν η σύσταση µονοπρόσωπης αε ή επε, η εκ των υστέρων, ακόµη και αµέσως µετά την ίδρυση, απόκτηση όλων των µετοχών ή εταιρικών µεριδίων από ένα πρόσωπο δεν αποτελούσε λόγο λύσης της εταιρίας ή πάντως δεν επέφερε αυτόµατα τη λύση της. Το πδ 279/1993 εισήγαγε ως ιδιαίτερο εταιρικό τύπο την µονοπρόσωπη επε, η σύσταση της οποίας επιτρέπετε πλέον, ενώ εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση σύστασης, όχι όµως και λειτουργίας, της µονοπρόσωπης αε. Η πρακτική σηµασία της αναγνώρισης της µονοπρόσωπης επε από το πδ 279/1993 είναι µικρή, ενώ η εξακολούθηση της απαγόρευσης σύστασης µονοπρόσωπης αε θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως νοµική υποκρισία. Πράγµατι τόσο πριν (προκειµένου για την επε) όσο και µετά το πδ 279/1993 (προκειµένου για την αε) ήταν και είναι δυνατή, Όπως προαναφέρθηκε, η σύσταση µονοπρόσωπης κεφαλαιουχικής εταιρείας µε την χρησιµοποίηση αχυρανθρώπων. Ο αχυράνθρωπος συµµετέχει στην ίδρυση κεφαλαιουχικής εταιρίας, για λογαριασµό όµως του εντολέα του, στον οποίο µεταβιβάζει µετά την ίδρυσή της τις µετοχές ή τα εταιρικά µερίδια που ανέλαβε. Η δήλωση βουλήσεως του αχυρανθρώπου δεν είναι εικονική, αφού στις προς τα έξω σχέσεις κατευθύνεται προς την απόκτηση των συµµετοχών. Μονοπρόσωπη κεφαλαιουχική εταιρία µπορεί να προκύψει και από την αγορά όλων των µετοχών ή εταιρικών µεριδίων αδρανούς εταιρίας (π.χ. µη λειτουργούσας τραπεζικής αε) από τρίτο µε σκοπό την επαναλειτουργία της είτε µε το ίδιο εταιρικό αντικείµενο είτε µε διαφορετικό και την εισφορά σε αυτή νέων κεφαλαίων ή της επιχείρησης του αγοραστή. 2. Η αναγνώριση από το δίκαιο της µονοπρόσωπης κεφαλαιουχικής εταιρίας (αε και επε) σηµαίνει ότι η έννοµη τάξη, παρά την ουσιαστική ταύτιση εταιρίας και µοναδικού εταίρου, αποδέχεται τον µεταξύ τους δηµιουργούµενο χωρισµό µε περαιτέρω συνέπεια να µην καταλογίζονται ιδιότητες του νοµικού προσώπου στον εταίρο και αντιστρόφως. 2

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Η Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΠΕ Το καθεστώς ίδρυσης µονοπρόσωπης επε διέπεται από τον ν 3190 (άρθρ. 43 α παρ.5). Για την σύσταση απαιτείται η τήρηση εγγράφου συµβολαιογραφικού τύπου συστατικού χαρακτήρα. Το περιεχόµενο του εταιρικού εγγράφου πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα υποχρεωτικά στοιχεία της παρ.2 του άρθρου 6, αναλόγως προσαρµοσµένα στον µονοπρόσωπο χαρακτήρα της εταιρίας, ιδίως ως προς την ιδιότητα της εταιρίας ως (µονοπρόσωπης) περιορισµένης ευθύνης, την επωνυµία και την διάρθρωση του εταιρικού κεφαλαίου. Για τον σχηµατισµό της επωνυµίας είναι υποχρεωτική η ολόγραφη συµπερίληψη των λέξεων <<µονοπρόσωπη εταιρία περιορισµένης ευθύνης>>. Η επιτακτική διατύπωση της διάταξης δεν επιτρέπει να τεθεί στην επωνυµία της εταιρίας σύντµηση των προηγουµένων λέξεων, και τούτο προς διασφάλιση των τρίτων στις συναλλαγές τους µε αυτήν και σε εναρµόνιση προς την αντίστοιχη διάταξη της παρ. 2 ν Το ελάχιστο όριο του εταιρικού κεφαλαίου είναι το ποσό των δραχµών, κατά τον κανόνα των παρ. 3 και 4 ν 2065/92, ολοσχερώς καταβεβληµένο από τον εταίρο κατά τον χρόνο κατάρτισης του συστατικού εγγράφου, αντιπροσωπεύει δε µια µοναδική µερίδα συµµετοχής µε ένα ή και περισσότερα εταιρικά µερίδια. Η βεβαίωση του µοναδικού εταίρου (-ιδρυτή) περί καταβολής του κεφαλαίου, αποτελεί αναγκαίο περιεχόµενο του εταιρικού εγγράφου. Επιτελεί διαπιστωτική και εγγυητική λειτουργία αντίστοιχη προς εκείνη της πιστοποίησης από το δ.σ. της καταβολής του µετοχικού κεφαλαίου εντός διµήνου από την σύσταση της αε. Βεβαίωση του µοναδικού εταίρου περιέχουσα υπόσχεση µερικής καταβολής (κάλυψης) κεφαλαίου δεν είναι έγκυρη εφόσον, σε αντίθεση προς τα ισχύοντα στην αε, η υποχρέωση ολοσχερούς καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου είναι κατά το κοινό δίκαιο της επε αµέσως εκπληρωτέα από τον µοναδικό εταίρο κατά τον χρόνο κατάρτισης της συστατικής δικαιοπραξίας. Υπό την επιφύλαξη της παρ.1 του άρθρου 4, αντικείµενο της εταιρικής εισφοράς του µοναδικού εταίρου µπορεί να είναι και είδος, δηλαδή περιουσιακό αγαθό δεκτικό εµφάνισης στον ισολογισµό. Η εξακρίβωση της αξίας τέτοιας εισφοράς είτε κατά την σύσταση της µονοπρόσωπης επε είτε κατά την αύξηση του κεφαλαίου της γίνεται 3

4 από την επιτροπή εµπειρογνωµόνων. Ελεγκτική παρέµβαση της επιτροπής απαιτείτε και προκειµένου για κτήση από την εταιρία και ακινήτων ή άλλων αντικειµένων, µε σκοπό την πάγια εκµετάλλευση, εφόσον µεταβιβάζοντες είναι ο µοναδικός εταίρος, ο (τρίτος) διαχειριστής ή συγγενείς τους κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα από τον νόµο (άρθρο 5 ν 3190) Το συστατικό έγγραφο υπόκειται σε όλες τις απαραίτητες διατυπώσεις διασηµότητας του άρθρου 8, από του χρόνου συντέλεσης των οποίων η εταιρία αποκτά νοµική προσωπικότητα. Αντικείµενο δηµοσιότητας µε σχετική καταχώριση στο µητρώο αποτελεί και η, κατά τη λειτουργία (πολυπρόσωπης) επε, συγκέντρωση όλων των εταιρικών µεριδίων σε ένα µόνο πρόσωπο καθώς επίσης και η ταυτότητα του µοναδικού εταίρου µε απαραιτήτως αντίστοιχη τροποποίηση της εταιρικής επωνυµίας κατά την παρ. 1 του νόµου. Συµπλήρωση του υποχρεωτικού περιεχοµένου του εταιρικού εγγράφου είναι, και εδώ, δυνατή όχι υπό τη µορφή συµπληρωµατικών ή παρεπόµενων συµφωνιών, αλλά υπό την έννοια της προαιρετικής εισαγωγής διατάξεων περαιτέρω διαµορφωτικών της ταυτότητας και δηλωτικών προς τα έξω της φερεγγυότητας της µονοπρόσωπης επε. Έτσι είναι νοητές διατάξεις α) περί συµπληρωµατικών εισφορών ειδικού προορισµού του µοναδικού εταίρου, προς κάλυψη δηλαδή ζηµιών που έχουν βεβαιωθεί στον ισολογισµό (άρθρο 36), β) περί άλλων παρεπόµενων παροχών που δεν αποτελούν εισφορές σε χρήµα ή είδος και δεν είναι υποχρεωτικά δεκτικές εµφάνισης στον ισολογισµό, όπως για παράδειγµα υποχρέωση δανειοδότησης της εταιρίας, παροχής εργασίας ή χρήσης ή κάρπωσης κινητού ή ακινήτου πράγµατος από την εταιρία, γ) περί λύσεως της εταιρίας για απαγόρευση, θάνατο ή πτώχευση του µοναδικού εταίρου. Μεταγενέστερη ρύθµιση τέτοιων θεµάτων δεν αποκλείεται να εισάγεται µε λήψη σχετικής απόφασης του µοναδικού εταίρου κατά την διαδικασία της συνέλευσης. Άλλα συµπληρωµατικά στοιχεία δυνατόν να περιέχονται στο καταστατικό προς διαµόρφωση κυρίως των εξωτερικών σχέσεων της µονοπρόσωπης επε (ανάθεση της διαχείρισης και εκπροσώπηση της εταιρίας σε τρίτο). Και εδώ τέτοια ανάθεση µπορεί να γίνει µε απόφαση του µοναδικού εταίρου κατά την παραπάνω διαδικασία. 4

5 Η ΥΠΟ Ι ΡΥΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ αα. Νοµική φύση της υπό ίδρυση µονοπρόσωπης επε 1. Νοµική φύση της υπό ίδρυση επε γενικώς Στο ζήτηµα της νοµικής φύσης της υπό ίδρυση επε η θεωρία και η νοµολογία δεν έχουν καταλήξει κατά τρόπο οµόφωνο. Έτσι, συνθετικά : Η υπό ίδρύση επε δεν συνιστά de facto επε. Η υπό ίδρυση επε δεν αποτελεί ούτε µη εγκεκριµένο σωµατείο, αλλά <<µη γνήσια επε>> ή µια ιδιαίτερη µορφή επε, δηλαδή µια ιδιαίτερη οργάνωση που υπόκειται σε ιδιαίτερο δίκαιο συνιστάµενο στην εφαρµογή των ειδικών διατάξεων του νόµου 3190 και του εταιρικού. Κρατούσα είναι η γνώµη ότι η υπό ίδρυη ότι η υπό ίδρυα εταιρία του αστικού δικαίου που διέπεται από τις ΑΚ 741 επ. τροποποιηµένες από τη ρύθµιση που εισάγει η παρ. 5 του άρθρου 8, της οποίας ο σκοπός εξαντλείται στη σύσταση της επε (ιδρυτική εταιρία). Η υπό ίδρυση επε δεν πρέπει να συγχέεται κατά το προϊδρυτικό στάδιο καθ ο χρόνος δηλαδή η σύµβαση περί ιδρυθησόµενης εταιρίας δεν έχει περιβληθεί ακόµα τον συµβολαιογραφικό τύπο. Πριν από την συµβολαιογραφική σύµβαση δεν υπάρχει επε υπό ίδρυση, αλλ απλώς προσωπική <<εν τοις πράγµασι>> εταιρία της οποίας ο ειδικότερος χαρακτήρας προσδιορίζεται από τον τρόπο δράσης των µελών της. Κρατούσα είναι όµως η άποψη ότι µεταξύ των συµβληθησόµενων στην ίδρυση της εταιρίας µερών έχει συναφθεί αστική εταιρία της οποίας ο σκοπός εξαντλείται στη σύναψη της εταιρικής σύµβασης. Το ζήτηµα της µονοπρόσωπης επε ειδικότερα Προκειµένου περί µονοπρόσωπής επε, το ζήτηµα της νοµικής φύσης της υπό ίδρυση εταιρίας περιπλέκεται. Η κατά τα παραπάνω ιδρυτική εταιρία δεν είναι δυνατόν να τυπολογηθεί ως εταιρία του αστικού δικαίου διότι τότε θα επρόκειτο για µη ανεκτή από το δίκαιο αποδοχή µονοπρόσωπης εταιρικής κατασκευής στη µορφή της αστικής εταιρίας. Πρέπει εν προκειµένω να γίνει δεκτό ότι η υπό ίδρυση µονοπρόσωπη επε συνιστά ιδιαίτερη εταιρική οργάνωση υπαγόµενη σε ιδιαίτερο δίκαιο, δηλαδή στις ρυθµίσεις του συστατικού της εγγράφου και στην εφαρµογή όσων από τις διατάξεις του νόµου 3190 είναι συµβατές προς την ιδιοσυστασία της. 5

6 ββ. Το ζήτηµα της συναλλακτικής δράσης του µοναδικού εταίρου κατά το ιδρυτικό στάδιο Σύµφωνα µε τη ρύθµιση του πρώτου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 9, πριν από κατά το άρθρο 8 παρ.2 δηµοσίευση της εταιρικής σύµβασης, οι συµβληθέντες στο όνοµα της (υπό ίδρυση) εταιρίας ευθύνονται απεριορίστως και σε ολόκληρο. Η επε, µετά την ολοκλήρωση των διατυπώσεων διασηµότητας, δεν ευθύνεται χωρίς άλλο από την συµβατική, στο όνοµά της, δράση των ιδρυτών παρά µόνον εάν, εντός τριµήνου από της δηµοσιεύσεως αυτής, ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις γενόµενες ρητώς στο όνοµά της κατά τον προηγούµενο (ιδρυτικό) χρόνο, πράξεις. Ως συµβατική δράση των ιδρυτών στο όνοµα της εταιρίας νοείται η άµεση σύναψη συµβάσεων που αφορούν, για οικονοµικούς και λειτουργικούς λόγους, την υπό ίδρυση επε όπως, για παράδειγµα, η καταβολή εισφορών, η µίσθωση ή αγορά χώρων εγκατάστασης της εταιρίας, τεχνικές µελέτες, διαφήµιση, καταβολή εξόδων σύστασης, κ.λ.π. Σκοπός της διάταξης είναι η αποφυγή της αυτόµατης δέσµευσης της εταιρίας από υποχρεώσεις που γεννήθηκαν κατά το ιδρυτικό στάδιο. Αναλύεται : α) σε προστασία του αντισυµβαλλόµενου από τον κίνδυνο να µην συσταθεί η εταιρία, και β) σε προστασία της εταιρίας από ιδρυτικές υποχρεώσεις,.η χωρίς άλλο αποδοχή των οποίων θα φαλκίδευε την αρχή της πραγµατικής καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου. Έτσι, κατά τον κανόνα, για τέτοιες υποχρεώσεις ευθύνεται εκ του νόµου ο µοναδικός εταίρος ως ενεργών ιδρυτής δηλαδή ως ασκών στο όνοµα της εταιρίας διαχειριστική δραστηριότητα κατά το ιδρυτικό στάδιο. Το περιεχόµενο της ευθύνης, κατά τις προϋποθέσεις και την έκτασή της, κρίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν τη σχετική δικαιοπραξία. Ο µοναδικός εταίρος υποχρεούται σε ό,τι κατά το δίκαιο της επιχειρούµενης πράξης θα ήταν υπόχρεη η εταιρία. Μετά τη σύσταση της µονοπρόσωπης επε, είναι δεδοµένο ότι η εταιρία αναλαµβάνει µόνη, δηλαδή στερητικώς, τις συµβατικές αυτές υποχρεώσεις εφόσον πρόκειται για ρητώς στο όνοµά της διενεργηθείσες πράξεις και µάλιστα χωρίς τις διατυπώσεις των ΑΚ 471 επ. Συναίνεση των δανειστών δεν απαιτείται. Από του χρόνου ανάληψης γεννάται ευθύνη της εταιρίας, ενώ η ευθύνη που βαρύνει τον ενεργήσαντα ιδρυτή (µοναδικό εταίρο), αποσβέννυται. Η ανάληψη µπορεί να δηλώνεται και σιωπηρώς µε την επίδειξη ισοδύναµης κατ αποτέλεσµα συµπεριφοράς της εταιρίας, δηλαδή µε εκτέλεση της δικαιοπραξίας από την εταιρία. Τυχόν παρέλευση της τρίµηνης προθεσµίας του άρθρου 9 παρ.2 σηµαίνει ότι ανάληψη των υποχρεώσεων µπορεί να γίνει στην βάση των ΑΚ 471 επ. Προσφυγή στην (πολυπλοκώτερη πάντως) διαδικασία του κοινού δικαίου είναι ούτως ή άλλως δυνατή. Στην περίπτωση αυτή ο µοναδικός εταίρος θα απαλλάσσεται της ευθύνης µόνον αν τέτοια αναδοχή συµφωνηθεί ως στερητικού χαρακτήρα ειδάλλως θα ευθύνεται σωρευτικώς οµού µετά της εταιρίας. Εξάλλου εφαρµογή των διατάξεων του κοινού δικαίου περί αναδοχής είναι µόνη δυνατή εφόσον ο ιδρυτής (µοναδικός εταίρος) συνηλλάγη ίδιων ονόµατι και όχι στο όνοµα της υπό ίδρυση εταιρίας. 6

7 Το καθεστώς ευθύνης του άρθρου 9 παρ.2 ν 3190 δεν µπορεί να µεταβληθεί µε απόφαση του µοναδικού εταίρου κατά την διαδικασία της συνέλευσης. η ευθύνη του όµως µπορεί να αποκλεισθεί δια συµφωνίας µε τον αντισυµβαλλόµενο όπως στο παράδειγµα της κατάρτισης σύµβασης υπό την αίρεση της σύστασης της εταιρίας. Εξάρτιση της κατάρτισης από την αίρεση εγκρίσεως της σύµβασης από την εταιρία είναι εν προκειµένω άνευ αντικειµένου στο µέτρο που, λόγω του µονοπρόσωπου χαρακτήρα της εταιρίας, θεωρείται δεδοµένη η ανάληψη της σχετικής πράξης από την εταιρία και η αντίστοιχη απαλλαγή του ενεργήσαντα µοναδικού ιδρυτή της από την ευθύνη. Υπό την έννοια αυτή το ζήτηµα της ευθύνης του µοναδικού εταίρου στο ιδρυτικό στάδιο κατά την ρύθµιση της παρ.2 του άρθρου 9, τίθεται µόνο χρονικώς (δηλαδή κατά την χρονική έκταση του ιδρυτικού σταδίου) και όχι ουσιαστικώς (δηλαδή κατά τον κίνδυνο µη ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης στερητικώς από την εταιρία). 7

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Οι εξουσίες της συνέλευσης της εταιρείας ασκούνται από το µοναδικό εταίρο. Οι αποφάσεις του µοναδικού εταίρου που λαµβάνονται κατά τον τρόπο αυτό καταγράφονται σε πρακτικό το οποίο προσυπογράφεται αυθηµερόν από παριστάµενο συµβολαιογράφο της έδρας της εταιρείας. Οι συµβάσεις που συνάπτονται µεταξύ του µοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς. Η διάταξη του προηγουµένου εδαφίου δεν εφαρµόζονται για τις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες. Ο µοναδικός εταίρος της εταιρείας αυτής δεν µπορεί µε ποινή ακυρότητας να είναι µοναδικός εταίρος και σε άλλη εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης πλην της παρούσης. Η διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται µε το παρόν καθ όλη τη διάρκεια της εταιρείας, στο µοναδικό εταίρο, ο οποίος θέτει την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυµία και εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί έπ ονόµατι αυτής κάθε πράξη διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως σε κάθε περίπτωση αναγόµενη στο σκοπό της εταιρικής επιχειρήσεως. Ο διαχειριστής διορίζεται και ταµίας της εταιρείας δυνάµενος να εισπράττει από οποιονδήποτε, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµόσιο ταµείο, οργανισµό κτλ., χρήµατα, παραλαµβάνει πράγµατα και χορηγεί αποδείξεις. Για τις άνω δε ιδιότητές του, όλες ή εν µέρει, δύναται να διορίσει εξουσιοδοτηµένο αυτού πρόσωπο. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΠΕ α. ιορισµός διαχειριστή, έκταση διαχειριστικής εξουσίας Κατά κανόνα, η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανήκουν στο νοµαδικό εταίρο. Ανάθεση της διαχείρισης και της εκπροσώπησης σε τρίτο είναι πάντως δυνατή. Τέτοια ανάθεση θα είναι εκ των πραγµάτων υποχρεωτική σε περίπτωση που µοναδικός εταίρος είναι νοµικό πρόσωπο. Στο ζήτηµα του διορισµού διαχειριστή µονοπρόσωπης επε είναι νοητές όλες οι υποθέσεις ανάθεσης της διαχείρισης του κοινού δικαίου οι οποίες καταγράφονται στον ν (άρθρο 17) σε αναφορά προς το πρόσωπο του διαχειριστή (εταίρου ή µη εταίρου), τον τρόπο διορισµού (δια του καταστατικού ή µε απόφαση της συνέλευσης των εταίρων) και τον χρόνο διάρκειας της ανάθεσης (για ωρισµένο ή µη ωρισµένο χρόνο).έτσι δυνατόν να 8

9 πρόκειται για διορισµό, ως διαχειριστή, του µοναδικού εταίρου ή τρίτου δια του καταστατικού ή µε απόφαση του µοναδικού εταίρου που λαµβάνεται κατά την διαδικασία της συνέλευσης για ωρισµένο ή µη ωρισµένο χρόνο. Συνήθως θα πρόκειται για ανάθεση της διαχείρισης στο µοναδικό εταίρο (φυσικό πρόσωπο) µε σχετική πρόβλεψη του καταστατικού και για ωρισµένο χρόνο, δηλαδή από του χρόνου σύστασης της µονοπρόσωπης εταιρίας µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία διάρκειάς της. Η ανάθεση εξάλλου της διαχείρισης σε τρίτο πρόσωπο θα µπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη για τον µοναδικό εταίρο εκ του λόγου ότι, κατά τον κανόνα του άρθρου 18 ν 3190, διαχειριστικές πράξεις, ακόµη και αν κείνται εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσµεύουν την εταιρία έναντι των τρίτων εκτός εάν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος συναλλασσόµενος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση. Για την απόδειξη δεν αρκεί η τήρηση των διατυπώσεων δηµοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισµοί της διαχειριστικής εξουσίας από το καταστατικό ή µε απόφαση του µοναδικού εταίρου κατά την διαδικασία της συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόµη και αν έχουν υποβληθεί στη δηµοσιότητα του άρθρου 8 ν β. Ανεξαρτησία του (τρίτου) διαχειριστή έναντι Του µοναδικού εταίρου Η έκταση πάντως της ανεξαρτησίας, έναντι του µοναδικού εταίρου, στη διαχείριση της µονοπρόσωπης επε από τρίτο διαχειριστή, ουσιαστικός οριοθετείται από την ευχέρεια της κατά πάντα χρόνο ανάκλησής του χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη σπουδαίου λόγου ούτε διάπλαση της ανάκλησης µε δικαστική απόφαση. Τέτοιες εγγυήσεις προβλέπονται από το νόµο µόνο για τους διαχειριστές-εταίρους που διορίστηκαν δια του καταστατικού για ωρισµένο χρόνο καθώς και για τους νόµιµους διαχειριστές. γ. Κατάρτιση δικαιοπραξιών του εταίρου διαχειριστή µεθ εαυτού (ΑΚ 235) Στην περίπτωση του διαχειριστή εταίρου τίθεται συναφώς το ζήτηµα της κατάρτισης δικαιοπραξιών του αντιπροσώπου (εταίρου διαχειριστή) µεθ εαυτού (ΑΚ 235). Πρέπει να γίνει δεκτό, δια της µεθόδου της τεχνολογικής αφαίρεσης, ότι στο µέτρο που ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της µονοπρόσωπης επε είναι η πλήρης ταύτιση συµφερόντων µεταξύ εταιρίας και εταίρου και, κατά συνέπεια, εκλείπει εν προκειµένω ο κίνδυνος (αποτρεπτέας) σύγκρουσης του εταιρικού συµφέροντος προς τα ιδιωτικά συµφέροντα του εταίρου εφαρµογή της ΑΚ 235 δεν προσφέρεται. 9

10 δ. Ανάκληση διαχειριστή Για το ζήτηµα της ανάκλησης διαχειριστών κατ άρθρο 19 του νόµου 39 επισηµαίνεται το ανεφάρµοστο των παρ. 1 του άρθρου (= ανάκληση διαχειριστή εταίρου διορισθέντος δια του καταστατικού για ορισµένο χρόνο), 5 (= ανάκληση νόµιµου διαχειριστή του άρθρου 16 του νόµου), και, µερικώς, της παρ. 4 (όσον δηλαδή αφορά την ανάκληση διαχειριστή εταίρου διορισθέντος δι αποφάσεως της συνέλευσης ή του καταστατικού για χρόνο µη ορισµένο). Η ενέργεια της παρ. 4 του άρθρου 19 περιορίζεται τελικώς στη δυνατότητα ανάκλησης του τρίτου, µη εταίρου, διαχειριστή δι αποφάσεως της συνέλευσης. ε. Απαλλαγή διαχειριστή Οµοίως ανεφάρµοστες είναι οι διατάξεις ν 3190 που ρυθµίζουν την απαλλαγή του διαχειριστή εταίρου από την ευθύνη του και την έγερση αγωγής κατ αυτού για αξιώσεις της εταιρίας εφόσον σχετική απόφαση της συνέλευσης δεν µπορεί να ληφθεί. Κατά τούτο αποκτά ουσιαστικότερη προκειµένου περί µονοπρόσωπης επε προστατευτική ενέργεια η δυνατότητα προσφυγής τρίτων (δανειστών) στην ενεργοποίηση της ευθύνης για κάθε πταίσµα του διαχειριστή εταίρου στη βάση του άρθρου 26 ν 3190 στη βάση δηλαδή των διατάξεων που ρυθµίζουν την, από µέρους των τρίτων ως µη δικαιούχων διαδίκων, άσκηση της αξίωσης σε αποζηµίωση προς όφελος της εταιρίας για παραβάσεις του καταστατικού ή για διαχειριστικά πταίσµατα. στ. Απαγόρευση ανταγωνισµού Χρήσιµη στην έκταση και υπό τις προϋποθέσεις της είναι η ρύθµιση του άρθρου 20 ν 3190 εφόσον η (απαγορεύσιµη) ανταγωνιστική, σε βάρος της εταιρίας, συµπεριφορά επιδεικνύεται από τρίτο, µη εταίρου, διαχειριστή. Στην περίπτωση διαχειριστή (µοναδικού) εταίρου η εφαρµογή της ρύθµισης δεν είναι νοητή, όπως είναι αδιανόητη και η πρόβλεψη στο καταστατικό επέκτασης της σχετικής απαγόρευσης στον µοναδικό εταίρο (άρθρο 20 παρ.2). Ανταγωνιστική συµπεριφορά κατά ιδίας εµπορικής δραστηριότητας, οργανωµένης σε µονοπρόσωπη επε, δεν ευσταθεί και πάντως δεν αντιµετωπίζεται στο πλαίσιο του άρθρου 20. Τυχόν επίδειξη τέτοιας συµπεριφοράς του µοναδικού εταίρου θα ισοδυναµεί µε καταχρηστική ίδρυση µονοπρόσωπης επε και α) είτε θα καταλήγει σε δικαστική διάπλαση της ακυρότητας της εταιρίας στην βάση της ΑΚ 281, β) είτε θα θεµελιώνει ευθύνη του µοναδικού εταίρου κατ άρθρο 26 ν 3190 ή ουσιαστικότερα κατ εφαρµογή της άρσης της αυτοτέλειας του νοµικού προσώπου στα ειδικότερα περιστατικά της παράβασης υποχρέωσης για επιµελή διαχείριση που βαρύνει κάθε διαχειριστή ξένης περιουσίας, ή της κατάχρησης της ελευθερίας οργάνωσης της συναλλακτικής δράσης ή της σύγχυσης, ή ταύτισης περιουσιών τελικώς δηλαδή στη δηµιουργία 10

11 συνθηκών ιδίας ευθύνης του µοναδικού εταίρου υπό οποιαδήποτε ιδιότητά του. ζ. Σύναψη συµβάσεων µεταξύ του µοναδικού εταίρου και της εταιρίας Η διάταξη διακρίνει µεταξύ δύο ενοτήτων συµβάσεων : α) εκείνες που συνιστούν τρέχουσες πράξεις συναπτόµενες υπό κανονικές συνθήκες, και β) όλες τις άλλες συµβάσεις (άρθρο 43 α παρ.4 χάριν της πληρέστερης οριοθέτησης του ζητήµατος, πρέπει να προστεθεί και µία τρίτη ενότητα, εκείνη του άρθρου 32 ν 3190, που αφορά δανειακές συµβάσεις οι οποίες συνάπτονται µεταξύ εταίρου και της εταιρίας). Για τις υπό β) συµβάσεις που συνάπτονται µεταξύ του µοναδικού εταίρου και της εταιρίας την οποία εκπροσωπεί, ο νόµος απαιτεί διαζευτικώς ή την εγγραφή του σε πρακτικά (δηλαδή στο βιβλίο πρακτικών διαχείρισης) ή την κατάρτισή τους γραπτώς. Αντιθέτως η διάταξη δεν εφαρµόζεται προκειµένου για την σύναψη των υπό α) συµβάσεων, τίθεται όµως σχετικώς το ζήτηµα ποιες πράξεις θεωρούνται ως τρέχουσες και πότε οι συνθήκες χαρακτηρίζονται ως κανονικές. Απάντηση στα ερωτήµατα πρέπει να δίνεται συµπτωµατικώς για κάθε συγκεκριµένη περίπτωση. Τυχόν παράληψη τήρησης του εγγράφου τύπου για την κατάρτιση των υπό β) συµβάσεων, συνεπάγεται την ακυρότητα της σύµβασης ως µοναδικό µέτρο διασφάλισης των συµφερόντων της εταιρίας και των τρίτων. Είναι προφανές ότι η διάταξη της παρ. 4, πρώτο εδάφιο, στοχεύει στην διασφάλιση της εταιρικής περιουσίας από ύποπτες ή τουλάχιστον ανορθόδοξες περιουσιακές µετακινήσεις και, ακόλουθα, στην αποφυγή συγχύσεων µεταξύ εταιρικής και αστικής περιουσίας του µοναδικού εταίρου. Από την άποψη αυτή, η προληπτική ενέργεια της διάταξης θα εξυπηρετείτο ασφαλέστερα µε την επέκταση των ρυθµίσεων της και στην υπόθεση κατά την οποία διαχειριστής είναι τρίτος µη εταίρος. 11

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΠΕ Α. Εξωτερική χρηµατοδότηση Στην πράξη προσφυγή της µονοπρόσωπης επε σε (εξωτερική) χρηµατοδότηση από τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύµατα, θα εξαρτάται από την παροχή προσωπικών εγγυήσεων του µοναδικού εταίρου- πρακτική που αναπληρώνει τον περιορισµό (µονοπρόσωπης µάλιστα) ευθύνης, αλλά αναιρεί σηµαντικά την αξία της µονοπρόσωπης επε ως τεχνικής οργάνωσης για την ατοµική επιχείρηση. Το πρόβληµα εντείνεται µεν προκειµένου περί µονοπρόσωπης επε, δεν είναι όµως αποκλειστικό της µονοπρόσωπης επε, αλλά γενικότερο πρόβληµα της εταιρίας περιορισµένης ευθύνης και της ανώνυµης εταιρίας. Συνεπώς τίθεται το ζήτηµα της αναγωγής εφόσον εγγυητής είναι ο µοναδικός εταίρος της επε και συγχρόνως διαχειριστής της. Γίνεται δεκτό ότι η άσκηση δικαιώµατος αναγωγής τέτοιου εγγυητή κατά της µονοπρόσωπης επε, µπορεί κατά τις περιστάσεις και υπό συνθήκες αφερεγγυότητας της εταιρίας, να αποκλεισθεί ως αντικείµενη στην καλή πίστη (ΑΚ 281). Και τούτο διότι η παροχή εγγύησης θα συνιστά στην πραγµατικότητα εκούσια, από τον µοναδικό εταίρο, διεύρυνση του εταιρικού κεφαλαίου και, εποµένως, παροχή για ίδιο συµφέρον και όχι προς το συµφέρον της εταιρίας, δηλαδή τρίτου. Β. Εσωτερική χρηµατοδότηση Προσφυγή της µονοπρόσωπης επε σε εσωτερική χρηµατοδότηση, δηλαδή απόφαση του µοναδικού εταίρου για δανειοδότηση της εταιρίας, είναι δυνατή. Προς αποφυγή όµως αθέµιτης µετακύλισης του επιχειρηµατικού κινδύνου από τον µοναδικό εταίρο στους τρίτους, ενδέχεται να αντιµετωπίζεται από τον νόµο και υπό τις προϋποθέσεις του, ως κεφαλαιοδότηση της εταιρίας και εδώ δηλαδή ως διεύρυνση του εταιρικού κεφαλαίου. 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙ ΙΑ Τα κεφάλαια της εταιρείας ορίζεται σε δραχµές τρία εκατοµµύρια ( ), το οποίο κατά τη ρητή βεβαίωση του µοναδικού της εταίρου κατεβλήθη ήδη ολόκληρο τοις µετρητοίς στο ταµείο της Εταιρείας. Το εκ των τριών εκατοµµυρίων κεφάλαιο διαιρείτε σε τριάντα εταιρικά µερίδια, κάθε ένα των εκατό χιλιάδων δραχµών. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ο µοναδικός εταίρος εκτός του καταβληθέντος ήδη από αυτόν εταιρικού κεφαλαίου υποχρεούται όπως καταβάλει συµπληρωµατική εισφορά για κάλυψη ζηµιών που βεβαιώθηκαν στον ισολογισµό αλλά µόνον µέχρι του ποσού του αρχικού κεφαλαίου των δραχµών. Η εκπλήρωση της υποχρεώσεως αυτής του εταίρου δεν δύναται να γίνει µε συµψηφισµό. Σε περίπτωση µη καταβολής των συµπληρωµατικών αυτών εισφορών εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 37 Ν ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων (που υποχρεωτικώς καταρτίζονται ετησίως στη βάση απογραφής κατά τα οριζόµενα στο άρθρα 22 του νόµου 47), εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 ν Οι ελεγκτές ορίζονται µε απόφαση του µοναδικού εταίρου που λαµβάνεται σε συνέλευση. Ο διορισµός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 8 ν Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 23, οι επε που δεν υπερβαίνουν, κατά την ηµέρα κλεισίµατος του ισολογισµού τους, τα αριθµητικά όρια των δύο από τα τρία κριτηρίων της παρ.6 του άρθρου 42 α κν 2190/20, όπως ισχύει, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου. Λόγω όµως των αυτών αφενορίων αυτών αφενθους µεγέθους της µονοπρόσωπης εταιρείας ατοµικής επιχείρησης αφετέρου, η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 23 σπανίως θα εφαρµόζεται. Σκόπιµο και ασφαλέστερο για την ετήσια διαπίστωση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της µονοπρόσωπης εταιρίας, θα ήταν η πρόβλεψη στον νόµο υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, ανεξαρτήτως πληρώσεων των προβλεπόµενων στο άρθρο 42 α παρ.6 ορίων µε την επιφύλαξη πάντως της αντίστοιχης οικονοµικής και λειτουργικής επιβάρυνσης της µονοπρόσωπης επε. 13

14 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. Μία φορά το έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσης της εταιρείας υποχρεούται να συντάσσει απογραφή όλων των στοιχειών του ενεργητικού και παθητικού αυτής µε λεπτοµερή περιγραφή αυτών. 2. Επί τη βάση της απογραφής κατά την προηγούµενη παράγραφο, καταρτίζονται από το διαχειριστή οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. 3. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1 ην ) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31 ην ) εκεµβρίου κάθε έτους, πλην της πρώτης (1 ης ) η οποία αρχίζει από την ηµέρα της συστάσεως της εταιρείας αυτής κατά το άρθρο 4 του παρόντος και λήγει την τριακοστή πρώτη (31 ην ) εκεµβρίου του έτους. 4. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις (ισολογισµός, αποτελέσµατα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσµάτων και προσάρτηµα) και οι σχετικές εκθέσεις του διαχειριστή της εταιρείας υποβάλλονται µε επιµέλεια του διαχειριστή στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 8 του Ν

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΙΠΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν 3190/55 Α. Άσκηση δικαιωµάτων µειοψηφίας Άνευ αντικειµένου είναι η άσκηση, από τον µοναδικό εταίρο, του δικαιώµατος γνώσης της πορείας των εταιρικών υποθέσεων, ακόµη και στην περίπτωση που διαχειριστής είναι τρίτος εκτός εάν κατά τις περιστάσεις κάθε συγκεκριµένης περίπτωσης προκύπτει ότι η άσκηση τέτοιου δικαιώµατος είναι ουσιαστική. Άνευ αντικρίσµατος είναι, γενικότερα, η άσκηση δικαιωµάτων µειοψηφίας που έχουν διαµορφωθεί ως τέτοια στο δίκαιο της επε. Β. ιανοµή κερδών Εάν το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, το σύνολο των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισµό τηρουµένων των διατάξεων για τον σχηµατισµό αποθεµατικού κεφαλαίου του άρθρου 24 ανήκει στον µοναδικό εταίρο. Υπολογισµός <<κατά λόγο των εισφορών>> είναι εν προκειµένω ανεφάρµοστος εκ του προφανούς λόγου ότι ο µοναδικός εταίρος είναι και ο µοναδικός εισφέρω το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου στην εταιρία. Γ. Καταβολή συµπληρωµατικών εισφορών ειδικού προορισµού Τυχόν απόφαση για καταβολή συµπληρωµατικών εισφορών ειδικού προορισµού, δηλαδή προς κάλυψη ζηµιών που βεβαιώθηκαν στον ισολογισµό στο µέτρο που είναι απαραίτητη λαµβάνεται από τον µοναδικό εταίρο κατά την διαδικασία της συνέλευσης. Τέτοιες εισφορές είναι αµέσως καταβλητέες, στο ύψος που αποφασίζεται, εξ ολοκλήρου από αυτόν, χωρίς να τηρείται βεβαίως διαδικασία πρόσκλησης άρα και η µέγιστη µηνιαία προθεσµία καταβολής. Συναφώς τίθεται η (θεωρητική) περίπτωση της µη καταβολής από τον µοναδικό εταίρο της συµπληρωµατικής εισφοράς που κατά τον παραπάνω αποφασίστηκε. Ζήτηµα υποβολής της αίτησης του άρθρου 37 παρ. 1 στο δικαστήριο δεν τίθεται, διότι η υποβολή της είναι εκ των πραγµάτων ανέφικτη. Πρόσφορη εν προκειµένω ενδεχοµένως να είναι η άσκηση πλαγιαστής αγωγής από τους εσωτερικούς δανειστές προς ικανοποίηση της απαίτησης που έχει η εταιρία για καταβολή της συµπληρωµατικής εισφοράς από τον µοναδικό εταίρο. 15

16 . Τροποποίηση της εταιρικής σύµβασης Η εταιρική σύµβαση τροποποιείται µε σχετική απόφαση του µοναδικού εταίρου κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 38. Πρόδηλο είναι ότι ζήτηµα πλειοψηφίας, κοινής συναίνεσης (38 παρ. 3) ή διαφωνίας (άρθρο 39), δεν τίθενται. Ε. Αύξηση κεφαλαίου και µείωση κεφαλαίου Για την αύξηση κεφαλαίου που αναλαµβάνεται από τρίτο ή τρίτους θα αναφερθούµε στη συνέχεια. Προσθετέα εδώ η περίπτωση της ανάληψης του νέου κεφαλαίου από τον µοναδικό εταίρο οπότε ζήτηµα µετάβασης της εταιρίας από τον τύπο της µονοπρόσωπης σε εκείνον της πολυπρόσωπης, δεν τίθεται. Άσκηση δικαιώµατος προτίµησης δεν έχει νόηµα. Για την µείωση κεφαλαίου επίσης απαιτείται η λήψη της σχετικής απόφασης του µοναδικού εταίρου κατά την διαδικασία της συνέλευσης, µε αναγραφή του σκοπού και του ποσού µείωσης. Και εδώ, µέγιστο όριο µείωσης είναι το υπό του νόµου οριζόµενο ελάχιστο µέγεθος εταιρικού κεφαλαίου επε (άρθρο 38 παρ. 3 και 4 ν 2065/92). Μείωση δια καταβολής µερίδας συµµετοχής σε εξερχόµενο ή αποκλειόµενο εταίρο, εν προκειµένω, δεν νοείται. Μείωση κεφαλαίου µπορεί να αποφασισθεί από τον µοναδικό εταίρο στη συνέλευση, σε περίπτωση απώλειας κεφαλαίου 45 είδ άλλος αποφασίζεται η διάλυση της εταιρίας. Εάν δεν ληφθεί τέτοια απόφαση κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη διάλυση της εταιρίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 16

17 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑ ΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ 1. Ευθύνη του κοινού δικαίου ν 3190 α. Ο κανόνας Κατά τον αναγκαστικό κανόνα του κοινού δικαίου των επε, για τα εταιρικά χρέη ευθύνεται µόνη η µονοπρόσωπη εταιρία. Ο µοναδικός εταίρος ευθύνεται περιορισµένος µέχρι του ύψους της εισφοράς του κυριολεκτικώτερα η επιχειρηµατική διακινδύνευση του εταίρου, σε περίπτωση ζηµιών της εταιρίας, διατρέχεται µέχρι του ύψους της εισφοράς του. β. Εξαιρετικές περιπτώσεις αναζήτησης απεριόριστης ευθύνης στον ν 3190 Ο µοναδικός εταίρος υπόκειται στις εξαιρετικές περιπτώσεις απεριόριστης ευθύνης του κοινού δικαίου των επε. Ειδικότερα : Ο µοναδικός εταίρος που συµβλήθηκε στο όνοµα της (υπό ίδρυση) µονοπρόσωπης εταιρίας κατά το ιδρυτικό στάδιο, ευθύνεται απεριορίστως µέχρις ότου η εταιρία αναλάβει τις σχετικές υποχρεώσεις κατά το άρθρο 9 παρ.2 του νόµου. Σε περίπτωση που, µε υπαιτιότητα του µοναδικού εταίρου, η εταιρία κηρύχθηκε άκυρη µε δικαστική απόφαση, ο εταίρος ευθύνεται απεριορίστως απέναντι στους τρίτους για κάθε ζηµιά που προέκυψε από την ακυρότητα. Επέκταση της διακινδύνευσης του µοναδικού εταίρου πέραν του µέτρου της εισφοράς του, µπορεί να αναζητηθεί στην περίπτωση δανειοδότησης της εταιρίας από τον εταίρο. Σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις α) η εξόφληση τέτοιων δανείων από την εταιρία λογίζεται ως µη γενόµενη εφόσον, δια της εξοφλήσεως, µαταιώνεται ολικώς ή µερικώς η ικανοποίηση των (άλλων) δανειστών της εταιρίας, και β) σε περίπτωση λύσεως της εταιρίας για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός εκείνου της πτώχευσης, η ικανοποίηση του εταίρου υπό την ιδιότητά του ως εταιρικού δανειστή, γίνεται µετά την εξόφληση των λοιπών χρεών της εταιρίας. Από την άποψη αυτή, τα δάνεια που χορηγήθηκαν από τον µοναδικό εταίρο στην εταιρία εξοµοιώνονται από τον νόµο προς την εταιρική εισφορά επερχόµενης έτσι αντιστοίχως διεύθυνσης του κεφαλαίου διακινδύνευσης του εταίρου πέραν του µέτρου της (κυριολεκτικώς) εισφοράς του. 17

18 γ. Κατάργηση της επικουρικής απεριόριστης ευθύνης του µοναδικού εταίρου Πρόδηλο είναι ότι στην (ειδική) απεριόριστη ευθύνη που αναζητείται επικουρικώς για αφερεγγυότητα της µονοπρόσωπης εταιρίας, δεν υπόκειται πλέον ο µοναδικός εταίρος µετρά την (ήδη σηµειωθείσα παραπ.) κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 44 ν Έτσι, για τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν από την εταιρία κατά την διάρκεια της συγκέντρωσης των εταιρικών µεριδίων στα χέρια ενός προσώπου (δηλαδή κατά την διαµόρφωση της µονοπρόσωπης κατάστασης κατά την λειτουργίας της εταιρίας) το τελευταίο δεν ευθύνεται πλέον, χωρίς άλλο, απεριορίστως σε περίπτωση αφερεγγυότητας της µονοπρόσωπης εταιρίας. δ. Αναζήτηση ευθύνης σε αποζηµίωση στην περίπτωση συνδροµής, στο πρόσωπο του µοναδικού εταίρου, της ιδιότητας του διαχειριστή Εφόσον συντρέχει η ιδιότητα του διαχειριστή, ο µοναδικός εταίρος υπέχει και την ευθύνη σε αποζηµίωση έναντι της εταιρίας και των τρίτων για παραβάσεις του ν 3190 και του καταστατικού ή για πταίσµατα σχετικά µε την διαχείριση. Η εταιρική αγωγή µε το σχετικό αίτηµα για αποζηµίωση, µπορεί να ασκηθεί από τους τρίτους. ε. Ποινική ευθύνη Ποινική ευθύνη του µοναδικού εταίρου (ή του διαχειριστή µοναδικού εταίρου) είναι η ποινική ευθύνη του κοινού δικαίου της επε µε τις εξής διευκρινήσεις : Ποινική ευθύνη δεν είναι δυνατόν να καταλογισθεί στις περιπτώσεις εκείνες του άρθρου στις οποίες, η εκεί περιγραφόµενη αξιόποινη συµπεριφορά δεν µπορεί να επιδειχθεί (όπως για παράδειγµα οι παρ. 9 και 10 του άρθρου σχετικά µε την λήψη ή παροχή ειδικών ωφελειών ή υποσχέσεις παροχής ειδικών ωφελειών µε το σκοπό ψήφισης προς ορισµένη κατεύθυνση ή απουσίας κατά την συνέλευση). Άλλες περιπτώσεις επίδειξης της περιγραφόµενης αξιόποινης συµπεριφοράς εταίρου ή διαχειριστή εταίρου είναι δυνατόν να προκαλέσουν καταλογισµό ποινικής ευθύνης σε βάρος του, ιδίως εκείνες που αναφέρονται στην καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου και τον ισολογισµό ή στην παράλειψη τήρησης διατυπώσεων δηµοσιότητας όπου απαιτούνται. Στο παράδειγµα της µονοπρόσωπης επε η δυνατότητα προσφυγής στην ενεργοποίηση ποινικής ευθύνης του µοναδικού εταίρου (-διαχειριστή) χρήσιµο είναι να υπενθυµίζεται, υπό την έννοια της συνειδητοποίησης της αποτρεπτικής συνεισφοράς της οριοθέτησης της <<εταιρικής>> συµπεριφοράς του εταίρου χρησιµότητα που δεν φαίνεται να αξιοποιείται από τη µέχρι τώρα σπανιότητα της προσφυγής σε αναζήτηση τέτοιας ευθύνης εταίρων επε γενικώς. 18

19 2. Θεµελίωση ευθύνης στην άρση της αυτοτέλειας του νοµικού προσώπου α. Γενικά Επισηµάνθηκε προηγουµένως ότι η αναζήτηση επικουρικής απεριόριστης ευθύνης του µοναδικού εταίρου ως ευθέως υπό του νόµου προβλεπόµενη περίπτωση άρσης της αυτοτέλειας του νοµικού προσώπου της εταιρίας, αποτελεί ήδη προϊσχύσαν δίκαιο. Η κατάργηση της σχετικής διάταξης (άρθρο 44 παρ.2 ν 3190) συνεπάγεται : α) την επικέντρωση του ζητήµατος της µονοπρόσωπης επε στο ζήτηµα της εξωγενούς αναπλήρωσης της καταργηθείσας επικουρικής ευθύνης, δηλαδή στη δυνατότητα καταλογισµού στον µοναδικό εταίρο των συνεπειών της εµπορικής δράσης της µονοπρόσωπης επε σε περιπτώσεις µαταιωθείσας φερεγγυότητας που δεν οφείλεται σε ενδογενή παθολογία της εταιρίας, β) την πλήρη αξιοποίηση, προς θεµελίωση τέτοιας ευθύνης, της θεωρίας της άρσης της αυτοτέλειας του νοµικού προσώπου, και γ) την εξοµοίωση του καθεστώτος ενεργοποίησης της ευθύνης του µοναδικού εταίρου µονοπρόσωπης επε προς το αντίστοιχο καθεστώς ευθύνης του µοναδικού (ή σχεδόν µοναδικού) µετόχου µονοπρόσωπης (ή οιονεί µονοπρόσωπης) αε. Συνεπώς αναπλήρωση ευθύνης µπορεί να θεµελιωθεί στην άρση της αυτοτέλειας του νοµικού προσώπου ως συνέπεια καταχρηστικής επίκλησης της νοµικής προσωπικότητας της εταιρίας από τον µοναδικό εταίρο. Οι προϋποθέσεις γενικώς για την άρση πρέπει να αναζητηθούν στις γενικές διατάξεις του αστικού κώδικα ή στην ερµηνεία της σύµβασης ή των διατάξεων νόµου που πρέπει κάθε φορά να εφαρµόζονται για την προστασία των δικαιωµάτων των τρίτων. Εκ προϊµίου διαπιστώνεται ότι ευκολία στην αποδοχή της άρσης, δηλαδή (νοµολογιακή) διευκόλυνση του παραµερισµού της νοµικής προσωπικότητας χωρίς άλλο παρά µόνο λόγω της προφανούς µονοπρόσωπου χαρακτήρα της εταιρίας, θα οδηγούσε σε υπερκερασµό του επιζητούµενου ακριβώς µονοπρόσωπου χαρακτήρα, σε ακύρωση ή τουλάχιστον σε ουσιώδη αντιστράτευση της νοµοθετικής επιλογής και σε αποδυνάµωση της τάσης που επικρατεί διεθνώς υπέρ της µονοπρόσωπης εταιρίας. Συνεπώς θεµελίωση του µοναδικού εταίρου στην άρση της αυτοτέλειας της νοµικής προσωπικότητας σηµαίνει περιορισµένη µόνο κατά τις περιστάσεις και υπό προϋποθέσεις παραµέρισή της. Έτσι κατ εφαρµογή των διδασκοµένων εντοπίζονται τα εξής. 19

20 β. Ενδεικτικά περιστατικά άρσης της αυτοτέλειας στη µονοπρόσωπη επε αα. Σκόπιµη επιλογή του συγκεκριµένου εταιρικού τύπου Η σκόπιµη επιλογή της µονοπρόσωπης επε ως τεχνικής για την οργάνωση του περιορισµού της ευθύνης στην ατοµική επιχείρηση, δεν αρκεί από µόνη της για να επιτύχει την εκτόπιση της νοµικής προσωπικότητας της εταιρίας όπως γενικότερα η σκόπιµη επιλογή εκείνου του εταιρικού τύπου, επειδή εξασφαλίζει περιορισµένη ευθύνη των υποκειµένων προσώπων, δεν αποτελεί δικαιολογία κατάλυσης της αυτοτέλειας του νοµικού προσώπου και ευθύνη των µελών του. Η θεµελίωσή της δεν µπορεί να αναζητηθεί στην επιλογή και µόνο του νοµικού εταιρικού τύπου έστω και ανεπαρκώς κεφαλαιοδοτηµένου. Για την κατάφαση της άρσης απαιτείται η συνδροµή άλλων (ή και άλλων) περιστατικών. ββ. Κριτήρια για την κατάφαση της άρσης της αυτοτέλειας του νοµικού προσώπου Η θέση είναι ότι µόνο υπό ειδικές προϋποθέσεις αίρεται η αυτοτέλεια και επιτρέπεται η προσφυγή στην υπηρεσία του (µοναδικού εν προκειµένω) εταίρου για την ικανοποίηση των δανειστών. Τα κριτήρια που βαρύνουν για την κατάφαση της άρσης, στηρίζονται στην αρχή της καλής πίστης. Στη βάση αυτή ευθύνη του µοναδικού εταίρου µπορεί να προκύπτει όταν : Ο εταίρος µε την συµπεριφορά του προκάλεσε την εντύπωση της προσωπικής του ευθύνης, δηµιουργείται σύγχυση ή ταύτιση περιουσιών, γίνεται κατάχρηση της ευχέρειας για οργάνωση της συναλλακτικής δράσης δια µέσου της ίδρυσης µονοπρόσωπης επε προς εξασφάλιση του περιορισµού της ευθύνης, ο εταίρος χρησιµοποιεί το νοµικό πρόσωπο για της επίτευξη ωφεληµάτων τα οποία αλλιώς δεν θα µπορούσε να αποκτήσει νοµίµως, παραλείπεται η τήρηση επιβαλλόµενων εταιρικών διατυπώσεων, και γενικότερα χρησιµοποιείται το νοµικό πρόσωπο για σκοπούς αντίθετους προς την έννοµη τάξη. 20

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Άρθρα του ν.4072/2012 για Προσωπικές Εταιρίες: Α) Τα άρθρα 249-270 περιλαμβάνουν ρυθμίσεις της Ο.Ε Β) Τα άρθρα 271-282 περιλαμβάνουν ρυθμίσεις της Ε.Ε

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τμήμα Πρώτο Σύσταση της εταιρίας Άρθρο 1 Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις 1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρία με νομική προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία

Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία Έννοια της ετερόρρυθμης εταιρείας κατά τον Ε.Ν.(Εμπορικό Νόμο) Σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 26 του Εμπορικού Νόμου ετερόρρυθμη εταιρεία είναι η συσταινόμενη μεταξύ ενός ή πολλών,

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση του ετερόρρυθμου εταίρου μετά την ισχύ του Ν. 4072/2012

Η θέση του ετερόρρυθμου εταίρου μετά την ισχύ του Ν. 4072/2012 Η θέση του ετερόρρυθμου εταίρου μετά την ισχύ του Ν. 4072/2012 Ερώτηση: Ποια η θέση του ετερόρρυθμου εταίρου μετά την ισχύ του Ν. 4072/2012; Απάντηση: Για την ετερόρρυθμη εταιρία πρέπει να τονιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ. Ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε.)

ΕΤΑΙΡΙΕΣ. Ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε.) ΕΤΑΙΡΙΕΣ Το πρώτο θέμα που απασχολεί κάθε επιχειρηματία πριν ιδρύσει μία εταιρία είναι η επιλογή του σωστού εταιρικού τύπου. Η ευθύνη που μπορεί να έχουν ή να μην έχουν οι εταίροι/μέτοχοι για τα εταιρικά

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο των προσωπικών εταιρειών Δίκαιο των κεφαλαιουχικών εταιρειών

Δίκαιο των προσωπικών εταιρειών Δίκαιο των κεφαλαιουχικών εταιρειών Το εμπορικό δίκαιο διακρίνεται σε: Δίκαιο των προσωπικών εταιρειών Δίκαιο των κεφαλαιουχικών εταιρειών Προσωπικές εταιρείες: οι εταιρείες στις οποίες λαμβάνεται υπόψη το προσωπικό στοιχείο, τα πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία είναι η εμπορική κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα και αποτελεί τον πιο εξελιγμένο τύπο εταιρείας. Το κεφάλαιό της καλείται Μετοχικό Κεφάλαιο και διαιρείται σε ίσα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών

Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών Παράθεση των νέων διατάξεων του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3604/2007. 1. Σύσταση και λύση α) εν απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας "Αγροτικός Οίκος ΣΠΥΡΟΥ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία και η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν4072/2012, ΜΕΡΟΣ ΕΒ ΟΜΟ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Άρθρο 249: Έννοια, εφαρµοζόµενες διατάξεις 1. Οµόρρυθµη είναι η εταιρεία µε νοµική

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους

Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους 1. Γιατί να επιλέξετε να συστήσετε μια ατομική επιχείρηση; Η πιο βασική μορφή ιδιοκτησιακού καθεστώτος επιχείρησης είναι η ατομική επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προσωπική εταιρία με νομική προσωπικότητα που επιδιώκει εμπορικό σκοπό. Για τα χρέη της ευθύνονται τουλάχιστον ένας από τους εταίρους, έναντι των εταιρικών δανειστών,

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 1.1. Ορισμός εμπορικού δικαίου και εμπορίου 20 1.2. Συστήματα καθορισμού της εμπορικότητας 21 1.3. Το σύστη μα εμπορ ικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Εταιρειών. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

Λογιστική Εταιρειών. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Λογιστική Εταιρειών Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Γενικά Πρόκειται για μια εταιρεία που στην ουσία αποτελεί μετεξέλιξη της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης αφού έχει πολύ προσιτά χαρακτηριστικά και ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) Η ΙΚΕ έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική Με το δεύτερο μέρος (άρθρα 43-120) του Ν. 4072/2012 θεσπίσθηκε νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική κεφαλαιουχική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελία Χ. Κύτταρη Δεκέμβριος 2012

Ευαγγελία Χ. Κύτταρη Δεκέμβριος 2012 Ευαγγελία Χ. Κύτταρη Δεκέμβριος 2012 Ταυτότητα Βήματα Ίδρυσης Εσωτερική Λειτουργία Δυναμική & Σύγκριση Εταιρικά Γνωρίσματα Παρόν & Μέλλον Ταυτότητα ΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Όνοµα: ΙΚΕ Μτχ Κεφάλαιο: 1 Καταστατική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ. Αθανάσιος Κουλορίδας Λέκτορας

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ. Αθανάσιος Κουλορίδας Λέκτορας ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ Αθανάσιος Κουλορίδας Λέκτορας ΠΕΔΊΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ Μόνο συγχωνεύσεις σε κάθε συγχώνευση μίας ή περισσότερων ημεδαπών κεφαλαιουχικών εταιρειών με μία ή περισσότερες κεφαλαιουχικές εταιρείες,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύµφωνα µε το Κ.Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών και

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ. Αθανάσιος Κουλορίδας Λέκτορας

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ. Αθανάσιος Κουλορίδας Λέκτορας ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ Αθανάσιος Κουλορίδας Λέκτορας ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ Γνήσιοι καταχρηστικοί Συγχώνευση Διάσπαση Μετατροπή Εξαγορά 79 2190/20 Απόσχιση κλάδου Πηγές ΚΝ. 2190/20 (και 3190/55 για ΕΠΕ) Φορολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προδιαγράφει σε σηµαντικό Βαθµό αρκετούς περιορισµούς ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Βασικά Θέµατα Νοµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Επιλογή Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ. Της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ. Της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒ.Ε.Ε.», με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ιασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ιασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών» B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ιασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών» Το φερόµενο προς συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2137/85 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουλίου 1985 σχετικά µε την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οµίλου Οικονοµικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2137/85 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουλίου 1985 σχετικά µε την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οµίλου Οικονοµικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2137/85 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουλίου 1985 σχετικά µε την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οµίλου Οικονοµικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3412/05 ΦΕΚ Α 276/ Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας

Nόµος 3412/05 ΦΕΚ Α 276/ Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Nόµος 3412/05 ΦΕΚ Α 276/4-11-2005 Πλαίσιο Ρυθµίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο πού ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ.» και ««AΚΤΑΙΟΝ Α.Ε.».», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4580/06/Β/86/8 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4580/06/Β/86/8 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ, ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ Ρ Ο Υ Σ Σ Ο Σ Ρ Ο Κ Α Σ & Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Α Ε Α Ν Δ Α 3. 3. 2 0 1 5

ΕΤΑΙΡΙΕΣ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ Ρ Ο Υ Σ Σ Ο Σ Ρ Ο Κ Α Σ & Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Α Ε Α Ν Δ Α 3. 3. 2 0 1 5 ΕΤΑΙΡΙΕΣ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ Ρ Ο Υ Σ Σ Ο Σ Ρ Ο Κ Α Σ & Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Α Ε Α Ν Δ Α 3. 3. 2 0 1 5 Ορθογραφία! Εταιρίες ή Εταιρείες;;; κ.ν. 2190/1920: «Εταιρεία», αλλά μετά την μεγάλη αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ ΟΕ» Α.Φ.Μ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ ΟΕ» Α.Φ.Μ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ ΟΕ» Α.Φ.Μ 999734284 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 043798006000 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 15/09/2016, οι υπογράφοντες το συμφωνητικό αυτό 1) Κυριακίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης.

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης. ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 29.1.2013 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης Θέµα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ)

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ T A T I K O ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε.

Κ Α Τ Α Σ T A T I K O ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε. Κ Α Τ Α Σ T A T I K O ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε. Στο Ηράκλειο σήμερα στις 09/05/2016 του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016 ) ημέρα Δευτέρα οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 1) Βασσάλος Νικόλαος του Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Εταιρειών. Περί εταιρειών

Λογιστική Εταιρειών. Περί εταιρειών Λογιστική Εταιρειών Περί εταιρειών Εταιρείες Εταιρική επιχείρηση δημιουργείται όταν συμπράττουν δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με σκοπό την επίτευξη κοινού αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στ.., σήµερα. οι εδώ συµβαλλόµενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συµφώνησαν να συστήσουν αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, της οποίας θα είναι εταίροι

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011 EIΣAΓΩΓH EMΠOPIA ΣIΔHPOY & XAΛYBA EΔPA: ΛOYTΣAΣ & ΠEΛOΠONNHΣOY, 25ον χλμ. E.O. AΘHNΩN - KOPINΘOY, 19600, T.Θ. 10, MANΔPA ATTIKHΣ THΛ. KENTPO: 210 5500700, TMHMA ΠΩΛHΣEΩN: 210 5500800, FAX ΠΩΛHΣEΩN: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ. (www.inlaw.gr) ΣΕΙΡΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΕΙΡΑΣ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Π. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ. (www.inlaw.gr) ΣΕΙΡΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΕΙΡΑΣ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Π. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ 1 ΣΕΙΡΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΕΙΡΑΣ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Π. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ C 2017 Για την Ελλάδα και τον κόσμο Νομικός Κόσμος Ε.Π.Ε. ISBN: 978-618-80890-4-4 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Απαγορεύεται η αναπαραγογή και αναδημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3546201000

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για µέλη δ.σ., στελέχη, µετόχους, εταίρους κ.λπ. εργοληπτικών επιχειρήσεων.

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για µέλη δ.σ., στελέχη, µετόχους, εταίρους κ.λπ. εργοληπτικών επιχειρήσεων. Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα, 10.6.2014 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΘΕΜΑ: Υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για µέλη δ.σ., στελέχη, µετόχους, εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά περί εμπορικών εταιρειών

Γενικά περί εμπορικών εταιρειών Γενικά περί εμπορικών εταιρειών Έννοια της εταιρείας. Οι εταιρείες του Εμπορικού Δικαίου (Διακρίσεις των Εμπορικών εταιρειών). Το κεφάλαιο των εταιρειών (Αρχή της σταθερότητας του κεφαλαίου). Το νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική Συνέλευση -----.-----

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης Των ανωνύμων εταιρειών > και

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...V Συντομογραφίες...XV Βιβλιογραφία (επιλογή)... XIX

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...V Συντομογραφίες...XV Βιβλιογραφία (επιλογή)... XIX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...V Συντομογραφίες...XV Βιβλιογραφία (επιλογή)... XIX 1. Προκαταρκτικά στα άρθρα 18-64 του ΕμπΝ Ι. Ένταξη στο ιδιωτικό εταιρικό δίκαιο...1 1. Το αστικό δίκαιο ως βάση ρυθμίσεως...1

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμός ΓΕΜΗ : 57235404000 (τέως αριθμός Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το Κ.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Απορροφώσα Εταιρεία και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Απορροφώσα Εταιρεία και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Απορροφώσα Εταιρεία και «ΚΙΡΦΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -ΙΧΘΥΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» Απορροφούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.

Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας. Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (30/10//2015) ημέρα Παρασκευή ο κάτωθι συμβαλλόμενος Μαβίδης

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νομικό πρόσωπο. Ένωση προσώπων: Μέτοχοι. Σύνολο περιουσίας: Κεφάλαιο. Κεφαλαιουχική εταιρεία. Αδιάφορα τά πρόσωπα τών μετόχων.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νομικό πρόσωπο. Ένωση προσώπων: Μέτοχοι. Σύνολο περιουσίας: Κεφάλαιο. Κεφαλαιουχική εταιρεία. Αδιάφορα τά πρόσωπα τών μετόχων. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νομικό πρόσωπο. Ένωση προσώπων: Μέτοχοι. Σύνολο περιουσίας: Κεφάλαιο. Κεφαλαιουχική εταιρεία. Αδιάφορα τά πρόσωπα τών μετόχων. Δεν είναι, κατ ακριβολογίαν, εταιρεία. Σωματειακή μορφή.

Διαβάστε περισσότερα

-Ο νόμος αυτός αποτελείται από οκτώ μέρη και 330 άρθρα, από τα οποία χρήζουν προσοχής τα ακόλουθα:

-Ο νόμος αυτός αποτελείται από οκτώ μέρη και 330 άρθρα, από τα οποία χρήζουν προσοχής τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ΑΙΓΑΙΟΥ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06. ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06. ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 13782/06/Β/86/06 ΑΡ. ΓΕΜΗ 356301000 Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο εκάστοτε

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ EKTH (16η)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings». σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Καταγραφής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να

Ημερομηνία Καταγραφής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΞΑΠΡΕΤ ΑΕ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Α.Μ.Α.Ε. 9329/06/Β/86/22 Συμφώνως προς

Διαβάστε περισσότερα

αϖοφάσεων εϖί των θεµάτων της αρχικής ηµερησίας διατάξεως, καλούνται οι µέτοχοι σε Β Εϖαναληϖτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21η Νοεµβρίου 2010, ηµέ

αϖοφάσεων εϖί των θεµάτων της αρχικής ηµερησίας διατάξεως, καλούνται οι µέτοχοι σε Β Εϖαναληϖτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21η Νοεµβρίου 2010, ηµέ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07 Σύµφωνα µε το Νόµο και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

«FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

«FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) «FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011)

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 2 του Ν.3556/2007, η CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. παραθέτει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 30 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Η ΜΕΤ ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΥΤΗΣ Το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους. Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού Tηλ: +30210 8184800 Fax: +30210 8184801 Email: reds@etae.com www.reds.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ Της εταιρίας με την επωνυμία «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ &ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» σε δύο τμήματα με την απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13 ΓΕ.ΜΗ. 311301000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Π Ρ Ο Ο Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΑΣΩ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ &

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΑΣΩ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/38) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/38) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Σχεδίου Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (ΣΣΣ)

Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (ΣΣΣ) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (ΣΣΣ) Των ανωνύμων εταιρειών Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών». και «ΠΟΛΥΠΑΚ POLYPACK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «INFO-QUEST Ανώνυµη Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» και το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». AΡ. Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις.

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2992 (ΦΕΚ Α' 54 20.3.2002) Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ EMΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ" ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός της εταιρείας είναι:...

Σκοπός της εταιρείας είναι:... Άρθρο ΤΡΙΤΟ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι.Κ.Ε. (Περιλαμβάνεται το ελάχιστο περιεχόμενο όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/2016 (227 Α') και στο άρθρο 50 του ν. 4072/2012 (86 Α')). Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Στην Ελίκη Διακοπτού σήμερα 4/11/2013 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4072/2012 ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ν.4072/2012 ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν.4072/2012 ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΝΟΜΟΣ 4072/2012 (α) Στις 10 Απριλίου 2012 ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος Νέα Εταιρική Μορφή Σήματα Μεσίτης Ακινήτων Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3.1.2.γ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Γ.Ε.ΜΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Γ.Ε.ΜΗ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Γ.Ε.ΜΗ. 1097701000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού Tηλ: +30210 8184800 Fax: +30210 8184801 Email: reds@etae.com www.reds.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα