Γιαμοπθώνονηαρ ηον ηομέα ηηρ Κοινυνικήρ Οικονομίαρ ζηην Δλλάδα. Πποοπηικέρ και πποκλήζειρ για ηοςρ Καλλικπάηειοςρ Γήμοςρ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιαμοπθώνονηαρ ηον ηομέα ηηρ Κοινυνικήρ Οικονομίαρ ζηην Δλλάδα. Πποοπηικέρ και πποκλήζειρ για ηοςρ Καλλικπάηειοςρ Γήμοςρ."

Transcript

1 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, Ννεκβξίνπ 2011 Γιαμοπθώνονηαρ ηον ηομέα ηηρ Κοινυνικήρ Οικονομίαρ ζηην Δλλάδα. Πποοπηικέρ και πποκλήζειρ για ηοςρ Καλλικπάηειοςρ Γήμοςρ. Ανηώνηρ Μυςζίδηρ, Χπήζηορ Τζιλίκηρ Πάληεην Παλεπηζηήκην Πεπίλητη: Tα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα απμαλφκελε ζπδήηεζε γχξσ απφ ην πεξηερφκελν θαη ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο πηπρέο ηεο έλλνηαο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο. Ο φινο πξνβιεκαηηζκφο θαη ε έληαζε ησλ αλαδεηήζεσλ γχξσ απφ ηηο δπλεηηθέο κνξθέο, ηνπο πηζαλνχο θνξείο θαη ηα αληηθείκελα εθαξκνγήο ηεο ππξνδφηεζαλ δηεζλψο ζεκαληηθέο ζεσξεηηθέο θαηαζέζεηο αιιά θαη ηδενινγηθέο αληηπαξαζέζεηο. Παξά ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη θαζνιηθά απνδεθηφο νξηζκφο γηα ηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία, σζηφζν ν νξηζκφο πνπ έρεη δψζεη ην Γηεζλέο Κέληξν Έξεπλαο θαη Πιεξνθφξεζεο γηα ηε Γεκφζηα, Κνηλσληθή θαη πλεηαηξηζηηθή Οηθνλνκία (CIRIEC) θαίλεηαη λα ζπγθεληξψλεη ηε κεγαιχηεξε ζπλαίλεζε ζηνλ επξσπατθφ ρψξν. Η ζεκαζία ηνπ ηνκέα ζε επξσπατθφ επίπεδν είλαη αμηφινγε κηα θαη ζε απηφλ εληάζζεηαη ην 10% ησλ επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ, απαζρνιεί πεξίπνπ 11 εθαη. εξγαδνκέλνπο, αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 5,9% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο θαη ην 6,7% ηεο κηζζσηήο απαζρφιεζεο ηελ ψξα πνπ ζηελ ρψξα καο ηα αληίζηνηρα πνζνζηά είλαη κφιηο 1,8% θαη 3,3%. 1

2 Ο ηνκέαο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ζεζκνζεηείηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα κε ηελ ςήθηζε ηνπ αληίζηνηρνπ λφκνπ. ηελ εηζήγεζε απηή επηρεηξείηαη κηα πξψηε θξηηηθή απνηίκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηνπ πλεχκαηνο θαη ησλ πξνζέζεσλ πνπ δηαθαίλνληαη ζην λφκν ζε ζρέζε κε ηε ζεκεξηλή «θαιιηθξαηηθή» πξαγκαηηθφηεηα ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη κειεηψληαη νη δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζε κνξθέο ή θνξείο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. Διζαγυγή Η έλλνηα ηεο Kνηλσληθήο Oηθνλνκίαο, σο λνεηηθή ζχιιεςε θαη νξγαλσηηθφ κφξθσκα δελ είλαη θαηλνχξηα. Δληάζζεηαη ζην επξχηεξν πιαίζην ησλ αιιειέγγπσλ κνξθψλ θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο θαη πξάμεο ζηελ ηζηνξία ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ. Μπνξεί, κάιηζηα, λα ππνζηεξίμεη θαλείο φηη σο έλλνηα παξνπζηάδεη κηα ηδηαίηεξε δπλακηθή, φηη, δειαδή, εμειίζζεηαη ζπλερψο θαη αλαδηακνξθψλεηαη ηζηνξηθά κέζα απφ ηα δηάθνξα εζληθά, ζξεζθεπηηθά, πνιηηηθά, ηδενινγηθά θαη θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε ηφπνπ. Όπσο ζεκεηψλεη ν Defourny (Defourny, 2000), νη ξίδεο ηεο εληνπίδνληαη βαζηά κέζα ζην ρξφλν, ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο ηεο αξραίαο Αηγχπηνπ, ζηηο «ζξεζθεπηηθέο αδειθφηεηεο» ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, θαη ζηηο ζπληερλίεο θαη αδειθφηεηεο ησλ Ρσκαίσλ. Αθφκα θαη ε ζχιιεςε ηεο «ζχγρξνλεο» έλλνηαο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο, ρξνλνινγείηαη ήδε απφ ηνλ 19ν αηψλα, φηαλ λέεο ηδέεο (βιέπε Οπηνπηθνί νζηαιηζηέο, Ρνηζληέτι,, Ρατθάηδελ, νπιηδε-νηέιηηο θιπ.), λένη ηχπνη θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ δεκηνπξγήζεθαλ ζπιινγηθά απφ νκάδεο αλζξψπσλ σο απάληεζε ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ ιφγσ ησλ δξαζηηθψλ αιιαγψλ πνπ επέθεξε ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη γεληθφηεξα ε κεηάβαζε απφ ηε θενπδαξρία ζηνλ θαπηηαιηζκφ θαη ηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο. Μέρξη ζήκεξα, έρνπλ δηαηππσζεί πνιινί νξηζκνί γηα ην ηη νλνκάδνπκε Κνηλσληθή Οηθνλνκία. Παξφια απηά, ν ζαθήο ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο εμαθνινπζεί λα παξνπζηάδεη ζνβαξέο αδπλακίεο ιφγσ θπξίσο ηεο θχζεο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ φξνπ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε θξάζε ηνπ Bruno Roelants ζην ζπλέδξην Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ζηελ Πξάγα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2002 φηη «θαλέλαο δελ μέξεη πεξί ηίλνο αθξηβψο πξφθεηηαη, αιιά φινη μέξνπλ φηη ππάξρεη» (Bruno Roelants, 2002). 2

3 Η Έννοια ηηρ Κοινυνικήρ Οικονομίαρ Παξά ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο γηα ηνλ φξν Κνηλσληθή Οηθνλνκία (S.Cace, Arpinte, C.Cace, Cojocaru,, 2011, DIESIS, 2008,2006), σζηφζν απηφο πνπ έρεη δηαηππψζεη ην CIRIEC (International Center of Research and Information on the Public, Social and Cooperative Economy) θαίλεηαη λα ζπγθεληξψλεη ηε κεγαιχηεξε ζπλαίλεζε ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν. (CIRIEC, 2006, Ναζηνχιαο, 2010). χκθσλα κε απηφλ "Κνηλσληθή Οηθνλνκία είλαη ην ζχλνιν ησλ ιδιυηικών, ηςπικά ζςγκποηημένυν επηρεηξήζεσλ, κε αςηονομία αποθάζευν θαη ελεςθεπία ζςμμεηοσήρ, πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα ηελ εξςπηπέηηζη ηυν αναγκών ηυν μελών ηοςρ μέζα από ηην αγοπά, παξάγνληαο αγαζά θαη παξέρνληαο ππεξεζίεο, αζθάιεηα θαη ρξεκαηνδφηεζε, ε παξαγσγή ησλ απνθάζεσλ θαη θάζε δηαλνκή ησλ θεξδψλ ή ησλ πιενλαζκάησλ κεηαμχ ησλ κειψλ, δε ζςνδέονηαι άμεζα με ηο κεθάλαιο ή ηιρ ζςνδπομέρ απφ κέξνπο ησλ κειψλ, θάζε έλα απφ ηα νπνία έρεη θαη μία τήθο. Η Κνηλσληθή Οηθνλνκία επίζεο πεξηιακβάλεη ηδησηηθνχο, ηππηθά ζπγθξνηεκέλνπο νξγαληζκνχο κε απηνλνκία απνθάζεσλ θαη ειεπζεξία ζπκκεηνρήο, πος παπάγοςν μη αγοπαίερ ςπηπεζίερ γηα ηα λνηθνθπξηά θαη ηα νπνία πιενλάζκαηα ησλ νπνίσλ, δελ κπνξνχλ λα πεξηέιζνπλ ζηελ θαηνρή ησλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ πνπ ηνπο δεκηνπξγνχλ, ηνπο ειέγρνπλ ή ηνπο ρξεκαηνδνηνχλ" (CIRIEC, 2007, p.20). Αλαιχνληαο ηνλ νξηζκφ ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ, δηαθξίλνπκε ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα Ιδησηηθέο (εθηφο ηνπ άκεζνπ θξαηηθνχ ειέγρνπ), ηππηθά ζπγθξνηεκέλεο επηρεηξήζεηο (λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο πξνζψπσλ), κε απηνλνκία απνθάζεσλ (απηνδηνίθεηεο, αλεμάξηεηεο, νξίδνπλ δηθέο ηνπο δηνηθήζεηο), κε ειεπζεξία ζπκκεηνρήο (αλνηθηέο ζε λέα κέιε). Δπηπιένλ, δεκηνπξγνχληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ κειψλ ηνπο (πξνηεξαηφηεηα ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ίδησλ ησλ κειψλ ηνπο θαη δεπηεξεπφλησο ην θέξδνο), δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ηεο αγνξάο (κε φξνπο αγνξάο- νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ελέρνπλ επηρεηξεκαηηθφ ξίζθν), παξάγνπλ αγαζά θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο (θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα αγνξαίσλ θαη κε δξαζηεξηνηήησλ), ε παξαγσγή ησλ απνθάζεσλ θαη θάζε δηαλνκή ησλ θεξδψλ ή ησλ πιενλαζκάησλ κεηαμχ ησλ κειψλ, δε 3

4 ζπλδένληαη άκεζα κε ην θεθάιαην ή ηηο ζπλδξνκέο απφ κέξνπο ησλ κειψλ (δελ ππάξρνπλ πιεηνςεθηθά παθέηα φπσο ζηηο θιαζζηθέο επηρεηξήζεηο), θάζε κέινο έρεη κία ςήθν (επηθξαηεί ε αξρή ηεο δεκνθξαηίαο) θαη δχλαληαη λα παξάγνπλ θαη κε αγνξαίεο ππεξεζίεο. Ο παξαπάλσ νξηζκφο φρη κφλν νξηνζεηεί ην ρψξν ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο, αιιά ηαπηφρξνλα απνηππψλεη κε ζαθήλεηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο απηνχ θαη θαινχληαη Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο. Τπάξρνπλ δχν θχξηεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο σο πξνο ην πνηνη θνξείο αλήθνπλ ζηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία. Η Θεζκηθή-Ννκηθή Πξνζέγγηζε θαη ε Καλνληζηηθή πξνζέγγηζε (Defourny, 1999). χκθσλα κε ηελ πξψηε νη θνξείο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο: α) πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο, β) «Κνηλσλίεο αιιεινβνήζεηαο» θαη γ) σκαηεία ή Οξγαληζκνί («Δλψζεηο»). Δικόνα 1 Καηεγνξίεο Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ - Θεζκηθή-Ννκηθή Πξνζέγγηζε χκθσλα κε ηελ δεχηεξε, ε θνηλσληθή νηθνλνκία αθνξά ζε νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαιακβάλνληαη απφ επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο, θπξίσο ζπλεηαηξηζκνχο, θνηλσλίεο αιιεινβνήζεηαο θαη ζσκαηεία (ελψζεηο), ε ζηάζε ησλ νπνίσλ δηέπεηαη απφ ηηο αθφινπζεο αξρέο: 4

5 1. θνπφ έρνπλ θπξίσο ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηα κέιε ηνπο ή ηελ θνηλσλία, παξά ηελ επηδίσμε θέξδνπο 2. Έρνπλ αλεμάξηεηε δηνίθεζε. 3. Δθαξκφδνπλ δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. 4. Απνδίδνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηα άηνκα θαη ηελ εξγαζία έλαληη ηνπ θεθαιαίνπ θαηά ηε δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο Όζνλ αθνξά ηηο δηαζηάζεηο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ, ζχκθσλα κε ην EMES είλαη δχν (EMES, 1999): 1. Η Δπηρεηξεκαηηθή & Οηθνλνκηθή Γηάζηαζε 2. Η Κνηλσληθή Γηάζηαζε Η Επισειπημαηική και η Οικονομική Διάζηαζη κηαο θνηλσληθήο επηρείξεζεο θαιχπηεηαη απφ ηα εμήο θξηηήξηα: 1. πλερήο δξαζηεξηνπνίεζε ζε παξαγσγή πξντφλησλ ή θαη παξνρή ππεξεζηψλ 2. Τςειφο βαζκφο απηνλνκίαο 3. εκαληηθφ επίπεδν νηθνλνκηθνχ ξίζθνπ 4. Διάρηζηνο βαζκφο ακεηβφκελεο εξγαζίαο Η Κοινυνική Διάζηαζη ραξαθηεξίδεηαη απφ: 1. αθή ζθνπφ πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο 2. Πξσηνβνπιία πνπ πξνσζείηαη απφ νκάδα πνιηηψλ 3. Μηα κεξίδα κηα ςήθνο 4. πκκεηνρηθή θχζε πνπ εκπιέθεη θαη ηα επσθεινχκελα άηνκα 5. Πεξηνξηζκέλε δηαλνκή θεξδψλ Οη θνξείο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο δξαζηεξηνπνηνχληαη παξάιιεια κε απηνχο ηνπο Ιδησηηθνχ θαη ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα (Defourny, 1999, Galliano, 2003) ρσξίο φκσο ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε λα είλαη αληαγσληζηηθή (Neamtan, 2009). 5

6 Πξέπεη λα απνζαθεληζηεί φηη ε έλλνηα ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο θαη "δηακνξθψλεηαη, ζηαδηαθά σο έλλνηα είδοςρ ππορ γένορ" (Μεηξνζχιε, 2007) Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε Κνηλσληθή Οηθνλνκία σο επξχηεξνο φξνο πεξηιακβάλεη ηφζν παξαδνζηαθέο κνξθέο φπσο νη πλεηαηξηζκνί θαη νη Με Κεξδνζθνπηθνί Οξγαληζκνί φζν θαη πην ζχγρξνλεο φπσο νη Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο. Ο Defourny, ζέινληαο λα απνδψζεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηε ζρέζε ησλ Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ κε ηνπο παξαδνζηαθνχο θνξείο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο, ηηο ηνπνζεηεί αλάκεζα ζηνπο πλεηαηξηζκνχο θαη ηνπο Με Κεξδνζθνπηθνχο Οξγαληζκνχο (Defourny, 2004). Δικόνα 2 Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο (Πεγή: Defourny, 2004) Σα βαζηθά ζεκεία δηάθξηζεο Με Κεξδνζθνπηθψλ Οξγαληζκψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ είλαη ε ηδηαίηεξε έκθαζε πνπ δίλνπλ νη ηειεπηαίεο ζηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ θαζψο θαη ζηε δηαλνκή κέξνπο ησλ θεξδψλ. Σν γεγνλφο φηη νη Με Κεξδνζθνπηθνί Οξγαληζκνί δελ δηαλέκνπλ ηα θέξδε ζηα κέιε ηνπο απηφκαηα πεξηνξίδεη ην ζπλεηαηξηζηηθφ ζηνηρείν θαη ηνλ ραξαθηήξα αιιεινβνήζεηαο πνπ δηέπεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Defourny, 2000). Η Κοινυνική Οικονομία και Κοινυνικέρ Δπισειπήζειρ ζηην Δςπώπη 6

7 Η Κνηλσληθή Οηθνλνκία απνηειεί έλα νινέλα θαη πην ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ ζπλφινπ ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκίαο (Evans & Syrett, 2007). Οη Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο ζπκβάιινπλ ζηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο (Galera, 2009, Neamtan, 2009, OECD, 2007, Comedia, 2005), ζε κηα νξζνινγηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν (Galera, 2009) πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο γεληθνχ ελδηαθέξνληνο ηηο νπνίεο δελ κπνξεί (γηα δηαθφξνπο ιφγνπο) λα παξάζρεη νχηε ν δεκφζηνο νχηε ν ηδησηηθφο ηνκέαο ( Galera, 2009), παξέρνπλ λέεο θαηλνηφκεο ππεξεζίεο (Neamtan, 2009, OECD, 2007, Comedia, 2005) ή ζπλεηζθέξνπλ ζηελ βειηίσζε ήδε παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ (Neamtan, 2009, OECD, 2007), εληζρχνπλ ηε ζπλεξγαηηθφηεηα θαη ηηο ζπκπξάμεηο (Comedia, 2005) ηελ πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή αλάπηπμε (Neamtan, 2009, OECD, 2007), ηελ θνηλσληθή ζπλνρή (Galera, 2009) θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο θαη ηεο έλλνηαο ηνπ εζηθνχ εκπνξίνπ. (Neamtan, 2009, OECD, 2007) ε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν ηα παξαγσγηθά απνηειέζκαηα ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ζπλεηζθέξνπλ ζηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο, ιεηηνπξγνχλ αλαδηαλεκεηηθά κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, ελζαξξχλνπλ ηελ θνηλσληθή θαηλνηνκία θαη δεκηνπξγνχλ επθαηξίεο απαζρφιεζεο. (Borzaga θαη Santuari 2003). Μπνξεί λα πεη θαλείο φηη νη εμειίμεηο κε βάζε ηνπο αξηζκνχο θαη ηα πνζνζηά είλαη αξθεηά εληππσζηαθέο. χκθσλα κε ην REVES ν ηνκέαο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ζηε Γαιιία αληηπξνζσπεχεη ην 12% ηνπ ΑΔΠ θαη απαζρνιεί ην 12% ηνπ εξγαηηθνχ ηεο δπλακηθνχ, ζηελ Ιζπαλία ην 14% ηνπ ΑΔΠ θαη ην 18% ηνπ εξγαηηθνχ ηεο δπλακηθνχ. ηελ Ιηαιία νη θνηλσληθνί ζπλεηαηξηζκνί έρνπλ θηάζεη ηνπο 7000, απαζρνινχλ άηνκα κε κηζζσηή ζρέζε εξγαζίαο, εζεινληέο θαη αθαζάξηζηα έζνδα άλσ ησλ 5 δηζ.επξψ. πλνιηθά απαζρνιεί ζηελ Δπξψπε, πάλσ απφ 11 εθαηνκκχξηα κηζζσηνχο, πεξίπνπ 6% ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηεο Έλσζεο. Χζηφζν, εκθαλίδεηαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε ζηα λέα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο (CIRIEC, 2007). Η Κνηλσληθή Οηθνλνκία σο έλλνηα είλαη ηδηαίηεξα απνδεθηή ζε ρψξεο φπσο ε Γαιιία, ε Ιηαιία, ε Πνξηνγαιία, ε Ιζπαλία, ην Βέιγην, ε Ιξιαλδία θαη ε νπεδία ελψ ρψξεο 7

8 κε κέζν επίπεδν απνδνρήο είλαη: ε Κχπξνο, ε Γαλία, ε Φηλιαλδία, ε Διιάδα, ην Λνπμεκβνχξγν, ε Λεηνλία, ε Μάιηα, ε Πνισλία θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην. ε απηέο ν φξνο ζπλππάξρεη κε άιιεο έλλνηεο, φπσο κε θεξδνζθνπηθφ ηνκέαο, ηξηηνγελήο ηνκέαο, θαη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο. Υψξεο κε πεξηνξηζκέλε ή θακία αλαγλψξηζε ηνπ φξνπ είλαη Απζηξία, ε Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο, ε Δζζνλία, ε Γεξκαλία, ε Οπγγαξία, ε Ληζνπαλία, νη Κάησ Υψξεο, θαη ε ινβελία (CIRIEC, 2008). Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα πνζνζηά απαζρφιεζεο ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε. Οιιαλδία, Ιξιαλδία, Γαιιία, Φηλιαλδία εκθαλίδνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά ελψ ε ρψξα καο βξίζθεηαη ζηελ 22ε ζέζε απφ ηηο ζπλνιηθά 25. Ίδηα ε εηθφλα θαη φζνλ αθνξά ην πνζνζηφ κηζζσηήο εξγαζίαο ζηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο ζηα θξάηε-κέιε, κε ηελ Οιιαλδία, Γαιιία, Ιξιαλδία θαη Φηλιαλδία λα είλαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο θαη ηελ Διιάδα πάιη ζηελ 22ε ζέζε. Παξά ηηο παξαπάλσ απνγνεηεπηηθέο επηδφζεηο ηεο ρψξαο καο, εληνχηνηο, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 80 θαη κεηά, ηδηαίηεξα δε ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ νξγαλψζεσλ θαη ησλ λέσλ δξαζηεξηνηήησλ ζην ρψξν ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο (Πξφηαζε Γεκηνπξγίαο Πιαηζίνπ-EQUAL). ηελ Διιάδα, νη θαηεγνξίεο ησλ θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία κε βάζε ηελ χπαξμε ή φρη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαζψο θαη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπο είλαη νη εμήο (Μπηηζάλε Δ., Μαπξέαο Κ., Σζνχληαο Κ. 2003): 1. θνξείο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηα θιαζζηθά-παξαδνζηαθά θξηηήξηα ηνπ ηξίηνπ ηνκέα (κε θεξδνζθνπηθνί θνξείο, δεκνθξαηηθή ιήςε απνθάζεσλ, εζεινληηζκφο) ρσξίο ππνρξεσηηθά άκεζν νηθνλνκηθφ αληηθείκελν (παξαγσγή ππεξεζηψλ ή πξντφλησλ), 2. θνξείο θαη εηαηξηθά ζρήκαηα πνπ αλαπηχζζνπλ πξσηνβνπιίεο γηα έληαμε ζηελ απαζρφιεζε αηφκσλ απνθιεηζκέλσλ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, πινπνηψληαο δξαζηεξηφηεηεο κε νηθνλνκηθφ πεξηερφκελν (πξνγξάκκαηα θαηαπνιέκεζεο απνθιεηζκνχ, Horizon, Now, Youthstart, Ιntegra, Φπραξγψο), 8

9 3. θνξείο θαη εηαηξηθά ζρήκαηα κε ζαθή πξννξηζκφ ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο απφ κεηνλεθηηθέο νκάδεο πιεζπζκνχ ή ζε κεηνλεθηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο (Κ.Π LEADER θ.ά.), 4. νξγαλψζεηο θαη δνκέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ θαηαλαισηή, θνξείο πνπ αλαπηχζζνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηελ παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. Η Θεζμική παπέμβαζη ηηρ Κενηπικήρ Δξοςζίαρ με ηην τήθιζη ηος Νόμος Με ην ζρέδην λφκνπ γηα ηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία επηρεηξείηαη κηα πξψηε ζεζκνζέηεζε ηνπ ρψξνπ. Χο θνξέαο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ζεζπίδεηαη ε Κνηλσληθή πλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε (Κνηλ..Δπ.). ηφρνο κηαο Κνηλ..Δπ. κπνξεί λα είλαη ε έληαμε ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο Δπάισηεο Οκάδεο Πιεζπζκνχ (Κοινυνικέρ Σςνεηαιπιζηικέρ Επισειπήζειρ Ένηαξηρ), β) ε παξαγσγή θαη παξνρή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θνηλσληθνχ-πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα (Κοινυνικέρ Σςνεηαιπιζηικέρ Επισειπήζειρ Κοινυνικήρ Φπονηίδαρ), θαη γ) ε πξνψζεζε δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην ηνπηθφ θαη ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ, ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο, ηελ ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο ή πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, ηελ παξαγσγή θαη παξνρή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ (πνιηηηζκφο, πεξηβάιινλ, νηθνινγία, εθπαίδεπζε, παξνρέο θνηλήο σθέιεηαο, αμηνπνίεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ, δηαηήξεζε παξαδνζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επαγγεικάησλ θ.α.) θαη ηελ ελδπλάκσζε θαη αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο (Κοινυνικέρ Σςνεηαιπιζηικέρ Επισειπήζειρ Σςλλογικού Σκοπού). Σξία ζεκεία δηακνξθψλνπλ, ζε κεγάιν βαζκφ, ην ξφιν θαη ηηο λέεο δπλαηφηεηέο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ λφκνπ, ηα νπνία παξαζέηνπκε παξαθάησ: Σν πξψην είλαη φηη ε ζπκκεηνρή ησλ ΟΣΑ θαη ησλ ΝΠΓΓ πνπ ππάγνληαη ζε απηνχο δελ επηηξέπεηαη παξά κφλνλ θαηφπηλ εγθξίζεσο ηνπ επνπηεχνληνο θνξέα θαη κφλν ζηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζε Κνηλ..Δπ. Έληαμεο. Μπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη ε πξφζεζε ηνπ λνκνζέηε απνβιέπεη ζην λα πεξηνξίζεη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ΟΣΑ θαη ΝΠΓΓ, γηα 9

10 ιφγνπο, πξνθαλψο ή πηζαλψο, δηαθάλεηαο ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα θαηλφκελα αλάπηπμεο πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ δήκσλ θαη θνξέσλ. Έλα δεχηεξν ζεκείν είλαη φηη νη Κνηλ..Δπ.. σο ζπκβαιιφκελνη, δχλαληαη λα ζπλάπηνπλ πξνγξακκαηηθέο ζπκθσλίεο κε αληηζπκβαιιφκελνπο ην δεκφζην ή ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ. Δδψ, επηρεηξείηαη, θαηά ηα θαηλφκελα, ε ζεζκνζέηεζε ελφο λένπ πιαηζίνπ αλάπηπμεο ζπκπξάμεσλ κεηαμχ Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Ο.Σ.Α., γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ελδηαθέξνπζεο ζπλζήθεο σο πξνο ηνλ ηξφπν θαη ην βαζκφ εκπινθήο ησλ πξψησλ ζηα λέα απηά ζρήκαηα ζπλεξγαζηψλ. Οη πξνγξακκαηηθέο ζπκθσλίεο - θαη εδψ εξρφκαζηε ζην ηξίην ζεκείν - πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ησλ Δημοζίυν Σςμβάζευν Αναθοπάρ πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο θαη γηα ηε ζχλαςή ησλ νπνίσλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο πξνβιέπνπλ ηε ζπκκεηνρή θνξέσλ ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ζηελ εθηέιεζή ηνπο. Δδψ, φκσο, ζεκεηψλνπκε ην εμήο παξάδνμν. Δλψ ν λφκνο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο δήκνπο λα ζπκπξάηηνπλ κε Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο, νχηε νη κελ νχηε νη δε εθπξνζσπνχληαη ζηελ ελλεακειή επηηξνπή γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Οινθιεξσκέλνπ ρεδίνπ Δλζσκάησζεο Πνιηηηθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Κνηλσληθήο Αλαθνξάο. Αληίζεηα, ζπζηήλεηαη κηα πνιπκειήο δηππνπξγηθή επηηξνπή κε εθπξφζσπν αθφκα θαη απφ ην ππνπξγείν Άκπλαο, ζηελ νπνία είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε απνπζία ησλ άκεζα ελδηαθεξνκέλσλ. Σν παξαπάλσ παξάδνμν εληζρχεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν εάλ ιάβνπκε ππφςε φηη πιήζνο άξζξσλ ηνπ Καιιηθξάηε (άξζξα 78, 83, 85, 96, 101, 178 & 202) αιιά θπξίσο ην άξζξν 76 πνπ ζεζπίδεη ηελ Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο θηλείηαη πξνο ηελ αθξηβψο αληίζεηε θαηεχζπλζε. πγθεθξηκέλα ην άξζξν 76 δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα αλάπηπμε ζπλεξγεηψλ κεηαμχ Σ.Α. θαη Φνξέσλ ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο κε ηξφπν δεκνθξαηηθφ θαη ζπκκεηνρηθφ, κε απεπζείαο εθπξνζψπεζε θαη δηαβνχιεπζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Σν άξζξν φκσο γηα ηα Οινθιεξσκέλα ρέδηα Δλζσκάησζεο Πνιηηηθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Κνηλσληθήο Αλαθνξάο ηνπ λφκνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε 10

11 ην πλεχκα ησλ πξνεγνπκέλσλ άξζξσλ ηνπ Καιιηθξάηε αιιά θαη κε ηε γεληθφηεξε θηινζνθία ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο θαη ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο. Κπιηική αποηίμηζη ηος νόμος για ηην Κοινυνική Οικονομία Ο λφκνο γηα ηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία, παξνπζηάδεη ζνβαξέο αδπλακίεο ηηο νπνίεο ζα πξνζπαζήζνπκε λα ζπλνςίζνπκε παξαθάησ: 1. Τηνζεηείηαη έλαο γεληθφο, αζαθήο θαη αλεπαξθήο νξηζκφο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ν νπνίνο επηδέρεηαη πνιιψλ εξκελεηψλ σο πξνο ην πνηνη θνξείο αλήθνπλ ζε απηήλ. 2. Πεξηνξίδεη ηε δξάζε «απφ ηα θάησ». Σν θεληξηθφ θξάηνο κέζα απφ ηηο πηπρέο ηνπ λφκνπ θαίλεηαη λα επηδηψθεη λα θξαηήζεη ππφ έιεγρν ηελ φιε δηαδηθαζία θαη ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ινηπνχο θνξείο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζε νκεξεία, δίλνληαο έκθαζε ζηηο απνθιεηζηηθά θπβεξλεηηθέο επηηξνπέο ειέγρνπ πνπ δηνξίδεη. 3. Σίζεηαη δήηεκα βησζηκφηεηαο ησλ Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ κηα θαη δίλεηαη έκθαζε θπξίσο ζηελ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε (Σακείν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο θιπ). 4. Πξνσζείηαη κηα πεξηζζφηεξν αθαηξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο κε βαζηθφ ζηφρν ηελ παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εξγαζηαθή έληαμε αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο κέζα απφ ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ θνξέσλ ηεο. Όκσο παξαθάκπηεηαη επηκειψο ε δπλαηφηεηα δξαζηεξηνπνίεζεο ζην αγνξαίν ηκήκα. Γίλεη ηελ εληχπσζε φηη ε θνηλσληθή νηθνλνκία δελ εηζρσξεί ζε αγνξαίεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπλεπψο ν ραξαθηήξαο ηεο είλαη πεξηζζφηεξν ππνιεηκκαηηθφο ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο. Τπελζπκίδνπκε ηνλ νξηζκφ ηνπ CIRIEC πνπ παξαζέζακε παξαπάλσ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο "δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ηεο αγνξάο θαη παξάγνπλ αγαζά θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο". 5. Υξεζηκνπνηείηαη επηκειψο ε ιέμε «ηδίσο» ζηελ πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπιινγηθνχ ζθνπνχ («ηδίσο νη πνιηηηζηηθέο, νη πεξηβαιινληηθέο, νη νηθνινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ε αμηνπνίεζε θαη αλάδεημε ηνπηθψλ πξντφλησλ, ε παξνρή 11

12 θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ») ε ρξήζε ηεο νπνίαο φκσο πξνθαιεί ζχγρπζε σο πξνο ην πεδίν εθαξκνγήο. 6. Γηαθξίλεη ηηο εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο ζε "επάισηεο" θαη "εηδηθέο". ηηο εηδηθέο κάιηζηα εληάζζεηαη ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ αλέξγσλ θάηη ην νπνίν δεκηνπξγεί ζνβαξέο παξαλνήζεηο, γηαηί είλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη νη άλεξγνη ζην ζχλνιφ ηνπο ζεσξνχληαη εππαζήο νκάδα. Σν πξφβιεκα κεηαηνπίδεηαη πηα ζε απηνχο, σο δηθφ ηνπο θαη φρη σο πξφβιεκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ίδηαο ηεο αγνξάο θαη ησλ αζθνπκέλσλ πνιηηηθψλ. Οη άλεξγνη πεξηζσξηνπνηνχληαη, θηλδπλεχνπλ λα κεηαηξαπνχλ ζε κηα ππνδεέζηεξε θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ κε ειάρηζηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα έλαληη ησλ «θαλνληθψλ εξγαδνκέλσλ», ειινρεχεη ν θίλδπλνο δηακφξθσζεο κηαο αγνξάο κε εξγαδνκέλνπο δχν ηαρπηήησλ θαη αληηκεησπίδεηαη ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο κε ηηο γλσζηέο πξνλνηαθνχ ηχπνπ πξαθηηθέο πνπ δελ αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα ζηε ξίδα ηνπ νχηε θαη δεκηνπξγνχλ βηψζηκεο ζέζεηο εξγαζίαο. 7. Η πξνζέγγηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ είλαη κνλνδηάζηαηε θαη ειιηπήο κηα θαη αληηιακβάλεηαη ηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία κφλν σο «νηθνλνκία έληαμεο» ησλ θησρφηεξσλ ζηξσκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο αγλνψληαο ηνλ αλαπηπμηαθφ ηεο ραξαθηήξα. 8. Απνπζία δηαβνχιεπζεο κε ηνπο παξαδνζηαθνχο θνξείο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ζηελ ρψξα καο. 9. Η ζπκκεηνρή ησλ Ν.Π.Γ.Γ. κπνξεί λα απνδεηρζεί επλντθφ πεδίν αλάπηπμεο πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ εάλ δελ ππάξρνπλ ζαθή αληηθεηκεληθά θξηηήξηα πξφζιεςεο αλέξγσλ. 10. Σα πνζνζηά δηαλνκήο θεξδψλ είλαη πεξηνξηζηηθά θαη πηζαλψλ λα κελ αληαλαθινχλ ηε δπλακηθή θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο πνιιψλ θνξέσλ. Νέερ Γςναηόηηηερ και Πποοπηικέρ Μνινλφηη, ν λφκνο γηα ηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία παξνπζηάδεη ζεκαληηθά ελ γέλεη πξνβιήκαηα, ελ ηνχηνηο, κπνξεί λα πεη θαλείο φηη δεκηνπξγεί λέεο δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο ηεο Σ.Α. κε Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο ζε έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ ηηο νπνίεο ζα επηρεηξήζνπκε λα παξαζέζνπκε παξαθάησ. 12

13 Η ζπκκεηνρή ησλ Κνηλ..Δπ. Έληαμεο, Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη πιινγηθνχ θνπνχ ζην ζεζκφ ησλ πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ηφζν γηα ηηο Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ κηα κνλαδηθή επθαηξία λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ άκεζα ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ θαηαζηαηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ φζν θαη γηα ηελ Σ.Α. ε νπνία βξίζθεηαη ζηε ζέζε λα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο αλζξψπηλν δπλακηθφ γηα λα θαιχςεη θελά ζηελ άζθεζε ηεο θνηλσληθήο ηεο πνιηηηθήο πνπ απνξξένπλ απφ έιιεηςε πφξσλ, θαηάξγεζε θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ή ζηειερηαθή αλεπάξθεηα. Δηδηθά φζνλ αθνξά πξνγξάκκαηα έληαμεο, ε Σ.Α. έρεη ήδε κεγάιε εκπεηξία απφ δξάζεηο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί έσο ζήκεξα απφ ηελ ίδηα θαη σο εθ ηνχηνπ κπνξεί λα πξνβεί ζε απνηειεζκαηηθφ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ ηα νπνία ζα αλαιακβάλνληαη εμ νινθιήξνπ απφ Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο ή κε ηε ζπκκεηνρή ησλ δήκσλ κέζσ ησλ Ν.Π.Γ.Γ. ηνπο. Η δπλαηφηεηα ππνγξαθήο ζπκβάζεσλ κε Κνηλ..Δπ., δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο γηα απνηειεζκαηηθή νξηδφληηα ζπλεξγαζία θνξέσλ θαη Σ.Α. Ο ξφινο ησλ δήκσλ ζην θνκκάηη ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο θαηαλνκήο πφξσλ θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο κηα θαη απφ φια ηα παξαπάλσ θξίλεηαη θαηά κεγάιν πνζνζηφ ε επηηπρία ηνπο. Με ζθνπφ ηελ θαιχηεξε απνηχπσζε ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζε θάζε δήκν, θξίλεηαη ζθφπηκε ε εθπφλεζε κειεηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο θάιπςεο ηνπηθψλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ θαη ηεο αλάπηπμεο βηψζηκσλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (ππεξεζίεο θαη παξαγσγή) ζηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. Οη δήκνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε ηα θαηά ηφπνπο γξαθεία ηνπ ΟΑΔΓ γηα ηελ ζηήξημε ησλ Κνηλ..Δπ. Έληαμεο. Απηά ηα ζρήκαηα ζπλεξγαζίαο κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ θαη κε ηε ζπκκεηνρή εξγαηηθψλ θέληξσλ ή άιισλ θνηλσληθψλ θνξέσλ, γηα ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ζε ηνκείο φπσο ην πεξηβάιινλ, ε πνηφηεηα δσήο, ν πνιηηηζκφο θαη ν ηνπξηζκφο. Σερλνγλσζία κπνξεί λα αλαδεηεζεί εθηφο απφ ηε ρψξα καο θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν κηα θαη νη Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο Έληαμεο, γλσζηέο σο Wises (Work Integration 13

14 Social Enterprises) έρνπλ αλαπηπρζεί ηδηαίηεξα ζην εμσηεξηθφ θαη ππάξρεη εκπεηξία σο πξνο ηηο θαιέο πξαθηηθέο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Τπάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα δηαδεκνηηθψλ ζπλεξγαζηψλ γηα ηε δηάδνζε θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζε φιε ηελ Διιάδα. Γεκηνπξγνχληαη πξνυπνζέζεηο νξγάλσζεο ζε ζπζηεκαηηθή βάζε ζεκαηηθψλ δξάζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο πιινγηθνχ θνπνχ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηνκείο φπσο ην πεξηβάιινλ, ν πνιηηηζκφο θαη ν ηνπξηζκφο κε ζθνπφ ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ησλ δήκσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ. Γηαγξάθνληαη επίζεο λέεο δπλαηφηεηεο γηα θνηλή δξαζηεξηνπνίεζε Ο.Σ.Α. θαη Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε επηκέξνπο κνξθψλ ηνπξηζκνχ φπσο ν αγξνηνπξηζκφο ή ν νηθνηνπξηζκφο πφιεο, ν ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο, ν ζπλεδξηαθφο θιπ. Οη δήκνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζχκπξαμεο κε Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο πιινγηθνχ θνπνχ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα πνιηηηζηηθά γηα ηελ δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ, θεζηηβάι, ζπλαπιηψλ, γηνξηψλ, ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ θιπ. θαζψο θαη ίδξπζεο Γξαθείνπ Τπνζηήξημεο Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ινηπψλ θνξέσλ Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ζην νπνίν ζα ηεξείηαη βάζε δεδνκέλσλ κε φιεο ηνπο θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ηνπ δήκνπ. Η πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ ηφζν εληφο ηνπ δήκνπ φζν θαη δηαδεκνηηθά κπνξεί λα γίλεη κέζσ ελδηάκεζσλ θνξέσλ φπσο π.ρ. ηεο ΚΔΓΔ. Οη Ο.Σ.Α. κπνξνχλ κέζσ ενημεπυηικών ζςνανηήζευν γχξσ απφ ηηο δξάζεηο ησλ θνξέσλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο ζε απηνχο θαζψο θαη κέζσ διοπγάνυζηρ ζςνεδπίυν θαη ημεπίδυν λα εληζρχνπλ ην επίπεδν πιεξνθφξεζεο θαη ζπκκεηνρήο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Μία θαιή πξαθηηθή ζα ήηαλ ε δεκηνπξγία δπλακηθνχ Ιnternet portal κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε αιιά θαη ηε δηαβνχιεπζε, κε δπλαηφηεηα ζπλερνχο ελεκέξσζεο φζνλ αθνξά ηηο 14

15 δξαζηεξηφηεηεο ή ηα πξνγξάκκαηα ηνπ δήκνπ θαη ησλ Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ αιιά θαη δπλαηφηεηα δηαιφγνπ κε ηνπο δεκφηεο γχξσ απφ πξνβιήκαηα, πξνηάζεηο θαη ζρφιηα. Αληηπξνζψπεπζε ζε ηζηνζειίδεο κοινυνικήρ δικηύυζηρ κε ζθνπφ ηελ πξνβνιή ησλ δξάζεσλ θαη ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ. Άιιε κία δπλαηφηεηα πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε είλαη ε πξνψζεζε ηεο δηθηχσζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ εηαηξηψλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ε Σ.Α.. Δπίζεο, ε αξιοποίηζη ακινήηυν κέζσ εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ πξνγξακκάησλ θαη ρξήζε ηνπο είηε σο θνηηίδεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο είηε σο καηοικίερ με πολύ σαμηλό μίζθυμα ζε οικογένειερ με παπάλληλη θέζπιζη κοινυνικών κπιηηπίυν. Γεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ζπλεξγαζία κε Κνηλ..Δπ. Φξνληίδαο γηα παποσή ςπηπεζιών τςσοκοινυνικήρ μέπιμναρ ζε δεκφηεο αιιά θαη ζε ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζε ππνζηήξημε εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ φπσο απηέο νξίδνληαη ζην λνκνζρέδην. Γηακνξθψλνληαη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ζηήξημε θαη αλάπηπμε αγνξψλ ηνπηθψλ πξντφλησλ πνπ ζα δηαηίζεληαη απεπζείαο απφ ηνπο παξαγσγνχο ή απφ Κνηλ..Δπ. Έληαμεο ή πιινγηθνχ θνπνχ ρσξίο κεζάδνληεο. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πξννπηηθή κειέηεο ησλ δπλαηνηήησλ γηα ίδξπζε Ηζηθψλ Σξαπεδψλ ή Υξνλνηξαπεδψλ γηα ζηήξημε ηεο Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ήδε ππάξρνπζεο δνκέο ηνπ εμσηεξηθνχ θαζψο θαη ε ζχκπξαμε κε Κνηλ..Δπ. πιινγηθνχ θνπνχ κε ζθνπφ ηελ παξνρή εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ζεκηλαξίσλ ζε δεκφηεο π.ρ. βαζηθέο δεμηφηεηεο ζηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ζεκηλάξηα απηνθαηαλάισζεο θιπ. Σέινο, Μνληεινπνίεζε θαη πξνηππνπνίεζε παξεκβάζεσλ Γςζκολίερ και Δμπόδια 15

16 Αλαθεξζήθακε ήδε ζηελ θξηηηθή γχξσ απφ ην λφκν θαζψο θαη ζηα ζεκεία ζηα νπνία παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο αζάθεηεο θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ βαζηθά εκπφδηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ. Οη δήκνη θαινχληαη κέζα απφ ηνλ Καιιηθξάηε λα πινπνηήζνπλ έλαλ θεληξηθφ ζρεδηαζκφ κέζσ ηεο δηάδξαζεο κε φινπο ηνπο θνηλσληθνχο θνξείο θαη θπζηθά κε ηηο Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο. Μία απφ ηηο θπξηφηεξεο πξνθιήζεηο πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ είλαη ην δήηεκα ηεο βησζηκφηεηαο ησλ Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ κηα θαη ν λφκνο δίλεη ππέξκεηξε βαξχηεηα ζηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο αιιά παξαιείπεη λα πξνβιέςεη ηνπο κεραληζκνχο εθείλνπο θαη ηα εξγαιεία πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηε βησζηκφηεηά ηνπο. Η πξφβιεςε γηα ζχζηαζε δηππνπξγηθήο επηηξνπήο κε κέιε απφ δηάθνξα ππνπξγεία αιιά κε ηελ απνπζία ηεο Σ.Α. θαη ησλ θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία ππάξρεη πεξίπησζε λα νδεγήζεη ζε αλειαζηηθφηεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ, θαζπζηεξήζεηο, έιιεηςε ζπληνληζκνχ θαη θπξίσο ακθίβνιε απνηειεζκαηηθφηεηα. Ο ξφινο ηνπ ελδηάκεζνπ θνξέα ζα κπνξνχζε γηα παξάδεηγκα λα αλαηεζεί ζηελ ΚΔΓΔ έηζη ψζηε ηνπιάρηζηνλ λα εθπξνζσπείηαη θαη ε Σ.Α. ζε απηή ηελ επηηξνπή. Η αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πνπ εληάζζνληαη ζηα πιαίζηα ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ πξσηνβνπιίεο πνπ μεθηλνχλ «απφ θάησ» θαη γηα ην ιφγν απηφ ε ζχζηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηηξνπήο δε ζπλάδεη κε ηε θχζε ησλ θνξέσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ Σνκέα. Δπίζεο, ζεκαληηθφο είλαη θαη ν θίλδπλνο αλάπηπμεο πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ ζηνλ ηξφπν πνπ ζα απνθαζίδεη ε δηππνπξγηθή επηηξνπή φζν θαη ζηηο ππνγξαθέο κλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο. Θα πξέπεη λα ζεζπηζηνχλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα γηα ηελ ππνγξαθή πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ κε πιήξε δηαθάλεηα θαη απνηειεζκαηηθνχο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο. Η ζπκκεηνρή Ν.Π.Γ.Γ. ζηα λέα ζρήκαηα, ελέρεη θαη θηλδχλνπο πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δχλαληαη λα ακθηζβεηήζνπλ ηνλ ίδην ηνλ ραξαθηήξα ησλ Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ. Κίλδπλνη πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πειαηεηαθή ανηίλητη ηεο εμππεξέηεζεο ησλ εκεηέξσλ εληφο ηνπ δήκνπ, θίλδπλνη οικονομικήρ θύζευρ φπσο ην πσο ζα γίλεηαη ε δηαρείξηζε ησλ θνλδπιίσλ, θίλδπλνη πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην βαθμό ζςμμεηοσήρ ηυν 16

17 Ν.Π.Δ.Δ. ζηε ιήςε ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ γηα ην κέιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο θαη δηνίθεζεο, θίλδπλνη πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δπζθνιία κέηξεζεο ηνπ κοινυνικού οθέλοςρ απφ ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηέινο θίλδπλνη αλλοίυζηρ ηηρ θύζηρ ηυν Κοινυνικών Επισειπήζευν κεηαηξέπνληάο ηεο απφ πξσηνβνπιίεο πνπ μεθηλνχλ απφ ηε βάζε, απφ ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία, βαζηθφ εξγαιείν ηεο Σ.Α. γηα εξγαζηαθή νκεξία θαη εθκεηάιιεπζε ησλ ίδησλ ησλ δεκνηψλ ηεο. Αο κελ μερλάκε πσο κε απηφλ ηνλ ηξφπν έλα απφ ηα βαζηθά θξηηήξηα ιεηηνπξγίαο ησλ Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ, απηφ ηεο "αλεμαξηεζίαο απέλαληη ζην θξάηνο ή ζε θάζε δεκφζηα ζπιινγηθφηεηα" ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε. εκαληηθφ εκπφδην ζηελ φιε πξνζπάζεηα, απνηειεί θαη ε δπζπηζηία πξνο ηνπο θνξείο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα καο θαη είλαη απνηέιεζκα ηεο ειιηπνχο πιεξνθφξεζεο θαη εθπαίδεπζεο. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα κελ ζεσξεζνχλ νη εξγαδφκελνη ζηηο Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο σο εξγαδφκελνη δεχηεξεο θαηεγνξίαο κε ιηγφηεξα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα απφ ηνπο ππνινίπνπο. Η έιιεηςε πφξσλ απνηειεί ζνβαξφ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα πνπ ζα αληηκεησπίζεη ε Σ.Α. εηδηθά ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζπγθπξία πνπ δηαλχεη ε παηξίδα καο. Όιεο νη ελέξγεηεο ζρεδηαζκνχ, νξγάλσζεο, πξνψζεζεο, εθπαίδεπζεο ζηειερψλ θαη εξγαδνκέλσλ, δηαρείξηζεο πφξσλ, δηάζεζεο πιηθνχ, εξεπλψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, αλάιπζεο αλαγθψλ, βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, δηαηήξεζεο γξαθείνπ ππνζηήξημεο Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ, ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ θιπ. ζα πξέπεη λα θαιπθζνχλ νηθνλνκηθά απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δήκνπο θάηη ην νπνίν απνηειεί κία ζεκαληηθή πξφθιεζε. ε φιεο απηέο ηηο δξάζεηο ζα πξέπεη λα γίλεη ε θαιχηεξε δπλαηή εθκεηάιιεπζε εζεινληψλ, εξγαδνκέλσλ ζε Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο θαη ινηπνχο θνξείο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε κεγαιχηεξε δπλαηή απφδνζε κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο. Σέινο, πνιχ ζεκαληηθή ζηελ φιε δηαδηθαζία κπνξεί λα απνδεηρζεί ε εκπεηξία πνπ έρνπλ αλαπηχμεη πνιινί θνξείο φπσο Μ.Κ.Ο., εζεινληηθέο νξγαλψζεηο θαη νξγαλψζεηο ηεο 17

18 θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη εδψ θαη ρξφληα θαη έρνπλ ζπζζσξεχζεη πνιχηηκε εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία. Γε ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα αληηκεησπίζνπλ ηηο Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο ηνπ λφκνπ σο αληαγσληζηηθέο αιιά σο βαζηθνχο εηαίξνπο ζηελ πξνζπάζεηα γηα αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ζηε ρψξα θαη γηα φζν ην δπλαηφλ πην ζηνρεπκέλε θαη απνηειεζκαηηθή δξάζε ζε ηνπηθφ επίπεδν. Επίλογος πλνςίδνληαο, ε Σ.Α. βξίζθεηαη αληηκέησπε κε κνλαδηθέο πξνθιήζεηο θαη θαιείηαη - κέζσ ελφο ζχλζεηνπ πιέγκαηνο απμεκέλσλ αξκνδηνηήησλ θαη ελφο δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο κε έκθαζε ζηε δηαβνχιεπζε, φπσο πξνβιέπεηαη θαη ζηνλ Καιιηθξάηε, λα αλαπηχμεη ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ο λφκνο γηα ηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία, παξά ηα επηκέξνπο πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδεη κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε έλα ζεζκηθφ εξγαιείν γηα ηνπο Ο.Σ.Α. κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. Οη δήκνη βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε κία κνλαδηθή πξφθιεζε. Απφ ηε κία λα πξνρσξήζνπλ ζε έλα ζηξαηεγηθφ θεληξηθφ ζρεδηαζκφ πνπ ελδερνκέλσο ζα θιεζνχλ λα ζηεξίμνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ νη Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο θαη νη ινηπνί θνξείο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο δειαδή λα αλαπηχμνπλ κία «απφ επάλσ πξνο ηα θάησ» πνιηηηθή ε νπνία φκσο ζα δηακνξθψλεηαη κέζα απφ κία «απφ θάησ πξνο ηα επάλσ» αλαηξνθνδφηεζε, απνηέιεζκα ηεο δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο φισλ ησλ άκεζα εκπιεθνκέλσλ ζηελ φιε δηαδηθαζία. εκείν ηνκήο απηψλ ησλ δχν αληίξξνπσλ θαηεπζχλζεσλ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ νη Γεκνηηθέο Δπηηξνπέο Γηαβνχιεπζεο, ζηφρνο ησλ νπνίσλ πξέπεη λα είλαη ε φζν ην δπλαηφλ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Σν κεγάιν ζηνίρεκα γηα ηελ Σ.Α. είλαη ην θαηά πφζν ζα κπνξέζεη λα πξνσζήζεη ζπζηεκαηηθά, απνθαζηζηηθά θαη ζπγθξνηεκέλα ηελ νξηδφληηα ζπλεξγαζία ησλ θνξέσλ θαη κέζα απφ ηε δηαβνχιεπζε θαη ηηο λέεο δπλαηφηεηεο πνπ ν λφκνο γηα ηελ Κνηλσληθή 18

19 Οηθνλνκία δηακνξθψλεη θαη ηειηθά λα δεκηνπξγήζεη ηνπο θαηάιιεινπο φξνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο σο εγγχεζε γηα έλα βηψζηκν θαη θνηλσληθά ιεηηνπξγηθφ αζηηθφ θαη φρη κφλν, πεξηβάιινλ. Ξενόγλυζζη Βιβλιογπαθία Borzaga, C., & Santuari, A. (2003). New trends in the non-profit sector in Europe: The emergence of social entrepreneurship. In: OECD (Ed.), The nonprofit sector in a changing economy (pp ). Paris: OECD. Bruno Roelants. (2002). PRAHA SOCIAL ECONOMY ENLARGING THE SOCIAL ECONOMY, First European Social Economy Conference in Central and Eastern Europe, Preparatory Dossier, p.25. (http://www.unikassel.de/fb5/soziologie/sel/sommerschule/www.sommerschule.data/pdfs/praha%20engl.pdf) Cace Sorin, Arpinte, Daniel, Cace, Sorina, Cojocaru, Stefan. (2011). The Social Economy. An Integrating Approach, Transylvanian Review of Administrative Sciences, 33E, pp , CIRIEC (2006) Manual for drawing up the satellite accounts of companies in the social economy: co-operatives and mutual societies, On behalf of the European Commission, Enterprise and Industry Directorate General, carried out by CIRIEC (Centre Internationale de Recherches et del Information sur l Économie Sociale et Coopérative) CIRIEC. (2007). The Social Economy in the European Union, Brussels: European Economic and Social Committee. Comedia. (2005). The Intercultural City: Making the Most of Diversity A Study for One North East into The Attraction and Retention of Migrants to the Tyne and Wear City Region. 19

20 Defourny, J. (2004) "Social Enterprise In An Enlarged Europe: Concept And Realities", EMES European Research Network Defourny, J. (2004). L émergence du concept d entreprise sociale. Reflets Perspectives de la vie économique, Tome XLIII, no 3, pp Defourny, J. and Develtere, P. (1999), "Social Economy: the Worldwide Making of a Third Sector" in Social economy. North and South, J. Defourny, P. Develtere and B. Fonteneau (eds.), De Boeck, Bruxelles, 1999, pp DIESIS (2008) Map of EU and national social economy institutions and organisations. Diesis (2009). Learning for change. A better future for the social economy. Baseline study. Annex 1. Saatavissa: Dorotea Daniel (2006). Social Economy/Social Enterprises :A Tool for Fighting Poverty and Social Inclusion. Evans, Mel & Syrett, Stephen. (2007). Generating social capital: the social economy and local economic development, European Urban and Regional Studies, 14, Galliano, R. (2003). Social Economy Entrepreneurship and Local Development. AsanEurada. (http://www.oecd.org/dataoecd/21/55/ pdf) Giulia Galera. (2009). The Impact Of Social Enterprises And Co-Operatives Upon Socio-Economic Development In Poland, Emes Conferences Selected Papers Series (http://www.emes.net/fileadmin/emes/pdf_files/selected_papers/serie_1_theme_4/ecsp- B08-21 Galera_.pdf) 20

21 Neamtan Nancy (2009). Social economy: concepts and challenges Universitas Forum: International Journal on Human Development and International Cooperation, 1 (3). ISSN OECD. (2007). Social Enterprise In An Evolving Economy: From Non-Profit Organizations To Social Enterprises, Summary Report. Δλληνόγλυζζη βιβλιογπαθία Ναζηνχιαο Ισάλλεο. (2010). "Η Κνηλσληθή Οηθνλνκία ηεο Διιάδνο θαη ην Κνηλσληθφ ηεο Κεθάιαην", Δθδφζεηο Οξζφο Λφγνο, Μεηξνζχιε Μαξία. (2007). Μειέηε ηνπ ζεζκηθνχ θαη λνκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο - Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο, Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ, Ιλζηηηνχην Κνηλσληθήο Πνιίηηθεο. Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, Μειέηε ηνπ Δζεινληηζµνχ ζηελ Διιάδα, Αλάδνρνο: Mindwell A.E., «Πξφηαζε Γεκηνπξγίαο Πιαηζίνπ γηα ηε ζεζκηθή, δηνηθεηηθή θαη ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ αλαιακβάλνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα», Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία EQUAL, Δζληθφ Θεκαηηθφ Γίθηπν γηα ηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία /aimages/PROTASH_PLAISIOU_ doc Μπηηζάλε Δ., Μαπξέαο Κ., Σζνχληαο Κ. (2003) «Μειέηε Θεζκηθνχ Πιαηζίνπ Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ», Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία EQUAL, Αλαπηπμηαθή χκπξαμε «χκθσλν Πξνψζεζεο ηεο Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Αηησιναθαξλαλία» ΣΔΙ Καιακάηαο. 21

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Μ.Μ.Δ.»

«ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Μ.Μ.Δ.» ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ «ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Μ.Μ.Δ.» ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΛΑΓΟΓΖΜΟΤ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΦΧΣΔΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΟΥΖ»

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΟΥΖ» ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΟΥΖ» ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ: ΑΓΡΟΣΗΚΟΗ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ ΑΡΓΟΛΗΓΑ 2010-2011 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΤΜΠΡΑΞΔΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΤΜΠΡΑΞΔΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΣ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΤΜΠΡΑΞΔΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)...

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 ABSTRACT... 3 ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΣΜΗΔΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΧΝ... 4 ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 7 Γεληθά ζηνηρεηά ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο... 7 1.1 Θεζκηθφ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΖΜΔΡΑ: ΚΡΗΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ω ΠΡΟΠΑΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I Θανάσης Μανιάτης Όκηινο Μαξμηζηηθώλ Δξεπλώλ Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ --------------------------------------------------------- ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «Home Exchange: Μία θαηλνηόκα, ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνύ» Κνθθίλεο Μηραήι Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε.

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε. ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ει.2 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6 1.1. Ο ξόινο ηεο θαηάξηηζεο-γηα βίνπ κάζεζεο 6 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ»

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΑΛΔΝΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ Κ.Γ.Ο.Κ.Π. ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ αλέξγσλ ζην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Μνληέιν. Σα παξαδείγκαηα ζηελ Διιάδα θαη ηε Γεξκαλία.» Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η

Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Π Ο Τ Ρ Γ Δ Ι Ο Γ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Κ Η Μ Δ Σ Α Ρ Ρ Τ Θ Μ Ι Η & ΗΛΔ Κ Σ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Γ Ι Α Κ Τ Β Δ Ρ Ν Η Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ Κ Α Ι Ν Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ

ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ εξαθείκ Πνιύδνο 1 & ηαπξνύια Αζάλαηνπ 2 Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξ. Αλάπηπμεο Πεξίιεςε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ : 2011-2012 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηάζηρωζη Στεδίοσ Μάρκεηινγκ (Marketing Plan) ζε Επιτείρηζη Προώθηζης

Διαβάστε περισσότερα

Οη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο Απαζρόιεζεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

Οη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο Απαζρόιεζεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Κεθάιαην πξψην... 7 Ζ αγνξά εξγαζίαο... 7 Γαιιία... 8 Γεξκαλία... 11 Διιάδα... 15 Ηξιαλδία... 16 Κχπξνο... 18 Ληζνπαλία... 19 Μεγάιε Βξεηαλία... 20 νπεδία... 21 Φηλιαλδία...

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γεληόγλοσ Χριζηίνα Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Βιβλιοθηκονόμορ MSc, MBA, Παηηζίων 76, 10434 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ERB Αζθαλιζηικέρ Τπηπεζίερ ΑΕΜΑ Εηαηξεία κεζηηείαο αζθαιίζεσλ & δηαρείξηζεο θηλδύλσλ Έηνο ίδξπζεο : 1992 Αξηζκόο πξνζσπηθνύ : 33 Δηαρείξηζε αζθαιίζηξσλ 2014 ύςνπο άλσ ησλ 30.000.000

Διαβάστε περισσότερα

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων 1. Ση εηλαη «νξγαλσζε»; 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ & ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ Α ΜΔΡΟ «Ζ ΟΡΓΑΝΩΖ» Δίλαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ -ηδηφηεηα πνπ δηαθξίλεη ή δηαζέηεη έλαο νξγαληζκφο,

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΔΠΑΝΤΠΟΒΟΛΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ Α. (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ.

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΔΠΑΝΤΠΟΒΟΛΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ Α. (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ (ΔΤΔΓ Δκπ.) ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΑΝΗΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ -

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ - Προοίμιο «ε κηα βηνκεραληθή θνηλσλία κφλεο ζεκαληηθέο κνλάδεο ηνπηθήο δηνηθήζεσο είλαη ε επηρείξεζε θαη ην εξγνζηάζην. Ζ παξαθκή ηεο παξαδνζηαθήο κνξθήο ηνπηθήο δηνηθήζεσο, ζπγθεθξηκέλα ηεο δεκνηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ».

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Α.Σ.Δ.Η. ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ...... Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: Σοςπιζηικήρ Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Οργανι σμοί Δι αχεί ρι σης Προορι σμών Και Νέες Τεχνολογί ες: ηπαηηγικέρ Και Δθαπμογέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ζεζκόο ηεο πνιηηηζηηθήο ρνξεγίαο, ωο κέζν ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα