Γιαμοπθώνονηαρ ηον ηομέα ηηρ Κοινυνικήρ Οικονομίαρ ζηην Δλλάδα. Πποοπηικέρ και πποκλήζειρ για ηοςρ Καλλικπάηειοςρ Γήμοςρ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιαμοπθώνονηαρ ηον ηομέα ηηρ Κοινυνικήρ Οικονομίαρ ζηην Δλλάδα. Πποοπηικέρ και πποκλήζειρ για ηοςρ Καλλικπάηειοςρ Γήμοςρ."

Transcript

1 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, Ννεκβξίνπ 2011 Γιαμοπθώνονηαρ ηον ηομέα ηηρ Κοινυνικήρ Οικονομίαρ ζηην Δλλάδα. Πποοπηικέρ και πποκλήζειρ για ηοςρ Καλλικπάηειοςρ Γήμοςρ. Ανηώνηρ Μυςζίδηρ, Χπήζηορ Τζιλίκηρ Πάληεην Παλεπηζηήκην Πεπίλητη: Tα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα απμαλφκελε ζπδήηεζε γχξσ απφ ην πεξηερφκελν θαη ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο πηπρέο ηεο έλλνηαο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο. Ο φινο πξνβιεκαηηζκφο θαη ε έληαζε ησλ αλαδεηήζεσλ γχξσ απφ ηηο δπλεηηθέο κνξθέο, ηνπο πηζαλνχο θνξείο θαη ηα αληηθείκελα εθαξκνγήο ηεο ππξνδφηεζαλ δηεζλψο ζεκαληηθέο ζεσξεηηθέο θαηαζέζεηο αιιά θαη ηδενινγηθέο αληηπαξαζέζεηο. Παξά ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη θαζνιηθά απνδεθηφο νξηζκφο γηα ηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία, σζηφζν ν νξηζκφο πνπ έρεη δψζεη ην Γηεζλέο Κέληξν Έξεπλαο θαη Πιεξνθφξεζεο γηα ηε Γεκφζηα, Κνηλσληθή θαη πλεηαηξηζηηθή Οηθνλνκία (CIRIEC) θαίλεηαη λα ζπγθεληξψλεη ηε κεγαιχηεξε ζπλαίλεζε ζηνλ επξσπατθφ ρψξν. Η ζεκαζία ηνπ ηνκέα ζε επξσπατθφ επίπεδν είλαη αμηφινγε κηα θαη ζε απηφλ εληάζζεηαη ην 10% ησλ επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ, απαζρνιεί πεξίπνπ 11 εθαη. εξγαδνκέλνπο, αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 5,9% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο θαη ην 6,7% ηεο κηζζσηήο απαζρφιεζεο ηελ ψξα πνπ ζηελ ρψξα καο ηα αληίζηνηρα πνζνζηά είλαη κφιηο 1,8% θαη 3,3%. 1

2 Ο ηνκέαο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ζεζκνζεηείηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα κε ηελ ςήθηζε ηνπ αληίζηνηρνπ λφκνπ. ηελ εηζήγεζε απηή επηρεηξείηαη κηα πξψηε θξηηηθή απνηίκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηνπ πλεχκαηνο θαη ησλ πξνζέζεσλ πνπ δηαθαίλνληαη ζην λφκν ζε ζρέζε κε ηε ζεκεξηλή «θαιιηθξαηηθή» πξαγκαηηθφηεηα ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη κειεηψληαη νη δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζε κνξθέο ή θνξείο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. Διζαγυγή Η έλλνηα ηεο Kνηλσληθήο Oηθνλνκίαο, σο λνεηηθή ζχιιεςε θαη νξγαλσηηθφ κφξθσκα δελ είλαη θαηλνχξηα. Δληάζζεηαη ζην επξχηεξν πιαίζην ησλ αιιειέγγπσλ κνξθψλ θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο θαη πξάμεο ζηελ ηζηνξία ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ. Μπνξεί, κάιηζηα, λα ππνζηεξίμεη θαλείο φηη σο έλλνηα παξνπζηάδεη κηα ηδηαίηεξε δπλακηθή, φηη, δειαδή, εμειίζζεηαη ζπλερψο θαη αλαδηακνξθψλεηαη ηζηνξηθά κέζα απφ ηα δηάθνξα εζληθά, ζξεζθεπηηθά, πνιηηηθά, ηδενινγηθά θαη θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε ηφπνπ. Όπσο ζεκεηψλεη ν Defourny (Defourny, 2000), νη ξίδεο ηεο εληνπίδνληαη βαζηά κέζα ζην ρξφλν, ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο ηεο αξραίαο Αηγχπηνπ, ζηηο «ζξεζθεπηηθέο αδειθφηεηεο» ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, θαη ζηηο ζπληερλίεο θαη αδειθφηεηεο ησλ Ρσκαίσλ. Αθφκα θαη ε ζχιιεςε ηεο «ζχγρξνλεο» έλλνηαο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο, ρξνλνινγείηαη ήδε απφ ηνλ 19ν αηψλα, φηαλ λέεο ηδέεο (βιέπε Οπηνπηθνί νζηαιηζηέο, Ρνηζληέτι,, Ρατθάηδελ, νπιηδε-νηέιηηο θιπ.), λένη ηχπνη θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ δεκηνπξγήζεθαλ ζπιινγηθά απφ νκάδεο αλζξψπσλ σο απάληεζε ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ ιφγσ ησλ δξαζηηθψλ αιιαγψλ πνπ επέθεξε ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη γεληθφηεξα ε κεηάβαζε απφ ηε θενπδαξρία ζηνλ θαπηηαιηζκφ θαη ηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο. Μέρξη ζήκεξα, έρνπλ δηαηππσζεί πνιινί νξηζκνί γηα ην ηη νλνκάδνπκε Κνηλσληθή Οηθνλνκία. Παξφια απηά, ν ζαθήο ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο εμαθνινπζεί λα παξνπζηάδεη ζνβαξέο αδπλακίεο ιφγσ θπξίσο ηεο θχζεο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ φξνπ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε θξάζε ηνπ Bruno Roelants ζην ζπλέδξην Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ζηελ Πξάγα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2002 φηη «θαλέλαο δελ μέξεη πεξί ηίλνο αθξηβψο πξφθεηηαη, αιιά φινη μέξνπλ φηη ππάξρεη» (Bruno Roelants, 2002). 2

3 Η Έννοια ηηρ Κοινυνικήρ Οικονομίαρ Παξά ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο γηα ηνλ φξν Κνηλσληθή Οηθνλνκία (S.Cace, Arpinte, C.Cace, Cojocaru,, 2011, DIESIS, 2008,2006), σζηφζν απηφο πνπ έρεη δηαηππψζεη ην CIRIEC (International Center of Research and Information on the Public, Social and Cooperative Economy) θαίλεηαη λα ζπγθεληξψλεη ηε κεγαιχηεξε ζπλαίλεζε ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν. (CIRIEC, 2006, Ναζηνχιαο, 2010). χκθσλα κε απηφλ "Κνηλσληθή Οηθνλνκία είλαη ην ζχλνιν ησλ ιδιυηικών, ηςπικά ζςγκποηημένυν επηρεηξήζεσλ, κε αςηονομία αποθάζευν θαη ελεςθεπία ζςμμεηοσήρ, πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα ηελ εξςπηπέηηζη ηυν αναγκών ηυν μελών ηοςρ μέζα από ηην αγοπά, παξάγνληαο αγαζά θαη παξέρνληαο ππεξεζίεο, αζθάιεηα θαη ρξεκαηνδφηεζε, ε παξαγσγή ησλ απνθάζεσλ θαη θάζε δηαλνκή ησλ θεξδψλ ή ησλ πιενλαζκάησλ κεηαμχ ησλ κειψλ, δε ζςνδέονηαι άμεζα με ηο κεθάλαιο ή ηιρ ζςνδπομέρ απφ κέξνπο ησλ κειψλ, θάζε έλα απφ ηα νπνία έρεη θαη μία τήθο. Η Κνηλσληθή Οηθνλνκία επίζεο πεξηιακβάλεη ηδησηηθνχο, ηππηθά ζπγθξνηεκέλνπο νξγαληζκνχο κε απηνλνκία απνθάζεσλ θαη ειεπζεξία ζπκκεηνρήο, πος παπάγοςν μη αγοπαίερ ςπηπεζίερ γηα ηα λνηθνθπξηά θαη ηα νπνία πιενλάζκαηα ησλ νπνίσλ, δελ κπνξνχλ λα πεξηέιζνπλ ζηελ θαηνρή ησλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ πνπ ηνπο δεκηνπξγνχλ, ηνπο ειέγρνπλ ή ηνπο ρξεκαηνδνηνχλ" (CIRIEC, 2007, p.20). Αλαιχνληαο ηνλ νξηζκφ ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ, δηαθξίλνπκε ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα Ιδησηηθέο (εθηφο ηνπ άκεζνπ θξαηηθνχ ειέγρνπ), ηππηθά ζπγθξνηεκέλεο επηρεηξήζεηο (λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο πξνζψπσλ), κε απηνλνκία απνθάζεσλ (απηνδηνίθεηεο, αλεμάξηεηεο, νξίδνπλ δηθέο ηνπο δηνηθήζεηο), κε ειεπζεξία ζπκκεηνρήο (αλνηθηέο ζε λέα κέιε). Δπηπιένλ, δεκηνπξγνχληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ κειψλ ηνπο (πξνηεξαηφηεηα ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ίδησλ ησλ κειψλ ηνπο θαη δεπηεξεπφλησο ην θέξδνο), δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ηεο αγνξάο (κε φξνπο αγνξάο- νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ελέρνπλ επηρεηξεκαηηθφ ξίζθν), παξάγνπλ αγαζά θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο (θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα αγνξαίσλ θαη κε δξαζηεξηνηήησλ), ε παξαγσγή ησλ απνθάζεσλ θαη θάζε δηαλνκή ησλ θεξδψλ ή ησλ πιενλαζκάησλ κεηαμχ ησλ κειψλ, δε 3

4 ζπλδένληαη άκεζα κε ην θεθάιαην ή ηηο ζπλδξνκέο απφ κέξνπο ησλ κειψλ (δελ ππάξρνπλ πιεηνςεθηθά παθέηα φπσο ζηηο θιαζζηθέο επηρεηξήζεηο), θάζε κέινο έρεη κία ςήθν (επηθξαηεί ε αξρή ηεο δεκνθξαηίαο) θαη δχλαληαη λα παξάγνπλ θαη κε αγνξαίεο ππεξεζίεο. Ο παξαπάλσ νξηζκφο φρη κφλν νξηνζεηεί ην ρψξν ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο, αιιά ηαπηφρξνλα απνηππψλεη κε ζαθήλεηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο απηνχ θαη θαινχληαη Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο. Τπάξρνπλ δχν θχξηεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο σο πξνο ην πνηνη θνξείο αλήθνπλ ζηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία. Η Θεζκηθή-Ννκηθή Πξνζέγγηζε θαη ε Καλνληζηηθή πξνζέγγηζε (Defourny, 1999). χκθσλα κε ηελ πξψηε νη θνξείο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο: α) πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο, β) «Κνηλσλίεο αιιεινβνήζεηαο» θαη γ) σκαηεία ή Οξγαληζκνί («Δλψζεηο»). Δικόνα 1 Καηεγνξίεο Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ - Θεζκηθή-Ννκηθή Πξνζέγγηζε χκθσλα κε ηελ δεχηεξε, ε θνηλσληθή νηθνλνκία αθνξά ζε νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαιακβάλνληαη απφ επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο, θπξίσο ζπλεηαηξηζκνχο, θνηλσλίεο αιιεινβνήζεηαο θαη ζσκαηεία (ελψζεηο), ε ζηάζε ησλ νπνίσλ δηέπεηαη απφ ηηο αθφινπζεο αξρέο: 4

5 1. θνπφ έρνπλ θπξίσο ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηα κέιε ηνπο ή ηελ θνηλσλία, παξά ηελ επηδίσμε θέξδνπο 2. Έρνπλ αλεμάξηεηε δηνίθεζε. 3. Δθαξκφδνπλ δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. 4. Απνδίδνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηα άηνκα θαη ηελ εξγαζία έλαληη ηνπ θεθαιαίνπ θαηά ηε δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο Όζνλ αθνξά ηηο δηαζηάζεηο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ, ζχκθσλα κε ην EMES είλαη δχν (EMES, 1999): 1. Η Δπηρεηξεκαηηθή & Οηθνλνκηθή Γηάζηαζε 2. Η Κνηλσληθή Γηάζηαζε Η Επισειπημαηική και η Οικονομική Διάζηαζη κηαο θνηλσληθήο επηρείξεζεο θαιχπηεηαη απφ ηα εμήο θξηηήξηα: 1. πλερήο δξαζηεξηνπνίεζε ζε παξαγσγή πξντφλησλ ή θαη παξνρή ππεξεζηψλ 2. Τςειφο βαζκφο απηνλνκίαο 3. εκαληηθφ επίπεδν νηθνλνκηθνχ ξίζθνπ 4. Διάρηζηνο βαζκφο ακεηβφκελεο εξγαζίαο Η Κοινυνική Διάζηαζη ραξαθηεξίδεηαη απφ: 1. αθή ζθνπφ πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο 2. Πξσηνβνπιία πνπ πξνσζείηαη απφ νκάδα πνιηηψλ 3. Μηα κεξίδα κηα ςήθνο 4. πκκεηνρηθή θχζε πνπ εκπιέθεη θαη ηα επσθεινχκελα άηνκα 5. Πεξηνξηζκέλε δηαλνκή θεξδψλ Οη θνξείο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο δξαζηεξηνπνηνχληαη παξάιιεια κε απηνχο ηνπο Ιδησηηθνχ θαη ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα (Defourny, 1999, Galliano, 2003) ρσξίο φκσο ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε λα είλαη αληαγσληζηηθή (Neamtan, 2009). 5

6 Πξέπεη λα απνζαθεληζηεί φηη ε έλλνηα ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο θαη "δηακνξθψλεηαη, ζηαδηαθά σο έλλνηα είδοςρ ππορ γένορ" (Μεηξνζχιε, 2007) Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε Κνηλσληθή Οηθνλνκία σο επξχηεξνο φξνο πεξηιακβάλεη ηφζν παξαδνζηαθέο κνξθέο φπσο νη πλεηαηξηζκνί θαη νη Με Κεξδνζθνπηθνί Οξγαληζκνί φζν θαη πην ζχγρξνλεο φπσο νη Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο. Ο Defourny, ζέινληαο λα απνδψζεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηε ζρέζε ησλ Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ κε ηνπο παξαδνζηαθνχο θνξείο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο, ηηο ηνπνζεηεί αλάκεζα ζηνπο πλεηαηξηζκνχο θαη ηνπο Με Κεξδνζθνπηθνχο Οξγαληζκνχο (Defourny, 2004). Δικόνα 2 Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο (Πεγή: Defourny, 2004) Σα βαζηθά ζεκεία δηάθξηζεο Με Κεξδνζθνπηθψλ Οξγαληζκψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ είλαη ε ηδηαίηεξε έκθαζε πνπ δίλνπλ νη ηειεπηαίεο ζηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ θαζψο θαη ζηε δηαλνκή κέξνπο ησλ θεξδψλ. Σν γεγνλφο φηη νη Με Κεξδνζθνπηθνί Οξγαληζκνί δελ δηαλέκνπλ ηα θέξδε ζηα κέιε ηνπο απηφκαηα πεξηνξίδεη ην ζπλεηαηξηζηηθφ ζηνηρείν θαη ηνλ ραξαθηήξα αιιεινβνήζεηαο πνπ δηέπεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Defourny, 2000). Η Κοινυνική Οικονομία και Κοινυνικέρ Δπισειπήζειρ ζηην Δςπώπη 6

7 Η Κνηλσληθή Οηθνλνκία απνηειεί έλα νινέλα θαη πην ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ ζπλφινπ ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκίαο (Evans & Syrett, 2007). Οη Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο ζπκβάιινπλ ζηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο (Galera, 2009, Neamtan, 2009, OECD, 2007, Comedia, 2005), ζε κηα νξζνινγηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν (Galera, 2009) πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο γεληθνχ ελδηαθέξνληνο ηηο νπνίεο δελ κπνξεί (γηα δηαθφξνπο ιφγνπο) λα παξάζρεη νχηε ν δεκφζηνο νχηε ν ηδησηηθφο ηνκέαο ( Galera, 2009), παξέρνπλ λέεο θαηλνηφκεο ππεξεζίεο (Neamtan, 2009, OECD, 2007, Comedia, 2005) ή ζπλεηζθέξνπλ ζηελ βειηίσζε ήδε παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ (Neamtan, 2009, OECD, 2007), εληζρχνπλ ηε ζπλεξγαηηθφηεηα θαη ηηο ζπκπξάμεηο (Comedia, 2005) ηελ πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή αλάπηπμε (Neamtan, 2009, OECD, 2007), ηελ θνηλσληθή ζπλνρή (Galera, 2009) θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο θαη ηεο έλλνηαο ηνπ εζηθνχ εκπνξίνπ. (Neamtan, 2009, OECD, 2007) ε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν ηα παξαγσγηθά απνηειέζκαηα ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ζπλεηζθέξνπλ ζηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο, ιεηηνπξγνχλ αλαδηαλεκεηηθά κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, ελζαξξχλνπλ ηελ θνηλσληθή θαηλνηνκία θαη δεκηνπξγνχλ επθαηξίεο απαζρφιεζεο. (Borzaga θαη Santuari 2003). Μπνξεί λα πεη θαλείο φηη νη εμειίμεηο κε βάζε ηνπο αξηζκνχο θαη ηα πνζνζηά είλαη αξθεηά εληππσζηαθέο. χκθσλα κε ην REVES ν ηνκέαο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ζηε Γαιιία αληηπξνζσπεχεη ην 12% ηνπ ΑΔΠ θαη απαζρνιεί ην 12% ηνπ εξγαηηθνχ ηεο δπλακηθνχ, ζηελ Ιζπαλία ην 14% ηνπ ΑΔΠ θαη ην 18% ηνπ εξγαηηθνχ ηεο δπλακηθνχ. ηελ Ιηαιία νη θνηλσληθνί ζπλεηαηξηζκνί έρνπλ θηάζεη ηνπο 7000, απαζρνινχλ άηνκα κε κηζζσηή ζρέζε εξγαζίαο, εζεινληέο θαη αθαζάξηζηα έζνδα άλσ ησλ 5 δηζ.επξψ. πλνιηθά απαζρνιεί ζηελ Δπξψπε, πάλσ απφ 11 εθαηνκκχξηα κηζζσηνχο, πεξίπνπ 6% ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηεο Έλσζεο. Χζηφζν, εκθαλίδεηαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε ζηα λέα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο (CIRIEC, 2007). Η Κνηλσληθή Οηθνλνκία σο έλλνηα είλαη ηδηαίηεξα απνδεθηή ζε ρψξεο φπσο ε Γαιιία, ε Ιηαιία, ε Πνξηνγαιία, ε Ιζπαλία, ην Βέιγην, ε Ιξιαλδία θαη ε νπεδία ελψ ρψξεο 7

8 κε κέζν επίπεδν απνδνρήο είλαη: ε Κχπξνο, ε Γαλία, ε Φηλιαλδία, ε Διιάδα, ην Λνπμεκβνχξγν, ε Λεηνλία, ε Μάιηα, ε Πνισλία θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην. ε απηέο ν φξνο ζπλππάξρεη κε άιιεο έλλνηεο, φπσο κε θεξδνζθνπηθφ ηνκέαο, ηξηηνγελήο ηνκέαο, θαη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο. Υψξεο κε πεξηνξηζκέλε ή θακία αλαγλψξηζε ηνπ φξνπ είλαη Απζηξία, ε Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο, ε Δζζνλία, ε Γεξκαλία, ε Οπγγαξία, ε Ληζνπαλία, νη Κάησ Υψξεο, θαη ε ινβελία (CIRIEC, 2008). Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα πνζνζηά απαζρφιεζεο ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε. Οιιαλδία, Ιξιαλδία, Γαιιία, Φηλιαλδία εκθαλίδνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά ελψ ε ρψξα καο βξίζθεηαη ζηελ 22ε ζέζε απφ ηηο ζπλνιηθά 25. Ίδηα ε εηθφλα θαη φζνλ αθνξά ην πνζνζηφ κηζζσηήο εξγαζίαο ζηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο ζηα θξάηε-κέιε, κε ηελ Οιιαλδία, Γαιιία, Ιξιαλδία θαη Φηλιαλδία λα είλαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο θαη ηελ Διιάδα πάιη ζηελ 22ε ζέζε. Παξά ηηο παξαπάλσ απνγνεηεπηηθέο επηδφζεηο ηεο ρψξαο καο, εληνχηνηο, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 80 θαη κεηά, ηδηαίηεξα δε ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ νξγαλψζεσλ θαη ησλ λέσλ δξαζηεξηνηήησλ ζην ρψξν ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο (Πξφηαζε Γεκηνπξγίαο Πιαηζίνπ-EQUAL). ηελ Διιάδα, νη θαηεγνξίεο ησλ θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία κε βάζε ηελ χπαξμε ή φρη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαζψο θαη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπο είλαη νη εμήο (Μπηηζάλε Δ., Μαπξέαο Κ., Σζνχληαο Κ. 2003): 1. θνξείο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηα θιαζζηθά-παξαδνζηαθά θξηηήξηα ηνπ ηξίηνπ ηνκέα (κε θεξδνζθνπηθνί θνξείο, δεκνθξαηηθή ιήςε απνθάζεσλ, εζεινληηζκφο) ρσξίο ππνρξεσηηθά άκεζν νηθνλνκηθφ αληηθείκελν (παξαγσγή ππεξεζηψλ ή πξντφλησλ), 2. θνξείο θαη εηαηξηθά ζρήκαηα πνπ αλαπηχζζνπλ πξσηνβνπιίεο γηα έληαμε ζηελ απαζρφιεζε αηφκσλ απνθιεηζκέλσλ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, πινπνηψληαο δξαζηεξηφηεηεο κε νηθνλνκηθφ πεξηερφκελν (πξνγξάκκαηα θαηαπνιέκεζεο απνθιεηζκνχ, Horizon, Now, Youthstart, Ιntegra, Φπραξγψο), 8

9 3. θνξείο θαη εηαηξηθά ζρήκαηα κε ζαθή πξννξηζκφ ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο απφ κεηνλεθηηθέο νκάδεο πιεζπζκνχ ή ζε κεηνλεθηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο (Κ.Π LEADER θ.ά.), 4. νξγαλψζεηο θαη δνκέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ θαηαλαισηή, θνξείο πνπ αλαπηχζζνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηελ παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. Η Θεζμική παπέμβαζη ηηρ Κενηπικήρ Δξοςζίαρ με ηην τήθιζη ηος Νόμος Με ην ζρέδην λφκνπ γηα ηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία επηρεηξείηαη κηα πξψηε ζεζκνζέηεζε ηνπ ρψξνπ. Χο θνξέαο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ζεζπίδεηαη ε Κνηλσληθή πλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε (Κνηλ..Δπ.). ηφρνο κηαο Κνηλ..Δπ. κπνξεί λα είλαη ε έληαμε ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο Δπάισηεο Οκάδεο Πιεζπζκνχ (Κοινυνικέρ Σςνεηαιπιζηικέρ Επισειπήζειρ Ένηαξηρ), β) ε παξαγσγή θαη παξνρή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θνηλσληθνχ-πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα (Κοινυνικέρ Σςνεηαιπιζηικέρ Επισειπήζειρ Κοινυνικήρ Φπονηίδαρ), θαη γ) ε πξνψζεζε δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην ηνπηθφ θαη ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ, ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο, ηελ ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο ή πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, ηελ παξαγσγή θαη παξνρή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ (πνιηηηζκφο, πεξηβάιινλ, νηθνινγία, εθπαίδεπζε, παξνρέο θνηλήο σθέιεηαο, αμηνπνίεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ, δηαηήξεζε παξαδνζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επαγγεικάησλ θ.α.) θαη ηελ ελδπλάκσζε θαη αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο (Κοινυνικέρ Σςνεηαιπιζηικέρ Επισειπήζειρ Σςλλογικού Σκοπού). Σξία ζεκεία δηακνξθψλνπλ, ζε κεγάιν βαζκφ, ην ξφιν θαη ηηο λέεο δπλαηφηεηέο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ λφκνπ, ηα νπνία παξαζέηνπκε παξαθάησ: Σν πξψην είλαη φηη ε ζπκκεηνρή ησλ ΟΣΑ θαη ησλ ΝΠΓΓ πνπ ππάγνληαη ζε απηνχο δελ επηηξέπεηαη παξά κφλνλ θαηφπηλ εγθξίζεσο ηνπ επνπηεχνληνο θνξέα θαη κφλν ζηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζε Κνηλ..Δπ. Έληαμεο. Μπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη ε πξφζεζε ηνπ λνκνζέηε απνβιέπεη ζην λα πεξηνξίζεη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ΟΣΑ θαη ΝΠΓΓ, γηα 9

10 ιφγνπο, πξνθαλψο ή πηζαλψο, δηαθάλεηαο ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα θαηλφκελα αλάπηπμεο πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ δήκσλ θαη θνξέσλ. Έλα δεχηεξν ζεκείν είλαη φηη νη Κνηλ..Δπ.. σο ζπκβαιιφκελνη, δχλαληαη λα ζπλάπηνπλ πξνγξακκαηηθέο ζπκθσλίεο κε αληηζπκβαιιφκελνπο ην δεκφζην ή ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ. Δδψ, επηρεηξείηαη, θαηά ηα θαηλφκελα, ε ζεζκνζέηεζε ελφο λένπ πιαηζίνπ αλάπηπμεο ζπκπξάμεσλ κεηαμχ Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Ο.Σ.Α., γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ελδηαθέξνπζεο ζπλζήθεο σο πξνο ηνλ ηξφπν θαη ην βαζκφ εκπινθήο ησλ πξψησλ ζηα λέα απηά ζρήκαηα ζπλεξγαζηψλ. Οη πξνγξακκαηηθέο ζπκθσλίεο - θαη εδψ εξρφκαζηε ζην ηξίην ζεκείν - πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ησλ Δημοζίυν Σςμβάζευν Αναθοπάρ πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο θαη γηα ηε ζχλαςή ησλ νπνίσλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο πξνβιέπνπλ ηε ζπκκεηνρή θνξέσλ ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ζηελ εθηέιεζή ηνπο. Δδψ, φκσο, ζεκεηψλνπκε ην εμήο παξάδνμν. Δλψ ν λφκνο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο δήκνπο λα ζπκπξάηηνπλ κε Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο, νχηε νη κελ νχηε νη δε εθπξνζσπνχληαη ζηελ ελλεακειή επηηξνπή γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Οινθιεξσκέλνπ ρεδίνπ Δλζσκάησζεο Πνιηηηθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Κνηλσληθήο Αλαθνξάο. Αληίζεηα, ζπζηήλεηαη κηα πνιπκειήο δηππνπξγηθή επηηξνπή κε εθπξφζσπν αθφκα θαη απφ ην ππνπξγείν Άκπλαο, ζηελ νπνία είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε απνπζία ησλ άκεζα ελδηαθεξνκέλσλ. Σν παξαπάλσ παξάδνμν εληζρχεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν εάλ ιάβνπκε ππφςε φηη πιήζνο άξζξσλ ηνπ Καιιηθξάηε (άξζξα 78, 83, 85, 96, 101, 178 & 202) αιιά θπξίσο ην άξζξν 76 πνπ ζεζπίδεη ηελ Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο θηλείηαη πξνο ηελ αθξηβψο αληίζεηε θαηεχζπλζε. πγθεθξηκέλα ην άξζξν 76 δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα αλάπηπμε ζπλεξγεηψλ κεηαμχ Σ.Α. θαη Φνξέσλ ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο κε ηξφπν δεκνθξαηηθφ θαη ζπκκεηνρηθφ, κε απεπζείαο εθπξνζψπεζε θαη δηαβνχιεπζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Σν άξζξν φκσο γηα ηα Οινθιεξσκέλα ρέδηα Δλζσκάησζεο Πνιηηηθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Κνηλσληθήο Αλαθνξάο ηνπ λφκνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε 10

11 ην πλεχκα ησλ πξνεγνπκέλσλ άξζξσλ ηνπ Καιιηθξάηε αιιά θαη κε ηε γεληθφηεξε θηινζνθία ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο θαη ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο. Κπιηική αποηίμηζη ηος νόμος για ηην Κοινυνική Οικονομία Ο λφκνο γηα ηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία, παξνπζηάδεη ζνβαξέο αδπλακίεο ηηο νπνίεο ζα πξνζπαζήζνπκε λα ζπλνςίζνπκε παξαθάησ: 1. Τηνζεηείηαη έλαο γεληθφο, αζαθήο θαη αλεπαξθήο νξηζκφο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ν νπνίνο επηδέρεηαη πνιιψλ εξκελεηψλ σο πξνο ην πνηνη θνξείο αλήθνπλ ζε απηήλ. 2. Πεξηνξίδεη ηε δξάζε «απφ ηα θάησ». Σν θεληξηθφ θξάηνο κέζα απφ ηηο πηπρέο ηνπ λφκνπ θαίλεηαη λα επηδηψθεη λα θξαηήζεη ππφ έιεγρν ηελ φιε δηαδηθαζία θαη ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ινηπνχο θνξείο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζε νκεξεία, δίλνληαο έκθαζε ζηηο απνθιεηζηηθά θπβεξλεηηθέο επηηξνπέο ειέγρνπ πνπ δηνξίδεη. 3. Σίζεηαη δήηεκα βησζηκφηεηαο ησλ Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ κηα θαη δίλεηαη έκθαζε θπξίσο ζηελ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε (Σακείν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο θιπ). 4. Πξνσζείηαη κηα πεξηζζφηεξν αθαηξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο κε βαζηθφ ζηφρν ηελ παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εξγαζηαθή έληαμε αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο κέζα απφ ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ θνξέσλ ηεο. Όκσο παξαθάκπηεηαη επηκειψο ε δπλαηφηεηα δξαζηεξηνπνίεζεο ζην αγνξαίν ηκήκα. Γίλεη ηελ εληχπσζε φηη ε θνηλσληθή νηθνλνκία δελ εηζρσξεί ζε αγνξαίεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπλεπψο ν ραξαθηήξαο ηεο είλαη πεξηζζφηεξν ππνιεηκκαηηθφο ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο. Τπελζπκίδνπκε ηνλ νξηζκφ ηνπ CIRIEC πνπ παξαζέζακε παξαπάλσ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο "δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ηεο αγνξάο θαη παξάγνπλ αγαζά θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο". 5. Υξεζηκνπνηείηαη επηκειψο ε ιέμε «ηδίσο» ζηελ πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπιινγηθνχ ζθνπνχ («ηδίσο νη πνιηηηζηηθέο, νη πεξηβαιινληηθέο, νη νηθνινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ε αμηνπνίεζε θαη αλάδεημε ηνπηθψλ πξντφλησλ, ε παξνρή 11

12 θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ») ε ρξήζε ηεο νπνίαο φκσο πξνθαιεί ζχγρπζε σο πξνο ην πεδίν εθαξκνγήο. 6. Γηαθξίλεη ηηο εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο ζε "επάισηεο" θαη "εηδηθέο". ηηο εηδηθέο κάιηζηα εληάζζεηαη ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ αλέξγσλ θάηη ην νπνίν δεκηνπξγεί ζνβαξέο παξαλνήζεηο, γηαηί είλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη νη άλεξγνη ζην ζχλνιφ ηνπο ζεσξνχληαη εππαζήο νκάδα. Σν πξφβιεκα κεηαηνπίδεηαη πηα ζε απηνχο, σο δηθφ ηνπο θαη φρη σο πξφβιεκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ίδηαο ηεο αγνξάο θαη ησλ αζθνπκέλσλ πνιηηηθψλ. Οη άλεξγνη πεξηζσξηνπνηνχληαη, θηλδπλεχνπλ λα κεηαηξαπνχλ ζε κηα ππνδεέζηεξε θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ κε ειάρηζηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα έλαληη ησλ «θαλνληθψλ εξγαδνκέλσλ», ειινρεχεη ν θίλδπλνο δηακφξθσζεο κηαο αγνξάο κε εξγαδνκέλνπο δχν ηαρπηήησλ θαη αληηκεησπίδεηαη ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο κε ηηο γλσζηέο πξνλνηαθνχ ηχπνπ πξαθηηθέο πνπ δελ αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα ζηε ξίδα ηνπ νχηε θαη δεκηνπξγνχλ βηψζηκεο ζέζεηο εξγαζίαο. 7. Η πξνζέγγηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ είλαη κνλνδηάζηαηε θαη ειιηπήο κηα θαη αληηιακβάλεηαη ηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία κφλν σο «νηθνλνκία έληαμεο» ησλ θησρφηεξσλ ζηξσκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο αγλνψληαο ηνλ αλαπηπμηαθφ ηεο ραξαθηήξα. 8. Απνπζία δηαβνχιεπζεο κε ηνπο παξαδνζηαθνχο θνξείο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ζηελ ρψξα καο. 9. Η ζπκκεηνρή ησλ Ν.Π.Γ.Γ. κπνξεί λα απνδεηρζεί επλντθφ πεδίν αλάπηπμεο πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ εάλ δελ ππάξρνπλ ζαθή αληηθεηκεληθά θξηηήξηα πξφζιεςεο αλέξγσλ. 10. Σα πνζνζηά δηαλνκήο θεξδψλ είλαη πεξηνξηζηηθά θαη πηζαλψλ λα κελ αληαλαθινχλ ηε δπλακηθή θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο πνιιψλ θνξέσλ. Νέερ Γςναηόηηηερ και Πποοπηικέρ Μνινλφηη, ν λφκνο γηα ηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία παξνπζηάδεη ζεκαληηθά ελ γέλεη πξνβιήκαηα, ελ ηνχηνηο, κπνξεί λα πεη θαλείο φηη δεκηνπξγεί λέεο δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο ηεο Σ.Α. κε Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο ζε έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ ηηο νπνίεο ζα επηρεηξήζνπκε λα παξαζέζνπκε παξαθάησ. 12

13 Η ζπκκεηνρή ησλ Κνηλ..Δπ. Έληαμεο, Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη πιινγηθνχ θνπνχ ζην ζεζκφ ησλ πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ηφζν γηα ηηο Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ κηα κνλαδηθή επθαηξία λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ άκεζα ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ θαηαζηαηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ φζν θαη γηα ηελ Σ.Α. ε νπνία βξίζθεηαη ζηε ζέζε λα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο αλζξψπηλν δπλακηθφ γηα λα θαιχςεη θελά ζηελ άζθεζε ηεο θνηλσληθήο ηεο πνιηηηθήο πνπ απνξξένπλ απφ έιιεηςε πφξσλ, θαηάξγεζε θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ή ζηειερηαθή αλεπάξθεηα. Δηδηθά φζνλ αθνξά πξνγξάκκαηα έληαμεο, ε Σ.Α. έρεη ήδε κεγάιε εκπεηξία απφ δξάζεηο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί έσο ζήκεξα απφ ηελ ίδηα θαη σο εθ ηνχηνπ κπνξεί λα πξνβεί ζε απνηειεζκαηηθφ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ ηα νπνία ζα αλαιακβάλνληαη εμ νινθιήξνπ απφ Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο ή κε ηε ζπκκεηνρή ησλ δήκσλ κέζσ ησλ Ν.Π.Γ.Γ. ηνπο. Η δπλαηφηεηα ππνγξαθήο ζπκβάζεσλ κε Κνηλ..Δπ., δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο γηα απνηειεζκαηηθή νξηδφληηα ζπλεξγαζία θνξέσλ θαη Σ.Α. Ο ξφινο ησλ δήκσλ ζην θνκκάηη ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο θαηαλνκήο πφξσλ θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο κηα θαη απφ φια ηα παξαπάλσ θξίλεηαη θαηά κεγάιν πνζνζηφ ε επηηπρία ηνπο. Με ζθνπφ ηελ θαιχηεξε απνηχπσζε ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζε θάζε δήκν, θξίλεηαη ζθφπηκε ε εθπφλεζε κειεηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο θάιπςεο ηνπηθψλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ θαη ηεο αλάπηπμεο βηψζηκσλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (ππεξεζίεο θαη παξαγσγή) ζηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. Οη δήκνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε ηα θαηά ηφπνπο γξαθεία ηνπ ΟΑΔΓ γηα ηελ ζηήξημε ησλ Κνηλ..Δπ. Έληαμεο. Απηά ηα ζρήκαηα ζπλεξγαζίαο κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ θαη κε ηε ζπκκεηνρή εξγαηηθψλ θέληξσλ ή άιισλ θνηλσληθψλ θνξέσλ, γηα ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ζε ηνκείο φπσο ην πεξηβάιινλ, ε πνηφηεηα δσήο, ν πνιηηηζκφο θαη ν ηνπξηζκφο. Σερλνγλσζία κπνξεί λα αλαδεηεζεί εθηφο απφ ηε ρψξα καο θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν κηα θαη νη Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο Έληαμεο, γλσζηέο σο Wises (Work Integration 13

14 Social Enterprises) έρνπλ αλαπηπρζεί ηδηαίηεξα ζην εμσηεξηθφ θαη ππάξρεη εκπεηξία σο πξνο ηηο θαιέο πξαθηηθέο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Τπάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα δηαδεκνηηθψλ ζπλεξγαζηψλ γηα ηε δηάδνζε θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζε φιε ηελ Διιάδα. Γεκηνπξγνχληαη πξνυπνζέζεηο νξγάλσζεο ζε ζπζηεκαηηθή βάζε ζεκαηηθψλ δξάζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο πιινγηθνχ θνπνχ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηνκείο φπσο ην πεξηβάιινλ, ν πνιηηηζκφο θαη ν ηνπξηζκφο κε ζθνπφ ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ησλ δήκσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ. Γηαγξάθνληαη επίζεο λέεο δπλαηφηεηεο γηα θνηλή δξαζηεξηνπνίεζε Ο.Σ.Α. θαη Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε επηκέξνπο κνξθψλ ηνπξηζκνχ φπσο ν αγξνηνπξηζκφο ή ν νηθνηνπξηζκφο πφιεο, ν ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο, ν ζπλεδξηαθφο θιπ. Οη δήκνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζχκπξαμεο κε Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο πιινγηθνχ θνπνχ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα πνιηηηζηηθά γηα ηελ δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ, θεζηηβάι, ζπλαπιηψλ, γηνξηψλ, ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ θιπ. θαζψο θαη ίδξπζεο Γξαθείνπ Τπνζηήξημεο Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ινηπψλ θνξέσλ Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ζην νπνίν ζα ηεξείηαη βάζε δεδνκέλσλ κε φιεο ηνπο θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ηνπ δήκνπ. Η πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ ηφζν εληφο ηνπ δήκνπ φζν θαη δηαδεκνηηθά κπνξεί λα γίλεη κέζσ ελδηάκεζσλ θνξέσλ φπσο π.ρ. ηεο ΚΔΓΔ. Οη Ο.Σ.Α. κπνξνχλ κέζσ ενημεπυηικών ζςνανηήζευν γχξσ απφ ηηο δξάζεηο ησλ θνξέσλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο ζε απηνχο θαζψο θαη κέζσ διοπγάνυζηρ ζςνεδπίυν θαη ημεπίδυν λα εληζρχνπλ ην επίπεδν πιεξνθφξεζεο θαη ζπκκεηνρήο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Μία θαιή πξαθηηθή ζα ήηαλ ε δεκηνπξγία δπλακηθνχ Ιnternet portal κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε αιιά θαη ηε δηαβνχιεπζε, κε δπλαηφηεηα ζπλερνχο ελεκέξσζεο φζνλ αθνξά ηηο 14

15 δξαζηεξηφηεηεο ή ηα πξνγξάκκαηα ηνπ δήκνπ θαη ησλ Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ αιιά θαη δπλαηφηεηα δηαιφγνπ κε ηνπο δεκφηεο γχξσ απφ πξνβιήκαηα, πξνηάζεηο θαη ζρφιηα. Αληηπξνζψπεπζε ζε ηζηνζειίδεο κοινυνικήρ δικηύυζηρ κε ζθνπφ ηελ πξνβνιή ησλ δξάζεσλ θαη ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ. Άιιε κία δπλαηφηεηα πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε είλαη ε πξνψζεζε ηεο δηθηχσζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ εηαηξηψλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ε Σ.Α.. Δπίζεο, ε αξιοποίηζη ακινήηυν κέζσ εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ πξνγξακκάησλ θαη ρξήζε ηνπο είηε σο θνηηίδεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο είηε σο καηοικίερ με πολύ σαμηλό μίζθυμα ζε οικογένειερ με παπάλληλη θέζπιζη κοινυνικών κπιηηπίυν. Γεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ζπλεξγαζία κε Κνηλ..Δπ. Φξνληίδαο γηα παποσή ςπηπεζιών τςσοκοινυνικήρ μέπιμναρ ζε δεκφηεο αιιά θαη ζε ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζε ππνζηήξημε εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ φπσο απηέο νξίδνληαη ζην λνκνζρέδην. Γηακνξθψλνληαη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ζηήξημε θαη αλάπηπμε αγνξψλ ηνπηθψλ πξντφλησλ πνπ ζα δηαηίζεληαη απεπζείαο απφ ηνπο παξαγσγνχο ή απφ Κνηλ..Δπ. Έληαμεο ή πιινγηθνχ θνπνχ ρσξίο κεζάδνληεο. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πξννπηηθή κειέηεο ησλ δπλαηνηήησλ γηα ίδξπζε Ηζηθψλ Σξαπεδψλ ή Υξνλνηξαπεδψλ γηα ζηήξημε ηεο Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ήδε ππάξρνπζεο δνκέο ηνπ εμσηεξηθνχ θαζψο θαη ε ζχκπξαμε κε Κνηλ..Δπ. πιινγηθνχ θνπνχ κε ζθνπφ ηελ παξνρή εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ζεκηλαξίσλ ζε δεκφηεο π.ρ. βαζηθέο δεμηφηεηεο ζηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ζεκηλάξηα απηνθαηαλάισζεο θιπ. Σέινο, Μνληεινπνίεζε θαη πξνηππνπνίεζε παξεκβάζεσλ Γςζκολίερ και Δμπόδια 15

16 Αλαθεξζήθακε ήδε ζηελ θξηηηθή γχξσ απφ ην λφκν θαζψο θαη ζηα ζεκεία ζηα νπνία παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο αζάθεηεο θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ βαζηθά εκπφδηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ. Οη δήκνη θαινχληαη κέζα απφ ηνλ Καιιηθξάηε λα πινπνηήζνπλ έλαλ θεληξηθφ ζρεδηαζκφ κέζσ ηεο δηάδξαζεο κε φινπο ηνπο θνηλσληθνχο θνξείο θαη θπζηθά κε ηηο Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο. Μία απφ ηηο θπξηφηεξεο πξνθιήζεηο πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ είλαη ην δήηεκα ηεο βησζηκφηεηαο ησλ Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ κηα θαη ν λφκνο δίλεη ππέξκεηξε βαξχηεηα ζηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο αιιά παξαιείπεη λα πξνβιέςεη ηνπο κεραληζκνχο εθείλνπο θαη ηα εξγαιεία πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηε βησζηκφηεηά ηνπο. Η πξφβιεςε γηα ζχζηαζε δηππνπξγηθήο επηηξνπήο κε κέιε απφ δηάθνξα ππνπξγεία αιιά κε ηελ απνπζία ηεο Σ.Α. θαη ησλ θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία ππάξρεη πεξίπησζε λα νδεγήζεη ζε αλειαζηηθφηεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ, θαζπζηεξήζεηο, έιιεηςε ζπληνληζκνχ θαη θπξίσο ακθίβνιε απνηειεζκαηηθφηεηα. Ο ξφινο ηνπ ελδηάκεζνπ θνξέα ζα κπνξνχζε γηα παξάδεηγκα λα αλαηεζεί ζηελ ΚΔΓΔ έηζη ψζηε ηνπιάρηζηνλ λα εθπξνζσπείηαη θαη ε Σ.Α. ζε απηή ηελ επηηξνπή. Η αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πνπ εληάζζνληαη ζηα πιαίζηα ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ πξσηνβνπιίεο πνπ μεθηλνχλ «απφ θάησ» θαη γηα ην ιφγν απηφ ε ζχζηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηηξνπήο δε ζπλάδεη κε ηε θχζε ησλ θνξέσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ Σνκέα. Δπίζεο, ζεκαληηθφο είλαη θαη ν θίλδπλνο αλάπηπμεο πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ ζηνλ ηξφπν πνπ ζα απνθαζίδεη ε δηππνπξγηθή επηηξνπή φζν θαη ζηηο ππνγξαθέο κλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο. Θα πξέπεη λα ζεζπηζηνχλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα γηα ηελ ππνγξαθή πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ κε πιήξε δηαθάλεηα θαη απνηειεζκαηηθνχο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο. Η ζπκκεηνρή Ν.Π.Γ.Γ. ζηα λέα ζρήκαηα, ελέρεη θαη θηλδχλνπο πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δχλαληαη λα ακθηζβεηήζνπλ ηνλ ίδην ηνλ ραξαθηήξα ησλ Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ. Κίλδπλνη πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πειαηεηαθή ανηίλητη ηεο εμππεξέηεζεο ησλ εκεηέξσλ εληφο ηνπ δήκνπ, θίλδπλνη οικονομικήρ θύζευρ φπσο ην πσο ζα γίλεηαη ε δηαρείξηζε ησλ θνλδπιίσλ, θίλδπλνη πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην βαθμό ζςμμεηοσήρ ηυν 16

17 Ν.Π.Δ.Δ. ζηε ιήςε ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ γηα ην κέιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο θαη δηνίθεζεο, θίλδπλνη πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δπζθνιία κέηξεζεο ηνπ κοινυνικού οθέλοςρ απφ ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηέινο θίλδπλνη αλλοίυζηρ ηηρ θύζηρ ηυν Κοινυνικών Επισειπήζευν κεηαηξέπνληάο ηεο απφ πξσηνβνπιίεο πνπ μεθηλνχλ απφ ηε βάζε, απφ ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία, βαζηθφ εξγαιείν ηεο Σ.Α. γηα εξγαζηαθή νκεξία θαη εθκεηάιιεπζε ησλ ίδησλ ησλ δεκνηψλ ηεο. Αο κελ μερλάκε πσο κε απηφλ ηνλ ηξφπν έλα απφ ηα βαζηθά θξηηήξηα ιεηηνπξγίαο ησλ Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ, απηφ ηεο "αλεμαξηεζίαο απέλαληη ζην θξάηνο ή ζε θάζε δεκφζηα ζπιινγηθφηεηα" ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε. εκαληηθφ εκπφδην ζηελ φιε πξνζπάζεηα, απνηειεί θαη ε δπζπηζηία πξνο ηνπο θνξείο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα καο θαη είλαη απνηέιεζκα ηεο ειιηπνχο πιεξνθφξεζεο θαη εθπαίδεπζεο. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα κελ ζεσξεζνχλ νη εξγαδφκελνη ζηηο Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο σο εξγαδφκελνη δεχηεξεο θαηεγνξίαο κε ιηγφηεξα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα απφ ηνπο ππνινίπνπο. Η έιιεηςε πφξσλ απνηειεί ζνβαξφ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα πνπ ζα αληηκεησπίζεη ε Σ.Α. εηδηθά ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζπγθπξία πνπ δηαλχεη ε παηξίδα καο. Όιεο νη ελέξγεηεο ζρεδηαζκνχ, νξγάλσζεο, πξνψζεζεο, εθπαίδεπζεο ζηειερψλ θαη εξγαδνκέλσλ, δηαρείξηζεο πφξσλ, δηάζεζεο πιηθνχ, εξεπλψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, αλάιπζεο αλαγθψλ, βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, δηαηήξεζεο γξαθείνπ ππνζηήξημεο Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ, ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ θιπ. ζα πξέπεη λα θαιπθζνχλ νηθνλνκηθά απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δήκνπο θάηη ην νπνίν απνηειεί κία ζεκαληηθή πξφθιεζε. ε φιεο απηέο ηηο δξάζεηο ζα πξέπεη λα γίλεη ε θαιχηεξε δπλαηή εθκεηάιιεπζε εζεινληψλ, εξγαδνκέλσλ ζε Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο θαη ινηπνχο θνξείο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε κεγαιχηεξε δπλαηή απφδνζε κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο. Σέινο, πνιχ ζεκαληηθή ζηελ φιε δηαδηθαζία κπνξεί λα απνδεηρζεί ε εκπεηξία πνπ έρνπλ αλαπηχμεη πνιινί θνξείο φπσο Μ.Κ.Ο., εζεινληηθέο νξγαλψζεηο θαη νξγαλψζεηο ηεο 17

18 θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη εδψ θαη ρξφληα θαη έρνπλ ζπζζσξεχζεη πνιχηηκε εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία. Γε ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα αληηκεησπίζνπλ ηηο Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο ηνπ λφκνπ σο αληαγσληζηηθέο αιιά σο βαζηθνχο εηαίξνπο ζηελ πξνζπάζεηα γηα αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ζηε ρψξα θαη γηα φζν ην δπλαηφλ πην ζηνρεπκέλε θαη απνηειεζκαηηθή δξάζε ζε ηνπηθφ επίπεδν. Επίλογος πλνςίδνληαο, ε Σ.Α. βξίζθεηαη αληηκέησπε κε κνλαδηθέο πξνθιήζεηο θαη θαιείηαη - κέζσ ελφο ζχλζεηνπ πιέγκαηνο απμεκέλσλ αξκνδηνηήησλ θαη ελφο δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο κε έκθαζε ζηε δηαβνχιεπζε, φπσο πξνβιέπεηαη θαη ζηνλ Καιιηθξάηε, λα αλαπηχμεη ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ο λφκνο γηα ηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία, παξά ηα επηκέξνπο πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδεη κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε έλα ζεζκηθφ εξγαιείν γηα ηνπο Ο.Σ.Α. κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. Οη δήκνη βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε κία κνλαδηθή πξφθιεζε. Απφ ηε κία λα πξνρσξήζνπλ ζε έλα ζηξαηεγηθφ θεληξηθφ ζρεδηαζκφ πνπ ελδερνκέλσο ζα θιεζνχλ λα ζηεξίμνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ νη Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο θαη νη ινηπνί θνξείο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο δειαδή λα αλαπηχμνπλ κία «απφ επάλσ πξνο ηα θάησ» πνιηηηθή ε νπνία φκσο ζα δηακνξθψλεηαη κέζα απφ κία «απφ θάησ πξνο ηα επάλσ» αλαηξνθνδφηεζε, απνηέιεζκα ηεο δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο φισλ ησλ άκεζα εκπιεθνκέλσλ ζηελ φιε δηαδηθαζία. εκείν ηνκήο απηψλ ησλ δχν αληίξξνπσλ θαηεπζχλζεσλ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ νη Γεκνηηθέο Δπηηξνπέο Γηαβνχιεπζεο, ζηφρνο ησλ νπνίσλ πξέπεη λα είλαη ε φζν ην δπλαηφλ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Σν κεγάιν ζηνίρεκα γηα ηελ Σ.Α. είλαη ην θαηά πφζν ζα κπνξέζεη λα πξνσζήζεη ζπζηεκαηηθά, απνθαζηζηηθά θαη ζπγθξνηεκέλα ηελ νξηδφληηα ζπλεξγαζία ησλ θνξέσλ θαη κέζα απφ ηε δηαβνχιεπζε θαη ηηο λέεο δπλαηφηεηεο πνπ ν λφκνο γηα ηελ Κνηλσληθή 18

19 Οηθνλνκία δηακνξθψλεη θαη ηειηθά λα δεκηνπξγήζεη ηνπο θαηάιιεινπο φξνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο σο εγγχεζε γηα έλα βηψζηκν θαη θνηλσληθά ιεηηνπξγηθφ αζηηθφ θαη φρη κφλν, πεξηβάιινλ. Ξενόγλυζζη Βιβλιογπαθία Borzaga, C., & Santuari, A. (2003). New trends in the non-profit sector in Europe: The emergence of social entrepreneurship. In: OECD (Ed.), The nonprofit sector in a changing economy (pp ). Paris: OECD. Bruno Roelants. (2002). PRAHA SOCIAL ECONOMY ENLARGING THE SOCIAL ECONOMY, First European Social Economy Conference in Central and Eastern Europe, Preparatory Dossier, p.25. ( Cace Sorin, Arpinte, Daniel, Cace, Sorina, Cojocaru, Stefan. (2011). The Social Economy. An Integrating Approach, Transylvanian Review of Administrative Sciences, 33E, pp , CIRIEC (2006) Manual for drawing up the satellite accounts of companies in the social economy: co-operatives and mutual societies, On behalf of the European Commission, Enterprise and Industry Directorate General, carried out by CIRIEC (Centre Internationale de Recherches et del Information sur l Économie Sociale et Coopérative) CIRIEC. (2007). The Social Economy in the European Union, Brussels: European Economic and Social Committee. Comedia. (2005). The Intercultural City: Making the Most of Diversity A Study for One North East into The Attraction and Retention of Migrants to the Tyne and Wear City Region. 19

20 Defourny, J. (2004) "Social Enterprise In An Enlarged Europe: Concept And Realities", EMES European Research Network Defourny, J. (2004). L émergence du concept d entreprise sociale. Reflets Perspectives de la vie économique, Tome XLIII, no 3, pp Defourny, J. and Develtere, P. (1999), "Social Economy: the Worldwide Making of a Third Sector" in Social economy. North and South, J. Defourny, P. Develtere and B. Fonteneau (eds.), De Boeck, Bruxelles, 1999, pp DIESIS (2008) Map of EU and national social economy institutions and organisations. Diesis (2009). Learning for change. A better future for the social economy. Baseline study. Annex 1. Saatavissa: Dorotea Daniel (2006). Social Economy/Social Enterprises :A Tool for Fighting Poverty and Social Inclusion. Evans, Mel & Syrett, Stephen. (2007). Generating social capital: the social economy and local economic development, European Urban and Regional Studies, 14, Galliano, R. (2003). Social Economy Entrepreneurship and Local Development. AsanEurada. ( Giulia Galera. (2009). The Impact Of Social Enterprises And Co-Operatives Upon Socio-Economic Development In Poland, Emes Conferences Selected Papers Series ( B08-21 Galera_.pdf) 20

21 Neamtan Nancy (2009). Social economy: concepts and challenges Universitas Forum: International Journal on Human Development and International Cooperation, 1 (3). ISSN OECD. (2007). Social Enterprise In An Evolving Economy: From Non-Profit Organizations To Social Enterprises, Summary Report. Δλληνόγλυζζη βιβλιογπαθία Ναζηνχιαο Ισάλλεο. (2010). "Η Κνηλσληθή Οηθνλνκία ηεο Διιάδνο θαη ην Κνηλσληθφ ηεο Κεθάιαην", Δθδφζεηο Οξζφο Λφγνο, Μεηξνζχιε Μαξία. (2007). Μειέηε ηνπ ζεζκηθνχ θαη λνκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο - Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο, Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ, Ιλζηηηνχην Κνηλσληθήο Πνιίηηθεο. Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, Μειέηε ηνπ Δζεινληηζµνχ ζηελ Διιάδα, Αλάδνρνο: Mindwell A.E., «Πξφηαζε Γεκηνπξγίαο Πιαηζίνπ γηα ηε ζεζκηθή, δηνηθεηηθή θαη ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ αλαιακβάλνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα», Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία EQUAL, Δζληθφ Θεκαηηθφ Γίθηπν γηα ηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία /aimages/PROTASH_PLAISIOU_ doc Μπηηζάλε Δ., Μαπξέαο Κ., Σζνχληαο Κ. (2003) «Μειέηε Θεζκηθνχ Πιαηζίνπ Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ», Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία EQUAL, Αλαπηπμηαθή χκπξαμε «χκθσλν Πξνψζεζεο ηεο Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Αηησιναθαξλαλία» ΣΔΙ Καιακάηαο. 21

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 26.03.2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αζήλα, 26.03.2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αζήλα, 26.03.2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οινθιεξψζεθε ζηηο 17 Μαξηίνπ 2015 ε πξψηε Ηκεξίδα Δπαηζζεηνπνίεζεο κε ζέκα: «Εηαιρική Κοινωνική Εσθύνη και Τοπική Ασηοδιοίκηζη: Η περίπηωζη ηοσ Δήμοσ ηης Αθήνας», ζην πιαίζην

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΕΝΧΝΕΚΔ ΟΕΚΟΝΟΜΕΏ ΚΏΕ ΏΓΡΟΣΕΚΟΕ ΤΝΒΣΏΕΡΕΜΟΕ ΣΔ ΛΒΐΟ ΜΒ ΒΜΦΏΔ ΣΟ ΐΕΟΛΟΓΕΚΟ ΒΛΏΕΟΛΏΑΟ

ΚΟΕΝΧΝΕΚΔ ΟΕΚΟΝΟΜΕΏ ΚΏΕ ΏΓΡΟΣΕΚΟΕ ΤΝΒΣΏΕΡΕΜΟΕ ΣΔ ΛΒΐΟ ΜΒ ΒΜΦΏΔ ΣΟ ΐΕΟΛΟΓΕΚΟ ΒΛΏΕΟΛΏΑΟ 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ,ΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ,ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ,ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΡΕΤΝΑ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤ ΞΗ ΚΑΙ ΤΝΟΧΗ» ΚΟΕΝΧΝΕΚΔ ΟΕΚΟΝΟΜΕΏ ΚΏΕ ΏΓΡΟΣΕΚΟΕ ΤΝΒΣΏΕΡΕΜΟΕ ΣΔ ΛΒΐΟ ΜΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Μ.Μ.Δ.»

«ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Μ.Μ.Δ.» ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ «ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Μ.Μ.Δ.» ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΛΑΓΟΓΖΜΟΤ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΦΧΣΔΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΤΜΠΡΑΞΔΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΤΜΠΡΑΞΔΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΣ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΤΜΠΡΑΞΔΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΚΑΣΕΡΙΝΑΚΟΤ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ-ΒΑΙΛΕΙΟΤ

Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΚΑΣΕΡΙΝΑΚΟΤ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ-ΒΑΙΛΕΙΟΤ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΚΑΣΕΡΙΝΑΚΟΤ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ-ΒΑΙΛΕΙΟΤ «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Επιχειρήσεων. Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΖΜΔΡΑ: ΚΡΗΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ω ΠΡΟΠΑΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα