Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ, ελώ ε ρώξα βηώλεη ηδηαίηεξα δύζθνιεο ζπλζήθεο. Βηώλεη πξσηόγλσξεο θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο δελ κπνξνύκε νύηε λα παξακεξίζνπκε, νύηε θαη λα παξαβιέςνπκε. Αληίζηνηρα δύζθνιεο είλαη νη ζπλζήθεο θαη ζηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε. Απηό όκσο δε ζεκαίλεη πσο πξέπεη λα παξαηηεζνύκε ή λα ζηακαηήζνπκε ηηο δηεθδηθήζεηο καο. 1

2 Αληίζεηα έρνπκε ρξένο απέλαληη ζηνλ ηόπν καο, ζηνπο δήκνπο καο, ζηε ρώξα, λα μεθηλήζνπκε δξάζεηο κε ζηόρν κηα αλαπηπμηαθή πξννπηηθή, ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζηηο δηθέο καο δπλάκεηο. Τν εγρείξεκα κπνξεί λα είλαη δύζθνιν, λα πξνζθξνύεη ζε πνιιά δηαδηθαζηηθά δεηήκαηα, σζηόζν δελ είλαη αθαηόξζσην. Δκείο, σο δήκνο Φαηζηνύ, ην πξνζπαζήζακε. Καη ζην βαζκό πνπ έρεη πινπνηεζεί, ζεσξνύκε πσο ην πεηύρακε. Σ απηό ην πιαίζην ζαο θέξλνπκε έλα πξόζζεην παξάδεηγκα. Πηζηεύσ πσο νη πεξηζζόηεξνη από εζάο, αλ όρη όινη, γλσξίδεηε γηα ην Matala Festival 2011 πνπ πινπνηήζεθε ην ηξηήκεξν Ινπλίνπ. Απηό ην εγρείξεκα, απηή καο ε πξνζπάζεηα, απνηειεί κέξνο κηαο γεληθόηεξεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πξνβνιή, αλάπηπμε θαη επεκεξία ηνπ ηόπνπ καο. Γηα λα γίλεη πεξηζζόηεξν θαηαλνεηό απηό, ζα πξέπεη λα ζαο εμεγήζσ πσο ην Matala Festival πινπνηήζεθε ζρεδόλ κε κεδεληθό θόζηνο. Μεδεληθό θόζηνο ππό ηελ έλλνηα πσο κε κηα ελεξγή νκάδα νξγάλσζεο θαη ζρεδηαζκνύ, είρακε δεκηνπξγήζεη ηηο πξνϋπνζέζεηο θάιπςεο ησλ εμόδσλ ηνπ θεζηηβάι, από 2

3 παξάιιειεο δεκνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Κη όια απηά ζε δηάζηεκα κόιηο δύν κελώλ. Απνηέιεζκα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ήηαλ ε επίηεπμε ζεκαληηθώλ εηζξνώλ ρξεκάησλ γηα ηελ πεξηνρή, πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο επηρεηξήζεσλ θαιύπηνπλ πξνζδσθόκελα έζνδα ηεηξάκελνπ. Τν νηθνλνκηθό δήηεκα σζηόζν, είλαη ήζζνλνο ζεκαζίαο ζε ζρέζε κε ηελ πξνβνιή ηεο πεξηνρήο. Μέζα από ην Matala Festival, θαηνξζώζακε πάλσ από άλζξσπνη λα επηζθεθζνύλ ην δήκν Φαηζηνύ, λα γλσξίζνπλ ή λα ζπκεζνύλ μαλά ηα Μάηαια, λα δνπλ ηηο πξννπηηθέο απηνύ ηνπ ηόπνπ. Μέζα από έλαλ θαηάιιειν ζρεδηαζκό κάιηζηα, νη επηζθέπηεο γλώξηζαλ θαη ηελ επξύηεξε πεξηνρή, ελώ είραλ ελαιιαθηηθέο επηινγέο, γλσξηκίαο κε δηάθνξα άιια αμηνζέαηα ηνπ δήκνπ. Τα Μάηαια σζηόζν ήηαλ έλα κέξνο κηαο γεληθόηεξεο ζηξαηεγηθήο πνπ αλαπηύζζεη ν δήκνο Φαηζηνύ ζε επίπεδν αμηνπνίεζεο ηνπ Πνιηηηζκνύ θαη ηνπ Τνπξηζκνύ ηνπ. 3

4 Μέζα ζην ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα κάιηζηα, αξρίδεη κηα δπλακηθή πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο ηνπ Πνιηηηζκνύ θαη Τνπξηζκνύ, κε ηε ζπλεξγαζία δηαθεθξηκέλσλ επηζηεκόλσλ επίζεο κε κεδεληθό θόζηνο. Ήδε έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί δύν αλαπηπμηαθέο κειέηεο, ε κία ζε ζρέζε κε ηνλ Τνπξηζκό θαη ε άιιε ζε ζρέζε κε ηνλ Πνιηηηζκό ηνπ δήκνπ καο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε πσο γλσζηνί επηζηήκνλεο ηνπ ηόπνπ καο, αιιά θαη θαζεγεηέο από ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό, έξρνληαη κέζα ζην επόκελν δηάζηεκα ζην δήκν, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάινπλ κε ηελ εκπεηξία ηνπο ζηελ πξνβνιή θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ καο. Τόζν ε νκάδα ηνπ θ. Owens πνπ άξρηζε δηαδηθαζίεο απνθξππηνγξάθεζεο ηνπ Γίζθνπ ηεο Φαηζηνύ, όζν θαη νκάδα επηζηεκόλσλ θαη ζπνπδαζηώλ Τνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ λνκνύ, είλαη δηαηεζεηκέλνη λα ζπκβάινπλ κε όιεο ηνπο ηηο δπλάκεηο ζην εγρείξεκα καο. Τελ ίδηα ζηηγκή, αμηνπνηνύκε κε θαηάιιειεο δξάζεηο θαη ηνπο νξεηλνύο καο όγθνπο, γηα κηα ζπλνιηθή πξνβνιή θαη πξνώζεζε ηνπ δήκνπ, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ ηζόξξνπε αλάπηπμε. Οη πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη είλαη δηαξθείο θαη πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηα πεληρξά κέζα πνπ δηαζέηνπκε θαη πνιιέο θνξέο κε πξνζσπηθά έμνδα αλζξώπσλ πνπ πηζηεύνπλ ην όξακα καο. 4

5 Μπνξεί νη επνρέο λα είλαη δύζθνιεο, αιιά ην όξακα καο παξακέλεη αλαιινίσην. Μέζα ζ απηό ην όξακα κάιηζηα, εκπεξηθιείνληαη γεληθόηεξεο πξννπηηθέο ηηο νπνίεο αμηνπνηνύκε θαη πξνρσξνύκε γλσξίδνληαο πσο ε ζηήξημε ηνπ Κξάηνπο απνθηά πιένλ κνηξαία δεπηεξεύνληα ξόιν. Θεσξνύκε πσο όινη καο έρνπκε δπλαηόηεηεο λα αλαδείμνπκε ν θαζέλαο θη ε θάζε κία από εκάο ηα πνιιαπιά ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα. Γελ ππνζηεξίδνπκε πσο κέζα από ην αλαπηπμηαθό πιαίζην πνπ πξνσζνύκε κπνξνύκε λα αιιάμνπκε ηα πάληα, νύηε θαη λα απνδείμνπκε πσο κπνξεί λα γίλεη ην αθαηόξζσην. Γελ ππνζηεξίδνπκε επίζεο πσο δελ είλαη απαξαίηεηε κηα επηηειηθή ζπκβνιή ηνπ Κξάηνπο. Υπνζηεξίδνπκε σζηόζν ζζελαξά, πσο ππάξρνπλ πξάγκαηα πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ, αξθεί λα εξγαζηνύκε ζθιεξά θαη λα πηζηέςνπκε ζηηο δπλάκεηο καο. Καη πξνζπαζνύκε ζην κέγηζην βαζκό γη απηό, ζεσξώληαο πσο έλα θαιύηεξν αύξην κπνξεί λα ππάξμεη. Αο ζπλεξγαζηνύκε όινη γη απηό θη αο πξνζπαζήζνπκε λα ην θάλνπκε πξαγκαηηθόηεηα. 5

6 6