ΚΟΠΟ. 1. Γεληθή πεξηγξαθή πζηήκαηνο Δζληθνύ VTMIS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΠΟ. 1. Γεληθή πεξηγξαθή πζηήκαηνο Δζληθνύ VTMIS"

Transcript

1 ΚΟΠΟ 1 θνπφο ηνπ παξφληνο είλαη ε κειέηε θαη ε ζχληαμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ ζπληήξεζε ηερληθή ππνζηήξημε θαη follow-on ππνζηήξημε ηνπ Δζληθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System). 1. Γεληθή πεξηγξαθή πζηήκαηνο Δζληθνύ VTMIS Σν Δζλθφ χζηεκα VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System) είλαη έλα νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ειέγρνπ ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο ην νπνίν θαιχπηεη ηελ επξχηεξε ζαιάζζηα πεξηνρή ησλ θφιπσλ αξσληθνχ, Διεπζίλαο, Ν. Δπβντθνχ, Παηξατθνχ θαη ηκήκαηνο Ηνλίνπ Πειάγνπο. Σν ζχζηεκα, ζηελ παξνχζα θάζε, πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά ηέζζεξα (04) Σνπηθά Κέληξα Διέγρνπ & Γηαρείξηζεο Θαιάζζηαο Κπθινθνξίαο VTS (Vessel Traffic Services), ηξία (03) ππνθέληξα ειέγρνπ ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο RTS (Regional Traffic Services) θαζψο θαη απνκαθξπζκέλνπο -κε επαλδξσκέλνπο- ζηαζκνχο αηζζεηήξσλ RSS (Remote Site Sensors). Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα εθζπγρξνληζκνχ ηνπ πξψελ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο ψζηε λα ζπκκνξθσζεί κε δηεζλή θαη επξσπατθά πξφηππα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο λαπζηπινΐαο, ηελ αζθάιεηα ηεο δσήο ζηε ζάιαζζα, ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο, ηε βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ έξεπλαο θαη δηάζσζεο θαη ηε κείσζε ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ. πλνιηθά, ε αλάπηπμε ηνπ VTMIS πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ επηκέξνπο ηκήκαηα: α) Σν VTS Ηνλίνπ (VTS Πάηξαο - RTS ληηξξίνπ, VTS Κέξθπξαο - RTS Ζγνπκελίηζαο) β) Σν VTS Πεηξαηά, καδί κε ην Δζληθφ θέληξν VTMIS, ηελ Σερληθή Τπεξεζία, ηελ ίζνπζα Δθπαίδεπζεο VTMIS θαη ηελ Πηινηηθή Δθαξκνγή (ε νπνία αθνξά ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ πέληε (05) επηιεγκέλσλ πεξηπνιηθψλ ζθαθψλ ηνπ Λ.. θαη ηνπ VTMIS) γ) Σν VTS Ραθήλαο RTS Λαπξίνπ Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ επηκέξνπο εμνπιηζκνχ. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ην ζχζηεκα ειέγρνπ ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο ιεηηνπξγεί θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ ζε πεξηνρέο πνπ παξαηεξείηαη πςειή ππθλφηεηα θπθινθνξίαο πινίσλ, κεηαθνξά επηθίλδπλσλ θνξηίσλ, πεξίπινθνη θαη ζπγθξνπφκελνη ηχπνη πινήγεζεο, δχζθνια κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία, ζηελά θαλάιηα, γέθπξεο θαη ηδηνκνξθίεο ιηκαληψλ, ζεσξείηαη πξσηεχνπζαο ζεκαζίαο ε απξφζθνπηε θαη αδηάθνπε ιεηηνπξγία ηνπ. 2. λαιπηηθή πεξηγξαθή πζηήκαηνο Δζληθνύ VTMIS 2.1 εκεία Δγθαηαζηάζεσλ Σν ζχζηεκα πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ εγθαηαζηάζεηο: VTS ΗΟΝΗΟΤ 1. λακεηαδνηηθφο ηαζκφο Παληνθξάησξα λ.κέξθπξαο 2. λακεηαδνηηθφο ηαζκφο Ληνηξίβηα Ζγνπκελίηζαο 3. ηαζκφο ηζζεηεξίσλ αθξ.πάππα ραίαο 4. ηαζκφο ηζζεηεξίσλ ληηξξίνπ 5. ηαζκφο ηζζεηεξίσλ αθξ.γξέπαλν Ζγνπκελίηζαο 6. ηαζκφο ηζζεηεξίσλ Ληκέλα Λεπθίκεο λ.κέξθπξαο 7. ηαζκφο ηζζεηεξίσλ Ληκέλα Κέξθπξαο λ.κέξθπξαο 8. ηαζκφο ηζζεηεξίσλ γ.ηεθάλνπ λ.κέξθπξαο 9. Κέληξν Διέγρνπ Θαιάζζηαο Κπθινθνξίαο Πάηξαο (Κέληξν VTS Πάηξαοεγθαηεζηεκέλν ζην ιηκέλα Παηξψλ)

2 2 10. Κέληξν Διέγρνπ Θαιάζζηαο Κπθινθνξίαο ληηξξίνπ (Κέληξν RTS ληηξξίνπ εγθαηεζηεκέλν ζην ιηκέλα ληηξξίνπ) 11. Κέληξν Διέγρνπ Θαιάζζηαο Κπθινθνξίαο Κέξθπξαο (Κέληξν VTS Κέξθπξαο εγθαηεζηεκέλν ζην ιηκέλα Κέξθπξαο) 12. Κέληξν Διέγρνπ Θαιάζζηαο Κπθινθνξίαο Ζγνπκελίηζαο (Κέληξν RTS Ζγνπκελίηζαο εγθαηεζηεκέλν ζην ιηκέλα Ζγνπκελίηζαο). VTS ΠΔΗΡΗ 1. λακεηαδνηηθφο ηαζκφο Τκεηηνχ (εληφο εγθαηαζηάζεσλ Π..) 2. λακεηαδνηηθφο ηαζκφο γ.σξηάδαο,πέξακα 3. λακεηαδνηηθφο ηαζκφο Πξνθ.Ζιία λ.κέαο 4. ηαζκφο ηζζεηεξίσλ λ.φπηηάιεηαο 5. ηαζκφο ηζζεηεξίσλ λ.μεγάιεο Κπξάο (εληφο εγθαηαζηάζεσλ Π.Ν.) 6. ηαζκφο ηζζεηεξίσλ λ.ίγηλαο. 7. ηαζκφο ηζζεηεξίσλ Πάνπξα λ.κέαο 8. ηαζκφο ηζζεηεξίσλ Φάζζαο λ.άλδξνπ 9. Κέληξν Διέγρνπ Θαιάζζηαο Κπθινθνξίαο Πεηξαηά (Κέληξν VTS Πεηξαηά εγθαηεζηεκέλν ζε ρψξν πιεζίνλ ηνπ ιηκέλα Πεηξαηά) VTS ΡΦΖΝ 1. ηαζκφο ηζζεηεξίσλ Βίγιαο λ.δπβνίαο 2. ηαζκφο ηζζεηεξίσλ Βξπζάθη Λαπξεσηηθήο 3. Κέληξν Διέγρνπ Θαιάζζηαο Κπθινθνξίαο Ραθήλαο (Κέληξν VTS Ραθήλαο εγθαηεζηεκέλν ζην ιηκέλα Ραθήλαο) 4. Κέληξν Διέγρνπ Θαιάζζηαο Κπθινθνξίαο Λαπξίνπ (Κέληξν RTS Λαπξίνπ εγθαηεζηεκέλν ζην ιηκέλα Λαπξίνπ) ΔΘΝΗΚΟ VTMIS 1. Δζληθφ Κέληξν Θαιάζζηαο Κπθινθνξίαο,Γξ.Λακπξάθε 150,Πεηξαηάο 2. Σερληθή Τπεξεζία - ίζνπζα εθπαίδεπζεο.iiαο Μεξαξρίαο 18,Πεηξαηάο 2.2 Δγθαηεζηεκέλνο Δμνπιηζκόο Ο εμνπιηζκφο πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί ζηα παξαπάλσ ζεκεία, δχλαηαη λα νκαδνπνηεζεί ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: Μεραλνγξαθηθφο πιεξνθνξηαθφο εμνπιηζκφο, Λνγηζκηθφ Ζ ελ ιφγσ θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά: α. Δμππεξεηεηέο (servers), ζηαζκνχο εξγαζίαο (workstations), H/Y (PCs), εθηππσηέο, ζαξσηέο, πξνβνιηθέο ζπζθεπέο, θσηναληηγξαθηθά κεραλήκαηα, δηθηπαθέο ζπζθεπέο (switches, routers, modems, θ.ιπ.) β. Λνγηζκηθφ εθαξκνγήο, ινγηζκηθφ ζπζηήκαηνο, ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, βάζεηο δεδνκέλσλ θαη εθαξκνγέο. εκεηψλεηαη φηη ην ινγηζκηθφ ηεο θεληξηθήο εθαξκνγήο είλαη ην MTM 100 πνπ έρεη αλαπηπρζεί απφ ηελ εηαηξεία LOCΚHEED MARTIN, RDBMS Οracle 8i enterprise edition θαη ινγηζκηθά UNIX true64. Δπηπξφζζεηα σο ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζπζηήκαηα ηεο νηθνγέλεηαο MS-Windows θαη UNIX/POSIX Λνηπφο Δμνπιηζκφο (ηειεπηθνηλσληαθφο, παξαθνινχζεζεο θπθινθνξίαο, ινηπψλ αηζζεηήξσλ) Ζ ελ ιφγσ θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά: α. Τπνζχζηεκα Ραδηνδεχμεσλ (εμσηεξηθέο θεξαίεο, ςεθηαθά κηθξνθπκαηηθά ζπζηήκαηα κεηάδνζεο) β. Ραληάξ γ. Πνκπνδέθηεο VHF FM & AM δ. Ραδηνγσληφκεηξα

3 ε. Μεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο ζη. ηαζκνχο βάζεο AIS (Automatic Identification System) δ. Σειεθσληθά θέληξα ε. Καηαγξαθηθά θσλήο ζ. χζηεκα θσλεηηθψλ επηθνηλσληψλ η. Σειερεηξηδφκελεο θάκεξεο εκέξαο θαη λχρηαο, ζπζηήκαηα κεηάδνζεο θαη επνπηείαο εκεηψλεηαη φηη ν αλσηέξσ εμνπιηζκφο-ζπζθεπέο αηζζεηήξσλ, πξνέξρεηαη απφ δηάθνξνπο ππνθαηαζθεπαζηέο-ππνπξνκεζεπηέο (π.ρ. Ηηαιηθή εηαηξεία GEM γηα ηα ξαληάξ, Γεξκαληθή εηαηξεία C-PLTH γηα ηα ξαδηνγσληφκεηξα, Ννξβεγηθή εηαηξεία JOTRON γηα ηα VHF-AM, κεξηθαληθή εηαηξεία LAMDA γηα ηα VHF-FM, Ννξβεγηθή εηαηξεία ΝΣΔΔR γηα ηνπο κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο, νπεδηθή εηαηξεία SAAB γηα ηα AIS, εηαηξεία JAI γηα ηηο θάκεξεο εκέξαο/ρακεινχ θσηηζκνχ, νπεδηθή εηαηξεία FLIR SYSTEMS AB γηα ηηο ζεξκηθέο θάκεξεο θ.ιπ.) Ζιεθηξνκεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο Ζ ελ ιφγσ θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά: θιηκαηηζηηθέο ζπζθεπέο, ειεθηξνινγηθνχο πίλαθεο δηαλνκήο ηζρχνο, ζπζθεπέο αδηάιεηπηεο παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (U.P.S.), ειεθηξνγελλήηξηεο, ζπζηήκαηα ειέγρνπ ππξφζβεζεο, ζπλαγεξκνχο παξαβίαζεο, ππξαλίρλεπζε, ζχζηεκα απηφκαηεο θαηάζβεζεο, θσηηζκφ αζθαιείαο Κηηξηαθέο ππνδνκέο, ππιψλεο Ζ ελ ιφγσ θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά: α. Κηηζηνχο νηθίζθνπο ή/θαη πξνθαηαζθεπαζκέλνπο κεηαιιηθνχο νηθίζθνπο β. Ππιψλεο-ηζηνχο ζηνπο νπνίνπο έρνπλ εγθαηαζηαζεί δηάθνξνη αηζζεηήξεο θαη θεξαίεο γ. Πεξηθξάμεηο πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ βαζηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ ππ αξηζ , θαη αλσηέξσ παξαγξάθσλ, πεξηιακβάλεηαη ζηνπο πίλαθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο. 2.3 Γνκή πζηήκαηνο Σξόπνο Λεηηνπξγίαο VTS είλαη ε ππεξεζία πνπ αλαπηχζζεηαη ζε επηιεγκέλεο πεξηνρέο γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο λαπζηπινΐαο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο. Ζ ππεξεζία απηή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλεί άκεζα θαη λα αιιειεπηδξά κε ηα πινία θαη λα δίλεη ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα αζθάιεηαο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηεο. Σα θέληξα VTS εγθαζίζηαληαη ζε ρψξνπο ησλ νηθείσλ Ληκεληθψλ ξρψλ ηεο ρψξαο θαη επηβιέπνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ δηαρείξηζεο ηεο ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο κε ηξφπν παξφκνην κε απηφλ πνπ εθαξκφδεηαη ζηε δηαρείξηζε ηεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο. VTMIS είλαη ην εζληθφ θεληξηθφ ζχζηεκα πνπ ιακβάλεη πιεξνθνξίεο απφ ηα θαηά ηφπνπο θέληξα VTS, ηηο επεμεξγάδεηαη θεληξηθά θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα δηαλνκήο ηνπο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Ο ξφινο ηνπ θέληξνπ VTMIS είλαη επηηειηθφο απνηειψληαο παξάιιεια πνιχηηκν εξγαιείν γηα αλάιπζε-επεμεξγαζία ησλ θπθινθνξηαθψλ δεδνκέλσλ θαη γηα ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ. Σν θέληξν VTMIS ζηεγάδεηαη επί ηνπ παξφληνο ζην θηίξην φπνπ βξίζθεηαη ν Κιάδνο ηεο Δπηζεψξεζεο ησλ Δκπνξηθψλ Πινίσλ (Λεσθφξνο Γξεγνξίνπ Λακπξάθε 150, Πεηξαηάο) θαη ζπλδέεηαη κέζσ κηζζσκέλσλ θπθισκάησλ κε ηα πεξηθεξεηαθά θέληξα VTS. Κάζε θέληξν VTS επεμεξγάδεηαη ηα ζηνηρεία θπθινθνξίαο ησλ πινίσλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηνπο θαηά ηφπνπο ζηαζκνχο αηζζεηήξσλ. Κάζε ζηαζκφο πεξηιακβάλεη ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ ζπζηεκάησλ θαη ζπζθεπψλ αηζζεηεξίσλ γηα ζπιινγή θαη ηνπηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ θπθινθνξίαο θαη ζπλζεθψλ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο ηνπ. Οη ζηαζκνί αηζζεηήξσλ ιεηηνπξγνχλ ρσξίο πξνζσπηθφ, ειέγρνληαη εμ απνζηάζεσλ απφ ην ζηαζκφ εξγαζίαο ηνπ επφπηε θάζε θέληξνπ VTS θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά πεξίπησζε ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα: 3

4 Πνκπνδέθηε Radar πζθεπή απηφκαηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηαπηφηεηαο πινίσλ (AIS) Πνκπνδέθηεο επηθνηλσλίαο VHF Marine & Aero Ραδηνγσληφκεηξν Κάκεξεο εκέξαο, ρακεινχ θσηηζκνχ θαη ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο Μεηεσξνινγηθνχο αηζζεηήξεο Ραδηνδεχμεηο Σα θέληξα VTS θαη RTS απνηεινχλ ηα θαηά ηφπνπο επηρεηξεζηαθά θέληξα δηαρείξηζεο ηεο ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο φπνπ επεμεξγάδνληαη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηνπο πεξηθεξεηαθνχο ζηαζκνχο αηζζεηήξσλ, ζπζρεηίδνληαη κε ππάξρνληαη ηζηνξηθά δεδνκέλα ηεο ηνπηθήο βάζεο δεδνκέλσλ θαη απεηθνλίδνληαη ζηηο νζφλεο θπθινθνξίαο ηνπο. Οη ρεηξηζηέο/επφπηεο VTS δηαρεηξίδνληαη ηε ζαιάζζηα θπθινθνξία ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο κέζα απφ θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε πεξηβάιινλ ην νπνίν πεξηιακβάλεη ππνινγηζηέο κε δηπιέο νζφλεο θπθινθνξίαο θαη ζπζηήκαηα θσλεηηθψλ επηθνηλσληψλ. Έηζη, ππνηππψλνπλ, νξγαλψλνπλ θαη αιιειεπηδξνχλ κε ηε ζαιάζζηα θπθινθνξία κέζσ ηνπ ππνινγηζηηθνχ θαη ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ. Οη ελέξγεηεο ησλ ρεηξηζηψλ VTS θαη νη επηθνηλσλίεο κε ηα πινία θαηαγξάθνληαη ζπλερψο απφ ζχγρξνλεο ζπζθεπέο θαηαγξαθήο ελψ ππάξρεη δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο ησλ ήδε απνζεθεπκέλσλ παξειζνληηθψλ πιεξνθνξηψλ. Ζ παξαθάησ εηθφλα αλαπαξηζηά ηε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο: λαιπηηθή πεξηγξαθή εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνύ πξνο ζπληήξεζε λαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πξνο ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί ζηα ζεκεία ηεο παξαγξάθνπ 2.1, πεξηιακβάλεηαη ζε πίλαθεο ζην Παξάξηεκα Γ. 2.5 πληήξεζε Σερληθή Τπνζηήξημε θαη follow on ππνζηήξημε πζηήκαηνο VTMIS

5 5 Σν ζχλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη ηόζν εμ άπνζηάζεσο όζν θαη ζην πεδίν κε ηε κνξθή πξνγξακκαηηζκέλεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θαη έθηαθηεο επαλνξζσηηθήο ζπληήξεζεο έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ην επίπεδν αμηνπηζηίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα απνθαζίζηαληαη ζηνλ κηθξφηεξν δπλαηφ ρξφλν φπνηεο βιάβεο ή δπζιεηηνπξγίεο εκθαλίδνληαη ζηνλ εμνπιηζκφ ή/θαη ην ινγηζκηθφ. ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη πιήξεο θαη αλαιπηηθή Μειέηε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίνλ ν ππνςήθηνο λάδνρνο ζα κπνξεί λα παξέμεη ηελ πληήξεζε - Τπνζηήξημε follow-on ηνπ πζηήκαηνο VTMIS ελψ ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεηαη αλαιπηηθά θαη ην θφζηνο γηα φια ηα αληηθείκελα ηεο ππνζηήξημεο ληηθείκελα Τπνζηήξημεο Γεληθά Ζ ζπληήξεζε-ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο θαιχπηεη ηελ αλαγλψξηζε θαη πιήξε απνθαηάζηαζε θάζε πξνβιήκαηνο (βιάβεο ή/θαη αλσκαιίαο ή/θαη δπζιεηηνπξγίαο) ζε πιηθφ ή/θαη ινγηζκηθφ, πνπ δελ νθείιεηαη ζε θαθή ρξήζε ηνπ ή ζε εμσηεξηθνχο αζηάζκεηνπο παξάγνληεο (ζεηζκνχο, πιεκκχξεο θ.ιπ.). Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ αληηθαηάζηαζε θάζε κνλάδαο εμνπιηζκνχ ή ζπζθεπήο ή ηκήκαηνο απηήο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε επηζθεπή ηνπο δελ είλαη ηερληθά εθηθηή. Σα απαξαίηεηα γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πιηθά θαη αληαιιαθηηθά βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. εκεηψλεηαη φηη: α. Σα κεραληθά θαη ειεθηξνληθά κέξε ησλ κνλάδσλ (π.ρ. CD/DVD drives, H.D.D. θιπ.), β. ν απαηηνχκελνο παζεηηθφο εμνπιηζκφο (π.ρ. θαιψδηα, θ.ιπ) γ. νη ζπζζσξεπηέο ησλ ζπζθεπψλ αδηάιεηπηεο παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (UPS) δ. νη ζπζζσξεπηέο εθθηλήζεσο ησλ ΖΕ ε. νη ζπζζσξεπηέο ησλ πηλάθσλ ππξαλίρλεπζεο απηφκαηεο θαηάζβεζεο, ζπλαγεξκψλ παξαβίαζεο ρψξσλ, ζπζηεκάησλ παξνπζίαο πξνζσπηθνχ, απηφλνκσλ θσηηζηηθψλ αλάγθεο. ζη. νη ζπζζσξεπηέο ησλ ππνινγηζηψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ δ. νη ζπζζσξεπηέο ησλ ηειερεηξηζηεξίσλ (θιηκαηηζηηθψλ ζπζθεπψλ, πξνβνιηθψλ κεραλεκάησλ θ.ιπ.) ε. νη ιακπηήξεο θσηνζήκαλζεο ηζηψλ ζ. Σν πγξφ θπθιψκαηνο ςχμεσο ηνπ ΖΕ η. Σα θίιηξα ηνπ ΖΕ (αέξνο, ιηπαληειαίνπ, θαπζίκνπ) ηα. Οη ηκάληεο ηνπ ΖΕ ηβ. Σν αθπγξαληηθφ πιηθφ ηνπ θπκαηνδεγνχ ηγ. Οη ιπρλίεο magnetron ησλ ξαληάξ ηδ. Σα αληηθεξαπληθά ηε. Σα θίιηξα ησλ κεηεσξνινγηθψλ ηζηψλ ηζη. Σα εηδηθά πγξά ησλ κεηεσξνινγηθψλ ηζηψλ ηδ. Σα ζηεξεσηηθά θαισδηψζεσλ κηαο ρξήζεσο n. Οη θαζέηεο εγγξαθήο DDS 3 ή αληίζηνηρεο ηερλνινγίαο, δελ ζεσξνχληαη αλαιψζηκα πιηθά θαη θαηά ζπλέπεηα, εθφζνλ απαηηεζεί, επηζθεπάδνληαη ή αληηθαζίζηαληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ Ζ απνθαηάζηαζε ησλ πξνβιεκάησλ γίλεηαη κε κεηάβαζε ηερληθψλ ηνπ αλαδφρνπ ζηνπο ρψξνπο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν εμνπιηζκφο (on site). Σπρφλ έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ησλ ηερληθψλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν Σν ΤΠηΠ//Λ-ΔΛ.ΚΣ. κπνξεί λα απνδερζεί ηζνδχλακεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο (π.ρ. λα ππάξρεη έλα ή πεξηζζφηεξα αληηπξνζσπεπηηθά ζπζηήκαηα δηαζέζηκα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ θαη κε κέξηκλα ηνπ ηδίνπ, λα εγθαηαζηαζνχλ πξνζσξηλά ζε αληηθαηάζηαζε απηψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί βιάβε ή απνθαηάζηαζε βιάβεο κε απνζηνιή ηνπ εμνπιηζκνχ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ κε δηθή ηνπ κέξηκλα θαη επζχλε) ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κε ηηο ιχζεηο απηέο δελ ζα ππάξμεη θακηά επίπησζε ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ. Δπίζεο είλαη απνδεθηή απφ ην ΤΠηΠ//Λ-ΔΛ.ΚΣ. ή επηζθεπή βιαβψλ ινγηζκηθνχ κέζσ

6 6 δηθηχνπ (remote) ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ππάξρνπλ επηπηψζεηο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο Γηεπθξηλίδεηαη φηη δελ ζεσξείηαη θαθή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ ε εγθαηάζηαζε πξφζζεηνπ ινγηζκηθνχ ή/θαη ε αιιαγή ησλ ξπζκίζεψλ ηνπ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο. Δπίζεο δελ ζεσξείηαη θαθή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ ε ηπρφλ πξνζβνιή νπνηαζδήπνηε κνλάδαο απφ ηνχο (viruses) ή άιιεο κνξθήο θαθφβνπιν ινγηζκηθφ (worm, Trojan, θ.ιπ) Δπηζεκαίλεηαη φηη ηπρφλ εμνπιηζκφο αληηθαηάζηαζεο (αληαιιαθηηθά ή/θαη κνλάδεο εμνπιηζκνχ) πνπ ζα παξαζρεζεί ζην ΤΠηΠ//Λ-ΔΛ.ΚΣ. ζηα πιαίζηα ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, ζα πξέπεη αθ ελφο λα είλαη ηζνδχλακνο ή αλψηεξνο ηνπ αληηθαζηζηφκελνπ εμνπιηζκνχ ελψ παξάιιεια ν εμνπιηζκφο απηφο εληάζζεηαη απηφκαηα ζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ψζηε ζηελ πεξίπησζε πνπ ππνζηεί βιάβε, λα επηζθεπαζηεί ή λα αληηθαηαζηαζεί εθ λένπ απφ ηνλ αλάδνρν, ρσξίο θαλέλα θφζηνο γηα ην ΤΠηΠ//Λ-ΔΛ.ΚΣ Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο-ηερληθήο ππνζηήξημεο δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: α) Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο β) Δπηδηνξζσηηθήο πληήξεζε Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζπλεξγαζία κε αξκφδην πξνζσπηθφ ησλ θαηά ηφπνπο θέληξσλ VTS θαη RTS. Με ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ζην πεδίν (on site) ζα ζπκπιεξψλεηαη θαη ζα παξαδίδεηαη ζε αξκφδην πξνζσπηθφ ηνπ ΤΠηΠ//Λ-ΔΛ.ΚΣ. (π.ρ. ζην πξνζσπηθφ ησλ θαηά ηφπνπο θέληξσλ VTS θαη RTS) ην επηζπλαπηφκελν ζην Παξάξηεκα Β Γειηίν Σερληθήο Δμππεξέηεζεο. Σν Γειηίν Σερληθήο Δμππεξέηεζεο ζα ζπληάζζεηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ, ζε δχν (2) αληίγξαθα εθ ησλ νπνίσλ ην έλα (1) ζα παξαδίδεηαη ζην αξκφδην πξνζσπηθφ ηνπ ΤΠηΠ//Λ-ΔΛ.ΚΣ.. Δπίζεο, αλά ηξίκελν ζα ππνβάιιεηαη κε κέξηκλα ηεο λαδφρνπ, αλαθνξά πξνφδνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο Δξγαζίεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο Πξνιεπηηθή πληήξεζε νξίδεηαη σο ε ζπληήξεζε πνπ απνζθνπεί ζηε δηαηήξεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ζην νπνίν απηή εθαξκφδεηαη, ζε κηα πξνδηαγεγξακκέλε θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθφηεηαο. Ο ζηφρνο απηφο επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο επηζεψξεζεο, αλίρλεπζεο θαη απνηξνπήο βιαβψλ θαηά ηελ γέλλεζή ηνπο (incipient failures). Ζ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε δηαθξίλεηαη ζε πξνγξακκαηηζκέλε θαη απξνγξακκάηηζηε θαη αθνξά ζε δηάζεζε πιηθνχ ινγηζκηθνχ θαη ππεξεζίσλ. Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ νια ηα απαηηνχκελα αληαιιαθηηθά εμαξηήκαηα θαη ινηπά απαξαίηεηα γηα ηε ζπληήξεζε πιηθά θαζψο θαη ηνπο ζρεηηθνχο δαζκνχο,έμνδα εθηεισληζκνχ,κεηαθνξάο θαη ινηπέο δαπάλεο. Σα παξαπάλσ αλαιψζηκα ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπ εμνπιηζκνχ ζηνλ νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ε αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ ή/θαη ζπζθεπψλ πνπ δελ δηαηίζεληαη πιένλ ζην εκπφξην (discontinued products) ν λάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη θαη λα ηνπνζεηεί αληίζηνηρα πιήξσο ζπκβαηά κε ηα ππάξρνληα. Δηδηθφηεξα, ν λάδνρνο: α) ε θαζεκεξηλή βάζε εθηειεί εμ απνζηάζεσο ειέγρνπο θαη ελέξγεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ: -Έιεγρν ηεο επηθνηλσλίαο φισλ ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ησλ VTS κε ηε βάζε δεδνκέλσλ VTMIS -Γεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ησλ εκεξήζησλ exports ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ηα νπνία εμάγνληαη απηφκαηα ζε πξνθαζνξηζκέλε ρξνληθή ζηηγκή. β) ε κεληαία βάζε εθηειεί εμ απνζηάζεσο ειέγρνπο θαη ελέξγεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ: -Έιεγρν κέζσλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ.

7 -Έιεγρν ππνζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο αλαπαξαγσγήο θαη θαζνδήγεζε ησλ ρεηξηζηψλ γηα ηελ θχιαμε ησλ καγλεηηθψλ ηαηληψλ κε ηα απνζεθεπκέλα δεδνκέλα. -Έιεγρν radar,rdp,iau,ηάζεο κπαηαξίαο γελλήηξηαο. 7 γ) λα ηξίκελν ζα απνζηέιιεη νκάδα εξγαζίαο κε επαξθή αξηζκφ κειψλ γηα ηελ εθηέιεζε επί ηόπνπ εξγαζηψλ ζε θάζε ζηαζκφ αηζζεηεξίσλ ή/θαη αλακεηαδνηηθφ νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: -Έιεγρνο θπζηθήο αζθάιεηαο ρψξνπ, πεξίθξαμεο, εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ ζπξψλ, κνλψζεσλ, ζηεγάλσζεο θαη ζεξκνκφλσζεο δψκαηνο, ηνηρνπνηίαο, επελδχζεσλ ηνίρσλ, δαπέδσλ θαη επελδχζεσλ δαπέδσλ, ςεπδνξνθψλ θαη ρξσκαηηζκψλ. -Λίπαλζε θιεηδαξηψλ θαη ινπθέησλ. -Καζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ. -Δπηζεψξεζε ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο. -Δπηζεψξεζε Ζ/Ε θαη θαηαγξαθή έλδεημεο σξνκεηξεηή. -Δπηζεψξεζε κπαηαξίαο, ηκάληα, ςπθηηθνχ πγξνχ ιηπαληειαίνπ Ζ/Ε. -Δπηζεψξεζε δεμακελήο θαπζίκνπ Ζ/Ε θαη θαηαγξαθή ζηάζκεο θαπζίκνπ. -Γνθηκέο ιεηηνπξγίαο Ζ/Ε ρεηξνθίλεηα θαη κεηά απφ ηερλεηή δηαθνπή θεληξηθήο παξνρήο ξεχκαηνο. -Γνθηκή θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ UPS, έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ησλ ζπζζσξεπηψλ ηνπ UPS θαη θφξηηζε ή/θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο εθφζνλ απαηηεζεί. -Δπηζεψξεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θιηκαηηζηηθψλ. -Καζαξηζκφο θίιηξσλ θιηκαηηζηηθψλ. -Έιεγρν ελδείμεσλ πηλάθσλ ππξαλίρλεπζεο / θαηάζβεζεο, έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζζσξεπηή ησλ πηλάθσλ θαη θφξηηζε ή/θαη αληηθαηάζηαζή ηνπ εθφζνλ απαηηεζεί. -Έιεγρν ελδείμεσλ πηλάθσλ ζπλαγεξκνχ, έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζζσξεπηή ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ θαη θφξηηζε ή/θαη αληηθαηάζηαζή ηνπ εθφζνλ απαηηεζεί. -Έιεγρν ελδείμεσλ πηλάθσλ θσηνζήκαλζεο ππιψλ. -Δμσηεξηθφ θαη εζψηεξηθφ θαζαξηζκφ πηλάθσλ θαη ζπζθεπψλ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή λα δίλεηαη ζηνλ εζσηεξηθφ θαζαξηζκφ κεραλνγξαθηθνχ θαη δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ. -Δπηζεψξεζε θαισδηψζεσλ νηθίζθνπ -Δπηζεψξεζε φισλ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ γηα ελδείμεηο ζπλαγεξκψλ θαη ιεηηνπξγία απαξαίηεησλ αλεκηζηήξσλ. -ληηθαηάζηαζε πξνβιεκαηηθψλ ή θζαξκέλσλ πιηθψλ. -Δθηέιεζε δηαγλσζηηθψλ ειέγρσλ. -Δπηζεψξεζε θαισδηψζεσλ θαη θπκαηνδεγψλ ππιψλα. -Δπηζεψξεζε ζπζηεκάησλ αθηηλνβνιίαο (θεξαηψλ) ππιψλα. -Δπηζεψξεζε ησλ ζηαζεξψλ ζπζηεκάησλ θαηάζβεζεο. -Δπηζεψξεζε ησλ ζπζηεκάησλ θαηαγξαθήο παξνπζίαο πξνζσπηθνχ. -Δπηζεψξεζε ησλ ππνζπζηεκάησλ CCTV, RDF, VHF AM θαη κεηεσξνινγηθψλ αηζζεηήξσλ θιπ -πνθαηάζηαζε πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί ή αλαθεξζεί. -Έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο θαη ππνζπζηεκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ην αληίζηνηρν θέληξν VTS ή RTS. δ) λα ηξίκελν ζα απνζηέιιεη νκάδα εξγαζίαο κε επαξθή αξηζκφ κειψλ γηα ηελ εθηέιεζε επί ηόπνπ εξγαζηψλ ζε θάζε θέληξν VTS θαη RTS νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: -Έιεγρνο θπζηθήο αζθάιεηαο ρψξνπ, πεξίθξαμεο, εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ ζπξψλ, παξαζχξσλ θαη παινπηλάθσλ, κνλψζεσλ, ζηεγάλσζεο θαη ζεξκνκφλσζεο δψκαηνο, ηνηρνπνηίαο, επελδχζεσλ ηνίρσλ, δαπέδσλ θαη επελδχζεσλ δαπέδσλ, ςεπδνξνθψλ, εηδψλ πγηεηλήο θαη ρξσκαηηζκψλ. -Λίπαλζε θιεηδαξηψλ. -Δπηζεψξεζε ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο. -Δπηζεψξεζε κπαηαξίαο, ηκάληα, ςπθηηθνχ πγξνχ ιηπαληειαίνπ Ζ/Ε. -Δπηζεψξεζε δεμακελήο θαπζίκνπ Ζ/Ε θαη θαηαγξαθή ζηάζκεο θαπζίκνπ.

8 -Γνθηκέο ιεηηνπξγίαο Ζ/Ε ρεηξνθίλεηα θαη κεηά απφ ηερλεηή δηαθνπή θεληξηθήο παξνρήο ξεχκαηνο. -Δπηζεψξεζε Ζ/Ε θαη θαηαγξαθή έλδεημεο σξνκεηξεηή. -Γνθηκή θαιήο ιεηηνπξγίαο UPS, έιεγρν θαηάζηαζεο ησλ ζπζζσξεπηψλ ηνπ UPS θαη θφξηηζε ή/θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο εθφζνλ απαηηεζεί. -Δπηζεψξεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θιηκαηηζηηθψλ. -Καζαξηζκφο θίιηξσλ θιηκαηηζηηθψλ. -Έιεγρν ελδείμεσλ πηλάθσλ ππξαλίρλεπζεο / θαηάζβεζεο έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζζσξεπηή ησλ πηλάθσλ θαη θφξηηζε ή/θαη αληηθαηάζηαζή ηνπ εθφζνλ απαηηεζεί. -Έιεγρν ελδείμεσλ πηλάθσλ ζπλαγεξκνχ, έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζζσξεπηή ησλ πηλάθσλ θαη θφξηηζε ή/θαη αληηθαηάζηαζή ηνπ εθφζνλ απαηηεζεί. -Δμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ θαζαξηζκφ πηλάθσλ θαη ζπζθεπψλ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή λα δίλεηαη ζηνλ εζσηεξηθφ θαζαξηζκφ κεραλνγξαθηθνχ θαη δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ. -Δπηζεψξεζε φισλ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ γηα ελδείμεηο ζπλαγεξκψλ θαη ιεηηνπξγία απαξαίηεησλ αλεκηζηήξσλ. -ληηθαηάζηαζε πξνβιεκαηηθψλ ή θζαξκέλσλ πιηθψλ. -Δθηέιεζε δηαγλσζηηθψλ ειέγρσλ. -Δπηζεψξεζε θαισδηψζεσλ θαη θπκαηνδεγψλ ππιψλα. -Δπηζεψξεζε ζπζηεκάησλ αθηηλνβνιίαο (θεξαηψλ) ππιψλα. -Δπηζεψξεζε εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο. -Δπηζεψξεζε δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ. -Δπηζεψξεζε DB Servers. -Δπηζεψξεζε DAT drivers. -Έιεγρνο θσλεηηθψλ επηθνηλσληψλ. -Δπηζεψξεζε ησλ ζηαζεξψλ ζπζηεκάησλ θαηάζβεζεο. -Δπηζεψξεζε ησλ ζπζηεκάησλ θαηαγξαθήο παξνπζίαο πξνζσπηθνχ. -πνθαηάζηαζε πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί ή αλαθεξζεί. -Έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο θαη ππνζπζηεκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ην αληίζηνηρν θέληξν VTS ή RTS. ε) λα εμάκελν ζα απνζηέιιεη νκάδα εξγαζίαο κε επαξθή αξηζκφ κειψλ γηα ηελ εθηέιεζε επί ηόπνπ εξγαζηψλ ζε θάζε θέληξν VTS θαη RTS νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: -Λήςε αληηγξάθσλ αζθαιείαο απφ θάζε server, operator workstation θαη correlator workstation πνπ αθνξνχλ ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα,ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ηελ εθαξκνγή MTM100. -Λεπηνκεξή εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ θαζαξηζκφ κε ρξήζε θπζεηήξα θαη ρξσζηήξα ζπζθεπψλ θαη ηθξησκάησλ εμνπιηζκνχ αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο. ζη) λα έηνο, ζα απνζηέιιεη νκάδα εξγαζίαο κε επαξθή αξηζκφ κειψλ γηα ηελ εθηέιεζε επί ηόπνπ εξγαζηψλ ζηνπο ζηαζκνχο αηζζεηεξίσλ ή/θαη αλακεηαδνηηθνχο ζηαζκνχο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: -ληηθαηάζηαζε θίιηξσλ ιαδηνχ,ςπθηηθνχ πγξνχ θαη ιηπαληηθψλ H/Z. -Καζαξηζκφο ή αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ αέξα ησλ Ζ/Ε. ε πεξηπηώζεηο πνπ ην Ζ/Ε έρεη ζπκπιεξώζεη ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό σξώλ πξνο επηζεώξεζε ή ιεηηνπξγεί ζε κόληκε ή ζρεδόλ κόληκε βάζε, ε αληηθαηάζηαζε ησλ ιηπαληηθώλ θαη ςπθηηθώλ πγξώλ θαη θίιηξσλ λα γίλεηαη έγθαηξα Δπηδηνξζσηηθή πληήξεζε Ζ επηδηνξζσηηθή ζπληήξεζε νξίδεηαη σο εθείλε, πνπ απνζθνπεί ζηελ επαλαθνξά ηνπ αληηθεηκέλνπ ζην νπνίν εθαξκφδεηαη ζε κία πξνδηαγεγξακκέλε θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθφηεηαο. Ο ζηφρνο απηφο επηηπγράλεηαη κέζσ επηδηφξζσζεο κίαο δπζιεηηνπξγίαο (malfunction), ε νπνία έρεη πξνθαιέζεη ππνβάζκηζε θάησ απφ ηελ πξνδηαγεγξακκέλε, ηεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ. 8

9 Ζ επηδηνξζσηηθή ζπληήξεζε αθνξά επίζεο ζε δηάζεζε πιηθνχ ινγηζκηθνχ θαη ππεξεζίσλ Ο λάδνρνο, ηφζν θαηά ηελ πξνιεπηηθή φζν θαη θαηά ηελ επηδηνξζσηηθή ζπληήξεζε, είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειεί νπνηαδήπνηε εξγαζία απαηηείηαη θαη αθνξά ηφζν ζε θηηξηαθή ππνδνκή φζν θαη ζε αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ ή/θαη ζπζθεπψλ θιπ Ο κέγηζηνο ρξφλνο απφθξηζεο θαζψο θαη ν κέγηζηνο ρξφλνο απνθαηάζηαζεο πξνβιεκάησλ/δηεθπεξαίσζεο εξγαζηψλ ζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλεηαη ζρεηηθφο πίλαθαο κε ηε δνκή θαη ηε γξακκνγξάθεζε ηνπ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ν νπνίνο ζα ελζσκαησζεί ζην ζψκα ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη πξνηεηλφκελνη κέγηζηνη ρξφλνη απφθξηζεο θαη απνθαηάζηαζεο πξνβιεκάησλ είλαη κεγαιχηεξνη απφ ηνπο αλαγξαθφκελνπο ζηνλ πίλαθα απηφ, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. / 1 1α. 2 2α. 2β. εκεία Δγθαηάζηαζεο Δμνπιηζκνχ (Τπεξεζίεο ηνπ ΤΠηΠ//Λ- ΔΛ.ΚΣ.) Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ ΤΠηΠ//Λ- ΔΛ.ΚΣ. ζηνλ Πεηξαηά -Δζληθφ θέληξν VTMIS (επί θηηξίνπ ηεο νδνχ Γξ. Λακπξάθε 150, Πεηξαηάο), - Σερληθή Τπεξεζία( επί θηηξίνπ ηεο νδνχ 2αο Μεξαξρίαο 18, Πεηξαηάο) Τπεξεζίεο κε έδξα ζην Ννκφ ηηηθήο θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά Κέληξα VTS RTS: -Κέληξν VTS Πεηξαηά, -Κέληξν VTS Ραθήλαο, -Κέληξν RTS Λαπξίνπ ηαζκνί αηζζεηήξσλ: -Φπηηάιεηαο, Μέγηζηνο Υξφλνο πφθξηζεο (πφ ηελ αλαγγειία πξνβιήκαηνο) Μέγηζηνο Υξφλνο πνθαηάζηαζεο Πξνβιεκάησλ - Γηεθπεξαίσζεο Δξγαζηψλ (πφ ηελ αλαγγειία) Πξνβιήκαηα πνπ Πξνβιήκαηα πνπ αλαγγέιινληαη εληφο Κ.Χ.Κ. αλαγγέιινληαη εληφο Δ.Χ.Κ. Λνγηζκηθφ (Software ) 1 Ώξα Λνγηζκηθφ *Τιηθφ 1 **Τιηθφ 2 *Τιηθφ 1 **Τιηθφ 2 (Software (Hardware) (Hardware) (Hardware) (Hardware) )

10 2γ. 2δ. 2ε. 3 3α. 3β. -Μεγάιεο Κπξάο, -θξ. Βξπζζάθη Λαπξίνπ λακεηαδνηηθνί ζηαζκνί: -Τκεηηνχ, -γ. Σξηάδαο Πεξάκαηνο, ηαζκνί αηζζεηήξσλ: -ίγηλαο, -Πάνπξαο Κέαο, -θξ. Φάζζαο Άλδξνπ, -θξ. Βίγιαο Δχβνηαο, λακεηαδνηηθφο ζηαζκφο -Πξνθήηεο Ζιίαο λ. Κέαο Τπεξεζίεο κε έδξα εθηφο Ννκνχ ηηηθήο Κέληξα VTS RTS: -Κέληξν VTS Πάηξαο, -Κέληξν RTS ληηξξίνπ Κέληξα VTS RTS: -Κέληξν VTS Κέξθπξαο, -Κέληξν RTS Ζγνπκελίηζαο, γ. ηαζκνί αηζζεηήξσλ: -θξ. Πάππαο ραΐαο, -ληηξξίνπ, δ. 3ε. ηαζκνί αηζζεηήξσλ: -θξ. Γξέπαλν Ζγνπκελίηζαο, -Ληκέλαο Κέξθπξαο, -Ληκέλαο Λεπθθίκεο Κέξθπξαο, -γ. ηεθάλνπ Κέξθπξαο λακεηαδνηηθνί ζηαζκνί:

11 -Όξνο Παληνθξάηνξα Κέξθπξαο, -Ληνηξίβηα Ζγνπκελίηζαο, *Τιηθφ 1 (Hardware): Πνκπνδέθηεο ξαληάξ (TRX), Δπεμεξγαζηήο ζήκαηνο ξαληάξ (RDP), πζρεηηζηήο ηρλψλ (Correlator workstation), κνλάδα Interface Adapter Unit (IAU), Δμππεξεηεηήο Βάζεο Γεδνκέλσλ (Database workstation), ππνζχζηεκα ξαδηφδεπμεο, Ζ/Ε, UPS, ηαζκφο ρεηξηζηή VTS-RTS (Operator workstation), ηαζκφο επφπηε VTS-RTS (Supervisor workstation), VHF FM, Γξνκνινγεηήο θσλεηηθψλ επηθνηλσληψλ (telegenix) **Τιηθφ 2 (Hardware): Όινο ν ινηπφο εμνπιηζκφο πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην Τιηθφ 1 (Hardware) Κ.Χ.Κ. (Καλνληθέο Κάιπςεο): Δίλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ έσο γηα ηηο εξγάζηκεο εκέξεο Δ.Χ.Κ. (Δπηπιένλ Κάιπςεο): Δίλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ζεσξείηαη Κ.Χ.Κ Κέληξν Σερληθήο Τπνζηήξημεο Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία Κέληξν Σερληθήο Τπνζηήξημεο ηνπ ππνζηεξηδφκελνπ εμνπιηζκνχ. Σν Κέληξν Σερληθήο Τπνζηήξημεο ζα μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη ζα ιεηηνπξγεί φιν ην 24ψξν, επηά (7) εκέξεο ηελ εβδνκάδα γηα φιε ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. Σν Κέληξν Σερληθήο Τπνζηήξημεο ζα είλαη θαηάιιεια ζηειερσκέλν θαη εμνπιηζκέλν ψζηε λα επηηπγράλνληαη νη πξνβιεπφκελνη ρξφλνη απφθξηζεο θαη απνθαηάζηαζεο πξνβιεκάησλ. Παξάιιεια κε ηε ζηειέρσζή ηνπ, ην Κέληξν Σερληθήο Τπνζηήξημεο ζα δηαζέηεη ηειεθσληθφ θέληξν θαζψο θαη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή γηα ιήςε θαη απνζηνιή FAX θαη κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Οη ηειεθσλεηέο ηνπ θέληξνπ ζα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνη ψζηε θάζε αλαγγειία πξνβιήκαηνο λα πξνσζείηαη ζηνλ αξκφδην εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ Γηαδηθαζίεο απνθαηάζηαζεο πξνβιεκάησλ δηεθπεξαίσζεο εξγαζηψλ Σν Κέληξν Σερληθήο Τπνζηήξημεο ζα είλαη ην ζεκείν αλαθνξάο φισλ ησλ πξνβιεκάησλ ή/θαη άιισλ δεηνχκελσλ εξγαζηψλ. Θα κπνξεί λα δέρεηαη ηειεθσλήκαηα απφ ην αξκφδην πξνζσπηθφ ηνπ ΤΠηΠ//Λ-ΔΛ.ΚΣ. ζε 24σξε βάζε. ηελ αξρή ηεο θιήζεο ν ρξήζηεο ζα παξέρεη ηα ζηνηρεία ηνπ, ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ ηνπ θαη ηελ ηνπνζεζία ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν ίδηνο. Μπνξεί λα ηνπ δεηεζεί λα δψζεη θαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο ηε ζπλέρεηα ην πξφβιεκα ζα παξαπέκπεηαη ζηνλ αξκφδην ηερληθφ ν νπνίνο εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ παξάγξαθν κέγηζηνπ ρξφλνπ απφθξηζεο, ζα επηθνηλσλεί κε ην πξνζσπηθφ ηνπ ΤΠηΠ//Λ-ΔΛ.ΚΣ. ην νπνίν αλαθνίλσζε ην πξφβιεκα πξνθεηκέλνπ λα ηνπ γλσζηνπνηεζνχλ ηπρφλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ ήδε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ή ηελ παξάθακςή ηνπ. Ο ηερληθφο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ΤΠηΠ//Λ-ΔΛ.ΚΣ. λα πξνβεί ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο θαη λα παξέμεη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ απφθξηζε θάπνηαο κνλάδαο εμνπιηζκνχ ψζηε λα γίλεη θαηά ην δπλαηφλ πιήξεο δηάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ή θαη απνθαηάζηαζή ηνπ. Δπίζεο, ν αξκφδηνο ηερληθφο ηνπ αλαδφρνπ κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηνπ λα επηρεηξήζεη λα απνθαηαζηήζεη ηε βιάβε κέζσ δηθηχνπ (remote) Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΤΠηΠ//Λ- ΔΛ.ΚΣ. ε αλαγλψξηζε ηεο κνλάδαο εμνπιηζκνχ ή ζπζθεπήο ζηελ νπνία εληνπίδεηαη βιάβε νχηε ε πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ νη νπνίεο απαηηνχλ ηδηαίηεξεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. Δπίζεο ηνλίδεηαη φηη ηπρφλ αδπλακία επηθνηλσλίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ

12 12 κε ην αξκφδην πξνζσπηθφ ηνπ ΤΠηΠ//Λ-ΔΛ.ΚΣ. κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ θαζνξηζκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν κέγηζηνπ ρξφλνπ απφθξηζεο, δελ ζα ζπληζηά παξαβίαζε ησλ όξσλ ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο ζπληήξεζεο από ηελ πιεπξά ηνπ ΤΠηΠ//Λ-ΔΛ.ΚΣ λ απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία δελ επηηεπρζεί ε απνθαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ν αλάδνρνο ελεκεξψλεη ηα αξκφδηα ζηειέρε ηνπ ΤΠηΠ//Λ-ΔΛ.ΚΣ. γηα ηα ζηνηρεία ησλ ηερληθψλ νη νπνίνη ζα επηζθεθζνχλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο εθηηκάηαη φηη εληνπίδεηαη ε βιάβε ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε πξφζβαζε ζ απηνχο θαη λα επηιεθζνχλ γηα ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο Σν ΤΠηΠ//Λ-ΔΛ.ΚΣ. ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη φηη ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ζα κπνξεί λα εηζέξρεηαη ζηηο δηάθνξεο ηνπνζεζίεο θαη ζα έρεη πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο ρψξνπο φπνπ ππάξρνπλ κνλάδεο εμνπιηζκνχ έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα πξνβνχλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ ε πεξίπησζε κε απνθαηάζηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηηο πξναλαθεξφκελεο ελέξγεηεο, ην ππφ βιάβε ζχζηεκα ή κέξνο απηνχ, κεηαθέξεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ κε δηθά ηνπ έμνδα θαη επζχλε Δθ' φζνλ ην πξφβιεκα δελ είλαη δπλαηφλ λα απνθαηαζηαζεί εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ , ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη: α) Με δηθά ηνπ κέζα λα εμαζθαιίζεη ηελ πξνζσξηλή επαλαιεηηνπξγία ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ (πξφζβαζε ζε δίθηπν/α, ιεηηνπξγία εθαξκνγψλ, θ.ιπ) θαη β) ε ρξόλν πνπ δελ ζα μεπεξλά ηηο δέθα νρηώ (18) εξγάζηκεο εκέξεο, από ηελ εκέξα αλαθνίλσζεο ηνπ πξνβιήκαηνο λα αληηθαηαζηήζεη ην ππό βιάβε ζύζηεκα, κε ην ίδην ή ηζνδύλακν θαη λα ην εγθαηαζηήζεη ζηνπο ρώξνπο ηνπ ΤΠηΠ//Λ-ΔΛ.ΚΣ. Γηα ηα αλσηέξσ πξέπεη λα ππάξρεη ε ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηνπ ΤΠηΠ//Λ-ΔΛ.ΚΣ. ε πεξίπησζε κε δπλαηφηεηαο πινπνίεζεο ησλ παξαπάλσ ν πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη εθπξφζεζκνο θαη ηνπ επηβάιιεηαη πξφζηηκν φπσο απηφ πξνβιέπεηαη ζην Π.Γ 118/ ΔΠΡΚΔΗ ΚΗ ΤΠΟΓΟΜΖ ΣΖ ΝΓΟΥΟΤ ΔΣΗΡΔΗ 3.1 Πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ έλαληη ηνπ Φνξέα, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο πξέπεη απνδεδεηγκέλα λα δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε ηερλνγλσζία θαη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή. Δηδηθφηεξα, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε/ζπληήξεζε παξφκνησλ ζπζηεκάησλ - έξγσλ αλάινγεο ηερλνινγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ έλα έξγν ηελ ηειεπηαία 4εηία. 3.2 Γηα ην ζθνπφ απηφ, θαη πξνθεηκέλνπ λα ζηνηρεηνζεηεζεί ε ηερλνγλσζία ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ, ζην θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη: α. ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ/ησλ έξγνπ/έξγσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη ε ηερλνινγία αλάπηπμήο ηνπ/ηνπο, β. ζα επηζπλάπηεηαη επηζηνιή ηεο αληίζηνηρεο εηαηξείαο/πειάηε ζηελ νπνία εθηφο ησλ άιισλ ζα αλαθέξεηαη ην χςνο ηεο πξνκήζεηαο, ε ζπκκεηνρή ηνπ αλαδφρνπ ζην/ζηα έξγν/έξγα απηφ θαη ξεηή αλαθνξά ζην επίπεδν ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. γ. λαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζεκεία παξνπζίαο ηνπ αλαδφρνπ (εγθαηαζηάζεηο, πξνζσπηθφ, πιηθνηερληθή ππνδνκή θ.ιπ.) ζε παλειιαδηθφ επίπεδν θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ηπρφλ ζπλεξγαηψλ ηνπ ζε ζρέζε κε ην έξγν. 3.3 λαθνξά ησλ κέηξσλ πνπ εθαξκφδεη γηα ηελ δηαζθάιηζε πνηφηεηαο Τπεξεζηψλ - Δξγαζηψλ. Δπηζπκεηή ε χπαξμε πηζηνπνηεηηθνχ ISO ή αληίζηνηρνπ πηζηνπνηεηηθνχ γηα παξνρή Τπεξεζηψλ Δξγαζηψλ. 3.4 Ο ππνςήθηνο λάδνρνο ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ξεηά ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνπο ππεξγνιάβνπο κε ηνπο νπνίνπο πηζαλφλ ζα ζπλεξγαζηεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ζα πξέπεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ λα πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα έγγξαθα απνδνρήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο.

13 13 4. ΓΗΡΚΔΗ ΚΗ ΗΥΤ ΣΖ ΤΜΒΖ 4.1 Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη ζε δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Σν ΤΠηΠ//Λ-ΔΛ.ΚΣ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλαλέσζεο ηεο ζχκβαζεο απηήο γηα επηπιένλ ρξνληθφ δηάζηεκα δηάξθεηαο δψδεθα (12) κελψλ ρσξίο επηπιένλ δηαδηθαζίεο. ηελ πεξίπησζε απηή ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ απνδνρή αλαλέσζε ηεο ζχκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ην ίδην ηίκεκα ρσξίο πξνζαπμήζεηο. 5. ΠΡΒΗΖ ΥΡΟΝΗΚΧΝ ΟΡΗΧΝ ΠΟΚΣΣΖ ΠΡΟΒΛΖΜΣΧΝ ή ΓΗΔΚΠΔΡΗΧΖ ΔΡΓΗΧΝ - ΡΖΣΡ ηηο πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ απνθαηάζηαζεο πξνβιεκάησλ ή δηεθπεξαίσζεο εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο θαη ηεο παξνχζαο, ηφηε, πέξαλ ησλ ηπρφλ άιισλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ, γηα θάζε εκεξνινγηαθή εκέξα θαζπζηέξεζεο, ζα κεηψλεηαη ην εηήζην ηίκεκα γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ηκήκαηνο πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπ επεξεάδεηαη απφ ηε κε δηαζεζηκφηεηα ηεο κνλάδαο απηήο θαηά 3 ηνηο ρηιίνηο (0,3%). ΠΡΡΣΖΜ (ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΠΗΝΚ ΒΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΟΤ ΔΥΔΗ ΔΓΚΣΣΘΔΗ, ΣΟΤ ΣΘΜΟΤ ΗΘΖΣΖΡΧΝ, ΣΟΤ ΝΜΔΣΓΟΣΗΚΟΤ ΣΘΜΟΤ ΚΗ Σ ΚΔΝΣΡ VTS - RTS) ΒΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΘΜΧΝ ΗΘΖΣΖΡΧΝ (RRS)

14 ΔΞΟΠΛΗΜΟ RSS Ν. ΦΤ ΣΛ ΛΔΗ ΜΔ ΓΛ Ζ ΚΤ Ρ Μ ΦΗ ΛΖ ΣΟ ΤΡ ΛΟ Η ΓΗΝ Π ΟΤ Ρ ΚΔ Κ Ρ. Φ Ν ΓΡ ΟΤ ΡΝΣΡ* VHF MARINE VHF AERO Κ Ρ. ΒΗΓ Λ Κ Ρ. ΒΡ Τ ΚΗ RDF METEO ΓΔΝΝΖΣΡΗ UPS AIR CONDITION CCTV LLLTV I.R AIS BASE STATION 1 1 ALARM SYSTEM Κ. Π ΠΠ Ν ΣΗΡ ΡΗΟ ΛΔ ΤΚΗ ΜΜ Ζ Κ. ΓΡ ΔΠ Ν Ο ΛΗΜ. ΚΔ ΡΚ ΤΡ 14 Γ. ΣΔ Φ ΝΟ ΠΔΡΗΦΡΞΖ (FENCE) MAINTENANCE MONITOR ΚΣΗΜ (BUILDING) ΠΤΛΧΝ (TOWER) *ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πανηάπ έσοςν διπλούρ πομποδέκηερ και διπλούρ επεξεπγαζηέρ δεδομένων πανηάπ (RDP) ΒΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΝΜΔΣΓΟΣΧΝ (RELAYS) ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΝΜΔΣΓΟΣΔ Γ. ΣΡΗΓ (ΠΘΖΣΗΚΟ) ΤΜΖΣΣΟ ΚΔ ΟΡΟ ΠΝΣΟΚΡΣΧΡ ΛΗΟΣΡΗΒΗ ΤΣΖΜ LINK ΓΔΝΝΖΣΡΗ UPS AIR CONDITION

15 15 ALARM SYSTEM ΠΔΡΗΦΡΞΖ (FENCE) MAINTENANCE MONITOR ΚΣΗΜ (BUILDING) ΠΤΛΧΝ (TOWER) ΒΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΔΝΣΡΧΝ VTS RTS ΚΔΝΣΡ VTS - RTS VTS ΚΔΡΚΤΡ RTS ΖΓΟΤΜΔΝΗΣ VTS ΠΣΡ RTS ΝΣΗΡΡΗΟ Τ VTS ΠΔΗΡΗ VTS ΡΦΖΝ RTS ΛΤΡΗΟ Τ ΚΔΝΣΡΟ VTMIS ΣΔΥ ΝΗΚΖ ΤΠΖ ΡΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΔΝΝΖΣΡΗ UPS AIRCONDITION CCTV LLLTV ALARM SYSTEM MAINTENANCE MONITOR ΚΣΗΜ (BUILDING) Δληφο ρψξνπ πθηζηάκελ εο ππνδνκήο Δληφο ρψξνπ πθηζηά κελεο ππνδν κήο ΠΡΡΣΖΜ Β (ΓΔΛΣΗΟΤ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ) ΤΠΟΓΔΗΓΜ ΓΔΛΣΗΟΤ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ χμσλ ξηζκφο 1. λαγγειία Πξνβιήκαηνο/Δξγαζίαο Ολνκ/κν Τπεπζχλνπ Σειέθσλα Δπηθνηλσλίαο

16 ΤΠηΠ//Λ- ΔΛ.ΚΣ.: Τπεξεζία/ Σνπνζεζία: Ζκεξ/λία & ψξα λαγγειίαο / / : 16 Πεξηγξαθή Πξνβιήκαηνο/Δξγαζίαο: Ολνκ/κν ξκνδίνπ Σερληθνχ λαδφρνπ ιήςεο ηεο αλαγγειίαο Πξνβιήκαηνο/Δξγαζίαο: 2. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο-απνθαηάζηαζεο ηνπ Πξνβιήκαηνο/Γηεθπεξαίσζεο Δξγαζίαο: Σφπνο εξγαζίαο Ολνκ/κν ξκνδίνπ Σερληθνχ λαδφρνπ Ζκεξνκελία Δξγαζίαο λαρψξεζε Έλαξμ ε : : : : : : χζηεκα- πζθεπή Λήμε Τιηθφ S/N Part N. ληαιιαθηηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ Πνζφηεηα Πεξηγξαθή χληνκε Πεξηγξαθ ή Δξγαζίαο*

17 : : : : : : 17 λαιπηηθή Πεξηγξαθή Δξγαζίαο: Παξαηεξήζεηο: (*) ύληνκε Πεξηγξαθή Δξγαζίαο: Πξνιεπηηθή πληήξεζε, Δπηδηνξζσηηθή πληήξεζε, πεγθαηάζηαζε, Δγθαηάζηαζε θ.ιπ. Ολνκ/λπκν Τπνγξαθή Γηα ηνλ λάδνρν Ολνκ/λπκν Τπνγξαθή Γηα ην ΤΠηΠ//Λ-ΔΛ.ΚΣ. ΠΡΡΣΖΜ Γ ΝΛΤΣΗΚΟΗ ΠΗΝΚΔ ΔΓΚΣΔΣΖΜΔΝΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ,ΣΟΤ ΣΘΜΟΤ

18 18 ΗΘΖΣΖΡΧΝ,ΝΜΔΣΓΟΣΗΚΟΤ ΣΘΜΟΤ KAI Σ ΚΔΝΣΡ VTS-RTS

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ. 1. Γεληθή πεξηγξαθή πζηήκαηνο Δζληθνύ VTMIS

ΚΟΠΟ. 1. Γεληθή πεξηγξαθή πζηήκαηνο Δζληθνύ VTMIS ΚΟΠΟ θνπφο ηνπ παξφληνο είλαη ε κειέηε θαη ε ζχληαμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ ζπληήξεζε ηερληθή ππνζηήξημε θαη follow-on ππνζηήξημε ηνπ Δζληθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο VTMIS (Vessel

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ελίδα από 44 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΟΗΜΗΟ... 3 Άρθρο.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΜΒΑΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΜΒΑΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΜΒΑΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 13.07.2011, ημέπα Σεηάπηη, ζηα γξαθεία ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός. 2. Γενική περιγραφή Συστήματος Εθνικού VTMIS

1. Σκοπός. 2. Γενική περιγραφή Συστήματος Εθνικού VTMIS 1 1. Σκοπός Σκοπός του παρόντος είναι η συντήρηση τεχνική υποστήριξη του Εθνικού συστήματος ελέγχου θαλάσσιας κυκλοφορίας VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System). 2. Γενική περιγραφή Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Απηή ε Πεξηγξαθή ππεξεζίαο ("Πεξηγξαθή ππεξεζίαο") ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ πειάηε ("εζείο" ή "Πειάηεο") θαη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

MEΛΒΣΔ ΚΏΕ ΒΓΚΏΣΏΣΏΔ ΤΣΔΜΏΣΟ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΚΣΕΡΕΧΝ ( BMS ). ΑΕΠΛΧΜΏΣΕΚΔ ΒΡΓΏΕΏ ΕΜΏΝΕΑΔ ΑΔΜΔΣΡΕΟ

MEΛΒΣΔ ΚΏΕ ΒΓΚΏΣΏΣΏΔ ΤΣΔΜΏΣΟ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΚΣΕΡΕΧΝ ( BMS ). ΑΕΠΛΧΜΏΣΕΚΔ ΒΡΓΏΕΏ ΕΜΏΝΕΑΔ ΑΔΜΔΣΡΕΟ ΒΘΝΕΚΟ ΜΒΣΟΐΕΟ ΠΟΛΤΣΒΥΝΒΕΟ ΥΟΛΔ ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΚΏΕ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΕΣΧΝ ΣΟΜΒΏ ΔΛΒΚΣΡΕΚΧΝ ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΑΕΏΣΏΞΒΧΝ ΚΏΕ ΤΣΔΜΏΣΧΝ ΏΠΟΦΏΒΧΝ MEΛΒΣΔ ΚΏΕ ΒΓΚΏΣΏΣΏΔ ΤΣΔΜΏΣΟ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΚΣΕΡΕΧΝ ( BMS ). ΑΕΠΛΧΜΏΣΕΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002925722 2015-07-21

15REQ002925722 2015-07-21 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ-ΚΑΘAΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ TMHMA ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΩΝ Έργο: «σνηήρηζη λεβήηων και κασζηήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΡΟ Β' ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΗΡΗΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΔΡΟ Β' ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΗΡΗΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΔΡΟ Β' ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΗΡΗΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

SPARK ΑΦΑΛΕΘΑ. 1,0lt LS MINUS ESC 1,0lt LS PLUS ESC 1,0lt LT ESC 14'' 1,2lt LΣZ ESC RSA ΕΚΔΟΗ

SPARK ΑΦΑΛΕΘΑ. 1,0lt LS MINUS ESC 1,0lt LS PLUS ESC 1,0lt LT ESC 14'' 1,2lt LΣZ ESC RSA ΕΚΔΟΗ PARK 1,0lt L MINU EC 1,0lt L PLU EC 1,0lt LT EC 14'' 1,2lt LΣZ EC RA ΠΡΟΣΕΘΝΟΜΕΝΗ ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ 8.890 10.160 11.160 12.390 ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΕ ΕΚΠΣΧΗ 7.580 9.060 9.860 10.660 ΠΡΟΣΕΘΝΟΜΕΝΗ ΛΘΑΝΘΚΗ ΣΘΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules):

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules): C.L.M. Η Reform αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο ηεο ζρέζεο κε ηνπο πειάηεο αιιά θαη κε ηνπο πόξνπο κηαο εηαηξείαο ή ελόο νξγαληζκνύ, μεθίλεζε ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ πξνώζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ( Επικίνδςνυν Αποβλήηυν Τγειονομικήρ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet

Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Απνκαθξπζκέλε εθαξκνγή ελφο κεηαγσγέα Ethernet Εηζαγωγή ζηε ζπκθωλία παξνρήο ππεξεζηώλ ζαο Απηή ε ππεξεζία παξέρεη ηελ απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε ηνπ Πειάηε ζηελ εγθαηάζηαζε, ηε δηακφξθσζε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Η ππεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ («Τπεξεζία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΡΟΛΟΓΙΑ Αξηζ. Πξση.: Φ2-1071/22-11-2010 Σαρ. Γ/ζε: Πι. Κάληγγνο 20 ΣΚ: 101 81 Αζήλα Πιεξνθ.: Γ. Γαδ Σει.: 210-3893000 Fax: 210-3301789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-ΩΛ4 2. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΔΠΤΟ Γ/ΝΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ Ζ/Τ (Γ31) ΣΜΖΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-ΩΛ4 2. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΔΠΤΟ Γ/ΝΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ Ζ/Τ (Γ31) ΣΜΖΜΑ Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30/04/2014 I. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ & ΔΦΚ Αξηζ.Πξση.: ΓΔΦΚ Α 5010479 ΔΞ 2014 A. Γ/ΝΖ ΔΗΓΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΑΕΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ- ΟΞΤΓΟΝΟ ΠΠΤΤ 2012

ΑΡΥΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΑΕΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ- ΟΞΤΓΟΝΟ ΠΠΤΤ 2012 ΑΡΥΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΑΕΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ- ΟΞΤΓΟΝΟ ΠΠΤΤ 2012 Ξξφθεηηαη γηα ηηο Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ Ηαηξηθψλ Αεξίσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηα Λνζνθνκεία ηεο 5 εο ΞΔ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ Γεληθές παραηερήζεης: Α. Δπί ηεο αξρήο ε Δηαηξεία καο θξίλεη ζεηηθή ηελ εθθίλεζε εκπνξηθήο δηάζεζεο ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο VDSL, θαζψο ζεσξνχκε φηη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

Κ 105-2 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ

Κ 105-2 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ Κ 105-2 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΠΔΕΗΚΟΤ : ΔΛΗΓΑ 1 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΔΗΓΗΚΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ : ΔΛΗΓΑ 14 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΣΔΘΧΡΑΚΗΜΔΝΧΝ : ΔΛΗΓΑ 31 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΠΤΡΟΒΟΛΗΚΟΤ : ΔΛΗΓΑ 42 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Back Office... 19

Περιεχόμενα. Back Office... 19 Περιεχόμενα Μεζνδνινγία Τινπνίεζεο... 3 Φάζε 1: Αλάιπζε Απαηηήζεσλ... 4 Φάζε 2: ρεδηαζκφο ηεο Δθαξκνγήο (Δκθάληζε, Λεηηνπξγηθφηεηα, Πεξηερφκελν)... 6 Φάζε 3: Σερληθφο ρεδηαζκφο... 7 Φάζε 4: Αλάπηπμε Λνγηζκηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

University of Piraeus Department of Digital Systems Post graduate program in Digital Systems Security

University of Piraeus Department of Digital Systems Post graduate program in Digital Systems Security University of Piraeus Department of Digital Systems Post graduate program in Digital Systems Security Supervisor: Dr. Konstantinos Labrinoudakis, Ass. Professor Course Student: Nikolaos Yfantopoulos, MTE/0932

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα