ΚΟΠΟ. 1. Γεληθή πεξηγξαθή πζηήκαηνο Δζληθνύ VTMIS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΠΟ. 1. Γεληθή πεξηγξαθή πζηήκαηνο Δζληθνύ VTMIS"

Transcript

1 ΚΟΠΟ 1 θνπφο ηνπ παξφληνο είλαη ε κειέηε θαη ε ζχληαμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ ζπληήξεζε ηερληθή ππνζηήξημε θαη follow-on ππνζηήξημε ηνπ Δζληθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System). 1. Γεληθή πεξηγξαθή πζηήκαηνο Δζληθνύ VTMIS Σν Δζλθφ χζηεκα VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System) είλαη έλα νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ειέγρνπ ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο ην νπνίν θαιχπηεη ηελ επξχηεξε ζαιάζζηα πεξηνρή ησλ θφιπσλ αξσληθνχ, Διεπζίλαο, Ν. Δπβντθνχ, Παηξατθνχ θαη ηκήκαηνο Ηνλίνπ Πειάγνπο. Σν ζχζηεκα, ζηελ παξνχζα θάζε, πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά ηέζζεξα (04) Σνπηθά Κέληξα Διέγρνπ & Γηαρείξηζεο Θαιάζζηαο Κπθινθνξίαο VTS (Vessel Traffic Services), ηξία (03) ππνθέληξα ειέγρνπ ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο RTS (Regional Traffic Services) θαζψο θαη απνκαθξπζκέλνπο -κε επαλδξσκέλνπο- ζηαζκνχο αηζζεηήξσλ RSS (Remote Site Sensors). Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα εθζπγρξνληζκνχ ηνπ πξψελ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο ψζηε λα ζπκκνξθσζεί κε δηεζλή θαη επξσπατθά πξφηππα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο λαπζηπινΐαο, ηελ αζθάιεηα ηεο δσήο ζηε ζάιαζζα, ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο, ηε βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ έξεπλαο θαη δηάζσζεο θαη ηε κείσζε ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ. πλνιηθά, ε αλάπηπμε ηνπ VTMIS πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ επηκέξνπο ηκήκαηα: α) Σν VTS Ηνλίνπ (VTS Πάηξαο - RTS ληηξξίνπ, VTS Κέξθπξαο - RTS Ζγνπκελίηζαο) β) Σν VTS Πεηξαηά, καδί κε ην Δζληθφ θέληξν VTMIS, ηελ Σερληθή Τπεξεζία, ηελ ίζνπζα Δθπαίδεπζεο VTMIS θαη ηελ Πηινηηθή Δθαξκνγή (ε νπνία αθνξά ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ πέληε (05) επηιεγκέλσλ πεξηπνιηθψλ ζθαθψλ ηνπ Λ.. θαη ηνπ VTMIS) γ) Σν VTS Ραθήλαο RTS Λαπξίνπ Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ επηκέξνπο εμνπιηζκνχ. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ην ζχζηεκα ειέγρνπ ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο ιεηηνπξγεί θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ ζε πεξηνρέο πνπ παξαηεξείηαη πςειή ππθλφηεηα θπθινθνξίαο πινίσλ, κεηαθνξά επηθίλδπλσλ θνξηίσλ, πεξίπινθνη θαη ζπγθξνπφκελνη ηχπνη πινήγεζεο, δχζθνια κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία, ζηελά θαλάιηα, γέθπξεο θαη ηδηνκνξθίεο ιηκαληψλ, ζεσξείηαη πξσηεχνπζαο ζεκαζίαο ε απξφζθνπηε θαη αδηάθνπε ιεηηνπξγία ηνπ. 2. λαιπηηθή πεξηγξαθή πζηήκαηνο Δζληθνύ VTMIS 2.1 εκεία Δγθαηαζηάζεσλ Σν ζχζηεκα πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ εγθαηαζηάζεηο: VTS ΗΟΝΗΟΤ 1. λακεηαδνηηθφο ηαζκφο Παληνθξάησξα λ.κέξθπξαο 2. λακεηαδνηηθφο ηαζκφο Ληνηξίβηα Ζγνπκελίηζαο 3. ηαζκφο ηζζεηεξίσλ αθξ.πάππα ραίαο 4. ηαζκφο ηζζεηεξίσλ ληηξξίνπ 5. ηαζκφο ηζζεηεξίσλ αθξ.γξέπαλν Ζγνπκελίηζαο 6. ηαζκφο ηζζεηεξίσλ Ληκέλα Λεπθίκεο λ.κέξθπξαο 7. ηαζκφο ηζζεηεξίσλ Ληκέλα Κέξθπξαο λ.κέξθπξαο 8. ηαζκφο ηζζεηεξίσλ γ.ηεθάλνπ λ.κέξθπξαο 9. Κέληξν Διέγρνπ Θαιάζζηαο Κπθινθνξίαο Πάηξαο (Κέληξν VTS Πάηξαοεγθαηεζηεκέλν ζην ιηκέλα Παηξψλ)

2 2 10. Κέληξν Διέγρνπ Θαιάζζηαο Κπθινθνξίαο ληηξξίνπ (Κέληξν RTS ληηξξίνπ εγθαηεζηεκέλν ζην ιηκέλα ληηξξίνπ) 11. Κέληξν Διέγρνπ Θαιάζζηαο Κπθινθνξίαο Κέξθπξαο (Κέληξν VTS Κέξθπξαο εγθαηεζηεκέλν ζην ιηκέλα Κέξθπξαο) 12. Κέληξν Διέγρνπ Θαιάζζηαο Κπθινθνξίαο Ζγνπκελίηζαο (Κέληξν RTS Ζγνπκελίηζαο εγθαηεζηεκέλν ζην ιηκέλα Ζγνπκελίηζαο). VTS ΠΔΗΡΗ 1. λακεηαδνηηθφο ηαζκφο Τκεηηνχ (εληφο εγθαηαζηάζεσλ Π..) 2. λακεηαδνηηθφο ηαζκφο γ.σξηάδαο,πέξακα 3. λακεηαδνηηθφο ηαζκφο Πξνθ.Ζιία λ.κέαο 4. ηαζκφο ηζζεηεξίσλ λ.φπηηάιεηαο 5. ηαζκφο ηζζεηεξίσλ λ.μεγάιεο Κπξάο (εληφο εγθαηαζηάζεσλ Π.Ν.) 6. ηαζκφο ηζζεηεξίσλ λ.ίγηλαο. 7. ηαζκφο ηζζεηεξίσλ Πάνπξα λ.κέαο 8. ηαζκφο ηζζεηεξίσλ Φάζζαο λ.άλδξνπ 9. Κέληξν Διέγρνπ Θαιάζζηαο Κπθινθνξίαο Πεηξαηά (Κέληξν VTS Πεηξαηά εγθαηεζηεκέλν ζε ρψξν πιεζίνλ ηνπ ιηκέλα Πεηξαηά) VTS ΡΦΖΝ 1. ηαζκφο ηζζεηεξίσλ Βίγιαο λ.δπβνίαο 2. ηαζκφο ηζζεηεξίσλ Βξπζάθη Λαπξεσηηθήο 3. Κέληξν Διέγρνπ Θαιάζζηαο Κπθινθνξίαο Ραθήλαο (Κέληξν VTS Ραθήλαο εγθαηεζηεκέλν ζην ιηκέλα Ραθήλαο) 4. Κέληξν Διέγρνπ Θαιάζζηαο Κπθινθνξίαο Λαπξίνπ (Κέληξν RTS Λαπξίνπ εγθαηεζηεκέλν ζην ιηκέλα Λαπξίνπ) ΔΘΝΗΚΟ VTMIS 1. Δζληθφ Κέληξν Θαιάζζηαο Κπθινθνξίαο,Γξ.Λακπξάθε 150,Πεηξαηάο 2. Σερληθή Τπεξεζία - ίζνπζα εθπαίδεπζεο.iiαο Μεξαξρίαο 18,Πεηξαηάο 2.2 Δγθαηεζηεκέλνο Δμνπιηζκόο Ο εμνπιηζκφο πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί ζηα παξαπάλσ ζεκεία, δχλαηαη λα νκαδνπνηεζεί ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: Μεραλνγξαθηθφο πιεξνθνξηαθφο εμνπιηζκφο, Λνγηζκηθφ Ζ ελ ιφγσ θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά: α. Δμππεξεηεηέο (servers), ζηαζκνχο εξγαζίαο (workstations), H/Y (PCs), εθηππσηέο, ζαξσηέο, πξνβνιηθέο ζπζθεπέο, θσηναληηγξαθηθά κεραλήκαηα, δηθηπαθέο ζπζθεπέο (switches, routers, modems, θ.ιπ.) β. Λνγηζκηθφ εθαξκνγήο, ινγηζκηθφ ζπζηήκαηνο, ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, βάζεηο δεδνκέλσλ θαη εθαξκνγέο. εκεηψλεηαη φηη ην ινγηζκηθφ ηεο θεληξηθήο εθαξκνγήο είλαη ην MTM 100 πνπ έρεη αλαπηπρζεί απφ ηελ εηαηξεία LOCΚHEED MARTIN, RDBMS Οracle 8i enterprise edition θαη ινγηζκηθά UNIX true64. Δπηπξφζζεηα σο ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζπζηήκαηα ηεο νηθνγέλεηαο MS-Windows θαη UNIX/POSIX Λνηπφο Δμνπιηζκφο (ηειεπηθνηλσληαθφο, παξαθνινχζεζεο θπθινθνξίαο, ινηπψλ αηζζεηήξσλ) Ζ ελ ιφγσ θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά: α. Τπνζχζηεκα Ραδηνδεχμεσλ (εμσηεξηθέο θεξαίεο, ςεθηαθά κηθξνθπκαηηθά ζπζηήκαηα κεηάδνζεο) β. Ραληάξ γ. Πνκπνδέθηεο VHF FM & AM δ. Ραδηνγσληφκεηξα

3 ε. Μεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο ζη. ηαζκνχο βάζεο AIS (Automatic Identification System) δ. Σειεθσληθά θέληξα ε. Καηαγξαθηθά θσλήο ζ. χζηεκα θσλεηηθψλ επηθνηλσληψλ η. Σειερεηξηδφκελεο θάκεξεο εκέξαο θαη λχρηαο, ζπζηήκαηα κεηάδνζεο θαη επνπηείαο εκεηψλεηαη φηη ν αλσηέξσ εμνπιηζκφο-ζπζθεπέο αηζζεηήξσλ, πξνέξρεηαη απφ δηάθνξνπο ππνθαηαζθεπαζηέο-ππνπξνκεζεπηέο (π.ρ. Ηηαιηθή εηαηξεία GEM γηα ηα ξαληάξ, Γεξκαληθή εηαηξεία C-PLTH γηα ηα ξαδηνγσληφκεηξα, Ννξβεγηθή εηαηξεία JOTRON γηα ηα VHF-AM, κεξηθαληθή εηαηξεία LAMDA γηα ηα VHF-FM, Ννξβεγηθή εηαηξεία ΝΣΔΔR γηα ηνπο κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο, νπεδηθή εηαηξεία SAAB γηα ηα AIS, εηαηξεία JAI γηα ηηο θάκεξεο εκέξαο/ρακεινχ θσηηζκνχ, νπεδηθή εηαηξεία FLIR SYSTEMS AB γηα ηηο ζεξκηθέο θάκεξεο θ.ιπ.) Ζιεθηξνκεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο Ζ ελ ιφγσ θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά: θιηκαηηζηηθέο ζπζθεπέο, ειεθηξνινγηθνχο πίλαθεο δηαλνκήο ηζρχνο, ζπζθεπέο αδηάιεηπηεο παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (U.P.S.), ειεθηξνγελλήηξηεο, ζπζηήκαηα ειέγρνπ ππξφζβεζεο, ζπλαγεξκνχο παξαβίαζεο, ππξαλίρλεπζε, ζχζηεκα απηφκαηεο θαηάζβεζεο, θσηηζκφ αζθαιείαο Κηηξηαθέο ππνδνκέο, ππιψλεο Ζ ελ ιφγσ θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά: α. Κηηζηνχο νηθίζθνπο ή/θαη πξνθαηαζθεπαζκέλνπο κεηαιιηθνχο νηθίζθνπο β. Ππιψλεο-ηζηνχο ζηνπο νπνίνπο έρνπλ εγθαηαζηαζεί δηάθνξνη αηζζεηήξεο θαη θεξαίεο γ. Πεξηθξάμεηο πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ βαζηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ ππ αξηζ , θαη αλσηέξσ παξαγξάθσλ, πεξηιακβάλεηαη ζηνπο πίλαθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο. 2.3 Γνκή πζηήκαηνο Σξόπνο Λεηηνπξγίαο VTS είλαη ε ππεξεζία πνπ αλαπηχζζεηαη ζε επηιεγκέλεο πεξηνρέο γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο λαπζηπινΐαο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο. Ζ ππεξεζία απηή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλεί άκεζα θαη λα αιιειεπηδξά κε ηα πινία θαη λα δίλεη ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα αζθάιεηαο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηεο. Σα θέληξα VTS εγθαζίζηαληαη ζε ρψξνπο ησλ νηθείσλ Ληκεληθψλ ξρψλ ηεο ρψξαο θαη επηβιέπνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ δηαρείξηζεο ηεο ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο κε ηξφπν παξφκνην κε απηφλ πνπ εθαξκφδεηαη ζηε δηαρείξηζε ηεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο. VTMIS είλαη ην εζληθφ θεληξηθφ ζχζηεκα πνπ ιακβάλεη πιεξνθνξίεο απφ ηα θαηά ηφπνπο θέληξα VTS, ηηο επεμεξγάδεηαη θεληξηθά θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα δηαλνκήο ηνπο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Ο ξφινο ηνπ θέληξνπ VTMIS είλαη επηηειηθφο απνηειψληαο παξάιιεια πνιχηηκν εξγαιείν γηα αλάιπζε-επεμεξγαζία ησλ θπθινθνξηαθψλ δεδνκέλσλ θαη γηα ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ. Σν θέληξν VTMIS ζηεγάδεηαη επί ηνπ παξφληνο ζην θηίξην φπνπ βξίζθεηαη ν Κιάδνο ηεο Δπηζεψξεζεο ησλ Δκπνξηθψλ Πινίσλ (Λεσθφξνο Γξεγνξίνπ Λακπξάθε 150, Πεηξαηάο) θαη ζπλδέεηαη κέζσ κηζζσκέλσλ θπθισκάησλ κε ηα πεξηθεξεηαθά θέληξα VTS. Κάζε θέληξν VTS επεμεξγάδεηαη ηα ζηνηρεία θπθινθνξίαο ησλ πινίσλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηνπο θαηά ηφπνπο ζηαζκνχο αηζζεηήξσλ. Κάζε ζηαζκφο πεξηιακβάλεη ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ ζπζηεκάησλ θαη ζπζθεπψλ αηζζεηεξίσλ γηα ζπιινγή θαη ηνπηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ θπθινθνξίαο θαη ζπλζεθψλ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο ηνπ. Οη ζηαζκνί αηζζεηήξσλ ιεηηνπξγνχλ ρσξίο πξνζσπηθφ, ειέγρνληαη εμ απνζηάζεσλ απφ ην ζηαζκφ εξγαζίαο ηνπ επφπηε θάζε θέληξνπ VTS θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά πεξίπησζε ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα: 3

4 Πνκπνδέθηε Radar πζθεπή απηφκαηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηαπηφηεηαο πινίσλ (AIS) Πνκπνδέθηεο επηθνηλσλίαο VHF Marine & Aero Ραδηνγσληφκεηξν Κάκεξεο εκέξαο, ρακεινχ θσηηζκνχ θαη ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο Μεηεσξνινγηθνχο αηζζεηήξεο Ραδηνδεχμεηο Σα θέληξα VTS θαη RTS απνηεινχλ ηα θαηά ηφπνπο επηρεηξεζηαθά θέληξα δηαρείξηζεο ηεο ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο φπνπ επεμεξγάδνληαη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηνπο πεξηθεξεηαθνχο ζηαζκνχο αηζζεηήξσλ, ζπζρεηίδνληαη κε ππάξρνληαη ηζηνξηθά δεδνκέλα ηεο ηνπηθήο βάζεο δεδνκέλσλ θαη απεηθνλίδνληαη ζηηο νζφλεο θπθινθνξίαο ηνπο. Οη ρεηξηζηέο/επφπηεο VTS δηαρεηξίδνληαη ηε ζαιάζζηα θπθινθνξία ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο κέζα απφ θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε πεξηβάιινλ ην νπνίν πεξηιακβάλεη ππνινγηζηέο κε δηπιέο νζφλεο θπθινθνξίαο θαη ζπζηήκαηα θσλεηηθψλ επηθνηλσληψλ. Έηζη, ππνηππψλνπλ, νξγαλψλνπλ θαη αιιειεπηδξνχλ κε ηε ζαιάζζηα θπθινθνξία κέζσ ηνπ ππνινγηζηηθνχ θαη ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ. Οη ελέξγεηεο ησλ ρεηξηζηψλ VTS θαη νη επηθνηλσλίεο κε ηα πινία θαηαγξάθνληαη ζπλερψο απφ ζχγρξνλεο ζπζθεπέο θαηαγξαθήο ελψ ππάξρεη δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο ησλ ήδε απνζεθεπκέλσλ παξειζνληηθψλ πιεξνθνξηψλ. Ζ παξαθάησ εηθφλα αλαπαξηζηά ηε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο: λαιπηηθή πεξηγξαθή εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνύ πξνο ζπληήξεζε λαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πξνο ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί ζηα ζεκεία ηεο παξαγξάθνπ 2.1, πεξηιακβάλεηαη ζε πίλαθεο ζην Παξάξηεκα Γ. 2.5 πληήξεζε Σερληθή Τπνζηήξημε θαη follow on ππνζηήξημε πζηήκαηνο VTMIS

5 5 Σν ζχλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη ηόζν εμ άπνζηάζεσο όζν θαη ζην πεδίν κε ηε κνξθή πξνγξακκαηηζκέλεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θαη έθηαθηεο επαλνξζσηηθήο ζπληήξεζεο έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ην επίπεδν αμηνπηζηίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα απνθαζίζηαληαη ζηνλ κηθξφηεξν δπλαηφ ρξφλν φπνηεο βιάβεο ή δπζιεηηνπξγίεο εκθαλίδνληαη ζηνλ εμνπιηζκφ ή/θαη ην ινγηζκηθφ. ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη πιήξεο θαη αλαιπηηθή Μειέηε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίνλ ν ππνςήθηνο λάδνρνο ζα κπνξεί λα παξέμεη ηελ πληήξεζε - Τπνζηήξημε follow-on ηνπ πζηήκαηνο VTMIS ελψ ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεηαη αλαιπηηθά θαη ην θφζηνο γηα φια ηα αληηθείκελα ηεο ππνζηήξημεο ληηθείκελα Τπνζηήξημεο Γεληθά Ζ ζπληήξεζε-ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο θαιχπηεη ηελ αλαγλψξηζε θαη πιήξε απνθαηάζηαζε θάζε πξνβιήκαηνο (βιάβεο ή/θαη αλσκαιίαο ή/θαη δπζιεηηνπξγίαο) ζε πιηθφ ή/θαη ινγηζκηθφ, πνπ δελ νθείιεηαη ζε θαθή ρξήζε ηνπ ή ζε εμσηεξηθνχο αζηάζκεηνπο παξάγνληεο (ζεηζκνχο, πιεκκχξεο θ.ιπ.). Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ αληηθαηάζηαζε θάζε κνλάδαο εμνπιηζκνχ ή ζπζθεπήο ή ηκήκαηνο απηήο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε επηζθεπή ηνπο δελ είλαη ηερληθά εθηθηή. Σα απαξαίηεηα γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πιηθά θαη αληαιιαθηηθά βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. εκεηψλεηαη φηη: α. Σα κεραληθά θαη ειεθηξνληθά κέξε ησλ κνλάδσλ (π.ρ. CD/DVD drives, H.D.D. θιπ.), β. ν απαηηνχκελνο παζεηηθφο εμνπιηζκφο (π.ρ. θαιψδηα, θ.ιπ) γ. νη ζπζζσξεπηέο ησλ ζπζθεπψλ αδηάιεηπηεο παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (UPS) δ. νη ζπζζσξεπηέο εθθηλήζεσο ησλ ΖΕ ε. νη ζπζζσξεπηέο ησλ πηλάθσλ ππξαλίρλεπζεο απηφκαηεο θαηάζβεζεο, ζπλαγεξκψλ παξαβίαζεο ρψξσλ, ζπζηεκάησλ παξνπζίαο πξνζσπηθνχ, απηφλνκσλ θσηηζηηθψλ αλάγθεο. ζη. νη ζπζζσξεπηέο ησλ ππνινγηζηψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ δ. νη ζπζζσξεπηέο ησλ ηειερεηξηζηεξίσλ (θιηκαηηζηηθψλ ζπζθεπψλ, πξνβνιηθψλ κεραλεκάησλ θ.ιπ.) ε. νη ιακπηήξεο θσηνζήκαλζεο ηζηψλ ζ. Σν πγξφ θπθιψκαηνο ςχμεσο ηνπ ΖΕ η. Σα θίιηξα ηνπ ΖΕ (αέξνο, ιηπαληειαίνπ, θαπζίκνπ) ηα. Οη ηκάληεο ηνπ ΖΕ ηβ. Σν αθπγξαληηθφ πιηθφ ηνπ θπκαηνδεγνχ ηγ. Οη ιπρλίεο magnetron ησλ ξαληάξ ηδ. Σα αληηθεξαπληθά ηε. Σα θίιηξα ησλ κεηεσξνινγηθψλ ηζηψλ ηζη. Σα εηδηθά πγξά ησλ κεηεσξνινγηθψλ ηζηψλ ηδ. Σα ζηεξεσηηθά θαισδηψζεσλ κηαο ρξήζεσο n. Οη θαζέηεο εγγξαθήο DDS 3 ή αληίζηνηρεο ηερλνινγίαο, δελ ζεσξνχληαη αλαιψζηκα πιηθά θαη θαηά ζπλέπεηα, εθφζνλ απαηηεζεί, επηζθεπάδνληαη ή αληηθαζίζηαληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ Ζ απνθαηάζηαζε ησλ πξνβιεκάησλ γίλεηαη κε κεηάβαζε ηερληθψλ ηνπ αλαδφρνπ ζηνπο ρψξνπο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν εμνπιηζκφο (on site). Σπρφλ έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ησλ ηερληθψλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν Σν ΤΠηΠ//Λ-ΔΛ.ΚΣ. κπνξεί λα απνδερζεί ηζνδχλακεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο (π.ρ. λα ππάξρεη έλα ή πεξηζζφηεξα αληηπξνζσπεπηηθά ζπζηήκαηα δηαζέζηκα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ θαη κε κέξηκλα ηνπ ηδίνπ, λα εγθαηαζηαζνχλ πξνζσξηλά ζε αληηθαηάζηαζε απηψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί βιάβε ή απνθαηάζηαζε βιάβεο κε απνζηνιή ηνπ εμνπιηζκνχ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ κε δηθή ηνπ κέξηκλα θαη επζχλε) ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κε ηηο ιχζεηο απηέο δελ ζα ππάξμεη θακηά επίπησζε ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ. Δπίζεο είλαη απνδεθηή απφ ην ΤΠηΠ//Λ-ΔΛ.ΚΣ. ή επηζθεπή βιαβψλ ινγηζκηθνχ κέζσ

6 6 δηθηχνπ (remote) ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ππάξρνπλ επηπηψζεηο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο Γηεπθξηλίδεηαη φηη δελ ζεσξείηαη θαθή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ ε εγθαηάζηαζε πξφζζεηνπ ινγηζκηθνχ ή/θαη ε αιιαγή ησλ ξπζκίζεψλ ηνπ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο. Δπίζεο δελ ζεσξείηαη θαθή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ ε ηπρφλ πξνζβνιή νπνηαζδήπνηε κνλάδαο απφ ηνχο (viruses) ή άιιεο κνξθήο θαθφβνπιν ινγηζκηθφ (worm, Trojan, θ.ιπ) Δπηζεκαίλεηαη φηη ηπρφλ εμνπιηζκφο αληηθαηάζηαζεο (αληαιιαθηηθά ή/θαη κνλάδεο εμνπιηζκνχ) πνπ ζα παξαζρεζεί ζην ΤΠηΠ//Λ-ΔΛ.ΚΣ. ζηα πιαίζηα ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, ζα πξέπεη αθ ελφο λα είλαη ηζνδχλακνο ή αλψηεξνο ηνπ αληηθαζηζηφκελνπ εμνπιηζκνχ ελψ παξάιιεια ν εμνπιηζκφο απηφο εληάζζεηαη απηφκαηα ζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ψζηε ζηελ πεξίπησζε πνπ ππνζηεί βιάβε, λα επηζθεπαζηεί ή λα αληηθαηαζηαζεί εθ λένπ απφ ηνλ αλάδνρν, ρσξίο θαλέλα θφζηνο γηα ην ΤΠηΠ//Λ-ΔΛ.ΚΣ Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο-ηερληθήο ππνζηήξημεο δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: α) Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο β) Δπηδηνξζσηηθήο πληήξεζε Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζπλεξγαζία κε αξκφδην πξνζσπηθφ ησλ θαηά ηφπνπο θέληξσλ VTS θαη RTS. Με ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ζην πεδίν (on site) ζα ζπκπιεξψλεηαη θαη ζα παξαδίδεηαη ζε αξκφδην πξνζσπηθφ ηνπ ΤΠηΠ//Λ-ΔΛ.ΚΣ. (π.ρ. ζην πξνζσπηθφ ησλ θαηά ηφπνπο θέληξσλ VTS θαη RTS) ην επηζπλαπηφκελν ζην Παξάξηεκα Β Γειηίν Σερληθήο Δμππεξέηεζεο. Σν Γειηίν Σερληθήο Δμππεξέηεζεο ζα ζπληάζζεηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ, ζε δχν (2) αληίγξαθα εθ ησλ νπνίσλ ην έλα (1) ζα παξαδίδεηαη ζην αξκφδην πξνζσπηθφ ηνπ ΤΠηΠ//Λ-ΔΛ.ΚΣ.. Δπίζεο, αλά ηξίκελν ζα ππνβάιιεηαη κε κέξηκλα ηεο λαδφρνπ, αλαθνξά πξνφδνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο Δξγαζίεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο Πξνιεπηηθή πληήξεζε νξίδεηαη σο ε ζπληήξεζε πνπ απνζθνπεί ζηε δηαηήξεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ζην νπνίν απηή εθαξκφδεηαη, ζε κηα πξνδηαγεγξακκέλε θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθφηεηαο. Ο ζηφρνο απηφο επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο επηζεψξεζεο, αλίρλεπζεο θαη απνηξνπήο βιαβψλ θαηά ηελ γέλλεζή ηνπο (incipient failures). Ζ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε δηαθξίλεηαη ζε πξνγξακκαηηζκέλε θαη απξνγξακκάηηζηε θαη αθνξά ζε δηάζεζε πιηθνχ ινγηζκηθνχ θαη ππεξεζίσλ. Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ νια ηα απαηηνχκελα αληαιιαθηηθά εμαξηήκαηα θαη ινηπά απαξαίηεηα γηα ηε ζπληήξεζε πιηθά θαζψο θαη ηνπο ζρεηηθνχο δαζκνχο,έμνδα εθηεισληζκνχ,κεηαθνξάο θαη ινηπέο δαπάλεο. Σα παξαπάλσ αλαιψζηκα ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπ εμνπιηζκνχ ζηνλ νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ε αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ ή/θαη ζπζθεπψλ πνπ δελ δηαηίζεληαη πιένλ ζην εκπφξην (discontinued products) ν λάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη θαη λα ηνπνζεηεί αληίζηνηρα πιήξσο ζπκβαηά κε ηα ππάξρνληα. Δηδηθφηεξα, ν λάδνρνο: α) ε θαζεκεξηλή βάζε εθηειεί εμ απνζηάζεσο ειέγρνπο θαη ελέξγεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ: -Έιεγρν ηεο επηθνηλσλίαο φισλ ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ησλ VTS κε ηε βάζε δεδνκέλσλ VTMIS -Γεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ησλ εκεξήζησλ exports ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ηα νπνία εμάγνληαη απηφκαηα ζε πξνθαζνξηζκέλε ρξνληθή ζηηγκή. β) ε κεληαία βάζε εθηειεί εμ απνζηάζεσο ειέγρνπο θαη ελέξγεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ: -Έιεγρν κέζσλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ.

7 -Έιεγρν ππνζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο αλαπαξαγσγήο θαη θαζνδήγεζε ησλ ρεηξηζηψλ γηα ηελ θχιαμε ησλ καγλεηηθψλ ηαηληψλ κε ηα απνζεθεπκέλα δεδνκέλα. -Έιεγρν radar,rdp,iau,ηάζεο κπαηαξίαο γελλήηξηαο. 7 γ) λα ηξίκελν ζα απνζηέιιεη νκάδα εξγαζίαο κε επαξθή αξηζκφ κειψλ γηα ηελ εθηέιεζε επί ηόπνπ εξγαζηψλ ζε θάζε ζηαζκφ αηζζεηεξίσλ ή/θαη αλακεηαδνηηθφ νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: -Έιεγρνο θπζηθήο αζθάιεηαο ρψξνπ, πεξίθξαμεο, εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ ζπξψλ, κνλψζεσλ, ζηεγάλσζεο θαη ζεξκνκφλσζεο δψκαηνο, ηνηρνπνηίαο, επελδχζεσλ ηνίρσλ, δαπέδσλ θαη επελδχζεσλ δαπέδσλ, ςεπδνξνθψλ θαη ρξσκαηηζκψλ. -Λίπαλζε θιεηδαξηψλ θαη ινπθέησλ. -Καζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ. -Δπηζεψξεζε ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο. -Δπηζεψξεζε Ζ/Ε θαη θαηαγξαθή έλδεημεο σξνκεηξεηή. -Δπηζεψξεζε κπαηαξίαο, ηκάληα, ςπθηηθνχ πγξνχ ιηπαληειαίνπ Ζ/Ε. -Δπηζεψξεζε δεμακελήο θαπζίκνπ Ζ/Ε θαη θαηαγξαθή ζηάζκεο θαπζίκνπ. -Γνθηκέο ιεηηνπξγίαο Ζ/Ε ρεηξνθίλεηα θαη κεηά απφ ηερλεηή δηαθνπή θεληξηθήο παξνρήο ξεχκαηνο. -Γνθηκή θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ UPS, έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ησλ ζπζζσξεπηψλ ηνπ UPS θαη θφξηηζε ή/θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο εθφζνλ απαηηεζεί. -Δπηζεψξεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θιηκαηηζηηθψλ. -Καζαξηζκφο θίιηξσλ θιηκαηηζηηθψλ. -Έιεγρν ελδείμεσλ πηλάθσλ ππξαλίρλεπζεο / θαηάζβεζεο, έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζζσξεπηή ησλ πηλάθσλ θαη θφξηηζε ή/θαη αληηθαηάζηαζή ηνπ εθφζνλ απαηηεζεί. -Έιεγρν ελδείμεσλ πηλάθσλ ζπλαγεξκνχ, έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζζσξεπηή ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ θαη θφξηηζε ή/θαη αληηθαηάζηαζή ηνπ εθφζνλ απαηηεζεί. -Έιεγρν ελδείμεσλ πηλάθσλ θσηνζήκαλζεο ππιψλ. -Δμσηεξηθφ θαη εζψηεξηθφ θαζαξηζκφ πηλάθσλ θαη ζπζθεπψλ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή λα δίλεηαη ζηνλ εζσηεξηθφ θαζαξηζκφ κεραλνγξαθηθνχ θαη δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ. -Δπηζεψξεζε θαισδηψζεσλ νηθίζθνπ -Δπηζεψξεζε φισλ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ γηα ελδείμεηο ζπλαγεξκψλ θαη ιεηηνπξγία απαξαίηεησλ αλεκηζηήξσλ. -ληηθαηάζηαζε πξνβιεκαηηθψλ ή θζαξκέλσλ πιηθψλ. -Δθηέιεζε δηαγλσζηηθψλ ειέγρσλ. -Δπηζεψξεζε θαισδηψζεσλ θαη θπκαηνδεγψλ ππιψλα. -Δπηζεψξεζε ζπζηεκάησλ αθηηλνβνιίαο (θεξαηψλ) ππιψλα. -Δπηζεψξεζε ησλ ζηαζεξψλ ζπζηεκάησλ θαηάζβεζεο. -Δπηζεψξεζε ησλ ζπζηεκάησλ θαηαγξαθήο παξνπζίαο πξνζσπηθνχ. -Δπηζεψξεζε ησλ ππνζπζηεκάησλ CCTV, RDF, VHF AM θαη κεηεσξνινγηθψλ αηζζεηήξσλ θιπ -πνθαηάζηαζε πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί ή αλαθεξζεί. -Έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο θαη ππνζπζηεκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ην αληίζηνηρν θέληξν VTS ή RTS. δ) λα ηξίκελν ζα απνζηέιιεη νκάδα εξγαζίαο κε επαξθή αξηζκφ κειψλ γηα ηελ εθηέιεζε επί ηόπνπ εξγαζηψλ ζε θάζε θέληξν VTS θαη RTS νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: -Έιεγρνο θπζηθήο αζθάιεηαο ρψξνπ, πεξίθξαμεο, εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ ζπξψλ, παξαζχξσλ θαη παινπηλάθσλ, κνλψζεσλ, ζηεγάλσζεο θαη ζεξκνκφλσζεο δψκαηνο, ηνηρνπνηίαο, επελδχζεσλ ηνίρσλ, δαπέδσλ θαη επελδχζεσλ δαπέδσλ, ςεπδνξνθψλ, εηδψλ πγηεηλήο θαη ρξσκαηηζκψλ. -Λίπαλζε θιεηδαξηψλ. -Δπηζεψξεζε ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο. -Δπηζεψξεζε κπαηαξίαο, ηκάληα, ςπθηηθνχ πγξνχ ιηπαληειαίνπ Ζ/Ε. -Δπηζεψξεζε δεμακελήο θαπζίκνπ Ζ/Ε θαη θαηαγξαθή ζηάζκεο θαπζίκνπ.

8 -Γνθηκέο ιεηηνπξγίαο Ζ/Ε ρεηξνθίλεηα θαη κεηά απφ ηερλεηή δηαθνπή θεληξηθήο παξνρήο ξεχκαηνο. -Δπηζεψξεζε Ζ/Ε θαη θαηαγξαθή έλδεημεο σξνκεηξεηή. -Γνθηκή θαιήο ιεηηνπξγίαο UPS, έιεγρν θαηάζηαζεο ησλ ζπζζσξεπηψλ ηνπ UPS θαη θφξηηζε ή/θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο εθφζνλ απαηηεζεί. -Δπηζεψξεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θιηκαηηζηηθψλ. -Καζαξηζκφο θίιηξσλ θιηκαηηζηηθψλ. -Έιεγρν ελδείμεσλ πηλάθσλ ππξαλίρλεπζεο / θαηάζβεζεο έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζζσξεπηή ησλ πηλάθσλ θαη θφξηηζε ή/θαη αληηθαηάζηαζή ηνπ εθφζνλ απαηηεζεί. -Έιεγρν ελδείμεσλ πηλάθσλ ζπλαγεξκνχ, έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζζσξεπηή ησλ πηλάθσλ θαη θφξηηζε ή/θαη αληηθαηάζηαζή ηνπ εθφζνλ απαηηεζεί. -Δμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ θαζαξηζκφ πηλάθσλ θαη ζπζθεπψλ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή λα δίλεηαη ζηνλ εζσηεξηθφ θαζαξηζκφ κεραλνγξαθηθνχ θαη δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ. -Δπηζεψξεζε φισλ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ γηα ελδείμεηο ζπλαγεξκψλ θαη ιεηηνπξγία απαξαίηεησλ αλεκηζηήξσλ. -ληηθαηάζηαζε πξνβιεκαηηθψλ ή θζαξκέλσλ πιηθψλ. -Δθηέιεζε δηαγλσζηηθψλ ειέγρσλ. -Δπηζεψξεζε θαισδηψζεσλ θαη θπκαηνδεγψλ ππιψλα. -Δπηζεψξεζε ζπζηεκάησλ αθηηλνβνιίαο (θεξαηψλ) ππιψλα. -Δπηζεψξεζε εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο. -Δπηζεψξεζε δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ. -Δπηζεψξεζε DB Servers. -Δπηζεψξεζε DAT drivers. -Έιεγρνο θσλεηηθψλ επηθνηλσληψλ. -Δπηζεψξεζε ησλ ζηαζεξψλ ζπζηεκάησλ θαηάζβεζεο. -Δπηζεψξεζε ησλ ζπζηεκάησλ θαηαγξαθήο παξνπζίαο πξνζσπηθνχ. -πνθαηάζηαζε πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί ή αλαθεξζεί. -Έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο θαη ππνζπζηεκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ην αληίζηνηρν θέληξν VTS ή RTS. ε) λα εμάκελν ζα απνζηέιιεη νκάδα εξγαζίαο κε επαξθή αξηζκφ κειψλ γηα ηελ εθηέιεζε επί ηόπνπ εξγαζηψλ ζε θάζε θέληξν VTS θαη RTS νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: -Λήςε αληηγξάθσλ αζθαιείαο απφ θάζε server, operator workstation θαη correlator workstation πνπ αθνξνχλ ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα,ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ηελ εθαξκνγή MTM100. -Λεπηνκεξή εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ θαζαξηζκφ κε ρξήζε θπζεηήξα θαη ρξσζηήξα ζπζθεπψλ θαη ηθξησκάησλ εμνπιηζκνχ αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο. ζη) λα έηνο, ζα απνζηέιιεη νκάδα εξγαζίαο κε επαξθή αξηζκφ κειψλ γηα ηελ εθηέιεζε επί ηόπνπ εξγαζηψλ ζηνπο ζηαζκνχο αηζζεηεξίσλ ή/θαη αλακεηαδνηηθνχο ζηαζκνχο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: -ληηθαηάζηαζε θίιηξσλ ιαδηνχ,ςπθηηθνχ πγξνχ θαη ιηπαληηθψλ H/Z. -Καζαξηζκφο ή αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ αέξα ησλ Ζ/Ε. ε πεξηπηώζεηο πνπ ην Ζ/Ε έρεη ζπκπιεξώζεη ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό σξώλ πξνο επηζεώξεζε ή ιεηηνπξγεί ζε κόληκε ή ζρεδόλ κόληκε βάζε, ε αληηθαηάζηαζε ησλ ιηπαληηθώλ θαη ςπθηηθώλ πγξώλ θαη θίιηξσλ λα γίλεηαη έγθαηξα Δπηδηνξζσηηθή πληήξεζε Ζ επηδηνξζσηηθή ζπληήξεζε νξίδεηαη σο εθείλε, πνπ απνζθνπεί ζηελ επαλαθνξά ηνπ αληηθεηκέλνπ ζην νπνίν εθαξκφδεηαη ζε κία πξνδηαγεγξακκέλε θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθφηεηαο. Ο ζηφρνο απηφο επηηπγράλεηαη κέζσ επηδηφξζσζεο κίαο δπζιεηηνπξγίαο (malfunction), ε νπνία έρεη πξνθαιέζεη ππνβάζκηζε θάησ απφ ηελ πξνδηαγεγξακκέλε, ηεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ. 8

9 Ζ επηδηνξζσηηθή ζπληήξεζε αθνξά επίζεο ζε δηάζεζε πιηθνχ ινγηζκηθνχ θαη ππεξεζίσλ Ο λάδνρνο, ηφζν θαηά ηελ πξνιεπηηθή φζν θαη θαηά ηελ επηδηνξζσηηθή ζπληήξεζε, είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειεί νπνηαδήπνηε εξγαζία απαηηείηαη θαη αθνξά ηφζν ζε θηηξηαθή ππνδνκή φζν θαη ζε αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ ή/θαη ζπζθεπψλ θιπ Ο κέγηζηνο ρξφλνο απφθξηζεο θαζψο θαη ν κέγηζηνο ρξφλνο απνθαηάζηαζεο πξνβιεκάησλ/δηεθπεξαίσζεο εξγαζηψλ ζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλεηαη ζρεηηθφο πίλαθαο κε ηε δνκή θαη ηε γξακκνγξάθεζε ηνπ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ν νπνίνο ζα ελζσκαησζεί ζην ζψκα ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη πξνηεηλφκελνη κέγηζηνη ρξφλνη απφθξηζεο θαη απνθαηάζηαζεο πξνβιεκάησλ είλαη κεγαιχηεξνη απφ ηνπο αλαγξαθφκελνπο ζηνλ πίλαθα απηφ, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. / 1 1α. 2 2α. 2β. εκεία Δγθαηάζηαζεο Δμνπιηζκνχ (Τπεξεζίεο ηνπ ΤΠηΠ//Λ- ΔΛ.ΚΣ.) Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ ΤΠηΠ//Λ- ΔΛ.ΚΣ. ζηνλ Πεηξαηά -Δζληθφ θέληξν VTMIS (επί θηηξίνπ ηεο νδνχ Γξ. Λακπξάθε 150, Πεηξαηάο), - Σερληθή Τπεξεζία( επί θηηξίνπ ηεο νδνχ 2αο Μεξαξρίαο 18, Πεηξαηάο) Τπεξεζίεο κε έδξα ζην Ννκφ ηηηθήο θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά Κέληξα VTS RTS: -Κέληξν VTS Πεηξαηά, -Κέληξν VTS Ραθήλαο, -Κέληξν RTS Λαπξίνπ ηαζκνί αηζζεηήξσλ: -Φπηηάιεηαο, Μέγηζηνο Υξφλνο πφθξηζεο (πφ ηελ αλαγγειία πξνβιήκαηνο) Μέγηζηνο Υξφλνο πνθαηάζηαζεο Πξνβιεκάησλ - Γηεθπεξαίσζεο Δξγαζηψλ (πφ ηελ αλαγγειία) Πξνβιήκαηα πνπ Πξνβιήκαηα πνπ αλαγγέιινληαη εληφο Κ.Χ.Κ. αλαγγέιινληαη εληφο Δ.Χ.Κ. Λνγηζκηθφ (Software ) 1 Ώξα Λνγηζκηθφ *Τιηθφ 1 **Τιηθφ 2 *Τιηθφ 1 **Τιηθφ 2 (Software (Hardware) (Hardware) (Hardware) (Hardware) )

10 2γ. 2δ. 2ε. 3 3α. 3β. -Μεγάιεο Κπξάο, -θξ. Βξπζζάθη Λαπξίνπ λακεηαδνηηθνί ζηαζκνί: -Τκεηηνχ, -γ. Σξηάδαο Πεξάκαηνο, ηαζκνί αηζζεηήξσλ: -ίγηλαο, -Πάνπξαο Κέαο, -θξ. Φάζζαο Άλδξνπ, -θξ. Βίγιαο Δχβνηαο, λακεηαδνηηθφο ζηαζκφο -Πξνθήηεο Ζιίαο λ. Κέαο Τπεξεζίεο κε έδξα εθηφο Ννκνχ ηηηθήο Κέληξα VTS RTS: -Κέληξν VTS Πάηξαο, -Κέληξν RTS ληηξξίνπ Κέληξα VTS RTS: -Κέληξν VTS Κέξθπξαο, -Κέληξν RTS Ζγνπκελίηζαο, γ. ηαζκνί αηζζεηήξσλ: -θξ. Πάππαο ραΐαο, -ληηξξίνπ, δ. 3ε. ηαζκνί αηζζεηήξσλ: -θξ. Γξέπαλν Ζγνπκελίηζαο, -Ληκέλαο Κέξθπξαο, -Ληκέλαο Λεπθθίκεο Κέξθπξαο, -γ. ηεθάλνπ Κέξθπξαο λακεηαδνηηθνί ζηαζκνί:

11 -Όξνο Παληνθξάηνξα Κέξθπξαο, -Ληνηξίβηα Ζγνπκελίηζαο, *Τιηθφ 1 (Hardware): Πνκπνδέθηεο ξαληάξ (TRX), Δπεμεξγαζηήο ζήκαηνο ξαληάξ (RDP), πζρεηηζηήο ηρλψλ (Correlator workstation), κνλάδα Interface Adapter Unit (IAU), Δμππεξεηεηήο Βάζεο Γεδνκέλσλ (Database workstation), ππνζχζηεκα ξαδηφδεπμεο, Ζ/Ε, UPS, ηαζκφο ρεηξηζηή VTS-RTS (Operator workstation), ηαζκφο επφπηε VTS-RTS (Supervisor workstation), VHF FM, Γξνκνινγεηήο θσλεηηθψλ επηθνηλσληψλ (telegenix) **Τιηθφ 2 (Hardware): Όινο ν ινηπφο εμνπιηζκφο πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην Τιηθφ 1 (Hardware) Κ.Χ.Κ. (Καλνληθέο Κάιπςεο): Δίλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ έσο γηα ηηο εξγάζηκεο εκέξεο Δ.Χ.Κ. (Δπηπιένλ Κάιπςεο): Δίλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ζεσξείηαη Κ.Χ.Κ Κέληξν Σερληθήο Τπνζηήξημεο Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία Κέληξν Σερληθήο Τπνζηήξημεο ηνπ ππνζηεξηδφκελνπ εμνπιηζκνχ. Σν Κέληξν Σερληθήο Τπνζηήξημεο ζα μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη ζα ιεηηνπξγεί φιν ην 24ψξν, επηά (7) εκέξεο ηελ εβδνκάδα γηα φιε ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. Σν Κέληξν Σερληθήο Τπνζηήξημεο ζα είλαη θαηάιιεια ζηειερσκέλν θαη εμνπιηζκέλν ψζηε λα επηηπγράλνληαη νη πξνβιεπφκελνη ρξφλνη απφθξηζεο θαη απνθαηάζηαζεο πξνβιεκάησλ. Παξάιιεια κε ηε ζηειέρσζή ηνπ, ην Κέληξν Σερληθήο Τπνζηήξημεο ζα δηαζέηεη ηειεθσληθφ θέληξν θαζψο θαη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή γηα ιήςε θαη απνζηνιή FAX θαη κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Οη ηειεθσλεηέο ηνπ θέληξνπ ζα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνη ψζηε θάζε αλαγγειία πξνβιήκαηνο λα πξνσζείηαη ζηνλ αξκφδην εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ Γηαδηθαζίεο απνθαηάζηαζεο πξνβιεκάησλ δηεθπεξαίσζεο εξγαζηψλ Σν Κέληξν Σερληθήο Τπνζηήξημεο ζα είλαη ην ζεκείν αλαθνξάο φισλ ησλ πξνβιεκάησλ ή/θαη άιισλ δεηνχκελσλ εξγαζηψλ. Θα κπνξεί λα δέρεηαη ηειεθσλήκαηα απφ ην αξκφδην πξνζσπηθφ ηνπ ΤΠηΠ//Λ-ΔΛ.ΚΣ. ζε 24σξε βάζε. ηελ αξρή ηεο θιήζεο ν ρξήζηεο ζα παξέρεη ηα ζηνηρεία ηνπ, ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ ηνπ θαη ηελ ηνπνζεζία ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν ίδηνο. Μπνξεί λα ηνπ δεηεζεί λα δψζεη θαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο ηε ζπλέρεηα ην πξφβιεκα ζα παξαπέκπεηαη ζηνλ αξκφδην ηερληθφ ν νπνίνο εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ παξάγξαθν κέγηζηνπ ρξφλνπ απφθξηζεο, ζα επηθνηλσλεί κε ην πξνζσπηθφ ηνπ ΤΠηΠ//Λ-ΔΛ.ΚΣ. ην νπνίν αλαθνίλσζε ην πξφβιεκα πξνθεηκέλνπ λα ηνπ γλσζηνπνηεζνχλ ηπρφλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ ήδε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ή ηελ παξάθακςή ηνπ. Ο ηερληθφο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ΤΠηΠ//Λ-ΔΛ.ΚΣ. λα πξνβεί ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο θαη λα παξέμεη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ απφθξηζε θάπνηαο κνλάδαο εμνπιηζκνχ ψζηε λα γίλεη θαηά ην δπλαηφλ πιήξεο δηάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ή θαη απνθαηάζηαζή ηνπ. Δπίζεο, ν αξκφδηνο ηερληθφο ηνπ αλαδφρνπ κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηνπ λα επηρεηξήζεη λα απνθαηαζηήζεη ηε βιάβε κέζσ δηθηχνπ (remote) Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΤΠηΠ//Λ- ΔΛ.ΚΣ. ε αλαγλψξηζε ηεο κνλάδαο εμνπιηζκνχ ή ζπζθεπήο ζηελ νπνία εληνπίδεηαη βιάβε νχηε ε πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ νη νπνίεο απαηηνχλ ηδηαίηεξεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. Δπίζεο ηνλίδεηαη φηη ηπρφλ αδπλακία επηθνηλσλίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ

12 12 κε ην αξκφδην πξνζσπηθφ ηνπ ΤΠηΠ//Λ-ΔΛ.ΚΣ. κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ θαζνξηζκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν κέγηζηνπ ρξφλνπ απφθξηζεο, δελ ζα ζπληζηά παξαβίαζε ησλ όξσλ ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο ζπληήξεζεο από ηελ πιεπξά ηνπ ΤΠηΠ//Λ-ΔΛ.ΚΣ λ απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία δελ επηηεπρζεί ε απνθαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ν αλάδνρνο ελεκεξψλεη ηα αξκφδηα ζηειέρε ηνπ ΤΠηΠ//Λ-ΔΛ.ΚΣ. γηα ηα ζηνηρεία ησλ ηερληθψλ νη νπνίνη ζα επηζθεθζνχλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο εθηηκάηαη φηη εληνπίδεηαη ε βιάβε ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε πξφζβαζε ζ απηνχο θαη λα επηιεθζνχλ γηα ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο Σν ΤΠηΠ//Λ-ΔΛ.ΚΣ. ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη φηη ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ζα κπνξεί λα εηζέξρεηαη ζηηο δηάθνξεο ηνπνζεζίεο θαη ζα έρεη πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο ρψξνπο φπνπ ππάξρνπλ κνλάδεο εμνπιηζκνχ έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα πξνβνχλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ ε πεξίπησζε κε απνθαηάζηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηηο πξναλαθεξφκελεο ελέξγεηεο, ην ππφ βιάβε ζχζηεκα ή κέξνο απηνχ, κεηαθέξεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ κε δηθά ηνπ έμνδα θαη επζχλε Δθ' φζνλ ην πξφβιεκα δελ είλαη δπλαηφλ λα απνθαηαζηαζεί εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ , ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη: α) Με δηθά ηνπ κέζα λα εμαζθαιίζεη ηελ πξνζσξηλή επαλαιεηηνπξγία ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ (πξφζβαζε ζε δίθηπν/α, ιεηηνπξγία εθαξκνγψλ, θ.ιπ) θαη β) ε ρξόλν πνπ δελ ζα μεπεξλά ηηο δέθα νρηώ (18) εξγάζηκεο εκέξεο, από ηελ εκέξα αλαθνίλσζεο ηνπ πξνβιήκαηνο λα αληηθαηαζηήζεη ην ππό βιάβε ζύζηεκα, κε ην ίδην ή ηζνδύλακν θαη λα ην εγθαηαζηήζεη ζηνπο ρώξνπο ηνπ ΤΠηΠ//Λ-ΔΛ.ΚΣ. Γηα ηα αλσηέξσ πξέπεη λα ππάξρεη ε ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηνπ ΤΠηΠ//Λ-ΔΛ.ΚΣ. ε πεξίπησζε κε δπλαηφηεηαο πινπνίεζεο ησλ παξαπάλσ ν πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη εθπξφζεζκνο θαη ηνπ επηβάιιεηαη πξφζηηκν φπσο απηφ πξνβιέπεηαη ζην Π.Γ 118/ ΔΠΡΚΔΗ ΚΗ ΤΠΟΓΟΜΖ ΣΖ ΝΓΟΥΟΤ ΔΣΗΡΔΗ 3.1 Πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ έλαληη ηνπ Φνξέα, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο πξέπεη απνδεδεηγκέλα λα δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε ηερλνγλσζία θαη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή. Δηδηθφηεξα, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε/ζπληήξεζε παξφκνησλ ζπζηεκάησλ - έξγσλ αλάινγεο ηερλνινγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ έλα έξγν ηελ ηειεπηαία 4εηία. 3.2 Γηα ην ζθνπφ απηφ, θαη πξνθεηκέλνπ λα ζηνηρεηνζεηεζεί ε ηερλνγλσζία ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ, ζην θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη: α. ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ/ησλ έξγνπ/έξγσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη ε ηερλνινγία αλάπηπμήο ηνπ/ηνπο, β. ζα επηζπλάπηεηαη επηζηνιή ηεο αληίζηνηρεο εηαηξείαο/πειάηε ζηελ νπνία εθηφο ησλ άιισλ ζα αλαθέξεηαη ην χςνο ηεο πξνκήζεηαο, ε ζπκκεηνρή ηνπ αλαδφρνπ ζην/ζηα έξγν/έξγα απηφ θαη ξεηή αλαθνξά ζην επίπεδν ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. γ. λαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζεκεία παξνπζίαο ηνπ αλαδφρνπ (εγθαηαζηάζεηο, πξνζσπηθφ, πιηθνηερληθή ππνδνκή θ.ιπ.) ζε παλειιαδηθφ επίπεδν θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ηπρφλ ζπλεξγαηψλ ηνπ ζε ζρέζε κε ην έξγν. 3.3 λαθνξά ησλ κέηξσλ πνπ εθαξκφδεη γηα ηελ δηαζθάιηζε πνηφηεηαο Τπεξεζηψλ - Δξγαζηψλ. Δπηζπκεηή ε χπαξμε πηζηνπνηεηηθνχ ISO ή αληίζηνηρνπ πηζηνπνηεηηθνχ γηα παξνρή Τπεξεζηψλ Δξγαζηψλ. 3.4 Ο ππνςήθηνο λάδνρνο ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ξεηά ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνπο ππεξγνιάβνπο κε ηνπο νπνίνπο πηζαλφλ ζα ζπλεξγαζηεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ζα πξέπεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ λα πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα έγγξαθα απνδνρήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο.

13 13 4. ΓΗΡΚΔΗ ΚΗ ΗΥΤ ΣΖ ΤΜΒΖ 4.1 Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη ζε δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Σν ΤΠηΠ//Λ-ΔΛ.ΚΣ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλαλέσζεο ηεο ζχκβαζεο απηήο γηα επηπιένλ ρξνληθφ δηάζηεκα δηάξθεηαο δψδεθα (12) κελψλ ρσξίο επηπιένλ δηαδηθαζίεο. ηελ πεξίπησζε απηή ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ απνδνρή αλαλέσζε ηεο ζχκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ην ίδην ηίκεκα ρσξίο πξνζαπμήζεηο. 5. ΠΡΒΗΖ ΥΡΟΝΗΚΧΝ ΟΡΗΧΝ ΠΟΚΣΣΖ ΠΡΟΒΛΖΜΣΧΝ ή ΓΗΔΚΠΔΡΗΧΖ ΔΡΓΗΧΝ - ΡΖΣΡ ηηο πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ απνθαηάζηαζεο πξνβιεκάησλ ή δηεθπεξαίσζεο εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο θαη ηεο παξνχζαο, ηφηε, πέξαλ ησλ ηπρφλ άιισλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ, γηα θάζε εκεξνινγηαθή εκέξα θαζπζηέξεζεο, ζα κεηψλεηαη ην εηήζην ηίκεκα γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ηκήκαηνο πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπ επεξεάδεηαη απφ ηε κε δηαζεζηκφηεηα ηεο κνλάδαο απηήο θαηά 3 ηνηο ρηιίνηο (0,3%). ΠΡΡΣΖΜ (ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΠΗΝΚ ΒΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΟΤ ΔΥΔΗ ΔΓΚΣΣΘΔΗ, ΣΟΤ ΣΘΜΟΤ ΗΘΖΣΖΡΧΝ, ΣΟΤ ΝΜΔΣΓΟΣΗΚΟΤ ΣΘΜΟΤ ΚΗ Σ ΚΔΝΣΡ VTS - RTS) ΒΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΘΜΧΝ ΗΘΖΣΖΡΧΝ (RRS)

14 ΔΞΟΠΛΗΜΟ RSS Ν. ΦΤ ΣΛ ΛΔΗ ΜΔ ΓΛ Ζ ΚΤ Ρ Μ ΦΗ ΛΖ ΣΟ ΤΡ ΛΟ Η ΓΗΝ Π ΟΤ Ρ ΚΔ Κ Ρ. Φ Ν ΓΡ ΟΤ ΡΝΣΡ* VHF MARINE VHF AERO Κ Ρ. ΒΗΓ Λ Κ Ρ. ΒΡ Τ ΚΗ RDF METEO ΓΔΝΝΖΣΡΗ UPS AIR CONDITION CCTV LLLTV I.R AIS BASE STATION 1 1 ALARM SYSTEM Κ. Π ΠΠ Ν ΣΗΡ ΡΗΟ ΛΔ ΤΚΗ ΜΜ Ζ Κ. ΓΡ ΔΠ Ν Ο ΛΗΜ. ΚΔ ΡΚ ΤΡ 14 Γ. ΣΔ Φ ΝΟ ΠΔΡΗΦΡΞΖ (FENCE) MAINTENANCE MONITOR ΚΣΗΜ (BUILDING) ΠΤΛΧΝ (TOWER) *ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πανηάπ έσοςν διπλούρ πομποδέκηερ και διπλούρ επεξεπγαζηέρ δεδομένων πανηάπ (RDP) ΒΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΝΜΔΣΓΟΣΧΝ (RELAYS) ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΝΜΔΣΓΟΣΔ Γ. ΣΡΗΓ (ΠΘΖΣΗΚΟ) ΤΜΖΣΣΟ ΚΔ ΟΡΟ ΠΝΣΟΚΡΣΧΡ ΛΗΟΣΡΗΒΗ ΤΣΖΜ LINK ΓΔΝΝΖΣΡΗ UPS AIR CONDITION

15 15 ALARM SYSTEM ΠΔΡΗΦΡΞΖ (FENCE) MAINTENANCE MONITOR ΚΣΗΜ (BUILDING) ΠΤΛΧΝ (TOWER) ΒΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΔΝΣΡΧΝ VTS RTS ΚΔΝΣΡ VTS - RTS VTS ΚΔΡΚΤΡ RTS ΖΓΟΤΜΔΝΗΣ VTS ΠΣΡ RTS ΝΣΗΡΡΗΟ Τ VTS ΠΔΗΡΗ VTS ΡΦΖΝ RTS ΛΤΡΗΟ Τ ΚΔΝΣΡΟ VTMIS ΣΔΥ ΝΗΚΖ ΤΠΖ ΡΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΔΝΝΖΣΡΗ UPS AIRCONDITION CCTV LLLTV ALARM SYSTEM MAINTENANCE MONITOR ΚΣΗΜ (BUILDING) Δληφο ρψξνπ πθηζηάκελ εο ππνδνκήο Δληφο ρψξνπ πθηζηά κελεο ππνδν κήο ΠΡΡΣΖΜ Β (ΓΔΛΣΗΟΤ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ) ΤΠΟΓΔΗΓΜ ΓΔΛΣΗΟΤ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ χμσλ ξηζκφο 1. λαγγειία Πξνβιήκαηνο/Δξγαζίαο Ολνκ/κν Τπεπζχλνπ Σειέθσλα Δπηθνηλσλίαο

16 ΤΠηΠ//Λ- ΔΛ.ΚΣ.: Τπεξεζία/ Σνπνζεζία: Ζκεξ/λία & ψξα λαγγειίαο / / : 16 Πεξηγξαθή Πξνβιήκαηνο/Δξγαζίαο: Ολνκ/κν ξκνδίνπ Σερληθνχ λαδφρνπ ιήςεο ηεο αλαγγειίαο Πξνβιήκαηνο/Δξγαζίαο: 2. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο-απνθαηάζηαζεο ηνπ Πξνβιήκαηνο/Γηεθπεξαίσζεο Δξγαζίαο: Σφπνο εξγαζίαο Ολνκ/κν ξκνδίνπ Σερληθνχ λαδφρνπ Ζκεξνκελία Δξγαζίαο λαρψξεζε Έλαξμ ε : : : : : : χζηεκα- πζθεπή Λήμε Τιηθφ S/N Part N. ληαιιαθηηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ Πνζφηεηα Πεξηγξαθή χληνκε Πεξηγξαθ ή Δξγαζίαο*

17 : : : : : : 17 λαιπηηθή Πεξηγξαθή Δξγαζίαο: Παξαηεξήζεηο: (*) ύληνκε Πεξηγξαθή Δξγαζίαο: Πξνιεπηηθή πληήξεζε, Δπηδηνξζσηηθή πληήξεζε, πεγθαηάζηαζε, Δγθαηάζηαζε θ.ιπ. Ολνκ/λπκν Τπνγξαθή Γηα ηνλ λάδνρν Ολνκ/λπκν Τπνγξαθή Γηα ην ΤΠηΠ//Λ-ΔΛ.ΚΣ. ΠΡΡΣΖΜ Γ ΝΛΤΣΗΚΟΗ ΠΗΝΚΔ ΔΓΚΣΔΣΖΜΔΝΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ,ΣΟΤ ΣΘΜΟΤ

18 18 ΗΘΖΣΖΡΧΝ,ΝΜΔΣΓΟΣΗΚΟΤ ΣΘΜΟΤ KAI Σ ΚΔΝΣΡ VTS-RTS

ΚΟΠΟ. 1. Γεληθή πεξηγξαθή πζηήκαηνο Δζληθνύ VTMIS

ΚΟΠΟ. 1. Γεληθή πεξηγξαθή πζηήκαηνο Δζληθνύ VTMIS ΚΟΠΟ θνπφο ηνπ παξφληνο είλαη ε κειέηε θαη ε ζχληαμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ ζπληήξεζε ηερληθή ππνζηήξημε θαη follow-on ππνζηήξημε ηνπ Δζληθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο VTMIS (Vessel

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ελίδα από 44 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΟΗΜΗΟ... 3 Άρθρο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ. ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΤΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟΤΡΝΑΡΗ 55, 104 32 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 6 2 1 9 1 3 HMEΡOMHNIA : 23.10.09 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ : N 1 HMEΡΟΜΗΝΙΑ : 30.10.09 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΡΟ Β' ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΗΡΗΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΔΡΟ Β' ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΗΡΗΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΔΡΟ Β' ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΗΡΗΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

πλνπηηθά ζηνηρεία Σεχρνπο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 4 πληνκνγξαθίεο - γεληθά 5 A ΚΔΟΝΠ: ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΟΓΝ 7 A.1 θνπνί θαη ζηφρνη Έξγνπ 7

πλνπηηθά ζηνηρεία Σεχρνπο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 4 πληνκνγξαθίεο - γεληθά 5 A ΚΔΟΝΠ: ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΟΓΝ 7 A.1 θνπνί θαη ζηφρνη Έξγνπ 7 Σεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ θαη αδεηψλ ρξήζεο ινγηζκηθνχ ζπζηεκάησλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ πξνο εμππεξέηεζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ Schengen Γεχηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓΔ-Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓΔ-Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓΔ-Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Οη εξγαζίεο αθνξνχλ ηε εηήζηα ζπληήξεζε ηνπ Σειεθσληθνχ Κέληξνπ Philips Sopho is3050 πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔNΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 4 η ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ «Ππομήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ Θέκα: Ξαξνρή δηεπθξηλήζεσλ γηα ηνλ Γηεζλή Αλνηθηφ Γηαγσληζκφ γηα ην Έξγν «Ρν Τεθηαθφ Άικα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ: Ζιεθηξνληθέο

Διαβάστε περισσότερα

"ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΞΔΝΑΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΦΟΡΗΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ"

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΞΔΝΑΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΦΟΡΗΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ @ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ» ΕΡΓΟ: ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Ο Σ Δ Α Γ Δ Μ Ο Π Ο Η Ζ Σ Ζ Π Ρ Ο Β Α Ζ Σ Ο Ν Σ Ο Π Η Κ Ο Β Ρ Ο Υ Ο & Υ Δ Σ Η Κ Δ ΤΠ Ζ Ρ Δ Η Δ

Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Ο Σ Δ Α Γ Δ Μ Ο Π Ο Η Ζ Σ Ζ Π Ρ Ο Β Α Ζ Σ Ο Ν Σ Ο Π Η Κ Ο Β Ρ Ο Υ Ο & Υ Δ Σ Η Κ Δ ΤΠ Ζ Ρ Δ Η Δ Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Ο Σ Δ Α Γ Δ Μ Ο Π Ο Η Ζ Σ Ζ Π Ρ Ο Β Α Ζ Σ Ο Ν Σ Ο Π Η Κ Ο Β Ρ Ο Υ Ο & Υ Δ Σ Η Κ Δ ΤΠ Ζ Ρ Δ Η Δ 2009 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ... 2 1. ΓΔΝΗΚΑ... 6 1.1. ΚΟΠΟ... 6 1.2 OΡΗΜΟΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ 5/ 15. Έρνληαο ππφςε :

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ 5/ 15. Έρνληαο ππφςε : ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ AΔΑ: ΠΟΛΔΜΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΝΑΤΣΗΚΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑΤΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΛΔΡΟΤ Σ. : 2247 0 22930 Φ. : 600 /006/15. : 302 Ν. Λέξνο, 5 Μαΐνπ 2015 ΘΔΜΑ: Γηαθήξπμε

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «υντήρηση και τεχνική υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου» για δημόσια διαβούλευση

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «υντήρηση και τεχνική υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου» για δημόσια διαβούλευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 2 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΑΡ. ΠΡΩΣ. : 10416 ΦΑΪΔΑΡΙ, 30-3-2015 ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Σειέθσλν:210-42 97 850 Φαμ:210-42 97 915 Email : grafeio_proedrou@oikosnautou.gr ΘΔΜΑ : Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Γηα ην έξγν «Αλαβάζκηζε, Απινχζηεπζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

MEΛΒΣΔ ΚΏΕ ΒΓΚΏΣΏΣΏΔ ΤΣΔΜΏΣΟ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΚΣΕΡΕΧΝ ( BMS ). ΑΕΠΛΧΜΏΣΕΚΔ ΒΡΓΏΕΏ ΕΜΏΝΕΑΔ ΑΔΜΔΣΡΕΟ

MEΛΒΣΔ ΚΏΕ ΒΓΚΏΣΏΣΏΔ ΤΣΔΜΏΣΟ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΚΣΕΡΕΧΝ ( BMS ). ΑΕΠΛΧΜΏΣΕΚΔ ΒΡΓΏΕΏ ΕΜΏΝΕΑΔ ΑΔΜΔΣΡΕΟ ΒΘΝΕΚΟ ΜΒΣΟΐΕΟ ΠΟΛΤΣΒΥΝΒΕΟ ΥΟΛΔ ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΚΏΕ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΕΣΧΝ ΣΟΜΒΏ ΔΛΒΚΣΡΕΚΧΝ ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΑΕΏΣΏΞΒΧΝ ΚΏΕ ΤΣΔΜΏΣΧΝ ΏΠΟΦΏΒΧΝ MEΛΒΣΔ ΚΏΕ ΒΓΚΏΣΏΣΏΔ ΤΣΔΜΏΣΟ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΚΣΕΡΕΧΝ ( BMS ). ΑΕΠΛΧΜΏΣΕΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «Τπηρεσίες παρασκευής γευμάτων» για δημόσια διαβούλευση

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «Τπηρεσίες παρασκευής γευμάτων» για δημόσια διαβούλευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 2 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΑΡ. ΠΡΩΣ. : 10416 ΦΑΪΔΑΡΙ, 30-3-2015 ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΞΗ (06) ΠΑΡΑΚΣΗΧΝ ΠΔΡΗΠΟΛΗΚΧΝ ΚΑΦΧΝ ΘΑΛΑΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΞΗ (06) ΠΑΡΑΚΣΗΧΝ ΠΔΡΗΠΟΛΗΚΧΝ ΚΑΦΧΝ ΘΑΛΑΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΞΗ (06) ΠΑΡΑΚΣΗΧΝ ΠΔΡΗΠΟΛΗΚΧΝ ΚΑΦΧΝ ΘΑΛΑΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 1.1 Οξηζκνί 1.1.1 Νηογνώμονας: Έλαο αλαγλσξηζκέλνο Οξγαληζκφο απφ

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «.Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Αξραηνινγηθνχ Κηεκαηνινγίνπ» Μέξνο Γ: Τπνδείγκαηα θαη Πίλαθεο πκκφξθσζεο

Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «.Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Αξραηνινγηθνχ Κηεκαηνινγίνπ» Μέξνο Γ: Τπνδείγκαηα θαη Πίλαθεο πκκφξθσζεο ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «ΟινθιεξσκΫλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγένπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΑΥΤΜΔΣΡΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α.Γ.Α.: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δηδηθή Δπηζηεκνληθή Δξγαζία. Μεζνδνινγία ζρεδηαζκνύ θπηηαξηθνύ δηθηύνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο (Cell Planning) Εέξβαο Παλαγηψηεο Α.Μ.

Δηδηθή Δπηζηεκνληθή Δξγαζία. Μεζνδνινγία ζρεδηαζκνύ θπηηαξηθνύ δηθηύνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο (Cell Planning) Εέξβαο Παλαγηψηεο Α.Μ. Δηδηθή Δπηζηεκνληθή Δξγαζία Μεζνδνινγία ζρεδηαζκνύ θπηηαξηθνύ δηθηύνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο (Cell Planning) Εέξβαο Παλαγηψηεο Α.Μ. 25 Δπηβιέπσλ: Γ. Οηθνλφκνπ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ παξνχζα δηαηξηβή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ Επιμέλεια: Ευαγγελία Δολαψάκη Επιβλέπων: Ιωάννης Μαρινάκης ΧΑΝΙΑ 2010 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 ΔΗΑΓΧΓΖ... 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΒΑΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ ΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειοφπολη Ζωγράφου, 157 80 Αιθνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ H Γ Η Α Γ Χ Ν Η Μ Ο Τ

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ H Γ Η Α Γ Χ Ν Η Μ Ο Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ H Γ Η Α Γ Χ Ν Η Μ Ο Τ Αλαζέηνπζα Αξρή: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ Πξνυπνινγηζκφο: 58.000,00. πιένλ ΦΠΑ Γηαδηθαζία Αλάζεζεο: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα