ΝΟΓΑΛΝΙΖΞΡΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΠΡΖΛ ΚΑΕΗΘΖ ΔΠΡΗΑΠΖ ΑΛΛΑ ΙΔΘΑΡΠΑ ΓΔΩΞΝΛΝΠ-ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ ΞΝΗΝΡΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ ΓΟΖΓΝΟΖΠ ΚΗΘΟΝΓΔΚΑΡΑ ΑΒΔΔ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΓΑΛΝΙΖΞΡΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΠΡΖΛ ΚΑΕΗΘΖ ΔΠΡΗΑΠΖ ΑΛΛΑ ΙΔΘΑΡΠΑ ΓΔΩΞΝΛΝΠ-ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ ΞΝΗΝΡΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ ΓΟΖΓΝΟΖΠ ΚΗΘΟΝΓΔΚΑΡΑ ΑΒΔΔ"

Transcript

1 ΝΟΓΑΛΝΙΖΞΡΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΠΡΖΛ ΚΑΕΗΘΖ ΔΠΡΗΑΠΖ ΑΛΛΑ ΙΔΘΑΡΠΑ ΓΔΩΞΝΛΝΠ-ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ ΞΝΗΝΡΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ ΓΟΖΓΝΟΖΠ ΚΗΘΟΝΓΔΚΑΡΑ ΑΒΔΔ

2 1972 Έλαο άλζξσπνο απνθάζηζε λα θάλεη ηελ δσή καο πην λόζηηκε! Ν θύξηνο Γξεγόξεο Γεσξγάηνο, άλνημε ην πξώην θαηάζηεκα ζηε Γάθλε θαη γξήγνξα έγηλε γλσζηό ζε όιε ηελ Αζήλα γηα ηελ ποιότητα ησλ πξντόλησλ ηνπ! 1991 Ν «Γξεγόξεο» έρεη πιένλ αλαπηπρζεί θαη ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο αλαιακβάλεη ν Βιάζζεο θαη ε Άξηεκηο Γεσξγάηνπ, νη νπνίνη ζέηνπλ ζε εθαξκνγή έλα ζρέδην επέθηαζεο ηεο εηαηξίαο κε ζηόρν λα γεκίζεη ε Διιάδα γεύση Ν δηάζεκνο θαη επηηπρεκέλνο πιένλ «Γξεγόξεο» επεθηείλεηαη ζηελ αγνξά ηεο Ονπκαλίαο θαη ζπλερίδεηαη ε αλάπηπμε ηνπ δηθηύνπ «Γξεγόξεο Κηθξνγεύκαηα & Coffeeright» κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηθαηόρξεζεο (Franchise) Αξηζκεί 250 πεξίπνπ θαηαζηήκαηα ζε Διιάδα, Θύπξν, Αιβαλία θαη Ονπκαλία θαη απνηειεί ην κεγαιύηεξν δίθηπν ζηνλ θιάδν.

3 Η ηόζν κεγάιε αλάπηπμε θαη επέθηαζε ηνπ δηθηύνπ έθεξε ηελ αλάγθε ηεο ηππνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηώλ καο κε ζηόρν λα δηαζθαιίδεηαη ε ζηαθεπή ποιόηηηα θαη ε ηαςηόηηηα ησλ πξντόλησλ καο ζε όια ηα θαηαζηήκαηά καο. Ιαζνξηζηηθόο παξάγνληαο πνπ δηακνξθώλεη ηελ πνηόηεηα ελόο ηξνθίκνπ απνηειεί θαη ε οπγανοληπηική αξιολόγηζη.

4 1. Βαζηθέο παξάκεηξνη πνηόηεηαο πξντόληνο Κηθξνβηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά Νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά Γηαζξεπηηθή αμία Το οπγανοληπηικό πποθίλ αποηελεί μέπορ ηηρ πποδιαγπαθήρ ενόρ πποϊόνηορ.

5 2. Νθέιε νξγαλνιεπηηθώλ ειέγρσλ Πηαζεξό Ξξντόλ Ρππνπνίεζε Άξηζηνπ Ξξντόληνο Γεκηνπξγία Ραπηόηεηαο Ξξντόλησλ Απνδνρή από ηνλ Θαηαλαισηή

6 3. Θξηηήξηα νξγαλνιεπηηθώλ ειέγρσλ

7 4. Πηξαηεγηθή προσέγγιση οργανοληπτικών ελέγχων ΤΝΔΥΗ ΒΔΛΣΙΩΗ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΩΛ ΝΟΓΑΛΝΙΖΞΡΗΘΝΗ ΔΙΔΓΣΝΗ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΘΑΘΗΔΟΩΠΖ ΞΝΗΝΡΗΘΩΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΩΛ ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΝΓΖΓΗΩΛ ΣΟΖΠΖΠ

8 5. Ξεδίν εθαξκνγήο ζηελ ΓΟΖΓΝΟΖΠ 5.1 Αλάπηπμε Λέσλ Ξξντόλησλ /Βειηίσζε παξρόλησλ Ξξντόλησλ 5.2 Ραθηηθνί έιεγρνη πξνο επηβεβαίσζε ηήξεζεο Ξνηνηηθώλ Ξξνδηαγξαθώλ 5.3 Έθηαθηνη έιεγρνη, θαηόπηλ παξαηεξήζεσλ από δίθηπν θαηαζηεκάησλ ή ηνπο θαηαλαισηέο

9 5.1 Αλάπηπμε λέσλ πξντόλησλ / Βειηίσζε ππαξρόλησλ πξντόλησλ Έξεπλα αγνξάο Ππγθέληξσζε δεηγκάησλ βάζεη θαζνξηζκέλσλ πνηνηηθώλ πξνδηαγξαθώλ Γεπζηηθέο Γνθηκέο Δπηινγή Ρειηθώλ Γεηγκάησλ από R&D Ρειηθέο Γεπζηηθέο Γνθηκέο ζε Νκάδα Γνθηκαζηώλ Γνθηκαζηηθή Δβδνκάδα Αμηνιόγεζε Ξνξείαο Ξξντόληνο

10 5.1 Αλάπηπμε λέσλ πξντόλησλ / Βειηίσζε ππαξρόλησλ πξντόλησλ (ζπλ.) Πρεδηαζκόο Ξηινηηθήο Γνθηκήο ζε επηιεγκέλα θαηαζηήκαηα - πξνεηνηκαζία γηα εηζαγσγή πξντόληνο Δθπαίδεπζε ζπκβνύισλ θαη θαηαζηεκάησλ Ξαξαθνινύζεζε Ξνξείαο Ξηινηηθήο Γνθηκήο Αμηνιόγεζε Απνηειεζκάησλ Απόθαζε γηα εηζαγσγή ζην δίθηπν ησλ θαηαζηεκάησλ

11 5.1.1 Γεπζηηθέο δνθηκέο Πηαζεξή νκάδα δνθηκαζηώλ πεύζπλνο νξγαλνιεπηηθώλ δνθηκώλ ν νπνίνο: -ζρεδηάδεη θαη νξγαλώλεη ηηο δνθηκέο -ζπληνλίδεη ηελ νκάδα δνθηκαζηώλ -πξνεηνηκάδεη ηα δείγκαηα -επεμεξγάδεηαη ηα απνηειέζκαηα Ιακβάλνπλ ρώξα ζην εθπαηδεπηηθό θέληξν

12 ΔΝΣΤΠΟ ΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΟΚΙΜΩΝ ΠΡΟΒΛΗΘΗΚΕ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

13 5.1.2 Ξηινηηθή εθαξκνγή ζην δίθηπν Πηαζεξή νκάδα θαηαζηεκάησλ πνπ επηιέγνληαη γηα ηελ πηινηηθή δνθηκή Γνθηκή πξντόληνο ζε ζπλζήθεο θαηαζηήκαηνο Ππγθέληξσζε παξαηεξήζεσλ θαη ιεηηνπξγηθώλ δπζθνιηώλ από ηνπο ρεηξηζηέο ζηα θαηαζηήκαηα Ππγθέληξσζε απόςεσλ από θαηαλαισηέο Ξαξαθνινύζεζε πσιήζεσλ Από ηελ αμηνιόγεζε ησλ δεδνκέλσλ δξνκνινγνύληαη ηπρόλ δηνξζσηηθέο ή βειηησηηθέο ελέξγεηεο είηε ζην πξντόλ, είηε ζηηο νδεγίεο θαη γίλεηαη επαλάιεςε ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο.

14 ΔΝΣΤΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΒΛΗΘΗΚΕ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

15 5.2 Ραθηηθνί έιεγρνη Θαζνξηζκέλν Ξιάλν Γεηγκαηνιεςίαο Έιεγρνο ζε θαηεςπγκέλα & λσπά πξντόληα, μεξό θνξηίν θαη πιηθά ζπζθεπαζίαο. Έιεγρνη ςεζηκάησλ ζε πξντόληα ηπξνπηηηέξαο θαη αξηνζθεπάζκαηα Έιεγρνο ζπγθεθξηκέλσλ παξακέηξσλ αλά θαηεγνξία πξντόλησλ Δπηβεβαίσζε ηήξεζεο ζπκθσλεκέλσλ πνηνηηθώλ πξνδηαγξαθώλ (νξγαλνιεπηηθή ζπκπεξηθνξά, βάξε θαη δηαζηάζεηο). Έιεγρνη πξντόλησλ πξηλ ηελ δηαθίλεζε ζην δίθηπν κε ζθνπό ηε δηαζθάιηζε πξνώζεζεο πξντόλησλ κε απνδεθηά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά Δληνπηζκνί ηπρόλ αζηνρηώλ θαη ιήςε απαξαίηεησλ δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ

16 ΔΝΣΤΠΟ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΣΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ ΠΡΟΒΛΗΘΗΚΕ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

17 BAKING TEST ΔΝΣΟΠΙΜΟΙ ΑΣΟΥΙΩΝ

18 5.3 Έθηαθηνη έιεγρνη Ιήςε πνηνηηθώλ αλαθνξώλ από ην δίθηπν ησλ θαηαζηεκάησλ Γηαρείξηζε παξαπόλσλ ηειηθώλ θαηαλαισηώλ Νη έθηαθηνη έιεγρνη είλαη παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ην ζηαζεξό πιάλν δεηγκαηνιεςίαο ηεο εηαηξείαο

19 6. Γηαζθάιηζε δηαηήξεζεο νξγαλνιεπηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ πξντόλησλ ζην δίθηπν Ρππνπνίεζε πξντόληνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ πξνκεζεπηή Γεκηνπξγία Νδεγηώλ Γηαρείξηζεο Θαζνξηζκόο δηάξθεηαο δσήο (αζθάιεηα + νξγαλνιεπηηθά) Δθπαίδεπζε ζπκβνύισλ θαη θαηαζηεκάησλ ζην δίθηπν θαη έθηαθηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζην εθπαηδεπηηθό θέληξν Έιεγρνο εθαξκνγήο δηαδηθαζηώλ ζηα θαηαζηήκαηα (από ζπκβνύινπο, Ξνηνηηθό Έιεγρν, R&D)

20 ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΟΓΗΓΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΡΟΒΛΗΘΗΚΕ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

21 ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΣΗΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΤΡΟΠΙΣΙΔΡΑ ΠΡΟΒΛΗΘΗΚΕ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

22 7. Αμηνιόγεζε απνηειεζκάησλ Πηαηηζηηθή αλάιπζε απνηειεζκάησλ βάξνπο δηαζηάζεσλ Αμηνιόγεζε επαλαιακβαλόκελσλ ζεκάησλ από ηαθηηθνύο θαη έθηαθηνπο ειέγρνπο Αμηνιόγεζε απνηειεζκάησλ από επηζεσξήζεηο ζπκβνύισλ, Ξνηνηηθό Έιεγρν θαη R&D κε ζηόρν ηελ έλαξμε δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ ή πξνιεπηηθώλ ελεξγεηώλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηνπ άπιζηος πποϊόνηορ!!!

23 ΔΣΑΟΗΠΡΝΚΔ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΠΝΣΖ ΠΑΠ!!!