Μέρος Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέρος Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ"

Transcript

1 Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το υποέργο «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ Α.Ε. ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ INSPIRE» Μέρος Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2 Περιεχόμενα Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 5 Α1. Περιβάλλον του Έργου... 5 Α1.1 Κύριος του Έργου αναθέτουσα αρχή... 5 Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου)... 6 Α1.2.1 Σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου... 6 Α1.2.2 Δασικοί Χάρτες... 9 Α1.2.3 Έργα Υποδομής Α1.2.4 Υφιστάμενες υποδομές πληροφόρησης και δημοσιότητας Α2. Σκοπός - στόχοι - κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Η έννοια της πληροφόρησης και δημοσιότητας στο ΕΣΠΑ Α2.2 Η υποχρέωση για ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ και ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α2.3 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Α2.3.1 Γενικός σχεδιασμός - κεντρικοί άξονες Επικοινωνιακής Στρατηγικής Α2.3.2 Στόχοι των δράσεων επικοινωνίας Α2.3.3 Κοινό Στόχος (target group) Α3. Το αντικείμενο του έργου του Αναδόχο Α3.1 Προσδιορισμός της επικοινωνιακής στρατηγικής και εξειδίκευση του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας Α3.2 Υλοποίηση - Εφαρμογή του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας Α3.2.1 Προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (έντυπα μέσα, ραδιόφωνο, πλην τηλεόρασης) Α3.2.2 Δημιουργικές προτάσεις & παραγωγή εντύπων & ηλεκτρονικών ενημερωτικών εργαλείων. 22 Α3.2.3 Προωθητικές και άλλες ενέργειες Α3.2.4 Την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής κατά την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας, των προτεινομένων ενεργειών και συγκεκριμένα: Α3.3 Επικοινωνιακή Στρατηγική και Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας Α3.4 Τρόπος υλοποίησης παραδοτέα... 24

3 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Ημερομηνία Αποστολής για Δημοσίευση Στην επίσημη εφημερίδα των ΕΚ στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 20/4/2015 Ημερομηνία Δημοσίευσης στον ημερήσιο 23/4/2015 τύπο Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 2/6/2015 ώρα Ελλάδος 13:00 προσφορών Τόπος υποβολής προσφορών: Η Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα Αποσφράγιση προσφορών: 8/6/2015 ώρα Ελλάδος 13:30 Αναθέτουσα Αρχή: Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Ανώνυμη Εταιρεία με Δ.Τ. «Ε.Κ.ΧΑ ΑΕ» Παραλαβή διακήρυξης Είδος σύμβασης Η Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Καθώς επίσης και από το δικτυακό τόπο Σύμβαση υπηρεσιών Υπηρεσίες διαφήμισης CPV Κριτήριο επιλογής αναδόχου Προϋπολογισμός έργου/σύμβασης Χρηματοδότηση Υπηρεσίες προώθησης Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες Πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά Τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες τρία ευρώ και πενήντα δύο λεπτά ( ,52, ) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

4 ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Έως την 20/9/2015 Συντομογραφίες ΕΕ ΕΣΠΑ Ευρωπαϊκή Ένωση Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς EKXA ΑΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΕ ΕΑΔ Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού ΕΠΕ Επιτροπή Παραλαβής Έργου Υ.Ε Υπεύθυνος Έργου 4

5 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Κύριος του Έργου αναθέτουσα αρχή Αναθέτουσα αρχή είναι η ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία με διακριτικό τίτλο «ΕΚΧΑ ΑΕ». Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα: Διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 288 Τοποθεσία / Πόλη: Δήμος Παπάγου - Χολαργού Χώρα: Ελλάδα Ταχυδρ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Τηλεομοιοτυπία (Φάξ): Διεύθυνση Internet (URL): Σε κάθε αλληλογραφία θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του διαγωνισμού. Η εταιρεία με την επωνυμία «Κτηματολόγιο ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» ήδη μετονομασθείσα δυνάμει του Ν. 4164/2013 (ΦΕΚ Α 156/ σε «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΕΚΧΑ Α.Ε.), συστάθηκε με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (Απόφαση 81706/6085/ /ΦΕΚ 872Β/ ). Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και λειτουργεί χάριν δημοσίου συμφέροντος. Σκοπός της εταιρίας είναι η μελέτη, σύνταξη και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου. Με τον προαναφερθέντα νόμο, ανέλαβε επίσης τις αρμοδιότητες που αφορούν στη γεωδαιτική κάλυψη και χαρτογράφηση της χώρας, την απογραφή και χαρτογράφηση των φυσικών διαθεσίμων της, τη δημιουργία και τήρηση ψηφιακών γεωχωρικών δεδομένων και δεδομένων περιβάλλοντος. Η εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, διέπεται από τις διατάξεις των Ν. 2190/1920, 2229/94, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και δεν εφαρμόζονται σ αυτήν οι διατάξεις που διέπουν εταιρείες που, έμμεσα ή άμεσα, ανήκουν στο Δημόσιο. Με το νόμο 3899/2010 (ΦΕΚ Α 212/ ) η εταιρία υπήχθη στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005 "Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί ΔΕΚΟ" ως ισχύει (ΦΕΚ Α 314/ ) 5

6 Μοναδικός μέτοχος της ΕΚΧΑ Α.Ε. είναι το Ελληνικό Δημόσιο και η εταιρία εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Α1.2.1 Σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου "Η σύνταξη Εθνικού Κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους" (Σύνταγμα της Ελλάδος, Άρθρο 24, παρ. 2). Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι μια γενική, ενιαία, συστηματική και πάντοτε ενημερωμένη καταγραφή, που περιλαμβάνει τη γεωμετρική περιγραφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε "τμήματος γης", με την ευθύνη και την εγγύηση του Δημοσίου. Η σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου, πλήρως αυτοματοποιημένου αρχείου ακίνητης ιδιοκτησίας με αποδεικτικό χαρακτήρα. Αυτό επιτυγχάνεται με την αποτύπωση των ακινήτων στα κτηματολογικά διαγράμματα και την οργάνωση σε κτηματοκεντρική βάση (με άξονα το ακίνητο) των νομικών, τεχνικών και άλλων πρόσθετων πληροφοριών για όλα τα ακίνητα της επικράτειας. Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι επιπλέον, πηγή πολύτιμων πληροφοριών, απαραίτητων για τις αναπτυξιακές δραστηριότητες της χώρας. Το Κτηματολόγιο είναι ένα σύστημα πολύ πιο σύγχρονο και ολοκληρωμένο από το παλαιό σύστημα των Υποθηκών και Μεταγραφών που υποστηρίζουν τα Υποθηκοφυλακεία. Συγκεκριμένα: 1. Καταγράφει με βάση το ακίνητο όλες τις πράξεις που δημιουργούν, μεταβιβάζουν, αλλοιώνουν ή καταργούν έννομα δικαιώματα επί των ακινήτων. Μπορούμε συνεπώς να πληροφορηθούμε άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα το σύνολο των δικαιωμάτων που υπάρχουν σε κάθε ακίνητο. Αντίθετα με το σύστημα του Υποθηκοφυλακείου, που καταγράφει τα δικαιώματα με βάση το πρόσωπο, η αναζήτηση αυτή είναι αδύνατη. 2. Εγγυάται τις νομικές πληροφορίες που καταγράφει. Στο σύστημα του κτηματολογίου, η καταχώριση κάθε πράξης γίνεται μόνο μετά από ουσιαστικό έλεγχο νομιμότητας, δηλαδή καμιά πράξη δεν καταχωρίζεται αν ο μεταβιβάζων δεν είναι ο φερόμενος στο κτηματολόγιο ως δικαιούχος. Αντίθετα στα υποθηκοφυλακεία, η καταχώριση μιας πράξης διενεργείται ύστερα από τυπικό μόνον έλεγχό της (καταβολή φόρου μεταβίβασης, επισύναψης στο συμβόλαιο των αναγκαίων πιστοποιητικών κλπ.) και όχι ουσιαστικό. Συνεπώς δεν διασφαλίζουν την ακρίβεια της καταγεγραμμένης πληροφορίας και ουσιαστικά δεν παρέχουν προστασία των καλόπιστων συναλλασσομένων. 6

7 3. Καταγράφει και την γεωγραφική περιγραφή (μορφή, θέση και μέγεθος) του ακινήτου, με την ευθύνη και την εγγύηση του Δημοσίου. Αντίθετα στα υποθηκοφυλακεία το ακίνητο απεικονίζεται συνήθως ως μια λεκτική περιγραφή σε ένα συμβόλαιο και σπανιότερα με κάποιο τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο όμως στις περισσότερες περιπτώσεις απεικονίζεται αποσπασματικά, συχνά χωρίς έλεγχο ή επιβεβαίωση των ορίων του σε σχέση με τα όμορα ακίνητα. Κατά συνέπεια, η θέση και τα όρια κάθε ακινήτου στο σύστημα των υποθηκοφυλακείων αποτελούν επιπλέον σημαντικούς παράγοντες αβεβαιότητας και ανασφάλειας. 4. Αποκαλύπτει και καταγράφει συστηματικά τη Δημόσια ακίνητη περιουσία, για πρώτη φορά στην σύγχρονη Ελλάδα. Αντίθετα στα υποθηκοφυλακεία δεν υπάρχει κατά κανόνα καταγεγραμμένη η ιδιοκτησία του μεγαλύτερου ιδιοκτήτη, δηλαδή του Ελληνικού Δημοσίου. Αυτό αποτελεί άλλον έναν σημαντικότατο λόγο ανασφάλειας στις συναλλαγές ακινήτων. Είναι γνωστό ότι ολόκληρες δομημένες περιοχές (ενδεικτικά: στο Γαλάτσι, στο Κερατσίνι, στη Δραπετσώνα κλπ.) διεκδικούνταν ή συνεχίζουν να διεκδικούνται για χρόνια από το Δημόσιο, παρά το γεγονός ότι για τις περιοχές αυτές έχουν καταχωρισθεί χιλιάδες πράξεις ιδιωτών στο υποθηκοφυλακείο. 5. Καταγράφει τα δικαιώματα από χρησικτησία η οποία, ιδίως στην επαρχία, αποτελεί τον συνηθέστερο ίσως τρόπο κτήσης κυριότητας λόγω του άτυπου των μεταβιβάσεων. Αντίθετα στα υποθηκοφυλακεία δεν υπάρχουν δικαιώματα από χρησικτησία. Το Εθνικό Κτηματολόγιο, συνεπώς, εισάγει καινοτομίες που το καθιστούν ένα πραγματικά θεμελιώδες έργο για την Ελλάδα που δημιουργεί πολύ σημαντικά οφέλη για τον πολίτη, την εθνική οικονομία και την προστασία του περιβάλλοντος: Προχωρά στην οριστική, χωρίς αμφισβητήσεις, καταγραφή και κατοχύρωση της ιδιοκτησίας των πολιτών. Περιορίζει την γραφειοκρατία και βοηθά να γίνουν πολύ απλούστερες και ταχύτερες οι διαδικασίες μεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας. Ενισχύει τη διαφάνεια και την ασφάλεια στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Διαμορφώνει ασφαλές επενδυτικό περιβάλλον στην αγορά ακινήτων. Οριοθετεί για πρώτη φορά και αμετάκλητα και διασφαλίζει πλήρως τη δημόσια και δημοτική περιουσία. Προστατεύει μόνιμα και αποτελεσματικά το περιβάλλον και αποτελεί βασικό εργαλείο σχεδιασμού. Η αμετάκλητη οριοθέτηση των δασών και του αιγιαλού, σε συνδυασμό με την καταγραφή της ιδιωτικής και δημόσιας ιδιοκτησίας, θα αποτελέσει το σοβαρότερο εμπόδιο ενάντια στις καταπατήσεις και την αυθαιρεσία στα δάση, τις παραλίες και τις προστατευόμενες περιοχές μας. Τόσο το έργο της κτηματογράφησης όλης της χώρας, όσο και η οργάνωση και η λειτουργία του θεσμού του Κτηματολογίου αποτελούν ευθύνη της ΕΚΧΑ ΑΕ. 7

8 Κτηματογράφηση Η σύνταξη του κτηματολογίου ("κτηματογράφηση") μιας περιοχής ορίζεται ως η διαδικασία καταγραφής των συννόμως αποκτηθέντων εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων (π.χ., πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία, προσημείωση ή άλλο εμπράγματο βάρος, κ.λπ.) των φυσικών ή νομικών προσώπων σε ακίνητα μιας συγκεκριμένης περιοχής της χώρας και η σύνδεση των δικαιωμάτων αυτών με συγκεκριμένο(α) ακίνητο(α), όπως αυτά ορίζονται και απεικονίζονται κατόπιν διαδικασιών ελέγχου και τεχνικής επεξεργασίας στα κτηματολογικά διαγράμματα. Κατά την καταγραφή ενός εμπράγματου δικαιώματος καταγράφονται επίσης και μια σειρά νομικών πληροφοριών (ληξιαρχικά στοιχεία και στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου, τρόπος απόκτησης του δικαιώματος, στοιχεία της πράξης με την οποία έχει αποκτηθεί το δικαίωμα κ.λπ.). Επιπροσθέτως, τα γεωτεμάχια απεικονίζονται στα κτηματολογικά διαγράμματα κατά απόλυτο τρόπο με συγκεκριμένες συντεταγμένες κορυφών στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87), οριογραμμές και εμβαδά. Συνεπώς, η διαδικασία κτηματογράφησης αποσκοπεί αφενός στη συλλογή, επεξεργασία και καταγραφή των εμπράγματων και άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων ανά ακίνητο και, αφετέρου, στη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που θα επιτρέψουν την κατά το δυνατόν ακριβέστερη απεικόνιση των γεωτεμαχίων στο κτηματολογικό διάγραμμα. Λειτουργούν Κτηματολόγιο Με την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης μιας περιοχής, παύει να ισχύει το σύστημα "Μεταγραφών και Υποθηκών" και αντικαθίσταται από το σύστημα του "Λειτουργούντος Κτηματολογίου". Στο πλαίσιο αυτό, το τοπικό αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο λειτουργεί ως Μεταβατικό Κτηματολογικό Γραφείο και αναλαμβάνει τη λειτουργία του Κτηματολογίου για την κτηματογραφημένη περιοχή αρμοδιότητάς του. Στην παρούσα φάση, το κτηματολόγιο λειτουργεί σε 103 σημεία της χώρας («Μεταβατικά Κτηματολογικά Γραφεία» ή ΚΓ - Κτηματολογικά Γραφεία), που αντιστοιχούν σε 348 προ-καποδιστριακούς δήμους. Ο όρος «μεταβατικά» σημαίνει, ότι ο νόμος για τη λειτουργία του Κτηματολογίου προβλέπει τη σταδιακή δημιουργία οριστικών κτηματολογικών γραφείων, που θα αντικαταστήσουν τα σημερινά υποθηκοφυλακεία και θα υπάγονται στο Υ.ΠΕ.Κ.Α. με προσωπικό του Υ.ΠΕ.Κ.Α., σε αντίθεση με τα σημερινά που ανήκουν στο Υπ. Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επί των 103 γραφείων τα 92 είναι 8

9 άμισθα (ιδιώτες δημόσιοι λειτουργοί) και τα 11 είναι έμμισθα (προσωπικό του Υπ. Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της ΕΚΧΑ Α.Ε.). Η λειτουργία των γραφείων αυτών καλύπτει όλες τις συναλλαγές γης για τις αντίστοιχες περιοχές και υποστηρίζεται από ένα ψηφιακό κεντρικό σύστημα πληροφορικής, το Σύστημα Πληροφορικής Εθνικού Κτηματολογίου, που αναπτύχθηκε εσωτερικά από προσωπικό της ΕΚΧΑ Α.Ε. Οι υπηρεσίες πληροφορικής που παρέχονται τοπικά στα κτηματολογικά γραφεία είναι υπηρεσίες καταχώρισης πράξεων, και έκδοσης πιστοποιητικών γης μέσω ενός ιδιωτικού δικτύου που έχει ως τελικούς χρήστες τους υπαλλήλους των γραφείων. Οι επαγγελματίες (π.χ. Συμβολαιογράφοι, Δικηγόροι, Τοπογράφοι, κ.λ.π) δεν έχουν άμεση πρόσβαση, παρά μόνο σε λίγες περιπτώσεις σε τοπική ηλεκτρονική αναζήτηση στα στοιχεία των ακινήτων και των δικαιούχων. Το σύνολο των συναλλαγών των επαγγελματιών με το Κτηματολογικό Γραφείο γίνεται αναλογικά και στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται η παρουσία του συναλλασσόμενου στο αρμόδιο κατά τόπους Κτηματολογικό Γραφείο. Επιπλέον, οι χωρικές μεταβολές (συνενώσεις, κατατμήσεις, αλλαγές ορίων κλπ) δεν υλοποιούνται στα γραφεία αυτά, αλλά αποστέλλονται σε αναλογική μορφή στα κεντρικά της ΕΚΧΑ Α.Ε., όπου και ψηφιοποιούνται, από ειδικευμένο τμήμα της Εταιρείας που υλοποιεί σε εφαρμογή GIS τις αλλαγές αυτές στην ίδια κεντρική βάση. Παράλληλα με το στόχο της επιτάχυνσης και ολοκλήρωσης της κτηματογράφησης όλης της χώρας μέχρι το 2020, η ΕΚΧΑ ΑΕ σχεδιάζει την τελική δομή του Κτηματολογίου, με στόχο εντός του 2014 να ξεκινήσει η σταδιακή μετατροπή των υφιστάμενων Κτηματολογικών Γραφείων σε οριστικά, αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ. Τελικός στόχος είναι η ακόμη πιο αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών σε συναλλασσομένους με το θεσμό σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Α1.2.2 Δασικοί Χάρτες Η ΕΚΧΑ ΑΕ μέσω της Διεύθυνσης Δασών και Φυσικού περιβάλλοντος έχει αναλάβει την κατάρτιση των Δασικών Χαρτών που έχει ως αντικείμενο την οριοθέτηση και καταγραφή των δασών και δασικών εκτάσεων, που διέπονται από το ειδικό προστατευτικό πλαίσιο των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, κατά τρόπο ακριβή, διαφανή και οριστικό. 9

10 Ειδικότερα, η κατάρτιση Δασικών Χαρτών έχει ως αντικειμενικό σκοπό το διαχρονικό (σήμερα και στο παρελθόν) και χωρικό (γεωγραφικό) προσδιορισμό και αποτύπωση των δασών και δασικών εκτάσεων. Η όλη διαδικασία συνίσταται στην έρευνα των εκτάσεων που είτε σήμερα είτε στο παρελθόν καλύπτονται από δασική βλάστηση, στην κωδικοποίηση των στοιχείων και στην ορθή απεικόνιση τους επί κατάλληλου χαρτογραφικού υλικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης δασικών χαρτών. Η ΕΚΧΑ Α.Ε. έχει αναλάβει την υλοποίηση «Ανάπτυξη υποδομής χωρικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας (1:5000) για τις χερσαίες προστατευόμενες περιοχές του δικτύου «Νatura 2000» σε εθνική κλίμακα. Το δίκτυο «Natura 2000» αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών: - Τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας» (ΖΕΠ), δηλαδή εκτεταμένες περιοχές οι οποίες έχουν ορισθεί με σκοπό τη διασφάλιση της επιβίωσης και της αναπαραγωγής ειδών ορνιθοπανίδας -μεταναστευτικών και μη- και των βιοτόπων τους στον ευρωπαϊκό χώρο - Τους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας» (ΤΚΣ), δηλαδή περιοχές οι οποίες έχουν αξιολογηθεί από το κάθε κράτος μέλος για τη σημασία τους σχετικά με τη διατήρηση των ζωικών και φυτικών ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος. Η αρχική καταγραφή ( ) των οικοτόπων στην Ελλάδα αφορούσε συνολικά 237 χερσαίες περιοχές συνολικής χερσαίας έκτασης περίπου 2 εκατ. τ.μ. Το έργο αυτό αποτέλεσε την πρώτη και τη μοναδική μέχρι σήμερα χαρτογράφηση τύπων οικοτόπων σε περιοχές προστασίας της φύσης, και το οποίο παρήγαγε θεματικούς χάρτες (χάρτες τύπων οικοτόπων). Για τη δημιουργία των θεματικών αυτών χαρτών χρησιμοποιήθηκαν κυρίως ως χαρτογραφικά υπόβαθρα, ορθοφωτοχάρτες του Υπουργείου Γεωργίας, κλίμακας 1: και χρονολογίας , σε συνδυασμό με τους τοπογραφικούς χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού κλίμακας 1: (μεγέθυνση των τοπογραφικών χαρτών πρωτογενούς κλίμακας 1:50.000). Α1.2.3 Έργα Υποδομής Η ΕΚΧΑ ΑΕ με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υλοποιήσει σημαντικά έργα υποδομής, στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ όπως: η Ψηφιακή βάση δεδομένων των «ενεργών» τίτλων των υποθηκοφυλακείων των αστικών περιοχών, το ελληνικό σύστημα εντοπισμού HEPOS, η ψηφιοποίηση και μετατροπή υφιστάμενων χαρτών/μητρώων καθώς και στοιχείων των αναδασμών και διανομών για όλη τη χώρα, η ψηφιοποίηση του Κτηματολογίου Δωδεκανήσου, η παραγωγή 10

11 ενιαίων εθνικών χαρτογραφικών υποβάθρων, η οριοθέτηση δασών και δασικών εκτάσεων για το σύνολο της χώρας, η δημιουργία ενιαίων χαρτογραφικών υποβάθρων κατάλληλων για τη χάραξη του αιγιαλού και η ανάπτυξη πληροφοριακών υποδομών. Τα υποστηρικτικά έργα που υλοποιήθηκαν στο Γ ΚΠΣ έδωσαν μια νέα ώθηση στο έργο σύνταξης του κτηματολογίου. Για να διατηρηθεί αυτή η δυναμική είναι ανάγκη να υλοποιούνται παράλληλα με τα έργα των κτηματογραφήσεων μια σειρά υποστηρικτικών έργων που θα χτίζουν πάνω στην υφιστάμενη υποδομή και θα ενδυναμώνουν ακόμα περισσότερο την αποτελεσματικότητα των κτηματογραφήσεων. Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια των έργων που υλοποιήθηκαν μέσω του Γ ΚΠΣ, η ΕΚΧΑ ΑΕ έχει εξασφαλίσει την ένταξη 11 έργων στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), συνολικού προϋπολογισμού 47,8 εκατ. ευρώ. Τα υποέργα που υλοποιεί η εταιρεία με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και εντάσσονται στους ευρύτερους στόχους που έχουν τεθεί για τη βελτίωση της ποιότητας και την επιτάχυνση της σύνταξης του κτηματολογίου, την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται κατά τη λειτουργία του, καθώς και την κατάρτιση δασικών χαρτών σε πυρόπληκτες και προστατευόμενες περιοχές της χώρας. Μεταξύ των παραπάνω έργων είναι και το Έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ Α.Ε. ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ INSPIRE του οποίου τα υποέργα αφορούν στα εξής: α) ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών - μέσα από ειδικές εφαρμογές - που θα χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες πράξεων γης β) εναρμόνιση των δεδομένων της ΕΚΧΑ ΑΕ με τις απαιτήσεις της οδηγίας INSPIRE για την ένταξή τους στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικής Πληροφορίας (ΕΥΓΕΠ) γ) δημιουργία μιας αξιόπιστης υποδομής χωρικών δεδομένων που θα απεικονίζει με ακρίβεια τους οικοτόπους του Δικτύου Φύσης «NATURA 2000» Αναλυτικότερη πληροφόρηση για την σύνταξη και την λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου υπάρχει διαθέσιμη στο 11

12 Α1.2.4 Υφιστάμενες υποδομές πληροφόρησης και δημοσιότητας Η ΕΚΧΑ Α.Ε. διαθέτει εμπειρία στην εκτέλεση επικοινωνιακών προγραμμάτων, καθώς έχει υλοποιήσει στο παρελθόν επικοινωνιακά προγράμματα στο πλαίσιο των προηγούμενων προγραμμάτων κτηματογράφησης. Επίσης, διαθέτει και χρησιμοποιεί σήμερα μια σειρά εργαλείων ενημέρωσης του γενικού και του ειδικού κοινού της, ως ακολούθως: 1. Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 2. Τμήμα Εξυπηρέτησης Κοινού 3. Τετραψήφιο αριθμό Οργανωμένη ομάδα τηλεφωνικής και επιτόπιας υποστήριξης επαγγελματιών (δικηγόρων, συμβολαιογράφων, μηχανικών) για θέματα κτηματολογίου κατόπιν ραντεβού. 5. Web site (www.ktimatologio.gr), στο οποίο περιλαμβάνονται πληροφορίες και έντυπα που αφορούν τόσο στη σύνταξη όσο και στη λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου στη χώρα καθώς και ειδικότερες ανακοινώσεις (προκηρύξεις διαγωνισμών, ειδήσεις που αφορούν στο Εθνικό Κτηματολόγιο κλπ.) 6. «Οδηγό Κτηματογράφησης για τον πολίτη» (με αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα στάδια της κτηματογράφησης και έμφαση σε εκείνα που συμμετέχουν οι πολίτες) και «Οδηγό συναλλαγών με τα Κτηματολογικά Γραφεία». Βρίσκονται και στο (Κέντρο Τύπου/ Εκδόσεις) 8. Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών e-κτηματολογιο), που περιλαμβάνει: o Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας o Ηλεκτρονική υποβολή αντίρρησης σε δασικό χάρτη o Ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων o Ανάρτηση δασικών χαρτών κλπ. o Υπηρεσία Θέασης Ορθοφωτογραφιών o Υπηρεσία Τελικών Στοιχείων Κτηματογράφησης Αρχικές Εγγραφές Α2. Σκοπός - στόχοι - κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για το υποέργο Ενέργειες προβολής και ενημέρωσης για το έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12

13 ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ Α.Ε. ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ INSPIRE» το οποίο όπως αναφέρθηκε και παραπάνω περιλαμβάνει τα εξής: α) ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών - μέσα από ειδικές εφαρμογές - που θα χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες πράξεων γης β) εναρμόνιση των δεδομένων της ΕΚΧΑ ΑΕ με τις απαιτήσεις της οδηγίας INSPIRE για την ένταξή τους στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικής Πληροφορίας (ΕΥΓΕΠ) γ) δημιουργία μιας αξιόπιστης υποδομής χωρικών δεδομένων που θα απεικονίζει με ακρίβεια τους οικοτόπους του Δικτύου Φύσης «NATURA 2000» Το παραπάνω υποέργο υλοποιείται μέσω ΕΣΠΑ και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση». Ειδικότερα οι ως άνω τρεις θεματικές ενότητες αναλύονται ως εξής: Α) Η ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών θα πραγματοποιείται μέσα από ειδικές εφαρμογές που θα χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες πράξεων γης, π.χ. συμβολαιογράφοι, για την καταχώριση συμβολαιογραφικών πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποθηκοφυλακεία κατά τη λειτουργία του Κτηματολογίου. Με τις νέες διαδικτυακές υπηρεσίες επιτυγχάνεται: Καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων μέσω της μείωσης του χρόνου υλοποίησης συμβολαιογραφικών πράξεων ανεξαρτήτως αποστάσεων των σημείων συμβολαιογραφικών πράξεων με τα Κτηματολογικά Γραφεία. Μείωση του χρόνου και κόστους της καταχώρισης χωρικών μεταβολών στα κεντρικά της ΕΚΧΑ ΑΕ δεδομένης της απλούστευσης στην ανταλλαγή χωρικών πληροφοριών. Ασφαλής ανταλλαγή των δεδομένων μεταξύ των συμβολαιογραφικών γραφείων και των Κτηματολογικών Γραφείων Β) Όσον αφορά την εναρμόνιση των δεδομένων της ΕΚΧΑ ΑΕ με τις απαιτήσεις της οδηγίας INSPIRE, θα δημιουργηθούν εφαρμογές με βάση τις απαιτήσεις της ΕΕ που θα επιτρέπουν τη διάθεση χωρικών δεδομένων μεταξύ των χωρών της. Το INSPIRE ξεκίνησε να υλοποιείται στις 15 Μάιου 2007 και θα ολοκληρωθεί σε στάδια έως το Στόχος του είναι να δημιουργηθεί μια κοινή Ευρωπαϊκή υποδομή γεωγραφικών πληροφοριών η οποία θα επιτρέψει τον 13

14 διαμοιρασμό/αξιοποίηση γεωγραφικών δεδομένων ανάμεσα στους Δημόσιους οργανισμούς, επαγγελματίες των χωρών μελών, καθώς και την πρόσβαση όλων των Ευρωπαίων πολιτών σε υφιστάμενες χωρικές πληροφορίες συμβάλλοντας αποτελεσματικά στη διαφάνεια και την οικονομική ανάπτυξη. Προκειμένου να επιτευχθεί η κοινή Ευρωπαϊκή κατεύθυνση, εφαρμόζονται κοινές πολιτικές, αρχές και νομοθεσίες σε όλες τις χώρες οι οποίες θα διασφαλίζουν ότι: Τα δεδομένα θα συλλέγονται και θα τηρούνται μόνο μια φορά και από τον φορέα που μπορεί να το υποστηρίξει καλύτερα. Θα πρέπει να είναι εφικτή η συσχέτιση και χρήση γεωγραφικών πληροφοριών από διάφορες πηγές σε όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει να διευκολύνεται η εύρεση της πληροφορίας και να διασφαλίζεται η προσπέλασή της με διαφανή τρόπο όταν αυτό επιτρέπεται. Η αξιοποίηση της χωρικής πληροφορίας αποτελεί, παγκοσμίως, πυλώνα για την ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην ΕΕ. Η ΕΚΧΑ Α.Ε. μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με την Ευρωπαϊκή ένωση, πρόκειται άμεσα να προχωρήσει στην υλοποίηση του δικού της κόμβου συμβατού με την οδηγία INSPIRE, διασφαλίζοντας την έγκαιρη και έγκυρη προσαρμογή της στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αντίστοιχη νομοθεσία. Γ) Τέλος, ο ακριβής προσδιορισμός των εξωτερικών ορίων των χερσαίων περιοχών του δικτύου «NATURA 2000», η ακριβής περιγραφή και οριοθέτηση των τύπων οικοτόπων είναι σημαντικό εργαλείο και μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την προστασία και αποτελεσματική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα, αλλά και για την ανταπόκριση της χώρας στις υποχρεώσεις της απέναντι στο όργανα της Ε.Ε. Σήμερα, δέκα (10) χρόνια μετά την πρώτη καταγραφή των οικοτόπων σε περιοχές του δικτύου «Natura 2000» ( ), οι χάρτες μορφών κάλυψης γης-τύπων οικοτόπων, που είχαν προκύψει αποτελούν βάση επιστημονικής αναφοράς, η οποία χρήζει ενημέρωσης, με βάση νέα δεδομένα που θα προκύψουν από το παρόν έργο. Η συνολικά καλυπτόμενη περιοχή του έργου περιλαμβάνει το σύνολο των χερσαίων ΤΚΣ (τόπων κοινοτικής προστασίας) και των ΖΕΠ (ζωνών ειδικής προστασίας) της Ελλάδας. Σημειώνεται ότι συνολικά στην Ελλάδα οι ΤΚΣ είναι 241 και οι ΖΕΠ 202 από τις οποίες τα όρια των 178 διαφοροποιούνται από τα όρια των ΤΚΣ, ενώ οι 24 ταυτίζονται με αντίστοιχους ΤΚΣ. Εξ αυτών, η συντριπτική πλειοψηφία είναι εξ ολοκλήρου χερσαία τμήματα ή περιλαμβάνουν χερσαία τμήματα. 14

15 Το έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα: τον ακριβέστερο προσδιορισμό των εξωτερικών ορίων των χερσαίων Τόπων Κοινοτικής Σημασίας και των Ζωνών Ειδικής Προστασίας του δικτύου «Natura 2000», την επικαιροποίηση, περιγραφή και οριοθέτηση των χερσαίων τύπων οικοτόπων σε 241 Τόπους Κοινοτικής Σημασίας του δικτύου «NATURA 2000», και την ενημέρωση (συμπλήρωση και διόρθωση) της υπάρχουσας βάσης δεδομένων (που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της αρχικής καταγραφής, την περίοδο ) με τα στοιχεία της ως άνω επικαιροποίησης, περιγραφής και οριοθέτησης των τύπων οικοτόπων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΚΧΑ ΑΕ προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου διαφημιστικών υπηρεσιών για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συμβουλευτική υποστήριξη ενός ολοκληρωμένου επικοινωνιακού προγράμματος (δράσεων δημοσιότητας και διαφημιστικής προβολής στα ΜΜΕ) για την πληροφόρηση των πολιτών και επαγγελματιών για: α) τις διαδικτυακές υπηρεσίες, β) τις υπηρεσίες διάθεσης γεωχωρικών δεδομένων κατά inspire καθώς και γ) το «Natura 2000» όπως παρουσιάστηκαν αναλυτικά παραπάνω. Α2.1 Η έννοια της πληροφόρησης και δημοσιότητας στο ΕΣΠΑ "Το δικαίωμα των πολιτών να γνωρίζουν" Για την εξυπηρέτηση "του δικαιώματος των πολιτών να γνωρίζουν" σχετικά με τη διαχείριση των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συμφωνία με τα κράτη μέλη καθόρισε έναν ορισμένο αριθμό υποχρεώσεων, έτσι ώστε οι μηχανισμοί χορήγησης των πόρων να είναι διαφανείς και ο πολίτης να είναι σε θέση να γνωρίζει πώς αξιοποιήθηκαν οι πόροι που χορηγήθηκαν. Κατά συνέπεια, οι υποχρεώσεις των δημοσίων αρχών που είναι επιφορτισμένες με τις διαρθρωτικές ενισχύσεις καθορίστηκαν με σαφήνεια στο πλαίσιο ενός "ευρωπαϊκού νόμου". Η πληροφόρηση των πολιτών και των δυνητικών δικαιούχων είναι ένα ιδιαίτερο έργο που πρέπει να προετοιμάζεται προσεκτικά και να συνοδεύει όλα τα στάδια της ζωής ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο χρησιμοποιεί πόρους που χορηγούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Για το σκοπό αυτό, μπορούν να χρησιμοποιούνται όλα τα διαθέσιμα μέσα, από τα πιο παραδοσιακά (ενημερωτικά φυλλάδια, ραδιοφωνικά μηνύματα, τηλεοπτικές εκπομπές, κλπ.) μέχρι τα πιο καινοτόμα (Διαδίκτυο, Πολυμέσα, οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων - γεγονότων, direct marketing κλπ). Α2.2 Η υποχρέωση για ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ και ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η επικοινωνία συμβάλλει αποτελεσματικά στην ενημέρωση των πολιτών για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην χρηματοδότηση των προγραμμάτων καθώς και στην αξιοποίηση των πόρων που διατίθενται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε. 15

16 Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συμφωνία με τα κράτη μέλη καθόρισε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο υποχρεώσεων που διασφαλίζουν την διαφάνεια των διαδικασιών χορήγησης των πόρων, που στοχεύουν στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση της εσωτερικής συνοχής. Το περίγραμμα των υποχρεώσεων προσδιορίζεται από το κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε. και βασίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου «για τον καθορισμό γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής» άρθρο 69 «Ενημέρωση και Δημοσιότητα» και στον Εφαρμοστικό Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006, «Ενημέρωση και Δημοσιότητα» και στα άρθρα 2-10, τα οποία αποτελούν την εξειδίκευση του άρθρο 69 του προαναφερόμενου Κανονισμού, όπου καθορίζεται το πλαίσιο δημοσιότητας των συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». Α2.3 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Α2.3.1 Γενικός σχεδιασμός - κεντρικοί άξονες Επικοινωνιακής Στρατηγικής Το πρόγραμμα επικοινωνίας, σε συνέχεια όσων αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω, έχει ως βασικό στόχο να πληροφορήσει τους πολίτες και τα ειδικά κοινά για τα έργα «Διαδικτυακές Υπηρεσίες», «υπηρεσίες - εφαρμογές διάθεσης γεωχωρικών δεδομένων κατά inspire» και «Natura 2000» καθώς και τα οφέλη τους. Στο πλαίσιο αυτό ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στρατηγική επικοινωνίας και σχέδιο δράσης το οποίο στο σύνολό του, και όχι υποχρεωτικά ανά θεματική, θα περιλαμβάνει τουλάχιστον: καταχωρήσεις στον τύπο και ραδιοφωνικό σποτ (όπως ορίζει το προεδρικό διάταγμα ΠΔ 261/97 περί ποσοστώσεων των ΜΜΕ), καμπάνια στο internet, δημιουργία φυλλαδίου και πιθανή εντυποδιανομή και διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων. Τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν (internet, ραδιόφωνο, φυλλάδιο κ.λπ) μπορούν να ποικίλουν ανά θεματική κατηγορία βάσει του ειδικού κοινού αλλά και της φύσης της κάθε μίας από τις τρεις θεματικές. Α2.3.2 Στόχοι των δράσεων επικοινωνίας Οι στόχοι των δράσεων επικοινωνίας διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς. 1. Γενικοί στόχοι Η ανάδειξη του ρόλου της Κοινότητας στο ευρύ κοινό και η προβολή της προστιθέμενης αξίας της κοινοτικής συμμετοχής στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Η διασφάλιση της διαφάνειας όσον αφορά στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση των ταμείων, δηλαδή οι μηχανισμοί χορήγησης των πόρων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων να είναι διαφανείς στους δυνητικούς δικαιούχους. Η προβολή των συγχρηματοδοτούμενων έργων και η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων τους. 16

17 2. Ειδικοί στόχοι η ενημέρωση των πολιτών και των ειδικών κοινών όπου χρειάζεται, για τις νέες διαδικτυακές υπηρεσίες, υπηρεσίες - εφαρμογές διάθεσης γεωχωρικών δεδομένων κατά inspire και το «Natura 2000» η ανάδειξη των ωφελειών που προκύπτουν από τις νέες διαδικτυακές υπηρεσίες, υπηρεσίες - εφαρμογές διάθεσης γεωχωρικών δεδομένων κατά inspire και το «Natura 2000» η χρήση των υπηρεσιών από όλο και περισσότερους επαγγελματίες η ανάδειξη της βελτίωσης του επιπέδου εξυπηρέτησης των πολιτών Α2.3.3 Κοινό Στόχος (target group) Γενικό κοινό: Οι πολίτες της χώρας Το σύνολο των φυσικών και νομικών προσώπων που κατέχουν νομίμως τουλάχιστον ένα ή περισσότερα εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητο/α που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της χώρας Το σύνολο των φυσικών και νομικών προσώπων που είναι δυνητικοί δικαιούχοι εμπράγματων δικαιωμάτων Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που συναπαρτίζουν το γενικό κοινό διαμένουν ή εδρεύουν σε ποσοστό 65-85% στους εκάστοτε ΟΤΑ που λειτουργεί κτηματολόγιο και όπου εκτελούνται τα έργα του Εθνικού Κτηματολογίου, ομιλούν, διαβάζουν και γράφουν την Ελληνική γλώσσα. Η υποκατηγορία που περιλαμβάνει νομικά πρόσωπα και φορείς που κατέχουν εμπράγματα δικαιώματα είναι πολύ ευρεία και περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές εταιρείες, ιδρύματα, αθλητικούς κ.λπ. ομίλους, Υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου κ.λπ. Ειδικό κοινό Στην κατηγορία του «ειδικού κοινού» εντάσσονται όλοι οι επαγγελματίες, δημόσιοι λειτουργοί και φορείς που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την αγορά ακίνητης περιουσίας, οι οποίοι θα κληθούν να μεταφέρουν πολλαπλασιαστικά πληροφορίες περί του έργου σε πελάτες τους ή πολίτες που θα απευθυνθούν σ αυτούς για ενημέρωση. Στο ειδικό κοινό που αφορά και στις τρεις θεματικές κατηγορίες (διαδικτυακές υπηρεσίες, υπηρεσίες - εφαρμογές διάθεσης γεωχωρικών δεδομένων κατά inspire, «natura 2000») διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες: Υπουργεία/ Φορείς (Υπ. Δικαιοσύνης, ΥΠΕΚΑ, ΥΠΕΞ, ΥΠΕΣ, ΥΠΟΟ, Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης κ.α) Περιφερειακές, τοπικές και λοιπές αρχές, 17

18 Τοπική αυτοδιοίκηση Ομογενειακές Οργανώσεις και στελέχη των ελληνικών κοινοτήτων εξωτερικού Διαμορφωτές κοινής γνώμης (opinion leaders) Εκπρόσωποι των έντυπων και ηλεκτρονικών ΜΜΕ, που λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές των μηνυμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του Προγράμματος Επικοινωνίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και στους οποίους συγκαταλέγονται: - Συντάκτες του ΥΠΕΚΑ - Αρχισυντάκτες - Διευθυντές σύνταξης - Εκδότες - Αρθρογράφοι - σχολιαστές. Επιπρόσθετα, όμως, διακρίνεται επιπλέον ειδικό κοινό που διαφοροποιείται ανά κατηγορία όπως φαίνεται αναλυτικά παρακάτω: 1. Για τις διαδικτυακές υπηρεσίες Επαγγελματίες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την αγορά ακινήτων και επαγγελματικοί σύλλογοι αυτών, δηλ.: Δικηγόροι Συμβολαιογράφοι Υποθηκοφύλακες Πολιτικοί και Τοπογράφοι Μηχανικοί Δασολόγοι Μεσίτες Σύλλογοι ιδιοκτητών ακινήτων 2. Για τις υπηρεσίες - εφαρμογές διάθεσης γεωχωρικών δεδομένων κατά inspire Πολιτικοί και Τοπογράφοι Μηχανικοί Οι εταιρείες χρήσης και ανάπτυξης εφαρμογών χωρικών δεδομένων (π.χ. κινητής τηλεφωνίας, GIS κ.λπ) 3. Για το «Natura 2000» Επαγγελματίες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την αγορά ακινήτων και επαγγελματικοί σύλλογοι αυτών, δηλ.: Δικηγόροι Συμβολαιογράφοι Υποθηκοφύλακες 18

19 Πολιτικοί και Τοπογράφοι Μηχανικοί Δασολόγοι Μεσίτες Σύλλογοι ιδιοκτητών ακινήτων Οι περιβαλλοντολογικού σύλλογοι Α3. Το αντικείμενο του έργου του Αναδόχο Α3.1 Προσδιορισμός της επικοινωνιακής στρατηγικής και εξειδίκευση του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, με βάση την Προσφορά του και σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή να υποβάλει: 1. την Επικοινωνιακή Στρατηγική, σύμφωνα με τους στόχους και την πορεία υλοποίησης του έργου της ΕΚΧΑ ΑΕ, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής 2. την κατάρτιση, εξειδίκευση και εφαρμογή ενός Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας χρονικά κατανεμημένου και κοστολογημένου, με τεκμηριωμένη την αποτελεσματικότητα των προτάσεων σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους και τις ομάδες κοινού - στόχου (target groups) της ΕΚΧΑ ΑΕ. 3. το Πλάνο Μέσων (Media Plan) ανά κατηγορία Μέσων βάσει ΠΔ 261/97 4. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής βάσει της πορείας του Έργου Στην κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης θα πρέπει να περιλαμβάνονται: α) Ειδικό και αυτόνομο σχέδιο πληροφόρησης για α) τις Διαδικτυακές Υπηρεσίες, β) τις υπηρεσίες - εφαρμογές διάθεσης γεωχωρικών δεδομένων κατά inspire και γ) το «Natura 2000» αντίστοιχα β) Ξεχωριστές δράσεις για την πληροφόρηση των «ειδικών ομάδων» (συμβολαιογράφων, δικηγόρων, υποθηκοφυλάκων, μηχανικών κ.λπ) γ) Τουλάχιστον, καταχωρήσεις στον τύπο, ραδιοφωνική καμπάνια και internet, δημιουργία φυλλαδίου και διοργάνωση ημερίδων τα οποία αναλύονται παρακάτω και αφορούν στο σύνολο του σχεδίου δράσης και όχι απαραίτητα σε κάθε μια από 19

20 τις τρεις θεματικές κατηγορίες (διαδικτυακές υπηρεσίες, υπηρεσίες - εφαρμογές διάθεσης γεωχωρικών δεδομένων κατά inspire, «natura 2000») Η Επικοινωνιακή Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας έχουν ορίζοντα υλοποίησης μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου Εγκρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή και εφαρμόζονται σταδιακά στη βάση σχετικών προτάσεων εξειδίκευσής τους που υποβάλλονται για έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή. Κατά την κατάρτιση και υλοποίηση του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας, θα πρέπει να τηρηθούν τα παρακάτω: Καθαρότητα των στόχων και σαφήνεια του επικοινωνιακού «μίγματος» που θα εφαρμοσθεί Ομοιογένεια, αλληλουχία και συντονισμός μεταξύ των προτεινομένων ενεργειών Χρήση σταθερών εικαστικών και ρητορικών στοιχείων και μηνυμάτων Σύνδεση με τη σύγχρονη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα της χώρας Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της επικοινωνίας και της πληροφόρησης Αξιοποίηση καλών πρακτικών υλοποίησης παρόμοιων έργων από άλλες χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας αλλά και για κάθε άλλη ενέργεια θα περιγράφεται τί θεωρείται επιτυχία της αποτελεσματικότητας της ενέργειας μετρούμενη με ποσοτικοποιημένα κριτήρια. Μετά την ολοκλήρωση της κάθε ενέργειας θα γίνεται αποτίμηση (από τον Ανάδοχο του παρόντος έργου) των αποτελεσμάτων και θα συγκρίνονται με τους στόχους που έχουν τεθεί. Αντίστοιχη αξιολόγηση θα γίνει και για το Σχέδιο Δράσεων ως σύνολο. Η εκπόνηση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας αποτελούν μέρος του αντικειμένου του Αναδόχου που δεν αμείβεται ξεχωριστά και καλύπτεται από την αμοιβή που λαμβάνει κατά τη φάση υλοποίησης των επιμέρους ενεργειών που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσεων και εγκρίνονται κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος εφαρμόζει σταδιακά την Επικοινωνιακή Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της σύμβασης με την υποβολή προτάσεων εξειδίκευσης τους προς την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τις επιμέρους ενέργειες ως προς το είδος τους ανά θεματική, τον προϋπολογισμό και τον χρόνο υλοποίησης τους ανάλογα με τις ανάγκες των έργων. Το Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας θα περιλαμβάνει, για κάθε ενέργεια παρουσίαση της σύνδεσης της με τους γενικούς και ειδικούς στόχους των δράσεων επικοινωνίας του Προγράμματος, καθώς και μέθοδο μέτρησης της αποτελεσματικότητας της με ποσοτικοποιημένα κριτήρια. Α3.2 Υλοποίηση - Εφαρμογή του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση των ενεργειών που θα περιλαμβάνονται στο εφαρμοστέο Σχέδιο 20

21 Δράσεων Επικοινωνίας. Σημειώνεται ότι κάθε προτεινόμενη ενέργεια θα υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή με τη μορφή προτάσεως και θα τελεί υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Ως κατηγορίες ενεργειών αναφέρονται: Α3.2.1 Προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (έντυπα μέσα, ραδιόφωνο, πλην τηλεόρασης) Για τις ενέργειες της κατηγορίας αυτής, ο Ανάδοχος υποβάλλει τεκμηριωμένη αναλυτική πρόταση (Media Plan) συμπεριλαμβανομένου και του κόστους, με την επιλογή του χρόνου, των μέσων κλπ η οποία τίθεται υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Η κατανομή του ποσοστού της προϋπολογισθείσας δαπάνης μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), θα επιμεριστεί καταρχήν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 261/97 και συγκεκριμένα: Έντυπα Μέσα (εφημερίδες, περιοδικά): ποσοστό τουλάχιστον 40%, εκ του οποίου ποσοστό τουλάχιστον 30% θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του προγράμματος μέσω περιφερειακών εντύπων μέσων. Ραδιόφωνο: ποσοστό τουλάχιστον 10%, εκ του οποίου ποσοστό τουλάχιστον 30% θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του προγράμματος μέσω περιφερειακών ραδιοφωνικών σταθμών. Δεν προβλέπεται δαπάνη για τηλεοπτική προβολή. Η αμοιβή του Αναδόχου υπολογίζεται ως ποσοστό (%) επί των δαπανών των μέσων και μετά την αφαίρεση των πάσης φύσεως εκπτώσεων. Σημειώνεται ότι η κατανομή του διαφημιστικού κονδυλίου στα μέσα που ορίζει το ΠΔ 261/97 αποδίδεται απολογιστικά από την Αναθέτουσα Αρχή για τη συνολική διαφημιστική προβολή κάθε έτους. Η πρόταση των υποψηφίων για την προβολή στα ΜΜΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε: - Ραδιοφωνικό πρόγραμμα για τις «διαδικτυακές υπηρεσίες» - Καταχωρήσεις στον Τύπο για το «Natura 2000» - Internet Campaign για τις «διαδικτυακές υπηρεσίες» και τις «υπηρεσίες - εφαρμογές διάθεσης γεωχωρικών δεδομένων κατά inspire» 21

22 Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που θα προτείνει ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία να κατέχουν νομίμως άδεια λειτουργίας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού ή να εκδίδουν νόμιμα εφημερίδες ή περιοδικά, συντρεχουσών όλων των σχετικών όρων και προϋποθέσεων που τάσσει ο Νόμος (ιδίως Π.Δ. 261/1997, Ν. 3592/2007, Π.Δ. 310/1996). Α3.2.2 Δημιουργικές προτάσεις & παραγωγή εντύπων & ηλεκτρονικών ενημερωτικών εργαλείων Σε ότι αφορά στις παραγωγές ακολουθείται η διαδικασία έγκρισης και ανάθεσης που περιγράφεται για τις Προωθητικές Ενέργειες παρακάτω. Η πρόταση των υποψηφίων για τις παραγωγές θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον: - Υποσέλιδη ή Ημισέλιδη καταχώρηση - Ραδιοφωνικό σποτ - Banner για internet campaign - Μονόφυλλο ενημερωτικό φυλλάδιο για εντυπο-διανομή - Αφίσα - e-newsletter - Πινακίδες plexi glass βάσει προδιαγραφών της Διαχειριστικής Αρχής Το υλικό αυτό χρεώνεται σε ότι αφορά στο δημιουργικό για συγκεκριμένα είδη δαπανών - με βάση κατάλογο, που περιλαμβάνεται στο Β μέρος της προκήρυξης. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τον κατάλογο αυτό αναγράφοντας τις τιμές τους. Για τα είδη δαπανών δημιουργικού που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο και που θα χρειαστεί κατά την εκτέλεση του έργου να πραγματοποιηθούν από τον ανάδοχο, το κόστος θα προκύπτει ύστερα από σχετική πρόταση και αποδοχή της από την Αναθέτουσα Αρχή. Εφόσον η ενέργεια πραγματοποιείται από τρίτους, η αμοιβή του Αναδόχου θα υπολογίζεται ως ποσοστό (%) στο τελικό κόστος. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει για κάθε ενέργεια αναλυτική πρόταση για το περιεχόμενο, το στόχο, το χρόνο, το κοινό - στόχο, τις προδιαγραφές, τον τόπο και τον τρόπο υλοποίησης, τη σύνδεση με τους γενικούς και ειδικούς στόχους των δράσεων επικοινωνίας καθώς και την αναμενόμενη αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης ενέργειας μετρούμενη με ποσοτικοποιημένα κριτήρια. Σημειώνεται ότι τα προσχέδια των δημιουργικών εργασιών που υποβάλλονται προς έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή δεν χρεώνονται. Α3.2.3 Προωθητικές και άλλες ενέργειες 22

23 Ο Ανάδοχος θα υποβάλει για κάθε ενέργεια και ανεξάρτητα αν υλοποιείται από τον ίδιο ή από τρίτους - αναλυτική πρόταση για το περιεχόμενο, το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο υλοποίησης. Όταν η ενέργεια αναλαμβάνεται από τρίτους, αυτοί αποτελούν υπεργολάβους του Αναδόχου, αμείβονται από αυτόν και η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντί τους. Σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο να υποβάλει τουλάχιστον τρεις (3) οικονομικές προσφορές για ενέργειες που υλοποιούνται από τρίτους. H αμοιβή του Αναδόχου θα υπολογίζεται ως ποσοστό (%) στο τελικό κόστος εφόσον η ενέργεια πραγματοποιείται από τρίτους. Η πρόταση των υποψηφίων για τις προωθητικές ενέργειες θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον: - Έντυπο-διανομή σε συγκεκριμένα για τα ειδικό κοινό (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί). - Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων (ενοικίαση αίθουσας, υλικό ημερίδας: π.χ. λογότυπα και πανκάρτες στο χώρο διοργάνωσης, ηλεκτρονική πρόσκληση και πρόγραμμα, σχεδιασμός και εκτύπωση αφίσας, κλπ). Α3.2.4 Την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής κατά την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας, των προτεινομένων ενεργειών και συγκεκριμένα: Αξιολόγηση, απολογισμός ενεργειών Υποστήριξη της ΕΚΧΑ Α.Ε. για την αντιμετώπιση έκτακτων επικοινωνιακών αναγκών και, ιδιαίτερα, τη διαχείριση κρίσεων κατά την εκτέλεση των δράσεων που πρόκειται να υποστηριχτούν επικοινωνιακά. Στην περίπτωση που η υλοποίηση μιας από τις παραπάνω ενέργειες αναλαμβάνεται από τρίτους ή υπεργολάβους, η αμοιβή σε αυτούς καταβάλλεται από τον Ανάδοχο. Τα σχετικά τιμολόγια και αποδεικτικά (στα οποία πρέπει να αναφέρεται το όνομα της Αναθέτουσας Αρχής) συνοδεύουν το αντίστοιχο τιμολόγιο που κάθε φορά εκδίδεται από τον Ανάδοχο κατά την πληρωμή του από την Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι των τρίτων. Σημείωση: Σε όλα τα υλικά θα πρέπει να προστεθούν τα σχετικά λογότυπα της συγχρηματοδότησης του έργου όπως αυτά φαίνονται στον οδηγό πληροφόρησης και δημοσιότητας της Διαχειριστικής Αρχής (Βλέπε Γ μέρος της προκήρυξης) Α3.3 Επικοινωνιακή Στρατηγική και Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, στο πλαίσιο του συνολικού προϋπολογισμού του Έργου, να ζητήσει από τον Ανάδοχο και τούτος να εκτελέσει 23

24 την, χωρίς πρόσθετη αμοιβή του, επικαιροποίηση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής ή/και του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβαίνει σε τροποποιήσεις, αναθεωρήσεις, καθώς και στον επαναπροσδιορισμό και την τεκμηρίωση του χρόνου υλοποίησης του Προγράμματος Πληροφόρησης και Δημοσιότητας ανάλογα με την πορεία των έργων που υποστηρίζονται επικοινωνιακά, οι οποίες θα γνωστοποιούνται στον Ανάδοχο. Αντίστοιχες μεταβολές, μπορεί να προτείνει και ο Ανάδοχος, οι οποίες όμως θα τελούν υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Α3.4 Τρόπος υλοποίησης παραδοτέα To προαναφερθέν συνολικό αντικείμενο του έργου του αναδόχου το οποίο συνίσταται στην εξειδίκευση και υλοποίηση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας καθώς και στην υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής κατά την υλοποίηση του έργου, τηρώντας τις ειδικές απαιτήσεις του έργου και στη βάση των προδιαγραφών της παρούσας προκήρυξης, εκτελείται ως ακολούθως: Μετά την επιλογή του ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποβολή κατά τα ανωτέρω: 1. την Επικοινωνιακή Στρατηγική, σύμφωνα με τους στόχους και την πορεία υλοποίησης του έργου της ΕΚΧΑ ΑΕ, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής 2. την κατάρτιση, εξειδίκευση και εφαρμογή ενός Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας χρονικά κατανεμημένου (χρονοδιάγραμμα υλοποίησης) και κοστολογημένου, με τεκμηριωμένη την αποτελεσματικότητα των προτάσεων σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους και τις ομάδες κοινού - στόχου (target groups) της ΕΚΧΑ ΑΕ. 3. το Πλάνο Μέσων (Media Plan) αναλυτικά και ανά κατηγορία Μέσων βάσει ΠΔ 261/97 4. την υλοποίηση των τελικά προκρινόμενων ενεργειών με βάση τις προτάσεις που υποβάλει ο Ανάδοχος και εγκρίνει η Αναθέτουσα Αρχή, όπως περιγράφηκε προηγουμένως 5. τη συνεχή υποστήριξη σε θέματα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας της Αναθέτουσας Αρχής κατά την υλοποίηση του συνολικού έργου. Το Σχέδιο Δράσεων Πληροφόρησης είναι δυνατό να αναθεωρείται και επικαιροποιείται με βάση την πορεία εξέλιξης και αξιολόγησης του Προγράμματος, αλλά σε κάθε περίπτωση τηρώντας τις προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στην παρούσα. Αναλυτικότερα πριν την υλοποίηση κάθε ενέργειας ο ανάδοχος υποβάλλει - όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως - ολοκληρωμένη πρόταση υλοποίησής της με αναλυτική περιγραφή της, τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητάς της, ανάλυση και τεκμηρίωση του κόστους και στην περίπτωση ανάληψης της ενέργειας από τρίτους, υποβολή εναλλακτικών προσφορών, προδιαγραφές παραδοτέων, εκτιμώμενο κόστος, χρονοδιάγραμμα, μέσα υλοποίησης και ενδεχομένως άλλες αναγκαίες κατά περίπτωση λεπτομέρειες. 24

25 Η απόφαση της υλοποίησης ή μη της προτεινόμενης ενέργειας λαμβάνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε κάθε περίπτωση ακολουθεί έγγραφη έγκριση της πρότασης του αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή μετά από σχετική εισήγηση του υπεύθυνου για την παρακολούθηση της σύμβασης, κατόπιν διαπραγμάτευσης της πρότασης του αναδόχου. Ο Ανάδοχος υποβάλλει επίσης περιοδικές αναφορές οικονομικής εξέλιξης, υλοποίησης και αξιολόγησης του έργου που υλοποιεί καθώς και αναλυτικούς απολογισμούς, όταν απαιτείται από την Αναθέτουσα Αρχή. Όπως αναφέρθηκε, τα παραδοτέα του έργου θα πρέπει να δίνονται σε μορφή τέτοια που να είναι επιδεκτή προσαρμογών από τον ίδιο ή άλλο ανάδοχο. Αποτελούν δηλαδή ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής και θα τα χρησιμοποιεί ανάλογα με τις ανάγκες της και για την επικοινωνία του έργου συνολικά μέχρι την ολοκλήρωσή του. 25

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας ΗΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΣΩΣΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ Η πορεία της κτηματογράφησης μέχρι σήμερα 1995-1999 Ξεκινά πιλοτικά η κτηματογράφηση σε 340 προ- -Καποδιστριακούς

Διαβάστε περισσότερα

Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου

Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου Κ-Β Ε. Κατσάμπαλος Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, ΤΑΤΜ-ΑΠΘ Μέλος ΔΣ «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογραφία»

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email Τίτλος Παρουσίασης Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. «Προσδιορισµός. επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρµογή

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. «Προσδιορισµός. επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρµογή ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000- ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

Υποδομή γεωχωρικών δεδομένων της Κτηματολόγιο Α.Ε.

Υποδομή γεωχωρικών δεδομένων της Κτηματολόγιο Α.Ε. Υποδομή γεωχωρικών δεδομένων της Καθ. Απόστολος Αρβανίτης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Αθήνα, 11/10/2012 Η εταιρία είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και έχει ως σκοπό τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Μέρος Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2007 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους» Προς το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 15 Ιουνίου 2005 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση στο Δελτίο Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων

Απάντηση στο Δελτίο Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Pressoffice@ktimatologio.gr Τηλ : 210 6505600 fax : 210 6505934 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2016 Απάντηση στο Δελτίο Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΤ2-08 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ... 2

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΤ2-08 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ... 2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ... 4 ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού με Δημοσίευση Διαγωνισμού για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο:

Διακήρυξη Ανοικτού με Δημοσίευση Διαγωνισμού για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο: 14PROC001924861 2014-03-14 Διακήρυξη Ανοικτού με Δημοσίευση Διαγωνισμού για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Αναθέτουσα Αρχή: EKXA AE Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Η «ομπρέλα» της επικοινωνίας του ΕΣΠΑ Στόχοι και εφαρμογή

Η «ομπρέλα» της επικοινωνίας του ΕΣΠΑ Στόχοι και εφαρμογή Η «ομπρέλα» της επικοινωνίας του ΕΣΠΑ Στόχοι και εφαρμογή Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Θεσσαλονίκη,, 10 Απριλίου 2008 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα Πέπη Γιαννουδάκου ΕΥΔ ΕΠΑΕ_Μονάδα Α1 Υπεύθυνη Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Στόχοι Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Παπαγεωργίου. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών

Βασιλική Παπαγεωργίου. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών Βασιλική Παπαγεωργίου Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών 2 3 Οι νέες τεχνολογίες στη στρατηγική του Υπουργείου Η αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.»

«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.» ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. Καλουδιώτης Δημήτριος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΚΧΑ Α.Ε. Λευτέρης Λυκουρόπουλος Δ/ντης Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης διόρθωσης / ένστασης στους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού της Περιφέρειας Αττικής

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης διόρθωσης / ένστασης στους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού της Περιφέρειας Αττικής Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Pressoffice@ktimatologio.gr Τηλ : 210 6505600 fax : 210 6505934 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης διόρθωσης / ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα Κτηµατολογικών Χαρτών ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288 155 62 Χολαργός - Αθήνα Μαρία Κ. Μαραγκού Αγρονόµος Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 3-5-2004 Αρ.Πρωτ.322,346 Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. ΘΕΜΑ: Κτηματολόγιο Σας αποστέλλουμε: α) Το με αριθμ.πρωτ.οικ.2787/853δπ/28-4-2004 έγγραφο του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Τ.Α. ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 24990-24289, 24991 FAX: Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας ΟΤΑ Γραφείο. Κτηµατολογικού Γραφείου Προβλέπεται εντός του β Κερκυραίων ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Έναρξη λειτουργίας ΟΤΑ Γραφείο. Κτηµατολογικού Γραφείου Προβλέπεται εντός του β Κερκυραίων ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κυρίες και κύριοι, θα σας παρουσιάσω εν συντοµία την υφιστάµενη κατάσταση των λειτουργούντων Κτηµατολογικών Γραφείων και τον τρόπο διαχείρισης των χωρικών και περιγραφικών δεδοµένων που τηρούν. Βασικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Γενικές αρχές και στόχοι

Ι. Γενικές αρχές και στόχοι ΣΧΕΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΜΜΕ (MEDIA PLANNING ΚΑΙ MEDIA BUYING) ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ Ι. Γενικές αρχές και στόχοι Οι ενέργειες Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΔΕ/Υ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 1.3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 172

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΔΕ/Υ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 1.3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 172 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΔΕ/Υ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 1.3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 172 1. Ποιοι φορείς έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης και συμμετοχής ως Τελικοί Δικαιούχοι στη Πρόκληση 172 Μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 2 Α. Θεσμικό πλαίσιο Το πλαίσιο των κανόνων που διέπει την κατάρτιση του σχεδίου δράσεων επικοινωνίας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ" με κωδικό MIS 456794 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ με κωδικό MIS 456794 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 1. Σε κάθε έντυπο υλικό, ηλεκτρονικό υλικό, φυλλάδιο, αφίσα, ιστοσελίδα τοποθετείται στην πρώτη σελίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφόρηση των πολιτών για το έργο του Εθνικού Κτηµατολογίου»

«Πληροφόρηση των πολιτών για το έργο του Εθνικού Κτηµατολογίου» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Πληροφόρηση των πολιτών για το έργο του Εθνικού Κτηµατολογίου» ιάρκεια του Έργου: µέχρι. Προϋπολογισµός: 480.000 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 2/61183/6-6-2014 14SYMV002283116 2014-09-10 Στην Ρόδο σήµερα την 06/06 του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Κωδικός: Δ.02.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Το πρόγραµµα του Εθνικού Κτηµατολογίου δέκα χρόνια από την έναρξή του βρίσκεται στην πιο κρίσιµη φάση του.αυτό οφείλεται τόσο στα πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Υψηλάντη 12 Ημερομηνία : 30/7/2015. Ταχ. Κώδικας : 35100 Αρ. Πρωτ. 3901

Ταχ. Διεύθυνση : Υψηλάντη 12 Ημερομηνία : 30/7/2015. Ταχ. Κώδικας : 35100 Αρ. Πρωτ. 3901 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πόλη: Λαμία Ταχ. Διεύθυνση : Υψηλάντη 12 Ημερομηνία : 30/7/2015 Ταχ. Κώδικας : 35100 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» 1. Σε κάθε έντυπο υλικό, ηλεκτρονικό υλικό, φυλλάδιο, αφίσα, ιστοσελίδα τοποθετείται στην πρώτη σελίδα, το λογότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,15/01/2014 Αρ. Πρωτ. 16

Αθήνα,15/01/2014 Αρ. Πρωτ. 16 Μ.Κ.Ο ΑΘΗΝΑ «Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ 16-ΑΘΗΝΑ 113 62 Κυψέλη Τηλ.: 210 8215853 Fax : 210 8215853 Email: athina.geitonia.mas2010@gmail.com Αθήνα,15/01/2014 Αρ. Πρωτ. 16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "MΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης MΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει:

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει: Σχετικά με την προκήρυξη με αρ.1/2010 για τον διαγωνισμό με θέμα : 1.Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης 2. Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 2, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 05 53 Τηλέφωνο: 20.32.3.50 Fax 20-32.3.850 Ηλ/νική Διεύθυνση: www.mdmgreece.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης (action plan) υποστήριξης των υπηρεσιών αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών στη Δημόσια Διοίκηση

Σχέδιο Δράσης (action plan) υποστήριξης των υπηρεσιών αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών στη Δημόσια Διοίκηση Σχέδιο Δράσης (action plan) υποστήριξης των υπηρεσιών αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών στη Δημόσια Διοίκηση Το προτεινόμενο σχέδιο δράσης στοχεύει να ενεργοποιήσει όλους τους εμπλεκόμενους (Διοίκηση/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης) Ταχ. Διεύθυνση : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΡ ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 74100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Πινακίδες & Επικοινωνιακό Υλικό Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Πινακίδες & Επικοινωνιακό Υλικό Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Πινακίδες & Επικοινωνιακό Υλικό Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Γενικές επισημάνσεις Στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος ΕΣΠΑ κάθε Δικαιούχος συγχρηματοδοτούμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1»

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Στόχοι Υλοποίηση των έργων της Π185 Στέλεχος Μονάδας Β ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η. Αλεξανδρής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-ΠΙ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-ΠΙ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/ Ανοικτός Δηµόσιος Διεθνής Διαγωνισµός για την επιλογή Αναδόχου του έργου µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» του Ε.Π. «Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 30) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού»

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Απρίλιος 2012 1. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Το Πράσινο Ταμείο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ της 28/9/2011

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ της 28/9/2011 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ της 28/9/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Υπάρχει περιορισμός στην συμμετοχή της ίδιας ομάδας, αφενός στις μελέτες των περιφερειών (προκηρύξεις Νr: 1-14), αλλά και αφετέρου ως σύμβουλος παρακολούθησης, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης Προγράμματος Καν. 1303/2013 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΚΦ-64Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΙΚΦ-64Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-Ι5Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-Ι5Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΑΘΗΝΑ 2013 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (Ο.Π.Σ.A.Α.)* ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη: 09/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 300258/ ΥΔ 900 ΑΔΑ: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. «e- Πολεοδοµία: Ένα εργαλείο για Μηχανικούς & όχι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. «e- Πολεοδοµία: Ένα εργαλείο για Μηχανικούς & όχι ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΠΜΣ ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ «e- Πολεοδοµία: Ένα εργαλείο για Μηχανικούς & όχι µόνο» Αθανάσιος Ηλιοδροµίτης Αγρονόµος & Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.γδ481/22.01/1205728/9-3-2012 έγγραφο της Κτηματολόγιο ΑΕ, για να λάβετε γνώση. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.γδ481/22.01/1205728/9-3-2012 έγγραφο της Κτηματολόγιο ΑΕ, για να λάβετε γνώση. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Θεσσαλονίκη 14-3-2012 Αριθμ.πρωτ.238 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Ανάρτηση στοιχείων κτηματογράφησης Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.γδ481/22.01/1205728/9-3-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Διδακτικές Ενότητες Προτεινόμενη Διάρκεια: 36 ώρες / 9 μέρες

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Διδακτικές Ενότητες Προτεινόμενη Διάρκεια: 36 ώρες / 9 μέρες ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Διδακτικές Ενότητες Προτεινόμενη Διάρκεια: 36 ώρες / 9 μέρες Διδακτική Ενότητα (Τίτλος& Περιεχόμενο) Ώρες Εισηγητής 1. Εισαγωγή 2 Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ασπράγγελοι 25/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : 524 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ- ΑΩΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ Πληροφορίες: κ. Βάκκας Μιχάλης Τηλέφωνο : 26530 22283 Fax : 26530 22245 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ερωφύλη Παπαδοπούλου Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τμήματος Κτηματολογικών Χαρτών Δ/νσης Λειτουργούντος Κτηματολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Email epapadop@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΨΘΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΨΘΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΟΡΙΝ-Υ29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΟΡΙΝ-Υ29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ» ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» MIS: 457751

«ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ» ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» MIS: 457751 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Σελ. 1 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Σε συνέχεια κατακύρωσης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού και επιτυχούς έκβασης του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, υπογράφηκε σύμβαση στις 27 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

... ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Υπηρεσίες

... ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Υπηρεσίες Υπηρεσίες διαφήμισης Ημερομηνία δημοσίευσης: 25.09.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας Προθεσμία: 10.11.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 09.11.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Attiki Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα I.D.:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ...6. Προτεινόμενη μορφή ΔΓΜ για σύνθετη μεταβολή

Α. ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ...6. Προτεινόμενη μορφή ΔΓΜ για σύνθετη μεταβολή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 Α. ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ...6 A.1 Έκδοση και χορήγηση Κτηματογραφικού Διαγράμματος...6 A.2 Σύνταξη Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών...7 A.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη.

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη. Ν 4146/2013: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Άρθρο 16 ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε. 1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Αργύρης. Αργυρίου Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τµήµατος Κτηµατολογικών Χαρτών ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα