Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση"

Transcript

1 Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση Α. Γκίκας Διευθυντής ΓΕΛ Προαστίου, Υπ. Δρ. Θεολογικής σχολής Α.Π.Θ. Περίληψη Σήµερα, σε παγκόσµιο επίπεδο, υπάρχει η τάση αξιοποίησης της Εκπαίδευσης από Απόσταση (Τηλεκπαίδευσης), παράλληλα µε τη συµβατική-παραδοσιακή, παρέχοντας επιπρόσθετο υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό, διδακτική στήριξη, προγράµµατα σχολικών δραστηριοτήτων κλπ, για την κάλυψη αναγκών της τυπικής σχολικής εκπαίδευσης. Ο κλασικός τρόπος διδασκαλίας, προκειµένου να ανταποκριθεί στις προκλητικά ενδιαφέρουσες σηµερινές ανάγκες, οφείλει να εµπλουτιστεί µε νέες µορφές, που µπορούν να λειτουργήσουν συµπληρωµατικά προς αυτή. Στην εργασία παρουσιάζουµε την εξέλιξη δηµιουργίας, διαχείρισης και πορείας Εικονικών Ψηφιακών Τάξεων και αντίστοιχων Διαδικτυακών Περιβαλλόντων Μάθησης (ΔΠΜ), ως συµπλήρωµα της παραδοσιακής τάξης του σχολείου, µε τη χρήση των τεχνικών ψηφιακής µάθησης της Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Με το εγχείρηµα αυτό αξιοποιήθηκαν οι φορητοί Η/Υ των µαθητών του Γυµνασίου Προαστίου Καρδίτσας, για την υποστήριξη του µαθήµατος των Θρησκευτικών τόσο εντός της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όσο και από απόσταση (Συνδυαστική υποστηρικτική µάθηση). Οι στόχοι ήταν: α) µια εναλλακτική προσέγγιση στη διδακτική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. µέσα από τη δηµιουργία ΔΠΜ, που µπορούν να συνεισφέρουν στη διαδικασία της ψηφιακής αλλαγής στην εκπαιδευτική διαδικασία και β) να δείξουµε ότι η χρήση ΤΠΕ µπορεί να καλλιεργήσει δεξιότητες υψηλού επιπέδου, ανάπτυξη και έκφραση ιδεών, ανταλλαγή και διαµοιρασµό πληροφοριών, κριτική επεξεργασία της γνώσης και αναστοχασµό. Λέξεις κλειδιά: Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση, Συνδυαστική- Υποστηρικτική µάθηση, Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης, Θρησκευτικά. 1. Εισαγωγή Ο εκσυγχρονισµός της εκπαίδευσης προκειµένου να συµβαδίσει µε τις σύγχρονες τάσεις αποτελεί αναγκαιότητα αφού µέσω αυτής ο αυριανός πολίτης προετοιµάζεται κατάλληλα για την ένταξη του στην κοινωνία. Έχει υποστηριχθεί η άποψη ότι οι νέες τεχνολογίες, που έχουν κατακλύσει σχεδόν ολοκληρωτικά τη ζωή µας, ασκούν σηµαντική επίδραση στον τρόπο σκέψης, στις διαπροσωπικές σχέσεις καθώς και στις προσδοκίες των ανθρώπων (Παγγέ, 2004). Στο πλαίσιο αυτών των προβληµατισµών, διαµορφώνονται συνεχώς νέα περιβάλλοντα µάθησης που αξιοποιούν την

2 2 Conferrence on Informatics in Education 2013 τεχνολογία, άλλα µε βάση τεχνοκεντρικές και άλλα µε βάση µαθητοκεντρικές αντιλήψεις (Αναστασιάδης, 2007). Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα καινοτόµο µοντέλο διδασκαλίας που κάτω από ορισµένες παιδαγωγικές προϋποθέσεις µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εποχής (Αναστασιάδης, 2007). Βασικό τόπο διεξαγωγής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αποτελεί το Διαδίκτυο, το οποίο εξελίσσεται και βελτιώνεται διαρκώς, δηµιουργώντας νέα εκπαιδευτικά εργαλεία και περιβάλλοντα. Η ενσωµάτωση των νέων αυτών Διαδικτυακών Εργαλείων και Περιβαλλόντων στην εκπαίδευση δηµιούργησε νέα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα στα οποία αναθεωρούνται και ανασχηµατίζονται διδακτικές διαδικασίες, προσεγγίσεις και µεθοδολογίες (Μητροπούλου & Γκίκας (2012). Η γενικευµένη χρήση των ΤΠΕ και ΔΠΜ στην εκπαίδευση επιχειρείται, µε στόχο να εξυπηρετήσει µια µάθηση που εδράζεται σε γνωστικές θεωρίες, όπως αυτή της οικοδόµησης της γνώσης (constructivism), της κατασκευαστικής εποικοδόµησης (constructionism) και του κοινωνικού εποικοδοµισµού (social constructivism) (Κόµης, 2004). Στην παρούσα εργασία (σε αντιδιαστολή µε άρθρο που παρουσιάστηκε στο 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΤΠΕ, όπου περιγράφεται και παρουσιάζεται αναλυτικά η µεθοδολογία αξιολόγησης της µαθησιακής διαδικασίας, µέσω των ΔΠΜ) περιγράφεται και παρουσιάζεται (επιγραµµατικά) ο τρόπος µε τον οποίο δηµιουργήθηκαν τρία ΔΠΜ, για το µάθηµα των Θρησκευτικών στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση και ειδικότερα στο Γυµνάσιο Προαστίου, χρησιµοποιώντας και εφαρµόζοντας στην πράξη παιδαγωγικές αρχές, γνωστικές θεωρίες µάθησης και εκπαιδευτικές τεχνικές. Η αφορµή για όλα αυτά ήταν η ανάγκη χρησιµοποίησης για εκπαιδευτικούς και µαθησιακούς σκοπούς, των φορητών Η/Υ που χορηγήθηκαν το 2009 στους µαθητές της Α Γυµνασίου. Για το λόγο αυτό δηµιουργήθηκαν τα επόµενα δύο χρόνια τρία ΔΠΜ, για την υποστήριξη του µαθήµατος των Θρησκευτικών, που δίδασκε ο εκπαιδευτικός στο σχολείο. Χρησιµοποιήθηκε ένας τύπος Συνδυαστικής µάθησης, βασισµένη στην «πρόσωπο µε πρόσωπο» διδασκαλία και στην Ασύγχρονη και Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση. Αξιοποιήθηκε η πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου και ο µαθητικός Η/Υ. Η εργασία διαρθρώνεται στις εξής δύο ενότητες: στην πρώτη ενότητα επιχειρείται µια ενδεικτική θεωρητική προσέγγιση στις θεωρίες µάθησης µε ΤΠΕ και στο δεύτερο µέρος αναλύονται η εφαρµογή των ΔΠΜ σε συνδυασµό µε την παραδοσιακή διδασκαλία στην τάξη (συνδυαστική µάθηση) και επιγραµµατικά τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την αξιολόγηση (µέσω ερωτηµατολογίου, που συµπλήρωσαν οι µαθητές) στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς εφαρµογής του µοντέλου αυτού του τρόπου µάθησης.

3 Πρακτικά 5 th CIE Παιδαγωγικό πλαίσιο Στην παραδοσιακή Διδακτική τα εποπτικά µέσα είχαν συνήθως σκοπό να εµπλουτίσουν τη διδασκαλία. Στην εκπαιδευτική Τεχνολογία η διαδικασία της διδασκαλίας µάθησης ρυθµίζεται ολικά ή µερικά από τεχνικά µέσα (Κανάκης, 1987). Η θεώρηση ότι ο υπολογιστής µπορεί να χρησιµεύσει ως γνωστικό εργαλείο (computer as a mind tool) και να υποστηρίξει εκείνες τις ανθρώπινες πρακτικές, µέσω των οποίων αναπτύσσεται και οικοδοµείται η γνώση, βασίζεται στις εποικοδοµιστικές θεωρίες µάθησης, που δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη και οικοδόµηση γνωστικών δοµών και εννοιολογικών µοντέλων (Vygotsky, 1978). Σύµφωνα µε τις αντιλήψεις του εποικοδοµητισµού η µάθηση πρέπει να συντελείται σε αυθεντικές καταστάσεις, συνδεόµενη πάντοτε µε τα προσωπικά ενδιαφέροντα των εκπαιδευόµενων (Ματσαγγούρας, 2006). Εξάλλου η γνώση δε µεταβιβάζεται από τον διδάσκοντα στο µαθητή, αλλά οικοδοµείται από αυτόν µε τέτοιο τρόπο, ώστε τα νέα πληροφοριακά στοιχεία να εντάσσονται στα προϋπάρχοντα νοητικά σχήµατα, τροποποιώντας τα µέσω της αφοµοίωσης και αναπροσαρµογής. Ο Jonassen (2000) θεωρεί ότι ο καλύτερος τρόπος για να µπορέσει να οικοδοµήσει κάποιος νέες γνώσεις, είναι και µε τη βοήθεια των υπολογιστικών συστηµάτων. Στην κατεύθυνση αυτή, οι ΤΠΕ και τα ΔΠΜ θεωρούνται ως γνωστικά εργαλεία, που η χρήση τους προτείνεται για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς και την υποστήριξη των µαθητών στην επίλυση προβληµάτων. Τα γνωστικά αυτά εργαλεία, δεν µπορούν να λειτουργήσουν από µόνα τους και να βοηθήσουν τους µαθητές να µάθουν. Οι µαθητές θα πρέπει να έχουν το κίνητρο, τη θέληση και την ετοιµότητα να αναζητήσουν νέες γνώσεις, και να βελτιώσουν τις ήδη υπάρχουσες, σύµφωνα µε τη θεωρία της εκούσιας (θεληµατικής) µάθησης (Καµπουράκης - Λουκής 2006). Η κριτική σκέψη και η ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων δεν θεωρείται µόνο ατοµική υπόθεση, αλλά δίδεται έµφαση στην κοινωνική διάσταση της µάθησης, και ιδιαίτερα στη συνεργατική µάθηση, εστιάζοντας σε ένα πεδίο που αναπτύσσεται δυναµικά τα τελευταία χρόνια, δηµιουργώντας Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης (ΔΠΜ web-based learning environments), αξιοποιώντας υπηρεσίες του Διαδικτύου, όπως η Σύγχρονη και η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση. Τα ΔΠΜ υποστηρίζουν µια σειρά από λειτουργίες που έχουν στόχο τη δηµιουργία και διαχείριση "εικονικών τάξεων" (Καραγιαννίδης 2009) και τα οποία είναι δυνατό να στηρίζονται και σε προγράµµατα συνδυασµένης ή µικτής µάθησης. Είναι µια προσέγγιση που συνδυάζει στον απαραίτητο βαθµό πολλαπλές εκπαιδευτικές τεχνικές και τεχνολογίες. Σ αυτά τα προγράµµατα, ο εκπαιδευτής µπορεί να χρησιµοποιήσει διαφορετικά είδη διδασκαλίας, όπως µία βασισµένη στο διαδίκτυο διδασκαλία µε µία ζωντανή διδασκαλία, να χρησιµοποιήσουν το διαδίκτυο ως συµπλήρωµα µίας ζωντανής διδασκαλίας, ή να συνδυάσει τα τµήµατα µίας δικτυακής εκπαίδευσης που δεν απαιτεί ιδιαίτερη καθοδήγηση µε αυτά στα οποία είναι

4 4 Conferrence on Informatics in Education 2013 απαραίτητη η παρουσία και η καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Τέτοιες «υβριδικές» προσεγγίσεις τη δοµή και το κτίσιµο των οµάδων εργασίας καθώς και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως και τον συµβουλευτικό, διευκολυντικό και τον γενικότερο ρόλο του εκπαιδευτικού (Bonk, Olson, Wisher, and Orvis, 2002). Η όλη προσέγγιση έχει σαν σκοπό την ανάδειξη των βασικών αρχών που απαιτούνται για το σχεδιασµό αποτελεσµατικών σεναρίων, µε την εφαρµογή των οποίων προάγεται η αυτοκαθοδηγούµενη µάθηση, ενθαρρύνεται η εµπλοκή των εκπαιδευόµενων σε αυθεντικές καταστάσεις και καλλιεργούνται οι κοινωνικές δεξιότητες εκπαιδευτών κι εκπαιδευόµενων (Χαραλαµπίδη & Μαυρουδή, 2007). Έτσι, ο µαθητής πρέπει να µαθαίνει µε τη χρήση των ΤΠΕ, παρά για τη χρήση τους, ώστε να επωφελείται και να αξιοποιεί και να χρησιµοποιεί χρηστικά, όλες τις νέες δυνατότητες που του προσφέρουν. 3. Περιγραφή εφαρµογής ΔΠΜ στην εκπαιδευτική διαδικασία Η «Ψηφιακή Τάξη του Γυµνασίου Προαστίου» (http://elearning.sch.gr/course/view.php?id=242) δηµιουργήθηκε από εκπαιδευτικό ΠΕ01 (Θεολόγο) του Γυµνασίου Προαστίου τον Οκτώβριο Για το σχεδιασµό, την ανάπτυξη, τη δηµιουργία, τη διαχείριση και την αξιολόγηση του ΔΠΜ, αξιοποιήθηκαν το Οκτάγωνο Πλαίσιο Εργασίας του Khan, η µέθοδος των Σχεδίων Εργασίας (Μέθοδος Project), οι βασικές αρχές της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και ο «Πρακτικός Οδηγός Χρήσης για τον Εκπαιδευτή της Πλατφόρµας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου» του ΠΣΔ (Κάργα κ.ά., 2008). Το πλαίσιο εργασίας του Khan περιλαµβάνει οκτώ διαστάσεις: το θεσµικό πλαίσιο, την παιδαγωγική διάσταση, την τεχνολογική διάσταση, το σχεδιασµό της διεπαφής, την αξιολόγηση, τη διαχείριση, τις πηγές και την ηθική διάσταση. Κάθε επιµέρους διάσταση στο πλαίσιο αναπαριστά µια κατηγορία θεµάτων που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αυτά τα θέµατα βοηθούν στην οργάνωση της σκέψης και εξασφαλίζουν το σχεδιασµό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων µε νόηµα για τους µαθητές (Singh, 2003). Εικόνα 1: Το Μοντέλο της Συνδυαστικής ή µικτής µάθησης του Khan

5 Πρακτικά 5 th CIE Η Ψηφιακή Τάξη του Γυµνασίου Προαστίου Η «Ψηφιακή Τάξη του Γυµνασίου Προαστίου» (http://elearning.sch.gr/course/view.php?id=242) δηµιουργήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2009 και έφτασε σε λειτουργικό επίπεδο στο τέλος του ίδιου µήνα, στο ΠΣΔ µέσω της πλατφόρµας LMS (Learning Management System) του ανοικτού λογισµικού Moodle. Προτιµήθηκε η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση, επειδή µπορεί να προσφέρει στον εκπαιδευτή ένα περιβάλλον σύγχρονης εκπαίδευσης, σε ένα απόλυτα ασφαλές και προστατευµένο διαδικτυακό περιβάλλον (οι µαθητές εγγράφηκαν χρησιµοποιώντας κωδικούς του ΠΣΔ, που τους χορηγήθηκαν µέσω της σχολικής µονάδας), µε τη δηµιουργία δοµής µαθήµατος, περιγραφή και πληροφορίες. Επίσης ο εκπαιδευτής µπορεί να αποθηκεύσει έγγραφα σχετικά µε τους εκπαιδευόµενους, να δηµιουργήσει µια ηλεκτρονική ατζέντα µε σηµαντικά γεγονότα για τους εκπαιδευόµενους, να κάνει ανακοινώσεις, να τοποθετεί θέµατα εργασιών, να δηµιουργεί τεστ και κουίζ για αξιολόγηση και αναστοχασµό-ανατροφοδότηση του µαθησιακού αποτελέσµατος (Καµπουράκης-Λουκής,2006). Στις αρχές Νοεµβρίου 2009, πραγµατοποιήθηκε η πρώτη εγγραφή και µέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2010, είχαν ήδη εγγραφεί οι 31 µαθητές (11 αγόρια και 20 κορίτσια) της Α τάξης του Γυµνασίου Προαστίου. Δηµιουργήθηκαν ενότητες για αρκετά από τα µαθήµατα της Α τάξης του σχολείου, τα Θρησκευτικά, την Ιστορία, τα Μαθηµατικά, τη Γεωγραφία, τη Βιολογία και τη Γαλλική Γλώσσα (Δυστυχώς, οι συνάδελφοι ειδικοτήτων, δεν ακολούθησαν την προσπάθεια, µε αποτέλεσµα οι άλλες ενότητες, πλην των Θρησκευτικών να µη λειτουργήσουν, παρά ελάχιστα). Στις ενότητες αυτές χρησιµοποιήθηκε ειδικά σχεδιασµένο εκπαιδευτικό υλικό και έγινε µεγάλη προσπάθεια για τη συστηµατική υποστήριξη του εκπαιδευόµενου. Φυσικά αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας, που πρόσφερε η πλατφόρµα Moodle, µε τη δηµιουργία forum, µιας περιοχής συζητήσεων και ενός chat-room, για σύγχρονη επικοινωνία ανάµεσα στον καθηγητή του µαθήµατος και τους µαθητές ή ανάµεσα στους µαθητές πρβλ. Κάργα κ.ά α ). Τέλος, ιδιαίτερη σηµασία δόθηκε και στην παροχή συµβουλών για την ασφαλή περιήγηση στο Διαδίκτυο µε τη µορφή κειµένων και υπερσυνδέσµων προς ιστοσελίδες σχετικές µε το θέµα (Safer Internet Safe Line ). Η δοµή του τηλεµαθήµατος βασίστηκε στη δοµή του αναλυτικού προγράµµατος και του βιβλίου, χωρισµένη στις ενότητες του βιβλίου των Θρησκευτικών της Α Γυµνασίου Παλαιά Διαθήκη: Η προϊστορία του Χριστιανισµού. Σύµφωνα µε το διδακτικό µοντέλο του Keller, για τη δηµιουργία ελκυστικών αλλά και αποτελεσµατικών «ζωντανών» εκπαιδευτικών εµπειριών απαιτείται: η πρόκληση και η διατήρηση της προσοχής και του ενδιαφέροντος των µαθητών, ο συσχετισµός της µάθησης µε το συγκεκριµένο πλαίσιο εργασίας των µαθητών και µε την επίλυση

6 6 Conferrence on Informatics in Education 2013 προβληµάτων της πραγµατικής ζωής, η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης των µαθητών ούτως ώστε να εµπιστευτούν τις δυνάµεις τους παραµένοντας ενεργοί µέτοχοι στη διαδικασία της µάθησης και η παροχή ευκαιριών στους µαθητές να χρησιµοποιήσουν τις νέες γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν και να νιώσουν ευχαριστηµένοι µε τα αποτελέσµατα των µαθησιακών τους εµπειριών (Χαραλαµπίδη & Μαυρουδή, 2007). Έτσι, σε κάθε ενότητα προσφέρονταν υποστηρικτικά κείµενα, υπερσύνδεσµοι και πολυµεσικό υλικό, που δεν υπήρχαν στο αντίστοιχο σχολικό εγχειρίδιο. Το υλικό αυτό µπορεί να δηµιουργήσει προϋποθέσεις ενεργούς ανάµιξης και συµµετοχής του εκπαιδευοµένου, ώστε να διατηρηθεί αµείωτο το ενδιαφέρον. Καλλιεργείται έτσι η ατοµική πρωτοβουλία του µαθητή, αφού δηµιουργούνται συνθήκες µάθησης και έρευνας (Αναστασίου κ.ά. 2010). Δόθηκε µεγάλη προσοχή στο υποστηρικτικό υλικό, το οποίο είναι τόσο ώστε να µην κουράζει το µαθητή. Το περιεχόµενο των κειµένων, των υπερσυνδέσµων και του πολυµεσικού υλικού (εικόνα και ήχος) ελέγχθηκαν από τον εκπαιδευτικό, τόσο για την ακρίβεια και το εύρος κάλυψης του αντικειµένου, όσο και για την ποιότητα των πληροφοριών (Τζιµογιάννης 2007). Τα βίντεο από επιλεγµένους διαδικτυακούς τόπους, χρησιµοποιήθηκαν και στη διδακτική διαδικασία στη διάρκεια της πρόσωπο µε πρόσωπο διδασκαλίας, στην κλασική τάξη. Τα βίντεο, ιδιαίτερα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, χρησιµοποιούνται για να βελτιώσουν τη µαθητική και διδακτική διεργασία. Η εκπαιδευτική τους αξία συνίσταται στη δυναµική της κινούµενης εικόνας και των ευκαιριών που δηµιουργεί για την υιοθέτηση καινοτόµων και εναλλακτικών διδακτικών τεχνικών και την υποστήριξη διδακτικών καταστάσεων που είναι δυνατό να βελτιώσουν την ποιότητα της µάθησης και να συµβάλουν στην ανάπτυξη των γνωστικών και συναισθηµατικών ικανοτήτων των µαθητών (Romiszowski, 1986 & Keegan, 2001). Αξιοποιώντας τα παραπάνω, δόθηκαν στους µαθητές της Α τάξης θέµατα εργασιών για το µάθηµα των Θρησκευτικών (Το οικολογικό πρόβληµα, από την ενότητα 25 του βιβλίου της Α Γυµνασίου), τα οποία επέλεξαν µε βάση τις αρχές της µεθόδου των Σχεδίων Εργασίας. Η ερευνητική διαδικασία και η οµαδική συνεργασία των οµάδων ολοκληρώθηκε σε ένα χρονικό ορίζοντα δύο µηνών. Οι µαθητές χρησιµοποίησαν τους φορητούς Η/Υ τους, τη σύνδεση στο Διαδίκτυο που πρόσφερε ο Δήµος Σελλάνων µε ένα τοπικό ασύρµατο ευρυζωνικό δίκτυο (Μ.Α.Ν.) και, κάθε οµάδα που ολοκλήρωνε την εργασία, αναρτούσε τα αποτελέσµατα στην ενότητα Εργασίες, που δηµιουργήθηκε στην «Ψηφιακή Τάξη». Με τον τρόπο αυτό η µορφή αυτή της αυτοκαθοδηγούµενης µάθησης πραγµατοποιήθηκε µε ατοµική πρωτοβουλία στο ρυθµό που όριζε κάθε µαθητής ενώ η συνεργατική µάθηση προέκυψε µέσα από την δυναµική επικοινωνία των µαθητών µε αποτέλεσµα το µοίρασµα της γνώσης (Singh, 2003).

7 Πρακτικά 5 th CIE Εικόνα 2: Η εργασία για το Οικολογικό πρόβληµα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον Η αξιολόγηση στοχεύει στη βελτίωση της µάθησης. Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να διατυπώσουν στόχους και έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στους µαθητές ανατροφοδότηση για τη µάθησή τους (Hattie & Timperly, 2007), όχι µόνο δηλώνοντας µε σαφήνεια στους µαθητές τί έχουν µάθει, αλλά δίνοντάς τους πληροφορίες και για το πώς να µαθαίνουν. Η ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης για τη µάθηση συµβάλλει στη διαδικασία σκέψης του µαθητή σχετικά µε την εκπαίδευσή του, δίνοντας έµφαση στην αξιολόγηση ως µια µετα-γνωστική διαδικασία. Αυτού του είδους τα τεστ θεωρούνται αξιόπιστα και έγκυρα εργαλεία µέτρησης της επίδοσης των µαθητών. Συγκροτούνται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, πολλαπλής απάντησης, συµπλήρωσης, σύζευξης, συσχέτισης, επιλογής της ορθής απάντησης κλπ (Καπετσώνης, 2012). Για τους λόγους αυτούς, δόθηκε ιδιαίτερα σηµαίνουσα σηµασία στην ανατροφοδότηση και αξιολόγηση του µαθησιακού αποτελέσµατος µε τη δηµιουργία από τον υπεύθυνο καθηγητή κουίζ ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, τόσο ασύγχρονα, όσο και σύγχρονα. Τα κουίζ δηµιουργήθηκαν από το διδάσκοντα και αποτελούνταν από ερωτήσεις πολλαπλώς επιλογών πάνω στα µαθήµατα που διδάσκονταν οι µαθητές «πρόσωπο µε πρόσωπο». Σε αυτά τα κουίζ οι µαθητές είχαν πρόσβαση, µέσω του ΔΠΜ από οποιονδήποτε Η/Υ, οπουδήποτε και σε χρόνο που επέλεγαν οι ίδιοι (αρχές της εκπαίδευσης από απόσταση) (Γκίκας, 2013). Κατά τη διάρκεια του Β τριµήνου, δηµιουργήθηκε από το διδάσκοντα ένα κουίζ που περιελάµβανε είκοσι ερωτήσεις, ήταν σταθµισµένο και είχε ως στόχο να διαπιστωθεί, στο τέλος της µαθησιακής διαδικασίας (Διαγώνισµα Β τριµήνου), το αποτέλεσµα της µάθησης. Στις 23 Φεβρουαρίου 2010, όλοι οι µαθητές έφεραν στην τάξη τους φορητούς Η/Υ τους, ακολούθησαν το πρωτόκολλο σύνδεσης και χρησιµοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς σύνδεσης στο Π.Σ.Δ., συνδέθηκαν στο περιβάλλον της «Ψηφιακής Τάξης του Γυµνασίου Προαστίου». Κάθε µαθητής είχε πρόσβαση στο κουίζ από τον Η/Υ του. Οι ερωτήσεις εµφανιζόταν στη οθόνη του καθενός τυχαία

8 8 Conferrence on Informatics in Education 2013 (επιλογή του Moodle). Το κουίζ, µπορούσε κάποιος να το εκτελέσει µόνο µία φορά, ήταν προγραµµατισµένο να ολοκληρωθεί σε συγκεκριµένο χρόνο (στην οθόνη κάθε µαθητή υπήρχε ρολόι που µετρούσε το χρόνο), αρκετό ώστε να προλάβει να ολοκληρώσει τις απαντήσεις και να ελέγξει την ορθότητά τους. Όταν κάθε µαθητής ολοκλήρωνε την προσπάθειά του, επέλεγε να οριστικοποιήσει τις επιλογές του. Τότε είχε άµεση πρόσβαση στη βαθµολογία του (στην εικοσάβαθµη κλίµακα) και ανατροφοδότησης όλων των ερωτήσεων του κουίζ (πράσινο χρώµα για τις σωστές, πορτοκαλί για τις µερικώς σωστές και κόκκινο για τις λανθασµένες). Το περιβάλλον ήταν ρυθµισµένο από το διδάσκοντα, ώστε οι µαθητές να έχουν συνεχή ανατροφοδότηση της αξιολόγησής (Γκίκας, 2013). Με αφετηρία Πρόγραµµα Πολιτιστικών Θεµάτων, αξιοποιήθηκε η πλατφόρµα Moodle, η οποία είχε τη δυνατότητα δηµιουργίας ηλεκτρονικών και διαδικτυακών λεξικών κάθε είδους (Κάργα κ.ά α ). Με βάση τις αρχές του εποικοδοµισµού, των συνεργατικών µορφών µάθησης και της Μεθόδου project, όπως προαναφέρθηκε, οι µαθητές ερεύνησαν, ρώτησαν, κατέγραψαν και δηµιούργησαν ένα ηλεκτρονικό λεξικό µε τίτλο: «ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΛΛΑΝΩΝ». Συµµετείχαν οι περισσότεροι µαθητές της Α τάξης, δηµιουργώντας ένα ψηφιακό λεξικό συγκεντρώνοντας και καταγράφοντας πάνω από πεντακόσιες (500) λέξεις του γλωσσικού ιδιώµατος της Θεσσαλίας και ιδιαίτερα του τόπου τους, της περιοχής του πρώην Δήµου Σελλάνων. Ο πρώην Δήµος Σελλάνων Καρδίτσας περιελάµβανε το Προάστιο, ως έδρα του Δήµου, την Αγία Τριάδα, τα Καλογριανά, το Πεδινό, τη Μαραθέα και την Κόρδα. Στο Γυµνάσιο και ΓΕ.Λ Προαστίου, φοιτούν επίσης µαθητές από τα Σερβωτά (Γκίκας, 2012). Εικόνα 3: Το θέµα του Ψηφιακού λεξικού στο εκπαιδευτικό περιβάλλον Ειδικότερα, οι µαθητές οργανώθηκαν σε πέντε οµάδες. Η κατηγοριοποίηση σχετιζόταν µε τον τόπο κατοικίας. Σε κάθε οµάδα υπήρχε ένας συντονιστής, ο οποίος και συγκέντρωνε στον Η/Υ του τις λέξεις που έφερναν οι µαθητές και αυτός ήταν εκείνος που ανέβαζε τις λέξεις στη «Ψηφιακή Τάξη». Η διάρκεια του προγράµµατος ήταν πέντε µήνες, από το Νοέµβριο 2009 έως τον Απρίλιο Από τους µαθητές ζητήθηκε να ρωτήσουν, να µάθουν και να καταγράψουν λέξεις του παραδοσιακού

9 Πρακτικά 5 th CIE γλωσσικού ιδιώµατος που µιλιέται στην περιοχή του πρώην Δήµου Σελλάνων. Χρησιµοποίησαν τους φορητούς Η/Υ τους, το πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου MS Word και τον Internet Explorer για να συνδεθούν στο Διαδίκτυο και στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Γκίκας, 2012). Επίσης δηµιουργήθηκε µια ενότητα µε προσεκτικά επιλεγµένα παιχνίδια γνώσεων και επιδεξιότητας, σε µορφή flash. Το παιχνίδι αποτελεί το καταλληλότερο µέσο παρακίνησης, αφού θεωρείται σύµφυτο µε την ψυχοσύνθεση του παιδιού και µαζί µε τη φαντασία και το όνειρο αποτελούν κεντρικές έννοιες της δηµιουργικότητας. Εξάλλου, χάνοντας την παιγνιώδη διάθεσή µας, είναι δυνατό να χάσουµε και τη δηµιουργικότητά µας (Νηµά, 2002). Όλο το υποστηρικτικό υλικό χρησιµοποιήθηκε, τόσο στην παραδοσιακή τάξη όσο και Ασύγχρονα, από απόσταση, σύµφωνα και µε τις αρχές της Συνδυαστικής- Υποστηρικτικής µάθησης. Η όλη διαδικασία πραγµατοποιήθηκε µέσω των Η/Υ των µαθητών, που συνδέονταν όλοι στο ασύρµατο δίκτυο του σχολείου, χρησιµοποιώντας τους κωδικούς του ΠΣΔ. Διάγραµµα 1: Η επισκεψιµότητα των δραστηριοτήτων της Ψηφιακής τάξης 3.2 Η συνέχεια το (Γυµνάσιο Προαστίου Α τάξη & Γυµνάσιο Προαστίου Β τάξη) Η Ψηφιακή τάξη του Γυµνασίου Προαστίου ολοκλήρωσε τον κύκλο της, µε το τέλος της σχολικής χρονιάς Οι µαθητές, που χρησιµοποίησαν για πρώτη φορά ένα τέτοιο Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιβάλλον Μάθησης, το χαρακτήρισαν ως ενδιαφέρον, θετικό και κάτι που δεν είχαν ξαναδεί, κάτι καινούριο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σε σχετική ερώτηση του τελικού ερωτηµατολογίου, όλοι οι µαθητές απάντησαν ότι επιθυµούν τη συνέχιση της ψηφιακής τάξης και το επόµενο σχολικό έτος, στη Δεύτερη τάξη του Γυµνασίου πλέον (Γκίκας, 2010).

10 10 Conferrence on Informatics in Education 2013 Με το ενδιαφέρον των µαθητών να παραµένει αµείωτο, µε την αρχή της νέας χρονιάς και των µαθηµάτων, δηµιουργήθηκε ένα νέο ΔΠΜ Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (http://e-learning.sch.gr/course/view.php?id=306). Η δοµή του ήταν σχεδόν πανοµοιότυπη µε το προηγούµενο. Το περιβάλλον ήταν κλειστό, προσβάσιµο µόνο στους µαθητές της τάξης, µε τους ίδιους κωδικούς, που είχαν από την περσινή χρονιά και τοποθετήθηκε υποστηρικτικό υλικό µόνο για το µάθηµα των Θρησκευτικών, της Β Γυµνασίου. Η δοµή του τηλεµαθήµατος ακολούθησε τη δοµή του αναλυτικού προγράµµατος και του βιβλίου, χωρισµένη στις ενότητες του βιβλίου των Θρησκευτικών της Β Γυµνασίου Καινή Διαθήκη. Ο Ιησούς Χριστός και το έργο του. Σε κάθε ενότητα αναρτήθηκαν υποστηρικτικά κείµενα, υπερσύνδεσµοι και πολυµεσικό υλικό, προς την αντίστοιχη του σχολικού εγχειριδίου. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατό να δηµιουργούνται προϋποθέσεις ενεργούς ανάµιξης και συµµετοχής του εκπαιδευοµένου, ώστε να διατηρηθεί αµείωτο το ενδιαφέρον και να καλλιεργείται έτσι η ατοµική πρωτοβουλία του µαθητή, αφού γεννιούνται συνθήκες µάθησης και έρευνας (Αναστασίου κ.ά, 2010). Τη δεύτερη αυτή χρονιά εφαρµογής, διενεργήθηκαν και τα δύο διαγωνίσµατα (Α και Β τριµήνου) µε τον ίδιο ηλεκτρονικό τρόπο. Το διαγώνισµα του Α τριµήνου διενεργήθηκε µε απόλυτη επιτυχία και χωρίς τεχνικά προβλήµατα στις 26 Νοεµβρίου Έλαβαν µέρος οι τριάντα ένας µαθητές της Β τάξης και όλοι ολοκλήρωσαν τις είκοσι ερωτήσεις του κουίζ. Στις 24 Φεβρουαρίου 2011 διενεργήθηκε µε απόλυτη επιτυχία και το διαγώνισµα του Β τριµήνου (Γκίκας, 2013). Ενδιάµεσα οι µαθητές είχαν πρόσβαση και σε κουίζ εξάσκησης, τα οποία δηµιουργήθηκαν από τον διδάσκοντα. Παράλληλα, για τους νεοεισερχόµενους µαθητές της Α τάξης, δηµιουργήθηκε αντίστοιχο ΔΠΜ, (http://e-learning.sch.gr/course/view.php?id=321) στηριζόµενο στην εµπειρία της προηγούµενης χρονιάς, για το µάθηµα των Θρησκευτικών Παλαιά Διαθήκη. Η προϊστορία του Χριστιανισµού, µε δοµή όπως περιγράφηκε παραπάνω. Οι µαθητές της Α τάξης απέκτησαν λογαριασµούς στο ΠΣΔ και την 1η Οκτωβρίου 2010, ξεκίνησε η λειτουργία της Ψηφιακής Α Τάξης του Γυµνασίου Προαστίου Καρδίτσας. Το εγχείρηµα αυτό, συνιστούσε µια ολοκληρωτική εξ Αποστάσεως Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση, αφού το ΔΠΜ, προσφέρθηκε µόνο στους µαθητές που είχαν πρόσβαση στο Διαδίκτυο από το σπίτι τους. Η δοµή ακολούθησε τη δοµή του σχολικού εγχειριδίου. Σε κάθε κεφάλαιο αναρτήθηκαν υπερσύνδεσµοι, φωτογραφίες, πολυµεσικό υλικό και φυσικά κουΐζ µε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, τα οποία είχαν τη χρησιµότητα ανατροφοδότησης και ελέγχου της µάθησης στο συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο.

11 Πρακτικά 5 th CIE Συµπεράσµατα Ύστερα από δύο χρόνια εφαρµογής και τη δηµιουργία τριών Διαδικτυακών Περιβαλλόντων Μάθησης, για τη διδασκαλία του µαθήµατος των Θρησκευτικών, οι µαθητές της Α και Β τάξης του Γυµνασίου Προαστίου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν, πέρα από το µοντέλο της «πρόσωπο µε πρόσωπο» διδασκαλίας στο φυσικό χώρο του σχολείου και την εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση µε τη χρήση των ΤΠΕ. Με την εφαρµογή ΔΠΜ, η παραγωγή της µάθησης, µετατοπίστηκε από το διδάσκοντα ως µεταδότη της γνώσης και τους µαθητές ως παθητικούς δέκτες (δασκαλοκεντρικό µοντέλο), σε πιο µαθητοκεντρικά περιβάλλοντα, όπου ο ρόλος του καθηγητή είναι υποστηρικτικός κι ενθαρρύνει την αυτοκαθοδηγούµενη µάθηση, την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και την ανάπτυξη ψηφιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων των µαθητών. Το ψηφιακό, υποστηρικτικό υλικό που αναρτήθηκε στην «Ψηφιακή τάξη του Γυµνασίου Προαστίου» και στις συνέχειές της, ελεγµένο ως προς την ποιότητά του και την ακρίβειά του, χρησιµοποιήθηκε από το µαθητή όποτε εκείνος επέλεγε, απαλλαγµένος από χωροχρονικούς περιορισµούς. Ενθαρρύνθηκε η συµµετοχή των µαθητών στο ΔΠΜ, γεγονός που οδήγησε σε συνεργατική αλλά και αυτοκαθοδηγούµενη µάθηση, αφού αρκετές από τις δραστηριότητες που θα εξελίσσονταν στη φυσική τάξη, µετατοπίστηκαν σε ένα ΔΠΜ. Με τον τρόπο αυτό αναδύθηκε ως πρόσθετη παιδαγωγική αξία µια εναλλακτική προσέγγιση στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., όπου ο µαθητής είχε ενεργή συµµετοχή στην οικοδόµηση της γνώσης του καθώς και συµµετοχή στη διαµόρφωση της συλλογικής γνώσης µε δραστηριότητες που ενίσχυσαν την αλληλεπίδρασή του µε το µαθησιακό υλικό, χρησιµοποιώντας ως µέσο τον Η/Υ του και χώρο το διαδίκτυο. Τελικά, οι µαθητές φαίνεται ότι ενίσχυσαν τις σύγχρονες και ασύγχρονες διαδράσεις, και οδηγήθηκαν στη γνώση ότι ο Η/Υ που τους δόθηκε στην Α Γυµνασίου µπορεί να χρησιµεύσει ως ένα γνωστικό εργαλείο, προς τον ψηφιακό εγγραµµατισµό. Τέλος, προσδοκούµε, η «Ψηφιακή τάξη», να αποτελέσει ένα πρότυπο µάθηµα τηλεκπαίδευσης µε στόχο όχι µόνο να συνεισφέρει στη διαδικασία της ψηφιακής αλλαγής, αλλά και να ικανοποιεί τους µαθητές, ώστε να αισθάνονται το σχολείο ως ένα µέρος όπου «µαθαίνουν πώς να µαθαίνουν». Τα ανωτέρω συνοψίζονται περιεκτικά στο σχόλιο που έγραψε ένας µαθητής/τρια στην τελική αξιολόγηση: «Η ψηφιακή Β τάξη ήταν υπέροχη Τα κουιζ ηταν αρκετά ευκολα και µας βοήθησαν παρα πολυ.. Τελος µου αρεσε παρα πολυ το λεξιλογιο που γραφαµε λεξεις που λενε οι παπουδες µας στην καθηµερινη τους ζωη και εµπλουτισαµε τις γνωσεις µας για την λαογραφια του τοπου µας. ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΩΣΩ ΤΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ Γκ και τον παρακαλω να συνεχισει την ψηφιακη ταξη...»

12 12 Conferrence on Informatics in Education 2013 Αναφορές Bonk, C. J., Olson, T. M., Wisher, R. A., & Orvis, K. L. (2002). Learning From Focus Groups: An Examination of Blended Learning. Journal of Distance Education, Vol. 17, No 3, pp Jonassen, D.H Toward a design theory of problem solving. Educational Technology: Research & Development. Hattie, J. & Timperly, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, Vol. 77, N.1, pp Romiszowski, A. (1986). Developing auto-instructional materials. London: Kogan Page. Singh, H. (2003). Building Effective Blended Learning Programs. Issue of Educational Technology, Vol. 43, No. 6, pp Vygotsky, L. (1978). Mind in society. Cambridge, MA: Harvard University Press. Αναστασιάδης, Π. (2007). Η Διδακτική Αξιοποίηση της Διαδραστικής Τηλεδιάσκεψης στο Σύγχρονο Σχολείο: Κοινωνικο Εποικοδοµιστική Προσέγγιση. Στο Α. Λιοναράκης (Επιµ) Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Αθήνα Νοεµβρίου, Αναστασίου Α., Ανδρούτσου Δ., Γεωργάλας Π. (2010). Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συµπληρωµατική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δηµοτικό σχολείο, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΤΠΕ, Κόρινθος, Σεπτέµβριος Ανακτήθηκε από τη Διαδικτυακή διεύθυνση: Γκίκας Α. (2010). Ψηφιακή Τάξη Μια περίπτωση αξιοποίησης των µαθητικών Η/Υ στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση, άρθρο στο Διαδικτυακό περιοδικό i-teacher.gr, τ.2 Ιανουάριος Ανακτήθηκε από τη Διαδικτυακή διεύθυνση:, σ.σ ).

13 Πρακτικά 5 th CIE Γκίκας Α. (2012). «Η Δηµιουργία ενός Ηλεκτρονικού Λεξικού για τη Διάσωση του τοπικού ιδιώµατος του Δήµου Σελλάνων», στο 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαϊκός Πολιτισµός και Εκπαίδευση, Καρδίτσα, Γκίκας Α. (2013). «Μια διαφορετική τεχνική αξιολόγησης µαθητών µε την αξιοποίηση των µαθητικών Η/Υ και του περιβάλλοντος Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου», στο: Α. Λαδιάς, Α. Μικρόπουλος, Χ. Παναγιωτακόπουλος, Φ. Παρασκευά, Π. Πιντέλας, Π. Πολίτης, Σ. Ρετάλης, Δ. Σάµψων, Ν. Φαχαντίδης, Α. Χαλκίδης (επιµ.), Πρακτικά Εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστηµονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων, Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Πειραιάς, Μαΐου Ανακτήθηκε , από τη Διαδικτυακή διεύθυνση: Καµπουράκης Γ. & Λουκής Ε. (2006). e-λεκτρονική µάθηση, Αθήνα, Κλειδάριθµος. Κανάκης Ι. (1987). Διδασκαλία και µάθηση µε σύγχρονα µέσα επικοινωνίας, Αθήνα, Γρηγόρης. Καπετσώνης Κ. (2012). Η αξιολόγηση του µαθητή. Ανακτήθηκε 23/08/2013, από τη Διαδικτυακή διεύθυνση: Καραγιαννίδης Χ. (2009). Αξιοποίηση των Διαδικτυακών Περιβαλλόντων Μάθησης. Το Περιβάλλον η-τάξη. Πρακτικά του 1ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» ΕΤΠΕ. Βόλος, Απριλίου Ανακτήθηκε , από τη Διαδικτυακή διεύθυνση: Κάργα Σ., Κατσάνα Α. (2008). «Πρακτικός Οδηγός Χρήσης για τον Εκπαιδευτή της Πλατφόρµας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου», Πανεπιστήµιο Μακεδονίας και Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος Ανακτήθηκε , από τη Διαδικτυακή διεύθυνση: Κάργα Σ, Κατσάνα Α, Μαργαρίτης Κ. (2008 α ). Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ηµαθίας, «Ψηφιακό υλικό για την υποστήριξη του παιδαγωγικού έργου

14 14 Conferrence on Informatics in Education 2013 των εκπαιδευτικών», Νάουσα Ανακτήθηκε , από τη Διαδικτυακή διεύθυνση: Κάργα Σ., Κατσάνα Α., Τρίµµη Φ. (2013). Οδηγός για το Σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5), Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. Ανακτήθηκε , από τη Διαδικτυακή διεύθυνση: Keegan, D. (2001). Η ευρωπαϊκή πανεπιστηµιακή εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην αυγή της τρίτης χιλιετίας, στο D. Keegan (επιµ.) Απόψεις και προβληµατισµοί για την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αθήνα: Προποµπός, σσ Κόµης, Β. (2004). Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρµογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. Ματσαγγούρας Η. (2006). Η διαθεµατικότητα στη σχολική γνώση. Αθήνα: Γρηγόρης. Μητροπούλου Β. & Γκίκας Α. (2012). Χρήση της Τηλεδιάσκεψης στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση για την Πρακτική άσκηση φοιτητών της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ στη διδασκαλία του µαθήµατος των Θρησκευτικών. Πρακτικά του 9ου Συνεδρίου της ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ, «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.», Αθήνα Οκτωβρίου Νηµά Ε. (2002). Δηµιουργικότητα και σχολικές επιδόσεις µαθητών γυµνασίου. Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη. Παγγέ, Τ. (2004). «Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση», Ηπειρωτικά Γράµµατα, έτος Γ, 5, σσ Παρούτσας Δ. (χχ). Διαφορές συµβατικής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ανακτήθηκε στις από τη Διαδικτυακή διεύθυνση: Τζιµογιάννης Α. (2007). Το παιδαγωγικό πλαίσιο αξιοποίησης των ΤΠΕ ως εργαλείο κριτικής και δηµιουργικής σκέψης, στο: Βασίλης Κουλαϊδής (επιµέλεια). Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη Κριτικής Δηµιουργικής Σκέψης. Αθήνα, ΟΕΠΕΚ.

15 Πρακτικά 5 th CIE Χαραλαµπίδη Μ. & Μαυρουδή Μ. (2007). Blended Learning. Εργασία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα: «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» του Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ. Abstract Nowadays, worldwide, there is a tendency of distance education's (elearning) development, as well as conventional - traditional, providing additional supportive educational materials, teaching support, school activities, etc., for fulfilling the needs of conventional educational system. The classic way of teaching, in order to cover the challenging needs of today interesting, must be enriched with new forms, which can be complementary to it. In this paper we present the evolution of creation, management and Virtual Digital Classes and corresponding Web-based Environment Learning as a complement to conventional school class, using techniques of Asynchronous elearning. This project that has utilized the netbooks of high school students of Proastio (located in Karditsa, Central Greece) aims to support Religious class both in educational process and for distance (Blended - Supportive Learning). The objectives were: a) an alternative approach to teaching applications of ICT through creation of new learning environments that can contribute to the process of digital switchover in the educational process and b) to show that ICT's use can develop high-level skills and capacities, improve the development and expression of new ideas, exchange and share information, grow critical and thought capacities. Keywords: Asynchronous Distance Learning, Blended - Supportive learning, Web-based Learning Environments, Religion Education.

Η Ψηφιακή τάξη του Γυμνασίου Προαστίου Μια περίπτωση Διαδικτυακής Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Η Ψηφιακή τάξη του Γυμνασίου Προαστίου Μια περίπτωση Διαδικτυακής Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η Ψηφιακή τάξη του Γυμνασίου Προαστίου Μια περίπτωση Διαδικτυακής Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Αλέξανδρος Γκίκας Καθηγητής ΠΕ01 MSc, Γυμνάσιο Προαστίου

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών 3 η Ανακοίνωση 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http:// e-learning.sch.gr http://opensoft.sch.gr Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Α. Παναγιωτόπουλος, Γ. Αντωνέλου, Α. Καμέας Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.), Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σταμάτης Νικόλαος. Δρ. Χημικός (Ph.D., M.Sc.), Γενικό Λύκειο Ευηνοχωρίου nstamat@teimes.

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σταμάτης Νικόλαος. Δρ. Χημικός (Ph.D., M.Sc.), Γενικό Λύκειο Ευηνοχωρίου nstamat@teimes. Αξιοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS (Learning Activity Management System) κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης Β' τάξης Γενικού Λυκείου Σταμάτης

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση Σταµάτης ηµοσθένης Τµήµα Πληροφορικής Α.ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΠΣ ΕΠΕΑΕΚ Πολλαπλές

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1 Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθαίνουμε Γεωλογία- Γεωγραφία Α Γυμνασίου στον Διαδραστικό Πίνακα» και η αξιοποίησή του στη διδασκαλία του μαθήματος «Ο πλανήτης Γη» Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Απόψεις EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy Γιατίοιορισμοίενόςκλάδουείναισημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκϖαίδευση αϖό Αϖόσταση ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin

E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin Bart Soethaert Λουκία Στέφου E-Learning στην Έδρα Νεοελληνικών Σπουδών Εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηλεκτρονική Μάθηση Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Εικονική αίθουσα διδασκαλίας Τεχνολογίες Τηλεδιάσκεψης Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Ηλεκτρονική Μάθηση σε Εξατομικευμένο Ρυθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης http:// e-learning.sch.gr Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής kmarg@uom.gr Κάργα Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα αυτή στοχεύει στη διερεύνηση της επίδρασης μιας νέας μεθόδου διδασκαλίας και μάθησης -μέσα σε ένα περιβάλλον λογισμικού Η/Υ- στην ενίσχυση της εννοιολογικής μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

One Laptop Per Child

One Laptop Per Child One Laptop Per Child Παρουσίαση του μαθητικού υπολογιστή Αν. Καθηγητής Τσινάκος Αύγουστος, Προϊστάμενος, Τμ. Βιομηχανικής Πληροφορικής TEI Kαβάλας tsinakos@teikav.edu.gr Γιατί μας αφορά ή όλη προσπάθεια?

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1283 Αξιοποίηση Διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων Σ. Παπαδημητρίου Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, ΥΠΔΒΜΘ, sofipapadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5.1 Εισαγωγή 5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της συντελούμενης αλλαγής 5.3 Οι νέες προτεραιότητες 5.4 Τα συστατικά στοιχεία του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Oμάδα Ά Εισαγωγή Η ολοένα και αυξανόμενη πρόοδος στις τεχνολογίες και υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού Web, διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση της ηλεκτρονικής µάθησης στην Πληροφορική Γυµνασίου

Αξιοποίηση της ηλεκτρονικής µάθησης στην Πληροφορική Γυµνασίου Αξιοποίηση της ηλεκτρονικής µάθησης στην Πληροφορική Γυµνασίου Λιακοπούλου Ευστρατία, MSc., Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Περίληψη: Η δηµιουργία ηλεκτρονικού µαθήµατος µέσω του ιαδικτύου µε το Moodle µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy 2004-2006 CARDET 1 Απόψεις Γιατί οι ορισμοί ενός κλάδου είναι σημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υλικού

Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υλικού Ανάπτυξη επιμορφωτικού υποστηρικτικού υλικού για την ενσωμάτωση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας ρ και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Πετράκη Δασκάλα Σύμβουλος Σχ.Τ- Υποστηρικτής ΝΑΠ- Πυρήνας ΤΠΕ Π.Ι.Κ Οκτώβριος 2011

Ειρήνη Πετράκη Δασκάλα Σύμβουλος Σχ.Τ- Υποστηρικτής ΝΑΠ- Πυρήνας ΤΠΕ Π.Ι.Κ Οκτώβριος 2011 Ειρήνη Πετράκη Δασκάλα Σύμβουλος Σχ.Τ- Υποστηρικτής ΝΑΠ- Πυρήνας ΤΠΕ Π.Ι.Κ Οκτώβριος 2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ιδέα και θεωρητικό υπόβαθρο Η επιλογή, σχεδιασμός και εφαρμογή της ενότητας στηρίχθηκε: 1. στη φιλοσοφία,

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΛΑΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δημιουργία ψηφιακής τάξης για μαθητές Γυμνασίου με την αξιοποίηση δικτύου ασύρματης πρόσβασης τεχνολογίας Open Mesh, μαθητικών φορητών υπολογιστών και του λογισμικού Simple Machine Forum ΠΛΑΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας. Όραμα και στόχοι του τμήματος 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Θέματα Ψηφιακός Αλφαβητισμός Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Πολυμέσα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Εκπαιδευτικό Λογισμικό Applets

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Ευαγγελία Παυλάτου Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγωγική αξιοποίηση του μαθήματος της Πληροφορικής στην Ειδική Αγωγή - Ευαισθητοποίηση των μαθητών χάριν του περιβάλλοντος. Μία διδακτική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη»

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Ηλεκτρονική τάξη» Ζάφειρας Παναγιώτης 1 Μπίστα Πολυξένη 2, 1 Εκπαιδευτικός 1 ου Λυκείου Παπάγου Μαθηματικός με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ. ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Φαρίδου, Θεολόγος Δημήτριος Χατζημιχαήλ, Φιλόλογος.

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση 1 Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά 2 Περιεχόμενο παρουσίασης: Παρούσα κατάσταση-ελλείψεις-ανάγκες Μεθοδολογίες μάθησης συμβατές

Διαβάστε περισσότερα