Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση"

Transcript

1 Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση Α. Γκίκας Διευθυντής ΓΕΛ Προαστίου, Υπ. Δρ. Θεολογικής σχολής Α.Π.Θ. Περίληψη Σήµερα, σε παγκόσµιο επίπεδο, υπάρχει η τάση αξιοποίησης της Εκπαίδευσης από Απόσταση (Τηλεκπαίδευσης), παράλληλα µε τη συµβατική-παραδοσιακή, παρέχοντας επιπρόσθετο υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό, διδακτική στήριξη, προγράµµατα σχολικών δραστηριοτήτων κλπ, για την κάλυψη αναγκών της τυπικής σχολικής εκπαίδευσης. Ο κλασικός τρόπος διδασκαλίας, προκειµένου να ανταποκριθεί στις προκλητικά ενδιαφέρουσες σηµερινές ανάγκες, οφείλει να εµπλουτιστεί µε νέες µορφές, που µπορούν να λειτουργήσουν συµπληρωµατικά προς αυτή. Στην εργασία παρουσιάζουµε την εξέλιξη δηµιουργίας, διαχείρισης και πορείας Εικονικών Ψηφιακών Τάξεων και αντίστοιχων Διαδικτυακών Περιβαλλόντων Μάθησης (ΔΠΜ), ως συµπλήρωµα της παραδοσιακής τάξης του σχολείου, µε τη χρήση των τεχνικών ψηφιακής µάθησης της Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Με το εγχείρηµα αυτό αξιοποιήθηκαν οι φορητοί Η/Υ των µαθητών του Γυµνασίου Προαστίου Καρδίτσας, για την υποστήριξη του µαθήµατος των Θρησκευτικών τόσο εντός της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όσο και από απόσταση (Συνδυαστική υποστηρικτική µάθηση). Οι στόχοι ήταν: α) µια εναλλακτική προσέγγιση στη διδακτική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. µέσα από τη δηµιουργία ΔΠΜ, που µπορούν να συνεισφέρουν στη διαδικασία της ψηφιακής αλλαγής στην εκπαιδευτική διαδικασία και β) να δείξουµε ότι η χρήση ΤΠΕ µπορεί να καλλιεργήσει δεξιότητες υψηλού επιπέδου, ανάπτυξη και έκφραση ιδεών, ανταλλαγή και διαµοιρασµό πληροφοριών, κριτική επεξεργασία της γνώσης και αναστοχασµό. Λέξεις κλειδιά: Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση, Συνδυαστική- Υποστηρικτική µάθηση, Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης, Θρησκευτικά. 1. Εισαγωγή Ο εκσυγχρονισµός της εκπαίδευσης προκειµένου να συµβαδίσει µε τις σύγχρονες τάσεις αποτελεί αναγκαιότητα αφού µέσω αυτής ο αυριανός πολίτης προετοιµάζεται κατάλληλα για την ένταξη του στην κοινωνία. Έχει υποστηριχθεί η άποψη ότι οι νέες τεχνολογίες, που έχουν κατακλύσει σχεδόν ολοκληρωτικά τη ζωή µας, ασκούν σηµαντική επίδραση στον τρόπο σκέψης, στις διαπροσωπικές σχέσεις καθώς και στις προσδοκίες των ανθρώπων (Παγγέ, 2004). Στο πλαίσιο αυτών των προβληµατισµών, διαµορφώνονται συνεχώς νέα περιβάλλοντα µάθησης που αξιοποιούν την

2 2 Conferrence on Informatics in Education 2013 τεχνολογία, άλλα µε βάση τεχνοκεντρικές και άλλα µε βάση µαθητοκεντρικές αντιλήψεις (Αναστασιάδης, 2007). Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα καινοτόµο µοντέλο διδασκαλίας που κάτω από ορισµένες παιδαγωγικές προϋποθέσεις µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εποχής (Αναστασιάδης, 2007). Βασικό τόπο διεξαγωγής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αποτελεί το Διαδίκτυο, το οποίο εξελίσσεται και βελτιώνεται διαρκώς, δηµιουργώντας νέα εκπαιδευτικά εργαλεία και περιβάλλοντα. Η ενσωµάτωση των νέων αυτών Διαδικτυακών Εργαλείων και Περιβαλλόντων στην εκπαίδευση δηµιούργησε νέα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα στα οποία αναθεωρούνται και ανασχηµατίζονται διδακτικές διαδικασίες, προσεγγίσεις και µεθοδολογίες (Μητροπούλου & Γκίκας (2012). Η γενικευµένη χρήση των ΤΠΕ και ΔΠΜ στην εκπαίδευση επιχειρείται, µε στόχο να εξυπηρετήσει µια µάθηση που εδράζεται σε γνωστικές θεωρίες, όπως αυτή της οικοδόµησης της γνώσης (constructivism), της κατασκευαστικής εποικοδόµησης (constructionism) και του κοινωνικού εποικοδοµισµού (social constructivism) (Κόµης, 2004). Στην παρούσα εργασία (σε αντιδιαστολή µε άρθρο που παρουσιάστηκε στο 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΤΠΕ, όπου περιγράφεται και παρουσιάζεται αναλυτικά η µεθοδολογία αξιολόγησης της µαθησιακής διαδικασίας, µέσω των ΔΠΜ) περιγράφεται και παρουσιάζεται (επιγραµµατικά) ο τρόπος µε τον οποίο δηµιουργήθηκαν τρία ΔΠΜ, για το µάθηµα των Θρησκευτικών στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση και ειδικότερα στο Γυµνάσιο Προαστίου, χρησιµοποιώντας και εφαρµόζοντας στην πράξη παιδαγωγικές αρχές, γνωστικές θεωρίες µάθησης και εκπαιδευτικές τεχνικές. Η αφορµή για όλα αυτά ήταν η ανάγκη χρησιµοποίησης για εκπαιδευτικούς και µαθησιακούς σκοπούς, των φορητών Η/Υ που χορηγήθηκαν το 2009 στους µαθητές της Α Γυµνασίου. Για το λόγο αυτό δηµιουργήθηκαν τα επόµενα δύο χρόνια τρία ΔΠΜ, για την υποστήριξη του µαθήµατος των Θρησκευτικών, που δίδασκε ο εκπαιδευτικός στο σχολείο. Χρησιµοποιήθηκε ένας τύπος Συνδυαστικής µάθησης, βασισµένη στην «πρόσωπο µε πρόσωπο» διδασκαλία και στην Ασύγχρονη και Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση. Αξιοποιήθηκε η πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου και ο µαθητικός Η/Υ. Η εργασία διαρθρώνεται στις εξής δύο ενότητες: στην πρώτη ενότητα επιχειρείται µια ενδεικτική θεωρητική προσέγγιση στις θεωρίες µάθησης µε ΤΠΕ και στο δεύτερο µέρος αναλύονται η εφαρµογή των ΔΠΜ σε συνδυασµό µε την παραδοσιακή διδασκαλία στην τάξη (συνδυαστική µάθηση) και επιγραµµατικά τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την αξιολόγηση (µέσω ερωτηµατολογίου, που συµπλήρωσαν οι µαθητές) στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς εφαρµογής του µοντέλου αυτού του τρόπου µάθησης.

3 Πρακτικά 5 th CIE Παιδαγωγικό πλαίσιο Στην παραδοσιακή Διδακτική τα εποπτικά µέσα είχαν συνήθως σκοπό να εµπλουτίσουν τη διδασκαλία. Στην εκπαιδευτική Τεχνολογία η διαδικασία της διδασκαλίας µάθησης ρυθµίζεται ολικά ή µερικά από τεχνικά µέσα (Κανάκης, 1987). Η θεώρηση ότι ο υπολογιστής µπορεί να χρησιµεύσει ως γνωστικό εργαλείο (computer as a mind tool) και να υποστηρίξει εκείνες τις ανθρώπινες πρακτικές, µέσω των οποίων αναπτύσσεται και οικοδοµείται η γνώση, βασίζεται στις εποικοδοµιστικές θεωρίες µάθησης, που δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη και οικοδόµηση γνωστικών δοµών και εννοιολογικών µοντέλων (Vygotsky, 1978). Σύµφωνα µε τις αντιλήψεις του εποικοδοµητισµού η µάθηση πρέπει να συντελείται σε αυθεντικές καταστάσεις, συνδεόµενη πάντοτε µε τα προσωπικά ενδιαφέροντα των εκπαιδευόµενων (Ματσαγγούρας, 2006). Εξάλλου η γνώση δε µεταβιβάζεται από τον διδάσκοντα στο µαθητή, αλλά οικοδοµείται από αυτόν µε τέτοιο τρόπο, ώστε τα νέα πληροφοριακά στοιχεία να εντάσσονται στα προϋπάρχοντα νοητικά σχήµατα, τροποποιώντας τα µέσω της αφοµοίωσης και αναπροσαρµογής. Ο Jonassen (2000) θεωρεί ότι ο καλύτερος τρόπος για να µπορέσει να οικοδοµήσει κάποιος νέες γνώσεις, είναι και µε τη βοήθεια των υπολογιστικών συστηµάτων. Στην κατεύθυνση αυτή, οι ΤΠΕ και τα ΔΠΜ θεωρούνται ως γνωστικά εργαλεία, που η χρήση τους προτείνεται για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς και την υποστήριξη των µαθητών στην επίλυση προβληµάτων. Τα γνωστικά αυτά εργαλεία, δεν µπορούν να λειτουργήσουν από µόνα τους και να βοηθήσουν τους µαθητές να µάθουν. Οι µαθητές θα πρέπει να έχουν το κίνητρο, τη θέληση και την ετοιµότητα να αναζητήσουν νέες γνώσεις, και να βελτιώσουν τις ήδη υπάρχουσες, σύµφωνα µε τη θεωρία της εκούσιας (θεληµατικής) µάθησης (Καµπουράκης - Λουκής 2006). Η κριτική σκέψη και η ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων δεν θεωρείται µόνο ατοµική υπόθεση, αλλά δίδεται έµφαση στην κοινωνική διάσταση της µάθησης, και ιδιαίτερα στη συνεργατική µάθηση, εστιάζοντας σε ένα πεδίο που αναπτύσσεται δυναµικά τα τελευταία χρόνια, δηµιουργώντας Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης (ΔΠΜ web-based learning environments), αξιοποιώντας υπηρεσίες του Διαδικτύου, όπως η Σύγχρονη και η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση. Τα ΔΠΜ υποστηρίζουν µια σειρά από λειτουργίες που έχουν στόχο τη δηµιουργία και διαχείριση "εικονικών τάξεων" (Καραγιαννίδης 2009) και τα οποία είναι δυνατό να στηρίζονται και σε προγράµµατα συνδυασµένης ή µικτής µάθησης. Είναι µια προσέγγιση που συνδυάζει στον απαραίτητο βαθµό πολλαπλές εκπαιδευτικές τεχνικές και τεχνολογίες. Σ αυτά τα προγράµµατα, ο εκπαιδευτής µπορεί να χρησιµοποιήσει διαφορετικά είδη διδασκαλίας, όπως µία βασισµένη στο διαδίκτυο διδασκαλία µε µία ζωντανή διδασκαλία, να χρησιµοποιήσουν το διαδίκτυο ως συµπλήρωµα µίας ζωντανής διδασκαλίας, ή να συνδυάσει τα τµήµατα µίας δικτυακής εκπαίδευσης που δεν απαιτεί ιδιαίτερη καθοδήγηση µε αυτά στα οποία είναι

4 4 Conferrence on Informatics in Education 2013 απαραίτητη η παρουσία και η καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Τέτοιες «υβριδικές» προσεγγίσεις τη δοµή και το κτίσιµο των οµάδων εργασίας καθώς και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως και τον συµβουλευτικό, διευκολυντικό και τον γενικότερο ρόλο του εκπαιδευτικού (Bonk, Olson, Wisher, and Orvis, 2002). Η όλη προσέγγιση έχει σαν σκοπό την ανάδειξη των βασικών αρχών που απαιτούνται για το σχεδιασµό αποτελεσµατικών σεναρίων, µε την εφαρµογή των οποίων προάγεται η αυτοκαθοδηγούµενη µάθηση, ενθαρρύνεται η εµπλοκή των εκπαιδευόµενων σε αυθεντικές καταστάσεις και καλλιεργούνται οι κοινωνικές δεξιότητες εκπαιδευτών κι εκπαιδευόµενων (Χαραλαµπίδη & Μαυρουδή, 2007). Έτσι, ο µαθητής πρέπει να µαθαίνει µε τη χρήση των ΤΠΕ, παρά για τη χρήση τους, ώστε να επωφελείται και να αξιοποιεί και να χρησιµοποιεί χρηστικά, όλες τις νέες δυνατότητες που του προσφέρουν. 3. Περιγραφή εφαρµογής ΔΠΜ στην εκπαιδευτική διαδικασία Η «Ψηφιακή Τάξη του Γυµνασίου Προαστίου» (http://elearning.sch.gr/course/view.php?id=242) δηµιουργήθηκε από εκπαιδευτικό ΠΕ01 (Θεολόγο) του Γυµνασίου Προαστίου τον Οκτώβριο Για το σχεδιασµό, την ανάπτυξη, τη δηµιουργία, τη διαχείριση και την αξιολόγηση του ΔΠΜ, αξιοποιήθηκαν το Οκτάγωνο Πλαίσιο Εργασίας του Khan, η µέθοδος των Σχεδίων Εργασίας (Μέθοδος Project), οι βασικές αρχές της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και ο «Πρακτικός Οδηγός Χρήσης για τον Εκπαιδευτή της Πλατφόρµας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου» του ΠΣΔ (Κάργα κ.ά., 2008). Το πλαίσιο εργασίας του Khan περιλαµβάνει οκτώ διαστάσεις: το θεσµικό πλαίσιο, την παιδαγωγική διάσταση, την τεχνολογική διάσταση, το σχεδιασµό της διεπαφής, την αξιολόγηση, τη διαχείριση, τις πηγές και την ηθική διάσταση. Κάθε επιµέρους διάσταση στο πλαίσιο αναπαριστά µια κατηγορία θεµάτων που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αυτά τα θέµατα βοηθούν στην οργάνωση της σκέψης και εξασφαλίζουν το σχεδιασµό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων µε νόηµα για τους µαθητές (Singh, 2003). Εικόνα 1: Το Μοντέλο της Συνδυαστικής ή µικτής µάθησης του Khan

5 Πρακτικά 5 th CIE Η Ψηφιακή Τάξη του Γυµνασίου Προαστίου Η «Ψηφιακή Τάξη του Γυµνασίου Προαστίου» (http://elearning.sch.gr/course/view.php?id=242) δηµιουργήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2009 και έφτασε σε λειτουργικό επίπεδο στο τέλος του ίδιου µήνα, στο ΠΣΔ µέσω της πλατφόρµας LMS (Learning Management System) του ανοικτού λογισµικού Moodle. Προτιµήθηκε η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση, επειδή µπορεί να προσφέρει στον εκπαιδευτή ένα περιβάλλον σύγχρονης εκπαίδευσης, σε ένα απόλυτα ασφαλές και προστατευµένο διαδικτυακό περιβάλλον (οι µαθητές εγγράφηκαν χρησιµοποιώντας κωδικούς του ΠΣΔ, που τους χορηγήθηκαν µέσω της σχολικής µονάδας), µε τη δηµιουργία δοµής µαθήµατος, περιγραφή και πληροφορίες. Επίσης ο εκπαιδευτής µπορεί να αποθηκεύσει έγγραφα σχετικά µε τους εκπαιδευόµενους, να δηµιουργήσει µια ηλεκτρονική ατζέντα µε σηµαντικά γεγονότα για τους εκπαιδευόµενους, να κάνει ανακοινώσεις, να τοποθετεί θέµατα εργασιών, να δηµιουργεί τεστ και κουίζ για αξιολόγηση και αναστοχασµό-ανατροφοδότηση του µαθησιακού αποτελέσµατος (Καµπουράκης-Λουκής,2006). Στις αρχές Νοεµβρίου 2009, πραγµατοποιήθηκε η πρώτη εγγραφή και µέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2010, είχαν ήδη εγγραφεί οι 31 µαθητές (11 αγόρια και 20 κορίτσια) της Α τάξης του Γυµνασίου Προαστίου. Δηµιουργήθηκαν ενότητες για αρκετά από τα µαθήµατα της Α τάξης του σχολείου, τα Θρησκευτικά, την Ιστορία, τα Μαθηµατικά, τη Γεωγραφία, τη Βιολογία και τη Γαλλική Γλώσσα (Δυστυχώς, οι συνάδελφοι ειδικοτήτων, δεν ακολούθησαν την προσπάθεια, µε αποτέλεσµα οι άλλες ενότητες, πλην των Θρησκευτικών να µη λειτουργήσουν, παρά ελάχιστα). Στις ενότητες αυτές χρησιµοποιήθηκε ειδικά σχεδιασµένο εκπαιδευτικό υλικό και έγινε µεγάλη προσπάθεια για τη συστηµατική υποστήριξη του εκπαιδευόµενου. Φυσικά αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας, που πρόσφερε η πλατφόρµα Moodle, µε τη δηµιουργία forum, µιας περιοχής συζητήσεων και ενός chat-room, για σύγχρονη επικοινωνία ανάµεσα στον καθηγητή του µαθήµατος και τους µαθητές ή ανάµεσα στους µαθητές πρβλ. Κάργα κ.ά α ). Τέλος, ιδιαίτερη σηµασία δόθηκε και στην παροχή συµβουλών για την ασφαλή περιήγηση στο Διαδίκτυο µε τη µορφή κειµένων και υπερσυνδέσµων προς ιστοσελίδες σχετικές µε το θέµα (Safer Internet Safe Line ). Η δοµή του τηλεµαθήµατος βασίστηκε στη δοµή του αναλυτικού προγράµµατος και του βιβλίου, χωρισµένη στις ενότητες του βιβλίου των Θρησκευτικών της Α Γυµνασίου Παλαιά Διαθήκη: Η προϊστορία του Χριστιανισµού. Σύµφωνα µε το διδακτικό µοντέλο του Keller, για τη δηµιουργία ελκυστικών αλλά και αποτελεσµατικών «ζωντανών» εκπαιδευτικών εµπειριών απαιτείται: η πρόκληση και η διατήρηση της προσοχής και του ενδιαφέροντος των µαθητών, ο συσχετισµός της µάθησης µε το συγκεκριµένο πλαίσιο εργασίας των µαθητών και µε την επίλυση

6 6 Conferrence on Informatics in Education 2013 προβληµάτων της πραγµατικής ζωής, η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης των µαθητών ούτως ώστε να εµπιστευτούν τις δυνάµεις τους παραµένοντας ενεργοί µέτοχοι στη διαδικασία της µάθησης και η παροχή ευκαιριών στους µαθητές να χρησιµοποιήσουν τις νέες γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν και να νιώσουν ευχαριστηµένοι µε τα αποτελέσµατα των µαθησιακών τους εµπειριών (Χαραλαµπίδη & Μαυρουδή, 2007). Έτσι, σε κάθε ενότητα προσφέρονταν υποστηρικτικά κείµενα, υπερσύνδεσµοι και πολυµεσικό υλικό, που δεν υπήρχαν στο αντίστοιχο σχολικό εγχειρίδιο. Το υλικό αυτό µπορεί να δηµιουργήσει προϋποθέσεις ενεργούς ανάµιξης και συµµετοχής του εκπαιδευοµένου, ώστε να διατηρηθεί αµείωτο το ενδιαφέρον. Καλλιεργείται έτσι η ατοµική πρωτοβουλία του µαθητή, αφού δηµιουργούνται συνθήκες µάθησης και έρευνας (Αναστασίου κ.ά. 2010). Δόθηκε µεγάλη προσοχή στο υποστηρικτικό υλικό, το οποίο είναι τόσο ώστε να µην κουράζει το µαθητή. Το περιεχόµενο των κειµένων, των υπερσυνδέσµων και του πολυµεσικού υλικού (εικόνα και ήχος) ελέγχθηκαν από τον εκπαιδευτικό, τόσο για την ακρίβεια και το εύρος κάλυψης του αντικειµένου, όσο και για την ποιότητα των πληροφοριών (Τζιµογιάννης 2007). Τα βίντεο από επιλεγµένους διαδικτυακούς τόπους, χρησιµοποιήθηκαν και στη διδακτική διαδικασία στη διάρκεια της πρόσωπο µε πρόσωπο διδασκαλίας, στην κλασική τάξη. Τα βίντεο, ιδιαίτερα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, χρησιµοποιούνται για να βελτιώσουν τη µαθητική και διδακτική διεργασία. Η εκπαιδευτική τους αξία συνίσταται στη δυναµική της κινούµενης εικόνας και των ευκαιριών που δηµιουργεί για την υιοθέτηση καινοτόµων και εναλλακτικών διδακτικών τεχνικών και την υποστήριξη διδακτικών καταστάσεων που είναι δυνατό να βελτιώσουν την ποιότητα της µάθησης και να συµβάλουν στην ανάπτυξη των γνωστικών και συναισθηµατικών ικανοτήτων των µαθητών (Romiszowski, 1986 & Keegan, 2001). Αξιοποιώντας τα παραπάνω, δόθηκαν στους µαθητές της Α τάξης θέµατα εργασιών για το µάθηµα των Θρησκευτικών (Το οικολογικό πρόβληµα, από την ενότητα 25 του βιβλίου της Α Γυµνασίου), τα οποία επέλεξαν µε βάση τις αρχές της µεθόδου των Σχεδίων Εργασίας. Η ερευνητική διαδικασία και η οµαδική συνεργασία των οµάδων ολοκληρώθηκε σε ένα χρονικό ορίζοντα δύο µηνών. Οι µαθητές χρησιµοποίησαν τους φορητούς Η/Υ τους, τη σύνδεση στο Διαδίκτυο που πρόσφερε ο Δήµος Σελλάνων µε ένα τοπικό ασύρµατο ευρυζωνικό δίκτυο (Μ.Α.Ν.) και, κάθε οµάδα που ολοκλήρωνε την εργασία, αναρτούσε τα αποτελέσµατα στην ενότητα Εργασίες, που δηµιουργήθηκε στην «Ψηφιακή Τάξη». Με τον τρόπο αυτό η µορφή αυτή της αυτοκαθοδηγούµενης µάθησης πραγµατοποιήθηκε µε ατοµική πρωτοβουλία στο ρυθµό που όριζε κάθε µαθητής ενώ η συνεργατική µάθηση προέκυψε µέσα από την δυναµική επικοινωνία των µαθητών µε αποτέλεσµα το µοίρασµα της γνώσης (Singh, 2003).

7 Πρακτικά 5 th CIE Εικόνα 2: Η εργασία για το Οικολογικό πρόβληµα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον Η αξιολόγηση στοχεύει στη βελτίωση της µάθησης. Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να διατυπώσουν στόχους και έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στους µαθητές ανατροφοδότηση για τη µάθησή τους (Hattie & Timperly, 2007), όχι µόνο δηλώνοντας µε σαφήνεια στους µαθητές τί έχουν µάθει, αλλά δίνοντάς τους πληροφορίες και για το πώς να µαθαίνουν. Η ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης για τη µάθηση συµβάλλει στη διαδικασία σκέψης του µαθητή σχετικά µε την εκπαίδευσή του, δίνοντας έµφαση στην αξιολόγηση ως µια µετα-γνωστική διαδικασία. Αυτού του είδους τα τεστ θεωρούνται αξιόπιστα και έγκυρα εργαλεία µέτρησης της επίδοσης των µαθητών. Συγκροτούνται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, πολλαπλής απάντησης, συµπλήρωσης, σύζευξης, συσχέτισης, επιλογής της ορθής απάντησης κλπ (Καπετσώνης, 2012). Για τους λόγους αυτούς, δόθηκε ιδιαίτερα σηµαίνουσα σηµασία στην ανατροφοδότηση και αξιολόγηση του µαθησιακού αποτελέσµατος µε τη δηµιουργία από τον υπεύθυνο καθηγητή κουίζ ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, τόσο ασύγχρονα, όσο και σύγχρονα. Τα κουίζ δηµιουργήθηκαν από το διδάσκοντα και αποτελούνταν από ερωτήσεις πολλαπλώς επιλογών πάνω στα µαθήµατα που διδάσκονταν οι µαθητές «πρόσωπο µε πρόσωπο». Σε αυτά τα κουίζ οι µαθητές είχαν πρόσβαση, µέσω του ΔΠΜ από οποιονδήποτε Η/Υ, οπουδήποτε και σε χρόνο που επέλεγαν οι ίδιοι (αρχές της εκπαίδευσης από απόσταση) (Γκίκας, 2013). Κατά τη διάρκεια του Β τριµήνου, δηµιουργήθηκε από το διδάσκοντα ένα κουίζ που περιελάµβανε είκοσι ερωτήσεις, ήταν σταθµισµένο και είχε ως στόχο να διαπιστωθεί, στο τέλος της µαθησιακής διαδικασίας (Διαγώνισµα Β τριµήνου), το αποτέλεσµα της µάθησης. Στις 23 Φεβρουαρίου 2010, όλοι οι µαθητές έφεραν στην τάξη τους φορητούς Η/Υ τους, ακολούθησαν το πρωτόκολλο σύνδεσης και χρησιµοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς σύνδεσης στο Π.Σ.Δ., συνδέθηκαν στο περιβάλλον της «Ψηφιακής Τάξης του Γυµνασίου Προαστίου». Κάθε µαθητής είχε πρόσβαση στο κουίζ από τον Η/Υ του. Οι ερωτήσεις εµφανιζόταν στη οθόνη του καθενός τυχαία

8 8 Conferrence on Informatics in Education 2013 (επιλογή του Moodle). Το κουίζ, µπορούσε κάποιος να το εκτελέσει µόνο µία φορά, ήταν προγραµµατισµένο να ολοκληρωθεί σε συγκεκριµένο χρόνο (στην οθόνη κάθε µαθητή υπήρχε ρολόι που µετρούσε το χρόνο), αρκετό ώστε να προλάβει να ολοκληρώσει τις απαντήσεις και να ελέγξει την ορθότητά τους. Όταν κάθε µαθητής ολοκλήρωνε την προσπάθειά του, επέλεγε να οριστικοποιήσει τις επιλογές του. Τότε είχε άµεση πρόσβαση στη βαθµολογία του (στην εικοσάβαθµη κλίµακα) και ανατροφοδότησης όλων των ερωτήσεων του κουίζ (πράσινο χρώµα για τις σωστές, πορτοκαλί για τις µερικώς σωστές και κόκκινο για τις λανθασµένες). Το περιβάλλον ήταν ρυθµισµένο από το διδάσκοντα, ώστε οι µαθητές να έχουν συνεχή ανατροφοδότηση της αξιολόγησής (Γκίκας, 2013). Με αφετηρία Πρόγραµµα Πολιτιστικών Θεµάτων, αξιοποιήθηκε η πλατφόρµα Moodle, η οποία είχε τη δυνατότητα δηµιουργίας ηλεκτρονικών και διαδικτυακών λεξικών κάθε είδους (Κάργα κ.ά α ). Με βάση τις αρχές του εποικοδοµισµού, των συνεργατικών µορφών µάθησης και της Μεθόδου project, όπως προαναφέρθηκε, οι µαθητές ερεύνησαν, ρώτησαν, κατέγραψαν και δηµιούργησαν ένα ηλεκτρονικό λεξικό µε τίτλο: «ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΛΛΑΝΩΝ». Συµµετείχαν οι περισσότεροι µαθητές της Α τάξης, δηµιουργώντας ένα ψηφιακό λεξικό συγκεντρώνοντας και καταγράφοντας πάνω από πεντακόσιες (500) λέξεις του γλωσσικού ιδιώµατος της Θεσσαλίας και ιδιαίτερα του τόπου τους, της περιοχής του πρώην Δήµου Σελλάνων. Ο πρώην Δήµος Σελλάνων Καρδίτσας περιελάµβανε το Προάστιο, ως έδρα του Δήµου, την Αγία Τριάδα, τα Καλογριανά, το Πεδινό, τη Μαραθέα και την Κόρδα. Στο Γυµνάσιο και ΓΕ.Λ Προαστίου, φοιτούν επίσης µαθητές από τα Σερβωτά (Γκίκας, 2012). Εικόνα 3: Το θέµα του Ψηφιακού λεξικού στο εκπαιδευτικό περιβάλλον Ειδικότερα, οι µαθητές οργανώθηκαν σε πέντε οµάδες. Η κατηγοριοποίηση σχετιζόταν µε τον τόπο κατοικίας. Σε κάθε οµάδα υπήρχε ένας συντονιστής, ο οποίος και συγκέντρωνε στον Η/Υ του τις λέξεις που έφερναν οι µαθητές και αυτός ήταν εκείνος που ανέβαζε τις λέξεις στη «Ψηφιακή Τάξη». Η διάρκεια του προγράµµατος ήταν πέντε µήνες, από το Νοέµβριο 2009 έως τον Απρίλιο Από τους µαθητές ζητήθηκε να ρωτήσουν, να µάθουν και να καταγράψουν λέξεις του παραδοσιακού

9 Πρακτικά 5 th CIE γλωσσικού ιδιώµατος που µιλιέται στην περιοχή του πρώην Δήµου Σελλάνων. Χρησιµοποίησαν τους φορητούς Η/Υ τους, το πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου MS Word και τον Internet Explorer για να συνδεθούν στο Διαδίκτυο και στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Γκίκας, 2012). Επίσης δηµιουργήθηκε µια ενότητα µε προσεκτικά επιλεγµένα παιχνίδια γνώσεων και επιδεξιότητας, σε µορφή flash. Το παιχνίδι αποτελεί το καταλληλότερο µέσο παρακίνησης, αφού θεωρείται σύµφυτο µε την ψυχοσύνθεση του παιδιού και µαζί µε τη φαντασία και το όνειρο αποτελούν κεντρικές έννοιες της δηµιουργικότητας. Εξάλλου, χάνοντας την παιγνιώδη διάθεσή µας, είναι δυνατό να χάσουµε και τη δηµιουργικότητά µας (Νηµά, 2002). Όλο το υποστηρικτικό υλικό χρησιµοποιήθηκε, τόσο στην παραδοσιακή τάξη όσο και Ασύγχρονα, από απόσταση, σύµφωνα και µε τις αρχές της Συνδυαστικής- Υποστηρικτικής µάθησης. Η όλη διαδικασία πραγµατοποιήθηκε µέσω των Η/Υ των µαθητών, που συνδέονταν όλοι στο ασύρµατο δίκτυο του σχολείου, χρησιµοποιώντας τους κωδικούς του ΠΣΔ. Διάγραµµα 1: Η επισκεψιµότητα των δραστηριοτήτων της Ψηφιακής τάξης 3.2 Η συνέχεια το (Γυµνάσιο Προαστίου Α τάξη & Γυµνάσιο Προαστίου Β τάξη) Η Ψηφιακή τάξη του Γυµνασίου Προαστίου ολοκλήρωσε τον κύκλο της, µε το τέλος της σχολικής χρονιάς Οι µαθητές, που χρησιµοποίησαν για πρώτη φορά ένα τέτοιο Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Περιβάλλον Μάθησης, το χαρακτήρισαν ως ενδιαφέρον, θετικό και κάτι που δεν είχαν ξαναδεί, κάτι καινούριο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σε σχετική ερώτηση του τελικού ερωτηµατολογίου, όλοι οι µαθητές απάντησαν ότι επιθυµούν τη συνέχιση της ψηφιακής τάξης και το επόµενο σχολικό έτος, στη Δεύτερη τάξη του Γυµνασίου πλέον (Γκίκας, 2010).

10 10 Conferrence on Informatics in Education 2013 Με το ενδιαφέρον των µαθητών να παραµένει αµείωτο, µε την αρχή της νέας χρονιάς και των µαθηµάτων, δηµιουργήθηκε ένα νέο ΔΠΜ Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (http://e-learning.sch.gr/course/view.php?id=306). Η δοµή του ήταν σχεδόν πανοµοιότυπη µε το προηγούµενο. Το περιβάλλον ήταν κλειστό, προσβάσιµο µόνο στους µαθητές της τάξης, µε τους ίδιους κωδικούς, που είχαν από την περσινή χρονιά και τοποθετήθηκε υποστηρικτικό υλικό µόνο για το µάθηµα των Θρησκευτικών, της Β Γυµνασίου. Η δοµή του τηλεµαθήµατος ακολούθησε τη δοµή του αναλυτικού προγράµµατος και του βιβλίου, χωρισµένη στις ενότητες του βιβλίου των Θρησκευτικών της Β Γυµνασίου Καινή Διαθήκη. Ο Ιησούς Χριστός και το έργο του. Σε κάθε ενότητα αναρτήθηκαν υποστηρικτικά κείµενα, υπερσύνδεσµοι και πολυµεσικό υλικό, προς την αντίστοιχη του σχολικού εγχειριδίου. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατό να δηµιουργούνται προϋποθέσεις ενεργούς ανάµιξης και συµµετοχής του εκπαιδευοµένου, ώστε να διατηρηθεί αµείωτο το ενδιαφέρον και να καλλιεργείται έτσι η ατοµική πρωτοβουλία του µαθητή, αφού γεννιούνται συνθήκες µάθησης και έρευνας (Αναστασίου κ.ά, 2010). Τη δεύτερη αυτή χρονιά εφαρµογής, διενεργήθηκαν και τα δύο διαγωνίσµατα (Α και Β τριµήνου) µε τον ίδιο ηλεκτρονικό τρόπο. Το διαγώνισµα του Α τριµήνου διενεργήθηκε µε απόλυτη επιτυχία και χωρίς τεχνικά προβλήµατα στις 26 Νοεµβρίου Έλαβαν µέρος οι τριάντα ένας µαθητές της Β τάξης και όλοι ολοκλήρωσαν τις είκοσι ερωτήσεις του κουίζ. Στις 24 Φεβρουαρίου 2011 διενεργήθηκε µε απόλυτη επιτυχία και το διαγώνισµα του Β τριµήνου (Γκίκας, 2013). Ενδιάµεσα οι µαθητές είχαν πρόσβαση και σε κουίζ εξάσκησης, τα οποία δηµιουργήθηκαν από τον διδάσκοντα. Παράλληλα, για τους νεοεισερχόµενους µαθητές της Α τάξης, δηµιουργήθηκε αντίστοιχο ΔΠΜ, (http://e-learning.sch.gr/course/view.php?id=321) στηριζόµενο στην εµπειρία της προηγούµενης χρονιάς, για το µάθηµα των Θρησκευτικών Παλαιά Διαθήκη. Η προϊστορία του Χριστιανισµού, µε δοµή όπως περιγράφηκε παραπάνω. Οι µαθητές της Α τάξης απέκτησαν λογαριασµούς στο ΠΣΔ και την 1η Οκτωβρίου 2010, ξεκίνησε η λειτουργία της Ψηφιακής Α Τάξης του Γυµνασίου Προαστίου Καρδίτσας. Το εγχείρηµα αυτό, συνιστούσε µια ολοκληρωτική εξ Αποστάσεως Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση, αφού το ΔΠΜ, προσφέρθηκε µόνο στους µαθητές που είχαν πρόσβαση στο Διαδίκτυο από το σπίτι τους. Η δοµή ακολούθησε τη δοµή του σχολικού εγχειριδίου. Σε κάθε κεφάλαιο αναρτήθηκαν υπερσύνδεσµοι, φωτογραφίες, πολυµεσικό υλικό και φυσικά κουΐζ µε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, τα οποία είχαν τη χρησιµότητα ανατροφοδότησης και ελέγχου της µάθησης στο συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο.

11 Πρακτικά 5 th CIE Συµπεράσµατα Ύστερα από δύο χρόνια εφαρµογής και τη δηµιουργία τριών Διαδικτυακών Περιβαλλόντων Μάθησης, για τη διδασκαλία του µαθήµατος των Θρησκευτικών, οι µαθητές της Α και Β τάξης του Γυµνασίου Προαστίου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν, πέρα από το µοντέλο της «πρόσωπο µε πρόσωπο» διδασκαλίας στο φυσικό χώρο του σχολείου και την εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση µε τη χρήση των ΤΠΕ. Με την εφαρµογή ΔΠΜ, η παραγωγή της µάθησης, µετατοπίστηκε από το διδάσκοντα ως µεταδότη της γνώσης και τους µαθητές ως παθητικούς δέκτες (δασκαλοκεντρικό µοντέλο), σε πιο µαθητοκεντρικά περιβάλλοντα, όπου ο ρόλος του καθηγητή είναι υποστηρικτικός κι ενθαρρύνει την αυτοκαθοδηγούµενη µάθηση, την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και την ανάπτυξη ψηφιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων των µαθητών. Το ψηφιακό, υποστηρικτικό υλικό που αναρτήθηκε στην «Ψηφιακή τάξη του Γυµνασίου Προαστίου» και στις συνέχειές της, ελεγµένο ως προς την ποιότητά του και την ακρίβειά του, χρησιµοποιήθηκε από το µαθητή όποτε εκείνος επέλεγε, απαλλαγµένος από χωροχρονικούς περιορισµούς. Ενθαρρύνθηκε η συµµετοχή των µαθητών στο ΔΠΜ, γεγονός που οδήγησε σε συνεργατική αλλά και αυτοκαθοδηγούµενη µάθηση, αφού αρκετές από τις δραστηριότητες που θα εξελίσσονταν στη φυσική τάξη, µετατοπίστηκαν σε ένα ΔΠΜ. Με τον τρόπο αυτό αναδύθηκε ως πρόσθετη παιδαγωγική αξία µια εναλλακτική προσέγγιση στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., όπου ο µαθητής είχε ενεργή συµµετοχή στην οικοδόµηση της γνώσης του καθώς και συµµετοχή στη διαµόρφωση της συλλογικής γνώσης µε δραστηριότητες που ενίσχυσαν την αλληλεπίδρασή του µε το µαθησιακό υλικό, χρησιµοποιώντας ως µέσο τον Η/Υ του και χώρο το διαδίκτυο. Τελικά, οι µαθητές φαίνεται ότι ενίσχυσαν τις σύγχρονες και ασύγχρονες διαδράσεις, και οδηγήθηκαν στη γνώση ότι ο Η/Υ που τους δόθηκε στην Α Γυµνασίου µπορεί να χρησιµεύσει ως ένα γνωστικό εργαλείο, προς τον ψηφιακό εγγραµµατισµό. Τέλος, προσδοκούµε, η «Ψηφιακή τάξη», να αποτελέσει ένα πρότυπο µάθηµα τηλεκπαίδευσης µε στόχο όχι µόνο να συνεισφέρει στη διαδικασία της ψηφιακής αλλαγής, αλλά και να ικανοποιεί τους µαθητές, ώστε να αισθάνονται το σχολείο ως ένα µέρος όπου «µαθαίνουν πώς να µαθαίνουν». Τα ανωτέρω συνοψίζονται περιεκτικά στο σχόλιο που έγραψε ένας µαθητής/τρια στην τελική αξιολόγηση: «Η ψηφιακή Β τάξη ήταν υπέροχη Τα κουιζ ηταν αρκετά ευκολα και µας βοήθησαν παρα πολυ.. Τελος µου αρεσε παρα πολυ το λεξιλογιο που γραφαµε λεξεις που λενε οι παπουδες µας στην καθηµερινη τους ζωη και εµπλουτισαµε τις γνωσεις µας για την λαογραφια του τοπου µας. ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΩΣΩ ΤΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ Γκ και τον παρακαλω να συνεχισει την ψηφιακη ταξη...»

12 12 Conferrence on Informatics in Education 2013 Αναφορές Bonk, C. J., Olson, T. M., Wisher, R. A., & Orvis, K. L. (2002). Learning From Focus Groups: An Examination of Blended Learning. Journal of Distance Education, Vol. 17, No 3, pp Jonassen, D.H Toward a design theory of problem solving. Educational Technology: Research & Development. Hattie, J. & Timperly, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, Vol. 77, N.1, pp Romiszowski, A. (1986). Developing auto-instructional materials. London: Kogan Page. Singh, H. (2003). Building Effective Blended Learning Programs. Issue of Educational Technology, Vol. 43, No. 6, pp Vygotsky, L. (1978). Mind in society. Cambridge, MA: Harvard University Press. Αναστασιάδης, Π. (2007). Η Διδακτική Αξιοποίηση της Διαδραστικής Τηλεδιάσκεψης στο Σύγχρονο Σχολείο: Κοινωνικο Εποικοδοµιστική Προσέγγιση. Στο Α. Λιοναράκης (Επιµ) Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Αθήνα Νοεµβρίου, Αναστασίου Α., Ανδρούτσου Δ., Γεωργάλας Π. (2010). Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συµπληρωµατική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δηµοτικό σχολείο, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΤΠΕ, Κόρινθος, Σεπτέµβριος Ανακτήθηκε από τη Διαδικτυακή διεύθυνση: Γκίκας Α. (2010). Ψηφιακή Τάξη Μια περίπτωση αξιοποίησης των µαθητικών Η/Υ στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση, άρθρο στο Διαδικτυακό περιοδικό i-teacher.gr, τ.2 Ιανουάριος Ανακτήθηκε από τη Διαδικτυακή διεύθυνση:, σ.σ ).

13 Πρακτικά 5 th CIE Γκίκας Α. (2012). «Η Δηµιουργία ενός Ηλεκτρονικού Λεξικού για τη Διάσωση του τοπικού ιδιώµατος του Δήµου Σελλάνων», στο 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαϊκός Πολιτισµός και Εκπαίδευση, Καρδίτσα, Γκίκας Α. (2013). «Μια διαφορετική τεχνική αξιολόγησης µαθητών µε την αξιοποίηση των µαθητικών Η/Υ και του περιβάλλοντος Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου», στο: Α. Λαδιάς, Α. Μικρόπουλος, Χ. Παναγιωτακόπουλος, Φ. Παρασκευά, Π. Πιντέλας, Π. Πολίτης, Σ. Ρετάλης, Δ. Σάµψων, Ν. Φαχαντίδης, Α. Χαλκίδης (επιµ.), Πρακτικά Εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστηµονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων, Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Πειραιάς, Μαΐου Ανακτήθηκε , από τη Διαδικτυακή διεύθυνση: Καµπουράκης Γ. & Λουκής Ε. (2006). e-λεκτρονική µάθηση, Αθήνα, Κλειδάριθµος. Κανάκης Ι. (1987). Διδασκαλία και µάθηση µε σύγχρονα µέσα επικοινωνίας, Αθήνα, Γρηγόρης. Καπετσώνης Κ. (2012). Η αξιολόγηση του µαθητή. Ανακτήθηκε 23/08/2013, από τη Διαδικτυακή διεύθυνση: Καραγιαννίδης Χ. (2009). Αξιοποίηση των Διαδικτυακών Περιβαλλόντων Μάθησης. Το Περιβάλλον η-τάξη. Πρακτικά του 1ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» ΕΤΠΕ. Βόλος, Απριλίου Ανακτήθηκε , από τη Διαδικτυακή διεύθυνση: Κάργα Σ., Κατσάνα Α. (2008). «Πρακτικός Οδηγός Χρήσης για τον Εκπαιδευτή της Πλατφόρµας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου», Πανεπιστήµιο Μακεδονίας και Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος Ανακτήθηκε , από τη Διαδικτυακή διεύθυνση: Κάργα Σ, Κατσάνα Α, Μαργαρίτης Κ. (2008 α ). Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ηµαθίας, «Ψηφιακό υλικό για την υποστήριξη του παιδαγωγικού έργου

14 14 Conferrence on Informatics in Education 2013 των εκπαιδευτικών», Νάουσα Ανακτήθηκε , από τη Διαδικτυακή διεύθυνση: Κάργα Σ., Κατσάνα Α., Τρίµµη Φ. (2013). Οδηγός για το Σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5), Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. Ανακτήθηκε , από τη Διαδικτυακή διεύθυνση: Keegan, D. (2001). Η ευρωπαϊκή πανεπιστηµιακή εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην αυγή της τρίτης χιλιετίας, στο D. Keegan (επιµ.) Απόψεις και προβληµατισµοί για την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αθήνα: Προποµπός, σσ Κόµης, Β. (2004). Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρµογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. Ματσαγγούρας Η. (2006). Η διαθεµατικότητα στη σχολική γνώση. Αθήνα: Γρηγόρης. Μητροπούλου Β. & Γκίκας Α. (2012). Χρήση της Τηλεδιάσκεψης στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση για την Πρακτική άσκηση φοιτητών της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ στη διδασκαλία του µαθήµατος των Θρησκευτικών. Πρακτικά του 9ου Συνεδρίου της ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ, «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.», Αθήνα Οκτωβρίου Νηµά Ε. (2002). Δηµιουργικότητα και σχολικές επιδόσεις µαθητών γυµνασίου. Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη. Παγγέ, Τ. (2004). «Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση», Ηπειρωτικά Γράµµατα, έτος Γ, 5, σσ Παρούτσας Δ. (χχ). Διαφορές συµβατικής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ανακτήθηκε στις από τη Διαδικτυακή διεύθυνση: Τζιµογιάννης Α. (2007). Το παιδαγωγικό πλαίσιο αξιοποίησης των ΤΠΕ ως εργαλείο κριτικής και δηµιουργικής σκέψης, στο: Βασίλης Κουλαϊδής (επιµέλεια). Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη Κριτικής Δηµιουργικής Σκέψης. Αθήνα, ΟΕΠΕΚ.

15 Πρακτικά 5 th CIE Χαραλαµπίδη Μ. & Μαυρουδή Μ. (2007). Blended Learning. Εργασία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα: «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» του Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ. Abstract Nowadays, worldwide, there is a tendency of distance education's (elearning) development, as well as conventional - traditional, providing additional supportive educational materials, teaching support, school activities, etc., for fulfilling the needs of conventional educational system. The classic way of teaching, in order to cover the challenging needs of today interesting, must be enriched with new forms, which can be complementary to it. In this paper we present the evolution of creation, management and Virtual Digital Classes and corresponding Web-based Environment Learning as a complement to conventional school class, using techniques of Asynchronous elearning. This project that has utilized the netbooks of high school students of Proastio (located in Karditsa, Central Greece) aims to support Religious class both in educational process and for distance (Blended - Supportive Learning). The objectives were: a) an alternative approach to teaching applications of ICT through creation of new learning environments that can contribute to the process of digital switchover in the educational process and b) to show that ICT's use can develop high-level skills and capacities, improve the development and expression of new ideas, exchange and share information, grow critical and thought capacities. Keywords: Asynchronous Distance Learning, Blended - Supportive learning, Web-based Learning Environments, Religion Education.

Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης: Τριετής εφαρμογή.

Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης: Τριετής εφαρμογή. Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης: Τριετής εφαρμογή. Web-based Learning Environments of Synchronous and Asynchronous elearning: Three years adjustment Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψηφιακή τάξη του Γυμνασίου Προαστίου Μια περίπτωση Διαδικτυακής Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Η Ψηφιακή τάξη του Γυμνασίου Προαστίου Μια περίπτωση Διαδικτυακής Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η Ψηφιακή τάξη του Γυμνασίου Προαστίου Μια περίπτωση Διαδικτυακής Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Αλέξανδρος Γκίκας Καθηγητής ΠΕ01 MSc, Γυμνάσιο Προαστίου

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών 3 η Ανακοίνωση 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου

Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου Ηµερίδα Μαθηµατικών: «Γεωµετρία - Ανάλυση, Αρµονική Αλληλεπίδραση για την Επίλυση Μαθηµατικών Προβληµάτων» Θεσσαλονίκη 2 Απριλίου 2011 Ελληνογαλλική

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http:// e-learning.sch.gr http://opensoft.sch.gr Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα επικοινωνίας εκπαίδευση (ταχυδροµείο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλεόραση

Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα επικοινωνίας εκπαίδευση (ταχυδροµείο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλεόραση «H εξ αποστάσεως εκπαίδευση» Επιµέλεια: Φιλοθέη Κολίτση (ΠΕ2) ραστηριότητα στην Ενότητα 4 ΠΑΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας 2011-2012 Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας

Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Charalambos Vrasidas www.cardet.org pambos@cardet.org Web 2.0 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας (καινοτομίας) στη διδασκαλία Έχει εισβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και ΤΠΕ: από την ιδέα στην πράξη. Δρ. Ι. Καραβασίλης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Εκπαίδευση και ΤΠΕ: από την ιδέα στην πράξη. Δρ. Ι. Καραβασίλης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων Εκπαίδευση και ΤΠΕ: από την ιδέα στην πράξη Δρ. Ι. Καραβασίλης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων Κέρκυρα 2014 Εξέλιξη των ΤΠΕ Η ραγδαία εξέλιξη των ΤΠΕ που χαρακτηρίζει την εποχή μας καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ «Ενσωμάτωση και αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από μία δραστηριότητα εποικοδομητικού τύπου» Δέγγλερη Σοφία Μουδατσάκη Ελένη Λιόβας

Διαβάστε περισσότερα

Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning τον Νοέμβριο στην Πάτρα

Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning τον Νοέμβριο στην Πάτρα Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning τον Νοέμβριο στην Πάτρα Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning για τα συνεργατικά προγράμματα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με τίτλο «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Ορισμός αυθεντικής μάθησης Αυθεντική μάθηση είναι η μάθηση που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή 2 Τηλεκπαίδευση Χρήση της τηλεµατικής τεχνολογίας (τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή,

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή, Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Ένας νηπιαγωγός, προκειµένου να διδάξει σε παιδιά προσχολικής ηλικίας το λεξιλόγιο των φρούτων Σωστό και λαχανικών που συνδέονται µε τις διατροφικές συνήθειες µας, δε ζητάει

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. 10 χρόνια + Η συνέχεια Καθηγητής Χαράλαμπος Ζαγούρας 4 ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, 8-10 Απριλίου 2016 Ιστορική Αναδρομή Επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Υλικοτεχνική Υποδομή για τις ΤΠΕ Εκπαιδευτική Πύλη (ΔΙΑ.Σ) Εξασφάλιση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Σύστημα Διαχείρισης Διοικητικών Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εργαλεία κατασκευής γνώσης Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Α. Παναγιωτόπουλος, Γ. Αντωνέλου, Α. Καμέας Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.), Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Μια εφαρμογή βάσης ιστορικών δεδομένων σε έργο του etwinning

Μια εφαρμογή βάσης ιστορικών δεδομένων σε έργο του etwinning 683 Μια εφαρμογή βάσης ιστορικών δεδομένων σε έργο του etwinning Κωνσταντίνος Δραγογιάννης Εκπαιδευτικός ΠΕ17.04 kdragogiannis@sch.gr Χρήστος Λαλάς Εκπαιδευτικός ΠΕ19 clalas99@yahoo.com Αποστολίνα Σαΐτη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση Σταµάτης ηµοσθένης Τµήµα Πληροφορικής Α.ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΠΣ ΕΠΕΑΕΚ Πολλαπλές

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σταμάτης Νικόλαος. Δρ. Χημικός (Ph.D., M.Sc.), Γενικό Λύκειο Ευηνοχωρίου nstamat@teimes.

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σταμάτης Νικόλαος. Δρ. Χημικός (Ph.D., M.Sc.), Γενικό Λύκειο Ευηνοχωρίου nstamat@teimes. Αξιοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS (Learning Activity Management System) κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης Β' τάξης Γενικού Λυκείου Σταμάτης

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ

Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ Τάσος Μικρόπουλος Συντονιστής ψηφιακού εμπλουτισμού βιβλίων Φυσικής H ψηφιακή στρατηγική για την

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών

Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Μαρία Γρηγοριάδου 1, Βασίλειος αγδιλέλης 2, Γεώργιος Παπαδόπουλος 3, Παύλος Σπυράκης 4,

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών Εικαστικής Αγωγής: Μία Κοινότητα Πρακτικής και Επαγγελµατικής Μάθησης

Πλατφόρµα Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών Εικαστικής Αγωγής: Μία Κοινότητα Πρακτικής και Επαγγελµατικής Μάθησης Πλατφόρµα Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών Εικαστικής Αγωγής: Μία Κοινότητα Πρακτικής και Επαγγελµατικής Μάθησης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δεκέµβρης 2015 Η Πλατφόρµα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Για ένα Σχολείο Καινοτόμο, Ανθρώπινο και Δημοκρατικό

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Για ένα Σχολείο Καινοτόμο, Ανθρώπινο και Δημοκρατικό Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Για ένα Σχολείο Καινοτόμο, Ανθρώπινο και Δημοκρατικό Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών Προγραμμάτων & Εξασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκϖαίδευση αϖό Αϖόσταση ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

στη διδασκαλία και τη μάθηση

στη διδασκαλία και τη μάθηση ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «Θ. ΚΑΣΤΑΝΟΣ» «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» Ενσωμάτωση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία και τη μάθηση Αλεξανδρούπολη 2010 Εκπαιδευτικό Λογισμικό Λογισμικό ειδικά σχεδιασμένο για

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα: ΚΟΙΝ:

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα:  ΚΟΙΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση εκπαιδευτικού σεναρίου για τη διδασκαλία των Δικαιωμάτων του Παιδιού με τη χρήση του εργαλείου LAMS

Πρόταση εκπαιδευτικού σεναρίου για τη διδασκαλία των Δικαιωμάτων του Παιδιού με τη χρήση του εργαλείου LAMS Πρόταση εκπαιδευτικού σεναρίου για τη διδασκαλία των Δικαιωμάτων του Παιδιού με τη χρήση του εργαλείου LAMS Αϊδινοπούλου Βασιλική, Κεραμά Ειρήνη, Κρητσωτάκη Καλλιόπη, Χασομέρη Ευθυμία a.valia@hotmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης

Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης Ομάδα Εργασίας Έλενα Ελληνιάδου Ζωή Κλεφτάκη Νικόλαος Μπαλκίζας Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1 Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθαίνουμε Γεωλογία- Γεωγραφία Α Γυμνασίου στον Διαδραστικό Πίνακα» και η αξιοποίησή του στη διδασκαλία του μαθήματος «Ο πλανήτης Γη» Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΕΡΩΤΗΜΑ 1 ο : Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ., ο παιδαγωγικός ρόλος ανανεώνεται, αναθεωρείται, αναβαθμίζεται, προκειμένου να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό πλαίσιο των ομάδων σχεδιασμού ανάπτυξης

Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό πλαίσιο των ομάδων σχεδιασμού ανάπτυξης ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Αξιοποίηση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για τη Διδασκαλία Γνωστικών Αντικειμένων Κέρκυρα, 18.06.15 Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ερωτήσεις.. Πώς το παραδοσιακό διδακτικό πλαίσιο διαμορφώνει το αξιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Κομβικών Δεξιοτήτων. Αξιολόγηση. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού #ATS2020

Κομβικών Δεξιοτήτων. Αξιολόγηση. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού #ATS2020 Αξιολόγηση Κομβικών Δεξιοτήτων Ενίσχυση των κομβικών δεξιοτήτων των μαθητών/μαθητριών, μέσα από καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εκπαιδευτικά υπερμεσικά περιβάλλοντα Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

One Laptop Per Child

One Laptop Per Child One Laptop Per Child Παρουσίαση του μαθητικού υπολογιστή Αν. Καθηγητής Τσινάκος Αύγουστος, Προϊστάμενος, Τμ. Βιομηχανικής Πληροφορικής TEI Kαβάλας tsinakos@teikav.edu.gr Γιατί μας αφορά ή όλη προσπάθεια?

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα