3 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ «ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΡΙΔΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΙΑ» ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2015 DIVANI CARAVEL HOTEL, ΑΘΗΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ «ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΡΙΔΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΙΑ» 13 15 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2015 DIVANI CARAVEL HOTEL, ΑΘΗΝΑ"

Transcript

1 3 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ «ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΡΙΔΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΙΑ» ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2015 DIVANI CARAVEL HOTEL, ΑΘΗΝΑ Παξαζθεπή, 13 Ννεκβξίνπ ηξνγγπιό Σξαπέδη : Δπηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα Τγείαο Π. Κνηηιέαο, Ν. Παπαγεσξγίνπ, Μ. Μπέκπε Δζληθό επηρεηξεζηαθό ζρέδην γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο εινλνζίαο ρέδην «Κεξόπε» Α. Θύξιεζε Σν επηρεηξεζηαθό ζρέδην δξάζεο ηνπ Διιεληθνύ Γηθηύνπ Τγεηώλ Πόιεσλ. Παπαζππξόπνπινο Ο ξόινο ηεο εθπαίδεπζεο ζηειερώλ ζηελ εθαξκνγή επηρεηξεζηαθώλ ζρεδίσλ Θ. Ρόδεκπεξγθ Δζληθή Δπηρεηξεζηαθή Οξγάλσζε ζε Δζληθό επίπεδν γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ηνύ Έκπνια ρέδην «Αζελά» Π. Δπζηαζίνπ Γηάιεηκκα ηξνγγπιό Σξαπέδη : Καξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, ε δηαρείξηζή ηνπο ζε πεξίνδν θξίζεο Γ. Σνύζνπιεο, Β. Ππξγάθεο πρλά Ιάζε ζηελ δηαρείξηζε απμεκέλεο Αξηεξηαθήο Πίεζεο Α. Καλώιεο Δμειίμεηο ζηελ αληηκεηώπηζε αξξπζκηώλ Γ. Θενδσξάθεο Θαξδηαθή αλεπάξθεηα: Λεόηεξα Γεδνκέλα ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα Α. Σξίθαο Ζ δηαρείξηζε αζζελώλ κε Έκθξαγκα ηνπ Κπνθαξδίνπ θαη αλάζπαζε ηνπ ST (STEMI) Η. Ιαθνπκέληαο ύγρξνλε αληηκεηώπηζε ησλ βαιβηδνπαζεηώλ Η. Υαβειέο Κεζεκβξηλή δηαθνπή Διεύζεξεο Αλαθνηλώζεηο

2 ηξνγγπιό Σξαπέδη : αθραξώδεο Γηαβήηεο: πξόιεςε & αληηκεηώπηζε ζηελ ζεκεξηλή Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα Ι. Μέγαο, Γ. Καξαγεώξγνο, Γ. Μαξίλνο Δπηδεκηνινγία - Λεόηεξεο εμειίμεηο ζηνλ αθραξώδε Γηαβήηε η. Παππάο Ζ ζέζε ησλ Βηντζνδύλακσλ Ηλζνπιηλώλ ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ αθραξώδε Γηαβήηε Γ. Θαξαγεώξγνο Σερλνινγία ζηνλ ζαθραξώδε δηαβήηε (αληιίεο ηλζνπιίλεο, κεηξεηέο ζαθράξνπ) Π. Υαιβαηζηώηεο Θεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε ηνπ αθραξώδε Γηαβήηε Α. Αιαβέξαο Γηάιεηκκα ηξνγγπιό Σξαπέδη : Τγεηνλνκηθή θάιπςε, δηαρείξηζε πξνζθύγσλ παξάηππσλ κεηαλαζηώλ. Δπηρεηξεζηαθόο ζρεδηαζκόο δηαθόξσλ θνξέσλ. Π. Δπζηαζίνπ, Α. Γεσξγηάδεο, Ο. Μηραήι Δζληθό Θέληξν Δπηρεηξήζεσλ Τγείαο Θ. Γθνγθόζεο, Ηαηξνί Υσξίο ύλνξα Α. Βετδεο Γηεζλήο Οξγαληζκόο Κεηαλάζηεπζεο (ΓΟΚ) Γξαθείν Διιάδαο Γαληήι Δζδξάο Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ Γξαθείν Διιάδαο Γηώξγνο Σζαξκπόπνπινο Γηαηξνί Υσξίο ύλνξα Ληθήηαο Θαλάθεο Γηαπνιηηηζκηθή Πξνζέγγηζε θαη κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή Εαλ Ληαληέι Θνινκπαλί Σειεηή Έλαξμεο

3 άββαην, 14 Ννεκβξίνπ ηξνγγπιό Σξαπέδη : Δμειίμεηο ζηελ Πξόιεςε & Αληηκεηώπηζε ηνπ πνιπηξαπκαηία Π. Παπαγγειόπνπινο, Γ. Μπάκπεο,. Παπαδάθεο Οξζνπαηδηθή Πξνζέγγηζε ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πνιπηξαπκαηία Θ. Θαξαράιηνο Οη ηξαπκαηηζκνί ηεο.. θαη ηνπ Λ.Κ. Λεώηεξεο απόςεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο Γ. άπθαο ύγρξνλεο απόςεηο ζηελ δηαθνκηδή ηνπ πνιπηξαπκαηία Ζ εκπεηξία ηνπ Αθγαληζηάλ Ο. Παμηλόο Πνιεκηθά Σξαύκαηα Λεώηεξεο απόςεηο ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπο Η. νθηαλόο Γηάιεηκκα ηξνγγπιό Σξαπέδη : Γεκόζηα Τγεία Πξόιεςε, Θεξαπεία, Αληηκεηώπηζε Ι. Κπξηόπνπινο, Θ. Παπαδεκεηξίνπ ΟΔΛΓΔ Γ. Βαξλάβαο ΔΔΚΤΤ EUROPEAN ASSOCIATION of HOSPILAL MANAGERS Γ. Οηθνλνκνπνύινπ Θαπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ι. Ιηαξόπνπινο ρόιηα: Η. Θπξηόπνπινο Κεζεκβξηλή δηαθνπή - Γεληθή πλέιεπζε Διιεληθήο Δηαηξείαο Γηαρείξηζεο Θξίζεσλ ζηνλ Σνκέα Τγείαο Γηάιεμε Δζληθό Θέληξν Γηαρείξηζεο θαη Αληηκεηώπηζεο Θξίζεσλ Θ.Μ. Γξίβαο Διεύζεξεο Αλαθνηλώζεηο ηξνγγπιό Σξαπέδη : Η Φαξκαθεπηηθή Γαπάλε & ν Σνκέαο Τγείαο Αλη. Απγεξηλόο Δπηρεηξεζηαθή δξαζηεξηόηεηα ζηνλ Σνκέα Τγείαο ζε πεξίνδν θξίζεο Απ. Θαξακπίλεο Γηάιεηκκα

4 ηξνγγπιό Σξαπέδη : Νεπξνινγηθέο παζήζεηο πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο δηαρείξηζεο ζηνλ ηνκέα Τγείαο Ι. Δπδνθηκίδεο, Α. Παπαδεκεηξίνπ Λεόηεξα Γεδνκέλα ζηελ Αμηνιόγεζε ησλ Παξθηλζνληθώλ Αζζελώλ Ι. ηεθαλήο, Αγγεηαθά Δγθεθαιηθά Δπεηζόδηα Γ. Σζηβγνύιεο, Ο. Θαξηώηεο Ζ Πνιιαπιή θιήξπλζε ζηελ Θαζεκεξηλή Λεπξνινγηθή Πξάμε Α. Παπαδεκεηξίνπ, Γνξπθνξηθό πκπόζην Κπξηαθή, 15 Ννεκβξίνπ ηξνγγπιό Σξαπέδη : Ο νγθνινγηθόο αζζελήο δεκηνπξγεί θξίζε ζηνλ ηνκέα Τγείαο ή όρη; Μ. Μνύηζνο, Α. Μπάκηαο, Θ. Κνξκάο Δλαιιαθηηθέο κνξθέο ζεξαπείαο θαηά ηελ πεξίνδν θξίζεο Θ. Θνξκάο Οη επηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ δηαρείξηζε ηνπ νγθνινγηθνύ αζζελή Β. Θνηζίλε Ζ αληαλάθιαζε ηεο εκπεηξίαο ηεο λόζνπ ζηελ θνηλσλία. Α. Κπάκηαο Ζ ρξπζή ηνκή θόζηνπο νθέινπο ζηελ θιηληθή πξάμε Γηάιεηκκα Γηάιεμε Γηαρείξηζε δηαηξνθηθήο Θξίζεο θαη επηζηηηζηηθήο αλαζθάιεηαο Α. Ληλνύ ηξνγγπιό Σξαπέδη : Μαδηθέο Καηαζηξνθέο Οηθνλνκηθέο Δπηπηώζεηο Β. Κνληνδακάλεο, Δ. Γαζθαιάθεο, Ν. Κνπξεκέλνο Οηθνλνκηθέο επηπηώζεηο ζε καδηθέο θαηαζηξνθέο θαη πξνβιήκαηα πγείαο. π. Παπαληθνιάνπ Πόζν πξνεηνηκαζκέλα είλαη ηα λνζνθνκεία καο γηα καδηθέο θαηαζηξνθέο; Γ. Ιαθαζά - Ιεπηνθαξίδνπ Ο ξόινο ηνπ Θξαηηθνύ Κεραληζκνύ ζηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ Π. Αλαζηόπνπινο Ο ξόινο ηεο Δ.Δ. ζηελ ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή παξνρή βνήζεηαο ζε Υώξεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηηο άκεζεο ζπλέπεηεο καδηθώλ θαηαζηξνθώλ. Ε. Καλσιίδνπ Καδηθέο Θαηαζηξνθέο θαη ν ξόινο ησλ Κέζσλ Δλεκέξσζεο Πέλλπ Κπνπινύηδα

5 ηξνγγπιό Σξαπέδη : Δηδηθά Δπηρεηξεζηαθά ρέδηα ζηε Γηαρείξηζε Κξίζεσλ Δ. Κνπζθνύλε, Κ. αιηεξή Δπηρεηξεζηαθή πλεξγαζία Δ.Θ.ΔΠ.Τ. Η..Α.: ζεηζκόο ηεο Θεθαινληάο 2014 Γ. Ληνύιαο Κέηξα Διέγρνπ γηα ηνλ Ηό Έκπνια (Entry screening) ζηα Αεξνδξόκηα Λ. Κίρνο Δπηδεκηνινγία πεδίνπ Κ. Σζεξώλε Δηδηθέο Δπηρεηξεζεηο Πεξηβαινληηθήο Θξίζεο Γηνμίλεο Κ. Θαηδαλνύ Δπηπηώζεηο δηαζπνξάο αηκνζθαηξηθώλ ξίπσλ ζηε Γεκόζηα Τγεία Π. Κπέθαο ρέδην Γξάζεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ρώξαο «ΔΙΔΤΘΔΡΖ ΑΠΟ ΠΟΙΗΟΚΤΔΙΗΣΗΓΑ» Θ. Θαξαγεώξγνπ Κεζεκβξηλή δηαθνπή Διεύζεξεο Αλαθνηλώζεηο Απνλνκή Βξαβείσλ - Σειεηή Ιήμεο - πκπεξάζκαηα

09:00-10:00 Σαηξεηηζκόο πνπξγνύ γείαο θ. Άδωλε Γεωξγηάδε Σαηξεηηζκόο Ξξνέδξνπ Ξαλειιελίνπ Ηαηξηθνύ Ππιιόγνπ θ. Βιαζηαξάθνπ Κηραήι

09:00-10:00 Σαηξεηηζκόο πνπξγνύ γείαο θ. Άδωλε Γεωξγηάδε Σαηξεηηζκόο Ξξνέδξνπ Ξαλειιελίνπ Ηαηξηθνύ Ππιιόγνπ θ. Βιαζηαξάθνπ Κηραήι 9-10 ΜΑΙΟΤ 2014, PENTELIKON HOTEL, ΚΗΦΙΙΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παξαζθεπή 9 Καΐνπ 2014 08:30 Δγγξαθέο Ξξνζέιεπζε 09:00-10:00 Σαηξεηηζκόο πνπξγνύ γείαο θ. Άδωλε Γεωξγηάδε Σαηξεηηζκόο Ξξνέδξνπ Ξαλειιελίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΧΝ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΧΝ ΠΑΗΓΗΟΤ ΜΔ ΑΚΥΑΡΧΓΖ ΓΗΑΒΖΣΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΑΤΣΟΤ

ΜΔΣΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΧΝ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΧΝ ΠΑΗΓΗΟΤ ΜΔ ΑΚΥΑΡΧΓΖ ΓΗΑΒΖΣΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΑΤΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΜΔΣΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΧΝ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΧΝ ΠΑΗΓΗΟΤ ΜΔ ΑΚΥΑΡΧΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

H δηεκεξίδα δηεμάγεηαη ζε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ην ρώξν ηεο Τγείαο, πεξίνδν.

H δηεκεξίδα δηεμάγεηαη ζε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ην ρώξν ηεο Τγείαο, πεξίνδν. ΦΑΙΡΕΣΙΜΟ Δθ κέξνπο ηεο Οξγαλσηηθήο θαη Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηεο δηεκεξίδαο θαη ηνπ 10 νπ Πεξηθεξεηαθνύ Σκήκαηνο Πεινπνλλήζνπ ηεο Δ.Ν.Δ κε ηδηαίηεξε ηηκή θαη ραξά ζαο πξνζθαινύκε λα ζπκκεηάζρεηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ξ Ο Ν Γ Ο Α Κ Κ Α ΓΔΡΔΟΑ 14 ΛΝΔΚΒΟΗΝ 2011

Ξ Ο Ν Γ Ο Α Κ Κ Α ΓΔΡΔΟΑ 14 ΛΝΔΚΒΟΗΝ 2011 Ξ Ο Ν Γ Ο Α Κ Κ Α ΓΔΡΔΟΑ 14 ΛΝΔΚΒΟΗΝ 2011 08:00-09:00 Δγγξαθέο 09:00-10:30 Ξξόεδξνο: Θαηεξίλα Πώθνπ, Γξ., Κνηλσληνιόγνο Τγείαο θαη Ιαηξηθήο, Πξόεδξνο Διιεληθνύ Γίθηπνπ ρνιείσλ Πξναγσγήο ηεο Τγείαο Γ.Δ..Π.Τ

Διαβάστε περισσότερα

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Μαλόιεο κπξλάθεο Λέθηνξαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο Δπηκειεηήο Β Γεληθήο Ιαηξηθήο Σηόρνη Μαζήκαηνο Δθηίκεζε Αλαγθώλ Υγείαο

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

23ε ΠΑΝΘΔΑΛΗΚΖ ΟΓΟΝΣΟΣΟΜΑΣΟΛΟΓΗΚΖ ΤΝΟΓΟ Ξελνδνρείν «Αλάληη»

23ε ΠΑΝΘΔΑΛΗΚΖ ΟΓΟΝΣΟΣΟΜΑΣΟΛΟΓΗΚΖ ΤΝΟΓΟ Ξελνδνρείν «Αλάληη» 23ε ΠΑΝΘΔΑΛΗΚΖ ΟΓΟΝΣΟΣΟΜΑΣΟΛΟΓΗΚΖ ΤΝΟΓΟ Ξελνδνρείν «Αλάληη» ΣΡΗΚΑΛΑ 9-11 Μαΐνπ 2014 Η Αζκληπιάδα πόλη θιλοξενεί ηην Οδονηιαηπική ΓΗΟΡΓΑΝΧΣΔ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΛΑΡΗΑ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 2 ν ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 28 ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 Μαλάκος ηαμάηες,φιλνηίζες

Διαβάστε περισσότερα

1 o ΘΔΜΑΣΗΚΟ. Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ ΤΜΠΟΗΟ. 02-03 Μαξηίνπ 2013

1 o ΘΔΜΑΣΗΚΟ. Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ ΤΜΠΟΗΟ. 02-03 Μαξηίνπ 2013 1 o ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΤΜΠΟΗΟ Ζ πκβνιή Γνληδηαθώλ Αλαιύζεσλ ζηελ Πξνδηάζεζε, Γηάγλσζε, Πξόγλσζε θαη Οξζή Φαξκαθνινγηθή Πξνζέγγηζε Αζζελεηώλ 02-03 Μαξηίνπ 2013 πλεδξηαθό Κέληξν «Αξηζηνηέιεο» Σκήκα Φπζηθήο Παλεπηζηεκηόπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / Φεβξνπάξηνο Μάηνο 2015 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 12/3/2015: Αντιμετώπιση Πόνου (Κυριάκου Αθηνά) ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Γ.Ν. ΑΜΦΙΑ «Ο Υεηξόηεξνο πόλνο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ.

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ. Αγαπεηνί πλεξγάηεο, ΘΕΜΑ: ςνάνηηζη Επγαζίαρ (workshop) μεηαξύ μελών ηος θοπέα εθαπμοζμένηρ ηεσνολογίαρ HL7 Hellas, επισειπήζευν πληποθοπικήρ & επικοινυνιών και ηος ΤΤΚΑ, ενότει ηος Δ ΚΠ αο ελεκεξώλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

πκκεηάζρεηε ζηα εξγαζηήξηα κε εμαηξεηηθνύο νκηιεηέο όπσο:

πκκεηάζρεηε ζηα εξγαζηήξηα κε εμαηξεηηθνύο νκηιεηέο όπσο: πκκεηάζρεηε ζηα εξγαζηήξηα κε εμαηξεηηθνύο νκηιεηέο όπσο: Joel Kramer Bruce Miller Andrew C. Papanicolaou γύξσ από ηελ πξόιεςε, δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ηεο λόζνπ Alzheimer θαη ησλ άιισλ κνξθώλ Άνοιαρ Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΦEIO ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΧΝ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ

ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΦEIO ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΧΝ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΦEIO ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΧΝ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΡΑΔΧΝ 2013 Πεπιγπαθή Γπαθείος Σν Γξαθείν Φπρνθνηλσληθήο ηήξημεο θαη Φπρνζεξαπεπηηθώλ Παξεκβάζεσλ ππάγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηεύζπλζε ώκαηνο ακαξεηηώλ, Γηαζσζηώλ θαη Ναπαγνζσζηώλ Σκήκα Δθπάηδεπζεο

Γηεύζπλζε ώκαηνο ακαξεηηώλ, Γηαζσζηώλ θαη Ναπαγνζσζηώλ Σκήκα Δθπάηδεπζεο Γηεύζπλζε ώκαηνο ακαξεηηώλ, Γηαζσζηώλ θαη Ναπαγνζσζηώλ Σκήκα Δθπάηδεπζεο ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΓΔΙΑ ΔΘΝΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ ΚΑΡΓΙΟΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΖ ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ Σν παξόλ εθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Το Ππόγπαμμα Πληθςζμιακού Ελέγσος ηος Καπκίνος ηος Τπασήλος υρ αισμή ηος δόπαηορ ηος «Εθνικού Σσεδίος Δπάζηρ για ηον Καπκίνο 2011-2015»

Το Ππόγπαμμα Πληθςζμιακού Ελέγσος ηος Καπκίνος ηος Τπασήλος υρ αισμή ηος δόπαηορ ηος «Εθνικού Σσεδίος Δπάζηρ για ηον Καπκίνο 2011-2015» Το Ππόγπαμμα Πληθςζμιακού Ελέγσος ηος Καπκίνος ηος Τπασήλος υρ αισμή ηος δόπαηορ ηος «Εθνικού Σσεδίος Δπάζηρ για ηον Καπκίνο 2011-2015» Απιζηομένηρ Θ. Σςγγελάκηρ Οδονηίαηρος, Πολιηικός & Διοικηηικός Επιζηήμων

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ Δξγαζηαθόο ρώξνο θαη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο-παξάγνληεο πγείαο, Γηαηξνθή θαη εθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο, Γηαηξνθή θαη ρξόληα λνζήκαηα, Ο ξόινο ησλ ιεηηνπξγηθώλ θαη ησλ θαηλνθαλώλ ηξνθίκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 28 /3 /2014 ΠΡΟΣ Πληροφορίες: Γαρεδάκη Εύη ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ηράκλειο 28 /3 /2014 ΠΡΟΣ Πληροφορίες: Γαρεδάκη Εύη ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Σμύρνης 26, ΤΚ: 71201, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΘ 1285 Πληροφορίες: Γαρεδάκη Εύη

Διαβάστε περισσότερα

Οι μεηανάζηες ως τρήζηες ηων σπηρεζιών Πρωηοβάθμιας Φρονηίδας Υγείας ζηην Ελλάδα

Οι μεηανάζηες ως τρήζηες ηων σπηρεζιών Πρωηοβάθμιας Φρονηίδας Υγείας ζηην Ελλάδα Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2014) Τόμος 6,Τεύτος 4, 154-159 ISSN 1791-9649 Οι μεηανάζηες ως τρήζηες ηων σπηρεζιών Πρωηοβάθμιας Φρονηίδας Υγείας ζηην Ελλάδα Ρνύπα Ε. 1, Εσγξάθνπ Π. 2, Βαζηιόπνπινο Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ Έληαμε παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην Γεληθφ ρνιείν «Δπηθνηλσλία - Κνηλσληθέο Γεμηφηεηεο θαη πλαηζζεκαηηθή Αγσγή» Σξφπνη έληαμεο ζηελ νκάδα ηεο ηάμεο κέζσ δηαρείξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ

1.1 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ 1 o Πεξηερόκελα 1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ... 1 1.1.1 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ... 2 1.1.2 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝΣΩΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΩΝ... 5 1.1.3 ΔΠIΠΔΓΑ EΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο

Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο 1 Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο ηει: 26510-05693 θαμ: 26510-05845, email: chkonsta@ uoi.gr Ηδηόηεηα-Γλσζηηθό Αληηθείκελν: Καζεγεηήο ρνιηθήο Παηδαγσγηθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Αμηνιόγεζεο ζην Παηδαγσγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΗ ΡΔΤΜΑΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΤΟΚΔΛΔΣΗΚΔ ΠΑΘΖΔΗ 2014-2017

ΔΘΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΗ ΡΔΤΜΑΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΤΟΚΔΛΔΣΗΚΔ ΠΑΘΖΔΗ 2014-2017 ΔΘΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΗ ΡΔΤΜΑΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΤΟΚΔΛΔΣΗΚΔ ΠΑΘΖΔΗ 2014-2017 Αζήλα 2013 1 Μέιε επηηξνπήο ζύληαμεο Δζληθνύ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηηο Ρεπκαηηθέο θαη Μπνζθειεηηθέο Παζήζεηο Γ.. Διιεληθήο Ρεπκαηνινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών Ιατροί Νοςηλευτζσ Φυςικοθεραπευτζσ Διαιτολόγοι Βιολόγοι Επαγγελματίεσ Υγείασ 6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών 11-12 Αππιλίος 2013 Ίδπςμα Δςγενίδος, Πλανηηάπιο Αθήνα Ό,ηι νεόηεπο για ηην

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγνπζα Ιαηξηθή: Αλαθνξά ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα

Δπείγνπζα Ιαηξηθή: Αλαθνξά ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ http://www.hesem.gr E-Mail: info@hesem.gr Δπείγνπζα Ιαηξηθή: Αλαθνξά ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα Π. Αγγνπξηδάθεο Δπίθ. θαζεγεηήο Δπείγνπζαο Ιαηξηθήο Π. Κ., Γληήο ΣΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ χέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της Ελονοσίας «ΜΕΡΟΠΗ» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ

ΑΠΟΥΑΗ χέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της Ελονοσίας «ΜΕΡΟΠΗ» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα 27-08 -2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: Γ1α/Γ.Π. 65587 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ & ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ Α Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ. Ιωάννη Χ. Μαρούλη

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ. Ιωάννη Χ. Μαρούλη ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ Ιωάννη Χ. Μαρούλη Δπίκοςπος Καθηγηηή Γενικήρ Υειποςπγικήρ και Μεηαμοζσεύζευν Ηαηπικήρ σολήρ Πανεπιζηημίος Παηπών Πάηπα, Ηούνιορ 2013 Πεπιεσόμενα 1. Βηνγξαθηθά ηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα