09:00-10:00 Σαηξεηηζκόο πνπξγνύ γείαο θ. Άδωλε Γεωξγηάδε Σαηξεηηζκόο Ξξνέδξνπ Ξαλειιελίνπ Ηαηξηθνύ Ππιιόγνπ θ. Βιαζηαξάθνπ Κηραήι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "09:00-10:00 Σαηξεηηζκόο πνπξγνύ γείαο θ. Άδωλε Γεωξγηάδε Σαηξεηηζκόο Ξξνέδξνπ Ξαλειιελίνπ Ηαηξηθνύ Ππιιόγνπ θ. Βιαζηαξάθνπ Κηραήι"

Transcript

1

2 9-10 ΜΑΙΟΤ 2014, PENTELIKON HOTEL, ΚΗΦΙΙΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παξαζθεπή 9 Καΐνπ :30 Δγγξαθέο Ξξνζέιεπζε 09:00-10:00 Σαηξεηηζκόο πνπξγνύ γείαο θ. Άδωλε Γεωξγηάδε Σαηξεηηζκόο Ξξνέδξνπ Ξαλειιελίνπ Ηαηξηθνύ Ππιιόγνπ θ. Βιαζηαξάθνπ Κηραήι Δλαξθηήξηεο Οκηιίεο: «Γηεζλείο Δπηρεηξεζηαθέο Γξάζεηο ηνπ πνπξγείνπ γείαο Διιάδνο» Παπαλόηε Βαζηιηθή, ΒΑ, ΚSc, Ξξντζηάκελε Γηεύζπλζεο Γηεζλώλ Πρέζεσλ πνπξγείνπ γείαο «Ζ έλλνηα ηεο καθξνδσίαο ζηε ζεκεξηλή ειιεληθή θαη παγθόζκηα θνηλσλία. Θέζεηο- Ξξνηάζεηο-Νθέιε» ηεθαλάδεο Υξηζηόδνπινο, Θαζεγεηήο Θαξδηνινγίαο Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Γηεπζπληήο Α Θαξδηνινγηθήο Θιηληθήο & Νκώλπκνπ Δξγαζηεξίνπ, «Ηππνθξάηεην» Γ.Λ.Α. 10:00-12:30 Πηξνγγπιό ηξαπέδη: Δζληθά Θέληξα Δπηρεηξήζεωλ Τγείαο: Γηαιεηηνπξγηθόηεηα απηώλ ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε «Δζληθό Θέληξν επηρεηξήζεσλ γείαο - πνπξγείν γείαο Διιάδνο: Γνκή, Ιεηηνπξγία, Απνζηνιή» Πάλνο Δπζηαζίνπ, Γηνηθεηήο Δζληθνύ Θέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ γείαο -Ξξόεδξνο Νξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο Ππλεδξίνπ «Θέληξν Δπηρεηξήζεσλ Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο. Δηδηθέο Δπηρεηξήζεηο γείαο» Αλαζηόπνπινο Παλαγηώηεο, Ππληαγκαηάξρεο (πδ), πνδηεπζπληήο Θέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, πνπξγείν Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε Ζ Δθαξκνγή ηεο 1082/2013 Απόθαζεο ηεο Δ.Δ. ΓΗΑ ηηο Πνβαξέο Γηαζπλνξηαθέο Απεηιέο θαηά ηεο γείαο» Jean Luc Sion, Senior Principal Administrator, Policy Officer Directorate General Health and Consumers (DG SANCO) Unit C3- Health Threats, European Commission Δθπξόζσπνη Θξαηώλ Κειώλ Δπξσπατθήο Έλσζεο (tba) - «Γνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ γεηνλνκηθήο Αζθάιεηαο ηεο Πνπεδίαο» Wallensten Anders MD, PhD, Deputy State Epidemiologist, Zoonoses & Preparedness, Public Health Agency of Sweden - Θύπξνο (tba) - Βνπιγαξία (tba)

3 12:30-12:45 Γηάιεηκκα 12:45-14:00 Πηξνγγπιό ηξαπέδη: Ομέα πκβάληα Γεκόζηαο Τγείαο. Δπηρεηξεζηαθόο ρεδηαζκόο Γηαρείξηζε ζε Πεξίνδν Θξίζεο «Νμέα Ππκβάληα Γεκόζηαο γείαο Ζ εκπεηξία ηνπ Θέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ Θέληξνπ Διέγρνπ θαη Ξξόιεςεο Λνζεκάησλ (ΘΔΔΙΞΛΝ)» Παπαδεκεηξίνπ Θεόδωξνο, Ηαηξόο, Γεληθόο Γηεπζπληήο Θέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ Θέληξνπ Διέγρνπ θαη Ξξόιεςεο Λνζεκάησλ (ΘΔΔΙΞΛΝ) «Ραμηδησηηθή Ηαηξηθή Έλα Γηαζπλνξηαθό Ξξόβιεκα. Δπηρεηξεζηαθόο Πρεδηαζκόο- Αληηκεηώπηζε.» Ρόδελκπεξγθ Θεόθηινο, Αλ. Θαζεγεηήο Σεηξνπξγηθήο Ηαηξηθήο Πρνιήο Αζελώλ, Δζληθό & Θαπνδηζηξηαθό Ξαλεπηζηήκην Αζελώλ «Ξνιηνκπειίηηδα. Έλα Μεραζκέλν Λόζεκα ή κηα Αλαδπόκελε Απεηιή;» Θαξαγεώξγνπ Θαηεξίλα MSc Ηαηξόο, Βηνπαζνιόγνο - Ηαηξόο Γεκόζηαο γείαο, πεύζπλε Δπηρεηξεζηαθνύ Πρεδηαζκνύ, Δζληθό Θέληξν Δπηρεηξήζεσλ γείαο, πνπξγείν γείαο Δθπξόζσπνο Δπξσπατθνύ Θέληξνπ Διέγρνπ Λνζεκάησλ (European Centre for Disease Control ECDC) (tba) «Θέληξν Δπηρεηξήζεσλ Θέληξνπ Διέγρνπ θαη Ξξόιεςεο Λνζεκάησλ (ΘΔΔΙΞΛΝ). Γνκή -Ιεηηνπξγία -Γξάζεηο» Ζιηόπνπινο Γεκήηξεο, Ηαηξόο Γεκόζηαο γείαο,πεύζπλνο ηνπ Θέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ Θέληξνπ Διέγρνπ θαη Ξξόιεςεο Λνζεκάησλ (ΘΔΔΙΞΛΝ) 14:00-15:30 Κεζεκβξηλή Γηαθνπή 15:30-16:30 Δηδηθέο Γηαιέμεηο: «Ξαζεηηθό Θάπληζκα θαη Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα», Κπερξάθεο Παλαγηώηεο, Ξλεπκνλνιόγνο - Δληαηηθνιόγνο, Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο Ξαλεπηζηεκίνπ Harvard, Δξεπλεηήο, Ηαηξνβηνινγηθό Ηδξπκα, Αθαδεκία Αζελώλ «Νη Νηθνλνκηθέο Δπηπηώζεηο ησλ Αηπρεκάησλ ζηα Ππζηήκαηα γείαο» άπθαο Γεώξγηνο, Θαζεγεηήο Νξζνπεδηθήο Δζληθό & Θαπνδηζηξηαθό Ξαλεπηζηήκην Αζελώλ «Ζ Βησζηκόηεηα ηνπ Ππζηήκαηνο γείαο» Φξνπδήο Θωλζηαληίλνο, Ξξόεδξνο Ππλδέζκνπ Φαξκαθεπηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ Διιάδνο, Αληηπξόεδξνο & Γηεπζύλνληαο Πύκβνπινο Novartis Hellas «ςειά Ξξόζσπα ζε Ραμίδη. Δπηρεηξεζηαθόο Πρεδηαζκόο Ηαηξηθήο Φξνληίδαο» Υαηδεγεωξγίνπ Γεκήηξεο, Ραμίαξρνο γεηνλνκηθνύ,ξαζνιόγνο Ινηκσμηνιόγνο, πνδηνηθεηήο 251 ΓΛΑ

4 16:30-18:00 Πηξνγγπιό ηξαπέδη: Αληηκεηώπηζε Δθηάθηωλ Τγεηνλνκηθώλ Θαηαζηάζεωλ ζε ρώξεο εθηόο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο «The Global Need for Health Care Networking» Θόηηεο Παλαγηώηεο, Senior Management Advisor Strategy & Planning Division, Cambridge University Hospitals «Developing Public Health Emergency Operations Network (EOC-NET)» Dr Jian Li Technical Officer, Strategic Health Operations Centre (SHOC), Global Preparedness, Surveillance and Response Operations (PSR), Global Capacities Alert and Response (GCR), World Health Organization «Ξεξηβαιινληηθνί Θίλδπλνη Γεκόζηα γεία ζε ρώξεο εθηόο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ πεξίπησζε ηεο Καύξεο Θάιαζζαο» Εέθε Γεκαδά, Ξεξηθεξεηνιόγνο & Νηθνλνκνιόγνο ηνπ Ξεξηβάιινλνηνο, Γηεζλέο Θέληξν Κειεηώλ Δπμείλνπ Ξόληνπ, Γεληθή Γηεπζύληξηα Δθπξόζσπνη Σσξώλ εθηόο Δπξσπατθήο Έλσζεο (tba)

5 9-10 ΜΑΙΟΤ 2014, PENTELIKON HOTEL, ΚΗΦΙΙΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ άββαην, 10 Καΐνπ Πηξνγγπιό Ρξαπέδη: Έθηαθηεο Θαηαζηάζεηο, Καδηθέο Απώιεηεο. Γηαιεηηνπξγηθόηεηα Τγεηνλνκηθνύ Σνκέα ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε The WHO Europe EOC in the UN-city Copenhagen a regional hub for health crisis management Gerald Rockenschaub MPH Programme Manager, Country Emergency Preparedness, Division of Communicable Diseases, Health Security & Environment World Health Organization, Regional Office for Europe «Έθηαθηεο Θαηαζηάζεηο - Καδηθέο Απώιεηεο. Δπηρεηξεζηαθόο Πρεδηαζκόο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο» Λαηαιία Παηζηώηε, Δθπξόζσπνο Γ/λζεο Πρεδηαζκνύ & Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο «Καδηθέο Απώιεηεο κεηά από πεξηβαιινληηθνύ ραξαθηήξα Θαιάζζην Αηύρεκα ζηελ πεξηνρή ηεο Κεζνγείνπ. Δπηρεηξεζηαθόο Ηαηξηθόο Πρεδηαζκόο» -Θαξακπίλεο Αλδξέαο, Θαζ. Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο, Ηαηξηθήο Πρνιήο Αζελώλ, Δζληθό & Θαπνδηζηξηαθό Ξαλεπηζηήκην Αζελώλ -Θππξηαλνύ Θεόδωξνο, Ξλεπκνλνιόγνο - Δληαηηθνιόγνο, Αλ. Θαζεγεηήο St. Georges University of London Medical School, Ξαλεπηζηήκην Ιεπθσζίαο «Δπηρεηξεζηαθόο Πρεδηαζκόο γεηνλνκηθήο πνζηήξημεο Νιπκπηαθώλ Αγώλσλ Αζήλα 2004» Καλωιίδνπ Εαραξνύια, Ππλη/ξρεο ε.α, RN, M.C, Γεληθή Ππληνλίζηξηα, Δζληθό Θέληξν Δπηρεηξήζεσλ γείαο, πνπξγείν γείαο «Δπηρεηξεζηαθόο Πρεδηαζκόο γεηνλνκηθήο πνζηήξημεο Ξαγθόζκησλ Αγώλσλ Special Olympics 2011» Κάληε Παλαγηώηα, MSc, Θνηλσληνιόγνο γείαο, Πηέιερνο, Δζληθό Θέληξν Δπηρεηξήζεσλ γείαο, πνπξγείν γείαο Γηάιεηκκα

6 Πηξνγγπιό Ρξαπέδη : Τγεηνλνκηθή Γηαρείξηζε ηωλ Κεηαλαζηώλ Γηαζπλνξηαθέο Τγεηνλνκηθέο Απεηιέο «γεηνλνκηθή Θάιπςε Ξξναλαρσξεζηαθώλ Θέληξσλ Θξάηεζεο θαη Θέληξσλ Ξξώηεο πνδνρήο Ξαξάλνκσλ Κεηαλαζηώλ ζηελ Διιάδα» Πάλνο Δπζηαζίνπ, Γηνηθεηήο Δζληθνύ Θέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ γείαο -Ξξόεδξνο Ππλεδξίνπ «Ρα Ξιενλεθηήκαηα γηα ηε Γεκόζηα γεία ηνπ Ξξνζπκπησκαηηθνύ Διέγρνπ γηα Κεηαδνηηθά Λνζήκαηα ζε Λεναθηρζέληεο Κεηαλάζηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) / Σώξεο Δπξσπατθνύ Νηθνλνκηθνύ Σώξνπ (ΔΝΣ).Ξξνθαηαξθηηθή Έθζεζε ηεο Ππλάληεζεο Δκπεηξνγλσκόλσλ Θέληξνπ Διέγρνπ θαη Ξξόιεςεο Λνζεκάησλ (ΘΔΔΙΞΛΝ) & ECDC» Κπάθα Αγνξίηζα Γξαθείν Δπηζηεκνληθώλ Ππλεξγαηώλ Ξξνέδξνπ Θέληξνπ Διέγρνπ θαη Ξξόιεςεο Λνζεκάησλ (ΘΔΔΙΞΛΝ) «γεηνλνκηθή Γηαρείξηζε Κεηαλαζηώλ. Case Study: Δινλνζία» Σζεξώλε Καξία, Λνζειεύηξηα,MSc, Ππληνλίζηξηα, Δζληθό Θέληξν Δπηρεηξήζεσλ γείαο, πνπξγείν γείαο «Ξαξάλνκνη Κεηαλάζηεο. Έλα Γηαπνιηηηζκηθό Φαηλόκελν» Jean-Daniel Colombani, Δηδηθόο Πύκβνπινο γεηνλνκηθήο Ξνιηηηθήο γηα ηνπο Κεηαλάζηεο, Γξαθείν πνπξγνύ γείαο The IOM Experience Mariya Samuilova, Migration Health Officer, International Organization for Migration Κεζεκβξηλή δηαθνπή Πηξνγγπιό ηξαπέδη: «Ομέα πκβάληα Γεκόζηαο Τγείαο: Οηθνλνκηθέο θαη Θνηλωληθέο Γηαζηάζεηο» «Δπηηπρήο Δθαξκνγή Ξξνγξάκκαηνο γηα ηελ Αλαζηνιή ηεο Δπηδεκίαο HIV/Aids ζε Έιιελεο Σξήζηεο Δλδνθιέβησλ Λαξθσηηθώλ: Ρν Ξξόγξακκα ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΖΠ» Υαηδάθεο Άγγεινο Θαζεγεηήο Δπηδεκηνινγίαο & Ξξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο, Γηεπζπληήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ γηεηλήο, Δπηδεκηνινγίαο & Ηαηξηθήο Πηαηηζηηθήο ηεο Ηαηξηθήο Πρνιήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελώλ «Ρα Νηθνλνκηθά ηεο Ξξόιεςεο θαη Ξνιηηηθέο Ξεξηνξηζκνύ Κεηαδνηηθώλ Λόζσλ» Τθαληόπνπινο Ηωάλλεο Θαζεγεηήο Νηθνλνκηθώλ ηεο γείαο, Δζληθό & Θαπνδηζηξηαθό Ξαλεπηζηήκην Αζελώλ The need for redefining healthcare systems: the role of innovative medicine Δκκαλνπήι Αιεμαλδξάθεο, Associate Director, Policy & Communications, MSD

7 Πηξνγγπιό ηξαπέδη: Τγεηνλνκηθά θαη Φαξκαθεπηηθά Απνζέκαηα «γεηνλνκηθά θαη Φαξκαθεπηηθά Απνζέκαηα. Δζληθόο Θεληξηθόο Πρεδηαζκόο» Θύξιεζε Αζελά, Ηαηξόο, Ξξντζηακέλε Γελ.Γ/λζεο Γεκόζηαο γείαο & Ξνηόηεηαο Εσήο, πνπξγείν γείαο «Άκεζε Ξξνκήζεηα Φαξκαθεπηηθώλ Πθεπαζκάησλ ζε έθηαθηεο θαηαζηάζεηο. Δπηρεηξεζηαθόο Πρεδηαζκόο» Σζάγθαξε Έιελα, Γηεπζύλνπζα Πύκβνπινο ΗΦΔΡ ΑΔ «Θνηλή Ξξνκήζεηα Ηαηξηθώλ Αληηκέηξσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Jean Luc Sion, Senior Principal Administrator, Policy Officer Directorate General Health and Consumers (DG SANCO) Unit C3- Health Threats, European Commission «Ζ Διιεληθή Φαξκαθνβηνκεραλία ζην Δπξσπατθό γίγλεζζαη» Θάηζνο Βαζίιεηνο, Ξξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ Πύκβνπινο Pharmathen ΑΒΔΔ «Ξαγθνζκηνπνίεζε θαη Ξαξαγσγή Φαξκάθσλ.Ράζεηο θαη πξννπηηθέο» Πεληαθξάγθαο Βαζίιεηνο Γηεπζπληήο Δηαηξηθώλ πνζέζεσλ ELPEN, Δληεηαικέλνο Πύκβνπινο Ξαλειιήληαο Έλσζεο Φαξκαθνβηνκεραλίαο Δηδηθέο Γηαιέμεηο (tba) «Αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ πγείαο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία κηα αλάιπζε εηζξνώλ-εθξνώλ», -Κειαρξηλόο Παλαγηώηεο, Νηθνλνκνιόγνο, Πώκα Γίσμεο Νηθνλνκηθνύ Δγθιήκαηνο, πνπξγείν Νηθνλνκηθώλ -Ινξέηδνο Αζαλάζηνο, Πώκα Γίσμεο Νηθνλνκηθνύ Δγθιήκαηνο, πνπξγείν Νηθνλνκηθώλ Ιήμε πκπεξάζκαηα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 ΚΥΚΛΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ Διιεληθό Ίδξπκα Δπξωπαϊθήο θαη Δμωηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ) Ίδξπκα Οηθνλνκηθώλ & Βηνκεραληθώλ Δξεπλώλ (ΗΟΒΔ) Kantor ύκβνπινη

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο I. Βιοπαθολογία (Ιατρική Μικροβιολογία, Εργαστηριακή Αιματολογία, Κλινική Χημεία, Ιατρική Μσκητολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΞΗΠΡΔΠΖ ΚΔΘΝΓΩΛ ΓΗΑ ΡΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΠΡΗΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ

ΓΗΑΞΗΠΡΔΠΖ ΚΔΘΝΓΩΛ ΓΗΑ ΡΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΠΡΗΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ ΓΗΑΞΗΠΡΔΠΖ ΚΔΘΝΓΩΛ ΓΗΑ ΡΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΠΡΗΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ - ΤΓΚΛΙΗ (ΖΞΔΗΟΝ, ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ, ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ, ΘΟΖΡΖΠ,ΑΛ.ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ) - ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΑΡΡΗΘΖΠ, ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ) - ΣΑΓΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑctionAid Δλλάρ

ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑctionAid Δλλάρ ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑctionAid Δλλάρ Ππόεδπορ Αλεξάνδπα Μηηζοηάκη Ζ Αιεμάλδξα Κεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή Πρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. Ππνύδαζε Ξνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Taste & Tourism School. Διβίξα ΗΓΓΙΔΠΖ, Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (M.Sc.)

Taste & Tourism School. Διβίξα ΗΓΓΙΔΠΖ, Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (M.Sc.) Taste & Tourism School ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑ ΡΝΟΗΠΚΝΠ Πχληνκα Βηνγξαθηθά Δθπαηδεπηψλ Διβίξα ΗΓΓΙΔΠΖ, Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (M.Sc.) Εκπαίδεςζη Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα «Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ 2010-2011 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΕΕΛΠΝΟ ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ Σηζνθ Κουρζα - Κρεμαςτινοφ Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Αλεξάνδρα Μαρία Θεοδωρίδου Αντιπρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Μινζρβα Μελπομζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ TMHMA KOIΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα, 17/10/2012 Αξηζ. Πξση. 445 ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΠΣΑΜΔΛΟΤ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΡΙΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΔΛΙΞΗ ηεο Αλαπιεξώηξηαο Καζεγήηξηαο θαο Μαξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤπρηθΪ γεϋα Ξαηδηνύ & ΔθΪβνπ ζηε ζύγρξνλε ΔιιΨδα

ΤπρηθΪ γεϋα Ξαηδηνύ & ΔθΪβνπ ζηε ζύγρξνλε ΔιιΨδα ΤπρηθΪ γεϋα Ξαηδηνύ & ΔθΪβνπ ζηε ζύγρξνλε ΔιιΨδα ΛΩεο κνξθωο ΤπρνπαζνινγΫαο ΘεξαπεπηηθΩο ΞξνζεγγΫζεηο ΝξγΨλσζε πεξεζηώλ ΔηζεγΪζεηο από ην 6ν ΞαλειιΪλην ΠπλΩδξην ΞαηδνςπρηαηξηθΪο ΑΫγιε ΕαππεΫνπ, 15-17 Καΐνπ

Διαβάστε περισσότερα

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κπξηαθή, 10 Ηνύιηνο 2011 11:26 Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δθηύπσζε ρνιηάζηε πξώηνη! ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ: es os.gr

Διαβάστε περισσότερα

H Mαρηάλα Θαβροσιάθε (Αλεμάξηεηε εξεπλήηξηα ηεο Ηζηνξίαο ηεο Διιεληθήο Γηαηξνθήο) θαη ε Ηζηορηθή, Ιαογραθηθή θαη Αρταηοιογηθή Δηαηρεία Θρήηες

H Mαρηάλα Θαβροσιάθε (Αλεμάξηεηε εξεπλήηξηα ηεο Ηζηνξίαο ηεο Διιεληθήο Γηαηξνθήο) θαη ε Ηζηορηθή, Ιαογραθηθή θαη Αρταηοιογηθή Δηαηρεία Θρήηες H Mαρηάλα Θαβροσιάθε (Αλεμάξηεηε εξεπλήηξηα ηεο Ηζηνξίαο ηεο Διιεληθήο Γηαηξνθήο) θαη ε Ηζηορηθή, Ιαογραθηθή θαη Αρταηοιογηθή Δηαηρεία Θρήηες ζαο πξνζθαινύλ ζηο 2ο σκπόζηο Διιεληθής Γαζηρολοκίας κε ζέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος Γενικός Ιαηρός Λέκηορας Δπιδημιολογίας και Πρόληψης Νοζημάηων Σμήμα Νοζηλεσηικής Πανεπιζηήμιο Πελοποννήζοσ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 14 Απξηιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι

Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι ομάδα. Μετά από τθ ςυηιτθςθ επιςτθμονικοφ προβλθματιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΠΑΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ Α.Ο. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΚΔ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΞΔΟ ΞΑΙΑΗΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν.

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν. Μπαμπανέλοσ Δέζποινα Γαπγακήισλ 8, Άλσ Ηιίζηα 15771 Εσγξάθνπ Σει. εξγαζίαο: 2103327734 Θηλεηό ηει: 6973001178 Ζκεξνκελία Γέλλεζεο: 02/09/68 Σόπνο Γέλλεζεο: Βέξνηα Ζκαζίαο Σποσδές 1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. Βήραο Γηώξγνο, Καξδηνιόγνο, Τπεύζπλνο ηαηξηθήο νκάδαο Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλσληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, ΔΛΛΑ.

2. Βήραο Γηώξγνο, Καξδηνιόγνο, Τπεύζπλνο ηαηξηθήο νκάδαο Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλσληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, ΔΛΛΑ. 1. Ηαηξηθό θαη βνεζεηηθό πξνζωπηθό ηνπ Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλωληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, 2. Βήραο Γηώξγνο, Καξδηνιόγνο, Τπεύζπλνο ηαηξηθήο νκάδαο Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλσληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, 3. Αθξίηαο Αιθεο,

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ

Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΓΔΛΗΘΑ Ζ ΦΝΗΡΖΠΖ ΠΡΖ ΠΠΑΠ Ζ ΦΝΗΡΖΠΖ ΠΡΖΛ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ ΡΖΠ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΠΞΝΓΔΠ ΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΠΞΝΓΔΠ ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΝΗ ΚΝΛΑΓΔΠ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ : ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ : ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ : email Μαξία Κ. Ληάλνπ Αζήλα Κσλζηαληίλνο Παληξεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Λάκπξνο αθθάο l.sakkas@hciops.com

Λάκπξνο αθθάο l.sakkas@hciops.com Λάκπξνο αθθάο l.sakkas@hciops.com Μεηέρεη ζηελ εηαηξεία HCI ops από ην 2006 σο ζπλ-ηδξπηήο. ήκεξα, σο βαζηθό ηεο ζηέιερνο, εγείηαη projects πνπ αθνξνύλ ζρεδηαζκό, αλάπηπμε θαη δηνίθεζε Ξελνδνρεηαθώλ Μνλάδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟ (WORKSHOP)

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟ (WORKSHOP) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟ (WORKSHOP) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΤΡΧΠΖ ΓΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔ» Ο Γήκος Ζραθιείοσ κέζω ηοσ Σκήκαηος Δσρωπαϊθώλ Προγρακκάηωλ δηοργαλώλεη έλα ηεηραήκερο ζσλέδρηο κε

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Χ Μ Α ΑΘΗΝΑ 2013 1 ΠEPIEXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ.

ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ. ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 1960-1968: Κνιιέγηo Αζελώλ 1968-1974: Ιαηξηθή ρνιή

Διαβάστε περισσότερα