ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΟΗΟ ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ «AMALIA HOTEL NAUPLIA» ΝΑΤΠΛΗΟ ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΑΗΘΟΤΑ «ΑΝΣΗΓΟΝΖ» ΔΤΓΔΝΗΚΖ ΥΟΡΖΓΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ

2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΩΡΟ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ Τν Σπκπόζην ζρεηηθά κε ηελ Πεξηθεξηθή Αξηεξηαθή θαη Φιεβηθή Θξνκβνεκβνιηθή Νόζν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην μελνδνρείν Amalia Hotel Nauplia, Αίζνπζα Αληηγόλε, ην άββαην 08 Μαξηίνπ 2014 θαη ώξεο Τν μελνδνρείν δηαζέηεη ρώξνπο ζηάζκεπζεο. ΓΛΩΑ Η επίζεκε γιώζζα είλαη ε ειιεληθή. ΤΜΜΔΣΟΥΔ - ΔΓΓΡΑΦΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΩΝ ΤΓΔΗΑ Η παξαθνινύζεζε ηνπ Σπκπνζίνπ είλαη δωξεάλ θαη επηηξέπεηαη κόλν ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. Όζνη ελδηαθέξνληαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπ Σπκπνζίνπ παξαθαινύληαη όπωο δειώζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο κε έλαλ από ηνπο παξαθάηω δηαζέζηκνπο ηξόπνπο Δθηππώζηε θαη ζηείιηε ζπκπιεξωκέλε ηε θόξκα ζπκκεηνρήο ζην fax Σπκπιεξώζηε ηελ ειεθηξνληθή θόξκα ζπκκεηνρήο θαη ζηείιεηε ηελ ζην κε ζέκα «ΤΜΠΟΗΟ ΠΑΝ/ΦΘΝ ΝΑΤΠΛΗΟ 08/03» εκαληηθή εκείωζε: Οη εγγξαθέο πνπ ζα γίλνπληαη κέζω ζα είλαη έγθπξεο εθόζνλ ζηαιεί επηβεβαίωζε εγγξαθήο από ηε γξακκαηεία ηνπ Σπκπνζίνπ εληόο 3 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο αξρηθήο ηνπ απνζηνιήο. Σε πεξίπηωζε πνπ δελ ην ιάβεηε επηθνηλωλήζηε ζην ηειέθωλν , (αζηηθή ρξέωζε, θαζεκεξηλέο εθηόο Σ/Κ, ). Όζνη ζύλεδξνη δελ πξνιάβνπλ λα δειώζνπλ εγθαίξωο ζπκκεηνρή ζα κπνξνύλ λα εγγξάθνληαη ζηε γξακκαηεία ζηηο ώξεο πξνζέιεπζεο (09.00 έωο 09.30). ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ Με ηελ εγγξαθή θαη παξαθνινύζεζε ηωλ εξγαζηώλ ηνπ ζπκπνζίνπ παξέρνληαη 4 κόξηα ζην πιαίζην ηνπ ζεζκνύ ηεο Σπλερηδόκελεο Ιαηξηθήο Δθπαίδεπζεο (CME - CPD). Τα πηζηνπνηεηηθά παξαθνινύζεζεο ζα ρνξεγνύληαη από ηε γξακκαηεία κεηά ηε ιήμε ηωλ εξγαζηώλ ηνπ Σπκπνζίνπ. Όζνη ζύλεδξνη ελδηαθέξνληαη λα ιάβνπλ ην πηζηνπνηεηηθό ηνπο ζηα αγγιηθά παξαθαινύληαη όπωο επηθνηλωλήζνπλ κε ηε γξακκαηεία είηε ζην ηειέθωλν , (αζηηθή ρξέωζε, θαζεκεξηλέο εθηόο Σ/Κ, ) ή κέζω ζην κε ζέκα «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΔΝ) ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΦΘΝ/ΠΑΝ ΝΑΥΠΛΙΟ 08_03_14» 01

3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ Πξνζέιεπζε θαη εγγξαθέο πλέδξωλ Πξνζθνξά θαθέ Έλαξμε πκπνζίνπ Υαηξεηηζκνί Μάξαο Γεκήηξηνο, Πξόεδξνο Διιεληθήο Αγγεηνινγηθήο Δηαηξείαο Παλαγηωηόπνπινο Κωλ/λνο, Πξόεδξνο Ιαηξ. Σπιιόγνπ Αξγνιίδνο Κωζηνύξνο Γεκήηξηνο, Γήκαξρνο Γήκνπ Ναππιηέωλ 1 Ο ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΝΟΟΤ Πξνεδξείν: Μάξαο Γεκήηξηνο (Αζήλα), Γθαλάο Παλαγηώηεο (Ναύπιην) Πνγηαηδήο Κωλ/λνο (Άξγνο) Παξάγνληεο Κηλδύλνπ Πεξηθεξηθήο Αξηεξηαθήο Νόζνπ. Παπαλάγλνπ Αλαζηάζηνο (Αζήλα) Υξόληα Ηζραηκία Κάηω Άθξωλ. Κωηζηθόξεο Ιωάλλεο (Αζήλα) Τπεξερνγξαθηθόο Έιεγρνο Πεξηθεξηθώλ Αξηεξηώλ. Αξάπνγινπ Βαζίιεηνο (Αζήλα) Γηαγλωζηηθή Πξνζέγγηζε θαη Απεηθνληζηηθέο Μέζνδνη Πεξηθεξηθήο Αξηεξηαθήο Νόζνπ. Παπαπέηξνπ Αλαζηάζηνο (Αζήλα) πληεξεηηθή Θεξαπεία Πεξηθεξηθήο Αξηεξηαθήο Νόζνπ. Παπαγεωξγίνπ Αληώληνο (Αζήλα) Ο Ρόινο ηωλ Αληηαηκνπεηαιηαθώλ ζηε ύγρξνλε Αληηκεηώπηζε ηεο Πεξηθεξηθήο Αξηεξηαθήο Νόζνπ. Παπάο Θενθάλεο (Αζήλα) ύγρξνλε Αληηκεηώπηζε Υξόληαο Ηζραηκίαο Κάηω Άθξωλ. Καθίζεο Ιωάλλεο (Αζήλα) ύγρξνλε Αληηκεηώπηζε Καξωηηδηθήο Νόζνπ. Κώηζεο Θωκάο (Αζήλα) ρνιηαζκόο: Μάξαο Γεκήηξηνο (Αζήλα), Καθίζεο Ηωάλλεο (Αζήλα) Γηαλλαθόπνπινο Γεκήηξηνο (Άξγνο) Γηάιεηκκα - Διαθξύ γεύκα 02

4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 Ο ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ Πξνεδξείν: Πξωηόπαπαο Αλδξέαο (Ναύπιην), Κώηζεο Θωκάο (Αζήλα) Γηαλλαθόπνπινο Γεκήηξηνο (Άξγνο) Δπηδεκηνινγία Θξνκβνεκβνιηθήο Νόζνπ. Σθπξόεξαο Γεώξγηνο (Αζήλα) Κιηληθή Δηθόλα θαη Δπηπινθέο Δλ ηω Βάζεη Θξνκβνεκβνιηθήο Νόζνπ. Μαξθάηεο Φώηηνο (Αζήλα) Πλεπκνληθή Δκβνιή, Παζνθπζηνινγία, Κιηληθή Δηθόλα. Μπηκπήο Γεώξγηνο (Άξγνο) Γηάγλωζε ηεο Φιεβηθήο Θξνκβνεκβνιηθήο Νόζνπ. Γθνύβεξεο Ιωάλλεο (Άξγνο) ύργξνλε Θεξαπεία Θξνκβνεκβνιηθήο Νόζνπ. Μάξαο Γεκήηξηνο (Αζήλα) Θξνκβνπξνθύιαμε Αζζελώλ ζηελ Γεληθή Υεηξνπξγηθή. Παπαδόπνπινο Λάδαξνο (Ναύπιην) Θξνκβνπξνθύιαμε Αζζελώλ ζηελ Οξζνπαηδηθή Υεηξνπξγηθή. Πνγηαηδήο Κωλ/λνο (Άξγνο) Καξθίλνο θαη Θξνκβνεκβνιηθή Νόζνο. Λακπξόπνπινο Φξήζηνο (Ναύπιην) ρνιηαζκόο: Κώηζεο Θωκάο (Αζήλα), Παλαγηωηόπνπινο Κωλ/λνο, (Ναύπιην) Παπαγεωξγίνπ Αληώληνο (Αζήλα) πκπεξάζκαηα πκπνζίνπ - ρόιηα. Μάξαο Γεκήηξηνο (Αζήλα) Λήμε πκπνζίνπ 03

5 ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΝΣΔ ΔΗΖΓΖΣΔ ΑΡΑΠΟΓΛΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟ Αγγεηνρεηξνπξγόο, Αλαπι. Καζ/ηήο Αγγεηνρεηξνπξγηθήο Παλ/κίνπ Αζελώλ, Β' Παλ/θή Φεηξνπξγηθή Κιηληθή Ννζνθνκείν «Αξεηαίεην». ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Φεηξνύξγνο, Σπλη. Γ/ληήο Γεληθήο Φεηξνπξγηθήο Κιηληθήο Γ.Ν. Άξγνπο. ΓΚΑΝΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Φεηξνύξγνο, Σπλη. Γ/ληήο Γεληθήο Φεηξνπξγηθήο Κιηληθήο Γ.Ν. Ναππιίνπ. ΓΚΟΤΒΔΡΖ ΗΩΑΝΝΖ Παζνιόγνο Δμεηδηθεπκέλνο ζηνπο Υπεξήρνπο Αγγείωλ, Άξγνο. ΚΑΚΗΖ ΗΩΑΝΝΖ Αγγεηνρεηξνπξγόο, Αλαπι. Καζ/ηήο Αγγεηνρεηξνπξγηθήο Παλ/κίνπ Αζελώλ, Αγγεηνρεηξνπξγηθή Κιηληθή Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ». ΚΩΣΖ ΘΩΜΑ Δπίθ. Καζ/ηήο Αγγεηνρεηξνπξγηθήο Παλ/κίνπ Αζελώλ Β' Φεηξνπξγηθή Κιηληθή, Ννζνθνκείν «Αξεηαίεην» Δηζεξρόκελνο πξόεδξνο Διιεληθήο Αγγεηνινγηθήο Δηαηξείαο (Δ.Α.Δ). ΚΩΣΗΚΟΡΖ ΗΩΑΝΝΖ Αγγεηνρεηξνπξγόο, Βηνηαηξηθή Αζελώλ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ Παζνιόγνο, Δπηκ. Β', Παζνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. Ναππιίνπ. ΜΑΡΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Αγγεηνρεηξνπξγόο, Γ/ληήο Αγγεηνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο Γ.Ν.Α. «Κνξγηαιέλεην - Μπελάθεην Δ.Δ.Σ» Πξόεδξνο Διιεληθήο Αγγεηνινγηθήο Δηαηξείαο (Δ.Α.Δ). ΜΑΡΚΑΣΖ ΦΩΣΗΟ Αγγεηνρεηξνπξγόο, Δηδηθόο Σπλεξγάηεο Αγγεηνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ». ΜΠΗΜΠΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Καξδηνιόγνο, Δπηκ. Α', Καξδηνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν Άξγνπο. ΠΑΝΑΓΗΩΣΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ Καξδηνιόγνο, Πξόεδξνο Ιαηξηθνύ Σπιιόγνπ Αξγνιίδνο. ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΑΝΣΩΝΗΟ Αγγεηνρεηξνπξγόο, Γ/ληήο Αγγεηνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο Ναπηηθό Ννζνθνκείν Αζελώλ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΛΑΕΑΡΟ Φεηξνύξγνο, Δπηκ. Β', Γεληθή Φεηξνπξγηθή Κιηληθή Γ.Ν. Ναππιίνπ. ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΤ ΑΝΑΣΑΗΟ Αγγεηνρεηξνπξγόο, Γ/ληήο Αγγεηνρεηξνπξγηθνύ Τκήκαηνο Ιαηξηθνύ Αζελώλ - Κιηληθήο Χπρηθνύ. ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΤ ΑΝΑΣΑΗΟ Αγγεηνρεηξνπξγόο, Κιηληθόο Υπόηξνθνο, Αγγεηνρεηξνπξγηθή Κιηληθή Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ». ΠΑΠΑ ΘΔΟΦΑΝΖ Αγγεηνρεηξνπξγόο, Δπηκ. Α', Αγγεηνρεηξνπξγηθή Κιηληθή Γ.Ν.Α «Κνξγηαιέλεην - Μπελάθεην» Δ.Δ.Σ. Αληηπξόεδξνο Διιεληθήο Αγγεηνινγηθήο Δηαηξείαο (Δ.Α.Δ). ΠΟΓΗΑΣΕΖ ΚΩΝ/ΝΟ Οξζνπαηδηθόο, Σπλη. Γ/ληήο Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο Γ.Ν Άξγνπο. ΠΡΩΣΟΠΑΠΑ ΑΝΓΡΔΑ Παζνιόγνο, Σπλη. Γ/ληήο Παζνινγηθήο Κιηληθήο Γ.Ν. Ναππιίνπ. ΦΤΡΟΔΡΑ ΓΔΩΡΓΗΟ Αγγεηνρεηξνπξγόο, Δπηκ. Β', Αγγεηνρεηξνπξγηθή Κιηληθή Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ». Γελ. Γξακκαηέαο Διιεληθήο Αγγεηνινγηθήο Δηαηξείαο (Δ.Α.Δ). 04

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 3 ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΤΡΛΩΝ 31 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 01 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2013 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Γεπηέξα 12/08/2013 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary Θέμα: Χορηγική Πρόταση Mystery Shopping Executive Summary Η Α' Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ, Γεληθό Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο «Παπαγεσξγίνπ» θαη ε Δηαηξεία Πεξηγελλεηηθήο Ιαηξηθήο Ννηηναλαηνιηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγνπζα Ιαηξηθή: Αλαθνξά ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα

Δπείγνπζα Ιαηξηθή: Αλαθνξά ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ http://www.hesem.gr E-Mail: info@hesem.gr Δπείγνπζα Ιαηξηθή: Αλαθνξά ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα Π. Αγγνπξηδάθεο Δπίθ. θαζεγεηήο Δπείγνπζαο Ιαηξηθήο Π. Κ., Γληήο ΣΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 9 ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΛΑΜΙΑ 20-21 επτεμβρίου 2014 ΕΙΔΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Σεηάξηε 03/09/2014 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή 13/09/2014 - ώξα 21:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 6ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΜΠΡΑΛΟΤ 15-16 Μαρτίου 2014 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Γεπηέξα 24/02/2013 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή 07/03/2014 ώξα

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety. 5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.org/bebs-2014gr Πξόζθιεζε αο πξνζθαινύκε λα ππνβάιεηε ηηο εξεπλεηηθέο ζαο εξγαζίεο πξνο

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ 13 & 14 6-2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: 024/21.04.2015 ΟΡΓΑΝΩΖ: ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΩΝΩΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ (ΔΠ.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Tν πξφγξακκα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υπηρεςία Ολοκληρωμένησ Διαχείριςησ Συγγραμμάτων www.eudoxus.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεςία Ολοκληρωμένησ Διαχείριςησ Συγγραμμάτων www.eudoxus.gr Ηλεκτρονική Υπηρεςία Ολοκληρωμένησ Διαχείριςησ Συγγραμμάτων www.eudoxus.gr Παλαγηώηεο Τζαλάθαο Πξόεδξνο ΔΓΔΤ AE 1 Γεληθή Πεξηγξαθή Η δηαδηθαζία ζα είλαη πιήξωο απηνκαηνπνηεκέλε θαη ζα πξνζθέξεη: Γηαθάλεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνρέο Κάξηαο Μetropolitan

Παξνρέο Κάξηαο Μetropolitan Παξνρέο Κάξηαο Μetropolitan Δφρεάν ηαηξηθέο επηζθέςεηο γηα θάζε θάηνρν, εηεζίσο ζε ηαηξνύο επηκειεηέο ηνπ Ννζνθνκείνπ καο. Οη επηζθέςεηο αθνξνύλ προγραμμαηιζμένες ιαηρικές κλινικές επιζκέυεις θαη γίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ HPV και Δέπμα Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά HPV - Μεηαδίδνληαη εύθνια - Πξνζβάιινπλ δέξκα θαη βιελλνγόλνπο κε

Διαβάστε περισσότερα

Βηοηετληθό Επηκειεηήρηο Αζελώλ 24-02-2014

Βηοηετληθό Επηκειεηήρηο Αζελώλ 24-02-2014 Βηοηετληθό Επηκειεηήρηο Αζελώλ 24-02-2014 Εκκαλοσήι ηάληδος Γεληθός ύκβοσιος Οηθολοκηθώλ θαη Εκπορηθώλ Τποζέζεωλ Β Πρεζβεία ηες Ειιάδος ΠΕΚΙΝΟ Αγνξά ηεο Κίλαο 27 Δπαξρίεο 5 Απηόλνκεο πεξηνρέο Xinjiang

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε. ΠΑΝΔΤΡΤΣΑΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ ΚΛΔΗΘΔΝΟΤ 17 10552 ΑΘΖΝΑ Π Ρ Ο Κ Λ Ζ Ζ

ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε. ΠΑΝΔΤΡΤΣΑΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ ΚΛΔΗΘΔΝΟΤ 17 10552 ΑΘΖΝΑ Π Ρ Ο Κ Λ Ζ Ζ ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε. ΠΑΝΔΤΡΤΣΑΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ ΚΛΔΗΘΔΝΟΤ 17 10552 ΑΘΖΝΑ ΣΟΠΗΚΟΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΗ ΤΛΛΟΓΟΗ ΣΖΛ.: 2103240001 6977366813 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΡΟΤΟΤ ΔΠΑΗΝΟ ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΑΘΖΝΩΝ (ΠΡΟΤΟΤ, ΚΑΣΑΝΗΑ, ΣΟΡΝΟΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Καηάηαξη Τποψηθίων Βάζει Μοπίων

Καηάηαξη Τποψηθίων Βάζει Μοπίων Απιθ. Ππωη.:... Καηάηαξη Τποψηθίων Βάζει Μοπίων Γιαγωνιζμόρ : 1/182Μ / Πλήρωζης οργανικών θέζεων μόνιμοσ προζωπικού με ζειρά προηεραιόηηηας. Διδικόηηηα : ΣΔΥΝΗΣΩΝ (ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ) ΓΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Θ: Γενική καηηγοπία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Απνηεινύλ 3 δηαθνξεηηθέο θαθώζεηο ηνπ κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο Αλάινγα κε ηνλ κεραληζκό

Διαβάστε περισσότερα

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κπξηαθή, 10 Ηνύιηνο 2011 11:26 Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δθηύπσζε ρνιηάζηε πξώηνη! ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ: es os.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα