Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη."

Transcript

1 Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α., Θεζζαλονίκη

2 Παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Θεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε Βηβιηνγξαθία Αληί επηιόγνπ

3 Παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Γπλαίθα 47 εηώλ, θαιή γεληθή θαηάζηαζε (01/07/2012) Ιζηοπικό: Δύθνιε θόπσζε, δύζπλνηα ζηελ έληνλε πξνζπάζεηα (ΝΤΗΑ Ι-ΙΙ), Κλινική εξέηαζη: Ήπην ζπζηνιηθό θύζεκα ζηε ζέζε αθξόαζεο ανξηηθήο βαιβίδαο, Α.Π.: 110/70mmHg, ζθύμεηο 78/min. HKΓ: S.R., L.T.. Αη. Αναμνηζηικό: Α.Τ. (από 5 εηίαο), Παξνμπζκηθή SVT, θαηάιπζε νπίζζηνπ- δηαθξαγκαηηθνύ απνθεθξπκκέλνπ δεκαηίνπ (RF), (2006), αθαίξεζε ελδνκήηξησλ πνιππόδσλ (2007), ζηδεξνπεληθή αλαηκία.

4 Γηαζσξαθηθό ππεξερνγξάθεκα (05/07/2012) -LVDD: 56mm -EF : 58% -RVSP: 28mmHg -Reg min: TR, Ao MV

5 Γνθηκαζία θόπσζεο (05/07/2012) Μέηξηα αλνρή ζηελ θόπσζε, δηαθνπή ζην 4.45 ιόγσ εμάληιεζεο Οξηαθή θαηάζπαζε ST (II, III, avf, V5-V6), ύπνπηε δνθηκαζία SPECT κπνθαξδίνπ Σc- 99m (08/07) Πξσηόθνιιν θαηά Βruce. Φπζηνινγηθή αηκάησζε κπνθαξδίνπ, ρσξίο εηθόλα πξνθιεηήο ηζραηκίαο ή εκθξάγκαηνο

6 Kαξδηαθόο Καζεηεξηαζκόο (09/07) LCA RCA

7 Kαξδηαθόο Καζεηεξηαζκόο Γεμηόο θαζεηεξηαζκόο: PCW: 16/27/17mmHg PA: CO: 28/17/23mmHg 10L/min Shunt (%) R/L 1.1 Ανξηή

8 ΣΔΔ (12/07)

9 ΣΔΔ

10 ΣΔΔ

11 CT- ζώξαθα (10/07)

12 MRI θαξδηάο (31/07)

13 CT reconstruction (10/07)

14 Θεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε πγγελέο ζπξίγγην ζηειέρνπο δεμηόο θόιπνο. Παξακνξθσκέλνο αξ. θόιπνο Valsalva. πξίγγην Fistula δηακέηξνπ 1cm, έληνλεο ξνήο. NYHA I-II. Αξρόκελε δπζιεηηνπξγία αξηζηεξάο θνηιίαο. Οξηαθή πλεπκνληθή ππέξηαζε. Απνθαζίδεηαη ε εθιεθηηθή ΚΡΥ- επέκβαζε.

15 Θεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε Σν ρεηξνπξγείν (27/08-04/09) πνπ δηελεξγήζεθε αθνξά ζε Α) ζύγθιεηζε επηθνηλσλίαο κε ρξήζε εκβαιώκαηνο απηόινγνπ πεξηθαξδίνπ από ηελ πιεπξά ηνπ δεμηνύ θόιπνπ. Β) Απνιίλσζε ηνπ ζπξηγγίνπ από ηελ πιεπξά ηνπ ζηειέρνπο. Γ) Σν ηκήκα ηνπ ζπξηγγίνπ όπηζζελ ηεο ανξηήο αθέζεθε ζηε ζέζε ηνπ. Η αζζελήο αλέλεςε άξηζηα, εηέζε ζε b-blockers θαη είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε κεηά από ηξίκελν.

16 Θεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε

17 Βηβιηνγξαθία 0.1% % ηων διαγνωζηικών καθεηηπιαζμών Coronary artery fistulas in adults: Incidence, angiographic characteristics, natural history. Μ. Vavuranakis, C. Bush et al.,catheterization and Cardiovascular DiagnosisVolume 35. Issue 2 90% παποσεςηεύονηαι ζηιρ δεξιέρ κοιλόηηηερ Coronary artery fistulas in turkish patients underggoing diagnostic coronary angiography Sercelik A. et al., International J. of Clinical Practice, 2003, 57, Παπόμοια πεπίπηωζη Giant aneurysmal fistula of the left main coronary artery to the right atrium Salehi N. et al., The Heart Volum Forum, 15, Oct

18 Αληί επηιόγνπ Σα ζπξίγγηα ησλ ζηεθαληαίσλ αγγείσλ είλαη ζπάληα πάζεζε θαη ζπλήζσο δηάγνπλ αζπκπησκαηηθά. Μεξηθέο θνξέο είλαη επκεγέζε θαη ζπλδπάδνληαη κε κεγάιε δηαθπγή. Η ζπληνληζκέλε δηαγλσζηηθή πξνζπέιαζε κε όιεο ηηο δηαζέζηκεο κεζόδνπο εμαζθαιίδεη ηε ράξαμε ηεο θαηαιιειόηεξεο ζεξαπεπηηθήο ζηξαηεγηθήο.

19 Δπραξηζηώ