Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς"

Transcript

1

2 Στο Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου η τεχνολογία αποτελεί την ατμομηχανή της ανάπτυξης μας σε μιαν ενιαία ψηφιακή τράπεζα, προς όφελος των πελατών, των μετόχων και του προσωπικού μας, όπου κι αν βρίσκονται. Γι αυτό υλοποιούμε ένα πρόγραμμα που διασφαλίζει ότι όλα τα μελλοντικά μας προϊόντα και υπηρεσίες ενσωματώνουν τα πλεονεκτήματα των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής. Ενώ, μέσω ενός ενιαίου συστήματος διαχείρισης πληροφοριών καταργούμε τις αποστάσεις μεταξύ των χωρών όπου δραστηριοποιούμαστε. Πέραν της επεξεργασίας και διαχείρισης δεδομένων, θέτουμε την τεχνολογία και στην υπηρεσία της κοινωνικής δράσης του Συγκροτήματος. Στην τεχνολογία στηρίζεται το πρόγραμμα Οίκαδε, ενώ η ενέργεια μας φέτος, για πρώτη φορά, να κυκλοφορήσουμε την ετήσια έκθεση της Τράπεζας μόνο ηλεκτρονικά, εντάσσεται στην περαιτέρω συνεισφορά μας στην προστασία του περιβάλλοντος. Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς

3 περιεχόμενα σελ. Εταιρικό Προφίλ 3 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 4 Στρατηγική και Προτεραιότητες 6 Όραμα και Αποστολή 8 Διοικητικό Συμβούλιο και Ανώτατη Εκτελεστική Διεύθυνση 9 Δηλώσεις Προέδρου 10 Δηλώσεις Διευθύνοντα Συμβούλου 13 2 Δηλώση Αντιπροέδρου 15 Πληροφορίες Μετόχων 16 Εργασίες Συγκροτήματος 20 Eισαγωγή στην Aνάλυση Eργασιών 21 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 43 Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης 56 Οικονομική Ανασκόπηση 66 Οικονομικές Καταστάσεις 72 Άλλες Πληροφορίες 178 Κάντε κλικ στο θέμα που σας ενδιαφέρει

4 εταιρικό προφίλ Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι σήμερα ο ηγετικός χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. Το Συγκρότημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Η Τράπεζα Κύπρου λειτουργεί μέσω 595 καταστημάτων, από τα οποία 211 λειτουργούν στη Ρωσία, 185 στην Ελλάδα, 143 στην Κύπρο, 27 στην Ουκρανία, 12 στη Ρουμανία, 12 στην Αυστραλία, 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1 στα Channel Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα λειτουργεί 9 καταστήματα αντιπροσωπείας στη Ρωσία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία, τον Καναδά, τη Σερβία και τη Νότια Αφρική. Το Συγκρότημα εργοδοτεί άτομα διεθνώς. 3 Στις 31 Δεκεμβρίου 2010, το σύνολο περιουσιακών στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε 42,64 δισ. και τα ίδια κεφάλαια του σε 2,83 δισ. Οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Πρόσφατες βραβεύσεις Καλύτερος τραπεζικός οργανισμός της Κύπρου στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών για το 2009, από το διεθνούς κύρους οικονομικό περιοδικό Global Finance. Καλύτερος τραπεζικός οργανισμός της Κύπρου στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών για το 2010, από το διεθνούς κύρους οικονομικό περιοδικό Global Finance. Καλύτερη τράπεζα στην Κύπρο, για υπηρεσίες συναλλάγματος για το 2010, από το διεθνούς κύρους οικονομικό περιοδικό Global Finance. Καλύτερος τραπεζικός οργανισμός της Κύπρου στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών για το 2011, από το διεθνούς κύρους οικονομικό περιοδικό Global Finance. Καλύτερη τράπεζα στην Κύπρο, για υπηρεσίες συναλλάγματος για το 2011, από το διεθνούς κύρους οικονομικό περιοδικό Global Finance. Καλύτερη Επιχείρηση στην κατηγορία των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και η Καλύτερη Επιχείρηση Παγκυπρίως για το 2010 από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ). Τράπεζα της Χρονιάς στην Κύπρο για το 2009 από το περιοδικό The Banker. Διάκριση στον τομέα διεύθυνσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού με το διεθνές πρότυπο Investors in People. Καλύτερη τράπεζα στην Κύπρο για το 2010, από το περιοδικό Euromoney

5 βασικά οικονομικά μεγέθη δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες ( εκατ.) καταθέσεις πελατών ( εκατ.) κέρδη πριν τις προβλέψεις ( εκατ.) κέρδη μετά τη φορολογία και τα δικαιώματα μειοψηφίας ( εκατ.) 45,8 52,4 50,0 60% 50% 25,1 14,0 11,9 30% 20% 40% 10% 0% 0% κόστος / έσοδα απόδοση ιδίων κεφαλαίων

6 βασικά οικονομικά μεγέθη βασικά μεγέθη αποτελεσμάτων ( εκατ.) καθαρά έσοδα από τόκους κέρδη πριν τις προβλέψεις κέρδη μετά τη φορολογία και τα δικαιώματα μειοψηφίας βασικά μεγέθη ισολογισμού ( εκατ.) 5 σύνολο περιουσιακών στοιχείων ίδια κεφάλαια δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες καταθέσεις πελατών μεγέθη κατά μετοχή (σεντ) κέρδη κατά μετοχή (βασικά) 40,5 45,0 74,2 μέρισμα κατά μετοχή (προμέρισμα και τελικό) 9,0 * 16,0 27,0 κεφαλαιακή επάρκεια δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων 11,0% 8,8% 7,2% συνολικός δείκτης 11,9% 11,7% 11,2% αριθμός προσωπικού κόστος/έσοδα 50,0% 52,4% 45,8% απόδοση ιδίων κεφαλαίων 11,9% 14,0% 25,1% * Το τελικό μέρισμα για το 2010 είναι προτεινόμενο για έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 24 Μαΐου 2011.

7 στρατηγική και προτεραιότητες Συγκρότημα Κατά την επόμενη τριετία, το Συγκρότημα θα συνεχίσει να επικεντρώνει τις στρατηγικές του ενέργειες στους εξής άξονες: Υψηλή ρευστότητα προερχόμενη από πελατειακές καταθέσεις. Υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια. Υγιής επαναλαμβανόμενη κερδοφορία. Ικανοποιητική γεωγραφική διασπορά εργασιών. Αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων. 6 Οι επιμέρους στρατηγικές κατευθύνσεις του Συγκροτήματος, κατά χώρα λειτουργίας του, αναλύονται πιο κάτω: Κύπρος Ορθολογιστική διαχείριση τιμολόγησης και ρυθμού αύξησης δανείων και καταθέσεων με βάση τις συνθήκες αγοράς (ρευστότητα και οικονομική ανάπτυξη). Αποτελεσματική διαχείριση ποιότητας δανειακού χαρτοφυλακίου και μη εξυπηρετούμενων δανείων. Συγκράτηση εξόδων και αύξηση παραγωγικότητας. Διατήρηση ηγετικής θέσης στον τομέα των διεθνών τραπεζικών υπηρεσιών και αξιοποίηση συνεργιών μεταξύ του τομέα και των άλλων μονάδων του Συγκροτήματος. Ενίσχυση των υπηρεσιών διαχείρισης κεφαλαίων. Ελλάδα Αύξηση μεριδίου αγοράς στις καταθέσεις. Ορθολογιστική διαχείριση τιμολόγησης δανείων και καταθέσεων. Έμφαση στην αύξηση των εσόδων από προμήθειες. Αποτελεσματική διαχείριση ποιότητας δανειακού χαρτοφυλακίου και μη εξυπηρετούμενων δανείων. Συγκράτηση εξόδων και αύξηση παραγωγικότητας. Σταδιακή επέκταση του δικτύου καταστημάτων για ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Ρωσία Αύξηση αποδοτικότητας, με ανάλογη βελτίωση στην κερδοφορία. Αύξηση του μεριδίου αγοράς τόσο στις καταθέσεις όσο και στα δάνεια (ιδιαίτερα προς ιδιώτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις). Αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση κινδύνων και συστημάτων ελέγχου. Βελτίωση των συστημάτων και διαδικασιών, των αυτοματοποιήσεων και περαιτέρω κεντρικοποιήσεων. Αξιοποίηση συνεργιών με άλλες μονάδες του Συγκροτήματος.

8 στρατηγική και προτεραιότητες Οι επιμέρους στρατηγικές κατευθύνσεις του Συγκροτήματος, κατά χώρα λειτουργίας του (συνέχεια): Ουκρανία Αύξηση του μεριδίου αγοράς, ιδιαίτερα στις καταθέσεις μέσω αύξησης πωλησιακών ικανοτήτων δικτύου. Επέκταση δικτύου καταστημάτων για ευρύτερη κάλυψη της χώρας. Αποτελεσματική διαχείριση πιστωτικού κινδύνου. Αξιοποίηση συνεργιών με άλλες μονάδες του Συγκροτήματος. Βελτίωση των συστημάτων, μεθόδων και αυτοματοποιήσεων. 7 Ρουμανία Ισοζυγισμένη ανάπτυξη δανείων και καταθέσεων. Αποτελεσματική διαχείριση πιστωτικού κινδύνου. Ηνωμένο Βασίλειο Βελτίωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις, με ικανοποιητική τιμολόγηση. Αποτελεσματική διαχείριση ποιότητας δανειακού χαρτοφυλακίου. Αξιοποίηση συνεργιών με τις υπόλοιπες μονάδες του Συγκροτήματος. Αυστραλία Βελτίωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις, με ικανοποιητική τιμολόγηση. Αύξηση των εσόδων από προμήθειες. Μικρή σταδιακή επέκταση του δικτύου καταστημάτων. Αξιοποίηση συνεργιών με τις υπόλοιπες μονάδες του Συγκροτήματος, ιδιαίτερα με την Τράπεζα Κύπρου Ελλάδας.

9 όραμα και αποστολή Όραμα Να είμαστε επιλογή ποιότητας, ξεχωρίζοντας για το δυναμισμό μας, την πρωτοπόρο, δημιουργική και καινοτόμο προσέγγισή μας, την εμπιστοσύνη που εμπνέουμε στους πελάτες μας, το υψηλό αίσθημα περηφάνιας που αναπτύσσουμε στο προσωπικό μας, τις σταθερά ψηλές αποδόσεις που προσφέρουμε στους μετόχους μας και την ουσιαστική συνεισφορά μας στην κοινωνία, και να καταστούμε περιφερειακή τραπεζική δύναμη με άξονα τις χώρες όπου έχουμε ζωτική παρουσία. Αποστολή 8 Να προσφέρουμε στους πελάτες μας άριστες και καινοτόμες τραπεζικές υπηρεσίες και να δημιουργούμε μακρόχρονες σχέσεις εμπιστοσύνης. Να δημιουργούμε προοπτική στο ανθρώπινο δυναμικό μας εμπνέοντάς το να συμμετέχει στην επίτευξη των στόχων του Οργανισμού. Να δημιουργούμε αξία για τους μετόχους μας. Να εξασφαλίζουμε την εκτίμηση και το σεβασμό της ευρύτερης κοινωνίας.

10 διοικητικό συμβούλιο και ανώτατη εκτελεστική διεύθυνση Διοικητικό Συμβούλιο Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Θεόδωρος Αριστοδήμου ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ανδρέας Αρτέμης ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Βασίλης Γ. Ρολόγης Κώστας Ζ. Σεβέρης Χριστάκης Γ. Χριστοφίδης Ευδόκιμος Ξενοφώντος Άννα Διογένους Γεώργιος Μ. Γεωργιάδης Ανδρέας Ι. Ιακωβίδης Χρίστος Μουσκής Μάνθος Μαυρομμάτης Ανδρέας Ηλιάδης Γιάννης Πεχλιβανίδης Γιάννης Κυπρή Κώστας Χατζήπαπας Νικόλαος Π. Τσάκος Σταύρος Ι. Κωνσταντινίδης 9 Γραμματέας Γιάννης Κυπρή Ανώτατη Εκτελεστική Διεύθυνση Συγκροτήματος Ανδρέας Ηλιάδης ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Γιάννης Πεχλιβανίδης ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Γιάννης Κυπρή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Βάσος Σιαρλή ΠΡΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Χρίστης Χατζημιτσής ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Νικόλας Καρυδάς ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Νομικοί Σύμβουλοι Χρυσαφίνης & Πολυβίου Ανεξάρτητοι Ελεγκτές Ernst & Young Cyprus Ltd

11 δηλώσεις προέδρου Μετά την πρωτοφανή παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση της περασμένης τριετίας, το 2010 παρατηρήθηκε μια τάση ανάκαμψης των δεικτών της πραγματικής οικονομίας σε πολλές χώρες, η πορεία, όμως, της παγκόσμιας οικονομίας εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και η χρηματοοικονομική σταθερότητα στο διεθνές περιβάλλον παραμένει ρευστή και εύθραυστη. Μια από τις ανησυχίες επικεντρώνεται και στις μεγάλες δημοσιονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει αριθμός χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ζώνης του ευρώ. Η χρονιά αυτή ήταν ακόμη μια δύσκολη χρονιά τόσο για την ελληνική όσο και την κυπριακή οικονομία. Συνεπακόλουθο ήταν και ο τραπεζικός τομέας να μην μείνει ανεπηρέαστος. 10 Στην Ελλάδα, ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης και των χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων της χώρας, ολόκληρο το σύστημα βίωσε έντονους κλυδωνισμούς που οδήγησαν στη λήψη άμεσων και ουσιαστικών μέτρων με στόχο τη σταδιακή επίλυση των δημοσιονομικών προβλημάτων της χώρας και των διαρθρωτικών αδυναμιών, την ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας και την ανάπτυξή της στα χρόνια που έρχονται πάνω σε υγιή βάση. Στην Κύπρο, παρά την οριακή ανάκαμψη της οικονομίας, το 2010 αποτέλεσε μία ακόμα χρονιά γεμάτη από προκλήσεις και δύο από τους κυριότερους τομείς της, ο τουριστικός και ιδιαίτερα ο κατασκευαστικός, συνέχισαν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σε ορίζοντα πενταετίας ( ), εκτιμάται ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα θα παραμείνει στα επίπεδα του 5%-6% του ΑΕΠ, ενώ το δημόσιο χρέος αναμένεται να αναρριχηθεί σε 72,5% του ΑΕΠ μέχρι το Επισημαίνεται η υπέρμετρη αύξηση των κρατικών δαπανών. Είναι επίτευγμα και ευτυχώς που στην Κύπρο ο τραπεζικός τομέας λειτουργεί ορθά και αποτελεσματικά. Το αυστηρό εποπτικό πλαίσιο, κάτω από το οποίο λειτουργεί ο τραπεζικός τομέας στην Κύπρο, συνέβαλε στην υγιή ανάπτυξή του. Σε αντίθεση με τράπεζες άλλων χωρών, οι κυπριακές τράπεζες όχι μόνο δεν χρειάστηκαν κρατική ενίσχυση αλλά και συνεισέφεραν στην οικονομία ποικιλοτρόπως. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι η προσέλκυση ξένων καταθέσεων στην Κύπρο, η χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων, η εργοδότηση χιλιάδων ατόμων στηρίζοντας κατ επέκτασην χιλιάδες νοικοκυριά, η σημαντική συνεισφορά στα έσοδα του κράτους και στο ΑΕΠ. Δεν θα ήταν υπερβολή να λεχθεί ότι η μακροχρόνια ευημερία της Κύπρου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη συνέχιση της ανάπτυξής της ως επιχειρηματικού και οικονομικού κέντρου, στηριγμένη σε υγιείς δημοσιονομικές βάσεις. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου συμπλήρωσε φέτος 111 χρόνια επιτυχημένης ιστορίας και, παρά το αρνητικό περιβάλλον και τις προκλήσεις, συνέχισε την κερδοφόρα πορεία του, βασισμένο σε ένα συντηρητικό επιχειρηματικό μοντέλο με έμφαση στη διατήρηση υγιούς ρευστότητας και υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας, στην επίτευξη ικανοποιητικής κερδοφορίας με αυξημένη αποτελεσματικότητα και περιορισμό εξόδων, στην αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων και στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του στις νέες αγορές όπου δραστηριοποιείται, οι οποίες έχουν μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ Πρόεδρος Συγκροτήματος Κατά το 2010 το Συγκρότημα σημείωσε ικανοποιητική κερδοφορία, έχοντας αυξημένα επαναλαμβανόμενα έσοδα και θετική συνεισφορά στα κέρδη από όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται. Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις ανήλθαν σε 725 εκατ. σημειώνοντας ετήσια αύξηση 18% σε σχέση με το Παρά τη σημαντική αύξηση της προ-προβλέψεων κερδοφορίας, η συντηρητική πολιτική του Συγκροτήματος όσον αφορά τις προβλέψεις, είχε ως αποτέλεσμα τα κέρδη μετά τη φορολογία για το 2010 να ανέλθουν σε 306 εκατ. έναντι 313 εκατ. το Θεωρώ σημαντικό ότι, παρά τις προκλήσεις και το αρνητικό οικονομικό περιβάλλον, καταφέραμε για μια ακόμα φορά να πετύχουμε το φιλόδοξο στόχο κερδοφορίας που είχαμε θέσει για το Συγκρότημα στην αρχή του χρόνου. Το γεγονός ότι οι εργασίες όλων των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται το Συγκρότημα είχαν θετική συνεισφορά στα κέρδη, αποδεικνύει την ορθότητα της στρατηγικής μας για επέκταση στις νέες αγορές πέραν από την ανάπτυξη των εργασιών μας στις παραδοσιακές αγορές. Στις δυο κύριες αγορές που λειτουργεί το Συγκρότημα, της Κύπρου και της Ελλάδας, τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το 2010 ανήλθαν σε 437 εκατ. και 194 εκατ. αντίστοιχα. Τα κέρδη μετά τη φορολογία στην Κύπρο και στην Ελλάδα για το 2010 ανήλθαν σε 256 εκατ. και 11 εκατ. αντίστοιχα.

12 δηλώσεις προέδρου Στη Ρωσία τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το 2010 ανήλθαν σε 46 εκατ. ενώ τα κέρδη μετά τη φορολογία για το 2010 ανήλθαν σε 16 εκατ. έναντι 7 εκατ. το Στις άλλες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται το Συγκρότημα (Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουκρανία και Ρουμανία) τα κέρδη μετά τη φορολογία για το 2010 ανήλθαν σε 23 εκατ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα, τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος, τις συστάσεις του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας για διαφύλαξη των κεφαλαίων μας, το στόχο διατήρησης ισχυρής κεφαλαιακής βάσης καθώς και γενικότερα θέματα, αποφάσισε να προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων μειωμένο μέρισμα 0,03 κατά μετοχή σε μετρητά. Το σύνολο του προτεινόμενου τελικού μερίσματος σε μετρητά μαζί με το προμέρισμα 0,06 κατά μετοχή που πληρώθηκε τον Νοέμβριο 2010 ανέρχεται σε 0,09 κατά μετοχή. Τον Οκτώβριο 2010 η Τράπεζα Κύπρου προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης στους υφιστάμενους μετόχους ύψους 345 εκατ., ενισχύοντας προληπτικά την κεφαλαιακή της βάση με υψηλής ποιότητας κεφάλαιο. Τον Ιούλιο 2010 η Τράπεζα Κύπρου υποβλήθηκε στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία διενεργήθηκε υπό τον συντονισμό της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας («CEBS») σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, την οποία πέρασε με επιτυχία, επαναβεβαιώνοντας την εύρωστη χρηματοοικονομική της θέση και διατηρώντας την ισχυρή κεφαλαιακή της επάρκεια, ακόμα και υπό ακραία αρνητικά σενάρια. Θα ήθελα να επισημάνω ότι κατά την τελευταία πενταετία το Συγκρότημα έχει κάνει μεγάλα βήματα στην πορεία διεθνοποίησής του και αναγνώρισής του ως μιας ισχυρής τραπεζικής περιφερειακής δύναμης. Μέσα σε μια πενταετία το Συγκρότημα αναπτύχθηκε σε μια περιφερειακή τραπεζική δύναμη, ενισχύοντας την ηγετική του παρουσία στην Κύπρο, ισχυροποιώντας τη θέση του στην Ελλάδα, διατηρώντας την παρουσία του στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία και δημιουργώντας παρουσία στις νέες αγορές της Ρωσίας, της Ρουμανίας και της Ουκρανίας. Εντός του 2010 αποφασίστηκε η ίδρυση Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ινδία και η δημιουργία τραπεζικής μονάδας στο διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο του Ντουμπάι και προωθούνται ήδη οι διαδικασίες για υλοποίηση των αποφάσεων αυτών. Παράλληλα, τον Ιανουάριο 2011 το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την China Development Bank Corporation. Κατά το 2010 η Τράπεζα Κύπρου απέσπασε πληθώρα βραβεύσεων από διεθνείς οργανισμούς εγνωσμένου κύρους. Πέραν των επιδόσεων μας στην κερδοφορία και των βραβεύσεων που αποσπάσαμε, η Τράπεζα Κύπρου, με ιδιαίτερη ευαισθησία και υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, έχει αναλάβει μία σειρά από πρωτοβουλίες σε σημαντικούς τομείς της Υγείας, της Παιδείας, του Πολιτισμού και του Περιβάλλοντος. Συνοπτικά αναφέρω ότι μέχρι το 2009 η Τράπεζα Κύπρου είχε καταβάλει περίπου 27 εκατ. για την ανέγερση, εξοπλισμό, αναβάθμιση και λειτουργία του για το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου και επιπρόσθετα προχώρησε στην έγκριση κονδυλίου ύψους περίπου 12 εκατ. το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στο εγγύς μέλλον για συμπλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και για νέο εξοπλισμό. Εντός του 2010, πέραν του πιο πάνω, πιστή στη δέσμευσή της για συνεισφορά στον τομέα της υγείας και βελτίωση του επιπέδου ζωής των ασθενών, η Τράπεζα προχώρησε στην προσφορά του ποσού των 2 εκατ. προς το Κέντρο Μελέτης Αιματολογικών Κακοηθειών, ένα σύγχρονο, βιοϊατρικό ερευνητικό κέντρο, το οποίο θα εστιάσει τις δραστηριότητές του στη μελέτη των αιματολογικών κακοηθειών και θα συμβάλει στη σφαιρική, εξειδικευμένη εργαστηριακή υποστήριξη σε ασθενείς με αιματολογικές παθήσεις. Εντός του 2010, επίσης, το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου, στα πλαίσια της περιβαλλοντικής του συνείδησης, προχώρησε στην ανακοίνωση οκτώ συγκεκριμένων δράσεων που αφορούν χρηματικές εισφορές, στήριξη περιβαλλοντικών ενεργειών και εθελοντική συνεισφορά για ένα καθαρότερο και πιο ασφαλές περιβάλλον. Το 2011 αναμένεται να είναι μια ακόμα χρονιά προκλήσεων τόσο για την κυπριακή όσο και για την ελληνική οικονομία και κατ επέκταση για τον τραπεζικό τομέα. Το Συγκρότημα συνεχίζει την ανάπτυξή του, ισχυρό, παρά το συνεχιζόμενο αρνητικό οικονομικό περιβάλλον σε κάποιες από τις κύριες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται. Η συνέπεια, η ευελιξία, η συνετή πολιτική διαχείρισης κινδύνων, η υγιής ρευστότητα και ισχυρή κεφαλαιακή θέση, αποτελούν τα εχέγγυα για την επίτευξη των μελλοντικών στόχων του Συγκροτήματος και την αντιμετώπιση των προκλήσεων ως ευκαιριών. Οι στρατηγικές προτεραιότητες του Συγκροτήματος για το 2011 επικεντρώνονται στη διατήρηση της υγιούς ρευστότητας και υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας, στην επίτευξη ικανοποιητικής κερδοφορίας με αυξημένη αποτελεσματικότητα και περιορισμό εξόδων, και στην αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων. Παράλληλα το Συγκρότημα στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του στις νέες αγορές όπου δραστηριοποιείται, οι οποίες έχουν μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Παρά την αβεβαιότητα που δημιουργεί το αρνητικό οικονομικό περιβάλλον, εκτιμούμε ότι τα κέρδη πριν τις προβλέψεις και τα κέρδη πριν τη φορολογία για το 2011 θα είναι αυξημένα έναντι του 2010, ενώ τα κέρδη μετά τη φορολογία για το 2011 αναμένεται να διατηρηθούν στα ίδια περίπου επίπεδα με αυτά του 2010, με θετική συνεισφορά από όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται το Συγκρότημα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ύπαρξης υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας για συνέχιση της ανάπτυξης του Συγκροτήματος, το διεθνώς αυστηρότερο εποπτικό περιβάλλον για κεφάλαια και τη σημασία περαιτέρω ενίσχυσής τους ενόψει και των προτεινόμενων αρχών της Βασιλείας ΙΙΙ, αποφάσισε όπως προτείνει σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 11

13 δηλώσεις προέδρου την Έκδοση Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου ύψους μέχρι εκατ. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2011 ενέκρινε την εν λόγω έκδοση. Τον Απρίλιο 2010, στα πλαίσια της υλοποίησης της προσπάθειας για ενίσχυση της Διοικητικής ομάδας του Συγκροτήματος, αποφασίσαμε, μεταξύ άλλων, τον διορισμό του κ. Γιάννη Πεχλιβανίδη στη θέση του Πρώτου Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου με κύρια ευθύνη τις εργασίες Ελλάδας και Βαλκανίων και παράλληλα τον διορισμό του ως Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Στη συνέχεια, τον Ιούνιο 2010, αποφασίστηκε ο διορισμός του κ. Σταύρου Ι. Κωνσταντινίδη ως Μη Eκτελεστικού Ανεξάρτητου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων, έλαβε σοβαρά υπόψη την ανάγκη διορισμού Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την καλύτερη και ομαλότερη διεξαγωγή των εργασιών του. Η καθ όλα άψογη συνεργασία και συναντίληψη του Διοικητικού Συμβουλίου με την Εκτελεστική Διεύθυνση του Συγκροτήματος, η από κοινού παρακολούθηση των εξελίξεων και αξιολόγηση των κινδύνων που μπορεί να προκύψουν οδηγεί στα μέτρα που θα περιορίσουν όσο το δυνατόν τυχόν αρνητικές επιδράσεις από αυτούς. αισθανόμενοι το βάρος των ευθυνών μας, θα συνεχίσουμε την πορεία μας σταθερά, με συνετή πολιτική και σοβαρότητα, διασφαλίζοντας ότι το Συγκρότημα διοικείται τίμια, δίκαια, με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, στοχεύοντας πάντα στη δημιουργία πρόσθετου οφέλους για τους μετόχους, τους πελάτες, το προσωπικό του Συγκροτήματος και την κοινωνία. Εργαζόμενοι συλλογικά και υπεύθυνα, πιστεύουμε ότι και στη φετινή δύσκολη χρονιά θα φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών σας. Θεόδωρος Αριστοδήμου Πρόεδρος 12 Η συνεργασία που υπήρξε τη χρονιά που μας πέρασε τόσο μέσα στους κόλπους του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ανώτατης Εκτελεστικής Διεύθυνσης υπήρξε άψογη. Γι αυτό και ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο, κ. Ανδρέα Αρτέμη, και τα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη βοήθεια και τη στήριξή τους. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και να συγχαρώ τον κ. Ανδρέα Ηλιάδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Συγκροτήματος, τον κ. Γιάννη Πεχλιβανίδη, Πρώτο Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον κ. Γιάννη Κυπρή, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, τους συνεργάτες τους και όλο το προσωπικό του Συγκροτήματος, για την αγάπη, την αφοσίωση, τη συνεχή προσφορά και τη συμβολή τους στα επιτυχή αποτελέσματά μας. Παρά τις δυσκολίες που επικρατούν θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το Συγκρότημά μας πατά σε γερά θεμέλια και με ξεκάθαρες στρατηγικές κατευθύνσεις, όραμα, προγραμματισμό και σκληρή δουλειά θα συνεχίσει την επιτυχημένη του πορεία. Νοιαζόμαστε για τους μετόχους μας, τους πελάτες μας, το προσωπικό μας και για την οικονομία του τόπου μας στο σύνολό της. Χρηματοδοτούμε αναπτυξιακά έργα και αιμοδοτούμε την κυπριακή οικονομία. Θέλουμε και προσπαθούμε με κάθε τρόπο και σε ότι εξαρτάται από εμάς να κρατήσουμε την αξιοπιστία του Συγκροτήματος. Κλείνοντας, ευχαριστώ θερμά τους μετόχους και τους πελάτες μας για τη συνεχή στήριξή τους και την εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλλουν όλα αυτά τα χρόνια και τους διαβεβαιώνω ότι,

14 δηλώσεις διευθύνοντος συμβούλου Η τριετία υπήρξε μια δύσκολη περίοδος, στη διάρκεια της οποίας τόσο η Κύπρος όσο και οι κύριες ευρωπαϊκές αγορές στις οποίες λειτουργεί το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου βίωσαν τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Η ισχυρή ανάπτυξη που παρατηρείται στις αναπτυσσόμενες αγορές, όπως την βιώνουμε και από την παρουσία μας και τις σχέσεις τις οποίες συνεχώς ενισχύουμε, αρχίζει να δίνει τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης και για τη διεθνή οικονομία. Μέσα σε αυτές τις συγκυρίες, η Τράπεζα Κύπρου κατάφερε να αντεπεξέλθει με επιτυχία και να βλέπει μπροστά με αυτοπεποίθηση. Η επίτευξη των στόχων που έθεσε το Συγκρότημά μας σε μια δύσκολη περίοδο καταδεικνύει την ορθότητα των στρατηγικών μας επιλογών. Διατηρήσαμε υγιή επίπεδα κερδοφορίας, με θετική συνεισφορά στα κέρδη από όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε και ενισχύσαμε περαιτέρω τα ισχυρά μεγέθη του ισολογισμού του Συγκροτήματος. 13 Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το 2010 ανήλθαν σε 725 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 18% έναντι του 2009, θωρακίζοντας το Συγκρότημα και ισχυροποιώντας το για να μπορεί να απορροφά τους κραδασμούς της κρίσης. Τα κέρδη μετά τη φορολογία για το 2010 ανήλθαν στα 306 εκατ., επιτρέποντας στο Συγκρότημα να παραχωρεί μέρισμα στους μετόχους του ακόμα και μέσα στις δύσκολες αυτές συνθήκες και να ενισχύει την εμπιστοσύνη με την οποία το περιβάλλουν. Μέσα σε αυτή την τριετία τα συνολικά κέρδη του Συγκροτήματος ανήλθαν σε 1,1 δισ. και στην πλειονότητά τους επανεπενδύθηκαν στο Συγκρότημα αποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη των μετόχων. Τα κέρδη αυτά ενίσχυσαν και θωράκισαν περαιτέρω την κεφαλαιακή μας βάση. Το πελατοκεντρικό μοντέλο λειτουργίας μας και η εμπιστοσύνη των πελατών μας ανέδειξαν την ισχυρή πελατειακή καταθετική μας βάση η οποία μας επιτρέπει, χωρίς εξάρτηση από τις αγορές, να διατηρούμε έναν υγιέστατο δείκτη δανείων προς καταθέσεις που ανέρχεται στο 84%. Τα ρευστά διαθέσιμα του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου ξεπερνούν τα 13 δίσ. και αποτελούν το 40% περίπου της καταθετικής του βάσης που είναι και η κύρια πηγή άντλησης ρευστότητας. Παράλληλα, πετύχαμε πολύ ικανοποιητική πορεία στα μεγέθη μας με τις καταθέσεις να αυξάνονται κατά 15% και τα δάνεια κατά 9%. Η κατάταξη του Συγκροτήματος στις κορυφαίες επιλογές των πλείστων αναλυτών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο οφείλεται ακριβώς στους ισχυρούς δείκτες και επιδόσεις του Συγκροτήματος. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, το 2010 όλες οι αγορές στις οποίες λειτουργούμε είχαν θετική συνεισφορά στην κερδοφορία του Συγκροτήματος, γεγονός που αποτελεί εχέγγυο για να συνεχίσουμε σταθερά τον αναπτυξιακό μας σχεδιασμό. ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ Διευθύνων Σύμβουλος Συγκροτήματος Στην Ελλάδα, συνεχίζεται η ανάπτυξή μας με προσεκτικά βήματα ακολουθώντας αυστηρά κριτήρια δανειοδότησης, διατηρώντας την ποιότητα του χαρτοφυλακίου μας σε καλύτερο επίπεδο από το μέσο όρο του συστήματος, και βελτιώνοντας σημαντικά την αποτελεσματικότητα με τον δείκτη κόστος προς έσοδα να βελτιώνεται κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες στο 51%. Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος το Συγκρότημα συμπληρώνει 20 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, στη διάρκεια των οποίων ακολούθησε αδιάλειπτα, κάθε χρόνο, κερδοφόρο πορεία. Η επέκταση στις νέες αγορές γίνεται μετά από ενδελεχή μελέτη και στηρίζεται στις σχέσεις που υπάρχουν με τις χώρες αυτές. Επιτυγχάνεται έτσι συγκριτικό πλεονέκτημα για το Συγκρότημα και επιπλέον δημιουργούνται οφέλη για την κυπριακή οικονομία ως σύνολο. Η επέκταση αυτή προσφέρει στο Συγκρότημα το πλεονέκτημα της γεωγραφικής διασποράς, με ισορροπημένη παρουσία σε διάφορες οικονομίες και τραπεζικά δεδομένα με διαφορετική δυναμική. Σ αυτό το πλαίσιο, το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου προχώρησε στις πρώτες ενέργειες ανάπτυξής του σε στρατηγικά σημαντικές χώρες, αναγνωρίζοντας έγκαιρα τη σημασία των αναπτυσσόμενων αγορών. Υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας

15 δηλώσεις διευθύνοντος συμβούλου με την China Development Bank Corporation αξιοποιώντας την υποσχόμενη αγορά της Κίνας. Προχωρούμε με όλες τις ενέργειες για έναρξη λειτουργίας γραφείου αντιπροσωπείας στην Ινδία. Διευρύναμε την παρουσία μας στον τομέα του Wealth Management και Private Banking και προχωρούμε με τη δημιουργία τραπεζικής μονάδας στο διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. και κοινωνία ως αναπόσπαστο κομμάτι της σε όλες τις χώρες που λειτουργούμε. Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου αναδεικνύεται ως ο Οργανισμός που παρέχει ασφάλεια για το σήμερα και αισιοδοξία για το αύριο. Στοχεύοντας στην περαιτέρω ενδυνάμωση της κεφαλαιακής μας βάσης, το Συγκρότημα ενεργεί προνοητικά, και προχωρεί με την έκδοση Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου, σύμφωνα και με τους νέους διεθνείς εποπτικούς κανονισμούς, ενισχύοντας περαιτέρω την ποιότητα του κεφαλαίου του, και θωρακίζοντας τον οργανισμό τόσο προς όφελος των μετόχων του όσο και των πελατών του. ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ Διευθύνων Σύμβουλος Συγκροτήματος 14 Η έκδοση των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου ενδυναμώνει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες υλοποίησης των αναπτυξιακών μας προγραμμάτων, ενώ θα δώσει και τη δυνατότητα αξιοποίησης ευκαιριών που θα παρουσιαστούν. Το 2011, εκτιμώντας ότι η διεθνής αβεβαιότητα θα συνεχιστεί, ιδιαίτερα σε ορισμένες αγορές, ενώ παράλληλα η πορεία άλλων αγορών αναμένεται ν ακολουθήσει ισχυρή ανάπτυξη, θέτουμε ως στόχους: τη διατήρηση ισχυρής ρευστότητας και υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας, την ανάπτυξη των μεγεθών και την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας μας στις νέες αγορές όπου δραστηριοποιείται το Συγκρότημα εκμεταλλευόμενο τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα, την επίτευξη υγιούς κερδοφορίας, και τον περιορισμό εξόδων και την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων μέσω σωστής οργάνωσης και επενδύσεων σε τεχνολογία. Εκτιμούμε ότι το 2011 τα λειτουργικά κέρδη θα είναι αυξημένα έναντι του 2010, ενώ τα κέρδη μετά τη φορολογία θα διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα. Η συνεισφορά από όλες τις αγορές θα παραμείνει θετική και ειδικότερα για τη Ρωσία αναμένεται συνεχής βελτίωση της κερδοφορίας με αυξημένη συμβολή στα μεγέθη του Συγκροτήματος. Παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και ιεραρχούμε τις προτεραιότητές μας για το 2011 με απόλυτη αίσθηση της ευθύνης μας για έμπρακτη συμβολή στην ανάκαμψη της οικονομίας. Σ ένα κόσμο που διέρχεται σημαντικές αλλαγές, το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου συνεχίζει να εξελίσσει την πορεία του με σύνεση και σταθερότητα, καταδεικνύοντας ότι διαχειρίζεται υπεύθυνα την εμπιστοσύνη των μετόχων του, αποτελεί σταθερό στήριγμα για τους πελάτες του, εμπνέει το ανθρώπινο δυναμικό του για να επιτύχει το καλύτερο και προσφέρει στην οικονομία

16 δήλωση αντιπροέδρου Κατά το 2010, το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου πέτυχε μια πολύ ικανοποιητική κερδοφορία παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και το ιδιαίτερα αρνητικό περιβάλλον στις κύριες αγορές στις οποίες λειτουργεί, της Κύπρου και της Ελλάδας. Ταυτόχρονα, πέτυχε και τους υπόλοιπους στρατηγικούς στόχους που είχαν τεθεί, τη βελτίωση της κεφαλαιακής επάρκειας, τη διατήρηση υψηλής ρευστότητας και την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων. Τα κέρδη μετά τη φορολογία για το 2010 ύψους 306 εκατ. κρίνονται ιδιαιτέρα ικανοποιητικά λαμβάνοντας υπόψη την ένταση της οικονομικής κρίσης. Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το 2010 σημείωσαν αύξηση 18% έναντι του 2009 και ανήλθαν σε 725 εκατ., αποδεικνύοντας για μια ακόμη χρονιά την ικανότητα του Συγκροτήματος να πετυχαίνει αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία ακόμα και σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Στο τέλος του 2010 ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας βρισκόταν στο 11,9%, ενώ μετά την επικείμενη έκδοση Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου αναμένεται να διαμορφωθεί στο πολύ ικανοποιητικό 14%. Παρά την επιδείνωση, η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου παρέμεινε σε αποδεκτά επίπεδα με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων να ανέρχεται στο 7,3%, ενώ η ρευστότητα του Συγκροτήματος βελτιώθηκε με τοv δείκτη δανείων προς καταθέσεις να είναι από τους χαμηλότερους μεταξύ των ευρωπαϊκών εμπορικών τραπεζών, στο 84%. 15 Οι επιδόσεις αυτές καθώς και τα ισχυρά μεγέθη του ισολογισμού επιβεβαιώνουν ότι το Συγκρότημα βρίσκεται σε ισχυρή θέση, έτοιμο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του 2011 το οποίο προβλέπεται να είναι μια εξίσου δύσκολη χρονιά. Είμαστε βέβαιοι ότι με τις συντονισμένες προσπάθειες όλων και με την εμπειρία που αποκομίσαμε τα τελευταία χρόνια θα διαχειριστούμε τις εξελίξεις με επιτυχία. ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣ Αντιπρόεδρος Ευχαριστώ θερμά τους μετόχους και τους πελάτες μας για την αμέριστη στήριξη και εμπιστοσύνη τους προς το Συγκρότημα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ απευθύνω επίσης στην Ανώτατη Εκτελεστική Διεύθυνση, στα στελέχη και σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό του Συγκροτήματος για το ζήλο και την αφοσίωσή τους στην επίτευξη των στόχων μας.

17 τραπεζα κυπρου δημοσια εταιρια λτδ πληροφορίες μετόχων 31 Δεκεμβρίου 2010 Εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο Αριθμός εγκεκριμένων μετοχών Εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο Αριθμός εκδομένων μετοχών Κεφαλαιοποίηση αγοράς Τιμή μετοχής 2,61 Στάθμιση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) 44,90% Στάθμιση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) 4,71% Στάθμιση στο FTSE 20 - XA 8,06% Χρήσιμες Πληροφορίες για τη Μετοχή της Τράπεζας Κύπρου το 2010 Μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών (ΧΑΚ/XA) / Μέγιστη τιμή μετοχής 4,12 Ελάχιστη τιμή μετοχής 2,24 Τιμή κλεισίματος μετοχής (ΧΑΚ/XA) 2,61/ 2,58 Μέρισμα κατά μετοχή (προμέρισμα και προτεινόμενο τελικό για το 2010) 0,09 Σύμβολο (ΧΑΚ/ΧΑ) BOCY/ΚΥΠΡ ISIN CY Επίδοση Μετοχής Τα τελευταία τρία χρόνια έχουν σηματοδοτηθεί από πρωτοφανή αστάθεια στις τιμές των μετοχών, λόγω του δύσκολου κλίματος στις χρηματαγορές και της συνεχιζόμενης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου επηρεάστηκε από το δύσκολο αυτό περιβάλλον και από την αβεβαιότητα για την ελληνική οικονομία, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 31% το Η μείωση στην τιμή της μετοχής της Τράπεζας Κύπρου το 2010 ήταν μικρότερη από τη μείωση κατά 53% του FTSE ATHEX BANKS INDEX για την αντίστοιχη περίοδο, αντανακλώντας τα καλά οικονομικά αποτελέσματα που καταγράφηκαν στη διάρκεια της χρονιάς, αλλά και την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις μελλοντικές προοπτικές του Συγκροτήματος. Επίδοση μετοχής Τράπεζας Κύπρου έναντι δεικτών MSCI σεντ Τράπεζα Κύπρου MSCI Χρηματοοικονομικός τομέας Ελλάδας MSCI Ευρωπαϊκές τράπεζες Δεκ 05 Απρ 06 Αυγ 06 Δεκ 06 Απρ 07 Αυγ 07 Δεκ 07 Απρ 08 Αυγ 08 Δεκ 08 Απρ 09 Αυγ 09 Δεκ 09 Απρ 10 Αυγ 10 Δεκ 10

18 τραπεζα κυπρου δημοσια εταιρια λτδ πληροφορίες μετόχων Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο χρόνων, οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές ενίσχυσαν τη συμμετοχή τους στο Συγκρότημα, από 17,4% στις αρχές του 2009, σε 21,7% στο τέλος του Ο αριθμός των ξένων θεσμικών επενδυτών σημείωσε ακόμη πιο εντυπωσιακή αύξηση, φτάνοντας τους 935 στο τέλος του 2010, σε σύγκριση με ένα χαμηλό αριθμό της τάξης του 287 στην αρχή του Αυτό επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη διοίκηση του Συγκροτήματος, στο αποδεδειγμένο επιχειρηματικό του μοντέλο και στις προοπτικές του. Η πίστη και η εμπιστοσύνη των μετόχων στο Συγκρότημα αποδεικνύεται επίσης από το υψηλό ποσοστό μερισμάτων που επανεπενδύονται. Βασικά Στοιχεία Μετόχων Αριθμός μετόχων Κατά τύπο επενδυτή - Ιδιώτες Θεσμικοί Σύνολο Κατά γεωγραφικό τομέα - Κύπρος Ελλάδα Άλλες χώρες Σύνολο Αριθμός μετοχών 2009 % 2010 % Κατά τύπο επενδυτή - Ιδιώτες , ,76 - Θεσμικοί , ,24 Σύνολο , ,00 Κατά γεωγραφικό τομέα - Κύπρος , ,75 - Ελλάδα , ,22 - Άλλες χώρες , ,03 Σύνολο , ,00

19 τραπεζα κυπρου δημοσια εταιρια λτδ πληροφορίες μετόχων Μέρισμα Στόχος της Τράπεζας Κύπρου είναι η συνεπής καταβολή μερισμάτων στους μετόχους της, λαμβάνοντας υπόψη τις επιδόσεις και την κεφαλαιακή της κατάσταση. Η Τράπεζα είναι μία από τις λίγες τράπεζες στην Ευρώπη που συνέχισε να καταβάλλει μέρισμα σε μετρητά καθ όλη τη διάρκεια της κρίσης. σεντ % Μέρισμα κατά μετοχή 50 53% 52% 51% % 40% 41% 31% 25 31% % 30% % * 24% Προμέρισμα/μετοχή Τελικό μέρισμα/μετοχή Ποσοστό επανεπένδυσης μερισμάτων Ποσοστό διανομής μερίσματος *Δεν συμπεριλαμβάνεται το τελικό μέρισμα 0,03 κατά μετοχή για το έτος 2010 το οποίο είναι προτεινόμενο για έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 24 Μαϊου 2011 Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων Σύμφωνα με το Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων (το Σχέδιο ), οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να επανεπενδύουν με έκπτωση όλο ή μέρος του μερίσματος το οποίο εκάστοτε θα τους καταβάλλεται σε επιπρόσθετες μετοχές της Τράπεζας Κύπρου. Με βάση την παραχωρούμενη έκπτωση (10%), η τιμή επανεπένδυσης για το προτεινόμενο τελικό μέρισμα του 2010, θα είναι το 90% του μεσοσταθμικού όρου της τιμής κλεισίματος της μετοχής, όπως αυτή θα διαμορφωθεί στο XAK και στο XA τις πρώτες πέντε εργάσιμες μέρες κατά τις οποίες η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στο μέρισμα. Η Τράπεζα Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το ποσοστό της έκπτωσης. Η συμμετοχή στο Σχέδιο είναι προαιρετική και οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στο Σχέδιο ή να αποσυρθούν από αυτό όποτε επιθυμούν, ειδοποιώντας γραπτώς την Τράπεζα Κύπρου. Η συμμετοχή ισχύει για όλα τα μελλοντικά μερίσματα εκτός εάν ανακληθεί από τον μέτοχο, ή εάν το Σχέδιο διακοπεί ή ανασταλεί από την Τράπεζα. Παράλληλη Διαπραγμάτευση και Μεταφορά Μετοχών μεταξύ Χρηματιστηρίων Οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου διαπραγματεύονται παράλληλα στο ΧΑΚ και στο ΧΑ. Στις 31 Δεκεμβρίου 2010, το 53,89% του συνόλου μετοχών της Τράπεζας Κύπρου ήταν καταχωρημένο στο Κεντρικό Μητρώο/Αποθετήριο του ΧΑΚ, ενώ το υπόλοιπο 46,11% ήταν καταχωρημένο στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) των Ελληνικών Χρηματιστηρίων. Οι μέτοχοι μπορούν να μεταφέρουν όλες ή μερικές από τις μετοχές τους από το ΧΑΚ στο ΣΑΤ στην Ελλάδα και να τις διαπραγματευτούν στο ΧΑ. Αντίθετα, μπορούν να μεταφέρουν όλες ή μερικές από τις μετοχές τους από το ΣΑΤ στο ΧΑΚ στην Κύπρο για να τις διαπραγματευτούν στο ΧΑΚ. Για να γίνουν οι πιο πάνω μεταφορές, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η πλήρης εκκαθάριση των μεταφερόμενων μετοχών (ημέρα συναλλαγής + τρεις εργάσιμες μέρες) και οι μετοχές να είναι ελεύθερες από κάθε βάρος ή υποχρέωση προς τρίτους. Η μεταφορά πλήρως εκκαθαρισμένων μετοχών ολοκληρώνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος μεταφοράς από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια ή το ΧΑΚ (νοουμένου ότι έχουν δηλωθεί ορθά από τον επενδυτή τα απαιτούμενα στοιχεία για την καταχώρηση των μετοχών στο ΣΑΤ ή στο ΧΑΚ).

20 τραπεζα κυπρου δημοσια εταιρια λτδ πληροφορίες μετόχων Πιστοληπτική Αξιολόγηση Στη διάρκεια της συνεχιζόμενης χρηματοοικονομικής κρίσης, οι οργανισμοί πιστοληπτικής αξιολόγησης αναθεώρησαν και προσάρμοσαν τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας όλων των σημαντικών τραπεζών παγκόσμια. Η Τράπεζα Κύπρου, χάρη στο εύρωστο επιχειρηματικό της μοντέλο, συνεχίζει να διατηρεί υψηλότερη πιστοληπτική αξιολόγηση από τις άλλες ελληνικές και κυπριακές τράπεζες. Οργανισμός Μακροπρόθεσμα Βραχυπρόθεσμα Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης Moody s Βαα2 (σταθερή προοπτική) P-2 2 Μαρτίου 2011 Fitch BBB+ (αρνητική προοπτική) F2 5 Ιανουαρίου 2011 Σχέσεις με Επενδυτές Το 2010, η Υπηρεσία Επενδυτικών Σχέσεων ανταποκρίθηκε αποτελεσματικά στην αυξημένη ζήτηση για πληροφορίες που προέκυψε λόγω της οικονομικής κρίσης. 19 Πρόθεση του Συγκροτήματος είναι η συνεχής επικοινωνία με τους επενδυτές αναφορικά με την εξέλιξη των εργασιών της Τράπεζας, τις επιδόσεις, τη στρατηγική και τις προοπτικές της. Για το σκοπό αυτό, το 2010 η Υπηρεσία Επενδυτικών Σχέσεων συμμετείχε σε πολυάριθμες συζητήσεις με επενδυτές σε ατομικές και ομαδικές συναντήσεις και σε διεθνή συνέδρια, συχνά με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών του Συγκροτήματος. Επιπλέον, διοργανώθηκαν συζητήσεις μέσω τηλεφωνικών διασκέψεων και συναντήσεις με αναλυτές.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Παρουσίαση με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το Α Εξάμηνο 2010.

Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Παρουσίαση με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το Α Εξάμηνο 2010. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου Παρουσίαση με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το Α Εξάμηνο 2010 Σελίδα 1 Το επιχειρηματικό μας μοντέλο μας βοηθάει να αντεπεξέλθουμε την κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 Σας καλωσορίζω στην εξ αναβολής Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Συγκροτήματος της

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσια Έκθεση ετήσια έκθεση 2009

2009 Eτήσια Έκθεση ετήσια έκθεση 2009 2009 Eτήσια Έκθεση Oυκρανία Pωσία Το δέντρο μεγαλώνει οργανικά. Από μέσα προς τα έξω. Απλώνει τα κλαδιά του και τροφοδοτείται από τις ρίζες του. Όσο μεγάλο και να γίνει ένα δέντρο, παραμένει πιστό στον

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015.

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Δήλωση της κυρίας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες :

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες : Αγαπητοί φίλες και φίλοι, Είναι µε ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω στη σηµερινή εκδήλωση της cdbbank και σας ευχαριστώ όλους θερµά που µας τιµάτε µε την παρουσία σας απόψε. Μέσα στο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 6μηνο 2007 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 +61% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 878 εκατ. σε εκατ. 6μηνο 07 6μηνο 06 % Καθαρά κέρδη 878 546 +61% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Α.1. Εταιρεία Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, συνολικό διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.050.000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Α.1. Εταιρεία Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, συνολικό διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.050.000 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ( η Επιτροπή ) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία της ημερομηνίας 28 Απριλίου 2014, ολοκλήρωσε τη διερεύνηση σχετικά με την επένδυση των εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση 1 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στην εκδήλωση της

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει;

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Κωνσταντίνος Στεφάνου Ανώτερος Οικονομολόγος (Χρηματοοικονομικά Θέματα) Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας / Παγκόσμια Τράπεζα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου στην Κύπρο Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις,

Διαβάστε περισσότερα

Φοίβος Στασόπουλος Γενικός Διευθυντής Corporate Banking Τράπεζα Κύπρου. 04 Απριλίου 2012

Φοίβος Στασόπουλος Γενικός Διευθυντής Corporate Banking Τράπεζα Κύπρου. 04 Απριλίου 2012 Φοίβος Στασόπουλος Γενικός Διευθυντής Corporate Banking Τράπεζα Κύπρου 04 Απριλίου 2012 1 Κυπριακό τραπεζικό σύστημα Προκλήσεις Δυνατότητες Τράπεζες & εμπόριο Παραδοσιακή σχέση Αλληλένδετη πορεία Χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο Τραπεζικός Όµιλος EFG Eurobank Ergasias Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ιδρύθηκε το 1990 µε αρχική επωνυµία "Ευρωεπενδυτική Τράπεζα".

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2015 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης («Comprehensive Assessment»)

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Εγχώριας Χρηματιστηριακής Αγοράς. Ανδρέας Κωνσταντίνου Υπεύθυνος Τμήματος Έρευνας και Ανάλυσης

Ανασκόπηση Εγχώριας Χρηματιστηριακής Αγοράς. Ανδρέας Κωνσταντίνου Υπεύθυνος Τμήματος Έρευνας και Ανάλυσης Τμήμα Έρευνας & Ανάλυσης Ανασκόπηση Εγχώριας Χρηματιστηριακής Αγοράς Ανδρέας Κωνσταντίνου Υπεύθυνος Τμήματος Έρευνας και Ανάλυσης 4 Οκτωβρίου 2006 1 Πίνακας Περιεχομένων i. Ανασκόπηση Χρηματιστηρίου Αξιών

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΒΕ ΦΕΙΔΙΑ ΠΗΛΕΙΔΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ Athena Royal Beach Hotel 9 Σεπτεμβρίου 2015 6.30μμ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΒΕ ΦΕΙΔΙΑ ΠΗΛΕΙΔΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ Athena Royal Beach Hotel 9 Σεπτεμβρίου 2015 6.30μμ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΒΕ ΦΕΙΔΙΑ ΠΗΛΕΙΔΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ Athena Royal Beach Hotel 9 Σεπτεμβρίου 2015 6.30μμ Κύριε Υπουργέ, Κύριοι Βουλευτές, Φίλε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου Πάφου, Αγαπητά

Διαβάστε περισσότερα

0123/00006631/el Άλλες Ανακοινώσεις ECHMI S.A. INVESTMENT CONSULTANTS EHMI

0123/00006631/el Άλλες Ανακοινώσεις ECHMI S.A. INVESTMENT CONSULTANTS EHMI 0123/00006631/el Άλλες Ανακοινώσεις ECHMI S.A. INVESTMENT CONSULTANTS ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προς: Επενδυτικό κοινό Κομοτηνή, 14/04/2014 Θέμα: Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν.

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πάρις - Θεόδωρος Καραγιαννίδης. Α.Μ. 01/056 Υπευθ. Καθ.- Δρ. Ι. Χατζηκιάν Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 20 Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ Αθήνα - 19 Νοεμβρίου 20 Δήλωση Προέδρου Δ.Σ., Μιχάλη Σάλλα Η συμπλήρωση ενός έτους από την πλήρη εκδήλωση της οικονομικής κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ανδρέας Κυθραιώτης Head of European Relations & Products Dept 11 Φεβρουαρίου 2015 / 2 Η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2012

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2012 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2012 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Περιεχόμενα Σελ. Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207

Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Συνέντευξη του ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χρ. Χριστοδούλου στον Οδηγό Επιχειρήσεων Κύπρου Ελλάδας 207 Ερ.: Ποια είναι τα τελευταία στοιχεία για τις επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Κύπρο. Οι προοπτικές για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα

Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Κύπρο. Οι προοπτικές για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Κύπρο. Οι προοπτικές για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα Ομιλία της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, κυρίας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, στο 10 ο Συνέδριο του Economist

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο Επίκαιρα ζητήματα και προκλήσεις Μιχάλης Καμμάς Οικονομολόγος Πανεπιστήμιο Κύπρου 15 Φεβρουαρίου 2012 1 1. Ιδιοκτησία Τραπεζών και ο ρόλος τους στην οικονομία 2. Σύνθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπολόγισε τις κεφαλαιακές ανάγκες του τραπεζικού τομέα μέσω ανεξάρτητου διαγνωστικού

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση 1 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί Λευκωσία Σεπτέμβριος 2007 Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΠΕ 2. ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS 3. SIGMALIVE 4. Από την πλευρά τους, CIPA δια του προέδρου του Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη και CIBA δια του προέδρου του και πρώην υπουργού Υγείας, Φρίξου Σαββίδη, έκαναν λόγο για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 11: Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS UNILEVER UNITED NATURAL FOODS Η Unilever είναι μία από τις κορυφαίες προμηθέυτριες εταιρείες στον κόσμο, που μεταφέρουν με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα Πέμπτη, 10.04.2014 Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Επίτροπε, Υπουργοί, αγαπητοί σύνεδροι Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σας καλωσορίζουμε

Διαβάστε περισσότερα