Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς"

Transcript

1

2 Στο Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου η τεχνολογία αποτελεί την ατμομηχανή της ανάπτυξης μας σε μιαν ενιαία ψηφιακή τράπεζα, προς όφελος των πελατών, των μετόχων και του προσωπικού μας, όπου κι αν βρίσκονται. Γι αυτό υλοποιούμε ένα πρόγραμμα που διασφαλίζει ότι όλα τα μελλοντικά μας προϊόντα και υπηρεσίες ενσωματώνουν τα πλεονεκτήματα των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής. Ενώ, μέσω ενός ενιαίου συστήματος διαχείρισης πληροφοριών καταργούμε τις αποστάσεις μεταξύ των χωρών όπου δραστηριοποιούμαστε. Πέραν της επεξεργασίας και διαχείρισης δεδομένων, θέτουμε την τεχνολογία και στην υπηρεσία της κοινωνικής δράσης του Συγκροτήματος. Στην τεχνολογία στηρίζεται το πρόγραμμα Οίκαδε, ενώ η ενέργεια μας φέτος, για πρώτη φορά, να κυκλοφορήσουμε την ετήσια έκθεση της Τράπεζας μόνο ηλεκτρονικά, εντάσσεται στην περαιτέρω συνεισφορά μας στην προστασία του περιβάλλοντος. Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς

3 περιεχόμενα σελ. Εταιρικό Προφίλ 3 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 4 Στρατηγική και Προτεραιότητες 6 Όραμα και Αποστολή 8 Διοικητικό Συμβούλιο και Ανώτατη Εκτελεστική Διεύθυνση 9 Δηλώσεις Προέδρου 10 Δηλώσεις Διευθύνοντα Συμβούλου 13 2 Δηλώση Αντιπροέδρου 15 Πληροφορίες Μετόχων 16 Εργασίες Συγκροτήματος 20 Eισαγωγή στην Aνάλυση Eργασιών 21 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 43 Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης 56 Οικονομική Ανασκόπηση 66 Οικονομικές Καταστάσεις 72 Άλλες Πληροφορίες 178 Κάντε κλικ στο θέμα που σας ενδιαφέρει

4 εταιρικό προφίλ Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι σήμερα ο ηγετικός χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. Το Συγκρότημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Η Τράπεζα Κύπρου λειτουργεί μέσω 595 καταστημάτων, από τα οποία 211 λειτουργούν στη Ρωσία, 185 στην Ελλάδα, 143 στην Κύπρο, 27 στην Ουκρανία, 12 στη Ρουμανία, 12 στην Αυστραλία, 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1 στα Channel Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα λειτουργεί 9 καταστήματα αντιπροσωπείας στη Ρωσία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία, τον Καναδά, τη Σερβία και τη Νότια Αφρική. Το Συγκρότημα εργοδοτεί άτομα διεθνώς. 3 Στις 31 Δεκεμβρίου 2010, το σύνολο περιουσιακών στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε 42,64 δισ. και τα ίδια κεφάλαια του σε 2,83 δισ. Οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Πρόσφατες βραβεύσεις Καλύτερος τραπεζικός οργανισμός της Κύπρου στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών για το 2009, από το διεθνούς κύρους οικονομικό περιοδικό Global Finance. Καλύτερος τραπεζικός οργανισμός της Κύπρου στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών για το 2010, από το διεθνούς κύρους οικονομικό περιοδικό Global Finance. Καλύτερη τράπεζα στην Κύπρο, για υπηρεσίες συναλλάγματος για το 2010, από το διεθνούς κύρους οικονομικό περιοδικό Global Finance. Καλύτερος τραπεζικός οργανισμός της Κύπρου στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών για το 2011, από το διεθνούς κύρους οικονομικό περιοδικό Global Finance. Καλύτερη τράπεζα στην Κύπρο, για υπηρεσίες συναλλάγματος για το 2011, από το διεθνούς κύρους οικονομικό περιοδικό Global Finance. Καλύτερη Επιχείρηση στην κατηγορία των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και η Καλύτερη Επιχείρηση Παγκυπρίως για το 2010 από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ). Τράπεζα της Χρονιάς στην Κύπρο για το 2009 από το περιοδικό The Banker. Διάκριση στον τομέα διεύθυνσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού με το διεθνές πρότυπο Investors in People. Καλύτερη τράπεζα στην Κύπρο για το 2010, από το περιοδικό Euromoney

5 βασικά οικονομικά μεγέθη δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες ( εκατ.) καταθέσεις πελατών ( εκατ.) κέρδη πριν τις προβλέψεις ( εκατ.) κέρδη μετά τη φορολογία και τα δικαιώματα μειοψηφίας ( εκατ.) 45,8 52,4 50,0 60% 50% 25,1 14,0 11,9 30% 20% 40% 10% 0% 0% κόστος / έσοδα απόδοση ιδίων κεφαλαίων

6 βασικά οικονομικά μεγέθη βασικά μεγέθη αποτελεσμάτων ( εκατ.) καθαρά έσοδα από τόκους κέρδη πριν τις προβλέψεις κέρδη μετά τη φορολογία και τα δικαιώματα μειοψηφίας βασικά μεγέθη ισολογισμού ( εκατ.) 5 σύνολο περιουσιακών στοιχείων ίδια κεφάλαια δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες καταθέσεις πελατών μεγέθη κατά μετοχή (σεντ) κέρδη κατά μετοχή (βασικά) 40,5 45,0 74,2 μέρισμα κατά μετοχή (προμέρισμα και τελικό) 9,0 * 16,0 27,0 κεφαλαιακή επάρκεια δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων 11,0% 8,8% 7,2% συνολικός δείκτης 11,9% 11,7% 11,2% αριθμός προσωπικού κόστος/έσοδα 50,0% 52,4% 45,8% απόδοση ιδίων κεφαλαίων 11,9% 14,0% 25,1% * Το τελικό μέρισμα για το 2010 είναι προτεινόμενο για έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 24 Μαΐου 2011.

7 στρατηγική και προτεραιότητες Συγκρότημα Κατά την επόμενη τριετία, το Συγκρότημα θα συνεχίσει να επικεντρώνει τις στρατηγικές του ενέργειες στους εξής άξονες: Υψηλή ρευστότητα προερχόμενη από πελατειακές καταθέσεις. Υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια. Υγιής επαναλαμβανόμενη κερδοφορία. Ικανοποιητική γεωγραφική διασπορά εργασιών. Αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων. 6 Οι επιμέρους στρατηγικές κατευθύνσεις του Συγκροτήματος, κατά χώρα λειτουργίας του, αναλύονται πιο κάτω: Κύπρος Ορθολογιστική διαχείριση τιμολόγησης και ρυθμού αύξησης δανείων και καταθέσεων με βάση τις συνθήκες αγοράς (ρευστότητα και οικονομική ανάπτυξη). Αποτελεσματική διαχείριση ποιότητας δανειακού χαρτοφυλακίου και μη εξυπηρετούμενων δανείων. Συγκράτηση εξόδων και αύξηση παραγωγικότητας. Διατήρηση ηγετικής θέσης στον τομέα των διεθνών τραπεζικών υπηρεσιών και αξιοποίηση συνεργιών μεταξύ του τομέα και των άλλων μονάδων του Συγκροτήματος. Ενίσχυση των υπηρεσιών διαχείρισης κεφαλαίων. Ελλάδα Αύξηση μεριδίου αγοράς στις καταθέσεις. Ορθολογιστική διαχείριση τιμολόγησης δανείων και καταθέσεων. Έμφαση στην αύξηση των εσόδων από προμήθειες. Αποτελεσματική διαχείριση ποιότητας δανειακού χαρτοφυλακίου και μη εξυπηρετούμενων δανείων. Συγκράτηση εξόδων και αύξηση παραγωγικότητας. Σταδιακή επέκταση του δικτύου καταστημάτων για ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Ρωσία Αύξηση αποδοτικότητας, με ανάλογη βελτίωση στην κερδοφορία. Αύξηση του μεριδίου αγοράς τόσο στις καταθέσεις όσο και στα δάνεια (ιδιαίτερα προς ιδιώτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις). Αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση κινδύνων και συστημάτων ελέγχου. Βελτίωση των συστημάτων και διαδικασιών, των αυτοματοποιήσεων και περαιτέρω κεντρικοποιήσεων. Αξιοποίηση συνεργιών με άλλες μονάδες του Συγκροτήματος.

8 στρατηγική και προτεραιότητες Οι επιμέρους στρατηγικές κατευθύνσεις του Συγκροτήματος, κατά χώρα λειτουργίας του (συνέχεια): Ουκρανία Αύξηση του μεριδίου αγοράς, ιδιαίτερα στις καταθέσεις μέσω αύξησης πωλησιακών ικανοτήτων δικτύου. Επέκταση δικτύου καταστημάτων για ευρύτερη κάλυψη της χώρας. Αποτελεσματική διαχείριση πιστωτικού κινδύνου. Αξιοποίηση συνεργιών με άλλες μονάδες του Συγκροτήματος. Βελτίωση των συστημάτων, μεθόδων και αυτοματοποιήσεων. 7 Ρουμανία Ισοζυγισμένη ανάπτυξη δανείων και καταθέσεων. Αποτελεσματική διαχείριση πιστωτικού κινδύνου. Ηνωμένο Βασίλειο Βελτίωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις, με ικανοποιητική τιμολόγηση. Αποτελεσματική διαχείριση ποιότητας δανειακού χαρτοφυλακίου. Αξιοποίηση συνεργιών με τις υπόλοιπες μονάδες του Συγκροτήματος. Αυστραλία Βελτίωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις, με ικανοποιητική τιμολόγηση. Αύξηση των εσόδων από προμήθειες. Μικρή σταδιακή επέκταση του δικτύου καταστημάτων. Αξιοποίηση συνεργιών με τις υπόλοιπες μονάδες του Συγκροτήματος, ιδιαίτερα με την Τράπεζα Κύπρου Ελλάδας.

9 όραμα και αποστολή Όραμα Να είμαστε επιλογή ποιότητας, ξεχωρίζοντας για το δυναμισμό μας, την πρωτοπόρο, δημιουργική και καινοτόμο προσέγγισή μας, την εμπιστοσύνη που εμπνέουμε στους πελάτες μας, το υψηλό αίσθημα περηφάνιας που αναπτύσσουμε στο προσωπικό μας, τις σταθερά ψηλές αποδόσεις που προσφέρουμε στους μετόχους μας και την ουσιαστική συνεισφορά μας στην κοινωνία, και να καταστούμε περιφερειακή τραπεζική δύναμη με άξονα τις χώρες όπου έχουμε ζωτική παρουσία. Αποστολή 8 Να προσφέρουμε στους πελάτες μας άριστες και καινοτόμες τραπεζικές υπηρεσίες και να δημιουργούμε μακρόχρονες σχέσεις εμπιστοσύνης. Να δημιουργούμε προοπτική στο ανθρώπινο δυναμικό μας εμπνέοντάς το να συμμετέχει στην επίτευξη των στόχων του Οργανισμού. Να δημιουργούμε αξία για τους μετόχους μας. Να εξασφαλίζουμε την εκτίμηση και το σεβασμό της ευρύτερης κοινωνίας.

10 διοικητικό συμβούλιο και ανώτατη εκτελεστική διεύθυνση Διοικητικό Συμβούλιο Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Θεόδωρος Αριστοδήμου ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ανδρέας Αρτέμης ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Βασίλης Γ. Ρολόγης Κώστας Ζ. Σεβέρης Χριστάκης Γ. Χριστοφίδης Ευδόκιμος Ξενοφώντος Άννα Διογένους Γεώργιος Μ. Γεωργιάδης Ανδρέας Ι. Ιακωβίδης Χρίστος Μουσκής Μάνθος Μαυρομμάτης Ανδρέας Ηλιάδης Γιάννης Πεχλιβανίδης Γιάννης Κυπρή Κώστας Χατζήπαπας Νικόλαος Π. Τσάκος Σταύρος Ι. Κωνσταντινίδης 9 Γραμματέας Γιάννης Κυπρή Ανώτατη Εκτελεστική Διεύθυνση Συγκροτήματος Ανδρέας Ηλιάδης ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Γιάννης Πεχλιβανίδης ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Γιάννης Κυπρή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Βάσος Σιαρλή ΠΡΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Χρίστης Χατζημιτσής ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Νικόλας Καρυδάς ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Νομικοί Σύμβουλοι Χρυσαφίνης & Πολυβίου Ανεξάρτητοι Ελεγκτές Ernst & Young Cyprus Ltd

11 δηλώσεις προέδρου Μετά την πρωτοφανή παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση της περασμένης τριετίας, το 2010 παρατηρήθηκε μια τάση ανάκαμψης των δεικτών της πραγματικής οικονομίας σε πολλές χώρες, η πορεία, όμως, της παγκόσμιας οικονομίας εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και η χρηματοοικονομική σταθερότητα στο διεθνές περιβάλλον παραμένει ρευστή και εύθραυστη. Μια από τις ανησυχίες επικεντρώνεται και στις μεγάλες δημοσιονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει αριθμός χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ζώνης του ευρώ. Η χρονιά αυτή ήταν ακόμη μια δύσκολη χρονιά τόσο για την ελληνική όσο και την κυπριακή οικονομία. Συνεπακόλουθο ήταν και ο τραπεζικός τομέας να μην μείνει ανεπηρέαστος. 10 Στην Ελλάδα, ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης και των χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων της χώρας, ολόκληρο το σύστημα βίωσε έντονους κλυδωνισμούς που οδήγησαν στη λήψη άμεσων και ουσιαστικών μέτρων με στόχο τη σταδιακή επίλυση των δημοσιονομικών προβλημάτων της χώρας και των διαρθρωτικών αδυναμιών, την ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας και την ανάπτυξή της στα χρόνια που έρχονται πάνω σε υγιή βάση. Στην Κύπρο, παρά την οριακή ανάκαμψη της οικονομίας, το 2010 αποτέλεσε μία ακόμα χρονιά γεμάτη από προκλήσεις και δύο από τους κυριότερους τομείς της, ο τουριστικός και ιδιαίτερα ο κατασκευαστικός, συνέχισαν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σε ορίζοντα πενταετίας ( ), εκτιμάται ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα θα παραμείνει στα επίπεδα του 5%-6% του ΑΕΠ, ενώ το δημόσιο χρέος αναμένεται να αναρριχηθεί σε 72,5% του ΑΕΠ μέχρι το Επισημαίνεται η υπέρμετρη αύξηση των κρατικών δαπανών. Είναι επίτευγμα και ευτυχώς που στην Κύπρο ο τραπεζικός τομέας λειτουργεί ορθά και αποτελεσματικά. Το αυστηρό εποπτικό πλαίσιο, κάτω από το οποίο λειτουργεί ο τραπεζικός τομέας στην Κύπρο, συνέβαλε στην υγιή ανάπτυξή του. Σε αντίθεση με τράπεζες άλλων χωρών, οι κυπριακές τράπεζες όχι μόνο δεν χρειάστηκαν κρατική ενίσχυση αλλά και συνεισέφεραν στην οικονομία ποικιλοτρόπως. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι η προσέλκυση ξένων καταθέσεων στην Κύπρο, η χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων, η εργοδότηση χιλιάδων ατόμων στηρίζοντας κατ επέκτασην χιλιάδες νοικοκυριά, η σημαντική συνεισφορά στα έσοδα του κράτους και στο ΑΕΠ. Δεν θα ήταν υπερβολή να λεχθεί ότι η μακροχρόνια ευημερία της Κύπρου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη συνέχιση της ανάπτυξής της ως επιχειρηματικού και οικονομικού κέντρου, στηριγμένη σε υγιείς δημοσιονομικές βάσεις. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου συμπλήρωσε φέτος 111 χρόνια επιτυχημένης ιστορίας και, παρά το αρνητικό περιβάλλον και τις προκλήσεις, συνέχισε την κερδοφόρα πορεία του, βασισμένο σε ένα συντηρητικό επιχειρηματικό μοντέλο με έμφαση στη διατήρηση υγιούς ρευστότητας και υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας, στην επίτευξη ικανοποιητικής κερδοφορίας με αυξημένη αποτελεσματικότητα και περιορισμό εξόδων, στην αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων και στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του στις νέες αγορές όπου δραστηριοποιείται, οι οποίες έχουν μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ Πρόεδρος Συγκροτήματος Κατά το 2010 το Συγκρότημα σημείωσε ικανοποιητική κερδοφορία, έχοντας αυξημένα επαναλαμβανόμενα έσοδα και θετική συνεισφορά στα κέρδη από όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται. Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις ανήλθαν σε 725 εκατ. σημειώνοντας ετήσια αύξηση 18% σε σχέση με το Παρά τη σημαντική αύξηση της προ-προβλέψεων κερδοφορίας, η συντηρητική πολιτική του Συγκροτήματος όσον αφορά τις προβλέψεις, είχε ως αποτέλεσμα τα κέρδη μετά τη φορολογία για το 2010 να ανέλθουν σε 306 εκατ. έναντι 313 εκατ. το Θεωρώ σημαντικό ότι, παρά τις προκλήσεις και το αρνητικό οικονομικό περιβάλλον, καταφέραμε για μια ακόμα φορά να πετύχουμε το φιλόδοξο στόχο κερδοφορίας που είχαμε θέσει για το Συγκρότημα στην αρχή του χρόνου. Το γεγονός ότι οι εργασίες όλων των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται το Συγκρότημα είχαν θετική συνεισφορά στα κέρδη, αποδεικνύει την ορθότητα της στρατηγικής μας για επέκταση στις νέες αγορές πέραν από την ανάπτυξη των εργασιών μας στις παραδοσιακές αγορές. Στις δυο κύριες αγορές που λειτουργεί το Συγκρότημα, της Κύπρου και της Ελλάδας, τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το 2010 ανήλθαν σε 437 εκατ. και 194 εκατ. αντίστοιχα. Τα κέρδη μετά τη φορολογία στην Κύπρο και στην Ελλάδα για το 2010 ανήλθαν σε 256 εκατ. και 11 εκατ. αντίστοιχα.

12 δηλώσεις προέδρου Στη Ρωσία τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το 2010 ανήλθαν σε 46 εκατ. ενώ τα κέρδη μετά τη φορολογία για το 2010 ανήλθαν σε 16 εκατ. έναντι 7 εκατ. το Στις άλλες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται το Συγκρότημα (Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουκρανία και Ρουμανία) τα κέρδη μετά τη φορολογία για το 2010 ανήλθαν σε 23 εκατ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα, τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος, τις συστάσεις του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας για διαφύλαξη των κεφαλαίων μας, το στόχο διατήρησης ισχυρής κεφαλαιακής βάσης καθώς και γενικότερα θέματα, αποφάσισε να προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων μειωμένο μέρισμα 0,03 κατά μετοχή σε μετρητά. Το σύνολο του προτεινόμενου τελικού μερίσματος σε μετρητά μαζί με το προμέρισμα 0,06 κατά μετοχή που πληρώθηκε τον Νοέμβριο 2010 ανέρχεται σε 0,09 κατά μετοχή. Τον Οκτώβριο 2010 η Τράπεζα Κύπρου προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης στους υφιστάμενους μετόχους ύψους 345 εκατ., ενισχύοντας προληπτικά την κεφαλαιακή της βάση με υψηλής ποιότητας κεφάλαιο. Τον Ιούλιο 2010 η Τράπεζα Κύπρου υποβλήθηκε στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία διενεργήθηκε υπό τον συντονισμό της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας («CEBS») σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, την οποία πέρασε με επιτυχία, επαναβεβαιώνοντας την εύρωστη χρηματοοικονομική της θέση και διατηρώντας την ισχυρή κεφαλαιακή της επάρκεια, ακόμα και υπό ακραία αρνητικά σενάρια. Θα ήθελα να επισημάνω ότι κατά την τελευταία πενταετία το Συγκρότημα έχει κάνει μεγάλα βήματα στην πορεία διεθνοποίησής του και αναγνώρισής του ως μιας ισχυρής τραπεζικής περιφερειακής δύναμης. Μέσα σε μια πενταετία το Συγκρότημα αναπτύχθηκε σε μια περιφερειακή τραπεζική δύναμη, ενισχύοντας την ηγετική του παρουσία στην Κύπρο, ισχυροποιώντας τη θέση του στην Ελλάδα, διατηρώντας την παρουσία του στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία και δημιουργώντας παρουσία στις νέες αγορές της Ρωσίας, της Ρουμανίας και της Ουκρανίας. Εντός του 2010 αποφασίστηκε η ίδρυση Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ινδία και η δημιουργία τραπεζικής μονάδας στο διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο του Ντουμπάι και προωθούνται ήδη οι διαδικασίες για υλοποίηση των αποφάσεων αυτών. Παράλληλα, τον Ιανουάριο 2011 το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την China Development Bank Corporation. Κατά το 2010 η Τράπεζα Κύπρου απέσπασε πληθώρα βραβεύσεων από διεθνείς οργανισμούς εγνωσμένου κύρους. Πέραν των επιδόσεων μας στην κερδοφορία και των βραβεύσεων που αποσπάσαμε, η Τράπεζα Κύπρου, με ιδιαίτερη ευαισθησία και υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, έχει αναλάβει μία σειρά από πρωτοβουλίες σε σημαντικούς τομείς της Υγείας, της Παιδείας, του Πολιτισμού και του Περιβάλλοντος. Συνοπτικά αναφέρω ότι μέχρι το 2009 η Τράπεζα Κύπρου είχε καταβάλει περίπου 27 εκατ. για την ανέγερση, εξοπλισμό, αναβάθμιση και λειτουργία του για το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου και επιπρόσθετα προχώρησε στην έγκριση κονδυλίου ύψους περίπου 12 εκατ. το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στο εγγύς μέλλον για συμπλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και για νέο εξοπλισμό. Εντός του 2010, πέραν του πιο πάνω, πιστή στη δέσμευσή της για συνεισφορά στον τομέα της υγείας και βελτίωση του επιπέδου ζωής των ασθενών, η Τράπεζα προχώρησε στην προσφορά του ποσού των 2 εκατ. προς το Κέντρο Μελέτης Αιματολογικών Κακοηθειών, ένα σύγχρονο, βιοϊατρικό ερευνητικό κέντρο, το οποίο θα εστιάσει τις δραστηριότητές του στη μελέτη των αιματολογικών κακοηθειών και θα συμβάλει στη σφαιρική, εξειδικευμένη εργαστηριακή υποστήριξη σε ασθενείς με αιματολογικές παθήσεις. Εντός του 2010, επίσης, το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου, στα πλαίσια της περιβαλλοντικής του συνείδησης, προχώρησε στην ανακοίνωση οκτώ συγκεκριμένων δράσεων που αφορούν χρηματικές εισφορές, στήριξη περιβαλλοντικών ενεργειών και εθελοντική συνεισφορά για ένα καθαρότερο και πιο ασφαλές περιβάλλον. Το 2011 αναμένεται να είναι μια ακόμα χρονιά προκλήσεων τόσο για την κυπριακή όσο και για την ελληνική οικονομία και κατ επέκταση για τον τραπεζικό τομέα. Το Συγκρότημα συνεχίζει την ανάπτυξή του, ισχυρό, παρά το συνεχιζόμενο αρνητικό οικονομικό περιβάλλον σε κάποιες από τις κύριες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται. Η συνέπεια, η ευελιξία, η συνετή πολιτική διαχείρισης κινδύνων, η υγιής ρευστότητα και ισχυρή κεφαλαιακή θέση, αποτελούν τα εχέγγυα για την επίτευξη των μελλοντικών στόχων του Συγκροτήματος και την αντιμετώπιση των προκλήσεων ως ευκαιριών. Οι στρατηγικές προτεραιότητες του Συγκροτήματος για το 2011 επικεντρώνονται στη διατήρηση της υγιούς ρευστότητας και υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας, στην επίτευξη ικανοποιητικής κερδοφορίας με αυξημένη αποτελεσματικότητα και περιορισμό εξόδων, και στην αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων. Παράλληλα το Συγκρότημα στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του στις νέες αγορές όπου δραστηριοποιείται, οι οποίες έχουν μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Παρά την αβεβαιότητα που δημιουργεί το αρνητικό οικονομικό περιβάλλον, εκτιμούμε ότι τα κέρδη πριν τις προβλέψεις και τα κέρδη πριν τη φορολογία για το 2011 θα είναι αυξημένα έναντι του 2010, ενώ τα κέρδη μετά τη φορολογία για το 2011 αναμένεται να διατηρηθούν στα ίδια περίπου επίπεδα με αυτά του 2010, με θετική συνεισφορά από όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται το Συγκρότημα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ύπαρξης υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας για συνέχιση της ανάπτυξης του Συγκροτήματος, το διεθνώς αυστηρότερο εποπτικό περιβάλλον για κεφάλαια και τη σημασία περαιτέρω ενίσχυσής τους ενόψει και των προτεινόμενων αρχών της Βασιλείας ΙΙΙ, αποφάσισε όπως προτείνει σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 11

13 δηλώσεις προέδρου την Έκδοση Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου ύψους μέχρι εκατ. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2011 ενέκρινε την εν λόγω έκδοση. Τον Απρίλιο 2010, στα πλαίσια της υλοποίησης της προσπάθειας για ενίσχυση της Διοικητικής ομάδας του Συγκροτήματος, αποφασίσαμε, μεταξύ άλλων, τον διορισμό του κ. Γιάννη Πεχλιβανίδη στη θέση του Πρώτου Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου με κύρια ευθύνη τις εργασίες Ελλάδας και Βαλκανίων και παράλληλα τον διορισμό του ως Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Στη συνέχεια, τον Ιούνιο 2010, αποφασίστηκε ο διορισμός του κ. Σταύρου Ι. Κωνσταντινίδη ως Μη Eκτελεστικού Ανεξάρτητου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων, έλαβε σοβαρά υπόψη την ανάγκη διορισμού Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την καλύτερη και ομαλότερη διεξαγωγή των εργασιών του. Η καθ όλα άψογη συνεργασία και συναντίληψη του Διοικητικού Συμβουλίου με την Εκτελεστική Διεύθυνση του Συγκροτήματος, η από κοινού παρακολούθηση των εξελίξεων και αξιολόγηση των κινδύνων που μπορεί να προκύψουν οδηγεί στα μέτρα που θα περιορίσουν όσο το δυνατόν τυχόν αρνητικές επιδράσεις από αυτούς. αισθανόμενοι το βάρος των ευθυνών μας, θα συνεχίσουμε την πορεία μας σταθερά, με συνετή πολιτική και σοβαρότητα, διασφαλίζοντας ότι το Συγκρότημα διοικείται τίμια, δίκαια, με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, στοχεύοντας πάντα στη δημιουργία πρόσθετου οφέλους για τους μετόχους, τους πελάτες, το προσωπικό του Συγκροτήματος και την κοινωνία. Εργαζόμενοι συλλογικά και υπεύθυνα, πιστεύουμε ότι και στη φετινή δύσκολη χρονιά θα φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών σας. Θεόδωρος Αριστοδήμου Πρόεδρος 12 Η συνεργασία που υπήρξε τη χρονιά που μας πέρασε τόσο μέσα στους κόλπους του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ανώτατης Εκτελεστικής Διεύθυνσης υπήρξε άψογη. Γι αυτό και ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο, κ. Ανδρέα Αρτέμη, και τα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη βοήθεια και τη στήριξή τους. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και να συγχαρώ τον κ. Ανδρέα Ηλιάδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Συγκροτήματος, τον κ. Γιάννη Πεχλιβανίδη, Πρώτο Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον κ. Γιάννη Κυπρή, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, τους συνεργάτες τους και όλο το προσωπικό του Συγκροτήματος, για την αγάπη, την αφοσίωση, τη συνεχή προσφορά και τη συμβολή τους στα επιτυχή αποτελέσματά μας. Παρά τις δυσκολίες που επικρατούν θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το Συγκρότημά μας πατά σε γερά θεμέλια και με ξεκάθαρες στρατηγικές κατευθύνσεις, όραμα, προγραμματισμό και σκληρή δουλειά θα συνεχίσει την επιτυχημένη του πορεία. Νοιαζόμαστε για τους μετόχους μας, τους πελάτες μας, το προσωπικό μας και για την οικονομία του τόπου μας στο σύνολό της. Χρηματοδοτούμε αναπτυξιακά έργα και αιμοδοτούμε την κυπριακή οικονομία. Θέλουμε και προσπαθούμε με κάθε τρόπο και σε ότι εξαρτάται από εμάς να κρατήσουμε την αξιοπιστία του Συγκροτήματος. Κλείνοντας, ευχαριστώ θερμά τους μετόχους και τους πελάτες μας για τη συνεχή στήριξή τους και την εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλλουν όλα αυτά τα χρόνια και τους διαβεβαιώνω ότι,

14 δηλώσεις διευθύνοντος συμβούλου Η τριετία υπήρξε μια δύσκολη περίοδος, στη διάρκεια της οποίας τόσο η Κύπρος όσο και οι κύριες ευρωπαϊκές αγορές στις οποίες λειτουργεί το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου βίωσαν τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Η ισχυρή ανάπτυξη που παρατηρείται στις αναπτυσσόμενες αγορές, όπως την βιώνουμε και από την παρουσία μας και τις σχέσεις τις οποίες συνεχώς ενισχύουμε, αρχίζει να δίνει τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης και για τη διεθνή οικονομία. Μέσα σε αυτές τις συγκυρίες, η Τράπεζα Κύπρου κατάφερε να αντεπεξέλθει με επιτυχία και να βλέπει μπροστά με αυτοπεποίθηση. Η επίτευξη των στόχων που έθεσε το Συγκρότημά μας σε μια δύσκολη περίοδο καταδεικνύει την ορθότητα των στρατηγικών μας επιλογών. Διατηρήσαμε υγιή επίπεδα κερδοφορίας, με θετική συνεισφορά στα κέρδη από όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε και ενισχύσαμε περαιτέρω τα ισχυρά μεγέθη του ισολογισμού του Συγκροτήματος. 13 Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το 2010 ανήλθαν σε 725 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 18% έναντι του 2009, θωρακίζοντας το Συγκρότημα και ισχυροποιώντας το για να μπορεί να απορροφά τους κραδασμούς της κρίσης. Τα κέρδη μετά τη φορολογία για το 2010 ανήλθαν στα 306 εκατ., επιτρέποντας στο Συγκρότημα να παραχωρεί μέρισμα στους μετόχους του ακόμα και μέσα στις δύσκολες αυτές συνθήκες και να ενισχύει την εμπιστοσύνη με την οποία το περιβάλλουν. Μέσα σε αυτή την τριετία τα συνολικά κέρδη του Συγκροτήματος ανήλθαν σε 1,1 δισ. και στην πλειονότητά τους επανεπενδύθηκαν στο Συγκρότημα αποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη των μετόχων. Τα κέρδη αυτά ενίσχυσαν και θωράκισαν περαιτέρω την κεφαλαιακή μας βάση. Το πελατοκεντρικό μοντέλο λειτουργίας μας και η εμπιστοσύνη των πελατών μας ανέδειξαν την ισχυρή πελατειακή καταθετική μας βάση η οποία μας επιτρέπει, χωρίς εξάρτηση από τις αγορές, να διατηρούμε έναν υγιέστατο δείκτη δανείων προς καταθέσεις που ανέρχεται στο 84%. Τα ρευστά διαθέσιμα του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου ξεπερνούν τα 13 δίσ. και αποτελούν το 40% περίπου της καταθετικής του βάσης που είναι και η κύρια πηγή άντλησης ρευστότητας. Παράλληλα, πετύχαμε πολύ ικανοποιητική πορεία στα μεγέθη μας με τις καταθέσεις να αυξάνονται κατά 15% και τα δάνεια κατά 9%. Η κατάταξη του Συγκροτήματος στις κορυφαίες επιλογές των πλείστων αναλυτών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο οφείλεται ακριβώς στους ισχυρούς δείκτες και επιδόσεις του Συγκροτήματος. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, το 2010 όλες οι αγορές στις οποίες λειτουργούμε είχαν θετική συνεισφορά στην κερδοφορία του Συγκροτήματος, γεγονός που αποτελεί εχέγγυο για να συνεχίσουμε σταθερά τον αναπτυξιακό μας σχεδιασμό. ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ Διευθύνων Σύμβουλος Συγκροτήματος Στην Ελλάδα, συνεχίζεται η ανάπτυξή μας με προσεκτικά βήματα ακολουθώντας αυστηρά κριτήρια δανειοδότησης, διατηρώντας την ποιότητα του χαρτοφυλακίου μας σε καλύτερο επίπεδο από το μέσο όρο του συστήματος, και βελτιώνοντας σημαντικά την αποτελεσματικότητα με τον δείκτη κόστος προς έσοδα να βελτιώνεται κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες στο 51%. Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος το Συγκρότημα συμπληρώνει 20 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, στη διάρκεια των οποίων ακολούθησε αδιάλειπτα, κάθε χρόνο, κερδοφόρο πορεία. Η επέκταση στις νέες αγορές γίνεται μετά από ενδελεχή μελέτη και στηρίζεται στις σχέσεις που υπάρχουν με τις χώρες αυτές. Επιτυγχάνεται έτσι συγκριτικό πλεονέκτημα για το Συγκρότημα και επιπλέον δημιουργούνται οφέλη για την κυπριακή οικονομία ως σύνολο. Η επέκταση αυτή προσφέρει στο Συγκρότημα το πλεονέκτημα της γεωγραφικής διασποράς, με ισορροπημένη παρουσία σε διάφορες οικονομίες και τραπεζικά δεδομένα με διαφορετική δυναμική. Σ αυτό το πλαίσιο, το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου προχώρησε στις πρώτες ενέργειες ανάπτυξής του σε στρατηγικά σημαντικές χώρες, αναγνωρίζοντας έγκαιρα τη σημασία των αναπτυσσόμενων αγορών. Υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας

15 δηλώσεις διευθύνοντος συμβούλου με την China Development Bank Corporation αξιοποιώντας την υποσχόμενη αγορά της Κίνας. Προχωρούμε με όλες τις ενέργειες για έναρξη λειτουργίας γραφείου αντιπροσωπείας στην Ινδία. Διευρύναμε την παρουσία μας στον τομέα του Wealth Management και Private Banking και προχωρούμε με τη δημιουργία τραπεζικής μονάδας στο διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. και κοινωνία ως αναπόσπαστο κομμάτι της σε όλες τις χώρες που λειτουργούμε. Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου αναδεικνύεται ως ο Οργανισμός που παρέχει ασφάλεια για το σήμερα και αισιοδοξία για το αύριο. Στοχεύοντας στην περαιτέρω ενδυνάμωση της κεφαλαιακής μας βάσης, το Συγκρότημα ενεργεί προνοητικά, και προχωρεί με την έκδοση Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου, σύμφωνα και με τους νέους διεθνείς εποπτικούς κανονισμούς, ενισχύοντας περαιτέρω την ποιότητα του κεφαλαίου του, και θωρακίζοντας τον οργανισμό τόσο προς όφελος των μετόχων του όσο και των πελατών του. ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ Διευθύνων Σύμβουλος Συγκροτήματος 14 Η έκδοση των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου ενδυναμώνει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες υλοποίησης των αναπτυξιακών μας προγραμμάτων, ενώ θα δώσει και τη δυνατότητα αξιοποίησης ευκαιριών που θα παρουσιαστούν. Το 2011, εκτιμώντας ότι η διεθνής αβεβαιότητα θα συνεχιστεί, ιδιαίτερα σε ορισμένες αγορές, ενώ παράλληλα η πορεία άλλων αγορών αναμένεται ν ακολουθήσει ισχυρή ανάπτυξη, θέτουμε ως στόχους: τη διατήρηση ισχυρής ρευστότητας και υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας, την ανάπτυξη των μεγεθών και την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας μας στις νέες αγορές όπου δραστηριοποιείται το Συγκρότημα εκμεταλλευόμενο τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα, την επίτευξη υγιούς κερδοφορίας, και τον περιορισμό εξόδων και την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων μέσω σωστής οργάνωσης και επενδύσεων σε τεχνολογία. Εκτιμούμε ότι το 2011 τα λειτουργικά κέρδη θα είναι αυξημένα έναντι του 2010, ενώ τα κέρδη μετά τη φορολογία θα διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα. Η συνεισφορά από όλες τις αγορές θα παραμείνει θετική και ειδικότερα για τη Ρωσία αναμένεται συνεχής βελτίωση της κερδοφορίας με αυξημένη συμβολή στα μεγέθη του Συγκροτήματος. Παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και ιεραρχούμε τις προτεραιότητές μας για το 2011 με απόλυτη αίσθηση της ευθύνης μας για έμπρακτη συμβολή στην ανάκαμψη της οικονομίας. Σ ένα κόσμο που διέρχεται σημαντικές αλλαγές, το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου συνεχίζει να εξελίσσει την πορεία του με σύνεση και σταθερότητα, καταδεικνύοντας ότι διαχειρίζεται υπεύθυνα την εμπιστοσύνη των μετόχων του, αποτελεί σταθερό στήριγμα για τους πελάτες του, εμπνέει το ανθρώπινο δυναμικό του για να επιτύχει το καλύτερο και προσφέρει στην οικονομία

16 δήλωση αντιπροέδρου Κατά το 2010, το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου πέτυχε μια πολύ ικανοποιητική κερδοφορία παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και το ιδιαίτερα αρνητικό περιβάλλον στις κύριες αγορές στις οποίες λειτουργεί, της Κύπρου και της Ελλάδας. Ταυτόχρονα, πέτυχε και τους υπόλοιπους στρατηγικούς στόχους που είχαν τεθεί, τη βελτίωση της κεφαλαιακής επάρκειας, τη διατήρηση υψηλής ρευστότητας και την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων. Τα κέρδη μετά τη φορολογία για το 2010 ύψους 306 εκατ. κρίνονται ιδιαιτέρα ικανοποιητικά λαμβάνοντας υπόψη την ένταση της οικονομικής κρίσης. Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το 2010 σημείωσαν αύξηση 18% έναντι του 2009 και ανήλθαν σε 725 εκατ., αποδεικνύοντας για μια ακόμη χρονιά την ικανότητα του Συγκροτήματος να πετυχαίνει αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία ακόμα και σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Στο τέλος του 2010 ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας βρισκόταν στο 11,9%, ενώ μετά την επικείμενη έκδοση Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου αναμένεται να διαμορφωθεί στο πολύ ικανοποιητικό 14%. Παρά την επιδείνωση, η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου παρέμεινε σε αποδεκτά επίπεδα με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων να ανέρχεται στο 7,3%, ενώ η ρευστότητα του Συγκροτήματος βελτιώθηκε με τοv δείκτη δανείων προς καταθέσεις να είναι από τους χαμηλότερους μεταξύ των ευρωπαϊκών εμπορικών τραπεζών, στο 84%. 15 Οι επιδόσεις αυτές καθώς και τα ισχυρά μεγέθη του ισολογισμού επιβεβαιώνουν ότι το Συγκρότημα βρίσκεται σε ισχυρή θέση, έτοιμο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του 2011 το οποίο προβλέπεται να είναι μια εξίσου δύσκολη χρονιά. Είμαστε βέβαιοι ότι με τις συντονισμένες προσπάθειες όλων και με την εμπειρία που αποκομίσαμε τα τελευταία χρόνια θα διαχειριστούμε τις εξελίξεις με επιτυχία. ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣ Αντιπρόεδρος Ευχαριστώ θερμά τους μετόχους και τους πελάτες μας για την αμέριστη στήριξη και εμπιστοσύνη τους προς το Συγκρότημα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ απευθύνω επίσης στην Ανώτατη Εκτελεστική Διεύθυνση, στα στελέχη και σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό του Συγκροτήματος για το ζήλο και την αφοσίωσή τους στην επίτευξη των στόχων μας.

17 τραπεζα κυπρου δημοσια εταιρια λτδ πληροφορίες μετόχων 31 Δεκεμβρίου 2010 Εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο Αριθμός εγκεκριμένων μετοχών Εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο Αριθμός εκδομένων μετοχών Κεφαλαιοποίηση αγοράς Τιμή μετοχής 2,61 Στάθμιση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) 44,90% Στάθμιση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) 4,71% Στάθμιση στο FTSE 20 - XA 8,06% Χρήσιμες Πληροφορίες για τη Μετοχή της Τράπεζας Κύπρου το 2010 Μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών (ΧΑΚ/XA) / Μέγιστη τιμή μετοχής 4,12 Ελάχιστη τιμή μετοχής 2,24 Τιμή κλεισίματος μετοχής (ΧΑΚ/XA) 2,61/ 2,58 Μέρισμα κατά μετοχή (προμέρισμα και προτεινόμενο τελικό για το 2010) 0,09 Σύμβολο (ΧΑΚ/ΧΑ) BOCY/ΚΥΠΡ ISIN CY Επίδοση Μετοχής Τα τελευταία τρία χρόνια έχουν σηματοδοτηθεί από πρωτοφανή αστάθεια στις τιμές των μετοχών, λόγω του δύσκολου κλίματος στις χρηματαγορές και της συνεχιζόμενης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου επηρεάστηκε από το δύσκολο αυτό περιβάλλον και από την αβεβαιότητα για την ελληνική οικονομία, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 31% το Η μείωση στην τιμή της μετοχής της Τράπεζας Κύπρου το 2010 ήταν μικρότερη από τη μείωση κατά 53% του FTSE ATHEX BANKS INDEX για την αντίστοιχη περίοδο, αντανακλώντας τα καλά οικονομικά αποτελέσματα που καταγράφηκαν στη διάρκεια της χρονιάς, αλλά και την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις μελλοντικές προοπτικές του Συγκροτήματος. Επίδοση μετοχής Τράπεζας Κύπρου έναντι δεικτών MSCI σεντ Τράπεζα Κύπρου MSCI Χρηματοοικονομικός τομέας Ελλάδας MSCI Ευρωπαϊκές τράπεζες Δεκ 05 Απρ 06 Αυγ 06 Δεκ 06 Απρ 07 Αυγ 07 Δεκ 07 Απρ 08 Αυγ 08 Δεκ 08 Απρ 09 Αυγ 09 Δεκ 09 Απρ 10 Αυγ 10 Δεκ 10

18 τραπεζα κυπρου δημοσια εταιρια λτδ πληροφορίες μετόχων Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο χρόνων, οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές ενίσχυσαν τη συμμετοχή τους στο Συγκρότημα, από 17,4% στις αρχές του 2009, σε 21,7% στο τέλος του Ο αριθμός των ξένων θεσμικών επενδυτών σημείωσε ακόμη πιο εντυπωσιακή αύξηση, φτάνοντας τους 935 στο τέλος του 2010, σε σύγκριση με ένα χαμηλό αριθμό της τάξης του 287 στην αρχή του Αυτό επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη διοίκηση του Συγκροτήματος, στο αποδεδειγμένο επιχειρηματικό του μοντέλο και στις προοπτικές του. Η πίστη και η εμπιστοσύνη των μετόχων στο Συγκρότημα αποδεικνύεται επίσης από το υψηλό ποσοστό μερισμάτων που επανεπενδύονται. Βασικά Στοιχεία Μετόχων Αριθμός μετόχων Κατά τύπο επενδυτή - Ιδιώτες Θεσμικοί Σύνολο Κατά γεωγραφικό τομέα - Κύπρος Ελλάδα Άλλες χώρες Σύνολο Αριθμός μετοχών 2009 % 2010 % Κατά τύπο επενδυτή - Ιδιώτες , ,76 - Θεσμικοί , ,24 Σύνολο , ,00 Κατά γεωγραφικό τομέα - Κύπρος , ,75 - Ελλάδα , ,22 - Άλλες χώρες , ,03 Σύνολο , ,00

19 τραπεζα κυπρου δημοσια εταιρια λτδ πληροφορίες μετόχων Μέρισμα Στόχος της Τράπεζας Κύπρου είναι η συνεπής καταβολή μερισμάτων στους μετόχους της, λαμβάνοντας υπόψη τις επιδόσεις και την κεφαλαιακή της κατάσταση. Η Τράπεζα είναι μία από τις λίγες τράπεζες στην Ευρώπη που συνέχισε να καταβάλλει μέρισμα σε μετρητά καθ όλη τη διάρκεια της κρίσης. σεντ % Μέρισμα κατά μετοχή 50 53% 52% 51% % 40% 41% 31% 25 31% % 30% % * 24% Προμέρισμα/μετοχή Τελικό μέρισμα/μετοχή Ποσοστό επανεπένδυσης μερισμάτων Ποσοστό διανομής μερίσματος *Δεν συμπεριλαμβάνεται το τελικό μέρισμα 0,03 κατά μετοχή για το έτος 2010 το οποίο είναι προτεινόμενο για έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 24 Μαϊου 2011 Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων Σύμφωνα με το Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων (το Σχέδιο ), οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να επανεπενδύουν με έκπτωση όλο ή μέρος του μερίσματος το οποίο εκάστοτε θα τους καταβάλλεται σε επιπρόσθετες μετοχές της Τράπεζας Κύπρου. Με βάση την παραχωρούμενη έκπτωση (10%), η τιμή επανεπένδυσης για το προτεινόμενο τελικό μέρισμα του 2010, θα είναι το 90% του μεσοσταθμικού όρου της τιμής κλεισίματος της μετοχής, όπως αυτή θα διαμορφωθεί στο XAK και στο XA τις πρώτες πέντε εργάσιμες μέρες κατά τις οποίες η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στο μέρισμα. Η Τράπεζα Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το ποσοστό της έκπτωσης. Η συμμετοχή στο Σχέδιο είναι προαιρετική και οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στο Σχέδιο ή να αποσυρθούν από αυτό όποτε επιθυμούν, ειδοποιώντας γραπτώς την Τράπεζα Κύπρου. Η συμμετοχή ισχύει για όλα τα μελλοντικά μερίσματα εκτός εάν ανακληθεί από τον μέτοχο, ή εάν το Σχέδιο διακοπεί ή ανασταλεί από την Τράπεζα. Παράλληλη Διαπραγμάτευση και Μεταφορά Μετοχών μεταξύ Χρηματιστηρίων Οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου διαπραγματεύονται παράλληλα στο ΧΑΚ και στο ΧΑ. Στις 31 Δεκεμβρίου 2010, το 53,89% του συνόλου μετοχών της Τράπεζας Κύπρου ήταν καταχωρημένο στο Κεντρικό Μητρώο/Αποθετήριο του ΧΑΚ, ενώ το υπόλοιπο 46,11% ήταν καταχωρημένο στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) των Ελληνικών Χρηματιστηρίων. Οι μέτοχοι μπορούν να μεταφέρουν όλες ή μερικές από τις μετοχές τους από το ΧΑΚ στο ΣΑΤ στην Ελλάδα και να τις διαπραγματευτούν στο ΧΑ. Αντίθετα, μπορούν να μεταφέρουν όλες ή μερικές από τις μετοχές τους από το ΣΑΤ στο ΧΑΚ στην Κύπρο για να τις διαπραγματευτούν στο ΧΑΚ. Για να γίνουν οι πιο πάνω μεταφορές, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η πλήρης εκκαθάριση των μεταφερόμενων μετοχών (ημέρα συναλλαγής + τρεις εργάσιμες μέρες) και οι μετοχές να είναι ελεύθερες από κάθε βάρος ή υποχρέωση προς τρίτους. Η μεταφορά πλήρως εκκαθαρισμένων μετοχών ολοκληρώνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος μεταφοράς από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια ή το ΧΑΚ (νοουμένου ότι έχουν δηλωθεί ορθά από τον επενδυτή τα απαιτούμενα στοιχεία για την καταχώρηση των μετοχών στο ΣΑΤ ή στο ΧΑΚ).

20 τραπεζα κυπρου δημοσια εταιρια λτδ πληροφορίες μετόχων Πιστοληπτική Αξιολόγηση Στη διάρκεια της συνεχιζόμενης χρηματοοικονομικής κρίσης, οι οργανισμοί πιστοληπτικής αξιολόγησης αναθεώρησαν και προσάρμοσαν τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας όλων των σημαντικών τραπεζών παγκόσμια. Η Τράπεζα Κύπρου, χάρη στο εύρωστο επιχειρηματικό της μοντέλο, συνεχίζει να διατηρεί υψηλότερη πιστοληπτική αξιολόγηση από τις άλλες ελληνικές και κυπριακές τράπεζες. Οργανισμός Μακροπρόθεσμα Βραχυπρόθεσμα Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης Moody s Βαα2 (σταθερή προοπτική) P-2 2 Μαρτίου 2011 Fitch BBB+ (αρνητική προοπτική) F2 5 Ιανουαρίου 2011 Σχέσεις με Επενδυτές Το 2010, η Υπηρεσία Επενδυτικών Σχέσεων ανταποκρίθηκε αποτελεσματικά στην αυξημένη ζήτηση για πληροφορίες που προέκυψε λόγω της οικονομικής κρίσης. 19 Πρόθεση του Συγκροτήματος είναι η συνεχής επικοινωνία με τους επενδυτές αναφορικά με την εξέλιξη των εργασιών της Τράπεζας, τις επιδόσεις, τη στρατηγική και τις προοπτικές της. Για το σκοπό αυτό, το 2010 η Υπηρεσία Επενδυτικών Σχέσεων συμμετείχε σε πολυάριθμες συζητήσεις με επενδυτές σε ατομικές και ομαδικές συναντήσεις και σε διεθνή συνέδρια, συχνά με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών του Συγκροτήματος. Επιπλέον, διοργανώθηκαν συζητήσεις μέσω τηλεφωνικών διασκέψεων και συναντήσεις με αναλυτές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕΛ.3 / ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ.4 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΛ.6 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕΛ.7 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕΛ.3 / ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ.4 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΛ.6 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕΛ.7 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ Eτήσια Έκθεση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕΛ.3 / ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ.4 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΛ.6 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕΛ.7 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΕΛ.9 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

\2006. ετήσια. έκθεση

\2006. ετήσια. έκθεση ετήσια \2006 έκθεση ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι σήμερα ο ηγετικός χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. Το 1991 ίδρυσε το πρώτο του τραπεζικό κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2. Διοικητικό Συμβούλιο - Εκτελεστική Επιτροπή. 3. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία. 4. Χαιρετισμός Προέδρου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2. Διοικητικό Συμβούλιο - Εκτελεστική Επιτροπή. 3. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία. 4. Χαιρετισμός Προέδρου ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. Διοικητικό Συμβούλιο Εκτελεστική Επιτροπή 3. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία 4. Χαιρετισμός Προέδρου 6. Χαιρετισμός Διευθύνοντος Συμβούλου Ομίλου 12. Παρατηρήσεις επί των Πεπραγμένων

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τα έργα, η φύση, τα κτήρια. Έργα τέχνης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Alpha Bank στον Άγιο Στέφανο

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τα έργα, η φύση, τα κτήρια. Έργα τέχνης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Alpha Bank στον Άγιο Στέφανο Περιεχόμενα Στις σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις της Τραπέζης στον Άγιο Στέφανο Αττικής στεγάζονται σήμερα πολλές Κεντρικές Υπηρεσίες, καθώς και το πρότυπο Εκπαιδευτικό Κέντρο. Οι ευρύχωροι χώροι, ο

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009 2009 Eτήσιο δελτίο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 3 Περιεχόμενα Σύντομο ιστορικό- ταυτότητα της Tράπεζας 1 Επιστολή του πρόεδρου ΔΣ Και Eντεταλμένου Συμβούλου της Tράπεζας προς τους μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα)

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ 2009 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου Για να είναι η INTERAMERICAN

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 12 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009. Συντονισμένη αντιμετώπιση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 12 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009. Συντονισμένη αντιμετώπιση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 12 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Συντονισμένη αντιμετώπιση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης 3 4-5 6-7 Editorial 8-10 Τα Νέα μας 11 Κεντρικό Θέμα Εξελίξεις Εκπαίδευση 12-13 14-15 Ο Όμιλός μας Ο Όμιλός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. Δήλωση Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Λευκωσία, 27 Νοεμβρίου 2014 Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου: «To τρίτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ό,τι ονομάζουμε τέχνη και το θαυμάζουμε ως ποικιλία μορφών μέσα στην ιστορία έχει ως πηγή

Διαβάστε περισσότερα

H cdbbank ενισχύει τη θέση της στην Κύπρο και στο εξωτερικό

H cdbbank ενισχύει τη θέση της στην Κύπρο και στο εξωτερικό focus Eνημερωτική έκδοση Tεύχος 6 Ιανουάριος 2011 Η πρόεδρος του Συγκροτήματος Ρένα Ρουβιθά Πάνου, τονίζει: Νέες στρατηγικές αναπτυξιακές κινήσεις Η cdbbank, με σύγχρονη εταιρική δομή, δυναμική ηγετική

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

..Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ..

..Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ.. Α. Τ. Ε. Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Μαυρίδης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ..Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ.. Νάκου Δαφνίτσα Σκουμπρίδου

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό 1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND Ελλάς είναι ο τέταρτος κατά σειρά ετήσιος Απολογισμός που εκδίδουμε και ο τρίτος σύμφωνα με το πρότυπο των δεικτών του GRI.

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΩΝΗ τησ υδρογειου ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. περιοδική ενημερωτική έκδοση. Η Υδρόγειος στη νέα εποχή της ασφαλιστικής αγοράς

Η ΦΩΝΗ τησ υδρογειου ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. περιοδική ενημερωτική έκδοση. Η Υδρόγειος στη νέα εποχή της ασφαλιστικής αγοράς Η ΦΩΝΗ τησ υδρογειου ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ περιοδική ενημερωτική έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Η Υδρόγειος στη νέα εποχή της ασφαλιστικής αγοράς 02Περιεχόμενα #03 Μήνυμα Διοίκησης Νέα φιλοσοφία για τη νέα εποχή

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας για

Διαβάστε περισσότερα

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας.

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας. ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-6867-18-7

ISBN 978-960-6867-18-7 ISBN 978-960-6867-18-7 Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2011 και το 2012 Ιανουάριος 2013 Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2011 και το 2012 Ιανουάριος 2013 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Αμερικής 21α - 106

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΖΙΑΝΟΥΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ-ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Μάρτιος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Αύγουστος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

Mήνυμα του Προέδρου 2. Mήνυμα του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή 4. Πρόεδρος και Μέλη 6. Διεύθυνση 8. Η Εταιρική Διακυβέρνηση στη Cyta 11

Mήνυμα του Προέδρου 2. Mήνυμα του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή 4. Πρόεδρος και Μέλη 6. Διεύθυνση 8. Η Εταιρική Διακυβέρνηση στη Cyta 11 ετήσια έκθεση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Mήνυμα του Προέδρου 2 Mήνυμα του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή 4 Πρόεδρος και Μέλη 6 Διεύθυνση 8 Η Εταιρική Διακυβέρνηση στη Cyta 11 Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη Cyta 15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Ανακεφαλαιοποίηση. Κλάδος Αυτοκινήτου. Ενίσχυση Ιδίων Κεφαλαίων με 500 εκατ. ευρώ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Ανακεφαλαιοποίηση. Κλάδος Αυτοκινήτου. Ενίσχυση Ιδίων Κεφαλαίων με 500 εκατ. ευρώ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ΤΕΥΧΟΣ 6ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ «Να αναδείξουμε την Εθνική Ασφαλιστική ως την καλύτερη Εταιρία της αγοράς» Ανακεφαλαιοποίηση Ενίσχυση Ιδίων Κεφαλαίων με

Διαβάστε περισσότερα

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 26 1.1. ΔΙΑΜΟΝΗ... 30 1.1.1 Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας Περί Ξενοδοχείων

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2013. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Απολογισμός 2013. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Απολογισμός 2013 Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Το μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου 3 Βιωσιμότητα, Ανάπτυξη, Προσφορά 04 Γνωρίστε μας 5 Ιστορικό 6 Φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα