ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 29-01-2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 24 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την προμήθεια «Απορριμματοφόρων οχημάτων μετά συμπιεστή απορριμμάτων». Στη Λάρισα σήμερα ηµέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα μ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 4561/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Νταή Παναγιώτη, που ορίστηκε µε την µε αριθµ.1374/ απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. 1) Νταής Παναγιώτης ως Πρόεδρος, 2) Αντωνίου Νέστωρ, 3) Γελαλή Πολυξένη, 4) Δαούλας Θωμάς, 5) Καφφές Θεόδωρος, 6) Καραλαριώτου Ειρήνη, 7) Μαμάκος Αθανάσιος και 8) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λάρισας, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την προμήθεια «Απορριμματοφόρων οχημάτων μετά συμπιεστή απορριμμάτων» και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/ Την υπ αριθμ. 146/ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας «Απορριμματοφόρα Οχήματα μετά συμπιεστή απορριμμάτων» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης. 3. Την υπ αριθμ. 197/ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 4. Την υπ αριθμ. 575/2014 Α.Ο.Ε. με θέμα Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και των όρων του διαγωνισμού καθώς και έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών και των Όρων Διακήρυξης της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Απορριμματοφόρα Οχήματα μετά συμπιεστή απορριμμάτων». 5. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμό πρωτ / "Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α." (Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α.) (ΦΕΚ Τ.2ος αρ. 185/ ). 6. Την με αριθμ.πρωτ. 4456/ εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Τμήμα Εποπτείας & Σχεδιασμού, η οποία έχει ως εξής: Σας υποβάλλουμε τα με αρίθμ. πρωτ / & 2480/ πρακτικά - γνωμοδότησης των Επιτροπών διενέργειας & αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την προμήθεια Απορριμματοφόρων οχημάτων μετά συμπιεστή απορριμμάτων και παρακαλούμε για : την λήψη της σχετικής απόφασης σύμφωνα με τα άρθρα 22 & 23 της σχετικής Διακήρυξης, που αφορά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. 7. Το με αριθμ.πρωτ / Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής: Στη Λάρισα σήμερα ημέρα Τετάρτη ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών (Ε.Δ.Δ.) για την προμήθεια οχημάτων, μηχανημάτων, ειδικών εργαλείων κ.λ.π. που ορίστηκε με την αριθμ. 2/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 13/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και όπως ορίστηκε για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού με την αρίθμ. 575/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και η οποία αποτελείται από τους κ.κ.: 1. Λαχανά Ευάγγελο, ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ του Δήμου Λαρισαίων 2. Βασιλική Μπουμπίτσα, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ του Δήμου Λαρισαίων, Σελίδα 1 από 14

2 3. Κατσή Νικόλαο, ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ του Δήμου Λαρισαίων πραγματοποιήθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Αφού παρήλθε η ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και έληξε η παράδοση αυτών, η Ε.Δ.Δ. σε δημόσια συνεδρίασή της προέβη στην αρίθμησή τους σύμφωνα με την σειρά προσέλευσης και στην αποσφράγιση των φακέλων μονογράφοντας όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών. Κατά την διενέργεια του διαγωνισμού κατατέθηκε μία μόνο προσφορά από την εταιρία με το διακριτικό τίτλο «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» η οποία κατατέθηκε από τον κ. ΞΕΥΓΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ με ΑΔΤ ΑΕ , ο οποίος σύμφωνα με το Πρακτικό του Δ.Σ. της 01/12/2014 της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», ορίστηκε και εξουσιοδοτήθηκε με απόφαση του Προέδρου του κ. Ανδρέα Αντ. Καούση, (με γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία με ημερ. 10/12/2014) να καταθέσει προσφορά για τον διαγωνισμό, να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια =, να υποβάλει ενστάσεις και να υπογράψει τα σχετικά έγγραφα. Κατόπιν η Ε.Δ.Δ. προέβη στην περιληπτική καταγραφή σε ειδικούς καταλόγους, οι οποίοι επισυνάπτονται στο παρόν, των εγγράφων και των δικαιολογητικών που βρισκόταν σε κάθε φάκελο. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού, ο φάκελος με την τεχνική προσφορά και τα σχετικά δικαιολογητικά καθώς επίσης και ο σφραγισμένος φάκελος με την οικονομική προσφορά παραδόθηκαν με απόδειξη στην κ. Κηπουρού Βασιλική υπάλληλο της Υπηρεσίας Καθαριότητας. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ευάγγελος ΛΑΧΑΝΑΣ 2. Βασιλική ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ 3. Νικόλαος ΚΑΤΣΗΣ 8. Το με αρ. πρωτ.2480/ Πρακτικό Γνωμοδότησης των Επιτροπών Διενέργειας & Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων μετά συμπιεστή απορριμμάτων προϋπολογισμού ,00 ευρώ, το οποίο έχει ως εξής: Στη Λάρισα σήμερα ημέρα Πέμπτη οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 1. Ευάγγελος Λαχανάς, ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων 2. Βασιλική Μπουμπίτσα, ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων, 3. Κατσής Νικόλαος, ΤΕ Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων του Δήμου Λαρισαίων 1. Ευάγγελος Λαχανάς, ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων 2. Βασιλική Μπουμπίτσα, ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων 3. Tζιλάκας Αργύριος, Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων που αποτελούμε τις Επιτροπές Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμού αντιστοίχως, για την προμήθεια οχημάτων, μηχανημάτων, λοιπού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κλπ., όπως ορίστηκαν με την με αρίθμ. 2/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την υπ αριθμ. 13/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων και όπως ορίστηκαν για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού με την αρίθμ. 575/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, έχοντας υπόψη: Σελίδα 2 από 14

3 1) Το με αρίθμ. Πρωτ / πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών 2) Tην Υ.Α /93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 3) Τον Ν.2286/95 "Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων". 4) Το Π.Δ. 60/2007 περί «Προσαρμογής της Ελλ. Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" 5) Το γεγονός ότι η συμμετοχή περισσότερων του ενός υποψηφίων σε διαγωνισμό για την ανάθεση προμηθειών με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά δεν τίθεται από τον ΕΚΠΟΤΑ ως προϋπόθεση για την συνέχιση της διαδικασίας ή την ανάθεση της προμήθειας. Ως εκ τούτου, η κατακύρωση στον μοναδικό υποψήφιο που συμμετέχει εξαρχής στο διαγωνισμό ή απομένει κατά το στάδιο της τεχνικής ή οικονομικής αξιολόγησης είναι νόμιμη και δεν νοθεύεται ο ανταγωνισμός( πρβλ. Πρακτ. Ολομ. 24 ης Γεν. Συν./ , θέμα Β, Πρ. ΣΤ Κλιμ. 28/2010, 34/2010, 41/2009, 9,76,96/2009, 71/2008) 6) Tη διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού 7) Την προσφορά που κατατέθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού για την προμήθεια του οχήματος από την παρακάτω εταιρία : 1. με το διακριτικό τίτλο «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», προβήκαμε στον έλεγχο και στην αξιολόγηση της προσφοράς του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό στις για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. Συγκεκριμένα η προσφορά της εταιρίας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» αφού ελέγχτηκε καταρχήν για τα δικαιολογητικά, για τα οποία δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή της Επιτροπής καμία έλλειψη, συνεχίσαμε τον έλεγχο και των τεχνικών στοιχείων της ως άνω προσφοράς και αφού δεν υπέπεσε στην αντίληψή μας καμία ουσιώδης έλλειψη (επί ποινή αποκλεισμού), προχωρήσαμε στη βαθμολόγησή της σύμφωνα με το άρθρο 24 της σχετικής διακήρυξης. Βαθμολογήθηκαν συνολικά δύο ενότητες ιδιοτήτων και τεχνικών χαρακτηριστικών του προσφερόμενου απορριμματοφόρων οχημάτων μετά συμπιεστή απορριμμάτων. Οι ενότητες αυτές είναι οι παρακάτω: Α' Ενότητα: Τεχνικές προδιαγραφές, Ποιότητα και Απόδοση με ποσοστό βαρύτητας 75% (εβδομήντα πέντε τοις εκατό) του απολύτου βαθμού της ενότητας. Για την βαθμολόγηση αυτής της ενότητας ελήφθησαν υπόψη: Τεχνικά & λειτουργικά στοιχεία πλαισίου, Τεχνικά & λειτουργικά στοιχεία υπερκατασκευής, Λειτουργικότητα, αποδοτικότητα, ποιότητα και ασφάλεια καθώς Λειτουργικές, ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιδόσεις των προσφερόμενων απορριμματοφόρων με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Β' Ενότητα: Τεχνική Υποστήριξη και κάλυψη με ποσοστό βαρύτητας 25% (είκοσι πέντε τοις εκατό) του απολύτου βαθμού της ενότητας. Για την βαθμολόγηση αυτής της ενότητας ελήφθησαν υπόψη: Η Παρεχόμενη Εγγύηση καλής λειτουργίας, η Ποιότητα εξυπηρέτησης (Service) και Τεχνικής βοήθειας η Εξασφάλιση ανταλλακτικών, ο Χρόνος παράδοσης απορριμματοφόρων καθώς και η Εκπαίδευση προσωπικού και τέλος η επίδειξη λειτουργίας οχημάτων Σελίδα 3 από 14

4 Α' ΕΝΟΤΗΤΑ: Τεχνικές προδιαγραφές, Ποιότητα και Απόδοση (Συντελεστής βαρύτητας 75%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1. Τεχνικά & λειτουργικά στοιχεία πλαισίου επιμέρους σύνολο Υποομάδας: Ωφέλιμο Φορτίο Οχήματος σε απορρίμματα Διαστάσεις και Ευελιξία Οχήματος μετά της 3 υπερκατασκευής (μεταξόνιο, κύκλος στροφής, μήκος, πλάτος, ύψος, οπίσθιος πρόβολος, κλπ.) 1.3. Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα (Λόγος ισχύος 4 κινητήρα/μικτού βάρους, Διάγραμμα ροπής κινητήρα κλπ.) 1.4. Σύστημα Μετάδοσης κίνησης & Κιβώτιο Ταχυτήτων Σύστημα πέδησης & Αναρτήσεις Επιδόσεις Οχήματος (μέγιστη ταχύτητα, επιτάχυνση, 2 αναρριχητικότητα κ.λπ.) 2. Τεχνικά & λειτουργικά στοιχεία υπερκατασκευής επιμέρους σύνολο Υποομάδας: Ικανότητα Συμπίεσης απορριμμάτων Γεωμετρική χωρητικότητα υπερκατασκευής Διάταξη, λειτουργικότητα και στιβαρότητα 3 υδραυλικών εμβόλων και λοιπών μηχανισμών συμπίεσης 2.4. Σύστημα Ανύψωσης Κάδων Ωφέλιμη χωρητικότητα και ύψος χοάνης φόρτωσης Χρόνος κύκλου εκκένωσης κάδου Υδραυλική αντλία 2 3. Λειτουργικότητα, αποδοτικότητα, ποιότητα και ασφάλεια επιμέρους σύνολο Υποομάδας: Ποιότητα βασικών εξαρτημάτων και υλικών κατασκευής 3.2. Εργονομία-λειτουργικότητα θαλάμου οδήγησης Συστήματα ασφαλείας και προστασίας Πρόσθετος εξοπλισμός & χαρακτηριστικά 3 4. Λειτουργικές, ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιδόσεις επιμέρους σύνολο Υποομάδας: Λειτουργικό κόστος κύκλου ζωής οχήματος Στάθμες εκπομπών θορύβου κατά την λειτουργία Συστήματα παρακολούθησης της πίεσης ελαστικών & υπερφόρτωσης οχήματος 1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α ΕΝΟΤΗΤΑΣ 50 Β' ΕΝΟΤΗΤΑ: Τεχνική Υποστήριξη και κάλυψη (Συντελεστής βαρύτητας 25%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 5.1. Παρεχόμενη Εγγύηση καλής λειτουργίας Ποιότητα εξυπηρέτησης (Service) και Τεχνικής βοήθειας 23 Σελίδα 4 από 14

5 Εξασφάλιση ανταλλακτικών 5.3. Χρόνος παράδοσης απορριμματοφόρων Εκπαίδευση προσωπικού επίδειξη λειτουργίας οχημάτων 5 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β ΕΝΟΤΗΤΑΣ 50 Αφού βαθμολογήθηκαν όλα τα επί μέρους κριτήρια των δύο ως άνω ενοτήτων, και αθροίστηκαν κατά ενότητα, αθροίστηκαν τα γινόμενα κάθε απολύτου βαθμού ενότητας επί το ποσοστό βαρύτητας αυτών. Το άθροισμα αυτό αποτελεί και τον τελικό βαθμό των προσφερόμενων απορριμματοφόρων. Η όλη διαδικασία της βαθμολόγησης αποτυπώνεται στον συνημμένο πίνακα 1. Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνεται να γίνει αποδεκτή η προσφορά της εταιρίας με το διακριτικό τίτλο «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε για τα περαιτέρω, διότι πληροί όλες τις απαιτήσεις που ζητούνται από τη διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Λαχανάς Ευάγγελος Μπουμπίτσα Βασιλική Κατσής Νικόλαος Λαχανάς Ευάγγελος Μπουμπίτσα Βασιλική Tζιλάκας Αργύριος. Σελίδα 5 από 14

6 Υπερκατασκευή: CRV2000 κατασκευής του εργοστασίου της εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., Α' ΟΜΑΔΑ: Τεχνικές προδιαγραφές, Ποιότητα και Απόδοση (Συντελεστής βαρύτητας 75%) ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1 Τεχνικά & λειτουργικά στοιχεία πλαισίου Εύρος ΒΑΘΜΟ- ΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΚΗ- ΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.1 Ωφέλιμο Φορτίο Οχήματος σε απορρίμματα (Επιθυμητό >7.500 kg, οπωσδήποτε kg) 4 (5) kg Πληροί το κατώτατο όριο της απαίτησης των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 3, Διαστάσεις και Ευελιξία Οχήματος μετά της υπερκατασκευής (μεταξόνιο, κύκλος στροφής, μήκος, πλάτος, ύψος, οπίσθιος πρόβολος, κλπ.) 2,4 (3) 3,6 μεταξόνιο: mm κύκλος στροφής εσ.: Φ13,99 m, κύκλος στροφής εξ.: Φ15,69 m μήκος ολικό: mm πλάτος: mm ύψος ολικό: mm οπίσθιος πρόβολος: mm 1.3 Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα (Λόγος ισχύος κινητήρα/μικτού βάρους, Διάγραμμα ροπής κινητήρα κλπ.) (ΕΠΑ 1, ονομαστική ισχύς κατά DIN 265 PS, και 14 Hp/τόνο) 3,2 (4) 4,8 Η ευελιξία των απορριμματοφόρων που προσφέρονται κρίνεται ικανοποιητική. 4,5 15,0 [Hp/ton], EURO VI Ισχύς κινητήρα κατά DIN: 213 kw (290 PS ή περίπου 285 Hp) στις σ.α.λ. Μέγιστη ροπή στρέψης κατά DIN: Nm στις σ.α.λ. Οι ανωτέρω επιδόσεις του κινητήρα που προσφέρεται κρίνονται ικανοποιητικές. 2,4 1.4 Σύστημα Μετάδοσης κίνησης & Κιβώτιο Ταχυτήτων (τουλάχιστον 6 ταχύτητες εμπρός και 1 όπισθεν) 1,6 (2) 2,4 Κιβώτιο ταχυτήτων: μηχανικό, κατασκευαστής-τύπος: ZF 9S 1310D Αριθμός ταχυτήτων: 9 εμπρός 1 όπισθεν, συγχρονισμένες όλες Κινητήριοι τροχοί: οπίσθιοι Εμπρόσθιος άξονας: Κατασκευαστής ΜΑΝ VOK-07 (7,5 ton) Οπίσθιος άξονας (κινητήριος): Κατασκευαστής ΜΑΝ HY-1350 (13 ton) Υδραυλικό τιμόνι ZF, ρυθμιζόμενο καθ ύψος και κλίση. Το Σύστημα Μετάδοσης κίνησης & το Κιβώτιο Ταχυτήτων που προσφέρονται κρίνονται τεχνικά άρτια. Σελίδα 6 από 14

7 Υπερκατασκευή: CRV2000 κατασκευής του εργοστασίου της εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., 2,4 1.5 Σύστημα πέδησης & Αναρτήσεις (ΕΠΑ: ABS) 1,6 (2) 2,4 Φρένο πορείας: Διπλού κυκλώματος, πεπιεσμένου αέρα, με ξηραντήρα αέρος που επενεργεί σε όλους τους τροχούς, και ελέγχεται από το ηλεκτρονικό σύστημα ΜΑΝ BrakeMatic. Η δύναμη πέδησης ρυθμίζεται ανεξάρτητα σε όλους τους τροχούς αναλόγως του φορτίου. Διαθέτει δισκόφρενα στον εμπρόσθιο και οπίσθιο άξονα καθώς και τα συστήματα ABS (αντιμπλοκαρίσματος τροχών), ASR (αντιολίσθησης), ESR (ηλεκτρονικής σταθεροποίησης). Σε περίπτωση βλάβης (απώλειας πίεσης αέρα) το όχημα ακινητοποιείται. Φρένο στάθμευσης: Μηχανικό, μέσω προέντασης ελατηρίου με υποβοήθηση αέρος, που επενεργεί στους οπίσθιους τροχούς, ικανό να ασφαλίσει απόλυτα το όχημα υπό πλήρες φορτίο σε κλίση δρόμου >10% με σβηστό κινητήρα και χωρίς ταχύτητα. Βοηθητικό φρένο: Μηχανόφρενο μειωμένου θορύβου, (κλαπέτο) που λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα. Το υλικό τριβής των φρένων δεν περιέχει αμίαντο Αναρτήσεις: Εμπρόσθια: παραβολικά ελατήρια, ικανότητας 7,5 ton με ράβδο εξισορρόπησης (ζαμφόρ) Οπίσθια: Αερανάρτηση ικανότητας 13 ton με ράβδο εξισορρόπησης (ζαμφόρ), με σύστημα ECAS (ηλεκτρονικός έλεγχος ρύθμισης ανάρτησης) και διάταξη κλειδώματος διαφορικού (μπλοκέ διαφορικό). 1.6 Επιδόσεις Οχήματος (μέγιστη ταχύτητα, επιτάχυνση, αναρριχητικότητα κ.λπ.) 1,6 (2) 2,4 Το Σύστημα πέδησης & οι Αναρτήσεις που προσφέρονται κρίνονται τεχνικά άρτια. 2,4 V max :136,6 km/h. Εξασφαλίζεται κίνηση με πλήρες φορτίο σε δρόμο με κλίση 25% και συντελεστή τριβής 0,60. (κλίση με πλήρες φορτίο>15%) Οι ανωτέρω επιδόσεις του οχήματος που προσφέρεται κρίνονται πολύ ικανοποιητικές. Επιμέρους σύνολο υποομάδας 14,4 (18) 21,6 19 Σελίδα 7 από 14

8 Υπερκατασκευή: CRV2000 κατασκευής του εργοστασίου της εταιρείας, 2. Τεχνικά & λειτουργικά στοιχεία υπερκατασκευής Ικανότητα Συμπίεσης απορριμμάτων (>5:1) Γεωμετρική χωρητικότητα υπερκατασκευής σε απορρίμματα 4,8 (6) 7,2 3,2 (4) 4,8 έως 6:1. Δύναμη συμπίεσης: kg/m 2 στην επιφάνεια συμπίεσης και kg/m 2 στα άκρα Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη υδραυλική πίεση ωθητήρα και πλάκα συμπίεσης (ρύθμιση από χειριστήριο καμπίνας). H ανωτέρω επίδοση που προσφέρεται κρίνεται πολύ ικανοποιητική. 4,2 Ωφέλιμη χωρητικότητα κιβωτάμαξας 16,4m 3 7,0 (16m 3 ±10%: 14,4m 3-17,6m 3 ) Πληροί την απαίτηση των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ικανοποιητικά. 3,6 Ανύψωση Οπίσθιας Θύρας: Δύο (2) έμβολα διπλής ενέργειας,φ90/80 mm Ωθητήρας απόρριψης: Ένα (1) έμβολο διπλής ενέργειας τηλεσκοπικού τύπου, Φ160/130/120 mm 2.3 Διάταξη, λειτουργικότητα και στιβαρότητα υδραυλικών εμβόλων και λοιπών μηχανισμών συμπίεσης 2,4 (3) 3,6 Φορείο: Δύο (2) έμβολα διπλής ενέργειας ανεστραμμένα, Φ125/110 mm Πλάκα Συμπίεσης: Δύο (2) έμβολα διπλής ενέργειας ανεστραμμένα, Φ125/110 mm. Τα υδραυλικά έμβολα του μαχαιριού (πλάκα συμπίεσης) είναι ανεστραμμένα, του δε φορείου βρίσκονται εκτός χοάνης (εσωτερικά της πίσω πόρτας) και όλα τα υδραυλικά συστήματα δεν έρχονται σε επαφή με τα απορρίμματα με αποτέλεσμα την πολύ καλή λειτουργικότητα και προστασία των μηχανισμών συμπίεσης. Πληροί τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης πολύ ικανοποιητικά. 2.4 Σύστημα Ανύψωσης Κάδων (ανυψωτική ικανότητα > 800 kg) 0,8 (1) 1,2 1,1 Υδραυλικό, κατάλληλο για κάδους L. Διαθέτει σύστημα χτένας και βραχίονες. Παγιδεύει το καπάκι για αυτόματο άνοιγμα. Δύο (2) έμβολα, Φ80/90 mm. Ανυψωτική ικανότητα: > 800 kg Πληροί τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ικανοποιητικά. Σελίδα 8 από 14

9 Υπερκατασκευή: CRV2000 κατασκευής του εργοστασίου της εταιρείας, Ωφέλιμη χωρητικότητα και ύψος χοάνης φόρτωσης (Ωφέλιμη χωρητικότητα: ΕΠΑ i 1,5 m 3 ) (Ύψος φόρτωσης < 1,6 m) Χρόνος κύκλου εκκένωσης κάδου (< 2min) 1,6 (2) 2,4 0,8 (1) 1,2 2.7 Υδραυλική αντλία 1,6 (2) 2,4 2,2 Χωρητικότητα στομίου τροφοδοσίας (χοάνη): 1,68 m 3 Ύψος φόρτωσης από το έδαφος (βάση ΕΝ1501:2009): mm Πληροί τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ικανοποιητικά. Χρόνος ενός πλήρους κύκλου τροφοδοσίας: sec H ανωτέρω επίδοση που προσφέρεται πληροί τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης πολύ ικανοποιητικά. Διπλή πτερυγιοφόρα DENISON hydraulics Parker Hannfin corporation Παροχή μικρή: lt/min Παροχή μεγάλη: lt/min P max : 240 bar Οι ανωτέρω επιδόσεις της αντλίας που προσφέρεται κρίνονται πολύ ικανοποιητικές. 1,2 2,4 Επιμέρους σύνολο υποομάδας 15,2 (19) 22,8 21,7 3. Λειτουργικότητα, αποδοτικότητα, ποιότητα και ασφάλεια 3,6 Η ποιότητα των βασικών εξαρτημάτων και υλικών που προσφέρονται, είναι πολύ καλή, οι δε τύποι αυτών είναι ευφήμως αναγνωρισμένων κατασκευαστικών οίκων. 3.1 Ποιότητα βασικών εξαρτημάτων και υλικών κατασκευής 2,4 (3) 3,6 Ποιότητα/πάχος χαλυβδοελασμάτων για ΣΩΜΑ, ΩΘΗΤΗΡΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ, ΠΛΑΚΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ-ΜΑΧΑΙΡΙ, ΠΛΑΤΟ (ΕΛΑΣΜΑ) ΦΟΡΕΙΟΥ, ΧΟΑΝΗ ΦΟΡΤΩΣΗΣ, ΟΠΙΣΘΙΑ ΘΥΡΑ, σύμφωνα με πίνακα στην τεχνική περιγραφή της απορριμματοφόρας κατασκευής. Υλικό/ποιότητα σωληνώσεων-ρακόρ υδραυλικών μερών: Αντέχουν σε πιέσεις >350 bar, οι μεταλλικές είναι St 52.4, άνευ ραφής, ψυχρής εξέλασης και οι ελαστικοί τύπου 2SC με προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας και με ατσάλινο πλέγμα εσωτερικά για ενίσχυση στις πιέσεις. Θερμοκρασία λειτουργίας -40 C έως +100 C. Βαφή: αναλυτική περιγραφή διαδικασίας και υλικών. Χωρίς χρώμιο και μόλυβδο. Υπερπληροί τις κατά περίπτωση απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. Σελίδα 9 από 14

10 Υπερκατασκευή: CRV2000 κατασκευής του εργοστασίου της εταιρείας, 3.2 Εργονομία-λειτουργικότητα θαλάμου οδήγησης (Υποχρεωτικά air-condition) (Επιθυμητή εγκατάσταση συστήματος ασύρματης επικοινωνίας VHF) 0,8 (1) 1,2 3.3 Συστήματα ασφαλείας και προστασίας 0,8 (1) 1,2 1,2 Μεταλλικής κατασκευής, κουβούκλιο τύπου C, ανατρεπόμενο έως 60. Άνετη πρόσβαση στον οδηγό με μεγάλη γωνία ανοίγματος πόρτας. Εδράζεται επί πλαισίου μέσω αντιδονητικού συστήματος. Κάθισμα οδηγού με ανάρτηση αέρος και δύο (2) σταθερά ανεξάρτητα καθίσματα για τους δύο (2) συνοδηγούς με ζώνες ασφαλείας τριών σημείων. Ανεμοθώρακας από κρύσταλλο ασφαλείας, θερμομόνωση, ηχομόνωση. Καθρέφτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους, επαρκή ορατότητα μπρος και γενικά υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας. Σύστημα κλιματισμού. Εγκατάσταση συστήματος ασύρματης επικοινωνίας VHF. Όλα τα απαραίτητα όργανα ελέγχου και ενδεικτικών λυχνιών. Ο θάλαμος οδήγησης των απορριμματοφόρων που προσφέρεται υπερπληροί τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 1,2 - Θύρα ελέγχου επιθεώρησης και καθαρισμού πίσω από την πλάκα συμπίεσης με ασφαλή χρήση. - Στην οθόνη του χειριστηρίου μέσα στην καμπίνα ανιχνεύονται οι υδραυλικές πιέσεις στα διάφορα σημεία του συστήματος. - Πλαϊνές προστατευτικές μπάρες ποδηλάτη - Διαθέτει ηλεκτρονικό περιοριστή ταχύτητας στα 89 km/h καθώς και στα 30 km/h. - Ακουστική προειδοποίηση οπισθοπορείας - Ευρυγώνια κάμερα με μικρόφωνο, pixels, με αυτόματη ηλεκτρονική ίριδα, στιβαρής κατασκευής, αδιάβροχη, προστατευμένη από βίαιες κρούσεις. - Έγχρωμο μόνιτορ TFT LCD 5,6 εντός καμπίνας για την ασφαλή παρακολούθηση των εργασιών στο πίσω μέρος του οχήματος και μεγάφωνο για την ηχητική επικοινωνία μεταξύ οδηγού και εργατών. - Ηλεκτρολογικό-ηλεκτρονικό σύστημα: βαθμό προστασίας IP65 κι ΙΡ67 - Μηχανισμοί ανακουφίσεως (ασφαλιστικές βαλβίδες) για την αποφυγή υπερφόρτωσης τμημάτων της κιβωτάμαξας, του συστήματος ανύψωσης κάδων, κλπ - Συστήματα ασφαλείας ωθητήρα απόρριψης απορριμμάτων και οπίσθιας θύρας φόρτωσης (ηχητικά σήματα, περιορισμός λειτουργίας, διακοπή λειτουργίας, ειδικά χειριστήρια κλπ) - Ειδικές βαθμίδες (σκαλοπάτια) με τις απαραίτητες διατάξεις ασφαλείας (αντιολισθητικά σκαλοπάτια τύπου εσχάρας, χειρολαβές συγκράτησης εργατών, πλάγιο στηθαίο προστασίας, κλπ) - Emergency STOP τύπου μανιτάρι στις δύο (2) πλευρές του οχήματος και στην καμπίνα του οδηγού με ταυτόχρονη ενεργοποίηση βομβητή διακοπτόμενου ήχου στην καμπίνα και άλλες ρουτίνες ασφαλείας. - Διάταξη οπίσθιας ενσφήνωσης - Πείρους προστασίας πίσω πόρτας Τα συστήματα ασφαλείας και προστασίας των απορριμματοφόρων που προσφέρονται υπερπληρούν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. Σελίδα 10 από 14

11 Υπερκατασκευή: CRV2000 κατασκευής του εργοστασίου της εταιρείας, 3.4 Πρόσθετος εξοπλισμός & χαρακτηριστικά 2,4 (3) 3,6 3,4 Σύστημα απολύμανσης: ανοξείδωτο δοχείο πιέσεως RVS304, 30L, δίκτυο σωληνώσεων, πιστολέτο με ακροφύσιο. Ο πρόσθετος εξοπλισμός πληροί ικανοποιητικά τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. Επιμέρους σύνολο υποομάδας 6,4 (8) 9,6 9,4 4. Λειτουργικές, ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιδόσεις 4.1 Λειτουργικό κόστος κύκλου ζωής οχήματος (Σύμφωνα με την Οδηγία 2009/33/ΕΚ και το Ν.3982/2011) 2,4 (3) 3,6 Υπολογισμοί σύμφωνα με το άρθρο Α.4.1. των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 3,0 Οι υπολογισμοί του λειτουργικού κόστους κύκλου ζωής του οχήματος που προσφέρεται πληρούν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 4.2 Στάθμες εκπομπών θορύβου κατά την λειτουργία ( Lp(A) 85 db(a) Οδηγίες 2000/14/ΕΚ, 2005/88/ΕΚ) 0,8 (1) 1,2 Το ΜΑΝ TGM X2 BL με κινητήρα ΜΑΝ D0836LF67 έχει επίπεδο θορύβου 80 db (92/97 EEC) Υπερπληροίτε η απαίτηση των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 1,2 0,9 4.3 Συστήματα παρακολούθησης της πίεσης ελαστικών & υπερφόρτωσης οχήματος 0,8 (1) 1,2 Δεν προσφέρεται το σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών αλλά προσφέρεται ηλεκτρονικό σύστημα ένδειξης υπερφόρτωσης. Πληροίτε μερικώς η απαίτηση των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. Επιμέρους σύνολο υποομάδας 4 (5) 6 5,1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α ΟΜΑΔΑΣ 40 (50) 60 55,2 Σελίδα 11 από 14

12 Υπερκατασκευή: CRV2000 κατασκευής του εργοστασίου της εταιρείας, Β' ΟΜΑΔΑ: Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη (Συντελεστής βαρύτητας 25%) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟ- ΛΟΓΙΑ ΔΙΑΚΗ- ΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5.1 Παρεχόμενη Εγγύηση καλής λειτουργίας (12 μήνες και 6 έτη αντισκωριακή προστασία) 12 (15) 18 18,0 Δύο (2) έτη και αντισκωριακή προστασία έξι (6) έτη. Υπερπληρείται η απαίτηση των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 27,0 5.2 Ποιότητα εξυπηρέτησης (Service) και Τεχνικής βοήθειας Εξασφάλιση ανταλλακτικών 18,4 (23) 27,6 -Υπάρχει δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών τεχνικής υποστήριξης-μαν ΕΛΛΑΣ ΑΕ για το πλαίσιο και SERVICE + επισκευές στο εργοστάσιο ΑΙΓΑΛΕΩ για την υπερκατασκευή ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ. - Αποθήκες ανταλλακτικών -Κινητό συνεργείο για τα επείγοντα, ΝΑΙ -Εγγύηση ανταλλακτικών >15 έτη για πλαίσιο και υπερκατασκευή -Χρόνος παράδοσης ανταλλακτικών: εντός 48 ωρών από το απόθεμα στην αποθήκη και <10 ημέρες από την παραγγελία για όσα απαιτούνται εισαγωγή από το εξωτερικό, -Έκπτωση ανταλλακτικών 20% (επισυνάπτεται τιμοκατάλογος) Πληρούνται επαρκώς οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 5.3 Χρόνος παράδοσης απορριμματοφόρων (ΕΠΑ: 180 ημέρες, Επιθυμητό <150 ημέρες) 5,6 (7) 8,4 150 ημέρες Πληρείται η απαίτηση των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 6,0 7,0 5.4 Εκπαίδευση προσωπικού επίδειξη λειτουργίας οχημάτων 4 (5) 6 -εμπεριστατωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης (θεωρία και πρακτική) σε πραγματικές συνθήκες όλου του προσωπικού (οδηγοί, χειριστές, μηχανικοί συνεργείων, υπεύθυνοι βάρδιας, το σύνολο των εργαζομένων) -εμπλουτισμό γνώσεων, εμπειρική σύνδεση θεωρίας-πράξης, εμπέδωση αντικειμένου, ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης, το αντικείμενο εργασίας σημαντικής κοινωνικής αξίας -εκπαιδευτές διπλωματούχοι μηχανικοί εξειδικευμένοι με πολυετή εμπειρία -ειδικοί πτυχιούχοι για θέματα υγιεινής και ασφάλειας -Δύο σειρές τεχνικών εγχειριδίων συντήρησης κινητήρα, πλαισίου και υπερκατασκευής -Βιβλίο ανταλλακτικών εικονογραφημένο και με κωδικούς ονομαστικά για τον κινητήρα, πλαίσιο και υπερκατασκευή Υπερπληρείται η απαίτηση των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. Σελίδα 12 από 14

13 Υπερκατασκευή: CRV2000 κατασκευής του εργοστασίου της εταιρείας, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β ΟΜΑΔΑΣ 40 (50) 60 58,0 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 40 (50) 60 (55,2*0,75)+(58,0*0,25)=55,90 1 ΕΠΑ: Επι Ποινή Αποκλεισμού Σελίδα 13 από 14

14 9. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Καραλαριώτου Ειρήνης, Μαμάκου Αθανάσιου και Παναγιωτακοπούλου Δαλαμπύρα Αγγελικής. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει το με αρ. πρωτ / Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & και το με αρ. πρωτ. 2480/ Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΕΥΡΩ και αποδέχεται την προσφορά της εταιρίας με το διακριτικό τίτλο «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», διότι πληροί όλες τις απαιτήσεις που ζητούνται σύμφωνα με τα προαναφερθέντα ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΕΣΤΩΡ ΓΕΛΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Σελίδα 14 από 14

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής Περιγραφή S 431 DT Τεχνικά στοιχεία Μήκος Φάρδος Ύψος Εσ. ύψος διαδρόμου κάτω Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 25-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 25-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 25-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 291 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών & Γνωμοδότησης Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Αριθμ. απόφ. 124/ 2012 ΘΕΜΑ: 13 ο Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14PROC002465695 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 54/2014 Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ 10/12/2014 Αρ.Πρωτ.:39562

Διαβάστε περισσότερα

has 60 Για αληθινά καθαρές πόλεις.

has 60 Για αληθινά καθαρές πόλεις. Ο βασίζει τη λειτουργία του σε μια μεταθετή κιβωτάμαξα που υποδέχεται άνωθεν το φορτίο των απορριμματοφόρων οχημάτων, μέσω μίας κατάλληλα διαμορφωμένης εγκατάστασης. Η KAOUSSIS αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 09-10-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 09-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 09-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 608 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

DUCATO NATURAL POWER

DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER Το όχημα έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί κανονικά με φυσικό αέριο, ενώ υπάρχει αυτόματο σύστημα εναλλαγής σε βενζίνη όταν το φυσικό αέριο πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-08-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-08-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-08-201 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 384 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 77/2013 Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων ημιφορτηγών Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων Αρ. Μελέτης 6/2015 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 14 Ταχ. Κώδικας: 171 21 Ν.Σμύρνη Πληροφ. : Γ.Στεφανάτος Τηλ.: 2132025811 Αρ. Fax: 2109355681 Αρ. Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά 5GL. Τρακτέρ χαμηλού προφίλ 57 kw (75 hp) 65 kw (85 hp) (97/68 EC)

Σειρά 5GL. Τρακτέρ χαμηλού προφίλ 57 kw (75 hp) 65 kw (85 hp) (97/68 EC) Σειρά 5GL Τρακτέρ χαμηλού προφίλ 57 kw (75 hp) 65 kw (85 hp) (97/68 EC) 2 Τρακτέρ σειράς 5GL Επισκόπηση 5G Χαμηλού προφίλ Μια καινούργια λύση από την John Deere Μπορεί να είναι μικρό σε μεγεθος και ευέλικτο,

Διαβάστε περισσότερα

Ζάκυνθος 27/11/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ζάκυνθος 27/11/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ζάκυνθος 27/11/ 2013 Αρ. πρωτ.: OIK 67868/8956 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μάργαρη Ιωάννα Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 68.880,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ. 63100,Πολύγυρος Τηλ.: 2371350753 FAX.: 237150763 E-mail :prom1@polygyros.gr ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 39/ 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά χαρακτηριστικά Το Citaro

Τεχνικά χαρακτηριστικά Το Citaro Τεχνικά χαρακτηριστικά Το Citaro 2 Μοντέλα Citaro (628.083) Citaro (628.085) Citaro (628.090) 3 Διαστάσεις/Βάρη Citaro, 2 πόρτες Citaro, 3 πόρτες Citaro, όρθιος κινητήρας Μήκος οχήματος 11.950 mm 11.950

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Φαρμακίδου 15 341 00 Χαλκίδα Πληροφ: Κοραής Ιωάννης Τηλ : 2221079604 Fax : 2221079604 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή Το SELFAC της KAOUSSIS είναι η κλασική εκδοχή του κλειστού απορριμματοδέκτη με συμπιεστή, του κοινώς λεγόμενου press container, που εξασφαλίζει τη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 2 / 2015 Προμήθεια επιβατικού οχήματος Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΦΟΡΕΑΣ : ΜΕΛΕΤΗ: ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΕΝΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5-6 Μ3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 368 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

διατηρεί σταθερά στην κατακόρυφη θέση. υνατότητα περιστροφής του καλαθιού κατά 60 0 δεξιάαριστερά.

διατηρεί σταθερά στην κατακόρυφη θέση. υνατότητα περιστροφής του καλαθιού κατά 60 0 δεξιάαριστερά. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ. Το προσφερόµενο όχηµα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο, ισχυρής κατασκευής και γενικά οι διαστάσεις του και τα κατασκευαστικά στοιχεία του να

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 20.325,00 Φ.Π.Α. 23% : 4.674,75 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 24.999,75 ΕΥΡΩ 1 Προμήθεια Μεταχειρισμένου Φορτωτή-Εκσκαφέα Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 510.450 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΙΕΘΝΗΣ ANOIKΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 510.450 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΙΕΘΝΗΣ ANOIKΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (και Ταµείο Συνοχής) ή Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η-Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. /νση : ΙΩΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 234 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 234 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 234 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ «Πρόσθετος εξοπλισμός απαραίτητος για την λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων Καρπενησίου» Προϋπολογισμού 45.000,00 ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Σφαγείων «Πρόσθετος εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Θέμα: Προμήθεια οχήματος (4Χ4) άμεσης επέμβασης με δεξαμενή για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 378 ΘΕΜΑ: 8 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 28 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 229 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 7/8/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Μετατροπή απορριµµατοφόρου /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ σε πρέσα. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ηράκλειο 14 /11 / 2012 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.075.000,00 Φ.Π.Α. 23%: 247.250,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.322.250,00

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.075.000,00 Φ.Π.Α. 23%: 247.250,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.322.250,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νίκαια: 17/10/2013 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Aρ.Πρωτ: 75952 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Αλογάκου

Διαβάστε περισσότερα

SALES FLASH Ιανουάριος 2013

SALES FLASH Ιανουάριος 2013 SALES FLASH Ιανουάριος 2013 Νέα γενιά φορτωτών Bobcat σειρά 500 Η νέα σειρά 500 φορτωτών της Bobcat συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα των compact ελαστικοφόρων φορτωτών με νέα χαρακτηριστικά και βελτιώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (4Χ4)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (4Χ4) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (4Χ4) 1. Γενική Περιγραφή και Προορισµός: Φορτηγό αυτοκίνητο (4χ4) µε γερανοβραχίονα που προορίζεται για µεταφορές στα εργοτάξια του ικτύου Μεταφοράς.

Διαβάστε περισσότερα

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 15 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 76 η Ιθάκη, σήμερα 21 Απριλίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

2. Επιμελητήριο Κω, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω soulandros@ebed.gr, Φαξ 22420-20213

2. Επιμελητήριο Κω, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω soulandros@ebed.gr, Φαξ 22420-20213 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κως: 04-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1388 ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Άγιος Ελευθέριος Αθλητικό Πολύκεντρο

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Πληρ.: Δ. Χόντος Τηλ.: 210 67 00 252 Fax: 210 67 00 489 Προς: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Δ/νση τεχνικών Κοιν: Επιτροπή Σ.Ο.Τ.Α. Αθήνα, 5/4/2012 Θέμα: Σχόλια για την διαβούλευση η οποία αφορά τις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP Φτιαγμένο στα μέτρα της δουλειάς σας. Φτιαγμένο στα μέτρα της πόλης σας. Ο κατάλληλος σύμμαχος για τη δουλειά σας, το νέο Doblò Work Up είναι η ιδανική λύση για όσους χρειάζονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς

ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Υ ΡΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 5m3 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Το προσφερόµενο όχηµα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούριο, ισχυρής κατασκευής και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γερανός αυτοκινούµενος υδραυλικός παντοειδούς εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Πολυαξονικά Φορτηγά DAF. Ανθεκτικά, αποτελεσματικά και αξιόπιστα

Πολυαξονικά Φορτηγά DAF. Ανθεκτικά, αποτελεσματικά και αξιόπιστα Πολυαξονικά Φορτηγά DAF Ανθεκτικά, αποτελεσματικά και αξιόπιστα Πολυαξονικά οχήματα CF Σχεδιασμένα για σκληρή δουλειά Το CF αποτελεί ένα όχημα πολλαπλών εφαρμογών, σχεδιασμένο για βαριές δουλειές. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 20 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 20 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 20 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις των Αγοραστών/Οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 200 ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος

Διαβάστε περισσότερα

υ ( ) , 156 1.200.000,00 υ υ µ υ.

υ ( ) , 156 1.200.000,00 υ υ µ υ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ. 3233 υ ( ) µ, µ µ, µ υ /59/2007 ( 2004/17/ υ υ υ υ υ υµ υ υ), υ.3886/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-10-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02--201 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 99 ΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεάς φρέσκου γάλακτος. Στη Λάρισα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας "ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ- " με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ARV WISENT. New technology from Flensburg

ARV WISENT. New technology from Flensburg New technology from Flensburg ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ARV WISENT... 4-5 Θάλαμος διακυβέρνησης Τεχνικά δεδομένα Διαστάσεων Τεχνικά δεδομένα Βαρών... 6 Τεχνικά δεδομένα Απόδοσης Τεχνικά δεδομένα Συστήματος τροφοδότησης...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 14 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 1 ΚΥΒΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 14 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 1 ΚΥΒΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 14 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 1 ΚΥΒΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει

Διαβάστε περισσότερα

scudo ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ www.fiatprofessional.gr

scudo ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ www.fiatprofessional.gr scudo O εξοπλισμός των μοντέλων δύναται να αλλάξει λόγω ειδικών αναγκών της αγοράς ή εξαιτίας νομικών ζητημάτων. Tα στοιχεία του παρόντος καταλόγου δόθηκαν με ενδεικτικό τίτλο. H Fiat διατηρεί το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά χαρακτηριστικά Το Tourismo

Τεχνικά χαρακτηριστικά Το Tourismo Τεχνικά χαρακτηριστικά Το Tourismo Μοντέλα TOURISMO (15 RHD, C.632.036) TOURISMO M/2 (16 RHD-2, C.632.038) 2 TOURISMO M (16 RHD, C.632.035) TOURISMO L (17 RHD, C.632.037) 3 Διαστάσεις/βάρη TOURISMO TOURISMO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22/01/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22/0/205 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εξοπλισμού Παρ. Α [1]

Στοιχεία Εξοπλισμού Παρ. Α [1] Στοιχεία Εξοπλισμού Παρ. Α [1] Α) «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 4-10-2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Πίνακας Προμέτρησης 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» καθώς και το φάκελο της προμήθειας, που έχουν ως

Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» καθώς και το φάκελο της προμήθειας, που έχουν ως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 25.06.2015 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30149/26.06.2015 23 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 5877/07-02-2014 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 5877/07-02-2014 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATLEON NISSAN. Inte rne t a d d r ess : w w w. n i s s a n. c o m. Ακολουθήστε μας σε : Σφραγίδα Επίσημου Εμπόρου :

ATLEON NISSAN. Inte rne t a d d r ess : w w w. n i s s a n. c o m. Ακολουθήστε μας σε : Σφραγίδα Επίσημου Εμπόρου : NISSAN ATLEON Inte rne t a d d r ess : w w w. n i s s a n. c o m Ακολουθήστε μας σε : Σφραγίδα Επίσημου Εμπόρου : Έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα του περιεχομένου αυτού

Διαβάστε περισσότερα

E08 Εκσκαφέας. ιαστάσεις. http://www.bobcatnet-esa.com/xdoc/xspecs/excavators/loadxml.html?xmlname=excava... Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm

E08 Εκσκαφέας. ιαστάσεις. http://www.bobcatnet-esa.com/xdoc/xspecs/excavators/loadxml.html?xmlname=excava... Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm Σελίδα 1 από 9 Copyright 2000-2008 Bobcat Europe E08 Εκσκαφέας A4BP 11001 A4BP 99999 28/01/2008 ιαστάσεις Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm (A) Ύψος λεπίδας 220 mm (B) Απόσταση, υπερκατασκευή από γραµµή εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ. renault. clio ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. drive the change

ΝΕΟ. renault. clio ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. drive the change ΝΕΟ renault clio ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ drive the change ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CLIO & CLIO SPORT TOURER 1.2 16V 75 ENERGY TCe 90 ENERGY TCe 90 dci 75 ENERGY dci 90 dci 90 EDC ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 101 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 101 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 0 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/05 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 629 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 12 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 12 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 12 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις των Αγοραστών/Οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ο Δήμος Νέας Προποντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μονή ή ιπλή καμπίνα, που φιλοξενεί μέχρι και 4 επιβάτες.

Μονή ή ιπλή καμπίνα, που φιλοξενεί μέχρι και 4 επιβάτες. ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ Μήκος Πλάτος Ύψος Ωφέλιμο φορτίο (με οδηγό) ΜΟΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ Μονή ή ιπλή καμπίνα, 1685 mm 1300 mm 540 mm 705 kg που φιλοξενεί μέχρι και 4 επιβάτες. ΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ 1082 mm 1300 mm 540

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Δηλαδή διαπιστώθηκε η απαραίτητη ανάγκη προμήθειας :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Δηλαδή διαπιστώθηκε η απαραίτητη ανάγκη προμήθειας : ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξάνδρεια, 06/02/2014 Αρ. Πρωτ.: 5220 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σάρωθρο Παρ. Β.Ζ1 [1]

Σάρωθρο Παρ. Β.Ζ1 [1] Σάρωθρο Παρ. Β.Ζ1 [1] ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ «Προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3) ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

More care. Built in. ΜΙΚΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ Volvo L45F

More care. Built in. ΜΙΚΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ Volvo L45F More care. Built in. ΜΙΚΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ Volvo L45F ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. Ο μικρός ελαστικοφόρος φορτωτής L45F της Volvo είναι η πρώτη σας επιλογή για πολύπλευρες αποδόσεις. Συνδυάζει υψηλή σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia

09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia 09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia 09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΛ.: 210 9988168 www.suzuki.gr 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΟ (2) ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΟ (2) ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 06-02-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 06-02-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 06-02-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 56 ΘΕΜΑ: ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ (άρθρο 15, Ν.11389/93) & ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί φορτωτές Volvo L30B PRO, L35B PRO. More care. Built in.

Μικροί φορτωτές Volvo L30B PRO, L35B PRO. More care. Built in. Μικροί φορτωτές Volvo L30B PRO, L35B PRO More care. Built in. Ανεβάζοντας την απόδοση και ευελιξία σε νέα επίπεδα. Οι μικροί φορτωτές Volvo και είναι εξοπλισμένοι με απόδοση για να σας δώσουν υψηλές επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΦΑΓΕΙΩΝ. Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΦΑΓΕΙΩΝ. Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Μαρία Γκιζελή K. Σφακιαννάκη και Γρηγορίου Ε 50 73135 Τηλ.: 28213-41710 Fax: 28210-73847 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: 2 ος όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026, Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 22 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 14575 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-07-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-07-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 371 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών των Επιτροπών Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 3 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Arocs Loader. Το νέο Arocs Grounder.

Το νέο Arocs Loader. Το νέο Arocs Grounder. Το νέο Arocs Loader. Το νέο Arocs Grounder. Κορυφαία ισχύς για υψηλές απαιτήσεις. Το Arocs Loader και το Arocs Grounder. Για ιδιαίτερα υψηλό ωφέλιμο φορτίο και ακραία φορτία. Με το Arocs Loader και το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-02-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 2-02-205 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48 ΘΕΜΑ: Έγκριση υπογραφής χρησιδανείου μεταξύ της Συνεταιριστικής

Διαβάστε περισσότερα