ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 29-01-2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 24 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την προμήθεια «Απορριμματοφόρων οχημάτων μετά συμπιεστή απορριμμάτων». Στη Λάρισα σήμερα ηµέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα μ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 4561/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Νταή Παναγιώτη, που ορίστηκε µε την µε αριθµ.1374/ απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. 1) Νταής Παναγιώτης ως Πρόεδρος, 2) Αντωνίου Νέστωρ, 3) Γελαλή Πολυξένη, 4) Δαούλας Θωμάς, 5) Καφφές Θεόδωρος, 6) Καραλαριώτου Ειρήνη, 7) Μαμάκος Αθανάσιος και 8) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λάρισας, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την προμήθεια «Απορριμματοφόρων οχημάτων μετά συμπιεστή απορριμμάτων» και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/ Την υπ αριθμ. 146/ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας «Απορριμματοφόρα Οχήματα μετά συμπιεστή απορριμμάτων» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης. 3. Την υπ αριθμ. 197/ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 4. Την υπ αριθμ. 575/2014 Α.Ο.Ε. με θέμα Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και των όρων του διαγωνισμού καθώς και έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών και των Όρων Διακήρυξης της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Απορριμματοφόρα Οχήματα μετά συμπιεστή απορριμμάτων». 5. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμό πρωτ / "Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α." (Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α.) (ΦΕΚ Τ.2ος αρ. 185/ ). 6. Την με αριθμ.πρωτ. 4456/ εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Τμήμα Εποπτείας & Σχεδιασμού, η οποία έχει ως εξής: Σας υποβάλλουμε τα με αρίθμ. πρωτ / & 2480/ πρακτικά - γνωμοδότησης των Επιτροπών διενέργειας & αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την προμήθεια Απορριμματοφόρων οχημάτων μετά συμπιεστή απορριμμάτων και παρακαλούμε για : την λήψη της σχετικής απόφασης σύμφωνα με τα άρθρα 22 & 23 της σχετικής Διακήρυξης, που αφορά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. 7. Το με αριθμ.πρωτ / Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής: Στη Λάρισα σήμερα ημέρα Τετάρτη ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών (Ε.Δ.Δ.) για την προμήθεια οχημάτων, μηχανημάτων, ειδικών εργαλείων κ.λ.π. που ορίστηκε με την αριθμ. 2/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 13/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και όπως ορίστηκε για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού με την αρίθμ. 575/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και η οποία αποτελείται από τους κ.κ.: 1. Λαχανά Ευάγγελο, ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ του Δήμου Λαρισαίων 2. Βασιλική Μπουμπίτσα, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ του Δήμου Λαρισαίων, Σελίδα 1 από 14

2 3. Κατσή Νικόλαο, ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ του Δήμου Λαρισαίων πραγματοποιήθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Αφού παρήλθε η ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και έληξε η παράδοση αυτών, η Ε.Δ.Δ. σε δημόσια συνεδρίασή της προέβη στην αρίθμησή τους σύμφωνα με την σειρά προσέλευσης και στην αποσφράγιση των φακέλων μονογράφοντας όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών. Κατά την διενέργεια του διαγωνισμού κατατέθηκε μία μόνο προσφορά από την εταιρία με το διακριτικό τίτλο «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» η οποία κατατέθηκε από τον κ. ΞΕΥΓΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ με ΑΔΤ ΑΕ , ο οποίος σύμφωνα με το Πρακτικό του Δ.Σ. της 01/12/2014 της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», ορίστηκε και εξουσιοδοτήθηκε με απόφαση του Προέδρου του κ. Ανδρέα Αντ. Καούση, (με γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία με ημερ. 10/12/2014) να καταθέσει προσφορά για τον διαγωνισμό, να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια =, να υποβάλει ενστάσεις και να υπογράψει τα σχετικά έγγραφα. Κατόπιν η Ε.Δ.Δ. προέβη στην περιληπτική καταγραφή σε ειδικούς καταλόγους, οι οποίοι επισυνάπτονται στο παρόν, των εγγράφων και των δικαιολογητικών που βρισκόταν σε κάθε φάκελο. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού, ο φάκελος με την τεχνική προσφορά και τα σχετικά δικαιολογητικά καθώς επίσης και ο σφραγισμένος φάκελος με την οικονομική προσφορά παραδόθηκαν με απόδειξη στην κ. Κηπουρού Βασιλική υπάλληλο της Υπηρεσίας Καθαριότητας. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ευάγγελος ΛΑΧΑΝΑΣ 2. Βασιλική ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ 3. Νικόλαος ΚΑΤΣΗΣ 8. Το με αρ. πρωτ.2480/ Πρακτικό Γνωμοδότησης των Επιτροπών Διενέργειας & Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων μετά συμπιεστή απορριμμάτων προϋπολογισμού ,00 ευρώ, το οποίο έχει ως εξής: Στη Λάρισα σήμερα ημέρα Πέμπτη οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 1. Ευάγγελος Λαχανάς, ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων 2. Βασιλική Μπουμπίτσα, ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων, 3. Κατσής Νικόλαος, ΤΕ Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων του Δήμου Λαρισαίων 1. Ευάγγελος Λαχανάς, ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων 2. Βασιλική Μπουμπίτσα, ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων 3. Tζιλάκας Αργύριος, Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων που αποτελούμε τις Επιτροπές Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμού αντιστοίχως, για την προμήθεια οχημάτων, μηχανημάτων, λοιπού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κλπ., όπως ορίστηκαν με την με αρίθμ. 2/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την υπ αριθμ. 13/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων και όπως ορίστηκαν για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού με την αρίθμ. 575/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, έχοντας υπόψη: Σελίδα 2 από 14

3 1) Το με αρίθμ. Πρωτ / πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών 2) Tην Υ.Α /93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 3) Τον Ν.2286/95 "Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων". 4) Το Π.Δ. 60/2007 περί «Προσαρμογής της Ελλ. Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" 5) Το γεγονός ότι η συμμετοχή περισσότερων του ενός υποψηφίων σε διαγωνισμό για την ανάθεση προμηθειών με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά δεν τίθεται από τον ΕΚΠΟΤΑ ως προϋπόθεση για την συνέχιση της διαδικασίας ή την ανάθεση της προμήθειας. Ως εκ τούτου, η κατακύρωση στον μοναδικό υποψήφιο που συμμετέχει εξαρχής στο διαγωνισμό ή απομένει κατά το στάδιο της τεχνικής ή οικονομικής αξιολόγησης είναι νόμιμη και δεν νοθεύεται ο ανταγωνισμός( πρβλ. Πρακτ. Ολομ. 24 ης Γεν. Συν./ , θέμα Β, Πρ. ΣΤ Κλιμ. 28/2010, 34/2010, 41/2009, 9,76,96/2009, 71/2008) 6) Tη διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού 7) Την προσφορά που κατατέθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού για την προμήθεια του οχήματος από την παρακάτω εταιρία : 1. με το διακριτικό τίτλο «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», προβήκαμε στον έλεγχο και στην αξιολόγηση της προσφοράς του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό στις για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. Συγκεκριμένα η προσφορά της εταιρίας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» αφού ελέγχτηκε καταρχήν για τα δικαιολογητικά, για τα οποία δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή της Επιτροπής καμία έλλειψη, συνεχίσαμε τον έλεγχο και των τεχνικών στοιχείων της ως άνω προσφοράς και αφού δεν υπέπεσε στην αντίληψή μας καμία ουσιώδης έλλειψη (επί ποινή αποκλεισμού), προχωρήσαμε στη βαθμολόγησή της σύμφωνα με το άρθρο 24 της σχετικής διακήρυξης. Βαθμολογήθηκαν συνολικά δύο ενότητες ιδιοτήτων και τεχνικών χαρακτηριστικών του προσφερόμενου απορριμματοφόρων οχημάτων μετά συμπιεστή απορριμμάτων. Οι ενότητες αυτές είναι οι παρακάτω: Α' Ενότητα: Τεχνικές προδιαγραφές, Ποιότητα και Απόδοση με ποσοστό βαρύτητας 75% (εβδομήντα πέντε τοις εκατό) του απολύτου βαθμού της ενότητας. Για την βαθμολόγηση αυτής της ενότητας ελήφθησαν υπόψη: Τεχνικά & λειτουργικά στοιχεία πλαισίου, Τεχνικά & λειτουργικά στοιχεία υπερκατασκευής, Λειτουργικότητα, αποδοτικότητα, ποιότητα και ασφάλεια καθώς Λειτουργικές, ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιδόσεις των προσφερόμενων απορριμματοφόρων με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Β' Ενότητα: Τεχνική Υποστήριξη και κάλυψη με ποσοστό βαρύτητας 25% (είκοσι πέντε τοις εκατό) του απολύτου βαθμού της ενότητας. Για την βαθμολόγηση αυτής της ενότητας ελήφθησαν υπόψη: Η Παρεχόμενη Εγγύηση καλής λειτουργίας, η Ποιότητα εξυπηρέτησης (Service) και Τεχνικής βοήθειας η Εξασφάλιση ανταλλακτικών, ο Χρόνος παράδοσης απορριμματοφόρων καθώς και η Εκπαίδευση προσωπικού και τέλος η επίδειξη λειτουργίας οχημάτων Σελίδα 3 από 14

4 Α' ΕΝΟΤΗΤΑ: Τεχνικές προδιαγραφές, Ποιότητα και Απόδοση (Συντελεστής βαρύτητας 75%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1. Τεχνικά & λειτουργικά στοιχεία πλαισίου επιμέρους σύνολο Υποομάδας: Ωφέλιμο Φορτίο Οχήματος σε απορρίμματα Διαστάσεις και Ευελιξία Οχήματος μετά της 3 υπερκατασκευής (μεταξόνιο, κύκλος στροφής, μήκος, πλάτος, ύψος, οπίσθιος πρόβολος, κλπ.) 1.3. Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα (Λόγος ισχύος 4 κινητήρα/μικτού βάρους, Διάγραμμα ροπής κινητήρα κλπ.) 1.4. Σύστημα Μετάδοσης κίνησης & Κιβώτιο Ταχυτήτων Σύστημα πέδησης & Αναρτήσεις Επιδόσεις Οχήματος (μέγιστη ταχύτητα, επιτάχυνση, 2 αναρριχητικότητα κ.λπ.) 2. Τεχνικά & λειτουργικά στοιχεία υπερκατασκευής επιμέρους σύνολο Υποομάδας: Ικανότητα Συμπίεσης απορριμμάτων Γεωμετρική χωρητικότητα υπερκατασκευής Διάταξη, λειτουργικότητα και στιβαρότητα 3 υδραυλικών εμβόλων και λοιπών μηχανισμών συμπίεσης 2.4. Σύστημα Ανύψωσης Κάδων Ωφέλιμη χωρητικότητα και ύψος χοάνης φόρτωσης Χρόνος κύκλου εκκένωσης κάδου Υδραυλική αντλία 2 3. Λειτουργικότητα, αποδοτικότητα, ποιότητα και ασφάλεια επιμέρους σύνολο Υποομάδας: Ποιότητα βασικών εξαρτημάτων και υλικών κατασκευής 3.2. Εργονομία-λειτουργικότητα θαλάμου οδήγησης Συστήματα ασφαλείας και προστασίας Πρόσθετος εξοπλισμός & χαρακτηριστικά 3 4. Λειτουργικές, ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιδόσεις επιμέρους σύνολο Υποομάδας: Λειτουργικό κόστος κύκλου ζωής οχήματος Στάθμες εκπομπών θορύβου κατά την λειτουργία Συστήματα παρακολούθησης της πίεσης ελαστικών & υπερφόρτωσης οχήματος 1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α ΕΝΟΤΗΤΑΣ 50 Β' ΕΝΟΤΗΤΑ: Τεχνική Υποστήριξη και κάλυψη (Συντελεστής βαρύτητας 25%) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 5.1. Παρεχόμενη Εγγύηση καλής λειτουργίας Ποιότητα εξυπηρέτησης (Service) και Τεχνικής βοήθειας 23 Σελίδα 4 από 14

5 Εξασφάλιση ανταλλακτικών 5.3. Χρόνος παράδοσης απορριμματοφόρων Εκπαίδευση προσωπικού επίδειξη λειτουργίας οχημάτων 5 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β ΕΝΟΤΗΤΑΣ 50 Αφού βαθμολογήθηκαν όλα τα επί μέρους κριτήρια των δύο ως άνω ενοτήτων, και αθροίστηκαν κατά ενότητα, αθροίστηκαν τα γινόμενα κάθε απολύτου βαθμού ενότητας επί το ποσοστό βαρύτητας αυτών. Το άθροισμα αυτό αποτελεί και τον τελικό βαθμό των προσφερόμενων απορριμματοφόρων. Η όλη διαδικασία της βαθμολόγησης αποτυπώνεται στον συνημμένο πίνακα 1. Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνεται να γίνει αποδεκτή η προσφορά της εταιρίας με το διακριτικό τίτλο «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε για τα περαιτέρω, διότι πληροί όλες τις απαιτήσεις που ζητούνται από τη διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Λαχανάς Ευάγγελος Μπουμπίτσα Βασιλική Κατσής Νικόλαος Λαχανάς Ευάγγελος Μπουμπίτσα Βασιλική Tζιλάκας Αργύριος. Σελίδα 5 από 14

6 Υπερκατασκευή: CRV2000 κατασκευής του εργοστασίου της εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., Α' ΟΜΑΔΑ: Τεχνικές προδιαγραφές, Ποιότητα και Απόδοση (Συντελεστής βαρύτητας 75%) ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1 Τεχνικά & λειτουργικά στοιχεία πλαισίου Εύρος ΒΑΘΜΟ- ΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΚΗ- ΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.1 Ωφέλιμο Φορτίο Οχήματος σε απορρίμματα (Επιθυμητό >7.500 kg, οπωσδήποτε kg) 4 (5) kg Πληροί το κατώτατο όριο της απαίτησης των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 3, Διαστάσεις και Ευελιξία Οχήματος μετά της υπερκατασκευής (μεταξόνιο, κύκλος στροφής, μήκος, πλάτος, ύψος, οπίσθιος πρόβολος, κλπ.) 2,4 (3) 3,6 μεταξόνιο: mm κύκλος στροφής εσ.: Φ13,99 m, κύκλος στροφής εξ.: Φ15,69 m μήκος ολικό: mm πλάτος: mm ύψος ολικό: mm οπίσθιος πρόβολος: mm 1.3 Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα (Λόγος ισχύος κινητήρα/μικτού βάρους, Διάγραμμα ροπής κινητήρα κλπ.) (ΕΠΑ 1, ονομαστική ισχύς κατά DIN 265 PS, και 14 Hp/τόνο) 3,2 (4) 4,8 Η ευελιξία των απορριμματοφόρων που προσφέρονται κρίνεται ικανοποιητική. 4,5 15,0 [Hp/ton], EURO VI Ισχύς κινητήρα κατά DIN: 213 kw (290 PS ή περίπου 285 Hp) στις σ.α.λ. Μέγιστη ροπή στρέψης κατά DIN: Nm στις σ.α.λ. Οι ανωτέρω επιδόσεις του κινητήρα που προσφέρεται κρίνονται ικανοποιητικές. 2,4 1.4 Σύστημα Μετάδοσης κίνησης & Κιβώτιο Ταχυτήτων (τουλάχιστον 6 ταχύτητες εμπρός και 1 όπισθεν) 1,6 (2) 2,4 Κιβώτιο ταχυτήτων: μηχανικό, κατασκευαστής-τύπος: ZF 9S 1310D Αριθμός ταχυτήτων: 9 εμπρός 1 όπισθεν, συγχρονισμένες όλες Κινητήριοι τροχοί: οπίσθιοι Εμπρόσθιος άξονας: Κατασκευαστής ΜΑΝ VOK-07 (7,5 ton) Οπίσθιος άξονας (κινητήριος): Κατασκευαστής ΜΑΝ HY-1350 (13 ton) Υδραυλικό τιμόνι ZF, ρυθμιζόμενο καθ ύψος και κλίση. Το Σύστημα Μετάδοσης κίνησης & το Κιβώτιο Ταχυτήτων που προσφέρονται κρίνονται τεχνικά άρτια. Σελίδα 6 από 14

7 Υπερκατασκευή: CRV2000 κατασκευής του εργοστασίου της εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., 2,4 1.5 Σύστημα πέδησης & Αναρτήσεις (ΕΠΑ: ABS) 1,6 (2) 2,4 Φρένο πορείας: Διπλού κυκλώματος, πεπιεσμένου αέρα, με ξηραντήρα αέρος που επενεργεί σε όλους τους τροχούς, και ελέγχεται από το ηλεκτρονικό σύστημα ΜΑΝ BrakeMatic. Η δύναμη πέδησης ρυθμίζεται ανεξάρτητα σε όλους τους τροχούς αναλόγως του φορτίου. Διαθέτει δισκόφρενα στον εμπρόσθιο και οπίσθιο άξονα καθώς και τα συστήματα ABS (αντιμπλοκαρίσματος τροχών), ASR (αντιολίσθησης), ESR (ηλεκτρονικής σταθεροποίησης). Σε περίπτωση βλάβης (απώλειας πίεσης αέρα) το όχημα ακινητοποιείται. Φρένο στάθμευσης: Μηχανικό, μέσω προέντασης ελατηρίου με υποβοήθηση αέρος, που επενεργεί στους οπίσθιους τροχούς, ικανό να ασφαλίσει απόλυτα το όχημα υπό πλήρες φορτίο σε κλίση δρόμου >10% με σβηστό κινητήρα και χωρίς ταχύτητα. Βοηθητικό φρένο: Μηχανόφρενο μειωμένου θορύβου, (κλαπέτο) που λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα. Το υλικό τριβής των φρένων δεν περιέχει αμίαντο Αναρτήσεις: Εμπρόσθια: παραβολικά ελατήρια, ικανότητας 7,5 ton με ράβδο εξισορρόπησης (ζαμφόρ) Οπίσθια: Αερανάρτηση ικανότητας 13 ton με ράβδο εξισορρόπησης (ζαμφόρ), με σύστημα ECAS (ηλεκτρονικός έλεγχος ρύθμισης ανάρτησης) και διάταξη κλειδώματος διαφορικού (μπλοκέ διαφορικό). 1.6 Επιδόσεις Οχήματος (μέγιστη ταχύτητα, επιτάχυνση, αναρριχητικότητα κ.λπ.) 1,6 (2) 2,4 Το Σύστημα πέδησης & οι Αναρτήσεις που προσφέρονται κρίνονται τεχνικά άρτια. 2,4 V max :136,6 km/h. Εξασφαλίζεται κίνηση με πλήρες φορτίο σε δρόμο με κλίση 25% και συντελεστή τριβής 0,60. (κλίση με πλήρες φορτίο>15%) Οι ανωτέρω επιδόσεις του οχήματος που προσφέρεται κρίνονται πολύ ικανοποιητικές. Επιμέρους σύνολο υποομάδας 14,4 (18) 21,6 19 Σελίδα 7 από 14

8 Υπερκατασκευή: CRV2000 κατασκευής του εργοστασίου της εταιρείας, 2. Τεχνικά & λειτουργικά στοιχεία υπερκατασκευής Ικανότητα Συμπίεσης απορριμμάτων (>5:1) Γεωμετρική χωρητικότητα υπερκατασκευής σε απορρίμματα 4,8 (6) 7,2 3,2 (4) 4,8 έως 6:1. Δύναμη συμπίεσης: kg/m 2 στην επιφάνεια συμπίεσης και kg/m 2 στα άκρα Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη υδραυλική πίεση ωθητήρα και πλάκα συμπίεσης (ρύθμιση από χειριστήριο καμπίνας). H ανωτέρω επίδοση που προσφέρεται κρίνεται πολύ ικανοποιητική. 4,2 Ωφέλιμη χωρητικότητα κιβωτάμαξας 16,4m 3 7,0 (16m 3 ±10%: 14,4m 3-17,6m 3 ) Πληροί την απαίτηση των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ικανοποιητικά. 3,6 Ανύψωση Οπίσθιας Θύρας: Δύο (2) έμβολα διπλής ενέργειας,φ90/80 mm Ωθητήρας απόρριψης: Ένα (1) έμβολο διπλής ενέργειας τηλεσκοπικού τύπου, Φ160/130/120 mm 2.3 Διάταξη, λειτουργικότητα και στιβαρότητα υδραυλικών εμβόλων και λοιπών μηχανισμών συμπίεσης 2,4 (3) 3,6 Φορείο: Δύο (2) έμβολα διπλής ενέργειας ανεστραμμένα, Φ125/110 mm Πλάκα Συμπίεσης: Δύο (2) έμβολα διπλής ενέργειας ανεστραμμένα, Φ125/110 mm. Τα υδραυλικά έμβολα του μαχαιριού (πλάκα συμπίεσης) είναι ανεστραμμένα, του δε φορείου βρίσκονται εκτός χοάνης (εσωτερικά της πίσω πόρτας) και όλα τα υδραυλικά συστήματα δεν έρχονται σε επαφή με τα απορρίμματα με αποτέλεσμα την πολύ καλή λειτουργικότητα και προστασία των μηχανισμών συμπίεσης. Πληροί τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης πολύ ικανοποιητικά. 2.4 Σύστημα Ανύψωσης Κάδων (ανυψωτική ικανότητα > 800 kg) 0,8 (1) 1,2 1,1 Υδραυλικό, κατάλληλο για κάδους L. Διαθέτει σύστημα χτένας και βραχίονες. Παγιδεύει το καπάκι για αυτόματο άνοιγμα. Δύο (2) έμβολα, Φ80/90 mm. Ανυψωτική ικανότητα: > 800 kg Πληροί τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ικανοποιητικά. Σελίδα 8 από 14

9 Υπερκατασκευή: CRV2000 κατασκευής του εργοστασίου της εταιρείας, Ωφέλιμη χωρητικότητα και ύψος χοάνης φόρτωσης (Ωφέλιμη χωρητικότητα: ΕΠΑ i 1,5 m 3 ) (Ύψος φόρτωσης < 1,6 m) Χρόνος κύκλου εκκένωσης κάδου (< 2min) 1,6 (2) 2,4 0,8 (1) 1,2 2.7 Υδραυλική αντλία 1,6 (2) 2,4 2,2 Χωρητικότητα στομίου τροφοδοσίας (χοάνη): 1,68 m 3 Ύψος φόρτωσης από το έδαφος (βάση ΕΝ1501:2009): mm Πληροί τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ικανοποιητικά. Χρόνος ενός πλήρους κύκλου τροφοδοσίας: sec H ανωτέρω επίδοση που προσφέρεται πληροί τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης πολύ ικανοποιητικά. Διπλή πτερυγιοφόρα DENISON hydraulics Parker Hannfin corporation Παροχή μικρή: lt/min Παροχή μεγάλη: lt/min P max : 240 bar Οι ανωτέρω επιδόσεις της αντλίας που προσφέρεται κρίνονται πολύ ικανοποιητικές. 1,2 2,4 Επιμέρους σύνολο υποομάδας 15,2 (19) 22,8 21,7 3. Λειτουργικότητα, αποδοτικότητα, ποιότητα και ασφάλεια 3,6 Η ποιότητα των βασικών εξαρτημάτων και υλικών που προσφέρονται, είναι πολύ καλή, οι δε τύποι αυτών είναι ευφήμως αναγνωρισμένων κατασκευαστικών οίκων. 3.1 Ποιότητα βασικών εξαρτημάτων και υλικών κατασκευής 2,4 (3) 3,6 Ποιότητα/πάχος χαλυβδοελασμάτων για ΣΩΜΑ, ΩΘΗΤΗΡΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ, ΠΛΑΚΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ-ΜΑΧΑΙΡΙ, ΠΛΑΤΟ (ΕΛΑΣΜΑ) ΦΟΡΕΙΟΥ, ΧΟΑΝΗ ΦΟΡΤΩΣΗΣ, ΟΠΙΣΘΙΑ ΘΥΡΑ, σύμφωνα με πίνακα στην τεχνική περιγραφή της απορριμματοφόρας κατασκευής. Υλικό/ποιότητα σωληνώσεων-ρακόρ υδραυλικών μερών: Αντέχουν σε πιέσεις >350 bar, οι μεταλλικές είναι St 52.4, άνευ ραφής, ψυχρής εξέλασης και οι ελαστικοί τύπου 2SC με προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας και με ατσάλινο πλέγμα εσωτερικά για ενίσχυση στις πιέσεις. Θερμοκρασία λειτουργίας -40 C έως +100 C. Βαφή: αναλυτική περιγραφή διαδικασίας και υλικών. Χωρίς χρώμιο και μόλυβδο. Υπερπληροί τις κατά περίπτωση απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. Σελίδα 9 από 14

10 Υπερκατασκευή: CRV2000 κατασκευής του εργοστασίου της εταιρείας, 3.2 Εργονομία-λειτουργικότητα θαλάμου οδήγησης (Υποχρεωτικά air-condition) (Επιθυμητή εγκατάσταση συστήματος ασύρματης επικοινωνίας VHF) 0,8 (1) 1,2 3.3 Συστήματα ασφαλείας και προστασίας 0,8 (1) 1,2 1,2 Μεταλλικής κατασκευής, κουβούκλιο τύπου C, ανατρεπόμενο έως 60. Άνετη πρόσβαση στον οδηγό με μεγάλη γωνία ανοίγματος πόρτας. Εδράζεται επί πλαισίου μέσω αντιδονητικού συστήματος. Κάθισμα οδηγού με ανάρτηση αέρος και δύο (2) σταθερά ανεξάρτητα καθίσματα για τους δύο (2) συνοδηγούς με ζώνες ασφαλείας τριών σημείων. Ανεμοθώρακας από κρύσταλλο ασφαλείας, θερμομόνωση, ηχομόνωση. Καθρέφτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους, επαρκή ορατότητα μπρος και γενικά υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας. Σύστημα κλιματισμού. Εγκατάσταση συστήματος ασύρματης επικοινωνίας VHF. Όλα τα απαραίτητα όργανα ελέγχου και ενδεικτικών λυχνιών. Ο θάλαμος οδήγησης των απορριμματοφόρων που προσφέρεται υπερπληροί τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 1,2 - Θύρα ελέγχου επιθεώρησης και καθαρισμού πίσω από την πλάκα συμπίεσης με ασφαλή χρήση. - Στην οθόνη του χειριστηρίου μέσα στην καμπίνα ανιχνεύονται οι υδραυλικές πιέσεις στα διάφορα σημεία του συστήματος. - Πλαϊνές προστατευτικές μπάρες ποδηλάτη - Διαθέτει ηλεκτρονικό περιοριστή ταχύτητας στα 89 km/h καθώς και στα 30 km/h. - Ακουστική προειδοποίηση οπισθοπορείας - Ευρυγώνια κάμερα με μικρόφωνο, pixels, με αυτόματη ηλεκτρονική ίριδα, στιβαρής κατασκευής, αδιάβροχη, προστατευμένη από βίαιες κρούσεις. - Έγχρωμο μόνιτορ TFT LCD 5,6 εντός καμπίνας για την ασφαλή παρακολούθηση των εργασιών στο πίσω μέρος του οχήματος και μεγάφωνο για την ηχητική επικοινωνία μεταξύ οδηγού και εργατών. - Ηλεκτρολογικό-ηλεκτρονικό σύστημα: βαθμό προστασίας IP65 κι ΙΡ67 - Μηχανισμοί ανακουφίσεως (ασφαλιστικές βαλβίδες) για την αποφυγή υπερφόρτωσης τμημάτων της κιβωτάμαξας, του συστήματος ανύψωσης κάδων, κλπ - Συστήματα ασφαλείας ωθητήρα απόρριψης απορριμμάτων και οπίσθιας θύρας φόρτωσης (ηχητικά σήματα, περιορισμός λειτουργίας, διακοπή λειτουργίας, ειδικά χειριστήρια κλπ) - Ειδικές βαθμίδες (σκαλοπάτια) με τις απαραίτητες διατάξεις ασφαλείας (αντιολισθητικά σκαλοπάτια τύπου εσχάρας, χειρολαβές συγκράτησης εργατών, πλάγιο στηθαίο προστασίας, κλπ) - Emergency STOP τύπου μανιτάρι στις δύο (2) πλευρές του οχήματος και στην καμπίνα του οδηγού με ταυτόχρονη ενεργοποίηση βομβητή διακοπτόμενου ήχου στην καμπίνα και άλλες ρουτίνες ασφαλείας. - Διάταξη οπίσθιας ενσφήνωσης - Πείρους προστασίας πίσω πόρτας Τα συστήματα ασφαλείας και προστασίας των απορριμματοφόρων που προσφέρονται υπερπληρούν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. Σελίδα 10 από 14

11 Υπερκατασκευή: CRV2000 κατασκευής του εργοστασίου της εταιρείας, 3.4 Πρόσθετος εξοπλισμός & χαρακτηριστικά 2,4 (3) 3,6 3,4 Σύστημα απολύμανσης: ανοξείδωτο δοχείο πιέσεως RVS304, 30L, δίκτυο σωληνώσεων, πιστολέτο με ακροφύσιο. Ο πρόσθετος εξοπλισμός πληροί ικανοποιητικά τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. Επιμέρους σύνολο υποομάδας 6,4 (8) 9,6 9,4 4. Λειτουργικές, ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιδόσεις 4.1 Λειτουργικό κόστος κύκλου ζωής οχήματος (Σύμφωνα με την Οδηγία 2009/33/ΕΚ και το Ν.3982/2011) 2,4 (3) 3,6 Υπολογισμοί σύμφωνα με το άρθρο Α.4.1. των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 3,0 Οι υπολογισμοί του λειτουργικού κόστους κύκλου ζωής του οχήματος που προσφέρεται πληρούν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 4.2 Στάθμες εκπομπών θορύβου κατά την λειτουργία ( Lp(A) 85 db(a) Οδηγίες 2000/14/ΕΚ, 2005/88/ΕΚ) 0,8 (1) 1,2 Το ΜΑΝ TGM X2 BL με κινητήρα ΜΑΝ D0836LF67 έχει επίπεδο θορύβου 80 db (92/97 EEC) Υπερπληροίτε η απαίτηση των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 1,2 0,9 4.3 Συστήματα παρακολούθησης της πίεσης ελαστικών & υπερφόρτωσης οχήματος 0,8 (1) 1,2 Δεν προσφέρεται το σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών αλλά προσφέρεται ηλεκτρονικό σύστημα ένδειξης υπερφόρτωσης. Πληροίτε μερικώς η απαίτηση των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. Επιμέρους σύνολο υποομάδας 4 (5) 6 5,1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α ΟΜΑΔΑΣ 40 (50) 60 55,2 Σελίδα 11 από 14

12 Υπερκατασκευή: CRV2000 κατασκευής του εργοστασίου της εταιρείας, Β' ΟΜΑΔΑ: Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη (Συντελεστής βαρύτητας 25%) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟ- ΛΟΓΙΑ ΔΙΑΚΗ- ΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5.1 Παρεχόμενη Εγγύηση καλής λειτουργίας (12 μήνες και 6 έτη αντισκωριακή προστασία) 12 (15) 18 18,0 Δύο (2) έτη και αντισκωριακή προστασία έξι (6) έτη. Υπερπληρείται η απαίτηση των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 27,0 5.2 Ποιότητα εξυπηρέτησης (Service) και Τεχνικής βοήθειας Εξασφάλιση ανταλλακτικών 18,4 (23) 27,6 -Υπάρχει δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών τεχνικής υποστήριξης-μαν ΕΛΛΑΣ ΑΕ για το πλαίσιο και SERVICE + επισκευές στο εργοστάσιο ΑΙΓΑΛΕΩ για την υπερκατασκευή ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ. - Αποθήκες ανταλλακτικών -Κινητό συνεργείο για τα επείγοντα, ΝΑΙ -Εγγύηση ανταλλακτικών >15 έτη για πλαίσιο και υπερκατασκευή -Χρόνος παράδοσης ανταλλακτικών: εντός 48 ωρών από το απόθεμα στην αποθήκη και <10 ημέρες από την παραγγελία για όσα απαιτούνται εισαγωγή από το εξωτερικό, -Έκπτωση ανταλλακτικών 20% (επισυνάπτεται τιμοκατάλογος) Πληρούνται επαρκώς οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 5.3 Χρόνος παράδοσης απορριμματοφόρων (ΕΠΑ: 180 ημέρες, Επιθυμητό <150 ημέρες) 5,6 (7) 8,4 150 ημέρες Πληρείται η απαίτηση των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 6,0 7,0 5.4 Εκπαίδευση προσωπικού επίδειξη λειτουργίας οχημάτων 4 (5) 6 -εμπεριστατωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης (θεωρία και πρακτική) σε πραγματικές συνθήκες όλου του προσωπικού (οδηγοί, χειριστές, μηχανικοί συνεργείων, υπεύθυνοι βάρδιας, το σύνολο των εργαζομένων) -εμπλουτισμό γνώσεων, εμπειρική σύνδεση θεωρίας-πράξης, εμπέδωση αντικειμένου, ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης, το αντικείμενο εργασίας σημαντικής κοινωνικής αξίας -εκπαιδευτές διπλωματούχοι μηχανικοί εξειδικευμένοι με πολυετή εμπειρία -ειδικοί πτυχιούχοι για θέματα υγιεινής και ασφάλειας -Δύο σειρές τεχνικών εγχειριδίων συντήρησης κινητήρα, πλαισίου και υπερκατασκευής -Βιβλίο ανταλλακτικών εικονογραφημένο και με κωδικούς ονομαστικά για τον κινητήρα, πλαίσιο και υπερκατασκευή Υπερπληρείται η απαίτηση των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. Σελίδα 12 από 14

13 Υπερκατασκευή: CRV2000 κατασκευής του εργοστασίου της εταιρείας, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β ΟΜΑΔΑΣ 40 (50) 60 58,0 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 40 (50) 60 (55,2*0,75)+(58,0*0,25)=55,90 1 ΕΠΑ: Επι Ποινή Αποκλεισμού Σελίδα 13 από 14

14 9. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Καραλαριώτου Ειρήνης, Μαμάκου Αθανάσιου και Παναγιωτακοπούλου Δαλαμπύρα Αγγελικής. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει το με αρ. πρωτ / Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & και το με αρ. πρωτ. 2480/ Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΕΥΡΩ και αποδέχεται την προσφορά της εταιρίας με το διακριτικό τίτλο «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», διότι πληροί όλες τις απαιτήσεις που ζητούνται σύμφωνα με τα προαναφερθέντα ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΕΣΤΩΡ ΓΕΛΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Σελίδα 14 από 14

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 234 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 234 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 234 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-07-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 417 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 201

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 201 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 13/7/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.075.000,00 Φ.Π.Α. 23%: 247.250,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.322.250,00

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.075.000,00 Φ.Π.Α. 23%: 247.250,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.322.250,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νίκαια: 17/10/2013 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Aρ.Πρωτ: 75952 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Αλογάκου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 14 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 1 ΚΥΒΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 14 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 1 ΚΥΒΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 14 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 1 ΚΥΒΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 20 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 20 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 20 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις των Αγοραστών/Οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εξοπλισμού Παρ. Α [1]

Στοιχεία Εξοπλισμού Παρ. Α [1] Στοιχεία Εξοπλισμού Παρ. Α [1] Α) «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 12 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 12 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 12 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις των Αγοραστών/Οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια οχηµάτων µηχανηµάτων. Προϋπολογισµός: 949.797,28 Α.Μ.: 39 / 2014

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια οχηµάτων µηχανηµάτων. Προϋπολογισµός: 949.797,28 Α.Μ.: 39 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 14. 9. 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 14. 9. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 14. 9. 2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ:87651 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: 2 ος όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026, Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 22 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 14575 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων Αρ. Μελέτης 6/2015 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 15 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 76 η Ιθάκη, σήμερα 21 Απριλίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ. 63100,Πολύγυρος Τηλ.: 2371350753 FAX.: 237150763 E-mail :prom1@polygyros.gr ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξάνδρεια, 06/02/2014 Αρ. Πρωτ.: 5220 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 14 Ταχ. Κώδικας: 171 21 Ν.Σμύρνη Πληροφ. : Γ.Στεφανάτος Τηλ.: 2132025811 Αρ. Fax: 2109355681 Αρ. Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 104 ΦΟΡΕΑΣ CPV 34142000-4 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 104 ΦΟΡΕΑΣ CPV 34142000-4 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ.: 4 / 2013. Προϋπολογισμός: 75.000,00 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΔΑΠΑΝΗΣ

Αρ. Μελ.: 4 / 2013. Προϋπολογισμός: 75.000,00 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ Ταχ. Διευθ.: Αιγαίου & Πόντου Καλαμαριά Πληροφορίες: Ν. Θεοδωρίδης Τηλέφωνο: 2313 314416

Διαβάστε περισσότερα

Φορτηγό - Καλαθοφόρο Παρ. Β.ΣΤ1 [1]

Φορτηγό - Καλαθοφόρο Παρ. Β.ΣΤ1 [1] Φορτηγό - Καλαθοφόρο Παρ. Β.ΣΤ1 [1] ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ «Προμήθεια φορτηγού -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΟΚΤΩ (8) ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.525.200 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΟΚΤΩ (8) ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.525.200 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (και Ταµείο Συνοχής) ή Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 23α/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 23α/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 23α/2012 ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ενός ανοικτού αυτοκινήτου µε αρπάγη, µε ανατροπή και καρότσα ωφέλιµου φορτίου 6 tn ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 100.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ (2012-2013) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 10/09/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Α.Δ.Α.: Β4Θ4Ω1Ρ-ΡΧ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός

Διαβάστε περισσότερα

16,0 2,0 1. 2. , 3.

16,0    2,0  1. 2. ,   3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια Ενός Απορριµµατοφόρου ανακύκλωσης 16 κµ. Τµήµα Κίνησης και επισκευής Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 56 / 2012 Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% 153.750,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα