ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑctionAid Δλλάρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑctionAid Δλλάρ"

Transcript

1 ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑctionAid Δλλάρ Ππόεδπορ Αλεξάνδπα Μηηζοηάκη Ζ Αιεμάλδξα Κεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή Πρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. Ππνύδαζε Ξνιηηηθέο Δπηζηήκεο ζην Ηλζηηηνύην Ξνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ ζην Ξαξίζη όπνπ απέθηεζε ην πηπρίν ηεο. Πηε ζπλέρεηα, απέθηεζε πηπρίν ζηα Λνκηθά από ην Ξαλεπηζηήκην Paris V θαη εηδηθεύηεθε ζε κεηαπηπρηαθό επίπεδν, ζην αλαπηπμηαθό δίθαην ζην ίδην Ξαλεπηζηήκην. Δξγάζηεθε ζηνλ Νξγαληζκό Νηθνλνκηθήο Ππλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΝΝΠΑ) πνπ εδξεύεη ζην Ξαξίζη, πξώηα ζηε δηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο θαη θαηόπηλ ζην Θέληξν Αλάπηπμεο ηνπ νξγαληζκνύ όπνπ εηδηθεύηεθε πεξαηηέξσ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο. Νξκώκελε από ηελ θαηαλόεζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο θηώρεηαο ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο ίδξπζε ην 1998 ηελ ActionAid Διιάο. Από ηόηε αθηεξώλεη όιν ην ρξόλν ηεο ζε εζεινληηθή βάζε ζηελ πξνώζεζε ησλ ζθνπώλ ηεο νξγάλσζεο ζηε ρώξα καο ζηελ νπνία είλαη πξόεδξνο ηνπ ΓΠ από ην Δίλαη επίζεο κέινο ηεο Δπηηξνπήο Αλάπηπμεο ηνπ ΓΠ θαη ηεο ΓΠ ηεο ειιεληθήο νξγάλσζεο. Από ην 2003 είλαη ελεξγό κέινο θαη ηνπ ΓΠ ηεο δηεζλνύο νξγάλσζεο θαη έρεη ζπκβάιιεη ζηε δηακόξθσζε ηεο δηεζλνύο ζηξαηεγηθήο. Έρεη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο δηαθπβέξλεζεο ζηηο ρώξεο-κέιε ηεο νξγάλσζεο θαη ζηνλ έιεγρν ηεο ρξεκαηνδόηεζεο θαη ησλ νηθνλνκηθώλ ηεο νξγάλσζεο κέζα από ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηηο αληίζηνηρεο δηεζλείο επηηξνπέο. Από ην 2009 είλαη Ξξόεδξνο ηνπ Διιεληθνύ Ξνιηηηζηηθνύ Θέληξνπ ζην Ξαξίζη πξνσζώληαο ηνλ ειιεληθό πνιηηηζκό ζην γαιιόθσλν θνηλό. Γηδάζθεη ζην Ηλζηηηνύην Ξνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ ζην Ξαξίζη ζεκηλάξην ζηελ Ξνιηηηθή Νηθνλνκία θαη Αλάπηπμε. 1

2 Ανηιππόεδπορ Ηπώ Βαπζαμή Ζ Ζξώ Βαξζακή είλαη ζπληαμηνύρνο γηαηξόο κε εηδίθεπζε ζηε Κηθξνβηνινγία Βηνπαζνινγία. Έρεη θάλεη εηδηθέο ζπνπδέο πάλσ ζηε Κνξηαθή Βηνινγία ζην Ξαξίζη θαη ην Ινλδίλν θαη ζηε Φπκαηίσζε ζηε Βνζηόλε θαη ηε Λ. όξθε. πεξέηεζε επί ζεηξά εηώλ σο Δπηκειήηξηα Α ηνπ Βηνρεκηθνύ ηκήκαηνο ζηνλ Δπαγγειηζκό θαη σο αλαπιεξώηξηα Γηεπζύληξηα ηνπ Αλνζνινγηθνύ ζην Πηζκαλόγιεην Λνζνθνκείν. Δίλαη ελεξγό κέινο δηάθνξσλ ΚΘΝ. πήξμε ηδξπηηθό κέινο, κέινο ηνπ ΓΠ θαη Ξξόεδξνο επί ηεηξαεηίαο ηεο νξγάλσζεο Γηαηξνί ηνπ Θόζκνπ, ηεο νπνίαο είλαη κέινο κέρξη ζήκεξα. Δίλαη ηδξπηηθό κέινο ηνπ Θέληξνπ Απνθαηάζηαζεο Θπκάησλ Βαζαληζηεξίσλ θαη κέινο ηνπ ΓΠ από ην 1990 έσο ην Έρεη ζπκκεηάζρεη, σο επηθεθαιήο ή ζπληνλίζηξηα απνζηνιήο, ζε πνιπάξηζκεο απνζηνιέο ησλ Γηαηξώλ ηνπ Θόζκνπ ηόζν ζην εμσηεξηθό (Θνπξδηζηάλ, Αδετξκπαηδάλ, Γεσξγία, Θέλπα, Αηζηνπία, Ρνπξθία, Νλδνύξα, Ηλδία, Β.Θνξέα, Θόζνβν, Ηξάλ, Αιγεξία, Καξόθν, Ηνξδαλία, Ηξάθ, Νπγθάληα θαη Πξη Ιάλθα), όζν θαη ζηελ Διιάδα (Αλνηθηό Ξνιπηαηξείν, Θηλεηή κνλάδα πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο απνθιεηζκέλσλ πιεζπζκώλ θαη κεηνλνηήησλ, Θέληξν ππνδνρήο θαη πεξίζαιςεο πξνζθύγσλ Ξεληέιεο, Μελώλαο θηινμελίαο πξνζθύγσλ ζε ππνβαζκηζκέλε γεηηνληά ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο). Δίλαη κέινο ηεο ΓΠ θαη από ην 2007 πξνζθέξεη ηελ εκπεηξία θαη ηηο γλώζεηο ηεο ζην ειιεληθό ηκήκα ηεο ActionAid από ηε ζέζε ηεο αληηπξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ. Έρεη επηζθεθζεί ηα πξνγξάκκαηα ηεο ActionAid ζην Καιάνπη. Ταμίαρ Μπιάνκα Γκλαβάνη Ζ Κπηάλθα Γθιαβάλε έρεη ζπνπδάζεη νηθνλνκηθά ζην Ξαλεπηζηήκην ηεο Επξίρεο θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (MBA) ζην ΗΛSEAD ηεο Γαιιίαο. Έρεη δηαηειέζεη ζύκβνπινο ζηνλ Νξγαληζκό Νηθνλνκηθήο Ππλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (OECD) ζηε Γαιιία όπνπ αλέιαβε πιεζώξα εθζέζεσλ γηα ην πξόγξακκα ηνπ 2

3 νξγαληζκνύ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεζλή Νξγαληζκό Σξεκαηνδόηεζεο (IFC) πνπ είλαη κέινο ηνπ νκίινπ ηεο Ξαγθόζκηαο Ρξάπεδαο. Ρν πξόγξακκα αλέιπε ζηξαηεγηθέο ρξεκαηνπηζησηηθώλ ηδξπκάησλ θαη ρξεκαηνδόηεζεο επηρεηξεκαηηθώλ πξνηάζεσλ ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα θαη ππήξμε κηα από ηνπο 3 ζπγγξαθείο ησλ απνηειεζκάησλ απηήο ηεο έξεπλαο. Γηεύζπλε γηα 23 ρξόληα ην ειιεληθό γξαθείν ηεο GISE, κηα δηεζλνύο εηαηξίαο πνπ αζρνιείην κε αλαιύζεηο ζε επίθαηξα καθξννηθνλνκηθά ζέκαηα, θεθαιαηναγνξώλ, ελέξγεηαο, πεηξειαίνπ θαη δηεζλνύο εκπνξίνπ. Απηή ηε ζηηγκή πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηεο σο ζύκβνπινο. Δίλαη κέινο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηεο ActionAid Διιάο, ηακίαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ από ην 2010 θαη κέινο ηεο Νηθνλνκηθήο θαη Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο ηεο νξγάλσζεο. Μέλορ Σπύπορ Καπνιάρ Ν Ππύξνο Θαπληάο ζπνύδαζε νηθνλνκηθά ζην Ξαλεπηζηήκην ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Surrey ηεο Αγγιίαο. Ζ επαγγεικαηηθή ηνπ θαξηέξα πεξηιακβάλεη πεξηζζόηεξα από 25 ρξόληα εκπεηξίαο ζηελ αλάπηπμε δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ ζε κεγάιεο εηαηξίεο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό όπσο ε Shell, Unilever, PepsiCo. Ίδξπζε ηε δηθή ηνπ εηαηξεία ζπκβνύισλ (Human Resources Planning) θαη είλαη εηαίξνο ηεο Krauthammer International ζηελ Διιάδα, ηελ Θύπξν θαη ηελ Ρνπξθία. Δίλαη ζύκβνπινο ζε κεγάιεο εηαηξείεο ζηνπο ηνκείο ηεο εγεζίαο θαη ηεο ππνζηήξημεο ζηειερώλ, ηεο ζηξαηεγηθήο αλζξσπίλσλ πόξσλ, δηαρείξηζεο ηεο αιιαγήο, εγεζίαο θαζώο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο αιιαγήο (change management) θαη ησλ ηαιέλησλ (talent management). Έρεη αζρνιεζεί ελεξγά κε ην ρώξν ηεο Θνηλσλίαο ησλ Ξνιηηώλ σο κέινο, ζύκβνπινο θαη εθπαηδεπηήο ζηειερώλ ηεο Γηεζλνύο Ακλεζηίαο από ην Από ην 2004 ζπκβάιιεη ελεξγά ζηελ ActionAid Διιάο σο ζύκβνπινο νξγάλσζεο θαη αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη έρεη αλαιάβεη κεηαμύ άιισλ ζεκηλάξηα πνπ αθνξνύλ ζηελ αμηνπνίεζε θαη ελδπλάκσζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ζηειερώλ ηεο Actionaid Διιάο. 3

4 Δίλαη κέινο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηεο ActionAid Διιάο από ην 2008 θαη κέινο ηνπ ΓΠ θαη ηεο Δπηηξνπήο Αλάπηπμεο ηνπ ΓΠ θαη ηεο ΓΠ από ην Μέλορ Ηλίαρ Γαληνόρ Ν Ζιίαο Γαιελόο ζπνύδαζε Νξγάλσζε & Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ζην Ξαλεπηζηήκην Καθεδνλίαο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη είλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζηηο Δξγαζηαθέο Πρέζεηο & Γηνίθεζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ από ην London School of Economics and Political Science, θαζώο θαη δηδαθηνξηθνύ ζηηο Δξγαζηαθέο Πρέζεηο από ην UMIST. Ν Ζιίαο αζρνιείηαη κε πξσηνβνπιίεο αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ από ην Έρεη δνπιέςεη κε αλζξώπνπο δηαθνξεηηθνύ αθαδεκατθνύ, επαγγεικαηηθνύ θαη δεκνγξαθηθνύ πξνθίι, εζηηάδνληαο ζε ζπκβνπιεπηηθή ζε πξνζσπηθό θαη νκαδηθό επίπεδν θαη ζην ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό πιάλσλ αλάπηπμεο. Δίλαη πηζηνπνηεκέλνο αμηνινγεηήο θαη coach αλαπηύζζνληαο πξνγξάκκαηα γηα κεζαία θαη πςειά ζηειέρε ζηελ Διιάδα, ηελ Θύπξν θαη ηα Βαιθάληα. Γηα πεξηζζόηεξα από 9 ρξόληα ν Ζιίαο παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζε κεγάιεο ειιεληθέο θαη πνιπεζληθέο εηαηξείεο, κε βάζε ηελ αλάιπζε θαη δηαρείξηζε ηαιέληνπ, αλάπηπμε ηθαλνηήησλ εγεζίαο θαη ηε δηακόξθσζε κηαο επξύηεξεο ζηξαηεγηθήο γηα ηνπο αλζξώπνπο. Από ην 2009 εγείηαη ηεο αλαζθόπεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ ηξόπνπ δηαθπβέξλεζεο ηνπ ΓΠ ηεο νξγάλσζεο, ζπκβάιινληαο ζηνλ εληνπηζκό ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ βειηίσζεο θαη ζρεδηάδνληαο έλα πιάλν αλάπηπμεο θαη ελδπλάκσζεο ηνπ ΓΠ θαη ηεο ΓΠ. Δίλαη κέινο ηεο ΓΠ από ην 2013 θαη ελεξγό κέινο ηεο Δπηηξνπήο Αλάπηπμεο ηνπ ΓΠ θαη ηεο ΓΠ ηεο ActionAid Διιάο από ην

5 Μέλορ Adwoa Kluvitse H Adwoa Kwateng Kluvitse ζπνύδαζε Θιηληθή Τπρνινγία ζην Ξαλεπηζηήκην Ιεγθόλ ηεο Γθάλα. Ππλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηελ εγθιεκαηνινγία θαη ζηε δηνίθεζε θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ θαη πγείαο. Μεθίλεζε λα δνπιεύεη ζην ηκήκα Τπρνινγίαο ζην Ξαλεπηζηήκην ηεο Γθάλα, πξώηα σο βνεζόο θαζεγεηή θαη κεηά σο ιέθηνξαο. Ρν 1983 μεθίλεζε λα δνπιεύεη ζηελ Αγγιία ζε έλα θαηαθύγην γηα γπλαίθεο θαη παηδηά ζύκαηα νηθνγελεηαθήο βίαο. Πηε ζπλέρεηα εξγάζηεθε ζε ζέκαηα ηζόηεηαο ησλ δύν θύισλ θαη επεκεξίαο ησλ παηδηώλ από δηάθνξεο ζέζεηο. Από ην 1986 αζρνιείηαη κε ηηο γπλαίθεο θαη θνξίηζηα ηεο Αθξηθήο κέζσ ηεο νξγάλσζεο (Forward), ζηελ νπνία δηεηέιεζε δηεπζύληξηα, πνπ πξνσζεί ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζεμνπαιηθήο θαη αλαπαξαγσγηθήο πγείαο θαη δηθαησκάησλ ησλ Αθξηθαλώλ γπλαηθώλ θαη θνξηηζηώλ θαη επηθεληξώλεηαη ζηελ θιεηηνξηδεθηνκή θαη ηνπο παηδηθνύο γάκνπο. Από ην 2007 κέρξη ην 2014 δηεηέιεζε δηεπζύληξηα ηεο ActionAid Ghana. Δίλαη κέινο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο θαη ηνπ ΓΠ ηεο ActionAid Διιάο από ην Μέλορ - εκππόζωπορ ηηρ ActionAid International Chris Kinyanjui Ν Chris Kinyanjui είλαη Γηεπζπληήο ηεο Actionaid International γηα ην ζπληνληζκό ησλ ρσξώλ. Ρνλ Ηνύιην ηνπ 2010 νξίζηεθε εθπξόζσπνο ηεο ActionAid International ζην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ηεο ActionAid Διιάο. Θαηέρεη κεηαπηπρηαθό ζηελ Θνηλσληθή Ξνιηηηθή θαη ηνλ Αλαπηπμηαθό Πρεδηαζκό από ην London School of Economics. Δίλαη πνιηηηθόο κεραληθόο θαη εξγάζηεθε ζην δεκόζην ηνκέα γηα 9 ρξόληα πξηλ ηνλ θεξδίζεη ν ηνκέαο ηεο Θνηλσλίαο ησλ Ξνιηηώλ ην Έρεη εξγαζηεί από ην 1991 ζηελ ActionAid ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ζηελ Θέλπα, ηε Ληγεξία θαη ην Καιάνπη πξηλ αλαιάβεη ηνλ ηξέρνληα ξόιν ηνπ ζηε δηεζλή νξγάλσζε. Έρεη ηξηαθνληαεηή εκπεηξία ζε πξνγξάκκαηα ζην πεδίν. 5

6 Γηαηέιεζε πξνζσξηλόο Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο νξγάλσζεο από ηνλ Ηνύλην ηνπ 2013 έσο ηνλ Κάξηην ηνπ Αναπληπωμαηικό μέλορ Λςδία Γιαννακοπούλος Ζ Ιπδία Γηαλλαθνπνύινπ ζπνύδαζε Ξνιηηηθέο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλείο Πρέζεηο ζην Ξαλεπηζηήκην Αζελώλ. Δίλαη δηεπζύληξηα επηθνηλσλίαο ηνπ Oκίινπ ΡΗΡΑΛ. Ξξνεγνπκέλσο, εξγάζηεθε σο αλεμάξηεηε ζύκβνπινο ζηξαηεγηθήο επηθνηλσλίαο θαη γηα 15 ρξόληα ζηε CIVITAS Communications (απνθιεηζηηθή ζπλεξγάηε ηνπ Ketchum Network θαη ηεο Financial Dynamics ζηελ Διιάδα), σο 'Senior Communication Consultant', 'Practice Director on Crisis Management' θαη επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο εθπαηδεύζεσλ. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηεο απέθηεζε ζεκαληηθή εκπεηξία ζηα πεδία ηεο Δηαηξηθήο Δπηθνηλσλίαο, Δπηθνηλσληαθήο Γηαρείξηζεο Θξίζεσλ, Κedia Relations, Media Training & Public Speaking Training, θ.α. Έρεη ζπλεξγαζηεί κε πνιπάξηζκεο ειιεληθέο θαη πνιπεζληθέο εηαηξείεο, ΚΘΝ θαη δεκόζηνπο νξγαληζκνύο ζε Διιάδα, Θύπξν, Αγγιία, Ξνισλία, Ξνξηνγαιία, Βνπιγαξία, Ονπκαλία θαη Αιβαλία. Έρεη θιεζεί επαλεηιεκκέλσο σο εηζεγήηξηα ζε ζέκαηα Crisis Communication Management ζην Ηλζηηηνύην Δπηθνηλσλίαο ηεο ΔΔΓΔ, ζην Ξάληεην θαη ζην Νηθνλνκηθό Ξαλεπηζηήκην Αζελώλ (ΑΠΝΔΔ). Δίλαη κέινο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηεο ActionAid Διιάο από ην 2008 θαη κέινο ηνπ ΓΠ ηεο νξγάλσζεο από ην 2011 έσο ην Αναπληπωμαηικό μέλορ Μάπα Ψαπάκη Ζ Κάξα Ταξάθε είλαη πηπρηνύρνο ηνπ Ρκήκαηνο Μέλσλ Γισζζώλ, Κεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο ηνπ Ηνλίνπ Ξαλεπηζηεκίνπ. Ππνύδαζε επίζεο ζηελ Ηηαιία, ζηα Ξαλεπηζηήκηα ηεο Siena θαη Perugia. Υο ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο εξγάδεηαη σο δηεξκελέαο/κεηαθξάζηξηα ζε δηάθνξεο εηαηξείεο θαη νξγαληζκνύο (ηνπ δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα) θαη έρεη κεηαθξάζεη αξθεηά ινγνηερληθά 6

7 βηβιία. Δίλαη Αλάδνρνο Ξαηδηνύ από ην 2005 θαη ε πξώηε ηεο ζηελή επαθή κε ηελ ActionAid μεθίλεζε ην 2010 όηαλ πξνζέθεξε εζεινληηθά ηηο ππεξεζίεο ηεο σο δηεξκελέαο ζηηο πξώηεο γηνξηέο Αλαδόρσλ ζηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε. Ππκκεηείρε ζε εζεινληηθά ηαμίδηα ηεο νξγάλσζεο ζηελ Γθάλα, ηελ Θέλπα θαη ηε Κνδακβίθε. Έρεη επίζεο επηζθεθζεί ηα πξνγξάκκαηα ηεο ActionAid ζηε Εάκπηα. Δίλαη κέινο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο από ην 2012 θαη εθπξνζσπεί ζπρλά ηελ ActionAid ζηα ΚΚΔ θαη ζε παξνπζηάζεηο. 7

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Η Διιάδα είλαη ρώξα δηέιεπζεο θαη πξννξηζκνύ γπλαηθώλ θαη παηδηώλ, ζπκάησλ εκπνξίαο γηα ζεμoπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη αλδξώλ, γπλαηθώλ θαη παηδηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΠΑΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ Α.Ο. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΚΔ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΞΔΟ ΞΑΙΑΗΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ (Δ -ΜΒΑ) Σ Α Σ Η Σ Η Κ Ζ Α Ν Α Λ Τ Ζ Σ Χ Ν Δ Π Η Υ Δ Η Ρ Ζ Η Α

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949.

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Γεκήηξεο Κ. Απνζηνιόπνπινο Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Ειζαγφγή Πξηλ αθόκε ηειεηώζεη ν Γεύηεξνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη κε αλακελόκελε ηελ ήηηα ηεο Γεξκαλίαο, νη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

client trust A.Ε Συστήματα Τεχνολογικής Ανάπτυξης

client trust A.Ε Συστήματα Τεχνολογικής Ανάπτυξης client trust A.Ε Συστήματα Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιεχόμενα Η Εταιρεία μας Υπηρεσίες- Προϊόντα Έργα- Πελάτες Επικοινωνία Η Client Trust A.E, ηδξύζεθε ην 1999 380.000 Μεηνρηθό Κεθάιαην Η Εταιρεία μας

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ

Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΓΔΛΗΘΑ Ζ ΦΝΗΡΖΠΖ ΠΡΖ ΠΠΑΠ Ζ ΦΝΗΡΖΠΖ ΠΡΖΛ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ ΡΖΠ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΠΞΝΓΔΠ ΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΠΞΝΓΔΠ ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΝΗ ΚΝΛΑΓΔΠ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Σεύσορ 1 Μάπηιορ 2013 Πεπιεσόμενα Θεμαηικέρ πεπιοσέρ Γηεζλείο Δθπαηδεπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS

Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ & Σαρπδξνκείσλ Ηκεξίδα «Σν κέιινλ ηεο Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο: Ρπζκηζηηθέο Πξνθιήζεηο θαη Δξγαιεία Αλάπηπμεο» 21 Απξηιίνπ 2010, Ξελνδνρείν Divani Caravel Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική Μέριμνα (HACC) Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ 24 Περιεχόμενα Ειιεληθή Οξζόδνμε Κνηλόηεηα Ν.Α. Κξηηήξηα Επηινγήο Τπεξεζίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ Γηεξεύλεζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζρέζε κεηαμύ δηακόξθσζεο ζρνιηθώλ απιώλ θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, κάζεζεο θαη θνηλσληθήο πγείαο καζεηώλ/ηξηώλ Ιυάννηρ Γαπίηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 37

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 37 2015 ΣΔΤΥΟ 37 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗ ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επιτειρημαηικά νέα 2 -Τοσριζμός 2 -Διεθνείς εκθέζεις

Διαβάστε περισσότερα