Members of ActionAid Hellas General Assembly

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Members of ActionAid Hellas General Assembly"

Transcript

1 Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο Δπηζηήκεο ζην Ηλζηηηνύην Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ ζην Παξίζη όπνπ απέθηεζε ην πηπρίν ηεο. ηε ζπλέρεηα, απέθηεζε πηπρίν ζηα Ννκηθά από ην Παλεπηζηήκην Paris V θαη εηδηθεύηεθε ζε κεηαπηπρηαθό επίπεδν, ζην αλαπηπμηαθό δίθαην ζην ίδην Παλεπηζηήκην. Δξγάζηεθε ζηνλ Οξγαληζκό Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) πνπ εδξεύεη ζην Παξίζη, πξώηα ζηε δηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο θαη θαηόπηλ ζην Κέληξν Αλάπηπμεο ηνπ νξγαληζκνύ όπνπ εηδηθεύηεθε πεξαηηέξσ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο. Οξκώκελε από ηελ θαηαλόεζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο θηώρεηαο ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο ίδξπζε ην 1998 ηελ ActionAid Διιάο. Από ηόηε αθηεξώλεη όιν ην ρξόλν ηεο ζε εζεινληηθή βάζε ζηελ πξνώζεζε ησλ ζθνπώλ ηεο νξγάλσζεο ζηε ρώξα καο ζηελ νπνία είλαη πξόεδξνο ηνπ Γ από ην Δίλαη επίζεο κέινο ηεο Δπηηξνπήο Αλάπηπμεο ηνπ Γ θαη ηεο Γ ηεο ειιεληθήο νξγάλσζεο. Από ην 2003 είλαη ελεξγό κέινο θαη ηνπ Γ ηεο δηεζλνύο νξγάλσζεο (ActionAid International) θαη έρεη ζπκβάιιεη ζηε δηακόξθσζε ηεο δηεζλνύο ζηξαηεγηθήο. Έρεη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο δηαθπβέξλεζεο ζηηο ρώξεο-κέιε ηεο νξγάλσζεο θαη ζηνλ έιεγρν ηεο ρξεκαηνδόηεζεο θαη ησλ νηθνλνκηθώλ ηεο νξγάλσζεο κέζα από ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηηο αληίζηνηρεο δηεζλείο επηηξνπέο. Από ην 2009 είλαη Πξόεδξνο ηνπ Διιεληθνύ Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ ζην Παξίζη πξνσζώληαο ηνλ ειιεληθό πνιηηηζκό ζην γαιιόθσλν θνηλό. Γηδάζθεη ζην Ηλζηηηνύην Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ ζην Παξίζη ζεκηλάξην ζηελ Αλάπηπμε. Πνιηηηθή Οηθνλνκία θαη 1

2 2. Ηξώ Βαξζακή Ζ Ζξώ Βαξζακή είλαη ζπληαμηνύρνο γηαηξόο κε εηδίθεπζε ζηε Μηθξνβηνινγία Βηνπαζνινγία. Έρεη θάλεη εηδηθέο ζπνπδέο πάλσ ζηε Μνξηαθή Βηνινγία ζην Παξίζη θαη ην Λνλδίλν θαη ζηε Φπκαηίσζε ζηε Βνζηόλε θαη ηε Ν. Τόξθε. Τπεξέηεζε επί ζεηξά εηώλ σο Δπηκειήηξηα Α ηνπ Βηνρεκηθνύ ηκήκαηνο ζηνλ Δπαγγειηζκό θαη σο αλαπιεξώηξηα Γηεπζύληξηα ηνπ Αλνζνινγηθνύ ζην ηζκαλόγιεην Ννζνθνκείν. Δίλαη ελεξγό κέινο δηάθνξσλ ΜΚΟ. Τπήξμε ηδξπηηθό κέινο, κέινο ηνπ Γ θαη Πξόεδξνο επί ηεηξαεηίαο ηεο νξγάλσζεο Γηαηξνί ηνπ Κόζκνπ, ηεο νπνίαο είλαη κέινο κέρξη ζήκεξα. Δίλαη ηδξπηηθό κέινο ηνπ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο Θπκάησλ Βαζαληζηεξίσλ θαη κέινο ηνπ Γ από ην 1990 έσο ην Έρεη ζπκκεηάζρεη, σο επηθεθαιήο ή ζπληνλίζηξηα απνζηνιήο, ζε πνιπάξηζκεο απνζηνιέο ησλ Γηαηξώλ ηνπ Κόζκνπ ηόζν ζην εμσηεξηθό (Κνπξδηζηάλ, Αδετξκπαηδάλ, Γεσξγία, Κέλπα, Αηζηνπία, Σνπξθία, Ολδνύξα, Ηλδία, Β.Κνξέα, Κόζνβν, Ηξάλ, Αιγεξία, Μαξόθν, Ηνξδαλία, Ηξάθ, Οπγθάληα θαη ξη Λάλθα), όζν θαη ζηελ Διιάδα (Αλνηθηό Πνιπηαηξείν, Κηλεηή κνλάδα πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο απνθιεηζκέλσλ πιεζπζκώλ θαη κεηνλνηήησλ, Κέληξν ππνδνρήο θαη πεξίζαιςεο πξνζθύγσλ Πεληέιεο, Ξελώλαο θηινμελίαο πξνζθύγσλ ζε ππνβαζκηζκέλε γεηηνληά ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο). Από ην 2007 πξνζθέξεη ηελ εκπεηξία θαη ηηο γλώζεηο ηεο ζην ειιεληθό ηκήκα ηεο ActionAid από ηε ζέζε ηεο αληηπξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Έρεη επηζθεθζεί ηα πξνγξάκκαηα ηεο ActionAid ζην Μαιάνπη. Απηό πνπ κε ελέπλεπζε λα αζρνιεζώ κε ηελ ActionAid είλαη ε αλαπηπμηαθή κνξθή ηεο δξάζεο ηεο, ε πξνζπάζεηα λα ελδπλακώζεη, λα αλαδείμεη ηηο θξπκκέλεο δπλαηόηεηεο θαη ηελ αμηνπξέπεηα ησλ πην θησρώλ θαη αδπλάησλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο (θπξίσο ησλ γπλαηθώλ) θαη λα κνξθώζεη ηελ ειπίδα ηνπ κέιινληνο, ηα παηδηά. 2

3 3.Αληηγόλε Λπκπεξάθε Ζ Αληηγόλε Λπκπεξάθε ζπνύδαζε νηθνλνκηθά θαη αλάπηπμε ζηα Παλεπηζηήκηα Αζελώλ (Οηθνλνκηθό Σκήκα) θαη Sussex (Institute of Development Studies). Έρεη δηδάμεη ζηα Παλεπηζηήκηα Κξήηεο, Αζελώλ, Πάληεην θαη City University of New York (Queen's College). Έρεη δεκνζηεύζεη πνιιά άξζξα θαη ζπλεηζθνξέο ζε βηβιία ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό γύξσ από ζέκαηα βηνκεραληθήο αλαδηάξζξσζεο θαη βηνκεραληθήο πνιηηηθήο, κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη απαζρόιεζεο. Σα βηβιία ηεο εμεηάδνπλ ηηο ηάζεηο κεηαζρεκαηηζκνύ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηδηαίηεξα ηα θαηλόκελα ηεο απαζρόιεζεο ησλ γπλαηθώλ θαη ησλ νηθνλνκηθώλ κεηαλαζηώλ. Σα ηειεπηαία ρξόληα αζρνιείηαη θπξίσο κε ζέκαηα θηώρεηαο θαη κεηαλάζηεπζεο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζέζε ησλ γπλαηθώλ. Δίλαη θαζεγήηξηα νηθνλνκηθώλ ζην Σκήκα Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη κέινο ηνπ Γ.. ηνπ ΟΠΔΚ (Οκίινπ Πξνβιεκαηηζκνύ γηα ηνλ Δθζπγρξνληζκό ηεο Κνηλσλίαο). Δίλαη κέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ActionAid Διιάο από ην 2007 θαη έρεη δηαηειέζεη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο νξγάλσζεο από ην 2007 σο ην Δίλαη κέινο ηεο Δπηηξνπήο Αλάπηπμεο ηνπ Γ θαη ηεο Γ. Από ην 2010 εθπξνζσπεί ηελ ActionAid Διιάο ζηε δηεζλή Γεληθή πλέιεπζε. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζηελ ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή γηα ηε δηακόξθσζε ηεο δηεζλνύο ζηξαηεγηθήο. Έρεη ηαμηδέςεη ζε ρώξεο όπνπ έρεη πξνγξάκκαηα ε ActionAid (Μαιάνπη, Νεπάι, Ηλδία, Ν. Αθξηθή) γηα λα επηζθεθηεί από θνληά ηα πξνγξάκκαηα ηεο νξγάλσζεο. Απνθνξύθσκα απηώλ ησλ ηαμηδηώλ ήηαλ ε ζπκκεηνρή ηεο ζηε δηαδηθαζία πκκεηνρηθήο Αλαζθόπεζεο θαη Αμηνιόγεζεο (Participatory Review & Reflection Process) όπνπ κε βάζε ηηο αξρέο ηεο ActionAid έιαβε κέξνο ζε κηα απόιπηα δηαθαλή δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηνπ έξγνπ ηεο ActionAid θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ, ζε κηα θνηλόηεηα ζην Νεπάι, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ θησρώλ αλζξώπσλ γηα ηνπο νπνίνπο δνπιεύεη ε ActionAid. 3

4 4.Μπηάλθα Γθιαβάλε Ζ Μπηάλθα Γθιαβάλε έρεη ζπνπδάζεη νηθνλνκηθά ζην Παλεπηζηήκην ηεο Επξίρεο θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (MBA) ζην ΗΝSEAD ηεο Γαιιίαο. Έρεη δηαηειέζεη ζύκβνπινο ζηνλ Οξγαληζκό Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (OECD) ζηε Γαιιία όπνπ αλέιαβε πιεζώξα εθζέζεσλ γηα ην πξόγξακκα ηνπ νξγαληζκνύ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκό Υξεκαηνδόηεζεο (IFC) πνπ είλαη κέινο ηνπ νκίινπ ηεο Παγθόζκηαο Σξάπεδαο. Σν πξόγξακκα αλέιπε ζηξαηεγηθέο ρξεκαηνπηζησηηθώλ ηδξπκάησλ θαη ρξεκαηνδόηεζεο επηρεηξεκαηηθώλ πξνηάζεσλ ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα θαη ππήξμε κηα από ηνπο 3 ζπγγξαθείο ησλ απνηειεζκάησλ απηήο ηεο έξεπλαο. Γηεύζπλε γηα 23 ρξόληα ην ειιεληθό γξαθείν ηεο GISE, κηα δηεζλνύο εηαηξίαο πνπ αζρνιείην κε αλαιύζεηο ζε επίθαηξα καθξννηθνλνκηθά ζέκαηα, θεθαιαηναγνξώλ, ελέξγεηαο, πεηξειαίνπ θαη δηεζλνύο εκπνξίνπ. Απηή ηε ζηηγκή πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηεο σο ζύκβνπινο. Δίλαη κέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ActionAid Διιάο, ηακίαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ από ην 2010 θαη κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο ηεο νξγάλσζεο. "Αζρνιήζεθα κε ηελ ΑctionΑid γηαηί κε ελέπλεπζε ν ηξόπνο πνπ πξνζεγγίδεη ηελ θηώρεηα θαη ζαπκάδσ ηελ πξνζπάζεηα ηεο λα βνεζήζεη ζπλαλζξώπνπο καο λα βνεζήζνπλ ηνλ εαπηόλ ηνπο. Η νκάδα ηεο ΑctionΑid Ειιάο πξέπεη λα είλαη πεξήθαλε γηα ην πόζν απνηειεζκαηηθά πινπνηεί ηα ηδαληθά θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο νξγάλσζεο." 4

5 5.πύξνο Καπληάο Ο πύξνο Καπληάο ζπνύδαζε νηθνλνκηθά ζην Παλεπηζηήκην ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Surrey ηεο Αγγιίαο. Ζ επαγγεικαηηθή ηνπ θαξηέξα πεξηιακβάλεη πεξηζζόηεξα από 25 ρξόληα εκπεηξίαο ζηελ αλάπηπμε δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ ζε κεγάιεο εηαηξίεο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό όπσο ε Shell, Unilever, PepsiCo. Ίδξπζε ηε δηθή ηνπ εηαηξεία ζπκβνύισλ (Human Resources Planning) θαη είλαη εηαίξνο ηεο Krauthammer International ζηελ Διιάδα, ηελ Κύπξν θαη ηελ Σνπξθία. Δίλαη ζύκβνπινο ζε κεγάιεο εηαηξείεο ζηνπο ηνκείο ηεο εγεζίαο θαη ηεο ππνζηήξημεο ζηειερώλ, ηεο ζηξαηεγηθήο αλζξσπίλσλ πόξσλ, δηαρείξηζεο ηεο αιιαγήο, εγεζίαο θαζώο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο αιιαγήο (change management) θαη ησλ ηαιέλησλ (talent management). Έρεη αζρνιεζεί ελεξγά κε ην ρώξν ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηώλ σο κέινο, ζύκβνπινο θαη εθπαηδεπηήο ζηειερώλ ηεο Γηεζλνύο Ακλεζηίαο από ην Από ην 2004 ζπκβάιιεη ελεξγά ζηελ ActionAid Διιάο σο ζύκβνπινο νξγάλσζεο θαη αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη έρεη αλαιάβεη κεηαμύ άιισλ ζεκηλάξηα πνπ αθνξνύλ ζηελ αμηνπνίεζε θαη ελδπλάκσζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ζηειερώλ ηεο Actionaid Διιάο. Δίλαη κέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ActionAid Διιάο από ην 2008 θαη κέινο ηνπ Γ θαη ηεο Δπηηξνπήο Αλάπηπμεο ηνπ Γ θαη ηεο Γ από ην

6 6. Λπδία Γηαλλαθνπνύινπ Ζ Λπδία Γηαλλαθνπνύινπ ζπνύδαζε Πνιηηηθέο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλείο ρέζεηο ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Δίλαη δηεπζύληξηα επηθνηλσλίαο ηνπ Oκίινπ ΣΗΣΑΝ. Πξνεγνπκέλσο, εξγάζηεθε σο αλεμάξηεηε ζύκβνπινο ζηξαηεγηθήο επηθνηλσλίαο θαη γηα 15 ρξόληα ζηε CIVITAS Communications (απνθιεηζηηθή ζπλεξγάηε ηνπ Ketchum Network θαη ηεο Financial Dynamics ζηελ Διιάδα), σο 'Senior Communication Consultant', 'Practice Director on Crisis Management' θαη επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο εθπαηδεύζεσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηεο απέθηεζε ζεκαληηθή εκπεηξία ζηα πεδία ηεο Δηαηξηθήο Δπηθνηλσλίαο, Δπηθνηλσληαθήο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ, Μedia Relations, Media Training & Public Speaking Training, θ.α. Έρεη ζπλεξγαζηεί κε πνιπάξηζκεο ειιεληθέο θαη πνιπεζληθέο εηαηξείεο, ΜΚΟ θαη δεκόζηνπο νξγαληζκνύο ζε Διιάδα, Κύπξν, Αγγιία, Πνισλία, Πνξηνγαιία, Βνπιγαξία, Ρνπκαλία θαη Αιβαλία. Έρεη θιεζεί επαλεηιεκκέλσο σο εηζεγήηξηα ζε ζέκαηα Crisis Communication Management ζην Ηλζηηηνύην Δπηθνηλσλίαο ηεο ΔΔΓΔ, ζην Πάληεην θαη ζην Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ (ΑΟΔΔ). Δίλαη κέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ActionAid Διιάο από ην 2008 θαη κέινο ηνπ Γ ηεο νξγάλσζεο από ην Τν γεγνλόο όηη ε ActionAid εξγάδεηαη κε δηαθαλή θαη νινθιεξσκέλν ηξόπν γηα λα εμαιείςεη ηε θηώρεηα θαη ηελ αδηθία, όρη κε ην λα ππαγνξεύεη ιύζεηο, αιιά κε ην λα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο θνηλόηεηεο ζε βάζνο ρξόλνπ, δηαζέηνληαο θαη αμηνπνηώληαο πόξνπο, ηερλνγλσζία, δεμηόηεηεο θαη επαθέο κε άιιεο νξγαλώζεηο ώζηε λα εληζρύζεη ηηο δηθέο ηνπο πξνζπάζεηεο, απνηειεί κηα ζπλερή πεγή έκπλεπζεο γηα κέλα. 6

7 7.Βαζίιεο Μαθξάθεο Ο Βαζίιεο Μαθξάθεο είλαη θαζεγεηήο Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο ζην παηδαγσγηθό ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Δίλαη πηπρηνύρνο Οηθνλνκηθώλ θαη Αλζξσπνινγίαο θαη θαηέρεη δηδαθηνξηθό ζηελ δηεζλή εθπαίδεπζε κε εμεηδίθεπζε ζηελ εθπαίδεπζε ππνινγηζηώλ. Ο Βαζίιεο έρεη εκπεηξία ζην θνκκάηη ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο, ζηηο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο πνπ αθνξνύλ ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα θαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ πνιππνιηηηζκηθνύ πεξηβάιινληνο. Έρεη εγεζεί εζληθώλ θαη δηεζλώλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ παγθόζκηα εθπαίδεπζε, ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε, ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ θαζεγεηώλ ηνπ ICT, θαζώο θαη κε ηελ εθπαίδεπζε γηα ηε βηώζηκε αλάπηπμε. Έρεη θηλεηνπνηήζεη θαζεγεηέο θαη καζεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζην έξγν ηεο ActionAid. Έρεη ζπγγξάςεη αξθεηά βηβιία. Δίλαη πξόεδξνο ζηελ UNESCO ζηνλ ηνκέα ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο (Information and Communication Technologies) ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηε βηώζηκε αλάπηπμε. Δίλαη κέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ActionAid Διιάο από ην

8 8. νθίθα Διεπζεξνπδάθε Ζ νθίθα Διεπζεξνπδάθε απνθνίηεζε από ηε Γεξκαληθή ρνιή Αζελώλ. πνύδαζε Γηνίθεζε θαη Δκπόξην ζην παλεπηζηήκην Handelschule St. Gallen ηεο Διβεηίαο. Μηιάεη άπηαηζηα Διιεληθά, Αγγιηθά, Γαιιηθά θαη Γεξκαληθά. Μεηά ηηο ζπνπδέο ηεο εθπαηδεύζεθε ζε κεγάια βηβιηνπσιεία θαη εθδνηηθνύο νίθνπο ηεο Νέαο Τόξθεο θαη ηνπ Ακβνύξγνπ όπνπ απέθηεζε πνιύηηκεο γλώζεηο σο πξνο ηελ νξγάλσζε ζύγρξνλνπ βηβιηνπσιείνπ κε ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο. Ξεθίλεζε λα εξγάδεηαη ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε από ην Από ην 1983 είλαη δηεπζύλνπζα ζύκβνπινο ηεο επηρείξεζεο Γ.Κ Διεπζεξνπδάθεο AE, έλαλ από ηνπο πην επηηπρεκέλνπο εθδνηηθνύο νίθνπο κε ηα κεγαιύηεξα βηβιηνπσιεία ζηελ Διιάδα. Δίλαη κέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ActionAid Διιάο από ην 2007 θαη κέινο ηνπ Γ ηεο νξγάλσζεο από ηνλ Οθηώβξην ηνπ «Όηαλ ήκνπλ κηθξή, κνπ άξεζαλ πάληα ηα βηβιία κε πεξηπέηεηεο θαη ζπλαξπαζηηθνύο αλζξώπνπο. Τν όλεηξν κνπ ήηαλ λα γίλσ γηαηξόο θαη λα βνεζώ ηα θησρά παηδάθηα ζηελ Αθξηθή όπσο ν Albert Schweitzer. Δπζηπρώο...δελ έγηλα γηαηξόο. Έγηλα όκσο κέινο ζηελ ActionAid θαη βνεζώ κέζσ απηήο!» 8

9 9. Αληώλεο Γθνξηδήο Ο Αληώλεο Γθνξηδήο ζπνύδαζε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ θαη Γίθαην ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Οινθιήξσζε ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ηνπ ζηελ Αγγιία πάλσ ζηελ Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, Marketing θαη Οηθνλνκεηξία. Παξαθνινύζεζε εμεηδηθεπκέλν course MBA ζην Παλεπηζηήκην Harvard. Δξγάζζεθε γηα 30 ρξόληα ζηε Unilever σο Marketing Specialist ζην Λνλδίλν θαη σο Γηεπζπληήο Marketing & Media ζηελ Διιάδα. Έρεη ππάξμεη πξόεδξνο ηνπ Διιεληθνύ Ηλζηηηνύηνπ Marketing. Από ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2005 είλαη Πξόεδξνο ηνπ Γ ηεο One-Team, Δηαηξία Δπηθνηλσλίαο θαη Marketing θαη Πξόεδξνο ηεο εηαηξείαο Rubicon SA digital house. Έρεη ππάξμεη Πξόεδξνο ηνπ Γ ηνπ Διιεληθνύ πλδέζκνπ Γηαθεκηδνκέλσλ θαη Πξόεδξνο ηεο Παγθόζκηαο Οκνζπνλδίαο Γηαθεκηδνκέλσλ. Έρεη ππάξμεη Αληηπξόεδξνο ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Γηνηθήζεσο Δπηρεηξήζεσλ (ΔΔΓΔ.). Πξώελ Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Δκπνξηθνύ & Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Πεηξαηά. Πξώελ κέινο ηνπ Γ ησλ Μεζνγεηαθώλ Δπηκειεηεξίσλ. Δίλαη Πξόεδξνο ηνπ Διιεληθνύ Ηλζηηηνύηνπ Δπηρεηξεκαηηθήο Ζζηθήο θαη ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθηύνπ Δπηρεηξεκαηηθήο Ζζηθήο θαζώο θαη ηδξπηηθό κέινο ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ & ηαδηνδξνκίαο. Δίλαη επίζεο Αληηπξόεδξνο ηνπ σκαηείνπ Π.Α.Η.Γ.Δ.Η.Α Αξηζηεία Δίλαη κέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ActionAid Διιάο από ην 2007 θαη δηεηέιεζε ζην Γ ηεο νξγάλσζεο από ην 2007 έσο ην Από ην 2011 είλαη κέινο ηεο Δπηηξνπήο Αλάπηπμεο ηνπ Γ θαη ηεο Γ. 9

10 10. Κώζηαο Βαμεβάλεο Ο Κώζηαο Βαμεβάλεο ζπνύδαζε καζεκαηηθόο, αιιά ηειηθά ηνλ θαηέθηεζε ε δεκνζηνγξαθία. Ζ θαξηέξα ηνπ σο δεκνζηνγξάθνο μεθίλεζε ην Από ην 1991 έσο ζήκεξα έρεη θαιύςεη ηηο θξίζεηο ηνπ πνιέκνπ ζε όιν ηνλ θόζκν (Βνζλία, Πεξζηθόο θόιπνο, Παιαηζηίλε, Κνπξδηζηάλ, Αιβαλία, Κόζνβν θ.α) σο πνιεκηθόο αληαπνθξηηήο ηόζν ζηελ ηδησηηθή όζν θαη ζηε δεκόζηα ηειεόξαζε. Έρεη θαηαθέξεη λα πάξεη ζπλέληεπμε από αξθεηνύο αξρεγνύο θξαηώλ αιιά θαη από ζπνπδαίεο πξνζσπηθόηεηεο από ηελ αληίπεξα όρζε, αλζξώπνπο πνπ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο θαηαδεηνύληαλ γηα ρξόληα όπσο (ν Abdulah Otsalan, ν Abdul Chak, ν Markus Wolf, ν Radovan Karazic, Laila Chaled θαη ζεκαληηθά κέιε ηεο Hezbolach θαη ηεο Hamas, όπσο γηα παξάδεηγκα ν αλώηεξνο εγέηεο ηεο Abd al Aziz al Rantisi). Έρεη ζπλεξγαζηεί κε ηηο εθεκεξίδεο Διεπζεξνηππία, Καζεκεξηλή, Ρηδνζπάζηεο, Πνληίθη θαη Βήκα. Έρεη θάλεη ηελ παξαγσγή θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο πνιύ επηηπρεκέλεο ζεηξάο ληνθηκαληέξ Σν Κνπηί ηεο Παλδώξαο. Δίλαη ζπγγξαθέαο βηβιίσλ θαη από ην 2012 είλαη εθδόηεο ηνπ πεξηνδηθνύ Hot Doc. Δίλαη κέινο ηεο ActionAid Διιάο από ην

11 11. Μαξία Χνύθιε Ζ Μαξία Υνύθιε είλαη κηα από ηηο πην ζπνπδαίεο anchorwomen ζηελ Διιάδα. πνύδαζε Ννκηθή ζηελ Θεζζαινλίθε θαη δνύιεςε σο δηθεγόξνο γηα αξθεηά ρξόληα. Έρεη εξγαζηεί ζε θξαηηθά θαη ζε ηδησηηθά θαλάιηα από ην 1987 θαη γηα 10 ρξόληα ήηαλ ε βαζηθή παξνπζηάζηξηα ζην βξαδηλό δειηίν θεληξηθνύ ηδησηηθνύ θαλαιηνύ. Ζ Μαξία έρεη παξνπζηάζεη εθπνκπέο γηα βηβιία θαη γηα ηελ ζσζηή ρξήζε ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο θαη εξγάζηεθε παξάιιεια σο ξαδηνθσληθή παξαγσγόο. Σν 2007 εμειέγε ζπληνλίζηξηα ζην ηειενπηηθό debate πνπ πξνεγείηαη ησλ εθινγώλ. Από ην επηέκβξην ηνπ 2010 παξνπζηάδεη ην βξαδηλό δειηίν εηδήζεσλ ζε έλα από ηα κεγαιύηεξα ηδησηηθά θαλάιηα. Έρεη αλαθεξπρηεί δεκνζηνγξάθνο ηεο ρξνληάο γηα πνιιά ζπλαπηά έηε. Δίλαη κέινο ηεο ActionAid Διιάο από ην Νηθόιανο Γ. Σξαπιόο Ο Νηθόιανο Σξαπιόο είλαη Πξύηαλεο & Κάηνρνο ηεο Δπώλπκεο Αθαδεκατθήο Έδξαο ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Καίηε Κπξηαθνπνύινπ, ζην ALBA Graduate Business School. Απέθηεζε ην πηπρίν ηνπ από ην Οηθνλνκηθό ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, θαζώο θαη ΜΒΑ, M.Phil θαη Ph.D. από ην New York University. Έρεη δηδάμεη ζηo Boston College, ζηo City University of New York (L. Stern School of Business), ζηo ΑLBA, ζηo Παvεπηζηήκηo Πεηξαηώο, θαη ζην Cardiff Business School. Σν επηζηεκνληθό έξγν ηνπ έρεη δεκνζηεπζεί ζηα πιένλ έγθπξα δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, θαηαηάζζνληάο ηνλ αλάκεζα ζηνπο θνξπθαίνπο ρξεκαηννηθνλνκνιόγνπο δηεζλώο. Δίλαη Πξόεδξνο ηνπ Γ.. ηνπ Γηεζλνύο Αεξνιηκέλα Αζελώλ, Διεπζέξηνο Βεληδέινο, Αληηπξόεδξνο ζηε Γηεζλή Γηαθάλεηα-Διιάο, Μέινο ηνπ Γ.. ηνπ ΗΟΒΔ, Μέινο ηνπ Γ.. ηεο UNIBIOS θαη Μέινο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Σξαπεδώλ. 11

12 Δίλαη κέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ActionAid Διιάο από ην «Η εκπινθή κνπ ζηελ ActionAid απνξξέεη από ηελ επηζπκία κνπ λα ζπκπνξεπζώ καδί ηεο ζηνλ αγώλα ελάληηα ζηελ θηώρεηα, πείλα, θαη δπζηπρία ησλ νηθνλνκηθά αζζελώλ θνηλσληθώλ νκάδσλ, ηδηαίηεξα απηώλ ηεο Αθξηθήο.» 13. Ιιεάλα Μαθξή Ζ Ηιεάλα θαηέρεη πηπρίν ζηε Γηνίθεζε επηρεηξήζεσλ θαη Μάξθεηηλγθ από ην Deree. Σν 1977 κεηαθόκηζε ζηελ Νέα Τόξθε. Καηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηεο ζηελ Ακεξηθή παξαθνινύζεζε καζήκαηα Φηινζνθίαο. Σν 1985 επέζηξεςε ζηελ Αζήλα θαη αξρηθά δνύιεςε ζην πεξηνδηθό Πξόζσπα πξηλ ην άλνηγκα ηνπ απνθιεηζηηθνύ πνιπθαηαζηήκαηνο Μαγεία. Από ην 1992 έσο ην 1995 ήηαλ επηθεθαιήο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηεο INTRACOM. Σν 1996 απνθνίηεζε από ην Γηεζλέο Γεκνινγηθό Ακεξηθάληθν Ηλζηηηνύην ζηελ Καιηθόξληα, όπνπ ζπνύδαζε ζρεδίαζε θνζκεκάησλ. Με ηελ επηζηξνθή ηεο ζηελ Αζήλα μεθίλεζε ηελ θαξηέξα ηεο σο ζρεδηάζηξηα θνζκεκάησλ εθζέηνληαο ηε δνπιεηά ηεο ζην θαηάζηεκα Μαγεία. Σα θνζκήκαηα ηεο εμάγνληαη ζηελ Ακεξηθή από ην 1998 θαη ζηελ Ηαπσλία από ην Δίλαη κέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ActionAid Διιάο από ην

13 14.Χξήζηνο Μηραειίδεο Ο Υξήζηνο Μηραειίδεο γελλήζεθε θαη κεγάισζε σο ηα 12 ηνπ ρξόληα ζηε Εηκπάκπνπε. πνύδαζε Μαζεκαηηθόο ζηελ Αζήλα. Πήξε Master ζην Κελη, ζηε ηαηηζηηθή θαη Οηθνλνκεηξία, αιιά ηειηθά ηνλ θέξδηζε ε δεκνζηνγξαθία. Δίλαη θάηνρνο δηδαθηνξηθνύ ζηελ «Σερληθή ησλ πλεληεύμσλ ζηε Γξαπηή θαη Οκηινύζα Γεκνζηνγξαθία» από ην City. Δξγάζηεθε ζην BBC θαη ζηελ «Διεπζεξνηππία», όπνπ παξέκεηλε κέρξη ην θιείζηκό ηεο θαη ζπλεξγάζηεθε ζε δηάθνξα έληππα ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κύπξν. Λάηξεο ηνπ ξαδηνθώλνπ, δνύιεςε ζε πνιινύο ζηαζκνύο όπσο ν θατ, ν Γίεζε, ην Σξίην Πξόγξακκα. Έρεη εξγαζηεί ζηελ ηειεόξαζε ζηνπο ηειενπηηθνύο ζηαζκνύο Μega θαη ΝΔΣ. Δίλαη κέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ActionAid Διιάο από ην Caroline Atieno Ζ Caroline είλαη κηα δπλακηθή λέα από ηελ Κέλπα. Ήηαλ έλα από ηα παηδηά πνπ θαηάθεξε λα απνθηήζεη αθαδεκατθή κόξθσζε κέζα από ηελ νξγάλσζε ΒΑΜΑ (νξγάλσζε 4 ρσξηώλ) θαη κε ηελ ππνζηήξημε ηεο ActionAid. Έρεη δνπιέςεη ζηελ δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνύ ΒΑΜΑ γηα δύν ρξόληα. Σν 2009 θαηάθεξε λα πάξεη ππνηξνθία από ην ειιεληθό Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ γηα λα ζπνπδάζεη ζηελ Διιάδα. Πέξαζε πεξίπνπ έλα ρξόλν ζηε Θεζζαινλίθε καζαίλνληαο ηελ γιώζζα (κηιάεη άπηαηζηα ηα ειιεληθά) θαη από ην 2011 ζπνπδάδεη ηαηηζηηθή θαη Αλαινγηζηηθή ζην Παλεπηζηήκην Πεηξαηά. 13

14 Ζ Caroline είλαη ελεξγό κέινο ηεο νκάδαο λέσλ εζεινληώλ Activista, ηεο ActionAid Διιάο θαη ζπκκεηέρεη ζε όιεο ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο. Σν 2010 ζπκκεηείρε ζηελ νκάδα πνπ παξέδσζε ηηο ππνγξαθέο πνπ είραλ καδεπηεί κέζσ ηεο εθζηξαηείαο Πεο όρη ζηελ πείλα ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ. Δθπξνζσπεί ηελ ActionAid Διιάο κε νκηιίεο ζε δηάθνξεο εθδειώζεηο. Δίλαη κέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο νξγάλσζεο από ην Πξσηνήξζα ζε επαθή κε ηελ ActionAid ην 2004, ζηε Κέλπα, ζην ρσξηό κνπ όηαλ έκαζα πσο κέζσ ηεο ActioAid κπνξεί θαλείο λα μαλαθεξδίζεη κηα ρακέλε ειπίδα θαη λα θάλεη ηα όλεηξά ηνπ πξαγκαηηθά. Σηελ ActionAid, έρσ κηα αιεζηλή αγάπε, ραξά θαη πξαγκαηηθή αγθαιηά θαη απηό κνπ δίλεη ηε δύλακε λα πηζηεύσ ζηνλ εαπηό κνπ θαη ηε ζεηηθή ελέξγεηα λα ζέισ θη εγώ λα αληαπνδώζσ απηά πνπ έρσ πάξεη από ηελ ActionAid ζην ζπλάλζξσπό κνπ, λα ζέισ θη εγώ λα αιιάμσ ηε δσή ηνπ ζπλαλζξώπνπ κνπ πξνο ην θαιύηεξν. 16.Παλαγηώηεο Μακαιήο Ο Παλαγηώηεο Μακαιήο είλαη θαζεγεηήο καζεκαηηθώλ θαη επόπηεο ζηε Λεόληεην Λύθεην Αζελώλ. Δίλαη εμαηξεηηθά δξαζηήξηνο ζε ζέκαηα εζεινληηζκνύ θαη αλάπηπμεο. Έρεη αλαπηύμεη θαη ζπληνλίζεη θαηλνηόκα πξνγξάκκαηα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο ζε ζπλδπαζκό κε ην ηκήκα Δπηζηήκεο θαη Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πάηξαο. Έρεη δείμεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ δνπιεηά ηεο ActionAid ηα ηειεπηαία 10 ρξόληα θαη ζπζηεκαηηθά ελζαξξύλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ηνπ ζηα πξνγξάκκαηα ηεο ActionAid όρη κόλν κέζα από δξαζηεξηόηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηκήκαηνο αιιά θαη κε ηελ ππνζηήξημε κέζα από fundraising δξαζηεξηόηεηεο. Δίλαη κέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ActionAid Διιάο από ην

15 17. Κπξηάθνο Πίζζαξεο Ο Κπξηάθνο γελλήζεθε ζηελ Θεζζαινλίθε όπνπ θαη δεη αθόκα. Δίλαη πηπρηνύρνο ηεο Γπκλαζηηθήο αθαδεκίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Δξγάδεηαη από ην 1996 σο ηδησηηθόο ππάιιεινο πνιπεζληθήο εηαηξίαο. Έρεη ηαμηδέςεη ζε δηάθνξεο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο σο εξαζηηέρλεο θσηνγξάθνο πξνζπαζώληαο λα θαηαγξάςεη ηηο ζπλζήθεο δσήο ησλ αλζξώπσλ θαη εηδηθά ησλ παηδηώλ. Έρεη γίλεη έλαο εμαηξεηηθά ζεξκόο θαη από ηνπο πην δξαζηήξηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο ActionΑid από ην 2005 θαη έρεη ηαμηδέςεη πξνθεηκέλνπ λα δεη ην παηδί ηνπ νπνίνπ είλαη αλάδνρνο θαζώο θαη ηελ δνπιεηά πνπ δηεμάγεη ε ΑctionΑid ζηελ θνηλόηεηα ηνπ Νεπάι. Δίλαη πνιύ ελεξγόο θαη θηλεηνπνηεί ην θνηλό ηεο Θεζζαινλίθεο εθπξνζσπώληαο ηελ νξγάλσζε ζε εθδειώζεηο θαη ζρνιεία. πκκεηείρε ζην πξώην ηαμίδη αιιειεγγύεο γηα αλαδόρνπο ην 2010 ζηελ Κέλπα, ππνζηεξίδνληαο γηα ηελ θαηαζθεπή ελόο έξγν πδξνδόηεζεο κηαο θνηλόηεηαο νξνζεηηθώλ. "Με ηελ ΑctionΑid αζρνινύκαη γηαηί ειπίδσ ζ έλαλ θαιύηεξν θόζκν. Η ΑctionΑid πξνζεγγίδεη θαη αληηκεησπίδεη κε έλαλ κνλαδηθό ηξόπν ηε θηώρεηα, ηελ αδηθία, ηελ αληζόηεηα, ηόζν ζε ηνπηθό όζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. 15

16 18. Καηεξίλα Κπξίιε H Καηεξίλα ζπνύδαζε ζην Γηεζλώλ Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ θαη Αλάπηπμεο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Θξάθεο θαη θαηέρεη κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζηα Οηθνλνκηθά ηεο Αλάπηπμεο από ην Ηλζηηηνύην Κνηλσληθώλ πνπδώλ ηεο Υάγεο θαη ΜΒΑ από ην INSEAD. Έρεη εξγαζηεί σο ζύκβνπινο γηα δεηήκαηα ρξεκαηνδόηεζεο ηεο αλάπηπμεο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο γηα ηα Ζλσκέλα Έζλε θαη δηεζλείο νξγαληζκνύο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Αθξηθαληθή Σξάπεδα Αλάπηπμεο, Save the Children, Oxfam) ζηελ Δπξώπε θαη πέξαζε δύν ρξόληα ζηελ Αλαηνιηθή Αθξηθή πνπ εξγαδόηαλ γηα ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνύζεσλ γηα ην πλαζπηζκό γηα ηελ Δηξήλε ζηελ Αθξηθή. Έρεη πνιιέο δηεζλείο δεκνζηεύζεηο θαη έρεη εξγαζηεί ζηνλ ηνκέα ζε ρώξεο όπνπ ε ActionΑid αλαιακβάλεη δξάζε. Ζ Καηεξίλα είλαη ζήκεξα ζπλ-ηδξύηξηα ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο Artocene κε ζηόρν ηελ αμηνπνίεζε ησλ πόξσλ ηεο ηέρλεο γηα ηελ πξνώζεζε ζρεδίσλ γηα ηελ πγεία ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο. Δίλαη κέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ActionAid Διιάο από ην Σίλα Σζόληνπ Ζ Σίλα Σζόληνπ δεη ζηα Υαληά θαη ζπνύδαζε Λνγηζηηθή ζην ΣΔΗ Ζξαθιείνπ. Δξγάζηεθε σο ινγίζηξηα σο ην 2000 όηαλ δηέθνςε γηα λα αθηεξώζεη ην ρξόλν ηεο ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηώλ ηεο. Δίλαη κηα από ηηο πην αθνζησκέλεο Αλαδόρνπο ηεο ActionAid Διιάο από ηα πξώηα βήκαηά ηεο. Ζ αγάπε θαη πίζηε ηεο ζηε δνπιεηά ηεο νξγάλσζεο ηελ νδήγεζαλ λα ζπκκεηάζρεη ζην πξώην εζεινληηθό ηαμίδη ηεο ActionAid Διιάο, ην 2010, ζηελ Κέλπα, ην νπνίν αθνινύζεζαλ δύν αθόκα ηαμίδηα, ζηε Γθάλα θαη ηε Μνδακβίθε. Δίλαη πνιύ ελεξγή ζηελ πξνώζεζε ηεο ActionAid ζηελ Κξήηε θαη εθπξνζσπεί ηελ νξγάλσζε ζε εθδειώζεηο, ζηα ΜΜΔ θαη ζε ζρνιεία. Δίλαη κέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο νξγάλσζεο από ην

17 «Η αλάγθε κνπ λα θάλσ θάηη παξαπάλσ από ην λα πιεξώλσ κηα ζπλδξνκή γηα λα αιιάμεη ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζηελ παγθόζκηα θηώρεηα, ήηαλ ε αθνξκή λα αλακηρηώ πην ελεξγά ζηελ ActionAid. Πηζηεύσ πνιύ ζηε δύλακε ηεο αιιαγήο, ζηνπο λένπο θαη ζηε δύλακε ησλ γπλαηθώλ. Τν ίδην πηζηεύεη θαη ε ActionAid! Μηα κηθξή βνήζεηα ζε έλα απνκαθξπζκέλν ρσξηό ηεο Αθξηθήο πρ δελ αιιάδεη ηνλ θόζκν, αιιά είλαη κηα θαιή αξρή γηα λα αιιάμεη ε δσή πνιιώλ αλζξώπσλ θαη απηό ην πξαγκαηνπνηεί ε ActionAid.» 20.Μάξα Ψαξάθε Ζ Μάξα Φαξάθε είλαη πηπρηνύρνο ηνπ Σκήκαηνο Ξέλσλ Γισζζώλ, Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ. πνύδαζε επίζεο ζηελ Ηηαιία, ζηα Παλεπηζηήκηα ηεο Siena θαη Perugia. Χο ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο εξγάδεηαη σο δηεξκελέαο/κεηαθξάζηξηα ζε δηάθνξεο εηαηξείεο θαη νξγαληζκνύο (ηνπ δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα) θαη έρεη κεηαθξάζεη αξθεηά ινγνηερληθά βηβιία. Δίλαη Αλάδνρνο Παηδηνύ από ην 2005 θαη ε πξώηε ηεο ζηελή επαθή κε ηελ ActionAid μεθίλεζε ην 2010 όηαλ πξνζέθεξε εζεινληηθά ηηο ππεξεζίεο ηεο σο δηεξκελέαο ζηηο πξώηεο γηνξηέο Αλαδόρσλ ζηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε. πκκεηείρε ζε εζεινληηθά ηαμίδηα ηεο νξγάλσζεο ζηελ Γθάλα, ηελ Κέλπα θαη ηε Μνδακβίθε. Έρεη επίζεο επηζθεθζεί ηα πξνγξάκκαηα ηεο ActionAid ζηε Εάκπηα. Δίλαη κέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο από ην 2012 θαη εθπξνζσπεί ζπρλά ηελ ActionAid ζηα ΜΜΔ θαη ζε παξνπζηάζεηο." ρεηηθά κε ην quote, εηιηθξηλά δελ μέξσ ηη λα πξσηνπώ: Quote: "Ο ζεβαζκόο, ε δηθαηνζύλε, ε αμηνπξέπεηα θαη ε αγάπε γηα ηνλ ζπλάλζξσπν είλαη αμίεο πνπ κνπ κεηέδσζε ε νηθνγέλεηά κνπ. Σηο ίδηεο αθξηβώο αμίεο κνηξάδεηαη θαη ε ActionAid, ζηελ νπνία βξήθα κηα δεύηεξε νηθνγέλεηα. Έγηλα ActionAid γηαηί κπνξνύζα. Μνπ θαηλόηαλ αδηαλόεην λα παξακείλσ αδξαλήο." 17

18 21. Ηιίαο Γαιελόο Ο Ζιίαο Γαιελόο ζπνύδαζε Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη είλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζηηο Δξγαζηαθέο ρέζεηο & Γηνίθεζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ από ην London School of Economics and Political Science, θαζώο θαη δηδαθηνξηθνύ ζηηο Δξγαζηαθέο ρέζεηο από ην UMIST. Ο Ζιίαο αζρνιείηαη κε πξσηνβνπιίεο αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ από ην Έρεη δνπιέςεη κε αλζξώπνπο δηαθνξεηηθνύ αθαδεκατθνύ, επαγγεικαηηθνύ θαη δεκνγξαθηθνύ πξνθίι, εζηηάδνληαο ζε ζπκβνπιεπηηθή ζε πξνζσπηθό θαη νκαδηθό επίπεδν θαη ζην ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό πιάλσλ αλάπηπμεο. Δίλαη πηζηνπνηεκέλνο αμηνινγεηήο θαη coach αλαπηύζζνληαο πξνγξάκκαηα γηα κεζαία θαη πςειά ζηειέρε ζηελ Διιάδα, ηελ Κύπξν θαη ηα Βαιθάληα. Γηα πεξηζζόηεξα από 9 ρξόληα ν Ζιίαο παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζε κεγάιεο ειιεληθέο θαη πνιπεζληθέο εηαηξείεο, κε βάζε ηελ αλάιπζε θαη δηαρείξηζε ηαιέληνπ, αλάπηπμε ηθαλνηήησλ εγεζίαο θαη ηε δηακόξθσζε κηαο επξύηεξεο ζηξαηεγηθήο γηα ηνπο αλζξώπνπο. Από ην 2009 εγείηαη ηεο αλαζθόπεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ ηξόπνπ δηαθπβέξλεζεο ηνπ Γ ηεο νξγάλσζεο, ζπκβάιινληαο ζηνλ εληνπηζκό ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ βειηίσζεο θαη ζρεδηάδνληαο έλα πιάλν αλάπηπμεο θαη ελδπλάκσζεο ηνπ Γ θαη ηεο Γ. Δίλαη κέινο ηεο Γ από ην 2013 θαη ελεξγό κέινο ηεο Δπηηξνπήο Αλάπηπμεο ηνπ Γ θαη ηεο Γ ηεο ActionAid Διιάο από ην Η βησζηκόηεηα θαη δηαηεξεζηκόηεηα νπνηνπδήπνηε νηθνλνκηθνύ, θνηλσληθνύ θαη πνιηηηθνύ κνληέινπ βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο ηζόηεηαο, δηθαηνζύλεο θαη έκπξαθηεο αιιειεγγύεο. Η ΑctionAid Ειιάο έρεη κεηαηξέςεη απηή ηελ παξαδνρή ζε ζηξαηεγηθό ηεο βίσκα θαη ην πινπνηεί θαζεκεξηλά κε ηνλ πιένλ δηαπγή θαη πξννδεπηηθό ηξόπν. 18

19 22. Γηώξγνο Γηακαληόπνπινο Ο Γηώξγνο είλαη πηπρηνύρνο Ζιεθηξνιόγνο Μεραλνιόγνο θαη Μεραλνιόγνο Τπνινγηζηώλ θαη θαηέρεη κεηαπηπρηαθό ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. Από ην 2002 έρεη δνπιέςεη ζε δηάθνξεο ζέζεηο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα θαη ζήκεξα εξγάδεηαη σο Information Security manager ζηελ Cosmote. Έρεη αθηεξώζεη ρξόλν θαη ελέξγεηα ζε δηάθνξεο εζεινληηθέο δξαζηεξηόηεηεο, από ηελ παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ θαη δηάζσζεο, κέρξη ηελ δελδξνθύηεπζε. Δπίζεο έρεη πάξεη κέξνο ζε πξνγξάκκαηα θαηά ηεο θηώρεηαο. Ζ ελαζρόιεζή ηνπ κε ηελ ΑctionΑid μεθίλεζε ην 2003 όηαλ έγηλε αλάδνρνο παηδηνύ. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ζην πξώην εζεινληηθό ηαμίδη ηεο Actionaid Hellas ζηελ Κέλπα, ηνλ νδήγεζε ζην λα γίλεη έλαο θαλαηηθόο ππνζηεξηθηήο ηνπ έξγνπ ηεο νξγάλσζεο. Από ηόηε παίξλεη κέξνο ζε εζεινληηθά ηαμίδηα θαζώο θαη ζε ηνπηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Actionaid. Δίλαη κέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο νξγάλσζεο από ην 2013 θαη εθπξνζσπεί ηελ νξγάλσζε ζε εθδειώζεηο. 23. Δπαγγειία Μηρνιίηζε Ζ Δπαγγειία ζπνύδαζε Ννκηθά ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο θαη θαηέρεη κεηαπηπρηαθό ζην Οηθνλνκηθό Γίθαην από ην Παλεπηζηήκην Warwick ηεο Αγγιίαο. Δίλαη δηθεγόξνο από ην 2004 θαη εηδηθεύεηαη ζην αζηηθό θαη εκπνξηθό δίθαην. 19

20 Από θνηηήηξηα αζρνιήζεθε κε ηελ ππεξάζπηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ αλζξώπσλ θαη εμαθνινπζεί λα αθηεξώλεη ρξόλν εζεινληηθά ζε δηάθνξεο νξγαλώζεηο. Ζ ελαζρόιεζή ηεο κε ηελ ActionAid μεθίλεζε ην 2007 όηαλ έγηλε Αλάδνρνο Παηδηνύ. πκκεηείρε ζην ηαμίδη εζεινληώλ Αλαδόρσλ ζηε Ρνπάληα ην νπνίν ππήξμε νξόζεκν γηα εθείλε θαη ηελ νδήγεζε ζην λα γίλεη ελεξγή εζειόληξηα ζηελ ActionAid θαη λα εκβαζύλεη αθόκα πεξηζζόηεξν ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θάηνηθνη ηνπ αλαπηπζζόκελνπ θόζκνπ κέζσ ηνπ επόκελνπ ηαμηδηνύ ηεο ζηε Μνδακβίθε. Δίλαη κέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο νξγάλσζεο από ην Με ελέπλεπζε ζην λα αζρνιεζώ κε ηελ ActionAid ν νπζηαζηηθόο θαη άκεζνο ηξόπνο ππεξάζπηζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ε απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θηώρεηαο κε δεκηνπξγία έξγσλ ππνδνκήο έρνληαο πάληα σο γλώκνλα ην ζεβαζκό ζηελ αμία ηνπ αλζξώπνπ θαη ηνλ πνιηηηζκό ηνπ. 24. ύιβηα Ράληνπ Ζ ύιβηα Ράληνπ είλαη πηπρηνύρνο ζηηο Πνιηηηθέο Δπηζηήκεο θαη θαηέρεη κεηαπηπρηαθό ζε Δπξσπατθέο ζπνπδέο γηα εηαηξηθά ζηειέρε. Δξγάδεηαη σο βνεζόο δηνίθεζεο. Δίλαη ελεξγό κέινο ηεο λέαο νκάδαο εζεινληώλ Αctivista ηεο ActionAid Hellas από ην 2010 θαη έρεη ζπκκεηάζρεη ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο νκάδαο. Μηα από απηέο ήηαλ ην ηαμίδη ζηε Ρνπάληα γηα λα θάλεη έξεπλα ζρεηηθά κε κηθξνθαιιηεξγεηέο, γηα ηε δεκηνπξγία ληνθηκαληέξ θαη γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε πάλσ ζην ζέκα. Απνηέιεζε κάιηζηα θαη θνκκάηη ηεο νκάδαο Αctivista πνπ πήγε ζηηο Βξπμέιιεο γηα λα αζθήζεη πίεζε ζηνπο επξσβνπιεπηέο γηα ηα Βηνθαύζηκα. Δίλαη κέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο από ην "Η Actionaid κέζα από ην έξγν ηεο κνπ έρεη απνδείμεη πόζν νπζηαζηηθή θαη ξεαιηζηηθή είλαη ε αθξηθαληθή παξνηκία "Αλ ζεο λα παο γξήγνξα, πήγαηλε κόλνο ζνπ, αλ ζεο λα παο καθξπά, πήγαηλε κε παξέα". 20

21 25. Adwoa Kluvitse H Adwoa Kwateng Kluvitse ζπνύδαζε Κιηληθή Φπρνινγία ζην Παλεπηζηήκην Λεγθόλ ηεο Γθάλα. πλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηελ Δγθιεκαηνινγία θαη ζηε δηνίθεζε θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ θαη πγείαο. Ξεθίλεζε λα δνπιεύεη ζην ηκήκα Φπρνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Γθάλα, πξώηα σο βνεζόο θαζεγεηή θαη κεηά σο ιέθηνξαο. Σν 1983 μεθίλεζε λα δνπιεύεη ζηελ Αγγιία ζε έλα θαηαθύγην γηα γπλαίθεο θαη παηδηά ζύκαηα νηθνγελεηαθήο βίαο. ηε ζπλέρεηα εξγάζηεθε ζε ζέκαηα ηζόηεηαο ησλ δύν θύισλ θαη επεκεξίαο ησλ παηδηώλ από δηάθνξεο ζέζεηο. Από ην 1986 αζρνιείηαη κε ηηο γπλαίθεο θαη θνξίηζηα ηεο Αθξηθήο κέζσ ηεο νξγάλσζεο (Forward), ζηελ νπνία δηεηέιεζε δηεπζύληξηα, πνπ πξνσζεί ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζεμνπαιηθήο θαη αλαπαξαγσγηθήο πγείαο θαη δηθαησκάησλ ησλ Αθξηθαλώλ γπλαηθώλ θαη θνξηηζηώλ θαη επηθεληξώλεηαη ζηελ θιεηηνξηδεθηνκή θαη ηνπο παηδηθνύο γάκνπο. Από ην 2007 κέρξη ην 2014 δηεηέιεζε δηεπζύληξηα ηεο ActionAid Ghana. Δίλαη κέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηνπ Γ ηεο ActionAid Διιάο από ην

ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑctionAid Δλλάρ

ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑctionAid Δλλάρ ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑctionAid Δλλάρ Ππόεδπορ Αλεξάνδπα Μηηζοηάκη Ζ Αιεμάλδξα Κεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή Πρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. Ππνύδαζε Ξνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εηαηξεία ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. αθνύ θαηάθεξε κε ην ζπαζί ηεο λα θαηαμησζεί ζην ρώξν ηνπ αινπκηλίνπ εδώ θαη 35 ρξόληα, κε πξνζθνξά ζην πνηνηηθό κεράλεκα αιιά θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ ηεο, μεθηλά κηα λέα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Eπαγγελματικές αξίες και στόχοι ζωής. Μπηιαλάθε Ειεσζερία ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ

Eπαγγελματικές αξίες και στόχοι ζωής. Μπηιαλάθε Ειεσζερία ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 1 Eπαγγελματικές αξίες και στόχοι ζωής Μπηιαλάθε Ειεσζερία ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 2 Σεβαζκόο θαη αλαγλώξηζε [1] Μέζα από ηελ εξγαζία ηνπ ν εξγαδόκελνο θεξδίδεη ην ζαπκαζκό θαη ηελ θνηλσληθή αλαγλώξηζε 3 Πηζαλόηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Crisis management in the Health Sector Διαχείριςη Κρίςεων ςτον τομζα τησ Υγείασ

Crisis management in the Health Sector Διαχείριςη Κρίςεων ςτον τομζα τησ Υγείασ Crisis management in the Health Sector Διαχείριςη Κρίςεων ςτον τομζα τησ Υγείασ Γηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε θαη κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή Intercultural approach and Migration policy Ζαν-Ντανιέλ Κολομπανί Δημοσιογράφος,

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία

Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία Διαχείριςη του ανθρώπινου δυναμικού και των εθελοντών ςτισ ΜΚΟ Στο πλαίςιο του Σεμιναρίου «ΜΚΟ: Οργάνωςη, ςυμμετοχικότητα, παρέμβαςη» Σπύρος Ψύχας Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία Εθελονηική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα