Members of ActionAid Hellas General Assembly

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Members of ActionAid Hellas General Assembly"

Transcript

1 Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο Δπηζηήκεο ζην Ηλζηηηνύην Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ ζην Παξίζη όπνπ απέθηεζε ην πηπρίν ηεο. ηε ζπλέρεηα, απέθηεζε πηπρίν ζηα Ννκηθά από ην Παλεπηζηήκην Paris V θαη εηδηθεύηεθε ζε κεηαπηπρηαθό επίπεδν, ζην αλαπηπμηαθό δίθαην ζην ίδην Παλεπηζηήκην. Δξγάζηεθε ζηνλ Οξγαληζκό Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) πνπ εδξεύεη ζην Παξίζη, πξώηα ζηε δηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο θαη θαηόπηλ ζην Κέληξν Αλάπηπμεο ηνπ νξγαληζκνύ όπνπ εηδηθεύηεθε πεξαηηέξσ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο. Οξκώκελε από ηελ θαηαλόεζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο θηώρεηαο ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο ίδξπζε ην 1998 ηελ ActionAid Διιάο. Από ηόηε αθηεξώλεη όιν ην ρξόλν ηεο ζε εζεινληηθή βάζε ζηελ πξνώζεζε ησλ ζθνπώλ ηεο νξγάλσζεο ζηε ρώξα καο ζηελ νπνία είλαη πξόεδξνο ηνπ Γ από ην Δίλαη επίζεο κέινο ηεο Δπηηξνπήο Αλάπηπμεο ηνπ Γ θαη ηεο Γ ηεο ειιεληθήο νξγάλσζεο. Από ην 2003 είλαη ελεξγό κέινο θαη ηνπ Γ ηεο δηεζλνύο νξγάλσζεο (ActionAid International) θαη έρεη ζπκβάιιεη ζηε δηακόξθσζε ηεο δηεζλνύο ζηξαηεγηθήο. Έρεη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο δηαθπβέξλεζεο ζηηο ρώξεο-κέιε ηεο νξγάλσζεο θαη ζηνλ έιεγρν ηεο ρξεκαηνδόηεζεο θαη ησλ νηθνλνκηθώλ ηεο νξγάλσζεο κέζα από ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηηο αληίζηνηρεο δηεζλείο επηηξνπέο. Από ην 2009 είλαη Πξόεδξνο ηνπ Διιεληθνύ Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ ζην Παξίζη πξνσζώληαο ηνλ ειιεληθό πνιηηηζκό ζην γαιιόθσλν θνηλό. Γηδάζθεη ζην Ηλζηηηνύην Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ ζην Παξίζη ζεκηλάξην ζηελ Αλάπηπμε. Πνιηηηθή Οηθνλνκία θαη 1

2 2. Ηξώ Βαξζακή Ζ Ζξώ Βαξζακή είλαη ζπληαμηνύρνο γηαηξόο κε εηδίθεπζε ζηε Μηθξνβηνινγία Βηνπαζνινγία. Έρεη θάλεη εηδηθέο ζπνπδέο πάλσ ζηε Μνξηαθή Βηνινγία ζην Παξίζη θαη ην Λνλδίλν θαη ζηε Φπκαηίσζε ζηε Βνζηόλε θαη ηε Ν. Τόξθε. Τπεξέηεζε επί ζεηξά εηώλ σο Δπηκειήηξηα Α ηνπ Βηνρεκηθνύ ηκήκαηνο ζηνλ Δπαγγειηζκό θαη σο αλαπιεξώηξηα Γηεπζύληξηα ηνπ Αλνζνινγηθνύ ζην ηζκαλόγιεην Ννζνθνκείν. Δίλαη ελεξγό κέινο δηάθνξσλ ΜΚΟ. Τπήξμε ηδξπηηθό κέινο, κέινο ηνπ Γ θαη Πξόεδξνο επί ηεηξαεηίαο ηεο νξγάλσζεο Γηαηξνί ηνπ Κόζκνπ, ηεο νπνίαο είλαη κέινο κέρξη ζήκεξα. Δίλαη ηδξπηηθό κέινο ηνπ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο Θπκάησλ Βαζαληζηεξίσλ θαη κέινο ηνπ Γ από ην 1990 έσο ην Έρεη ζπκκεηάζρεη, σο επηθεθαιήο ή ζπληνλίζηξηα απνζηνιήο, ζε πνιπάξηζκεο απνζηνιέο ησλ Γηαηξώλ ηνπ Κόζκνπ ηόζν ζην εμσηεξηθό (Κνπξδηζηάλ, Αδετξκπαηδάλ, Γεσξγία, Κέλπα, Αηζηνπία, Σνπξθία, Ολδνύξα, Ηλδία, Β.Κνξέα, Κόζνβν, Ηξάλ, Αιγεξία, Μαξόθν, Ηνξδαλία, Ηξάθ, Οπγθάληα θαη ξη Λάλθα), όζν θαη ζηελ Διιάδα (Αλνηθηό Πνιπηαηξείν, Κηλεηή κνλάδα πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο απνθιεηζκέλσλ πιεζπζκώλ θαη κεηνλνηήησλ, Κέληξν ππνδνρήο θαη πεξίζαιςεο πξνζθύγσλ Πεληέιεο, Ξελώλαο θηινμελίαο πξνζθύγσλ ζε ππνβαζκηζκέλε γεηηνληά ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο). Από ην 2007 πξνζθέξεη ηελ εκπεηξία θαη ηηο γλώζεηο ηεο ζην ειιεληθό ηκήκα ηεο ActionAid από ηε ζέζε ηεο αληηπξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Έρεη επηζθεθζεί ηα πξνγξάκκαηα ηεο ActionAid ζην Μαιάνπη. Απηό πνπ κε ελέπλεπζε λα αζρνιεζώ κε ηελ ActionAid είλαη ε αλαπηπμηαθή κνξθή ηεο δξάζεο ηεο, ε πξνζπάζεηα λα ελδπλακώζεη, λα αλαδείμεη ηηο θξπκκέλεο δπλαηόηεηεο θαη ηελ αμηνπξέπεηα ησλ πην θησρώλ θαη αδπλάησλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο (θπξίσο ησλ γπλαηθώλ) θαη λα κνξθώζεη ηελ ειπίδα ηνπ κέιινληνο, ηα παηδηά. 2

3 3.Αληηγόλε Λπκπεξάθε Ζ Αληηγόλε Λπκπεξάθε ζπνύδαζε νηθνλνκηθά θαη αλάπηπμε ζηα Παλεπηζηήκηα Αζελώλ (Οηθνλνκηθό Σκήκα) θαη Sussex (Institute of Development Studies). Έρεη δηδάμεη ζηα Παλεπηζηήκηα Κξήηεο, Αζελώλ, Πάληεην θαη City University of New York (Queen's College). Έρεη δεκνζηεύζεη πνιιά άξζξα θαη ζπλεηζθνξέο ζε βηβιία ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό γύξσ από ζέκαηα βηνκεραληθήο αλαδηάξζξσζεο θαη βηνκεραληθήο πνιηηηθήο, κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη απαζρόιεζεο. Σα βηβιία ηεο εμεηάδνπλ ηηο ηάζεηο κεηαζρεκαηηζκνύ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηδηαίηεξα ηα θαηλόκελα ηεο απαζρόιεζεο ησλ γπλαηθώλ θαη ησλ νηθνλνκηθώλ κεηαλαζηώλ. Σα ηειεπηαία ρξόληα αζρνιείηαη θπξίσο κε ζέκαηα θηώρεηαο θαη κεηαλάζηεπζεο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζέζε ησλ γπλαηθώλ. Δίλαη θαζεγήηξηα νηθνλνκηθώλ ζην Σκήκα Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη κέινο ηνπ Γ.. ηνπ ΟΠΔΚ (Οκίινπ Πξνβιεκαηηζκνύ γηα ηνλ Δθζπγρξνληζκό ηεο Κνηλσλίαο). Δίλαη κέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ActionAid Διιάο από ην 2007 θαη έρεη δηαηειέζεη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο νξγάλσζεο από ην 2007 σο ην Δίλαη κέινο ηεο Δπηηξνπήο Αλάπηπμεο ηνπ Γ θαη ηεο Γ. Από ην 2010 εθπξνζσπεί ηελ ActionAid Διιάο ζηε δηεζλή Γεληθή πλέιεπζε. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζηελ ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή γηα ηε δηακόξθσζε ηεο δηεζλνύο ζηξαηεγηθήο. Έρεη ηαμηδέςεη ζε ρώξεο όπνπ έρεη πξνγξάκκαηα ε ActionAid (Μαιάνπη, Νεπάι, Ηλδία, Ν. Αθξηθή) γηα λα επηζθεθηεί από θνληά ηα πξνγξάκκαηα ηεο νξγάλσζεο. Απνθνξύθσκα απηώλ ησλ ηαμηδηώλ ήηαλ ε ζπκκεηνρή ηεο ζηε δηαδηθαζία πκκεηνρηθήο Αλαζθόπεζεο θαη Αμηνιόγεζεο (Participatory Review & Reflection Process) όπνπ κε βάζε ηηο αξρέο ηεο ActionAid έιαβε κέξνο ζε κηα απόιπηα δηαθαλή δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηνπ έξγνπ ηεο ActionAid θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ, ζε κηα θνηλόηεηα ζην Νεπάι, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ θησρώλ αλζξώπσλ γηα ηνπο νπνίνπο δνπιεύεη ε ActionAid. 3

4 4.Μπηάλθα Γθιαβάλε Ζ Μπηάλθα Γθιαβάλε έρεη ζπνπδάζεη νηθνλνκηθά ζην Παλεπηζηήκην ηεο Επξίρεο θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (MBA) ζην ΗΝSEAD ηεο Γαιιίαο. Έρεη δηαηειέζεη ζύκβνπινο ζηνλ Οξγαληζκό Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (OECD) ζηε Γαιιία όπνπ αλέιαβε πιεζώξα εθζέζεσλ γηα ην πξόγξακκα ηνπ νξγαληζκνύ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκό Υξεκαηνδόηεζεο (IFC) πνπ είλαη κέινο ηνπ νκίινπ ηεο Παγθόζκηαο Σξάπεδαο. Σν πξόγξακκα αλέιπε ζηξαηεγηθέο ρξεκαηνπηζησηηθώλ ηδξπκάησλ θαη ρξεκαηνδόηεζεο επηρεηξεκαηηθώλ πξνηάζεσλ ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα θαη ππήξμε κηα από ηνπο 3 ζπγγξαθείο ησλ απνηειεζκάησλ απηήο ηεο έξεπλαο. Γηεύζπλε γηα 23 ρξόληα ην ειιεληθό γξαθείν ηεο GISE, κηα δηεζλνύο εηαηξίαο πνπ αζρνιείην κε αλαιύζεηο ζε επίθαηξα καθξννηθνλνκηθά ζέκαηα, θεθαιαηναγνξώλ, ελέξγεηαο, πεηξειαίνπ θαη δηεζλνύο εκπνξίνπ. Απηή ηε ζηηγκή πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηεο σο ζύκβνπινο. Δίλαη κέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ActionAid Διιάο, ηακίαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ από ην 2010 θαη κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο ηεο νξγάλσζεο. "Αζρνιήζεθα κε ηελ ΑctionΑid γηαηί κε ελέπλεπζε ν ηξόπνο πνπ πξνζεγγίδεη ηελ θηώρεηα θαη ζαπκάδσ ηελ πξνζπάζεηα ηεο λα βνεζήζεη ζπλαλζξώπνπο καο λα βνεζήζνπλ ηνλ εαπηόλ ηνπο. Η νκάδα ηεο ΑctionΑid Ειιάο πξέπεη λα είλαη πεξήθαλε γηα ην πόζν απνηειεζκαηηθά πινπνηεί ηα ηδαληθά θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο νξγάλσζεο." 4

5 5.πύξνο Καπληάο Ο πύξνο Καπληάο ζπνύδαζε νηθνλνκηθά ζην Παλεπηζηήκην ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Surrey ηεο Αγγιίαο. Ζ επαγγεικαηηθή ηνπ θαξηέξα πεξηιακβάλεη πεξηζζόηεξα από 25 ρξόληα εκπεηξίαο ζηελ αλάπηπμε δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ ζε κεγάιεο εηαηξίεο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό όπσο ε Shell, Unilever, PepsiCo. Ίδξπζε ηε δηθή ηνπ εηαηξεία ζπκβνύισλ (Human Resources Planning) θαη είλαη εηαίξνο ηεο Krauthammer International ζηελ Διιάδα, ηελ Κύπξν θαη ηελ Σνπξθία. Δίλαη ζύκβνπινο ζε κεγάιεο εηαηξείεο ζηνπο ηνκείο ηεο εγεζίαο θαη ηεο ππνζηήξημεο ζηειερώλ, ηεο ζηξαηεγηθήο αλζξσπίλσλ πόξσλ, δηαρείξηζεο ηεο αιιαγήο, εγεζίαο θαζώο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο αιιαγήο (change management) θαη ησλ ηαιέλησλ (talent management). Έρεη αζρνιεζεί ελεξγά κε ην ρώξν ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηώλ σο κέινο, ζύκβνπινο θαη εθπαηδεπηήο ζηειερώλ ηεο Γηεζλνύο Ακλεζηίαο από ην Από ην 2004 ζπκβάιιεη ελεξγά ζηελ ActionAid Διιάο σο ζύκβνπινο νξγάλσζεο θαη αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη έρεη αλαιάβεη κεηαμύ άιισλ ζεκηλάξηα πνπ αθνξνύλ ζηελ αμηνπνίεζε θαη ελδπλάκσζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ζηειερώλ ηεο Actionaid Διιάο. Δίλαη κέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ActionAid Διιάο από ην 2008 θαη κέινο ηνπ Γ θαη ηεο Δπηηξνπήο Αλάπηπμεο ηνπ Γ θαη ηεο Γ από ην

6 6. Λπδία Γηαλλαθνπνύινπ Ζ Λπδία Γηαλλαθνπνύινπ ζπνύδαζε Πνιηηηθέο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλείο ρέζεηο ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Δίλαη δηεπζύληξηα επηθνηλσλίαο ηνπ Oκίινπ ΣΗΣΑΝ. Πξνεγνπκέλσο, εξγάζηεθε σο αλεμάξηεηε ζύκβνπινο ζηξαηεγηθήο επηθνηλσλίαο θαη γηα 15 ρξόληα ζηε CIVITAS Communications (απνθιεηζηηθή ζπλεξγάηε ηνπ Ketchum Network θαη ηεο Financial Dynamics ζηελ Διιάδα), σο 'Senior Communication Consultant', 'Practice Director on Crisis Management' θαη επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο εθπαηδεύζεσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηεο απέθηεζε ζεκαληηθή εκπεηξία ζηα πεδία ηεο Δηαηξηθήο Δπηθνηλσλίαο, Δπηθνηλσληαθήο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ, Μedia Relations, Media Training & Public Speaking Training, θ.α. Έρεη ζπλεξγαζηεί κε πνιπάξηζκεο ειιεληθέο θαη πνιπεζληθέο εηαηξείεο, ΜΚΟ θαη δεκόζηνπο νξγαληζκνύο ζε Διιάδα, Κύπξν, Αγγιία, Πνισλία, Πνξηνγαιία, Βνπιγαξία, Ρνπκαλία θαη Αιβαλία. Έρεη θιεζεί επαλεηιεκκέλσο σο εηζεγήηξηα ζε ζέκαηα Crisis Communication Management ζην Ηλζηηηνύην Δπηθνηλσλίαο ηεο ΔΔΓΔ, ζην Πάληεην θαη ζην Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ (ΑΟΔΔ). Δίλαη κέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ActionAid Διιάο από ην 2008 θαη κέινο ηνπ Γ ηεο νξγάλσζεο από ην Τν γεγνλόο όηη ε ActionAid εξγάδεηαη κε δηαθαλή θαη νινθιεξσκέλν ηξόπν γηα λα εμαιείςεη ηε θηώρεηα θαη ηελ αδηθία, όρη κε ην λα ππαγνξεύεη ιύζεηο, αιιά κε ην λα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο θνηλόηεηεο ζε βάζνο ρξόλνπ, δηαζέηνληαο θαη αμηνπνηώληαο πόξνπο, ηερλνγλσζία, δεμηόηεηεο θαη επαθέο κε άιιεο νξγαλώζεηο ώζηε λα εληζρύζεη ηηο δηθέο ηνπο πξνζπάζεηεο, απνηειεί κηα ζπλερή πεγή έκπλεπζεο γηα κέλα. 6

7 7.Βαζίιεο Μαθξάθεο Ο Βαζίιεο Μαθξάθεο είλαη θαζεγεηήο Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο ζην παηδαγσγηθό ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Δίλαη πηπρηνύρνο Οηθνλνκηθώλ θαη Αλζξσπνινγίαο θαη θαηέρεη δηδαθηνξηθό ζηελ δηεζλή εθπαίδεπζε κε εμεηδίθεπζε ζηελ εθπαίδεπζε ππνινγηζηώλ. Ο Βαζίιεο έρεη εκπεηξία ζην θνκκάηη ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο, ζηηο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο πνπ αθνξνύλ ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα θαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ πνιππνιηηηζκηθνύ πεξηβάιινληνο. Έρεη εγεζεί εζληθώλ θαη δηεζλώλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ παγθόζκηα εθπαίδεπζε, ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε, ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ θαζεγεηώλ ηνπ ICT, θαζώο θαη κε ηελ εθπαίδεπζε γηα ηε βηώζηκε αλάπηπμε. Έρεη θηλεηνπνηήζεη θαζεγεηέο θαη καζεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζην έξγν ηεο ActionAid. Έρεη ζπγγξάςεη αξθεηά βηβιία. Δίλαη πξόεδξνο ζηελ UNESCO ζηνλ ηνκέα ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο (Information and Communication Technologies) ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηε βηώζηκε αλάπηπμε. Δίλαη κέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ActionAid Διιάο από ην

8 8. νθίθα Διεπζεξνπδάθε Ζ νθίθα Διεπζεξνπδάθε απνθνίηεζε από ηε Γεξκαληθή ρνιή Αζελώλ. πνύδαζε Γηνίθεζε θαη Δκπόξην ζην παλεπηζηήκην Handelschule St. Gallen ηεο Διβεηίαο. Μηιάεη άπηαηζηα Διιεληθά, Αγγιηθά, Γαιιηθά θαη Γεξκαληθά. Μεηά ηηο ζπνπδέο ηεο εθπαηδεύζεθε ζε κεγάια βηβιηνπσιεία θαη εθδνηηθνύο νίθνπο ηεο Νέαο Τόξθεο θαη ηνπ Ακβνύξγνπ όπνπ απέθηεζε πνιύηηκεο γλώζεηο σο πξνο ηελ νξγάλσζε ζύγρξνλνπ βηβιηνπσιείνπ κε ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο. Ξεθίλεζε λα εξγάδεηαη ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε από ην Από ην 1983 είλαη δηεπζύλνπζα ζύκβνπινο ηεο επηρείξεζεο Γ.Κ Διεπζεξνπδάθεο AE, έλαλ από ηνπο πην επηηπρεκέλνπο εθδνηηθνύο νίθνπο κε ηα κεγαιύηεξα βηβιηνπσιεία ζηελ Διιάδα. Δίλαη κέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ActionAid Διιάο από ην 2007 θαη κέινο ηνπ Γ ηεο νξγάλσζεο από ηνλ Οθηώβξην ηνπ «Όηαλ ήκνπλ κηθξή, κνπ άξεζαλ πάληα ηα βηβιία κε πεξηπέηεηεο θαη ζπλαξπαζηηθνύο αλζξώπνπο. Τν όλεηξν κνπ ήηαλ λα γίλσ γηαηξόο θαη λα βνεζώ ηα θησρά παηδάθηα ζηελ Αθξηθή όπσο ν Albert Schweitzer. Δπζηπρώο...δελ έγηλα γηαηξόο. Έγηλα όκσο κέινο ζηελ ActionAid θαη βνεζώ κέζσ απηήο!» 8

9 9. Αληώλεο Γθνξηδήο Ο Αληώλεο Γθνξηδήο ζπνύδαζε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ θαη Γίθαην ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Οινθιήξσζε ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ηνπ ζηελ Αγγιία πάλσ ζηελ Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, Marketing θαη Οηθνλνκεηξία. Παξαθνινύζεζε εμεηδηθεπκέλν course MBA ζην Παλεπηζηήκην Harvard. Δξγάζζεθε γηα 30 ρξόληα ζηε Unilever σο Marketing Specialist ζην Λνλδίλν θαη σο Γηεπζπληήο Marketing & Media ζηελ Διιάδα. Έρεη ππάξμεη πξόεδξνο ηνπ Διιεληθνύ Ηλζηηηνύηνπ Marketing. Από ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2005 είλαη Πξόεδξνο ηνπ Γ ηεο One-Team, Δηαηξία Δπηθνηλσλίαο θαη Marketing θαη Πξόεδξνο ηεο εηαηξείαο Rubicon SA digital house. Έρεη ππάξμεη Πξόεδξνο ηνπ Γ ηνπ Διιεληθνύ πλδέζκνπ Γηαθεκηδνκέλσλ θαη Πξόεδξνο ηεο Παγθόζκηαο Οκνζπνλδίαο Γηαθεκηδνκέλσλ. Έρεη ππάξμεη Αληηπξόεδξνο ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Γηνηθήζεσο Δπηρεηξήζεσλ (ΔΔΓΔ.). Πξώελ Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Δκπνξηθνύ & Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Πεηξαηά. Πξώελ κέινο ηνπ Γ ησλ Μεζνγεηαθώλ Δπηκειεηεξίσλ. Δίλαη Πξόεδξνο ηνπ Διιεληθνύ Ηλζηηηνύηνπ Δπηρεηξεκαηηθήο Ζζηθήο θαη ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθηύνπ Δπηρεηξεκαηηθήο Ζζηθήο θαζώο θαη ηδξπηηθό κέινο ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ & ηαδηνδξνκίαο. Δίλαη επίζεο Αληηπξόεδξνο ηνπ σκαηείνπ Π.Α.Η.Γ.Δ.Η.Α Αξηζηεία Δίλαη κέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ActionAid Διιάο από ην 2007 θαη δηεηέιεζε ζην Γ ηεο νξγάλσζεο από ην 2007 έσο ην Από ην 2011 είλαη κέινο ηεο Δπηηξνπήο Αλάπηπμεο ηνπ Γ θαη ηεο Γ. 9

10 10. Κώζηαο Βαμεβάλεο Ο Κώζηαο Βαμεβάλεο ζπνύδαζε καζεκαηηθόο, αιιά ηειηθά ηνλ θαηέθηεζε ε δεκνζηνγξαθία. Ζ θαξηέξα ηνπ σο δεκνζηνγξάθνο μεθίλεζε ην Από ην 1991 έσο ζήκεξα έρεη θαιύςεη ηηο θξίζεηο ηνπ πνιέκνπ ζε όιν ηνλ θόζκν (Βνζλία, Πεξζηθόο θόιπνο, Παιαηζηίλε, Κνπξδηζηάλ, Αιβαλία, Κόζνβν θ.α) σο πνιεκηθόο αληαπνθξηηήο ηόζν ζηελ ηδησηηθή όζν θαη ζηε δεκόζηα ηειεόξαζε. Έρεη θαηαθέξεη λα πάξεη ζπλέληεπμε από αξθεηνύο αξρεγνύο θξαηώλ αιιά θαη από ζπνπδαίεο πξνζσπηθόηεηεο από ηελ αληίπεξα όρζε, αλζξώπνπο πνπ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο θαηαδεηνύληαλ γηα ρξόληα όπσο (ν Abdulah Otsalan, ν Abdul Chak, ν Markus Wolf, ν Radovan Karazic, Laila Chaled θαη ζεκαληηθά κέιε ηεο Hezbolach θαη ηεο Hamas, όπσο γηα παξάδεηγκα ν αλώηεξνο εγέηεο ηεο Abd al Aziz al Rantisi). Έρεη ζπλεξγαζηεί κε ηηο εθεκεξίδεο Διεπζεξνηππία, Καζεκεξηλή, Ρηδνζπάζηεο, Πνληίθη θαη Βήκα. Έρεη θάλεη ηελ παξαγσγή θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο πνιύ επηηπρεκέλεο ζεηξάο ληνθηκαληέξ Σν Κνπηί ηεο Παλδώξαο. Δίλαη ζπγγξαθέαο βηβιίσλ θαη από ην 2012 είλαη εθδόηεο ηνπ πεξηνδηθνύ Hot Doc. Δίλαη κέινο ηεο ActionAid Διιάο από ην

11 11. Μαξία Χνύθιε Ζ Μαξία Υνύθιε είλαη κηα από ηηο πην ζπνπδαίεο anchorwomen ζηελ Διιάδα. πνύδαζε Ννκηθή ζηελ Θεζζαινλίθε θαη δνύιεςε σο δηθεγόξνο γηα αξθεηά ρξόληα. Έρεη εξγαζηεί ζε θξαηηθά θαη ζε ηδησηηθά θαλάιηα από ην 1987 θαη γηα 10 ρξόληα ήηαλ ε βαζηθή παξνπζηάζηξηα ζην βξαδηλό δειηίν θεληξηθνύ ηδησηηθνύ θαλαιηνύ. Ζ Μαξία έρεη παξνπζηάζεη εθπνκπέο γηα βηβιία θαη γηα ηελ ζσζηή ρξήζε ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο θαη εξγάζηεθε παξάιιεια σο ξαδηνθσληθή παξαγσγόο. Σν 2007 εμειέγε ζπληνλίζηξηα ζην ηειενπηηθό debate πνπ πξνεγείηαη ησλ εθινγώλ. Από ην επηέκβξην ηνπ 2010 παξνπζηάδεη ην βξαδηλό δειηίν εηδήζεσλ ζε έλα από ηα κεγαιύηεξα ηδησηηθά θαλάιηα. Έρεη αλαθεξπρηεί δεκνζηνγξάθνο ηεο ρξνληάο γηα πνιιά ζπλαπηά έηε. Δίλαη κέινο ηεο ActionAid Διιάο από ην Νηθόιανο Γ. Σξαπιόο Ο Νηθόιανο Σξαπιόο είλαη Πξύηαλεο & Κάηνρνο ηεο Δπώλπκεο Αθαδεκατθήο Έδξαο ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Καίηε Κπξηαθνπνύινπ, ζην ALBA Graduate Business School. Απέθηεζε ην πηπρίν ηνπ από ην Οηθνλνκηθό ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, θαζώο θαη ΜΒΑ, M.Phil θαη Ph.D. από ην New York University. Έρεη δηδάμεη ζηo Boston College, ζηo City University of New York (L. Stern School of Business), ζηo ΑLBA, ζηo Παvεπηζηήκηo Πεηξαηώο, θαη ζην Cardiff Business School. Σν επηζηεκνληθό έξγν ηνπ έρεη δεκνζηεπζεί ζηα πιένλ έγθπξα δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, θαηαηάζζνληάο ηνλ αλάκεζα ζηνπο θνξπθαίνπο ρξεκαηννηθνλνκνιόγνπο δηεζλώο. Δίλαη Πξόεδξνο ηνπ Γ.. ηνπ Γηεζλνύο Αεξνιηκέλα Αζελώλ, Διεπζέξηνο Βεληδέινο, Αληηπξόεδξνο ζηε Γηεζλή Γηαθάλεηα-Διιάο, Μέινο ηνπ Γ.. ηνπ ΗΟΒΔ, Μέινο ηνπ Γ.. ηεο UNIBIOS θαη Μέινο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Σξαπεδώλ. 11

12 Δίλαη κέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ActionAid Διιάο από ην «Η εκπινθή κνπ ζηελ ActionAid απνξξέεη από ηελ επηζπκία κνπ λα ζπκπνξεπζώ καδί ηεο ζηνλ αγώλα ελάληηα ζηελ θηώρεηα, πείλα, θαη δπζηπρία ησλ νηθνλνκηθά αζζελώλ θνηλσληθώλ νκάδσλ, ηδηαίηεξα απηώλ ηεο Αθξηθήο.» 13. Ιιεάλα Μαθξή Ζ Ηιεάλα θαηέρεη πηπρίν ζηε Γηνίθεζε επηρεηξήζεσλ θαη Μάξθεηηλγθ από ην Deree. Σν 1977 κεηαθόκηζε ζηελ Νέα Τόξθε. Καηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηεο ζηελ Ακεξηθή παξαθνινύζεζε καζήκαηα Φηινζνθίαο. Σν 1985 επέζηξεςε ζηελ Αζήλα θαη αξρηθά δνύιεςε ζην πεξηνδηθό Πξόζσπα πξηλ ην άλνηγκα ηνπ απνθιεηζηηθνύ πνιπθαηαζηήκαηνο Μαγεία. Από ην 1992 έσο ην 1995 ήηαλ επηθεθαιήο ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηεο INTRACOM. Σν 1996 απνθνίηεζε από ην Γηεζλέο Γεκνινγηθό Ακεξηθάληθν Ηλζηηηνύην ζηελ Καιηθόξληα, όπνπ ζπνύδαζε ζρεδίαζε θνζκεκάησλ. Με ηελ επηζηξνθή ηεο ζηελ Αζήλα μεθίλεζε ηελ θαξηέξα ηεο σο ζρεδηάζηξηα θνζκεκάησλ εθζέηνληαο ηε δνπιεηά ηεο ζην θαηάζηεκα Μαγεία. Σα θνζκήκαηα ηεο εμάγνληαη ζηελ Ακεξηθή από ην 1998 θαη ζηελ Ηαπσλία από ην Δίλαη κέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ActionAid Διιάο από ην

13 14.Χξήζηνο Μηραειίδεο Ο Υξήζηνο Μηραειίδεο γελλήζεθε θαη κεγάισζε σο ηα 12 ηνπ ρξόληα ζηε Εηκπάκπνπε. πνύδαζε Μαζεκαηηθόο ζηελ Αζήλα. Πήξε Master ζην Κελη, ζηε ηαηηζηηθή θαη Οηθνλνκεηξία, αιιά ηειηθά ηνλ θέξδηζε ε δεκνζηνγξαθία. Δίλαη θάηνρνο δηδαθηνξηθνύ ζηελ «Σερληθή ησλ πλεληεύμσλ ζηε Γξαπηή θαη Οκηινύζα Γεκνζηνγξαθία» από ην City. Δξγάζηεθε ζην BBC θαη ζηελ «Διεπζεξνηππία», όπνπ παξέκεηλε κέρξη ην θιείζηκό ηεο θαη ζπλεξγάζηεθε ζε δηάθνξα έληππα ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κύπξν. Λάηξεο ηνπ ξαδηνθώλνπ, δνύιεςε ζε πνιινύο ζηαζκνύο όπσο ν θατ, ν Γίεζε, ην Σξίην Πξόγξακκα. Έρεη εξγαζηεί ζηελ ηειεόξαζε ζηνπο ηειενπηηθνύο ζηαζκνύο Μega θαη ΝΔΣ. Δίλαη κέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ActionAid Διιάο από ην Caroline Atieno Ζ Caroline είλαη κηα δπλακηθή λέα από ηελ Κέλπα. Ήηαλ έλα από ηα παηδηά πνπ θαηάθεξε λα απνθηήζεη αθαδεκατθή κόξθσζε κέζα από ηελ νξγάλσζε ΒΑΜΑ (νξγάλσζε 4 ρσξηώλ) θαη κε ηελ ππνζηήξημε ηεο ActionAid. Έρεη δνπιέςεη ζηελ δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνύ ΒΑΜΑ γηα δύν ρξόληα. Σν 2009 θαηάθεξε λα πάξεη ππνηξνθία από ην ειιεληθό Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ γηα λα ζπνπδάζεη ζηελ Διιάδα. Πέξαζε πεξίπνπ έλα ρξόλν ζηε Θεζζαινλίθε καζαίλνληαο ηελ γιώζζα (κηιάεη άπηαηζηα ηα ειιεληθά) θαη από ην 2011 ζπνπδάδεη ηαηηζηηθή θαη Αλαινγηζηηθή ζην Παλεπηζηήκην Πεηξαηά. 13

14 Ζ Caroline είλαη ελεξγό κέινο ηεο νκάδαο λέσλ εζεινληώλ Activista, ηεο ActionAid Διιάο θαη ζπκκεηέρεη ζε όιεο ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο. Σν 2010 ζπκκεηείρε ζηελ νκάδα πνπ παξέδσζε ηηο ππνγξαθέο πνπ είραλ καδεπηεί κέζσ ηεο εθζηξαηείαο Πεο όρη ζηελ πείλα ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ. Δθπξνζσπεί ηελ ActionAid Διιάο κε νκηιίεο ζε δηάθνξεο εθδειώζεηο. Δίλαη κέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο νξγάλσζεο από ην Πξσηνήξζα ζε επαθή κε ηελ ActionAid ην 2004, ζηε Κέλπα, ζην ρσξηό κνπ όηαλ έκαζα πσο κέζσ ηεο ActioAid κπνξεί θαλείο λα μαλαθεξδίζεη κηα ρακέλε ειπίδα θαη λα θάλεη ηα όλεηξά ηνπ πξαγκαηηθά. Σηελ ActionAid, έρσ κηα αιεζηλή αγάπε, ραξά θαη πξαγκαηηθή αγθαιηά θαη απηό κνπ δίλεη ηε δύλακε λα πηζηεύσ ζηνλ εαπηό κνπ θαη ηε ζεηηθή ελέξγεηα λα ζέισ θη εγώ λα αληαπνδώζσ απηά πνπ έρσ πάξεη από ηελ ActionAid ζην ζπλάλζξσπό κνπ, λα ζέισ θη εγώ λα αιιάμσ ηε δσή ηνπ ζπλαλζξώπνπ κνπ πξνο ην θαιύηεξν. 16.Παλαγηώηεο Μακαιήο Ο Παλαγηώηεο Μακαιήο είλαη θαζεγεηήο καζεκαηηθώλ θαη επόπηεο ζηε Λεόληεην Λύθεην Αζελώλ. Δίλαη εμαηξεηηθά δξαζηήξηνο ζε ζέκαηα εζεινληηζκνύ θαη αλάπηπμεο. Έρεη αλαπηύμεη θαη ζπληνλίζεη θαηλνηόκα πξνγξάκκαηα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο ζε ζπλδπαζκό κε ην ηκήκα Δπηζηήκεο θαη Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πάηξαο. Έρεη δείμεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ δνπιεηά ηεο ActionAid ηα ηειεπηαία 10 ρξόληα θαη ζπζηεκαηηθά ελζαξξύλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ηνπ ζηα πξνγξάκκαηα ηεο ActionAid όρη κόλν κέζα από δξαζηεξηόηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηκήκαηνο αιιά θαη κε ηελ ππνζηήξημε κέζα από fundraising δξαζηεξηόηεηεο. Δίλαη κέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ActionAid Διιάο από ην

15 17. Κπξηάθνο Πίζζαξεο Ο Κπξηάθνο γελλήζεθε ζηελ Θεζζαινλίθε όπνπ θαη δεη αθόκα. Δίλαη πηπρηνύρνο ηεο Γπκλαζηηθήο αθαδεκίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Δξγάδεηαη από ην 1996 σο ηδησηηθόο ππάιιεινο πνιπεζληθήο εηαηξίαο. Έρεη ηαμηδέςεη ζε δηάθνξεο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο σο εξαζηηέρλεο θσηνγξάθνο πξνζπαζώληαο λα θαηαγξάςεη ηηο ζπλζήθεο δσήο ησλ αλζξώπσλ θαη εηδηθά ησλ παηδηώλ. Έρεη γίλεη έλαο εμαηξεηηθά ζεξκόο θαη από ηνπο πην δξαζηήξηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο ActionΑid από ην 2005 θαη έρεη ηαμηδέςεη πξνθεηκέλνπ λα δεη ην παηδί ηνπ νπνίνπ είλαη αλάδνρνο θαζώο θαη ηελ δνπιεηά πνπ δηεμάγεη ε ΑctionΑid ζηελ θνηλόηεηα ηνπ Νεπάι. Δίλαη πνιύ ελεξγόο θαη θηλεηνπνηεί ην θνηλό ηεο Θεζζαινλίθεο εθπξνζσπώληαο ηελ νξγάλσζε ζε εθδειώζεηο θαη ζρνιεία. πκκεηείρε ζην πξώην ηαμίδη αιιειεγγύεο γηα αλαδόρνπο ην 2010 ζηελ Κέλπα, ππνζηεξίδνληαο γηα ηελ θαηαζθεπή ελόο έξγν πδξνδόηεζεο κηαο θνηλόηεηαο νξνζεηηθώλ. "Με ηελ ΑctionΑid αζρνινύκαη γηαηί ειπίδσ ζ έλαλ θαιύηεξν θόζκν. Η ΑctionΑid πξνζεγγίδεη θαη αληηκεησπίδεη κε έλαλ κνλαδηθό ηξόπν ηε θηώρεηα, ηελ αδηθία, ηελ αληζόηεηα, ηόζν ζε ηνπηθό όζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. 15

16 18. Καηεξίλα Κπξίιε H Καηεξίλα ζπνύδαζε ζην Γηεζλώλ Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ θαη Αλάπηπμεο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Θξάθεο θαη θαηέρεη κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζηα Οηθνλνκηθά ηεο Αλάπηπμεο από ην Ηλζηηηνύην Κνηλσληθώλ πνπδώλ ηεο Υάγεο θαη ΜΒΑ από ην INSEAD. Έρεη εξγαζηεί σο ζύκβνπινο γηα δεηήκαηα ρξεκαηνδόηεζεο ηεο αλάπηπμεο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο γηα ηα Ζλσκέλα Έζλε θαη δηεζλείο νξγαληζκνύο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Αθξηθαληθή Σξάπεδα Αλάπηπμεο, Save the Children, Oxfam) ζηελ Δπξώπε θαη πέξαζε δύν ρξόληα ζηελ Αλαηνιηθή Αθξηθή πνπ εξγαδόηαλ γηα ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνύζεσλ γηα ην πλαζπηζκό γηα ηελ Δηξήλε ζηελ Αθξηθή. Έρεη πνιιέο δηεζλείο δεκνζηεύζεηο θαη έρεη εξγαζηεί ζηνλ ηνκέα ζε ρώξεο όπνπ ε ActionΑid αλαιακβάλεη δξάζε. Ζ Καηεξίλα είλαη ζήκεξα ζπλ-ηδξύηξηα ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο Artocene κε ζηόρν ηελ αμηνπνίεζε ησλ πόξσλ ηεο ηέρλεο γηα ηελ πξνώζεζε ζρεδίσλ γηα ηελ πγεία ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο. Δίλαη κέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ActionAid Διιάο από ην Σίλα Σζόληνπ Ζ Σίλα Σζόληνπ δεη ζηα Υαληά θαη ζπνύδαζε Λνγηζηηθή ζην ΣΔΗ Ζξαθιείνπ. Δξγάζηεθε σο ινγίζηξηα σο ην 2000 όηαλ δηέθνςε γηα λα αθηεξώζεη ην ρξόλν ηεο ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηώλ ηεο. Δίλαη κηα από ηηο πην αθνζησκέλεο Αλαδόρνπο ηεο ActionAid Διιάο από ηα πξώηα βήκαηά ηεο. Ζ αγάπε θαη πίζηε ηεο ζηε δνπιεηά ηεο νξγάλσζεο ηελ νδήγεζαλ λα ζπκκεηάζρεη ζην πξώην εζεινληηθό ηαμίδη ηεο ActionAid Διιάο, ην 2010, ζηελ Κέλπα, ην νπνίν αθνινύζεζαλ δύν αθόκα ηαμίδηα, ζηε Γθάλα θαη ηε Μνδακβίθε. Δίλαη πνιύ ελεξγή ζηελ πξνώζεζε ηεο ActionAid ζηελ Κξήηε θαη εθπξνζσπεί ηελ νξγάλσζε ζε εθδειώζεηο, ζηα ΜΜΔ θαη ζε ζρνιεία. Δίλαη κέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο νξγάλσζεο από ην

17 «Η αλάγθε κνπ λα θάλσ θάηη παξαπάλσ από ην λα πιεξώλσ κηα ζπλδξνκή γηα λα αιιάμεη ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζηελ παγθόζκηα θηώρεηα, ήηαλ ε αθνξκή λα αλακηρηώ πην ελεξγά ζηελ ActionAid. Πηζηεύσ πνιύ ζηε δύλακε ηεο αιιαγήο, ζηνπο λένπο θαη ζηε δύλακε ησλ γπλαηθώλ. Τν ίδην πηζηεύεη θαη ε ActionAid! Μηα κηθξή βνήζεηα ζε έλα απνκαθξπζκέλν ρσξηό ηεο Αθξηθήο πρ δελ αιιάδεη ηνλ θόζκν, αιιά είλαη κηα θαιή αξρή γηα λα αιιάμεη ε δσή πνιιώλ αλζξώπσλ θαη απηό ην πξαγκαηνπνηεί ε ActionAid.» 20.Μάξα Ψαξάθε Ζ Μάξα Φαξάθε είλαη πηπρηνύρνο ηνπ Σκήκαηνο Ξέλσλ Γισζζώλ, Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ. πνύδαζε επίζεο ζηελ Ηηαιία, ζηα Παλεπηζηήκηα ηεο Siena θαη Perugia. Χο ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο εξγάδεηαη σο δηεξκελέαο/κεηαθξάζηξηα ζε δηάθνξεο εηαηξείεο θαη νξγαληζκνύο (ηνπ δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα) θαη έρεη κεηαθξάζεη αξθεηά ινγνηερληθά βηβιία. Δίλαη Αλάδνρνο Παηδηνύ από ην 2005 θαη ε πξώηε ηεο ζηελή επαθή κε ηελ ActionAid μεθίλεζε ην 2010 όηαλ πξνζέθεξε εζεινληηθά ηηο ππεξεζίεο ηεο σο δηεξκελέαο ζηηο πξώηεο γηνξηέο Αλαδόρσλ ζηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε. πκκεηείρε ζε εζεινληηθά ηαμίδηα ηεο νξγάλσζεο ζηελ Γθάλα, ηελ Κέλπα θαη ηε Μνδακβίθε. Έρεη επίζεο επηζθεθζεί ηα πξνγξάκκαηα ηεο ActionAid ζηε Εάκπηα. Δίλαη κέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο από ην 2012 θαη εθπξνζσπεί ζπρλά ηελ ActionAid ζηα ΜΜΔ θαη ζε παξνπζηάζεηο." ρεηηθά κε ην quote, εηιηθξηλά δελ μέξσ ηη λα πξσηνπώ: Quote: "Ο ζεβαζκόο, ε δηθαηνζύλε, ε αμηνπξέπεηα θαη ε αγάπε γηα ηνλ ζπλάλζξσπν είλαη αμίεο πνπ κνπ κεηέδσζε ε νηθνγέλεηά κνπ. Σηο ίδηεο αθξηβώο αμίεο κνηξάδεηαη θαη ε ActionAid, ζηελ νπνία βξήθα κηα δεύηεξε νηθνγέλεηα. Έγηλα ActionAid γηαηί κπνξνύζα. Μνπ θαηλόηαλ αδηαλόεην λα παξακείλσ αδξαλήο." 17

18 21. Ηιίαο Γαιελόο Ο Ζιίαο Γαιελόο ζπνύδαζε Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη είλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζηηο Δξγαζηαθέο ρέζεηο & Γηνίθεζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ από ην London School of Economics and Political Science, θαζώο θαη δηδαθηνξηθνύ ζηηο Δξγαζηαθέο ρέζεηο από ην UMIST. Ο Ζιίαο αζρνιείηαη κε πξσηνβνπιίεο αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ από ην Έρεη δνπιέςεη κε αλζξώπνπο δηαθνξεηηθνύ αθαδεκατθνύ, επαγγεικαηηθνύ θαη δεκνγξαθηθνύ πξνθίι, εζηηάδνληαο ζε ζπκβνπιεπηηθή ζε πξνζσπηθό θαη νκαδηθό επίπεδν θαη ζην ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό πιάλσλ αλάπηπμεο. Δίλαη πηζηνπνηεκέλνο αμηνινγεηήο θαη coach αλαπηύζζνληαο πξνγξάκκαηα γηα κεζαία θαη πςειά ζηειέρε ζηελ Διιάδα, ηελ Κύπξν θαη ηα Βαιθάληα. Γηα πεξηζζόηεξα από 9 ρξόληα ν Ζιίαο παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζε κεγάιεο ειιεληθέο θαη πνιπεζληθέο εηαηξείεο, κε βάζε ηελ αλάιπζε θαη δηαρείξηζε ηαιέληνπ, αλάπηπμε ηθαλνηήησλ εγεζίαο θαη ηε δηακόξθσζε κηαο επξύηεξεο ζηξαηεγηθήο γηα ηνπο αλζξώπνπο. Από ην 2009 εγείηαη ηεο αλαζθόπεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ ηξόπνπ δηαθπβέξλεζεο ηνπ Γ ηεο νξγάλσζεο, ζπκβάιινληαο ζηνλ εληνπηζκό ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ βειηίσζεο θαη ζρεδηάδνληαο έλα πιάλν αλάπηπμεο θαη ελδπλάκσζεο ηνπ Γ θαη ηεο Γ. Δίλαη κέινο ηεο Γ από ην 2013 θαη ελεξγό κέινο ηεο Δπηηξνπήο Αλάπηπμεο ηνπ Γ θαη ηεο Γ ηεο ActionAid Διιάο από ην Η βησζηκόηεηα θαη δηαηεξεζηκόηεηα νπνηνπδήπνηε νηθνλνκηθνύ, θνηλσληθνύ θαη πνιηηηθνύ κνληέινπ βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο ηζόηεηαο, δηθαηνζύλεο θαη έκπξαθηεο αιιειεγγύεο. Η ΑctionAid Ειιάο έρεη κεηαηξέςεη απηή ηελ παξαδνρή ζε ζηξαηεγηθό ηεο βίσκα θαη ην πινπνηεί θαζεκεξηλά κε ηνλ πιένλ δηαπγή θαη πξννδεπηηθό ηξόπν. 18

19 22. Γηώξγνο Γηακαληόπνπινο Ο Γηώξγνο είλαη πηπρηνύρνο Ζιεθηξνιόγνο Μεραλνιόγνο θαη Μεραλνιόγνο Τπνινγηζηώλ θαη θαηέρεη κεηαπηπρηαθό ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. Από ην 2002 έρεη δνπιέςεη ζε δηάθνξεο ζέζεηο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα θαη ζήκεξα εξγάδεηαη σο Information Security manager ζηελ Cosmote. Έρεη αθηεξώζεη ρξόλν θαη ελέξγεηα ζε δηάθνξεο εζεινληηθέο δξαζηεξηόηεηεο, από ηελ παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ θαη δηάζσζεο, κέρξη ηελ δελδξνθύηεπζε. Δπίζεο έρεη πάξεη κέξνο ζε πξνγξάκκαηα θαηά ηεο θηώρεηαο. Ζ ελαζρόιεζή ηνπ κε ηελ ΑctionΑid μεθίλεζε ην 2003 όηαλ έγηλε αλάδνρνο παηδηνύ. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ζην πξώην εζεινληηθό ηαμίδη ηεο Actionaid Hellas ζηελ Κέλπα, ηνλ νδήγεζε ζην λα γίλεη έλαο θαλαηηθόο ππνζηεξηθηήο ηνπ έξγνπ ηεο νξγάλσζεο. Από ηόηε παίξλεη κέξνο ζε εζεινληηθά ηαμίδηα θαζώο θαη ζε ηνπηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Actionaid. Δίλαη κέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο νξγάλσζεο από ην 2013 θαη εθπξνζσπεί ηελ νξγάλσζε ζε εθδειώζεηο. 23. Δπαγγειία Μηρνιίηζε Ζ Δπαγγειία ζπνύδαζε Ννκηθά ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο θαη θαηέρεη κεηαπηπρηαθό ζην Οηθνλνκηθό Γίθαην από ην Παλεπηζηήκην Warwick ηεο Αγγιίαο. Δίλαη δηθεγόξνο από ην 2004 θαη εηδηθεύεηαη ζην αζηηθό θαη εκπνξηθό δίθαην. 19

20 Από θνηηήηξηα αζρνιήζεθε κε ηελ ππεξάζπηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ αλζξώπσλ θαη εμαθνινπζεί λα αθηεξώλεη ρξόλν εζεινληηθά ζε δηάθνξεο νξγαλώζεηο. Ζ ελαζρόιεζή ηεο κε ηελ ActionAid μεθίλεζε ην 2007 όηαλ έγηλε Αλάδνρνο Παηδηνύ. πκκεηείρε ζην ηαμίδη εζεινληώλ Αλαδόρσλ ζηε Ρνπάληα ην νπνίν ππήξμε νξόζεκν γηα εθείλε θαη ηελ νδήγεζε ζην λα γίλεη ελεξγή εζειόληξηα ζηελ ActionAid θαη λα εκβαζύλεη αθόκα πεξηζζόηεξν ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θάηνηθνη ηνπ αλαπηπζζόκελνπ θόζκνπ κέζσ ηνπ επόκελνπ ηαμηδηνύ ηεο ζηε Μνδακβίθε. Δίλαη κέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο νξγάλσζεο από ην Με ελέπλεπζε ζην λα αζρνιεζώ κε ηελ ActionAid ν νπζηαζηηθόο θαη άκεζνο ηξόπνο ππεξάζπηζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ε απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θηώρεηαο κε δεκηνπξγία έξγσλ ππνδνκήο έρνληαο πάληα σο γλώκνλα ην ζεβαζκό ζηελ αμία ηνπ αλζξώπνπ θαη ηνλ πνιηηηζκό ηνπ. 24. ύιβηα Ράληνπ Ζ ύιβηα Ράληνπ είλαη πηπρηνύρνο ζηηο Πνιηηηθέο Δπηζηήκεο θαη θαηέρεη κεηαπηπρηαθό ζε Δπξσπατθέο ζπνπδέο γηα εηαηξηθά ζηειέρε. Δξγάδεηαη σο βνεζόο δηνίθεζεο. Δίλαη ελεξγό κέινο ηεο λέαο νκάδαο εζεινληώλ Αctivista ηεο ActionAid Hellas από ην 2010 θαη έρεη ζπκκεηάζρεη ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο νκάδαο. Μηα από απηέο ήηαλ ην ηαμίδη ζηε Ρνπάληα γηα λα θάλεη έξεπλα ζρεηηθά κε κηθξνθαιιηεξγεηέο, γηα ηε δεκηνπξγία ληνθηκαληέξ θαη γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε πάλσ ζην ζέκα. Απνηέιεζε κάιηζηα θαη θνκκάηη ηεο νκάδαο Αctivista πνπ πήγε ζηηο Βξπμέιιεο γηα λα αζθήζεη πίεζε ζηνπο επξσβνπιεπηέο γηα ηα Βηνθαύζηκα. Δίλαη κέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο από ην "Η Actionaid κέζα από ην έξγν ηεο κνπ έρεη απνδείμεη πόζν νπζηαζηηθή θαη ξεαιηζηηθή είλαη ε αθξηθαληθή παξνηκία "Αλ ζεο λα παο γξήγνξα, πήγαηλε κόλνο ζνπ, αλ ζεο λα παο καθξπά, πήγαηλε κε παξέα". 20

21 25. Adwoa Kluvitse H Adwoa Kwateng Kluvitse ζπνύδαζε Κιηληθή Φπρνινγία ζην Παλεπηζηήκην Λεγθόλ ηεο Γθάλα. πλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηελ Δγθιεκαηνινγία θαη ζηε δηνίθεζε θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ θαη πγείαο. Ξεθίλεζε λα δνπιεύεη ζην ηκήκα Φπρνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Γθάλα, πξώηα σο βνεζόο θαζεγεηή θαη κεηά σο ιέθηνξαο. Σν 1983 μεθίλεζε λα δνπιεύεη ζηελ Αγγιία ζε έλα θαηαθύγην γηα γπλαίθεο θαη παηδηά ζύκαηα νηθνγελεηαθήο βίαο. ηε ζπλέρεηα εξγάζηεθε ζε ζέκαηα ηζόηεηαο ησλ δύν θύισλ θαη επεκεξίαο ησλ παηδηώλ από δηάθνξεο ζέζεηο. Από ην 1986 αζρνιείηαη κε ηηο γπλαίθεο θαη θνξίηζηα ηεο Αθξηθήο κέζσ ηεο νξγάλσζεο (Forward), ζηελ νπνία δηεηέιεζε δηεπζύληξηα, πνπ πξνσζεί ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζεμνπαιηθήο θαη αλαπαξαγσγηθήο πγείαο θαη δηθαησκάησλ ησλ Αθξηθαλώλ γπλαηθώλ θαη θνξηηζηώλ θαη επηθεληξώλεηαη ζηελ θιεηηνξηδεθηνκή θαη ηνπο παηδηθνύο γάκνπο. Από ην 2007 κέρξη ην 2014 δηεηέιεζε δηεπζύληξηα ηεο ActionAid Ghana. Δίλαη κέινο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηνπ Γ ηεο ActionAid Διιάο από ην

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Η Διιάδα είλαη ρώξα δηέιεπζεο θαη πξννξηζκνύ γπλαηθώλ θαη παηδηώλ, ζπκάησλ εκπνξίαο γηα ζεμoπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη αλδξώλ, γπλαηθώλ θαη παηδηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949.

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Γεκήηξεο Κ. Απνζηνιόπνπινο Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Ειζαγφγή Πξηλ αθόκε ηειεηώζεη ν Γεύηεξνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη κε αλακελόκελε ηελ ήηηα ηεο Γεξκαλίαο, νη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ: <<ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΡΑΓΔΡΦΟΡΝΣ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΠΟΡ>>

ΣΙΣΛΟ: <<ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΡΑΓΔΡΦΟΡΝΣ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΠΟΡ>> Δξγαζία ζην κάζεκα ηεο Υεκείαο ΣΙΣΛΟ: Οκάδα: Μήηζηνο Υξήζηνο, Μειηώηεο Βαζίιεο, Σζηκπνύθεο Κσλζηαληίλνο. Τπεύζπλνο Καζεγεηήο: Κνξθήο Άγγεινο 1 ν Γεληθό Λύθεην

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Σεύσορ 1 Μάπηιορ 2013 Πεπιεσόμενα Θεμαηικέρ πεπιοσέρ Γηεζλείο Δθπαηδεπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy Σν έξγν

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Απριλίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο)

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Πξνηείλεηαη κία ζεηξά εηθνζηηεζζάξσλ (24) ζαξαληαπεληάιεπησλ επεηζνδίσλ παηδηθήο εθπνκπήο κε ζέκα

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) Βερανζέροσ 22, 6ος όροφος, ΤΗΛ ΦΑΞ : 2105242386, 210 3845434, 210 3835093 gt.asgme@gmail.gr, www.goneis.org. Αζήλα 30-06-2014 ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΤΜΠΔΠΡΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ Γηεξεύλεζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζρέζε κεηαμύ δηακόξθσζεο ζρνιηθώλ απιώλ θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, κάζεζεο θαη θνηλσληθήο πγείαο καζεηώλ/ηξηώλ Ιυάννηρ Γαπίηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα