Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011"

Transcript

1

2 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα. πκηέρεη ε νξρήζηξα θαη ε ρνξωδία ηωλ Δθπαηδεπηεξίωλ. Πξνινγίδεη ε πνηήηξηα Ινπιίηα Ηιηνπνύινπ. ΑΙΘΟΤΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ 9:00 κ.κ. Έθζεζε Αξρεηαθνύ Τιηθνύ ζέκα ηε δωή θαη ην έξγν ηνπ Οδπζζέα Διύηε από ην Δζληθό Κέληξν Βηβιίνπ θαη ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ. Βξάβεπζε Γηαγωληζκνύ Σέρλεο ηωλ Δθπαηδεπηεξίωλ Νέα Παηδεία. ΑΙΘΟΤΔ - ΑΙΘΡΙΟ 9:00 κ.κ. Έθζεζε Σέρλεο (Κνιάδ θωηνγξαθία δωγξαθηθή πνίεζε) ζέκα «Διιάδα, Διεπζεξία, Διπίδα, Διύηεο» αθνξκή ηα 100 ρξόληα από ηε γέλλεζε ηνπ Οδπζζέα Διύηε. Έθζεζε βηβιίωλ ηνπ Οδπζζέα Διύηε. Λαρεηνθόξνο αγνξά δώξα, θαηαζθεπέο θαη ρξηζηνπγελληάηηθεο εθπιήμεηο. (Σα έζνδα δηαηίζεληαη ζην ζύιινγν Κηβωηόο ηνπ Κόζκνπ θαη ζηελ Κνηλωληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Υαϊδαξίνπ)

3 άββαην, 10 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ 4:00 κ.κ. 5:30 κ.κ. Θεαηξηθή Παξάζηαζε Α Γεκνηηθνύ: «Η δύλα ηεο αγάπεο» (Μαζεηέο θαη καζήηξηεο Α 1 θαη Α 3 Γεκνηηθνύ). Θεαηξηθή Παξάζηαζε Α Γεκνηηθνύ: «Σν πνληηθάθη πνπ ήζειε λ αγγίμεη έλα αζηεξάθη» (Μαζεηέο θαη καζήηξηεο Α 2 θαη Α 4 Γεκνηηθνύ). 6:45 κ.κ. «LAST CHRISTMAS» Υνξνγξαθία Αεξνβηθήο Γπκλαζηηθήο από ηνλ Α.. ΝΔΑ ΠΑΙΓΔΙΑ. 7:00 κ.κ. 7:15 κ.κ. Παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ηεο θηιαλζξωπηθήο νξγάλωζεο Κηβωηόο ηνπ Κόζκνπ από ηνλ πξεζβεπηή ηεο Υξήζην Φεξεληίλν. Θεαηξηθή Παξάζηαζε Γ Γεκνηηθνύ: «Ο θιέθηεο ηωλ αζηεξηώλ» (Μαζεηέο θαη καζήηξηεο Γ Γεκνηηθνύ). Πξνινγίδεη ε θ. Κάξλ Ρνπγγέξε. ΑΙΘΟΤΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ 5:00 κ.κ. Κηλεκαηνγξαθηθή πξνβνιή ηεο ηαηλίαο «Σν κπζηήξην ηωλ Υξηζηνπγέλλωλ». Γηα όιε ηελ νηθνγέλεηα. Παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ «Σν κπζηήξην ηωλ Υξηζηνπγέλλωλ» (Μαζεηέο θαη καζήηξηεο η Γεκνηηθνύ). «Γηαγωληζκόο Μaster Chef» Η θ. Αιεμία Αιεμηάδνπ βξαβεύεη ηα παηδηά γηα ηηο γιπθέο ρξηζηνπγελληάηηθεο δεκηνπξγίεο ηνπο. ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ ΠΑΡΑΜΤΘΟΤΠΟΛΗ 5:30 κ.κ. «Διάηε ζηελ Παξακπζνύπνιε» Υξηζηνπγελληάηηθα παξακύζηα θνύθιεο από επαγγεικαηίεο εζνπνηνύο. Δληππωζηαθόο ζπλδπαζκόο αθήγεζεο, θνύθιαο, κνπζηθήο. ΑΙΘΟΤΔ ΑΙΘΡΙΟ Με ράζεηε 4:00 κ.κ. 10:00 κ.κ. 5:00 κ.κ. Έθζεζε Σέρλεο (Κνιάδ θωηνγξαθία δωγξαθηθή πνίεζε) ζέκα «Διιάδα, Διεπζεξία, Διπίδα, Διύηεο» αθνξκή ηα 100 ρξόληα από ηε γέλλεζε ηνπ Οδπζζέα Διύηε. (Μαζεηέο θαη καζήηξηεο Γπκλαζίνπ Λπθείνπ: Αίζνπζα 1, Γεκνηηθνύ: Αίζνπζα 2) Πεξίπηεξν ελεκέξωζεο γηα ηε θηιαλζξωπηθή δξάζε ηνπ πιιόγνπ «Κηβωηόο ηνπ Κόζκνπ» (Μαζεηέο θαη καζήηξηεο ηωλ Δθπαηδεπηεξίωλ καο) Έθζεζε βηβιίνπ Σνπξλνπά θάθη (Αίζνπζα Τπνινγηζηώλ) Λαρεηνθόξνο αγνξά δώξα, θαηαζθεπέο θαη ρξηζηνπγελληάηηθεο εθπιήμεηο. (Σα έζνδα δηαηίζεληαη ζην ζύιινγν Κηβωηόο ηνπ Κόζκνπ θαη ζηελ Κνηλωληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Υαϊδαξίνπ) «Ο Αϊ-Βαζίιεο κνηξάδεη δώξα ζηα παηδηά κπξνζηά ζηε θάηλε» «Γωληά Σξηθ» (Γεμηνηερλία, επηδεμηόηεηα, εμππλάδα) Λύζε ηνλ Γξίθν «Γηαγωληζκόο Μaster Chef» γηα ηνπο κηθξνύο καο δαραξνπιάζηεο θαη ηηο κακάδεο ηνπο! Κξηηήο θαη νδεγόο ζηηο δεκηνπξγίεο ζαο ε θ. Αιεμία Αιεμηάδνπ. Έλα δωληαλό δξώλν θαληαζίαο θαη θαηαζθεπήο κπηζθόηωλ ζην όκνξθν δαραξνπιαζηείν καο. Η θ. Κάξλ Ρνπγγέξε, εζνπνηόο, ζθελνζέηεο θαη δηεπζύληξηα ηεο Λπξηθήο θελήο θνληά καο. Ο θ. Υξήζηνο Φεξεληίλνο παξνπζηάδεη ην θηιαλζξωπηθό έξγν ηεο νξγάλωζεο «Κηβωηόο ηνπ Κόζκνπ» (πλεξγείν ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ ΑΝΣ1 θνληά καο)

4 Κπξηαθή (πξωί), 11 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ 11:00 π.κ. 2:15 κ.κ. Θεαηξηθή Παξάζηαζε Μηνύδηθαι «Έλα γξάκκα γηα ηνλ Αϊ-Βαζίιε» Σα παηδηά ηνπ παηδηθνύ ζηαζκνύ θαη πξνλεπίνπ ζε εμαηξεηηθό ζεαηξηθό παηρλίδη. Θεαηξηθή παξάζηαζε: «Οη πεξηπέηεηεο ηνπ Αϊ-Βαζίιε» (Μαζεηέο θαη καζήηξηεο ηνπ Νεπηαγωγείνπ) ΑΙΘΟΤΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ 1:00 κ.κ. 4:00 κ.κ. «Υξηζηνπγελληάηηθα παξακύζηα θνύθιεο» Δληππωζηαθόο ζπλδπαζκόο αθήγεζεο, θνύθιαο, κνπζηθήο από επαγγεικαηίεο εζνπνηνύο. ΑΙΘΟΤΔ - ΑΙΘΡΙΟ 12:00 3:00 κ.κ. Έθζεζε Σέρλεο (Κνιάδ θωηνγξαθία δωγξαθηθή πνίεζε) ζέκα «Διιάδα, Διεπζεξία, Διπίδα, Διύηεο» αθνξκή ηα 100 ρξόληα από ηε γέλλεζε ηνπ Οδπζζέα Διύηε. (Μαζεηέο θαη καζήηξηεο Γπκλαζίνπ Λπθείνπ: Αίζνπζα 1, Γεκνηηθνύ: Αίζνπζα 2) Πεξίπηεξν ελεκέξωζεο γηα ηε θηιαλζξωπηθή δξάζε ηνπ πιιόγνπ «Κηβωηόο ηνπ Κόζκνπ» (Μαζεηέο θαη καζήηξηεο ηωλ Δθπαηδεπηεξίωλ καο) Έθζεζε βηβιίνπ Σνπξλνπά θάθη (Αίζνπζα Τπνινγηζηώλ) Λαρεηνθόξνο αγνξά δώξα, θαηαζθεπέο θαη ρξηζηνπγελληάηηθεο εθπιήμεηο. (Σα έζνδα δηαηίζεληαη ζην ζύιινγν Κηβωηόο ηνπ Κόζκνπ θαη ζηελ Κνηλωληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Υαϊδαξίνπ) «Ο Αϊ-Βαζίιεο κνηξάδεη δώξα ζηα παηδηά κπξνζηά ζηε θάηλε» «Γωληά Σξηθ» (Γεμηνηερλία, επηδεμηόηεηα, εμππλάδα) Λύζε ηνλ Γξίθν ΓΗΠΔΓΟ ΜΠΑΚΔΣ 2:30 κ.κ. 4:30 κ.κ. Σνπξλνπά Μπάζθεη ζπκηνρή ηεο νκάδαο κπάζθεη ηνπ ζρνιείνπ καο. (Γεκνηηθό) ΝΔΑ ΠΑΙΓΔΙΑ Α.. ΝΔΑ ΠΑΙΓΔΙΑ - 1 ν Γεκνηηθό Κνξπδαιινύ Γ.. ΠΗΓΑΟ. Σειεηή απνλνκήο βξαβείωλ. ΓΗΠΔΓΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ 12:15 κ.κ. 2:00 κ.κ. ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ 5 5 Σνπξλνπά Πνδνζθαίξνπ ζπκηνρή ηωλ νκάδωλ 5 5 ηνπ ζρνιείνπ καο. (Γεκνηηθό) ΝΔΑ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΟΜΙΛΟ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ, 1 ν Γεκνηηθό Πεξηζηεξίνπ - 1 ν Γεκνηηθό Κνξπδαιινύ. Σειεηή απνλνκήο βξαβείωλ.

5 Κπξηαθή, 11 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ 4:30 κ.κ. Θεαηξηθή Παξάζηαζε «Σν δώξν ηεο παπιωκαηνύο» (Μαζεηέο ηξηεο Β Γεκνηηθνύ) 6:15 κ.κ. 7:30 κ.κ. «Merry Christmas 2011» Υνξνγξαθία Αεξνβηθήο Γπκλαζηηθήο από ηελ πξναγωληζηηθή νκάδα ηνπ Α.. ΝΔΑ ΠΑΙΓΔΙΑ. «Mille Cherubini in Coro» Η γάιε ρνξωδία ηνπ Γεκνηηθνύ από ηηο ηάμεηο Γ, Γ, Δ θαη η εξλεύεη ηξαγνύδηα ζην πλεύκα ηωλ εξώλ. «The English Language Oscar Awards 2011» Απνλνκή πηπρίωλ Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Πιεξνθνξηθήο (Μαζεηέο καζήηξηεο Γεκνηηθνύ θαη Γπκλαζίνπ) πξόδα, ρνξεπηηθά, βίληεν θ.ά. ΑΙΘΟΤΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ 3:00 κ.κ. Κηλεκαηνγξαθηθή πξνβνιή ηεο ηαηλίαο «Ο Αϊ-Βαζίιεο κνπ». γηα όιε ηελ νηθνγέλεηα. 5:15 κ.κ. 7:15 κ.κ. Παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ «Φνλ Κνπξακπηέο ελαληίνλ Κό Μεινκαθαξόλε». (Μαζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο Γ Γεκνηηθνύ). Θεαηξηθό δξώλν από ην ζπγγξαθέα ηνπ βηβιίνπ Κπξηάθν Υαξίην. Παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ «Ρνθ Α Μπίιπ ν δνπξόο!». (Μαζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο Δ Γεκνηηθνύ). Θεαηξηθό δξώλν ηε ζπκηνρή ηεο Μαηζίιδεο Μαγγίξα. Μαδί καο ε ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ Αξγπξώ Αγγεινπνύινπ θαη ν ζπλζέηεο Σόιεο Κεηζειίδεο. ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ 7:00 κ.κ. Hip-Hop Christmas θαη Break dance από ην ηκήκα ρνξνύ ηνπ Α.. ΝΔΑ ΠΑΙΓΔΙΑ. 7:15 κ.κ. 7:30 κ.κ. 7:40 κ.κ. «Γηαζθεδάζηε ρνξεύνληαο» Υξηζηνπγελληάηηθε ρνξνγξαθία από παηδηά ηεο Γ Γεκνηηθνύ (Α κέξνο: Γ 1 ) Δπίδεημε Αγωληζηηθήο Αεξνβηθήο Γπκλαζηηθήο από αζιήηξηεο ηνπ αγωληζηηθνύ ηκήκαηνο ηνπ Α.. ΝΔΑ ΠΑΙΓΔΙΑ (Αηνκηθό Παγθνξαζίδωλ - Σξίν Κνξαζίδωλ) «Γηαζθεδάζηε ρνξεύνληαο» Υξηζηνπγελληάηηθε ρνξνγξαθία από παηδηά ηεο Γ Γεκνηηθνύ (Β κέξνο: Γ 2, Γ 3 ) Δπίδεημε TAEKWON-DO από ηνλ Α.. ΝΔΑ ΠΑΙΓΔΙΑ 8:30 κ.κ. Δπίδεημε Αγωληζηηθήο Αεξνβηθήο Γπκλαζηηθήο από αζιήηξηεο ηνπ Α.. ΝΔΑ ΠΑΙΓΔΙΑ (Αηνκηθό Κνξαζίδωλ - Σξίν Νεαλίδωλ) 8:40 κ.κ. «Η ώξα ηωλ παηδηώλ» Latin ρνξνγξαθία από ηα παηδηά ηεο Δ Γεκνηηθνύ. ΑΙΘΟΤΔ - ΑΙΘΡΙΟ 4:00 κ.κ. 10:00 κ.κ. Έθζεζε Σέρλεο (Κνιάδ θωηνγξαθία δωγξαθηθή πνίεζε) ζέκα «Διιάδα, Διεπζεξία, Διπίδα, Διύηεο» αθνξκή ηα 100 ρξόληα από ηε γέλλεζε ηνπ Οδπζζέα Διύηε. (Μαζεηέο θαη καζήηξηεο Γπκλαζίνπ Λπθείνπ: Αίζνπζα 1, Γεκνηηθνύ: Αίζνπζα 2) Πεξίπηεξν ελεκέξωζεο γηα ηε θηιαλζξωπηθή δξάζε ηνπ πιιόγνπ «Κηβωηόο ηνπ Κόζκνπ» (Μαζεηέο θαη καζήηξηεο ηωλ Δθπαηδεπηεξίωλ καο) Έθζεζε βηβιίνπ Σνπξλνπά θάθη (Αίζνπζα Τπνινγηζηώλ) Λαρεηνθόξνο αγνξά δώξα, θαηαζθεπέο θαη ρξηζηνπγελληάηηθεο εθπιήμεηο. (Σα έζνδα δηαηίζεληαη ζην ζύιινγν Κηβωηόο ηνπ Κόζκνπ θαη ζηελ Κνηλωληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Υαϊδαξίνπ)

6 «Ο Αϊ-Βαζίιεο κνηξάδεη δώξα ζηα παηδηά κπξνζηά ζηε θάηλε» «Γωληά Σξηθ» (Γεμηνηερλία, επηδεμηόηεηα, εμππλάδα) Λύζε ηνλ Γξίθν Με ράζεηε. (ΑΙΘΡΙΟ) 9:00 κ.κ. Κιήξωζε ιαρεηνθόξνπ αγνξάο θαη απόδνζε δώξωλ. 9:00 κ.κ. Η εζνπνηόο Μαηζίιδε Μαγγίξα, ε ζπγγξαθέαο Αξγπξώ Αγγεινπνύινπ θαη ν ζπλζέηεο Σόιεο Κεηζειίδεο θνληά ζηα παηδηά καο. 7:00 κ.κ. «Κάιαληα Ηπείξνπ θαη Θξάθεο» Υνξεύεη ε νκάδα παξαδνζηαθώλ ρνξώλ ηνπ ζρνιείνπ καο (Γ, Γ θαη Δ Γεκνηηθνύ). Ευχαριστούμε θερμά: Σους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς μας όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων. Σους γονείς και κηδεμόνες των Εκπαιδευτηρίων για τη στήριξη και τη βοήθειά τους. Σο φιλανθρωπικό ύλλογο «Κιβωτός του Κόσμου» Σην Κοινωνική Τπηρεσία του Δήμου Φαϊδαρίου. Σους συγγραφείς Κυριάκο Φαρίτο και Αργυρώ Αγγελοπούλου Σην κ. Αλεξία Αλεξιάδου, τον κ. Φρήστο Υερεντίνο και την κ. Κάρμεν Ρουγγέρη Σον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΣ1. Σην εταιρεία WIND HELLAS. Σους δήμους Φαϊδαρίου και Αιγάλεω. Σις εκδόσεις «ΛΙΒΑΝΗ» Σο catering «ΦΑΣΖΗΓΕΨΡΓΙΟΤ» Σο κατάστημα παιχνιδιών «ΛΑΓΟ» Σα οπτικά «ΑΡΑΘΤΜΟ» Σα οπτικά «OPTOCENTER - ΧΤΡΡΑ» Σο κοσμηματοπωλείο «Athenee» ΛΑΜΠΡΟ ΞΤΠΟΛΗΣΟ & ΤΙΟI ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΑ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΔΗΜΟΣΙΚΟ - ΓΤΜΝΑΙΟ - ΛΤΚΕΙΟ ΝΕΥΕΛΗ 1, ΑΥΑΙΑ ΦΑΪΔΑΡΙΟΤ Σηλ www. neapaideia.gr -

7 ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΙ ΥΩΡΟΙ Carousel Χριστουγεννιάτικο τρένο

8

Ευχαριστούμε... Τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς μας όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων.

Ευχαριστούμε... Τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς μας όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων. Ευχαριστού... Τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς μας όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων. Τους γονείς και κηδεμόνες των Εκπαιδευτηρίων για τη στήριξη και τη βοήθειά τους. Το φιλανθρωπικό Σύλλογο «Ελπίδα»

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν οι εκδηλώσεις:

Ακολουθούν οι εκδηλώσεις: Ακολουθούν οι εκδηλώσεις: ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / ΔΚΓΗΛΩΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 1 Αξραηνινγηθόο Υώξνο ΚΑΒΑΛΑ - (ζέαηξν) Φηιίππσλ ΘΑΟΤ Μνπζηθή εθδήισζε κε ηε ρνξσδία ηεο ηέγεο Γξακκάησλ θαη Σερλώλ

Διαβάστε περισσότερα

Greenwave festival 2014

Greenwave festival 2014 Greenwave festival 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ, ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ, ΠΡΟΒΟΛΧΝ, ΠΑΡΟΤΗΑΔΧΝ ΠΔΜΠΣΖ 18/9 6.30κ.κ. - 9.30κ.κ. ΔΚΓΖΛΩΔΗ-ΤΕΖΣΖΔΗ «Θεζζαλονίκη 2020: Ππάξη, λόγορ, θανηαζία αιπεηών και δημοηών για ηη πόλη».

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Δεκέμβπιορ 2003. (αμηί ηου «40 37» ηου Χειμεριμού Ηλιοζηαζίου)

Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Δεκέμβπιορ 2003. (αμηί ηου «40 37» ηου Χειμεριμού Ηλιοζηαζίου) Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Δεκέμβπιορ 2003 (Σωμαηείο μη κεπδοζκοπικού σαπακηήπα) Ανη. Τούζα 35 - Θεζζαλονίκη 542 50 (Γεωγ. Πλάτος 40 37, Γεωγρ. Μήκος 22 58 ) Τηλ. 2310 308686 E-mail: ofa@ofa.gr - Ιζηοζελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ Διανέμεηαι δωρεάν Δθδήισζε ζην Γεκαξρείν Νίθαηαο θαη θόςηκν ηεο πίηαο ηνπ πιιόγνπ ηελ θαηάκεζηε από θόζκν αίζνπζα ηνπ Γεκαξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 2015-2016

ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 2015-2016 ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 2015-2016 ΜΔΣ Live Tξνβατόξε ηνπ Σδνπδέππε Βέξληη άββαην 3 Οθησβξίνπ Σν Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΑΝΣΔΝΝΑ, ζπλερίδεη θαη θέηνο ηηο απεπζείαο κεηαδφζεηο κεγάισλ αξηζηνπξγεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festival@dpapxol.gov.gr Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος μας,

Διαβάστε περισσότερα

Βαρβούηειο ο δημοηικό ωδείο Πηολεμαΐδας

Βαρβούηειο ο δημοηικό ωδείο Πηολεμαΐδας Βαρβούηειο ο δημοηικό ωδείο Πηολεμαΐδας Ο Βαιεληίλνο Παηξηθίδεο ίδξπζε ην 1994 ην Βαξβνύηεην Γεκνηηθό Ωδείν Πηνιεκαΐδαο ηνπ νπνίνπ είλαη θαιιηηερληθόο δηεπζπληήο, ην 1998 ην ύιινγν Φίισλ Μνπζηθήο θαη Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο

Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο A.K. 0603 Δπώλπκν Μπνπξγνπηδήο Όλνκα Ζιίαο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα/όλνκα νκάδαο Οκάδα ζεάηξνπ ζθηώλ: Koum Kou Art Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο Παιαηόηεξν ζρήκα ηεο νκάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΦΟΡΔΧΝ, ΦΤΙΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ, ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 2013

ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΦΟΡΔΧΝ, ΦΤΙΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ, ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 2013 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΦΟΡΔΧΝ, ΦΤΙΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ, ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 2013 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ Πλεπκαηηθή πληξνθηά Λεκεζνύ ΔΚΓΗΛΧΗ/ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Απνλνκή Βξαβείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης 7 ηκήκαηα (δηπιό ηκήκα Α ηάμεο) 138 καζεηέο 8 εθπαηδεπηηθνί πξωηλήο δώλεο (δηεπζύληξηα, βνεζόο δηεπζύληξηα θαη 6 δάζθαινη) 7 εθπαηδεπηηθνί απνγεπκαηηλήο δώλεο (δηεπζύλωλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγάδεηαη ωο θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε

Δξγάδεηαη ωο θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε A.K. 0410 Δπώλπκν Γνκηδίδεο Όλνκα Απόζηνινο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα/όλνκα νκάδαο Θίαζνο θηώλ «Σα παξακύζηα ηνπ Καξαγθηόδε» Σόπνο γελλήζεωο Θεζζαινλίθε Ζκεξνκελία γελλήζεωο 10 Ινπιίνπ 1978 Ζκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

4 th Conference on Informatics in Education Η Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα

4 th Conference on Informatics in Education Η Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα 4 th Conference on Informatics in Education Η Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ Πανεπιςτιμιο Πειραιώσ, 5-7 Οκτωβρίου 2012 Δικτυακόσ τόποσ ςυνεδρίου: http://di.ionio.gr/cie/ Πρόγραμμα Σο ςυνζδριο CIE2012 διοργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΧΝ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ επηέκβξηνο 2004 Φζηλνπσξηλή Ηζεκεξία Με θεξδνζθνπηθό σκαηείν

ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΧΝ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ επηέκβξηνο 2004 Φζηλνπσξηλή Ηζεκεξία Με θεξδνζθνπηθό σκαηείν Από τον Πρόεδρο Η ΜΕΣΑΣΕΓΑΗ ΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΟΤ ΟΦΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ: Δλεκεξώλνπκε ηα κέιε, ηνπο θίινπο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Οκίινπ καο πσο από ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2004 ηα γξαθεία καο θαζώο θαη ε Αίζνπζα Πηνιεκαίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο γνλέωλ γηα ηηο αλάγθεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηεο ζύγρξνλεο νηθνγέλεηαο «Μεγαιώλνληαο καδί κε ηα παηδηά καο»

Απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο γνλέωλ γηα ηηο αλάγθεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηεο ζύγρξνλεο νηθνγέλεηαο «Μεγαιώλνληαο καδί κε ηα παηδηά καο» Απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο γνλέωλ γηα ηηο αλάγθεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηεο ζύγρξνλεο νηθνγέλεηαο «Μεγαιώλνληαο καδί κε ηα παηδηά καο» Αγαπεηνί γνλείο, Τα Πξόηππα Εθπαηδεπηήξηα Θεζζαινλίθεο βξίζθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κάπολορ Τπικολίδερ Χπύζα Μελιζζάπε Απόζηολορ Αποζηολίδερ Γεμήηπερ Αλεξόποςλορ Εωή Τζιλίκε

Κάπολορ Τπικολίδερ Χπύζα Μελιζζάπε Απόζηολορ Αποζηολίδερ Γεμήηπερ Αλεξόποςλορ Εωή Τζιλίκε Κάπολορ Τπικολίδερ Μφληκνο Αξρηκνπζηθφο ηεο Κ.Ο.Θ. Γηαθξίζεθε κε πξψηα βξαβεία ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο. Πξψηνο Μαέζηξνο ζε δηάθνξε φπεξεο ζηε Γεξκαλία θαη Οπγγαξία. Μφληκνο Αξρηκνπζηθφο ηνπ γαιιηθνχ Δζληθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΓΗΜΟΤ ΓΔΡΑΚΑ 2010

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΓΗΜΟΤ ΓΔΡΑΚΑ 2010 ΟΡΓΑΝΩΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΩΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ, ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΛΔΗΣΑΡΥΟΤ & ΑΡΗΣΔΗΓΟΤ Σ.Κ. 153 44 ΓΔΡΑΚΑ / ΣΖΛ. 210 66 19 937 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΚΑΔΛΧΒΕ ΏΠΡΕΛΕΟΤ ΜΏΨΟΤ - ΕΟΤΝΕΟΤ

ΒΚΑΔΛΧΒΕ ΏΠΡΕΛΕΟΤ ΜΏΨΟΤ - ΕΟΤΝΕΟΤ ΒΚΑΔΛΧΒΕ ΏΠΡΕΛΕΟΤ ΜΏΨΟΤ - ΕΟΤΝΕΟΤ 1 Σεηάξηε 1, Πέκπηε 2, Παξαζθεπή 3, άββαην 4, Κπξηαθή 5, Αεπηέξα 6 & Σξίηε 7 Ώπξηιίνπ Πηεξ Μπσκαξζαί: Ο γάκνο ηνπ Φίγθαξν ΘΒΏΣΡΟ ΣΟ ΜΒΓΏΡΟ ΤΜΠΏΡΏΓΧΓΔ Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ

Διαβάστε περισσότερα

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1)

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1) 2012/13 Έκδοζη 6 ΕΡΜΗΣ Διαβάστε στον Ερμή 3ο Βραβείο ζηο διαγωνιζμό «Έρεσνα από μαθηηές 2013» ζελ.1, Σσμμεηοτές ζε ζσνέδρια και διαγωνιζμούς, μαθηηικές εκδηλώζεις ζελ. 2-3, Θεαηρική παράζηαζη «Ο Πακκαλλόκαηηος»

Διαβάστε περισσότερα

4 th Conference on Informatics in Education Η Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα

4 th Conference on Informatics in Education Η Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα 4 th Conference on Informatics in Education Η Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ Πανεπιςτιμιο Πειραιώσ, 5-7 Οκτωβρίου 2012 Δικτυακόσ τόποσ ςυνεδρίου: http://di.ionio.gr/cie/ Πρόγραμμα Σο ςυνζδριο CIE2012 διοργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

e-π@ρεούλ@ Μαθητικό Ηλεκτρονικό Περιοδικό * ΣΕΤΥΟ 8* ΙΟΤΝΙΟ 2015 Β 5ο Δ Πόλεως Ρόδοσ

e-π@ρεούλ@ Μαθητικό Ηλεκτρονικό Περιοδικό * ΣΕΤΥΟ 8* ΙΟΤΝΙΟ 2015 Β 5ο Δ Πόλεως Ρόδοσ e-π@ρεούλ@ Μαθητικό Ηλεκτρονικό Περιοδικό * ΣΕΤΥΟ 8* ΙΟΤΝΙΟ 2015 http://emathisi.weebly.com/e-pirhoepsilonomicronupsilonlambda.html Β 5ο Δ Πόλεως Ρόδοσ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 *ΤΕΥΧΟΣ 8* 2 ΠΕΡΘΕΧΟΜΕΝΑ e-π@ξενύι@

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΑΡΝΑΟ. "Vespro per la Madonna del Carmelo"

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΑΡΝΑΟ. Vespro per la Madonna del Carmelo ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΑΡΝΑΟ "Vespro per la Madonna del Carmelo" Γεπηέξα 2 Ινπλίνπ 2014 Ώξα 20:30 Σελ Γεπηέξα 2 Ηνπλίνπ 2014 θαη ώξα 20:30, ε ηζηνξηθή αίζνπζα ηνπ Φηινινγηθνύ πιιόγνπ «Παξλαζζόο» ζα θηινμελήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ.

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011 Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΗΜΖ ΔΚΠΣΩΖ 1. @Roof Εεηείηαη δνινθόλνο 13/άηνκν 13/δύν άηνκα 2. Rabbithole Grimm 15 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ύνηομη περιγραθή - Απολογιζμός ηοσ προγράμμαηος κσκλοθοριακής αγωγής «Αζθαλώς Κσκλοθορώ» 2005-2009

ύνηομη περιγραθή - Απολογιζμός ηοσ προγράμμαηος κσκλοθοριακής αγωγής «Αζθαλώς Κσκλοθορώ» 2005-2009 24/11/2010 3:08:00 μμ ύνηομη περιγραθή - Απολογιζμός ηοσ προγράμμαηος κσκλοθοριακής αγωγής «Αζθαλώς Κσκλοθορώ» 2005-2009 Γιαηί ένα πρόγραμμα κσκλοθοριακής αγωγής; Tα ηξνραία αηπρήκαηα απνηεινύλ ηελ πξώηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΡΑΔΩΝ ΦΔΣΙΒΑΛ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΡΑΔΩΝ ΦΔΣΙΒΑΛ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Καθ. Δημήτριος Πογαρίδης Διευθυντής Τηλ - Fax: +302510462612 E-mail: dpogaridis@teikav.edu.gr http://iiwm.teikav.edu.gr/website/website/ ΣΟΤ 3 ΟΤ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΡΑΔΩΝ ΦΔΣΙΒΑΛ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Tν Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1994-1996 πνπδέο Στεδιαζμού & Καηαζκεσής Κοζμήμαηος ζηελ ηδησηηθή ζρνιή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1994-1996 πνπδέο Στεδιαζμού & Καηαζκεσής Κοζμήμαηος ζηελ ηδησηηθή ζρνιή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Αθξνδίηε Ενύθε Κ. Υνιέβα 39, 45221 Ησάλληλα Σει. 2651005715, 6972847376 Γελλεκέλε ζηηο 24/3/1975 Διιεληθήο ππεθνόηεηαο ΠΟΤΓΔ 1992 Απολσηήριο Λσκείοσ (4 ν Λύθεην Ησαλλίλσλ), κε βαζκό

Διαβάστε περισσότερα