ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ"

Transcript

1 ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Χρήστος Παπαστυλιανός Αθήνα, Μάρτιος

2 Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Περίληψη Η ενδιαφερόµενη κα* προσέφυγε στον Σ.τ.Π. και ζήτησε τη διαµεσολάβηση της Αρχής προς το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, µε αίτηµα τη σιωπηρή άρνηση της διοίκησης να την ενηµερώσει σχετικά µε τα αποτελέσµατα διαγωνισµού για την πρόσληψη εννέα υπαλλήλων µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον οποίο συµµετείχε. Ο Σ.τ.Π, κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπίστωσε ότι η συγκεκριµένη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού αποκλίνει από τις συνταγµατικά κατοχυρωµένες αρχές της αξιοκρατίας και διαφάνειας που διέπουν όλο το σύστηµα προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα, µετά τη συνταγµατική αναθεώρηση του Αφενός δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εξαίρεσης από τη διαδικασία του ΑΣΕΠ, αφετέρου η διαδικασία δεν τήρησε της αρχές της δηµοσιότητας και της διαφάνειας. Οι σχετικές επισηµάνσεις τέθηκαν υπόψη του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, αλλά µέχρι σήµερα δεν υπήρξε καµία ανταπόκριση εκ µέρους του Υπουργείου. Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΟΘΕΣΗΣ O Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρθρο 103 παρ 5 του Συντάγµατος και το Ν. 3094/2003, διερεύνησε την µε Α.Π. 6889/2007 αναφορά της κας*, µε την οποία ζήτησε τη µεσολάβηση της Αρχής, προκειµένου να λάβει επαρκώς αιτιολογηµένες απαντήσεις από τη ιεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης σχετικά µε το διαγωνισµό πρόσληψης εννέα υπαλλήλων µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Υπουργείο αυτό. Σύµφωνα µε το περιεχόµενο της αναφοράς η ενδιαφερόµενη υπέβαλε αίτηση και δικαιολογητικά συµµετοχής στις και ακολούθως ανέµενε την πρόσκληση για συνέντευξη ενώπιον της επιτροπής, καθώς σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση 16086/ , «οι υποψήφιοι µετά τη λήξη της προαναφερόµενης προθεσµίας θα κληθούν από τη ιεύθυνση ιοικητικού να παρουσιαστούν ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Τουριστικής Αξιολόγησης». Την 20 η Φεβρουαρίου 2007 η ενδιαφερόµενη επικοινώνησε µε τη ιεύθυνση Προσωπικού προκειµένου να πληροφορηθεί για την εξέλιξη της διαδικασίας και ενηµερώθηκε προφορικά ότι η αίτηση της δεν αξιολογήθηκε και γι αυτό το λόγο δεν κλήθηκε σε συνέντευξη. Ο Σ.τ.Π ζήτησε από την ενδιαφερόµενη να απευθυνθεί εγγράφως στη διοίκηση σχετικά µε τα ζητήµατα που έθετε µε την υποβολή της αναφοράς της. Η ενδιαφερόµενη απευθύνθηκε στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης στις µε αίτηση της και ζήτησε να πληροφορηθεί εάν από το φάκελο της είχαν χαθεί κάποια από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά καθώς επίσης και να της κοινοποιηθεί ο πίνακας επιτυχόντων σε περίπτωση που είχε ολοκληρωθεί ο διαγωνισµός. Σε απάντηση, έλαβε το µε αριθ.πρωτ. 8593/ έγγραφο από τη ιεύθυνση ιοικητικού του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, σύµφωνα µε το οποίο η ενδιαφερόµενη στερούνταν µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε γνωστικό αντικείµενο συναφές µε την προκήρυξη και ως εκ τούτου δεν κλήθηκε στη συνέντευξη. Μετά από αυτή την εξέλιξη ο Σ.τ.Π επικοινώνησε στις µε την υπηρεσία και επεσήµανε ότι η απάντηση δεν είναι πλήρης καθώς δε γίνεται καµία αναφορά στην ανάρτηση του πίνακα κατάταξης. Σε απάντηση έλαβε το µε αριθ.πρωτ / έγγραφο της αρµόδιας διεύθυνσης µε το οποίο η αρµόδια διεύθυνση ενηµερώνει τον Σ.τ.Π ότι η κατάρτιση και δηµοσίευση πίνακα κατάταξης δεν προβλέπεται από τις διατάξεις σύµφωνα µε τις οποίες έγινε ο διαγωνισµός. ηλαδή, αφενός η ενδιαφερόµενη δεν κλήθηκε στη συνέντευξη λόγω µη προσκόµισης µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, και αφετέρου σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς της διοίκησης, το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο: α) δεν καθιστούσε υποχρεωτική την ενηµέρωση της σχετικά µε 2

3 τη µη συµµετοχή της στα επόµενα στάδια του διαγωνισµού, και β) δεν προέβλεπε την κατάρτιση πίνακα επιτυχόντων ούτε την ενηµέρωση της για τα επόµενα στάδια εφόσον στερούνταν των τυπικών προσόντων που απαιτούσε ο διαγωνισµός. Β. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Η Υπουργική Απόφαση υπ.αριθ / προέβλεπε την πλήρωση εννέα (9) θέσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τη στελέχωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. H Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 25 παρ 2 του ν.3498/2006 η οποία παρέπεµπε στη διάταξη του άρθρου 16 παρ 7 του π.δ/τος 149/2005 µε την οποία προβλέφθηκε η σύσταση των ανωτέρω θέσεων. Σχετικά µε τη σύσταση εννέα (9) θέσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την πρόσληψη τους, ο Σ.τ.Π µε δύο επιστολές που απηύθυνε στις και στο γραφείο των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης κας Φάνης Πάλλης Πετραλιά και κου Άρη Σπηλιωτόπουλου επεσήµανε ότι: «Με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ 2 του ν.3498/2006 η οποία παρέπεµπε στη διάταξη του άρθρου 16 παρ 7 του π.δ/τος 149/2005, προβλέφθηκε διαδικασία πλήρωσης θέσεων για τη στελέχωση υπηρεσιών ενός Υπουργείου εκτός των διαδικασιών που προβλέπει ο ν. 2190/1994, εκτός δηλαδή της διαδικασίας που προβλέπει τη διενέργεια διαγωνισµού από το Α.Σ.Ε.Π. Η συγκεκριµένη επιλογή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης είναι εξαιρετικά αµφίβολο εάν βρίσκει έρεισµα στις διατάξεις του αναθεωρηµένου συντάγµατος που αφορούν το καθεστώς των προσλήψεων στον δηµόσιο τοµέα (άρθρα 107 παρ 3 και 118 παρ6). Με τη διάταξη του άρθρου 118παρ 6 ορίζεται ότι οι εξαιρέσεις από το σύστηµα προσλήψεων µέσω Α.Σ.Ε.Π που ίσχυαν πριν την αναθεώρηση του συντάγµατος εξακολουθούν να ισχύουν. εδοµένου του µεταβατικού και εξαιρετικού χαρακτήρα της διάταξης δεν µπορούµε να θεωρήσουµε ότι η διατύπωση της αφήνει περιθώρια για τη θέσπιση νέων εξαιρέσεων. Ο κατάλογος των εξαιρέσεων είναι συγκεκριµένος και αφορά µόνο τις εξαιρέσεις που ίσχυαν κατά το χρόνο της αναθεώρησης. Σχετικά µε τη δυνατότητα της διοίκησης να θεσπίζει νέες εξαιρέσεις από τη διαδικασία πρόσληψης µέσω Α.Σ.Ε.Π, ο Σ.τ.Π και το Α.Σ.Ε.Π έχουν ήδη διατυπώσει την αρνητική θέση τους, (βλ Ειδική Έκθεση του Σ.τ.Π για τις προσλήψεις εκτός Α.Σ.Ε.Π σ.12, διαθέσιµη στην ιστοσελίδα και ετήσια έκθεση Α.Σ.Ε.Π 2005 σ.75, διαθέσιµη στην ιστοσελίδα ww.asep.gr). Επιπλέον η διάταξη του άρθρου 103 παρ 7 εδ β που προβλέπει τη δυνατότητα πλήρωσης θέσεων µε υπαλλήλους που προσλαµβάνονται µε ειδικές διαδικασίες επιλογής, αφορά θέσεις των οποίων οι αρµοδιότητες απαιτούν εξειδικευµένες γνώσεις και, καθώς συνιστά εξαίρεση του γενικού κανόνα προσλήψεων στο δηµόσιο, που καθιερώνεται µε τη διάταξη του άρθρου 103 παρ 7 εδ.α, πρέπει να ερµηνεύεται στενά, όπως έχει ήδη γνωµοδοτήσει το Σ.τ.Ε σε µια σειρά αποφάσεων που αφορούν επεξεργασία προεδρικών διαταγµάτων σχετικά µε προσλήψεις στο δηµόσιο µετά τη συνταγµατική αναθεώρηση (βλ. πρακτικό επεξεργασίας 41/ /2002.). Επικαλούµενο αυτές τις πάγιες θέσεις για το ζήτηµα των προσλήψεων που έχει διατυπώσει, το Σ.τ.Ε κατά την επεξεργασία του π.δ/τος 149/2005 που αφορά τη διαδικασία µε την οποία έγιναν οι ανωτέρω προσλήψεις στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, έκρινε ότι η διαδικασία προσλήψεων µε ειδικές διαδικασίες επιλογής αφορούν θέσεις, «οι οποίες ως εκ της ιδιάζουσας φύσης των αρµοδιοτήτων, καθιστούν αναγκαία την πρόσληψη προσώπων µε εξειδικευµένες επιστηµονικές γνώσεις και εµπειρία, που αποδεικνύεται προσηκόντως, ιδίως µε τίτλους µεταπτυχιακών σπουδών και προγενέστερη επαγγελµατική εµπειρία και που δεν υπάρχουν στον κατά περίπτωση απαιτούµενο βαθµό µεταξύ του µόνιµου προσωπικού» «ενόψει αυτών, η διάταξη του άρθρου 16 παρ 7 του σχεδίου µε την οποία συνιστώνται θέσεις 3

4 προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου χωρίς να προβλέπονται ιδιαίτερα καθήκοντα ή αυξηµένα προσόντα ενόψει των οποίων θα µπορούσε ενδεχοµένως να δικαιολογείται η πρόσληψη προσωπικού της κατηγορίας αυτής είναι µη νόµιµη και διαγραπτέα.». Στη συγκεκριµένη περίπτωση παρά τις επισηµάνσεις του Σ.τ.Ε οι θέσεις που συστήθηκαν δεν προβλέπουν ιδιαίτερα καθήκοντα αλλά µόνο την προϋπόθεση κτήσης µεταπτυχιακού διπλώµατος. Θα πρέπει να επισηµανθεί επίσης, ότι ακόµη και στις περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπονται οι εξαιρέσεις, η διαδικασία προσλήψεων στο δηµόσιο µετά τη συνταγµατική αναθεώρηση περιβάλλεται µε µια σειρά συνταγµατικών εγγυήσεων, τις οποίες προβλέπει το άρθρο 103 παρ 7 του Συντάγµατος και η διοίκηση δεν µπορεί να αγνοήσει. Οι συνταγµατικές εγγυήσεις που περιβάλλουν το σύστηµα προσλήψεων εφεξής είναι ο σεβασµός των αρχών της διαφάνειας, της ισότητας και της αξιοκρατίας. Ο σεβασµός των αρχών αυτών επιβάλει ότι ο διορισµός σε θέσεις του ηµοσίου πρέπει να γίνεται µε κριτήρια που συνάπτονται µε την προσωπική αξία και ικανότητα των υποψηφίων, και οι υποψήφιοι πρέπει να αξιολογούνται µε αντικειµενικό σύστηµα που παρέχει εχέγγυα αµερόληπτης κρίσης, η οποία να µπορεί να καταστεί αντικείµενο ελέγχου (βλ. Σ.τ.Ε πρ.επεξ 281/2005 σ.3). Πιο συγκεκριµένα ο καθορισµός προφορικής συνέντευξης ως µέσου επιλογής δεν µπορεί να αποτελεί το µοναδικό κριτήριο αξιολόγησης των υποψηφίων, καθώς πρόκειται για ένα κριτήριο που εµπεριέχει τη µεγαλύτερη πιθανότητα υποκειµενικής κρίσης. Συνεκτιµάται επίσης και το γεγονός της θέσπισης ή µη ρυθµίσεων που θα διασφαλίζουν τη διαφάνεια της σχετικής διαδικασίας, όπως είναι η δηµοσιότητα και η σύνταξη πρακτικού µε τη διατύπωση εξατοµικευµένης κρίσης για κάθε υποψήφιο. Χωρίς τις ανωτέρω προϋποθέσεις η επιλογή υποψηφίων µέσω συνέντευξης αντίκειται στις συνταγµατικές αρχές που κατοχυρώνονται µε την διάταξη του άρθρου 103 παρ 7 του Συντάγµατος (βλ.σ.τ.ε πρ.επεξ 281/2005 σ.4). Οι προϋποθέσεις αυτές δεν τηρήθηκαν κατά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης για την πλήρωση των εννέα (9) θέσεων µε σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Επιπλέον σύµφωνα µε την απάντηση του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης στον Σ.τ.Π, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού δεν δηµοσιοποιήθηκαν επειδή «η σχετική προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού δεν προέβλεπε κατάρτιση πίνακα επιτυχόντων». Η µη ύπαρξη σχετικής πρόβλεψης δεν µπορεί να κριθεί ανεξάρτητα από τις εγγυήσεις που θεσπίζονται µε το αναθεωρηµένο σύνταγµα. Η µη κατάρτιση και δηµοσιοποίηση του πίνακα επιτυχόντων δεν συνάδει µε την αρχή της διαφάνειας και δηµιουργεί προσκόµµατα στους υποψήφιους που θα επιθυµούσαν να προσβάλουν δικαστικά τη διαδικασία καθώς οι σχετικές προθεσµίες αρχίζουν από τη χρονική στιγµή που γίνεται γνωστή στον ενδιαφερόµενο η διοικητική πράξη που τον αφορά. Ακόµη και εάν θεωρηθεί πως η διοίκηση δεν υπέχει παρόµοια υποχρέωση, καθώς η κατάρτιση του πίνακα επιτυχόντων δεν αποτελεί κανονιστική πράξη της διοίκησης αλλά σώρευση ατοµικών διοικητικών πράξεων, από τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του ο Σ.τ.Π δεν προκύπτει ότι κοινοποιήθηκαν στους συµµετέχοντες ατοµικά τα αποτελέσµατα που τους αφορούν. Ειδικότερα όσοι εκ των συµµετεχόντων απορρίφθηκαν στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας λόγω έλλειψης τυπικών προσόντων δεν ενηµερώθηκαν παρά µόνο µετά από όχληση προς την υπηρεσία, τα δε αποτελέσµατα µετά το στάδιο της συνέντευξης, σύµφωνα µε την απάντηση του Υπουργείου είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων «εφόσον έχουν έννοµο συµφέρον». Όπως δηλαδή προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου, όσοι εκ των συµµετεχόντων στη συνέντευξη δεν επιλέχθηκαν, δεν ενηµερώθηκαν αλλά µπορούν εάν ενδιαφερθούν να πληροφορηθούν τα αποτελέσµατα. Ο Σ.τ.Π έχει ήδη επισηµάνει µε την ανωτέρω αναφερόµενη ειδική έκθεση τις ατέλειες των διαδικασιών πρόσληψης εκτός Α.Σ.Ε.Π. Πιο συγκεκριµένα έχει επισηµάνει (σ.77-78) ότι στις προσλήψεις εκτός Α.Σ.Ε.Π, δεν εξασφαλίζεται µε συγκεκριµένο τρόπο η τήρηση των αρχών 4

5 και εγγυήσεων που πρέπει να διέπει κάθε σύστηµα προσλήψεων (αρχές διαφάνειας και αξιοκρατίας που κατοχυρώνονται µε τη διάταξη του άρθρου 103 παρ 7 του αναθεωρηµένου συντάγµατος). Ο τρόπος κατάρτισης των προκηρύξεων, όπως αποδεικνύει και η συγκεκριµένη περίπτωση, µολονότι αυτές θέτουν τις βάσεις για τα επόµενα στάδια της διαδικασίας δεν συνάδει µε τις υποχρεώσεις της διοίκησης που απορρέουν από το σεβασµό αυτών των αρχών. Επιπλέον θίγεται η αξιοπιστία των επιλογών και προσβάλλονται συνταγµατικά κατοχυρωµένα δικαιώµατα (αρχή της ισότητας, το δικαίωµα αναφοράς) όταν δεν προβλέπεται ή ρητά δεν παρέχεται η δυνατότητα ένστασης. Στη συγκεκριµένη περίπτωση µάλιστα εκτός από την παράλειψη της προκήρυξης να προβλέψει τη δυνατότητα επιβολής ενστάσεων, και ο τρόπος ενηµέρωσης των συµµετεχόντων δε διασφάλισε τη δυνατότητα τους να ασκήσουν απρόσκοπτα το δικαίωµα δικαστικής προστασίας, καθώς η προκήρυξη δεν προέβλεπε την κατάρτιση και ανάρτηση πίνακα επιτυχόντων. Έχοντας µάλιστα εξαντλήσει τα περιθώρια διαµεσολάβησης σε υπηρεσιακό επίπεδο ο Σ.τ.Π κάλεσε τους διαδοχικά αρµόδιους υπουργούς να επιληφθούν της υπόθεσης και να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε α) να δηµοσιοποιηθούν τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού β) να παρασχεθούν στους υποψήφιους που απέτυχαν όλα τα στοιχεία που αφορούν την εξατοµικευµένη κρίση της επιτροπής σχετικά µε τους λόγους µη επιλογής που τους αφορούν και γ) να αποφευχθούν στο µέλλον παρόµοια προβλήµατα που πλήττουν το κύρος και τη διαδικασία της επιλογής προσωπικού». Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης αγνόησε τις επισηµάνσεις της Αρχής καθώς δεν απάντησε στις προαναφερόµενες επιστολές, ούτε παρείχε την ενδιαφερόµενη καµία περαιτέρω πληροφόρηση σχετικά µε τον πίνακα επιτυχόντων. 5

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Επιβολή τόκων υπερηµερίας και µη έγκαιρη άρση υποθήκης από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων σε δικαιούχους στεγαστικών δανείων Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 89 ΓΕΝΙΚEΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 89 ΓΕΝΙΚEΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 89 ΓΕΝΙΚEΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 90 ΟΨΕΙΣ ΚΑΚΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 91 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 91 ΕΙ ΙΚΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 91 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

42/2010 πρακτικό επεξεργασίας (Ε Τµήµα)

42/2010 πρακτικό επεξεργασίας (Ε Τµήµα) Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7.9.2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων. 14/4/2010 Σύµφωνα µε το 42/2010

Διαβάστε περισσότερα

90 ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 90 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ 2007

90 ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 90 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 89 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 89 ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ 90 ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 90 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

κρατους-πολιτη Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κρατους-πολιτη Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 99 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 100 Η οικονομική κρίση: προβλήματα και ευκαιρίες 102 Οικονομικές δραστηριότητες και σχέσεις κράτους πολιτών 102 Το δημόσιο ως αποδέκτης της επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη. ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 Ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις»)

Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη. ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 Ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις») Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 Ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις») Θέμα: Μη έγκαιρη και εμπεριστατωμένη απάντηση σε αίτημα διαγωνιζόμενου για την παραβίαση των αρχών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3)

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Οι εκτός ελέγχου του ΑΣΕΠ διαδικασίες Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Τροποποίηση διατάξεων του Κώ- δικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υ-

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Τροποποίηση διατάξεων του Κώ- δικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υ- ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υ- παλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ (ν. 3528/2007) - Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2009. Α ΜΕΡΟΣ: Περιγραφή στοιχείων

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2009. Α ΜΕΡΟΣ: Περιγραφή στοιχείων Α ΜΕΡΟΣ: Περιγραφή στοιχείων ΠΡΟΛΟΓΟΣ- ΣΥΝΟΨΗ Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στη λειτουργία του ΑΣΕΠ κατά το ημερολογιακό έτος 2009. Συντάχθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Σ Υ Ν Ο Ψ Η

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΠΡΟΛΟΓΟΣ- ΣΥΝΟΨΗ Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στη λειτουργία του ΑΣΕΠ κατά το ημερολογιακό έτος 2008. Συντάχθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ)

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ) ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διάκριση - Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (άρθρο 648 επ. Α.Κ.) διακρίνεται από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρµογές ηµοσίου δικαίου

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρµογές ηµοσίου δικαίου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρµογές ηµοσίου δικαίου «Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΟ ΦΥΛΩΝ» ΕΠΩΝΥΜΟ: ΦΙΛΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΣΤΑΜΑΤΙΑ Α.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Η παρούσα ειδική έκθεση αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2009 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/5740/29-09-2009 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική έκθεση προτάσεων. προς το Υπουργείο Εσωτερικών

Συνοπτική έκθεση προτάσεων. προς το Υπουργείο Εσωτερικών Συνοπτική έκθεση προτάσεων προς το Υπουργείο Εσωτερικών Ιούλιος 2012 Αθήνα, 25 Ιουλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1000.2/26607/2012 Προς τον Υπουργό Εσωτερικών Κύριο Ευριπίδη Στυλιανίδη Σταδίου 27 101 83 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση της Εθνικής Συµµετοχής επισήµανση των κυριότερων γεγονότων από όλα τα τµήµατα της Μελέτης, µε ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία που µπορεί να

Επισκόπηση της Εθνικής Συµµετοχής επισήµανση των κυριότερων γεγονότων από όλα τα τµήµατα της Μελέτης, µε ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία που µπορεί να Κατάχρηση του δικαιώµατος για οικογενειακή επανένωση: γάµοι συµφέροντος και ψευδείς δηλώσεις πατρότητας Εθνική Συµµετοχή: Ελλάδα Ευρωπαϊκό ίκτυο Μετανάστευσης 2012 1 ΜΕΛΕΤΗ Ε Μ 2012 Κατάχρηση του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση δηµόσιου χρέους και οι πρόσφατες νοµοθετικές ρυθµίσεις για το οικιστικό περιβάλλον Η εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη

Η κρίση δηµόσιου χρέους και οι πρόσφατες νοµοθετικές ρυθµίσεις για το οικιστικό περιβάλλον Η εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Η κρίση δηµόσιου χρέους και οι πρόσφατες νοµοθετικές ρυθµίσεις για το οικιστικό περιβάλλον Η εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη. Φιλιππάκη, ικηγόρος, Ειδική Επιστήµονας στον Συνήγορο του Πολίτη Μ Ε «Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 Μέρος Α - Το ιοικητικό Συµβούλιο και τα Μέλη του... 4-9 1. Ρόλος και Αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ίση Μεταχείριση. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2011 (άρθρο 20, παράγρ. 3 του Ν. 3304/2005) ΟΨΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ίση Μεταχείριση. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2011 (άρθρο 20, παράγρ. 3 του Ν. 3304/2005) ΟΨΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ Ίση Μεταχείριση ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2011 (άρθρο 20, παράγρ. 3 του Ν. 3304/2005) ΟΨΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ισότητας των Φύλων

Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧEIΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧEIΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧEIΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Α Θ Η Ν Α - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ς ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Άρνηση χορήγησης στοιχείων σχετικών µε την αποκατάσταση της βλάβης του οδοστρώµατος κατόπιν θανατηφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2010. Α ΜΕΡΟΣ: Περιγραφή στοιχείων

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2010. Α ΜΕΡΟΣ: Περιγραφή στοιχείων Α ΜΕΡΟΣ: Περιγραφή στοιχείων ΠΡΟΛΟΓΟΣ- ΣΥΝΟΨΗ Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στη λειτουργία του ΑΣΕΠ κατά το ημερολογιακό έτος 2010. Συντάχθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Α- Γενικά

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Α- Γενικά ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» Α- Γενικά Το νομοσχέδιο διαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

ÔÌÔıÂÙÈÎ, ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎ Î È ÔÚÁ ÓˆÙÈÎ appleúôù ÛÂÈ

ÔÌÔıÂÙÈÎ, ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎ Î È ÔÚÁ ÓˆÙÈÎ appleúôù ÛÂÈ Â ÔÚÈÛÌ ÓÂ appleâúèappleùòûâè ÙÔ ÈÛ ÔÓ ÓÔÌÈÎfi Î ıâûùò appleú appleâè Ó ÌÂÙ ÏËıÂ Î È Ó Û ÌappleÏËÚˆıÂ ÌÂ Ó Â È Ù ÍÂÈ. Â ÏÏÂ appleâúèappleùòûâè ÚÂÈ ÂÙ È ÂÎÛ Á ÚÔÓÈÛÌfi ÙË ÈÔÈÎËÙÈÎ appleú ÎÙÈÎ. ÔÌÔıÂÙÈÎ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Το μέρος του Υπαλληλικού Κώδικα στο οποίο εντάσσονται οι διατάξεις για τα πειθαρχικά παραπτώματα, οι πειθαρχικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόµου «Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το σχέδιο νόµου,

Διαβάστε περισσότερα