Αθήνα, 23 Ιουνίου 2015 Αριθ. Πρωτ. Φ /24723/2015 Ειδικοί Επιστήµονες: Αγγελική Μποσδογιάννη άφνη Φιλιππάκη. Προς:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, 23 Ιουνίου 2015 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1300.2/24723/2015 Ειδικοί Επιστήµονες: Αγγελική Μποσδογιάννη άφνη Φιλιππάκη. Προς:"

Transcript

1 Αθήνα, 23 Ιουνίου 2015 Αριθ. Πρωτ. Φ /24723/2015 Ειδικοί Επιστήµονες: Αγγελική Μποσδογιάννη άφνη Φιλιππάκη Προς: κ. Γιάννη Τσιρώνη Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Μεσογείων 119, Αθήνα κ. Ευάγγελο Καπετάνιο Γ.Γ Συντονισµού Αποβλήτων Υπουργείο Εσωτερικών Ευαγγελιστρίας 2 & Μητροπόλεως 10563, Αθήνα Θέµα: Το νέο Εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων. Αξιότιµε κ. Υπουργέ, Αξιότιµε κ. Γενικέ Γραµµατέα, Σε συνέχεια της πρόσφατης δηµόσιας διαβούλευσης που διενεργήθηκε αναφορικά µε την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου ιαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣ Α) και την επικείµενη κατάθεσή του στη Βουλή ο Συνήγορος του Πολίτη, επιθυµεί, στο πλαίσιο του διαµεσολαβητικού του ρόλου, να θέσει υπόψη σας συγκεκριµένα ζητήµατα. Από την έναρξη λειτουργίας του, ο Συνήγορος του Πολίτη, έχει δεχθεί σηµαντικό αριθµό αναφορών, από διάφορες περιοχές της χώρας, µε τις οποίες ζητήθηκε η παρέµβασή του για την προστασία του περιβάλλοντος από πράξεις ή παραλείψεις της διοίκησης στα διάφορα στάδια της διαχείρισης τόσο των βιοµηχανικών όσο των αστικών στερεών αποβλήτων. Όσον αφορά στη διαχείριση των βιοµηχανικών και λοιπών αποβλήτων, η Ανεξάρτητη Αρχή έχει επανειληµµένα τονίσει την ανάγκη για την ολοκληρωµένη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, µε πρόβλεψη χώρων τελικής διάθεσης στη χώρα, καθώς κατά τη διερεύνηση σχετικών αναφορών προέκυψε η άµεση συσχέτιση της έλλειψης χώρων τελικής διάθεσης α) µε τη µη ορθή διαχείριση των επικίνδυνων στερεών και υγρών αποβλήτων πέραν των βιοµηχανικών υγρών αποβλήτων και β) µε την ανεξέλεγκτη διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων µε αποτέλεσµα σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και σηµαντική ρύπανση και υποβάθµιση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Ωστόσο ο µεγαλύτερος αριθµός των υποθέσεων, που διερεύνησε και διερευνά ο ΣτΠ, αφορά στην ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αστικών αποβλήτων, τη συνακόλουθη συστηµατική υποβάθµιση του περιβάλλοντος και την πρόκληση πυρκαγιών. Επίσης, στις σχετικές αναφορές που υποβλήθηκαν στην Αρχή περιλαµβάνονται περιπτώσεις στις οποίες οι πολίτες διαµαρτύρονται για τις πραγµατικές και νοµικές πληµµέλειες που συναντώνται, ιδιαίτερα συχνά, κατά τη διαδικασία χωροθέτησης των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και των σταθµών µεταφόρτωσης απορριµµάτων (ΣΜΑ), καθώς και τις διοικητικές παραλείψεις κατά την κατασκευή και τη λειτουργία χώρων υγειονοµικής ταφής Χαλκοκονδύλη 17, Αθήνα Τηλ: Φαξ:

2 απορριµµάτων (ΧΥΤΑ). Επιπλέον, σοβαρό είναι το ζήτηµα της µη τήρησης των περιβαλλοντικών όρων κατά τη λειτουργία υφιστάµενων έργων διαχείρισης απορριµµάτων (ΧΥΤΑ, ΣΜΑ) γεγονός το οποίο αφενός δηµιουργεί στην κοινή γνώµη αµφιβολία ως προς τις υφιστάµενες τεχνολογικές δυνατότητες για την κατασκευή αντίστοιχων έργων µε ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον και αφετέρου εντείνει την κοινωνική αντίδραση στην προσπάθεια χωροθέτησης νέων έργων. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει, από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, αναδείξει στις Ετήσιες Εκθέσεις (ΕΕ) του το ζήτηµα της πληµµελούς διαχείρισης των αποβλήτων. Ειδικότερα, στην Ετήσια Έκθεση του 2004 προέβη σε καταγραφή, αφενός µεν των προβληµάτων που συνεπάγεται η µη σχεδιασµένη απόρριψη των στερεών αστικών αποβλήτων και αφετέρου των ελλείψεων, παραλείψεων και πληµµελειών εφαρµογής του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου κατά τη διαδικασία χωροθέτησης των έργων διαχείρισής τους και υπέβαλε συγκεκριµένες προτάσεις. Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη θα ήθελε να σας ενηµερώσει για τις διαπιστώσεις στις οποίες έχει καταλήξει σχετικά µε την κατάρτιση του νέου ΕΣ Α, αλλά και µε τις διατυπωµένες απόψεις του σχετικά µε το ζήτηµα της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων. Ειδικότερα, σχετικά µε τα ζητήµατα: της µη επίτευξης του επιθυµητού στόχου της ανακύκλωσης, της λειτουργίας χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων (ΧΑ Α), της µη υλοποίησης των έργων τελικής διάθεσης των εγκεκριµένων ΠΕΣ Α, της προσωρινής διάθεσης αποβλήτων εγκατάστασης δεµατοποιητών, της διαιώνισης του προβλήµατος της λειτουργίας ΧΑ Α µε την επίκληση λόγων ανωτέρας βίας αλλά και συνεπακόλουθα τη διάθεση απορριµµάτων στο ΧΥΤΑ Φυλής, της παράβασης των περιβαλλοντικών όρων κατά τη λειτουργία των υφιστάµενων έργων διαχείρισης στερεών αστικών αποβλήτων. 1.Ανακύκλωση Το νέο Εθνικό Σχέδιο ιαχείρισης Αποβλήτων, το οποίο τίθεται σε εφαρµογή του άρθρου 27 του Ν. 4042/2012, που ενσωµατώνει το άρθρο 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, δίνει έµφαση στη χωριστή συλλογή ανακυκλώσιµων υλικών σε διακριτά ρεύµατα. Σύµφωνα µε αυτό, επιβάλλεται ορθά, κατά την κρίση της Αρχής, η λήψη µέτρων για την προώθηση ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας µε την καθιέρωση χωριστής συλλογής αποβλήτων. Σηµειώνεται ότι µε τον ισχύοντα Εθνικό και Περιφερειακό Σχεδιασµό ιαχείρισης (ΚΥΑ 50910/2727/ ) είχαν ήδη προσδιοριστεί οι γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, οι οποίες είναι η πρόληψη ή και µείωση της παραγωγής, η αξιοποίηση µε ανακύκλωση, η περιβαλλοντικά ασφαλής διαχείριση, η χρησιµοποίηση ως πηγή ενέργειας, η περιβαλλοντικά αποδεκτή και ασφαλής διάθεση, η ενθάρρυνση της ορθολογικής οργάνωσης και ολοκληρωµένης διαχείρισης, η δηµιουργία εθνικού δικτύου εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων και η κατάρτιση εθνικής στατιστικής αποβλήτων. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει ήδη επισηµάνει στην ΕΕ 2004 ότι η εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης προϋποθέτει αλλαγή του συστήµατος διαχείρισης στην κατεύθυνση όχι µόνο της αξιοποίησης των αποβλήτων µε ανακύκλωση, επαναχρησιµοποίηση και ανάκτηση ενέργειας, αλλά κυρίως την πρόληψη ή και µείωση της παραγωγής αποβλήτων µε την ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών, το σχεδιασµό και τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που συµβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των παραγόµενων αποβλήτων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο εγκεκριµένο Εθνικό Σχέδιο ιαχείρισης. Οι στόχοι αυτοί υπερβαίνουν προφανώς το αίτηµα της δηµιουργίας ΧΥΤΑ που συχνά ανάγεται από τους φορείς σχεδιασµού στην Ελλάδα σε πρωταρχικό και µοναδικό µέληµα. 2

3 Ωστόσο, µετά την παρέλευση δέκα και πλέον ετών, ο Συνήγορος έχει διαπιστώσει, µέσω της διερεύνησης σχετικών αναφορών, ότι είναι δύσκολη η επίτευξη του στόχου της ριζικής αναβάθµισης της ανακύκλωσης. Ειδικότερα διαπιστώνεται ότι, κατά παράβαση των σχετικών νοµοθετικών διατάξεων, αρκετοί είναι οι ήµοι οι οποίοι δεν είναι συνδεδεµένοι µε συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης, δεν έχουν ολοκληρωµένα σχέδια για την ανακύκλωση και δεν διαθέτουν επαρκές δίκτυο για την αποκοµιδή των ανακυκλώσιµων υλικών, ενώ τα υφιστάµενα ποσοστά ανακύκλωσης µε τα εφαρµοζόµενα συστήµατα ιαλογής στην Πηγή που, κατά δήλωση κάποιων ήµων επιτυγχάνονται, υπολείπονται κατά πολύ από τους στόχους που έχουν τεθεί από την οδηγία 2008/98/ΕΚ και το ν. 4042/2012. Πέραν τούτων δε, έχει διαπιστωθεί από εκθέσεις αυτοψίας των αρµόδιων υπηρεσιών ότι γίνεται διάθεση σε ΧΑ Α και ΧΥΤΑ ανακυκλώσιµων προϊόντων (π.χ διάθεση σε ΧΑ Α συγκεντρωµένης ποσότητας κουτιών αλουµινίου, αποβλήτων Ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού). Συνεπώς, σύµφωνα µε την εµπειρία της Αρχής, έχουν αναδειχτεί διαχρονικά οι δυσκολίες για την αξιοποίηση των αποβλήτων µε ανακύκλωση, µε αποτέλεσµα να τίθεται εν αµφιβολία η επίτευξη των τιθέµενων στόχων στο νέο ΕΣ Α για το προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα. 2. Χώροι Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ Α) Υπενθυµίζεται ότι το 2005 το Ευρωπαϊκό ικαστήριο ( ΕΚ) καταδίκασε την Ελλάδα για τη λειτουργία µη ελεγχόµενων χώρων ταφής αποβλήτων. Ειδικότερα, µε την απόφαση της 6 ης Οκτωβρίου 2005 (υπόθεση C-502/03) το δικαστήριο καταδίκασε τη Ελλάδα διότι παρέβη τις υποχρεώσεις της σύµφωνα µε την Οδηγία 75/442/ΕΟΚ περί των στερεών αποβλήτων, καλώντας τη χώρα µας να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα. Μετά την ως άνω καταδικαστική απόφαση του ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Ελληνικές Αρχές επανειληµµένα δεσµεύτηκαν για το κλείσιµο και την αποκατάσταση του συνόλου των ΧΑ Α, θέτοντας αποκλειστικές προθεσµίες (έως το τέλος του 2007, στη συνέχεια ως το τέλος του 2008, µετά έως τις 16 Ιουλίου 2010 και κατόπιν έως 1 Ιουλίου 2011, οι οποίες δυστυχώς παρήλθαν άκαρπες). Πρόσφατα, το εκέµβριο του 2014, το ΕΚ µε απόφασή του επιδίκασε την επιβολή χρηµατικού προστίµου κατά της χώρας µας µε το αιτιολογικό της παράβασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κοινοτική οδηγία «περί των στερεών αποβλήτων» και της µη εφαρµογής της προγενέστερης ως άνω απόφασής του. Κατά συνέπεια, δέκα χρόνια µετά, παρά την πρόοδο που έχει σηµειωθεί, το πρόβληµα της διαχείρισης των απορριµµάτων, καθώς και της λειτουργίας των ΧΑ Α εξακολουθεί να υφίσταται. Στο νέο Εθνικό Σχέδιο ιαχείρισης Αποβλήτων προβλέπεται πρόγραµµα παύσης λειτουργίας και αποκατάστασης των υπολειπόµενων Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων της χώρας. Επιπλέον διαπιστώνεται ότι τα προβλήµατα έχουν πλέον περιοριστεί σε συγκεκριµένες περιοχές, καθώς και ότι το πρόγραµµα αποκατάστασης αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του Ωστόσο, ο Συνήγορος του Πολίτη, από τη µέχρι σήµερα εµπειρία του, έχει διαπιστώσει ότι αρκετοί ΧΑ Α παραµένουν ακόµη σε λειτουργία. Η συνήθης πρακτική διαχείρισης που ακολουθείται είναι η ανεξέλεγκτη εναπόθεση των στερεών αποβλήτων, ενώ η υγειονοµική ταφή έχει όλως περιορισµένη εφαρµογή, κατά παράβαση της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας. Σε ορισµένες περιπτώσεις υφίσταται παντελής έλλειψη των ενδεδειγµένων µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος από τη λειτουργία των ΧΑ Α και των σχετικών µέτρων πρόληψης και αντιµετώπισης πυρκαγιών, µε συνέπεια την εκδήλωση σηµαντικού αριθµού πυρκαγιών είτε λόγω αυτανάφλεξης απορριµµάτων είτε λόγω εσκεµµένης ανεξέλεγκτης καύσης (π.χ. ΧΑ Α σε Κρανίδι, Κιάτο Κορινθίας, Εύδηλος Ικαρίας) Επίσης, διαπιστώθηκε ολιγωρία εκ µέρους των ΟΤΑ, στα διοικητικά όρια των οποίων λειτουργούν ΧΑ Α, για το κλείσιµο των εν λόγω χώρων, την εκπόνηση της µελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης και την υλοποίηση της αποκατάστασής τους. Σε ορισµένες υποθέσεις µάλιστα και παρά την ύπαρξη ακυρωτικών δικαστικών αποφάσεων η διοίκηση εµµένει στη διατήρηση των ΧΑ Α. Τέλος, στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται παραβίαση της 3

4 περιβαλλοντικής νοµιµότητας µείζον είναι το πρόβληµα της συστηµατικής αποχής των ελεγκτικών αρχών από την επιβολή των προβλεπόµενων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων στους υπεύθυνους ήµους. Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι κάποιοι ήµοι, κατόπιν της αναγκαστικής παύσης των υφιστάµενων ΧΑ Α, προέβησαν στη δηµιουργία καινούργιων ΧΑ Α, λόγω της έλλειψης χώρου για τη διαχείριση των απορριµµάτων τους. Ειδικότερα, προέβησαν σε αγορά, ενοικίαση ή/και σε αµφιβόλου νοµιµότητας δέσµευση χώρου, για να χρησιµοποιηθεί και να λειτουργήσει ως «χωµατερή» ( π.χ. Κοσσίνι στην Τήνο, Μπρέξιζα στην Νέα Μάκρη, Αγ. Κωνσταντίνο Φθιώτιδας). Η πρακτική αυτή των ΟΤΑ, χωρίς προηγουµένως να έχουν τηρηθεί οι νόµιµες διαδικασίες, έχει ως αποτέλεσµα τη διαιώνιση του προβλήµατος. Σε άλλες τέλος περιπτώσεις η Αρχή έχει διαπιστώσει ότι σε συγκεκριµένες περιοχές της χώρας το υφιστάµενο πρόβληµα της διαχείρισης των απορριµµάτων αναβιώνει µετά την πάροδο πολλών ετών. Ειδικότερα, ενώ υποβλήθηκαν αναφορές για τη διαχείριση των απορριµµάτων σε συγκεκριµένες περιοχές (π.χ. το 2003 και το 2005), τα τελευταία 2-3 χρόνια κατατίθενται εκ νέου διαµαρτυρίες για τις ίδιες περιοχές, σχετικά µε την επαναλειτουργία ΧΑ Α. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη σε βάθος χρόνου ολιγωρία και αδυναµία εκ µέρους των αρµόδιων αρχών για το σταδιακό περιορισµό των εν λειτουργία ΧΑ Α και την ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων. 3. Μη υλοποίηση των έργων τελικής διάθεσης των εγκεκριµένων ΠΕΣ Α Επειδή η εξέλιξη των διαδικασιών αποκατάστασης των ΧΑ Α σχετίζεται άµεσα µε την κατασκευή των ΧΥΤΑ/έργων διαχείρισης απορριµµάτων ή κάποιου χώρου τελικής διάθεσης υπολειµµάτων, κρίσιµη είναι η καθυστέρηση που διαπιστώθηκε, σε αρκετές περιπτώσεις, εφαρµογής των εγκεκριµένων σχεδίων διαχείρισης και της υλοποίησης των έργων επεξεργασίας των ΑΣΑ, καθώς δεν έχει προχωρήσει η περιβαλλοντική αδειοδότηση, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι µελέτες και δεν έχουν δηµοπρατηθεί τα έργα. Επιπλέον, σοβαρό πρόβληµα δηµιουργούν οι παραλείψεις και ιδίως η τακτική της διοίκησης να προεπιλέγει τους χώρους κατά τη διαδικασία χωροθέτησης των έργων διαχείρισης των ΑΣΑ, χωρίς ουσιαστική αξιολόγηση των διαθέσιµων εναλλακτικών λύσεων, που οδήγησαν σε πολλές περιπτώσεις στην ακύρωση των σχετικών διοικητικών πράξεων. Τα κριτήρια καταλληλότητας χώρου, όπως αυτά ορίζονται στην εθνική και κοινοτική νοµοθεσία σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι ικανοποιητικά, διότι συχνά δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξασφάλιση της κοινωνικής αποδοχής του έργου, που αποτελεί, κατ εξοχήν, κριτήριο σκοπιµότητας. Ταυτόχρονα, εξαλείφονται τα περιβαλλοντικά κριτήρια, τα οποία συνδέονται άµεσα µε την καταλληλότητα του χώρου. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα χώροι που βρίσκονται εντός περιοχών που υπόκεινται σε δεσµεύσεις εκ του νόµου (ευαίσθητες περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι) και οι οποίοι, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα αποκλείονται εξ αρχής από τη διαδικασία επιλογής, να προκρίνονται έναντι άλλων. Πάντως, σηµειώνεται, ότι το θέµα της χωροθέτησης και κατασκευής ΧΥΤΑ, που δεν αποτελεί παρά µία µόνον από τις παραµέτρους του συστήµατος διαχείρισης, έχει αναχθεί από τους φορείς σχεδιασµού, σε µοναδικό στόχο ενδιαφέροντος. Κατά συνέπεια, το πρόβληµα της λειτουργίας των ΧΑ Α παραµένει διότι, κατά την άποψη της Αρχής, δεν έχουν ολοκληρωθεί τα προβλεπόµενα έργα τελικής διάθεσης των εγκεκριµένων ΠΕΣ Α. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, εξ αιτίας των καθυστερήσεων που ανέκυψαν διαχρονικά στη χωροθέτηση των έργων ασφαλούς διάθεσης που προβλέπονταν από το αρχικά εγκεκριµένο ΠΕΣ Α (το 2004), κανένας ΧΥΤΑ δεν λειτουργεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (ο ΧΥΤΑ του Κιάτου είναι κορεσµένος και του Ξυλοκάστρου είναι µικρής χωρητικότητας), µε αποτέλεσµα η διάθεση των απορριµµάτων να γίνεται σε ΧΑ Α. Σηµειώνεται ότι ακόµη και στις περιπτώσεις των νησιών του Β. και Ν. Αιγαίου δεν έχουν υλοποιηθεί τα προβλεπόµενα από τους αντίστοιχους εγκεκριµένους ΠΕΣ Α έργα, παρότι αυτά ήταν έργα χαµηλής περιβαλλοντικής όχλησης (διαλογή στην πηγή, κοµποστοποίηση βιοαποδοµήσηµων και ΧΥΤΥ περιορισµένης χωρητικότητας). Καταλήγοντας, ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιµά ότι πρέπει να ολοκληρωθούν τα προβλεπόµενα έργα τελικής διάθεσης των εγκεκριµένων ΠΕΣ Α, ιδίως στις περιπτώσεις που αφορούν «ώριµα» έργα, που µπορούν να ξεκινήσουν άµεσα να εκτελούνται. Οι 4

5 περιπτώσεις αυτές περιλαµβάνουν και τα έργα, για τα οποία έχει κριθεί η νοµιµότητά τους από τα αρµόδια δικαστήρια. Υπενθυµίζουµε ότι σύµφωνα µε την νοµολογία (απόφαση 1151/07 ΣτΕ) 1, που κρίθηκε σύµφωνα µε τον ισχύοντα ΕΣ Α, η µείωση των παραγόµενων απορριµµάτων συνολικά µπορεί να επιτευχθεί µε την ανάκτηση υλικών και την αξιοποίηση απορριµµάτων από µονάδες προεπεξεργασίας και κοµποστοποίησης. Συγκεκριµένα, το Συµβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι ο στόχος της µείωσης των αστικών αποβλήτων µπορεί να επιτευχθεί σε συνδυασµό και µε τη µέθοδο της µηχανικής ανακύκλωσης. 4. Ζήτηµα προσωρινής διάθεσης αποβλήτων - εµατοποιητές Επειδή η υγειονοµική ταφή έχει προς το παρόν περιορισµένη εφαρµογή, στο πλαίσιο της προσπάθειας για σταδιακή µείωση του αριθµού των ανεξέλεγκτων χωµατερών και την οριστική εξάλειψή τους, σύµφωνα µε τη δέσµευση της χώρας προς την ΕΕ, αποφασίστηκε ήδη, από το 2005, η διατήρηση µίας ανοιχτής χωµατερής ανά ήµο µέχρι την υλοποίηση των έργων ασφαλούς διαχείρισης των απορριµµάτων. Οι δεσµεύσεις αυτές δεν τηρήθηκαν. Το Υπουργείο ΠΕ. ΚΑ προέβη στην έκδοση της υπ αρ. 19/2011 Εγκυκλίου (µε θέµα «Επείγον πρόγραµµα παύσης λειτουργίας ΧΑ Α»), µε την οποία προβλεπόταν η λειτουργία δεµατοποιητών υπολειµµάτων και χώρων για τη νόµιµη προσωρινή αποθήκευση µέχρι ένα έτος, που µπορούν να υλοποιηθούν ακόµα και εάν δεν έχουν προβλεφθεί ρητά στον οικείο εν ισχύ ΠΕΣ Α. Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε, σχετικά µε το ζήτηµα αυτό, ότι από το περιεχόµενο της εν λόγω εγκυκλίου προκύπτει ότι εισάγονται αποκλίσεις από τις ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις, ενώ δεν προβλέπεται από τη σχετική νοµοθεσία η επίκληση του επείγοντος για την εισαγωγή αποκλίσεων από τις ισχύουσες διατάξεις. Επίσης, επισήµανε ότι τα έργα υποκατάστασης των ΧΑ Α, που προβλέπονται από την ως άνω εγκύκλιο, είναι αµφίβολο εάν θα επιλύσουν έστω και προσωρινά το πρόβληµα. Ειδικότερα, τόνισε ότι η ρύθµιση αυτή δεν διασφαλίζει τη λειτουργία των χώρων προσωρινής αποθήκευσης µόνο για ένα έτος και τη µη µετατροπή τους σε νέο ΧΑ Α 2. Και τούτο διότι οι διαδικασίες για τη χωροθέτηση των προβλεπόµενων από τον εγκεκριµένο περιφερειακό σχεδιασµό έργων διαχείρισης, δεν έχουν ξεκινήσει, µέχρι σήµερα, ενώ η συνολική διαδικασία της εκπόνησης των µελετών, της επιλογής του χώρου, της δηµοπράτησης, της κατασκευής και της θέσης σε αποδοτική λειτουργία των έργων έχει από την πράξη αποδειχθεί ότι απαιτεί χρονικό διάστηµα πέραν του έτους για την ολοκλήρωσή της. Σηµειώνεται εδώ ότι ένας χώρος 1 Απόφαση ΣτΕ 1151/07 « Επειδή, η αιτούσα προβάλλει ότι δεν έχουν ληφθεί µέτρα για την µείωση των παραγόµενων απορριµµάτων συνολικά, ώστε να περιορισθούν οι Χ.Υ.Τ.Α. Το ζήτηµα αυτό είναι κατά την άποψή της ουσιώδες, διότι αφορά στο µέγεθος των εγκαταστάσεων και συνακόλουθα στη θυσία αναλόγου εκτάσεως. Με τον λόγο αυτό όµως δεν προσάπτεται κάποια πληµµέλεια στην προσβαλλόµενη πράξη, δεδοµένου ότι η λήψη γενικότερων µέτρων προς µείωση του συνόλου των παραγοµένων απορριµµάτων αποτελεί µεν στόχο που απορρέει από την κείµενη νοµοθεσία (βλ. άρθρο 4 της Κ.Υ.Α. Η.Π / Β 1572/ ), δεν συνιστά όµως προϋπόθεση για την εγκατάσταση Ο.Ε..Α. και εποµένως δεν επιδρά στο κύρος της προσβαλλοµένης πράξεως. Ανεξαρτήτως αυτού, µε την προσβαλλόµενη πράξη δεν προβλέπεται η λειτουργία απλώς Χ.Υ.Τ.Α., αλλά ολοκληρωµένης εγκαταστάσεως διαχείρισης αποβλήτων (δεδοµένου άλλωστε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 7 της Κ.Υ.Α. Η.Π /3508/ στους Χ.Υ.Τ.Α. µπορεί να πραγµατοποιείται διάθεση µόνο αποβλήτων που έχουν υποστεί επεξεργασία), δηλαδή µονάδας, η οποία περιλαµβάνει κέντρο διαλογής ανακυκλωσίµων υλικών και µονάδα προεπεξεργασίας και κοµποστοποίησης, οι οποίες έχουν ως σκοπό την ανάκτηση υλικών και την αξιοποίηση απορριµµάτων µε συνέπεια την µείωση του διοχετευόµενου όγκου απορριµµάτων στον Χ.Υ.Τ.Α. Ενόψει των παραπάνω, ο λόγος πρέπει να απορριφθεί...» 2 Σύµφωνα µε την παρ. η, του άρθρου 2, της ΚΥΑ 29407/3508/2002 «Μέτρα και όροι για την υγειονοµική ταφή αποβλήτων» «...χώρος υγειονοµικής ταφής...κάθε χώρος διάθεσης αποβλήτων...επί ή εντός του εδάφους...κάθε µόνιµος (δηλαδή χρησιµοποιούµενος άνω του έτους) χώρος προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων...» 5

6 προσωρινής αποθήκευσης δεν παύει να χρήζει αναγκαίων υποδοµών (γηπέδου, εγκαταστάσεων διαχείρισης στραγγισµάτων και βιοαερίου). Επίσης, ο Συνήγορος του Πολίτη υποστήριξε ότι οι δεµατοποιητές, όπως και οι σταθµοί Μεταφόρτωσης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΣΜΑ), αποτελούν συνοδό-ενδιάµεσο έργο στην ολοκληρωµένη διαχείριση των αποβλήτων, πριν την τελική διάθεση. Συνεπώς, δεν αποτελούν από µόνοι τους έργο υποκατάστασης των ΧΑ Α, καθώς προϋποθέτουν ύπαρξη τελικού αποδέκτη ή άλλου τρόπου τελικής διάθεσης. Σε περίπτωση δε που ο τελικός αποδέκτης είναι ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ θα πρέπει τεκµηριωµένα να διασφαλίζεται η διαθέσιµη χωρητικότητά του και η συµβατότητα µε την προβλεπόµενη διάρκεια ζωής. Περαιτέρω, η Αρχή επισήµανε ότι η τεχνολογία των δεµατοποιητών, όταν πρόκειται για ανάµικτα απορρίµµατα, χρησιµοποιείται διεθνώς για την προσωρινή αποθήκευση των δεµατοποιηµένων απορριµµάτων, πριν την τελική τους διάθεση σε χώρο υγειονοµικής ταφής (balefills), µε στόχο τη µείωση του απαιτούµενου χώρου, την ελαχιστοποίηση των οχλήσεων και των απαιτήσεων για ηµερήσια κάλυψη και την ελαχιστοποίηση του κόστους µεταφοράς. Αντίθετα, δε χρησιµοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση πριν τη µηχανική διαλογή προς περαιτέρω επεξεργασία του βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος. Συνεπώς, εν προκειµένω, η προσωρινή αποθήκευση δεν µπορεί να υπερβεί το ένα έτος. 5. ιαιώνιση προβλήµατος για λόγους ανωτέρας βίας ή για λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας- διάθεση απορριµµάτων στο ΧΥΤΑ Φυλής Ο Συνήγορος του Πολίτη πρόσφατα διαπίστωσε ότι η διαιώνιση του ζητήµατος της διαχείρισης των απορριµµάτων και κατά συνέπεια η διαιώνιση µη επίλυσης του προβλήµατος ανάγκασε τη διοίκηση να επικαλείται συχνά λόγους ανωτέρας βίας ή λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας. Συγκεκριµένα στην προσπάθεια προσωρινής ευκαιριακής επίλυσης ακραίων καταστάσεων µε επιπτώσεις στην δηµόσια υγεία την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ποιότητα ζωής των κατοίκων: (α) η Περιφέρεια υτικής Ελλάδος προέβη σε διαδοχικές εκδόσεις αποφάσεων κήρυξης ορισµένων ήµων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, παρέχοντας τη δυνατότητα στους ήµους, έστω και για σύντοµο χρονικό διάστηµα, να χρησιµοποιούν συγκεκριµένο ΧΑ Α. Αυτό όµως έρχεται σε αντίθεση µε την υποχρέωση που έχει αναλάβει η χώρα µας για το κλείσιµο όλων των χωµατερών, σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση του ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης του (β) Σε άλλη περίπτωση, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη προστασίας της δηµόσιας υγείας και την ανάγκη άµεσης λήψης µέτρων πρόληψης και προφύλαξης του πληθυσµού, εκδόθηκε Απόφαση του Υπουργού Υγείας, µε την οποία αποφασίστηκε η αποκοµιδή όλων των απορριµµάτων και η µεταφορά τους σε κατάλληλους χώρους. Εν συνεχεία εκδόθηκαν δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, µε τις οποίες αποφασίστηκε η µεταφορά των εν λόγω απορριµµάτων των ήµων Ερµιονίδας και Τρίπολης στο ΧΥΤΑ Φυλής. (γ) Επίσης, σε άλλη περίπτωση ο Συνήγορος του Πολίτη ενηµερώθηκε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, µε σχετικό έγγραφό του, προβλέπει τη δυνατότητα της διάθεσης των απορριµµάτων νησιωτικών ήµων (Κυκλάδες) στο ΧΥΤΑ Φυλής. (δ) Τέλος, µε αφορµή το ζήτηµα της συσσώρευσης των απορριµµάτων στην Τρίπολη, η Ανεξάρτητη Αρχή διαπίστωσε ότι το εξαιρετικά «έκτακτο» µέτρο, της κήρυξης της πόλης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ως εκ τούτου της δυνατότητας µεταφοράς των απορριµµάτων σε άλλο ΧΥΤΑ, τείνει να γίνει µόνιµο και να αποτελέσει µια στρεβλή µέθοδο διαχείρισης των απορριµµάτων της περιοχής, κατά παράβαση των διατάξεων της κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας. Μάλιστα, από τη στιγµή που καταχρηστικά χρησιµοποιείται ο όρος της έκτακτης ανάγκης, για να καλύψει την αδυναµία της διοίκησης να αντιµετωπίσει ένα τόσο σηµαντικό ζήτηµα, καταλύεται κάθε έννοια δικαίου και νοµιµότητας. 6

7 Ειδικότερα, εν προκειµένω η Αρχή τόνισε ότι η επί σειρά ετών σηµειούµενη καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων του εγκεκριµένου ΠΕΣ Α Πελοποννήσου, η προσπάθεια διαχείρισης του προβλήµατος µε προσωρινές λύσεις, η καθυστέρηση εξυγίανσης και αποκατάστασης των τοπικών ΧΑ Α επέφερε την αναγκαιότητα εξεύρεσης άµεσης λύσης δηµιουργώντας επιπρόσθετα προβλήµατα. Η επιλογή του ΧΥΤΑ Φυλής ως χώρου διάθεσης των απορριµµάτων δήµων της Περιφέρειας Πελοποννήσου -και ως γνωστόν και άλλων δήµων της ελληνικής επικράτειας- αποτελεί λύση ανάγκης, η οποία σε βάθος χρόνου θα επιφέρει τον κορεσµό του εν λόγω χώρου και θα οδηγήσει σε ακύρωση του Περιφερειακού Σχεδιασµού Αττικής. Σε αυτό θα πρέπει να συνυπολογισθεί και το κόστος µεταφοράς των απορριµµάτων από άλλες περιφέρειες στην Αττική. 6. Μη τήρηση περιβαλλοντικών όρων Πέραν τούτων σοβαρό είναι το ζήτηµα της µη τήρησης των περιβαλλοντικών όρων κατά τη λειτουργία υφιστάµενων έργων διαχείρισης απορριµµάτων (ΧΥΤΑ, ΣΜΑ), µε αποτέλεσµα τη ρύπανση του περιβάλλοντος και την υποβάθµιση της αισθητικής του τοπίου, τη µόλυνση των υπόγειων και επιφανειακών υδροφορέων και τις σοβαρές επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία λόγω της ανεξέλεγκτης διάθεσης των στραγγισµάτων. Όπως έχει επισηµάνει ο Συνήγορος του Πολίτη (βλ. ΕΕ 2004) ενώ δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος της ασφαλούς διάθεσης των αστικών αποβλήτων η µη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων κατά τη λειτουργία των υφιστάµενων ΧΥΤΑ (π.χ. ΧΥΤΑ Τεµπλόνι Κέρκυρας) έχει διττή επίπτωση. Αφενός, δηµιουργεί στην κοινή γνώµη αµφιβολία ως προς τις υφιστάµενες τεχνολογικές δυνατότητες για την κατασκευή ενός ΧΥΤΑ µε ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον και αφετέρου εντείνει την κοινωνική αντίδραση στην προσπάθεια χωροθέτησης νέων ΧΥΤΑ. Το πρόβληµα επιτείνεται λόγω της υπερφόρτωσης και εξάντλησης της διαθέσιµης χωρητικότητας των υφιστάµενων ΧΥΤΑ, δεδοµένου ότι συγκεκριµένα έργα, τα οποία είχαν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να εξυπηρετήσουν ορισµένους µόνο ήµους, δέχονται τα απορρίµµατα του συνόλου των ήµων της οικείας περιφερειακής ενότητας ( π.χ. ΧΥΤΑ Αµαρίου Κρήτης) αλλά και άλλων περιοχών που δεν διαθέτουν ΧΥΤΑ (π.χ. ΧΥΤΑ Φλόκα υτικής Αχαίας). Συγκεκριµένα έχει διαπιστωθεί, µεταξύ άλλων, µη λειτουργία των µονάδων επεξεργασίας των παραγόµενων στραγγισµάτων και διαφυγή στραγγισµάτων στα γύρω ρέµατα. Για να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα των περιοχών που δεν διαθέτουν τις αναγκαίες υποδοµές, προκρίνεται ως άµεση λύση: α) από τα σχέδια δράσης αντιµετώπισης εναποµεινάντων ενεργών ΧΑ Α, που καταρτίζονται από τις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις κατ εφαρµογή του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 και β) από το περιεχόµενο του εν θέµατι ΕΣ Α, η εξυπηρέτησή τους από υφιστάµενους ΧΥΤΑ. Ωστόσο, σύµφωνα µε τα ως άνω τίθεται σοβαρό ζήτηµα της διαθέσιµης χωρητικότητας των υφιστάµενων ΧΥΤΑ. 7. Αποκεντρωµένη διαχείριση- τοπικά δηµοτικά σχέδια Τέλος, στο εν θέµατι ΕΣ Α προκρίνεται η αποκέντρωση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο ήµων, µε την εκπόνηση τοπικών σχεδίων διαχείρισης, τα οποία προβλέπεται να ενσωµατωθούν στους µελλοντικούς ΠΕΣ Α. Ειδικότερα, όσον αφορά στην εξεύρεση τελικού χώρου διάθεσης σε αποκεντρωµένο επίπεδο, επισηµαίνονται τα σηµαντικά προβλήµατα που διαπιστώθηκαν ως προς τη χωροθέτηση έργων διαχείρισης αποβλήτων, κατά την εφαρµογή της προγενέστερης ΚΥΑ 69728/824/1996 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερών αποβλήτων» (ΦΕΚ 358 Β, ), όπου αρµόδιος φορέας για το σχεδιασµό διαχείρισης µιας περιοχής ήταν - καταρχάς- τα Συµβούλια Περιοχής (άρθρο 9). Συγκεκριµένα, όπως είχε διαπιστώσει η Αρχή (βλ. Ετήσια έκθεση 2004), υπήρξε αδυναµία εξεύρεσης χώρων τελικής διάθεσης σε αποκεντρωµένο επίπεδο, δεδοµένης της επικράτησης του συνδρόµου NIMBY (not in my back yard). Καταλήγοντας, και έχοντας υπόψη ότι, 7

8 1. ο υφιστάµενος εγκεκριµένος σχεδιασµός ο οποίος παρέχει το αναγκαίο διαχειριστικό πλαίσιο ουδόλως έχει εφαρµοστεί µέχρι σήµερα, 2. η εφαρµογή ενός ΠΕΣ Α απαιτεί χρόνο για να καταλήξει σε ώριµες και βιώσιµες λύσεις, 3. η προώθηση ενός νέου σχεδιασµού θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη το διαθέσιµο χρόνο σε συνδυασµό µε τον ενδεχόµενο κίνδυνο των επιπτώσεων από τις νέες καθυστερήσεις που τυχόν προκύψουν και αναχαιτίσουν τη διαχείριση των απορριµµάτων σε τοπικό επίπεδο για µία ακόµη φορά, 4. η εµπειρία της προσωρινής διάθεσης αποβλήτων (π.χ µε την εγκατάσταση δεµατοποιητών) έχουν οδηγήσει σε δηµιουργία νέων ΧΑ Α, 5. σε κάθε περίπτωση απαιτείται ένας χώρος για την τελική διάθεση των υπολοίπων. Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι είναι αναγκαία τα εξής: Αλλαγή του συστήµατος διαχείρισης στην κατεύθυνση όχι µόνο της αξιοποίησης των αποβλήτων µε ανακύκλωση, επαναχρησιµοποίηση και ανάκτηση ενέργειας, αλλά κυρίως της πρόληψης ή και µείωσης της παραγωγής αποβλήτων. Επίσης, η επέκταση - µε παράλληλη βελτίωση - της εφαρµογής συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης από τους ΟΤΑ. Εφαρµογή των Περιφερειακών Σχεδίων ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΣ ΣΑ), ολοκλήρωση των µελετών και δηµοπράτησης των ώριµων έργων, για τα οποία έχει κριθεί η νοµιµότητά τους από τα αρµόδια δικαστήρια, τηρώντας παράλληλα αυστηρά το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο. Κατασκευή, ταυτόχρονα µε τους ΧΥΤΑ, των έργων επεξεργασίας ώστε οι ΧΥΤΑ σύντοµα να µετατραπούν σε ΧΥΤΥ, λαµβάνοντας υπόψη τον προβλεπόµενο περιορισµό της ποσότητας των βιοαποδοµήσιµων κλασµάτων αποβλήτων που προορίζονται για διάθεση σε ΧΥΤΑ. Εκπόνηση µελετών βιωσιµότητας και συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών συστηµάτων διαχείρισης, µε κριτήρια περιβαλλοντικά και τεχνικο-οικονοµικά (ένταξη µελετών οικονοµικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού κόστους ωφέλειας και βιωσιµότητας, εξεύρεση αγοράς για τα προϊόντα ανάκτησης από την επεξεργασία των ΑΣΑ). Ενίσχυση της διαδικασίας συµµετοχής των πολιτών στην εκπόνηση των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων και των προγραµµάτων για την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων, η οποία θεωρείται βασική εγγύηση της κοινωνικής αποδοχής των παρεµβάσεων στο χώρο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 32 του Ν. 4042/2012. Στελέχωση των εµπλεκόµενων στην αδειοδότηση και έλεγχο αρµόδιων υπηρεσιών, µε επαρκές και εξειδικευµένο προσωπικό αλλά και υλικοτεχνική και εργαστηριακή υποδοµή για την παρακολούθηση των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων σε όλες τις φάσεις της ολοκληρωµένης διαχείρισης των αποβλήτων. 8

9 Είναι δεδοµένο ότι το ζήτηµα της ορθής διαχείρισης των αποβλήτων αποτελεί ζήτηµα µείζονος σηµασίας τόσο για την προστασία της δηµόσιας υγείας όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Ως εκ τούτου, ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί έµφαση στο ρεαλισµό και στην αποτελεσµατικότητα των µέτρων, ώστε να ανατραπούν τα αρνητικά µέχρι σήµερα δεδοµένα, να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος που να αποµακρύνει από τις πρόσκαιρες και περιβαλλοντικά επαχθείς λύσεις και ο νέος σχεδιασµός να µην αποτελέσει µια ακόµη «χαµένη ευκαιρία», αλλά να αναδείξει µια ουσιαστική και µακροπρόθεσµη στρατηγική στη διαχείριση των αποβλήτων. Προσβλέποντας στη συνεργασία σας µε την Ανεξάρτητη Αρχή, παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση. Με τιµή Καλλιόπη Σπανού Συνήγορος του Πολίτη 9

Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη

Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη 9 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 193566/9540/2015 Προς: Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Μεσογείων 119, Αθήνα Γ.Γ. Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής

Κύκλος Ποιότητας Ζωής Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», άρθρο 4, παράγραφος 6) ΘΕΜΑ: ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΟΣΣΙΝΙ» ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασµός των γεωγραφικών ενοτήτων στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Aθηνά Παπαναστασίου ΛειτουργόςΤμήματος Περιβάλλοντος Λευκωσία 20.11.2014 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 800 700 600 500 400 300 200 100 0 κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή.

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή. 19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή Προς: κ. Κ. Τριάντη, Ειδικό Γραµµατέα Υδάτων Υ.ΠΕ.Κ.Α. Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ οικ.34611 (ΦΕΚ 2113/Β/01-08-2014)

ΚΥΑ οικ.34611 (ΦΕΚ 2113/Β/01-08-2014) ΚΥΑ οικ.34611 (ΦΕΚ 2113/Β/01-08-2014) Διαδικασία καταλογισμού και επιμερισμού χρηματικών προστίμων που επιβάλλονται στην Ελληνική Δημοκρατία λόγω καταδίκης για παραβιάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας, κατ

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

10 Απριλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 146072/13547/2012 Πληροφορίες: κ.κ. Αγγελική Μποσδογιάννη Ιωάννα Κουφάκη (τηλ.:2107289614, 676)

10 Απριλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 146072/13547/2012 Πληροφορίες: κ.κ. Αγγελική Μποσδογιάννη Ιωάννα Κουφάκη (τηλ.:2107289614, 676) 10 Απριλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 146072/13547/2012 Πληροφορίες: κ.κ. Αγγελική Μποσδογιάννη Ιωάννα Κουφάκη (τηλ.:2107289614, 676) Υ.ΠΕ.ΚΑ. Γραφείο Υπουργού Μεσογείων 119 Αθήνα ΣΥΓΑ-ΠΕΖ Ειδική Γραμματεία Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 129 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος.

Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος. Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος. Η ταυτότητα µας γεννήθηκε µαζί µε τη διατύπωση του επιχειρηµατικού µας οράµατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο. Ερµούπολη, Α.Π. : Προς: ΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΧΩΡΑ ΚΥΘΝΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο. Ερµούπολη, Α.Π. : Προς: ΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΧΩΡΑ ΚΥΘΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση : Σάκη Καράγιωργα 22 Ερµούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Πληροφορίες : ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΚΙΛΗΣ Τηλέφωνο : 2281360800 Fax : 2281360860

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη 2-8 Τ.Κ.: 185 38, Πειραιάς Πληροφορίες: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον: η Επιτροπή θα κινήσει δικαστική διαδικασία εναντίον της Ελλάδας για παραβιάσεις της νοµοθεσίας

Περιβάλλον: η Επιτροπή θα κινήσει δικαστική διαδικασία εναντίον της Ελλάδας για παραβιάσεις της νοµοθεσίας IP/05/1644 Βρυξέλλες, 20 εκεµβρίου 2005 Περιβάλλον: η Επιτροπή θα κινήσει δικαστική διαδικασία εναντίον της Ελλάδας για παραβιάσεις της νοµοθεσίας Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει δικαστική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 232 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr 7 ο Πρόγραμμα Δράσης της Ε. Επιτροπής 2014-2020 ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας BiogasIN ΚΑΠΕ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011 Ανάπτυξη της Βιοµάζας στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ Αθήνα 07.10.2011 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax : ΠΡΟΣ: Κομοτηνή 11-02-2008 Αριθ. Πρωτ.: 97 Θέμα : Σύμβαση συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασμός των γεωγραφικών ενοτήτων, στις οποίες θα λαμβάνει χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

πολιτών-δημόσιας διοίκησης και ο Συνήγορος του Πολίτη Χρύσα Χατζή DEA, LL.M Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής

πολιτών-δημόσιας διοίκησης και ο Συνήγορος του Πολίτη Χρύσα Χατζή DEA, LL.M Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ο διάλογος πολιτών-δημόσιας διοίκησης και ο Συνήγορος του Πολίτη Ημερίδα ΕΕΤΤ,, 30-1-2007 Χρύσα Χατζή DEA, LL.M Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 14/4/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 8815 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: α) Ο Νόμος 3852 (ΦΕΚ 87/ Τ.Α / 7-6-2010) «Περί Νέας Αρχιτεκτονικής της. Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Σχετ.: α) Ο Νόμος 3852 (ΦΕΚ 87/ Τ.Α / 7-6-2010) «Περί Νέας Αρχιτεκτονικής της. Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ASSOCIATION OF PUBLIC HEALTH INSPECTORS Γλάδστωνος 10 Αθήνα 10677 Τ.Θ. 4074 ΑΘΗΝΑ 10210 ΤΗΛ: 2103302069 2103300567 2102611780 FAX: 2102611780 2106040353. E-mail edye@in.gr

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αποβλήτων

Διαχείριση αποβλήτων Διαχείριση αποβλήτων Καθ. Μ. Λοϊζίδου Μονάδα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τομέας Χημικών Επιστημών Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο email: mloiz@orfeas.chemeng.ntua.gr website:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα 24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα Θέµα: Αδυναµία άσκησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ε.Σ.Α.Ν.Σ. Α.Α.Ε.) «ΕΡΕΙΠΙΑ ΝΕΡΑΙΔΑΣ» Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, Δ.Ε. ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ, Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς. Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ

Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς. Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ

Διαβάστε περισσότερα

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Α/ Α Α1 Περιγραφή Πεδίο ΤΔΕ Εξειδίκευση Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση Η Πράξη εμπίπτει στις θεματικές προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 12-10-2011 στις 7.00 μ.μ. στην αίθουσα της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Καρόλου 24, πλ. Μεταξουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Γενικές Παρατηρήσεις για το Νέο ΕΣΔΑ Χρονικός Ορίζοντας ΕΣΔΑ: Να επεκταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα:

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: «Αντιμετώπιση θεμάτων λόγω κεφαλαιακών ελέγχων») ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 98/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης emp.anaptixis@ciytofathens.gr 2) Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το JESSICA. Κύρια Οφέλη του JESSICA. Το JESSICA στην Ελλάδα. Παρούσα Κατάσταση ΔΣΑ στην Ελλάδα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το JESSICA. Κύρια Οφέλη του JESSICA. Το JESSICA στην Ελλάδα. Παρούσα Κατάσταση ΔΣΑ στην Ελλάδα Το Χρηματοδοτικό Εργαλείο JESSICA της ΕΤΕΠ για τα Έργα ΔΣΑ στην Ελλάδα Ημερίδα ΕΕΔΣΑ - Έκθεση ECOTEC 2010 24 η Απριλίου 2010 Π. Κοκορότσικος, Ευρωσύμβουλοι Γ. Ηλιόπουλος, ΕΠΤΑ Γ. Κωνστάντζος, ΕΠΤΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση Υλικών Συσκευασίας και άλλων προϊόντων Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νόµος Πλαίσιο 2939/2001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ελευθερολακώνων Γύθειο, Τ.Κ. 23200 Πληροφορίες : Κολλιάκου Μπέττυ Τηλ.: 2733360303 Fax. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ... 1

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ...1 1.2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ...1 1.3. ΠΗΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 2 1.4. ΟΜΑ Α ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ : ΣΤΟΧΟΙ - ΟΡΟΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.15 Αθήνα, 30/5/2007 Αριθ. Πρωτ. Δ17γ/01/85/ΦΝ 439

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.15 Αθήνα, 30/5/2007 Αριθ. Πρωτ. Δ17γ/01/85/ΦΝ 439 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ/ΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ ( Δ17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Ψηφίστηκε στις 22/12/08 η νέα Υπουργική Απόφαση (Φ 9.2/ΟΙΚ.28425/ΦΕΚ 2604/Β/2008) για τον περιοδικό έλεγχο και την συντήρηση των ανελκυστήρων. Η απόφαση αυτή αναθεωρεί τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία ΠΕΣΥ 4 Δεκεμβρίου 14, συνεδρίαση για απορρίμματα

Ομιλία ΠΕΣΥ 4 Δεκεμβρίου 14, συνεδρίαση για απορρίμματα Ομιλία ΠΕΣΥ 4 Δεκεμβρίου 14, συνεδρίαση για απορρίμματα Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, σε μια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική. Για ένα ζήτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» Σεπτέμβριος 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ακρωνύμια... 3 1 Εισαγωγή... 4 2 Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ

B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Επιβολή τόκων υπερηµερίας και µη έγκαιρη άρση υποθήκης από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων σε δικαιούχους στεγαστικών δανείων Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD Οκτώβριος 2013 Σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετάω» To «Pay As You Throw»

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Ντ. Πετούση

Πληροφορίες: Ντ. Πετούση Αρ. Πρ. Αναφοράς: 5881/26-03-09 Πληροφορίες: Ντ. Πετούση Αρ. Πρ. Επιστολής: 5881/09/2.13 Αθήνα, 18-09-2012 Προς το ήµαρχο Φυλής Κύριο ηµήτριο Μπουραίµη Πλατεία Ηρώων 13341 Ά. Λιόσια Τηλ. 210-2474067 Φαξ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΥΔΕΠ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας:11741 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΚΕ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύουμε το περιβάλλον αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής μας

Προστατεύουμε το περιβάλλον αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής μας Προστατεύουμε το περιβάλλον αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής μας Μιχάλης Γεράνης Πρόεδρος Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας Πρόεδρος ΔΣ Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη Αγαπητοί Φίλοι, Ο νέος Περιφερειακός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής.

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Αρ. Πρωτ.: 428 Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015 Προς: Περιφέρεια Αττικής Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ο ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Σ Υ ΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ σε επίπεδο Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περικλής Καφάσης Δ/ντης Προμηθειών Υπηρεσιών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Σχέσεων Κράτους - Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από δικαιούχους στον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ.

Κύκλος Σχέσεων Κράτους - Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από δικαιούχους στον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. Κύκλος Σχέσεων Κράτους - Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από δικαιούχους στον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα