Adamopoulos Casa - Ideale SEO

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Adamopoulos Casa - Ideale SEO"

Transcript

1 Adamopoulos Casa - Ideale SEO

2 Globe One Digital

3 Globe One Digital Profile H εταιρεία μασ ζχει μακρόχρονθ εμπειρία (από το 2003) ςτθν διενζργεια διαφθμιςτικϊν καμπανιϊν μζςω του Google και των ςυνεργατϊν του (Digital Network). Παράλλθλα, ζχουμε ολοκλθρϊςει με πολφ μεγάλθ επιτυχία δεκάδεσ ζργα αναβάκμιςθσ ιςτοςελίδων ςτισ μθχανζσ αναηιτθςθσ για μεγιςτοποίθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ τουσ (Search Engine Optimization). Το S.E.O το S.E.M και τα Social Media αποκτοφν ςυνεχϊσ μεγαλφτερθ απιχθςθ ςτισ εταιρείεσ που επικυμοφν να ιςχυροποιιςουν τθν παρουςία τουσ ςτο διαδίκτυο. Οι ωφζλειεσ του S.E.O και του S.E.M εκτείνονται ςε δφο επίπεδα: από τθ μια πλευρά επιτυγχάνεται αφξθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ τθσ διαφθμιηόμενθσ εταιρείασ. Από τθν άλλθ πλευρά, αποτελοφν αναπόςπαςτο κομμάτι ενεργειϊν διαχείριςθσ φιμθσ (Reputation Management) μζςω τθσ αναβάκμιςθσ των «φιλικϊν» προσ τθν εταιρεία αποτελεςμάτων-ειδιςεων ςτισ μθχανζσ αναηιτθςθσ Τζλοσ είμαςτε Google Certified Partners και διενεργοφμε Social Media Projects, CRO (Conversion Rate Optimization) Projects και αναπτφςςουμε ζνα κερδοφόρο θλεκτρονικό περιβάλλον για τουσ πελάτεσ μασ. Περιςςότερα:

4 Globe One Digital Clients

5 Google Certified Partners Οι Google AdWords Certified Partners είναι εταιρείεσ υπθρεςιϊν θλεκτρονικοφ μάρκετινγκ, που ζχουν πιςτοποιθκεί από τθν Google για τθ διαχείριςθ λογαριαςμϊν Google AdWords. Προκειμζνου να πιςτοποιθκοφν, πρζπει να επιτφχουν ςτισ εξετάςεισ που αποδεικνφουν ότι κατανοοφν εισ βάκοσ το AdWords, κακϊσ και να πλθροφν όλεσ τισ οδθγίεσ πιςτοποίθςθσ. Πρόκειται για εταιρείεσ που κάνουν υψθλοφσ τηίρουσ ςε καμπάνιεσ Google AdWords και οι οποίεσ πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ δθμιουργίασ, ςυντιρθςθσ και ανάπτυξθσ θλεκτρονικϊν διαφθμίςεων μζςω Google AdWords. Όλοι οι Google AdWords Certified Partners ζχουν υψθλι εμπειρία και γνωρίηουν τισ πολιτικζσ και τισ ςτρατθγικζσ τθσ επιτυχθμζνθσ διαφιμιςθσ, μζςω του δικτφου τθσ Google και των ςυνεργατϊν τθσ. Από το 2003, ζχουμε υλοποιιςει με επιτυχία δεκάδεσ καμπάνιεσ, ζχοντασ κερδίςει πλζον επάξια θγετικι κζςθ ςτα Βαλκάνια ςτον εν λόγω τομζα. Συνεργαηόμενοι με τθν εταιρεία μασ, μία από τισ 13 πιςτοποιθμζνεσ ελλθνικζσ εταιρείεσ Google AdWords Certified Partner, ςασ παρζχεται θ δυνατότθτα να εξοικονομιςετε χρόνο και να μεγιςτοποιιςετε τθν απόδοςθ τθσ επζνδυςισ ςασ.

6 Globe One Digital Marketing Experience Search Engine Optimization Pay Per Click Campaigns Video/Photo Optimization Viral Marketing Social Media Optimization Monitoring/Tracking Traffic Analysis Conversion Rate Optimization Search Strategy YouTube Video campaigns LinkedIn Pro Campaigns Facebook Ads Campaigns

7 Search Engine Optimization

8 SEO Software

9 Globe One Digital Search & Social Technology Ontolo Ontolo is an extremely powerful (semi) automated link prospecting and building tool that can help your business dramatically improve its link profile in a relatively short amount of time. SEM Rush SEM Rush provides incredibly valuable intelligence data on your competition. It estimates your competitors top keywords, cpc, traffic stats, and more. ClickTale & Optimizely for CRO BuzzStream Another great link building tool Raven Tools Raven tools is a comprehensive SEO, social, analytics, and overall marketing package that is both simple to use and very useful. You can better manage and visualize your marketing data by having it all conveniently located in Raven s dashboard Wordtracker Wordtracker is very robust and gives you tons of info on long tail keywords you may have never even considered. SEOmoz One of the best SEO tools worldwide SYSOMOS Enhanced social moderation and tracking tool Constant Contact Pick from: surveys, marketing, or event marketing. Interspire The Absolute marketing tool. Ideal for campaign Tracking and Monitoring. And Majestic SEO The SEO tool! Great results for experienced users.

10 Globe One Social Services Developing Listening Moderation Tracking Optimizing Reporting

11 SEO Factors

12 SEO Tactics

13 SEO Page Optimization

14 Basic Items Before Launching a Website

15 Strategy

16 Στρατηγική Search Engine Optimization OnSite SEO Οnsite Optimization & Content Analysis Σε ςυνεργαςία με εςάσ, ςυλλζγουμε και διορκϊνουμε τα ςτοιχεία του website προκειμζνου να είναι φιλικό ςτισ μθχανζσ αναηιτθςθσ. Περιλαμβάνονται τα αρχικά: Titles, META Tags, META Descriptions, H1, H2, Bold Tags, Images Links ALT Texts, Navigation Menu, Seo Posting Guidelines, Sitemap.xml, RSS Feeds κλπ Business Analysis Σε ςυνεργαςία μαηί ςασ επιλζγουμε τουσ ςτόχουσ μασ ςτθν αναηιτθςθ.

17 Στρατηγική Search Engine Optimization OnSite SEO Keyword Research Διεξάγουμε αναλυτικι ζρευνα ανταγωνιςμοφ και δομισ του website προκειμζνου να επιλζξουμε τισ κφριεσ λζξεισ κλειδιά ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ μασ. Content Proposals Προτείνουμε προςκικεσ περιεχομζνου ι διορκϊςεισ ςτο ιδθ υπάρχον ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ μασ. Κατά τθν διάρκεια του Onsite SEO, είναι αναγκαία θ επικοινωνία με τουσ developers του site ςασ

18 Στρατηγική Search Engine Optimization Off Site SEO Link Building Campaign Ζχοντασ ζνα quality link inventory με περιςςότερα από 3000 SEO back links (ειςερχόμενουσ φιλικοφσ προσ τισ μθχανζσ αναηιτθςθσ ςυνδζςμουσ), δθμιουργοφμε ζνα ιςχυρό «οπλιςμό» back linking ςτο website. Οι ςφνδεςμοι προζρχονται από μια πενταετι ζρευνά μασ ςτο internet και περιλαμβάνουν : Global Web Directories (2500) RSS Aggregators (50) Blog & Portals με PageRank και Authority (50) Web Social Mentions (1000) SEO Forum & Blog Comments (100) Ο ρυκμόσ, θ δυναμικι και οι τίτλοι των BackLinks είναι πλιρωσ εναρμονιςμζνοι ςτισ ανάγκεσ και τουσ ςτόχουσ μασ. Σκοπόσ μασ είναι υψθλότερεσ κατατάξεισ ςτισ λζξεισ κλειδιά ςτόχουσ και ιςχυροποίθςθ του brand μασ. Το Google και οι υπόλοιπεσ μθχανζσ αναηιτθςθσ κεωροφν εξαιρετικά ςθμαντικό παράγοντα τα One Way Links προσ το website μασ. Το Back Linking είναι κακοριςτικι ενζργεια ςτθν επίτευξθ υψθλότερων κατατάξεων ςτισ Μθχανζσ Αναηιτθςθσ

19 Στότοι Search Engine Optimization Awareness (Συνεχείσ Ενζργειεσ) Πωλιςεισ (Συνεχείσ Ενζργειεσ) Διείςδυςθ ςε νζο κοινό (Το κοινό των αγοραςτϊν του Internet

20 Στότοι Search Engine Optimization Σε 3 μινεσ να βριςκόμαςτε ςτα Top 1-3 αποτελζςματα των keywords που είναι εντόσ του Top 3-10 κζςεων ςτισ μθχανζσ αναηιτθςθσ. Σε 3 μινεσ να βριςκόμαςτε ςτα Top 5 αποτελζςματα των keywords που είναι εντόσ των Top 20 κζςεων ςτισ μθχανζσ αναηιτθςθσ. Σε 6 μινεσ να βριςκόμαςτε ςτα Top 20 αποτελζςματα των υπολοίπων keywords που είναι βαςικά για τθν αγορά μασ ςτισ αναηθτιςεισ. Οι υψθλότερεσ κατατάξεισ μασ χαρίηουν Δωρεάν: traffic, awareness και leads

21 Basic Keywords SERP Analysis Keywords Ranking Position adamopoulos 1 adamopoulos ζπιπλα 1 casa ideale 2 casa ideale ζπιπλα 2 calligaris επιπλα 5 caligaris επιπλα 5 επιπλα calligaris 6 επιπλα caligaris 6 calligaris 9 caligaris 9 ςτρϊματα ideal strom 12 τραπεηάκι ςαλονιοφ 13 ςτρϊμα ideal strom 54 ζπιπλα Out of 100 τραπεηαρία Out of 100 τραπεηαρίεσ Out of 100 καρζκλα Out of 100 καρζκλεσ Out of 100 ςαλόνι Out of 100 ςαλόνια Out of 100 κρεβάτι Out of 100 κρεβάτια Out of 100 ςφνκεςθ Out of 100 SERP: Search Engine Ranking Position Ονομάηεται θ Θζςθ Κατάταξθσ ενόσ Keyword ςτισ Μθχανζσ Αναηιτθςθσ Keywords Ranking Position ςυνκζςεισ Out of 100 ζπιπλο tv Out of 100 ζπιπλα tv Out of 100 πολυκρόνα Out of 100 πολυκρόνεσ Out of 100 τραπεηάκια ςαλονιοφ Out of 100 μπουφζσ Out of 100 κακρζπτθσ Out of 100 κακρζπτεσ Out of 100 κονςόλα Out of 100 κονςόλεσ Out of 100 διακοςμθτικά Out of 100 καλόγθροσ Out of 100 καλόγθροι Out of 100 ράφι Out of 100 ράφια Out of 100 χαλί Out of 100 χαλιά Out of 100 φωτιςτικό Out of 100 φωτιςτικά Out of 100 καλιγαρθσ επιπλα Out of 100 επιπλα καλιγαρθσ Out of 100 καλιγαρθσ Out of 100

22 Plan

23 Plan Total Budget ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΚΟΣΟ ΠΕΡΙΟΔΟ SEO On Site Globe One Digital one off SEO On Site Development Ligbe one off SEO Off Site Globe One Digital 500 monthly SEO Off Site Monthly Fine Tuning Ligbe 200 monthly Σα παραπάνω κόςτθ δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ Σο κόςτοσ διατιρθςθσ κζςεων (maintenance) κα οριςκεί μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ φάςθσ βελτίωςθσ κζςεων.

24 Thank You! Παποστσής Δημήτρης 25, Sarantaporou Av , Athens Attica, Greece LinkedIn: Mobile: Office: Fax: Web: SEO Search Engine Optimization Adwords Google Advertising SMO Social Media Optimization CRO Conversion Rate Optimization

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ MΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Project - Facebook page for. p.a.m.p theatre

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ MΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Project - Facebook page for. p.a.m.p theatre ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ MΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ e- marketing Project - Facebook page for p.a.m.p theatre company Εκπόνθςθ εργαςίασ: Δθμιτρθσ Αλιμπζρτθσ τζφανοσ Ραπτογιάννθσ ωτιρθσ ουςάνθσ

Διαβάστε περισσότερα

SEO ΜΑΙΟΣ 2015. Search Engine Optimization

SEO ΜΑΙΟΣ 2015. Search Engine Optimization SEO ΜΑΙΟΣ 2015 Search Engine Optimization Agenda 1. Λεηηνπξγία κεραλώλ αλαδήηεζεο 2. Βαζηθνί θαλόλεο SEO 3. Χξήζηεο θαη κεραλέο αλαδήηεζεο 4. Σηξαηεγηθή γηα SEO 5. Δξγαιεία θαη πιαηθόξκεο γηα SEO 6. SEO

Διαβάστε περισσότερα

Digital Media Planning & Buying

Digital Media Planning & Buying I N S I G H T S I D E A S R E S U L T S Digital Media Planning & Buying p. Agenda 1.Digital Media Channels 2.Digital Media Planning & Buying 3.Ad Formats 4.Digital Media Metrics 5.Ad Serving & Campaign

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ:ϋϋΚΡΙΣΘΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΣΘ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΘ ΔΙΑΦΘΜΙΘϋϋ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΘΓΘΣΘ: MΟΤΣΑΚΘ ΒΑΙΛΘ ΑΜΑΡΙΣΘ ΝΙΚΟ ΧΑΝΙΑ 2010 2 Copyright Νίκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένο SEO & Διαδικτυακό Μάρκετινγκ

Προηγμένο SEO & Διαδικτυακό Μάρκετινγκ ADSENS E ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Προηγμένο SEO & Διαδικτυακό Μάρκετινγκ ADSENS E ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΜΑΣ Η ομάδα μας, αποτελείται από ειδικευμένους εκπαιδευτές, εξειδικευμένους στο SEO (Search Engine

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι Μάκθμα: E-Marketing Θζμα: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ Τπ. Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ. Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι φνοψθ Η εποχι που ηοφμε ζχει χαρακτθριςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Ντζίφα Ιωάννα 1 ΣΥΝΟΨΗ Σο κυρίωσ κζμα τθσ εργαςίασ μασ αποτελεί θ επιχείρθςθ art

Διαβάστε περισσότερα

Information Retrieval

Information Retrieval Introduction to Information Retrieval ΠΛΕ70: Ανάκτηση Πληροφορίας Διδάσκουσα: Ευαγγελία Πιτουρά Διάλεξη 9: Αξιολόγηση στην Ανάκτηση Πληροφοριών. 1 Κεφ. 6 Τι είδαμε στο προηγούμενο μάθημα Βαθμολόγηση και

Διαβάστε περισσότερα

Wifi? Ό,τι έχει στο ψυγείο. https://www.youtube.com/watch? feature=player_embedded&v=4ioqigehhr E 1

Wifi? Ό,τι έχει στο ψυγείο. https://www.youtube.com/watch? feature=player_embedded&v=4ioqigehhr E 1 Wifi? Ό,τι έχει στο ψυγείο https://www.youtube.com/watch? feature=player_embedded&v=4ioqigehhr E 1 Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος (e- shop) Εισαγωγή στα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

interactive communication Integrated Campaigns White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved.

interactive communication Integrated Campaigns White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved. interactive communication White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved. Γνωρίζουµε καλά ότι τo Internet marketing σαν τµήµα του electronic commerce έχει στόχο τις πωλήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ WEB 2.0 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ WEB 2.0 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΑΣΡΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ WEB 2.0 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» πουδαςτήσ: ΠΑΝΣΑΖΗ ΠΕΣΡΟ Ειςηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Certificate in Digital Marketing

Certificate in Digital Marketing Certificate in Digital Marketing Kύκλος εκπαίδευσης 100 ωρών στο Digital Marketing και προετοιμασία για τις διεθνείς πιστοποιήσεις OMCA / OMCP Για στελέχη κατεύθυνσης Μαρκετινγκ, Digital Media, ΜΜΕ Για

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. Digital Marketing Practitioner

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. Digital Marketing Practitioner Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων Digital Marketing Practitioner Ακαδημαϊκό Έτος 2015 2016 1. Fundamentals of Digital Marketing Στην ενότητα αυτή αναλύονται σε εισαγωγικό επίπεδο οι βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ: Η 2 η εξελιγμζνθ και

ΝΕΕ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ: Η 2 η εξελιγμζνθ και ΝΕΕ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ: Η 2 η εξελιγμζνθ και ανανεωμζνθ ζκδοςθ του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ xpertshop είναι γεγονόσ! Όςοι ζχετε ιδθ ςτθν κατοχι ςασ το θλεκτρονικό κατάςτθμα xpertshop,

Διαβάστε περισσότερα

DIGITAL COMMUNICATIONS & MARKETING ONLINE TRAINING ΓΛΩΣΣΑΡΙ

DIGITAL COMMUNICATIONS & MARKETING ONLINE TRAINING ΓΛΩΣΣΑΡΙ O N L I N E D I G I T A L P R O G R A M DIGITAL COMMUNICATIONS & MARKETING ONLINE TRAINING 2 account account management action action plan λογαριασμός διαχείριση λογαριασμού ενέργεια πλάνο ενεργειών ad

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα 2 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ddrosos@aegean.gr Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Ακινα Ιοφνιοσ 2012 Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν H Ελλάδα να αποκτιςει θγετικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

Liveschool Marketing Services

Liveschool Marketing Services Liveschool Marketing Services Περιεχόμενα Βελτιστοποίηση website SEO... 3 Social media design & creation... 4 Social media management... 4 Διαγωνισμοί Facebook... 5 Google Adwords... 5 Facebook Ads...

Διαβάστε περισσότερα

Η WEB THEORIA ΠΑΡΟΥΣΙAΖΕΙ:

Η WEB THEORIA ΠΑΡΟΥΣΙAΖΕΙ: ADSENS E Η WEB THEORIA ΠΑΡΟΥΣΙAΖΕΙ: ΣΕΜΙΝAΡΙΟ: ΠΡΟΗΓΜEΝΟ SEO & ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚO ΜAΡΚΕΤΙΝΓΚ ADSENS E ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΠΩΣ ΝΑ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ & ΠΩΣ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ουπιωνά Ιωάννα Σςαμίλθ Χριςτίνα 1 Περιεχόμενα Ειςαγωγι 3 To Social Shopping offline 3 Social Shopping ςτό διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Λευκωσία, 29 Οκτωβρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Γενικό Γραμματέα «INNOVATIVE ECOMMERCE AND ONLINE MARKETING SOLUTIONS FOR SMALL BUSINESSES IN CYPRUS» Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

interactivecommunication Search Marketing White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved.

interactivecommunication Search Marketing White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved. interactivecommunication White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved. ToSearchenginemarketing, ή SEM, αποτελείται απόμια σειρά marketing μεθόδων για την αύξηση τηςεμφάνισηςτου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

Εργασία στο Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ Εργασία στο Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ Η Ιστοσελίδα The Other Greece Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Επιμέλεια της Εργασίας: Δόλκα Κορνηλία Ιωάννα Μπέτου Αγγελική Παπακωνσταντίνου Νικολέτα Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Λευκωσία, 26 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους ΑΠΟ: Γενικό Γραμματέα ΘΕΜΑ: «CONTENT MARKETING AND ONLINE REPUTATION MANAGEMENT FOR CYPRUS SMALL ENTERPRISES» (100% Επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΧΡΗΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ: ΧΕΔΙΑΜΟ ΙΣΟΣΟΠΩΝ ΜΕ ΒΑΗ ΓΝΩΙΑΚΑ ΜΟΝΣΕΛΑ ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΧΡΗΣΟ Ε. ΚΑΣΑΝΟ

ΕΤΧΡΗΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ: ΧΕΔΙΑΜΟ ΙΣΟΣΟΠΩΝ ΜΕ ΒΑΗ ΓΝΩΙΑΚΑ ΜΟΝΣΕΛΑ ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΧΡΗΣΟ Ε. ΚΑΣΑΝΟ ΕΤΧΡΗΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ: ΧΕΔΙΑΜΟ ΙΣΟΣΟΠΩΝ ΜΕ ΒΑΗ ΓΝΩΙΑΚΑ ΜΟΝΣΕΛΑ ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΙΚΘ ΔΙΑΤΙΒΘ ΧΡΗΣΟ Ε. ΚΑΣΑΝΟ ΔΙΡΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΣ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑΤΩΝ. Ρολυτεχνικι Σχολι Ρατρϊν Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Ρλθροφορικισ. Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν:

ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑΤΩΝ. Ρολυτεχνικι Σχολι Ρατρϊν Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Ρλθροφορικισ. Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν: ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑΤΩΝ Ρολυτεχνικι Σχολι Ρατρϊν Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Ρλθροφορικισ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν: «Επιςτιμθ και Τεχνολογία Υπολογιςτϊν» Διπλωματικι Εργαςία: «Ψθφιοποίθςθ πολιτιςμικοφ αποκζματοσ

Διαβάστε περισσότερα