ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009

2 ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΤΕΚΕ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Ελένη Δ. ΔενδρινούΛουρή Aντιπρόεδρος Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Μέλη Παναγιώτης Σ. Αδαμόπουλος (μέχρι ) Δημήτριος Γ. Τσιμπανούλης (από ) Άνθιμος Κ. Θωμόπουλος Αναστάσιος Ι. Καραγιάννης Γεώργιος Ν. Κόντος Παναγιώτης Ε. Κυριακόπουλος (από μέχρι ) Ιωάννης Στ. Γούσιος (από ) Ιωάννης Σ. Κουρής Ευάγγελος Ι. Φλωράτος O Διευθυντής Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Παναγιώτης Ε. Κυριακόπουλος παρίστατο στις συνεδριάσεις του ΔΣ χωρίς δικαίωμα ψήφου μέχρι ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Στέργιος Α. Στάγκος ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΚΕ ΕΤΟΥΣ

3 Πίνακας περιεχομένων ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΚΕ ΕΤΟΥΣ Το Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων σελ Θεσμικό Πλαίσιο Νομοθετικές Εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό ΕπίπεδοΟδηγία 2009/14/ΕΚ Νομοθετικές Εξελίξεις σε Εθνικό Επίπεδο Η Διεθνής Δραστηριότητα European Forum of Deposit Insurers (EFDI) Ευρωπαϊκή Επιτροπή 7 2. Απολογισμός Εσόδων, Δαπανών και Οικονομικού Αποτελέσματος Εισαγωγή 8 (Πιστωτικά Ιδρύματα που συμμετείχαν στο ΣΚΚ στο 2009) 9 ( Πιστωτικά ιδρύματα που συμμετείχαν στο ΣΚΕ στο 2009) Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) Διαθέσιμα ΣΚΚ Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) Δαπάνες Λειτουργίας του ΤΕΚΕ 13 Πίνακας 1: Απολογισμός 15 Πίνακας 2: Απολογισμός Πόρων 16 Πίνακας 3: Απολογισμός Δαπανών 17 Πίνακας 4: Ανάλυση Διαθεσίμων Πόρων του Κύριου Κεφαλαίου Κάλυψης Καταθέσεων την 31/12/ Διάγραμμα 1: Διαθέσιμοι Πόροι την 31/12/ Πίνακας 5: Πόροι του Κύριου Κεφαλαίου Κάλυψης Καταθέσεων κατ έτος, για την Περίοδο Διάγραμμα 2: Πόροι κατ έτος, για την Περίοδο Πίνακας 6: Κατάσταση Μεταβολών ΠΚΚΚ 20 Πίνακας 7: Ανάλυση Διαθεσίμων Πόρων του ΠΚΚΚ την 31/12/ Διάγραμμα 3: ΠΚΚΚ την 31/12/ Πίνακας 8: Ανάλυση Εισφορών και Προσόδων κατ έτος του ΠΚΚΚ, για την Περίοδο Διάγραμμα 4: Κεφάλαια Προερχόμενα από το ΠΚΚΚ για την Περίοδο Πίνακας 9: Ανάλυση Συσσωρευμένων Πόρων του ΣΚΚ 22 Διάγραμμα 5: Συσσωρευμένοι Πόροι του ΣΚΚ 22 Πίνακας 10: Κατάσταση Μεταβολών του ΣΚΕ 23 Πίνακας 11: Ανάλυση Πόρων του ΣΚΕ την 31/12/ Διάγραμμα 6: Πόροι του ΣΚΕ 23 Διάγραμμα 7: Συσσωρευμένοι Πόροι του ΣΚΕ 24 Διάγραμμα 8: Μέση Απόδοση του Συνόλου των Τοποθετήσεων του ΤΕΚΕ για την Περίοδο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΚΕ ΕΤΟΥΣ

4 Πίνακας 12: Ανάλυση Προθεσμιακών Καταθέσεων ΣΚΚ ανά Πιστωτικό Ίδρυμα την 31/12/ Πίνακας 13: Ανάλυση Απαιτήσεων του ΚΚΚ (Κύριο Κεφάλαιο) ανά Πιστωτικό Ίδρυμα την 31/12/ Πίνακας 14: Ανάλυση Προθεσμιακών Καταθέσεων ΠΚΚΚ ανά Πιστωτικό Ίδρυμα την 31/12/ Πίνακας 15: Ανάλυση απαιτήσεων ΠΚΚΚ ανά Πιστωτικό Ίδρυμα την 31/12/ Πίνακας 16: Αξία Ατομικών Μερίδων ΠΚΚΚ ανά Πιστωτικό Ίδρυμα την 31/12/ Πίνακας 17: Ανάλυση προθεσμιακών καταθέσεων ΣΚΕ ανά Πιστωτικό Ίδρυμα την 31/12/ Πίνακας 18: Ανάλυση του ΣΚΕ ανά Πιστωτικό Ίδρυμα την 31/12/ ΙσολογισμόςΑποτελέσματα Χρήσεως 32 Ανάλυση Λογαριασμών Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως του ΤΕΚΕ 33 Συντομογραφίες 1. ΤΕΚΕ Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων 2. ΤΕΚ Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων 3. ΣΚΚ Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων 4. ΚΚΚ Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (Κύριο Κεφάλαιο) 5. ΠΚΚΚ Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων 6. ΣΚΕ Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων 7. ΤτΕ Τράπεζα της Ελλάδος ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΚΕ ΕΤΟΥΣ

5 1. Το Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων Το χρονικό διάστημα από 1/1/2009 έως 31/12/2009 παρατηρήθηκαν σημαντικές εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα και στο θεσμικό πλαίσιο της εγγύησης των καταθέσεων και των επενδυτικών υπηρεσιών. 1.1 Θεσμικό Πλαίσιο Το 2009 αποτέλεσε σταθμό για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της εγγύησης των καταθέσεων και των επενδυτικών υπηρεσιών τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο Νομοθετικές Εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Οδηγία 2009/14/ΕΚ Στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της σύγκλισης των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων, υιοθετήθηκε η Οδηγία 2009/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, αριθ. L 068 της 13ης Μαρτίου 2009) με την οποία τροποποιήθηκε η Οδηγία 1994/19/ΕΚ αναφορικά με το επίπεδο κάλυψης των καταθέσεων και την προθεσμία εκταμίευσης των αποζημιώσεων. Σύμφωνα με τη νέα Οδηγία: Το κατώτατο όριο κάλυψης αυξάνεται από ευρώ σε ευρώ, ενώ από την 31 Δεκεμβρίου 2010, το όριο αυτό ορίζεται σε ευρώ. 1 Ο μέγιστος χρόνος καταβολής της αποζημίωσης από το σύστημα εγγύησης στους καταθέτες θα πρέπει να μειωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010, από τρεις (3) μήνες σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες. Η προαναφερθείσα περίοδος δύναται να παραταθεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν εγκρίσεως των αρμόδιων αρχών, για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Η προθεσμία για την έκδοση της απόφασης που αφορά στη διαπίστωση των αρμόδιων αρχών ότι Πιστωτικό Ίδρυμα έχει περιέλθει σε αδυναμία ικανοποίησης των απαιτήσεων των καταθετών θα πρέπει να μειωθεί, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010, από εικοσιμία (21) ημέρες σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες Νομοθετικές Εξελίξεις σε Εθνικό Επίπεδο Νόμος 3746/2009 Η ανάγκη βελτίωσης και εκσυγχρονισμού της λειτουργίας του θεσμού της εγγύησης καταθέσεων και του φορέα διαχείρισής του οδήγησαν στη ψήφιση του ν.3746/2009 (ΦΕΚ 27Α'/ ). Με το νόμο αυτό υιοθετήθηκε σύστημα χρηματοδότησης με βάση τους αναλαμβανομένους από τα Πιστωτικά Ιδρύματα κινδύνους και επετεύχθη η ρύθμιση ορισμένων 1 Ήδη με το άρθρο 6 του ν.3714/2008 (ΦΕΚ 231Α / ) το όριο αυξήθηκε στην Ελλάδα από σε ευρώ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΚΕ ΕΤΟΥΣ

6 θεμάτων που είχαν ανακύψει κατά την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου νόμου που ρυθμίζει τη λειτουργία του θεσμού. Παράλληλα, ο φορέας, εκτός από την κάλυψη των καταθέσεων, ανέλαβε και την παροχή κάλυψης και για τις επενδυτικές υπηρεσίες εκείνων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων που δεν υπάγονται στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. Κατά τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκε ένας ισχυρός και αξιόπιστος φορέας ο οποίος καλύπτει ενιαία τα Πιστωτικά Ιδρύματα που συμμετέχουν, τόσο για τις καταθετικές όσο και για τις επενδυτικές υπηρεσίες τους. Για το σκοπό αυτό συγκροτήθηκαν στο ΤΕΚΕ δύο αυτοτελή και πλήρως διακριτά αποθεματικά κεφάλαια: το Ενεργητικό του ΣΚΚ και το Ενεργητικό του ΣΚΕ, έκαστο προοριζόμενο αποκλειστικά για την ικανοποίηση των αντίστοιχων απαιτήσεων. Νόμος 3775/2009 Η Οδηγία 2009/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επέφερε την ανάγκη αναπροσαρμογής των άρθρων δεκατρία (13), δεκατέσσερα (14) και εικοσιέξι (26) του ν. 3746/2009. Με την ψήφιση του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122Α / ) τροποποιήθηκαν τα ανωτέρω άρθρα προς εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/14/ΕΚ, όσον αφορά κυρίως στον προσδιορισμό των νέων χρονικών ορίων για την καταβολή αποζημιώσεων και την έκδοση της απόφασης της ΤτΕ περί αδυναμίας ικανοποίησης των απαιτήσεων των καταθετών πιστωτικού ιδρύματος. Επιπλέον, καθιερώθηκε η υποχρέωση της ΤτΕ να ενημερώνει το ΤΕΚΕ σε περίπτωση που, στο πλαίσιο της άσκησης της εποπτικής της αρμοδιότητας, διαπιστώσει ότι συντρέχει κάποιο γεγονός το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει σε ενεργοποίηση της διαδικασίας αποζημίωσης των καταθετών ή των επενδυτών πελατών Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Η ισχύς του ανωτέρω νόμου αρχίζει από 31 Δεκεμβρίου του Η Διεθνής Δραστηριότητα Το έτος 2009 το ΤΕΚΕ συμμετείχε ενεργά σε σειρά διεθνών συναντήσεων αναφορικά με την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων και των επενδυτικών υπηρεσιών καθώς και την τροποποίηση των διαδικασιών καταβολής αποζημιώσεων στους καταθέτες ή/και επενδυτές πελάτες Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Επιπλέον, ενισχύθηκε περαιτέρω η συνεργασία του με φορείς εγγύησης καταθέσεων και επενδυτικών υπηρεσιών του εξωτερικού European Forum of Deposit Insurers (EFDI) Κατά την υπό εξέταση περίοδο, το EFDI, μέλος του οποίου είναι το ΤΕΚΕ, εστίασε κυρίως στην ανάλυση των νέων δεδομένων στον τομέα της εγγύησης καταθέσεων, όπως διαμορφώθηκαν μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, στην αξιολόγηση των επιπτώσεων που προέκυψαν από τις μεταβολές στο θεσμικό πλαίσιο σε κοινοτικό επίπεδο και στην προετοιμασία για την αποτελεσματική αφομοίωση του νέου θεσμικού ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΚΕ ΕΤΟΥΣ

7 πλαισίου στις διαδικασίες και στη λειτουργία των μελών του. Στις 29 και 30 Ιουνίου του 2009 πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι η Ετήσια Σύνοδος του EFDI, καθώς και Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσαν από κοινού το EFDI και ο φορέας εγγύησης καταθέσεων των ΗΠΑ (Federal Deposit Insurance Corporation FDIC), με θέμα «Το Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων κατά τη Διάρκεια και Μετά από μια Συστημική Κρίση». Το ΤΕΚΕ συμμετείχε και στις δύο εκδηλώσεις. Ειδικότερα το Συνέδριο είχε ως κεντρικά θέματα την ενδεχόμενη ανάληψη περισσότερων και πιο καίριων αρμοδιοτήτων από τους φορείς εγγύησης καταθέσεων, με τη συμμετοχή τους μαζί με τις Κεντρικές Τράπεζες και τα Υπουργεία Οικονομικών, σε ένα χρηματοοικονομικό δίχτυ ασφαλείας (financial safety net), την εναρμόνιση των διαφόρων συστημάτων εγγύησης και την εφαρμογή των πλέον κατάλληλων συστημάτων χρηματοδότησης, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της αξιοπιστίας του θεσμού της εγγύησης των καταθέσεων. Στις 8 και 9 Οκτωβρίου του 2009, με τη χορηγία της ΤτΕ, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα Διεθνές Σεμινάριο του EFDI, με θέμα: «Η Χρηματοδότηση των Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων». Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ανταλλαγή εμπειρίας και απόψεων αναφορικά με το ζήτημα αυτό που είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τη λειτουργία και την αξιοπιστία του θεσμού. Στο Σεμινάριο συμμετείχαν εμπειρογνώμονες των φορέων εγγύησης όλων σχεδόν των μελών του EFDI, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, φορέων εγγύησης καταθέσεων των ΗΠΑ, καθώς και διακεκριμένοι καθηγητές Πανεπιστημίων. Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου συζητήθηκαν διεξοδικά, μεταξύ άλλων, οι εναλλακτικές μέθοδοι χρηματοδότησης των φορέων εγγύησης καταθέσεων, η προοπτική της εναρμόνισης των μεθόδων αυτών καθώς και το άριστο ύψος των κεφαλαίων Ευρωπαϊκή Επιτροπή Παράλληλα με τα ανωτέρω, με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διεξήχθησαν συναντήσεις σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να συγκεντρωθούν και να συζητηθούν προτάσεις που αφορούν τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων. Στο πλαίσιο αυτό εξετάστηκαν θέματα όπως το όριο και το εύρος κάλυψης των καταθετών, το χρονικό όριο και οι διαδικασίες καταβολής αποζημιώσεων, η χρηματοδότηση των συστημάτων, η πληροφόρηση των καταθετών, οι αρμοδιότητες των φορέων καθώς και η θεσμοθέτηση ενός Πανευρωπαϊκού Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων. Στις συναντήσεις αυτές έγινε ανασκόπηση της παρούσας κατάστασης, παρουσιάστηκαν τα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί και αναλύθηκαν οι εναλλακτικές λύσεις για την αντιμετώπισή τους. Παράλληλα, έγινε παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης του Ερευνητικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Joint Research Center), όσον αφορά στην αξιολόγηση των επιπτώσεων από τις ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΚΕ ΕΤΟΥΣ

8 πρόσφατες μεταβολές στα συστήματα εγγύησης καταθέσεων. Με βάση τα συμπεράσματα των συναντήσεων αυτών αναμένεται η αναθεώρηση της ισχύουσας Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το ΤΕΚΕ συμμετέχει στην αρμόδια ομάδα εργασίας προκειμένου να συμβάλει στη διαμόρφωση του νέου θεσμικού πλαισίου και να ανταποκριθεί έγκαιρα και επιτυχώς στις απαιτήσεις που θα προκύψουν. 2. Απολογισμός Εσόδων, Δαπανών και Οικονομικού Αποτελέσματος 2.1 Εισαγωγή Τα οικονομικά μεγέθη του ΤΕΚΕ επηρεάζονται από τις εξελίξεις στις τραπεζικές καταθέσεις, την ένταξη Πιστωτικών Ιδρυμάτων ή/και την αποχώρησή τους από το φορέα, τις αποδόσεις των επενδεδυμένων διαθεσίμων του καθώς και τις λειτουργικές δαπάνες του. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο οι συνθήκες που επικράτησαν στις αγορές περιόρισαν τις επενδύσεις σε μετοχικούς τίτλους και συνέβαλαν στη μεταφορά αποταμιεύσεων προς καταθετικά προϊόντα. Η εξέλιξη αυτή επηρέασε αυξητικά τις καταθέσεις που αποτελούν τη βάση υπολογισμού εισφορών στο ΣΚΚ του ΤΕΚΕ και συνεπώς άσκησε θετική επίδραση τόσο στα έσοδα από εισφορές όσο και στις εισροές προς το ΠΚΚΚ. Οι εισφορές των Πιστωτικών Ιδρυμάτων καθορίστηκαν με απόφαση του ΔΣ του ΤΕΚΕ και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3746/2009 (άρθρο 4, παρ. 4β). Συγκεκριμένα, η κλίμακα υπολογισμού των εισφορών για το 2009 αναπροσαρμόστηκε, ως εξής: Κλιμάκια Καταθέσεων (σε εκατ. ευρώ) Ποσοστιαία Εισφορά (επί τοις χιλίοις) 0 710,4 6, , , , , , ,01 και άνω 0,125 Εν συνεχεία, η κατ εφαρμογή της ανωτέρω κλίμακας προκύπτουσα εισφορά κάθε Πιστωτικού Ιδρύματος, προσαρμόστηκε με βάση συγκεκριμένους συντελεστές αναλόγως της βαθμίδας στην οποία αυτό κατατάχθηκε με απόφαση της ΤτΕ με βάση εποπτικής φύσεως κριτήρια αξιολόγησης, έτσι ώστε οι εισφορές να αντικατοπτρίζουν και τους αναλαμβανομένους από τα Πιστωτικά Ιδρύματα κινδύνους. Σύμφωνα με διάταξη του ν. 3746/2009 (άρθρο 4, παρ.11) τα 4/5 των ως άνω καθοριζόμενων εισφορών περιήλθαν στο ΠΚΚΚ που αποτελεί ομάδα περιουσίας ανήκουσα εξ αδιαιρέτου στα συμμετέχοντα Πιστωτικά Ιδρύματα και το οποίο δεν επηρεάζει το διαχειριστικό αποτέλεσμα του ΤΕΚΕ. Το υπολειπόμενο 1/5 των εισφορών αποτέλεσε έσοδο προς το Κύριο Κεφάλαιο του ΣΚΚ το οποίο αποτελεί και το Ενεργητικό του φορέα. Επίσης, σύμφωνα με διάταξη του ιδίου νόμου (άρθρο 4, παρ. 4στ.), το 80% του συνόλου των εισφορών αύξησε τις προθεσμιακές καταθέσεις που τηρούν τα Πιστωτικά Ιδρύματα που κατέβαλαν την εισφορά, ενώ το υπόλοιπο 20% επενδύθηκε σε τίτλους στα αντίστοιχα ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΚΕ ΕΤΟΥΣ

9 χαρτοφυλάκια του ΤΕΚΕ που διαχειρίζεται, με βάση σχετική σύμβαση, η ΤτΕ. Τον Ιούλιο του 2009 το πιστωτικό ίδρυμα American Express Banking Corporation, έπαυσε να λειτουργεί στην Ελλάδα και κατά συνέπεια αποχώρησε από το ΣΚΚ του ΤΕΚΕ. Ως αποτέλεσμα της εξέλιξης αυτής ο αριθμός των συμμετεχόντων Πιστωτικών Ιδρυμάτων στο ΣΚΚ του ΤΕΚΕ στο τέλος του 2009 μειώθηκε από σαρανταένα (41) σε σαράντα (40) εκ των οποίων, δεκαεννέα (19) είναι ελληνικές εμπορικές τράπεζες, δεκαέξι (16) ελληνικές συνεταιριστικές τράπεζες και πέντε (5) υποκαταστήματα τραπεζών με καταστατική έδρα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστωτικά Ιδρύματα που συμμετείχαν στο ΣΚΚ στο Α. Ελληνικές Εμπορικές Τράπεζες 1. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος 2. Aegean Baltic Bank 3. Alpha Bank 4. Aspis Bank 5. Τράπεζα Αττικής 6. Γενική Τράπεζα της Ελλάδος 7. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 8. Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος 9. Εμπορική Credicom 10. Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος 11. EFG EurobankErgasias 12. Marfin Egnatia Bank 13. Millennium Bank 14. Πανελλήνια Τράπεζα 15. Τράπεζα Πειραιώς Proton Τράπεζα Probank Τράπεζα 18. FBB Πρώτη Επιχειρηματική Τράπεζα 19. Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Β. Ελληνικές Συνεταιριστικές Τράπεζες 20. Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα ΣΥΝ.Π.Ε. 21. Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας ΣΥΝ.Π.Ε. 22. Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας ΣΥΝ.Π.Ε. 23. Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου ΣΥΝ.Π.Ε. 24. Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Έβρου ΣΥΝ.Π.Ε. 25. Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας ΣΥΝ.Π.Ε. 26. Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου ΣΥΝ.Π.Ε. 27. Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. 28. Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Καρδίτσας ΣΥΝ.Π.Ε. 29. Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου ΣΥΝ.Π.Ε Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας ΣΥΝ.Π.Ε. 31. Συνεταιριστική Τράπεζα ΛέσβουΛήμνου ΣΥΝ.Π.Ε. 32. Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα ΣΥΝ.Π.Ε. 33. Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας ΣΥΝ.Π.Ε. 34. Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε. 35. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ΣΥΝ.Π.Ε. Γ. Υποκαταστήματα Πιστωτικών Ιδρυμάτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 36. Bank of America N.A. 37. Bank Saderat Iran 38. Kedr Bank Athens 39. Intesa SanPaolo Bank AlbaniaGreek Branch 40. T.C. Ziraat Bankasi A.S. 1. Το πιστωτικό ίδρυμα American Express Banking Corporation, συμμετείχε στο ΤΕΚΕ μέχρι 3/7/2009 οπότε και απεχώρησε, λόγω παύσης των εργασιών του στην Ελλάδα. 2. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Κορινθίας ΣΥΝ.Π.Ε. άλλαξε επωνυμία σε Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου ΣΥΝ.Π.Ε. εντός του έτους Τον Μάιο του 2009, κατ εφαρμογήν των διατάξεων του ν. 3746/2009 (άρθρο 3, παρ. 2 και άρθρο 27, παρ. 3 και 4), εντάχθηκαν στο ΣΚΕ του ΤΕΚΕ δεκατρία (13) Πιστωτικά Ιδρύματα που παρείχαν επενδυτικές υπηρεσίες και δεν συμμετείχαν στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. Από τα ιδρύματα αυτά, δώδεκα (12) είναι ελληνικές εμπορικές τράπεζες και ένα (1) ελληνική συνεταιριστική τράπεζα. Ως συνέπεια της υποχρεωτικής συμμετοχής τους στο ΣΚΕ του ΤΕΚΕ, τα ανωτέρω Πιστωτικά Ιδρύματα κατέβαλαν εφάπαξ αρχική εισφορά (ν. 3746/2009, άρθρο 6, παρ. 3). Το άρθρο 6, παρ.8 του ίδιου Νόμου, προβλέπει την καταβολή και ετήσιας τακτικής εισφοράς για τα συμμετέχοντα στο ανωτέρω σκέλος Πιστωτικά Ιδρύματα. Ο υπολογισμός της εισφοράς αυτής εξαρτάται από την υπό έκδοση απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν εισηγήσεως της ΤτΕ και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΚΕ ΕΤΟΥΣ

10 Πιστωτικά Ιδρύματα που συμμετείχαν στο ΣΚΕ (παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και δεν ανήκουν στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών) στο Α. Ελληνικές Εμπορικές Τράπεζες 1. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος 2. Aegean Baltic Bank 3. Alpha Bank 4. Τράπεζα Αττικής 5. Γενική Τράπεζα της Ελλάδος 6. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 7. EFG EurobankErgasias 8. Marfin Egnatia Bank 9. Millennium Bank 10. Τράπεζα Πειραιώς 11. FBB Πρώτη Επιχειρηματική Τράπεζα 12. Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Β. Ελληνικές Συνεταιριστικές Τράπεζες 13. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ΣΥΝ.Π.Ε. Η οικονομική κρίση επηρέασε αρνητικά τις αποδόσεις των τίτλων με αποτέλεσμα να επηρεαστούν αντίστοιχα τα έσοδα κεφαλαίων και οι πρόσοδοι των τοποθετήσεων του ΤΕΚΕ τόσο σε προθεσμιακές καταθέσεις όσο και σε τίτλους. Το σύνολο των δαπανών παρουσίασε μικρή υπέρβαση έναντι της αρχικής πρόβλεψης ως συνέπεια των αυξημένων υποχρεώσεων του φορέα, οι οποίες προήλθαν από τη μεταβολή του θεσμικού πλαισίου. Ωστόσο, ο επιμερισμός των δαπανών στα δύο σκέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3746/2009 (άρθρο 24, παρ.4) ο οποίος δεν ήταν γνωστός κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2009, οδήγησε σε μείωση των δαπανών λειτουργίας του ΣΚΚ. Σημειώνεται ότι οι εξελίξεις στις δαπάνες επηρεάζουν αμελητέα το διαχειριστικό αποτέλεσμα λόγω του μικρού μεγέθους τους σε σύγκριση με το οικονομικό αποτέλεσμα. Τα απολογιστικά στοιχεία των εσόδων, των δαπανών και του οικονομικού αποτελέσματος εμφανίζονται στους πίνακες 1, 2 και 3. Ακολουθεί η παρουσίαση των οικονομικών μεγεθών και η ανάλυση των παραγόντων που οδήγησαν σε αποκλίσεις από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού. Τα οικονομικά αποτελέσματα παρουσιάζονται ξεχωριστά για κάθε σκέλος ενώ οι συνολικές δαπάνες του φορέα αναλύονται σε ξεχωριστή ενότητα. 2.2 Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων Τα συνολικά έσοδα του ΣΚΚ ανήλθαν στο ποσό των ευρώ και παρουσίασαν υστέρηση κατά 10,4% έναντι των προϋπολογισθέντων ευρώ (Πίνακες 1 και 2). Ειδικότερα: Τα έσοδα από εισφορές ανήλθαν στο ποσό των ευρώ και παρουσίασαν αύξηση κατά 3,1% έναντι των προϋπολογισθέντων ευρώ. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε η αύξηση των καταθέσεων που αποτελούν τη βάση υπολογισμού κατά 15,4% έναντι προϋπολογισθείσας αύξησης 12%. Τα έσοδα κεφαλαίων που αφορούν τόκους επί των τοποθετήσεων των διαθεσίμων ανήλθαν στο ποσό των ευρώ και παρουσίασαν υστέρηση κατά 50,3% έναντι προϋπολογισθέντων εσόδων ευρώ. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε η ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΚΕ ΕΤΟΥΣ

11 χρηματοπιστωτική κρίση που οδήγησε σε σημαντική υποχώρηση των αποδόσεων των τίτλων, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί αντίστοιχα και η απόδοση των διαθεσίμων του ΤΕΚΕ. Ειδικότερα: Η μέση απόδοση των τοποθετήσεων σε προθεσμιακές καταθέσεις, η οποία καθορίζεται από τα επιτόκια των τρίμηνων εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου, διαμορφώθηκε σε 1,97%, έναντι προϋπολογισθείσας 4%. Η μέση απόδοση των ευρωπαϊκών κρατικών τίτλων στους οποίους επενδύονται τα διαθέσιμα του ΣΚΚ στην ΤτΕ ανήλθε σε 1,91%, έναντι προϋπολογισθείσας 4,2%. Η μέση απόδοση του συνόλου των τοποθετήσεων για το 2009 διαμορφώθηκε στο 1,95%, έναντι προϋπολογισθείσας 4,05% και αντίστοιχης απόδοσης 4,07% του 2008 (Διάγραμμα 8). προϋπολογισθέντων ευρώ. Η μείωση αυτή οφείλεται στον επιμερισμό του συνολικού κόστους του ΤΕΚΕ στα δύο σκέλη κατ εφαρμογήν των διατάξεων του ν. 3746/2009, (άρθρο 24, παρ.4). Μετά τον επιμερισμό των συνολικών δαπανών ανά σκέλος, οι δαπάνες του ΣΚΚ ως ποσοστό των συνολικών δαπανών του ΤΕΚΕ ανήλθαν σε 86,5%. Ο επιμερισμός των συνολικών δαπανών ανά σκέλος, κατ εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης του νόμου, καθορίστηκε με απόφαση του ΔΣ και προσδιορίστηκε με βάση τον αριθμό των συμμετεχόντων Πιστωτικών Ιδρυμάτων στα δύο σκέλη ενώ λήφθηκε υπόψη η ύπαρξη και η αυτοτελής λειτουργία δύο κεφαλαίων (κύριου και πρόσθετου) στο ΣΚΚ. Οι προβλέψεις για έκτακτα γεγονότα ανέρχονται σε ευρώ και αφορούν ενδεχόμενη φορολόγηση εσόδων. Τέλος ο απολογισμός εσόδων εμφανίζει έκτακτα και ανόργανα έσοδα ύψους ευρώ που αφορούν μη πραγματοποιηθείσες προβλέψεις για δαπάνες προηγουμένων χρήσεων. Η μείωση των εσόδων κεφαλαίων υπερέβη σημαντικά την αύξηση των εσόδων από εισφορές, με αποτέλεσμα τα συνολικά έσοδα να διαμορφωθούν τελικά σε επίπεδα χαμηλότερα των προϋπολογισθέντων. Το κόστος λειτουργίας που βαρύνει το ΣΚΚ ανήλθε στο ποσό των ευρώ και παρουσίασε μείωση κατά 11,3%, έναντι των Το οικονομικό αποτέλεσμα του ΣΚΚ ανήλθε στο ποσό των ευρώ και παρουσίασε υστέρηση κατά 13,2% έναντι του προϋπολογισθέντος ποσού των ευρώ Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) Οι εισροές προς το ΠΚΚΚ ανήλθαν σε ευρώ, αυξημένες ελαφρώς, κατά 0,6%, έναντι των προϋπολογισθεισών. Ειδικότερα: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΚΕ ΕΤΟΥΣ

12 Οι εισφορές προς το κεφάλαιο αυτό διαμορφώθηκαν στο ποσό των ευρώ και παρουσίασαν αύξηση κατά 3,1% έναντι των προϋπολογισθεισών εισφορών ευρώ. Οι πρόσοδοι της διαχείρισης των κεφαλαίων ανήλθαν στο ποσό των ευρώ εμφανίζοντας υστέρηση κατά 64,7% έναντι του προϋπολογισθέντος ποσού των ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση των αποδόσεων των τίτλων, όπως προαναφέρθηκε στην ενότητα Ειδικότερα: Η μέση απόδοση των τοποθετήσεων σε προθεσμιακές καταθέσεις, η οποία καθορίζεται από τα επιτόκια των τρίμηνων εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, διαμορφώθηκε σε 1,5% έναντι προϋπολογισθείσας 4%. Η μέση απόδοση των ευρωπαϊκών κρατικών τίτλων στους οποίους επενδύονται τα διαθέσιμα του ΠΚΚΚ στην ΤτΕ ανήλθε σε 1.37%, έναντι προϋπολογισθείσας 4,2%. Η μέση απόδοση του συνόλου των τοποθετήσεων του 2009 διαμορφώθηκε στο 1,47%, έναντι προϋπολογισθείσας 4,05% Διαθέσιμα ΣΚΚ Τα διαθέσιμα κεφάλαια για επένδυση του ΣΚΚ ανήλθαν στο ποσό των ευρώ και παρουσίασαν αύξηση κατά 2,5% έναντι του προϋπολογισθέντος ποσού των ευρώ. Η διαφορά των διαθεσίμων κεφαλαίων για επένδυση από το πλεόνασμα οφείλεται στη μεταβολή των λογαριασμών απαιτήσεων και υποχρεώσεων και ειδικότερα στην ετεροχρονισμένη είσπραξη των αρχικών και τακτικών εισφορών. Από το σύνολο των διαθεσίμων κεφαλαίων για επένδυση, το ποσό που τοποθετήθηκε σε τίτλους ανήλθε σε ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 29,6% έναντι του προϋπολογισθέντος ποσού των ευρώ. Η διαφορά αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι μέρος των εισφορών που αφορούν το ΠΚΚΚ επενδύθηκε στις αρχές του 2009 και όχι στο τέλος του 2008, όπως είχε προϋπολογισθεί. Το ποσό που τοποθετήθηκε σε προθεσμιακές καταθέσεις ανήλθε σε ευρώ παρουσιάζοντας υστέρηση κατά 4,3% έναντι του προϋπολογισθέντος ποσού των ευρώ, γεγονός που οφείλεται στη μείωση των τόκων. Οι επενδύσεις που αφορούν πάγιο εξοπλισμό ανήλθαν σε ευρώ και εμφανίζουν σημαντική υστέρηση έναντι των αρχικών προβλέψεων ευρώ λόγω αναβολής υλοποίησης της αντίστοιχης επένδυσης σε μηχανογραφικό εξοπλισμό για την επόμενη χρήση. Οι συσσωρευμένοι πόροι του κύριου κεφαλαίου του ΣΚΚ στο τέλος του 2009 ανήλθαν στο ποσό των 1.250,7 εκατ. ευρώ, έναντι 1.100,5 εκατ. ευρώ το Επίσης οι συσσωρευμένοι πόροι του ΠΚΚΚ του ΣΚΚ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΚΕ ΕΤΟΥΣ

13 στο τέλος του 2009 ανήλθαν στο ποσό των 1.044,8 εκατ. ευρώ, έναντι 481,7 εκατ. ευρώ το Έτσι το σύνολο των συσσωρευμένων πόρων του ΣΚΚ, στο τέλος του 2009 ανήλθε στο ποσό των 2.295,6 εκατ. ευρώ, έναντι 1.582,2 εκατ. ευρώ το 2008 (Πίνακας 9, Διάγραμμα 5). 2.3 Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) Οι συνολικές εισφορές των Πιστωτικών Ιδρυμάτων που συμμετείχαν στο σκέλος αυτό ανήλθαν στο ποσό των ευρώ και αποτελούνται αποκλειστικά από αρχικές εισφορές. Οι πρόσοδοι της διαχείρισης των κεφαλαίων αυτών ανήλθαν σε ευρώ (Πίνακας 1). Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το ν.3746/2009 (άρθρο 6, παρ.12α), το 20% των αρχικών και τακτικών εισφορών για το ΣΚΕ κατατίθεται σε λογαριασμό του ΤΕΚΕ στην ΤτΕ. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή τα ποσά αυτά, εν αντιθέσει με τα αντίστοιχα ποσά για το ΣΚΚ, δεν επενδύονται σε τίτλους, αλλά διατηρούνται στο λογαριασμό ατόκως. Τα διαθέσιμα για επένδυση κεφάλαια απαρτίζονται από το υπόλοιπο 80% των εισφορών πλέον των αντιστοίχων προσόδων και επενδύονται σε τρίμηνες προθεσμιακές καταθέσεις σύμφωνα με το ν. 3746/2009 (άρθρο 6, παρ. 12β). Το κόστος λειτουργίας το οποίο βάσει απόφασης του ΔΣ του ΤΕΚΕ βαρύνει στο ΣΚΕ ανήλθε στο ποσό των ευρώ (Πίνακας 1). Το πλεόνασμα έτους για το ΣΚΕ ανήλθε στο ποσό των ευρώ. Τα διαθέσιμα κεφάλαια για επένδυση ανήλθαν στο ποσό των ευρώ (Πίνακας 1). 2.4 Δαπάνες Λειτουργίας του ΤΕΚΕ Το σύνολο των δαπανών λειτουργίας και των δύο σκελών του ΤΕΚΕ διαμορφώθηκε στο ποσό των ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 2,5%, έναντι προϋπολογισθέντος ποσού ευρώ (Πίνακες 1,3). Ειδικότερα, από τις επί μέρους κατηγορίες οι δαπάνες για : «αμοιβές και έξοδα προσωπικούτρίτων» ανήλθαν στο ποσό των ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 8,2% έναντι προϋπολογισθέντος ποσού ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στη μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού με απόσπαση καθώς και στην, λόγω των νέων αναγκών, αύξηση του αριθμού του προσωπικού κατά τρία άτομα καθώς και την απασχόληση, με σύμβαση έργου, ενός επιπλέον εσωτερικού ελεγκτή, «παροχές τρίτων» διαμορφώθηκαν στο ποσό των ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 39,2% έναντι των προϋπολογισθεισών, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως στην μη ανανέωση συμβολαίου συντήρησης του συστήματος μηχανογράφησης και ανάθεσης της εργασίας αυτής στον υπεύθυνο μηχανοργάνωσης, ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΚΕ ΕΤΟΥΣ

14 «φόρους τέλη» ανήλθαν στο ποσό των ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,1% από το αντίστοιχο μέγεθος του προϋπολογισμού, λόγω της μη πραγματοποίησης της αύξησης των αντικειμενικών τιμών, βάσει των οποίων προσδιορίζονται αναλογικά τα ανωτέρω τέλη, «λοιπές λειτουργικές δαπάνες» ανήλθαν στο ποσό των ευρώ και παρουσίασε μείωση κατά 20,7% έναντι προϋπολογισθέντων εξόδων ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των δαπανών για δημοσιεύσεις, κατόπιν περιορισμού του αριθμού των εντύπων στα οποία δημοσιεύεται ο Ισολογισμός του ΤΕΚΕ, λόγω και της εμφάνισής του στην ιστοσελίδα του ΤΕΚΕ, «τραπεζικές εργασίες» που αφορούν κυρίως στην αμοιβή του διαχειριστή των διαθεσίμων του ΤΕΚΕ, διαμορφώθηκαν στο ποσό των ευρώ, ήτοι αύξηση κατά 23%, έναντι προϋπολογισθέντος ποσού ευρώ, κυρίως λόγω του αυξημένου ύψους κεφαλαίων στη διαχείριση διαθεσίμων του ΤΕΚΕ, «αποσβέσεις παγίων» ανήλθαν σε ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 26,5% έναντι προϋπολογισθέντος ποσού ευρώ, λόγω της μείωσης της αξίας των αγορών για νέο πάγιο εξοπλισμό, «προβλέψεις» που αφορούν σε ποσά για ενδεχόμενες αποζημιώσεις προσωπικού, διαμορφώθηκαν στο ποσό των ευρώ, παρουσιάζοντας αμελητέα απόκλιση από το αντίστοιχο μέγεθος του προϋπολογισμού. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΚΕ ΕΤΟΥΣ

15 Πίνακας 1 Απολογισμός Ποσά σε Ευρώ Κ.Α. I II. Α ΣΚΕΛΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΣΚΚ) Έσοδα 1 Εισφορές Πιστωτικών Ιδρυμάτων Μελών του ΣΚΚ Έσοδα Κεφαλαίων (μετά την αφαίρεση των φόρων) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Κόστος λειτουργίας που βαρύνει το ΣΚΚ Δαπάνες Αμοιβές και Έξοδα ΠροσωπικούΤρίτων Παροχές Τρίτων ΦόροιΤέλη Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες Δαπάνη για τραπεζικές εργασίες Αποσβέσεις Παγίων Προβλέψεις Κόστος λειτουργίας που βαρύνει το ΣΚΕ 2 Προβλέψεις για έκτακτα γεγονότα 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ {1(2+3)} Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) Εισφορές Πιστωτικών Ιδρυμάτων Μελών του ΣΚΚ 4 Πρόσοδοι 4 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΣΚΚ (4+5) ΣΚΕΛΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΚΕ) Εισφορές Πιστωτικών Ιδρυμάτων Μελών του ΣΚΕ 4 Πρόσοδοι 4 Κόστος λειτουργίας ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΣΚΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΚΚ Πλεόνασμα του ΣΚΚ Αναμορφώσεις προσαρμογής σε ταμειακή βάση 5 ΣΚΕ Πλεόνασμα του ΣΚΕ Αναμορφώσεις προσαρμογής σε ταμειακή βάση Προϋπολογισμός* Απολογισμός ( ) ( ) Απόκλιση (%) 10,4 3,1 50,3 11,3 2,5 8,2 39,2 9,1 20,7 23,0 26,5 0,2 13,2 0,6 3,1 64,7 2,7 3,2 2,5 2,7 Β ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΚΚ Τοποθετήσεις σε Τίτλους Προθεσμιακές καταθέσεις Πάγιος Εξοπλισμός ΣΚΕ Προθεσμιακές καταθέσεις * Ο Προϋπολογισμός του 2009 συντάχθηκε πριν από την ψήφιση του ν.3746/2009 και έγινε ανακατανομή ορισμένων κονδυλίων που εμφανίζονται στη στήλη του Προϋπολογισμού προκειμένου να αποτυπωθούν οι αλλαγές που προέκυψαν από την εφαρμογή του νόμου. Σημειώσεις: 1. Πόροι του ΣΚΚ που αποτελούν περιουσία του ΤΕΚΕ. 2. Υπολογίστηκε ως ποσοστό 13,5% των δαπανών του ΤΕΚΕ. 3. Πρόβλεψη για ενδεχόμενη φορολόγηση του εσόδου από ευρωπαϊκούς τίτλους δημοσίου, που βαρύνει την τρέχουσα χρήση και αφορά τρέχουσα και προηγούμενες χρήσεις για την οποία αναμένεται απάντηση σε σχετικό ερώτημα που κατέθεσε το ΤΕΚΕ στο Υπουργείο Οικονομικών. 4. Πόροι που αποτελούν ομάδα περιουσίας που ανήκει εξ' αδιαιρέτου στα συμμετέχοντα Πιστωτικά Ιδρύματα και αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης από το ΤΕΚΕ. 5. Το θετικό πρόσημο του κονδυλίου "Αναμορφώσεις προσαρμογής σε ταμειακή βάση" σημαίνει : αύξηση των διαθεσίμων για επενδύσεις, ενώ το αρνητικό σημαίνει: μείωση των διαθεσίμων για επενδύσεις. 3,2 2,5 29,6 4,3 92,4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΚΕ ΕΤΟΥΣ

16 Πίνακας 2 Απολογισμός Πόρων Ποσά σε Ευρώ Κ.Α. Προϋπολογισμός* 2009 Απολογισμός Απόκλιση (%) Ι. ΣΚΕΛΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΣΚΚ) 1. Έσοδα ,4 Έσοδα από Εισφορές Πιστωτικών ΙδρυμάτωνΜελών του ΤΕΚΕ ,1 Έσοδα από ετήσιες τακτικές εισφορές ,1 Έσοδα Κεφαλαίων ,3 Έσοδα από διαχείριση τίτλων από ΤτΕ (μετά την αφαίρεση των φόρων) ,5 Τόκοι από την διαχείριση τίτλων από ΤτΕ Φόροι επί των ανωτέρω τόκων 1 0 ( ) Τόκοι Καταθέσεων (μετά την αφαίρεση των φόρων) ,5 Τόκοι Καταθέσεων (πριν την αφαίρεση των φόρων) Αναλογούντες φόροι ( ) ( ) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) ,6 Εισφορές Πιστωτικών Ιδρυμάτων Μελών του ΣΚΚ ,1 Πρόσοδοι ,7 Τόκοι από τη διαχείριση τίτλων από ΤτΕ (μετά την αφαίρεση των φόρων ,1 Τόκοι Καταθέσεων (μετά την αφαίρεση των φόρων) ,4 ΙΙ. ΣΚΕΛΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΚΕ) 1. Εισφορές Πιστωτικών Ιδρυμάτων Μελών του ΣΚΕ Αρχική εισφορά Πρόσοδοι Τόκοι Καταθέσεων (μετά την αφαίρεση φόρων) * Ο Προϋπολογισμός του 2009 συντάχθηκε πριν από την ψήφιση του ν.3746/2009 και έγινε ανακατανομή ορισμένων κονδυλίων που εμφανίζονται στη στήλη του Προϋπολογισμού προκειμένου να αποτυπωθούν οι αλλαγές που προέκυψαν από την εφαρμογή του νόμου. 1. Πρόβλεψη για ενδεχόμενη φορολόγηση του εσόδου από ευρωπαϊκούς τίτλους δημοσίου, που βαρύνει την τρέχουσα χρήση και για την οποία αναμένεται απάντηση σε σχετικό ερώτημα που κατέθεσε το ΤΕΚΕ στο Υπουργείο Οικονομικών. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΚΕ ΕΤΟΥΣ

17 Πίνακας 3 Απολογισμός Δαπανών Ποσά σε Ευρώ Κ.Α ΔΑΠΑΝΕΣ Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού Τρίτων Αποδοχές Έμμισθου Προσωπικού Αποδοχές Προσωπικού με έμμισθη σχέση εργασίας Αποδοχές Προσωπικού με απόσπαση Αποδοχές Έκτακτου Προσωπικού με σύμβαση έργου Λοιπές Παροχές και Έξοδα Προσωπικού Δαπάνη επιμόρφωσης Προσωπικού Λοιπές παροχές Εργοδοτικές εισφορές Εργοδοτικές εισφορές Προσωπικού με έμμισθη σχέση εργασίας Εργοδοτικές εισφορές στο Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.ΕΙ.Κ.Α. Εργοδοτικές Εισφορές στο Ταμείο Νομικών Εργοδοτικές Εισφορές Προσωπικού με σύμβαση έργου Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων Αμοιβές εσωτερικού ελεγκτή Αμοιβές λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών Αμοιβές Δ.Σ. Επιμίσθιο Προσωπικού με απόσπαση Αμοιβή Ορκωτού Ελεγκτή Παροχές Τρίτων ΟΤΕ,ΔΕΗ, Ταχυδρομικά Ασφάλειες Συμβάσειςσυντηρήσεις εξοπλισμού ΦόροιΤέλη Λοιπές λειτουργικές δαπάνες Δαπάνη Ταξιδιών Δαπάνη ενημέρωσης Δημοσίων σχέσεων Συνδρομές Προμήθεια Εντύπων και Γραφικής Ύλης Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Δαπάνη Δημοσιεύσεων Κοινόχρηστες Δαπάνες Λοιπές Αμοιβές Τρίτων για παρεχόμενες υπηρεσίες Δαπάνη για τραπεζικές εργασίες Αποσβέσεις Παγίων Προβλέψεις 2009 Απόκλιση Προϋπολογισμός Απολογισμός (%) ,5 8,2 7,7 0,8 41,2 27,7 86,3 0,3 10,1 5,3 41,0 12,4 11,3 7,0 83,4 10,5 8,5 28,3 39,2 26,3 28,2 59,7 9,1 20,7 51,2 65,3 27,7 5,4 27,1 48,4 11,6 23,0 26,5 0,2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΚΕ ΕΤΟΥΣ

18 Πίνακας 4 Ανάλυση Διαθεσίμων Πόρων του Κύριου Κεφαλαίου Κάλυψης Καταθέσεων την 31/12/2009 Ποσά σε Ευρώ 1. Ευρωπαϊκοί Τίτλοι Δημοσίου ,69 2. Προθεσμιακές Καταθέσεις ,87 3. Απαιτήσεις από Εισφορές ,00 4. Λοιποί Πόροι (Καταθέσεις όψεωςταμείο) ,59 Σύνολο Διαθεσίμων Πόρων ( ) ,15 1. Το κονδύλι του Ενεργητικού «Ευρωπαϊκοί Τίτλοι» ποσού ,69 ευρώ εμφανίζεται μειωμένο κατά ευρώ που αφορά πρόβλεψη για ενδεχόμενη φορολόγηση εσόδου από Ευρωπαϊκούς Τίτλους Δημοσίου. 2. Περιλαμβάνονται και Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων δεδουλευμένοι και μη απαιτητοί ποσού ,73 ευρώ. Διάγραμμα 1 Διαθέσιμοι Πόροι την 31/12/2009 Απαιτήσεις από Εισφορές 5,59% Λοιποί Πόροι 0,04% Ευρωπαϊκοί Τίτλοι Δημοσίου 22,56% Προθεσμιακές Καταθέσεις 71,81% ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΚΕ ΕΤΟΥΣ

19 Πίνακας 5 Πόροι του Κύριου Κεφαλαίου Κάλυψης Καταθέσεων κατ έτος, για την περίοδο Ποσά σε Ευρώ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΧΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ Διάγραμμα 2 Πόροι κατ' έτος για την περίοδο (σε ευρώ) ΤΟΚΟΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΡΧΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΚΕ ΕΤΟΥΣ

20 Πίνακας 6 Κατάσταση μεταβολών ΠΚΚΚ Ποσά σε Ευρώ 2009 Απολογισμός Ι. Υπόλοιπο έναρξης την 1 η Ιανουαρίου Τακτική εισφορά Πρόσοδοι ΙΙ. Υπόλοιπο την 31 η Δεκεμβρίου Πίνακας 7 Ανάλυση Διαθεσίμων Πόρων του ΠΚΚΚ την 31/12/2009 Ποσά σε Ευρώ 1. Ευρωπαϊκοί Τίτλοι Δημοσίου ,00 2. Προθεσμιακές Καταθέσεις ,72 3. Απαιτήσεις από Εισφορές ,00 4. Λοιποί Πόροι (Καταθέσεις όψεωςταμείο) 1.017,29 Σύνολο Διαθεσίμων Πόρων ( ) ,01 1. Περιλαμβάνονται και Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων δεδουλευμένοι και μη απαιτητοί ποσού ,4 ευρώ. Διάγραμμα 3 Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων την 31/12/2009 Απαιτήσεις από Εισφορές 26,61% Λοιποί Πόροι 0,00% Προθεσμιακές Καταθέσεις 58,72% Ευρωπαϊκοί Τίτλοι Δημοσίου 14,67% ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΚΕ ΕΤΟΥΣ

21 Πίνακας 8 Ανάλυση Εισφορών και Προσόδων κατ έτος του ΠΚΚΚ, για την περίοδο Ποσά σε Ευρώ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ Διάγραμμα 4 Κεφάλαια προερχόμενα από το Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων για την περίοδο (σε ευρώ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΚΕ ΕΤΟΥΣ

22 Πίνακας 9 Ανάλυση Συσσωρευμένων Πόρων του ΣΚΚ Ποσά σε Ευρώ ΕΤΟΣ 2008 ΕΤΟΣ 2009 ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ , ,39 ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ , ,32 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ , ,71 Διάγραμμα 5 Συσσωρευμένοι Πόροι του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων Σύνολο Συσσωρευμένων Πόρων του ΣΚΚ ΠΚΚΚ Αρχικό Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΚΕ ΕΤΟΥΣ

23 Πίνακας 10 Κατάσταση μεταβολών ΣΚΕ Ποσά σε Ευρώ 2009 Απολογισμός Ι. Υπόλοιπο έναρξης την 1 η Ιανουαρίου 0 Αρχική Εισφορά Πρόσοδοι Κόστος Λειτουργίας ( ) ΙΙ. Υπόλοιπο την 31 η Δεκεμβρίου Πίνακας 11 Ανάλυση Πόρων του ΣΚΕ την 31/12/2009 Ποσά σε Ευρώ 1. Ευρωπαϊκοί Τίτλοι Δημοσίου (%) επί του Συνόλου 2. Προθεσμιακές Καταθέσεις ,09% 3. Απαιτήσεις από Εισφορές 4. Λοιποί Πόροι (Καταθέσεις όψεωςταμείο) ,91% Σύνολο Διαθεσίμων Πόρων ( ) % 1. Περιλαμβάνονται και Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων δεδουλευμένοι και μη απαιτητοί ποσού 974,96 ευρώ. 2. Περιλαμβάνεται το κόστος λειτουργίας που βαρύνει το ΣΚΕ, ποσού ευρώ που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος Διάγραμμα 6 : Πόροι του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων Λοιποί Πόροι (Καταθέσεις Οψεως) 19,91% Προθεσμιακές Καταθέσεις 80,09% ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΚΕ ΕΤΟΥΣ

24 Διάγραμμα 7 : Συσσωρευμένοι Πόροι Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων ΕΤΟΣ 2008 ΕΤΟΣ 2009 Διάγραμμα 8 Μέση Απόδοση του συνόλου των τοποθετήσεων του ΤΕΚΕ για την περίοδο ,00% 10,00% 10,60% 8,90% 8,80% 8,00% 7,30% 6,00% 4,00% 4,10% 3,66% 4,07% 2,00% 2,95% 2,30% 2,20% 2,03% 2,50% 1,95% 0,00% ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΚΕ ΕΤΟΥΣ

25 Πίνακας 12 Ανάλυση Προθεσμιακών Καταθέσεων ΣΚΚ ανά πιστωτικό ίδρυμα την 31/12/2009 Ποσά σε Ευρώ Πιστωτικά Ιδρύματα συμμετέχοντα στο ΤΕΚΕ Υπόλοιπα την 31/12/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ,65 2. ALPHA BANK ,89 3. EFG EUROBANK ERGASIAS ,95 4. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ,26 5. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ,76 6. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,67 7. MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ ,96 8. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ,40 9. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ , ASPIS BANK , MILLENNIUM BANK , PROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ , FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ , PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ , ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε , ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠEΖΑ , ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , ΑEGEAN BALTIC ΒΑΝΚ , BANK OF AMERICA Ν.Α , ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA GREEK BRANCH , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ N. ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε , T.C. ZIRΑAT BANKASI A.S , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , KEDR BANK ATHENS , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , BANK SADERAT IRAN ,49 ΣΥΝΟΛΟ ,14 1. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δεδουλευμένοι (μη απαιτητοί) τόκοι ποσού ,73 ευρώ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΚΕ ΕΤΟΥΣ

26 Πίνακας 13 Ανάλυση απαιτήσεων του Κεφαλαίου Κάλυψης Καταθέσεων (Κύριο Κεφάλαιο) ανά πιστωτικό ίδρυμα την 31/12/2009 Ποσά σε Ευρώ Πιστωτικά Ιδρύματα συμμετέχοντα στο ΤΕΚΕ Τμήμα της Β Δόσης Τακτικής Εισφοράς Αρχική Εισφορά Συνολικές απαιτήσεις την 31/12/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , ,00 2. ALPHA BANK , ,00 3. EFG EUROBANK ERGASIAS , ,00 4. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , ,00 5. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , ,00 6. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , ,00 7. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ , ,00 8. MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ , ,00 9. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ , , MILLENΝIUM BANK , , PROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ , , ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , , ASPIS BANK , , ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε , , FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ , , PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ , , ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ , , T.C. ZIRΑAT BANKASI A.S , , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , , ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ , , ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε , , AEGEAN BALTIC BANK , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , , KEDR BANK ATHENS , , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , , BANK OF AMERICA N.A , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ N. ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , ,00 34 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , , INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA GREEK BRANCH , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , , BANK SADERAT IRAN 3.554, , ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 1 Αποτελεί το τμήμα της β δόσης της τακτικής εισφοράς, που αφορά το Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (Κύριο Κεφάλαιο) και αντιστοιχεί στο 1/5 της που θα καταβληθεί από τα Πιστωτικά Ιδρύματα την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Απριλίου της επόμενης χρήσης. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΚΕ ΕΤΟΥΣ

27 Πίνακας 14 Ανάλυση προθεσμιακών καταθέσεων ΠΚΚΚ ανά πιστωτικό ίδρυμα την 31/12/2009 Ποσά σε Ευρώ Πιστωτικά Ιδρύματα συμμετέχοντα στο ΤΕΚΕ Υπόλοιπα την 31/12/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ,55 2. EFG EUROBANK ERGASIAS ,26 3. ALPHA BANK ,14 4. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,89 5. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ,99 6. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ,75 7. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ,01 8. MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ ,83 9. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ , MILLENNIUM BANK , ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , PROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ , ASPIS BANK , ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε , FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ , PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ , ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠEΖΑ , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε , ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε , ΑEGEAN BALTIC ΒΑΝΚ , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , BANK OF AMERICA Ν.Α , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ N. ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA GREEK BRANCH , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , KEDR BANK ATHENS , BANK SADERAT IRAN , T.C. ZIRΑAT BANKASI A.S , ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,32 1. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δεδουλευμένοι (μη απαιτητοί) τόκοι ποσού ,40 ευρώ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΚΕ ΕΤΟΥΣ

28 Πίνακας 15 Ανάλυση απαιτήσεων ΠΚΚΚ ανά πιστωτικό ίδρυμα την 31/12/2009 Ποσά σε Ευρώ Υπόλοιπο της Β Δόσης της Πιστωτικά Ιδρύματα συμμετέχοντα στο ΤΕΚΕ Τακτικής Εισφοράς την 31/12/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ,00 2. ALPHA BANK ,00 3. EFG EUROBANK ERGASIAS ,00 4. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,00 5. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ,00 6. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ,00 7. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ,00 8. MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ ,00 9. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ , MILLENNIUM BANK , PROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ , ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , ASPIS BANK , ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε , FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ , PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ , ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠEΖΑ , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ , ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε , ΑEGEAN BALTIC ΒΑΝΚ , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , BANK OF AMERICA Ν.Α , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ N. ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA GREEK BRANCH , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , KEDR BANK ATHENS , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , T.C. ZIRΑAT BANKASI A.S , BANK SADERAT IRAN , ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM 0 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1.Αποτελεί το υπόλοιπο της β' δόσης της τακτικής εισφοράς, που αφορά το ΠΚΚΚ και αντιστοιχεί στα 4/5 αυτής που θα καταβληθεί από τα Πιστωτικά Ιδρύματα την πρώτη εργάσιμη ημέρα του μηνός Απριλίου της επόμενης χρήσης. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΚΕ ΕΤΟΥΣ

29 Πίνακας 16 Αξία Ατομικών Μερίδων ΠΚΚΚ ανά Πιστωτικό Ίδρυμα την 31/12/ Ποσά σε Ευρώ Πιστωτικά Ιδρύματα συμμετέχοντα στο ΤΕΚΕ Αξία Ατομικών Μερίδων Ποσοστό συμμετοχής των Πιστωτικών Ιδρυμάτων (%) 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ,44 11,44% 2. EFG EUROBANK ERGASIAS ,46 11,05% 3. ALPHA BANK ,42 11,05% 4. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,71 10,68% 5. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ,63 10,37% 6. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ,94 9,85% 7. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ,31 9,12% 8. MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ,45 8,95% 9. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ,40 2,44% 10. MILLENΝIUM BANK ,31 2,37% 11. PROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ ,28 2,33% 12. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ,25 2,28% 13. ASPIS BANK ,23 2,00% % 14. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε ,36 1,31% 15. FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ,45 1,16% 16. PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ,85 1,11% 17. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ,13 0,48% 18. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε ,98 0,34% 19. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ,46 0,27% 20. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ,13 0,24% 21. ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε ,38 0,18% 22. AEGEAN BALTIC BANK ,31 0,17% 23. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ,25 0,11% 24. BANK OF AMERICA N.A ,29 0,09% 25. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ,10 0,08% 26. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ,99 0,08% 27. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ,34 0,06% 28. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ,98 0,05% 29. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ,92 0,05% 30. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ,42 0,04% 31. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ,32 0,04% 32. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ N. ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε ,58 0,04% 33. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ,24 0,04% 34. INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA GREEK BRANCH ,57 0,04% 35. AMERICAN EXPRESS BANK BANKING INCORPORATION , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ,89 0,03% 37. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ,77 0,03% 38. KEDR BANK ATHENS ,32 0,02% 39. BANK SADERAT IRAN ,70 0,01% 40. T.C. ZIRΑAT BANKASI A.S ,04 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ,32 100,00% 1.Το ΠΚΚΚ είναι ομάδα περιουσίας, της οποίας τα επιμέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου στα συμμετέχοντα σε αυτό Πιστωτικά Ιδρύματα, κατά το ποσοστό συμμετοχής τους σε αυτό και αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης του ΤΕΚΕ (ν.3746/09, άρθρο 4, παρ.12). 2. Η American Express Banking Corporation αποχώρησε από το ΣΚΚ στις 3/7/2009 και η αξία της μερίδας θα καταβληθεί σε αυτή σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4α του ν.3746/09. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΚΕ ΕΤΟΥΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011  ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Διεύθυνση Αμερικής 6 106 71 Αθήνα Δικτυακός τόπος www.hdigf.gr Τηλέφωνο +30 210 363.9933 Fax +30 210 363.5582 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Ελένη Δ. Δενδρινού-Λουρή Aντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012  ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Διεύθυνση Αμερικής 6 106 71 Αθήνα Δικτυακός τόπος www.hdigf.gr Τηλέφωνο +30 210 363.9933 Fax +30 210 363.5582 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Ελένη Δ. Δενδρινού-Λουρή Aντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

13/12/2012 ΘΕΜΑ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

13/12/2012 ΘΕΜΑ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13/12/2012 ΘΕΜΑ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς γνωστοποιεί στα μέλη του ασφαλισμένους στον Ο.Α.Ε.Ε. ότι την 31/12/12 λήγει

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ 27/Α'/16.2.2009) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΤΕΚΕ)

(ΦΕΚ 27/Α'/16.2.2009) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΤΕΚΕ) ΝΟΜΟΣ 3746/2009 Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ αδράνεια ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 1,20,40 Έξοδα ιαχειρίσεως: 9/εξάµηνο εφόσον το µέσο ηµερήσιο υπόλοιπο εξαµήνου < 300 Έξοδα Κινήσεως: Για κάθε κίνηση στα ταµεία πέραν των πέντε κάθε µήνα υφίσταται επιβάρυνση:

Διαβάστε περισσότερα

*Η συναλλαγή σας µε τον συγκεκριµένο τρόπο επιβαρύνεται µε προµήθεια,σύµφωνα µε το τιµολόγιο της Τράπεζας για τους πελάτες της.

*Η συναλλαγή σας µε τον συγκεκριµένο τρόπο επιβαρύνεται µε προµήθεια,σύµφωνα µε το τιµολόγιο της Τράπεζας για τους πελάτες της. Από 5.12.2011 παύει να ισχύει ο υφιστάμενος τρόπος καταβολής των εισφορών των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα υγειονομικών μέσω των Τραπεζών Εθνικής, Αττικής,Alpha και Τ Bank (πρώην Aspis) με τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΣΕ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΣΕ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΣΕ Απολογιστικά Οικονομικά Μεγέθη Ιανουαρίου Οκτωβρίου 2012 Από τη μελέτη των συνημμένων απολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη περίοδο που έληξε την 31/03/2014 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Ιούλιος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2015 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2015 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΟΛ. 1263 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/16-7-90 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.08-30.06.08) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΣΕΚ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΣΕΚ) ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΣΕΚ) Σπουδάστρια : Καθηγητής : Χρυσούλα Καραγκιοζάκη Βασίλειος Χουλιάρας Πτυχιακή Εργασία Σεπτέμβριος 2009 Σέρρες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2014». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2014». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΟΛ. 1289 (ΦΕΚ 3369/ Β /31-12-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 14/250/08.06.2001 ΦEK 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ Νο 4 & Νο6 (ΑΔΑ: 4ΑΣ3Η-7ΓΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ5 1105529 ΕΞ 2011/δις & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.)

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) Ερώτηση 15 Τί είναι ο Οργανισμός Εγγυοδοσίας ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) ΑΠΟΣΤΟΛΗ Αποστολή της εταιρίας, σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο 3066/2002 (ΦΕΚ Α 252/18.10.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω:

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Λάρισα, 13/03/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΘΗΝΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω:

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: ΕΙΣΗΓΗΣΗ κ. Δ. ΓΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ i. Κύριες Δραστηριότητες 2011. Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: Λειτουργία 2 ου καταστήματος στο Βόλο (Ιωλκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014 Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014 1) Πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν κεφαλαιακή ενίσχυση Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) Συστημικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ 11, Τ.Κ. 106 82 ΑΘΗΝΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Σας ενηµερώνουµε ότι σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία οι εισφορές Α εξαµήνου 2012 των ελευθέρως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 11 / 2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 11 / 2010 ΑΔΑ 4ΙΙΩ4691ΩΔ-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 23/12/2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΣΤ ΟΙΚΟΓ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ---------------------- Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 7 104 33 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ: 2005-2011 του ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΟΥΡΔΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31.12.2012 Της εταιρείας «ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με

Διαβάστε περισσότερα

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ/ΕΚΤ τα πιστωτικά ιδρύματα (Π.Ι) οφείλουν να τηρούν ελάχιστα αποθεματικά (minimum reserves, réserves obligatoires).δεσμευμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24971 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2118 30 Σεπτεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 768 Αντικατάσταση της υπ αριθ. 664/21.07.2015 απόφασης «Σύσταση ανά πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Α.Φ.Μ.:... Έτος. Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013-30.06.2013) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MetLife Alico ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ημερ.: 10 / 09 / 2015 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Α. Ακυρώσεις Ισχύς συμβολαίων Τι ισχύει για τις ακυρώσεις συμβολαίων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας; Οι τράπεζες είναι πλέον ανοιχτές και οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ.Κώδικας: 101 82 Πληροφορίες: Ε. Καναβού Τηλέφωνο: 52.46.683 Fax : 52.22.380 e-mail: lkanavou@yeka.

ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ.Κώδικας: 101 82 Πληροφορίες: Ε. Καναβού Τηλέφωνο: 52.46.683 Fax : 52.22.380 e-mail: lkanavou@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 14/11 /2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. Δ.28/Γ.Π./Π2β/οικ. ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 24858/1338 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου Οδηγίες για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων σχετικά με το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο για τον σκοπό της συλλογής των συντελεστών βάσει των οποίων υπολογίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL:

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Νο 268 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO Alico Μετοχικό Eσωτερικού Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/18.12.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 10562 Αθήνα Αθήνα, 14.04.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK» (Άδεια Σύστασης: Αποφ. Επ. Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2013

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2013 Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2013 1) Πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν κεφαλαιακή ενίσχυση a) Θέματα σχετικά με όλες τις συστημικές τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Αρ. Πρωτ. 0ΧΧ / 2015 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ : Όλα τα αεραθλητικά σωµατεία Επιτροπές Αεραθληµάτων ΘΕΜΑ : Πρόσκληση 84 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κύριοι, Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο

Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Της ιαχειριστικής Επιτροπής Του Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού ικαίου Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών Έτους 2012 Σύγκληση για την 21 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Μετοχικό Εσωτερικού Οικολογικό Μετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. ΓΕΜΗ 7964001000 ( πρώην Α.Ρ.Μ.Α.Ε 64988/01/β/07/815 ) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση A Εξαµήνου 2012

Έκθεση A Εξαµήνου 2012 Έκθεση A Εξαµήνου 2012 Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990) και 5/378/14.4.2006.Σ. Ε.Κ. και εποπτεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας:

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία: «ORACON ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ORACON».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 25 η ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΔΑΝΕΙΩΝ & ΑΞΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : Δ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ================== ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 2.500.000 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα