ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011"

Transcript

1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

2 Διεύθυνση Αμερικής Αθήνα Δικτυακός τόπος Τηλέφωνο Fax

3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Ελένη Δ. Δενδρινού-Λουρή Aντιπρόεδρος Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Μέλη Αναστάσιος Ι. Καραγιάννης Ιωάννης Στ. Γούσιος Ιωάννης Σ. Κουρής Δημήτριος Γ. Τσιμπανούλης Άνθιμος Κ. Θωμόπουλος Γεώργιος Ν. Κόντος Ευάγγελος Ι. Φλωράτος Διευθυντές Στέργιος Α.Στάγκος (μέχρι 12/7/) Άννα Θ. Παξινού (από 19/7/)

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Εξελίξεις στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο των Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων και Αποζημίωσης Επενδυτών Ευρωπαϊκή Συνεργασία 6 2. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ, ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΚΚΚΚ) Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) Πλεόνασμα-Επενδύσεις του ΣΚΚ Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) Συνολικές Δαπάνες του 11 Πίνακας 1: 12 Πίνακας 2: Πόρων 13 Πίνακας 3: Δαπανών 14 Πίνακας 4: Πιστωτικά Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) 15 Πίνακας 5: Πιστωτικά Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) 16 Πίνακας 6: Συσσωρευμένοι Πόροι του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) 17 Διάγραμμα 1: Συσσωρευμένοι Πόροι του ΣΚΚ 17 Πίνακας 7: Πόροι του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) κατ έτος για την περίοδο Διάγραμμα 2: Πόροι του ΣΚΚ κατ έτος για την περίοδο Πίνακας 8: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) την 31/12/ 19 Διάγραμμα 3: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΚΚΚΚ την 31/12/ 19 Διάγραμμα 4: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΠΚΚΚ την 31/12/ 19 Διάγραμμα 5: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΣΚΚ την 31/12/ 19 Πίνακας 9: Συσσωρευμένοι Πόροι του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) 20 Διάγραμμα 6: Συσσωρευμένοι Πόροι του ΣΚΕ 20 Πίνακας 10: Πόροι του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) κατ έτος για την περίοδο Διάγραμμα 7: Πόροι του ΣΚΕ κατ'έτος για την περίοδο Πίνακας 11: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) την 31/12/ 22 Διάγραμμα 8: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΣΚΕ την 31/12/ 22 Διάγραμμα 9: Μέση Απόδοση του συνόλου των τοποθετήσεων του ΣΚΚ του για την περίοδο Διάγραμμα 10: Αριθμός Συμμετεχόντων Πιστωτικών Ιδρυμάτων, κατ έτος, στο ΣΚΚ 23 Πίνακας 12: Ανάλυση προθεσμιακών καταθέσεων Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) κατά Κεφάλαιο και Πιστωτικό Ίδρυμα την Πίνακας 13: Ανάλυση απαιτήσεων Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) κατά πιστωτικό ίδρυμα την Πίνακας 14: Αξία ατομικών μερίδων στο Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) κατά πιστωτικό ίδρυμα ην Πίνακας 15: Ανάλυση προθεσμιακών καταθέσεων Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) κατά πιστωτικό ίδρυμα την Πίνακας 16: Ανάλυση απαιτήσεων Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) κατά πιστωτικό ίδρυμα την 31/12/ 28 Πίνακας 17: Αξία ατομικών μερίδων στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) κατά πιστωτικό ίδρυμα την 31/12/ 29 Ισολογισμός-Αποτελέσματα Χρήσεως 30 Ανάλυση Λογαριασμών Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων 31 4

5 1. ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Το χρονικό διάστημα από 1/1/ έως 31/12/ αποτελεί τη δέκατη πέμπτη διαχειριστική περίοδο του. Κατά την περίοδο αυτή έλαβαν χώρα σημαντικές εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και αναλήφθηκαν σημαντικές ρυθμιστικές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αναθεώρηση του πλαισίου λειτουργίας των Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων και Αποζημίωσης Επενδυτών. 1.1 Εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Κατά το οι δυσμενείς οικονομικές και δημοσιονομικές συνθήκες που επικράτησαν στη χώρα άσκησαν σημαντικές πιέσεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Ειδικότερα, η υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας δυσχέρανε την πρόσβαση των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίων και επηρέασε δυσμενώς τη ρευστότητά τους. Η εξασθένηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων και νοικοκυριών συνέβαλε στη μείωση της κατάθετικής βάσης των πιστωτικών ιδρυμάτων που σημειώθηκε κατά την επισκοπούμενη περίοδο, ασκώντας περαιτέρω αρνητική επίδραση στη ρευστότητα. Οι εξελίξεις αυτές είχαν ως συνέπεια την επιδείνωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου των πιστωτικών ιδρυμάτων και την υποχώρηση της κερδοφορίας και της αποδοτικότητας ενεργητικού και ιδίων κεφαλαίων τους έναντι του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα επέδειξαν αντοχές, κυρίως λόγω της κεφαλαιακής τους επάρκειας η οποία διατηρήθηκε σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Στη θετική αυτή εξέλιξη συνέβαλε και σειρά μέτρων που ελήφθησαν από την Ελληνική Κυβέρνηση και το Ευρωσύστημα, τα οποία διευκόλυναν την πρόσβαση των πιστωτικών ιδρυμάτων σε ρευστότητα και ενίσχυσαν την κεφαλαιακή τους βάση. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά έχουν προσωρινό χαρακτήρα και για το λόγο αυτό θα πρέπει τα πιστωτικά ιδρύματα να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές άντλησης κεφαλαίων και να προσαρμόσουν τη στρατηγική τους στο ενδεχόμενο επιδείνωσης του οικονομικού περιβάλλοντος και στις απαιτήσεις του νέου διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου. Η δυνατότητα πρόσβασης των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων στις αγορές χρήματος και κεφαλαίων και η βελτίωση της εμπιστοσύνης των αποταμιευτών συνιστούν καθοριστικούς παράγοντες για την τραπεζική χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό η συμβολή του ως μέσου διασφάλισης της εμπιστοσύνης του αποταμιευτικού κοινού προς τα πιστωτικά ιδρύματα είναι κρίσιμη για τη σταθερότητα και απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 1.2 Εξελίξεις στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο των Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων και Αποζημίωσης Επενδυτών Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση ανέδειξε την ανάγκη για αναθεώρηση του εποπτικού και ρυθμιστικού πλαισίου για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα Συστήματα Εγγύησης των Καταθέσεων (ΣΕΚ) και Αποζημίωσης των Επενδυτών (ΣΑΕ) αποτελούν βασικά στοιχεία των σχετικών πρωτοβουλιών με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταθετών και επενδυτών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στο πλαίσιο αυτό τον Ιούλιο του η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με γνώμονα τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου και υγιέστερου χρηματοοικονομικού συστήματος καθώς και την αποτροπή μελλοντικών κρίσεων, πρότεινε τροποποιήσεις των υφιστάμενων Οδηγιών περί ΣΕΚ και ΣΑΕ. Κεντρικό στόχο των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση της Οδηγίας περί ΣΕΚ αποτελεί η ισχυροποίηση του ρόλου των ΣΕΚ ως μέσου διατήρησης της εμπιστοσύνης των καταθετών για την αποφυγή φαινομένων μαζικών αναλήψεων υπό συνθήκες πανικού, καθώς και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους. Οι προτάσεις αυτές αποσκοπούν στην εξάλειψη των αδυναμιών των συστημάτων οι οποίες εμφανίστηκαν κατά την ενεργοποίηση των ΣΕΚ σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την τελευταία χρηματοοικονομική 5

6 κρίση και αφορούσαν κυρίως το ανεπαρκές επίπεδο κάλυψης, την υποχρηματοδότηση και την προθεσμία καταβολής των αποζημιώσεων. Αντίστοιχα, οι προτάσεις για την τροποποίηση της Οδηγίας περί ΣΑΕ αποσκοπούν στην ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών και τη διασφάλιση επαρκούς εκ των προτέρων (ex-ante) χρηματοδότησης των ΣΑΕ, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή αποζημίωση των επενδυτών. Τα βασικά στοιχεία των προτάσεων είναι τα ακόλουθα: Βελτιωμένη και εναρμονισμένη κάλυψη Ευρύτερη προστασία Ταχύτερη καταβολή αποζημιώσεων Καλύτερη πληροφόρηση καταθετών και επενδυτών Μακροπρόθεσμη και υπεύθυνη χρηματοδότηση των συστημάτων Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Συστημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Και οι δύο προτάσεις βρίσκονται σε στάδιο διαβουλεύσεων μεταξύ των εκπροσώπων των κρατών-μελών. Καταβάλλονται προσπάθειες για την εξεύρεση συμβιβαστικών λύσεων επί ορισμένων θεμάτων για τα οποία έχουν εγερθεί σοβαρές επιφυλάξεις από τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε αφενός να επιτυγχάνονται οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφετέρου να συνεκτιμώνται οι θέσεις των κρατών-μελών και να μην επιβαρύνονται υπερβολικά τα ΣΕΚ και τα ΣΑΕ καθώς και τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν σε αυτά. Τα θέματα αυτά αφορούν κυρίως τη χρηματοδότηση των συστημάτων και την προθεσμία και τη διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων. Το συμμετείχε ενεργά στις διαβουλεύσεις για την τροποποίηση των Οδηγιών περί ΣΕΚ και ΣΑΕ, προκειμένου να συνεισφέρει στη διαμόρφωση του νέου θεσμικού πλαισίου και να προετοιμαστεί κατάλληλα για την εφαρμογή του. 1.3 Ευρωπαϊκή Συνεργασία Το συμμετέχει ενεργά στο European Forum of Deposit Insurers (EFDI), το οποίο έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία των διαβουλεύσεων για το περιεχόμενο των νέων Οδηγιών, διοργανώνοντας ενημερωτικές ημερίδες, προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ των ΣΕΚ για την εξεύρεση κοινών θέσεων και, κατά συνέπεια, ενισχύοντας το διαπραγματευτικό πλεονέκτημα των μελών του. Η συνεργασία του με τα ΣΕΚ που συμμετέχουν στο EFDI ενισχύθηκε περαιτέρω με την προσχώρησή του, κατά την ετήσια γενική συνέλευση των μελών του EFDI το Σεπτέμβριο του στη Ρώμη, στο Πολυμερές Μνημόνιο Συνεργασίας (Multilateral Memorandum of Understanding) που έχει αναπτυχθεί για την προώθηση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ των ΣΕΚ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Μνημόνιο βασίζεται σε τρεις αρχές: Επικοινωνία, Συνεργασία και Εκπροσώπηση των μελών. Ειδικότερα: Η Επικοινωνία αφορά τη διάχυση τεχνογνωσίας και εμπειρίας μεταξύ των συστημάτων. Η Συνεργασία αφορά τη λειτουργία του ΣΕΚ της χώρας υποδοχής, σε περίπτωση διασυνοριακής τράπεζας και στο βαθμό που είναι θεσμικά και πρακτικά εφικτό, ως μοναδικού σημείου επικοινωνίας (single point of contact) για τους καταθέτες που διαμένουν στη χώρα αυτή και καλύπτονται από ΣΕΚ άλλης χώρας της ΕΕ (χώρα προέλευσης). H Εκπροσώπηση αφορά τη λειτουργία του ΣΕΚ της χώρας υποδοχής ως εκπροσώπου του ΣΕΚ της χώρας προέλευσης σε συναντήσεις και συμβούλια με τρίτα μέρη όπως καταθέτες, πιστωτές, εποπτικές αρχές και εκκαθαριστές. Παράλληλα με την ανάλυση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εθνικών ΣΕΚ και ΣΑΕ για την τροποποίηση των σχετικών Οδηγιών και την ενημέρωση των εθνικών συστημάτων, το EFDI συνεργάζεται με το International Association of Deposit Insurers (IADI), την Επιτροπή της Βασιλείας και την Παγκόσμια Τράπεζα για τη δημιουργία μιας μεθοδολογίας αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των ΣΕΚ. Η αξιολόγηση αυτή θα γίνεται βάσει συγκεκριμένων βασικών αρχών (core principles), τις οποίες έχουν επεξεργαστεί από κοινού η Επιτροπή της Βασιλείας και το IADI για τη λειτουργία των ΣΕΚ διεθνώς. Το Νοέμβριο του εκδόθηκε η αναθεωρημένη έκδοση της μεθοδολογίας, στην οποία έχουν συνεκτιμηθεί και τα συμπεράσματα των 6

7 ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε ορισμένα ΣΕΚ εντός του. 2. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ, ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΤΟΣ 2.1 Εισαγωγή Τα οικονομικά μεγέθη του επηρεάζονται από: την ένταξη ή την αποχώρηση πιστωτικών ιδρυμάτων, τις καταθέσεις που αποτελούν τη βάση υπολογισμού εισφορών στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ), την αξία των περιουσιακών στοιχείων πελατών που κατέχουν τα πιστωτικά ιδρύματα για λογαριασμό πελατών τους στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που απότελεί τη βάση υπολογισμού εισφορών στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ), τις αποδόσεις των τίτλων στους οποίους τοποθετούνται τα διαθέσιμα του και τις αποδόσεις των τρίμηνων Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) επί των οποίων υπολογίζονται οι τόκοι των προθεσμιακών καταθέσεων και τις λειτουργικές δαπάνες του. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο δεν σημειώθηκε στην Ελλάδα συγχώνευση, εξαγορά, έναρξη λειτουργίας ή αποχώρηση πιστωτικού ιδρύματος και κατά συνέπεια τόσο η σύνθεση όσο και ο αριθμός των συμμετεχόντων στο πιστωτικών ιδρυμάτων διατηρήθηκαν αμετάβλητα. Ειδικότερα, στο τέλος του συμμετείχαν: Στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) σαράντα (40) πιστωτικά ιδρύματα, εκ των οποίων τα τριάντα πέντε (35) έχουν έδρα στην Ελλάδα και τα πέντε (5) είναι υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων με καταστατική έ- δρα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πίνακας 4). Στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) δεκατρία (13) πιστωτικά ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα (Πίνακας 5). Σημειώνεται ότι οι εξελίξεις στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, οι μεταβολές στο ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και το μέγεθος των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων σε σύγκριση με τα αντίστοιχα πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης του ευρώ επιβάλλουν, μεταξύ άλλων, την αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών. Εκτιμάται συνεπώς ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων στο πιστωτικών ιδρυμάτων στο μέλλον θα μειωθεί. Κατά το παρατηρήθηκε υποχώρηση στην καταθετική βάση ως απόρροια των αντίξοων οικονομικών και δημοσιονομικών συνθηκών που επικράτησαν στη χώρα. Ως συνέπεια της εξέλιξης αυτής η βάση υπολογισμού εισφορών στο ΣΚΚ παρουσίασε μείωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος με αποτέλεσμα να επηρεαστούν αντίστοιχα και οι εισφορές στο Σκέλος αυτό. Με απόφαση του ΔΣ του και σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του ν. 3746/2009 (άρθρο 4, παρ. 4β) αναπροσαρμόσθηκε η κλίμακα υπολογισμού των εισφορών ως ακολούθως, προκειμένου η αναλογία της συνολικής ετήσιας τακτικής εισφοράς προς τις καταθέσεις που αποτελούν τη βάση υπολογισμού να διατηρείται σταθερή: Κλιμάκια καταθέσεων (σε εκατ. ευρώ) 0 636,8 636, , , ,01 και άνω Ποσοστιαία εισφορά (επί τοις χιλίοις) 6,250 6,000 5,875 1,025 0,125 Η κατ εφαρμογή της ανωτέρω κλίμακας εισφορά που προέκυψε για κάθε πιστωτικό ίδρυμα προσαρμόστηκε εν συνεχεία προκειμένου να αντανακλά τους αναλαμβανομένους από αυτό κινδύνους. Η προσαρμογή αυτή βασίστηκε σε συγκεκριμένους συντελεστές αναλόγως της βαθμίδας στην οποία κατετάγη, με βάση εποπτικής φύσεως κριτήρια αξιολόγησης, κάθε πιστωτικό ίδρυμα, με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος. 7

8 Τα πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη του ν. 3746/2009 (άρθρο 4, παρ. 4δ), κατέβαλαν τον Απρίλιο του το ήμισυ της ετήσιας εισφοράς του έτους 2009, ενώ τον Οκτώβριο κατέβαλαν το ήμισυ της ετήσιας εισφοράς του έτους. Σύμφωνα με διάταξη του ιδίου νόμου (άρθρο 4, παρ. 10 και 11) το 1/5 των εισφορών αποτέλεσε έσοδο του Κύριου Κεφαλαίου Κάλυψης Καταθέσεων (ΚΚΚΚ), το οποίο αποτελεί στοιχείο του ενεργητικού του και επηρεάζει τα αποτελέσματα χρήσεως, ενώ τα 4/5 των εισφορών περιήλθαν στο Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) που αποτελεί ομάδα περιουσίας ανήκουσα εξ αδιαιρέτου στα συμμετέχοντα πιστωτικά ιδρύματα και συνεπώς δεν επηρεάζει το διαχειριστικό αποτέλεσμα του. Το 80% του συνόλου των εισφορών τοποθετήθηκε σε προθεσμιακές καταθέσεις στα αντίστοιχα πιστωτικά ιδρύματα που κατέβαλαν την εισφορά, ενώ το υπόλοιπο 20% επενδύθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος σε ευρωπαϊκούς τίτλους δημοσίου μικρής υπολειπόμενης διάρκειας, στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης διαχείρισης διαθεσίμων. Οι αποδόσεις των τίτλων αυτών υποχώρησαν σημαντικά λόγω κυρίως των συνθηκών αβεβαιότητας που επικράτησαν στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές. Αντίθετα, ως συνέπεια των δημοσιονομικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν στη χώρα, σημαντική αύξηση παρουσίασαν οι αποδόσεις των τοποθετήσεων σε προθεσμιακές καταθέσεις, οι οποίες τοκίζονται με τα επιτόκια των τρίμηνων ΕΓΕΔ. Με την υπ αριθμόν 31996/Β.1562/22.7. (ΦΕΚ1186Β /06.08.) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίστηκαν τα κριτήρια προσδιορισμού του τρόπου υπολογισμού και επιμερισμού της τακτικής εισφοράς των πιστωτικών ιδρυμάτων προς το ΣΚΕ. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή η ετήσια τακτική εισφορά καθορίζεται στα ακόλουθα ποσοστά κατά κλιμάκιο αξίας περιουσιακών στοιχείων πελατών τα οποία κατέχει κάθε συμμετέχον στο ΣΚΕ πιστωτικό ίδρυμα στο πλαίσιο παροχής καλυπτομένων επενδυτικών υπηρεσιών. Κλιμάκιο Αξίας περιουσιακών στοιχείων πελατών Συντελεστής τακτικής εισφοράς (α) Μέχρι ευρώ 2,75% ή 1% (β) Από μέχρι 2,75% ευρώ (γ) Πλέον των % ευρώ Σημειώνεται ότι ο χαμηλός συντελεστής του κλιμακίου (α) ισχύει για κινητές αξίες τις οποίες κατέχει το πιστωτικό ίδρυμα για λογαριασμό πελατών του, οι οποίες είναι καταχωρημένες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) σε λογαριασμούς τελικού επενδυτή, καθώς και για χρηματοπιστωτικά μέσα που παρακολουθούνται σε λογαριασμούς τελικού επενδυτή από το διαχειριστή του συστήματος εκκαθάρισης, εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα έχει αναθέσει στο διαχειριστή του ΣΑΤ ή στο διαχειριστή του συστήματος εκκαθάρισης διακανονισμού ή κεντρικού αντισυμβαλλομένου, κατά περίπτωση, να ενημερώνει τους τελικούς δικαιούχους των λογαριασμών που είναι πελάτες του πιστωτικού ιδρύματος για τις μεταβολές που επέρχονται στο λογαριασμό τους. Για τον προσδιορισμό της ετήσιας τακτικής εισφοράς που έπεται του πρώτου χρόνου εφαρμογής του ν. 3746/2009, ως βάση υπολογισμού ορίζεται η ετήσια μεταβολή της αξίας των περιουσιακών στοιχείων επενδυτών-πελατών κάθε πιστωτικού ιδρύματος. Σε εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης προσδιορίστηκε από το ΔΣ του το ύψος της τακτικής εισφοράς των πιστωτικών ιδρυμάτων για τα έτη 2009 και και αποφασίστηκε η καταβολή να πραγματοποιηθεί τμηματικά σε 4 ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις. Οι δαπάνες του παρουσίασαν περιορισμένη μείωση. Ωστόσο, οι δαπάνες αυτές είχαν οριακή συμβολή στη διαμόρφωση των τελικών οικονομικών μεγεθών δεδομένου του χαμηλού μεγέθους τους. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 3746/2009 (άρθρο 24 παρ. 4) οι συνολικές δαπάνες του επιμερίστηκαν στα δύο Σκέλη (ΣΚΚ και ΣΚΕ). Ο επιμερισμός αυτός καθώς και ο περαιτέρω επιμερισμός εντός 8

9 του ΣΚΚ μεταξύ των δύο Κεφαλαίων που το συγκροτούν (ΚΚΚΚ και ΠΚΚΚ) έγινε με κριτήριο τον αριθμό των συμμετεχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων σε κάθε Σκέλος/Κεφάλαιο, κατόπιν σχετικής απόφασης του ΔΣ του. Ακολουθεί η ανάλυση των οικονομικών μεγεθών για το και η αιτιολόγηση των αποκλίσεων από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού. 2.2 Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΚΚΚΚ) Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε ευρώ και παρουσίασαν υστέρηση κατά 4,2% έναντι του προϋπολογισθέντος ποσού των ευρώ (Πίνακες 1 και 2). Ειδικότερα: Τα έσοδα από εισφορές πιστωτικών ιδρυμάτων, που αντιπροσωπεύουν το 1/5 των ετήσιων τακτικών εισφορών προς το ΣΚΚ, ανήλθαν σε ευρώ και παρουσίασαν μείωση κατά 12,5% έναντι των προϋπολογισθέντων ευρώ. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε η μείωση των καταθέσεων που αποτελούν τη βάση υπολογισμού εισφορών σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος κατά 9,45% έναντι προϋπολογισθείσας αύξησης 11%. Τα έσοδα κεφαλαίων που αφορούν τόκους επί των τοποθετήσεων των διαθεσίμων ανήλθαν σε ευρώ (μετά την αφαίρεση των φόρων) και παρουσίασαν αύξηση κατά 85,1% έναντι προϋπολογισθέντος ποσού ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των επιτοκίων των τρίμηνων ΕΓΕΔ βάσει των οποίων υπολογίζονται οι τόκοι των τοποθετήσεων σε προθεσμιακές καταθέσεις. Ειδικότερα, η μέση καθαρή απόδοση των προθεσμιακών καταθέσεων διαμορφώθηκε σε 2,28% έναντι 0,75% που είχε προϋπολογισθεί. Αντίθετα, τα έσοδα από τη διαχείριση τίτλων παρουσίασαν υστέρηση σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις του προϋπολογισμού. Ωστόσο, η συμβολή τους στο σύνολο των εσόδων είναι περιορισμένη, λόγω του συγκριτικά χαμηλού ύψους των τοποθετήσεων αυτών. Ειδικότερα, η μέση καθαρή απόδοση (μετά την αφαίρεση των φόρων) των τοποθετήσεων των διαθεσίμων σε τίτλους ανήλθε σε 0,75% έναντι 1,8% των αρχικών προβλέψεων. Η απόδοση αυτή υπολογίστηκε με βάση αγοραίες αξίες. Σημειώνεται ότι η μέση καθαρή απόδοση (μετά την αφαίρεση φόρων) του συνόλου των τοποθετήσεων διαμορφώθηκε σε 1,91%, έναντι προϋπολογισθείσας μέσης καθαρής απόδοσης 1,05%. Ωστόσο, η αύξηση των εσόδων κεφαλαίων υπεραντισταθμίστηκε, από την υστέρηση των εσόδων από εισφορές, με αποτέλεσμα τα συνολικά έσοδα να διαμορφωθούν τελικά σε επίπεδα χαμηλότερα των προϋπολογισθέντων. Το κόστος λειτουργίας που βαρύνει το ΚΚΚΚ διαμορφώθηκε σε ευρώ και παρουσίασε μείωση κατά 8,6%, έναντι προϋπολογισθέντος ποσού ευρώ. Το κόστος που αντιστοιχεί στο ΚΚΚΚ αντιπροσωπεύει το ήμισυ (50%) του κόστους λειτουργίας που βαρύνει το ΣΚΚ, το οποίο αντιστοιχεί στο 86,5% των συνολικών δαπανών του. Ο ανωτέρω επιμερισμός των δαπανών βασίστηκε, όπως προαναφέρθηκε, στον αριθμό των συμμετεχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων σε κάθε Σκέλος/Κεφάλαιο του. Τα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα ανήλθαν στο ποσό των ευρώ και αφορούν τη διαφορά μεταξύ της πρόβλεψης που σχηματίστηκε στην προηγούμενη χρήση για το ενδεχόμενο φορολόγησης των εσόδων από ευρωπαϊκούς τίτλους δημοσίου και του τελικά καταβληθέντος ποσού. Το οικονομικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε τελικά σε ευρώ και παρουσίασε υστέρηση κατά 0,7% έναντι προϋπολογισθέντος ποσού ευρώ Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) Το αποτέλεσμα του ΠΚΚΚ, όπου περιέρχονται τα 4/5 των ετήσιων τακτικών εισφορών προς το ΣΚΚ και οι αντίστοιχες πρόσοδοι αυτών, ανήλθε σε ευρώ και παρουσίασε αρνητική απόκλιση κατά 10,5% έναντι προϋπολογισθέντος ποσού ευρώ. Ειδικότερα, οι εισφορές προς το Κεφάλαιο αυτό διαμορφώθηκαν στο ποσό των ευρώ και παρουσίασαν υστέρηση κατά 12,5% έναντι των 9

10 αρχικών προβλέψεων ποσού ευρώ λόγω χαμηλότερης βάσης υπολογισμού εισφορών, όπως προαναφέρθηκε. Οι πρόσοδοι της διαχείρισης των κεφαλαίων ανήλθαν σε ευρώ και παρουσίασαν αύξηση κατά 100,8% έναντι του προϋπολογισθέντος ποσού των ευρώ, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των επιτοκίων των τρίμηνων ΕΓΕΔ βάσει των οποίων υπολογίζονται οι τόκοι των τοποθετήσεων σε προθεσμιακές καταθέσεις. Ειδικότερα, η μέση καθαρή απόδοση των προθεσμιακών καταθέσεων διαμορφώθηκε σε 2,45% έναντι 0,75% που είχε προϋπολογισθεί. Αντίθετα, η μέση καθαρή απόδοση των τοποθετήσεων των διαθεσίμων σε τίτλους ανήλθε σε 0,69% έναντι 1,8% που είχε προϋπολογισθεί, εξέλιξη, ωστόσο, με περιορισμένη συμβολή στο σύνολο των προσόδων λόγω του συγκριτικά χαμηλότερου ύψους των τοποθετήσεων αυτών. Για το σύνολο των τοποθετήσεων η μέση καθαρή απόδοση διαμορφώθηκε σε 2,09%, έναντι 1,05% των αρχικών προβλέψεων. Επιπλέον, το ύψος του εν λόγω Κεφαλαίου επηρεάστηκε από την επιστροφή της μερίδας της American Express Banking Corp, ύψους ευρώ, λόγω αποχώρησης από το, γεγονός που είχε προβλεφθεί. Το κόστος λειτουργίας που βαρύνει το ΠΚΚΚ διαμορφώθηκε στο ποσό των ευρώ. Το κόστος αυτό αντιπροσωπεύει τη συμμετοχή του ΠΚΚΚ στις συνολικές δαπάνες του και αφορά το έτος, καθώς και αναδρομικά το έτος Πλεόνασμα-Επενδύσεις του ΣΚΚ Το πλεόνασμα του ΣΚΚ ανήλθε στο ύψος των ευρώ και παρουσίασε υστέρηση κατά 8,5% έναντι του προϋπολογισθέντος ποσού των ευρώ. Τα κεφάλαια διαθέσιμα για επένδυση ανήλθαν στο ποσό των ευρώ και παρουσίασαν αρνητική απόκλιση κατά 5,3% έναντι του προϋπολογισθέντος ποσού των ευρώ. Η διαφορά μεταξύ του πλεονάσματος και των διαθεσίμων κεφαλαίων για επενδύσεις οφείλεται στον προβλεπόμενο στο άρθρο 4, παρ. 4δ του ν. 3746/2009 ετεροχρονισμό μεταξύ αφενός της λογιστικοποίησης και αφετέρου της καταβολής της β' δόσης της ετήσιας τακτικής εισφοράς, η οποία πραγματοποιείται στο επόμενο έτος. Από το ανωτέρω ποσό οι επενδύσεις που αφορούν τοποθετήσεις σε τίτλους ανήλθαν στο ποσό των ευρώ και παρουσίασαν υστέρηση κατά 60,8% έναντι των ευρώ των αρχικών προβλέψεων, αφενός λόγω των χαμηλότερων εισφορών και αφετέρου λόγω της εξέλιξης των αποδόσεων των αντίστοιχων τίτλων. Αντίθετα οι τοποθετήσεις σε προθεσμιακές καταθέσεις ανήλθαν σε ευρώ, αυξημένες κατά 38,4% έναντι του ποσού ευρώ των αρχικών προβλέψεων, κυρίως λόγω της αύξησης των αποδόσεων των αντίστοιχων τοποθετήσεων. Επιπλέον, ποσό ευρώ αφορά αγορά πάγιου εξοπλισμού. Σημειώνεται ότι η μέση καθαρή απόδοση του συνόλου των τοποθετήσεων του ΣΚΚ για το έτος ανήλθε σε 1,99% (Διάγραμμα 9). 2.3 Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) Οι συνολικές εισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο Σκέλος αυτό ανήλθαν σε ευρώ παρουσίασαν αύξηση κατά 99,5%, έναντι των προϋπολογισθέντων ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη διαμόρφωση της βάσης υπολογισμού εισφορών σε υψηλότερα επίπεδα έναντι των προϋπολογισθέντων καθώς και στον εντός του τρέχοντος έτους υπολογισμό των ετήσιων τακτικών εισφορών για δύο έτη (2009 και ), σε εφαρμογή της Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 31996/Β.1562/ (ΦΕΚ 1186Β'/06.08.). Οι πρόσοδοι της διαχείρισης των κεφαλαίων ανήλθαν στο ποσό των ευρώ και παρουσίασαν υστέρηση κατά 22% έναντι του ποσού των ευρώ των αρχικών προβλέψεων, γεγονός που οφείλεται αφενός στην τμηματική καταβολή της τακτικής εισφοράς και αφετέρου στο σύντομο χρονικό διάστημα που επενδύθηκαν οι αντίστοιχοι πόροι. Το κόστος λειτουργίας που βαρύνει το Σκέλος αυτό διαμορφώθηκε στο ποσό των ευρώ και παρουσίασε μείωση κατά 8,6% έναντι του προϋπολογισθέντος ποσού των ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση των συνολικών δαπανών του, όπως αυτή τεκμη- 10

11 ριώνεται κατωτέρω. Σημειώνεται ότι το κόστος λειτουργίας του Σκέλους αυτού υπολογίστηκε ως ποσοστό 13,5% των συνολικών δαπανών του με βάση τον προαναφερθέντα επιμερισμό των δαπανών αυτών στα δύο Σκέλη. Το πλεόνασμα του ΣΚΕ διαμορφώθηκε στο ποσό των ευρώ και παρουσίασε θετική απόκλιση κατά 99,2% έναντι του προϋπολογισθέντος ποσού των ευρώ. Τα κεφάλαια διαθέσιμα για επένδυση, τα οποία εκ του νόμου (άρθρο 6. παρ. 12β, ν. 3746/2009) ε- πενδύονται αποκλειστικά σε προθεσμιακές καταθέσεις, ανήλθαν στο ποσό των ευρώ και παρουσίασαν αρνητική απόκλιση κατά 44,3% έναντι των προϋπολογισθέντων ευρώ. Η απόκλιση αυτή οφείλεται στην τμηματική καταβολή των τακτικών εισφορών η οποία δεν ήταν γνωστή κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Η διαφορά μεταξύ των διαθεσίμων κεφαλαίων για επενδύσεις και του πλεονάσματος οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό μεταξύ λογιστικοποίησης και καταβολής των τακτικών εισφορών. 2.4 Συνολικές Δαπάνες του Το σύνολο των δαπανών λειτουργίας του διαμορφώθηκε στο ποσό των ευρώ και παρουσίασε μείωση 8,6%, έναντι ευρώ των αρχικών προβλέψεων (Πίνακας 3). Η διαμόρφωση των επιμέρους κατηγοριών δαπανών έναντι του προϋπολογισμού έχουν ως εξής: Η δαπάνη «αμοιβές και έξοδα προσωπικούτρίτων» ανήλθε στο ποσό των ευρώ και παρουσίασε μείωση κατά 3,2% έναντι της προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους ευρώ, εξέλιξη που οφείλεται στη μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού με απόσπαση καθώς και στη μη πραγματοποίηση της αναπροσαρμογής των μισθολογικών κλιμακίων όπως είχε αρχικά προβλεφθεί. Η δαπάνη «παροχές τρίτων» διαμορφώθηκε στο ποσό των ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 46,7% έναντι προϋπολογισθείσας δαπάνης ευρώ, λόγω κυρίως της μη πραγματοποίησης συμβολαίου συντήρησης του μηχανογραφικού συστήματος. Η δαπάνη «φόροι-τέλη» ανήλθε στο ποσό των ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 11,4% έναντι προϋπολογισθείσας δαπάνης ευρώ, λόγω μη αναπροσαρμογής των δημοτικών φόρων όπως είχε αρχικά προβλεφθεί. Η δαπάνη «λοιπές λειτουργικές δαπάνες» διαμορφώθηκε σε ευρώ εμφανίζοντας οριακή αύξηση κατά 3,5% έναντι προϋπολογισθέντος ποσού ευρώ. Η δαπάνη «τραπεζικές εργασίες» διαμορφώθηκε στο ποσό των ευρώ και παρουσίασε μείωση κατά 75,6%, έναντι του προϋπολογισθέντος ποσού ευρώ, κυρίως λόγω της καταβολής χαμηλότερης προμήθειας στο διαχειριστή διαθεσίμων του, ως συνέπεια χαμηλότερων υπεραποδόσεων. Η δαπάνη «αποσβέσεις παγίων» ανήλθε σε ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 64,6% έναντι προϋπολογισθέντος ποσού ευρώ, λόγω μη υλοποίησης προβλεφθεισών αγορών μηχανογραφικού εξοπλισμού. Η δαπάνη «προβλέψεις» διαμορφώθηκε στο ποσό των ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 16,8% έναντι των αρχικών προβλέψεων, λόγω μικρότερης αύξησης των ενδεχόμενων αποζημιώσεων προσωπικού ως αποτέλεσμα της διατήρησης των μισθολογικών κλιμακίων στα επίπεδα του προηγούμενου έτους. Η δαπάνη «έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα» αφορά τη διαφορά μεταξύ της πρόβλεψης που σχηματίστηκε στην προηγούμενη χρήση για το ενδεχόμενο φορολόγησης των εσόδων από ευρωπαϊκούς τιτλους δημοσίου και του τελικά κατάβληθέντος ποσού. 11

12 Πίνακας 1: (ποσά σε ευρώ) Προϋπολογισμός Απόκλιση (%) I. ΣΚΕΛΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΣΚΚ) α. Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΚΚΚΚ) 1 1 Έσοδα ,2 - Εισφορές πιστωτικών ιδρυμάτων - μελών του ΣΚΚ ,5 - Έσοδα κεφαλαίων (μετά την αφαίρεση των φόρων) ,1 - Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Κόστος λειτουργίας που βαρύνει το ΚΚΚΚ 2 ( ) * ( ) -8,6 3 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα Κόστος λειτουργίας (προηγ.χρήσης) που βαρύνει το ΠΚΚΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ( ) * ,7 β. Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) * ,5 - Εισφορές πιστωτικών ιδρυμάτων - μελών του ΣΚΚ ,5 - Πρόσοδοι ,8 - Ατομική μερίδα αποχωρήσαντος π.ι. 5 ( ) ( ) -3,4 - Κόστος λειτουργίας που βαρύνει το ΠΚΚΚ 2 ( ) * ( ) 6 70,7 6 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΣΚΚ (5+β) * ,5 II. ΣΚΕΛΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΚΕ) 4 - Εισφορές πιστωτικών ιδρυμάτων - μελών του ΣΚΕ ,5 - Πρόσοδοι ,0 - Κόστος λειτουργίας που βαρύνει το ΣΚΕ 2 ( ) ( ) -8,6 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΣΚΕ ,2 Α. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ,2 1 Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων ,3 Πλεόνασμα του ΣΚΚ ,5 Αναμορφώσεις προσαρμογής σε ταμειακή βάση 7 ( ) Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων ,3 Πλεόνασμα του ΣΚΕ ,2 Αναμορφώσεις προσαρμογής σε ταμειακή βάση 7 ( ) ( ) Β. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,2 1 Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων ,3 Τίτλοι ,8 Προθεσμιακές καταθέσεις ,4 Πάγιος εξοπλισμός ,5 2 Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων ,3 Προθεσμιακές καταθέσεις * Λόγω του επιμερισμού μεταξύ του ΚΚΚΚ και του ΠΚΚΚ, των δαπανών που βαρύνουν το ΣΚΚ έγινε αναμόρφωση ορισμένων κονδυλίων στη στήλη "Προϋπολογισμός" προκειμένου να καταστούν συγκρίσιμα με τα στοιχεία της στήλης "". Σημειώσεις 1 Το ΚΚΚΚ αποτελεί περιουσία του. 2 Τα έξοδα του επιμερίζονται με απόφαση του ΔΣ μεταξύ του ΣΚΚ και του ΣΚΕ και περαιτέρω εντός του ΣΚΚ μεταξύ του ΚΚΚΚ και του ΠΚΚΚ. 3 Αφορά τη διαφορά μεταξύ της πρόβλεψης που σχηματίστηκε στην προηγούμενη χρήση για το ενδεχόμενο φορολόγησης των εσόδων από ευρωπαϊκούς τίτλους δημοσίου και του τελικά καταβληθέντος ποσού. 4 Το ΠΚΚΚ και το ΣΚΕ ανήκουν εξ αδιαιρέτου στα συμμετέχοντα πιστωτικά ιδρύματα και αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης από το. 5 Καταβολή της ατομικής μερίδας του πιστωτικού ιδρύματος American Express Banking Corp. λόγω αποχώρησής του, την 3/7/2009, από το ΣΚΚ. 6 Περιλαμβάνει τα έξοδα που βαρύνουν το ΠΚΚΚ για την χρήση 2009 που ανέρχονται σε ποσό ευρώ. 7 Το θετικό πρόσημο του κονδυλίου "Αναμορφώσεις προσαρμογής σε ταμειακή βάση" σημαίνει αύξηση των διαθεσίμων για επενδύσεις, ενώ το αρνητικό σημαίνει μείωση των διαθεσίμων για επενδύσεις. 12

13 Πίνακας 2: Πόρων (ποσά σε ευρώ) Προϋπολογισμός Απόκλιση (%) I. ΣΚΕΛΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΣΚΚ) ,1 1. Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΚΚΚΚ) ,2 Έσοδα από εισφορές πιστωτικών ιδρυμάτων-μελών του ΣΚΚ ,5 - Έσοδα από ετήσιες τακτικές εισφορές ,5 Έσοδα κεφαλαίων ,1 - Έσοδα από διαχείριση τίτλων (μετά την αφαίρεση των φόρων) ,2 Τόκοι από τη διαχείριση τίτλων Αναλογούντες φόροι - ( ) - Τόκοι καταθέσεων (μετά την αφαίρεση των φόρων) ,0 Τόκοι καταθέσεων Αναλογούντες φόροι ( ) ( ) Εκτακτα και ανόργανα έσοδα Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) ,4 Εισφορές πιστωτικών ιδρυμάτων-μελών του ΣΚΚ ,5 - Ετήσιες τακτικές εισφορές Πρόσοδοι ,8 - Τόκοι από τη διαχείριση τίτλων (μετά την αφαίρεση των φόρων) ,1 Τόκοι από τη διαχείριση τίτλων Αναλογούντες φόροι - ( ) - Τόκοι καταθέσεων (μετά την αφαίρεση των φόρων) ,0 Τόκοι καταθέσεων Αναλογούντες φόροι ( ) ( ) II. ΣΚΕΛΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΚΕ) ,9 Εισφορές πιστωτικών ιδρυμάτων-μελών του ΣΚΕ ,5 - Ετήσιες τακτικές εισφορές Πρόσοδοι ,0 - Τόκοι καταθέσεων (μετά την αφαίρεση των φόρων) Τόκοι καταθέσεων Αναλογούντες φόροι (46.000) (35.789) 13

14 Πίνακας 3: Δαπανών (ποσά σε ευρώ) Προϋπολογισμός Απόκλιση (%) ΔΑΠΑΝΕΣ ,6 1. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού - τρίτων ,2 - Αποδοχές έμμισθου προσωπικού ,2 Αποδοχές προσωπικού με έμμισθη σχέση εργασίας ,9 Αποδοχές προσωπικού με απόσπαση ,3 Αποδοχές προσωπικού με σύμβαση έργου ,3 - Λοιπές παροχές και έξοδα προσωπικού ,0 Δαπάνη επιμόρφωσης προσωπικού ,3 Λοιπές παροχές ,3 - Εργοδοτικές εισφορές ,5 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με έμμισθη σχέση εργασίας ,0 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με απόσπαση ,8 Εργοδοτικές εισφορές στο ταμείο νομικών ,7 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση έργου ,9 - Αμοιβές και έξοδα τρίτων ,1 Αμοιβές εσωτερικού ελεγκτή ,1 Αμοιβή λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών ,3 Αμοιβές Δ.Σ ,2 Επιμίσθιο προσωπικού με απόσπαση ,3 Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή ,9 2. Παροχές τρίτων ,7 ΟΤΕ, ΔΕΗ, ταχυδρομικά ,7 Ασφάλειες ,6 Συμβάσεις-συντηρήσεις εξοπλισμού ,4 3. Φόροι - τέλη ,4 4. Λοιπές λειτουργικές δαπάνες ,5 Δαπάνη ταξιδιών ,4 Δαπάνη ενημέρωσης-δημοσίων σχέσεων ,2 Συνδρομές ,0 Προμήθεια εντύπων και γραφικής ύλης ,9 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών ,3 Δαπάνη δημοσιεύσεων ,5 Κοινόχρηστες δαπάνες ,1 Λοιπές αμοιβές τρίτων για παροχή υπηρεσιών Δαπάνη για τραπεζικές εργασίες ,6 6. Αποσβέσεις παγίων ,6 7. Προβλέψεις ,8 8. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

15 Πίνακας 4: Πιστωτικά Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) Α. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 2. AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 3. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 4. ATTICA BANK Α.Τ.Ε. 5. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 6. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 7. CREDICOM CONSUMER FINANCE ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 9. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 10. FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 11. MARFIN EΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 12. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 13. PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 14. T BANK Α.Τ.Ε. 15. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. 16. ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK - ERGASIAS Α.Ε. 17. ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK Α.Ε. 18. ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε. 19. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 20. ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε. 21. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε. 22. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 23. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε 24. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. 25. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. 26. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 27. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. 28. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 29. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 30. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 31. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε 32. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. 33. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε. 34. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. 35. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε B. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 36. BANK OF AMERICA N.A. 37. BANK SADERAT IRAN 38. INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA GREEK BRANCH 39. KEDR CLOSE JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 40. T.C. ZIRAAT BANKASI A.S 1 H ανώνυμη εταιρεία "ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." από την τροποποίησε την επωνυμία της σε "CREDICOM CONSUMER FINANCE ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." 15

16 Πίνακας 5: Πιστωτικά Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 2. AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 3. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 4. ATTICA BANK Α.Τ.Ε. 5. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 6. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 7. FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 8. MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 9. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. 10. ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK - ERGASIAS Α.Ε. 11. ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK Α.Ε. 12. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 13. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε 16

17 Πίνακας 6: Συσσωρευμένοι Πόροι του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) (ποσά σε ευρώ) Συσσωρευμένοι Πόροι Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΚΚΚΚ) Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) Σύνολο ΣΚΚ (1+2) Διάγραμμα 1: Συσσωρευμένοι Πόροι του ΣΚΚ Διάγραμμα 1 Συσσωρευμένοι Πόροι του ΣΚΚ (σε ευρώ) ΣΚΚ ΠΚΚΚ ΚΚΚΚ

18 Πίνακας 7: Πόροι του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) κατ έτος για την περίοδο (ποσά σε ευρώ) Εσοδα Κεφαλαίων και Σύνολο Πόρων Ιδρυτικό Κεφάλαιο Αρχική Εισφορά Τακτική Εισφορά Πρόσοδοι Μετά την αφαίρεση των φόρων. 2 Με το άρθρο 6 του ν. 3714/2008 (ΦΕΚ 231 Α' / ) αυξήθηκε το όριο κάλυψης από ευρώ σε ευρώ και τα ποσοστά υπολογισμού της ετήσιας τακτικής εισφοράς των συμμετεχόντων στο πιστωτικών ιδρυμάτων πολλαπλασιάστηκαν με συντελεστή πέντε (5). Διάγραμμα 2: Πόροι του ΣΚΚ κατ έτος για την περίοδο Διάγραμμα 2 Πόροι του ΣΚΚ κατ'έτος για την περίοδο (σε ευρώ) Ιδρυτικό Κεφάλαιο Αρχική Εισφορά Τακτική Εισφορά Εσοδα Κεφαλαίων και Πρόσοδοι 18

19 Πίνακας 8: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) την 31/12/ (ποσά σε ευρώ) Διαθέσιμοι Πόροι 1 ΚΚΚΚ ΠΚΚΚ ΣΥΝΟΛΟ 1. Ευρωπαϊκοί τίτλοι δημοσίου Καταθέσεις προθεσμίας² Απαιτήσεις από εισφορές Λοιποί πόροι (καταθέσεις όψεως-ταμείο) Σύνολο ( ) ¹ Οι διαθέσιμοι πόροι περιλαμβάνουν τα άμεσα ρευστοποίησιμα κεφάλαια ² Περιλαμβάνονται δεδουλευμένοι και μη απαιτητοί τόκοι ύψους ,93 ευρώ για το ΚΚΚΚ και ,12 για το ΠΚΚΚ. Διάγραμμα 3: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΚΚΚΚ την 31/12/ Διάγραμμα 4: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΠΚΚΚ την 31/12/ Διάγραμμα 5: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΣΚΚ την 31/12/ Διάγραμμα 3 Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΚΚΚΚ την 31/12/ Απαιτήσεις από εισφορές 4,50% Λοιποί πόροι 0,03% Ευρωπαϊκοί τίτλοι δημοσίου 22,35% Καταθέσεις προθεσμίας 73,12% Διάγραμμα 4 Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΠΚΚΚ την 31/12/ Απαιτήσεις από εισφορές 16,04% Λοιποί πόροι 0,00% Ευρωπαϊκοί τίτλοι δημοσίου 16,58% Καταθέσεις προθεσμίας 67,38% Διάγραμμα 5 Ανάλυση Συνόλου Διαθέσιμων Πόρων του ΣΚΚ την 31/12/ Απαιτήσεις από εισφορές 10,59% Λοιποί πόροι 0,01% Ευρωπαϊκοί τίτλοι δημοσίου 19,30% Καταθέσεις προθεσμίας 70,09% 19

20 Πίνακας 9: Συσσωρευμένοι Πόροι του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) (ποσά σε ευρώ) Συσσωρευμένοι Πόροι 2009 Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων Διάγραμμα 6: Συσσωρευμένοι Πόροι του ΣΚΕ Διάγραμμα 6 Συσσωρευμένοι Πόροι του ΣΚΕ (σε ευρώ)

21 Πίνακας 10: Πόροι του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) κατ έτος για την περίοδο (ποσά σε ευρώ) Αρχική Εισφορά Τακτική Εισφορά Πρόσοδοι ¹ Σύνολο Πόρων ¹ Μετά την αφαίρεση των φόρων. ² Με την υπ'αριθμόν 31996/Β.1562/ (ΦΕΚ 1186 Β' / ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, για τον προσδιορισμό της ετήσιας τακτικής εισφοράς του, ελήφθη υπόψη η ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού. Διάγραμμα 7: Πόροι του ΣΚΕ κατ'έτος για την περίοδο Διάγραμμα 7 Πόροι του ΣΚΕ κατ'έτος για την περίοδο (σε ευρώ) Αρχική Εισφορά Τακτική Εισφορά Πρόσοδοι 21

22 Πίνακας 11: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) την 31/12/ (ποσά σε ευρώ) Διαθέσιμοι Πόροι 1 1. Καταθέσεις προθεσμίας ,44% 2. Απαιτήσεις από εισφορές ,15% 3. Λοιποί πόροι (καταθέσεις όψεως) ,40% Σύνολο (1+2+3) ,00% ¹ Οι διαθέσιμοι πόροι περιλαμβάνουν τα άμεσα ρευστοποίησιμα κεφάλαια ² Περιλαμβάνονται δεδουλευμένοι και μη απαιτητοί τόκοι ύψους ,55 ευρώ Διάγραμμα 8: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΣΚΕ την 31/12/ Διάγραμμα 8 Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΣΚΕ την 31/12/ Λοιποί πόροι (καταθέσεις όψεως) 5,40% Καταθέσεις προθεσμίας 22,44% Απαιτήσεις από εισφορές 72,15% 22

23 12,00% 10,00% Διάγραμμα 9 Μέση Καθαρή Απόδοση του συνόλου των τοποθετήσεων του ΣΚΚ του για την περίοδο ,60% 8,00% 6,00% 8,90% 8,80% 7,30% 4,00% 2,00% 4,10% 2,95% 3,66% 4,07% 2,30% 2,20% 2,03%2,50% 1,81% 1,99% 0,00% Διάγραμμα 9: Μέση Απόδοση του συνόλου των τοποθετήσεων του ΣΚΚ του για την περίοδο Διάγραμμα 10 Αριθμός Συμμετεχόντων Πιστωτικών Ιδρυμάτων, κατ'έτος, στο ΣΚΚ Πιστωτικά Ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα Υποκαταστήματα Πιστωτικών Ιδρυμάτων με έδρα σε χώρα εκτός Ευρωπαικής Ενωσης άγραμμα 10: Αριθμός Συμμετεχόντων Πιστωτικών Ιδρυμάτων, κατ έτος, στο ΣΚΚ Δι 23

24 Πίνακας 12: Ανάλυση προθεσμιακών καταθέσεων Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) κατά Κεφάλαιο και Πιστωτικό Ίδρυμα την (ποσά σε ευρώ) α/α Πιστωτικά Ιδρύματα συμμετέχοντα στο ΣΚΚ 1 του ΚΚΚΚ 2 ΠΚΚΚ 3 ΣΚΚ* 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε , , ,84 2. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε , , ,70 3. ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK-ERGASIAS Α.Ε , , ,75 4. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε , , ,78 5. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε , , ,56 6. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε , , ,08 7. MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε , , ,85 8. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε , , ,61 9. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε , , , ATTICA BANK Α.Τ.Ε , , , ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK Α.Ε , , , ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε , , , T BANK Α.Τ.Ε , , , FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε , , , ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε , , , PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε , , , ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε , , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε , , , ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε , , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , , , AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε , , , ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε , , , BANK OF AMERICA N.A , , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε , , , INTESA SAN PAOLO BANK ALBANIA-GREEK BRANCH , , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , , , KEDR CLOSE JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK , , , CREDICOM CONSUMER FINANCE ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ,84 0, , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε , , , T.C. ZIRAAT BANCASI A.S , , , BANK SADERAT IRAN , , ,89 Σύνολο , , ,22 * Φθίνουσα ταξινόμηση Σημειώσεις 1. Tο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) διαρθρώνεται σε Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΚΚΚΚ) και σε Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δεδουλευμένοι (μη απαιτητοί) τόκοι ποσού ,93 ευρώ. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δεδουλευμένοι (μη απαιτητοί) τόκοι ποσού ,12 ευρώ. H ανώνυμη εταιρεία "ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." από την τροποποίησε την επωνυμία της σε "CREDICOM CONSUMER FINANCE ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.". 24

25 Πίνακας 13: Ανάλυση απαιτήσεων Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) κατά πιστωτικό ίδρυμα την (ποσά σε ευρώ) Β' δόση ετήσιας α/α Πιστωτικά Ιδρύματα συμμετέχοντα στο ΣΚΚ του Αρχική Εισφορά τακτικής εισφοράς 1(*) 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ,00 2. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ,00 3. ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK-ERGASIAS Α.Ε ,00 4. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε ,00 5. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ,00 6. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ,00 7. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε ,00 8. MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ,00 9. ATTICA BANK Α.Τ.Ε , ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK Α.Ε , ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε , ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε , T BANK Α.Τ.Ε , ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε , PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε , FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε , ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε , AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , KEDR CLOSE JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , T.C. ZIRAAT BANCASI A.S , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , BANK OF AMERICA N.A , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε , INTESA SAN PAOLO BANK ALBANIA-GREEK BRANCH , BANK SADERAT IRAN , CREDICOM CONSUMER FINANCE ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 2 0,00 Σύνολο , ,00 * Φθίνουσα ταξινόμηση Σημειώσεις 1. Αφορά τη β' δόση της ετήσιας τακτικής εισφοράς που θα καταβληθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα στην επόμενη χρήση, της οποίας το 1/5 αφορά το Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΚΚΚΚ) και τα υπόλοιπα 4/5 αφορούν το Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ). 2. H ανώνυμη εταιρεία "ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." από την τροποποίησε την επωνυμία της σε "CREDICOM CONSUMER FINANCE ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." 25

26 Πίνακας 14: Αξία ατομικών μερίδων στο Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) κατά πιστωτικό ίδρυμα την (ποσά σε ευρώ) α/α Πιστωτικά Ιδρύματα Συμμετέχοντα στο ΠΚΚΚ 1 του Αξία Ατομικών Μερίδων* Ποσοστό συμμετοχής των Πιστωτικών Ιδρυμάτων 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ,56 11,45% 2. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ,42 11,07% 3. ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK-ERGASIAS Α.Ε ,52 11,07% 4. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε ,93 10,76% 5. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ,10 10,39% 6. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ,74 9,67% 7. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε ,22 9,13% 8. MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ,60 8,92% 9. ATTICA BANK Α.Τ.Ε ,30 2,51% 10. ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK Α.Ε ,61 2,43% 11. ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε ,07 2,39% 12. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ,14 2,27% 13. T BANK Α.Τ.Ε ,29 1,78% 14. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε ,99 1,31% 15. PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ,01 1,16% 16. FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ,13 1,16% 17. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ,68 0,47% 18. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε ,80 0,36% 19. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ,92 0,24% 20. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ,87 0,22% 21. AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε ,32 0,20% 22. ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε ,58 0,19% 23. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ,54 0,12% 24. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ,36 0,10% 25. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ,77 0,08% 26. BANK OF AMERICA N.A ,76 0,08% 27. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ,65 0,06% 28. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ,76 0,06% 29. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ,37 0,05% 30. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ,87 0,04% 31. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε ,76 0,04% 32. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ,56 0,04% 33. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ,13 0,04% 34. KEDR CLOSE JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK ,93 0,04% 35. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ,79 0,03% 36. INTESA SAN PAOLO BANK ALBANIA-GREEK BRANCH ,51 0,03% 37. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε ,27 0,03% 38. T.C. ZIRAAT BANCASI A.S ,19 0,01% 39. BANK SADERAT IRAN ,74 0,01% Σύνολο ,76 100,00% * Φθίνουσα ταξινόμηση Σημείωση 1. Το ΠΚΚΚ είναι ομάδα περιουσίας, της οποίας τα επιμέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου στα συμμετέχοντα σε αυτό πιστωτικά ιδρύματα, κατά το λόγο συμμετοχής τους σε αυτό και αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης από το (ν. 3746/09, άρθρο 4, παρ.12). 26

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011  ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Διεύθυνση Αμερικής 6 106 71 Αθήνα Δικτυακός τόπος www.hdigf.gr Τηλέφωνο +30 210 363.9933 Fax +30 210 363.5582 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Ελένη Δ. Δενδρινού-Λουρή Aντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012  ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Διεύθυνση Αμερικής 6 106 71 Αθήνα Δικτυακός τόπος www.hdigf.gr Τηλέφωνο +30 210 363.9933 Fax +30 210 363.5582 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Ελένη Δ. Δενδρινού-Λουρή Aντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

13/12/2012 ΘΕΜΑ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

13/12/2012 ΘΕΜΑ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13/12/2012 ΘΕΜΑ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς γνωστοποιεί στα μέλη του ασφαλισμένους στον Ο.Α.Ε.Ε. ότι την 31/12/12 λήγει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ 27/Α'/16.2.2009) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΤΕΚΕ)

(ΦΕΚ 27/Α'/16.2.2009) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΤΕΚΕ) ΝΟΜΟΣ 3746/2009 Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ αδράνεια ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 1,20,40 Έξοδα ιαχειρίσεως: 9/εξάµηνο εφόσον το µέσο ηµερήσιο υπόλοιπο εξαµήνου < 300 Έξοδα Κινήσεως: Για κάθε κίνηση στα ταµεία πέραν των πέντε κάθε µήνα υφίσταται επιβάρυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2014». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2014». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΟΛ. 1289 (ΦΕΚ 3369/ Β /31-12-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2015 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2015 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΟΛ. 1263 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΣΕ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΣΕ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΣΕ Απολογιστικά Οικονομικά Μεγέθη Ιανουαρίου Οκτωβρίου 2012 Από τη μελέτη των συνημμένων απολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ: 2005-2011 του ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΟΥΡΔΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ 11, Τ.Κ. 106 82 ΑΘΗΝΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη περίοδο που έληξε την 31/03/2014 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Ιούλιος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013-30.06.2013) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω:

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: ΕΙΣΗΓΗΣΗ κ. Δ. ΓΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ i. Κύριες Δραστηριότητες 2011. Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: Λειτουργία 2 ου καταστήματος στο Βόλο (Ιωλκού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 14/250/08.06.2001 ΦEK 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΣΕΚ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΣΕΚ) ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΣΕΚ) Σπουδάστρια : Καθηγητής : Χρυσούλα Καραγκιοζάκη Βασίλειος Χουλιάρας Πτυχιακή Εργασία Σεπτέμβριος 2009 Σέρρες

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014 Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014 1) Πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν κεφαλαιακή ενίσχυση Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) Συστημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/16-7-90 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31.12.2012 Της εταιρείας «ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ.Κώδικας: 101 82 Πληροφορίες: Ε. Καναβού Τηλέφωνο: 52.46.683 Fax : 52.22.380 e-mail: lkanavou@yeka.

ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ.Κώδικας: 101 82 Πληροφορίες: Ε. Καναβού Τηλέφωνο: 52.46.683 Fax : 52.22.380 e-mail: lkanavou@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 14/11 /2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. Δ.28/Γ.Π./Π2β/οικ. ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 24858/1338 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24971 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2118 30 Σεπτεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 768 Αντικατάσταση της υπ αριθ. 664/21.07.2015 απόφασης «Σύσταση ανά πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. φτάνοντας στις 661,52 µονάδες (-0,81%), παρά την ανοδική κίνηση των κυριότερων ευρωπαϊκών αγορών. Η αξία των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.08-30.06.08) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004

Διαβάστε περισσότερα

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 Δηλώσεις Διοίκησης Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 «Το 2013 ήταν το 6 ο συνεχόμενο έτος ύφεσης για την ελληνική οικονομία και όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

*Η συναλλαγή σας µε τον συγκεκριµένο τρόπο επιβαρύνεται µε προµήθεια,σύµφωνα µε το τιµολόγιο της Τράπεζας για τους πελάτες της.

*Η συναλλαγή σας µε τον συγκεκριµένο τρόπο επιβαρύνεται µε προµήθεια,σύµφωνα µε το τιµολόγιο της Τράπεζας για τους πελάτες της. Από 5.12.2011 παύει να ισχύει ο υφιστάμενος τρόπος καταβολής των εισφορών των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα υγειονομικών μέσω των Τραπεζών Εθνικής, Αττικής,Alpha και Τ Bank (πρώην Aspis) με τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014 ΘΕΜΑ : Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο ΔΙΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ Νο 4 & Νο6 (ΑΔΑ: 4ΑΣ3Η-7ΓΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ5 1105529 ΕΞ 2011/δις & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι 2013 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31ΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 010 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 011 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 014 ALPHA BANK ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 010 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 011 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 014 ALPHA BANK ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 010 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ελ. Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα 210 3201111 210 3232239 215752 BNGR www.bankofgreece.gr BNGRGRAA 011 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Αιόλου 86, 10232 Αθήνα 210-3341000 2103346510

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 Σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει, καθώς και τη διαχείρισή τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO Alico Μετοχικό Eσωτερικού Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 010 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ελ. Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα 210 3201111 210 3232239 215752 BNGR www.bankofgreece.gr BNGRGRAA 011 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Αιόλου 86, 102 32 Αθήνα 210-3341000 2103346510

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.)

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) Ερώτηση 15 Τί είναι ο Οργανισμός Εγγυοδοσίας ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) ΑΠΟΣΤΟΛΗ Αποστολή της εταιρίας, σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο 3066/2002 (ΦΕΚ Α 252/18.10.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

«ΤRINITY ADV ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε 61080/01ΑΤ/Β/06/276 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

«ΤRINITY ADV ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε 61080/01ΑΤ/Β/06/276 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α «ΤRINITY ADV ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε 61080/01ΑΤ/Β/06/276 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ημερ.: 10 / 09 / 2015 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Α. Ακυρώσεις Ισχύς συμβολαίων Τι ισχύει για τις ακυρώσεις συμβολαίων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας; Οι τράπεζες είναι πλέον ανοιχτές και οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 20/435/15.07.2003 / ΦΕΚ 1089 Β /05-08-2003 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Ρ. Μ Α Ε : 1 9 0 8 5 / 6 2 / Β / 8 9 / 8 6 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Μετοχικό Εσωτερικού Οικολογικό Μετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 11 / 2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 11 / 2010 ΑΔΑ 4ΙΙΩ4691ΩΔ-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 23/12/2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΣΤ ΟΙΚΟΓ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ---------------------- Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 7 104 33 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα