ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011"

Transcript

1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

2 Διεύθυνση Αμερικής Αθήνα Δικτυακός τόπος Τηλέφωνο Fax

3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Ελένη Δ. Δενδρινού-Λουρή Aντιπρόεδρος Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Μέλη Αναστάσιος Ι. Καραγιάννης Ιωάννης Στ. Γούσιος Ιωάννης Σ. Κουρής Δημήτριος Γ. Τσιμπανούλης Άνθιμος Κ. Θωμόπουλος Γεώργιος Ν. Κόντος Ευάγγελος Ι. Φλωράτος Διευθυντές Στέργιος Α.Στάγκος (μέχρι 12/7/) Άννα Θ. Παξινού (από 19/7/)

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Εξελίξεις στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο των Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων και Αποζημίωσης Επενδυτών Ευρωπαϊκή Συνεργασία 6 2. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ, ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΚΚΚΚ) Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) Πλεόνασμα-Επενδύσεις του ΣΚΚ Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) Συνολικές Δαπάνες του 11 Πίνακας 1: 12 Πίνακας 2: Πόρων 13 Πίνακας 3: Δαπανών 14 Πίνακας 4: Πιστωτικά Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) 15 Πίνακας 5: Πιστωτικά Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) 16 Πίνακας 6: Συσσωρευμένοι Πόροι του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) 17 Διάγραμμα 1: Συσσωρευμένοι Πόροι του ΣΚΚ 17 Πίνακας 7: Πόροι του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) κατ έτος για την περίοδο Διάγραμμα 2: Πόροι του ΣΚΚ κατ έτος για την περίοδο Πίνακας 8: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) την 31/12/ 19 Διάγραμμα 3: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΚΚΚΚ την 31/12/ 19 Διάγραμμα 4: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΠΚΚΚ την 31/12/ 19 Διάγραμμα 5: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΣΚΚ την 31/12/ 19 Πίνακας 9: Συσσωρευμένοι Πόροι του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) 20 Διάγραμμα 6: Συσσωρευμένοι Πόροι του ΣΚΕ 20 Πίνακας 10: Πόροι του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) κατ έτος για την περίοδο Διάγραμμα 7: Πόροι του ΣΚΕ κατ'έτος για την περίοδο Πίνακας 11: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) την 31/12/ 22 Διάγραμμα 8: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΣΚΕ την 31/12/ 22 Διάγραμμα 9: Μέση Απόδοση του συνόλου των τοποθετήσεων του ΣΚΚ του για την περίοδο Διάγραμμα 10: Αριθμός Συμμετεχόντων Πιστωτικών Ιδρυμάτων, κατ έτος, στο ΣΚΚ 23 Πίνακας 12: Ανάλυση προθεσμιακών καταθέσεων Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) κατά Κεφάλαιο και Πιστωτικό Ίδρυμα την Πίνακας 13: Ανάλυση απαιτήσεων Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) κατά πιστωτικό ίδρυμα την Πίνακας 14: Αξία ατομικών μερίδων στο Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) κατά πιστωτικό ίδρυμα ην Πίνακας 15: Ανάλυση προθεσμιακών καταθέσεων Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) κατά πιστωτικό ίδρυμα την Πίνακας 16: Ανάλυση απαιτήσεων Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) κατά πιστωτικό ίδρυμα την 31/12/ 28 Πίνακας 17: Αξία ατομικών μερίδων στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) κατά πιστωτικό ίδρυμα την 31/12/ 29 Ισολογισμός-Αποτελέσματα Χρήσεως 30 Ανάλυση Λογαριασμών Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων 31 4

5 1. ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Το χρονικό διάστημα από 1/1/ έως 31/12/ αποτελεί τη δέκατη πέμπτη διαχειριστική περίοδο του. Κατά την περίοδο αυτή έλαβαν χώρα σημαντικές εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και αναλήφθηκαν σημαντικές ρυθμιστικές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αναθεώρηση του πλαισίου λειτουργίας των Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων και Αποζημίωσης Επενδυτών. 1.1 Εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Κατά το οι δυσμενείς οικονομικές και δημοσιονομικές συνθήκες που επικράτησαν στη χώρα άσκησαν σημαντικές πιέσεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Ειδικότερα, η υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας δυσχέρανε την πρόσβαση των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίων και επηρέασε δυσμενώς τη ρευστότητά τους. Η εξασθένηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων και νοικοκυριών συνέβαλε στη μείωση της κατάθετικής βάσης των πιστωτικών ιδρυμάτων που σημειώθηκε κατά την επισκοπούμενη περίοδο, ασκώντας περαιτέρω αρνητική επίδραση στη ρευστότητα. Οι εξελίξεις αυτές είχαν ως συνέπεια την επιδείνωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου των πιστωτικών ιδρυμάτων και την υποχώρηση της κερδοφορίας και της αποδοτικότητας ενεργητικού και ιδίων κεφαλαίων τους έναντι του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα επέδειξαν αντοχές, κυρίως λόγω της κεφαλαιακής τους επάρκειας η οποία διατηρήθηκε σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Στη θετική αυτή εξέλιξη συνέβαλε και σειρά μέτρων που ελήφθησαν από την Ελληνική Κυβέρνηση και το Ευρωσύστημα, τα οποία διευκόλυναν την πρόσβαση των πιστωτικών ιδρυμάτων σε ρευστότητα και ενίσχυσαν την κεφαλαιακή τους βάση. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά έχουν προσωρινό χαρακτήρα και για το λόγο αυτό θα πρέπει τα πιστωτικά ιδρύματα να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές άντλησης κεφαλαίων και να προσαρμόσουν τη στρατηγική τους στο ενδεχόμενο επιδείνωσης του οικονομικού περιβάλλοντος και στις απαιτήσεις του νέου διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου. Η δυνατότητα πρόσβασης των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων στις αγορές χρήματος και κεφαλαίων και η βελτίωση της εμπιστοσύνης των αποταμιευτών συνιστούν καθοριστικούς παράγοντες για την τραπεζική χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό η συμβολή του ως μέσου διασφάλισης της εμπιστοσύνης του αποταμιευτικού κοινού προς τα πιστωτικά ιδρύματα είναι κρίσιμη για τη σταθερότητα και απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 1.2 Εξελίξεις στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο των Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων και Αποζημίωσης Επενδυτών Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση ανέδειξε την ανάγκη για αναθεώρηση του εποπτικού και ρυθμιστικού πλαισίου για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα Συστήματα Εγγύησης των Καταθέσεων (ΣΕΚ) και Αποζημίωσης των Επενδυτών (ΣΑΕ) αποτελούν βασικά στοιχεία των σχετικών πρωτοβουλιών με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταθετών και επενδυτών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στο πλαίσιο αυτό τον Ιούλιο του η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με γνώμονα τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου και υγιέστερου χρηματοοικονομικού συστήματος καθώς και την αποτροπή μελλοντικών κρίσεων, πρότεινε τροποποιήσεις των υφιστάμενων Οδηγιών περί ΣΕΚ και ΣΑΕ. Κεντρικό στόχο των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση της Οδηγίας περί ΣΕΚ αποτελεί η ισχυροποίηση του ρόλου των ΣΕΚ ως μέσου διατήρησης της εμπιστοσύνης των καταθετών για την αποφυγή φαινομένων μαζικών αναλήψεων υπό συνθήκες πανικού, καθώς και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους. Οι προτάσεις αυτές αποσκοπούν στην εξάλειψη των αδυναμιών των συστημάτων οι οποίες εμφανίστηκαν κατά την ενεργοποίηση των ΣΕΚ σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την τελευταία χρηματοοικονομική 5

6 κρίση και αφορούσαν κυρίως το ανεπαρκές επίπεδο κάλυψης, την υποχρηματοδότηση και την προθεσμία καταβολής των αποζημιώσεων. Αντίστοιχα, οι προτάσεις για την τροποποίηση της Οδηγίας περί ΣΑΕ αποσκοπούν στην ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών και τη διασφάλιση επαρκούς εκ των προτέρων (ex-ante) χρηματοδότησης των ΣΑΕ, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή αποζημίωση των επενδυτών. Τα βασικά στοιχεία των προτάσεων είναι τα ακόλουθα: Βελτιωμένη και εναρμονισμένη κάλυψη Ευρύτερη προστασία Ταχύτερη καταβολή αποζημιώσεων Καλύτερη πληροφόρηση καταθετών και επενδυτών Μακροπρόθεσμη και υπεύθυνη χρηματοδότηση των συστημάτων Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Συστημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Και οι δύο προτάσεις βρίσκονται σε στάδιο διαβουλεύσεων μεταξύ των εκπροσώπων των κρατών-μελών. Καταβάλλονται προσπάθειες για την εξεύρεση συμβιβαστικών λύσεων επί ορισμένων θεμάτων για τα οποία έχουν εγερθεί σοβαρές επιφυλάξεις από τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε αφενός να επιτυγχάνονται οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφετέρου να συνεκτιμώνται οι θέσεις των κρατών-μελών και να μην επιβαρύνονται υπερβολικά τα ΣΕΚ και τα ΣΑΕ καθώς και τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν σε αυτά. Τα θέματα αυτά αφορούν κυρίως τη χρηματοδότηση των συστημάτων και την προθεσμία και τη διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων. Το συμμετείχε ενεργά στις διαβουλεύσεις για την τροποποίηση των Οδηγιών περί ΣΕΚ και ΣΑΕ, προκειμένου να συνεισφέρει στη διαμόρφωση του νέου θεσμικού πλαισίου και να προετοιμαστεί κατάλληλα για την εφαρμογή του. 1.3 Ευρωπαϊκή Συνεργασία Το συμμετέχει ενεργά στο European Forum of Deposit Insurers (EFDI), το οποίο έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία των διαβουλεύσεων για το περιεχόμενο των νέων Οδηγιών, διοργανώνοντας ενημερωτικές ημερίδες, προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ των ΣΕΚ για την εξεύρεση κοινών θέσεων και, κατά συνέπεια, ενισχύοντας το διαπραγματευτικό πλεονέκτημα των μελών του. Η συνεργασία του με τα ΣΕΚ που συμμετέχουν στο EFDI ενισχύθηκε περαιτέρω με την προσχώρησή του, κατά την ετήσια γενική συνέλευση των μελών του EFDI το Σεπτέμβριο του στη Ρώμη, στο Πολυμερές Μνημόνιο Συνεργασίας (Multilateral Memorandum of Understanding) που έχει αναπτυχθεί για την προώθηση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ των ΣΕΚ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Μνημόνιο βασίζεται σε τρεις αρχές: Επικοινωνία, Συνεργασία και Εκπροσώπηση των μελών. Ειδικότερα: Η Επικοινωνία αφορά τη διάχυση τεχνογνωσίας και εμπειρίας μεταξύ των συστημάτων. Η Συνεργασία αφορά τη λειτουργία του ΣΕΚ της χώρας υποδοχής, σε περίπτωση διασυνοριακής τράπεζας και στο βαθμό που είναι θεσμικά και πρακτικά εφικτό, ως μοναδικού σημείου επικοινωνίας (single point of contact) για τους καταθέτες που διαμένουν στη χώρα αυτή και καλύπτονται από ΣΕΚ άλλης χώρας της ΕΕ (χώρα προέλευσης). H Εκπροσώπηση αφορά τη λειτουργία του ΣΕΚ της χώρας υποδοχής ως εκπροσώπου του ΣΕΚ της χώρας προέλευσης σε συναντήσεις και συμβούλια με τρίτα μέρη όπως καταθέτες, πιστωτές, εποπτικές αρχές και εκκαθαριστές. Παράλληλα με την ανάλυση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εθνικών ΣΕΚ και ΣΑΕ για την τροποποίηση των σχετικών Οδηγιών και την ενημέρωση των εθνικών συστημάτων, το EFDI συνεργάζεται με το International Association of Deposit Insurers (IADI), την Επιτροπή της Βασιλείας και την Παγκόσμια Τράπεζα για τη δημιουργία μιας μεθοδολογίας αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των ΣΕΚ. Η αξιολόγηση αυτή θα γίνεται βάσει συγκεκριμένων βασικών αρχών (core principles), τις οποίες έχουν επεξεργαστεί από κοινού η Επιτροπή της Βασιλείας και το IADI για τη λειτουργία των ΣΕΚ διεθνώς. Το Νοέμβριο του εκδόθηκε η αναθεωρημένη έκδοση της μεθοδολογίας, στην οποία έχουν συνεκτιμηθεί και τα συμπεράσματα των 6

7 ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε ορισμένα ΣΕΚ εντός του. 2. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ, ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΤΟΣ 2.1 Εισαγωγή Τα οικονομικά μεγέθη του επηρεάζονται από: την ένταξη ή την αποχώρηση πιστωτικών ιδρυμάτων, τις καταθέσεις που αποτελούν τη βάση υπολογισμού εισφορών στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ), την αξία των περιουσιακών στοιχείων πελατών που κατέχουν τα πιστωτικά ιδρύματα για λογαριασμό πελατών τους στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που απότελεί τη βάση υπολογισμού εισφορών στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ), τις αποδόσεις των τίτλων στους οποίους τοποθετούνται τα διαθέσιμα του και τις αποδόσεις των τρίμηνων Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) επί των οποίων υπολογίζονται οι τόκοι των προθεσμιακών καταθέσεων και τις λειτουργικές δαπάνες του. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο δεν σημειώθηκε στην Ελλάδα συγχώνευση, εξαγορά, έναρξη λειτουργίας ή αποχώρηση πιστωτικού ιδρύματος και κατά συνέπεια τόσο η σύνθεση όσο και ο αριθμός των συμμετεχόντων στο πιστωτικών ιδρυμάτων διατηρήθηκαν αμετάβλητα. Ειδικότερα, στο τέλος του συμμετείχαν: Στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) σαράντα (40) πιστωτικά ιδρύματα, εκ των οποίων τα τριάντα πέντε (35) έχουν έδρα στην Ελλάδα και τα πέντε (5) είναι υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων με καταστατική έ- δρα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πίνακας 4). Στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) δεκατρία (13) πιστωτικά ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα (Πίνακας 5). Σημειώνεται ότι οι εξελίξεις στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, οι μεταβολές στο ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και το μέγεθος των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων σε σύγκριση με τα αντίστοιχα πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης του ευρώ επιβάλλουν, μεταξύ άλλων, την αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών. Εκτιμάται συνεπώς ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων στο πιστωτικών ιδρυμάτων στο μέλλον θα μειωθεί. Κατά το παρατηρήθηκε υποχώρηση στην καταθετική βάση ως απόρροια των αντίξοων οικονομικών και δημοσιονομικών συνθηκών που επικράτησαν στη χώρα. Ως συνέπεια της εξέλιξης αυτής η βάση υπολογισμού εισφορών στο ΣΚΚ παρουσίασε μείωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος με αποτέλεσμα να επηρεαστούν αντίστοιχα και οι εισφορές στο Σκέλος αυτό. Με απόφαση του ΔΣ του και σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του ν. 3746/2009 (άρθρο 4, παρ. 4β) αναπροσαρμόσθηκε η κλίμακα υπολογισμού των εισφορών ως ακολούθως, προκειμένου η αναλογία της συνολικής ετήσιας τακτικής εισφοράς προς τις καταθέσεις που αποτελούν τη βάση υπολογισμού να διατηρείται σταθερή: Κλιμάκια καταθέσεων (σε εκατ. ευρώ) 0 636,8 636, , , ,01 και άνω Ποσοστιαία εισφορά (επί τοις χιλίοις) 6,250 6,000 5,875 1,025 0,125 Η κατ εφαρμογή της ανωτέρω κλίμακας εισφορά που προέκυψε για κάθε πιστωτικό ίδρυμα προσαρμόστηκε εν συνεχεία προκειμένου να αντανακλά τους αναλαμβανομένους από αυτό κινδύνους. Η προσαρμογή αυτή βασίστηκε σε συγκεκριμένους συντελεστές αναλόγως της βαθμίδας στην οποία κατετάγη, με βάση εποπτικής φύσεως κριτήρια αξιολόγησης, κάθε πιστωτικό ίδρυμα, με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος. 7

8 Τα πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη του ν. 3746/2009 (άρθρο 4, παρ. 4δ), κατέβαλαν τον Απρίλιο του το ήμισυ της ετήσιας εισφοράς του έτους 2009, ενώ τον Οκτώβριο κατέβαλαν το ήμισυ της ετήσιας εισφοράς του έτους. Σύμφωνα με διάταξη του ιδίου νόμου (άρθρο 4, παρ. 10 και 11) το 1/5 των εισφορών αποτέλεσε έσοδο του Κύριου Κεφαλαίου Κάλυψης Καταθέσεων (ΚΚΚΚ), το οποίο αποτελεί στοιχείο του ενεργητικού του και επηρεάζει τα αποτελέσματα χρήσεως, ενώ τα 4/5 των εισφορών περιήλθαν στο Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) που αποτελεί ομάδα περιουσίας ανήκουσα εξ αδιαιρέτου στα συμμετέχοντα πιστωτικά ιδρύματα και συνεπώς δεν επηρεάζει το διαχειριστικό αποτέλεσμα του. Το 80% του συνόλου των εισφορών τοποθετήθηκε σε προθεσμιακές καταθέσεις στα αντίστοιχα πιστωτικά ιδρύματα που κατέβαλαν την εισφορά, ενώ το υπόλοιπο 20% επενδύθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος σε ευρωπαϊκούς τίτλους δημοσίου μικρής υπολειπόμενης διάρκειας, στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης διαχείρισης διαθεσίμων. Οι αποδόσεις των τίτλων αυτών υποχώρησαν σημαντικά λόγω κυρίως των συνθηκών αβεβαιότητας που επικράτησαν στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές. Αντίθετα, ως συνέπεια των δημοσιονομικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν στη χώρα, σημαντική αύξηση παρουσίασαν οι αποδόσεις των τοποθετήσεων σε προθεσμιακές καταθέσεις, οι οποίες τοκίζονται με τα επιτόκια των τρίμηνων ΕΓΕΔ. Με την υπ αριθμόν 31996/Β.1562/22.7. (ΦΕΚ1186Β /06.08.) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίστηκαν τα κριτήρια προσδιορισμού του τρόπου υπολογισμού και επιμερισμού της τακτικής εισφοράς των πιστωτικών ιδρυμάτων προς το ΣΚΕ. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή η ετήσια τακτική εισφορά καθορίζεται στα ακόλουθα ποσοστά κατά κλιμάκιο αξίας περιουσιακών στοιχείων πελατών τα οποία κατέχει κάθε συμμετέχον στο ΣΚΕ πιστωτικό ίδρυμα στο πλαίσιο παροχής καλυπτομένων επενδυτικών υπηρεσιών. Κλιμάκιο Αξίας περιουσιακών στοιχείων πελατών Συντελεστής τακτικής εισφοράς (α) Μέχρι ευρώ 2,75% ή 1% (β) Από μέχρι 2,75% ευρώ (γ) Πλέον των % ευρώ Σημειώνεται ότι ο χαμηλός συντελεστής του κλιμακίου (α) ισχύει για κινητές αξίες τις οποίες κατέχει το πιστωτικό ίδρυμα για λογαριασμό πελατών του, οι οποίες είναι καταχωρημένες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) σε λογαριασμούς τελικού επενδυτή, καθώς και για χρηματοπιστωτικά μέσα που παρακολουθούνται σε λογαριασμούς τελικού επενδυτή από το διαχειριστή του συστήματος εκκαθάρισης, εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα έχει αναθέσει στο διαχειριστή του ΣΑΤ ή στο διαχειριστή του συστήματος εκκαθάρισης διακανονισμού ή κεντρικού αντισυμβαλλομένου, κατά περίπτωση, να ενημερώνει τους τελικούς δικαιούχους των λογαριασμών που είναι πελάτες του πιστωτικού ιδρύματος για τις μεταβολές που επέρχονται στο λογαριασμό τους. Για τον προσδιορισμό της ετήσιας τακτικής εισφοράς που έπεται του πρώτου χρόνου εφαρμογής του ν. 3746/2009, ως βάση υπολογισμού ορίζεται η ετήσια μεταβολή της αξίας των περιουσιακών στοιχείων επενδυτών-πελατών κάθε πιστωτικού ιδρύματος. Σε εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης προσδιορίστηκε από το ΔΣ του το ύψος της τακτικής εισφοράς των πιστωτικών ιδρυμάτων για τα έτη 2009 και και αποφασίστηκε η καταβολή να πραγματοποιηθεί τμηματικά σε 4 ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις. Οι δαπάνες του παρουσίασαν περιορισμένη μείωση. Ωστόσο, οι δαπάνες αυτές είχαν οριακή συμβολή στη διαμόρφωση των τελικών οικονομικών μεγεθών δεδομένου του χαμηλού μεγέθους τους. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 3746/2009 (άρθρο 24 παρ. 4) οι συνολικές δαπάνες του επιμερίστηκαν στα δύο Σκέλη (ΣΚΚ και ΣΚΕ). Ο επιμερισμός αυτός καθώς και ο περαιτέρω επιμερισμός εντός 8

9 του ΣΚΚ μεταξύ των δύο Κεφαλαίων που το συγκροτούν (ΚΚΚΚ και ΠΚΚΚ) έγινε με κριτήριο τον αριθμό των συμμετεχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων σε κάθε Σκέλος/Κεφάλαιο, κατόπιν σχετικής απόφασης του ΔΣ του. Ακολουθεί η ανάλυση των οικονομικών μεγεθών για το και η αιτιολόγηση των αποκλίσεων από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού. 2.2 Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΚΚΚΚ) Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε ευρώ και παρουσίασαν υστέρηση κατά 4,2% έναντι του προϋπολογισθέντος ποσού των ευρώ (Πίνακες 1 και 2). Ειδικότερα: Τα έσοδα από εισφορές πιστωτικών ιδρυμάτων, που αντιπροσωπεύουν το 1/5 των ετήσιων τακτικών εισφορών προς το ΣΚΚ, ανήλθαν σε ευρώ και παρουσίασαν μείωση κατά 12,5% έναντι των προϋπολογισθέντων ευρώ. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε η μείωση των καταθέσεων που αποτελούν τη βάση υπολογισμού εισφορών σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος κατά 9,45% έναντι προϋπολογισθείσας αύξησης 11%. Τα έσοδα κεφαλαίων που αφορούν τόκους επί των τοποθετήσεων των διαθεσίμων ανήλθαν σε ευρώ (μετά την αφαίρεση των φόρων) και παρουσίασαν αύξηση κατά 85,1% έναντι προϋπολογισθέντος ποσού ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των επιτοκίων των τρίμηνων ΕΓΕΔ βάσει των οποίων υπολογίζονται οι τόκοι των τοποθετήσεων σε προθεσμιακές καταθέσεις. Ειδικότερα, η μέση καθαρή απόδοση των προθεσμιακών καταθέσεων διαμορφώθηκε σε 2,28% έναντι 0,75% που είχε προϋπολογισθεί. Αντίθετα, τα έσοδα από τη διαχείριση τίτλων παρουσίασαν υστέρηση σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις του προϋπολογισμού. Ωστόσο, η συμβολή τους στο σύνολο των εσόδων είναι περιορισμένη, λόγω του συγκριτικά χαμηλού ύψους των τοποθετήσεων αυτών. Ειδικότερα, η μέση καθαρή απόδοση (μετά την αφαίρεση των φόρων) των τοποθετήσεων των διαθεσίμων σε τίτλους ανήλθε σε 0,75% έναντι 1,8% των αρχικών προβλέψεων. Η απόδοση αυτή υπολογίστηκε με βάση αγοραίες αξίες. Σημειώνεται ότι η μέση καθαρή απόδοση (μετά την αφαίρεση φόρων) του συνόλου των τοποθετήσεων διαμορφώθηκε σε 1,91%, έναντι προϋπολογισθείσας μέσης καθαρής απόδοσης 1,05%. Ωστόσο, η αύξηση των εσόδων κεφαλαίων υπεραντισταθμίστηκε, από την υστέρηση των εσόδων από εισφορές, με αποτέλεσμα τα συνολικά έσοδα να διαμορφωθούν τελικά σε επίπεδα χαμηλότερα των προϋπολογισθέντων. Το κόστος λειτουργίας που βαρύνει το ΚΚΚΚ διαμορφώθηκε σε ευρώ και παρουσίασε μείωση κατά 8,6%, έναντι προϋπολογισθέντος ποσού ευρώ. Το κόστος που αντιστοιχεί στο ΚΚΚΚ αντιπροσωπεύει το ήμισυ (50%) του κόστους λειτουργίας που βαρύνει το ΣΚΚ, το οποίο αντιστοιχεί στο 86,5% των συνολικών δαπανών του. Ο ανωτέρω επιμερισμός των δαπανών βασίστηκε, όπως προαναφέρθηκε, στον αριθμό των συμμετεχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων σε κάθε Σκέλος/Κεφάλαιο του. Τα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα ανήλθαν στο ποσό των ευρώ και αφορούν τη διαφορά μεταξύ της πρόβλεψης που σχηματίστηκε στην προηγούμενη χρήση για το ενδεχόμενο φορολόγησης των εσόδων από ευρωπαϊκούς τίτλους δημοσίου και του τελικά καταβληθέντος ποσού. Το οικονομικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε τελικά σε ευρώ και παρουσίασε υστέρηση κατά 0,7% έναντι προϋπολογισθέντος ποσού ευρώ Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) Το αποτέλεσμα του ΠΚΚΚ, όπου περιέρχονται τα 4/5 των ετήσιων τακτικών εισφορών προς το ΣΚΚ και οι αντίστοιχες πρόσοδοι αυτών, ανήλθε σε ευρώ και παρουσίασε αρνητική απόκλιση κατά 10,5% έναντι προϋπολογισθέντος ποσού ευρώ. Ειδικότερα, οι εισφορές προς το Κεφάλαιο αυτό διαμορφώθηκαν στο ποσό των ευρώ και παρουσίασαν υστέρηση κατά 12,5% έναντι των 9

10 αρχικών προβλέψεων ποσού ευρώ λόγω χαμηλότερης βάσης υπολογισμού εισφορών, όπως προαναφέρθηκε. Οι πρόσοδοι της διαχείρισης των κεφαλαίων ανήλθαν σε ευρώ και παρουσίασαν αύξηση κατά 100,8% έναντι του προϋπολογισθέντος ποσού των ευρώ, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των επιτοκίων των τρίμηνων ΕΓΕΔ βάσει των οποίων υπολογίζονται οι τόκοι των τοποθετήσεων σε προθεσμιακές καταθέσεις. Ειδικότερα, η μέση καθαρή απόδοση των προθεσμιακών καταθέσεων διαμορφώθηκε σε 2,45% έναντι 0,75% που είχε προϋπολογισθεί. Αντίθετα, η μέση καθαρή απόδοση των τοποθετήσεων των διαθεσίμων σε τίτλους ανήλθε σε 0,69% έναντι 1,8% που είχε προϋπολογισθεί, εξέλιξη, ωστόσο, με περιορισμένη συμβολή στο σύνολο των προσόδων λόγω του συγκριτικά χαμηλότερου ύψους των τοποθετήσεων αυτών. Για το σύνολο των τοποθετήσεων η μέση καθαρή απόδοση διαμορφώθηκε σε 2,09%, έναντι 1,05% των αρχικών προβλέψεων. Επιπλέον, το ύψος του εν λόγω Κεφαλαίου επηρεάστηκε από την επιστροφή της μερίδας της American Express Banking Corp, ύψους ευρώ, λόγω αποχώρησης από το, γεγονός που είχε προβλεφθεί. Το κόστος λειτουργίας που βαρύνει το ΠΚΚΚ διαμορφώθηκε στο ποσό των ευρώ. Το κόστος αυτό αντιπροσωπεύει τη συμμετοχή του ΠΚΚΚ στις συνολικές δαπάνες του και αφορά το έτος, καθώς και αναδρομικά το έτος Πλεόνασμα-Επενδύσεις του ΣΚΚ Το πλεόνασμα του ΣΚΚ ανήλθε στο ύψος των ευρώ και παρουσίασε υστέρηση κατά 8,5% έναντι του προϋπολογισθέντος ποσού των ευρώ. Τα κεφάλαια διαθέσιμα για επένδυση ανήλθαν στο ποσό των ευρώ και παρουσίασαν αρνητική απόκλιση κατά 5,3% έναντι του προϋπολογισθέντος ποσού των ευρώ. Η διαφορά μεταξύ του πλεονάσματος και των διαθεσίμων κεφαλαίων για επενδύσεις οφείλεται στον προβλεπόμενο στο άρθρο 4, παρ. 4δ του ν. 3746/2009 ετεροχρονισμό μεταξύ αφενός της λογιστικοποίησης και αφετέρου της καταβολής της β' δόσης της ετήσιας τακτικής εισφοράς, η οποία πραγματοποιείται στο επόμενο έτος. Από το ανωτέρω ποσό οι επενδύσεις που αφορούν τοποθετήσεις σε τίτλους ανήλθαν στο ποσό των ευρώ και παρουσίασαν υστέρηση κατά 60,8% έναντι των ευρώ των αρχικών προβλέψεων, αφενός λόγω των χαμηλότερων εισφορών και αφετέρου λόγω της εξέλιξης των αποδόσεων των αντίστοιχων τίτλων. Αντίθετα οι τοποθετήσεις σε προθεσμιακές καταθέσεις ανήλθαν σε ευρώ, αυξημένες κατά 38,4% έναντι του ποσού ευρώ των αρχικών προβλέψεων, κυρίως λόγω της αύξησης των αποδόσεων των αντίστοιχων τοποθετήσεων. Επιπλέον, ποσό ευρώ αφορά αγορά πάγιου εξοπλισμού. Σημειώνεται ότι η μέση καθαρή απόδοση του συνόλου των τοποθετήσεων του ΣΚΚ για το έτος ανήλθε σε 1,99% (Διάγραμμα 9). 2.3 Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) Οι συνολικές εισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο Σκέλος αυτό ανήλθαν σε ευρώ παρουσίασαν αύξηση κατά 99,5%, έναντι των προϋπολογισθέντων ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη διαμόρφωση της βάσης υπολογισμού εισφορών σε υψηλότερα επίπεδα έναντι των προϋπολογισθέντων καθώς και στον εντός του τρέχοντος έτους υπολογισμό των ετήσιων τακτικών εισφορών για δύο έτη (2009 και ), σε εφαρμογή της Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 31996/Β.1562/ (ΦΕΚ 1186Β'/06.08.). Οι πρόσοδοι της διαχείρισης των κεφαλαίων ανήλθαν στο ποσό των ευρώ και παρουσίασαν υστέρηση κατά 22% έναντι του ποσού των ευρώ των αρχικών προβλέψεων, γεγονός που οφείλεται αφενός στην τμηματική καταβολή της τακτικής εισφοράς και αφετέρου στο σύντομο χρονικό διάστημα που επενδύθηκαν οι αντίστοιχοι πόροι. Το κόστος λειτουργίας που βαρύνει το Σκέλος αυτό διαμορφώθηκε στο ποσό των ευρώ και παρουσίασε μείωση κατά 8,6% έναντι του προϋπολογισθέντος ποσού των ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση των συνολικών δαπανών του, όπως αυτή τεκμη- 10

11 ριώνεται κατωτέρω. Σημειώνεται ότι το κόστος λειτουργίας του Σκέλους αυτού υπολογίστηκε ως ποσοστό 13,5% των συνολικών δαπανών του με βάση τον προαναφερθέντα επιμερισμό των δαπανών αυτών στα δύο Σκέλη. Το πλεόνασμα του ΣΚΕ διαμορφώθηκε στο ποσό των ευρώ και παρουσίασε θετική απόκλιση κατά 99,2% έναντι του προϋπολογισθέντος ποσού των ευρώ. Τα κεφάλαια διαθέσιμα για επένδυση, τα οποία εκ του νόμου (άρθρο 6. παρ. 12β, ν. 3746/2009) ε- πενδύονται αποκλειστικά σε προθεσμιακές καταθέσεις, ανήλθαν στο ποσό των ευρώ και παρουσίασαν αρνητική απόκλιση κατά 44,3% έναντι των προϋπολογισθέντων ευρώ. Η απόκλιση αυτή οφείλεται στην τμηματική καταβολή των τακτικών εισφορών η οποία δεν ήταν γνωστή κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Η διαφορά μεταξύ των διαθεσίμων κεφαλαίων για επενδύσεις και του πλεονάσματος οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό μεταξύ λογιστικοποίησης και καταβολής των τακτικών εισφορών. 2.4 Συνολικές Δαπάνες του Το σύνολο των δαπανών λειτουργίας του διαμορφώθηκε στο ποσό των ευρώ και παρουσίασε μείωση 8,6%, έναντι ευρώ των αρχικών προβλέψεων (Πίνακας 3). Η διαμόρφωση των επιμέρους κατηγοριών δαπανών έναντι του προϋπολογισμού έχουν ως εξής: Η δαπάνη «αμοιβές και έξοδα προσωπικούτρίτων» ανήλθε στο ποσό των ευρώ και παρουσίασε μείωση κατά 3,2% έναντι της προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους ευρώ, εξέλιξη που οφείλεται στη μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού με απόσπαση καθώς και στη μη πραγματοποίηση της αναπροσαρμογής των μισθολογικών κλιμακίων όπως είχε αρχικά προβλεφθεί. Η δαπάνη «παροχές τρίτων» διαμορφώθηκε στο ποσό των ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 46,7% έναντι προϋπολογισθείσας δαπάνης ευρώ, λόγω κυρίως της μη πραγματοποίησης συμβολαίου συντήρησης του μηχανογραφικού συστήματος. Η δαπάνη «φόροι-τέλη» ανήλθε στο ποσό των ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 11,4% έναντι προϋπολογισθείσας δαπάνης ευρώ, λόγω μη αναπροσαρμογής των δημοτικών φόρων όπως είχε αρχικά προβλεφθεί. Η δαπάνη «λοιπές λειτουργικές δαπάνες» διαμορφώθηκε σε ευρώ εμφανίζοντας οριακή αύξηση κατά 3,5% έναντι προϋπολογισθέντος ποσού ευρώ. Η δαπάνη «τραπεζικές εργασίες» διαμορφώθηκε στο ποσό των ευρώ και παρουσίασε μείωση κατά 75,6%, έναντι του προϋπολογισθέντος ποσού ευρώ, κυρίως λόγω της καταβολής χαμηλότερης προμήθειας στο διαχειριστή διαθεσίμων του, ως συνέπεια χαμηλότερων υπεραποδόσεων. Η δαπάνη «αποσβέσεις παγίων» ανήλθε σε ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 64,6% έναντι προϋπολογισθέντος ποσού ευρώ, λόγω μη υλοποίησης προβλεφθεισών αγορών μηχανογραφικού εξοπλισμού. Η δαπάνη «προβλέψεις» διαμορφώθηκε στο ποσό των ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 16,8% έναντι των αρχικών προβλέψεων, λόγω μικρότερης αύξησης των ενδεχόμενων αποζημιώσεων προσωπικού ως αποτέλεσμα της διατήρησης των μισθολογικών κλιμακίων στα επίπεδα του προηγούμενου έτους. Η δαπάνη «έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα» αφορά τη διαφορά μεταξύ της πρόβλεψης που σχηματίστηκε στην προηγούμενη χρήση για το ενδεχόμενο φορολόγησης των εσόδων από ευρωπαϊκούς τιτλους δημοσίου και του τελικά κατάβληθέντος ποσού. 11

12 Πίνακας 1: (ποσά σε ευρώ) Προϋπολογισμός Απόκλιση (%) I. ΣΚΕΛΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΣΚΚ) α. Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΚΚΚΚ) 1 1 Έσοδα ,2 - Εισφορές πιστωτικών ιδρυμάτων - μελών του ΣΚΚ ,5 - Έσοδα κεφαλαίων (μετά την αφαίρεση των φόρων) ,1 - Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Κόστος λειτουργίας που βαρύνει το ΚΚΚΚ 2 ( ) * ( ) -8,6 3 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα Κόστος λειτουργίας (προηγ.χρήσης) που βαρύνει το ΠΚΚΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ( ) * ,7 β. Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) * ,5 - Εισφορές πιστωτικών ιδρυμάτων - μελών του ΣΚΚ ,5 - Πρόσοδοι ,8 - Ατομική μερίδα αποχωρήσαντος π.ι. 5 ( ) ( ) -3,4 - Κόστος λειτουργίας που βαρύνει το ΠΚΚΚ 2 ( ) * ( ) 6 70,7 6 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΣΚΚ (5+β) * ,5 II. ΣΚΕΛΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΚΕ) 4 - Εισφορές πιστωτικών ιδρυμάτων - μελών του ΣΚΕ ,5 - Πρόσοδοι ,0 - Κόστος λειτουργίας που βαρύνει το ΣΚΕ 2 ( ) ( ) -8,6 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΣΚΕ ,2 Α. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ,2 1 Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων ,3 Πλεόνασμα του ΣΚΚ ,5 Αναμορφώσεις προσαρμογής σε ταμειακή βάση 7 ( ) Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων ,3 Πλεόνασμα του ΣΚΕ ,2 Αναμορφώσεις προσαρμογής σε ταμειακή βάση 7 ( ) ( ) Β. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,2 1 Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων ,3 Τίτλοι ,8 Προθεσμιακές καταθέσεις ,4 Πάγιος εξοπλισμός ,5 2 Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων ,3 Προθεσμιακές καταθέσεις * Λόγω του επιμερισμού μεταξύ του ΚΚΚΚ και του ΠΚΚΚ, των δαπανών που βαρύνουν το ΣΚΚ έγινε αναμόρφωση ορισμένων κονδυλίων στη στήλη "Προϋπολογισμός" προκειμένου να καταστούν συγκρίσιμα με τα στοιχεία της στήλης "". Σημειώσεις 1 Το ΚΚΚΚ αποτελεί περιουσία του. 2 Τα έξοδα του επιμερίζονται με απόφαση του ΔΣ μεταξύ του ΣΚΚ και του ΣΚΕ και περαιτέρω εντός του ΣΚΚ μεταξύ του ΚΚΚΚ και του ΠΚΚΚ. 3 Αφορά τη διαφορά μεταξύ της πρόβλεψης που σχηματίστηκε στην προηγούμενη χρήση για το ενδεχόμενο φορολόγησης των εσόδων από ευρωπαϊκούς τίτλους δημοσίου και του τελικά καταβληθέντος ποσού. 4 Το ΠΚΚΚ και το ΣΚΕ ανήκουν εξ αδιαιρέτου στα συμμετέχοντα πιστωτικά ιδρύματα και αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης από το. 5 Καταβολή της ατομικής μερίδας του πιστωτικού ιδρύματος American Express Banking Corp. λόγω αποχώρησής του, την 3/7/2009, από το ΣΚΚ. 6 Περιλαμβάνει τα έξοδα που βαρύνουν το ΠΚΚΚ για την χρήση 2009 που ανέρχονται σε ποσό ευρώ. 7 Το θετικό πρόσημο του κονδυλίου "Αναμορφώσεις προσαρμογής σε ταμειακή βάση" σημαίνει αύξηση των διαθεσίμων για επενδύσεις, ενώ το αρνητικό σημαίνει μείωση των διαθεσίμων για επενδύσεις. 12

13 Πίνακας 2: Πόρων (ποσά σε ευρώ) Προϋπολογισμός Απόκλιση (%) I. ΣΚΕΛΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΣΚΚ) ,1 1. Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΚΚΚΚ) ,2 Έσοδα από εισφορές πιστωτικών ιδρυμάτων-μελών του ΣΚΚ ,5 - Έσοδα από ετήσιες τακτικές εισφορές ,5 Έσοδα κεφαλαίων ,1 - Έσοδα από διαχείριση τίτλων (μετά την αφαίρεση των φόρων) ,2 Τόκοι από τη διαχείριση τίτλων Αναλογούντες φόροι - ( ) - Τόκοι καταθέσεων (μετά την αφαίρεση των φόρων) ,0 Τόκοι καταθέσεων Αναλογούντες φόροι ( ) ( ) Εκτακτα και ανόργανα έσοδα Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) ,4 Εισφορές πιστωτικών ιδρυμάτων-μελών του ΣΚΚ ,5 - Ετήσιες τακτικές εισφορές Πρόσοδοι ,8 - Τόκοι από τη διαχείριση τίτλων (μετά την αφαίρεση των φόρων) ,1 Τόκοι από τη διαχείριση τίτλων Αναλογούντες φόροι - ( ) - Τόκοι καταθέσεων (μετά την αφαίρεση των φόρων) ,0 Τόκοι καταθέσεων Αναλογούντες φόροι ( ) ( ) II. ΣΚΕΛΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΚΕ) ,9 Εισφορές πιστωτικών ιδρυμάτων-μελών του ΣΚΕ ,5 - Ετήσιες τακτικές εισφορές Πρόσοδοι ,0 - Τόκοι καταθέσεων (μετά την αφαίρεση των φόρων) Τόκοι καταθέσεων Αναλογούντες φόροι (46.000) (35.789) 13

14 Πίνακας 3: Δαπανών (ποσά σε ευρώ) Προϋπολογισμός Απόκλιση (%) ΔΑΠΑΝΕΣ ,6 1. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού - τρίτων ,2 - Αποδοχές έμμισθου προσωπικού ,2 Αποδοχές προσωπικού με έμμισθη σχέση εργασίας ,9 Αποδοχές προσωπικού με απόσπαση ,3 Αποδοχές προσωπικού με σύμβαση έργου ,3 - Λοιπές παροχές και έξοδα προσωπικού ,0 Δαπάνη επιμόρφωσης προσωπικού ,3 Λοιπές παροχές ,3 - Εργοδοτικές εισφορές ,5 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με έμμισθη σχέση εργασίας ,0 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με απόσπαση ,8 Εργοδοτικές εισφορές στο ταμείο νομικών ,7 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση έργου ,9 - Αμοιβές και έξοδα τρίτων ,1 Αμοιβές εσωτερικού ελεγκτή ,1 Αμοιβή λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών ,3 Αμοιβές Δ.Σ ,2 Επιμίσθιο προσωπικού με απόσπαση ,3 Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή ,9 2. Παροχές τρίτων ,7 ΟΤΕ, ΔΕΗ, ταχυδρομικά ,7 Ασφάλειες ,6 Συμβάσεις-συντηρήσεις εξοπλισμού ,4 3. Φόροι - τέλη ,4 4. Λοιπές λειτουργικές δαπάνες ,5 Δαπάνη ταξιδιών ,4 Δαπάνη ενημέρωσης-δημοσίων σχέσεων ,2 Συνδρομές ,0 Προμήθεια εντύπων και γραφικής ύλης ,9 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών ,3 Δαπάνη δημοσιεύσεων ,5 Κοινόχρηστες δαπάνες ,1 Λοιπές αμοιβές τρίτων για παροχή υπηρεσιών Δαπάνη για τραπεζικές εργασίες ,6 6. Αποσβέσεις παγίων ,6 7. Προβλέψεις ,8 8. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

15 Πίνακας 4: Πιστωτικά Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) Α. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 2. AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 3. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 4. ATTICA BANK Α.Τ.Ε. 5. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 6. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 7. CREDICOM CONSUMER FINANCE ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 9. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 10. FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 11. MARFIN EΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 12. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 13. PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 14. T BANK Α.Τ.Ε. 15. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. 16. ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK - ERGASIAS Α.Ε. 17. ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK Α.Ε. 18. ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε. 19. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 20. ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε. 21. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε. 22. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 23. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε 24. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. 25. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. 26. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 27. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. 28. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 29. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 30. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 31. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε 32. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. 33. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε. 34. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. 35. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε B. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 36. BANK OF AMERICA N.A. 37. BANK SADERAT IRAN 38. INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA GREEK BRANCH 39. KEDR CLOSE JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 40. T.C. ZIRAAT BANKASI A.S 1 H ανώνυμη εταιρεία "ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." από την τροποποίησε την επωνυμία της σε "CREDICOM CONSUMER FINANCE ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." 15

16 Πίνακας 5: Πιστωτικά Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 2. AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 3. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 4. ATTICA BANK Α.Τ.Ε. 5. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 6. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 7. FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 8. MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 9. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. 10. ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK - ERGASIAS Α.Ε. 11. ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK Α.Ε. 12. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 13. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε 16

17 Πίνακας 6: Συσσωρευμένοι Πόροι του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) (ποσά σε ευρώ) Συσσωρευμένοι Πόροι Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΚΚΚΚ) Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) Σύνολο ΣΚΚ (1+2) Διάγραμμα 1: Συσσωρευμένοι Πόροι του ΣΚΚ Διάγραμμα 1 Συσσωρευμένοι Πόροι του ΣΚΚ (σε ευρώ) ΣΚΚ ΠΚΚΚ ΚΚΚΚ

18 Πίνακας 7: Πόροι του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) κατ έτος για την περίοδο (ποσά σε ευρώ) Εσοδα Κεφαλαίων και Σύνολο Πόρων Ιδρυτικό Κεφάλαιο Αρχική Εισφορά Τακτική Εισφορά Πρόσοδοι Μετά την αφαίρεση των φόρων. 2 Με το άρθρο 6 του ν. 3714/2008 (ΦΕΚ 231 Α' / ) αυξήθηκε το όριο κάλυψης από ευρώ σε ευρώ και τα ποσοστά υπολογισμού της ετήσιας τακτικής εισφοράς των συμμετεχόντων στο πιστωτικών ιδρυμάτων πολλαπλασιάστηκαν με συντελεστή πέντε (5). Διάγραμμα 2: Πόροι του ΣΚΚ κατ έτος για την περίοδο Διάγραμμα 2 Πόροι του ΣΚΚ κατ'έτος για την περίοδο (σε ευρώ) Ιδρυτικό Κεφάλαιο Αρχική Εισφορά Τακτική Εισφορά Εσοδα Κεφαλαίων και Πρόσοδοι 18

19 Πίνακας 8: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) την 31/12/ (ποσά σε ευρώ) Διαθέσιμοι Πόροι 1 ΚΚΚΚ ΠΚΚΚ ΣΥΝΟΛΟ 1. Ευρωπαϊκοί τίτλοι δημοσίου Καταθέσεις προθεσμίας² Απαιτήσεις από εισφορές Λοιποί πόροι (καταθέσεις όψεως-ταμείο) Σύνολο ( ) ¹ Οι διαθέσιμοι πόροι περιλαμβάνουν τα άμεσα ρευστοποίησιμα κεφάλαια ² Περιλαμβάνονται δεδουλευμένοι και μη απαιτητοί τόκοι ύψους ,93 ευρώ για το ΚΚΚΚ και ,12 για το ΠΚΚΚ. Διάγραμμα 3: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΚΚΚΚ την 31/12/ Διάγραμμα 4: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΠΚΚΚ την 31/12/ Διάγραμμα 5: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΣΚΚ την 31/12/ Διάγραμμα 3 Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΚΚΚΚ την 31/12/ Απαιτήσεις από εισφορές 4,50% Λοιποί πόροι 0,03% Ευρωπαϊκοί τίτλοι δημοσίου 22,35% Καταθέσεις προθεσμίας 73,12% Διάγραμμα 4 Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΠΚΚΚ την 31/12/ Απαιτήσεις από εισφορές 16,04% Λοιποί πόροι 0,00% Ευρωπαϊκοί τίτλοι δημοσίου 16,58% Καταθέσεις προθεσμίας 67,38% Διάγραμμα 5 Ανάλυση Συνόλου Διαθέσιμων Πόρων του ΣΚΚ την 31/12/ Απαιτήσεις από εισφορές 10,59% Λοιποί πόροι 0,01% Ευρωπαϊκοί τίτλοι δημοσίου 19,30% Καταθέσεις προθεσμίας 70,09% 19

20 Πίνακας 9: Συσσωρευμένοι Πόροι του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) (ποσά σε ευρώ) Συσσωρευμένοι Πόροι 2009 Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων Διάγραμμα 6: Συσσωρευμένοι Πόροι του ΣΚΕ Διάγραμμα 6 Συσσωρευμένοι Πόροι του ΣΚΕ (σε ευρώ)

21 Πίνακας 10: Πόροι του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) κατ έτος για την περίοδο (ποσά σε ευρώ) Αρχική Εισφορά Τακτική Εισφορά Πρόσοδοι ¹ Σύνολο Πόρων ¹ Μετά την αφαίρεση των φόρων. ² Με την υπ'αριθμόν 31996/Β.1562/ (ΦΕΚ 1186 Β' / ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, για τον προσδιορισμό της ετήσιας τακτικής εισφοράς του, ελήφθη υπόψη η ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού. Διάγραμμα 7: Πόροι του ΣΚΕ κατ'έτος για την περίοδο Διάγραμμα 7 Πόροι του ΣΚΕ κατ'έτος για την περίοδο (σε ευρώ) Αρχική Εισφορά Τακτική Εισφορά Πρόσοδοι 21

22 Πίνακας 11: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) την 31/12/ (ποσά σε ευρώ) Διαθέσιμοι Πόροι 1 1. Καταθέσεις προθεσμίας ,44% 2. Απαιτήσεις από εισφορές ,15% 3. Λοιποί πόροι (καταθέσεις όψεως) ,40% Σύνολο (1+2+3) ,00% ¹ Οι διαθέσιμοι πόροι περιλαμβάνουν τα άμεσα ρευστοποίησιμα κεφάλαια ² Περιλαμβάνονται δεδουλευμένοι και μη απαιτητοί τόκοι ύψους ,55 ευρώ Διάγραμμα 8: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΣΚΕ την 31/12/ Διάγραμμα 8 Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΣΚΕ την 31/12/ Λοιποί πόροι (καταθέσεις όψεως) 5,40% Καταθέσεις προθεσμίας 22,44% Απαιτήσεις από εισφορές 72,15% 22

23 12,00% 10,00% Διάγραμμα 9 Μέση Καθαρή Απόδοση του συνόλου των τοποθετήσεων του ΣΚΚ του για την περίοδο ,60% 8,00% 6,00% 8,90% 8,80% 7,30% 4,00% 2,00% 4,10% 2,95% 3,66% 4,07% 2,30% 2,20% 2,03%2,50% 1,81% 1,99% 0,00% Διάγραμμα 9: Μέση Απόδοση του συνόλου των τοποθετήσεων του ΣΚΚ του για την περίοδο Διάγραμμα 10 Αριθμός Συμμετεχόντων Πιστωτικών Ιδρυμάτων, κατ'έτος, στο ΣΚΚ Πιστωτικά Ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα Υποκαταστήματα Πιστωτικών Ιδρυμάτων με έδρα σε χώρα εκτός Ευρωπαικής Ενωσης άγραμμα 10: Αριθμός Συμμετεχόντων Πιστωτικών Ιδρυμάτων, κατ έτος, στο ΣΚΚ Δι 23

24 Πίνακας 12: Ανάλυση προθεσμιακών καταθέσεων Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) κατά Κεφάλαιο και Πιστωτικό Ίδρυμα την (ποσά σε ευρώ) α/α Πιστωτικά Ιδρύματα συμμετέχοντα στο ΣΚΚ 1 του ΚΚΚΚ 2 ΠΚΚΚ 3 ΣΚΚ* 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε , , ,84 2. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε , , ,70 3. ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK-ERGASIAS Α.Ε , , ,75 4. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε , , ,78 5. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε , , ,56 6. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε , , ,08 7. MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε , , ,85 8. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε , , ,61 9. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε , , , ATTICA BANK Α.Τ.Ε , , , ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK Α.Ε , , , ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε , , , T BANK Α.Τ.Ε , , , FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε , , , ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε , , , PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε , , , ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε , , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε , , , ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε , , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , , , AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε , , , ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε , , , BANK OF AMERICA N.A , , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε , , , INTESA SAN PAOLO BANK ALBANIA-GREEK BRANCH , , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , , , KEDR CLOSE JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK , , , CREDICOM CONSUMER FINANCE ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ,84 0, , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε , , , T.C. ZIRAAT BANCASI A.S , , , BANK SADERAT IRAN , , ,89 Σύνολο , , ,22 * Φθίνουσα ταξινόμηση Σημειώσεις 1. Tο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) διαρθρώνεται σε Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΚΚΚΚ) και σε Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δεδουλευμένοι (μη απαιτητοί) τόκοι ποσού ,93 ευρώ. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δεδουλευμένοι (μη απαιτητοί) τόκοι ποσού ,12 ευρώ. H ανώνυμη εταιρεία "ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." από την τροποποίησε την επωνυμία της σε "CREDICOM CONSUMER FINANCE ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.". 24

25 Πίνακας 13: Ανάλυση απαιτήσεων Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) κατά πιστωτικό ίδρυμα την (ποσά σε ευρώ) Β' δόση ετήσιας α/α Πιστωτικά Ιδρύματα συμμετέχοντα στο ΣΚΚ του Αρχική Εισφορά τακτικής εισφοράς 1(*) 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ,00 2. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ,00 3. ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK-ERGASIAS Α.Ε ,00 4. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε ,00 5. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ,00 6. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ,00 7. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε ,00 8. MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ,00 9. ATTICA BANK Α.Τ.Ε , ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK Α.Ε , ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε , ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε , T BANK Α.Τ.Ε , ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε , PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε , FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε , ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε , AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , KEDR CLOSE JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , T.C. ZIRAAT BANCASI A.S , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , BANK OF AMERICA N.A , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε , INTESA SAN PAOLO BANK ALBANIA-GREEK BRANCH , BANK SADERAT IRAN , CREDICOM CONSUMER FINANCE ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 2 0,00 Σύνολο , ,00 * Φθίνουσα ταξινόμηση Σημειώσεις 1. Αφορά τη β' δόση της ετήσιας τακτικής εισφοράς που θα καταβληθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα στην επόμενη χρήση, της οποίας το 1/5 αφορά το Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΚΚΚΚ) και τα υπόλοιπα 4/5 αφορούν το Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ). 2. H ανώνυμη εταιρεία "ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." από την τροποποίησε την επωνυμία της σε "CREDICOM CONSUMER FINANCE ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." 25

26 Πίνακας 14: Αξία ατομικών μερίδων στο Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) κατά πιστωτικό ίδρυμα την (ποσά σε ευρώ) α/α Πιστωτικά Ιδρύματα Συμμετέχοντα στο ΠΚΚΚ 1 του Αξία Ατομικών Μερίδων* Ποσοστό συμμετοχής των Πιστωτικών Ιδρυμάτων 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ,56 11,45% 2. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ,42 11,07% 3. ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK-ERGASIAS Α.Ε ,52 11,07% 4. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε ,93 10,76% 5. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ,10 10,39% 6. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ,74 9,67% 7. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε ,22 9,13% 8. MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ,60 8,92% 9. ATTICA BANK Α.Τ.Ε ,30 2,51% 10. ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK Α.Ε ,61 2,43% 11. ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε ,07 2,39% 12. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ,14 2,27% 13. T BANK Α.Τ.Ε ,29 1,78% 14. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε ,99 1,31% 15. PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ,01 1,16% 16. FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ,13 1,16% 17. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ,68 0,47% 18. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε ,80 0,36% 19. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ,92 0,24% 20. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ,87 0,22% 21. AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε ,32 0,20% 22. ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε ,58 0,19% 23. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ,54 0,12% 24. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ,36 0,10% 25. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ,77 0,08% 26. BANK OF AMERICA N.A ,76 0,08% 27. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ,65 0,06% 28. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ,76 0,06% 29. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ,37 0,05% 30. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ,87 0,04% 31. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε ,76 0,04% 32. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ,56 0,04% 33. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ,13 0,04% 34. KEDR CLOSE JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK ,93 0,04% 35. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ,79 0,03% 36. INTESA SAN PAOLO BANK ALBANIA-GREEK BRANCH ,51 0,03% 37. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε ,27 0,03% 38. T.C. ZIRAAT BANCASI A.S ,19 0,01% 39. BANK SADERAT IRAN ,74 0,01% Σύνολο ,76 100,00% * Φθίνουσα ταξινόμηση Σημείωση 1. Το ΠΚΚΚ είναι ομάδα περιουσίας, της οποίας τα επιμέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου στα συμμετέχοντα σε αυτό πιστωτικά ιδρύματα, κατά το λόγο συμμετοχής τους σε αυτό και αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης από το (ν. 3746/09, άρθρο 4, παρ.12). 26

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011  ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Διεύθυνση Αμερικής 6 106 71 Αθήνα Δικτυακός τόπος www.hdigf.gr Τηλέφωνο +30 210 363.9933 Fax +30 210 363.5582 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Ελένη Δ. Δενδρινού-Λουρή Aντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012  ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Διεύθυνση Αμερικής 6 106 71 Αθήνα Δικτυακός τόπος www.hdigf.gr Τηλέφωνο +30 210 363.9933 Fax +30 210 363.5582 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Ελένη Δ. Δενδρινού-Λουρή Aντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΣΕΚ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΣΕΚ) ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΣΕΚ) Σπουδάστρια : Καθηγητής : Χρυσούλα Καραγκιοζάκη Βασίλειος Χουλιάρας Πτυχιακή Εργασία Σεπτέμβριος 2009 Σέρρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 29.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Α.Μ. 9730 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 954.666.667 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς µου και στις αδερφές µου..

Στους γονείς µου και στις αδερφές µου.. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Εϖιχειρήσεων Μεταϖτυχιακό Πρόγραµµα Σϖουδών στη ιοίκηση Εϖιχειρήσεων - ιοίκηση Ολικής Ποιότητας ιϖλωµατική Εργασία της Γεωργίας Κ. Μϖανάκα ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 H ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ 27/Α'/16.2.2009) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΤΕΚΕ)

(ΦΕΚ 27/Α'/16.2.2009) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΤΕΚΕ) ΝΟΜΟΣ 3746/2009 Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου με την έκδοση έως 97.560 νέων μερίδων στην τιμή των 41 ευρώ ανά μερίδα για παλαιούς &

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου με την έκδοση έως 97.560 νέων μερίδων στην τιμή των 41 ευρώ ανά μερίδα για παλαιούς & ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου με την έκδοση έως 97.560 νέων μερίδων στην τιμή των 41 ευρώ ανά μερίδα για παλαιούς & νέους μετόχους και μέχρι του συνολικού αριθμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ: 2005-2011 του ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΟΥΡΔΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 28/5/2015 και με αριθμό 7 Πράξη του, καλεί, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση A.T.E. bank ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Χρηματοοικονομική ανάλυση A.T.E. bank ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Χρηματοοικονομική ανάλυση A.T.E. bank ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΡΙΦΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΓΚΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γράμμα του Προέδρου προς τους Συνεταίρους της Τράπεζας...4. 2. Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης... 5. 3. Διοικητικό Συμβούλιο...

1. Γράμμα του Προέδρου προς τους Συνεταίρους της Τράπεζας...4. 2. Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης... 5. 3. Διοικητικό Συμβούλιο... 2 Περιεχόμενα 1. Γράμμα του Προέδρου προς τους Συνεταίρους της Τράπεζας...4 2. Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης... 5 3. Διοικητικό Συμβούλιο...6 i. Όργανα Εποπτείας & Ελέγχου...6 ii. Σύνθεση Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Μ Ι Υ Σ Μ Σ Ε Γ Ν Τ Ν Υ Χ Ρ Π Υ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Annual Report

Ε Μ Ι Υ Σ Μ Σ Ε Γ Ν Τ Ν Υ Χ Ρ Π Υ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Annual Report Ε Μ Σ Π Υ Ι Μ Σ Μ Σ Ι Α 2 1 Ο 1 Τ Ε Γ Ν Ο Τ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Annual Report Σ Ο Υ Π Υ Χ Ρ Τ Ν Η Ι Υ Η Α Ξ Η Περιεχόμενα 1 Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 2 Βασικά Μεγέθη Τράπεζας 2005-2011 4 Απολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31/12/2013 Ιούνιος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Επιστολή του Προέδρου 3 Έκθεση Διαχείρισης Γενικού Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2010

Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2010 Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 20 Ιούνιος 2011 Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 20 Πρώτη έκδοση: Iούνιος 2011 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Αμερικής 21α - 6 72 Αθήνα Τηλ. Κέντρο 2.3386.500 Fax: 2.3615.324

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Οικονομική Έκθεση για την 1η υπερδωδεκάμηνη χρήση από 21/07/2010 έως 31/12/2011 Μάιος 2012 Πίνακας Περιεχομένων Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 2 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή των προβλεπόμενων από το Γ Ο Γ Γ. κοινοτικο δίκαιο κανόνων του ανταγωνισμού στην παροχή τραπεζικών εργασιών και προϊόντων.

Η εφαρμογή των προβλεπόμενων από το Γ Ο Γ Γ. κοινοτικο δίκαιο κανόνων του ανταγωνισμού στην παροχή τραπεζικών εργασιών και προϊόντων. ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η εφαρμογή των προβλεπόμενων από το Γ Ο Γ Γ κοινοτικο δίκαιο κανόνων του ανταγωνισμού στην παροχή τραπεζικών εργασιών και προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013 ΧΡΟΝΙΑ Απολογισμός ης 20 χρήσης 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 15/5/2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα