ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013"

Transcript

1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

2 Διεύθυνση Αμερικής Αθήνα Δικτυακός τόπος Τηλέφωνο Fax

3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Ελένη Δ. Δενδρινού-Λουρή Aντιπρόεδρος Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Μέλη Αριστόβουλος Π. Παρρής Θεμιστοκλής-Ιωάννης Ν. Αντωνίου Κρυστάλλω Γ. Μίχου Δημήτριος Γ. Τσιμπανούλης Άννα Α. Βασίλα Διευθύντρια Άννα Θ. Παξινού

4 Συντομογραφίες Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων ΣΚΚ Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων ΣΚΕ Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων ΣΕ Σκέλος Εξυγίανσης ΚΚΚΚ Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων ΠΚΚΚ Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων ΤΧΣ Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ΔΣ Διοικητικό Συμβούλιο ΕΓΕΔ Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου ΤτΕ Τράπεζα της Ελλάδος ΕΒΑ Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority) EFDI Ευρωπαϊκό Φόρουμ Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων (European Forum of Deposit Insurers) ΠΙ Πιστωτικό Ίδρυμα

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Εξελίξεις στο ελληνικό ρυθμιστικό πλαίσιο Εξελίξεις στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών διαδικασιών του και Ευρωπαϊκή Συνεργασία 9 2. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ, ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-ΤΟΣ Εισαγωγή Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΚΚΚΚ) Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) Πλεόνασμα-Επενδύσεις του ΣΚΚ Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) Σκέλος Εξυγίανσης (ΣΕ) Λειτουργικά έξοδα 16 Πίνακας 1: 17 Πίνακας 2: Πόρων 18 Πίνακας 3: Εξόδων 19 Πίνακας 4: Πίνακας Μεταβολών Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού 20 Πίνακας 5: Πιστωτικά Ιδρύματα που συμμετείχαν στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) και στο Σκέλος Εξυγίανσης (ΣΕ) κατά την 31/12/ 21 Πίνακας 6: Πιστωτικά Ιδρύματα που συμμετείχαν στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) κατά την 31/12/ 22 Πίνακας 7: Συσσωρευμένοι Πόροι του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) 23 Διάγραμμα 1: Συσσωρευμένοι Πόροι του ΣΚΚ 23 Πίνακας 8: Πόροι του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) κατ έτος για την περίοδο Διάγραμμα 2: Πόροι του ΣΚΚ κατ έτος για την περίοδο Πίνακας 9: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) την 31/12/ 25 Διάγραμμα 3: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΚΚΚΚ την 31/12/ 25 Διάγραμμα 4: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΠΚΚΚ την 31/12/ 25 Διάγραμμα 5: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΣΚΚ την 31/12/ 25 Πίνακας 10: Συσσωρευμένοι Πόροι του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) 26 Διάγραμμα 6: Συσσωρευμένοι Πόροι του ΣΚΕ 26 Πίνακας 11: Πόροι του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) κατ έτος για την περίοδο Διάγραμμα 7: Πόροι του ΣΚΕ κατ' έτος για την περίοδο Πίνακας 12: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) την 31/12/ 28 Διάγραμμα 8: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΣΚΕ την 31/12/ 28 Διάγραμμα 9: Μέση Καθαρή Απόδοση του συνόλου των τοποθετήσεων του ΣΚΚ του για την περίοδο Διάγραμμα 10: Αριθμός Συμμετεχόντων Πιστωτικών Ιδρυμάτων, κατ έτος, στο ΣΚΚ 29 Πίνακας 13: Εξέλιξη Εισφορών, Καταθέσεων Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Διαθέσιμων Πόρων του ΣΚΚ του και Ποσοστών Κάλυψης 30 Διάγραμμα 11: Καλυπτόμενες και Εγγυημένες Καταθέσεις, Άμεσα διαθέσιμοι Πόροι του ΣΚΚ του και Ποσοστά Κάλυψης 31 Πίνακας 14: Ανάλυση Προθεσμιακών Καταθέσεων Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) κατά Κεφάλαιο και Πιστωτικό Ίδρυμα την Πίνακας 15: Ανάλυση Απαιτήσεων Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) κατά Πιστωτικό Ίδρυμα την Πίνακας 16: Αξία ατομικών μερίδων στο Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) κατά πιστωτικό ίδρυμα την Πίνακας 17: Ανάλυση προθεσμιακών καταθέσεων Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) κατά πιστωτικό ίδρυμα την Πίνακας 18: Ανάλυση απαιτήσεων Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) κατά πιστωτικό ίδρυμα την 31/12/ 36 Πίνακας 19: Αξία ατομικών μερίδων στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) κατά πιστωτικό ίδρυμα την 31/12/ 37 5

6 Ισολογισμός-Αποτελέσματα Χρήσεως 38 Ανάλυση Λογαριασμών Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων 39 Πίνακας Μεταβολών Παγίων Στοιχείων Ενεργητικού 48 ΒΕΒΑΙΩΣΗ 49 6

7 1. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το χρονικό διάστημα από 1/1/ έως 31/12/ αποτελεί τη δέκατη έβδομη διαχειριστική περίοδο του. Κατά την περίοδο αυτή έλαβαν χώρα σημαντικές εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και αναλήφθηκαν σημαντικές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων. 1.1 Εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Κατά το εντάθηκαν οι επιπτώσεις στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα από τις δυσμενείς οικονομικές και δημοσιονομικές συνθήκες που επικράτησαν στη χώρα. Τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα προσέφυγαν σε πολύ μεγάλη έκταση σε χρηματοδότηση από την κεντρική τράπεζα, ενώ υπέστησαν σημαντικές ζημίες από τη συμμετοχή τους στην αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους και από την αύξηση των επισφαλειών από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια προς τον ιδιωτικό τομέα. Για να αντιμετωπιστούν οι επιδράσεις των ανωτέρω εξελίξεων, οι αρμόδιες αρχές προώθησαν σειρά ενεργειών με σκοπό την αναδιάρθρωση και εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων. Ειδικότερα, οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν: Τη μεταβατική ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών (κατ αλφαβητική σειρά Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς) μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Την εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και σε τρεις συνεταιριστικές τράπεζες (Αχαϊκή, Λαμίας και Λέσβου-Λήμνου) με τη μεταβίβαση περιουσιακών τους στοιχείων στην Τράπεζα Πειραιώς και στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος αντίστοιχα. Την εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος μέσω της ίδρυσης του μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, τον Ιανουάριο του Παράλληλα, με την προτροπή της Τράπεζας της Ελλάδος, τα πιστωτικά ιδρύματα προχωρούν με ίδιες πρωτοβουλίες σε περαιτέρω συγκέντρωση του τραπεζικού συστήματος με σκοπό την αξιοποίηση των συνεργειών και τον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας τους, για την επιτυχή αντιμετώπιση των απαιτήσεων και των προκλήσεων που δημιουργούνται στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό: πραγματοποιήθηκε η εξαγορά της Εμπορικής Τράπεζας και της Γενικής Τράπεζας από την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς, αντίστοιχα, βρίσκεται σε φάση υλοποίησης η συγχώνευση της Εθνικής Τράπεζας με την Eurobank, πραγματοποιήθηκε επίσης, το Μάρτιο του 2013, εξαγορά του δικτύου καταστημάτων και των δραστηριοτήτων των πιστωτικών ιδρυμάτων Τράπεζα Κύπρου, Cyprus Popular Bank (CPB) και Ελληνική Τράπεζα στην Ελλάδα από την Τράπεζα Πειραιώς. Οι ανωτέρω εξελίξεις στοχεύουν στη διατήρηση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος, στην προστασία των καταθετών οι οποίοι, παρά το αντίξοο οικονομικό περιβάλλον, δεν υπέστησαν την παραμικρή απώλεια, και στη δημιουργία ενός μακροχρόνια βιώσιμου και ισχυρά κεφαλαιοποιημένου τραπεζικού συστήματος. Η εδραίωση της αντίληψης ότι η προστασία των καταθέσεων αποτελεί κεντρικό και πρωταρχικό στόχο των πρωτοβουλιών για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος αποκατέστησε την εμπιστοσύνη του αποταμιευτικού κοινού στο εθνικό τραπεζικό σύστημα με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί σταδιακή ανάκαμψη των καταθέσεων κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους και να διασφαλισθούν συνθήκες περαιτέρω σταθεροποίησης του χρηματοπιστωτικού τομέα. 1.2 Εξελίξεις στο ελληνικό ρυθμιστικό πλαίσιο O ν. 3746/2009 για το, όπως ισχύει, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους νόμους 4051/ και 4056/. Οι νέες 7

8 ρυθμίσεις επέφεραν τις ακόλουθες μεταβολές: Ανεστάλη η χρήση των διαθεσίμων του για περίοδο δώδεκα μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου 4051/ (ήτοι από την 29η Φεβρουαρίου ) και για το διάσημα αυτό το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) θα καταβάλλει τα ποσά που θα κατέβαλλε το για τη χρηματοδότηση των μέτρων εξυγίανσης κατά την παράγραφο 13 του άρθρου 63Δ και την παράγραφο 7 του άρθρου 63Ε του ν. 3601/2007. Με το ν. 4099/ η ανωτέρω περίοδος παρετάθη έως την Περαιτέρω, με την από Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου διευκρινίστηκε ότι η ως άνω υποχρέωση του ΤΧΣ καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς ή γεγεννημένες υποχρεώσεις του που δεν είχαν εκπληρωθεί έως την 29η Φεβρουαρίου. Εισήχθη η προνομιακή ικανοποίηση των αξιώσεων των καταθετών από εγγυημένες καταθέσεις, καθώς και των αξιώσεων που αποκτούν το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) και το Σκέλος Εξυγίανσης (ΣΕ), στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 63Δ και 63Ε του ν. 3601/2007, κατά πιστωτικού ιδρύματος που τίθεται σε εκκαθάριση, μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων της διάταξης του άρθρου 154 περ. (γ) του Πτωχευτικού Κώδικα, η οποία αφορά ιδίως απαιτήσεις από την παροχή εξαρτημένης εργασίας, και των απαιτήσεων που πηγάζουν από συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας. Το ύψος των απαιτήσεων του άρθρου 154, περ. (γ) ανά δικαιούχο που ικανοποιούνται προνομιακά υπόκειται σε ανώτατο όριο, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Τροποποιήθηκαν οι διατάξεις περί του τρόπου καταβολής των εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων προς το ΣΚΚ και από το έτος 2013 και εφεξής η καταβολή θα πραγματοποιείται με πίστωση των ειδικών λογαριασμών του ΣΚΚ του που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Εισήχθη πρόβλεψη περί διατήρησης ελαχίστου ορίου διαθεσίμων κεφαλαίων του ΣΚΚ ίσου με 1% των καταθέσεων που αποτελούν τη βάση υπολογισμού των εισφορών. Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα κατέλθουν του ορίου αυτού, το ΔΣ του θα ορίζει τις εισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων ποσοστιαία, ώστε τα διαθέσιμα του ΣΚΚ να αποκαθίστανται σε επίπεδο ανώτερο του ως άνω ορίου, λαμβανομένης υπόψη της δυνατότητας πληρωμής τους από τα πιστωτικά ιδρύματα. Προβλέφθηκε η σταδιακή μεταφορά των διαθεσίμων κεφαλαίων του ΣΚΚ τα οποία τηρούνται σε λογαριασμούς τρίμηνων προθεσμιακών καταθέσεων στα συμμετέχοντα στο ΣΚΚ πιστωτικά ιδρύματα στους ειδικούς λογαριασμούς του στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η μεταφορά θα πραγματοποιείται με απόφαση του ΔΣ του αφού λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στον ελληνικό τραπεζικό τομέα και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους Τροποποιήθηκε η σύνθεση του ΔΣ του, το οποίο από εννεαμελές κατέστη επταμελές. Πρόεδρος του ΔΣ διορίζεται ένας εκ των Υποδιοικητών της Τράπεζας της Ελλάδος. Από τα υπόλοιπα έξι μέλη, ένα προέρχεται από το Υπουργείο Οικονομικών, τρία από την Τράπεζα της Ελλάδος και δύο από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Ενισχύθηκαν και εξειδικεύτηκαν οι ήδη ισχύουσες διατάξεις περί σύγκρουσης συμφερόντων με την κατ αναλογία εφαρμογή των διατάξεων περί σύγκρουσης συμφερόντων και υποχρέωσης πίστεως που ισχύουν για το ΤΧΣ (άρθρο 16Β του ν. 3864/2010) και στα μέλη του ΔΣ και στο προσωπικό του. 1.3 Εξελίξεις στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο Για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που προκύπτουν από την ανεπάρκεια και την ετερογένεια των εθνικών ρυθμιστικών πλαισίων εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και για την αποτελεσματική διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας έναντι συστημικών κινδύνων, τον Ιούνιο του η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πρόταση Οδηγίας για την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό και λόγω της οικονομικής συγκυρίας δόθηκε προτεραιότητα στην Οδηγία αυτή, με αποτέλεσμα να ανασταλεί η διαδικασία τροποποίησης της Οδηγίας περί Συστημάτων 8

9 Εγγύησης Καταθέσεων (ΣΕΚ), η οποία είχε ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2010 με έκδοση πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να επιλυθούν τα ζητήματα που αφορούν την εμπλοκή των ΣΕΚ στην ανάκαμψη και εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι ρυθμίσεις της Οδηγίας περί ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων στοχεύουν στη διασφάλιση της συνέχειας, χάριν της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, των κρίσιμων λειτουργιών πιστωτικού ιδρύματος το οποίο έχει περιέλθει σε αδυναμία, προς αποφυγή της μετεξέλιξης μιας ατομικής τραπεζικής κρίσης σε συστημική και στον περιορισμό της επιβάρυνσης των φορολογουμένων σε περιπτώσεις στήριξης πιστωτικών ιδρυμάτων. Για τη χρηματοδότηση των μέτρων εξυγίανσης προβλέπονται τα εξής: Η δημιουργία ταμείων εξυγίανσης, τα οποία θα εισπράττουν εισφορές από τα πιστωτικά ιδρύματα ανάλογα με τις υποχρεώσεις τους και τους αναλαμβανόμενους από αυτά κινδύνους. Το επίπεδο των διαθεσίμων που προορίζεται για τη χρηματοδότηση των μέτρων εξυγίανσης ορίζεται τουλάχιστον σε 1% επί των εγγυημένων καταθέσεων, ποσοστό το οποίο πρέπει να επιτευχθεί εντός δεκαετίας από την εφαρμογή της Οδηγίας. Τα ταμεία εξυγίανσης θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την υποστήριξη της ομαλής αναδιοργάνωσης και εξυγίανσης, και σε καμία περίπτωση για τη διάσωση τραπεζών. Τα εθνικά ταμεία εξυγίανσης θα συνεργάζονται μεταξύ τους, ιδίως για την παροχή χρηματοδότησης για την εξυγίανση διασυνοριακών τραπεζών. Επίσης, θα υποχρεούνται να δανείζουν έως και το ήμισυ των κεφαλαίων τους σε αντίστοιχους φορείς χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Για τη βέλτιστη χρήση των πόρων, θα αξιοποιούνται τα διαθέσιμα των ΣΕΚ της ΕΕ για τη συμμετοχή τους στη χρηματοδότηση των μέτρων εξυγίανσης. Για να μεγιστοποιηθεί η συνέργεια, θα επιτρέπεται στα κράτη-μέλη ακόμη και να συγχωνεύουν το ΣΕΚ και το ταμείο εξυγίανσης, εφόσον υπάρχουν όλα τα εχέγγυα για να εξασφαλιστεί ότι το σύστημα εξακολουθεί να είναι σε θέση να αποζημιώνει τους καταθέτες σε περίπτωση περιέλευσης πιστωτικού ιδρύματος σε αδυναμία. Οι αξιώσεις των ΣΕΚ θα κατατάσσονται, κατά την εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος, στην ίδια βαθμίδα με τις μη διασφαλισμένες, μη προνομιακές απαιτήσεις. 1.4 Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών διαδικασιών του και Ευρωπαϊκή Συνεργασία Για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του και την προετοιμασία για την προσαρμογή του στις αυστηρότερες διατάξεις που προβλέπονται στη πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου περί Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων, το βελτίωσε τη λειτουργικότητα των συστημάτων και διαδικασιών του με την ολοκλήρωση της υλοποίησης, σε συνεργασία με τα συμμετέχοντα στο πιστωτικά ιδρύματα, των αναγκαίων έργων για την ταχεία αποζημίωση των καταθετών. Το παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις που άπτονται του σκοπού του και ειδικότερα τις διαβουλεύσεις επί της πρότασης Οδηγίας για τη θεσμοθέτηση πλαισίου ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως και για την τροποποίηση των Οδηγιών περί Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων και Συστημάτων Αποζημίωσης Επενδυτών, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, μέσω της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων (European Forum of Deposit Insurers EFDI), προκειμένου να προετοιμαστεί για την έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή του. Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση και η επακόλουθη ενίσχυση των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων των ΣΕΚ, πολλά εκ των οποίων συμμετέχουν στις διαδικασίες ανάκαμψης και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων, οδήγησαν σε αυξημένη συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των ευρωπαϊκών ΣΕΚ. Στο πλαίσιο αυτό, το συμμετέχει ενεργά σε ομάδες εργασίας του EFDI με σκοπό την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (European Banking Authority EBA) κατά την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών για τη στάθμιση των εισφορών των 9

10 πιστωτικών ιδρυμάτων βάσει κινδύνου και την πραγματοποίηση ομότιμων αξιολογήσεων (peer reviews) των ΣΕΚ από την ΕΒΑ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόταση Οδηγίας περί ΣΕΚ. Επιπροσθέτως, το συνεργάζεται στενά με τα λοιπά ΣΕΚ στο πλαίσιο εφαρμογής του Πολυμερούς Μνημονίου Συνεργασίας (Memorandum of Understanding - MoU) που έχει αναπτυχθεί για την προώθηση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ των ΣΕΚ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 10

11 2. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ, ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΤΟΣ 2.1 Εισαγωγή Τα οικονομικά μεγέθη του επηρεάζονται κυρίως από: το ύψος των καταθέσεων που αποτελούν τη βάση υπολογισμού εισφορών στο ΣΚΚ, την ετήσια μεταβολή της αξίας των περιουσιακών στοιχείων πελατών που τηρούν τα πιστωτικά ιδρύματα για λογαριασμό πελατών τους στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που αποτελεί τη βάση υπολογισμού εισφορών στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ), την ένταξη ή την αποχώρηση πιστωτικών ιδρυμάτων, τις αποδόσεις των τίτλων στους οποίους τοποθετούνται τα διαθέσιμα του και τις αποδόσεις των τρίμηνων Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) επί των οποίων υπολογίζονται οι τόκοι των προθεσμιακών καταθέσεων και τα λειτουργικά έξοδα του. Εντός του ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος καθώς και των συνεταιριστικών τραπεζών Αχαϊκή, Λαμίας και Λέσβου-Λήμνου, που υπήχθησαν στα μέτρα εξυγίανσης του ν. 3601/2007, όπως ισχύει. Ως συνέπεια των εξελίξεων αυτών, στο τέλος του ο αριθμός των συμμετεχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων στα τρία Σκέλη του είχε ως εξής: Στο ΣΚΚ συμμετείχαν τριάντα τρία (33) πιστωτικά ιδρύματα, εκ των οποίων τα είκοσι εννέα (29) έχουν έδρα στην Ελλάδα και τα τέσσερα (4) είναι υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων με καταστατική έδρα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πίνακας 5). Στο ΣΕ συμμετείχαν τριάντα δύο (32) πιστωτικά ιδρύματα, εκ των οποίων τα είκοσι οκτώ (28) έχουν έδρα στην Ελλάδα και τα τέσσερα (4) είναι υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων με καταστατική έδρα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πίνακας 5). Στο ΣΚΕ συμμετείχαν έντεκα (11) πιστωτικά ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα (Πίνακας 6). Κατά το πρώτο εξάμηνο του παρατηρήθηκε σημαντική υποχώρηση στην καταθετική βάση ως απόρροια της οικονομικής ύφεσης και της αβεβαιότητας που συνδέεται με τη δημοσιονομική κρίση στη χώρα μας. Ως συνέπεια της εξέλιξης αυτής η βάση υπολογισμού εισφορών στο ΣΚΚ παρουσίασε μείωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος με αποτέλεσμα να επηρεαστούν αντίστοιχα και οι εισφορές στο Σκέλος αυτό. Με απόφαση του ΔΣ του και σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του ν. 3746/2009 (άρθρο 4, παρ. 4β) αναπροσαρμόσθηκε η κλίμακα υπολογισμού των εισφορών ως ακολούθως, προκειμένου η αναλογία της συνολικής ετήσιας τακτικής εισφοράς προς τις καταθέσεις που αποτελούν τη βάση υπολογισμού να διατηρείται σταθερή. Κλιμάκια καταθέσεων (σε εκατ. ευρώ) 0 454,5 454, , , ,01 και άνω Ποσοστιαία εισφορά (επί τοις χιλίοις) 6,250 6,000 5,875 1,025 0,125 Η κατ εφαρμογή της ανωτέρω κλίμακας εισφορά κάθε πιστωτικού ιδρύματος προσαρμόστηκε εν συνεχεία προκειμένου να αντανακλά τους αναλαμβανομένους από αυτό κινδύνους. Η προσαρμογή αυτή βασίστηκε σε συγκεκριμένους συντελεστές αναλόγως της βαθμίδας στην οποία κατετάγη κάθε πιστωτικό ίδρυμα με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, με βάση εποπτικής φύσεως κριτήρια αξιολόγησης. Τα πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη του νόμου ν. 3746/2009 (άρθρο 4, παρ. 4δ), κατέβαλαν τον Απρίλιο του το ήμισυ της ετήσιας εισφοράς του έτους 2011, ενώ τον Οκτώβριο κατέβαλαν το ήμισυ της ετήσιας εισφοράς του έτους. Σύμφωνα με διάταξη του ιδίου νόμου (άρθρο 4, παρ. 10 και 11) το 1/5 των εισφορών αποτέλεσε έσοδο προς το Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΚΚΚΚ), το οποίο αποτελεί 11

12 στοιχείο του ενεργητικού του και επηρεάζει τα αποτελέσματα χρήσεως, ενώ τα 4/5 των εισφορών περιήλθαν στο Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) που αποτελεί ομάδα περιουσίας ανήκουσα εξ αδιαιρέτου στα συμμετέχοντα πιστωτικά ιδρύματα και συνεπώς δεν επηρεάζει το διαχειριστικό αποτέλεσμα του. Το ΔΣ του, στο πλαίσιο της δυνατότητας που παρέχει η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 4 (στ) (iv) του ν. 3746/2009, όπως ισχύει, αποφάσισε την αλλαγή του τρόπου καταβολής των εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων προς το ΣΚΚ για το έτος. Ειδικότερα, αποφασίστηκε η καταβολή να γίνει σε ποσοστό 50% με πίστωση των ειδικών λογαριασμών που τηρεί το ΣΚΚ του στην Τράπεζα της Ελλάδος και σε ποσοστό 50% με κατάθεση σε λογαριασμούς τρίμηνων προθεσμιακών καταθέσεων που τηρεί το ΣΚΚ του στα ιδρύματα αυτά, κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στο νόμο ποσοστών 20% και 80%, αντίστοιχα. Η πρώτη δόση του έτους, που αντιστοιχεί στο ήμισυ των ετήσιων τακτικών εισφορών, καταβλήθηκε τον Οκτώβριο του. Οι εισφορές που καταβλήθηκαν στους λογαριασμούς του τηρεί το ΣΚΚ του στην Τράπεζα της Ελλάδος επενδύθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος σε ευρωπαϊκούς τίτλους δημοσίου μικρής υπολειπόμενης διάρκειας, στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης διαχείρισης διαθεσίμων. Οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν μείωση, ενώ οι αποδόσεις των υπόλοιπων κρατικών τίτλων της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν αύξηση, λόγω της αβεβαιότητας που επικράτησε στις διεθνείς χρηματαγορές. Μείωση επίσης παρουσίασαν και οι αποδόσεις των τοποθετήσεων σε τρίμηνες προθεσμιακές καταθέσεις που τοκίζονται με τα επιτόκια των τρίμηνων ΕΓΕΔ. Για τον προσδιορισμό των εισφορών στο ΣΚΕ ως βάση υπολογισμού ορίζεται η ετήσια μεταβολή της αξίας των περιουσιακών στοιχείων επενδυτών-πελατών κάθε πιστωτικού ιδρύματος. Οι χρηματοοικονομικές εξελίξεις επηρέασαν αρνητικά και την πορεία της αγοράς κεφαλαίων με αποτέλεσμα η αξία των περιουσιακών στοιχείων πελατών που κατέχουν τα πιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ως σύνολο, να κινηθεί πτωτικά. Ωστόσο, το μερίδιο αγοράς ορισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων παρουσίασε αύξηση, με αποτέλεσμα να προκύψουν περιορισμένου ύψους εισφορές προς το Σκέλος αυτό. Σε εφαρμογή της υπ αριθμόν 31996/ Β.1562/ (ΦΕΚ 1186/Β/ ) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία καθορίζονται οι συντελεστές τακτικής εισφοράς ανά κλιμάκιο αξίας περιουσιακών στοιχείων πελατών που κατέχει κάθε συμμετέχον στο ΣΚΕ πιστωτικό ίδρυμα στο πλαίσιο παροχής καλυπτομένων επενδυτικών υπηρεσιών, προσδιορίστηκε με απόφαση του ΔΣ του το ύψος της τακτικής εισφοράς των πιστωτικών ιδρυμάτων για το έτος. Σημειώνεται ότι η καταβολή της πραγματοποιείται σε δύο ισόποσες δόσεις κατά τις ημερομηνίες καταβολής των εισφορών προς το ΣΚΚ. Τα πιστωτικά ιδρύματα δεν κατέβαλαν εισφορές προς το ΣΕ για το έτος, καθόσον δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη από το νόμο Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η οποία θα καθορίζει το ύψος και τον τρόπο καταβολής των εισφορών. Τα λειτουργικά έξοδα του παρουσίασαν μείωση, η οποία ωστόσο είχε οριακή συμβολή στη διαμόρφωση των τελικών οικονομικών μεγεθών δεδομένου του χαμηλού μεγέθους των εξόδων αυτών, σε σχέση με τα υπόλοιπα κονδύλια του Ισολογισμού. Ο επιμερισμός των συνολικών εξόδων του στα τρία Σκέλη (ΣΚΚ, ΣΕ και ΣΚΕ), καθώς και ο περαιτέρω επιμερισμός μεταξύ των Κεφαλαίων του ΣΚΚ (ΚΚΚΚ και ΠΚΚΚ), έγινε με κριτήριο τον αριθμό των συμμετεχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων σε κάθε Σκέλος/Κεφάλαιο, κατόπιν σχετικής απόφασης του ΔΣ του. Ακολουθεί η ανάλυση των οικονομικών μεγεθών για το και η αιτιολόγηση των αποκλίσεων από τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού. 2.2 Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΚΚΚΚ) 12

13 Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στο ποσό των χιλ. ευρώ και παρουσίασαν υστέρηση κατά 11,9% έναντι του προϋπολογισθέντος ποσού των χιλ. ευρώ (Πίνακες 1 και 2). Ειδικότερα: Τα έσοδα από εισφορές πιστωτικών ιδρυμάτων, που αντιπροσωπεύουν το 1/5 των ετήσιων τακτικών εισφορών προς το ΣΚΚ, ανήλθαν σε χιλ. ευρώ και παρουσίασαν μείωση κατά 10% έναντι των προϋπολογισθέντων χιλ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση των καταθέσεων που αποτελούν τη βάση υπολογισμού εισφορών σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος κατά 24,8% έναντι προϋπολογισθείσας μείωσης 16,5%. Τα έσοδα κεφαλαίων που αφορούν τόκους επί των τοποθετήσεων των διαθεσίμων ανήλθαν στο ποσό των χιλ. ευρώ (μετά την αφαίρεση των φόρων) και παρουσίασαν μείωση κατά 15,4% έναντι προϋπολογισθέντος ποσού χιλ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση των αποδόσεων των τοποθετήσεων σε προθεσμιακές καταθέσεις και στη μείωση των αποδόσεων των διαθεσίμων βάσει των οποίων υπολογίζονται οι τόκοι του δανείου που χορηγήθηκε από τα διαθέσιμα του ΚΚΚΚ προς το ΣΕ. Στη μείωση των εσόδων κεφαλαίων συνέβαλε επίσης, σε περιορισμένο βαθμό, η αύξηση της φορολογίας των τόκων επί των προθεσμιακών καταθέσεων κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους από 10% σε 15%. Ειδικότερα, η μέση καθαρή απόδοση των προθεσμιακών καταθέσεων διαμορφώθηκε σε 4,01%, έναντι προϋπολογισθείσας 4,14%, λόγω της μείωσης των αποδόσεων των τοποθετήσεων σε προθεσμιακές καταθέσεις και της αύξησης των φόρων επί των τόκων, όπως προαναφέρθηκε. Η δε μέση καθαρή απόδοση των επενδύσεων των διαθεσίμων σε τίτλους ανήλθε σε 4,75% έναντι 1% των αρχικών προβλέψεων, λόγω της αύξησης των αποδόσεων των ευρωπαϊκών τίτλων στους οποίους ήταν επενδεδυμένο μέρος των διαθεσίμων και διαφορετικής διάρθρωσης των επενδεδυμένων κεφαλαίων. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε αφενός μεν από τη μη έναρξη εξυπηρέτησης του δανείου που χορηγήθηκε από το ΣΚΚ προς το ΣΕ ως συνέπεια της μη είσπραξης εισφορών από το ΣΕ, οι οποίες είχαν προβλεφθεί ότι θα επενδύονταν σε τίτλους με χαμηλή απόδοση, αφετέρου δε από την επένδυση του ημίσεως της α δόσης εισφορών έτους σε κρατικούς τίτλους της ζώνης του ευρώ με αποδόσεις μεγαλύτερες των προϋπολογισθεισών. Η απόδοση αυτή υπολογίστηκε με βάση αγοραίες αξίες. Σημειώνεται ότι η μέση καθαρή απόδοση (μετά την αφαίρεση φόρων) του συνόλου των τοποθετήσεων διαμορφώθηκε σε 4,04%, έναντι προϋπολογισθείσας μέσης καθαρής απόδοσης 3,98%. Η υστέρηση τόσο των εσόδων κεφαλαίων όσο και των εσόδων από εισφορές είχαν ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση των συνολικών εσόδων σε επίπεδα χαμηλότερα των προϋπολογισθέντων. Το κόστος λειτουργίας που βαρύνει το ΚΚΚΚ διαμορφώθηκε στο ποσό των 320 χιλ. ευρώ και παρουσίασε μείωση κατά 7,2%, έναντι προϋπολογισθέντος ποσού 345 χιλ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε αντίστοιχη μείωση του συνόλου των δαπανών του. Το κόστος αυτό αντιπροσωπεύει το ήμισυ του κόστους λειτουργίας που βαρύνει το ΣΚΚ το οποίο αποτελεί το 60,1% των συνολικών εξόδων του. Ο ανωτέρω επιμερισμός των εξόδων βασίστηκε, όπως προαναφέρθηκε, στον αριθμό των συμμετεχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων σε κάθε Σκέλος/Κεφάλαιο του. Το οικονομικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο ποσό των χιλ. ευρώ και παρουσίασε υστέρηση κατά 11,9% έναντι προϋπολογισθέντος ποσού χιλ. ευρώ Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) Οι πόροι του ΠΚΚΚ, όπου περιέρχονται τα 4/5 των ετήσιων τακτικών εισφορών προς το ΣΚΚ και οι αντίστοιχες πρόσοδοι αυτών, ανήλθαν σε χιλ. ευρώ και παρουσίασαν αρνητική απόκλιση κατά 10% από το προϋπολογισθέν ποσό των χιλ. ευρώ (Πίνακες 1 και 2). Ειδικότερα: Οι εισφορές προς το Κεφάλαιο αυτό διαμορφώθηκαν στο ποσό των χιλ. ευρώ και παρουσίασαν υστέρηση κατά 10% έναντι των αρχικών προβλέψεων ποσού χιλ. ευρώ 13

14 λόγω χαμηλότερης βάσης υπολογισμού εισφορών, όπως προαναφέρθηκε. Οι πρόσοδοι της διαχείρισης των κεφαλαίων ανήλθαν στο ποσό των χιλ. ευρώ και παρουσίασαν μείωση κατά 10,5% έναντι του προϋπολογισθέντος ποσού των χιλ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην υστέρηση των προσόδων από τόκους καταθέσεων, στην αύξηση της φορολογίας των τόκων επί των προθεσμιακών καταθέσεων κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους, αλλά και στις μειωμένες προσόδους από τη διαχείριση τίτλων, η αρνητική συμβολή των οποίων ωστόσο ήταν περιορισμένη λόγω του χαμηλού ύψους των αντίστοιχων κεφαλαίων. Αντιθέτως, θετική επίδραση στις προσόδους κεφαλαίων, χωρίς ωστόσο να αναστρέψει την υστέρηση των συνολικών προσόδων, άσκησε η αύξηση των τόκων του δανείου που χορηγήθηκε από τα διαθέσιμα του ΠΚΚΚ προς το ΣΕ, η οποία οφείλεται στην αυξημένη βάση επί της οποίας υπολογίζονται οι τόκοι, λόγω της χρηματοδότησης, το Δεκέμβριο του 2011, μέτρων εξυγίανσης του πιστωτικού ιδρύματος T Bank, η οποία δεν ήταν γνωστή κατά το χρόνο κατάρτισης του Προϋπολογισμού του. Ειδικότερα, η μέση καθαρή απόδοση των προθεσμιακών καταθέσεων διαμορφώθηκε σε 3,99% έναντι 4,14% που είχε προϋπολογισθεί, λόγω κυρίως της μείωσης των αποδόσεων των τοποθετήσεων σε προθεσμιακές καταθέσεις και της ρευστοποίησης τμήματος των προθεσμιακών καταθέσεων, στο τέλος του έτους 2011, για τη χορήγηση δανείου στο ΣΕ. Η μέση καθαρή απόδοση των επενδύσεων των διαθεσίμων σε τίτλους ανήλθε σε 0,51% έναντι 1% που είχε προϋπολογισθεί, λόγω κυρίως της τοποθέτησης των διαθεσίμων που προέκυψαν από εισφορές σε κρατικούς τίτλους υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης της ζώνης του ευρώ με οριακά θετική απόδοση. Για το σύνολο των τοποθετήσεων η μέση καθαρή απόδοση διαμορφώθηκε σε 3,83%, έναντι 4,02% των αρχικών προβλέψεων. Το κόστος λειτουργίας και λοιπά έξοδα που βαρύνουν το ΠΚΚΚ διαμορφώθηκαν στο ποσό των 309 χιλ. ευρώ και 5 χιλ. ευρώ αντίστοιχα και παρουσίασαν συνολικά μείωση κατά 6,3%, έναντι προϋπολογισθέντος ποσού 335 χιλ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε αντίστοιχη μείωση του συνόλου των δαπανών του. Το πλεόνασμα του ΠΚΚΚ ανήλθε στο ύψος των χιλ. ευρώ και παρουσίασε αρνητική απόκλιση κατά 10% έναντι προϋπολογισθέντος ποσού χιλ. ευρώ Πλεόνασμα-Επενδύσεις του ΣΚΚ Το πλεόνασμα του ΣΚΚ ανήλθε στο ύψος των χιλ. ευρώ και παρουσίασε υστέρηση κατά 10,5% έναντι του προϋπολογισθέντος ποσού χιλ. ευρώ. Τα επενδεδυμένα κεφάλαια αυξήθηκαν κατά χιλ. ευρώ και το ύψος τους ανήλθε σε χιλ. ευρώ, εξέλιξη η οποία οφείλεται κυρίως στην εισροή κεφαλαίων από εισφορές, στην επιστροφή των μερίδων των πιστωτικών ιδρυμάτων Marfin Εγνατία Τράπεζα και Intesa Sanpaolo Bank Albania που απεχώρησαν από το ΣΚΚ του το προηγούμενο έτος και στην επένδυση των διαθεσίμων του ΣΚΚ (Πίνακας 4). Οι επενδύσεις που αφορούν τοποθετήσεις σε τίτλους αυξήθηκαν κατά χιλ. ευρώ και ανήλθαν σε χιλ. ευρώ και οι επενδύσεις που αφορούν τοποθετήσεις σε προθεσμιακές καταθέσεις αυξήθηκαν κατά χιλ. ευρώ σε χιλ. ευρώ. Το υπόλοιπο του δανείου που χορήγησε το ΣΚΚ στο ΣΕ ανήλθε σε χιλ. ευρώ. Οι συσσωρευμένοι πόροι του ΣΚΚ ανήλθαν σε 3.980,8 εκατ. ευρώ έναντι ποσού 3.465,5 εκατ. ευρώ για το προηγούμενο έτος (Πίνακας 7). Ειδικότερα, οι συσσωρευμένοι πόροι του ΚΚΚΚ ανήλθαν σε 1.686,3 εκατ. ευρώ, έναντι ποσού 1.560,9 εκατ. ευρώ για το έτος Για το ΠΚΚΚ οι συσσωρευμένοι πόροι ανήλθαν σε 2.294,5 εκατ. ευρώ, έναντι ποσού 1.904,6 εκατ. ευρώ για το προηγούμενο έτος. Οι διαθέσιμοι πόροι του ΣΚΚ ανήλθαν σε 2.644,5 εκατ. ευρώ (Πίνακας 9), και αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,7% των εγγυημένων καταθέσεων (Πίνακας 13). Σημειώνεται ότι το ποσοστό αυτό είναι από τα υψηλότερα στον ευρωπαϊκό χώρο και υπερβαίνει το επίπεδο διαθεσίμων που προτείνεται ως στόχος (1,5%) στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για την αναμόρφωση της Οδηγίας για τα ΣΕΚ. 14

15 Σημειώνεται ότι η μέση καθαρή απόδοση του συνόλου των τοποθετήσεων του ΣΚΚ για το έτος ανήλθε σε 3,93% (Διάγραμμα 9). 2.3 Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) Οι πόροι του ΣΚΕ ανήλθαν σε χιλ. ευρώ και παρουσίασαν θετική απόκλιση κατά 32,4% έναντι προϋπολογισθέντος ποσού χιλ. ευρώ (Πίνακες 1 και 2). Ειδικότερα: Οι συνολικές εισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο Σκέλος αυτό ανήλθαν σε χιλ. ευρώ ενώ είχαν προϋπολογιστεί μηδενικές εισφορές. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε ως συνέπεια της αύξησης του μεριδίου αγοράς ορισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων, δεδομένου ότι ως βάση υπολογισμού εισφορών λαμβάνεται η ετήσια μεταβολή της αξίας των περιουσιακών στοιχείων πελατών που κατέχουν τα πιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο παροχής καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι πρόσοδοι της διαχείρισης των κεφαλαίων ανήλθαν στο ποσό των χιλ. ευρώ και παρουσίασαν, παρά την αύξηση της βάσης επί της οποίας υπολογίζονται οι τόκοι, μείωση κατά 6,4% έναντι του ποσού των χιλ. ευρώ των αρχικών προβλέψεων, γεγονός που οφείλεται στη μείωση των αποδόσεων των προθεσμιακών καταθέσεων και την αύξηση της φορολογίας επί των τόκων. Σημειώνεται ότι η απόδοση αυτή διαμορφώθηκε σε 4,06% έναντι αρχικής πρόβλεψης 4,14%. Το κόστος λειτουργίας που βαρύνει το Σκέλος αυτό διαμορφώθηκε στο ποσό των 108 χιλ. ευρώ και παρουσίασε μείωση κατά 0,9% έναντι του προϋπολογισθέντος ποσού των 109 χιλ. ευρώ, η οποία οφείλεται στη μείωση του συνόλου των δαπανών του. Σημειώνεται ότι το κόστος λειτουργίας του Σκέλους αυτού υπολογίστηκε ως ποσοστό 10,3% των συνολικών εξόδων του. Το πλεόνασμα του ΣΚΕ διαμορφώθηκε στο ποσό των χιλ. ευρώ και παρουσίασε αύξηση κατά 33,1% έναντι προϋπολογισθέντος πλεονάσματος χιλ. ευρώ. Τα επενδεδυμένα κεφάλαια, τα οποία εκ του νόμου (άρθρο 6, παρ. 12 (β), ν. 3746/2009) αφορούν αποκλειστικά τοποθετήσεις σε προθεσμιακές καταθέσεις, αυξήθηκαν κατά χιλ. ευρώ και το ύψος τους ανήλθε σε χιλ. ευρώ (Πίνακας 4). Οι συσσωρευμένοι πόροι του ΣΚΕ ανήλθαν σε 175,5 εκατ. ευρώ (Πίνακας 10). 2.4 Σκέλος Εξυγίανσης (ΣΕ) Το ΣΕ δεν εμφάνισε έσοδα για το έτος, έναντι του προϋπολογισθέντος ποσού των χιλ. ευρώ (Πίνακες 1 και 2), λόγω της μη καταβολής εισφορών από τα πιστωτικά ιδρύματα προς το ΣΕ εξαιτίας της μη έκδοσης της προβλεπόμενης από το νόμο Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών η οποία θα καθορίζει το ύψος και τον τρόπο καταβολής των εισφορών. Τα συνολικά έξοδα του ΣΕ ανήλθαν σε χιλ. ευρώ και παρουσίασαν αύξηση 133,3% έναντι αρχικής πρόβλεψης χιλ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε ως συνέπεια της αύξησης των τόκων που αφορούν το επιπρόσθετο δάνειο που έλαβε το ΣΕ από το ΣΚΚ για τη χρηματοδότηση μέτρων εξυγίανσης του πιστωτικού ιδρύματος T Bank, η οποία δεν ήταν γνωστή κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους. Ειδικότερα: Ο τόκος επί του δανείου που θα καταβάλει το ΣΕ στο ΣΚΚ ανέρχεται στο ποσό των χιλ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι ο οφειλόμενος τόκος ισούται με την καθαρή μέση ετήσια απόδοση των αντίστοιχων διαθεσίμων από τα οποία αντλήθηκε το δάνειο. Το κόστος λειτουργίας που βαρύνει το ΣΕ ανήλθε στο ποσό των 309 χιλ. ευρώ και παρουσίασε μείωση 7,8% έναντι προϋπολογισθέντος 335 χιλ. ευρώ, η οποία οφείλεται σε αντίστοιχη μείωση του συνόλου των δαπανών του. Το ΣΕ εμφάνισε έκτακτα και ανόργανα έσοδα ύψους χιλ. ευρώ που αφορούν τη διαφορά μεταξύ αρχικής και οριστικής αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού του πιστωτικού ιδρύματος T Bank και την αναδιαμόρφωση 15

16 σχετικής πρόβλεψης. Το πλεόνασμα του ΣΕ διαμορφώθηκε σε χιλ. ευρώ. 2.5 Λειτουργικά έξοδα Τα λειτουργικά έξοδα του διαμορφώθηκαν στο ποσό των χιλ. ευρώ και παρουσίασαν μείωση 6,9%, έναντι χιλ. ευρώ των αρχικών προβλέψεων (Πίνακας 3). Η διαμόρφωση των επιμέρους κατηγοριών δαπανών έναντι του προϋπολογισμού έχει ως εξής: Η δαπάνη «αμοιβές και έξοδα προσωπικούτρίτων» ανήλθε στο ποσό των 916 χιλ. ευρώ και παρουσίασε μείωση κατά 4,5% έναντι της προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους 959 χιλ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην από 1ης Μαΐου μείωση των αποδοχών των υπαλλήλων του από την εφαρμογή της νέας σύμβασης εργασίας μεταξύ του και του προσωπικού αυτού, καθώς και στην αλλαγή της σύνθεσης του ΔΣ, το οποίο από 9μελές κατέστη 7μελές. Η δαπάνη «παροχές τρίτων» διαμορφώθηκε στο ποσό των 22 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,8% έναντι προϋπολογισθείσας δαπάνης 21 χιλ. ευρώ, λόγω κυρίως της αύξησης των τιμολογίων της ΔΕΗ κατά μέσο όρο κατά 8% από την αρχή του έτους. Η δαπάνη «φόροι-τέλη» ανήλθε στο ποσό των 14 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 12,5% έναντι προϋπολογισθείσας δαπάνης 16 χιλ. ευρώ, λόγω της αναμόρφωσης των κονδυλίων του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών και του Φόρου Εισοδήματος της προηγούμενης χρήσης στο πραγματικό ποσό του εξόδου. Η δαπάνη «λοιπά λειτουργικά έξοδα» διαμορφώθηκε σε 44 χιλ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση κατά 6,4% έναντι προϋπολογισθέντος ποσού 47 χιλ. ευρώ, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως στη μείωση της δαπάνης ταξιδίων. Η δαπάνη «τραπεζικές εργασίες» διαμορφώθηκε στο ποσό των 4 χιλ. ευρώ και παρουσίασε μείωση κατά 77,8%, έναντι του προϋπολογισθέντος ποσού 18 χιλ. ευρώ, κυρίως λόγω της καταβολής χαμηλότερης προμήθειας στο διαχειριστή διαθεσίμων του, ως συνέπεια του σημαντικά χαμηλότερου όγκου κεφαλαίων στη διαχείριση διαθεσίμων του εξαιτίας της μη είσπραξης εισφορών προς το ΣΕ. Η δαπάνη «αποσβέσεις παγίων» ανήλθε σε 27 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 42,6% έναντι προϋπολογισθέντος ποσού 47 χιλ. ευρώ, λόγω μη υλοποίησης προβλεφθεισών αγορών μηχανογραφικού εξοπλισμού. Η δαπάνη «προβλέψεις» διαμορφώθηκε σε 19 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 18,8% έναντι προϋπολογισθείσας δαπάνης 16 χιλ. ευρώ, λόγω μετάταξης υπαλλήλου του σε νέα οργανική θέση υψηλότερης ευθύνης. 16

17 Πίνακας 1: (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) I. ΣΚΕΛΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΣΚΚ) α. Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΚΚΚΚ) 1 1. Έσοδα ,9 2. Κόστος λειτουργίας 3 (345) (320) -7,2 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΚΚΚΚ (1+2) ,9 β. Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) 2 1. Πόροι ,0 2. Κόστος λειτουργίας 3 και λοιπά έξοδα (335) (314) -6,3 3. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΚΚΚ (1+2) ,0 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΣΚΚ (α.3+β.3) ,5 ΙΙ. ΣΚΕΛΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΚΕ) 2 - Πόροι ,4 - Κόστος λειτουργίας 3 (109) (108) -0,9 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ / (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) ΤΟΥ ΣΚΕ ,1 ΙΙI. ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ (ΣΕ) 1 1. Eσοδα Έξοδα (8.572) (20.001) 133,3 - Τόκοι από λήψη πίστωσης (8.237) (19.692) 139,1 - Κόστος λειτουργίας 3 (335) (309) -7,8 3. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΣΕ (1+2+3) ,1 Σημειώσεις: 1. Το ενεργητικό του ΚΚΚΚ και το ενεργητικό του ΣΕ αποτελούν περιουσία του. 2. Το ενεργητικό του ΠΚΚΚ και το ενεργητικό του ΣΚΕ ανήκουν εξ αδιαιρέτου στα συμμετέχοντα πιστωτικά ιδρύματα και αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης από το. 3. Τα έξοδα του επιμερίζονται με απόφαση του ΔΣ μεταξύ του ΣΚΚ, του ΣΚΕ και του ΣΕ και περαιτέρω εντός του ΣΚΚ μεταξύ του ΚΚΚΚ και του ΠΚΚΚ Το Σκέλος Εξυγίανσης (ΣΕ) συστάθηκε βάσει του άρθρου 7 του ν.4021/2011. Το ΣΕ χρηματοδοτείται με εισφορές από τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν σε αυτό, οι οποίες θα αρχίσουν να καταβάλλονται μετά την έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομικών που θα καθορίζει το ύψος και τον τρόπο καταβολής τους. Αφορά τη διαφορά μεταξύ της πρόβλεψης που σχηματίστηκε στην προηγούμενη χρήση, βάσει προσωρινής αποτίμησης, για τη χρηματοδότηση του πιστωτικού ιδρύματος "Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε." από το Σκέλος Εξυγίανσης και του οριστικά καθορισθέντος ποσού (απόφαση 2/1/9.4. της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της ΤτΕ). Η πρόβλεψη παραμένει στην χρήση δεδομένου ότι δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την ταυτότητα του υπόχρεου για την καταβολή του εν λόγω ποσού έπειτα από αίτημα ακυρώσεως που κατέθεσε το ΤΧΣ, στο οποίο μεταφέρθηκε η σχετική υποχρέωση σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 9 παρ.15 του Ν.4051/, όπως ισχύει. Προϋπολογισμός Απόκλιση (%) 17

18 Πίνακας 2: Πόρων (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Ι. ΣΚΕΛΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΣΚΚ) 1. Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΚΚΚΚ) ,9 Έσοδα από εισφορές πιστωτικών ιδρυμάτων - μελών του ΣΚΚ ,0 - Έσοδα από ετήσιες τακτικές εισφορές ,0 - Έσοδα κεφαλαίων ,4 Έσοδα από διαχείριση τίτλων (μετά την αφαίρεση των φόρων) ,5 Τόκοι από τη διαχείριση τίτλων Φόροι επί των τόκων 1 (80) (58) - Τόκοι καταθέσεων (μετά την αφαίρεση των φόρων) ,6 Τόκοι καταθέσεων Φόροι επί των τόκων (4.938) (5.184) - Τόκοι από την παροχή πίστωσης στο ΣΕ ,5 2. Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) ,0 Εισφορές πιστωτικών ιδρυμάτων - μελών του ΠΚΚΚ ,0 - Ετήσιες τακτικές εισφορές ,0 - Προϋπολογισμός Απόκλιση (%) Πρόσοδοι ,5 Τόκοι από τη διαχείριση τίτλων (μετά την αφαίρεση των φόρων) ,2 Τόκοι από τη διαχείριση τίτλων Φόροι επί των τόκων (70) (13) - Τόκοι καταθέσεων (μετά την αφαίρεση των φόρων) ,4 Τόκοι καταθέσεων Φόροι επί των τόκων #ΑΝΑΦ! (7.187) #ΑΝΑΦ! (5.425) - Τόκοι από την παροχή πίστωσης στο ΣΕ ,0 ΙI. ΣΚΕΛΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΚΕ) ,4 Εισφορές πιστωτικών ιδρυμάτων - μελών του ΣΚΕ Ετήσιες τακτικές εισφορές Πρόσοδοι ,4 - Τόκοι καταθέσεων (μετά την αφαίρεση των φόρων) ,4 Τόκοι καταθέσεων Αναλογούντες φόροι (605) (650) ΙII. ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ (ΣΕ) Έσοδα από εισφορές πιστωτικών ιδρυμάτων - μελών του ΣΕ Έσοδα από ετήσιες εισφορές Έσοδα κεφαλαίων Έσοδα από διαχείριση τίτλων (μετά την αφαίρεση των φόρων) Τόκοι από τη διαχείριση τίτλων 22 - Αναλογούντες φόροι (2) - 18

19 Πίνακας 3: Εξόδων (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Προϋπολογισμός Απόκλιση (%) Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Α Ε Ξ Ο Δ Α ,9 1. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού - τρίτων ,5 - Αποδοχές έμμισθου προσωπικού ,5 Αποδοχές προσωπικού με έμμισθη σχέση εργασίας ,4 Αποδοχές προσωπικού με απόσπαση ,2 Αποδοχές προσωπικού με σύμβαση έργου ,0 - Λοιπές παροχές και έξοδα προσωπικού ,0 Δαπάνη επιμόρφωσης προσωπικού ,3 Λοιπές παροχές 7 7 0,0 - Εργοδοτικές εισφορές ,0 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με έμμισθη σχέση εργασίας ,7 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με απόσπαση ,1 Εργοδοτικές εισφορές στο ταμείο νομικών 5 5 0,0 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση έργου 2 2 0,0 - Αμοιβές και έξοδα τρίτων ,4 Αμοιβές εσωτερικού ελεγκτή ,1 Αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών ,0 Αμοιβές Δ.Σ ,0 Επιμίσθιο προσωπικού με απόσπαση ,0 Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή 9 9 0,0 2. Παροχές τρίτων ,8 ΟΤΕ, ΔΕΗ, ταχυδρομικά ,4 Ασφάλειες 1 1 0,0 Συμβάσεις - συντηρήσεις εξοπλισμού ,3 3. Φόροι - τέλη ,5 4. Λοιπά λειτουργικά έξοδα ,4 Έξοδα ταξιδιών ,8 Συνδρομές 4 4 0,0 Προμήθεια εντύπων και γραφικής ύλης 2 3 0,0 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών ,7 Κοινόχρηστα έξοδα ,6 5. Δαπάνη για τραπεζικές εργασίες ,8 6. Αποσβέσεις παγίων ,6 7. Προβλέψεις ,8 Επιμερισμός λειτουργικών εξόδων μεταξύ των Σκελών του : Λειτουργικά Έξοδα ,9 1. Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων ,5 α. Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων ,2 β. Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων ,8 2. Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων ,9 3. Σκέλος Εξυγίανσης ,8 19

20 Πίνακας 4: Πίνακας Μεταβολών Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού (ποσά σε ευρώ) Τίτλοι Προθεσμιακές καταθέσεις ΣΚΚ Πίστωση προς ΣΕ 2 Γενικό Σύνολο ΚΚΚΚ ΠΚΚΚ Σύνολο (1) ΚΚΚΚ ΠΚΚΚ Σύνολο (2) ΚΚΚΚ ΠΚΚΚ Σύνολο (3) [ (1)+(2)+(3) ] ΣΚΕ Προθεσμιακές καταθέσεις Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Εισροές από εισφορές Εκροές λόγω επιστροφής μερίδων πιστωτικών ιδρυμάτων Έσοδα/ Πρόσοδοι Λοιπές εισροές/ (εκροές) (κόστος λειτουργίας, διαχείρισης, κλπ) Διαφορές από αποτίμηση Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 ( ,15) ( ,15) ( ,32) ( ,32) ( ,47) , , , , , , , , , , ,26 ( ,65) ( ,51) ( ,16) ( ,16) , , , , , , , , , , , , , ,50 Σημειώσεις: 1) Δεν περιλαμβάνονται οι δεδουλευμένοι και μη απαιτητοί τόκοι (μετά την αφαίρεση των φόρων) ύψους ,20 ευρώ για το ΚΚΚΚ, ,92 ευρώ για το ΠΚΚΚ και ,99 ευρώ για το ΣΚΕ. 2) Το ΣΕ ενεργοποιήθηκε εντός του 2011 και παρείχε χρηματοδότηση σε πιστωτικά ιδρύματα κατ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 63Δ και 63Ε του ν.3601/2007. Για την συγκέντρωση των απαιτούμενων κεφαλαίων το ΣΕ έλαβε πίστωση υπό μορφή δανείου ποσού από το ΣΚΚ, το οποίο ορίστηκε ως πάροχος της πίστωσης με την υπ αριθμόν 9249/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο της παραγράφου 3 του άρθρου 13Α του ν.3746/2009. Η υπουργική απόφαση καθόρισε και τους όρους της πίστωσης, η οποία αναλύεται ως εξής: ΚΚΚΚ Ποσό πίστωσης ΠΚΚΚ Ημερομηνία παροχής πίστωσης 12/10/ /10/ /12/2011 Περίοδος αποπληρωμής Μέχρι 9/10/2026 Μέχρι 9/10/2026 Μέχρι 9/10/2026 Επιτόκιο (καθαρή μέση ετήσια απόδοση αντίστοιχων διαθεσίμων του ΣΚΚ) Σκοπός πίστωσης Ετήσια απόδοση δείκτη "The Bank of America Merill Lynch EMU Direct Governments, AAA-rated, 0-1y" Χρηματοδότηση μεταβατικού ΠΙ "Νέα Proton Τράπεζα ΑΕ" Ετήσια απόδοση δείκτη "The Bank of America Merill Lynch EMU Direct Governments, AAA-rated, 0-1y" Χρηματοδότηση μεταβατικού ΠΙ "Νέα Proton Τράπεζα ΑΕ" Ετήσια απόδοση προθεσμιακών καταθέσεων ΠΚΚΚ Χρηματοδότηση ΠΙ «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε.» Σημειώνεται ότι, έναντι της διαφοράς της αξίας μεταξύ των μεταβιβασθέντων στοιχείων παθητικού και ενεργητικού του υπό εκκαθάριση ΠΙ "Τ Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία" προς το ΠΙ "Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε." η οποία καθορίστηκε οριστικά με την υπ' αριθμόν 2/1/9.4. απόφαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της ΤτΕ στο ποσό των ευρώ, το ΣΕ κατέβαλε ποσό 450 εκατ. ευρώ, ενώ για το υπόλοιπο ποσό έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη. 20

21 Πίνακας 5: Πιστωτικά Ιδρύματα που συμμετείχαν στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) και στο Σκέλος Εξυγίανσης (ΣΕ) κατά την 31/12/ Α. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ * 1. AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 2. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 3. ATTICA BANK Α.Τ.Ε. 4. CREDICOM CONSUMER FINANCE ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 5. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 6. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK - ERGASIAS Α.Ε ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 8. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 9. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 10. FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 11. ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK Α.Ε. 12. ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 14. ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε. 15. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 16. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε. 18. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 19. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε 20. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. 21. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. 22. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 23. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. 24. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 25. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 26. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. 27. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε. 28. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. 29. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε B. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 30. BANK OF AMERICA N.A. 31. BANK SADERAT IRAN 32. KEDR CLOSE JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 33. T.C. ZIRAAT BANKASI A.S * Το αποχώρησαν από το τέσσερα πιστωτικά ιδρύματα (Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου-Λήμνου και Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ) λόγω επιβολής μέτρων εξυγίανσης. Σημειώσεις: 1. Η επωνυμία "Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία" προήλθε από την τροποποίηση της επωνυμίας "Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία". 2. Ήδη με την υπ' αριθμόν 2124/Β95/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συστάθηκε μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία "Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε." στο οποίο μεταβιβάστηκαν περιουσιακά στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος "Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε., το οποίο τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση. 3. Τα πιστωτικά ιδρύματα Νέα Proton Τράπεζα Α.Ε. και Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, ως μεταβατικά πιστωτικά ιδρύματα δεν συμμετέχουν στο Σκέλος Εξυγίανσης. 21

22 Πίνακας 6: Πιστωτικά Ιδρύματα που συμμετείχαν στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) κατά την 31/12/ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ* 1. AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 2. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 3. ATTICA BANK Α.Τ.Ε. 4. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 5. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK - ERGASIAS Α.Ε ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 7. FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 8. ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK Α.Ε. 9. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 10. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε * Το αποχώρησε από το το πιστωτικό ίδρυμα Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος λόγω επιβολής μέτρων εξυγίανσης. Σημειώσεις: 1. Η επωνυμία "Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία" προήλθε από την τροποποίηση της επωνυμίας "Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία". 2. Ήδη με την υπ' αριθμόν 2124/Β95/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συστάθηκε μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία "Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε." στο οποίο μεταβιβάστηκαν περιουσιακά στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος "Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε., το οποίο τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση. 22

23 Πίνακας 7: Συσσωρευμένοι Πόροι του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) (ποσά σε ευρώ) Συσσωρευμένοι Πόροι Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΚΚΚΚ) Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) Σύνολο ΣΚΚ (1+2) Σημειώσεις 1. Στους συσσωρευμένους πόρους συμπεριλαμβάνεται το ποσό της πίστωσης που χορήγησε το ΣΚΚ στο ΣΕ, το οποίο μαζί με τους πιστωτικους τόκους ανέρχεται σε ,44 ευρώ. Διάγραμμα 1: Συσσωρευμένοι Πόροι του ΣΚΚ Διάγραμμα 1 Συσσωρευμένοι Πόροι του ΣΚΚ (σε ευρώ) ΣΚΚ ΠΚΚΚ ΚΚΚΚ

24 Πίνακας 8: Πόροι του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) κατ έτος για την περίοδο (ποσά σε ευρώ) Ιδρυτικό Κεφάλαιο Αρχική Εισφορά Τακτική Εισφορά Έσοδα Κεφαλαίων και Πρόσοδοι 1 Σύνολο Πόρων ² Σημειώσεις 1. Μετά την αφαίρεση των φόρων. 2. Με το άρθρο 6 του ν. 3714/2008 (ΦΕΚ 231 Α' / ) πενταπλασιάστηκε από το 2008 και εφεξής ο συντελεστής υπολογισμού των εισφορών. Διάγραμμα 2: Πόροι του ΣΚΚ κατ έτος για την περίοδο Διάγραμμα 2 Πόροι του ΣΚΚ κατ'έτος για την περίοδο (σε ευρώ) Ιδρυτικό Κεφάλαιο Αρχική Εισφορά Τακτική Εισφορά Έσοδα Κεφαλαίων και Πρόσοδοι 24

25 Πίνακας 9: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) την 31/12/ (ποσά σε ευρώ) Διαθέσιμοι Πόροι ΚΚΚΚ ΠΚΚΚ ΣΥΝΟΛΟ 1. Ευρωπαϊκοί τίτλοι δημοσίου Καταθέσεις προθεσμίας¹ Απαιτήσεις από εισφορές Λοιποί πόροι (καταθέσεις όψεως-ταμείο) Σύνολο ( ) Σημειώσεις 1. Περιλαμβάνονται δεδουλευμένοι και μη απαιτητοί τόκοι (μετά την αφαίρεση των φόρων) ύψους ,20 ευρώ για το ΚΚΚΚ και ,92 ευρώ για το ΠΚΚΚ. Διάγραμμα 3: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΚΚΚΚ την 31/12/ Διάγραμμα 4: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΠΚΚΚ την 31/12/ Διάγραμμα 5: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΣΚΚ την 31/12/ Διάγραμμα 3 Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΚΚΚΚ την 31/12/ Απαιτήσεις από εισφορές 3,60% Λοιποί πόροι (καταθέσεις όψεως-ταμείο) 0,03% Ευρωπαϊκοί τίτλοι δημοσίου 4,28% Καταθέσεις προθεσμίας 92,09% Διάγραμμα 4 Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΠΚΚΚ την 31/12/ Απαιτήσεις από εισφορές 10,95% Λοιποί πόροι (καταθέσεις όψεως-ταμείο) 0,00% Ευρωπαϊκοί τίτλοι δημοσίου 8,61% Καταθέσεις προθεσμίας 80,44% Διάγραμμα 5 Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΣΚΚ την 31/12/ Απαιτήσεις από εισφορές 7,77% Λοιποί πόροι (καταθέσεις όψεως-ταμείο) 0,01% Ευρωπαϊκοί τίτλοι δημοσίου 6,74% Καταθέσεις προθεσμίας 85,48% 25

26 Πίνακας 10: Συσσωρευμένοι Πόροι του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) (ποσά σε ευρώ) Συσσωρευμένοι Πόροι Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων Σημειώσεις 1. Η μείωση των συσσωρευμένων πόρων έναντι του προηγούμενου έτους οφείλεται στην επιστροφή της μερίδας του πιστωτικού ιδρύματος Marfin Εγνατία Τράπεζα Α.Ε. Διάγραμμα 6: Συσσωρευμένοι Πόροι του ΣΚΕ Διάγραμμα 6 Συσσωρευμένοι Πόροι του ΣΚΕ (σε ευρώ)

27 Πίνακας 11: Πόροι του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) κατ έτος για την περίοδο (ποσά σε ευρώ) Αρχική Εισφορά Τακτική Εισφορά 1 Πρόσοδοι 2 Σύνολο Πόρων Σημειώσεις 1. Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 31996/Β.1562/ (ΦΕΚ 1186 Β' / ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, για τον προσδιορισμό της ετήσιας τακτικής εισφοράς από το 2010 και εφεξής λαμβάνεται υπόψη η ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού. 2. Μετά την αφαίρεση των φόρων. Διάγραμμα 7: Πόροι του ΣΚΕ κατ' έτος για την περίοδο Διάγραμμα 7 Πόροι του ΣΚΕ κατ'έτος για την περίοδο (σε ευρώ) Αρχική Εισφορά Τακτική Εισφορά Πρόσοδοι 27

28 Πίνακας 12: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) την 31/12/ (ποσά σε ευρώ) Διαθέσιμοι Πόροι 1. Καταθέσεις προθεσμίας¹ ,67% 2. Απαιτήσεις από εισφορές ,60% 3. Λοιποί πόροι (καταθέσεις όψεως) ,73% Σύνολο (1+2+3) ,00% Σημειώσεις 1. Περιλαμβάνονται δεδουλευμένοι και μη απαιτητοί τόκοι (μετά την αφαίρεση των φόρων) ύψους ,99 ευρώ. Διάγραμμα 8: Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΣΚΕ την 31/12/ Διάγραμμα 8 Ανάλυση Διαθέσιμων Πόρων του ΣΚΕ την 31/12/ Λοιποί πόροι (καταθέσεις όψεως) 18,73% Απαιτήσεις από εισφορές 0,60% Καταθέσεις προθεσμίας 80,67% 28

29 12,00% Διάγραμμα 9 Μέση Καθαρή Απόδοση του συνόλου των τοποθετήσεων του ΣΚΚ του για την περίοδο ,60% 10,00% 8,90% 8,80% 8,00% 7,30% 6,00% 4,00% 2,00% 4,10% 2,95% 2,30% 2,20% 2,03% 2,50% 3,66% 4,07% 1,81% 1,99% 3,46% 3,93% 0,00% Διάγραμμα 9: Μέση Καθαρή Απόδοση του συνόλου των τοποθετήσεων του ΣΚΚ του για την περίοδο Διάγραμμα 10 Αριθμός Συμμετεχόντων Πιστωτικών Ιδρυμάτων, κατ'έτος στο ΣΚΚ Πιστωτικά Ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα Υποκαταστήματα Πιστωτικών Ιδρυμάτων με έδρα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Διάγραμμα 10: Αριθμός Συμμετεχόντων Πιστωτικών Ιδρυμάτων, κατ έτος, στο ΣΚΚ 29

30 Πίνακας 13: Εξέλιξη Εισφορών, Καταθέσεων Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Διαθέσιμων Πόρων του ΣΚΚ του και Ποσοστών Κάλυψης (ποσά σε ευρώ) Έτος Συμμετέχοντα Πιστωτικά Ιδρύματα την 31/12/-- Ετήσιες Εισφορές Καλυπτόμενες Καταθέσεις * 1 Εγγυημένες Καταθέσεις * 2 3 Μη εγγυημένες Καταθέσεις * Διαθέσιμοι Πόροι 4 Ποσοστό Κάλυψης Καλυπτομένων Καταθέσεων από τους Διαθέσιμους Πόρους Ποσοστό Κάλυψης Εγγυημένων Καταθέσεων από τους Διαθέσιμους Πόρους (1) (2) (3) = (1) - (2) (4) (5) = (4) / (1) (6) = (4) / (2) ,6% 1,9% ,6% 1,9% ,6% 1,9% ,8% 1,4% ,0% 1,7% ,5% 2,4% ,3% 1,9% ,0% 2,7% * Οι καταθέσεις αφορούν μέσα υπόλοιπα μηνός Ιουνίου. Σημειώσεις 1. Καλυπτόμενες Καταθέσεις: Καταθέσεις που υπόκεινται σε αποζημίωση από το, πριν εφαρμοστεί το όριο κάλυψης (συνολικές καταθέσεις μείον τις κατηγορίες καταθέσεων που εξαιρούνται από την κάλυψη του ). 2. Εγγυημένες Καταθέσεις: Tο σύνολο των καλυπτομένων καταθέσεων κάθε καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυμα μετά την εφαρμογή του ορίου κάλυψης ( ευρώ) 3. Οι εγγυημένες καταθέσεις εκτιμάται ότι ανέρχονταν στο 30% των καλυπτομένων καταθέσεων μέχρι το 2007 με όριο κάλυψης τα ευρώ, μετά την αύξηση του ορίου στα ευρώ από το 2008 το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 60%, το 2011 στο 70% και το στο 75%. 4. Δεν περιλαμβάνεται το ποσό της πίστωσης που χορήγησε το ΣΚΚ στο ΣΕ, το οποίο μαζί με τους τόκους, για το έτος, ανέρχεται σε ευρώ. 30

31 Διάγραμμα 11 Καλυπτόμενες και Εγγυημένες Καταθέσεις, Διαθέσιμοι Πόροι του ΣΚΚ του και Ποσοστά Κάλυψης Καλυπτόμενες Καταθέσεις (αριστερή κλίμακα) Εγγυημένες Καταθέσεις (αριστερή κλίμακα) Διαθέσιμοι Πόροι (αριστερή κλίμακα) Ποσοστό κάλυψης Εγγυημένων Καταθέσεων από τους Διαθέσιμους Πόρους (δεξιά κλίμακα) Ποσοστό κάλυψης Καλυπτομένων Καταθέσεων από τους Διαθέσιμους Πόρους (δεξιά κλίμακα) ,0% ,5% 2,0% ,5% ,0% ,5% ,0% Διάγραμμα 11: Καλυπτόμενες και Εγγυημένες Καταθέσεις, Άμεσα διαθέσιμοι Πόροι του ΣΚΚ του και Ποσοστά Κάλυψης 31

32 Πίνακας 14: Ανάλυση Προθεσμιακών Καταθέσεων Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) κατά Κεφάλαιο και Πιστωτικό Ίδρυμα την (ποσά σε ευρώ) α/α Πιστωτικά Ιδρύματα που συμμετέχουν στο ΣΚΚ * 1 ΚΚΚΚ 2 ΠΚΚΚ 3 ΣΚΚ 1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε , , ,70 2. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε , , ,91 3. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε , , ,93 4. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK-ERGASIAS Α.Ε , , ,66 5. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε , , ,99 6. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε , , ,06 7. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε , , ,30 8. ATTICA BANK Α.Τ.Ε , , ,86 9. ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK Α.Ε , , , ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε , , , FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε , , , ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε , , , ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε , , , ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε , , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε , , , ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε , , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , , , AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε , , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , , , BANK OF AMERICA N.A , , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , , , KEDR CLOSE JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK , , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε , , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , , , T.C. ZIRAAT BANCASI A.S , , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , , , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε , , , CREDICOM CONSUMER FINANCE ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ,17 0, , BANK SADERAT IRAN , , ,42 * Φθίνουσα ταξινόμηση με βάση τα αντίστοιχα ποσά. Σημειώσεις ΣΥΝΟΛΟ , , ,65 Tο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) διαρθρώνεται σε Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΚΚΚΚ) και σε Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δεδουλευμένοι και μη απαιτητοί τόκοι (μετά την αφαίρεση των φόρων) ποσού ,20 ευρώ Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δεδουλευμένοι και μη απαιτητοί τόκοι (μετά την αφαίρεση των φόρων) ποσού ,92 ευρώ Το πιστωτικό ίδρυμα Τράπεζα Πειραιώς από την διαδέχθηκε το πιστωτικό ίδρυμα Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του έναντι του (απόφαση 4/1/27.7. της ΕΜΕ της ΤτΕ). Το πιστωτικό ίδρυμα Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος από την διαδέχθηκε τα πιστωτικά ιδρύματα Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας και Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου-Λήμνου σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους έναντι του (αποφάσεις 1/1/23.3., 1/7/23.3. και 1/4/23.3. της ΕΜΕ της ΤτΕ αντίστοιχα). Με την υπ' αριθμόν 2124/Β95/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συστάθηκε το μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, το οποίο διαδέχεται το πιστωτικό ίδρυμα Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος που τέθηκε σε εκκαθάριση σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του έναντι του. 32

33 Πίνακας 15: Ανάλυση Απαιτήσεων Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) κατά Πιστωτικό Ίδρυμα την (ποσά σε ευρώ) Β' δόση ετήσιας α/α Πιστωτικά Ιδρύματα που συμμετέχουν στο ΣΚΚ * τακτικής εισφοράς 1 1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε ,00 2. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ,00 3. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ,00 4. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK-ERGASIAS Α.Ε ,00 5. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε ,00 6. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ,00 7. ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε ,00 8. ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK Α.Ε ,00 9. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε , ATTICA BANK Α.Τ.Ε , ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε , FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε , ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε , ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , KEDR CLOSE JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , T.C. ZIRAAT BANCASI A.S , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε , ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε , BANK OF AMERICA N.A , BANK SADERAT IRAN 9.127, CREDICOM CONSUMER FINANCE ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,50 * Φθίνουσα ταξινόμηση με βάση τα αντίστοιχα ποσά. Σημειώσεις Αφορά τη β' δόση της ετήσιας τακτικής εισφοράς που θα καταβληθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα στην επόμενη χρήση. Το πιστωτικό ίδρυμα Τράπεζα Πειραιώς από την διαδέχθηκε το πιστωτικό ίδρυμα Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του έναντι του (απόφαση 4/1/27.7. της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της ΤτΕ). 3. Το πιστωτικό ίδρυμα Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος από την διαδέχθηκε τα πιστωτικά ιδρύματα Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας και Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου-Λήμνου σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους έναντι του (αποφάσεις 1/1/23.3., 1/7/23.3. και 1/4/23.3. της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της ΤτΕ αντίστοιχα). 4. Με την υπ' αριθμόν 2124/Β95/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συστάθηκε το μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, το οποίο διαδέχεται το πιστωτικό ίδρυμα Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος που τέθηκε σε εκκαθάριση σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του έναντι του. 33

34 Πίνακας 16: Αξία ατομικών μερίδων στο Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) κατά πιστωτικό ίδρυμα την (ποσά σε ευρώ) α/α Πιστωτικά Ιδρύματα συμμετέχοντα στο ΠΚΚΚ * 1 Αξία Ατομικών Μερίδων Ποσοστό συμμετοχής των Πιστωτικών Ιδρυμάτων 1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε ,05 23,16% 2. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ,81 12,87% 3. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ,71 12,15% 4. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK-ERGASIAS Α.Ε ,88 12,14% 5. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε ,33 11,76% 6. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ,70 10,50% 7. ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε ,24 2,85% 8. ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK Α.Ε ,13 2,78% 9. ATTICA BANK Α.Τ.Ε ,18 2,69% 10. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ,51 2,44% 11. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε ,56 1,46% 12. ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ,48 1,38% 13. FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ,54 1,29% 14. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ,15 0,52% 15. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε ,08 0,41% 16. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ,33 0,26% 17. AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε ,76 0,23% 18. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ,58 0,19% 19. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ,50 0,15% 20. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ,78 0,15% 21. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ,12 0,10% 22. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ,56 0,09% 23. BANK OF AMERICA N.A ,54 0,07% 24. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ,82 0,06% 25. KEDR CLOSE JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK ,35 0,05% 26. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε ,69 0,05% 27. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ,67 0,05% 28. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ,23 0,05% 29. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε ,01 0,04% 30. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ,06 0,03% 31. T.C. ZIRAAT BANCASI A.S ,99 0,03% 32. BANK SADERAT IRAN ,27 0,01% ΣΥΝΟΛΟ ,61 100,00% * Φθίνουσα ταξινόμηση με βάση τα αντίστοιχα ποσά. Σημειώσεις 1. Το ΠΚΚΚ είναι ομάδα περιουσίας, της οποίας τα επιμέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου στα συμμετέχοντα σε αυτό πιστωτικά ιδρύματα, κατά το λόγο συμμετοχής τους σε αυτό και αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης από το (ν. 3746/2009, άρθρο 4, παρ.12) Το πιστωτικό ίδρυμα Τράπεζα Πειραιώς από την διαδέχθηκε το πιστωτικό ίδρυμα Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του έναντι του (απόφαση 4/1/27.7. της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της ΤτΕ). Το πιστωτικό ίδρυμα Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος από την διαδέχθηκε τα πιστωτικά ιδρύματα Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας και Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου-Λήμνου σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους έναντι του (αποφάσεις 1/1/23.3., 1/7/23.3. και 1/4/23.3. της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της ΤτΕ αντίστοιχα). 4. Με την υπ' αριθμόν 2124/Β95/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συστάθηκε το μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, το οποίο διαδέχεται το πιστωτικό ίδρυμα Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος που τέθηκε σε εκκαθάριση σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του έναντι του. 34

35 Πίνακας 17: Ανάλυση προθεσμιακών καταθέσεων Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) κατά πιστωτικό ίδρυμα την (ποσά σε ευρώ) α/α Πιστωτικά Ιδρύματα συμμετέχοντα στο ΣΚΕ * Υπόλοιπα την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK-ERGASIAS Α.Ε ,54 2. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ,82 3. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε ,53 4. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ,56 5. ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK Α.Ε ,04 6. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ,97 7. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε ,33 8. ATTICA BANK Α.Τ.Ε ,25 9. FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε , AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε ,95 ΣΥΝΟΛΟ ,50 * Φθίνουσα ταξινόμηση με βάση τα αντίστοιχα ποσά. Σημειώσεις 1. Δεν συμπεριλαμβάνονται οιδεδουλευμένοι και μη απαιτητοί τόκοι (μετά την αφαίρεση των φόρων) ποσού ,99 ευρώ Το πιστωτικό ίδρυμα Τράπεζα Πειραιώς από την διαδέχθηκε το πιστωτικό ίδρυμα Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του έναντι του (απόφαση 4/1/27.7. της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της ΤτΕ). Με την υπ' αριθμόν 2124/Β95/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συστάθηκε το μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, το οποίο διαδέχεται το πιστωτικό ίδρυμα Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος που τέθηκε σε εκκαθάριση σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του έναντι του. 35

36 Πίνακας 18: Ανάλυση απαιτήσεων Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) κατά πιστωτικό ίδρυμα την 31/12/ (ποσά σε ευρώ) α/α Πιστωτικά Ιδρύματα συμμετέχοντα στο ΣΚΕ * τακτικής εισφοράς Β' δόση ετήσιας 1 1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε ,00 2. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε ,00 3. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ,00 4. ATTICA BANK Α.Τ.Ε ,00 5. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 0,00 6. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 0,00 7. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK-ERGASIAS Α.Ε. 0,00 8. ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK Α.Ε. 0,00 9. FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 0, AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. 0,00 * Φθίνουσα ταξινόμηση με βάση τα αντίστοιχα ποσά. Σημειώσεις ΣΥΝΟΛΟ ,00 Αφορά την β' δόση της ετήσιας τακτικής εισφοράς που θα καταβληθεί από τα πιστωτικά ιδρυμάτα στην επόμενη χρήση. Το πιστωτικό ίδρυμα Τράπεζα Πειραιώς από την διαδέχθηκε το πιστωτικό ίδρυμα Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του έναντι του (απόφαση 4/1/27.7. της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της ΤτΕ). Με την υπ' αριθμόν 2124/Β95/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συστάθηκε το μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, το οποίο διαδέχεται το πιστωτικό ίδρυμα Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος που τέθηκε σε εκκαθάριση σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του έναντι του. 36

37 Πίνακας 19: Αξία ατομικών μερίδων στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) κατά πιστωτικό ίδρυμα την 31/12/ (ποσά σε ευρώ) α/α Πιστωτικά Ιδρύματα συμμετέχοντα στο ΣΚΕ * 1 Αξία Ατομικών Μερίδων Ποσοστό συμμετοχής των Πιστωτικών Ιδρυμάτων 1. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK-ERGASIAS Α.Ε ,83 29,21% 2. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ,45 28,25% 3. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε ,71 19,86% 4. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ,25 15,16% 5. ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK Α.Ε ,71 3,29% 6. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ,80 2,01% 7. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε ,51 0,93% 8. ATTICA BANK Α.Τ.Ε ,94 0,52% 9. FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ,09 0,30% 10. AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε ,04 0,30% 11. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε ,98 0,17% ΣΥΝΟΛΟ ,31 100% * Φθίνουσα ταξινόμηση με βάση τα αντίστοιχα ποσά. Σημειώσεις Το Ενεργητικό του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων είναι ομάδα περιουσίας, της οποίας τα επιμέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου στα συμμετέχοντα σε αυτό πιστωτικά ιδρύματα, κατά τον λόγο συμμετοχής τους σε αυτό και αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης από το (ν. 3746/2009, άρθρο 5, παρ.2) Το πιστωτικό ίδρυμα Τράπεζα Πειραιώς από την διαδέχθηκε το πιστωτικό ίδρυμα Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του έναντι του (απόφαση 4/1/27.7. της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της ΤτΕ). 3. Με την υπ' αριθμόν 2124/Β95/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συστάθηκε το μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, το οποίο διαδέχεται το πιστωτικό ίδρυμα Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος που τέθηκε σε εκκαθάριση σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του έναντι του. 37

38 Χ ρ ή σ η Χ ρ ή σ η Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο (ποσά σε ευρώ) (ποσά σε ευρώ) ΚΚΚΚ ΠΚΚΚ ΣΚΚ ΣΚΕ ΚΚΚΚ ΠΚΚΚ ΣΚΚ ΣΚΕ Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων Τ Α Μ Ε Ι Ο Ε Γ Γ Υ Η Σ Η Σ Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Ε Ω Ν Κ Α Ι Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε Ω Ν ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 17η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (01/01/-31/12/) Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων Σύνολο Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων Ι. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ I. Σύνολο ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Χ ρ ή σ η (ποσά σε ευρώ) Χ ρ ή σ η (ποσά σε ευρώ) 1. Ταμείο 1.397,39 0, ,39 0, , ,15 0, ,15 0, ,15 1. Προμηθευτές 1.429, ,54 2. Καταθέσεις όψεως , , , , , , , , , ,93 2. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη , ,75 3. Καταθέσεις προθεσμίας , , , , , , , , , ,22 3. Ασφαλιστικοί οργανισμοί , ,56 Σύνολο , , , , , , , , , ,30 4. Υποχρεώσεις Σκέλους Εξυγίανσης 0, ,00 Σύνολο , ,85 ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Τακτική εισφορά , , , , , , , , , ,40 1. Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα , ,08 3. Πίστωση προς ΣΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 2. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού 0, ,39 Σύνολο , , , , , , , , , ,40 Σύνολο , ,47 ΙI. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ III. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,99 (62.823,06) ,93 (25.754,08) , ,83 (77.572,84) ,99 (22.677,78) ,21 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού , ,37 2. Λοιπές προβλέψεις , ,00 III. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ Σύνολο , ,37 IV. ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1. Ευρωπαικοί τίτλοι δημοσίου , , , , , , , ,20 IV. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΚΕΛΟΥΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ , ,10 V. ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ , ,11 V. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ VI. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ , ,72 2. Δοθείσες εγγυήσεις 1.350,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 3. Πίστωση προς ΣΕ , , ,44 0, , , , ,10 0, ,10 VII. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΥΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 2 Σύνολο , , ,44 0, , , , ,10 0, ,10 1. Ιδρυτικό κεφάλαιο , ,58 2. Λογαριασμοί αναπροσαρμογής (1.101,82) ( ,92) 3. Πλεόνασμα εις νέον VI. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ , , , , , ,04 Προηγούμενων χρήσεων , ,50 Τρέχουσας χρήσεως , , , ,34 Σύνολο , ,00 VIII. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VIII. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΚΕΛΟΥΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 3 1. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα , , , , , , , , , ,15 1. Πλεόνασμα/(Έλλειμμα) εις νέον ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) Προηγούμενων χρήσεων ( ,22) 0,00 Τρέχουσας χρήσεως ,12 ( ,22) Σύνολο ( ,10) ( ,22) , , , , , , , , , ,40 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) , ,40 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ) 1. Εγγυήσεις ληφθείσες 0,00 0,00 0, , , ,00 1. Υπόχρεοι εγγυήσεων 0, ,00 Σημειώσεις: 1. Στο Παθητικό το στοιχείο "Λοιπές προβλέψεις" αφορά πρόβλεψη για την χρηματοδότηση του πιστωτικού ιδρύματος "Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε" από το Σκέλος Εξυγίανσης, η οποία παραμένει μέχρι της εκδόσεως τελεσίδικης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την ταυτότητα του υπόχρεου για την καταβολή του εν λόγω ποσού έπειτα από αίτημα ακυρώσεως που κατέθεσε το ΤΧΣ, στο οποίο μεταφέρθηκε η σχετική υποχρέωση σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 9 παρ.15 του Ν.4051/, όπως ισχύει. 2. Στο Παθητικό τα στοιχεία "Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων" και "Κεφάλαιο Κάλυψης Επενδύσεων" είναι ομάδες περιουσίας που ανήκουν εξ αδιαιρέτου στα συμμετέχοντα στο πιστωτικά ιδρύματα κατά το λόγο συμμετοχής τους σ' αυτά. Τα στοιχεία "Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων" και "Ιδια Κεφάλαια Κύριου Κεφαλαίου Κάλυψης Καταθέσεων" αφενός και το στοιχείο "Κεφάλαιο Κάλυψης Επενδύσεων" αφετέρου προορίζονται για την ικανοποίηση, αντίστοιχα, των απαιτήσεων των καταθετών και των επενδυτών-πελατών των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν σε αυτά. 3. Το Σκέλος Εξυγίανσης (ΣΕ) συστάθηκε βάσει του άρθρου 7 του ν.4021/2011. Σκοπός του ΣΕ είναι η χρηματοδότηση πιστωτικών ιδρυμάτων για τους σκοπούς των μέτρων εξυγίανσης των άρθρων 63Δ και 63Ε του ν.3601/2007. Το ΣΕ χρηματοδοτείται με εισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν σε αυτό, οι οποίες θα αρχίσουν να καταβάλλονται μετά την έκδοση της προβλεπόμενης στο νόμο απόφασης του Υπουργού Οικονομικών που θα καθορίζει το ύψος και τον τρόπο καταβολής τους. Για το λόγο αυτό το ενεργητικό του ΣΕ κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων δεν είχε ακόμα σχηματισθεί. ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ " της 31ης Δεκεμβρίου (1/1/ - 31/12/) Χ ρ ή σ η Χ ρ ή σ η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΚΚΚ ΚΑΙ ΣΚΕ (ποσά σε ευρώ) (ποσά σε ευρώ) Χρήση Χρήση 2011 Α. Ε Σ Ο Δ Α ΠΚΚΚ α. Εισφορές Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου , ,76 1 Τακτική εισφορά , ,00 Εισφορές , ,00 Παροχή πίστωσης στο ΣΕ για χρηματοδότηση μέτρων εξυγίανσης κατά το άρθρο 63Ε του ν.3601/ ( ,00) β. Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 1 Τόκοι τίτλων σταθερής απόδοσης , ,89 Παροχή πίστωσης στο ΣΕ για χρηματοδότηση μέτρων εξυγίανσης κατά το άρθρο 63Δ του ν.3601/ ( ,00) 2 Μείον : Οι φόροι επί των ανωτέρω τόκων (57.513,48) ( ,64) 3 Τόκοι καταθέσεων , ,26 Απαιτήσεις από ΣΕ ,00 4 Μείον : Οι φόροι επί των ανωτέρω τόκων ( ,58) ( ,94) 5 Πιστωτικοί τόκοι από την παροχή πίστωσης από το ΚΚΚΚ στο ΣΕ , ,18 Μεταφορά μερίδων αποχωρησάντων πιστωτικών ιδρυμάτων στο ΚΚΚΚ - ( ,47) , , , ,75 Πρόσοδοι από προθεσμιακές καταθέσεις , ,62 Πρόσοδοι από τίτλους , ,43

39 B. Ε Ξ Ο Δ Α Πρόσοδοι από παροχή πίστωσης στο ΣΕ , ,92 α. Λειτουργικά έξοδα , ,79 Μείον: Κόστος λειτουργίας και λοιπά έξοδα ( ,06) ( ,15) 1. Εξοδα που βαρύνουν το ΠΚΚΚ 1 ( ,56) ( ,98) 2. Εξοδα που βαρύνουν το ΣΚΕ 1 ( ,08) ( ,78) Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου , ,11 3. Εξοδα που βαρύνουν το ΣΕ 1 ( ,54) (95.099,12) 4. Έξοδα που βαρύνουν το ΚΚΚΚ , ,91 ΣΚΕ β. Χρηματοδότηση μέτρων εξυγίανσης 0, ,00 Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου , ,72 Εισφορές , ,00 γ. Λειτουργικά έξοδα ΣΕ και χρεωστικοί τόκοι από λήψη πίστωσης , , , ,13 Προσαρμογή εισφορών προηγουμένων ετών - ( ,00) Γ. Πρόβλεψη για χρηματοδότηση μέτρων εξυγίανσης ( ,00) ,00 Επιστροφή μερίδων πιστωτικών ιδρυμάτων ( ,02) Δ. Φόρος Εισοδήματος 0, ,00 Πρόσοδοι από προθεσμιακές καταθέσεις , ,82 Κόστος λειτουργίας και λοιπά έξοδα ( ,08) ( ,82) ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ / (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) ΕΙΣ ΝΕΟΝ ( Α - Β - Γ - Δ ) * ,58 ( ,38) Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου , ,72 * Το αποτέλεσμα της χρήσης αναλύεται μεταξύ του ΚΚΚΚ και του ΣΕ ως εξής: Πλεόνασμα του ΚΚΚΚ [ Α - Β.α(4) ] , ,84 Πλεόνασμα / (Έλλειμμα) του ΣΕ ( Γ - Β.β - Β.γ ) ,12 ( ,22) ,58 ( ,38) Σημείωση: 1. Τα έξοδα του επιμερίζονται με απόφαση του ΔΣ μεταξύ του ΣΚΚ, του ΣΚΕ και του ΣΕ και περαιτέρω εντός του ΣΚΚ μεταξύ του ΚΚΚΚ και του ΠΚΚΚ. ΑΘΗΝΑ, 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του «Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων» () Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του «Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων» (Τ.Ε.Κ.Ε), που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου και τις καταστάσεις «Ανάλυση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων», «Μεταβολών Πρόσθετου Κεφαλαίου Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) και Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ)» της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων του Ταμείου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωσητης ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Ταμείου κατά την 31 Δεκεμβρίου και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Θέμα Έμφασης Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός της μη έναρξης σχηματισμού του Ενεργητικού του Σκέλους Εξυγίανσης, το οποίο συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4021/2011, καθόσον μέχρι την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης δεν έχει εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση που να καθορίζει το ύψος και τον τρόπο καταβολής των εισφορών των Πιστωτικών Ιδρυμάτων που συμμετέχουν σ αυτό. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την αρνητική καθαρή θέση ποσού 1,5 δις Ευρώ περίπου που παρουσιάζει το Σκέλος Εξυγίανσης την 31/12/ και τις υφιστάμενες αβεβαιότητες που αντιμετωπίζουν τα Πιστωτικά Ιδρύματα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας κεφαλαιακής ενίσχυσής τους, θα μπορούσαν να επηρεάσουν την δυνατότητα είσπραξης της πίστωσης ποσού 1,3 δις Ευρώ περίπου που χορηγήθηκε στο Σκέλος Εξυγίανσης από το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων Η Έκθεση Απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπής με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011  ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Διεύθυνση Αμερικής 6 106 71 Αθήνα Δικτυακός τόπος www.hdigf.gr Τηλέφωνο +30 210 363.9933 Fax +30 210 363.5582 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Ελένη Δ. Δενδρινού-Λουρή Aντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ 27/Α'/16.2.2009) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΤΕΚΕ)

(ΦΕΚ 27/Α'/16.2.2009) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΤΕΚΕ) ΝΟΜΟΣ 3746/2009 Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014 Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014 1) Πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν κεφαλαιακή ενίσχυση Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) Συστημικών

Διαβάστε περισσότερα

13/12/2012 ΘΕΜΑ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

13/12/2012 ΘΕΜΑ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13/12/2012 ΘΕΜΑ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς γνωστοποιεί στα μέλη του ασφαλισμένους στον Ο.Α.Ε.Ε. ότι την 31/12/12 λήγει

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη περίοδο που έληξε την 31/03/2014 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Ιούλιος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ 11, Τ.Κ. 106 82 ΑΘΗΝΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 Δηλώσεις Διοίκησης Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 «Το 2013 ήταν το 6 ο συνεχόμενο έτος ύφεσης για την ελληνική οικονομία και όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/16-7-90 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 20/435/15.07.2003 / ΦΕΚ 1089 Β /05-08-2003 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ 24η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ. Στην Αθήνα σήμερα, Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013, συνήλθε η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 14/250/08.06.2001 ΦEK 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013-30.06.2013) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2013

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2013 Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2013 1) Πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν κεφαλαιακή ενίσχυση a) Θέματα σχετικά με όλες τις συστημικές τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.08-30.06.08) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΣΕ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΣΕ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΣΕ Απολογιστικά Οικονομικά Μεγέθη Ιανουαρίου Οκτωβρίου 2012 Από τη μελέτη των συνημμένων απολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Α.Φ.Μ.:... Έτος. Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι 2013 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31ΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ/ΕΚΤ τα πιστωτικά ιδρύματα (Π.Ι) οφείλουν να τηρούν ελάχιστα αποθεματικά (minimum reserves, réserves obligatoires).δεσμευμένα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ΘΥΡΕΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

*Η συναλλαγή σας µε τον συγκεκριµένο τρόπο επιβαρύνεται µε προµήθεια,σύµφωνα µε το τιµολόγιο της Τράπεζας για τους πελάτες της.

*Η συναλλαγή σας µε τον συγκεκριµένο τρόπο επιβαρύνεται µε προµήθεια,σύµφωνα µε το τιµολόγιο της Τράπεζας για τους πελάτες της. Από 5.12.2011 παύει να ισχύει ο υφιστάμενος τρόπος καταβολής των εισφορών των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα υγειονομικών μέσω των Τραπεζών Εθνικής, Αττικής,Alpha και Τ Bank (πρώην Aspis) με τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΣΕΚ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΣΕΚ) ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΣΕΚ) Σπουδάστρια : Καθηγητής : Χρυσούλα Καραγκιοζάκη Βασίλειος Χουλιάρας Πτυχιακή Εργασία Σεπτέμβριος 2009 Σέρρες

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24971 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2118 30 Σεπτεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 768 Αντικατάσταση της υπ αριθ. 664/21.07.2015 απόφασης «Σύσταση ανά πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 32,52% 56,75% 32,52% 56,75%

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 32,52% 56,75% 32,52% 56,75% ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ" (Ε.Κ. 204/08.04.2005 ΦΕΚ 534/Β/21.04.2005) EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013 έως 31.12.2013) [ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/12 Φ.Ε.Κ. Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 25 η ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΔΑΝΕΙΩΝ & ΑΞΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : Δ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ: 2005-2011 του ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΟΥΡΔΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Δεκέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.)

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 6100/06/Β/86/53 ΦΕΚ 1633/1972 Εδρα : Αθήνα, Μητροπόλεως 45, 10556 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ================== ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ. Π. Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ. Π. Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ. Π. Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.1.5. του Π. Δ. 1123/80 & της παρ. 4.1.5. του Π. Δ. 384/1992) (ΠΟΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Μετοχικό Εσωτερικού Οικολογικό Μετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (Περίοδος 01/01/2014-30/06/2014)

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού.

Η Τράπεζα που συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή και που στηρίζει και ενισχύει την έννοια του Συγκρητισμού. Ιανουάριος 2015 1 2 Η μεγαλύτερη πρωτοβάθμια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας με περισσότερους από 82.000 ενεργούς συνεταίρους που κατέχουν πάνω από 1,8 εκατ. συνεταιριστικές μερίδες. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MetLife Alico ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ.Κώδικας: 101 82 Πληροφορίες: Ε. Καναβού Τηλέφωνο: 52.46.683 Fax : 52.22.380 e-mail: lkanavou@yeka.

ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ.Κώδικας: 101 82 Πληροφορίες: Ε. Καναβού Τηλέφωνο: 52.46.683 Fax : 52.22.380 e-mail: lkanavou@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 14/11 /2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. Δ.28/Γ.Π./Π2β/οικ. ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 24858/1338 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση Οδηγίας για την ανάκαμψη - εξυγίανση και ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων: Τα εργαλεία ειδικής εκκαθάρισης

Η πρόταση Οδηγίας για την ανάκαμψη - εξυγίανση και ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων: Τα εργαλεία ειδικής εκκαθάρισης Ελληνική Εταιρεία Τραπεζικού Δικαίου και Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς ΤΟ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Η πρόταση Οδηγίας για την ανάκαμψη - εξυγίανση και ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Των Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, φοροτεχνικού και Μαρίας Καλουμένου, λογίστριας Είναι εντυπωσιακό πως για το 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα