Αριθµός µελέτης: 84/2012 ΜΕΛΕΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθµός µελέτης: 84/2012 ΜΕΛΕΤΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 3 Φ/Β διασυνδεδεµένων συστηµάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις του ήµου Αλεξανδρούπολης Αριθµός µελέτης: 84/2012 ΜΕΛΕΤΗ «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 3 Φ/Β διασυνδεδεµένων συστηµάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις του ήµου Αλεξανδρούπολης» Προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Αλεξανδρούπολη ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 3 Φ/Β διασυνδεδεµένων συστηµάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις του ήµου Αλεξανδρούπολης, προϋπολογισµού µαζί µε τον Φ.Π.Α. 23%. Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις: α) Της υπ. αριθ /93 Υπ. Απόφασης "Περί Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (ΕΚΠΟΤΑ). β) Το Προεδρικό ιάταγµα 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 ης Νοεµβρίου 2005». γ) Του εν ισχύ.κ.κ. (άρθρο 209 του.κ.κ/2006 Ν.3463/06) και θα χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις του ήµου οικονοµικού έτους 2012 Κ.Α Πιστοποιήσεις Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, το οποίο κατασκευάζει τα προσφερόµενα υλικά. Τα προσφερόµενα είδη θα προέρχονται από εργοστάσια που έχουν διαδικασίες παραγωγής τυποποιηµένες κατά το πρότυπο ISO9001, ISO και ISO ή άλλο ισάξιο διεθνώς αποδεκτό πρότυπο (βασικά για τα πάνελς και τα inverters) και τα πάνελς θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τα IEC και EN Τα είδη αυτά θα είναι καινούργια και πρόσφατης κατασκευής, όχι µεγαλύτερης των δύο ετών κατά την εγκατάστασή τους. Η ηµεροµηνία κατασκευής τους θα πιστοποιείται µε έγγραφο του κατασκευαστή. Τα προσφερόµενα υλικά πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Τα προσφερόµενα είδη θα πρέπει να είναι αναγνωρισµένα και εγκεκριµένα από τις κατασκευάστριες εταιρίες των µηχανηµάτων στα οποία θα τοποθετηθούν, ως προς την λειτουργική αξιοπιστία τους και τις προδιαγραφές που καθορίζουν αυτές. Ο όρος αυτός θα 2

3 αποδεικνύεται µε έγγραφο που θα αφορά τα προϊόντα αυτά, και θα προέρχεται από τις κατασκευάστριες εταιρίες των µηχανηµάτων στα οποία θα τοποθετηθούν τα αναλώσιµα. Το έγγραφο αυτό δεν είναι απαραίτητο όταν τα προσφερόµενα είδη είναι των ιδίων κατασκευαστριών εταιριών µε των µηχανηµάτων στα οποία πρόκειται να τοποθετηθούν. Το παρόν τεύχος συντάχθηκε µε στόχο την αξιοποίηση των Α.Π.Ε. µε την εγκατάσταση Φ/Β συστηµάτων σε δώµατα και στέγες κτιρίων του ήµου. Η παραπάνω πρωτοβουλία του ήµου γίνεται στο πλαίσιο της Κ.Υ.Α. Υποικ-ΥΠΕΚΑ αριθ /2010 (ΦΕΚ 1577/Β/2010) «Συµπλήρωση του ειδικού προγράµµατος ανάπτυξης Φ/Β συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις», όπου µε βάση τις σχετικές ρυθµίσεις δίδεται η δυνατότητα και σε Ν.Π... να υποβάλλουν αίτηµα προς τη ΕΗ για ένταξη στο ειδικό πρόγραµµα µε την εγκατάσταση και λειτουργία Φ/Β συστηµάτων για διασύνδεση στο δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και για ισχύ έως 10 KWp. Η επιλογή των κτιρίων για την εγκατάσταση Φ/Β συστηµάτων, έγινε µετά από τις σχετικές διαδικασίες καταγραφής και τεχνικής τους αξιολόγησης. Για την τελική επιλογή των κτιρίων και εγκαταστάσεων, εκτιµήθηκε η δυνατότητά τους µε βάση τη θέση τους, το είδος της κατασκευής, το ιδιοκτησιακό καθεστώς κ.λ.π. προκειµένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για την ύπαρξη των βέλτιστων συνθηκών εγκατάστασης και λειτουργίας των αντιστοίχων Φ/Β συστηµάτων. Οι αναφερόµενες στη συνέχεια τεχνικές προδιαγραφές, συνιστούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να έχουν τόσο τα επί µέρους στοιχεία των εγκαταστάσεων (Φ/Β στοιχεία, αντιστροφείς, στηρίγµατα, πλαίσια, καλωδιώσεις, διατάξεις ασφαλείας κ.λ.π.) όσο και οι ίδιες οι εγκαταστάσεις στο σύνολό τους, ώστε να παρέχουν ασφαλείς συνθήκες κατά τη λειτουργία και συντήρησή τους, ενώ παράλληλα θα πρέπει να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για βέλτιστη απόδοση κατά τη διάρκεια της οικονοµικής τους εκµετάλλευσης. Οι απαιτήσεις των παραπάνω προδιαγραφών έχουν τεθεί σύµφωνα µε τους ισχύοντες εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισµούς. Τέλος, για τη σύνταξη των προδιαγραφών έχει ληφθεί υπόψη και η αντίστοιχη πρακτική και εµπειρία, σαν αποτέλεσµα της χρήσης και δοκιµής παρόµοιων εγκαταστάσεων που λειτούργησαν για λογαριασµό κατασκευαστικών οίκων και ερευνητικών κέντρων κατά το πρόσφατο παρελθόν Ισχύοντες κανονισµοί-βοηθήµατα Για την επιλογή και τοποθέτηση της κάθε Φ/Β εγκατάστασης στο σύνολό της (κτίριο και θέση κτιρίου, Φ/Β στοιχεία, αντιστροφείς, πλαίσια, στηρίγµατα, καλωδιώσεις, διατάξεις ασφαλείας κλπ) λαµβάνονται υπόψη οι παρακάτω κανονισµοί: 1. Θεσµικό πλαίσιο και κανονισµοί για τα κτίρια και εγκαταστάσεις σε εντός σχεδίου περιοχές: ΥΑ 12323/ΓΓ175/09: (ΦΕΚ Β 1079/4-6-09: «Ειδικό πρόγραµµα ανάπτυξης Φ/Β συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων». ΥΑ 18513/ (ΦΕΚ 1557/Β/ ): «Συµπλήρωση ειδικού προγράµµατος ανάπτυξης Φ/Β συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις». 3

4 ΥΑ 9154/ : «Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση Φ/Β και ηλιακών συστηµάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια». 2. Κανονισµοί ελέγχου, πιστοποίησης και εγκατάστασης: VDE 0100-Part 520: "Selection and erection of equipment-cable, wires and wiring systems". VDE 0100-Part 712: "Requirements for special installations or locations-pv power supply systems" VDE : "Automatic disconnection device between a generator and the public low-voltage grid". IEC : "Electrical installations of building-part 7-712:Requirements for special installations or locations-solar photovoltaic (PV) power supply system" ΕΛΟΤ HD 384: «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις». ΕΝ : "Electromagnetic Compatibility-Generic emission Standard-Parts 1-2:Residential, Commercial and Light Industry". ΕΛΟΤ ΕΝ 50160: «Χαρακτηριστικά τάσης που παρέχεται από τα δηµόσια δίκτυα διανοµής» ΕΛΟΤ ΕΝ 50164: «Εξαρτήµατα αντικεραυνικής προστασίας (Lighting protection components)». IEC : "Electrical installation of buildings-solar Photovoltaic (PV) Power Supply Systems". ΕΛΟΤ EN : «Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα». IEC EN 61173: "Overvoltage protection for PV power generating systems" IEC EN 61215/2005: "Design qualification and the type approval of PV modules" ή IEC ed 2.0 (2004): "PV Systems-Characteristics of the utility interface". EN-IEC 61646: "Thin-film Terrestrial Photovoltaic (PV) Modules -Design Qualification and Type Approval" ELOT EN 61730: "Low- voltage surge protective devices". IEC 61683: "PV systems-power conditioners-procedure for measuring efficiency". IEC EN 61730: "Photovoltaic (PV) module safety qualifications". IEC 62116: "The procedure of islanding prevention measures for utility interconnected photovoltaic inverters". ΕΛΟΤ ΕΝ 62305: «Αντικεραυνική προστασία-protection against lighting». IEC 62446: "Grid connected PV Systems-Minimum requirements for system documentation, commissioning tests and inspection". ΥΠΕΚΑ/ΚΑΠΕ: «Οδηγίες για την εγκατάσταση Φ/Β Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις». Handbook of Photovoltaic Science and Engineering - A.Luque, S. Hegedus (Wiley 2003). Photovoltaic systems: planning and installing-a guide for installers, architects and engineers.(deutsche Gesellshaft fur Sonnenenergie - Berlin 2008). 4

5 Background Information to the Installers Guide for Small Scale Mains Connected PV. Contractors: BRE EA Technology Halcrows Sundog. Συντοµογραφίες: ΕΗ: ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού DC: Direct Current EN: European Norm ΕΛΟΤ: Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Ε.Ρ.: Εναλλασσόµενο Ρεύµα IEC: International Electrotechnical Commission IP: International Protection Μ/Σ: Μετασχηµατιστής Μ.Τ.: Μέση Τάση Σ.Α.Π.: Σύστηµα Αντικεραυνικής Προστασίας ΣΗΕ: Σ.Ρ.: Φ/Β: Υ.Τ.: Χ.Τ.: VDE: PV Σύστηµα Ηλεκτρικής Ενέργειας Συνεχές Ρεύµα Φωτοβολταϊκό Υψηλή Τάση Χαµηλή Τάση Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik Photo Voltaic 5

6 Ορισµοί βασικών στοιχείων της εγκατάστασης Φ/Β πλαίσιο ή Φ/Β γεννήτρια: Η ενεργή επιφάνεια ενός επί µέρους τµήµατος της εγκατάστασης για τη συλλογή της ηλιακής ακτινοβολίας και µετατροπή της σε ηλεκτρισµό. Αποτελείται από ένα σύνολο κυψελών, ηλεκτρικά συνδεδεµένα µεταξύ τους και τοποθετηµένα σε προστατευτικό µεταλλικό πλαίσιο και περικλείεται από επιφάνειες κατάλληλων υλικών. Μετατροπέας ή Inverter: ιάταξη ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών στοιχείων τοποθετηµένα σε ειδικό κιβώτιο µε στόχο την µετατροπή παραµέτρων του παραγόµενου ηλεκτρικού ρεύµατος έτσι ώστε να είναι συµβατά µε αυτά του δικτύου διανοµής ρεύµατος της ΕΗ. DC Καλώδια: Οι καλωδιώσεις που χρησιµοποιούνται στο τµήµα παραγωγής Συνεχούς ρεύµατος. AC Καλώδια: Οι καλωδιώσεις που χρησιµοποιούνται στο τµήµα µεταφοράς Εναλλασσόµενου ρεύµατος. Κυτία διασύνδεσης: Στεγανές διατάξεις για τη διασύνδεση καλωδίων. Πίνακες: Στεγανά µεταλλικά συνήθως κιβώτια, για την τοποθέτηση και προστασία διατάξεων ελέγχου και προστασίας του συστήµατος. Στηρίγµατα: Σύνολο µεταλλικών στοιχείων σε µορφή πλαισίου για την ενσωµάτωση των Φ/Β πλαισίων σε ενιαίες επιφάνειες και τη στήριξή τους στη στέγη ή το δώµα. Αντίβαρα: Στοιχεία από προκατασκευασµένο οπλισµένο σκυρόδεµα ή µεταλλικά, αναλόγου βάρους και διαστάσεων για τη σταθερή στήριξη των Φ/Β πλαισίων στο δώµα. Φ/Β σύστηµα: Πλήρης και αυτόνοµη µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που είναι εγκατεστηµένη σε δώµα ή στέγη κτιρίου ή εγκατάστασης. ιασυνδεδεµένο Φ/Β Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που είναι σύστηµα: διασυνδεδεµένη µε το δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΗ. Στοιχειοσειρά (string): Σύνολο Φ/Β πλαισίων ηλεκτρικά συνδεδεµένων σε σειρά. Αντικείµενο Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 3 Φ/Β διασυνδεδεµένων συστηµάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις του ήµου Αλεξανδρούπολης, προϋπολογισµού µαζί µε τον Φ.Π.Α. 23%, 6

7 Τα παραπάνω Φ/Β συστήµατα θα λειτουργούν ανεξάρτητα και θα εγκατασταθούν σε κτίρια και εγκαταστάσεις όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί (όλες οι παροχές προς το δίκτυο του διαχειριστή, είναι τριφασικές). α/α ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΧΙΛΗΣ- Ν. ΧΙΛΗ 2 ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΘΕΙΑΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΜΟΥ- ΑΝΘΕΙΑ 3 Β ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΕΡΩΝ- ΦΕΡΕΣ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΕΓΚ/ΣΗΣ* (KWp) ώµα 10 Στέγη 10 Στέγη 10 Στην έννοια της προµήθειας περιλαµβάνονται ο σχεδιασµός της εγκατάστασης για τη µέγιστη απόδοση, η προµήθεια-µεταφορά επί τόπου και συναρµολόγηση των επί µέρους στοιχείων του συστήµατος, οι δοκιµές και θέση σε λειτουργία, η σύνδεση µε την.ε.η. θα γίνει µε ευθύνη του αναδόχου και τα τέλη σύνδεσης βαρύνουν τον ήµο. Ακόµη, στις υποχρεώσεις του προµηθευτή περιλαµβάνεται και η παροχή χρόνου εγγύησης τόσο, για την απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισµού, όσο και η διασφάλιση της ελάχιστης ετήσιας ενεργειακής απόδοσης κάθε συστήµατος χωριστά. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αξιολογήσει µε δική του πρωτοβουλία και ευθύνη τα χαρακτηριστικά στοιχεία της κάθε εγκατάστασης, µε επίσκεψη επί τόπου, ώστε να έχει πλήρη εικόνα του κάθε χώρου όπου θα γίνει η εγκατάσταση των Φ/Β συστηµάτων και να είναι σε θέση να προχωρήσει στο σχεδιασµό του συστήµατος. Η προσφορά θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από ολοκληρωµένη πρόταση για την τελική θέση τοποθέτησης των Φ/Β πλαισίων και του λοιπού εξοπλισµού στις διαθέσιµες επιφάνειες των κτιρίων, µε τις βέλτιστες συνθήκες προσανατολισµού και ηλιοφάνειας, προκειµένου να αξιολογηθεί από την αρµόδια επιτροπή. Η επιλογή των µεγεθών και χαρακτηριστικών των αντιστοίχων στοιχείων της εγκατάστασης, θα πρέπει να είναι απολύτως δικαιολογηµένη και τεχνικά τεκµηριωµένη. Στις υποχρεώσεις του προµηθευτή είναι και η εγκατάσταση του γενικού πίνακα Χ.Τ. στην πλευρά του Ε.Ρ., σε σηµείο που θα υποδειχθεί από την αρµόδια Τεχνική Υπηρεσία του ήµου και σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και τις απαιτήσεις της ΕΗ. Τα βασικά στοιχεία για τη σχεδίαση και επιλογή του κάθε Φ/Β συστήµατος θα είναι: Η µέγιστη δυνατή ονοµαστική ισχύς, µε ανώτερο όριο τα 10 KWp για κάθε ανεξάρτητο σύστηµα. Η βέλτιστη ενεργειακή απόδοση του κάθε συστήµατος. 7

8 Η επιµελής τοποθέτηση - εγκατάσταση του κάθε συστήµατος ώστε να µην προκληθεί καµία ζηµία ή ελάττωµα στη στέγη ή το δώµα του κάθε κτιρίου ή εγκατάστασης. Η τήρηση των υφιστάµενων κανονισµών και νοµοθεσίας ώστε κάθε Φ/Β σύστηµα να είναι από τη µία ασφαλές και λειτουργικό και από την άλλη να µην υπάρξει αλλοίωση της αισθητικής των κτιρίων. Η αποφυγή ανακλάσεων του ηλιακού φωτός από την εγκατάσταση προς τα γειτονικά κτίρια, σε βαθµό που να προκαλούν οχλήσεις στους περίοικους. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, για την περίπτωση της εγκατάστασης Φ/Β συστηµάτων σε δώµατα κτιρίων, τα Φ/Β πλαίσια θα πρέπει να έχουν τον κατάλληλο προσανατολισµό (αζιµούθια γωνία), την ανάλογη κλίση και τη διάταξη στοιχειοσειρών, ώστε µε βάση τις συνθήκες ηλιοφάνειας για την περιοχή, να υπάρξει το βέλτιστο αποτέλεσµα στην τελική απόδοση. Η πρόταση θα συνοδεύεται από τα ανάλογα τεχνικά σχέδια (µονογραµµικό ηλεκτρολογικό σχέδιο, κάτοψη στέγης ή δώµατος µε θέσεις εξοπλισµού και συνδέσεις όπου θα απεικονίζονται και οι οδεύσεις των καλωδιώσεων, τα συστήµατα στήριξης-στερέωσης των Φ/Β πλαισίων που θα χρησιµοποιηθούν), υπογεγραµµένα από µηχανικό ανάλογης ειδικότητας. Τέλος, εφιστάται η προσοχή στην επιλογή του προτεινόµενου εξοπλισµού όπου βασικό στοιχείο αξιολόγησης µε ποινή αποκλεισµού, είναι η απόλυτη συµβατότητα µεταξύ τους ώστε να διασφαλίζονται οι βέλτιστες συνθήκες απόδοσης και η απρόσκοπτη λειτουργία του κάθε συστήµατος. Φωτοβολταϊκά πλαίσια H κατασκευή των Φ/Β πλαισίων θα πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες IEC-EN ή IEC-EN και για την προστασία του οι οδηγίες IEC Class A (µε µόνωση Class II). Τα πλαίσια θα πρέπει να έχουν πιστοποίηση κατά DIN EN ISO Η επιβεβαίωση της συµµόρφωσης σύµφωνα µε τις παραπάνω οδηγίες θα αποδεικνύονται µε τα σχετικά πιστοποιητικά που θα παρέχονται από διαπιστευµένα εργαστήρια. Τα προσφερόµενα Φ/Β πλαίσια θα πρέπει για κάθε κτίριο ή εγκατάσταση να: είναι της ιδίας τεχνολογίας και κατάλληλα για τη διαθέσιµη επιφάνεια. είναι του ιδίου κατασκευαστή. έχουν τις ίδιες εξωτερικές διαστάσεις. έχουν τον ίδιο αριθµό Φ/Β κυψελών και ιδίων διαστάσεων ανά µονάδα επιφάνειας, σε όµοια ηλεκτρική συνδεσµολογία µεταξύ τους (για την περίπτωση Φ/Β πλαισίων επιπέδου τύπου πολυκρυσταλλικού ή µονοκρυσταλλικού πυριτίου). 8

9 ανήκουν στην ίδια σειρά, όπως προκύπτει από την επίσηµη κατηγοριοποίηση του κατασκευαστή. έχουν διαθέσιµα τα κύρια ανταλλακτικά τους στην Ελλάδα τουλάχιστον για τα επόµενα 10 χρόνια. Κάθε Φ/Β πλαίσιο θα πρέπει να φέρει ευανάγνωστη πινακίδα, η οποία θα είναι τοποθετηµένη στην πίσω πλευρά της και θα αναφέρει τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Τύπος και κατασκευαστής, Μέγιστη ονοµαστική ισχύς Τάση στην µέγιστη ονοµαστική ισχύ, Ένταση στη µέγιστη ονοµαστική ισχύ, Ένταση βραχυκύκλωσης, Τάση ανοικτού κυκλώµατος, Αριθµός σειράς παραγωγής (Serial Number), Ο ιεθνής οργανισµός και τα πρότυπα βάσει του οποίου γίνεται η πιστοποίηση του προϊόντος. Οι αποδόσεις των Φ/Β πλαισίων θα πρέπει να αναφέρονται στα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια και να συνοδεύονται από πιστοποιητικό εγκεκριµένου φορέα πιστοποίησης. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε πάνελ, θα προκύπτουν από τα αντίστοιχα φυλλάδια του κατασκευαστή ή από περιγραφή του εγκαταστάτη αν δεν είναι διαθέσιµα και θα περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστο τα εξής µεγέθη: Φυσικά χαρακτηριστικά Βάρος ιαστάσεις Αριθµός, τύπος και διαστάσεις κυψελών, Μέγεθος βιδών στερέωσης Εύρος θερµοκρασίας λειτουργίας (ελάχιστα όρια -15 C και +75 C) Μέγιστη αντοχή σε ανεµοπίεση [αριθµητικά χωρίς σύστηµα στήριξης και safety factor] (min 2kPa) Μέγιστη αντοχή σε χαλαζόπτωση [αριθµητικά χωρίς σύστηµα στήριξης και safety factor] Μέγιστη αντοχή σε υγρασία / χιονόπτωση (min 5kPa) Υλικό πλαισίου (προφίλ ανοδιωµένου αλουµινίου) Υλικό αντανάκλασης Αριθµός και χαρακτηριστικά διόδων bypass (min 3 διόδους) Αριθµός και χαρακτηριστικά κυτίου σύνδεσης (min IP65) Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά Ονοµαστική µέγιστη ισχύς (min. 200 Wp 9

10 Εγγυηµένη ελάχιστη µέγιστη ισχύς (απόκλιση max 10% στα 10 έτη και 20% στα 25 έτη) Απόκλιση από ονοµαστική ισχύ εξόδου (max. ±5%) Ονοµαστική ενεργειακή απόδοση (min. 13,5%) Ονοµαστική τάση ανοιχτού κυκλώµατος Ρεύµα βραχυκυκλώµατος Τάση σηµείου µέγιστης ισχύος Mpp Ρεύµα σηµείου µέγιστης ισχύος Mpp Παράγοντας πλήρωσης (Fill Factor, min. 73%) Μέγιστη επιτρεπτή τάση συστήµατος Συντελεστές θερµοκρασίας Isc, Voc και Pmax Τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα συνοδεύονται απαραιτήτως από: γραφήµατα χαρακτηριστικών καµπυλών τάσης-ισχύος-έντασης για διάφορες στάθµες θερµοκρασίας λειτουργίας (min. 5) και έντασης ηλιακής ακτινοβολίας (min. 5) ακολουθούµενα πρότυπα και πιστοποιήσεις καθώς και από το όνοµα του οργανισµού / φορέα που πιστοποιεί (min. IEC 61215) κλάσεις ηλεκτρικής προστασίας πληροφορίες εγγύησης Ο προµηθευτής θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του και να συµµορφώνεται τουλάχιστον στις παρακάτω απαιτήσεις: Στην εγγύηση καλής λειτουργίας των Φ/Β πλαισίων, το είδος της παρεχόµενης εγγύησης και η χρονική της διάρκεια, η οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 έτη. Στην εγγύηση ελάχιστης ετήσιας απόδοσης (σε KWh/έτος) του συνόλου των 3 κτιρίων και εγκαταστάσεων για διάστηµα 10 ετών. Ο ελάχιστος συντελεστής απόδοσης των Φ/Β πλαισίων και επιπροσθέτως η ανοχή ισχύος που σε σχέση µε την ονοµαστική της τιµή θα πρέπει να έχει µόνο θετική απόκλιση, όπως θα αποδεικνύεται και από το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος. 10

11 Η ηλεκτρολογική σύνδεση του κάθε Φ/Β πλαισίου θα πρέπει να γίνεται µε συνδέσµους, οι οποίοι θα έχουν την προστασία έναντι αντιστροφής πόλων και να είναι ασφαλείς στον χειρισµό τους. Επί πλέον το κάθε Φ/Β πλαίσιο θα πρέπει να διαθέτει στο κυτίο διασύνδεσης που βρίσκεται στην πίσω πλευρά (junction box), τουλάχιστον 3 διόδους παράκαµψης (bypass diode) µε δυνατότητα εύκολης αντικατάστασής τους και ο βαθµός προστασίας να είναι κατηγορίας τουλάχιστον ΙΡ 65. Η µηχανική αντοχή του Φ/Β πλαισίου θα πρέπει να είναι αυξηµένη και σε κάθε περίπτωση ίση ή µεγαλύτερη των Pa για την περίπτωση επιπέδου τύπου, το δε συνολικό βάρος των πλαισίων πλήρως συναρµολογηµένο (συµπεριλαµβανοµένων των βάσεων στήριξης), δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 20 kg/m 2. Στην επίτευξη της µέγιστης απόδοσης σε υψηλές θερµοκρασίες που αποδεικνύεται µε τις επιδόσεις σε συνθήκες NOCT (Normal Operation Cell Temperature), όπως θα αναφέρεται στο τεχνικό φυλλάδιο. Όλα τα τεχνικά φυλλάδια (Data Sheets) όπως και όλα τα υπόλοιπα πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Το εργοστάσιο κατασκευής των Φ/Β πλαισίων θα πρέπει να δηλώνει τον προµηθευτή των Φ/Β κυψελών (cells) ή των αντιστοίχων Φ/Β στοιχείων (αναλόγως του τύπου κατασκευής του Φ/Β στοιχείου) και την χώρα κατασκευής ή σε περίπτωση κατασκευής από το ίδιο, να δηλώνεται σχετικά. Τα πάνελ θα πρέπει στο σύνολό τους να προέρχονται από γνωστό κατασκευαστικό οίκο µε αποδεδειγµένη εµπειρία στην κατασκευή τους και µε οργανωµένη παραγωγική µονάδα. Οι µονάδες παραγωγής των πάνελς θα πρέπει να έχουν πιστοποιήσεις ISO 9001, ISO και ISO και τα πάνελς θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τα IEC και EN Κατά την εκλογή τους θα πρέπει ληφθούν υπ' όψιν οι περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργίας, οι γενικές και ειδικές απαιτήσεις του συστήµατος όσο και οι απαιτήσεις της ΕΗ. Τέλος κατά την τοποθέτηση των Φ/Β πλαισίων στις στέγες και τα δώµατα, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των προβλεπόµενων αποστάσεων ασφαλείας από τα όρια των στεγών και δωµάτων των αντίστοιχων κτιρίων, τόσο για λόγους ασφαλείας, όσο και για αποφυγή προσθέτων καταπονήσεων και θορύβων σε συνθήκες ανέµου µε υψηλές ταχύτητες. Αντιστροφείς ΣΡ/ΕΡ (Inverters) Κάθε εγκατάσταση Φ/Β πλαισίων θα συνδέεται µε έναν (ή περισσότερους) αντιστροφείς που θα ανταποκρίνονται τουλάχιστον στη µέγιστη ισχύ του παραγόµενου Σ.Ρ. (ισχύς εισόδου του αντιστροφέα) µε µέγιστο όριο τα W, 11

12 αναλόγως του µεγέθους της κάθε εγκατάστασης. Η θέση εγκατάστασης του κάθε αντιστροφέα θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να: εµπίπτει στη ζώνη αντικεραυνικής προστασίας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποφεύγεται η επιλογή εσωτερικής επιφάνειας τοίχου που µπορεί να αποτελέσει «οχετό» διέλευσης κεραυνικού φορτίου. είναι προσβάσιµος στο τεχνικό προσωπικό για την παρακολούθηση της λειτουργίας και τη συντήρησή του. απαιτεί µικρή διαδροµή των καλωδιώσεων Σ.Ρ. ώστε να υπάρχουν οι ελάχιστες δυνατές ηλεκτρικές απώλειες και το µικρότερο δυνατό κόστος καλωδιώσεων. είναι κατάλληλος για λειτουργία σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να έχει επαρκή προστασία έναντι καιρικών συνθηκών (θερµοκρασία, υγρασία, σκόνη, ηλιακή ακτινοβολία κλπ) µε κατηγορία προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 54. παρέχει επαρκή ασφάλεια σε τρίτους που θα κυκλοφορούν στο γύρω χώρο. προστατεύεται έναντι φθοράς από τρίτους. έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε ακραίες συνθήκες θερµοκρασίας περιβάλλοντος (µέγιστη-ελάχιστη θερµοκρασία). είναι απόλυτα συµβατός µε τον τύπο των Φ/Β πλαισίων και τα υπόλοιπα στοιχεία της εγκατάστασης. Κάθε αντιστροφέας θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του διαχειριστή του δικτύου ( ΕΗ) ώστε: οι ρυθµίσεις των ορίων τάσης στην έξοδο του αντιστροφέα σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν για την τάση το +15% έως - 20% της ονοµαστικής τάσης (230V). οι ρυθµίσεις των ορίων συχνότητας στην έξοδο του αντιστροφέα θα έχει µέγιστη διακύµανση +/- 0,5 Hz. σε περίπτωση υπέρβασης των πιο πάνω ορίων ο αντιστροφέας θα τίθεται εκτός (αυτόµατη απόζευξη) µε τις ακόλουθες περιοριστικές χρονικές ρυθµίσεις : Θέση εκτός λειτουργίας του αντιστροφέα σε 0,5 δευτερόλεπτα. Επανάζευξη του αντιστροφέα µετά από 3 λεπτά. σε περίπτωση αντιστροφέα χωρίς Μ/Σ σιδήρου θα πρέπει η µέγιστη τιµή εγχεόµενου Σ.Ρ. στο ηλεκτρικό δίκτυο, να είναι µικρότερη του 0.5% της τιµής του ονοµαστικού ρεύµατος εξόδου του µετατροπέα 12

13 Κάθε αντιστροφέας θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από βεβαίωση, ότι διαθέτει προστασία έναντι νησιδοποίησης σύµφωνα µε το πρότυπο VDE ή ισοδύναµης µεθόδου (βεβαίωση τύπου από ανεξάρτητο πιστοποιηµένο εργαστήριο). Γενικά οι προδιαγραφές των αντιστροφέων θα πληρούν υποχρεωτικά όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας σύµφωνα µε τους Ελληνικούς και ιεθνείς κανονισµούς, όπως απαιτούνται. Πέραν των ανωτέρω οι αντιστροφείς θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά και τεχνικά φυλλάδια (Data Sheet), µε τεχνικές λεπτοµέρειες του κατασκευαστικού οίκου και να ανταποκρίνεται µεταξύ άλλων, µε τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: Βαθµός απόδοσης (Ευρωπαϊκός βαθµός απόδοσης) τουλάχιστον 0,95. Να είναι τεχνολογίας πολλαπλών στοιχειοσειρών (multi-string). Να έχουν ενσωµατωµένο διακόπτη απόζευξης DC (κατά DIN-VDE ). υνατότητα συµµετρικής τροφοδοσίας των φάσεων. Γαλβανική Αποµόνωση Εξόδου. Συντελεστή συνολικής αρµονικής παραµόρφωσης <3%, Εύρος λειτουργίας σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος από -20 ο C έως +55 ο C τουλάχιστον. Ειδικότερα σε υψηλές θερµοκρασίες περιβάλλοντος, θα πρέπει να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του µε ανάλογες διατάξεις ελέγχου της θερµοκρασίας (σύστηµα κυκλοφορίας αέρα κλπ). Να διαθέτει ποικίλες επαφές επικοινωνίας (RS232 ή RS485, θύρα USB) µε άλλα συστήµατα παρακολούθησης και ελέγχου της απόδοσης των κρίσιµων παραµέτρων και να είναι συµβατός µε ποικίλα διαγνωστικά συστήµατα. Να έχει πιστοποίηση κατά CE και να αποδεικνύεται ανάλογα. Να έχει προστασία έναντι νησιδοποίησης (islanding), Τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε αντιστροφέα θα προκύπτουν από τα αντίστοιχα φυλλάδια του κατασκευαστή ή από περιγραφή του εγκαταστάτη αν δεν είναι διαθέσιµα τα σχετικά φυλλάδια και θα περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστο τα εξής µεγέθη: Φυσικά χαρακτηριστικά: Βάρος ιαστάσεις Αριθµός και τύπος εξόδων Τύπος περιβλήµατος (κατάλληλο για εξωτερική χρήση) Εύρος θερµοκρασίας λειτουργίας (ελάχιστα όρια -10 οc και +60 Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά 13

14 Ονοµαστική ισχύς εισόδου DC [για το συγκεκριµένο σύστηµα] Μέγιστη επιτρεπόµενη ισχύς εισόδου Μέγιστο ρεύµα εισόδου Εύρος τάσεων εισόδου Κατανάλωση ισχύος Εύρος µέγιστου σηµείου ισχύος Ονοµαστική ισχύς εξόδου Μέγιστη ισχύς εξόδου Εύρος τάσεως εξόδου Τύπος κυµατοµορφής εξόδου Εύρος συχνότητας εξόδου Συντελεστής ισχύος (coscp) Βαθµός απόδοσης Euro (min. 95%) Ολική αρµονική παραµόρφωση ρεύµατος (THD) Σύστηµα επιτήρησης δικτύου Όρια συνθηκών υγρασίας για ασφαλή λειτουργία Τύπος συστήµατος εξαερισµού Βαθµός ηλεκτρικής προστασίας Προστασίες (από βραχυκύκλωµα, από υπερτάσεις, από διαρροή ως προς γη) Εύρος χρόνων διακοπής (θέση εκτός) και επανάζευξης (θέση εντός) [και για DC και για AC] Τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα συνοδεύονται απαραιτήτως από: γραφήµατα απόκρισης του αντιστροφέα ακολουθούµενα πρότυπα και πιστοποιήσεις καθώς και από το όνοµα του οργανισµού / φορέα που πιστοποιεί (min. EN 61000, VDE 0126) 14

15 πληροφορίες σχετικά µε παρεχόµενες ενδείξεις λειτουργίας πληροφορίες εγγύησης πληροφορίες σχετικά µε την προστασία κατά του φαινοµένου της νησιδοποίησης πληροφορίες σχετικά µε την εσωτερική δοµή, λειτουργία και τεχνολογία µετατροπής των χαρακτηριστικών του ρεύµατος Τέλος, οι αντιστροφείς θα πρέπει να συνοδεύονται από πλήρη εγγύηση για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών και επιπροσθέτως ο κατασκευαστικός οίκος θα πρέπει να διαθέτει την δυνατότητα επέκτασης της αυτής εγγύησης για επιπλέον χρόνια. Καλωδιώσεις Γενικά όλα τα καλώδια της εγκατάστασης θα πρέπει να ανταποκριθούν τόσο στις ακραίες καιρικές συνθήκες (θερµοκρασία περιβάλλοντος, υγρασία, υπεριώδης ακτινοβολία, διάβρωση λόγω του περιβάλλοντος λειτουργίας) όσο και στις ακραίες συνθήκες λειτουργίας (υψηλές θερµοκρασίες, υπερτάσεις). Ακόµη θα πρέπει να παρουσιάσουν αντοχή σε µηχανικές καταπονήσεις (κρούση, κάµψη) και σε προσβολή από τα διάφορα τρωκτικά. Τα καλώδια γείωσης όπου προβλέπονται, θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον τις προτεινόµενες από τους ισχύοντες κανονισµούς διατοµές. Ειδικά στις περιπτώσεις των γειώσεων στην πλευρά Σ.Ρ. όπου προβλέπονται από τον κατασκευαστή, η διατοµή των αγωγών γείωσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση ή µεγαλύτερη από την προτεινόµενη. Τέλος τα καλώδια µεταφοράς σηµάτων και δεδοµένων όπου θα χρησιµοποιηθούν, θα πρέπει να οδεύουν µε τέτοιο τρόπο ώστε από τη µία να µην επηρεάζεται αρνητικά η αισθητική του χώρου και από την άλλη να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες, τα τρωκτικά και τις µηχανικές καταπονήσεις. Καλώδια Σ.Ρ. Τα καλώδια θα πρέπει πέραν των γενικών απαιτήσεων να ανταποκρίνονται στα παρακάτω: Να έχουν το ελάχιστο δυνατό µήκος όδευσης µε στόχο τη µείωση των ηλεκτρικών απωλειών. Να είναι κατάλληλα για λειτουργία σε θερµοκρασίες -20 ο C έως +110 ο C. Να είναι ενισχυµένης διπλής µόνωσης ώστε να ικανοποιείται η απαίτηση για προστασία της εγκατάστασης ισοδύναµης µε κατηγορία µόνωσης class II. Να έχουν δοκιµασθεί σε κρουστικές υπερτάσεις 1,8 KV. Να έχουν προστατευτικό µεταλλικό µανδύα για την προστασία τόσο από τα τρωκτικά όσο και από τις υπερτάσεις. 15

16 Η διατοµή των αγωγών θα πρέπει τουλάχιστον να ανταποκρίνεται: Στη µέγιστη αναµενόµενη τιµή της έντασης που διαρρέει το συγκεκριµένο αγωγό καθώς και στη µέγιστη τάση του συστήµατος (θα έχει ληφθεί υπόψη ο συντελεστής ασφαλείας που καλύπτει ειδικές συνθήκες ατµόσφαιρας και ανακλάσεων φωτός). Στη µέγιστη θερµοκρασία πέριξ των Φ/Β πλαισίων και των κυτίων διασύνδεσης (junction boxes) που θα πλησιάζει τους 110 ο C (να ληφθεί υπόψη ο σχετικός συντελεστής διόρθωσης ώστε να µην προκληθεί ζηµία στη µόνωση). Στην αναµενόµενη απώλεια ισχύος λόγω των καλωδιώσεων ώστε να µην υπερβαίνει συνολικά το 1% της ονοµαστικής ισχύος του Φ/Β συστήµατος. Οι συνδέσεις των καλωδίων τόσο µεταξύ τους όσο και µε τους ακροδέκτες των κυτίων διασύνδεσης και των ακροδεκτών των πινάκων, θα πρέπει να γίνονται µε κατάλληλους συνδέσµους ταχείας σύνδεσης και σε κάθε περίπτωση η σύνδεση πρέπει να διασφαλίζει σταθερή και µόνιµη επαφή µεταξύ των διαφορετικών στοιχείων ώστε να εξαλείφεται ο κίνδυνος δηµιουργία σπινθηρισµών ή η αποσύνδεσή τους. Στην περίπτωση που τα κυτία διασύνδεσης είναι ενιαία, θα πρέπει να διαθέτουν ξεχωριστές περιοχές για τα θετικά καλώδια και τα αρνητικά µε ενδιάµεσο µονωτικό διαχωριστικό. Για την αποφυγή υπερτάσεων στο σύστηµα, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε οι οδεύσεις των καλωδιώσεων να µην επιτρέπουν το σχηµατισµό βρόγχων. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι τα καλώδια και των δύο πόλων της κάθε στοιχειοσειράς, να οδεύουν όσο γίνεται παράλληλα. Όταν οι καλωδιώσεις οδεύουν εναέρια, θα πρέπει να γίνεται επαρκής στήριξη ώστε να µην καταπονούνται οι συνδέσεις. Για την περίπτωση της όδευσης επί του δαπέδου θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα για την προστασία από τη φθορά λόγω κυκλοφορίας ανθρώπων ή φορτίων µε την τοποθέτησή τους σε προστατευτικό µεταλλικό σωλήνα γαλβανιζέ. Καλώδια Ε.Ρ. Γενικά οι καλωδιώσεις στην πλευρά του Ε.Ρ. θα πρέπει να ακολουθούν για τη σύνδεση, εγκατάσταση και προστασία τους τις συνήθεις πρακτικές όπως επιβάλλονται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ HD 384: «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις». Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία ώστε οι οδεύσεις των καλωδιώσεων πέραν της προστασίας που θα πρέπει να διασφαλίζουν για το προσωπικό του κτιρίου, δεν θα πρέπει να υποβαθµίζουν και την αισθητική του χώρου. Για τη διασύνδεση του αντιστροφέα µε τον µετρητή ενέργειας θα χρησιµοποιηθεί καλώδιο αναλόγου τύπου και διατοµής τουλάχιστον 5Χ10 mm 2. 16

17 Ηλεκτρικοί πίνακες - Κυτία διασύνδεσης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Οι ηλεκτρικοί πίνακες θα πρέπει να έχουν σχεδιασµό και κατασκευή κατάλληλα για την τοποθέτηση και λειτουργία σε εξωτερικούς χώρους. Για τον λόγο αυτόν η προστασία που θα πρέπει να παρέχεται έναντι των καιρικών συνθηκών (ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία, θερµοκρασία), µηχανικών καταπονήσεων, να είναι επαρκής και να παρέχουν προστασία τουλάχιστον κατηγορίας ΙΡ 54. Η τοποθέτηση των ηλεκτρικών πινάκων θα πρέπει να γίνει σε σηµείο που αφ' ενός να παρέχει ασφάλεια για το προσωπικό του κτιρίου και αφ' εταίρου να προστατεύεται έναντι τρίτων που θα µπορούσαν να προκαλέσουν οιαδήποτε βλάβη ή ζηµία. Οι πίνακες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ανοίγουν µε ειδικό κλειδί και από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. Τέλος εξωτερικά και σε εµφανές σηµείο, θα πρέπει να υπάρχει προειδοποίηση για κίνδυνο ηλεκτροπληξίας σε ανεξίτηλη γραφή, ανθεκτική για τις συνθήκες περιβάλλοντος της περιοχής. Κυτία διασύνδεσης. Τα κυτία διασύνδεσης θα πρέπει να προστατεύονται έναντι των καιρικών συνθηκών (υπεριώδης ακτινοβολία, υγρασία, θερµοκρασία), µηχανικών καταπονήσεων και έναντι τρωκτικών. Θα πρέπει να παρέχουν µόνωση τουλάχιστον αντίστοιχη µε αυτήν της εγκατάστασης που αντιστοιχεί σε κατηγορία µόνωσης ΙΡ 65. Η επιβεβαίωση της συµµόρφωσης σύµφωνα µε τις παραπάνω οδηγίες θα αποδεικνύονται µε τα σχετικά πιστοποιητικά που θα παρέχονται από διαπιστευµένα εργαστήρια. Οι συνδέσεις των καλωδίων στους ακροδέκτες των κυτίων διασύνδεσης, θα πρέπει να γίνονται µε κατάλληλους συνδέσµους ταχείας σύνδεσης και σε κάθε περίπτωση η σύνδεση πρέπει να διασφαλίζει σταθερή και µόνιµη επαφή µεταξύ των διαφορετικών στοιχείων ώστε να εξαλείφεται ο κίνδυνος δηµιουργία σπινθηρισµών ή αποσύνδεσή τους. Τόσο το υλικό κατασκευής των κυτίων όσο και οι µονώσεις τους, θα πρέπει να είναι ανθεκτικά στις ακραίες συνθήκες θερµοκρασίας που µπορεί να αναπτυχθούν γύρω από τα Φ/Β στοιχεία. Στην περίπτωση που τα κυτία διασύνδεσης είναι ενιαία, θα πρέπει να διαθέτουν ξεχωριστές περιοχές για τα θετικά καλώδια και τα αρνητικά µε ενδιάµεσο µονωτικό διαχωριστικό. Τέλος για λόγους ασφαλείας, κάθε κυτίο διασύνδεσης θα πρέπει να φέρει προειδοποιητική σήµανση µε ανεξίτηλη γραφή ανθεκτική για τις συνθήκες περιβάλλοντος της περιοχής, που να ενηµερώνει ότι οι ενεργές συνδέσεις και επαφές στο εσωτερικό του παραµένουν ενεργές και µετά την αποµόνωση των Φ/Β πλαισίων από τον µετατροπέα. Ηλεκτρικοί διακόπτες. ιακόπτες Σ.Ρ. Οι διακόπτες στην πλευρά του Σ.Ρ. θα πρέπει να αποµονώνει τον αντιστροφέα από τη Φ/Β συστοιχία (-ες). Ο διακόπτης λόγω της φύσης λειτουργίας του συστήµατος (η πλευρά του Σ.Ρ. θεωρείται ότι είναι µόνιµα υπό τάση) θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αποµόνωσης-αποκατάστασης ροής ηλεκτρικού ρεύµατος υπό φορτίο, να είναι ειδικά σχεδιασµένος για συνεχές ρεύµα και να έχει τη δυνατότητα αποµόνωσης και των δύο πόλων του Σ.Ρ. Οι θέσεις «ΑΝΟΙΚΤΟ»-«ΚΛΕΙΣΤΟ» θα πρέπει να είναι ευκρινείς και ευανάγνωστες για τους χρήστες. 17

18 ιακόπτες Ε.Ρ. Η πλευρά διακοπτών και λοιπών εξαρτηµάτων ελέγχου ηλεκτρικού ρεύµατος στον πίνακα Ε.Ρ θα πρέπει να ακολουθήσει τις συνήθεις πρακτικές που απορρέουν από τον κανονισµό HD384. Συστήµατα στήριξης Φ/Β πλαισίων Η έδραση των Φ/Β πλαισίων επί των επιφανειών των κτιρίων, θα γίνεται πάνω σε πρόσθετη ειδική µεταλλική κατασκευή (βάσεις και οδηγοί-ράγες των Φ/Β πλαισίων). Ο προµηθευτής οφείλει να έχει ελέγξει προηγούµενα µε βάση τα χαρακτηριστικά του συστήµατος που προσφέρει, την αντοχή της κατασκευής σε όλες τις ακραίες συνθήκες καταπόνησης που ισχύουν για την περιοχή. Για το λόγο αυτόν θα πρέπει να πιστοποιείται µε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά αποδεκτού οίκου ότι εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του συστήµατος στήριξης και σε ακραίες συνθήκες ανέµου, χιονόπτωσης, σεισµού και θερµοκρασιακών µεταβολών, χωρίς κίνδυνο για τις γύρω κατασκευές και τους περιοίκους. Ακόµη ο προµηθευτής έχει την ευθύνη πρόσθετης ενίσχυσης σε σηµεία του ξύλινου σκελετού στεγών (κεραµοσκεπές) όταν κρίνει ότι η στατική επάρκεια µετά την εγκατάσταση θα είναι οριακή. Τα υλικά στήριξης θα πρέπει να έχουν συµβατότητα µε τα λοιπά στοιχεία του συνόλου του εξοπλισµού. Ο τρόπος στήριξης των Φ/Β πλαισίων στις ράγες θα πρέπει να είναι σύµφωνος µε τις προδιαγραφές των συγκεκριµένων Φ/Β πλαισίων και επί πλέον οι διαστάσεις των πλαισίων να είναι ίσες (ή µικρότερες) αυτών που έχουν ληφθεί υπόψη για την έκδοση του πιστοποιητικού στατικής επάρκειας. Το υλικό κατασκευής του συστήµατος στήριξης θα είναι εξ' ολοκλήρου από ανοδιωµένο αλουµίνιο ή άλλης αντίστοιχης ποιότητας και προστασίας υλικό και θα συνοδεύονται από τα σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας. Για τη συγκράτηση των Φ/Β πλαισίων επί των ραγών, εκτός των κατάλληλων σφιγκτήρων από αλουµίνιο, οι υπόλοιπες συνδέσεις στήριξης, όπως βίδες, παξιµάδια, αγκύρια κ.λ.π. θα είναι απαραίτητα από ανοξείδωτο χάλυβα. Για την περίπτωση τοποθέτησης συστηµάτων στήριξης Φ/Β πλαισίων σε κεραµοσκεπές, η τοποθέτηση των ειδικών βάσεων µεταξύ των κεραµιδιών θα πρέπει να γίνει µε τέτοιο τρόπο, ώστε στο τέλος να επιτυγχάνεται απόλυτη στεγανότητα έναντι βροχής και υγρασίας γενικότερα (στην περίπτωση ενδεχόµενης πλύσης των Φ/Β πλαισίων µε εκτόξευση δέσµης νερού) και να αποφευχθεί πρόκληση οποιασδήποτε ζηµίας στα κεραµίδια. Επισηµαίνεται ότι οποιαδήποτε ζηµία ή βλάβη στην κεραµοσκεπή, θα αποκατασταθεί µε δαπάνη του ιδίου του προµηθευτή. Ακόµη η τοποθέτηση του συστήµατος στήριξης θα πρέπει να γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε το επίπεδο της πίσω πλευράς των Φ/Β πλαισίων να απέχει τουλάχιστον 7 εκ. από το επίπεδο της κεραµοσκεπής (αυτό θα διασφαλίζει τον 18

19 απαραίτητο αερισµό και την παρεµπόδιση συσσώρευσης φύλλων δένδρων και λοιπών στερεών σε µικρό διάκενο). Για την περίπτωση τοποθέτησης συστηµάτων στήριξης Φ/Β πλαισίων σε δώµατα και εφόσον η στήριξη των βάσεων γίνει απ' ευθείας στην πλάκα του οπλισµένου σκυροδέµατος µε αγκύρια, οι κοχλίες αγκύρωσης δεν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να τραυµατίσουν τη µόνωση. Προς τούτο θα πρέπει ο προµηθευτής να αναφέρει σχετικά στην προσφορά του τον τρόπο διασφάλισης και για τη συνέχεια τόσο της στεγανότητας όσο και της ενδεχόµενης θερµοµόνωσης. Τέλος για την περίπτωση τοποθέτησης συστηµάτων στήριξης Φ/Β πλαισίων σε µεταλλικές στέγες, οι εργασίες τοποθέτησης θα πρέπει να διασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα µε τη παρεµβολή σχετικών παρεµβυσµάτων ανάµεσα στη στέγη και τη βάση, ώστε η στεγανοποίηση να διασφαλίζεται και στις ακραίες καιρικές συνθήκες (υπεριώδης ακτινοβολία, θερµοκρασία µεταλλικών στοιχείων άνω των 50 ο C). Ο προµηθευτής θα πρέπει να αναφέρει γραπτά το χρονικό διάστηµα για το οποίο προσφέρει την εγγύηση καλής λειτουργίας για το σύνολο της εγκατάστασης στήριξης η οποία δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη των 5 ετών. Προστασία εγκατάστασης από υπερτάσεις- Αντικεραυνική προστασία Προστασία από υπερτάσεις. Κάθε εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος, θα πρέπει να προστατεύεται από υπερτάσεις. Για το λόγο αυτόν θα πρέπει να αποφεύγεται η δηµιουργία βρόγχων κατά την όδευση των καλωδιώσεων Σ.Ρ. µε την όσο το δυνατόν παράλληλη πορεία των καλωδίων των δύο πόλων. Ακόµη τόσο οι συνδέσεις των καλωδίων µεταξύ τους όσο και οι συνδέσεις στα κυτία διασύνδεσης θα πρέπει να γίνονται µε τρόπο σταθερό ώστε να αποφευχθεί η δηµιουργία σπινθηρισµών και επί πλέον να γίνεται ασφαλής αποµόνωση των ακροδεκτών των δύο πόλων. Τέλος η επιλογή του κατάλληλου τύπου και της κατάλληλης διατοµής των καλωδίων µε διαστασιολόγηση σε ακραίες συνθήκες θερµοκρασίας, θα διασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήµατος. Προς τούτο θα πρέπει ο προµηθευτής να αιτιολογήσει την επιλογή του τύπου και της διατοµής των καλωδίων µε πιστοποίηση από µηχανικό κατάλληλης ειδικότητας. Οι διαδικασίες προστασίας και οι αντίστοιχες διατάξεις, θα πρέπει να ακολουθήσουν κατ' αρχήν τα ισχύοντα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ Αντικεραυνική προστασία. Ο προµηθευτής θα πρέπει να εγκαταστήσει σε κάθε κτίριο αντικεραυνική προστασία και να περιγράψει τον τρόπο προστασίας του συνόλου της Φ/Β εγκατάστασης καθώς και µεµονωµένων στοιχείων αυτής, σε περίπτωση που το κτίριο ή η εγκατάσταση θα δεχθεί κεραυνικό πλήγµα. Ο σχεδιασµός και η εγκατάσταση συστηµάτων αντικεραυνικής προστασίας καθώς και η επιλογή των αντιστοίχων υλικών και εξαρτηµάτων, θα πρέπει να ακολουθήσει τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 62305: «Αντικεραυνική προστασία» και ΕΛΟΤ ΕΝ 50164: «Εξαρτήµατα αντικεραυνικής προστασίας». 19

20 Για την προστασία από άµεσο κεραυνικό πλήγµα όλων των κτιρίων µε τα εγκατεστηµένα φ/β συστήµατα επί δώµατος και στέγης, από κεραυνικά πλήγµατα µε αλεξικέραυνο ακίδας (µη ραδιενεργού) εκποµπής πρώιµου οχετού (Early Streamer Emission), Παράλληλα µε την εξωτερική κεραυνική κάλυψη, επιβάλλεται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 62305, η προστασία των εντός του κτιρίου, ανθρώπων και εξοπλισµού από τις δευτερογενείς επιδράσεις του κεραυνού µε την εσωτερική κεραυνική κάλυψη. Η προστασία αυτή σύµφωνα µε τα Πρότυπα επιτυγχάνεται µε ισοδυναµικές συνδέσεις µέσω γεφυρώσεων των εσωτερικών µεταλλικών εγκαταστάσεων όπως µηχανήµατα, δίκτυα ύδρευσης, θέρµανσης κτλ και των ηλεκτρικών - ηλεκτρονικών συστηµάτων µέσω ειδικών συσκευών περιορισµού κεραυνικών υπερτάσεων. Να παραδοθούν Πιστοποιητικό δοκιµών κεφαλής από το φορέα LCIE. Πιστοποιητικό δοκιµών κεφαλής από το φορέα BSI. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Ισχύοντα Πρότυπα Κατά την µελέτη ελήφθησαν υπόψη τα κάτωθι Πρότυπα : 1.1 Σχεδιασµού συστήµατος - Γαλλικό πρότυπο NF C "Protection of Structures and open areas against lightning using Early Streamer Emission air terminals'' το οποίο εµπεριέχει και την "εκτίµηση κινδύνου κεραυνοπληξίας (Risk assessment)''. 1.2 Υλικών Κεφαλή αλεξικέραυνου εκποµπής πρώιµου οχετού (Early Streamer Emission) (µη ραδιενεργό) - Γαλλικό πρότυπο NF C "Protection of Structures and open areas against lightning using Early Streamer Emission air terminals" Λοιπά εξαρτήµατα : - Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN : Lightning Protection Components (LPC), Part 1 : Requirements for connection components. 20

21 - Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN : Lightning Protection Components (LPC), Part 2 : Requirements for conductors, and earth electrodes. - Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN : Surge protective devices connected to low voltage power distribution systems, Part 11: Performance requirements and testing methods 1.3 Στάθµη προστασίας Η ανάγκη εγκατάστασης Αντικεραυνικής Προστασίας µιας κατασκευής, προκύπτει κατόπιν εκτίµησης του κινδύνου που διατρέχει να δεχθεί άµεσο κεραυνικό πλήγµα, και υπολογίζεται σύµφωνα µε το Γαλλικό Πρότυπο NF C Ταυτόχρονα προσδιορίζεται η απαιτούµενη στάθµη προστασίας βάση της οποίας σχεδιάζεται η Αντικεραυνική Προστασία. Στο παραπάνω Πρότυπο δίδοντας δεδοµένα όπως, τη χρήση της κατασκευής, τις διαστάσεις της, την γεωγραφική της θέση κ.λ.π και λαµβάνοντας διάφορες παραµέτρους βαρύτητας από αντίστοιχους πίνακες, τεκµηριώνεται αντικειµενικά η τελική απόφαση εγκατάστασης Αντικεραυνικής Προστασίας. Αφού έχουµε κατατάξει την υποψήφια κατασκευή σε κάποια εκ των Σταθµών Προστασίας ξεκινώντας από την πιο αυστηρή ( Ι ) και καταλήγοντας στην πιο χαλαρή ( III ) προβαίνουµε στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση της Αντικεραυνικής Προστασίας σύµφωνα µε το Πρότυπο NF C Στη συγκεκριµένη το επίπεδο προστασίας που χρησιµοποιήθηκε είναι η στάθµη III που αντιστοιχεί σε αποτελεσµατικότητα έως 80%, σύµφωνα µε το πρότυπο NF C Κεφαλή αλεξικέραυνου Για τη σύλληψη τυχών κεραυνών εντός του προστατευόµενου χώρου, εγκαθίσταται επί ιστού, κεφαλή αλεξικέραυνου εκποµπής πρώιµου οχετού. Με βάση την ανωτέρω στάθµη προστασίας, τα γεωµετρικά δεδοµένα της υπό προστασία κατασκευής, την υψοµετρική διαφορά που απαιτείται, επιλέγονται βάση του Πίνακα 1, για κάθε κτίριο: 1.5 Ιστός Προκειµένου να επιτύχει το αλεξικέραυνο την απαιτούµενη ακτίνα προστασίας, η ακίδα της κεφαλής θα τοποθετηθεί σε κατάλληλο ύψος από το σηµείο έδρασης του ιστού. Το ύψος του ιστού καθορίζεται από τα ύψη των υπό προστασία κτισµάτων και κατασκευών και του ύψους του στελέχους της κεφαλής αλεξικέραυνου εκποµπής πρώιµου οχετού, έτσι ώστε η υψοµετρική διαφορά κάθε προστατευόµενου κτίσµατος ως προς την ακίδα του αλεξικέραυνου να ικανοποιεί τις ελάχιστες αποστάσεις R p του Πίνακα 1 της απαιτούµενης Στάθµης Προστασίας. Πίνακας 1 21

22 Στάθµη προστασίας I Στάθµη προστασίας II Στάθµη προστασίας III 98% 95% 80% h(m) Rp(m) Οι ακτίνες προστασίας που δίδονται στον Πίνακα 1 ορίζονται από το Γαλλικό Πρότυπο NF C Ο ιστός θα είναι χαλύβδινος, σωληνωτός, τηλεσκοπικός, εν θερµώ επιψευδαργυρωµένος, φλαντζωτού τύπου και κατακλινόµενος. Στην περίπτωση ιστού εδραζόµενου στο έδαφος, για την πάκτωση του, θα κατασκευαστεί βάση από σκυρόδεµα εντός ορύγµατος διαστάσεων περίπου 2,5m µήκους, 1m πλάτους και 1,5m βάθους εντός των οποίων θα τοποθετηθεί σωλήνας ανάκλησης - κατάκλισης, ώστε να είναι δυνατή η ανάκληση - κατάκλιση του ιστού χωρίς να απαιτείται γερανός. 1.6 Αγωγοί καθόδου Για την όδευση του κεραυνικού ρεύµατος από την κεφαλή του αλεξικέραυνου στο σύστηµα γείωσης, θα τοποθετηθούν δύο αγωγοί καθόδου. Οι αγωγοί καθόδου θα αποτελούνται εν µέρει από τον ιστό στήριξης του αλεξικεραύνου και χάλκινο αγωγό διαµέτρου Φ8 mm, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ηλεκτρική συνέχεια της καθόδου. 1.7 Συστήµατα γείωσης Για το διασκορπισµό του κεραυνικού ρεύµατος στο έδαφος σύµφωνα µε τα παραπάνω Πρότυπα, θα κατασκευαστούν δύο συστήµατα γείωσης (ένα για κάθε κάθοδο) µε τιµή αντίστασης µικρότερης των 10Ω. Στις περιπτώσεις που η ειδική αντίσταση του εδάφους είναι µεγάλη και αν δεν επιτευχθεί η επιθυµητή αντίσταση από το προβλεπόµενο µήκος γειωτή η γείωση θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ENV , στο οποίο προβλέπεται µήκος γειωτή εξαρτώµενο από την ειδική αντίσταση του 22

23 εδάφους και της απαιτούµενης στάθµης προστασίας που έχει προκύψει από την εκτίµηση κινδύνου κεραυνοπληξίας, όπως φαίνεται από την σχετική γραφική παράσταση (Σχήµα 1). Ελάχιστο µήκος L1 οριζόντιων ηλεκτροδίων γείωσης, ανάλογα µε τη στάθµη προστασίας και την ειδική αντίσταση του εδάφους, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1197/2002. Οι στάθµες προστασίας III και IV είναι ανεξάρτητες από την ειδική αντίσταση του εδάφους. Για τα κατακόρυφα ηλεκτρόδια το ελάχιστο µήκος γειωτή είναι 0,5L1. Για την προστασία του γειωτή από φθορές που πιθανό να υποστεί κατά τη διάρκεια των εκσκαφές για την εγκατάσταση άλλων υπόγειων εγκαταστάσεων, θα τοποθετηθούν ειδικές πινακίδες σήµανσης. Τα συστήµατα γείωσης θα κατασκευασθούν ως κάτωθι: Σύστηµα Γείωσης µε Κατακόρυφα Ραβδοειδή Ηλεκτρόδια Σε κάθε σύστηµα γείωσης θα τοποθετηθούν έξι (6) ραβδοειδή ηλεκτρόδια, διαστάσεων Φ14x1500mm, κατασκευασµένα από χαλύβδινο πυρήνα επιχαλκωµένο ηλεκτρολυτικά, µε πάχος επιχάλκωσης τουλάχιστον 250µm. ΙΙ. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ Α. Κεφαλή αλεξικέραυνου εκποµπής πρώιµου οχετού Η κεφαλή αλεξικέραυνου εκποµπής πρώιµου οχετού θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα κάτωθι : Να κατασκευάζεται σύµφωνα µε το γαλλικό Πρότυπο NF C "Protection of Structures and open areas against lightning using Early Streamer Emission air terminals". Και ειδικότερα η ακτίνα προστασίας του αλεξικέραυνου πρέπει να έχει προσδιοριστεί µε βάσει τα οριζόµενα από το Πρότυπο NF C : α) Με εργαστηριακές µετρήσεις της παραµέτρου Τ* σύµφωνα µε την και το APPENDIX C του ανωτέρω προτύπου. * Τ : Ο ταχύτερος χρόνος απόκρισης συγκριτικά µε την µία απλή ακίδα Franklin, στοιχείο που καθορίζει την ακτίνα προστασίας του αλεξικέραυνου. β) Με υπολογισµούς σύµφωνα µε την και το APPENDIX A του ανωτέρω προτύπου. Η αξιοπιστία των αποτελεσµάτων των εργαστηριακών µετρήσεων του Τ θα αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό που θα έχει εκδοθεί από επίσηµο (Κρατικό) φορέα 23

24 (BSI ή TUV ή VDE ή LCIE ή ΕΛΟΤ), στο οποίο θα επιβεβαιώνεται η πραγµατοποίηση των εργαστηριακών µετρήσεων σύµφωνα µε το Γαλλικό Πρότυπο NFC και θα αναφέρονται οι τιµές Τ που µετρήθηκαν, καθώς και το εργαστήριο που πραγµατοποιήθηκαν οι εργαστηριακές δοκιµές. Ο τρόπος λειτουργίας του αλεξικέραυνου εκποµπής πρώιµου οχετού πρέπει να στηρίζεται σε «high pulse voltage emission with frequency». Το αλεξικέραυνο θα πρέπει να είναι αυτόνοµη µονάδα και για τη λειτουργία του να εκµεταλλεύεται την ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου που αναπτύσσεται στην ατµόσφαιρα κατά τη φάση δηµιουργίας της καταιγίδας. Η ακίδα σύλληψης καθώς και το στέλεχος στήριξης της κεφαλής θα πρέπει να είναι full stainless steel προκειµένου να επιτυγχάνεται η µικρότερη δυνατή διάβρωση. Το αλεξικέραυνο θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά τα οποία θα αποδεικνύουν ότι : α) Ελέγχθηκε το όριο αντοχής της τάσης µόνωσης των ηλεκτρονικών κυκλωµάτων της κεφαλής µε δύο διαφορετικούς τύπους δοκιµών : οκιµή µε τάση εφαρµογής τουλάχιστον 24kV και ακόλουθο Ρεύµα τουλάχιστον 500Α οκιµή µε ρεύµα εφαρµογής τουλάχιστον 10kA σε κυµατοµορφή 8/20KS και ακόλουθη τάση τουλάχιστον 24kV β) Πραγµατοποιήθηκαν δοκιµές λειτουργίας της γεννήτριας σηµάτων του αλεξικέραυνου, µε την επιβολή συνεχούς τάσης από πηγή υψηλής εσωτερικής σύνθετης αντίστασης, αντιπροσωπευτικής του ηλεκτρικού πεδίου που αναπτύσσεται στην ατµόσφαιρα κατά τη φάση δηµιουργίας της καταιγίδας. Β. Λοιπά υλικά Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του συστήµατος γείωσης καθώς και όλα τα εξαρτήµατα από τα οποία θα αποτελείται η κάθοδος του αλεξικεραύνου θα πρέπει να είναι εργαστηριακά δοκιµασµένα σύµφωνα µε : Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN : Lightning Protection Components (LPC), Part 1 : Requirements for connection components. (Απαιτήσεις για εξαρτήµατα σύνδεσης) Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN : Lightning Protection Components (LPC), Part 2 : Requirements for conductors, and earth electrodes. (Απαιτήσεις για αγωγούς και ηλεκτρόδια γείωσης). Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN : Surge protective devices connected to low voltage power distribution systems, Part 11: Performance requirements and testing methods 24

25 Αλεξικέραυνο Εκποµπής Πρώιµου Οχετού εδραζόµενο επί ιστού οροφής Αλεξικέραυνο εκποµπής πρώιµου οχετού (µη ραδιενεργό),. Το αλεξικέραυνο θα είναι πιστοποιηµένο κατά το Γαλλικό Πρότυπο NF C , σε επίσηµο διαπιστευµένο ή κρατικό εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Στο δελτίο αποτελεσµάτων των δοκιµών θα αναφέρεται ο χρόνος απόκρισης ( Τ) της κεφαλής, βάση του οποίου θα αποδεικνύεται η ακτίνα προστασίας (Rp) της κεφαλής, σύµφωνα µε την του Γαλλικού Προτύπου NF C και της εκτιµηθείσας στάθµης προστασίας της υπό προστασίας κατασκευής. Το αλεξικέραυνο εκποµπής πρώιµου οχετού θα τοποθετηθεί σε ιστό εδραζόµενου επί οροφής, ύψους h=4-6m, από σωλήνα άνευ ραφής (MANNESSMANN), µονοκόµµατου ή φλαντζωτού τύπου, εν θερµώ επιψευδαργυρωµένο, κατακλινόµενο. Ο ιστός θα συνοδεύεται από τα κατάλληλα µικρουλικά που απαιτούνται για την σωστή συναρµολόγηση και σταθερότητά του. Η σύνδεση του αλεξικεραύνου εκποµπής πρώιµου οχετού µε τον ιστό θα πραγµατοποιηθεί µέσω χάλκινου µονόκλωνου αγωγού Φ8ηΊΓη, χάλκινου διπλού σφιγκτήρα και επαφής INOX. Ο αγωγός καθόδου θα καταλήγει σε σύστηµα γείωσης αποτελούµενο από οκτώ (8) ραβδοειδή ηλεκτρόδια, διαστάσεων Φ14χ1500ΓΠΓη, κατασκευασµένο από χαλύβδινο πυρήνα επιχαλκωµένο ηλεκτρολυτικά, µε πάχος επιχάλκωσης τουλάχιστον 250µΓΠ. Τα ηλεκτρόδια γείωσης και τα υλικά σύνδεσης του αλεξικεραύνου εκποµπής πρώϊµου οχετού µε τον ιστό οροφής θα είναι Εργαστηριακά οκιµασµένα σύµφωνα µε την σειρά των Ελληνικών Προτύπων ΕΛΟΤ EN X και θα συνοδεύονται µε δελτίο αποτελεσµάτων δοκιµών. Αναλυτικότερα : Οι σφιγκτήρες θα είναι εργαστηριακά δοκιµασµένα σύµφωνα µε Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ , µε κεραυνικό ρεύµα 100kA κυµατοµορφής 1 0/350KS (Heavy Type). - Οι αγωγοί και οι γειωτές θα είναι εργαστηριακά δοκιµασµένοι σύµφωνα µε Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Λοιπά στοιχεία Μέτρα ασφαλείας Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος στη λήψη και πιστή τήρηση όλων των προβλεποµένων µέτρων ασφαλείας τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου όσο και κατά το στάδιο λειτουργίας του στις παρακάτω περιπτώσεις: Εγκαταστάσεις Η τοποθέτηση του εξοπλισµού και σύνδεση των επί µέρους στοιχείων θα πρέπει να γίνει µε τρόπο ώστε να µην προκληθούν ζηµίες στα δοµικά στοιχεία των κτιρίων και τα στοιχεία του εξοπλισµού. Επίσης θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση της µόνωσης τόσο των στεγών όσο και των δωµάτων των κτιρίων. Στην περίπτωση κυκλοφορίας τεχνικού 25

26 προσωπικού σε κεραµοσκεπές, θα πρέπει να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των κεραµικών στοιχείων και να αποφευχθεί η µετατόπισή τους. Όπου προβλέπονται γειώσεις εξοπλισµού, θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν καλώδια ανάλογης µορφής και διατοµής µε αυτές που προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισµούς. Η εγκατάσταση των συστηµάτων γείωσης θα πρέπει να γίνει µε τέτοιον τρόπο ώστε να µην προκληθούν ζηµίες στα δοµικά στοιχεία του κτιρίου και να µη διαταραχθεί η αισθητική εικόνα του κτιρίου. Προσωπικό ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Καθώς τα Φ/Β πλαίσια θεωρούνται ότι βρίσκονται υπό συνεχή τάση κατά τη διάρκεια της ηµέρας, είναι πολύ σηµαντικό να τηρούνται οι προβλεπόµενες διαδικασίες εγκατάστασης των στοιχείων του συνόλου µε τη σειρά που γενικά προτείνεται και από τους κατασκευαστές Φ/Β πλαισίων (τα Φ/Β πλαίσια εγκαθίστανται στο τελευταίο στάδιο). Ωστόσο σε κάθε περίπτωση, ο προµηθευτής θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευµένο προσωπικό που θα καθοδηγεί την οµάδα εγκατάστασης και θα επιβλέπει την τήρηση των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας. Το προσωπικό εγκατάστασης των Φ/Β συστηµάτων θα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε όλα τα απαραίτητα γενικά και ατοµικά µέσα προστασίας (φόρµες εργασίας, γάντια, υποδήµατα, κράνη, εργαλεία µε τις απαραίτητες µονώσεις για εργασία σε καλώδια και ακροδέκτες υπό τάση κλπ). Ο προµηθευτής προ της έναρξης των εργασιών σε κάθε κτίριο οφείλει να υποβάλει στον επιβλέποντα µηχανικό του ήµου κατάσταση µε το προσωπικό, τις ειδικότητες, τον υπεύθυνο της οµάδας και τα µέσα ατοµικής προστασίας που διαθέτουν. Ακόµη ο προµηθευτής θα πρέπει να καταθέσει ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν ληφθεί και θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας τόσο για το προσωπικό όσο και για τους εργαζοµένους στο συγκεκριµένο κτίριο. Τέλος είναι ιδιαίτερα σηµαντικό η τήρηση σχολαστικών µέτρων ασφαλείας κατά τη µεταφορά και τοποθέτηση του εξοπλισµού στα κτίρια καθώς κατά τις εργάσιµες ώρες και ηµέρες σε όλα τα κτίρια κυκλοφορούν εργαζόµενοι, για τα δε σχολικά συγκροτήµατα βρίσκονται µαθητές για όλη τη σχολική περίοδο. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει πλήρως το κάθε σύστηµα, να το λειτουργήσει επιτυχώς και να επιδείξει στο αρµόδιο τεχνικό προσωπικό του ήµου όλες τις δυνατότητες και λειτουργίες του κάθε συστήµατος. Ακόµη στις υποχρεώσεις του προµηθευτή είναι η εκπαίδευση του αρµοδίου τεχνικού προσωπικού του ήµου στο σύνολο των αντικειµένων που αφορούν στην οµαλή λειτουργία του συστήµατος, την τήρηση των προβλεποµένων µέτρων ασφαλείας και 26

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β διασυνδεδεµένων συστηµάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑριθμΠρωτ. Αριθμός μελέτης: 36/2011 ΜΕΛΕΤΗ. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0. Προϋπολογισμού 1.093.383,90 συμπεριλαμβανομενου του φπα 23%

ΑριθμΠρωτ. Αριθμός μελέτης: 36/2011 ΜΕΛΕΤΗ. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0. Προϋπολογισμού 1.093.383,90 συμπεριλαμβανομενου του φπα 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β διασυνδεδεμένων συστημάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 87 /2012 Αρ. Πρωτ.:74715 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ

Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΗΣ Π. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΗ / ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Εισαγωγή 1. Γενικότητες 2. Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Προστασία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων που Εξυπηρετούν Οικιακούς Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Προστασία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων που Εξυπηρετούν Οικιακούς Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας Χρήσιμες Πληροφορίες για την Προστασία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων που Εξυπηρετούν Οικιακούς Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας Το ενημερωτικό αυτό έντυπο έχει ετοιμαστεί από το εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSMxx-21-BS / SSMxx-21-BS-JP είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΗ/Περιοχή. Ηµεροµηνία παραλαβής αίτησης:. (συµπληρώνεται από την Περιοχή ΕΗ) Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήµατος ισχύος 10 kwp στο ίκτυο ΧΤ (στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Ιανουάριος 2011 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ΕΗ όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΣ Ιούλιος 2006 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΖΕΥΞΕΩΣ 150 KV ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΡΕΣΥΧΝΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ Αυτή εδώ η προδιαγραφή καλύπτει τα ονοµαστικά χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Προµήθεια Σηµατοδοτών για : «Συντήρηση και επισκευή Σηµατοδοτών Πινακίδων VMS

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι και επανέλεγχοι ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με την νέα ΥΔΕ, μετρήσεις ΕΗΕ σύμφωνα με ΕΛΟΤ HD 384 & KEHE

Έλεγχοι και επανέλεγχοι ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με την νέα ΥΔΕ, μετρήσεις ΕΗΕ σύμφωνα με ΕΛΟΤ HD 384 & KEHE Έλεγχοι και επανέλεγχοι ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με την νέα ΥΔΕ, μετρήσεις ΕΗΕ σύμφωνα με ΕΛΟΤ HD 384 & KEHE Εισαγωγή Καλωσόρισμα Να ευχαριστήσουμε - Όλους εσάς που σήμερα είστε κοντά μας - Τους διοργανωτές

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Βασικότερα τμήματα ενός Φ/Β συστήματος Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-135/5. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kv ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-135/5. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kv ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ -1- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Ιούνιος 2013 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kv ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων.

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Fronius IG Plus Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Μέγιστη απόδοση. Σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Ο πρώτος μετατροπέας πολλαπλών λειτουργιών. Αξιόπιστος και με μέγιστη σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2007 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήματος από Αυτοπαραγωγό με Ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο ΧΤ (Net metering) Στοιχεία του Αυτοπαραγωγού

Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήματος από Αυτοπαραγωγό με Ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο ΧΤ (Net metering) Στοιχεία του Αυτοπαραγωγού Περιοχή... Αριθ.Πρωτ.: Ημερομηνία: Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήματος από Αυτοπαραγωγό με Ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο ΧΤ (Net metering) Στοιχεία του Αυτοπαραγωγού Ιδιότητα του αυτοπαραγωγού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΡΩΜΝΣ ΛΥΣΙΣ ΙΩΣΣ ΚΙ ΝΤΙΚΡΥΝΙΚΣ ΠΡΟΣΤΣΙΣ Φ/ ΣΥΣΤΜΤΩΝ ενικά Τα τελευταία χρόνια οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βρίσκονται σε διαρκή ανάπτυξη και ειδικότερα τα φωτοβολταϊκά (Φ/) συστήματα, με αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-134/3

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-134/3 -1- ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ TRANSMISSION NEW PROJECTS DEPARTMENT ATHENS - GREECE Μάρτιος 2006 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-134/3 ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 20 kv ΟΞΕΙ ΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΙΑΚΕΝΑ I. ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα προδιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Παραγωγής µαζί µε την Αίτηση Σύνδεσης Απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61400-21

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ε. Πυργιώτη Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι το σύνολο των εγκατεστημένων στοιχείων που λειτουργικά συμβάλλουν στη χρησιμοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα

Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Business Unit: CON No of Pages: 6 Authors: AR Use: External Info Date: 01/03/2007 Τηλ.: 210 6545340, Fax: 210 6545342 email: info@abele.gr - www.abele.gr

Διαβάστε περισσότερα

MainTech Υπηρεσίες Κατασκευής και Συντήρησης Φωτοβολταϊκά έργα Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας

MainTech Υπηρεσίες Κατασκευής και Συντήρησης Φωτοβολταϊκά έργα Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας MainTech Υπηρεσίες Κατασκευής και Συντήρησης Φωτοβολταϊκά έργα Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ A/A ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΔΕΗ/Περιοχή Αρ. Αίτησης: Ημερομηνία: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Στοιχεία Παραγωγού Όνομα/επωνυμία ενδιαφερόμενου φυσικού/νομικού προσώπου Κατοικία/έδρα ενδιαφερομένου

Διαβάστε περισσότερα

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com τεχνικοί όροι Γενικές παρατηρήσεις Οι οδηγίες συναρμολόγησης απευθύνονται στο εξειδικευμένο προσωπικό μίας εταιρίας εγκαταστάσεων. Εδώ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης

ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης ΔΕΗ ΑΕ/ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης ΕΝΤΑΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑΔΙΚΤΥΑΤΗΣΔΕΗΑΕ Γιακουμάκη Ευαγγελία ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΗ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Π. Τ. Α. Η. Α. Ε. Ο. Τ. Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (UPS) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Δ. Ε. Π. Τ. Α. Η. Α. Ε. Ο. Τ. Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (UPS) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Δ. Ε. Π. Τ. Α. Η. Α. Ε. Ο. Τ. Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (UPS) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Οδοί: Πλαστήρα, Γιαννίκου, Σπιναλόγκας και Ρωμανού Τ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΜ/ΤΜΟ Μάιος 2007 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV (Απόδοση του αγγλικού κειµένου στα ελληνικά) I. ΘΕΜΑ Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της.ε.η.

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες που παρέχει η Κρητική Ενεργειακή με μορφή συμβολαίων συντήρησης μετά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων

Υπηρεσίες που παρέχει η Κρητική Ενεργειακή με μορφή συμβολαίων συντήρησης μετά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων Υπηρεσίες που παρέχει η Κρητική Ενεργειακή με μορφή συμβολαίων συντήρησης μετά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων Σκοπός του παρόντος είναι η ενημέρωση επενδυτών φ/β συστημάτων, σχετικά με τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικοί μετατροπείς. Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park. Oι τρεις σωματοφύλακες. Χωρίς μετασχηματιστή Για μέγιστες αποδόσεις

Κεντρικοί μετατροπείς. Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park. Oι τρεις σωματοφύλακες. Χωρίς μετασχηματιστή Για μέγιστες αποδόσεις Κεντρικοί μετατροπείς Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park Oι τρεις σωματοφύλακες Χωρίς μετασχηματιστή Για μέγιστες αποδόσεις Κεντρικοί μετατροπείς Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park Οι κεντρικοί

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Υ/Σ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ A.M. : 134 / 2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ: 7.000,00 (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: 02.30.7331.007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2610 432243, e-mail: info@energy-greece.gr - web: www.energy-greece.com

Τηλ.: 2610 432243, e-mail: info@energy-greece.gr - web: www.energy-greece.com Σχεδίαση, πώληση και εγκατάσταση μονοφασικού συστήματος αυτόνομης ηλεκτροδότησης, από ανανεώσιμες πηγές ονομαστικής ισχύος 7kW (inverter), συνεργαζόμενο και υποβοηθούμενο από Η/Ζ (γεννήτρια). Προς: Υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E - mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2 2. Γερμανία, Ρυθμίσεις χώρας 4 3. Γαλλία 8 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 L00410594-01_27 1 1. Ρυθμίσεις ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΞΗΣ ΜΕ PANEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β PANELS ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 1461 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά

Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά με τα SUNNY MINI CENTRAL 9000TL/10000TL/11000TL Περιεχόμενα Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με μετατροπείς χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Σπουδαστές : Μανώλης Καμβύσης, Γιάννης Κυριαζής Επιβλέπων καθηγητής : Περιεχόμενα 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

PLANS - MATERIALS AND INSTALLATIONS OF AUTOMATIONS AND TELECOMMUNICATIONS FOR ENERGY APPLICATIONS ADAMSNET ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

PLANS - MATERIALS AND INSTALLATIONS OF AUTOMATIONS AND TELECOMMUNICATIONS FOR ENERGY APPLICATIONS ADAMSNET ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ADAMSNET ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΡΟΓΧΟΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΩΝ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΗΣ Έλεγχος οικονοµικών µεγεθών Έλεγχος µελέτης και δοµής συστήµατος Στατικός - υναµικός έλεγχος Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ηράκλειο 18 / 06 / 2015 Προµήθεια µπαταριών οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ρ. Γεώργιος Μπαµόπουλος, Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Εργαστηρίων ΕΛΟΤ Ηµερίδα ΥΠΑΝ: «Ασφαλής ιάθεση Ηλεκτρικών Χριστουγεννιάτικων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-52/9 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 157,5kV, 12,5MVAR, 16MVAR, 18MVAR, 20MVAR, 25MVAR

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-52/9 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 157,5kV, 12,5MVAR, 16MVAR, 18MVAR, 20MVAR, 25MVAR ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Μάρτιος 2012 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-52/9 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 157,5kV, 12,5MVAR, 16MVAR,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Κτιριακές εγκαταστάσεις για κατοικία ή στέγαση

Διαβάστε περισσότερα

Smart connections. Τεχνικα Χαρακτηριστικα. PIKO 4.2 Τριφασικος Αντιστροφεας KOSTAL

Smart connections. Τεχνικα Χαρακτηριστικα. PIKO 4.2 Τριφασικος Αντιστροφεας KOSTAL Smart connections. Τεχνικα Χαρακτηριστικα PIKO 4.2 Τριφασικος Αντιστροφεας KOSTAL Αντιστροφεας PIKO 4.2 Τριφασική τροφοδοσία για αποφυγή ασυμμετριών τάσης Μετατροπή χωρίς μετασχηματιστή Δυνατότητα παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12 -1- ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12 ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΛΩ ΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 20kV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (XLPE) I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 37/2010 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Έργο: «Αγορά θερµοκηπίου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ.: 41 / 67502 2013 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αχαρνών 464 & Αγ.Αναργύρων Νέα Χαλκηδόνα, ΤΚ 14343 Τηλ. : 210-25 89 917 εσ. 201 Fax : 210 25 89 915 e-mail : texniki@neahalkidona.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Διαμόρφωση ηλιακού φωτιστικού δρόμου Ένα αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντομο λεξικό όρων ηλιακής ενέργειας ZEBRA Σύστημα στερέωσης φωτοβολταϊκών πάνελ - Τα πλεονεκτήματα με μιά ματιά 8-9 Σύνδεσμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. [ATLAS T50 solar tracker]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. [ATLAS T50 solar tracker] ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ [ATLAS T50 solar tracker] Τεχνική περιγραφή T50 Greek Revision A-05 10-AUG-2010 Κύρια Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Πρωτοποριακή Σχεδίαση Στιβαρό χωροδικτύωμα για μηδενικές ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ο υπό προµήθεια εξοπλισµός και λογισµικό περιλαµβάνουν: α. Φωτοβολταϊκό σύστηµα [είδος 1] Τα χαρακτηριστικά (προδιαγραφές) κάθε

Διαβάστε περισσότερα

/ Μέγιστη ευελιξία για τις εφαρμογές του αύριο. / SuperFlex Design. / Dynamic Peak Manager

/ Μέγιστη ευελιξία για τις εφαρμογές του αύριο. / SuperFlex Design. / Dynamic Peak Manager / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging FRONIUS SYMO / Μέγιστη ευελιξία για τις εφαρμογές του αύριο. N W E S / Δυνατότητα αντικα- / Τεχνολογία τάστασης επιμέρους SnapINverter εξαρτημάτων /

Διαβάστε περισσότερα

Πως εξασφαλίζεται η προστασία ατόµων µε τοελοτhd 384

Πως εξασφαλίζεται η προστασία ατόµων µε τοελοτhd 384 Πως εξασφαλίζεται η προστασία ατόµων µε τοελοτhd 384 Εισηγητής: ρ. Νικόλαος Κόκκινος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Περιεχόµενα παρουσίασης Σύντοµο ιστορικόελεμκοαβεεκαιησυµβολή της ανάπτυξη ΕΛΟΤ HD 384 ΚΕΗΕ Θεµελιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση Φ/Β Συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις

Οδηγίες για την εγκατάσταση Φ/Β Συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγίες για την εγκατάσταση Φ/Β Συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 Τμήμα Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Διεσπαρμένης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα»

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Ν. Δρόσος Διευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Δικτύου (ΔΔΔ) Διοργανωτής:

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτης προστασίας αγωγών:

Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διαστασιολόγηση των κατάλληλων διακοπτών προστασίας αγωγών για μετατροπείς υπό ειδικές συνθήκες Περιεχόμενα Η επιλογή του σωστού διακόπτη προστασίας αγωγών εξαρτάται από διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας "ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ- " με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 13/05/2013 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 5294 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Αντικατάσταση αφαιρεθέντων αγωγών αντικεραυνικής προστασίας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Αντικείµενο της Προµήθειας. Ενδεικτικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Αντικείµενο της Προµήθειας. Ενδεικτικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΗΣΕΙΣ Ο ΩΝ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια κάδων απορριµµάτων 2010 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προµήθεια κάδων απορριµµάτων για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Τίτλος : ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Τίτλος : ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Τίτλος : ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 40.000,00 euro (με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Connected to the Sun ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΔΥΟ ΑΞΟΝΩΝ

Connected to the Sun ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΔΥΟ ΑΞΟΝΩΝ Connected to the Sun ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΔΥΟ ΑΞΟΝΩΝ 20 χρόνια εγγύηση Όραμά μας στη Mechatron είναι να βρισκόμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις της τεχνολογίας, ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Σεπτέμβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι όψεις του Δημαρχείου Αργυρούπολης επί της οδού Κύπρου 68 χρήζουν άμεσης επισκευής (αποκατάσταση επιχρισμάτων και ελαιοχρωματισμοί). Το μόνιμο προσωπικό του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΓΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΧΘΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ;

ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΓΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΧΘΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ; ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΓΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΧΘΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ; ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΓΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΧΘΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ; ΕΡΕΥΝΑ Μια μεγάλη έρευνα της ΕΛΕΜΚΟ για το ηλεκτρόδιο γείωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ. η παρούσα τεχνική περιγραφή εκπονήθηκε από τον: Παναγιώτη Πιττά

ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ. η παρούσα τεχνική περιγραφή εκπονήθηκε από τον: Παναγιώτη Πιττά Αθήνα, Mάιος 2010 ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Ο Δ Η Γ Ο Σ Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ Το παρόν είναι εγχειρίδιο και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τους ισχύοντες κανονισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β. OZAT CFV10 ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ ή 7,69 kg/h σε 10% κ.β. ΑΠΟ ΟΞΥΓΟΝΟ OZONIA DEGREMONT TECHNOLOGIES AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη 55133-1 - ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός της Ποιότητας στα Φωτοβολταϊκά

Ορισμός της Ποιότητας στα Φωτοβολταϊκά PV Technology, University of Cyprus Ορισμός της Ποιότητας στα Φωτοβολταϊκά Δρ Γιώργος Μακρίδης Πανεπιστήμιο Κύπρου, Εργαστήριο ΦΒ Τεχνολογίας 1 PV Technology, University of Cyprus Περιεχόμενα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» TEXNOOIKONOMIKH ΜΕΛΕΤΗ Για την καλύτερη κατανόηση της οικονοµικότητας και της απόδοσης µιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, θα παρουσιαστεί µία τεχνοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα Επενδύοντας σε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα διασυνδεδεμένο με το ηλεκτρικό δίκτυο εξασφαλίζετε σταθερή πηγή εσόδων πωλώντας το παραγόμενο ρεύμα στη ΔΕΗ. Η εταιρεία μας,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

SolarMax, σειρά P. Το αχτύπητο πακέτο για ιδιωτικά φωτοβολταϊκά συστήματα

SolarMax, σειρά P. Το αχτύπητο πακέτο για ιδιωτικά φωτοβολταϊκά συστήματα SolarMax, σειρά P Το αχτύπητο πακέτο για ιδιωτικά φωτοβολταϊκά συστήματα Η ασφαλής λύση για το μέλλον Οι απαιτήσεις σε ιδιωτικές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις κατά τα τελευταία χρόνια αυξήθηκαν κατακόρυφα.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα & Ανάπτυξη ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Έρευνα & Ανάπτυξη ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Date: 2/2/6 Doc. n SDT13A1EL Rev. 1 5/6/12 Page 1 of 26 Date: 2/2/6 Doc. n. SDT13A1EL Rev. 1 5/6/12 Page 2 of 26 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Γενικές πληροφορίες... 3 1.1 Γενική περιγραφή... 3 1.2 Αναφορές...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΣ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΑΝΕΜΟΣ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Η AIR-SUN A.E.B.E δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό και Ηλιακό δυναμικό και επεκτείνεται στο χώρο των ενεργειακών και περιβαλλοντικών τεχνολογιών γενικότερα. Το

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ ΤΕ ΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ ΤΕ ΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ ΤΕ ΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 20 Σωληνώσεις - Καλωδιώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 01 Σωληνώσεις & Μέσα Ανάρτησης 06 Κανάλια Καλωδίων Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4 3.1. Στήριξη υλικών 4 3.2. Επεκτασιµότητα 4 3.3. Εξαερισµός 4 3.4. Προστασία από είσοδο σκόνης ή άλλων αντικειµένων

Διαβάστε περισσότερα

Σήµανση. Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1

Σήµανση. Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1 Σήµανση Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1 Η προβλεπόµενη µεταβατική περίοδος θα διαρκέσει µέχρι 1η Φεβρουαρίου 2009, όπου η σήµανση θα γίνει πλέον υποχρεωτική για τα κουφώµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία έναντι υπερτάσεων (αντικεραυνικά)

Προστασία έναντι υπερτάσεων (αντικεραυνικά) Προστασία έναντι υπερτάσεων (αντικεραυνικά) Agenda Επιλογή της βέλτιστης αντικεραυνικής προστασίας. Εγκατάσταση αντικεραυνικών. Επιλογή της βέλτιστης προστασίας για το αντικεραυνικό. Κανόνες εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικοί inverters SINVERT PVS Series

Κεντρικοί inverters SINVERT PVS Series Κεντρικοί inverters SINVERT PVS Series Ιστορική αναδρομή 1950 s Η Siemens πρώτη αναπτύσσει τεχνολογία παραγωγής με βάση το πυρίτιο 1980 s Εμπορική διάθεση των Φ/Β πλαισίων και inverter Siemens PV 1987

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ.Μ: Π 123/2014 ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα