ΜΑΚΑΛΝΩ ΜΕ ΧΕΛΛΕΟΑΝΑΓΝΩΣΘ ΚΑΛ ΝΟΘΜΑΤΛΚΘ ONLINE ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟ ΛΟΓΛΣΜΛΚΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΚΑΛΝΩ ΜΕ ΧΕΛΛΕΟΑΝΑΓΝΩΣΘ ΚΑΛ ΝΟΘΜΑΤΛΚΘ ONLINE ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟ ΛΟΓΛΣΜΛΚΟ"

Transcript

1 ΜΑΚΑΛΝΩ ΜΕ ΧΕΛΛΕΟΑΝΑΓΝΩΣΘ ΚΑΛ ΝΟΘΜΑΤΛΚΘ ONLINE ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟ ΛΟΓΛΣΜΛΚΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ Χαράλαμποσ Αλατηιάσ, Πλθροφορικόσ, ΠΕ19 Ανίτα Μακαρϊνα, Φιλόλογοσ, ΠΕ02 Θεόφιλοσ Τςανακτςίδησ, Λογοθεραπευτήσ, ΠΕ21 ΣΧΟΛΕΛΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΑΕ ΚΩΦΩΝ & ΒΑΡΘΚΟΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘ, 25/8/2015

2 1. υνοπτικι περιγραφι τθσ ανοιχτισ εκπαιδευτικισ πρακτικισ χεδίαςθ και Ανάπτυξθ προςβάςιμου online εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ το οποίο απευκφνεται ςε ζνα διευρυμζνο ςφνολο ανκρϊπων, είτε ζχουν προβλιματα ακοισ είτε όχι. Τθν πλιρθ ζκδοςθ του λογιςμικοφ, θ οποία ςυνεχϊσ κα εμπλουτίηεται ωσ προσ το περιεχόμενο, κα τθ βρείτε ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου. Κατά τθν υλοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ αναπτφχκθκε ψθφιακό εκπαιδευτικό υλικό και αξιοποιικθκε ςτθ διδακτικι πρακτικι τόςο εντόσ όςο και εκτόσ τάξθσ. Θ εκπαιδευτικι αυτι πρακτικι πραγματοποιικθκε ςε δφο ςχολικά ζτθ, λόγο του πολφ μεγάλου όγκου εργαςιϊν που ζπρεπε να πραγματοποιθκοφν τόςο από πλευράσ υλοποίθςθσ του λογιςμικοφ (δθμιουργία κϊδικα), όςο και από πλευράσ δθμιουργίασ και ενςωμάτωςθσ του πολυμεςικοφ υλικοφ, ενϊ ςυγχρόνωσ ςυνδυάςτθκε με 2 ερευνθτικζσ εργαςίεσ μία για κάκε ςχολικό ζτοσ. Ραράλλθλα τα χαρακτθριςτικά, οι δυνατότθτεσ και θ λειτουργία του, παρουςιάςτθκε ςε μεγάλο αρικμό ςχολείων, εκπαιδευτικϊν κακϊσ και ςτθ Διεκνι Κοινότθτα Εκπαίδευςθσ Κωφϊν, μζςω του 22 ου Διεκνοφσ Συνεδρίου Εκπαίδευςθ Κωφϊν (ICED 2015) με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ του ευρφτερου κοινοφ. Για τθν προςκικθ λζξεων και πολυμεςικοφ υλικοφ ςτθν εφαρμογι εμπλζκονται όλοι οι μακθτζσ του ςχολείου, ςε διακεματικό πλαίςιο διδαςκαλίασ των μακθμάτων τθσ πλθροφορικισ, με το μάκθμα τθσ νεοελλθνικισ γλϊςςασ και του μακιματοσ τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ. Θ ςυγκεκριμζνθ εκπαιδευτικι πρακτικι ζχει δφο ςτόχουσ : 1. τθν δθμιουργία ενόσ online εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ που δίνει τθν δυνατότθτα ςε κάκε ενδιαφερόμενο να εμπλουτίςει το λεξιλόγιό του με ποικίλουσ τρόπουσ (εικόνα ιχο κείμενο νοθματικι - χειλεοανάγνωςθ). Το λογιςμικό αυτό κα φανεί ιδιαίτερα χριςιμο : α. ςε παιδιά προςχολικισ θλικίασ για τον εμπλουτιςμό του λεξιλογίου τουσ, β. ςε παιδιά τθσ Α και Β Δθμοτικοφ, βοθκϊντασ τα ςτθ διαδικαςία ανάγνωςθσ και ορκογραφίασ, γ. ςε κωφά και βαρικοα παιδιά διότι ςτο λογιςμικό αυτό ενςωματϊνεται θ απόδοςθ των λζξεων ςε νοθματικι και χειλεοανάγνωςθ, κακϊσ και δ. ςε αυτοφσ που ενδιαφζρονται να μάκουν νοθματικι. Σελίδα 2 από 23

3 2. Ο δεφτεροσ ςτόχοσ είναι θ δθμιουργία ενόσ πλαιςίου μζςα ςτο οποίο κα δίνεται θ δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ κινιτρων μάκθςθσ των μακθτϊν του ςχολείου κατά τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία των μακθμάτων τθσ πλθροφορικισ. Αυτό επιτυγχάνεται με τθν εμπλοκι των μακθτϊν ςτθν παραγωγι του πολυμεςικοφ υλικοφ του λογιςμικοφ, είτε με ανάκεςθ εργαςιϊν ςτο ςπίτι, είτε κατά τθ διδακτικι πράξθ. Για τθν παραγωγι του πολυμεςικοφ υλικοφ εμπλζκονται όλοι οι μακθτζσ του Γυμναςίου και Λυκείου Κωφϊν & Βαρθκόων Κεςςαλονίκθσ ανάλογα με τθν τάξθ, τισ δυνατότθτεσ και τισ ικανότθτεσ του κάκε μακθτι, μιασ και αναφερόμαςτε ςε παιδιά με αναπθρία. Το υλικό τθσ εφαρμογισ κα εμπλουτίηεται κάκε χρόνο. Το Λογιςμικό αποτελείται από δφο μζρθ. α. Online Πολυμεςικό Λεξικό το οποίο για τθν παρουςίαςθ τθσ κάκε λζξθσ ςυνδυάηει : 1. εικόνα, 2. ιχο, 3. κείμενο, 4. μθχανιςμό για φωνολογικό ςυλλαβιςμό των λζξεων, 5. video με Ελλθνικι Νοθματικι Γλϊςςα, 6. video με τθν ςωςτι άρκρωςθ τθσ λζξθσ από λογοκεραπευτι για εξάςκθςθ ςε χειλεοανάγνωςθ. β. Quiz Γνϊςεων 6 διαφορετικϊν τφπων για πρακτικι εξάςκθςθ και αυτοαξιολόξθςθ. Τα Quiz Γνϊςεων είναι ερωτιςεισ που ςυνδυάηουν: 1. Εικόνα με Λζξεισ. 2. Νοθματικι με Λζξεισ. 3. Χειλεοανάγνωςθ με Λζξεισ. 4. Εικόνεσ με Ιχο και Νοθματικι. 5. Ιχο με Λζξεισ. 6. Αναγραμματιςμό λζξεων για εξάςκθςθ ςε ορκογραφία. Μζχρι τϊρα ζχουν ενςωματωκεί λζξεισ. Σελίδα 3 από 23

4 2. χεδιαςμόσ τθσ ανοιχτισ εκπαιδευτικισ πρακτικισ 2.1 τοιχεία ςχεδιαςμοφ Θ ανάρτθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εκπαιδευτικισ πρακτικισ ςτο φωτόδεντρο γίνεται ςτοχεφοντασ περιςςότερο ςτθν παρουςίαςθ των δράςεων (διδακτικϊν παιδαγωγικϊν εξωδιδακτικϊν βιωματικϊν κοινωνικϊν) που πλαιςίωςαν τθν υλοποίθςθ και προϊκθςθ του καινοτόμου εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ, το οποίο παράχκθκε ωσ τελικό προϊόν και είναι ςτθ διάκεςθ των ςυναδζλφων εκπαιδευτικϊν και του ευρφτερου κοινωνικοφ ςυνόλου, ϊςτε να το χρθςιμοποιιςουν ανάλογα με τισ ανάγκεσ τουσ και όχι τόςο για να αποτελζςει ζνα ςενάριο διδαςκαλίασ κάποιασ κεματικισ ενότθτασ, το οποίο εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να ςυμβεί για τουσ ακόλουκουσ λόγουσ : 1. θ πρακτικι αυτι ολοκλθρϊκθκε ςε δφο ςχολικζσ περιόδουσ. 2. Συνδυάηει δφο ερευνθτικζσ εργαςίεσ διάρκειασ ενόσ τετραμινου θ κάκε μία, ϊςτε οι μακθτζσ του ςχολείου να αντιλθφκοφν το κεωρθτικό επιςτθμονικό υπόβακρο ςχετικά με : α. τθν χριςθ πολυμεςικϊν εφαρμογϊν ςτθν υποςτιριξθ ατόμων με προβλιματα ακοισ (Project ) και β. τον ςχεδιαςμό διδακτικϊν εκπαιδευτικϊν εφαρμογϊν, τθν κατθγοριοποίθςθ και τθν εκπαιδευτικι τουσ αξία (Project ). 3. Για τθν προςκικθ πολυμεςικοφ υλικοφ δοφλεψαν ανάλογα με τθν τάξθ και τισ δυνατότθτζσ τουσ (λόγω αναπθρίασ), μακθτζσ από όλεσ τισ τάξεισ του Γυμναςίου και του Λυκείου. 4. Υπιρξε από τθν πλευρά του κακθγθτι πλθροφορικισ παραγωγι λογιςμικοφ το οποίο απαιτεί εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ προγραμματιςμοφ ςε γλϊςςα ActionScript 3.0, ϊςτε να υπάρχει θ δυνατότθτα το λογιςμικό να τρζχει online μζςω ιςτοςελίδασ, κακιςτϊντασ το προςβάςιμο ςτο ευρφ κοινό. Ραρόλα αυτά κα παρουςιαςτοφν παρακάτω τα ςτάδια και οι δράςεισ τθσ εκπαιδευτικισ πρακτικισ από όλεσ τισ πλευρζσ (Υλοποίθςθ Λογιςμικοφ, Χριςθ του Εκπαιδευτικοφ Λογιςμικοφ και Ζρευνα αποτελεςμάτων, Λογοκεραπευτικι Χριςθ του Εκπαιδευτικοφ Λογιςμικοφ), ϊςτε να φτάςουμε ςτο τελικό προϊόν. Σελίδα 4 από 23

5 1 θ Φάςθ : Τλοποίθςθ Λογιςμικοφ Αϋ τάδιο - 1 θσ Φάςθσ Στο 1 ο τετράμθνο του ςχολικοφ ζτουσ ςτο πλαίςιο του μακιματοσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ μακθτζσ τθσ Β Λυκείου ερεφνθςαν και υλοποίθςαν εργαςία ςχετικι με τθν χριςθ πολυμεςικϊν εφαρμογϊν ςτθν υποςτιριξθ ατόμων με προβλιματα ακοισ. Με βάςθ τθν ζρευνα αυτι υλοποιικθκε το ςυγκεκριμζνο εκπαιδευτικό λογιςμικό. Βϋ τάδιο - 1 θσ Φάςθσ Καταμεριςμόσ του ςυνόλου των λζξεων που πρόκειται να ενςωματωκοφν ςτο λογιςμικό ςτισ ομάδεσ των μακθτϊν. Γϋ τάδιο - 1 θσ Φάςθσ Δθμιουργία βίντεο εςτιαςμζνο ςτο ςτόμα του λογοκεραπευτι του ςχολείου για τθν ςωςτι άρκρωςθ τθσ κάκε λζξθσ. Δϋ τάδιο - 1 θσ Φάςθσ Επεξεργαςία πολυμεςικοφ υλικοφ. Εϋ τάδιο - 1 θσ Φάςθσ Ενςωμάτωςθ πολυμεςικοφ υλικοφ ςτο λογιςμικό. Σϋ τάδιο - 1 θσ Φάςθσ Ζλεγχοσ τθσ ορκισ λειτουργίασ τθσ εφαρμογισ. 2 θ Φάςθ : Ζρευνα αποτελεςμάτων τθσ Χριςθσ του Εκπαιδευτικοφ Λογιςμικοφ Θ φιλόλογοσ του ςχολείου κ. Ανίτα Μακαρϊνα ςυμπεριζλαβε τθν χριςθ τθ ςυγκεκριμζνθσ εκπαιδευτικισ εφαρμογισ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία του μακιματοσ τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ και πραγματοποίθςε ζρευνα για τα αποτελζςματα που προκφπτουν από τθν χριςθ του ςυγκεκριμζνου λογιςμικοφ ςε ςχζςθ με τθν χριςθ ενόσ τυπικοφ λεξικοφ νεοελλθνικισ γλϊςςασ, ςφμφωνα με τθν διαδικαςία Hamilton (2012). Σελίδα 5 από 23

6 3 θ Φάςθ : Λογοκεραπευτικι Χριςθ του Εκπαιδευτικοφ Λογιςμικοφ Ο λογοκεραπευτισ του ςχολείου κ. Κεόφιλοσ Τςανακτςίδθσ, δοκίμαςε πιλοτικά το εκπαιδευτικό λογιςμικό με ςτόχο να χρθςιμοποιθκεί και για λογοκεραπευτικι παρζμβαςθ, προςβλζποντασ ςτθν περαιτζρω εξάςκθςθ των κωφϊν και βαρικοων μακθτϊν του ςχολείου ςτον προφορικό και γραπτό τρόπο επικοινωνίασ. 2.2 Διδακτικοί ςτόχοι Για τον λόγο ότι ςε αυτι τθν διαδικαςία ςυμμετζχουν κωφοί και βαρικοοι μακθτζσ όλων των τάξεων Γυμναςίου και Λυκείου και γενικότερα υπάρχει μεγάλθ ανομοιογζνεια ςτο ςφνολό τουσ (εφροσ θλικιϊν 12 ζωσ 22 χρονϊν, διαφορετικζσ περιπτϊςεισ αναπθρίασ ανάλογα με τα υπολείμματα ακοισ, εάν ζχουν κοχλιακό εμφφτευμα, ακουςτικά ι τίποτε από τα δφο), οι διδακτικοί ςτόχοι κα αναφερκοφν ςυνολικά και όχι κατά τάξθ ι κατά περίπτωςθ. Κατά τθν Τλοποίθςθ λογιςμικοφ προςκικθ πολυμεςικοφ υλικοφ Οι διδακτικοί ςτόχοι είναι να δοκεί θ δυνατότθτα ςτουσ εμπλεκόμενουσ μακθτζσ : να ςυνεργάηονται και να ςυμμετζχουν ενεργά ςτο πλαίςιο ενόσ πολφπλοκου και ςφνκετου project λαμβάνοντασ ρόλουσ και πρωτοβουλίεσ, να καλλιεργθκεί θ ομαδοςυνεργατικότθτα, να καλλιεργθκεί αίςκθμα αλλθλεγγφθσ και εκελοντιςμοφ, να βρίςκονται αντιμζτωποι με προβλιματα και να προτείνουν λφςεισ, να αναδείξουν τισ ικανότθτζσ τουσ και ενιςχφςουν τθσ αυτοεκτίμθςισ τουσ μζςα από τθν ολοκλιρωςθ του ζργου τουσ, να προβάλουν, να παρουςιάηουν και να επικοινωνοφν το παραγόμενο μακθςιακό υλικό πζρα από τα όρια του ςχολείου, είτε μζςω τθσ παρουςίαςισ του ςε μακθτικά ςυνζδρια πλθροφορικισ, είτε με τθν παρουςίαςι του ςε μακθτζσ άλλων ςχολείων. να επιτευχκεί κοινωνικι ζνταξθ των μακθτϊν ερχόμενοι ςε επαφι και επικοινωνία με ακοφοντεσ μακθτζσ άλλων ςχολείων, να αξιολογοφν, να αςκοφν και να δζχονται δθμιουργικι κριτικι τόςο ςτθν ομάδα ςτθν οποία ςυμμετζχει όςο και ςτισ υπόλοιπεσ ομάδεσ, με βάςθ τον ςεβαςμό προσ τουσ ςυμμακθτζσ του. Αντιςτοίχωσ οι μακθςιακοί ςτόχοι είναι : για τουσ μικρότερουσ μακθτζσ να αναηθτοφν πλθροφορίεσ και να πλοθγοφνται ςτο διαδίκτυο, να αποκθκεφουν εικόνεσ, να πλθκτρολογοφν και να κάνουν ορκογραφικό ζλεγχο λακϊν ςτον κειμενογράφο, Σελίδα 6 από 23

7 να αρχειοκετοφν εικόνεσ και να μετονομάηουν αρχεία, να κάνουν λιψθ φωτογραφιϊν και βίντεο και να αποκθκεφουν αρχεία από κάρτεσ μνιμθσ. για μεγαλφτερουσ μακθτζσ : να μάκουν τα χαρακτθριςτικά εικόνων και βίντεο (μζγεκοσ, ανάλυςθ, διαςτάςεισ, κωδικοποίθςθ, τφποσ αρχείων) να επεξεργάηονται εικόνεσ και βίντεο, να μετονομάηουν μαηικά μεγάλο αρικμό αρχείων, να ανεβάηουν και να ενςωματϊνουν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ εφαρμογισ το παραγόμενο πολυμεςικό υλικό, να αντιλθφκοφν τθν ζννοια τθσ δομισ δεδομζνων και να αντιλθφκοφν τθν ζννοια και τα χαρακτθριςτικά των εκπαιδευτικϊν εφαρμογϊν. Από τθν Χριςθ του Εκπαιδευτικοφ Λογιςμικοφ τόχοσ του ςυγκεκριμζνου εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ είναι να παρζχει ςτουσ χριςτεσ τθν δυνατότθτα να εξαςκοφνται ακόμθ και από το ςπίτι τουσ, με ποικίλουσ τρόπουσ ςε ζνα μεγάλο ςφνολο λζξεων δίνοντάσ τουσ τθν δυνατότθτα : να εμπλουτίςουν το λεξιλόγιό τουσ ςε γραπτό και προφορικό λόγο, να εμπλουτίςουν το λεξιλόγιό τουσ ςε νοθματικι, να εξαςκθκοφν ςε χειλεοανάγνωςθ, να βοθκθκοφν ςτθν διαδικαςία τθσ ανάγνωςθσ, να βοθκθκοφν ςτθν διαδικαςία τθσ ορκογραφίασ, επιπλζον θ εφαρμογι χρθςιμοποιείται και για λογοκεραπευτικι παρζμβαςθ με ςτόχο τθν περαιτζρω εξάςκθςθ των κωφϊν και βαρικοων μακθτϊν του ςχολείου μασ (και όχι μόνο) ςτον προφορικό και γραπτό τρόπο επικοινωνίασ. Σελίδα 7 από 23

8 3. Εφαρμογι τθσ ανοιχτισ εκπαιδευτικισ πρακτικισ 3.1 Περιβάλλον πλαίςιο Θ εκπαιδευτικι πρακτικι υλοποιικθκε ςε διακεματικό πλαίςιο διδαςκαλίασ των μακθμάτων τθσ πλθροφορικισ, με το μάκθμα τθσ νεοελλθνικισ γλϊςςασ (όπου χρειάςτθκε) και του μακιματοσ τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ. Το πρϊτο τθσ μζροσ που αφορά το online πολυμεςικό λεξικό παρουςιάςτθκε ςτο 6 ο Μακθτικό Συνζδριο Ρλθροφορικισ Κεντρικισ Μακεδονίασ (2014) από μακθτζσ τθσ Β Λυκείου, ενϊ το δεφτερο μζροσ που αφορά τα Quiz αυτοαξιολόγθςθσ παρουςιάςτθκε ςτο 7 ο Μακθτικό Συνζδριο Ρλθροφορικισ Κεντρικισ Μακεδονίασ (2015) από μακθτζσ τθσ Α Λυκείου. Το περιβάλλον και ο τρόποσ λειτουργίασ του λογιςμικοφ παρουςιάςτθκαν από μακθτζσ του ςχολείου ςτο Ειδικό Δθμοτικό Σχολείο Κωφϊν και Βαρθκόων Ρανοράματοσ κακϊσ και ςε 6 ακόμθ τμιματα από διαφορετικά ςχολεία τθσ Κεςςαλονίκθσ και τθσ Κατερίνθσ που επιςκζφκθκαν το ςχολείο μασ ςτο πλαίςιο ςυνεργίασ και κοινωνικοποίθςθσ. Το πρϊτο μζροσ του λογιςμικοφ (πολυμεςικό λεξικό νοθματικισ γλϊςςασ) παρουςιάςτθκε τον Μάιο του 2014, ςε ειδικό περίπτερο κατά τθν διάρκεια τθσ 2 θσ Γιορτισ Ρολυγλωςςίασ του Διμου Κεςςαλονίκθσ. Επίςθσ το ςυγκριμζνο εκπαιδευτικό λογιςμικό παρουςιάςτθκε ςε θμερίδα με κζμα : «ΔΕΣ (ΔΘΜΛΟΥΓΛΑ - ΕΝΣΥΝΑΛΣΚΘΣΘ - ΣΥΝΕΓΑΣΛΑ) ΣΤΘΝ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ ΤΩΝ Αμεα: ΟΥΤΟΡΛΑ Θ ΡΑΓΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ;» τθν οποία διοργάνωςε θ ςχολικι ςφμβουλοσ 7θσ Ρεριφζρειασ Δρ. Μαρίνα Ρατςίδου ςτθ Κεςςαλονίκθ, όπου παρουςιάςτθκαν καλζσ πρακτικζσ που εφάρμοςαν εκπαιδευτικοί ςτα ςχολεία τουσ. Τζλοσ, οι δυνατότθτεσ τα χαρακτθριςτικά και τα αποτελζςματα που προκφπτουν από τθν χριςθ του ςυγκεκριμζνου λογιςμικοφ ςε ςχζςθ με ζνα τυπικό λεξικό όπωσ προζκυψαν από τθν ζρευνα τθσ φιλολόγου του ςχολείου και αναφζρκθκαν παραπάνω, παρουςιάςτθκαν και δθμοςιεφκθκαν ςτθ Διεκνι Κοινότθτα Εκπαίδευςθσ Κωφϊν, μζςω του 22 ου Διεκνοφσ Συνεδρίου Εκπαίδευςθ Κωφϊν, που πραγματοποιικθκε ςτθν Ακινα 6 ζωσ 9 Λουλίου 2015 (http://www.iced2015.com). Σελίδα 8 από 23

9 3.2 Σάξθ Τλοποίθςθ Λογιςμικοφ Στθν διαδικαςία τθσ υλοποίθςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εκπαιδευτικισ πρακτικισ ζλαβαν μζροσ όλεσ οι τάξεισ του Γυμναςίου και του Λυκείου Κωφϊν και Βαρθκόων Κεςςαλονίκθσ. Χριςθ του Λογιςμικοφ Στθν διαδικαςία τθσ χριςθσ του Εκπαιδευτικοφ Λογιςμικοφ ζλαβαν μζροσ κωφοί και βαρικοοι μακθτζσ του ςχολείου μασ και του Ειδικοφ Δθμοτικοφ Σχολείου Ρανοράματοσ, ςτουσ οποίουσ ζγινε θ παρουςίαςθ του λογιςμικοφ και τουσ δόκθκε θ δυνατότθτα να αλλθλεπιδράςουν με αυτι τόςο ςτο χϊρο του ςχολείου τουσ όςο και από το ςπίτι τουσ. Επίςθσ με το λογιςμικό είχαν τθν δυνατότθτα να αλλθλεπιδράςουν και διάφορεσ τάξεισ από Λφκεια τθσ Κεςςαλονίκθσ τα οποία επιςκζφκθκαν τον χϊρο του ςχολείου μασ. Οι ακοφοντεσ αυτοί μακθτζσ χρθςιμοποίθςαν τθν εφαρμογι ςτοχεφοντασ ςτθν εκμάκθςθ λζξεων ςτθν Ελλθνικι Νοθματικι Γλϊςςα. Νθπιαγωγείο A γυμναςίου Α δθμοτικοφ Β γυμναςίου Β δθμοτικοφ Γ γυμναςίου Γ δθμοτικοφ Α λυκείου Δ δθμοτικοφ Β λυκείου Ε δθμοτικοφ Γ λυκείου Σ δθμοτικοφ 3.3 Διάρκεια δραςτθριότθτασ Ππωσ αιτιολογικθκε παραπάνω θ ςυγκεκριμζνθ εκπαιδευτικι πρακτικι πραγματοποιικθκε ςε διάρκεια δφο ςχολικϊν ετϊν, ϊςτε το τελικό προϊόν να πάρει τθν ολοκλθρωμζνθ του μορφι. Θ όλθ δράςθ κα ςυνεχιςτεί τόςο όςον αφορά τον εμπλουτιςμό του περιεχομζνου με τθν προςκικθ νζων λζξεων, όςο και με τθν προςκικθ νζου τφπου αςκιςεων αυτοαξιολόγθςθσ (Quiz - Tests). Σελίδα 9 από 23

10 3.4 Αναλυτικι περιγραφι τθσ πραγματοποίθςθσ τθσ ανοιχτισ εκπαιδευτικισ πρακτικισ 1 θ Φάςθ : Τλοποίθςθ Λογιςμικοφ Αϋ τάδιο - 1 θσ Φάςθσ Κατά το 1 ο τετράμθνο του ςχολικοφ ζτουσ ςτο πλαίςιο του μακιματοσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ μακθτζσ τθσ Β Λυκείου ερεφνθςαν και υλοποίθςαν εργαςία με τίτλο : Θ ιςτορία τθσ νοθματικισ γλϊςςασ και θ χριςθ πολυμεςικϊν εφαρμογϊν ςτθν υποςτιριξθ ατόμων με προβλιματα ακοισ. Οι μακθτζσ ςε πρϊτο ςτάδιο κατανόθςαν τθν ζννοια και τισ δυνατότθτεσ των πολυμζςων μζςω του blog (http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/73) και παρακολουκϊντασ το βίντεο (http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/236?locale=el), μελζτθςαν υλικό για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Dicta Sign και υλικό από το Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο, πραγματοποίθςαν ζρευνα εξετάςτθκαν και αξιολόγθςαν 10 πολυμεςικζσ εφαρμογζσ που υποςτθρίηουν τθν εκμάκθςθ τθσ νοθματικισ. Από αυτζσ 4 υποςτθρίηουν τθν Ελλθνικι Νοθματικι Γλϊςςα και 6 υποςτθρίηουν Ξζνεσ Νοθματικζσ Γλϊςςεσ. (Θ παρουςίαςθ τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ βρίςκεται ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου και ςτο ΡΟΣΚΕΤΟ ΥΛΛΚΟ ΑΝΟΛΧΤΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΘΣ ΡΑΚΤΛΚΘΣ). Κατά τθν διάρκεια τθσ ερευνθτικισ αυτισ εργαςίασ οι μακθτζσ παροτρφνκθκαν να αναηθτιςουν ςτο φωτόδεντρο μακθςιακά αντικείμενα ςχετικά με τθν κϊφωςθ και τθν επικοινωνία, και εντοπίςτθκαν τα ακόλουκα : Επικοινωνοφμε με το δακτυλικό αλφάβθτο, κείμενο, Το δακτυλικό αλφάβθτο, Μορφζσ επικοινωνίασ, Δραςτθριότθτα Επικοινωνοφμε με ςφμβολα, Με βάςθ τθν ζρευνα αυτι υλοποιικθκε από τον κ. Χαράλαμπο Αλατηιά κακθγθτι πλθροφορικισ του ςχολείου θ εκπαιδευτικι εφαρμογι, ςτθν οποία ενςωματϊνονται ςε ζνα εφχρθςτο περιβάλλον όλα τα κετικά χαρακτθριςτικά των εφαρμογϊν που εξετάςτθκαν, κακϊσ και κάποια επιπλζον χαρακτθριςτικά τα οποία δεν εντοπίςτθκαν αλλά κεωρικθκαν υψίςτθσ ςθμαςίασ. Σελίδα 10 από 23

11 Με τον τρόπο αυτό μπορζςαμε να καλφψουμε ζνα κενό που παρουςιάηεται ςτθ ςχολικι διδακτικι πράξθ κατά τθ διδαςκαλία και τον εμπλουτιςμό λεξιλογίου των κωφϊν και βαρικοων μακθτϊν, κακϊσ τα λεξικά τθσ νεοελλθνικισ και τθσ νοθματικισ που κυκλοφοροφν ζχουν ελλείψεισ όςον αφορά τον εξαπλοφ ςυνδυαςμοφ απόδοςθσ μιασ λζξθσ με ιχο, γραπτό λόγο, ςυλλαβιςμό, εικόνα, νοθματικι και χειλεοανάγνωςθ. Βϋ τάδιο - 1 θσ Φάςθσ Καταμεριςμόσ του ςυνόλου των λζξεων που πρόκειται να ενςωματωκοφν ςτο λογιςμικό ςτισ ομάδεσ των μακθτϊν. Κάκε ομάδα ιταν υπεφκυνθ ςτο να επιλζξει μία ομάδα λζξεων (π.χ. Ηωά) και να δθμιουργιςει το κατάλλθλο πολυμεςικό υλικό για κάκε μία λζξθ τθσ ομάδασ αυτισ (π.χ. για τθν λζξθ άλογο κα πρζπει να καταγράψει τθν λζξθ, το άρκρο τθσ λζξθσ, τον ςυλλαβιςμό τθσ λζξθσ, να βρει μία εικόνα και να δθμιουργιςει ζνα βίντεο με τθν απόδοςι τθσ ςτθ νοθματικι). Σε αυτό το ςτάδιο εμπλζκονται όλοι οι μακθτζσ του ςχολείου ανάλογα με τθν τάξθ, τισ δυνατότθτεσ και τισ ικανότθτεσ τουσ μιασ και αναφερόμαςτε ςε παιδιά με αναπθρία. Στθν προκαταρκτικι τάξθ τθσ Α Γυμναςίου κακϊσ και ςτθν Α Γυμναςίου κρίκθκε απαραίτθτο να υπάρξει διακεματικι ςφνδεςθ του μακιματοσ τθσ πλθροφορικισ με το μάκθμα τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ. Ο τρόποσ που δουλεφουν οι μακθτζσ για τθν δθμιουργία του πολυμεςικοφ υλικοφ είναι : 1. Εντοπίηουν τισ ομάδεσ εκείνεσ ςτισ οποίεσ κα μποροφςαμε να κατατάξουμε όςεσ περιςςότερεσ λζξεισ. Μζχρι ςτιγμισ ζχουν δθμιουργθκεί 17 ομάδεσ. Εικόνα 1 Ομάδεσ Λζξεων Λογιςμικοφ Σελίδα 11 από 23

12 2.Καταγράφουν τισ λζξεισ για κάκε μία ομάδα. Εικόνα 2 - Χϊροσ εμφάνιςθσ λζξεων επιλεγμζνθσ ομάδασ Εικόνα 3 - Δυνατότθτα αναηιτθςθσ λζξεων με πλθκτρολόγθςθ. 3. Καταγράφουν τισ ςυλλαβζσ τθσ κάκε λζξθσ. Σελίδα 12 από 23

13 Εικόνα 4 - Φωνολογικόσ ςυλλαβιςμόσ λζξεων (Κάνοντασ κλικ ςτθν κουκουβάγια) 4. Ψάχνουν ςτο Google για κάκε λζξθ και εντοπίηουν μία ςχετικι εικόνα. Τθν αποκθκεφουν και τθν αρχειοκετοφν με βάςθ το όνομα και το id που αποδίδεται από το λογιςμικό ςτθν ςυγκεκριμζνθ λζξθ. Σελίδα 13 από 23

14 5. Συνδζουν τθν κάκε λζξθ με τθν εικόνα. Εικόνα 5 Σφνδεςθ λζξθ με εικόνα. 6. Βιντεοςκοποφν τθν απόδοςθ ςε νοθματικι τθσ κάκε λζξθσ. Εικόνα 6 Βιντεολιψθ νοθματικισ Κατά τθν φάςθ τθσ βιντεολιψθσ για τθν απόδοςθ των λζξεων ςε νοθματικι, οι ομάδεσ ιταν μεικτζσ με μακθτζσ διαφόρων τάξεων. Οι πιο ζμπειροι ςε πρϊτθ φάςθ ανζλαβαν ρόλουσ ςυντονιςτικοφσ (χριςθ κάμερασ, ζλεγχο λανκαςμζνθσ απόδοςθσ τθσ λζξθσ, ζλεγχο φωτιςμοφ, υποβολι επόμενθσ λζξθσ, ομαλι και γριγορθ ροι τθσ όλθσ διαδικαςίασ), ζπειτα από τθν εξοικείωςθ των υπολοίπων οι ρόλοι εναλλάςςονταν. Σελίδα 14 από 23

15 Γϋ τάδιο - 1 θσ Φάςθσ Δθμιουργία βίντεο εςτιαςμζνο ςτο ςτόμα του λογοκεραπευτι του ςχολείου για τθν ςωςτι άρκρωςθ τθσ κάκε λζξθσ. Δϋ τάδιο - 1 θσ Φάςθσ Εικόνα 7 - Βίντεο που αφορά τθν προφορικι απόδοςθ τθσ λζξθσ. Επεξεργαςία πολυμεςικοφ υλικοφ. Θ εικόνα και τα βίντεο τθσ κάκε λζξθ που ενςωματϊνεται ςτο λογιςμικοφ πρζπει να πλθροί ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ (μζγεκοσ - ανάλυςθ τφποσ - όνομα). Οι μακθτζσ με τθν χριςθ κυρίωσ του photoshop τροποποιοφν τισ εικόνεσ ςτισ κατάλλθλεσ διαςτάςεισ περίπου (700x500) και με τθν κατάλλθλθ ποιότθτα, ϊςτε θ φωτογραφία πλζον να ζχει μζγεκοσ γφρω ςτα 50 ΚΒ. Ενϊ με τθν χριςθ του MediaCoder μετατρζπουν τα videos τθσ κάκε λζξθσ ςτισ κατάλλθλεσ προδιαγραφζσ, ϊςτε να ζχουν μζγεκοσ περίπου 120ΚΒ. Τα μεγζκθ αυτά είναι τα ιδανικό, διότι ςτθν εφαρμογι ενςωματϊνονται μζχρι ςτιγμισ 1000 εικόνεσ και περιςςότερα από videos ςτα οποία κα πρζπει να ζχει πρόςβαςθ ο χριςτθσ μζςω διαδικτφου, χωρίσ να υπάρχουν κακυςτεριςεισ και κολλιματα όταν αυτά φορτϊνονται. Εϋ τάδιο - 1 θσ Φάςθσ Ενςωμάτωςθ πολυμεςικοφ υλικοφ ςτο λογιςμικό. Πταν ςυγκεντρϊςουμε το πολυμεςικό υλικό δθμιουργοφμε τθν XML δομι δεδομζνων, όπου ςυνδζουμε τθν κάκε λζξθ με ζνα μοναδικό αρικμό (ID), με τθν εικόνα, τα videos, το άρκρο, τισ ςυλλαβζσ και τθν ομάδα ςτθν οποία ανικει. Μζςω τθσ δομισ αυτισ το λογιςμικό ζχει διακζςιμο ό,τι απαιτείται, ϊςτε να εμφανίςει ςτο περιβάλλον τθσ τθν πολυμεςικι πλθροφορία τθσ κάκε λζξθσ. Σελίδα 15 από 23

16 Εικόνα 8 Ρολυμεςικό Λεξικό Εικόνα 9 Ζξι διαφορετικϊν τφπων Quiz. Σελίδα 16 από 23

17 Σϋ τάδιο - 1 θσ Φάςθσ Ζλεγχοσ των λζξεων που ενςωματϊκθκαν για τυχόν λάκθ (π.χ. ορκογραφικά λάκθ, λάκοσ απόδοςθ τθσ λζξθσ ςε νοθματικι κ.ο.κ.) ι τυχόν παραλιψεισ (π.χ. λζξεισ που ξεχάςτθκαν να ενςωματωκοφν ςτθν ομάδα οπότε και προςτίκενται μετζπειτα). Μία ομάδα μακθτϊν ανζλαβαν τον ρόλο του δοκιμαςτι ελεγκτι τθσ εφαρμογισ, ϊςτε να εντοπίηουν και να καταγράφουν προβλιματα ι παραλείψεισ που εμφανίηονται κατά τθν προςκικθ πολυμεςικοφ υλικοφ. Ηϋ τάδιο - 1 θσ Φάςθσ Κατά το 1 ο τετράμθνο του ςχολικοφ ζτουσ ςτο πλαίςιο του μακιματοσ ερευνθτικισ εργαςίασ μακθτζσ τθσ Α Λυκείου ερεφνθςαν και υλοποίθςαν εργαςία με τίτλο : Ο ςχεδιαςμόσ διδακτικϊν εκπαιδευτικϊν εφαρμογϊν, θ κατθγοριοποίθςθ και θ εκπαιδευτικι τουσ αξία. Ρζραν τθσ κεωρθτικισ ζρευνασ οι μακθτζσ παροτρφνκθκαν να αναηθτιςουν ςτο φωτόδεντρο εκπαιδευτικό λογιςμικό, το οποίο και εγκατζςτθςαν ςτον υπολογιςτι με ςτόχο να αλλθλεπιδράςουν μαηί του και να αντιλθφκοφν τθν κατθγορία ςτθν οποία μπορεί να ενταχκεί κακϊσ επίςθσ και τθν εκπαιδευτικι του αξία. Εκτόσ του φωτόδεντρου οι μακθτζσ αναηιτθςαν και εντόπιςαν πλθκϊρα εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν ςτο είτε αυτά ιταν προςανατολιςμζνα για τθν εκπαίδευςθ κωφϊν είτε όχι. (Θ παρουςίαςθ τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ βρίςκεται ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου και ςτο ΡΟΣΚΕΤΟ ΥΛΛΚΟ ΑΝΟΛΧΤΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΘΣ ΡΑΚΤΛΚΘΣ). 2 θ Φάςθ : Ζρευνα αποτελεςμάτων τθσ Χριςθσ του Εκπαιδευτικοφ Λογιςμικοφ Θ φιλόλογοσ του ςχολείου κ. Ανίτα Μακαρϊνα ανζλαβε τθν διεξαγωγι ζρευνασ για τα αποτελζςματα που προκφπτουν από τθν χριςθ του ςυγκεκριμζνου λογιςμικοφ ςε ςχζςθ με τθν χριςθ ενόσ τυπικοφ λεξικοφ νεοελλθνικισ γλϊςςασ, ςφμφωνα με τθν διαδικαςία Hamilton (2012). Συμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα ιταν 12 κωφοί και βαρικοοι μακθτζσ του ςχολείου (3 κορίτςια, 9 αγόρια), με ακουςτικά ι κοχλιακά εμφυτεφματα. Αρχικά εντοπίςκθκαν ποιεσ είναι οι άγνωςτεσ λζξεισ των μακθτϊν. Μετά από δφο εβδομάδεσ, δόκθκε ςε κάκε μακθτι μίασ παράγραφοσ που περιείχε τισ παραπάνω άγνωςτεσ λζξεισ και τουσ δόκθκε θ δυνατότθτα να κάνουν χριςθ του Σελίδα 17 από 23

18 ςυγκεκριμζνου λογιςμικοφ αντλϊντασ ςε πρϊτθ φάςθ πλθροφορίεσ για τισ άγνωςτεσ λζξεισ τουσ και χρθςιμοποιϊντασ τα Quiz αυτοαξιολόγθςθσ του λογιςμικοφ ςε δεφτερθ φάςθ. Ζπειτα τουσ δόκθκε μία δεφτερθ παράγραφοσ με ζνα διαφορετικό ςφνολο άγνωςτων λζξεων και τουσ επιτράπθκε να αντλιςουν πλθροφορίεσ από ζνα τυπικό λεξικό Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ το οποίο δεν διζκετε εικόνεσ, νοθματικι και τεςτ αυτοαξιολόγθςθσ (http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7011). Και οι δφο παράγραφοι είχαν παρόμοια ςυντακτικι δομι, αλλά διαφορετικό λεξιλόγιο. Στουσ μακθτζσ δόκθκε όςοσ χρόνοσ χρειαηόταν. Μετά τθν ανάγνωςθ κάκε παραγράφου, απάντθςαν απλζσ ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ ςχετικά με το λεξιλόγιο. Μετά από μία εβδομάδα για τθν κάκε μία από τισ δφο παραγράφουσ που τουσ είχαν δοκεί παλιότερα δόκθκε ζνα δεφτερο τεςτ με ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ με τισ λζξεισ-ςτόχο. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίηονται τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ςχετικά με το πόςοι μακθτζσ απάντθςαν ςωςτά ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ ι ζκαναν ζνα ι περιςςότερα λάκθ ςτα ςυνολικά 4 τεςτ που τουσ δόκθκαν. Απαντιςεισ Μακθτϊν Δικό μασ Λογιςμικό Τυπικό Λεξικό Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ 1 ο test 2 ο test 1 ο test 2 ο test Πλεσ Σωςτζσ Ζνα λάκοσ Δφο ι περιςςότερα λάκθ θ Φάςθ : Λογοκεραπευτικι Χριςθ του Εκπαιδευτικοφ Λογιςμικοφ Το παρόν εκπαιδευτικό λογιςμικό προβλζπεται να χρθςιμοποιθκεί και για λογοκεραπευτικι παρζμβαςθ, με ςτόχο τθν περαιτζρω εξάςκθςθ των κωφϊν και βαρικοων μακθτϊν του ςχολείου ςτον προφορικό και γραπτό τρόπο επικοινωνίασ. Για τον λόγο αυτό, ο λογοκεραπευτισ του ςχολείου κ. Κεόφιλοσ Τςανακτςίδθσ, δοκίμαςε πιλοτικά το εκπαιδευτικό λογιςμικό και ζκρινε πωσ : 1. διαθζτει εφχρηςτο περιβάλλον με πολλζσ επιλογζσ και δυνατότητεσ προςαρμογήσ του περιεχομζνου που αυτή διαθζτει, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του κάθε μαθητή. 2. Υπάρχει άφθονο υλικό μζςω του οποίου ο λογοθεραπευτήσ μπορεί να ελζγξει την πρόοδο του κάθε μαθητή. 3. Είναι πολφ ςημαντικόσ ο μηχανιςμόσ ςυλλαβιςμοφ τον λζξεων τον οποία διαθζτει το λογιςμικό καθώσ δίνει την δυνατότητα ςτουσ μαθητζσ με προβλήματα ακοήσ να αποκτήςουν φωνολογική επίγνωςη, να εξαςκηθοφν και να αυτοαξιολογηθοφν ςε πρόγραμμα λογοθεραπευτικήσ παρζμβαςησ. Σελίδα 18 από 23

19 4. Παιδιά με κοχλιακό εμφφτευμα ή καλά υπολείμματα ακοήσ μποροφν να αςκηθοφν ςτην αποκωδικοποίηςη του ηλεκτρονικοφ ήχου για τη χρήςη του τηλεφώνου. 5. Επιπλζον, κάθε μαθητήσ ζχει τη δυνατότητα να εξαςκηθεί μόνοσ του ςτο ςπίτι. 3.5 Ρόλοσ του διδάςκοντα Διδακτικόσ Ενκαρρυντικόσ Υποςτθρικτικόσ Συμβουλευτικόσ Διευκολυντικόσ Συντονιςτικόσ Θγετικόσ Ρροπονθτικόσ Διαχειριςτικόσ Μζντωρ Υποκινθτικόσ Κριτικόσ Επιμελθτισ περιεχομζνου (curator) Τεχνικι υποςτιριξθ Διαμεςολαβθτικόσ Εποπτικόσ Άλλοσ ρόλοσ: Σχεδίαςθ - Ανάπτυξθ Λογιςμικοφ. 4. Πθγζσ Ψθφιακοφ Εκπαιδευτικοφ Περιεχόμενου που αξιοποιικθκαν Σθμαςιολογικά πεδία ςτο λεξικό τθσ κοινισ νεοελλθνικισ, ΡΟΛΥΜΕΣΑ, ΦΤΛΑΞΕ ΤΘ ΛΕΞΘ, ΜΑΚΑΛΝΩ ΤΘΝ ΑΛΦΑΒΘΤΑ, Σελίδα 19 από 23

20 ΜΑΚΑΛΝΩ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΛΑ Βϋ, ΡΛΘΟΦΟΛΚΘ (Α' - Γ' ΓΥΜΝΑΣΛΟΥ), Μορφζσ επικοινωνίασ, Επικοινωνοφμε με το δακτυλικό αλφάβθτο, Δραςτθριότθτα Επικοινωνοφμε με ςφμβολα, Το δακτυλικό αλφάβθτο, Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο, Εκπαιδευτικό υλικό-κϊφωςθ, Δικτυακι εκπαιδευτικι πφλθ του Υπουργείου Ραιδείασ, 5. τοιχεία τεκμθρίωςθσ και επζκταςθσ τθσ ανοιχτισ εκπαιδευτικισ πρακτικισ 5.1 Αποτελζςματα - Αντίκτυποσ Θ εκπαιδευτικι αυτι πρακτικι είχε ωσ αφετθρία τθν ζρευνα για τθν χριςθ των πιο ςθμαντικϊν πολυμεςικϊν εφαρμογϊν ςε διεκνζσ επίπεδο, για τθν υποςτιριξθ ατόμων με προβλιματα ακοισ και ολοκλθρϊκθκε με ζνα λογιςμικό διακζςιμο προσ κάκε ενδιαφερόμενο ςτο οποίο οι μακθτζσ του ςχολείου είναι πρωταγωνιςτζσ. Από τθν πρϊτθ κιόλασ ςτιγμι θ πρϊτθ ομάδα μακθτϊν που ςυμμετείχαν ςτθν δράςθ αυτι ενδιαφζρκθκε πολφ ζντονα, οι μακθτζσ ζλαβαν πολλζσ πρωτοβουλίεσ και είχαν πολλζσ ενδιαφζρουςεσ ιδζεσ (μζχρι και πρόταςθ για ενςωμάτωςθ τθσ αγγλικισ απόδοςθσ των λζξεων υπιρξε). Στθ ςυνζχεια και αφοφ παρουςιάςτθκε το πρϊτο μζροσ τθσ εφαρμογισ (πολυμεςικό λεξικό) θ πλειοψθφία των μακθτϊν επικυμοφςε να ςυμμετάςχει ςτα βίντεο με τα οποία αποδίδονται οι λζξεισ ςτθν νοθματικι. Από τθν πλευρά τθσ χριςθσ του λογιςμικοφ και από τα ςτατιςτικά επιςκεψθμότθτασ τθσ ςελίδασ που το φιλοξενεί, διαπιςτϊνεται ότι τουσ τελευταίουσ τρεισ μινεσ περίπου χριςτεσ αλλθλεπίδραςαν με τθν εφαρμογι, ενϊ θ ςελίδα κοινωνικισ δικτφωςθσ του ςχολείου μζςω τθσ οποίασ ενθμερϊνουμε το ευρφ κοινό για τθν αναβάκμιςθ του περιεχομζνου ι των δραςτθριοτιτων τθσ εφαρμογισ αρικμεί περίπου ακόλουκουσ. Οι αρικμοί αυτοί από Σελίδα 20 από 23

21 μόνοι τουσ φανερϊνουν ςε μεγάλο βακμό τον κετικό αντίκτυπο που είχε θ ςυγκεκριμζνθ εκπαιδευτικι δράςθ όχι μόνο ςτθν ςχολικι κοινότθτα αλλά ςτο ευρφτερο κοινωνικό ςφνολο. Ριο ςυγκεκριμζνα εκτιμάται ότι το λογιςμικό αυτό κα φανεί ιδιαίτερα χριςιμο : α. ςε παιδιά προςχολικισ θλικίασ για τον εμπλουτιςμό του λεξιλογίου τουσ, β. ςε παιδιά τθσ Α και Β Δθμοτικοφ, ϊςτε να τουσ βοθκιςει ςτθ διαδικαςία ανάγνωςθσ και ορκογραφίασ. γ. Σε κωφά και βαρικοα παιδιά διότι ςτο λογιςμικό αυτό ενςωματϊνεται θ απόδοςθ των λζξεων ςε νοθματικι και χειλεοανάγνωςθ. δ. Σε αυτοφσ που ενδιαφζρονται να μάκουν νοθματικι. Οι καινοτομίεσ μοναδικά χαρακτθριςτικά που παρουςιάηει θ ςυγκεκριμζνθ εκπαιδευτικι εφαρμογι ςε ςχζςθ με αντίςτοιχεσ εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ ςε διεκνζσ επίπεδο είναι ότι : 1. χρθςιμοποιείται θ «ολικι» μζκοδοσ για τθν παρουςίαςθ των λζξεων. Θ μζκοδοσ αυτι προωκεί τθ χριςθ κάκε μζςου και μεκόδου ςτθν εκπαίδευςθ των κωφϊν αρκεί να επιτυγχάνεται θ επικοινωνία. Ριο ςυγκεκριμζνα θ κάκε λζξθ υπάρχει θ δυνατότθτα να παρουςιαςτεί με 6 τρόπουσ προςζγγιςθσ (εικόνα, ιχο, κείμενο, μθχανιςμό για φωνολογικό ςυλλαβιςμό των λζξεων, video με Ελλθνικι Νοθματικι Γλϊςςα, video με τθν ςωςτι άρκρωςθ τθσ λζξθσ από λογοκεραπευτι, για εξάςκθςθ ςε χειλεοανάγνωςθ). 2. Μία άλλθ καινοτομία τθσ εφαρμογισ είναι θ λειτουργία του ςυλλαβιςμοφ των λζξεων. Αυτό επιτυγχάνεται με τθ χριςθ παιδαγωγικοφ πράκτορα (pedagogical agent), ο οποίοσ ζχει τθν μορφι κουκουβάγιασ και αναλαμβάνει τον ρόλο τθσ παρουςίαςθσ του φωνολογικοφ ςυλλαβιςμοφ των λζξεων. Με τον τρόπο αυτό δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ με προβλιματα ακοισ να αποκτιςουν φωνολογικι επίγνωςθ, να εξαςκθκοφν και να αυτοαξιολογθκοφν ςε πρόγραμμα λογοκεραπευτικισ παρζμβαςθσ. 3. Θ τελευταία καινοτομία τθσ εφαρμογισ αφορά τθν δυνατότθτα που δίνεται ςτον χριςτθ να εξαςκθκεί με τθν μορφι ερωτιςεων (QUIZ), ανάλογα με το αντικείμενο ςτο οποίο κζλει να επικεντρωκεί. 5.2 χζςθ με άλλεσ ανοιχτζσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ Θ καινοτομία τθσ εκπαιδευτικισ πρακτικισ πζραν των καινοτομιϊν που παρουςιάηει το ςυγκεκριμζνο λογιςμικό ζγκειται ςτθν παραγωγι μιασ εντελϊσ νζασ προςζγγιςθσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Σελίδα 21 από 23

22 Θ πρωτοτυπία τθσ ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι κατά τθν διαδικαςία μάκθςθσ ςυνδυάςτθκαν οι ψθφιακζσ πλθροφορίεσ με τθ βιωματικι προςζγγιςθ και δθμιουργικθκαν αυκεντικζσ καταςτάςεισ μάκθςθσ, με ζμφαςθ ςτο πϊσ ο μακθτισ κα μάκει να μακαίνει, να ενεργεί, να ηει και να ςυνεργάηεται. Θ παροφςα ανοικτι εκπαιδευτικι πρακτικι βαςίςτθκε ςτθν αξιοποίθςθ ψθφιακοφ περιεχομζνου το οποίο οι μακθτζσ δθμιοφργθςαν. Κατά τθν διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ πρακτικισ οι μακθτζσ ανζπτυξαν δεξιότθτεσ αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν, ενεργθτικισ εμπλοκισ και ςυμμετοχικϊν διαδικαςιϊν. Επιπλζον ιρκαν ςε επαφι με πολλαπλζσ αναπαραςτάςεισ τθσ γνϊςθσ, δίνοντασ ευκαιρίεσ να ξεδιπλωκοφν τα ταλζντα τουσ, ενϊ ταυτόχρονα τουσ δόκθκε θ ευκαιρία για ςωςτι και ομαλι κοινωνικοποίθςθ μζςω τον μακθτικϊν ςυνεδρίων και τθσ επαφισ με ακοφοντεσ μακθτζσ άλλων ςχολείων για τθν παρουςίαςθ τθσ δουλειάσ τουσ. Επιπλζον επιχειρικθκε θ οριηόντια ςφνδεςθ και θ διεπιςτθμονικι και διακεματικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ διαςφαλίηοντασ τθν αυτονομία ςκζψθσ, μάκθςθσ και δράςθσ των μακθτϊν, θ οποία είναι το απϊτερο ηθτοφμενο τθσ γνϊςθσ. 5.3 Αξιοποίθςθ, Γενίκευςθ, Επεκταςιμότθτα Αξιοποίθςθ Γενίκευςθ του Λογιςμικοφ Σε ποιουσ απευκφνεται θ εφαρμογι : 1. Σε ακοφοντα παιδιά προςχολικισ θλικίασ. Τα παιδιά κάνοντασ χριςθ των επιλογϊν εικόνα και ιχοσ μποροφν να εξαςκθκοφν ςτθν ανάγνωςθ και τθν ορκογραφία. 2. Σε ακοφοντα άτομα που ενδιαφζρονται να μάκουν νοθματικι. 3. Σε παιδιά κωφά ι βαρικοα μικρισ θλικίασ, τα οποία δεν γνωρίηουν ανάγνωςθ. Θ εφαρμογι αυτι κα τα βοθκιςει να μάκουν και να δουλζψουν με το βαςικό λεξιλόγιο τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ, κακϊσ και με τον τρόπο με τον οποίο θ κάκε λζξθ αποδίδεται ςε γραπτό λόγο, προφορικό λόγο (χειλεοανάγνωςθ, ιχοσ) και ςτθν Ελλθνικι Νοθματικι Γλϊςςα (ΕΝΓ). Σθμαντικό ρόλο ςτον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά αυτά κα δουλζψουν, παίηει θ ςφνδεςθ τθσ κάκε λζξθσ με μία αντιπροςωπευτικι εικόνα. 4. Σε άτομα Κωφά ι Βαρικοα μεγαλφτερθσ θλικίασ. Στα άτομα αυτά δίνεται θ δυνατότθτα να εξαςκθκοφν ποικιλοτρόπωσ ςε ζνα μεγάλο αρικμό λζξεων. Σελίδα 22 από 23

23 5. ε οποιοδιποτε άτομο, επικυμεί να κατανοιςει και να αντιλθφκεί τον τρόπο επικοινωνίασ των κωφϊν και βαρικοων. Επεκταςιμότθτα Λογιςμικοφ Ρροβλζπεται να υλοποιθκοφν και να ενςωματωκοφν νζοι τφποι quiz. Το λογιςμικοφ ςυνεχϊσ κα εμπλουτίηεται ωσ προσ περιεχόμενο του και κα αποτελεί ζνα πλαίςιο μζςα ςτο οποίο κα δίνεται θ δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ κινιτρων μάκθςθσ κατά τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία των μακθμάτων τθσ πλθροφορικισ, ενϊ ταυτόχρονα κα δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ εμπλεκόμενουσ μακθτζσ να μακαίνουν μζςα από τισ εμπειρίεσ τουσ, δρϊντασ ςυνεργατικά και ζχοντασ να αντιμετωπίςουν πρακτικά ηθτιματα. 6. Πρόςκετο υλικό που αξιοποιικθκε Αναφζρετε τυχόν πρόςκετο υλικό που αξιοποιικθκε. Βιβλία Λαμπροποφλου, Β. ( ). 1ο εκπαιδευτικό πακζτο επιμόρφωςθσ: Η Κοινωνία και οι Κωφοί. Κοινότητα και κουλτοφρα Κωφών. Websites Μακαίνω με Χειλεοανάγνωςθ και Νοθματικι ONLINE ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟ ΛΟΓΛΣΜΛΚΟ, Ρλιρθσ Ζκδοςθ, Ειδικό Γυμνάςιο Λφκειο ΕΑΕ Κωφϊν & Βαρθκόων Κεςςαλονίκθσ, Ρρόγραμμα ςπουδϊν για μακθτζσ με προβλιματα ακοισ, για όλουσ - prosvasimo.gr (http://www.prosvasimo.gr/el/polimesiko-uliko/onlnelexiko-ennoiwn) ETSL - LEONARDO DA VINCI (http://imm.demokritos.gr/etslearning) Spreadthesign (www.spreadthesign.com ) Signstation (www.signstation.org/index.php/bsl-dictionary/desktop-dictionary) SIGN ON (www.acm5.com/signon3/netscape/index.html) Σελίδα 23 από 23

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών»

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Παπαδημητρίου Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM Ενημέρωζη Δήμων εκπαιδεσηών ζηο προθίλ ηοσ ηετνικού ζσμβούλοσ ηης βιωζιμόηηηας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι...

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι... Nα διατθρθκεί μζχρι... Βακμόσ Αςφαλείασ...... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Διεφκυνςθ Λειτουργικϊν Τποδομϊν Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν Σμιμα Β - Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι Μάκθμα: E-Marketing Θζμα: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ Τπ. Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ. Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι φνοψθ Η εποχι που ηοφμε ζχει χαρακτθριςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com Οδθγίεσ Χριςθσ testware Business Νοζμβριοσ 2010 Part of TWES- Testware Exam System Platform Copyright Seventron Limited 2009-2011 Web site: www.seventron.com Email: info@seventron.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας, ΕΜΠ Ευάγγελοσ Σιϊκασ, Υποψ. Διδάκτορασ ΕΜΠ Νικόλαοσ Κανζλλοσ, Υποψ.

Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας, ΕΜΠ Ευάγγελοσ Σιϊκασ, Υποψ. Διδάκτορασ ΕΜΠ Νικόλαοσ Κανζλλοσ, Υποψ. Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας, ΕΜΠ Ευάγγελοσ Σιϊκασ, Υποψ. Διδάκτορασ ΕΜΠ Νικόλαοσ Κανζλλοσ, Υποψ. Διδάκτορασ ΕΜΠ Τα Σεμινάρια τθσ Ερμοφπολθσ 2010, 9-11/7 Τα χαρακτθριςτικά τθσ διδαςκαλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΙΣΛΟ: ΚΡΙΜΑΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ Θ ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΘΟΡΙΗΕΣΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΑΠΟ ΣΑ ΤΜΦΖΡΟΝΣΑ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΙΣΛΟ: ΚΡΙΜΑΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ Θ ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΘΟΡΙΗΕΣΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΑΠΟ ΣΑ ΤΜΦΖΡΟΝΣΑ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΙΣΛΟ: ΚΡΙΜΑΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ Θ ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΘΟΡΙΗΕΣΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΑΠΟ ΣΑ ΤΜΦΖΡΟΝΣΑ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ Θ ΙΔΕΑ ΣΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ: Ο Κριμαϊκόσ πόλεμοσ παρόλο που δεν εκτυλίχτθκε ςε ελλθνικό ζδαφοσ επθρζαςε

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Ταχ. Διεφκυνςθ: Οψικίου 23 Ταχ. Κϊδικασ: 68 100 Τθλζφωνο: 25510-26 466 & 36771 Τθλεομοιότυπο (fax):25510 22519 Θλεκτρ. Διευκ.(e-mail): pek@axd.forthnet.gr Ιςτοςελίδα:http//pek.evr.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Α1.Περιβάλλον του Ζργου

Α1.Περιβάλλον του Ζργου ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ Α1.Περιβάλλον του Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτην υλοποίηςη του αντικειμζνου του Ζργου Στθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του ζργου εμπλζκονται ο Διμοσ Καςτοριάσ, θ

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 I. Η λειτουργία τησ Γραμμήσ Παρζμβαςησ για την Αυτοκτονία Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί από το 2007, τθ μοναδικι ςτθν Ελλάδα τθλεφωνικι Γραμμι Παρζμβαςθσ για τθν Αυτοκτονία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

E-ducation. Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager

E-ducation. Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager E-ducation Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Agenda Παροσζίαζη ηης SiEBEN Μαθηηές με netbooks, Live@Edu (cloud collaboration) & διαδραζηικούς πίνακες Υποδομή δικηύοσ (AD, WDS, Security, Offline

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Ακινα Ιοφνιοσ 2012 Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν H Ελλάδα να αποκτιςει θγετικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

(Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Δ.1.2 1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

(Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Δ.1.2 1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) «Αρτιμήδης ΙΙΙ Ενίζτσζη Ερεσνηηικών ομάδων ζηην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Τποέργο: 3 Σίηλος: «Σσεδιαζμόρ, Ανάπηςξη και Αξιολόγηζη Σεναπίων Μικηήρ Μάθηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ»

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ pupilslaptp «ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ ΟΔΗΓΙΕ, ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ επτζμβριοσ 2009 pupilslaptp Πίνακασ

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΧΝΙΑ Μάρθα Καηζαρίδοσ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ Θεζζαλονίκη 2011 2 3 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα