Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο"

Transcript

1 Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350) Οδθγόσ για τον εκπαιδευτικό 1

2 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι Φιλοςοφία του εκπαιδευτικοφ υλικοφ Προτεινόμενεσ Δραςτθριότθτεσ αξιοποίθςθσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ για παιδιά Περιεχόμενα μακθμάτων «Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο» Εκπαιδευτικό υλικό για Μακθτζσ Δθμοτικοφ και Γυμναςίου Ενθμερωτικό Τλικό για Γονείσ και Εκπαιδευτικοφσ Παράρτθμα

3 1. Ειςαγωγι Εργαςτιριο Προθγμζνων Τεχνολογιϊν Μάκθςθσ και Πολιτιςμοφ Ο παρϊν Οδθγόσ ςάσ παρζχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ που χρειάηεςτε για να πλοθγθκείτε ςτo θλεκτρονικό μάκθμα: «Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο για παιδιά Δθμοτικοφ και Γυμναςίου» και ςτο θλεκτρονικό μάκθμα «Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο» ενθμερωτικό υλικό για γονείσ και εκπαιδευτικοφσ και να τα αξιοποιιςετε, όπωσ αυτά ςχεδιάςτθκαν και υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ ζργου: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350). Μπορείτε να μελετιςετε τισ προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ αξιοποίθςθσ του μακιματοσ και να αποκτιςετε μια πλιρθ εικόνα του τρόπου δόμθςθσ των θλεκτρονικϊν μακθμάτων. 2. Φιλοςοφία του εκπαιδευτικοφ υλικοφ Το εκπαιδευτικό υλικό απαρτίηεται από δφο θλεκτρονικά μακιματα, τα εξισ: i) «Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο για παιδιά Δθμοτικοφ και Γυμναςίου» ii) «Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο» ενθμερωτικό υλικό για γονείσ και εκπαιδευτικοφσ Ηλεκτρονικό μάκθμα για παιδιά Το θλεκτρονικό μάκθμα για παιδιά ζχει ςχεδιαςτεί και δομθκεί, με ςκοπό να αξιοποιθκεί ςτθ ςχολικι τάξθ, για να ενθμερωκοφν τα παιδιά για διάφορεσ πτυχζσ του Διαδικτφου και για τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ πρζπει να προςτατευτοφν από τουσ κινδφνουσ που υφίςτανται ςτον κυβερνοχϊρο. Τα παιδιά με τθν κακοδιγθςθ του εκπαιδευτικοφ κα πλοθγθκοφν ςτο εκπαιδευτικό υλικό: Θα μελετιςουν τουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ κάκε εκπαιδευτικισ ενότθτασ, για να ζχουν γνϊςθ του τι κα αποκομίςουν ολοκλθρϊνοντασ κάκε ενότθτα. 3

4 Θα πλοθγθκοφν ςτον κυρίωσ κορμό του υλικοφ μελετϊντασ τισ πλθροφορίεσ που τουσ παρατίκενται και δομϊντασ τθ γνϊςθ χάρισ ςτθ διαδραςτικι παρουςίαςθ του υλικοφ. Θα περατϊςουν ςφντομα quiz αυτοαξιολόγθςθσ μετά το πζρασ κάκε ενότθτασ, με ςκοπό να κάνουν μια πολφ καλι επανάλθψθ τθσ νζασ γνϊςθσ που ζλαβαν και να ενιςχφςουν το γνωςτικό τουσ χάρτθ ςχετικά με τα ςυγκεκριμζνα κζματα που καλφπτει ζκαςτθ εκπαιδευτικι ενότθτα. Εν τζλει μποροφν να μελετιςουν ανακεφαλαιωτικά τα πιο ςθμαντικά ςθμεία κάκε ενότθτασ, πριν προχωριςουν ςτθν επόμενθ. Υλικό για Γονείσ και Εκπαιδευτικοφσ Το θλεκτρονικό μάκθμα που απευκφνεται ςτουσ γονείσ και εκπαιδευτικοφσ ζχει χαρακτιρα ενθμερωτικό και δθ ςυμβουλευτικό και μπορεί να αξιοποιθκεί ςτο πλαίςιο μιασ ςυηιτθςθσ ςτρογγυλισ τραπζηθσ, όπου με γνϊμονα τθν παρουςίαςθ του υλικοφ κα αφυπνιςτοφν γονείσ και εκπαιδευτικοί για το πϊσ να ςυμβουλεφουν και να προςτατεφουν τα παιδιά ςχετικά με κζματα που προκφπτουν είτε από άγνοια, είτε από αλόγιςτθ χριςθ του διαδικτφου είτε από κινδφνουσ που ελλοχεφουν ςτισ πλοθγιςεισ τουσ. 4

5 3. Προτεινόμενεσ Δραςτθριότθτεσ αξιοποίθςθσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ για παιδιά Στθν παροφςα ενότθτα ζχουν καταγραφεί κάποιεσ προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ αξιοποίθςθσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ εντόσ και εκτόσ τάξθσ, οφτωσ ϊςτε τα παιδιά χρθςιμοποιϊντασ τισ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ςτάςεισ που αποκόμιςαν από το υλικό να μποροφν να (ςυν)/ δθμιουργιςουν το δικό τουσ υλικό ανάλογα με το ςενάριο χριςθσ που κα τουσ δϊςει ο/θ εκπαιδευτικόσ. Συγκεκριμζνα: 1. Δραςτθριότθτα για τθν Ημζρα Αςφαλοφσ Διαδικτφου 2012, Τρίτθ, 7 Φεβρουαρίου 2012 ( ) Δράςθ: «Ανακαλφψτε τον ψθφιακό κόςμο μαηί με αςφάλεια!» Στο πλαίςιο τθσ Δράςθσ : «Πρεςβευτισ τθσ Ημζρασ Αςφαλοφσ Διαδικτφου 2012» που διοργανϊνεται από το SaferInternet μποροφν: Νθπιαγωγεία, Δθμοτικά, Γυμνάςια και Λφκεια να ετοιμάςουν πόςτερ και ςποτάκια. 2. Δραςτθριότθτεσ χριςθσ του υλικοφ ςε ποικίλα γνωςτικά αντικείμενα: ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Δθμιουργία concept maps Δθμιουργία εννοιολογικϊν χαρτϊν (concept maps) με τισ κυριότερεσ ζννοιεσ που αποκόμιςαν τα παιδιά από μια ςυγκεκριμζνθ εκπαιδευτικι ενότθτα, τθν οποία παρακολοφκθςαν μζςω του θλ. Μακιματοσ «Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο». Ανάρτθςθ των εννοιολογικϊν χαρτϊν ςτο blog του ςχολείου ι ςτθν θλεκτρονικι εφθμερίδα τθσ τάξθσ. Δθμιουργία διαδραςτικϊν posters Δθμιουργία διαδραςτικϊν posters ςφμφωνα με ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα (π.χ. Πϊσ ςυλλζγουν διάφορεσ ιςτοςελίδεσ τα προςωπικά μασ ςτοιχεία και ποιεσ επιλογζσ απορριτου μποροφμε να ορίςουμε, για τα αντιμετωπίςουμε τζτοια φαινόμενα;) είτε ατομικά είτε ομαδικά. Προτεινόμενο εργαλείο για αυτι τθ δραςτθριότθτα: glogster. 5

6 Δθμιουργία flash παρουςίαςθσ Θζμα: Ζχετε κερδίςει ζνα βραβείο! Τι είναι το spam και τι μπορείτε να κάνετε με αυτό;. Οι μακθτζσ ςυλλζγουν διάφορα spam μθνφματα που ζχουν δεχτεί κατά καιροφσ ςτθν θλεκτρονικι τουσ διεφκυνςθ και δθμιουργοφν μια flash παρουςίαςθ με το Prezi.com. Βαςικι παράμετροσ: να γίνει θ διαφοροποίθςθ ανάμεςα ςτο spam & junk mail. ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Παιχνίδι ρόλων Δίνονται ςτουσ μακθτζσ ςυγκεκριμζνα ςενάρια (π.χ. Ζςτω ότι είςαςτε ςτον Η/Υ και παίηετε ζνα παιχνίδι και ξαφνικά ςασ ηθτάει ζνασ θλεκτρονικόσ ςυμπαίκτθσ να του αποςτείλετε τα προςωπικά ςασ ςτοιχεία (όνομα, τθλζφωνο, διεφκυνςθ, , το λογαριαςμό ςασ ςτο msn, hotmail..). Eςείσ πωσ πρζπει να χειριςτείτε μια τζτοια κατάςταςθ; Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε ομάδεσ με ςκοπό να καταγράψουν τουσ διαλόγουσ ενόσ ςφντομου ςκετσ που κα παρουςιάςουν ςτθ ςυνζχεια ςτθν τάξθ. Mετά κα ακολουκιςει ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ. υνεντεφξεισ - blogging Θζμα: «Οι φοβίεσ που ζχουν οι γονείσ μασ» Ατομικι ι Ομαδικι εργαςία: Δίνεται ςτουσ μακθτζσ το παραπάνω κζμα με ςκοπό να πάρουν ςυνζντευξθ από τουσ γονείσ τουσ ςχετικά με το ερϊτθμα: «Τι φοβάςτε πιο πολφ όταν τα εμείσ πλοθγοφμαςτε ςτο διαδίκτυο». Οι μακθτζσ μποροφν να αποτυπϊςουν ςε μια ςφντομθ αναφορά τισ απαντιςεισ των γονζων τουσ και ςτθ ςυνζχεια να τισ δθμοςιεφςουν ςε μορφι ενόσ ςφντομου άρκρου 400 λζξεων ςτο blog τθσ τάξθσ ι ςτθν θλεκτρονικισ εφθμερίδα του ςχολείου. ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΩΝ Κόμικσ Οι μακθτζσ ζχουν καταγράψει ςε ομάδεσ τουσ διαλόγουσ ςτο παιχνίδι ρόλων που ζκαναν ςτο μάκθμα τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ (βλ. προθγοφμενθ δραςτθριότθτα). Χρθςιμοποιοφν το Comic Strip Creator, το webcomicbookcreator, ι το Picturebooks για να δθμιουργιςουν ψθφιακά κόμικσ ι θλεκτρονικά βιβλία με τουσ διαλόγουσ που ετοίμαςαν ςτο μάκθμα τθσ Ν. Γλϊςςασ και ζτςι να οπτικοποιιςουν τα κείμενα τουσ. Μποροφν, επίςθσ, να ςχεδιάςουν τισ μικρζσ τουσ ιςτορίεσ (κόμικσ) ςτο χζρι και ςτθ ςυνζχεια να τα 6

7 Μεταμφιζςεισ Εργαςτιριο Προθγμζνων Τεχνολογιϊν Μάκθςθσ και Πολιτιςμοφ ψθφιοποιιςουν και να τα αναρτιςουν ςτο blog του ςχολείου ι ςτθν θλεκτρονικι εφθμερίδα τθσ τάξθσ. Θζμα: Πώσ παρουςιάηω τον εαυτό μου ςτο Διαδίκτυο; Με χαρτόνια, κόλλεσ, μαρκαδόρουσ τα παιδιά φτιάχνουν μάςκεσ δείχνοντασ το πϊσ κζλουν να παρουςιάηουν τον εαυτό τουσ ςτο διαδίκτυο (ςε ζνα παιχνίδι, ςε ζνα chat room, ςε ζνα μζςο κοινωνικισ δικτφωςθσ). Ετοιμάηουν και ζνα ςφντομο κειμενάκι με το ενδεικτικό profile status τουσ και ςτθ ςυνζχεια ςυηθτοφν με τον εκπαιδευτικό τουσ κινδφνουσ που ελλοχεφουν ςτθ δθμόςια εικόνα τουσ ςτο διαδίκτυο. ΓΝΩΣΙΚΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ: ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Για μακθτζσ τελευταίασ τάξθσ Γυμναςίου και Λυκείου Μελζτθ του βιβλίου: Connected του Νικόλασ Χριςτάκθ και Τηζιμσ Φάουλερ, εκδόςεισ: Κάτοπτρο και ανάλυςθ των εννοιϊν του. Καταγραφι μιασ ςφντομθσ περίλθψθσ των ςυναιςκθμάτων των παιδιϊν, ςχολίων και άλλων παρατθριςεων ςχετικά με το βιβλίο και ανάρτθςθ αυτϊν ςτο blog, glogster ι ςτθν θλεκτρονικι εφθμερίδα του ςχολείου. 7

8 4. Περιεχόμενα μακθμάτων «Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο» Τα θλεκτρονικά μακιματα «Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο» διαχωρίηονται ςτα εξισ: - Υλικό για παιδιά Δθμοτικοφ και Γυμναςίου, - Υλικό για Γονείσ και Εκπαιδευτικοφσ όπωσ αποτυπϊνεται και ςτθν οκόνθ που ακολουκεί. Περιεχόμενα μακιματοσ για τα Παιδιά (Δθμοτικοφ και Γυμναςίου) 8

9 Οκόνθ Δομι ενδεικτικισ Εκπαιδευτικισ Ενότθτασ 5. Εκπαιδευτικό υλικό για Μακθτζσ Δθμοτικοφ και Γυμναςίου Στισ οκόνεσ που ακολουκοφν παρουςιάηεται θ δομι του μακθςιακοφ υλικοφ που απευκφνεται ςε παιδιά Δθμοτικοφ και Γυμναςίου, με ςκοπό να ενθμερωκοφν για τουσ κινδφνουσ που ελλοχεφουν όταν πλοθγοφνται ςτο διαδίκτυο και δθ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ. Οκόνθ Εξώφυλλο 9

10 Οκόνθ Ειςαγωγικι Εκπαιδευτικισ Ενότθτασ (π.χ «Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο») 10

11 Οκόνθ Οι ιρωεσ που εμφανίηονται ςε κάκε ενότθτα και κακοδθγοφν τα παιδιά ςτο υλικό Οκόνθ Καλωςόριςμα θρώων ςε κάκε Εκπαιδευτικι Ενότθτα 11

12 Οκόνθ Εκπαιδευτικοί Στόχοι ενδεικτικισ Εκπαιδευτικισ Ενότθτασ 1 θ Οκόνθ Εκπαιδευτικό Υλικό ενδεικτικισ Εκπαιδευτικισ Ενότθτασ 12

13 2 θ Οκόνθ Εκπαιδευτικό Υλικό ενδεικτικισ Εκπαιδευτικισ Ενότθτασ 3 θ Οκόνθ - Εκπαιδευτικό Υλικό ενδεικτικισ Εκπαιδευτικισ Ενότθτασ 13

14 4 θ Οκόνθ - Εκπαιδευτικό Υλικό ενδεικτικισ Εκπαιδευτικισ Ενότθτασ Οκόνθ Ειςαγωγικι Οκόνθ Αυτοαξιολόγθςθσ ενδεικτικισ Εκπαιδευτικισ Ενότθτασ 14

15 1 θ Οκόνθ Ερώτθςθ Αυτοαξιολόγθςθσ ενδεικτικισ Εκπαιδευτικισ Ενότθτασ 2 θ Οκόνθ Ερώτθςθ Αυτοαξιολόγθςθσ ενδεικτικισ Εκπαιδευτικισ Ενότθτασ 15

16 Οκόνθ Ανακεφαλαίωςθ ενδεικτικισ Εκπαιδευτικισ Ενότθτασ 6. Ενθμερωτικό Τλικό για Γονείσ και Εκπαιδευτικοφσ Το παρόν υλικό ςυνιςτά το 2 ο μάκθμα που δθμιουργικθκε, με ςκοπό να ενθμερωκοφν οι γονείσ και οι εκπαιδευτικοί ςχετικά με τουσ ςωςτοφσ τρόπουσ χειριςμοφ τθσ ολοζνα και αυξανόμενθσ χριςθ του διαδικτφου από τα παιδιά. Είναι περιςςότερο ςυμβουλευτικόσ ο χαρακτιρασ του υλικοφ και δίνει τα βαςικά βιματα που χρειάηεται να ακολουκθκοφν, προκειμζνου οι γονείσ και οι εκπαιδευτικοί να είναι ςε κζςθ να προςτατεφςουν τα παιδιά από τουσ διαδικτυακοφσ κινδφνουσ. Οκόνθ Εξώφυλλο μακιματοσ 16

17 Οκόνθ Ειςαγωγικι 17

18 Οκόνθ Ειςαγωγικι ςτο κυρίωσ κορμό του υλικοφ Οκόνθ (ενδεικτικι) Υλικό για Γονείσ και Εκπαιδευτικοφσ 18

19 Οκόνθ (ενδεικτικι) Υλικό για Γονείσ και Εκπαιδευτικοφσ 7. Παράρτθμα 19

20 Μπορείτε να μεταφορτϊςετε το θλεκτρονικό μάκθμα κάνοντασ κλικ ςτο εξισ link: Για να κατεβάςετε το υλικό, πατιςτε πάνω ςτο download. Ζνα zip αρχείο κα ξεκινιςει να μεταφορτϊνεται. Μόλισ το κατεβάςετε και το ανοίξετε, κάντε κλικ πάνω ςτο αρχείο: index.htm για να τρζξετε το μάκθμα. Παράλλθλα, κα δοκεί και ζνα πακζτο με τα κάτωκι: ερωτθματολόγια αξιολόγθςθσ του υλικοφ για τουσ εκπαιδευτικοφσ, τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ τουσ. 20

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS

Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS Για τθ δθμιουργία τάξεων και εποπτεία υποςτιριξθ τθσ εκπόνθςθσ ακολουκιϊν δραςτθριοτιτων μακθμάτων (*), ο χριςτθσ πρζπει να ζχει τον ρόλο του Επόπτη (εκπαιδευτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Ανδρονίδη Χαρά Χαρά Ανδρονίδη, «Έκφραση Έκθεση Γενικής Παιδείας Β Λυκείου, Θεωρία & Διαγράμματα Θεμάτων» ISBN: 978-618-80632-4-2 Σεπτέμβριος 2013 Επιμέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Εφαρμογι ςτθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα Τηιϊνασ Δθμιτριοσ Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, ΑΠΘ 9//9 I The most profound technologies

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ. Βϋ ΦΑΘ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ. Βϋ ΦΑΘ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ Βϋ ΦΑΘ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 2 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΑΞΘ Αϋ ΕΝΟΤΘΤΑ 7 Θ : ΧΑΑΞΕΛΣ, ΡΑΗΛ ΡΟΣΚΕΣΘ ΚΑΛ ΑΦΑΛΕΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 JOOMLA CMS MANUAL V 1.2 Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 info@greekinternetmarketing.com 15/9/2011 1 Περιεχόμενα Τι Είναι το Joomla?... 3

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου 1 Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, Το 24 Ο Πανελλήνιο υνζδριο τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΔΘΓΙΕ ΧΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΘΛΩΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα