ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011."

Transcript

1 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΝ 31/5/ Στισ 5/5/2011 ολοκλθρϊκθκε θ επεξεργαςία του αρχείου των φορολογουμζνων Γϋκατθγ. Βιβλίων φορολογικισ περιόδου Φεβρουαρίου 2011, και εντοπιςμόσ αυτϊν που τελικά δεν ςυμμορφϊκθκαν μετά τθν αποςτολι του Βϋ εντοπιςμοφ (ελεγκτζεσ υποκζςεισ). 2. Η Ομάδα Α.ΠΑ.Φ.Σ., ζχοντασ ορίςει κριτιρια αξιολόγθςθσ κινδφνου, όςον αφορά ςτισ παραπάνω ελεγκτζεσ επιχειριςεισ, ςε ςυνεργαςία με τθν Δ/νςθ Ελζγχου επζλεξε επιχειριςεισ, οι οποίεσ ζχρθηαν ελζγχου άμεςα λόγω επικινδυνότθτασ και οι οποίεσ εςτάλθςαν ςτισ 9/5/2011 ςτισ αρμόδιεσ Δ.Ο.Υ. και ςτα Ειδικά Συνεργεία Ελζγχου, που ςυςτάκθκαν για τθν υποςτιριξθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ. Οι υποκζςεισ ιταν αρμοδιότθτασ 20 μεγάλων Δ.Ο.Υ., ςτισ οποίεσ ςτάλκθκε θλεκτρονικό αρχείο ανά ΑΦΜ, εμπλουτιςμζνο με ςτοιχεία από υποςυςτιματα του TAXIS (Μθτρϊο, Ειςόδθμα, Φ.Π.Α., Κ.Β.Σ. και Ζςοδα) ϊςτε να διευκολυνκεί το ελεγκτικό ζργο, κακϊσ και οδθγίεσ για τθν κατανόθςθ των δεδομζνων που ςυμπεριλιφκθκαν. 3. Η παραπάνω διαδικαςία επαναλιφκθκε ςτισ 18 και 19/5/2011 ςε ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ τεχνικοφσ τθσ ΓΓΠΣ (Ομάδα Διαςταυρϊςεων), για τθν αποςτολι ςτισ Δ.Ο.Υ. όλων των επιχειριςεων που δεν υπζβαλαν περιοδικι διλωςθ ΦΠΑ Φεβρουαρίου 2011 (ςυμπεριλαμβανομζνων και των επιλεγμζνων υποκζςεων τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου). Οι υποκζςεισ που ςτάλκθκαν ςτισ Δ.Ο.Υ. τθσ Επικράτειασ ιταν Εντοπιςμόσ των φορολογουμζνων που δεν υπζβαλαν περιοδικι διλωςθ ΦΠΑ Μαρτίου 2011 (Γϋ κατθγορίασ) και Αϋ τριμινου 2011 (Βϋ κατθγορίασ) και αποςτολι ςε αυτοφσ Αϋ εντοπιςμοφ. Η αποςτολι των αυτϊν πραγματοποιικθκε ςτισ 18 ζωσ και 19/5/2011. Στάλκθκαν ςε φορολογοφμενουσ με Βϋ κατθγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ και ςε φορολογοφμενουσ με Γϋ κατθγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. 5. Στισ 31/5/2011 πραγματοποιικθκε επεξεργαςία απαντιςεων των πιο πάνω φορολογουμζνων ςε τυποποιθμζνο ερωτθματολόγιο, προκειμζνου να εξαχκοφν ςυμπεράςματα για το λόγο που δεν υπζβαλαν τθν περιοδικι διλωςθ ΦΠΑ ωσ όφειλαν. Τα αποτελζςματα ενςωματϊκθκαν ςτο παραδοτζο «Μελέτη αποτελεςμάτων τεφχοσ 2 ο». Στο ςυγκεκριμζνο ερωτθματολόγιο απάντθςαν φορολογοφμενοι Βϋ κατθγορίασ βιβλίων και 125 φορολογοφμενοι Γϋ κατθγορίασ βιβλίων. 6. Εντοπίςκθκαν οι φορολογοφμενοι (που ανικουν ςτθν 3θ ομάδα ΜΕΦΟ) που δεν υπζβαλαν περιοδικι διλωςθ ΦΠΑ για τθ φορολογικι περίοδο Μαρτίου 2011 και

2 ςτάλκθκαν ςτισ 19/5/2011 ςτθν ομάδα ΜΕΦΟ, με ςυμπλθρωματικά οικονομικά και πλθροφοριακά ςτοιχεία για κάκε ζναν από αυτοφσ. 7. Ζλεγχοσ αρχείου φορολογουμζνων που δθμιουργικθκε με τθν ςυνεργαςία των τεχνικϊν τθσ ΓΓΠΣ (για τουσ υπόχρεουσ Γϋ κατθγορίασ βιβλίων), και ςτουσ οποίουσ ςτάλκθκε ςτισ 20/5/2011, ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα, για τθ νζα υποχρζωςι τουσ ςε υποβολι περιοδικισ διλωςθσ ΦΠΑ (φορολογικι περίοδοσ Απριλίου Γϋ κατθγορία- καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ ζωσ 31/5/2011). Στάλκθκαν Επιλζχκθκε προσ ενθμζρωςθ ςτοχευμζνο πλικοσ επιχειριςεων. 8. Συμμετοχι όλθσ τθσ Ομάδασ ΑΠΑΦΣ ςε 3 Ειδικά Συνεργεία Ελζγχου. Η Ομάδα αςχολικθκε με τθν ςυλλογι δεδομζνων που αφοροφν τισ 30 προσ ζλεγχο επιχειριςεισ. 9. Συνζχεια τθσ ςυνεργαςίασ μασ με τουσ αρμόδιουσ τεχνικοφσ τθσ ΓΓΠΣ για τθ δθμιουργία επόμενου ςταδίου τθσ εφαρμογισ, που αφορά τθν αποςτολι δεδομζνων (φορολογουμζνων που δεν ςυμμορφϊκθκαν), ςτισ Ελεγκτικζσ Υπθρεςίεσ. 10. Συνζχεια τθσ ςυνεργαςίασ τθσ Ομάδασ ΑΠΑΦΣ με τθν Δ/νςθ Μθτρϊου για τουσ ανενεργοφσ Α.Φ.Μ. 11. Παράδοςθ τθσ «Μελέτη αποτελεςμάτων τεφχοσ 2ο» μετά τθν ολοκλιρωςθ του πρϊτου κφκλου παρακολοφκθςθσ επιχειριςεων με βιβλία Γϋ κατθγορίασ και ςτθν οποία εκτόσ των ποςοτικϊν δεδομζνων, κα περιλαμβάνονται και προτάςεισ για βελτίωςθ/αλλαγι διαδικαςιϊν. 12. Κακ όλθ τθ διάρκεια του μινα θ ομάδα παρείχε διευκρινίςεισ τόςο ςε Δ.Ο.Υ. ςχετικά με το αρχείο των φορολογουμζνων προσ ζλεγχο, όςο και ςε μεμονωμζνουσ φορολογοφμενουσ που είχαν παραλάβει εντοπιςμοφ. Ειδικά για τισ ςυχνότερεσ ερωτιςεισ των φορολογουμζνων δθμιουργικθκε και αναρτικθκε ςτον ιςτοχϊρο τθσ ΓΓΠΣ, αρχείο ερωτιςεων απαντιςεων. ΔΡΑΕΙ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΕΝΣΟ ΣΟΤ ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 Μετά τθν πάροδο 10 θμερϊν από τθν αποςτολι του Αϋ εντοπιςμοφ που ςτάλκθκε ςτισ 18-19/5/2011, κα «ξανατρζξει» θ διαδικαςία για να εντοπιςκοφν εκ νζου οι φορολογοφμενοι που δεν ςυμμορφϊκθκαν και κα τουσ ςταλεί το Βϋ εντοπιςμοφ. Μετά τθν πάροδο 5 εργαςίμων θμερϊν από τθν αποςτολι του Βϋ , κα εντοπιςκοφν οι φορολογοφμενοι που τελικά δεν ςυμμορφϊκθκαν. Θα ακολουκιςει επεξεργαςία του αρχείου των φορολογουμζνων Βϋ κατθγ. Βιβλίων (αφοροφν ςτο Αϋ τρίμθνο 2011)και για τουσ φορολογοφμενουσ Γϋκατθγ. Βιβλίων (φορολογικισ περιόδου Μαρτίου 2011) και αποςτολι τουσ ςτισ αρμόδιεσ Δ.Ο.Υ. μαηί με τισ ςχετικζσ οδθγίεσ. Ζλεγχοσ αρχείου φορολογουμζνων που κα δθμιουργθκεί με τθν ςυνεργαςία των τεχνικϊν τθσ ΓΓΠΣ, για τουσ οποίουσ κα ςταλεί ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα, για τθ νζα υποχρζωςι τουσ ςε υποβολι περιοδικισ διλωςθσ ΦΠΑ

3 (φορολογικι περίοδοσ Μαϊου Γϋ κατθγορία- καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ ζωσ 30/6/2011). Εντοπιςμόσ των φορολογουμζνων που δεν υπζβαλαν περιοδικι διλωςθ ΦΠΑ Απριλίου 2011 (Γϋ κατθγορίασ) και αποςτολι ςε αυτοφσ Αϋ εντοπιςμοφ. Μετά τθν πάροδο των 10 θμερϊν κα επαναλθφκεί θ διαδικαςία και κα ςταλεί το Βϋ εντοπιςμοφ. Θα εντοπιςκοφν οι φορολογοφμενοι (που ανικουν ςτθν 3θ ομάδα ΜΕΦΟ) που δεν υπζβαλαν περιοδικι διλωςθ ΦΠΑ για τθ φορολογικι περίοδο Απριλίου 2011 και κα ςταλοφν ςτθν ομάδα ΜΕΦΟ, με ςυμπλθρωματικά οικονομικά και πλθροφοριακά ςτοιχεία για κάκε ζναν από αυτοφσ. Συνζχεια τθσ ςυνεργαςίασ μασ με τουσ αρμόδιουσ τεχνικοφσ τθσ ΓΓΠΣ για τθ δθμιουργία επόμενου ςταδίου τθσ εφαρμογισ, που αφορά τθν αποςτολι δεδομζνων (φορολογουμζνων που δεν ςυμμορφϊκθκαν), ςτισ Ελεγκτικζσ Υπθρεςίεσ. Συμμετοχι όλθσ τθσ Ομάδασ ΑΠΑΦΣ ςτα 3 Ειδικά Συνεργεία Ελζγχου. Προγραμματίηεται θ επίςκεψθ ςτισ 30 επιχειριςεισ και θ επίδοςθ τθσ πρόςκλθςθσ του Ν Μετά τθ λιξθ του 10ιμερου από τθν επίδοςθ, κα προςκλθκοφν οι φορολογοφμενοι να προςκομίςουν τα προσ ζλεγχο βιβλία. Η ςυγκεκριμζνθ δράςθ κα πραγματοποιθκεί με τθν κακοδιγθςθ του Επόπτθ τθσ Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Ακθνϊν κ. Κωνςταντόπουλου, ο οποίοσ ζχει οριςκεί και επικεφαλισ των 3 ειδικϊν ςυνεργείων ελζγχου. Ποςοτικοποιιςεισ των αποτελεςμάτων των δράςεων τθσ ομάδασ (για κάκε δράςθ χωριςτά). Ενθμζρωςθ του παραδοτζου «Μελέτη αποτελεςμάτων τεφχοσ 3 ο φορολογοφμενοι Β κατηγορίασ βιβλίων» μετά τθν επεξεργαςία των δεδομζνων που προιλκαν από τισ ανωτζρω δράςεισ, όςον αφορά τισ επιχειριςεισ που ςυμμορφϊκθκαν/δράςθ, το πλικοσ των δθλϊςεων που υποβλικθκαν, τα ποςά που ειςπράχκθκαν ςε κφριο φόρο και προςαυξιςεισ εκπροκζςμου υποβολισ, τισ εκπρόκεςμεσ διακοπζσ δραςτθριότθτασ κλπ. Συνζχεια τθσ ςυνεργαςίασ τθσ Ομάδασ ΑΠΑΦΣ με τθν Δ/νςθ Μθτρϊου και με τθν Δ/νςθ Ελζγχου για τα κζματα που ιδθ επεξεργαηόμαςτε και προαναφζρονται.

4 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΑΠΟ 1 ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΕΩ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΝ 30/6/ Τθν 1 θ Ιουνίου 2011 και μετά τθν πάροδο 10 θμερών από τθν αποςτολι του Α e- mail εντοπιςμοφ που ςτάλκθκε ςτισ 18-19/5/2011, «ξαναζτρεξε» θ διαδικαςία για να εντοπιςκοφν εκ νζου οι φορολογοφμενοι που δεν ςυμμορφώκθκαν και ςτουσ οποίουσ (πλήθοσ ) ςτάλκθκε το Β εντοπιςμοφ. Αφοροφςε φορολογοφμενουσ υπαγόμενουσ ςε ΦΠΑ που τθροφν Γ κατθγορίασ βιβλία του Κ.Β.Σ. και για τθ φορολογικι περίοδο Μαρτίου Μζςα ςτο χρονικό διάςτθμα των 10 θμερών ςυμμορφώκθκαν και υπζβαλαν εκπρόκεςμα διλωςθ :1.170 επιχειριςεισ. 2. Τθν 1 θ Ιουνίου 2011 ςυνεργαςκικαμε με το Στ Τμιμα Δ30, για να μασ διατεκοφν τα ςτοιχεία του τελευταίου διακζςιμου ζτουσ των Συγκεντρωτικών Καταςτάςεων Πελατών Προμθκευτών, τα οποία κα χρθςιμοποιθκοφν για να εμπλουτίςουν τα αρχεία των φορολογουμζνων, που ςτζλνονται ςτισ Ελεγκτικζσ Υπθρεςίεσ προσ ζλεγχο. 3. Τθν ίδια θμζρα ςτάλκθκε ςτθ Σ.Ο.Υ.Δ.Ε. θ με αρ. πρωτ. 597/ μελζτθ τθσ Ομάδασ ΑΠΑΦΣ και αφοροφςε ςτα Αποτελζςματα των δράςεων τθσ ομάδασ για τον πρώτο ολοκλθρωμζνο κφκλο ενεργειών για τα Γ κατθγορίασ Βιβλία του Κ.Β.Σ. και ςυγκεκριμζνα για τθ φορολογικι περίοδο Φεβρουαρίου Τθν 3θ Ιουνίου 2011 ολοκλθρώκθκε και θ αντίςτοιχθ (με παρ.1) αποςτολι του Β εντοπιςμοφ και αφοροφςε φορολογοφμενουσ υπαγόμενουσ ςε ΦΠΑ που τθροφν Β κατθγορίασ βιβλία του Κ.Β.Σ. για τθ φορολογικι περίοδο του Α τριμινου Στάλκθκαν Μζςα ςτο χρονικό διάςτθμα των 10 θμερών ςυμμορφώκθκαν και υπζβαλαν εκπρόκεςμα διλωςθ : επιχειριςεισ. 5. Από τθν 3 θ Ιουνίου και μζχρι το τζλοσ του μινα, θ Ομάδα ΑΠΑΦΣ αςχολικθκε επιπλζον και με τον ζλεγχο των 30 επιχειριςεων, των τριών Ειδικών Συνεργείων Ελζγχου, υπό τθν κακοδιγθςθ του οριςμζνου Προϊςταμζνου αυτών, κ. Κωνςταντόπουλου (Επόπτθ Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Ακθνών). Επιδόκθκαν και ςτισ 30 επιχειριςεισ προςκλιςεισ του Ν.3610/2007 και μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ, ξεκίνθςαν οι διαδικαςίεσ ελζγχου. Μζχρι το τζλοσ του Ιουνίου ολοκλθρώκθκαν οι ζλεγχοι ςε 11 επιχειριςεισ και παραδόκθκαν οι αντίςτοιχεσ Εκκζςεισ Ελζγχου. 6. Κατά το πρώτο 10ιμερο Ιουνίου θ Ομάδα ΑΠΑΦΣ ςυνεργάςκθκε με τθν Δ/νςθ Μθτρώου, επί του προςχεδίου τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ για το «ξεκακάριςμα» του Μθτρώου TAXIS και ζςτειλε παρατθριςεισ επ αυτοφ.

5 7. Στισ 10/6/2011 κοινοποιικθκε προσ τουσ εμπλεκόμενουσ ςυνεργάτεσ τεχνικοφσ τθσ ΓΓΠΣ, προγραμματιςμόσ δράςεων τθσ Ομάδασ ΑΠΑΦΣ για τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ 2011, με ςκοπό τθν πραγματοποίθςθ των απαραίτθτων ενεργειών, ώςτε να λειτουργιςει απρόςκοπτα θ εφαρμογι. 8. Εντοπιςμόσ των φορολογουμζνων που δεν υπζβαλαν περιοδικι διλωςθ ΦΠΑ Απριλίου 2011 (Γ κατθγορίασ του ΚΒΣ) και αποςτολι ςε αυτοφσ Α εντοπιςμοφ. Η αποςτολι των αυτών πραγματοποιικθκε ςτισ 14/6/2011. Στάλκθκαν και δόκθκε προκεςμία 10 θμερών για τθν υποβολι των δθλώςεων. 9. Από 17/6/2011 και μζχρι τζλουσ του μινα θ Ομάδα ΑΠΑΦΣ, ςε ςυνεργαςία με τθν Ομάδα Ευζλικτθσ Ανάπτυξθσ τθσ ΓΓΠΣ, αςχολικθκε με τθν διαδικαςία ελζγχου των τροποποιιςεων τθσ εφαρμογισ διαςταυρώςεων και ςυγκεκριμζνα πραγματοποιικθκαν: 1. ζλεγχοι καλισ λειτουργίασ των παλαιότερων ειδών διαςταυρώςεων (πλθν ΦΠΑ), 2. ζλεγχοι καλισ λειτουργίασ τθσ νζασ λειτουργικότθτασ που προςφζρεται για τισ διαςταυρώςεισ ΦΠΑ, 3. ζλεγχοσ των λεκτικών που χρθςιμοποιοφνται ςτθν εφαρμογι, 4. ζλεγχοσ παρεχόμενθσ λειτουργικότθτασ. Επίςθσ θ ομάδα προετοίμαςε τισ απαραίτθτεσ οδθγίεσ προσ τουσ ελεγκτζσ των Δ.Ο.Υ. για τθ χριςθ τθσ βελτιωμζνθσ εφαρμογισ. 10. Ζλεγχοσ αρχείου φορολογουμζνων που δθμιουργικθκε με τθν ςυνεργαςία των τεχνικών τθσ ΓΓΠΣ (για τουσ υπόχρεουσ Γ κατθγορίασ βιβλίων), και ςτουσ οποίουσ ςτάλκθκε ςτισ 20/6/2011, ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα, για τθ νζα υποχρζωςι τουσ ςε υποβολι περιοδικισ διλωςθσ ΦΠΑ (φορολογικι περίοδοσ Μαϊου Γ κατθγορία- καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ ζωσ 30/6/2011). Στάλκθκαν Επιλζχκθκε προσ ενθμζρωςθ ςτοχευμζνο πλικοσ επιχειριςεων. 11. Τθν 27 θ Ιουνίου 2011 και μετά τθν πάροδο 10 θμερών από τθν αποςτολι του Α εντοπιςμοφ που ςτάλκθκε ςτισ 14/6/2011, «ξαναζτρεξε» θ διαδικαςία για να εντοπιςκοφν εκ νζου οι φορολογοφμενοι που δεν ςυμμορφώκθκαν και ςτουσ οποίουσ (πλήθοσ ) ςτάλκθκε το Β εντοπιςμοφ. Αφοροφςε φορολογοφμενουσ υπαγόμενουσ ςε ΦΠΑ που τθροφν Γ κατθγορίασ βιβλία του Κ.Β.Σ. και για τθ φορολογικι περίοδο Απριλίου Μζςα ςτο χρονικό διάςτθμα των 10 θμερών ςυμμορφώκθκαν και υπζβαλαν εκπρόκεςμα διλωςθ :1.203 επιχειριςεισ. 12. Εντοπίςκθκαν οι φορολογοφμενοι (που ανικουν ςτθν 3θ ομάδα ΜΕΦΟ) που δεν υπζβαλαν περιοδικι διλωςθ ΦΠΑ για τθ φορολογικι περίοδο Απριλίου 2011 και ςτάλκθκαν ςτισ 27/6/2011 ςτθν ομάδα ΜΕΦΟ, με ςυμπλθρωματικά οικονομικά και πλθροφοριακά ςτοιχεία για κάκε ζναν από αυτοφσ. 13. Ποςοτικοποιιςεισ των αποτελεςμάτων των δράςεων τθσ ομάδασ (για κάκε δράςθ χωριςτά). Ενθμζρωςθ του παραδοτζου «Μελέτη αποτελεςμάτων τεφχοσ 3 ο φορολογοφμενοι Β κατηγορίασ βιβλίων» μετά τθν επεξεργαςία των δεδομζνων που προιλκαν από τισ ανωτζρω δράςεισ, όςον αφορά τισ επιχειριςεισ που ςυμμορφώκθκαν/δράςθ, το πλικοσ των δθλώςεων που υποβλικθκαν, τα ποςά που ειςπράχκθκαν ςε κφριο φόρο και προςαυξιςεισ εκπροκζςμου υποβολισ, τισ εκπρόκεςμεσ διακοπζσ δραςτθριότθτασ κλπ.

6 14. Κακ όλθ τθ διάρκεια του μινα θ ομάδα παρείχε διευκρινίςεισ τόςο ςε Δ.Ο.Υ. ςχετικά με το αρχείο των φορολογουμζνων προσ ζλεγχο, όςο και ςε μεμονωμζνουσ φορολογοφμενουσ που είχαν παραλάβει εντοπιςμοφ. Ειδικά για τισ ςυχνότερεσ ερωτιςεισ των φορολογουμζνων δθμιουργικθκε και αναρτικθκε ςτον ιςτοχώρο τθσ ΓΓΠΣ, αρχείο ερωτιςεων απαντιςεων. ΔΡΑΕΙ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΟΤΝΣΑΙ ΕΝΣΟ ΣΟΤ ΙΟΤΛΙΟΤ 2011 Μετά τθν πάροδο 5 εργαςίμων θμερών από τθν αποςτολι του Β , κα εντοπιςκοφν οι φορολογοφμενοι που τελικά δεν ςυμμορφώκθκαν. Θα ακολουκιςει επεξεργαςία του αρχείου για τουσ φορολογοφμενουσ Γ κατθγορίασ Βιβλίων του Κ.Β.Σ. (φορολογικισ περιόδου Απριλίου 2011) και αποςτολι τουσ ςτισ αρμόδιεσ Δ.Ο.Υ. μαηί με τισ ςχετικζσ οδθγίεσ. Το αρχείο που κα ςταλεί κα ζχει και ςτοιχεία ιςτορικότθτασ (ωσ προσ τθν μθ υποβολι τθσ διλωςθσ) για τισ φορολογικζσ περιόδουσ : Φεβρουαρίου- Μαρτίου και Απριλίου 2011 για τα Γ κατθγορίασ ΚΒΣ, κακώσ και το Α τρίμθνο 2011 για τα Β κατθγορίασ ΚΒΣ. Τα δεδομζνα που αφοροφν ςε επιχειριςεισ που λόγω τηίρου είναι αρμοδιότθτασ ΠΕΚ, κα ςταλοφν και ςτισ υπθρεςίεσ των ΠΕΚ. Επίςθσ όλο το αρχείο των προσ ζλεγχο επιχειριςεων κα ςταλεί και ςτο Σ.Δ.Ο.Ε. Ζλεγχοσ αρχείου φορολογουμζνων που κα δθμιουργθκεί με τθν ςυνεργαςία των τεχνικών τθσ ΓΓΠΣ, για τουσ οποίουσ κα ςταλεί ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα, για τθ νζα υποχρζωςι τουσ ςε υποβολι περιοδικισ διλωςθσ ΦΠΑ (φορολογικι περίοδοσ Ιουνίου Γ κατθγορίασ βιβλίων ΚΒΣ, κακώσ και Β τρίμθνο 2011 Β κατθγορίασ βιβλίων ΚΒΣ), με καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ ζωσ 31/7/2011. Εντοπιςμόσ των φορολογουμζνων που δεν υπζβαλαν περιοδικι διλωςθ ΦΠΑ Μαϊου 2011 (Γ κατθγορίασ Βιβλίων Κ.Β.Σ.) και αποςτολι ςε αυτοφσ Α εντοπιςμοφ. Μετά τθν πάροδο των 10 θμερών κα επαναλθφκεί θ διαδικαςία και κα ςταλεί το Β εντοπιςμοφ. Θα εντοπιςκοφν οι φορολογοφμενοι (που ανικουν ςτθν 3θ ομάδα ΜΕΦΟ) που δεν υπζβαλαν περιοδικι διλωςθ ΦΠΑ για τθ φορολογικι περίοδο Μαϊου 2011 και κα ςταλοφν ςτθν ομάδα ΜΕΦΟ, με ςυμπλθρωματικά οικονομικά και πλθροφοριακά ςτοιχεία για κάκε ζναν από αυτοφσ. Συνζχεια τθσ ςυνεργαςίασ μασ με τουσ αρμόδιουσ τεχνικοφσ τθσ ΓΓΠΣ για τθ δθμιουργία επόμενου ςταδίου τθσ εφαρμογισ, που αφορά τθν αποςτολι δεδομζνων (φορολογουμζνων που δεν ςυμμορφώκθκαν), ςτισ Ελεγκτικζσ Υπθρεςίεσ. Συμμετοχι όλθσ τθσ Ομάδασ ΑΠΑΦΣ ςτα 3 Ειδικά Συνεργεία Ελζγχου. Προγραμματίηεται θ ολοκλιρωςθ ελζγχου των υπολοίπων 19 επιχειριςεων και θ αποςτολι των αντίςτοιχων Εκκζςεων Ελζγχου. Ποςοτικοποιιςεισ των αποτελεςμάτων των δράςεων τθσ ομάδασ (για κάκε δράςθ χωριςτά). Ενθμζρωςθ του παραδοτζου «Μελέτη αποτελεςμάτων τεφχοσ 3ο φορολογοφμενοι Β κατηγορίασ βιβλίων» μετά τθν επεξεργαςία των δεδομζνων που προιλκαν από τισ ανωτζρω δράςεισ, όςον αφορά τισ

7 επιχειριςεισ που ςυμμορφώκθκαν/δράςθ, το πλικοσ των δθλώςεων που υποβλικθκαν, τα ποςά που ειςπράχκθκαν ςε κφριο φόρο και προςαυξιςεισ εκπροκζςμου υποβολισ, τισ εκπρόκεςμεσ διακοπζσ δραςτθριότθτασ κλπ. Προετοιμαςία τθσ νζασ δράςθσ τθσ Ομάδασ που αφορά ςτθ ςυμμόρφωςθ των επιχειριςεων ωσ προσ τθν υποβολι τθσ διλωςθσ Φόρου Ειςοδιματοσ Νομικών Προςώπων, για το Οικονομικό ζτοσ 2011.

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα : Ψθφιακι φγκλιςθ e-security «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επικαιροποίθςθ των χρονικϊν παραμζτρων ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Πίνακασ περιεχομζνων Κεφάλαιο 1 Άρκρο 1 Άρκρο 2 Άρκρο 3 Άρκρο 4 Άρκρο 5 Άρκρο 6 Άρκρο 7 Άρκρο 8 Άρκρο 9 Άρκρο 10 Άρκρο 11 Κεφάλαιο 2 Άρκρο 12 Άρκρο 13 Κεφάλαιο 3 Άρκρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΔΘΓΙΕ ΧΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΘΛΩΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

Ρραγματοποιϊντασ το όραμά μασ

Ρραγματοποιϊντασ το όραμά μασ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Ρραγματοποιϊντασ το όραμά μασ Επιχειρθςιακό Σχζδιο 2014-2015 Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ & Οικονομικισ Διοίκθςθσ Ερμοφ 23-25,

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 2010 1 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ, ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΩΝ, ΣΘΝ ΕΣΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΘ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

BusinessNews. Υθινοπωρινό αιςιοδοξύα. 25 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα και τα Προγρϊμματα επιδοτόςεων

BusinessNews. Υθινοπωρινό αιςιοδοξύα. 25 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα και τα Προγρϊμματα επιδοτόςεων Τ Ε Υ Φ Ο Σ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΜΘΝΛΑΛΟ NEWSLETTER ΓΛΑ ΤΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΡΛΔΟΤΘΣΕΩΝ & ΤΘΝ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ BusinessNews enewsletter / EPIXEIREIN.GR Υθινοπωρινό αιςιοδοξύα 25 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «φςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Παρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων υναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Παππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Η φορολογικι διοίκθςθ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ λοβακίασ

Η φορολογικι διοίκθςθ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ λοβακίασ Η φορολογικι διοίκθςθ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ λοβακίασ 2-4 Μαρτίου 2011 Σςιντι Ιωάννα Εφοριακόσ ΠΕ/Β Διεφκυνςθ Πολιτικισ Ειςπράξεων 1. Περιεχόμενα 1. Περιεχόμενα... 2 2. Ειςαγωγι... 4 3. Περίλθψθ... 5 4. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23%

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23% Ακινα, 15.12.2014 Αρ. Πρωτ. ΣΠ7/6848 ΑΔΑ:.. ΑΔΑΜ: ΡΟΣΚΛΘΣ Θ 47/2014 ΤΠΘΡΕΙΑ ΠΡΩΣΘ ΤΠΟΔΟΧΘ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣO ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Για ηην Παροτή Τπηρεζιών Γιερμηνείας και Μεηάθραζης ζηις Περιθερειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011 Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων του ΥΡ.ΡΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΫΝ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΝΫΣΘ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΕΥΫΡΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002992621 2015-08-26

15PROC002992621 2015-08-26 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.26 08:19:17 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚ ΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ

Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ Ράνια ωτθρίου «Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ» είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά...

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά... ΤΕΥΧΟΣ 6 Απρίλιοσ - Μάιοσ - Ιοφνιοσ 2011 Σριμθνιαία ενθμερωτικι ζκδοςθ Αγωγόσ Επικοινωνίασ ε αυτό το τεφχοσ Χαιρετιςμόσ Ρροζδρου 2 Χαιρετιςμόσ Διευκφνοντοσ Συμβοφλου 3 Δραςτθριότθτα Μεταφοράσ & Εκμετάλλευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑ: ΙΩΑΝΝΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΤΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΤΡΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΠΛΑΙΙΟ-ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΑ κοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ανάλυςθ τθσ παρουςίασ τθσ αλυςίδασ

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ 1 ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 3 1.1 Ειςαγωγι... 3 1.2 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΙΥΙΡ ΜΑΙ ΥΜΡΣΙΞΡΦΘΦΑ ΦΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ... 5 1.2.1 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΥΙΡ... 5 1.2.2 Υκοπόσ των Επιχειρθςιακϊν Σρογραμμάτων... 6 1.3 Σεριεχόμενο και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. Κωδικός Πρόσκλησης: 15181435/2015 Η TÜV AUSTRIA HELLAS ωσ Φορζασ Τλοποίθςθσ των

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΘΦΙΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΑΡΧΕΙΟΤ ΣΘ ΙΕΡΑ ΤΝΟΔΟΤ ΚΑΙ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΘ ΑΞΙΑ» (Τποζργο1 τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ: «Θλεκτρονικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Πλθροφορίεσ

Διαβάστε περισσότερα