ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Χ. Κορωναίος, Α. Ντόµπρος, Γ. Ρούµπας, Ν. Μουσιόπουλος Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 483, Θεσσαλονίκη KEYWORDS: Ανάλυση Κύκλου Ζωής, Παραγωγή Υδρογόνου, Εναλλακτικά Καύσιµα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την παραγωγή υδρογόνου χρησιµοποιώντας ως εργαλείο την Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ). Εξετάζονται η παραγωγή από φυσικό αέριο µε αναµόρφωση ατµού και η παραγωγή µε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. Ένας πολύ µεγάλος αριθµός περιβαλλοντικών επιπτώσεων προκύπτει από τις διαφορετικές µεθόδους παραγωγής υδρογόνου. Επιχειρείται πλήρης και ακριβής προσδιορισµός και ποσοτικοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η χρήση της αιολικής, της υδροηλεκτρικής και της ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή του υδρογόνου αποτελούν τις πιο περιβαλλοντικά ήπιες µεθόδους. Παρουσιάζονται τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των ανταγωνιστικών συστηµάτων παραγωγής υδρογόνου. LIFE CYCLE ASSESSMENT OF HYDROGEN FUEL PRODUCTION PROCESSES C. Koroneos, A. Dompros, G. Roumbas, N. Moussiopoulos Laboratory of Heat Transfer and Environmental Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, P.O. Box 483, Thessaloniki, Greece KEYWORDS: Life Cycle Assessment, Hydrogen Production, Alternative Fuels ABSTRACT A Life Cycle Assessment (LCA) study has been carried out to investigate the environmental aspects of hydrogen production. Production by natural gas steam reforming and production upon renewable energy sources are examined. A very large number of environmental burdens result from the operation of the different hydrogen production routes. A complete and accurate identification and quantification of the environmental emissions has been attempted. The use of wind, hydropower and solar thermal energy for the production of hydrogen are the most environmental benign methods. The benefits and the drawbacks of the competing hydrogen production systems are presented. 1

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το υδρογόνο (Η 2 ) αναµένεται να αποτελέσει ένα βασικό θεµέλιο λίθο για την δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου ενεργειακού συστήµατος το οποίο θα βασίζεται στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Το υδρογόνο είναι το ελαφρότερο και το πιο άφθονο στοιχείο στη φύση αλλά σε ελεύθερη µορφή υπάρχει µόνο σε ελάχιστες ποσότητες στη γη. Για αυτό το λόγο, το Η 2 δεν µπορεί να παίξει ρόλο πρωτεύοντος καυσίµου όπως το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και οι ορυκτοί άνθρακες. Το Η 2 µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο ως ενεργειακός φορέας όπως χρησιµοποιείται ο ηλεκτρισµός. Το περισσότερο υδρογόνο σήµερα παράγεται (97%) από την αναµόρφωση µε ατµό του φυσικού αερίου ενώ η παραγωγή του µε ηλεκτρόλυση ή µέσω φωτοχηµικών αντιδράσεων αποτελεί µακροχρόνια προοπτική [1]. Όταν καίγεται το Η 2 απελευθερώνεται ενέργεια µε µορφή θερµότητας και παράγεται µόνο νερό. Οπότε η χρήση Η 2 από ΑΠΕ ή πυρηνική ενέργεια ως ενεργειακού φορέα µπορεί να εξαλείψει τις εκποµπές CO και CO 2 και έτσι να οδηγήσει σε µείωση των εκποµπών αερίων που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου (Σχήµα 1). Απευθείας καύση, όµως, µπορεί να παράγει µικρές ποσότητες οξειδίων του αζώτου. Hydrogen Storage Transport Hydrogen Primary Renewable Energy Source Hydrogen production Oxygen Oxygen Hydrogen utilization Useful Energy Water Environment Water Σχήµα 1. Ο κύκλος ζωής του Η 2 από ΑΠΕ Ο κύριος σκοπός αυτής της µελέτης είναι µία πλήρη ΑΚΖ των µεθόδων παραγωγής υδρογόνου. Η ΑΚΖ είναι µία συστηµατική αναλυτική µέθοδος η οποία βοηθάει στην καταγραφή και εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων µίας διεργασίας ή ενός προϊόντος. Για κάθε διεργασία στον κύκλο ζωής γίνεται αναλυτική απογραφή των ισοζυγίων µάζας και ενέργειας [2,3] ώστε να υπολογιστούν όλες οι εκποµπές. Οι λειτουργική µονάδα η οποία χρησιµοποιείται στην παρούσα εργασία και πάνω στην οποία βασίζονται όλοι οι υπολογισµοί είναι 1 MJ ενέργειας από υδρογόνο (1 kg Η 2 έχει ανώτερη θερµογόνο δύναµη 142 MJ). Η λειτουργική µονάδα επιλέχθηκε έτσι ώστε να διευκολύνεται η σύγκριση µεταξύ των σεναρίων παραγωγής. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής Η 2 από την αναµόρφωση µε ατµό του φυσικού αερίου συγκρίνονται µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις διαφόρων µεθόδων παραγωγής από ΑΠΕ. Επίσης, παρουσιάζονται τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των διαφόρων συστηµάτων [4]. Τα συστήµατα τα οποία εξετάζονται είναι: 1. Παραγωγή Η 2 από την αναµόρφωση µε ατµό του φυσικού αερίου 2. Παραγωγή Η 2 από ηλιακή ενέργεια µε φωτοβολταϊκά (PV) 3. Παραγωγή Η 2 από ηλιακή θερµική ενέργεια (Solar Thermal) 4. Παραγωγή Η 2 από αιολική ενέργεια 5. Παραγωγή Η 2 από υδροηλεκτρική ενέργεια 6. Παραγωγή Η 2 από βιοµάζα 2

3 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΑΚΖ) Η ΑΚΖ αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο το οποίο χρησιµοποιείται συχνά στη λήψη αποφάσεων στη βιοµηχανία και στη πολιτική. Η ΑΚΖ αποτελεί το θεµέλιο λίθο στο τοµέα της βιοµηχανικής οικολογίας [5,6]. Η µέθοδος της ΑΚΖ αποτελείται από τέσσερα στάδια: καθορισµός σκοπού της µελέτης, αναλυτική απογραφή των εκποµπών στο περιβάλλον, αποτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ερµηνεία (Σχήµα 2). Στο στάδιο του καθορισµού σκοπού της µελέτης ΑΚΖ περιγράφεται το προϊόν ή η παραγωγική διαδικασία η οποία θα µελετηθεί και καθορίζεται το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα βασιστεί η αποτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και καθορίζονται τα όρια του συστήµατος υπό εξέταση. Στο στάδιο της απογραφής καθορίζονται και ποσοτικοποιούνται η χρήση ενέργειας, νερού και πρώτων υλών και οι εκποµπές στο περιβάλλον. Οι διαδικασίες για την διεξαγωγή της απογραφής περιγράφονται αναλυτικά από την Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) και την International Organization for Standardization (ISO) [2,7]. Στο στάδιο της αποτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων χρησιµοποιούνται τα αποτελέσµατα της απογραφής και µεταφράζονται σε επιπτώσεις στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Στο στάδιο της ερµηνείας γίνεται εκτίµηση και στάθµιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ώστε να γίνουν συγκρίσεις. Life Cycle Assessment framework Goal Definition and Scoping Inventory Analysis Interpretation Impact Assessment Σχήµα 2. Το πλαίσιο της ΑΚΖ [3] 3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Η αναµόρφωση µε ατµό αποτελεί σήµερα (και πολύ πιθανόν και στο µέλλον) τη σηµαντικότερη και οικονοµικότερη µέθοδο για την παραγωγή υδρογόνου. Κατά τη διεργασία αναµόρφωσης µε ατµό οι υδρογονάνθρακες διασπούνται καταλυτικά παρουσία ατµού σε θερµοκρασίες 800 έως C (Σχήµα 3) [8]. Ο καταλύτης που χρησιµοποιείται είναι συνήθως νικέλιο. Κατά την καταλυτική διάσπαση παράγεται αέριο σύνθεσης. Οι κυριότερες διεργασίες που λαµβάνουν χώρα είναι µια αντίδραση αναµόρφωσης µε ατµό (1) όπου το µεθάνιο και οι ανώτεροι υδρογονάνθρακες, µετατρέπονται σε CO και H 2 και µια αντίδραση του CO µε H 2 O (shift reaction (2)) για την παραγωγή H 2. Οι αντιδράσεις δίδονται παρακάτω: C n H m + nh 2 O + heat nco + (m/2 + n)h 2 (1) CO + H 2 O CO 2 + H 2 + heat (2) 3

4 Στον κύριο αναµορφωτή µετατρέπονται το µεθάνιο και οι ανώτεροι υδρογονάνθρακες, σε CO και H 2 (Αντίδραση 1) και λαµβάνει χώρα µεγάλο µέρος της αντίδρασης CO µε H 2 O (Αντίδραση 2). Στους αντιδραστήρες υψηλής και χαµηλής θερµοκρασίας (high and low temperature shift reactors) ολοκληρώνεται η αντίδραση του CO µε το H 2 O παρουσία οξειδίου του σιδήρου. Το αέριο που παράγεται καθαρίζεται και εµπλουτίζεται σε H 2 στην διεργασία PSA (Pressure Swing Absorption). Τα απαέρια από την µονάδα PSA χρησιµοποιούνται ως καύσιµο για τον αναµορφωτή ατµού. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι κυριότερες αέριες εκποµπές από την συνολική διεργασία [8]. H 2 product slipstream steam Natural gas feedstock Hydrogenation ZnO Bed Catalytic steam reforming High temperature shift Low temperature shift Pressure swing adsorption H 2 Natural gas fuel offgas Σχήµα 3. Παραγωγή Υδρογόνου από Φυσικό Αέριο ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Αέριες εκποµπές από την παραγωγή Η 2 µε αναµόρφωση µε ατµό φυσικού αερίου [8] Αέριος Ρύπος g/kg H 2 Βενζόλιο (C 6 H 6 ) 1.4 ιοξείδιο του Άνθρακα (CO 2 ) Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO) 5.9 Μεθάνιο (CH 4 ) Οξείδια του Αζώτου (NO x ως NO 2 ) 12.6 Νιτρώδες Οξείδιο (N 2 O) 0.04 Υδρογονάνθρακες (όχι µεθάνιο) (NMHCs) 26.3 Σωµατίδια 2.0 Οξείδια του Θείου (SO x ως SO 2 ) ΠΑΡΑΓΩΓΗ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΠΕ Υπάρχουν πολλές καινοτόµες διαδικασίες παραγωγής υδρογόνου που βασίζονται σε ΑΠΕ και µόνο µερικές εξετάζονται µε βάση την ΑΚΖ στην παρούσα εργασία. Τα υπό εξέταση σενάρια παραγωγής παρουσιάζονται στο Σχήµα 4. Liquid Hydrogen Production Energy production upon Renewable Energy Sources (Solar, Wind,, Solar thermal, ) Energy Transport Hydrogen Production by Electrolysis Hydrogen Liquefaction Liquid Hydrogen Transportation Use of Liquid Hydrogen Σχήµα 4. Παραγωγή υδρογόνου µε βάση ΑΠΕ 4

5 Οι σύγκριση µεταξύ των σεναρίων παραγωγής Η 2 έγινε µε χρήση της βάσης δεδοµένων του GEMIS (Global Emission Model for Integrated Systems) [9]. Η παρούσα εργασία περιορίζεται µόνο στη µετατροπή της ενέργειας από ΑΠΕ σε Η 2 οπότε µόνο η περίπτωση της ηλεκτρόλυσης εξετάζεται. Επίσης από τις διάφορες τεχνολογίες ηλεκτρόλυσης µόνο η υψηλής πίεσης αλκαλική ηλεκτρόλυση εξετάζεται διότι αποτελεί µία λογική επιλογή για µελλοντική παραγωγή Η 2. Το κυριότερο πλεονέκτηµα της τεχνολογίας είναι η παραγωγή υδρογόνου σε υψηλή πίεση το οποίο προτιµάται για την µεταφορά Η 2 µε αγωγούς. Η ηλεκτρόλυση αποτελεί µία ώριµη τεχνολογία και η ολική απόδοση υποτίθεται ότι είναι 77% [9]. 4.1 Ηλεκτρόλυση Η διεργασία της ηλεκτρόλυσης λαµβάνει χώρα στην ηλεκτρολυτική κυψέλη η οποία αποτελείται από µία σειρά κελιών όπου στο καθένα υπάρχει ένα θετικό (άνοδος) και ένα αρνητικό ηλεκτρόδιο (κάθοδος). Τα ηλεκτρόδια βυθίζονται σε νερό το οποίο καθίσταται αγώγιµο µε προσθήκη υδροξειδίου του καλίου (KOH). Η άνοδος κατασκευάζεται από νικέλιο και χαλκό και είναι επικαλυµµένη µε οξείδια µετάλλων όπως το µαγγάνιο, βολφράµιο και ρουθήνιο. Τα µέταλλα της ανόδου επιτρέπουν ταχεία µετατροπή του ατοµικού οξυγόνου σε µοριακό οξυγόνο στην επιφάνεια ηλεκτροδίων. Η κάθοδος αποτελείται από νικέλιο, επικαλυµµένο µε µικρές ποσότητες λευκόχρυσου ως καταλύτη. Ο καταλύτης επιτρέπει στην ταχεία µετατροπή του ατοµικού υδρογόνου σε µοριακό υδρογόνο στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου και µε αυτόν τον τρόπο αυξάνει το ποσοστό παραγωγής υδρογόνου. Ο ρυθµός παραγωγής υδρογόνου εξαρτάται µε την πυκνότητα ρεύµατος. Όσο υψηλότερη η πυκνότητα ρεύµατος, τόσο υψηλότερη η τάση της πηγής ηλεκτρικού ρεύµατος που απαιτείται και το κόστος ανά µονάδα του υδρογόνου. Εντούτοις, οι υψηλότερες τάσεις µειώνουν το µέγεθος του ηλεκτρολυτικού κελιού και εποµένως µειώνεται η πάγια επένδυση. Τα σύγχρονα ηλεκτρολυτικά κελιά είναι αξιόπιστα και έχουν ενεργειακή απόδοση 65-80%, και 2 λειτουργούν σε πυκνότητες ρεύµατος περίπου 2000 A/m. Το ποσό ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για την ηλεκτρόλυση µπορεί να µειωθεί µε την προσθήκη θερµότητας στην αντίδραση. Η ελάχιστη τάση που απαιτείται για να διασπαστεί το νερό είναι 1.23 V στους 25 0 C. Σε αυτήν την τάση, απαιτείται θερµότητα για να προχωρήσει η αντίδραση. Όµως, µε τάση 1.47 V (στους 25 0 C) δεν απαιτείται επιπλέον χορήγηση θερµότητας. Η λειτουργία του ηλεκτρολυτικό κελιού σε χαµηλές τάσεις µε προσθήκη θερµότητας είναι συµφέρουσα, διότι η θερµότητα είναι συνήθως λιγότερο δαπανηρή από την ηλεκτρική ενέργεια, και µπορεί να διανεµηθεί εκ νέου µέσα στη διαδικασία. Επιπλέον, αυξάνεται η αποδοτικότητα των αντιδράσεων της ηλεκτρόλυσης µε αύξηση της θερµοκρασίας λειτουργίας. Για την ηλεκτρολυτική παραγωγή υδρογόνου, οι θερµοδυναµικές απώλειες οφείλονται κυρίως στις αναστρεψιµότητες που συνδέονται µε τη παραγωγή θερµότητας από υψηλής ποιότητας καύσιµα, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διάσπαση του νερού [11]. 4.2 ιεργασία υγροποίησης Το υδρογόνο πρέπει να ψυχθεί στους C όπου και υγροποιείται. Από θερµοδυναµική άποψη, η καλύτερη διαδικασία υγροποίησης είναι ένας συνδυασµός ισοθερµικής συµπίεσης που ακολουθείται από αδιαβατική εκτόνωση, όπου το αέριο ψύχεται λόγω του φαινοµένου Joule- Thomson. Η θεωρητική ελάχιστη ενέργεια που απαιτείται είναι πολύ υψηλότερη, περίπου 4 kwh/kg λόγω Carnot. Στην πραγµατικότητα, καµία από αυτές τις ιδανικές διαδικασίες δεν επιτυγχάνεται και εποµένως το αέριο Η 2 ψύχεται βαθµιαία, συνήθως µε την πρόψυξή του µε υγρό άζωτο. Η απαίτηση σε ηλεκτρική ενέργεια είναι MJ/MJ ( MJ/kg H 2 ) η οποία δίδεται στη βάση δεδοµένων GEMIS (αναφέρεται σε πίεση εισόδου 30 bar). 5

6 5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η 2 Η παραγωγή υδρογόνου από τις συµβατικές και ανανεώσιµες πηγές παρουσιάστηκε και αναλύθηκε λεπτοµερώς. Το επόµενο βήµα της µελέτης είναι η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ώστε να καθοριστεί πως οι εκποµπές επιβαρύνουν το περιβάλλον. Η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων εκτιµά το µέγεθος και τη σηµασία των πιθανών περιβαλλοντικών επιδράσεων των διαφορετικών κύκλων ζωής υπό µελέτη. Αποτελείται από τρία βήµατα: ταξινόµηση, χαρακτηρισµός και αξιολόγηση [12]. Οι κατηγορίες που έχουν εξεταστεί στη παρούσα µελέτη είναι τέσσερις: Φαινόµενο θερµοκηπίου (Global Warming Potential (GWP)), οξύνιση (Acidification), ευτροφισµός (Eutrophication) και χειµερινή αιθαλοµίχλη (Winter smog). 5.1 Εκποµπές Αερίων Θερµοκηπίου Το GWP των διαφορετικών συστηµάτων παρουσιάζεται στο Σχήµα 5. Το GWP είναι ένας συνδυασµός CO 2, CH 4 και N 2 Ο εκποµπών. Όπως αναµένεται η παραγωγή Η 2 από φυσικό αέριο έχει κατά πολύ τις µεγαλύτερες εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου. CO2 eq. [kg/mj] H2 PV H2 SolarTh H2 Wind H2 H2 NG Σχήµα 5. Ισοδύναµες εκποµπές CO 2 από την παραγωγή Η Εκποµπές αερίων οξύνισης Ο οξυνισµός µετριέται ως ποσό πρωτονίων που απελευθερώνονται στην ατµόσφαιρα. Οι παράγοντες στάθµισης παρουσιάζονται είτε ως ισοδύναµα mol. H + είτε ως ισοδύναµα kg SO Χ (mol. H + eq και kg SO Χ eq). Οι δύο τύποι ενώσεων που συνεισφέρουν κυρίως στον οξυνισµό είναι ενώσεις του θείου και του αζώτου. Χηµικές ουσίες όπως η αµµωνία, το HF, HCl και τα ΝΟ X συµβάλουν σε αυτή την κατηγορία περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι εκποµπές SO 2 και SO X θεωρούνται ότι έχουν την ίδια συνεισφορά (Σχήµα 6). Σε αυτή την κατηγορία το Η 2 από PV έχει τις υψηλότερες SO 4 eq. εκποµπές. 6

7 SO4 eq. [kg/mj] PV SolarTh Wind H2 NG 5.3 Εκποµπές αερίων ευτροφισµού Σχήµα 6. Ισοδύναµες SO 4 εκποµπές κατά την παραγωγή Η 2 Εµπλουτισµός (ή ευτροφισµός) του ύδατος και του χώµατος µε άζωτο και φώσφορο µπορεί να προκαλεί αλλαγή στη σύνθεση του πληθυσµού των ειδών µέσα στα οικοσυστήµατα. Ο ευτροφισµός των επίγειων οικοσυστηµάτων οφείλεται κυρίως στις ατµοσφαιρικές εκποµπές ΝΟ Χ (φυσικές περιοχές) και στις εκποµπές στο χώµα ενώσεων αζώτου και φωσφόρου (γεωργικές περιοχές). Για τους σκοπούς της παρούσας µελέτης µόνο οι εκποµπές που απελευθερώνονται στον αέρα µελετώνται (Σχήµα 7). Το Η 2 από τη βιοµάζα έχει τις υψηλότερες εκποµπές PO 4 eq. λόγω του ότι η καύση της βιοµάζας παράγει εκποµπές ΝΟ Χ. 3.00E E-05 PO4 eq. [kg/mj] 2.00E E E E E+00 H2 PV SolarTh H2 Wind H2 H2 NG Σχήµα 7. Ισοδύναµες PO 4 εκποµπές από την παραγωγή Η 2 7

8 5.4 Εκποµπές Χειµερινής Αιθαλοµίχλης Για την αξιολόγηση της χειµερινής αιθαλοµίχλης και για τη µετατροπή των διαφορετικών χηµικών εκποµπών (σκόνη, SO 2 ) ισοδύναµη βάση χρησιµοποιούνται τα αιωρούµενα στερεά σωµατίδια (Solid Particulate Matter (SPM)) ως ισοδύναµη ένωση. Η παραγωγή του Η 2 από τα PV έχει το υψηλότερο SPM-eq που οφείλονται κυρίως στο στάδιο παραγωγής των PVs (Σχήµα 8) SPM eq. [kg//mj] PV SolarTh Wind Wind H2 from NG NG Σχήµα 8. Ισοδύναµες εκποµπές SPM από την παραγωγή Η 2 6. ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η κανονικοποίηση συσχετίζει όλα τα αποτελέσµατα περιβαλλοντικών επιπτώσεων µιας λειτουργικής µονάδας µε τα αποτελέσµατα περιβαλλοντικών επιπτώσεων µιας κατάστασης αναφοράς. Στην παρούσα εργασία, η µέθοδος Eco-indicator 95 για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που βλάπτουν τα οικοσυστήµατα ή την ανθρώπινη υγεία σε Ευρωπαϊκή κλίµακα χρησιµοποιείται [12] (Πίνακας 2). Η κανονικοποίηση δεν αποκαλύπτει τίποτα για τη σχετική σπουδαιότητας αυτών των αποτελεσµάτων. Οι παράγοντες αξιολόγησης χρησιµοποιούνται γι αυτό το λόγο (Πίνακας 2). Οι παράγοντες αξιολόγησης σταθµίζουν τα αποτελέσµατα της κανονικοποίησης ώστε να αποτιµηθεί η σοβαρότητα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που µετριέται σε σηµεία οικο-δείκτη. Οι τυποποιηµένοι οικο-δείκτες µπορούν να θεωρηθούν ως αδιάστατοι αριθµοί. Η απόλυτη τιµή των οικο-δείκτων δεν έχει σηµασία. Κεντρικός σκοπός είναι να συγκριθούν οι σχετικές διαφορές µεταξύ των διαφόρων διαδικασιών παραγωγής υδρογόνου. Η κλίµακα επιλέγεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε η αξία 1 (ενός) σηµείου να είναι αντιπροσωπευτική για το ένα χιλιοστό του ετήσιου περιβαλλοντικού φορτίου που δέχεται ένα µέσος ευρωπαίος κάτοικος. ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Eco-indicator 95 παράγοντες κανονικοποίησης και αξιολόγησης [12] Περιβαλλοντική Επίπτωση Κανονικοποίηση Αξιολόγηση Αέρια Θερµοκηπίου Οξύνιση (Acidification) Ευτροφισµός (Eutrophication) Χειµερινή Αιθαλοµίχλη (Winter smog)

9 Τέλος, τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης προστίθενται για να δώσουν έναν συνολικό βαθµό περιβαλλοντικής επίπτωσης για κάθε διαδικασία. Η γραφική παράσταση "δεικτών" παρουσιάζει τη συνολική περιβαλλοντικής επίπτωση όλων των εναλλακτικών σεναρίων παραγωγής υδρογόνου (Σχήµατα 9 και 10). 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 23% 28% 6% 6% 54% 44% 14% 8% 42% 10% 8% 39% 19% 10% 59% 13% 5% 35% w-smog (air) Eutrophication (air) Acidification (air) Greenhouse Emissions (air) 30% 20% 36% 43% 48% 10% 0% 17% 22% H2 H 2 from PV H 2 from SolarTh H2 H 2 from Wind H2 2 from SolarTh 12% H2 H 2 from H2 2 from NG Σχήµα 10. Ποσοστιαία συνεισφορά των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο συνολικό δείκτη H2 H 2 from NG H2 H 2 from H 2 from H2 H 2 from Wind H2 H 2 from SolarTh H2 H 2 from PV Greenhouse Emissions (air) Acidification (air) Eutrophication (air) w-smog (air) Σχήµα 11. Συνολικός δείκτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κάθε σενάριο παραγωγής Η 2 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αν και το υδρογόνο θεωρείται γενικά καθαρό καύσιµο, είναι σηµαντικό να αναγνωριστεί ότι η µέθοδος παραγωγής του διαδραµατίζει έναν πολύ σηµαντικό ρόλο στο επίπεδο περιβαλλοντικών επιδράσεων. Εξέταση των κύκλων ζωής των διαφορετικών σεναρίων παραγωγής δίνει µια πλήρη εικόνα για τα περιβαλλοντικά φορτία που σχετίζονται µε την παραγωγή υδρογόνου. Η ΑΚΖ των σεναρίων παραγωγής υδρογόνου δείχνει ότι η παραγωγή µε τη χρήση της φωτοβολταϊκής ενέργειας έχει την χειρότερη περιβαλλοντική απόδοση από όλα τα άλλα σενάρια. Αυτό αποδίδεται στην κατασκευαστική διαδικασία των φωτοβολταϊκών στοιχείων που συµβάλλει ιδιαίτερα σε όλες κατηγορίες περιβαλλοντικών επιπτώσεων του συστήµατος. Συγχρόνως η αποδοτικότητα των 9

10 φωτοβολταϊκών συστηµάτων είναι πολύ χαµηλή. Η χρήση των ΑΠΕ έχει το πλεονέκτηµα µιας φιλικής προς το περιβάλλον παραγωγής υδρογόνου, αλλά το κύριο µειονέκτηµα βρίσκεται στην ανικανότητα αξιοποίησης ενός µεγάλου µέρους της διαθέσιµης ενέργειας [13]. Οι υψηλές ισοδύναµες εκποµπές του CO 2 και SO 2 έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην παραγωγή υδρογόνου µε αναµόρφωση ατµού του φυσικού αερίου. Οι εκποµπές µεθανίου (CH 4 ), οι οποίες προέρχονται κυρίως από τις διαρροές φυσικού αερίου στην ατµόσφαιρα κατά τη διάρκεια της παραγωγής και της διανοµής, έχουν µια µεγάλη επίδραση στο GWP του συστήµατος. Η χρήση της αιολικής, υδροηλεκτρικής και ηλιακής θερµικής ενέργειας αποδεικνύονται τα φιλικότερα προς το περιβάλλον σενάρια µεταξύ των εξεταζοµένων για παραγωγή υδρογόνου. Το µέλλον της παραγωγής υδρογόνου από ΑΠΕ εξαρτάται έντονα από το ίδιο το κόστος των ΑΠΕ. Η παραγωγή υδρογόνου από ΑΠΕ θα εισαχθεί στην αγορά όταν και όπου είναι οικονοµικώς αποδοτικότερο έναντι των άλλων τοπικών µορφών ενέργειας. Από περιβαλλοντική και οικονοµική σκοπιά, είναι σηµαντικό να αυξηθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα όλων των διαδικασιών. Αυτό θα οδηγήσει σε µειωµένη κατανάλωση πόρων και σε µείωση των εκποµπών. Εντούτοις, η µελέτη ΑΚΖ επιβεβαιώνει ότι η παραγωγή υδρογόνου που βασίζεται σε ΑΠΕ δίδει την δυνατότητα στο υδρογόνο να αποτελέσει έναν ελπιδοφόρο ενεργειακό φορέα για µια ολοκληρωµένη ανάπτυξη σε συµφωνία µε την ανάγκη να προστατευτεί το περιβάλλον. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. National Renewable Energy Laboratory, The Green Hydrogen report, DOE/GO , DE , May SETAC, Guidelines for Life Cycle Assessment: A code of practice, Society of Environmental Toxicology and Chemistry, Washington DC, U.S. Environmental Protection Agency and Science Applications International Corporation, LCAccess - LCA 101, Dante R.C., Guereca L.P., Neri L., Escamilla J.L., Aquino L., Celis J., Life cycle analysis of hydrogen fuel: a methodology for a strategic approach of decision making, 2002;27: Gaines L., Stodolsky A., Lifecycle Analysis: Uses and pitfalls, Air and waste management association s 90th annual meeting and exhibition, June 8-13, 1997, Toronto, Ontario, Canada 6. Hofstetter P., Perspectives in life cycle impact assessment, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, ISO (1997a), Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework, ISO/FDIS Spath P., Mann M., (2000), Life cycle assessment of hydrogen production via natural gas steam reforming, National Renewable Energy Laboratory, U.S. Department of Energy Laboratory, Contract No. DE-AC36-99-GO Global Emission Model for Integrated Systems (GEMIS) database (September 2002), Φko- Institut, Gesamthochschule Kasse 10. Schug C.A., Operational characteristics of high-pressure, high-efficiency waterhydrogen-electrolysis, Int. J. Hydrogen Energy, 1998;23(12): Rosen M.A., Energy and exergy analyses of electrolytic hydrogen production, Int. J. Hydrogen Energy, 1995;20: Goedkoop M.J., The Eco-indicator 95 Final Report (in English), NOH Report 9523, PRe consultants, Amersfoort (NL), July Koroneos C., Spachos Th., Moussiopoulos N., Exergy analysis of renewable energy sources, Renewable Energy, 2003;28:

Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόλογος Το παρόν τεύχος Ανάλυση Κύκλου Ζωής πετροβάµβακα αποτελεί παραδοτέο της β φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφισταµένων & Νεόδµητων

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ : ΣΟΥΡΒΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αυτοκίνητο του Μέλλοντος κινούµενο µε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Το Αυτοκίνητο του Μέλλοντος κινούµενο µε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) Το Αυτοκίνητο του Μέλλοντος κινούµενο µε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) Νικόλαος Ρωµανός Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χηµικών Μηχανικών e-mail : firebird7gr@yahoo.co.uk Περίληψη - Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση Κύκλου Ζωής Χρησιµοποιηµένων Λιπαντικών Ελαίων

Αποτίµηση Κύκλου Ζωής Χρησιµοποιηµένων Λιπαντικών Ελαίων Αποτίµηση Κύκλου Ζωής Χρησιµοποιηµένων Λιπαντικών Ελαίων Νίκος Γκάργκουλας 1, Στάθης Κουρνιώτης 2, Μανώλης Κοτρωνάκης, Χριστίνα Πελεκανάκη ΕΠΕΜ Α.Ε., Αχαρνών 141β & Λαερτίου, 10446 Αθήνα τηλ. 210 8627598,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Παραγωγής. Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων και Ηλεκτρονικής

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Παραγωγής. Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων και Ηλεκτρονικής ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Παραγωγής Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων και Ηλεκτρονικής ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή

1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή 1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή Το υδρογόνο (Η 2 ) υπάρχει σχεδόν παντού, αλλά δυστυχώς είναι δύσκολο να βρεθεί στη φύση ως ξεχωριστό στοιχείο, αντ αυτού συνδέεται µε χηµικό δεσµό µε το

Διαβάστε περισσότερα

ECOSMEs - ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ECOSMEs - ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ECOSMEs - ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Χ. Κορωναίος, Α. Ντόµπρος, Γ. Θεοδοσίου, Γ. Ρούµπας, Ν. Μουσιόπουλος Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΕΛΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΕΛΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του Φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ. Μαρτινόπουλος, M. Ekhrawat, Γ. Τσιλιγκιρίδης Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

LVS 3. Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

LVS 3. Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ LVS 3 Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Παραδοτέο προγράμματος το οποίο πραγματοποιήθηκε με οικονομική επιχορήγηση από το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουσες τεχνολογίες και τελικές χρήσεις του "καυσίμου του μέλλοντος" Η2

Υπάρχουσες τεχνολογίες και τελικές χρήσεις του καυσίμου του μέλλοντος Η2 Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας Υπάρχουσες τεχνολογίες και τελικές χρήσεις του "καυσίμου του μέλλοντος" Η2 (Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως εγκρίθηκε με την απόφαση Α103/Σ8/23.03.2010 της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κύκλου Ζωής: Η ολοκληρωµένη Περιβαλλοντική Προσέγγιση στην Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη

Ανάλυση Κύκλου Ζωής: Η ολοκληρωµένη Περιβαλλοντική Προσέγγιση στην Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη Ανάλυση Κύκλου Ζωής: Η ολοκληρωµένη Περιβαλλοντική Προσέγγιση στην Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη Χρ. Κορωναίος, ιεπιστηµονικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (.Π.Μ.Σ.) του Ε.Μ.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία των Φοιτητών του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου, Γ. Μάντζου, Π. Μπενέτου, Α.Η. Χαρίτου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τα συστήµατα Συνδυασµένης παραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας (ΣΗΘ - γνωστή και ως Συµπαραγωγή) παράγουν ταυτόχρονα ηλεκτρική (ή/και µηχανική)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΜΕ ΟΞΕΙ ΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΧΑΛΚΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΜΕ ΟΞΕΙ ΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΜΕ ΟΞΕΙ ΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Υποβληθείσα στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών υπό της ΙΩΑΝΝΑΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Καραµάνος Α.Κ.*, Γιαµά Ε., Χαδιαράκου Σ., Παπαδόπουλος Α.Μ. Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τµήµα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ Μ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Μ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος και υδρογόνου από τη φωτοκαταλυτική οξείδωση οργανικών ενώσεων σε µια φωτοηλεκτροχηµική κυψελίδα. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ανάλυσης Κύκλου Ζωής του Συστήματος Οικιακής Ξήρανσης Οργανικών Απορριμμάτων (LCA Analysis of the household drying system)

Μελέτη Ανάλυσης Κύκλου Ζωής του Συστήματος Οικιακής Ξήρανσης Οργανικών Απορριμμάτων (LCA Analysis of the household drying system) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δήμος Παπάγου- Χολαργού DRYWASTE (LIFE 8 ENV/GR/566) Deliverable 27 Μελέτη Ανάλυσης Κύκλου Ζωής του Συστήματος Οικιακής Ξήρανσης Οργανικών Απορριμμάτων (LCA Analysis of the

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ηµήτρης Κ. Λυγούρας και Ξενοφών Ε. Βερύκιος ΕΛΒΙΟ Α.Ε. Συστηµάτων Παραγωγής Υδρογόνου και Ενέργειας, Μαρούσι και Τµήµα Χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ

ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ Σ.Κ Μυλωνάς Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΜΕΣΩ ΞΗΡΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΜΕ ΙΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΜΕΣΩ ΞΗΡΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΜΕ ΙΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΜΕΣΩ ΞΗΡΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΜΕ ΙΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Υποβληθείσα στο Γενικό Τµήµα του Πολυτεχνείου Κρήτης ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ Νοέµβριος 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Παραγωγικών ιαδικασιών

ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Παραγωγικών ιαδικασιών 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πράσινη Χημεία ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Α. Ι. Ζουµπούλης * και Γ. Τράσκας Τοµέας Χηµικής Τεχνολογίας & Βιοµηχανικής Χηµείας, Τµήµα Χηµείας (Box 116) Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη προηγμένου συστήματος ελέγχου για κυψελίδα καυσίμου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροχημική εναπόθεση λεπτών υμενίων σε υποστρώματα χαλκού για παραγωγή υδρογόνου με ηλεκτρολυτική μέθοδο

Ηλεκτροχημική εναπόθεση λεπτών υμενίων σε υποστρώματα χαλκού για παραγωγή υδρογόνου με ηλεκτρολυτική μέθοδο Ηλεκτροχημική εναπόθεση λεπτών υμενίων σε υποστρώματα χαλκού για παραγωγή υδρογόνου με ηλεκτρολυτική μέθοδο Υποβληθείσα από τον Μαργαλιά Αντώνιο στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ήµητρα Τζουρµακλιώτου Επίκουρος Καθηγήτρια. Π. Θ., Τµ. Πολ. Μηχ., Εργ. Μετ. Κατ. Ξάνθη, Ελλάδα e-mail: dimitratz@gmail.com Μαριάννα Νάρη Υποψήφια ιδάκτορας. Π.

Διαβάστε περισσότερα