ECOSMEs - ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ECOSMEs - ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ECOSMEs - ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Χ. Κορωναίος, Α. Ντόµπρος, Γ. Θεοδοσίου, Γ. Ρούµπας, Ν. Μουσιόπουλος Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Τ.Θ. 483, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη, Ελλάδα KEYWORDS: ανάλυση κύκλου ζωής, µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ολοκληρωµένη πολιτική προϊόντων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εφαρµογή της Ολοκληρωµένης Πολιτικής Προϊόντων (ΟΠΠ) στην βιοµηχανία απαιτεί ένα νέο τρόπο σκέψης που να επικεντρώνεται στη σηµασία και την ανάγκη της µελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του προϊόντος. Αυτός ο τρόπος σκέψης χρειάζεται και πρέπει να προωθηθεί σε όλη την οικονοµία, ως κοµµάτι του ολοκληρωµένου πλαισίου αποφάσεων που αφορά τα προϊόντα, ειδικά στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αφού αποτελούν την πλειοψηφία των επιχειρήσεων. Η δηµιουργία του ιστοχώρου Ecosmes θα διαδραµατίσει έναν σηµαντικό ρόλο στην εφαρµογή της ΟΠΠ. Το Ecosmes.net αναπτύσσεται για την παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών που θα διευκολύνουν την υιοθέτηση της ΟΠΠ. ECOSMEs - A TOOL FOR THE IMPLEMENTATION OF IPP IN SMES C. Koroneos, A. Dompros, G. Theodosiou, G. Roumbas, N. Moussiopoulos Laboratory of Heat Transfer and Environmental Engineering, Department of Mechanical Engineering, Box 483, Aristotle University Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, Tel: , Fax: , ABSTRACT The application of Integrated Product Policy (IPP) in the industry requires a new way of thought that would be focused in the importance and the need of the assessment of environmental impacts in each stage of the life cycle of a product. This way of thought needs and should be promoted in all the economy, as a part of a completed frame of decisions that concerns greener products, especially to small to medium-sized enterprises (SMEs) that constitute the majority of enterprises. The creation of the website Ecosmes will play an important role in the application of IPP. The Ecosmes.net is developed to supply all essential information and a simplified LCA methodology that will facilitate the adoption of IPP by SMEs. 1

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εφαρµογή της Ολοκληρωµένης Πολιτικής Προϊόντων (ΟΠΠ) στην βιοµηχανία απαιτεί ένα νέο τρόπο σκέψης που να επικεντρώνεται στη σηµασία και την ανάγκη της µελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του προϊόντος (Σχήµα 1). Η ΟΠΠ στοχεύει να ορίσει και να αντιµετωπίσει το στάδιο στο οποίο λαµβάνουν χώρα πολλές από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων µειώνοντας έτσι αρκετά βασικά προβλήµατα που θα εµφανίζονταν περαιτέρω στον κύκλο ζωής. Προάγει επίσης τα εργαλεία που επικεντρώνονται στον ολοκληρωµένο κύκλο ζωής των προϊόντων. Η ΟΠΠ στοχεύει στο να αντιµετωπίσει το στάδιο στο οποίο εντοπίζονται πολλές από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων µειώνοντας βασικά προβλήµατα που εµφανίζονταν στον κύκλο ζωής [1,2]. Ο τρόπος σκέψης που σχετίζεται µε τον κύκλο ζωής χρειάζεται και πρέπει να προωθηθεί σε όλη την οικονοµία, σαν κοµµάτι του ολοκληρωµένου πλαισίου αποφάσεων που αφορά τα προϊόντα, ειδικά στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αφού αποτελούν την πλειοψηφία των επιχειρήσεων. Η αποδοχή της ΟΠΠ από τις ΜΜΕ είναι εποµένως ένα κρίσιµο ζήτηµα. Σχήµα 1. Κύκλος ζωής ενός προϊόντος 2. Η ΟΠΠ ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Το περιεχόµενο πληροφοριών των προϊόντων και η ανταλλαγή των πληροφοριών µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών των διαφορετικών φάσεων του κύκλου ζωής ενός προϊόντος είναι δύο βασικές πτυχές της ΟΠΠ. Η δηµιουργία µιας ιστοσελίδας που µπορεί να προσεγγιστεί από τις ΜΜΕ θα διαδραµατίσει έναν σηµαντικό ρόλο στην εφαρµογή της ΟΠΠ. Η ανάλυση κύκλου ζωής (ΑΚΖ) (Σχήµα 2) είναι το βασικό εργαλείο για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων. Η ΑΚΖ θεωρείται σήµερα µία από τις πιο ολοκληρωµένες µεθόδους εξέτασης του περιβαλλοντικού προφίλ ενός προϊόντος. Το κύριο χαρακτηριστικό του περιβαλλοντικού αυτού εργαλείου είναι ότι αποτελεί µια αναλυτική και πλήρη µελέτη του προϊόντος ή της διεργασίας από την απαρχή της ύπαρξής του ως την απόρριψη. 2

3 Η µελέτη της ΑΚΖ εστιάζεται στην συλλογή και στην διεξοδική ανάλυση των στοιχείων εισόδου και εξόδου του συστήµατος, στη διαµόρφωση των ενεργειακών ισοζυγίων και ισοζυγίων µάζας, καθώς και στην εξέταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται µε αυτά. Η ΑΚΖ έχει σκοπό να αποτιµήσει τις επιδράσεις από την χρήση ενέργειας και πρώτων υλών, συµπεριλαµβανοµένης της απόρριψης των αποβλήτων ενώ παράλληλα προτείνει εφαρµόσιµες και πρακτικές περιβαλλοντικές βελτιώσεις βασισµένες στην ορθολογική χρήση πρώτων υλών και ενέργειας [3,4]. Οι ευρύτεροι στόχοι µιας µελέτης ΑΚΖ είναι: Η παροχή µιας όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωµένης εικόνας των αλληλεπιδράσεων µεταξύ µιας δραστηριότητας και του περιβάλλοντος. Η συνεισφορά στην κατανόηση της αλληλεξάρτησης που χαρακτηρίζει την φύση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο σύνολό τους οι οποίες οφείλονται στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η λήψη αποφάσεων έτσι ώστε να υπάρξουν περιβαλλοντικές βελτιώσεις. Η µεθοδολογία αυτή µπορεί να υιοθετηθεί βαθµιαία για το σχεδιασµό και την παραγωγή νέων προϊόντων από τις ΜΜΕ. Σχήµα 2. Στάδια της µεθοδολογίας της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής Με τη βοήθεια αυτού του εργαλείου είναι δυνατή η ανάλυση των διεργασιών για τον ορισµό ενός ανθρωποκεντρικού και περιβαλλοντικού πλαισίου δράσης βασισµένο στην έννοια της «αειφόρου ανάπτυξης». Οι κατασκευαστές µπορούν να οδηγηθούν στη βελτίωση των προϊόντων τους και οι καταναλωτές να ενηµερωθούν για το περιβαλλοντικό προφίλ των προϊόντων [5,6]. Η ΑΚΖ απαιτεί ένα µεγάλο αριθµό αξιολογηµένων και δοµηµένων δεδοµένων για τα υλικά, τις διαδικασίες, την ενέργεια, τις µεταφορές, τις εκποµπές, το κλίµα, την ανάκτηση αποβλήτων και τα σενάρια διάθεσης, κ.λπ. Πολλά από αυτά τα στοιχεία είναι µέρος πληροφοριών δηµόσιου τοµέα, που ενσωµατώνονται στα εξειδικευµένα δεδοµένα του υπό µελέτη βιοµηχανικού τοµέα. Η διαθεσιµότητα και το κόστος αυτών των δοµηµένων, γενικών και συγκεκριµένων δεδοµένων του τοµέα για την ΑΚΖ µπορούν να είναι ένα αξεπέραστο εµπόδιο για τις ΜΜΕ. Η διαθεσιµότητα αυτού του είδους βάσης δεδοµένων αποτελεί σπουδαίο παράγοντα στην ανάπτυξη της πράσινης αγοράς υπηρεσιών για τις ΜΜΕ µέσω της ΟΠΠ. Οι δηµόσιες αρχές έχουν ρόλο στο να µελετήσουν και να παρέχουν την τεχνογνωσία, τα δεδοµένα, τα κίνητρα και τα απαιτούµενα 3

4 συνοδευτικά µέτρα για τις ΜΜΕ. Επιπλέον, η ελεύθερη διαθεσιµότητα ή το χαµηλότερο κόστος της αρχικής τεχνογνωσίας και δεδοµένων είναι µια ουσιαστική απαίτηση για να προωθηθεί αυτή η ροή πληροφοριών [7,8]. 3. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ elca Ο στόχος του ερευνητικού προγράµµατος elca είναι η ανάπτυξη µιας απλοποιηµένης µεθοδολογίας Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) που να µπορεί εύκολα να χρησιµοποιηθεί από τις ΜΜΕ [9,10]. Είναι ένα ερευνητικό πρόγραµµα - τοµή ανάµεσα στην ΟΠΠ, ΜΜΕ και της Κοινωνίας Πληροφοριών (ΚΠ) και περιλαµβάνει δύο πτυχές: Πληροφορίες ηµόσιου Τοµέα (Π Τ) και Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (Σχήµα 3). Οι τεχνικές πτυχές έχουν ως κύριο έργο την εφαρµογή µιας ιστοσελίδας (Web site) µε εξειδικευµένες βάσεις δεδοµένων, πληροφοριών/εκπαίδευσης και εργαλείων. Η προώθηση της υιοθέτησης της ΟΠΠ από τις ΜΜΕ έχει γίνει εφικτή µε τη βοήθεια ενός καινοτόµου µοντέλου συνεργασίας δηµόσιουιδιωτικού τοµέα. Η διοικητική και οικονοµική ανάλυση σκοπιµότητας, θα καθορίσει το στρατηγικό µοντέλο, το µοντέλο της επιχείρησης, το σχεδιάγραµµα της επιχείρησης και την κατεύθυνση της επίδειξης του έργου. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: ΟΠΠ - Π Τ/ΤΠΕ - ΜΜΕ ΟΠΠ - Π Τ/ΤΠΕ - ΜΜΕ K.Π./ Π Τ/ΤΠΕ elca ΟΠΠ ΜΜΕ ιοικητική και Οικονοµική ιοικητική και Οικονοµική Ανάλυση Σκοπιµότητας Ανάλυση Σκοπιµότητας Τεχνικές Πτυχές Τεχνικές Πτυχές Κύριοι στόχοι Μοντέλο Επιχείρησης και Συνεργασίας Καθορισµός της δοµής και του περιεχοµένου της ιστοσελίδας Ανώτατο Επίπεδο και βαθµός εισχώρησης των ΤΠΕ στις ΜΜΕ Κατανόηση, πραγµατοποίηση και δοκιµή του πρωτοτύπου ιαθεσιµότητα Π Τ (Βάσεις εδοµένων) Κύριες δραστηριότητες Ανάλυση των τρόπων για τη δηµιουργία αγοράς πράσινων υπηρεσιών. Ανταγωνιστές, προωθητές προιόντων και ανταγωνιστική θέση. οµή αγοράς και τµήµατα. Ολοκλήρωση µε άλλες καινοτόµες υπηρεσίες για ΜΜΕ. Ανάλυση των αναγκών, ορίων, οδηγών, προφίλ των χρηστών κ.λ.π. Μόνιµο παρατηρητήριο για σχετικά µε την ΟΠΠ βήµατα ανάπτυξης Αναθεώρηση των Βάσεων εδοµένων Προδιαγραφές για τη δοµή της ιστοσελίδας Σχήµα 3. Στόχοι και δραστηριότητες Η ιστοσελίδα που θα υποστηρίζει την υιοθέτηση της ΟΠΠ από τις ΜΜΕ θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Θα αποτελεί ένα ηλεκτρονικό χώρο όπου οι ΜΜΕ να µπορούν να βρίσκουν όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι χρήσιµα για να σκεφτούν και να ξεκινήσουν τις διαπραγµατεύσεις για την εφαρµογή της ΟΠΠ. Θα αποτελεί µια ηλεκτρονική «πύλη» για την πρόσβαση σε πιο εξεζητηµένες (και εµπορικές) υπηρεσίες στην φάση εφαρµογής της ΟΠΠ. 4

5 Θα είναι συνδεδεµένο µε προµηθευτές υπηρεσιών και θα ανήκει στα τυπικά δίκτυα υποστήριξης για ΜΜΕ. Θα παρέχει δοµηµένες και προ-επεξεργασµένες Π Τ και Βάσεις εδοµένων που είναι συνδεδεµένες µε εξειδικευµένα εργαλεία. Θα αποτελεί µια σειρά από διαφορετικές κατευθύνσεις για πληροφορίες, εκπαίδευση και εργαλεία. Θα είναι προσαρµοσµένη σε εθνικές/τοπικές συνθήκες. 4. H ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Το Ecosmes.net είναι το αποτέλεσµα του ερευνητικού έργου elca (Σχήµα 4). Οι ιστοσελίδες αναπτύσσονται για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των ΜΜΕ και µεταξύ άλλων περιλαµβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ικανότητες και αναφορές για να διευκολύνουν την υιοθέτηση της Ολοκληρωµένης Πολιτικής Προϊόντων (ΟΠΠ). Σχήµα 4. Η εισαγωγική σελίδα της Ελληνικής έκδοσης της ιστοσελίδας ECOSMEs Το Ecosmes.net παρέχει πληροφορίες, εργαλεία και υπηρεσίες για να βοηθήσει τις ΜΜΕ να αναπτύξουν και να εµπορευτούν πράσινα προϊόντα, και σκοπεύει να προωθήσει συνοδευτικά µέτρα, µέσω της ανάπτυξης συνεργασίας και συµφωνιών µε τις δηµόσιες αρχές και άλλους βασικούς εµπλεκόµενους φορείς. Στην ιστοσελίδα παρουσιάζονται διάφοροι σχετικοί σύνδεσµοι και εργαλεία που στοχεύουν στις ΜΜΕ που προέρχονται από διάφορες χώρες. Μεταξύ άλλων περιλαµβάνει και on-line λύσεις και προσβάσεις σε υπηρεσίες έµπειρων συµβούλων. 4.1 Είδη υπηρεσιών Αρχές & Εργαλεία 5

6 Γενική ανασκόπηση της Ολοκληρωµένης Πολιτικής Προϊόντων (ΟΠΠ) και εξειδικευµένα εργαλεία για ΜΜΕ για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης πράσινων προϊόντων και τη βελτίωση της πρόσβασης στην πράσινη αγορά. Τα εργαλεία περιλαµβάνουν µεθόδους ανάλυσης και σχεδιασµού, π.χ. Ανάλυση Κύκλου Ζωής, Οικολογικό Σχεδιασµό και Περιβαλλοντική Αξιολόγηση και εργαλεία της αγοράς όπως Οικολογικά σήµατα, Οικολογικοί φόροι, Συστήµατα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης και συνοδευτικά µέτρα. Κάθε τµήµα/θέµα χωρίζεται σε 4 µέρη: Εισαγωγή ιαδικασία Πρότυπα και Κανονισµοί Υπηρεσίες και σύνδεσµοι Τεχνικές οδηγίες για συγκεκριµένες αλυσίδες προϊόντων Οδηγίες για σηµαντικές περιβαλλοντικές διεργασίες µε προτεινόµενες λύσεις, βέλτιστες πρακτικές, µελέτες, κ.τ.λ. Οι Οδηγίες επί του παρόντος καλύπτουν τους ακόλουθους τοµείς: Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός (EEE) Προϊόντα από ξύλο Μεταλλουργικές εργασίες Αστικά έπιπλα Έπιπλα γραφείου Ξενοδοχεία Υφάσµατα Σειρά µαθηµάτων εκπαίδευσης On line πακέτα εκπαίδευσης για σειρές εισαγωγικών µαθηµάτων σε θέµατα και εργαλεία ΟΠΠ. Οι υφιστάµενες διαθέσιµες σειρές µαθηµάτων είναι: Σειρά βασικών µαθηµάτων Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) Εργαλείο ΑΚΖ (everdee) για ΜΜΕ Εξειδικευµένα λογισµικά εργαλεία και βάσεις δεδοµένων Απλοποιηµένο λογισµικό εργαλείο ΑΚΖ (everdee), βάσεις δεδοµένων καταλόγου απογραφής κύκλου ζωής και εργαλείο για Περιβαλλοντικά Σωστή Καινοτοµία Προϊόντων (TESPI) Γενικές Υπηρεσίες Περιλαµβάνει online και offline συµβουλές, ειδήσεις, περιοδικά ενηµερωτικά δελτία, λεξιλόγιο, συνδέσµους και συλλογή οικολογικών προϊόντων Πρακτικά µονοπάτια Κάθε υπηρεσία χωρίζεται σε τρία υπο-τµήµατα, Πληροφορίες-Εκπαίδευση-Εργαλεία. Το Τµήµα Πληροφοριών παρουσιάζει το συγκεκριµένο θέµα, παρέχοντας µια ανασκόπηση και προτείνει πηγές περαιτέρω πληροφόρησης. Το Τµήµα Εκπαίδευσης παρέχει στο χρήστη περισσότερες λεπτοµέρειες για το συγκεκριµένο θέµα. Εδώ υπάρχει διαθέσιµο υλικό υποστήριξης. Το Τµήµα Εργαλείων παρέχει πρότυπα και λίστες προσβάσιµα online ή µε την δυνατότητα να αποθηκευτούν στον υπολογιστή. Για µερικά θέµατα υπάρχουν διαθέσιµα εργαλεία κατάλληλα για ΜΜΕ όπως τα λογισµικά εργαλεία everdee για ΑΚΖ και TESPI για οικολογικό σχεδιασµό. 6

7 5. Η ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΈΝΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΊΑ ΑΚΖ - everdee Μέσω της ιστοσελίδας, οι ΜΜΕ θα έχουν πρόσβαση σε µία απλουστευµένη µεθοδολογία ΑΚΖ, µε το απαραίτητο λογισµικό και την σχετική βάση δεδοµένων που έχει αναπτυχθεί, βασισµένη στη µεθοδολογία VerdEE (Verifica dell'eco-efficienza) (Σχήµα 5). Το εργαλείο είναι αρκετά απλό ώστε να εφαρµόζεται σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα (µπορεί να χρησιµοποιηθεί και από τους µη ειδικούς της µεθοδολογίας ΑΚΖ). Το πρωτότυπο everdee (Σχήµα 6), που αναπτύχθηκε από το ENEA (Ente Nazionale nuove Tecnologie Energia Ambiente, Italy), έχει ελεγχθεί από το ifeu (Institut fur Energie und Umweltforschung Heidelberg Gmbh, Germany) όσον αφορά τη γενική ικανότητά του να πραγµατοποιεί ΑΚΖ που να ικανοποιεί τις επιστηµονικές απαιτήσεις των κανόνων του ISO, των εθνικών κανόνων και της τρέχουσας πρακτικής στις ευρωπαϊκές χώρες. Βάση εδοµένων ενώσεις, διαδικασίες κατηγορίες επιπτώσεων Ορισµός του στόχου της ΑΚΖ Μονάδα αναφοράς Ροή αναφοράς Κανόνες αποκλεισµού Κατάλογος Απογραφής Αυτόµατος υπολογισµός και γραφική απεικόνιση των αποτελεσµάτων σε πίνακα Κατασκευή ιανοµή και Χρήση Τέλος ζωής Προϊόντος Κύκλος ζωής Συσκευασίας Αυτόµατη σύγκριση αποτελεσµάτων σε διάγραµµα Βελτιώσεις Σχήµα 5. Η διαδικασία της µεθοδολογίας everdee Η περιβαλλοντική αξιολόγηση (Σχήµα 7) πραγµατοποιείται αυτόµατα από το λογισµικό, χρησιµοποιώντας τις ποσότητες που εισάγονται από το χρήστη (Σχήµα 8) και τις τιµές χαρακτηρισµού της βάσης δεδοµένων. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται σε ένα πίνακα 5*5 προκειµένου να προσδιοριστούν τα κρίσιµα σηµεία και οι λύσεις βελτίωσης. Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τη φάση βελτίωσης µε µια online-βοήθεια που περιλαµβάνει αρχές οικολογικού σχεδιασµού και παρέχει προειδοποίηση όταν επιδεινώνονται οι τιµές χαρακτηρισµού µε την αλλαγή των στοιχείων που εισάγονται. Τα αποτελέσµατα του "βελτιωµένου" κύκλου ζωής µπορούν να συγκριθούν µε εκείνα της µελέτης βάσης µε την χρήση ενός διαγράµµατος στόχων. Αυτή η µεθοδολογία έχει εξεταστεί σε ένα δείγµα των ΜΜΕ που αναπτύσσουν δραστηριότητες στα έπιπλα και τον βιοµηχανικό τοµέα των προϊόντων ξύλου, συµβάλλοντας στον προσδιορισµό µερικών πτυχών που χρειάζονται περαιτέρω ανάπτυξη. 7

8 Σχήµα 6. Εισαγωγική σελίδα στο εργαλείο everdee Σχήµα 7. Προσδιορισµός περιβαλλοντικών επιπτώσεων 8

9 Σχήµα 8. Εισαγωγή στοιχείων στο everdee 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η εφαρµογή της ΟΠΠ στη βιοµηχανία θα οδηγήσει στη συνεχή ελάττωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων. Ταυτόχρονα θα προωθήσει την εδραίωση ενός µοντέλου ανάπτυξης που θα έχει ως γνώµονα την βιωσιµότητα και θα βοηθήσει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας µε βάση την παραγωγή πιο φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων. 9

10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Commission of the European Countries (2001) Green Paper on Integrated Product Policy Brussels. [2] M. Charter, A. Young, A. K. Young, I. Belmane (2001) Integrated Product Policy and Eco-Production Development, The Center for Sustainable Design, UK. [3] ISO (1997) Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework ISO/FDIS [4] SETAC, Guidelines for Life Cycle Assessment: A code of practice, Society of Environmental Toxicology and Chemistry, Washington DC, [5] Hofstetter P., (1998) Perspectives in life cycle impact assessment, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. [6] Gaines L., Stodolsky A., Lifecycle Analysis: Uses and pitfalls, Air and waste management association s 90th annual meeting and exhibition, June 8-13, 1997, Toronto, Ontario, Canada. [7] Koroneos C., Dombros A., Dourala N. and Moussiopoulos N. (2003) IN-SUSTAIN: Optimising «production-use-consumption» interactions, Proceedings of the 8th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST), (T.D. Lekkas, ed), Myrina, Lemnos island, Greece, 8-10 September, CD-ROM edition. [8] Koroneos C., Theodosiou G. and Moussiopoulos N. (2003) Classification and analysis of software support tools for environmentally friendly product, Proceedings of the 8th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST), (T.D. Lekkas, ed), Myrina, Lemnos island, Greece, 8-10 September, CD-ROM edition. [9] elca2: Databases and web site for the adoption of IPP in SMEs (2002) Contract number EDC ELCA2/27965, European Commission, Directorate General, Information Society Technologies: Content, Multimedia, Tools and Markets. [10] Koroneos C. and Moussiopoulos N. (2003) Adoption of life cycle analysis in SMES, Proceedings of the 4th International Exhibition and Conference on Environmental Technology (HELECO 03), Athens, Greece, 30 January-2 February, Vol. 2,

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου, Γ. Μάντζου, Π. Μπενέτου, Α.Η. Χαρίτου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας. ιδακτορική ιατριβή του. Γιάννη Θ. Τσουλφά

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας. ιδακτορική ιατριβή του. Γιάννη Θ. Τσουλφά Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας ιδακτορική ιατριβή του Γιάννη Θ. Τσουλφά 2008 στους δικούς µου ανθρώπους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. XVII ΚΕΦ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΓΑΛ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΓΑΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μ.Β.Α. ΕΧΕCUTIVE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΓΑΛ Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η επίδραση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας(ΣΔΠ) στα χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 14001 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - CY EXEM ECVET Profile for European Expert in Energy Management Grant agreement n.2013-3844/001-001 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για Διοργανωτές και Πωλητές Οργανωμένων Ταξιδιών Σημείωμα εκδότη Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης αναπτύχθηκε με την υποστήριξη των ακόλουθων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

& & II. E&A III. IV. arketing & VI. (NPV) VII. Licensing VIII. &

&  & II. E&A III. IV. arketing & VI. (NPV) VII. Licensing VIII. & ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ Μ.Σ. Βαλαβανίδης Αθήνα 2008 2008: Μάριος Βαλαβανίδης. Ο συγγραφέας έχει όλα τα δικαιώµατα του παρόντος. Απαγορεύεται η µε οποιοδήποτε τρόπο αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

A SYSTEM FOR EVALUATING WATER PRICING POLICIES IN URBAN AREAS

A SYSTEM FOR EVALUATING WATER PRICING POLICIES IN URBAN AREAS In 5th Int l Exhibition and Conference on Environmental Technology (HELECO 2005), Athens, Greece, Technical Chamber of Greece, February 2005 2005, pp.64. A SYSTEM FOR EVALUATING WATER PRICING POLICIES

Διαβάστε περισσότερα

Υλικό ηλεκτρονικής µάθησης στο αντικείµενο Αγρο-οικολογίας: Βασικές αρχές βιολογικής γεωργίας.

Υλικό ηλεκτρονικής µάθησης στο αντικείµενο Αγρο-οικολογίας: Βασικές αρχές βιολογικής γεωργίας. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων Υλικό ηλεκτρονικής µάθησης στο αντικείµενο Αγρο-οικολογίας: Βασικές αρχές βιολογικής γεωργίας. Ιωάννης Ε. Στάγιας Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (εν συντοµία MSCIS) ΠΑΦΟΣ 2015 Περιεχόµενα Σκοπός και Στόχοι του Προγράµµατος...

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς.

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού της Σοφίας Πιστοφίδου Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Επιτροπή διπλωματικής εργασίας Μουστάκης Βασίλης, Καθηγητής Ματσατσίνης Νικόλαος,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση Τίτλος Μελέτης: Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη Κατάσταση κ Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21)

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21) Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21) Σειρά: Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Τεύχος 4 Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ιαστάσεις Ποιότητας και Ηλεκτρονική Μάθηση: ένα Ευρωπαϊκό Πρότυπο Περιγραφής και Ανάλυσης Προσεγγίσεων Ποιότητας

ιαστάσεις Ποιότητας και Ηλεκτρονική Μάθηση: ένα Ευρωπαϊκό Πρότυπο Περιγραφής και Ανάλυσης Προσεγγίσεων Ποιότητας Σάµψων., Μανουσέλης Ν. (2004), ιαστάσεις Ποιότητας και Ηλεκτρονική Μάθηση : ένα Ευρωπαϊκό Πρότυπο Περιγραφής και Ανάλυσης Προσεγγίσεων Ποιότητας. Περιοδικό Επιστήµες Αγωγής, Ειδικό Τεύχος ια Βίου και Εξ'

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Κρατήσεων στον τουριστικό τοµέα. Reservation Systems in tourist section.

Συστήµατα Κρατήσεων στον τουριστικό τοµέα. Reservation Systems in tourist section. Συστήµατα Κρατήσεων στον τουριστικό τοµέα. Reservation Systems in tourist section. Nίκος Θεοχάρης Αbstract The expansion of contemporary technologies of informatics represents mainly the configuration

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικών Βιοµηχανικών ιατάξεων και Συστηµάτων Αποφάσεων ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Του Βασίλη Ν. Κέφη* Εισαγωγή

Του Βασίλη Ν. Κέφη* Εισαγωγή Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το κράτος προς τους πολίτες. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) και οι επιδράσεις της στην ανάπτυξη των περιφερειών της Ελλάδας. Του Βασίλη Ν. Κέφη* Εισαγωγή Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Ένα ολοκληρωµένο µοντέλο ενιαίας διαδικτυακής παρουσίας της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και των

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων

Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων Έκδοση 2.00 Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα