1. Δπηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Δπηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Απρίλιος - Μάιος 2013 Επισκόπηση οικονομικών ειδήσεων από τον αλβανικό τύπο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Τιράνων Επεξεργασία στοιχείων: Σπύρος Οικονόμου Γραμμ. ΟΕΥ Α, Μαρία Φωκά Γραμμ. ΟΕΥ Β 1. Δπηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 1.1. Δλέξγεηα Δγθαίληα ηεο Τ/Η κνλάδαο παξαγσγήο ει. ελέξγεηαο ηεο Μπάληα Σνλ Τ/Ζ ζηαζκφ ηεο Μπάληα ζην Γθξακο (Νφηηα Αιβαλία) εγθαηλίαζε ζηηο 13 Μαΐνπ η.ε. ν Πξσζππνπξγφο θ. αιί Μπεξίζα. Πξφθεηηαη γηα έξγν ηεο Ννξβεγηθήο εηαηξείαο «StatKraft», ην νπνίν απνηειεί ηελ πξψηε απφ ηηο ηξεηο κνλάδεο Τ/Ζ ελέξγεηαο ζηνλ πνηακφ Devolli, ε νπνία ζα ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε θαηά 20% ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Αιβαλία, θαζψο θαη ζηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ λνηθνθπξηψλ. Σν ζπλνιηθφ έξγν απνηειείηαη απφ ηξεηο κνλάδεο: Μπάληα, Kokël θαη Moglicë. Ο Τ/H ζηαζκφο ηεο Μπάληα, δπλακηθφηεηαο 65 MW, ζα έρεη χςνο θξάγκαηνο πεξίπνπ 80 κέηξα. Ζ ιίκλε ζα έρεη έθηαζε πεξίπνπ 14 η.ρικ. Σαπηφρξνλα, έρνπλ μεθηλήζεη εξγαζίεο ζε δχν ηκήκαηα δξφκνπ, πνπ ζα ζπλδέεη ην θξάγκα κε ην ππάξρνλ νδηθφ δίθηπν, ελψ έρνπλ αξρίζεη θαη νη εξγαζίεο ηεο 35 kilovolt γξακκήο κεηαθνξάο, Mγηέθεο - Μπάληα. Δγθαίληα ηεο Τ/Η κνλάδαο παξαγσγήο ειεθηηθήο ελέξγεηαο ηεο Vanave Γχν πδξνειεθηξηθά εξγνζηάζηα εγθαηλίαζε ν Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο ζηηο 12 Μαΐνπ η.ε. ζηνλ πνηακφ Jackson, ζην ζηφκην ηνπ Vanave, ζηελ πεξηνρή ηνπ Κνχθεο. Πξφθεηηαη γηα επέλδπζε , δπλακηθφηεηαο 10 MW. ηνλ πνηακφ Jackson θαηαζθεπάδνληαη ζπλνιηθά 10 Τ/Ζ κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηα νπνία παξάγνπλ ζπλνιηθά φζε ειεθηξηθή ελέξγεηα παξάγεη θαη ε κνλάδα παξαγσγήο ηνπ Ashta, δειαδή πεξίπνπ 50 MW. πκθσλία κε KURUM γηα θαηαβνιή ηηκήκαηνο αγνξάο ησλ 4 Τ/Η ζηαζκψλ _ πκθσλία επεηεχρζε ζηηο 9 Μαΐνπ 2013 κεηαμχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηεο Αιβαλίαο θαη ηεο ηνπξθηθψλ ζπκθεξφλησλ εηαηξείαο KURUM, γηα ηελ θαηαβνιή ζηε Raiffeisen Bank ηνπ πνζνχ ησλ 109,5 εθ. Δπξψ ζε δχν δφζεηο, 52 εθ. Δπξψ ζηηο 10 Μαΐνπ θαη 57,5 εθ. Δπξψ ζηηο 15 Μαΐνπ, γηα ηελ εμαγνξά ησλ 4 αιβαληθψλ Τ/Ζ ζηαζκψλ. Μεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο, ην αιβαληθφ ππνπξγείν ζα θαηαβάιεη ζηελ ηνπξθηθή εηαηξεία ην πνζφ ησλ 25 πεξίπνπ εθ. Δπξψ γηα ην ΦΠΑ πνπ νθείιεη λα ηεο επηζηξέςεη. Δπηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο γηα ηνλ ΣΑP Σν αιβαληθφ θνηλνβνχιην επηθχξσζε ζηηο 17 Απξηιίνπ η.ε. ηε ζπκθσλία ηεο αιβαληθήο θπβεξλήζεσο κε ηελ θνηλνπξαμία θαηαζθεπήο ηνπ Γηαδξηαηηθνχ Αγσγνχ Φπζηθνχ Αεξίνπ (TAP) ν νπνίνο απνηειεί κέξνο ηνπ «Νφηηνπ Γηαδξφκνπ» (South Stream), δειαδή ηνπ δηθηχνπ αγσγψλ κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην Αδεξκπαηηδάλ, πνπ έρεη σο ζηφρν σο λα ζπάζεη ην ξσζηθφ κνλνπψιην παξνρήο θπζηθνχ αεξίνπ ζηε Γ. Δπξψπε. Ζ ζπκθσλία ζεζπίδεη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζηελ Αιβαλία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεζκεχζεσλ γεο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνηχπσλ. Ζ αιβαληθή θπβέξλεζε έρεη ηνλ έιεγρν 129 ρεξζαίσλ κηιίσλ θαη 37 κηιίσλ ππνζαιάζζηνπ ηκήκαηνο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζηελ Αιβαλία ζπληζηά επέλδπζε 2 εθ. Δπξψ. Σελίδα 1 από11

2 Σξηκεξήο Δπηηξνπή γηα ηνλ αγσγφ ΣΑΡ Σε δεκηνπξγία Σξηκεξνχο Δπηηξνπήο πλεξγαζίαο (TCC), γηα λα ζπληνλίζεη ηελ ππνζηήξημή ηνπο γηα ηνλ Γηαδξηαηηθφ Αγσγφ Φπζηθνχ Αεξίνπ (ΣΑΡ), αλαθνίλσζαλ ζε ζπλάληεζε ζηε Ρψκε νη θπβεξλήζεηο Αιβαλίαο, Διιάδαο θαη Ηηαιίαο, ζηηο 21 Απξηιίνπ η.ε.. Γειψζεηο ηνπ Έιιελα ΤΠΔΞ γηα ηνλ αγσγφ ΣΑΡ Σελ ζπλέληεπμε ηνπ Έιιελα ΤΠΔΞ θ. Γ Αβξακφπνπινπ ζην Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ ηνπ Αδεξκπατηδάλ, ηελ Κπξηαθή 28 Απξηιίνπ η.ε., πξνέβαιαλ εθηελψο ηα αιβαληθά ΜΜΔ, εηδηθά φζνλ αθνξά ζηελ πξννπηηθή δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα, φπνπ ν θ. Τπνπξγφο επηζήκαλε φηη ε Διιάδα είλαη κηα απφ ηηο πιένλ πξνζβάζηκεο γηα ην Αδεξκπατηδάλ πχιεο εηζφδνπ ζηηο επξσπατθέο αγνξέο θαη φηη ε Διιάδα ζέιεη λα επεθηείλεη ηελ ήδε ππάξρνπζα δηκεξή ζπλεξγαζία ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα, κέζσ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ Γηαδξηαηηθνχ Αγσγνχ Φπζηθνχ Αεξίνπ (ΣΑΡ). Δπηπιένλ ν θ. Αβξακφπνπινο ηφληζε φηη ελαπφθεηηαη πιένλ ζηελ Κνηλνπξαμία Shah Deniz, λα επηιέμεη ηνλ ΣΑΡ, έλα νηθνλνκηθά βηψζηκν έξγν πνπ ζα απνηειέζεη κία ακνηβαία επσθειή απφθαζε, ηφζν γηα ηελ Διιάδα θαη ην Αδεξκπατηδάλ, φζν θαη γηα ηηο δηκεξείο ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ. Η ΔΔ ζηεξίδεη ηνλ ΣΑP Σελ ππνζηήξημε ηεο ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ TAP αλαθνίλσζε ε ΔΔ, ζηηο 18 Απξηιίνπ η.ε. Η Σνπξθία ζηεξίδεη ηνλ ΣΑP Ζ Σνπξθία ζηεξίδεη έξγν θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ ΣΑΡ φπσο ηνλίζηεθε ζε ζρεηηθή ζπλάληεζε ζηηο 27 Απξηιίνπ ηνπ ΤΠΔΞ ηεο Αιβαλίαο θ. Aldo Bumci κε ηνλ Σνχξθν νκφινγφ ηνπ θ. Ahmet Davutoglu, ζην πεξηζψξην ηεο πλφδνπ ησλ ΤΠΔΞ ηνπ ΝΑΣΟ ζηηο Βξπμέιιεο. Πίεζε ζηελ ΔΔ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ Nabucco Ζ Απζηξία, Οπγγαξία, Ρνπκαλία θαη Βνπιγαξία, ρψξεο απφ ηηο νπνίεο δηέξρεηαη ν αγσγφο θπζηθνχ αεξίνπ Nabucco (αληαγσληζηηθφο ηνπ αγσγνχ ΣΑΡ), κε επηζηνιή ηνπο πξνο ηελ Δ.Δ. ζηηο αξρέο Μαίνπ η.ε. δεηνχλ λα αζθήζεη ηελ επηξξνή ηεο, ψζηε ην Αδεξκπατηδάλ, αλάκεζα ζηνπο δχν αγσγνχο θπζηθνχ αεξίνπ, ΣΑΡ θαη Nabucco, λα επηιέμεη ηνλ δεχηεξν. πκθσλία Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο κε ηελ εηαηξεία San Leon Durresi B.V. Δγθξίζεθαλ ζηηο 26 Απξηιίνπ η.ε., δχν γεσηξήζεηο ζηελ Αδξηαηηθή απφ ηελ εηαηξεία San Leon Durresi, ε νπνία αλακέλεηαη λα επελδχζεη δνιάξηα ηα δπν επφκελα ρξφληα ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Ζ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζπκθσλίαο είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο εηαηξείαο, ε νπνία θαηέρεη ην 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ιεηηνπξγίαο. Ζ ζρεηηθή ζπκθσλία, πεξηιακβάλεη ηξνπνινγία πνπ ππεξζθειίδεη ηα ζθηρηά ρξνλνδηαγξάκκαηα, ζχκθσλα κε ηα νπνία ε San Leon ζα είρε ηελ ππνρξέσζε λα νινθιεξψζεη ηηο γεσηξήζεηο ην 2013, πξνζθέξνληαο ζηελ εηαηξεία πεξίνδν δχν εηψλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εξγαζηψλ γεψηξεζεο. Δθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο αζθάιεηαο θξαγκάησλ Ζ Αιβαληθή Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ (KESH) δεκνζίεπζε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο απφ ζπκβνχινπο γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θξαγκάησλ θαη ησλ ζρεδίσλ εηνηκφηεηαο ζην Komani θαη ζηα έξγα ηνπ Fierze (500 MW) θαη Vau i Dejës (250 MW) ζηνλ Γξίλν πνηακφ. πλνκηιίεο Αιβαλίαο - Μαπξνβνπλίνπ, γηα ελεξγεηαθά έξγα πλνκηιίεο ζρεηηθά κε ελεξγεηαθά έξγα ηα νπνία ζα επεξεάζνπλ ηηο νηθνλνκίεο ησλ δχν ρσξψλ, ηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη ηελ Δπξψπε, πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηαμχ Αιβαλίαο θαη Μαπξνβνπλίνπ, ζηα Σελίδα 2 από11

3 Σίξαλα ζηηο 20 Απξηιίνπ η.ε. ζην πιαίζην επίζεκεο ζπλάληεζεο κεηαμχ ηνπ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ ηεο Αιβαλίαο, θ. Άιλην Μπνχκηζη θαη ηνπ Πξέζβε ηνπ Μαπξνβνπλίνπ ζηελ Αιβαλία, θ. Φεξράη Νηηλφζα. Οη ζπλνκηιίεο επηθεληξψζεθαλ ζηε δηκεξή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο Δλέξγεηαο θαη νη δχν αμησκαηνχρνη ηφληζαλ ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ TAP θαη IAP Σειεπηθνηλσλίεο Γηαγσληζκφο γηα ηελ ςεθηαθή ηειεφξαζε H ζνπεδηθή Ericsson, ε ηαπσληθή Nec, ε θηλεδηθή Huawei θαη ε γεξκαληθή Rohde & Schwarz θαηέζεζαλ πξνζθνξέο γηα ηνλ δηαγσληζκφ ηεο ςεθηαθήο ηειεφξαζεο, κε ηε γεξκαληθή εηαηξεία λα θέξεηαη σο επηθξαηνχζα. Ζ αληηπνιίηεπζε εμέθξαζε αληηξξήζεηο γηα ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαηεγνξψληαο ηελ θπβέξλεζε γηα αδηαθάλεηα. Σν ζχζηεκα QuadriFast επέιεμε ε DigitAlb H DigitAlb, θνξπθαία εηαηξεία πάξνρνο ςεθηαθήο ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο ζηελ Αιβαλία, επέιεμε ην ζχζηεκα QuadriFast ηεο εηαηξείαο Quadrille, γαιιηθψλ ζπκθεξφλησλ, γηα ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ Video On Demand (VOD) θαη Catch-up TV ζηνπο ζπλδξνκεηέο ηεο, ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ζηηο 18 Απξηιίνπ η.ε.. Μείσζε εζφδσλ AMC Μείσζε ησλ εζφδσλ ηεο γηα ην πξψην ηξίκελν 2013 θαηά 13,3% εηεζίσο, αλαθνίλσζε ε εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλίαο AMC, ζπγαηξηθή ηεο Cosmote, ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ζηηο 8 Μαΐνπ To ζχζηεκα CSG Interconnect ζα εθαξκφδεη ε Albtelecom To ζχζηεκα δηαρείξηζεο ινγαξηαζκψλ ρνλδξηθήο CSG Interconnect, αλέπηπμε ν φκηινο παξνρήο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ Albtelecom, ηνπξθηθψλ ζπκθεξφλησλ, ηφζν γηα ηηο ππεξεζίεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, φζν θαη γηα ηηο ππεξεζίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ηεο εηαηξείαο ηνπ νκίινπ Eagle Mobile, ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ζηηο 8 Μαΐνπ η.ε. ηελ απφθαζε απηή ε εηαηξεία νδεγήζεθε ππφ ηελ πίεζε ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ ζπλδξνκεηψλ Κιάδνο θαηαζθεπψλ Γεκφζηνο Γηαγσληζκφο γηα ηνλ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ νρεκαηαγσγψλ πινίσλ Γπξξαρίνπ Πξνθήξπμε Γεκφζηνπ Γηεζλνχο Γηαγσληζκνχ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 15 Μαΐνπ η.ε. απφ ην Τπνπξγείν Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη Μεηαθνξψλ ηεο Αιβαλίαο, ην νπνίν απνθάζηζε λα παξαρσξήζεη κε ην θαζεζηψο εθρψξεζεο δηθαησκάησλ θαη ηνλ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ νρεκαηαγσγψλ ζηνλ ιηκέλα ηνπ Γπξξαρίνπ. Πξνζθνξέο ζα γίλνληαη απνδεθηέο ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 13 Ηνπλίνπ 2013 θαη ψξα Οινθιεξψζεθε ην πξφγξακκα εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηνπ Γπξξαρίνπ Οινθιεξψζεθε ην πξφγξακκα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηνπ Γπξξαρίνπ, χςνπο 11 εθ. Δπξψ, ζχκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηηο 22 Απξηιίνπ η.ε.. Πξφθεηηαη γηα θνηλή επέλδπζε ησλ θπβεξλήζεσλ ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ θαη ηεο Αιβαλίαο κε ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηεο EBRD θαη ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο. Ληκέλαο Αιηείαο ζην Γπξξάρην Ζ θαηαζθεπή ιηκέλνο αιηείαο ζην Γπξξάρην, χςνπο 12,1 εθ. Δπξψ, αλαθνηλψζεθε ζηηο 25 Απξηιίνπ η.ε.. Σελίδα 3 από11

4 1.4. Σνκέαο εμφξπμεο εηζκηθέο έξεπλεο απφ ηελ Petromanas Ξεθίλεζε ηηο ζεηζκηθέο έξεπλεο ζηα Blocks 2-3 ε εηαηξεία Petromanas, ζχκθσλα κε αλαθνίλσζή ηεο ζηηο 23 Απξηιίνπ η.ε.. Παξνρή αξγνχ πεηξειαίνπ απφ ηελ Stream Oil πκθσλία πξνπιεξσκήο, χςνπο 20 εθ. Γνι. ΖΠΑ, γηα παξνρή αξγνχ πεηξειαίνπ ζηελ Αιβαλία, ππέγξαςε ε Stream Oil, ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ζηηο 25 Απξηιίνπ η.ε Σξαπεδηθφο Σνκέαο Μέινο ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο ηεο «Πξσηνβνπιίαο ηεο Βηέλλεο 2» ν θ. Αληξηάλ Φνπιάλη Μέινο ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο ηεο «Πξσηνβνπιίαο ηεο Βηέλλεο 2» δηνξίζηεθε ν Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο, θ. Αληξηάλ Φνπιάλη, ζχκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηηο 15 Απξηιίνπ Ο δηνξηζκφο ηνπ θ. Φνπιάλη ζα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο Αιβαλίαο ζηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ΔΔ θαη ηξίησλ ρσξψλ κειψλ ηεο Πξσηνβνπιίαο, δεδνκέλνπ φηη ε Αιβαλία είλαη ε κφλε ρψξα εθηφο ΔΔ, ε νπνία είλαη κέινο ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο ηεο «Πξσηνβνπιίαο ηεο Βηέλλεο 2», πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ εθπξνζψπεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ρσξψλ πνπ θηινδνμνχλ λα εληαρζνχλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαη απνηειιεί ζπλέρεηα ηεο «Πξσηνβνπιίαο ηεο Βηέλλεο 1», κε αθνξκή ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ Πξφθεηηαη γηα πιαηθφξκα ζπλεξγαζίαο δεκνζίνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα, ε νπνία ζπγθεληξψλεη ηνπο θπξηφηεξνπο δηεζλείο ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο, ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη άιια ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ, ηνπο κεγαιχηεξνπο δηεζλείο ηξαπεδηθνχο νκίινπο, θαζψο θαη ηηο Αξρέο ηεο θηινμελνχζαο ρψξαο. Ζ γεσγξαθηθή εκβέιεηα ηεο «Πξσηνβνπιίαο ηεο Βηέλλεο 2» μεπεξλά ηα ζχλνξα ηεο ΔΔ θαη πεξηιακβάλεη ηελ Κεληξηθή, Αλαηνιηθή θαη Ννηην-Αλαηνιηθήο Δπξψπε, κε έληνλε παξνπζία ησλ δπηηθψλ ηξαπεδψλ. ηφρνο ηεο «Πξσηνβνπιίαο ηεο Βηέλλεο 2» είλαη λα βνεζήζεη ζηελ: (α) απνθπγή άηαθηεο απνκφριεπζεο, (β) επίιπζε πηζαλψλ δηαζπλνξηαθψλ ζεκάησλ ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο, (γ) επίηεπμε ησλ πνιηηηθψλ δξάζεσλ, ηδίσο ζηνλ επνπηηθφ ηνκέα, ζην πιαίζην πξνψζεζεο ηνπ θνηλνχ ζπκθέξνληνο ησλ ρσξψλ πξνέιεπζεο θαη ππνδνρήο. Αχμεζε ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ ζηελ Αιβαλία Αχμεζε θαηά 6,1% εηεζίσο θαηεγξάθε γηα ην ελεξγεηηθφ ησλ ηξαπεδψλ ηεο Αιβαλίαο, ζην ηέινο Μαξηίνπ 2013, ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ζηηο 3 Μαΐνπ Αχμεζε ξπζκνχ δαλεηνδφηεζεο ησλ ηξαπεδψλ ζηελ Αιβαλία Αχμεζε θαηά 1,2% εηεζίσο θαηεγξάθε γηα ην ξπζκφ δαλεηνδφηεζεο εθ κέξνπο ησλ ηξαπεδψλ ηεο Αιβαλίαο, ζην ηέινο Μαξηίνπ 2013, ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ζηηο 3 Μαΐνπ ηα 954 εθ. επξψ ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα Απμήζεθε ε αμία ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ ζην 24% ηνπ ζπλφινπ ζην ηέινο Μαξηίνπ η.ε., ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ζηηο 8 Μαίνπ η.ε.. Σν χςνο ησλ δαλείσλ απηψλ αγγίδεη ηα 945 εθ. Δπξψ, ελψ 320 εθ. εμ απηψλ ζεσξνχληαη απιά «ρακέλα». Γάλεην απφ Άκπνπ Νηάκπη γηα θαηαζθεπή ιεσθφξνπ Ζ θπβέξλεζε κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο, θαηέζεζε ζηηο 5 Μαΐνπ η.ε. ζηε Βνπιή λνκνζρέδην γηα ηε ιήςε δαλείνπ χςνπο 50 εθαη. επξψ απφ ην Ίδξπκα Αλάπηπμεο Abu Dhabi, ην Σελίδα 4 από11

5 νπνίν ζα δηαηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ιεσθφξνπ ζηε βφξεηα πιεπξά ησλ Σηξάλσλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο φρζεο ηνπ πνηακνχ πνπ δηαζρίδεη ηελ πφιε. Μεηψλνληαη νη θαηαζέζεηο ζε ζπλάιιαγκα χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο ζηηο 7 Μαΐνπ η.ε., νη θαηαζέζεηο ζε ζπλάιιαγκα ζην Γπξξάρην, ζηελ Κνξπηζά, ζηελ Απιψλα, ην Φίεξη ζεκείσζαλ ζπλνιηθή πηψζε 21 εθ. επξψ ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2013 ζε ζχγθξηζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ Αζθαιηζηηθφο Σνκέαο Θεηηθέο εμειίμεηο ζηελ αζθαιηζηηθή αγνξά ην 83% εηεζίσο θπκάλζεθε ε θαζαξή ζέζε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ ηεο Αιβαλίαο, ην Αληίζηνηρα, ηα αζθάιηζηξα θαηέγξαςαλ εηήζηα αχμεζε 11,4% ην πξψην ηξίκελν ηνπ Σνκέαο Σξνθίκσλ Μείσζε εηζαγσγψλ ζηα βαζηθά πξντφληα δηαηξνθήο. Μεησκέλε θαηά 10,8% ήηαλ ε αμία εηζαγσγψλ βαζηθψλ πξντφλησλ δηαηξνθήο ζηελ Αιβαλία ην πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο, ζε ζρέζε κε ην ίδην δηάζηεκα πέξπζη. Ζ κείσζε απηή εξκελέπεηαη σο απνηέιεζκα ηεο ζπξξίθλσζεο ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο. Φφξνπκ ΠΓΓΜ Αιβαλίαο Ο Οξγαληζκφο Ξέλσλ Δπελδχζεσλ θαη Πξνψζεζεο Δμαγσγψλ ηεο ΠΓΓΜ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Οξγαληζκφ γηα ηελ Πξνψζεζε θαη Τπνζηήξημε ηνπ Σνπξηζκνχ ηεο ΠΓΓΜ, ζα ζπκκεηάζρεη ζηε δηνξγάλσζε ηνπ «Φφξνπκ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπελδχζεσλ ΠΓΓΜ Αιβαλίαο», πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάξηε, 22 Μαΐνπ, Ο ζθνπφο ηεο εθδήισζεο απηήο είλαη ε ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εηαηξεηψλ παξαγσγήο ηξνθίκσλ απφ ηελ ΠΓΓΜ, κε εηαηξείεο απφ ηελ Αιβαλία πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αγνξά πξντφλησλ απηήο ηεο ρψξαο. ην πιαίζην ηνπ θφξνπκ ζα γίλεη παξνπζίαζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί γεπζηγλσζία θαη νηλνγλσζία πξντφλησλ ηεο ΠΓΓΜ Σνπξηζηηθφο ηνκέαο Σα 7 εθαη. ηνπξίζηεο εηεζησο ζηνρεχεη ε Αιβαλία Σνλ ζηφρν ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπξηζηηθήο αγνξάο 7 εθαη. ηνπξηζηψλ εηεζίσο γηα ηελ επφκελε ηεηξαεηία, αλαθνίλσζε ν πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα ζηηο 21 Απξηιίνπ η.ε. ζηα εγθαίληα ηνπ ζπζηήκαηνο χδξεπζεο ηεο Ksamil, επέλδπζεο χςνπο 450 εθ. ALL. Πξφθεηηαη γηα έξγν ην νπνίν ζηνρεχεη πέξα απφ ηελ παξνρή χδξεπζεο ζηνπο θαηνίθνπο, θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ ηεο πεξηνρήο. πλεξγαζία Αιβαλίαο κε Μαπξνβνχλην, Κξναηία θαη Ιηαιία γηα ηνλ ηνπξηζκφ πλεξγαζία ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα αλαθνηλψζεθε απφ ην Μαπξνβνχλην, ηελ Αιβαλία, ηελ Ηηαιία θαη ηελ Κξναηία, ζην πιαίζην ηεο δηεζλνχο έθζεζεο ηνπξηζκνχ «Place2Go», ζην Εάγθξεκπ. Αλάινγε ελέξγεηα είρε πξαγκαηνπνηεζεί θαη γηα ηελ πεξηνρή ηεο Μνληέλα ζηελ Ηηαιία ηνλ πεξαζκέλν Οθηψβξην, απφ ην Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Μνληέλα (Ηηαιία) δηνξγάλσζε παξνπζίαζε γηα ηηο Σελίδα 5 από11

6 ηνπξηζηηθέο εηαηξείεο ηεο Ηηαιίαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Αιβαλία, ην Μαπξνβνχλην θαη ηελ Κξναηία. Δλίζρπζε ηεο ζεκαζίαο ηεο Απιψλαο σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ ηνπο ηνπξίζηεο δεχηεξεο θαη ηξίηεο ειηθίαο ζηνρεχνπλ ηα ηνπξηζηηθά γξαθεί ηεο Απιψλαο ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ θ. Vasil Bedini, Πξνέδξνπ ηνπ πλδέζκνπ Σνπξηζκνχ γηα ηελ Νφηηα Αιβαλία. Ωο πιένλ δεκνθηιείο ζεσξνχληαη νη παξαιίεο ηεο Rradhimas θαη Orikum. Δπηπιένλ, ην ηειεπηαίν δεθαήκεξν Απξηιίνπ η.ε. πξαγκαηνπνηήζεθαλ επαθέο κε ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο απφ ηελ Οπθξαλία, δεδνκέλνπ φηη ήδε ε Απιψλα απνηειεί πξννξηζκφ απφ ηε ρψξα απηή Άιιεο εηδήζεηο επηρεηξεκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο Πηψζε ησλ θεξδψλ ησλ αιβαληθψλ επηρεηξήζεσλ Όινη νη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο έρνπλ ζεκεηψζεη ηεξάζηηα πηψζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο, ζχκθσλα κε έθζεζε γηα ην 2012 ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηηο 29 Απξηιίνπ η.ε. Οη επηρεηξήζεηο παξαγσγήο, νηθνδνκψλ, κεηαθνξψλ, εκπνξίνπ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί πηψζε ησλ θεξδψλ ηνπο πνπ θπκαίλεηαη απφ 7% έσο θαη 22%. Η Hochtief πσιεί ηα δηθαηψκαηα δηαρείξηζεο ηνπ αεξνδξνκίνπ Ζ γεξκαληθή εηαηξεία Hochtief AG, ε νπνία έρεη ηα δηθαηψκαηα δηαρείξηζεο ηνπ δηεζλνχο αεξνιηκέλα «Ρίλαο» ησλ Σηξάλσλ, απνθάζηζε λα ηα κεηαβηβάζεη ζηελ θαλαδηθή εηαηξεία «Public Sector Pension Investment Board», ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ζηηο 8 Μαΐνπ η.ε., Δγθξίλεηαη ε εηζαγσγή απνξξηκκάησλ πνιπαηζπιελίνπ Σελ εηαηξεία Ansa εμνπζηνδφηεζε ε Αιβαληθή θπβέξλεζε ζηηο 17 Απξηιίνπ η.ε., γηα ηελ εηζαγσγή απνξξηκκάησλ πνιπαηζπιελίνπ γηα αλαθχθισζε. Ζ πνζφηεηα ησλ απνξξηκκάησλ αλέξρεηαη ζηνπο ηφλνπο ην ρξφλν θαη ζα εηζάγεηαη απφ ην Κφζνβν, θφπηα, Μαπξνβνχλην θαη ρψξεο ηεο ΔΔ. Ζ κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ηφζν νδηθψο φζν θαη κε πινία. ηελ KURUM ε αμηνπνίεζε παιαηψλ απηνθηλήησλ ηελ εηαηξεία KURUM, ηνπξθηθψλ ζπκθεξφλησλ, παξαρσξήζεθε ζηηο 24 Απξηιίνπ η.ε., ην δηθαίσκα αμηνπνίεζεο παιαηψλ απηνθηλήησλ, ε νπνία ζα ζπγθεληξψλεη ηα παιαηά απηνθίλεηα γηα ην ρπηήξην, θαζψο είλαη ε κνλαδηθή εηαηξεία παξαγσγήο ζηδήξνπ ζηε ρψξα. Παξαρψξεζε ηνπ ειέγρνπ 5 ηεισλείσλ ζε ακεξηθαληθή εηαηξεία Δγθξίζεθε ζηηο 23 Απξηιίνπ η.ε., απφ ην αιβαληθφ θνηλνβνχιην, ε παξαρψξεζε δηθαηψκαηνο ειέγρνπ ησλ θνληέηλεξ ζε 5 θχξηα ηεισλεία ηεο Αιβαλίαο, γηα 15 ρξφληα. Σν δηθαίσκα ειέγρνπ παξαρσξήζεθε ζηελ ακεξηθαληθή εηαηξία Rapiscan Security κε έδξα ηελ Καιηθφξληα. Βνπιεπηέο ηνπ Κ αληηηάρζεθαλ ζηελ απφθαζε απηή, ππνζηεξίδνληαο φηη ε εθρψξεζε έρεη πειαηεηαθφ ραξαθηήξα. H Αιβαλία αγνξά ζηφρνο γηα ηελ Adria Airways H Αιβαλία καδί κε ηε εξβία απνηεινχλ αγνξέο ζηφρν γηα ηελ αεξνπνξηθή εηαηξεία Adria Airways ηνλ εζληθφ αεξνκεηαθνξέα ηεο ινβελίαο, ζχκθσλα κε ηνλ Mark Anzur, αλαπιεξσηή Γηεπζχλσληα χκβνπιν ηεο, ν νπνίνο ζηηο 13 Μαίνπ η.ε., αλαθνίλσζε ην ζρέδην ηεο εηαηξείαο γηα ηε δεκηνπξγία βάζεο ζηα Σίξαλα κε θεληξηθή ππνζηήξημε ζηε Φξαλθθνχξηε. Ο θ. Anzur ηφληζε φηη «ν κεηαθνξέαο κπνξεί λα επηβηψζεη ρσξίο έλα ζηξαηεγηθφ εηαίξν θαη δελ έρεη αλάγθε λα ηδησηηθνπνηεζεί». Σελίδα 6 από11

7 Ιδησηηθέο θπιαθέο ζηελ Αιβαλία Ηδησηηθέο θπιαθέο ζα αλεγεξζνχλ ζηελ Αιβαλία εληφο ηεο επφκελεο ηεηξαεηίαο, ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο ηεο Αιβαλίαο θ. Δληνπάξλη Υαιίκη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζην Facebook ζηηο 28 Απξηιίνπ η.ε.. Σνλ Μάην ην αιβαληθφ ππνπξγείν δηθαηνζχλεο ζα μεθηλήζεη κεηαξξπζκίζεηο ζην ζχζηεκα θχιαμεο ησλ θξαηνπκέλσλ κε ηελ αλέγεξζε 4 ηδησηηθψλ θπιαθψλ ζηηο νπνίεο ζα ζηεγαζηνχλ ηξεηο κε ηέζζεξηο ρηιηάδεο θξαηνχκελνη. Απφ ην Μαπξνβνχλην νη εμαγσγέο κεηαιιεπκάησλ Κνζζπθνπεδίνπ χκθσλα κε αλαθνίλσζε ζηηο 22 Απξηιίνπ η.ε. νη αξκφδηεο αξρέο ηνπ Κνζφβνπ επέιεμαλ ηνλ ιηκέλα ηνπ Μαπξνβνπλίνπ γηα ηηο εμαγσγέο κεηαιιεπηηθψλ πξντφλησλ, απνξξίπηνληαο έηζη ηνλ ιηκέλα ηνπ ελγθίλη ζηελ Αιβαλία. Γελ ζα ρξεηάδνληαη άδεηα εξγαζίαο ζηελ Αιβαλία νη πνιίηεο ηεο Δ.Δ. Οη πνιίηεο θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. νη νπνίνη ζα απαζρνινχληαη ζηελ Αιβαλία, δελ ζα ρξεηάδνληαη πιένλ άδεηα εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο πξνσζνχκελεο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ γηα ηελ απαζρφιεζε αιινδαπψλ ζηελ Αιβαλία, φπσο αλαθέξζεθε ζε δεκνζίεπκα ζηηο 22 Απξηιίνπ η.ε. Σξνπνπνηείηαη ν λφκνο γηα ηα ιεμηαξρεία Δγθξίζεθαλ ζηηο 17 Απξηιίνπ η.ε. απφ ηε Ννκηθή Δπηηξνπή ηνπ αιβαληθνχ Κνηλνβνπιίνπ, νη ηξνπνπνηήζεηο ζην Νφκν γηα ηα Λεμηαξρεία, νη νπνίεο πξνβιέπνπλ πην απζηεξά θξηηήξηα γηα ηελ αιιαγή ηνπ νλφκαηνο, ζην πιαίζην ζρεηηθήο απαίηεζεο απφ ηεο ΔΔ. 60% ησλ Αιβαλψλ ζέιεη λα θχγεη απφ ηε ρψξα χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γηεζλψλ Μειεηψλ ηεο Αιβαλίαο ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζηηο 24 Απξηιίνπ η.ε., ην 60% ησλ Αιβαλψλ ζέινπλ λα κεηαλαζηεχζνπλ, θαζψο ην 66% εμ απηψλ δειψλεη φηη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηε ρψξα είλαη θαθή. Σν 73% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ηα δηθαζηήξηα δελ απνλέκνπλ δηθαηνζχλε, ην 75% φηη γηα λα θεξδίζεη θάπνηνο κηα δίθε πξέπεη λα πιεξψζεη θαη ην 70% φηη είλαη πξφζπκνη λα κεηάζρνπλ ζηηο εθινγέο πξνθεηκέλνπ λα αιιάμεη θάηη πξνο ην θαιχηεξν, αλ θαη ην 40% εμ απηψλ πξνζζέηεη φηη δελ πηζηεχεη φηη νη εθινγέο ζα είλαη ειεχζεξεο θαη αδηάβιεηεο. Οινθιεξψζεθε ην πξφγξακκα Βηνκεραληθήο θαη Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο Οινθιεξψζεθε ζηηο 18 Απξηιίνπ η.ε. ην πξφγξακκα χςνπο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο βηνκεραληθήο θαη πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο (ΓΓΗ) ζηελ Αιβαλία, ζχκθσλα κα αλαθνίλσζε ηεο ΔΔ. Απφ ηνλ Μάην ηνπ 2011, ην Δπξσπατθφ Γξαθείν Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο ππνζηήξημε ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο θαη Δκπνξηθψλ εκάησλ (GDPT) γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ησλ πθηζηακέλσλ λφκσλ θαη ζπλέβαιε ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο θαηαλαισηέο. Σν πξφγξακκα «Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ζηελ Αιβαλία», ην νπνίν πινπνηήζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Γξαθείν Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο, ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην IPA Σν έξγν ζπλέβαιε ζηελ ελαξκφληζε ησλ εζληθψλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο κε ην θεθηεκέλν ηεο ΔΔ θαη ελίζρπζε ηνλ Γηνηθεηηθφ κεραληζκφ ησλ εζληθψλ νξγάλσλ επηβνιήο ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. ην πιαίζην ηνπ Έξγνπ ηππψζεθε θαη δηαλεκήζεθε δηδαθηηθφ πιηθφ γηα ηα γπκλάζηα θαη ηα παλεπηζηήκηα, ελψ ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή πξφνδνο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ θέληξνπ ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερληθψλ πιεξνθνξηψλ ζηα Σίξαλα. Απφ ην 2008, ε ΔΔ έρεη πξνζθέξεη 7,7 πεξίπνπ εθ. επξψ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ, γηα ηε κεηξνινγία θαη ηε βαζκνλφκεζε, θαζψο θαη γηα ηελ επνπηεία ηεο αγνξάο. Σελίδα 7 από11

8 Οινθιεξψζεθε ην έξγν θαηαπνιέκεζεο μεπιχκαηνο ρξήκαηνο Οινθιεξψζεθε ην έξγν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο Αιβαλίαο θαηά ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο, δηάξθεηαο 24 κελψλ θαη χςνπο , ην νπνίν ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Δ.Δ., ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ζηηο 21 Απξηιίνπ η.ε., ζε ζρεηηθή εθδήισζε πνπ νξγαλψζεθε απφ ηελ ΔΔ. Σν έξγν απνηειεί αμηνπνίεζε ηεο ηερλνγλσζίαο ηνπ Ηζπαληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Φνξνινγηθψλ Μειεηψλ θαη ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ ηεο Βνπιγαξίαο, γηα λα βνεζήζεη ηηο αιβαληθέο αξρέο ζηε βειηίσζε ηεο εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο θαηά ηεο καθίαο θαη ησλ ζρεηηθψλ λφκσλ, θαζψο θαη ζηνπο ηνκείο ηεο αλίρλεπζεο, δηεξεχλεζεο θαη δίσμεο ηεο λνκηκνπνίεζεο παξάλνκσλ εζφδσλ, ηεο θαηάζρεζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ εγθιήκαηνο, θαη ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ. πκπιεξψζεθε ε ππξακίδα ηεο Γηθαηνζχλεο Μέινο ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ δηνξίζηεθε ην πξψελ κέινο ηνπ Δθινγνδηθείνπ θ. Tom Ndreca, ζηηο 19 Απξηιίνπ η.ε.. Οη αληηπνιηηεπφκελεο εθεκεξίδεο ραξαθηεξίδνπλ ηνλ δηνξηζκφ σο «αληακνηβή γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζην Δθινγνδηθείν, φηαλ ην 2011 θήξπμε ληθεηή γηα Γήκαξρν ζηα Σίξαλα ηνλ ππνςήθην ηνπ ΓΚ θ. Λνπιδίκ Μπάζα». Δμάιινπ, ππεγξάθε ζηηο 24 Απξηιίνπ η.ε., ην δηάηαγκα δηνξηζκνχ ηνπ θ. Σδεδαίξ Εαγθαληφξη (Xhezair Zaganjori), ζην αμίσκα ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ, ζηε ζέζε ηεο πξέζα Μπεηζάτ, ηεο νπνίαο ε ζεηεία είρε ιήμεη, ελψ αλαπιεξψζεθαλ νη ηξεηο θελέο ζέζεηο ζην Αλψηαην Γηθαζηήξην θαη ε κηα θελή ζέζε ζην πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην, ζηηο 25 Απξηιίνπ η.ε.. Δπηδεηλψζεθε ε θαηάζηαζε σο πξνο ηελ ειεπζεξία ησλ ΜΜΔ ζηελ Αιβαλία Αλεζπρία γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ ΜΜΔ ζηελ Αιβαλία, ηα θφπηα, ην Κφζνβν θαη ηελ εξβία εθθξάζηεθε ζηελ έθζεζε ηεο νξγάλσζεο «Γεκνζηνγξάθνη ρσξίο ζχλνξα», ζηηο 21 Απξηιίνπ η.ε.. Ζ Αιβαλία ζε απηή ηελ έθζεζε έρεη πέζεη ζηελ 102 ε ζέζε απφ ηελ 96 ε ζέζε πνπ βξίζθνληαλ πέξπζη. Αιβαλία, δεκνθξαηία - πβξίδην χκθσλα κε αλάιπζε ηνπ Economist ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζην δεχηεξν δεθαήκεξν Απξηιίνπ, ε Αιβαλία ραξαθηεξίδεηαη σο ρψξα κε δεκνθξαηία πβξίδην. Μεηαμχ 200 ρσξψλ ε Αιβαλία θαηέρεη ηελ 90 ε ζέζε θαη είλαη ε πξνηειεπηαία ζηελ Δπξψπε πξηλ απφ ηε Βνζλία. ηελ ίδηα νκάδα κε ηελ Αιβαλία (ρσξψλ κε πβξηδηθέο δεκνθξαηίεο), θαηαηάζζνληαη θαη ρψξεο φπσο ε ξη Λάλθα, ε Ολδνχξα, ην Μπαλγθιαληέο, ε Νηθαξάγνπα θαη ε Οπγθάληα. Υψξεο κε πβξηδηθή δεκνθξαηία, ζχκθσλα κε ην πεξηνδηθφ, είλαη νη ρψξεο πνπ έρνπλ νμχηαηα πξνβιήκαηα κε ηηο εθινγέο, ζηηο νπνίεο νη θπβεξλήζεηο αζθνχλ πηέζεηο επί ηεο αληηπνιίηεπζεο, έρνπλ αδπλακίεο σο πξνο ηε δεκνθξαηηθή πνιηηηθή θνπιηνχξα, ηε ιεηηνπξγία ηεο θπβέξλεζεο, έρνπλ πξνβιήκαηα κε ηε δηαθζνξά, κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, ηα Μ.Μ.Δ δέρνληαη πηέζεηο, ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ είλαη αδχλακε θαη ηα δηθαζηήξηα δελ είλαη αλεμάξηεηα. Σελίδα 8 από11

9 2. Αιβαληθή νηθνλνκία Αλάπηπμε 2% γηα ηελ Αιβαλία ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΑΑ Γηαηήξεζε ησλ απμεηηθψλ ηάζεσλ πξνβιέπεηαη γηα ηελ αιβαληθή νηθνλνκία ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο (ΔΣΑΑ), ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζηηο αξρέο ηνπ δεχηεξνπ δεθαεκέξνπ Μαΐνπ Ζ ΔΣΑΑ πξνβιέπεη ξπζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο γηα ηελ Αιβαλία ηεο ηάμεσο ηνπ 2% ην Μείσζε εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο ηεο Αιβαλίαο Μεηψζεθε ε αμία ηνπ εηήζηνπ ειιείκκαηνο Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ ηεο Αιβαλίαο, θαηά 28,8% ην πξψην ηξίκελν 2013, ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Αιβαλίαο, ζηηο 24 Απξηιίνπ η.ε. Σν 70% ησλ εκπνξηθψλ αληαιιαγψλ ηεο ρψξαο γίλεηαη κε ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ, φπνπ ε Ηηαιία θαη ε Διιάδα θαηέρνπλ ηηο πξψηεο ζέζεηο. Έιιεηκκα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Έιιεηκκα 4 δηζ. ALL θαηαγξάθεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Αιβαλίαο γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2013, ζχκθσλα κε κειέηε ηεο πξψελ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο ηεο Αιβαλίαο, θαο Δξκειίληα Μέμη, πνπ δεκνζηεχηεθε ζηηο 25 Απξηιίνπ η.ε. χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηεο θαο Μέμη, ε αιβαληθή θπβέξλεζε δεκηνπξγεί λέα ρξέε γηα λα εμππεξεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Διαθξά αχμεζε αμίαο εκβαζκάησλ Μηθξή εηήζηα αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 1,6% ηεο αμίαο ησλ εηζεξρφκελσλ ζηελ Αιβαλία εκβαζκάησλ θαηεγξάθε ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2012, ζην πνζφ ησλ 676 εθ. επξψ, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ην 2012 παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο αμίαο ησλ εκβαζκάησλ κεηά απφ ηξία-ηέζζεξα ρξφληα ζπλερφκελεο κείσζεο. χκθσλα κε ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο, ε αχμεζε απηή νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ Αιβαλψλ πνπ επέζηξεςαλ ζηελ παηξίδα ηνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην 2002 ηα εκβάζκαηα είραλ ηε δηπιάζηα αμία ησλ εμαγσγψλ, ελψ θαηά ην 2012 ε αμία ησλ εκβαζκάησλ ήηαλ ίζε κε ην 50% ησλ εμαγσγψλ. ε θίλδπλν ε αιβαληθή νηθνλνκία ζχκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, ε νηθνλνκία ησλ Βαιθαλίσλ θαηέγξαςε ην 2012 κείσζε εηήζηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηεο ηάμεσο ηνπ 0,5%, επεξεαζκέλε απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Δπξσδψλε. ε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο, ε Αιβαλία βξίζθεηαη ζε θαιχηεξε ζέζε, δεδνκέλνπ φηη ν εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο ην 2012 θπκάλζεθε ζην 1,6%. Ζ Παγθφζκηα Σξάπεδα επηζεκαίλεη φηη ην δεκφζην ρξένο βξίζθεηαη ζε επηθίλδπλν επίπεδν ζε νξηζκέλεο ρψξεο, φπσο ζηελ Οπγγαξία φπνπ αληηζηνηρεί ζε 76% ηνπ ΑΔΠ, ζηελ Αιβαλία πνπ είλαη 62% ηνπ ΑΔΠ θαη ζηε εξβία πνπ αλέξρεηαη ζε 54% ηνπ ΑΔΠ. Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έθζεζε ηνπ ΓΝΣ γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, θαηαγξάθεηαη αξλεηηθή ε καθξνπξφζεζκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Αιβαλίαο, ηεο νπνίαο ν ξπζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο αλακέλεηαη λα θπκαλζεί ζην 2,5% κέρξη ην Ζ Αιβαλία είλαη ε ακέζσο επφκελε κεηά ηελ Οπγγαξία (1,7%) ρψξα κε ηνλ ρακειφηεξν πξνβιεπφκελν ξπζκφ αλάπηπμεο ζηελ Δπξψπε κέρξη ην Αληίζεηα νη ξπζκνί νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Βνζλίαο, ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ θαη ησλ θνπίσλ πξνβιέπνληαη ζην 4%. Δθηελψο πξνβάιινληαη κεκνλσκέλεο απφςεηο γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηελ Αιβαλία Οη πξννπηηθέο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ ρσξψλ ηεο Βαιθαληθήο είλαη αβέβαηεο, ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο Indermit Gill, ζηηο 19 Απξηιίνπ η.ε. χκθσλα κε ηνλ θ. Gill, ε Αιβαλία, ε εξβία θαη ε Βνπιγαξία, νη νπνίεο έρνπλ Σελίδα 9 από11

10 ζηελνχο νηθνλνκηθνχο δεζκνχο κε Διιάδα θαη Ηηαιία, έρνπλ ζήκεξα ηηο δνθεξφηεξεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη απφςεηο ηνπ θ. Gill δελ ζηεξίδνληαη ζε θάπνηα επηζηεκνληθή κειέηε. Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ηνλ θ. Dritan Hila ζε άξζξν ηνπ ζηελ εθεκεξίδα Γθαδέηηα θηπηάξε, ζηηο 20 Απξηιίνπ η.ε., ε θξίζε ζηελ Διιάδα ζα ζπκπαξαζχξεη θαη ηελ Αιβαλία ηεο νπνίαο ην πξφβιεκα ζα θαηαζηεί νμχ ηνπο ακέζσο επφκελνπο κήλεο, αθνχ ε ρψξα απηή δελ έρεη κεραληζκνχο απνξξφθεζεο ηεο θξίζεο φπσο έρεη ε Διιάδα, ε νπνία έρεη ηε βνήζεηα ηεο Γχζεο θαη έλα πην ιεηηνπξγηθφ θξάηνο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο. χκθσλα κε ηνλ θ. Hila, ε Αιβαλία πνχιεζε φιν ηνλ εζληθφ ηεο πινχην θαη δελ έρεη ηη λα πνπιήζεη πιένλ, ην δεκφζην ρξένο απμάλεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο, ελψ δελ δηαζέηεη κηα ππεχζπλε πνιηηηθή ηάμε πνπ ζα βγάιεη ηε ρψξα απφ ηελ θξίζε. ην 3,75% ην βαζηθφ επηηφθην Γηαηεξεί ζην 3,75% ην βαζηθφ επηηφθην ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο ζχκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο 1 Μαΐνπ Έθδνζε νκνιφγσλ δηεηνχο δηάξθεηαο Σελ δηάζεζε νκνιφγσλ δηεηνχο δηάξθεηαο χςνπο 29,9 εθ. Δπξψ αλαθνίλσζε ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο, ζηηο 18 Απξηιίνπ η.ε.. Έθδνζε T-Bills Οκφινγα αμίαο 80,4 εθ. Δπξψ (T-Bills) εμέδσζε ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο ζηηο 30 Απξηιίνπ η.ε.. 3. Δπξσπατθή πξννπηηθή Η Διιάδα ζηεξίδεη ηελ επξσπατθή πξννπηηθή ηεο Αιβαλίαο ε ζπλάληεζε ηνπ ΤΠΔΞ ηεο Αιβαλίαο θ. Aldo Bumci κε ηνλ Έιιελα νκφινγφ ηνπ θ. Γεκήηξε Αβξακφπνπιν θαη ηνλ ινβάθν νκφινγφ ηνπ θ. Miroslav Lajcak, ζην πεξηζψξην ηεο πλφδνπ ησλ ΤΠΔΞ ηνπ ΝΑΣΟ ζηηο Βξπμέιιεο ζηηο 27 Απξηιίνπ η.ε., ηνλίζηεθε φηη ν θ. Bumci, έιαβε ηελ ππνζηήξημε ησλ δχν ΤΠΔΞ ζηελ επξσπατθή πνξεία ηεο Αιβαλίαο αιιά θαη γηα ηε ζχζθημε ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεσλ, ζπδεηήζεθε θαη ε ζπκθσλία κεηαμχ εξβίαο θαη Κνζφβνπ, γηα ηελ νπνία φινη ζπκθψλεζαλ φηη θέξλεη ηηο δχν ρψξεο πην θνληά ζηηο επξσπατθέο θαη επξσαηιαληηθέο δνκέο. Φνχιε: Οη Αιβαλνί αγαπνχλ ηελ Δπξψπε Ο Δπίηξνπνο γηα ζέκαηα Γηεχξπλζεο, ηεο ΔΔ θ. ηεθάλ Φνχιε επ επθαηξία ηεο 9εο Μαΐνπ, Ζκέξα ηεο Δπξψπεο, δήισζε φηη νη Αιβαλνί αγαπνχλ ηελ Δπξψπε θαη απεχζπλε κήλπκα ζηνλ αιβαληθφ ιαφ φηη «Ζ επξσπατθή έληαμε ζα έρεη σο απνηέιεζκα κεγάιεο βειηηψζεηο, φρη κφλν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηελ θαιή νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, αιιά θαη γηα ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία θαη ηηο πξννπηηθέο απαζρφιεζεο βειηηψλνληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ξηδηθά ηελ πνηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο». Η ΔΔ αλνίγεη ηελ πφξηα ζην Κφζνβν θαη ηε εξβία Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελέθξηλε ζηηο 22 Απξηιίνπ η.ε. ηηο ζπζηάζεηο ησλ ρσξψλ - κειψλ γηα ηελ έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο πκθσλίαο χλδεζεο ηαζεξφηεηαο κε ην Κφζνβν θαη ηελ έλαξμε ησλ εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο εξβίαο ζηελ ΔΔ. Σν ΤΠΔΞ ηεο Αιβαλίαο ραηξέηηζε Σελίδα 10 από11

11 ηε ζρεηηθή απφθαζε δεδνκέλνπ φηη εθηηκά πσο έηζη θαζνξίδεηαη ε επξσπατθή πξννπηηθή θαη ησλ δχν ρσξψλ θαη επηβεβαηψλεηαη ε ζπλερήο δέζκεπζε ηεο ΔΔ ζηελ επξσπατθή πνξεία ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ. Ο Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο, ραξαθηήξηζε ηελ έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηε πκθσλία χλδεζεο θαη ηαζεξνπνίεζεο Κνζφβνπ ΔΔ σο «έλα αθφκε ηζηνξηθφ επίηεπγκα φινπ ηνπ αιβαληθνχ έζλνπο». 4. Γηεζλείο Οηθνλνκηθέο ρέζεηο πλαληήζεηο Bumci ζην πιαίζην ηεο ππνπξγηθήο ζπλάληεζεο ηνπ ΝΑΣΟ Με ηνλ Ηηαιφ ΤΠΔΞ θ. Mario Monti ζπλαληήζεθε ν ΤΠΔΞ ηεο Αιβαλίαο θ. Aldo Bumci ζην πεξηζψξην ηεο πλφδνπ ησλ ΤΠΔΞ ηνπ ΝΑΣΟ ζηηο Βξπμέιιεο ζηηο 27 Απξηιίνπ η.ε Ο Bumci επραξίζηεζε ηνλ Ηηαιφ ΤΠΔΞ γηα ηε δηαξθή ππνζηήξημε ηεο Ηηαιίαο ζηελ επξσπατθή πξννπηηθή ηεο Αιβαλίαο, ελψ, φζνλ αθνξά ηνλ αγσγφ ΣΑΡ, εμήξε ηνλ ξφιν ηεο Ηηαιίαο. Ο Monti απφ ηελ πιεπξά ηνπ επεζήκαλε φηη ε Ηηαιία ζα ζπλερίζεη λα ζηεξίδεη ηελ απφθηεζε απφ ηελ Αιβαλία ηνπ θαζεζηψηνο ηεο ππνςήθηαο πξνο έληαμε ζηελ ΔΔ ρψξαο θαη φηη ν ΣΑΡ απνηειεί ζηξαηεγηθφ ζηφρν γηα ηε ρψξα ηνπ. ηε ζπλάληεζε κε ηνλ ακεξηθαλφ νκφινγν ηνπ, ν θ. Bumci πξνζθάιεζε ηνλ θ. Kerry λα επηζθεθζεί ηα Σίξαλα, ελψ ζηε ζπλάληεζε κε ηελ ΤΠΔΞ Κξναηίαο, ζπδεηήζεθε θαη ην ζέκα ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα Δλέξγεηαο θαη ην ππφκλεκα ζπλεξγαζίαο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζρεδίσλ έξγσλ ΣΑΡ θαη ΗΑΡ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ άκεζα κεηαμχ Αιβαλίαο, Κξναηίαο, Μαπξνβνπλίνπ θαη Βνζλίαο Δξδεγνβίλεο. Ο Αιβαλφο ΤΠΔΞ ζην Κνζζπθνπέδην Δπίζεκε επίζθεςε ζην Κνζζπθνπέδην πξαγκαηνπνίεζε ν ΤΠΔΞ ηεο Αιβαλίαο θ. Aldo Bumci, ζηηο 24 Απξηιίνπ η.ε. Ο θ. Bumci, ζπλεράξε ηνλ Πξσζππνπξγφ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ θ. Θάηζη, γηα ηελ πξφηαζε ηεο Δ.Δ. λα μεθηλήζνπλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε πκθσλία χλδεζεο θαη ηαζεξνπνίεζεο κε ην Κνζζπθνπέδην. Δπίζθεςε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο ζηελ Σνπξθία Ο Αιβαλφο Τπνπξγφο Τγείαο θ. Υαιίκ Κνζφβα πξαγκαηνπνίεζε επίζεκε επίζθεςε ζηελ Σνπξθία ζηηο 27 Απξηιίνπ η.ε., φπνπ ζπλαληήζεθε κε ηνλ Σνχξθν νκφινγφ ηνπ θ. Μερκέη Μνπεδίλνγινπ. ηελ ζπλάληεζε ησλ δχν ππνπξγψλ επηβεβαηψζεθαλ νη εμαηξεηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δπν ρσξψλ θαη ζπδεηήζεθε ε ζπλεξγαζία ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Σελίδα 11 από11

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Φεβξνπάξηνο 2009 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν)

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Φεβξνπάξηνο 2009 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Φεβξνπάξηνο 2009 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) Υπεύθυνος Έκδοζης: Υξήζηνο Φαξκάθεο-ύκβνπινο ΟΔΤ Α Επιμέλεια: πύξνο Οηθνλόκνπ-Γξακκαηέαο ΟΔΤ Α Πξεζβεία ηεο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριοσ - Σεπτζμβριοσ 2009 Υπεύθςνορ Έκδοζηρ: Φπήζηορ Φαπμάκηρ-Σςμβοςλορ ΟΕΥ Α Επιμέλεια: Σπςπίδων Οικονόμος, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α -Sonila-Sofia Kisi Πρεςβεία τησ Ελλάδασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν)

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) Υπεύθυνος Έκδοζης: Υξήζηνο Φαξκάθεο-ύκβνπινο ΟΔΤ Α Επιμέλεια: πύξνο Οηθνλόκνπ-Γξακκαηέαο ΟΔΤ Α Πξεζβεία ηεο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Ινχιηνο - Αχγνπζηνο 2010 (επηζθφπεζε νηθνλνκηθψλ εηδήζεσλ απφ ηνλ αιβαληθφ ηχπν)

ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Ινχιηνο - Αχγνπζηνο 2010 (επηζθφπεζε νηθνλνκηθψλ εηδήζεσλ απφ ηνλ αιβαληθφ ηχπν) ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Ινχιηνο - Αχγνπζηνο 2010 (επηζθφπεζε νηθνλνκηθψλ εηδήζεσλ απφ ηνλ αιβαληθφ ηχπν) Υπεύθυνος Έκδοζης: Φξήζηνο Φαξκάθεο-Σύκβνπινο ΟΔΥ Α Επιμέλεια: Σπύξνο Οηθνλόκνπ-Γξακκαηέαο ΟΔΥ Α Πξεζβεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Ινχιηνο - Αχγνπζηνο 2009 (επηζθφπεζε νηθνλνκηθψλ εηδήζεσλ απφ ηνλ αιβαληθφ ηχπν)

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Ινχιηνο - Αχγνπζηνο 2009 (επηζθφπεζε νηθνλνκηθψλ εηδήζεσλ απφ ηνλ αιβαληθφ ηχπν) ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Ινχιηνο - Αχγνπζηνο 2009 (επηζθφπεζε νηθνλνκηθψλ εηδήζεσλ απφ ηνλ αιβαληθφ ηχπν) Υπεύθυνος Έκδοζης: Φξήζηνο Φαξκάθεο-Σύκβνπινο ΟΕΥ Α Επιμέλεια: Σπύξνο Οηθνλόκνπ-Γξακκαηέαο ΟΕΥ Α Πξεζβεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ επηέκβξηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν)

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ επηέκβξηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ επηέκβξηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) Υπεύθυνος Έκδοζης: Φξήζηνο Φαξκάθεο-Σύκβνπινο ΟΔΥ Α Επιμέλεια: Σπύξνο Οηθνλόκνπ-Γξακκαηέαο ΟΔΥ Α Πξεζβεία ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΑΡΜΔΝΙΑ 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΑΡΜΔΝΙΑ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΑΡΜΔΝΙΑ 2011 Α. I. Οηθνλνκηθέο εμειίμεηο (Γεληθά) ζει.2 II. Σξέρνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Αξκελία. ζει. 3 III. Δκπφξην.ζει. 7 IV. Αγξνηηθφο ηνκέαο. ζει. 9 V. Οξγάλσζε Αγνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση έτους 2007

Ετήσια Έκθεση έτους 2007 Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Ετήσια Έκθεση έτους 2007 Για την Αλβανική Οικονομία και τις Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδος -Αλβανίας 1 2

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 3

Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 3 Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 3 8 Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 3 Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ε Τ Χ Ο Τ : FINANCIAL TIMES: 1 Αναθέρμανζη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε)

ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) NEWSLETTER ΑΠΕ#2 ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) Με αθνξκή ηελ ηξέρνπζα επηθαηξφηεηα ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηεο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) ζηε ρψξα καο ζα ζέιακε λα ζαο παξνπζηάζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

1. Επιτειρημαηική δραζηηριόηηηα

1. Επιτειρημαηική δραζηηριόηηηα ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος Φεβρουάριος 2013 Επισκόπηση οικονομικών ειδήσεων από τον αλβανικό τύπο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Τιράνων 1. Επιτειρημαηική δραζηηριόηηηα 1.1. Ελέξγεηα Έγθξηζε

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Μάξηηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Μάξηηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Μάξηηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) Υπεύθυνος Έκδοζης: Χξήζηνο Φαξκάθεο-ύκβνπινο ΟΕΥ Α Επιμέλεια: πύξνο Οηθνλόκνπ-Γξακκαηέαο ΟΕΥ Α Πξεζβεία ηεο Ειιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Γεθεμβρίοσ 2009 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξψπεο ΜΗΝΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Πεξηθεξεηαθέο πξσηνβνπιίεο ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Μάζεκα: Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε Έξγωλ ζην Γηεζλέο Πεξηβάιινλ

Μάζεκα: Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε Έξγωλ ζην Γηεζλέο Πεξηβάιινλ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Μάζεκα: Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε Έξγωλ ζην Γηεζλέο Πεξηβάιινλ Καζεγεηήο :

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Νοεμβρίοσ 2009 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Δγθιήκαηα πνιέκνπ ζηε Βνζλία Δξδεγνβίλε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Η ένηαξη ηηρ Τοςπκίαρ ζηην Εςπωπαϊκή Ένωζη και οι ζςνέπειερ για ηην Ελλάδα ππνβιεζείζα ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηί λα ςεθίζεηε ζηηο εθινγέο ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ

Γηαηί λα ςεθίζεηε ζηηο εθινγέο ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ UNIT A1 / EUROPEAN ELECTIONS PROJECT TEAM Γηαηί λα ςεθίζεηε ζηηο εθινγέο ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ Η Επξσπατθή Έλσζε (EΕ) παίξλεη θάζε κέξα απνθάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. πλέληεπμε ΤΠΔΚΑ Γ. Μαληάηε ζην ΚΤΠΔ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. πλέληεπμε ΤΠΔΚΑ Γ. Μαληάηε ζην ΚΤΠΔ 1 Τεύχος 36 Αύγουστος 2013 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΩΖ & ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πλέληεπμε ΤΠΔΚΑ Γ. Μαληάηε ζην ΚΤΠΔ Μλεκόλην ελεξγεηαθήο ζπλεξγαζίαο-δπίζθεςε ΤΠΔΚΑ Γ. Μαληάηε Μλεκόλην

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ENRICO LETTA FORMER PRIME MINISTER OF ITALY TO THE 18 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «THE BIG RETHINK FOR EUROPE THE BIG TURNING POINT FOR GREECE» ΣΔΣΑΡΣΗ 9 ΙΟΤΛΙΟΤ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΑΜΔΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΗΑ

ΟΗ ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΑΜΔΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΗΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΟΗ ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΑΜΔΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΗΑ Ζ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ Ζ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΠΟΛΑΚΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ ΜΑΡΗΝΑ ΤΡΠΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2013 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Τεύχος CXXXIX, Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Τεύχος CXXXIX, Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011 ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύχος CXXXIX, Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011 πληαθηηθή Οκάδα: Αιεμνπνύινπ Υξηζηίλα Αλδξόληθνπ Μαξηέηηα Γηαλλαθίδνπ Καηεξίλα Εάλλα Καζζηαλή Μαξία Ηνξδαλίδεο Βιάληεο Καξαθαηζάλε Φαίε Κόθαιε

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Φεβροσαρίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΝΟΣΗΟΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΔΤΡΩΠΖ Πεξηερόκελα Πξνθιήζεηο θαη πξνβιήκαηα ηεο Βνζλίαο

Διαβάστε περισσότερα

Παξαθαινχκε ζε πεξίπησζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή

Παξαθαινχκε ζε πεξίπησζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Turan Emeksiz sokak 3/10-06700 G.O.P. Ankara Tει. ++90 312 4278307-8 Fax ++90 312 4278374 ecocom-ankara@mfa.gr Γειηίν Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα