1. Δπηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Δπηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Απρίλιος - Μάιος 2013 Επισκόπηση οικονομικών ειδήσεων από τον αλβανικό τύπο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Τιράνων Επεξεργασία στοιχείων: Σπύρος Οικονόμου Γραμμ. ΟΕΥ Α, Μαρία Φωκά Γραμμ. ΟΕΥ Β 1. Δπηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 1.1. Δλέξγεηα Δγθαίληα ηεο Τ/Η κνλάδαο παξαγσγήο ει. ελέξγεηαο ηεο Μπάληα Σνλ Τ/Ζ ζηαζκφ ηεο Μπάληα ζην Γθξακο (Νφηηα Αιβαλία) εγθαηλίαζε ζηηο 13 Μαΐνπ η.ε. ν Πξσζππνπξγφο θ. αιί Μπεξίζα. Πξφθεηηαη γηα έξγν ηεο Ννξβεγηθήο εηαηξείαο «StatKraft», ην νπνίν απνηειεί ηελ πξψηε απφ ηηο ηξεηο κνλάδεο Τ/Ζ ελέξγεηαο ζηνλ πνηακφ Devolli, ε νπνία ζα ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε θαηά 20% ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Αιβαλία, θαζψο θαη ζηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ λνηθνθπξηψλ. Σν ζπλνιηθφ έξγν απνηειείηαη απφ ηξεηο κνλάδεο: Μπάληα, Kokël θαη Moglicë. Ο Τ/H ζηαζκφο ηεο Μπάληα, δπλακηθφηεηαο 65 MW, ζα έρεη χςνο θξάγκαηνο πεξίπνπ 80 κέηξα. Ζ ιίκλε ζα έρεη έθηαζε πεξίπνπ 14 η.ρικ. Σαπηφρξνλα, έρνπλ μεθηλήζεη εξγαζίεο ζε δχν ηκήκαηα δξφκνπ, πνπ ζα ζπλδέεη ην θξάγκα κε ην ππάξρνλ νδηθφ δίθηπν, ελψ έρνπλ αξρίζεη θαη νη εξγαζίεο ηεο 35 kilovolt γξακκήο κεηαθνξάο, Mγηέθεο - Μπάληα. Δγθαίληα ηεο Τ/Η κνλάδαο παξαγσγήο ειεθηηθήο ελέξγεηαο ηεο Vanave Γχν πδξνειεθηξηθά εξγνζηάζηα εγθαηλίαζε ν Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο ζηηο 12 Μαΐνπ η.ε. ζηνλ πνηακφ Jackson, ζην ζηφκην ηνπ Vanave, ζηελ πεξηνρή ηνπ Κνχθεο. Πξφθεηηαη γηα επέλδπζε , δπλακηθφηεηαο 10 MW. ηνλ πνηακφ Jackson θαηαζθεπάδνληαη ζπλνιηθά 10 Τ/Ζ κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηα νπνία παξάγνπλ ζπλνιηθά φζε ειεθηξηθή ελέξγεηα παξάγεη θαη ε κνλάδα παξαγσγήο ηνπ Ashta, δειαδή πεξίπνπ 50 MW. πκθσλία κε KURUM γηα θαηαβνιή ηηκήκαηνο αγνξάο ησλ 4 Τ/Η ζηαζκψλ _ πκθσλία επεηεχρζε ζηηο 9 Μαΐνπ 2013 κεηαμχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηεο Αιβαλίαο θαη ηεο ηνπξθηθψλ ζπκθεξφλησλ εηαηξείαο KURUM, γηα ηελ θαηαβνιή ζηε Raiffeisen Bank ηνπ πνζνχ ησλ 109,5 εθ. Δπξψ ζε δχν δφζεηο, 52 εθ. Δπξψ ζηηο 10 Μαΐνπ θαη 57,5 εθ. Δπξψ ζηηο 15 Μαΐνπ, γηα ηελ εμαγνξά ησλ 4 αιβαληθψλ Τ/Ζ ζηαζκψλ. Μεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο, ην αιβαληθφ ππνπξγείν ζα θαηαβάιεη ζηελ ηνπξθηθή εηαηξεία ην πνζφ ησλ 25 πεξίπνπ εθ. Δπξψ γηα ην ΦΠΑ πνπ νθείιεη λα ηεο επηζηξέςεη. Δπηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο γηα ηνλ ΣΑP Σν αιβαληθφ θνηλνβνχιην επηθχξσζε ζηηο 17 Απξηιίνπ η.ε. ηε ζπκθσλία ηεο αιβαληθήο θπβεξλήζεσο κε ηελ θνηλνπξαμία θαηαζθεπήο ηνπ Γηαδξηαηηθνχ Αγσγνχ Φπζηθνχ Αεξίνπ (TAP) ν νπνίνο απνηειεί κέξνο ηνπ «Νφηηνπ Γηαδξφκνπ» (South Stream), δειαδή ηνπ δηθηχνπ αγσγψλ κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην Αδεξκπαηηδάλ, πνπ έρεη σο ζηφρν σο λα ζπάζεη ην ξσζηθφ κνλνπψιην παξνρήο θπζηθνχ αεξίνπ ζηε Γ. Δπξψπε. Ζ ζπκθσλία ζεζπίδεη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζηελ Αιβαλία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεζκεχζεσλ γεο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνηχπσλ. Ζ αιβαληθή θπβέξλεζε έρεη ηνλ έιεγρν 129 ρεξζαίσλ κηιίσλ θαη 37 κηιίσλ ππνζαιάζζηνπ ηκήκαηνο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζηελ Αιβαλία ζπληζηά επέλδπζε 2 εθ. Δπξψ. Σελίδα 1 από11

2 Σξηκεξήο Δπηηξνπή γηα ηνλ αγσγφ ΣΑΡ Σε δεκηνπξγία Σξηκεξνχο Δπηηξνπήο πλεξγαζίαο (TCC), γηα λα ζπληνλίζεη ηελ ππνζηήξημή ηνπο γηα ηνλ Γηαδξηαηηθφ Αγσγφ Φπζηθνχ Αεξίνπ (ΣΑΡ), αλαθνίλσζαλ ζε ζπλάληεζε ζηε Ρψκε νη θπβεξλήζεηο Αιβαλίαο, Διιάδαο θαη Ηηαιίαο, ζηηο 21 Απξηιίνπ η.ε.. Γειψζεηο ηνπ Έιιελα ΤΠΔΞ γηα ηνλ αγσγφ ΣΑΡ Σελ ζπλέληεπμε ηνπ Έιιελα ΤΠΔΞ θ. Γ Αβξακφπνπινπ ζην Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ ηνπ Αδεξκπατηδάλ, ηελ Κπξηαθή 28 Απξηιίνπ η.ε., πξνέβαιαλ εθηελψο ηα αιβαληθά ΜΜΔ, εηδηθά φζνλ αθνξά ζηελ πξννπηηθή δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα, φπνπ ν θ. Τπνπξγφο επηζήκαλε φηη ε Διιάδα είλαη κηα απφ ηηο πιένλ πξνζβάζηκεο γηα ην Αδεξκπατηδάλ πχιεο εηζφδνπ ζηηο επξσπατθέο αγνξέο θαη φηη ε Διιάδα ζέιεη λα επεθηείλεη ηελ ήδε ππάξρνπζα δηκεξή ζπλεξγαζία ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα, κέζσ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ Γηαδξηαηηθνχ Αγσγνχ Φπζηθνχ Αεξίνπ (ΣΑΡ). Δπηπιένλ ν θ. Αβξακφπνπινο ηφληζε φηη ελαπφθεηηαη πιένλ ζηελ Κνηλνπξαμία Shah Deniz, λα επηιέμεη ηνλ ΣΑΡ, έλα νηθνλνκηθά βηψζηκν έξγν πνπ ζα απνηειέζεη κία ακνηβαία επσθειή απφθαζε, ηφζν γηα ηελ Διιάδα θαη ην Αδεξκπατηδάλ, φζν θαη γηα ηηο δηκεξείο ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ. Η ΔΔ ζηεξίδεη ηνλ ΣΑP Σελ ππνζηήξημε ηεο ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ TAP αλαθνίλσζε ε ΔΔ, ζηηο 18 Απξηιίνπ η.ε. Η Σνπξθία ζηεξίδεη ηνλ ΣΑP Ζ Σνπξθία ζηεξίδεη έξγν θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ ΣΑΡ φπσο ηνλίζηεθε ζε ζρεηηθή ζπλάληεζε ζηηο 27 Απξηιίνπ ηνπ ΤΠΔΞ ηεο Αιβαλίαο θ. Aldo Bumci κε ηνλ Σνχξθν νκφινγφ ηνπ θ. Ahmet Davutoglu, ζην πεξηζψξην ηεο πλφδνπ ησλ ΤΠΔΞ ηνπ ΝΑΣΟ ζηηο Βξπμέιιεο. Πίεζε ζηελ ΔΔ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ Nabucco Ζ Απζηξία, Οπγγαξία, Ρνπκαλία θαη Βνπιγαξία, ρψξεο απφ ηηο νπνίεο δηέξρεηαη ν αγσγφο θπζηθνχ αεξίνπ Nabucco (αληαγσληζηηθφο ηνπ αγσγνχ ΣΑΡ), κε επηζηνιή ηνπο πξνο ηελ Δ.Δ. ζηηο αξρέο Μαίνπ η.ε. δεηνχλ λα αζθήζεη ηελ επηξξνή ηεο, ψζηε ην Αδεξκπατηδάλ, αλάκεζα ζηνπο δχν αγσγνχο θπζηθνχ αεξίνπ, ΣΑΡ θαη Nabucco, λα επηιέμεη ηνλ δεχηεξν. πκθσλία Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο κε ηελ εηαηξεία San Leon Durresi B.V. Δγθξίζεθαλ ζηηο 26 Απξηιίνπ η.ε., δχν γεσηξήζεηο ζηελ Αδξηαηηθή απφ ηελ εηαηξεία San Leon Durresi, ε νπνία αλακέλεηαη λα επελδχζεη δνιάξηα ηα δπν επφκελα ρξφληα ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Ζ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζπκθσλίαο είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο εηαηξείαο, ε νπνία θαηέρεη ην 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ιεηηνπξγίαο. Ζ ζρεηηθή ζπκθσλία, πεξηιακβάλεη ηξνπνινγία πνπ ππεξζθειίδεη ηα ζθηρηά ρξνλνδηαγξάκκαηα, ζχκθσλα κε ηα νπνία ε San Leon ζα είρε ηελ ππνρξέσζε λα νινθιεξψζεη ηηο γεσηξήζεηο ην 2013, πξνζθέξνληαο ζηελ εηαηξεία πεξίνδν δχν εηψλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εξγαζηψλ γεψηξεζεο. Δθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο αζθάιεηαο θξαγκάησλ Ζ Αιβαληθή Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ (KESH) δεκνζίεπζε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο απφ ζπκβνχινπο γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θξαγκάησλ θαη ησλ ζρεδίσλ εηνηκφηεηαο ζην Komani θαη ζηα έξγα ηνπ Fierze (500 MW) θαη Vau i Dejës (250 MW) ζηνλ Γξίλν πνηακφ. πλνκηιίεο Αιβαλίαο - Μαπξνβνπλίνπ, γηα ελεξγεηαθά έξγα πλνκηιίεο ζρεηηθά κε ελεξγεηαθά έξγα ηα νπνία ζα επεξεάζνπλ ηηο νηθνλνκίεο ησλ δχν ρσξψλ, ηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη ηελ Δπξψπε, πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηαμχ Αιβαλίαο θαη Μαπξνβνπλίνπ, ζηα Σελίδα 2 από11

3 Σίξαλα ζηηο 20 Απξηιίνπ η.ε. ζην πιαίζην επίζεκεο ζπλάληεζεο κεηαμχ ηνπ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ ηεο Αιβαλίαο, θ. Άιλην Μπνχκηζη θαη ηνπ Πξέζβε ηνπ Μαπξνβνπλίνπ ζηελ Αιβαλία, θ. Φεξράη Νηηλφζα. Οη ζπλνκηιίεο επηθεληξψζεθαλ ζηε δηκεξή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο Δλέξγεηαο θαη νη δχν αμησκαηνχρνη ηφληζαλ ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ TAP θαη IAP Σειεπηθνηλσλίεο Γηαγσληζκφο γηα ηελ ςεθηαθή ηειεφξαζε H ζνπεδηθή Ericsson, ε ηαπσληθή Nec, ε θηλεδηθή Huawei θαη ε γεξκαληθή Rohde & Schwarz θαηέζεζαλ πξνζθνξέο γηα ηνλ δηαγσληζκφ ηεο ςεθηαθήο ηειεφξαζεο, κε ηε γεξκαληθή εηαηξεία λα θέξεηαη σο επηθξαηνχζα. Ζ αληηπνιίηεπζε εμέθξαζε αληηξξήζεηο γηα ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαηεγνξψληαο ηελ θπβέξλεζε γηα αδηαθάλεηα. Σν ζχζηεκα QuadriFast επέιεμε ε DigitAlb H DigitAlb, θνξπθαία εηαηξεία πάξνρνο ςεθηαθήο ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο ζηελ Αιβαλία, επέιεμε ην ζχζηεκα QuadriFast ηεο εηαηξείαο Quadrille, γαιιηθψλ ζπκθεξφλησλ, γηα ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ Video On Demand (VOD) θαη Catch-up TV ζηνπο ζπλδξνκεηέο ηεο, ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ζηηο 18 Απξηιίνπ η.ε.. Μείσζε εζφδσλ AMC Μείσζε ησλ εζφδσλ ηεο γηα ην πξψην ηξίκελν 2013 θαηά 13,3% εηεζίσο, αλαθνίλσζε ε εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλίαο AMC, ζπγαηξηθή ηεο Cosmote, ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ζηηο 8 Μαΐνπ To ζχζηεκα CSG Interconnect ζα εθαξκφδεη ε Albtelecom To ζχζηεκα δηαρείξηζεο ινγαξηαζκψλ ρνλδξηθήο CSG Interconnect, αλέπηπμε ν φκηινο παξνρήο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ Albtelecom, ηνπξθηθψλ ζπκθεξφλησλ, ηφζν γηα ηηο ππεξεζίεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, φζν θαη γηα ηηο ππεξεζίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ηεο εηαηξείαο ηνπ νκίινπ Eagle Mobile, ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ζηηο 8 Μαΐνπ η.ε. ηελ απφθαζε απηή ε εηαηξεία νδεγήζεθε ππφ ηελ πίεζε ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ ζπλδξνκεηψλ Κιάδνο θαηαζθεπψλ Γεκφζηνο Γηαγσληζκφο γηα ηνλ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ νρεκαηαγσγψλ πινίσλ Γπξξαρίνπ Πξνθήξπμε Γεκφζηνπ Γηεζλνχο Γηαγσληζκνχ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 15 Μαΐνπ η.ε. απφ ην Τπνπξγείν Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη Μεηαθνξψλ ηεο Αιβαλίαο, ην νπνίν απνθάζηζε λα παξαρσξήζεη κε ην θαζεζηψο εθρψξεζεο δηθαησκάησλ θαη ηνλ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ νρεκαηαγσγψλ ζηνλ ιηκέλα ηνπ Γπξξαρίνπ. Πξνζθνξέο ζα γίλνληαη απνδεθηέο ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 13 Ηνπλίνπ 2013 θαη ψξα Οινθιεξψζεθε ην πξφγξακκα εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηνπ Γπξξαρίνπ Οινθιεξψζεθε ην πξφγξακκα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηνπ Γπξξαρίνπ, χςνπο 11 εθ. Δπξψ, ζχκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηηο 22 Απξηιίνπ η.ε.. Πξφθεηηαη γηα θνηλή επέλδπζε ησλ θπβεξλήζεσλ ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ θαη ηεο Αιβαλίαο κε ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηεο EBRD θαη ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο. Ληκέλαο Αιηείαο ζην Γπξξάρην Ζ θαηαζθεπή ιηκέλνο αιηείαο ζην Γπξξάρην, χςνπο 12,1 εθ. Δπξψ, αλαθνηλψζεθε ζηηο 25 Απξηιίνπ η.ε.. Σελίδα 3 από11

4 1.4. Σνκέαο εμφξπμεο εηζκηθέο έξεπλεο απφ ηελ Petromanas Ξεθίλεζε ηηο ζεηζκηθέο έξεπλεο ζηα Blocks 2-3 ε εηαηξεία Petromanas, ζχκθσλα κε αλαθνίλσζή ηεο ζηηο 23 Απξηιίνπ η.ε.. Παξνρή αξγνχ πεηξειαίνπ απφ ηελ Stream Oil πκθσλία πξνπιεξσκήο, χςνπο 20 εθ. Γνι. ΖΠΑ, γηα παξνρή αξγνχ πεηξειαίνπ ζηελ Αιβαλία, ππέγξαςε ε Stream Oil, ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ζηηο 25 Απξηιίνπ η.ε Σξαπεδηθφο Σνκέαο Μέινο ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο ηεο «Πξσηνβνπιίαο ηεο Βηέλλεο 2» ν θ. Αληξηάλ Φνπιάλη Μέινο ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο ηεο «Πξσηνβνπιίαο ηεο Βηέλλεο 2» δηνξίζηεθε ν Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο, θ. Αληξηάλ Φνπιάλη, ζχκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηηο 15 Απξηιίνπ Ο δηνξηζκφο ηνπ θ. Φνπιάλη ζα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο Αιβαλίαο ζηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ΔΔ θαη ηξίησλ ρσξψλ κειψλ ηεο Πξσηνβνπιίαο, δεδνκέλνπ φηη ε Αιβαλία είλαη ε κφλε ρψξα εθηφο ΔΔ, ε νπνία είλαη κέινο ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο ηεο «Πξσηνβνπιίαο ηεο Βηέλλεο 2», πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ εθπξνζψπεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ρσξψλ πνπ θηινδνμνχλ λα εληαρζνχλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαη απνηειιεί ζπλέρεηα ηεο «Πξσηνβνπιίαο ηεο Βηέλλεο 1», κε αθνξκή ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ Πξφθεηηαη γηα πιαηθφξκα ζπλεξγαζίαο δεκνζίνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα, ε νπνία ζπγθεληξψλεη ηνπο θπξηφηεξνπο δηεζλείο ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο, ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη άιια ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ, ηνπο κεγαιχηεξνπο δηεζλείο ηξαπεδηθνχο νκίινπο, θαζψο θαη ηηο Αξρέο ηεο θηινμελνχζαο ρψξαο. Ζ γεσγξαθηθή εκβέιεηα ηεο «Πξσηνβνπιίαο ηεο Βηέλλεο 2» μεπεξλά ηα ζχλνξα ηεο ΔΔ θαη πεξηιακβάλεη ηελ Κεληξηθή, Αλαηνιηθή θαη Ννηην-Αλαηνιηθήο Δπξψπε, κε έληνλε παξνπζία ησλ δπηηθψλ ηξαπεδψλ. ηφρνο ηεο «Πξσηνβνπιίαο ηεο Βηέλλεο 2» είλαη λα βνεζήζεη ζηελ: (α) απνθπγή άηαθηεο απνκφριεπζεο, (β) επίιπζε πηζαλψλ δηαζπλνξηαθψλ ζεκάησλ ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο, (γ) επίηεπμε ησλ πνιηηηθψλ δξάζεσλ, ηδίσο ζηνλ επνπηηθφ ηνκέα, ζην πιαίζην πξνψζεζεο ηνπ θνηλνχ ζπκθέξνληνο ησλ ρσξψλ πξνέιεπζεο θαη ππνδνρήο. Αχμεζε ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ ζηελ Αιβαλία Αχμεζε θαηά 6,1% εηεζίσο θαηεγξάθε γηα ην ελεξγεηηθφ ησλ ηξαπεδψλ ηεο Αιβαλίαο, ζην ηέινο Μαξηίνπ 2013, ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ζηηο 3 Μαΐνπ Αχμεζε ξπζκνχ δαλεηνδφηεζεο ησλ ηξαπεδψλ ζηελ Αιβαλία Αχμεζε θαηά 1,2% εηεζίσο θαηεγξάθε γηα ην ξπζκφ δαλεηνδφηεζεο εθ κέξνπο ησλ ηξαπεδψλ ηεο Αιβαλίαο, ζην ηέινο Μαξηίνπ 2013, ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ζηηο 3 Μαΐνπ ηα 954 εθ. επξψ ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα Απμήζεθε ε αμία ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ ζην 24% ηνπ ζπλφινπ ζην ηέινο Μαξηίνπ η.ε., ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ζηηο 8 Μαίνπ η.ε.. Σν χςνο ησλ δαλείσλ απηψλ αγγίδεη ηα 945 εθ. Δπξψ, ελψ 320 εθ. εμ απηψλ ζεσξνχληαη απιά «ρακέλα». Γάλεην απφ Άκπνπ Νηάκπη γηα θαηαζθεπή ιεσθφξνπ Ζ θπβέξλεζε κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο, θαηέζεζε ζηηο 5 Μαΐνπ η.ε. ζηε Βνπιή λνκνζρέδην γηα ηε ιήςε δαλείνπ χςνπο 50 εθαη. επξψ απφ ην Ίδξπκα Αλάπηπμεο Abu Dhabi, ην Σελίδα 4 από11

5 νπνίν ζα δηαηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ιεσθφξνπ ζηε βφξεηα πιεπξά ησλ Σηξάλσλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο φρζεο ηνπ πνηακνχ πνπ δηαζρίδεη ηελ πφιε. Μεηψλνληαη νη θαηαζέζεηο ζε ζπλάιιαγκα χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο ζηηο 7 Μαΐνπ η.ε., νη θαηαζέζεηο ζε ζπλάιιαγκα ζην Γπξξάρην, ζηελ Κνξπηζά, ζηελ Απιψλα, ην Φίεξη ζεκείσζαλ ζπλνιηθή πηψζε 21 εθ. επξψ ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2013 ζε ζχγθξηζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ Αζθαιηζηηθφο Σνκέαο Θεηηθέο εμειίμεηο ζηελ αζθαιηζηηθή αγνξά ην 83% εηεζίσο θπκάλζεθε ε θαζαξή ζέζε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ ηεο Αιβαλίαο, ην Αληίζηνηρα, ηα αζθάιηζηξα θαηέγξαςαλ εηήζηα αχμεζε 11,4% ην πξψην ηξίκελν ηνπ Σνκέαο Σξνθίκσλ Μείσζε εηζαγσγψλ ζηα βαζηθά πξντφληα δηαηξνθήο. Μεησκέλε θαηά 10,8% ήηαλ ε αμία εηζαγσγψλ βαζηθψλ πξντφλησλ δηαηξνθήο ζηελ Αιβαλία ην πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο, ζε ζρέζε κε ην ίδην δηάζηεκα πέξπζη. Ζ κείσζε απηή εξκελέπεηαη σο απνηέιεζκα ηεο ζπξξίθλσζεο ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο. Φφξνπκ ΠΓΓΜ Αιβαλίαο Ο Οξγαληζκφο Ξέλσλ Δπελδχζεσλ θαη Πξνψζεζεο Δμαγσγψλ ηεο ΠΓΓΜ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Οξγαληζκφ γηα ηελ Πξνψζεζε θαη Τπνζηήξημε ηνπ Σνπξηζκνχ ηεο ΠΓΓΜ, ζα ζπκκεηάζρεη ζηε δηνξγάλσζε ηνπ «Φφξνπκ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπελδχζεσλ ΠΓΓΜ Αιβαλίαο», πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάξηε, 22 Μαΐνπ, Ο ζθνπφο ηεο εθδήισζεο απηήο είλαη ε ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εηαηξεηψλ παξαγσγήο ηξνθίκσλ απφ ηελ ΠΓΓΜ, κε εηαηξείεο απφ ηελ Αιβαλία πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αγνξά πξντφλησλ απηήο ηεο ρψξαο. ην πιαίζην ηνπ θφξνπκ ζα γίλεη παξνπζίαζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί γεπζηγλσζία θαη νηλνγλσζία πξντφλησλ ηεο ΠΓΓΜ Σνπξηζηηθφο ηνκέαο Σα 7 εθαη. ηνπξίζηεο εηεζησο ζηνρεχεη ε Αιβαλία Σνλ ζηφρν ηεο αιβαληθήο θπβέξλεζεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπξηζηηθήο αγνξάο 7 εθαη. ηνπξηζηψλ εηεζίσο γηα ηελ επφκελε ηεηξαεηία, αλαθνίλσζε ν πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο θ. αιί Μπεξίζα ζηηο 21 Απξηιίνπ η.ε. ζηα εγθαίληα ηνπ ζπζηήκαηνο χδξεπζεο ηεο Ksamil, επέλδπζεο χςνπο 450 εθ. ALL. Πξφθεηηαη γηα έξγν ην νπνίν ζηνρεχεη πέξα απφ ηελ παξνρή χδξεπζεο ζηνπο θαηνίθνπο, θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ ηεο πεξηνρήο. πλεξγαζία Αιβαλίαο κε Μαπξνβνχλην, Κξναηία θαη Ιηαιία γηα ηνλ ηνπξηζκφ πλεξγαζία ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα αλαθνηλψζεθε απφ ην Μαπξνβνχλην, ηελ Αιβαλία, ηελ Ηηαιία θαη ηελ Κξναηία, ζην πιαίζην ηεο δηεζλνχο έθζεζεο ηνπξηζκνχ «Place2Go», ζην Εάγθξεκπ. Αλάινγε ελέξγεηα είρε πξαγκαηνπνηεζεί θαη γηα ηελ πεξηνρή ηεο Μνληέλα ζηελ Ηηαιία ηνλ πεξαζκέλν Οθηψβξην, απφ ην Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Μνληέλα (Ηηαιία) δηνξγάλσζε παξνπζίαζε γηα ηηο Σελίδα 5 από11

6 ηνπξηζηηθέο εηαηξείεο ηεο Ηηαιίαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Αιβαλία, ην Μαπξνβνχλην θαη ηελ Κξναηία. Δλίζρπζε ηεο ζεκαζίαο ηεο Απιψλαο σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ ηνπο ηνπξίζηεο δεχηεξεο θαη ηξίηεο ειηθίαο ζηνρεχνπλ ηα ηνπξηζηηθά γξαθεί ηεο Απιψλαο ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ θ. Vasil Bedini, Πξνέδξνπ ηνπ πλδέζκνπ Σνπξηζκνχ γηα ηελ Νφηηα Αιβαλία. Ωο πιένλ δεκνθηιείο ζεσξνχληαη νη παξαιίεο ηεο Rradhimas θαη Orikum. Δπηπιένλ, ην ηειεπηαίν δεθαήκεξν Απξηιίνπ η.ε. πξαγκαηνπνηήζεθαλ επαθέο κε ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο απφ ηελ Οπθξαλία, δεδνκέλνπ φηη ήδε ε Απιψλα απνηειεί πξννξηζκφ απφ ηε ρψξα απηή Άιιεο εηδήζεηο επηρεηξεκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο Πηψζε ησλ θεξδψλ ησλ αιβαληθψλ επηρεηξήζεσλ Όινη νη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο έρνπλ ζεκεηψζεη ηεξάζηηα πηψζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο, ζχκθσλα κε έθζεζε γηα ην 2012 ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηηο 29 Απξηιίνπ η.ε. Οη επηρεηξήζεηο παξαγσγήο, νηθνδνκψλ, κεηαθνξψλ, εκπνξίνπ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί πηψζε ησλ θεξδψλ ηνπο πνπ θπκαίλεηαη απφ 7% έσο θαη 22%. Η Hochtief πσιεί ηα δηθαηψκαηα δηαρείξηζεο ηνπ αεξνδξνκίνπ Ζ γεξκαληθή εηαηξεία Hochtief AG, ε νπνία έρεη ηα δηθαηψκαηα δηαρείξηζεο ηνπ δηεζλνχο αεξνιηκέλα «Ρίλαο» ησλ Σηξάλσλ, απνθάζηζε λα ηα κεηαβηβάζεη ζηελ θαλαδηθή εηαηξεία «Public Sector Pension Investment Board», ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ζηηο 8 Μαΐνπ η.ε., Δγθξίλεηαη ε εηζαγσγή απνξξηκκάησλ πνιπαηζπιελίνπ Σελ εηαηξεία Ansa εμνπζηνδφηεζε ε Αιβαληθή θπβέξλεζε ζηηο 17 Απξηιίνπ η.ε., γηα ηελ εηζαγσγή απνξξηκκάησλ πνιπαηζπιελίνπ γηα αλαθχθισζε. Ζ πνζφηεηα ησλ απνξξηκκάησλ αλέξρεηαη ζηνπο ηφλνπο ην ρξφλν θαη ζα εηζάγεηαη απφ ην Κφζνβν, θφπηα, Μαπξνβνχλην θαη ρψξεο ηεο ΔΔ. Ζ κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ηφζν νδηθψο φζν θαη κε πινία. ηελ KURUM ε αμηνπνίεζε παιαηψλ απηνθηλήησλ ηελ εηαηξεία KURUM, ηνπξθηθψλ ζπκθεξφλησλ, παξαρσξήζεθε ζηηο 24 Απξηιίνπ η.ε., ην δηθαίσκα αμηνπνίεζεο παιαηψλ απηνθηλήησλ, ε νπνία ζα ζπγθεληξψλεη ηα παιαηά απηνθίλεηα γηα ην ρπηήξην, θαζψο είλαη ε κνλαδηθή εηαηξεία παξαγσγήο ζηδήξνπ ζηε ρψξα. Παξαρψξεζε ηνπ ειέγρνπ 5 ηεισλείσλ ζε ακεξηθαληθή εηαηξεία Δγθξίζεθε ζηηο 23 Απξηιίνπ η.ε., απφ ην αιβαληθφ θνηλνβνχιην, ε παξαρψξεζε δηθαηψκαηνο ειέγρνπ ησλ θνληέηλεξ ζε 5 θχξηα ηεισλεία ηεο Αιβαλίαο, γηα 15 ρξφληα. Σν δηθαίσκα ειέγρνπ παξαρσξήζεθε ζηελ ακεξηθαληθή εηαηξία Rapiscan Security κε έδξα ηελ Καιηθφξληα. Βνπιεπηέο ηνπ Κ αληηηάρζεθαλ ζηελ απφθαζε απηή, ππνζηεξίδνληαο φηη ε εθρψξεζε έρεη πειαηεηαθφ ραξαθηήξα. H Αιβαλία αγνξά ζηφρνο γηα ηελ Adria Airways H Αιβαλία καδί κε ηε εξβία απνηεινχλ αγνξέο ζηφρν γηα ηελ αεξνπνξηθή εηαηξεία Adria Airways ηνλ εζληθφ αεξνκεηαθνξέα ηεο ινβελίαο, ζχκθσλα κε ηνλ Mark Anzur, αλαπιεξσηή Γηεπζχλσληα χκβνπιν ηεο, ν νπνίνο ζηηο 13 Μαίνπ η.ε., αλαθνίλσζε ην ζρέδην ηεο εηαηξείαο γηα ηε δεκηνπξγία βάζεο ζηα Σίξαλα κε θεληξηθή ππνζηήξημε ζηε Φξαλθθνχξηε. Ο θ. Anzur ηφληζε φηη «ν κεηαθνξέαο κπνξεί λα επηβηψζεη ρσξίο έλα ζηξαηεγηθφ εηαίξν θαη δελ έρεη αλάγθε λα ηδησηηθνπνηεζεί». Σελίδα 6 από11

7 Ιδησηηθέο θπιαθέο ζηελ Αιβαλία Ηδησηηθέο θπιαθέο ζα αλεγεξζνχλ ζηελ Αιβαλία εληφο ηεο επφκελεο ηεηξαεηίαο, ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο ηεο Αιβαλίαο θ. Δληνπάξλη Υαιίκη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζην Facebook ζηηο 28 Απξηιίνπ η.ε.. Σνλ Μάην ην αιβαληθφ ππνπξγείν δηθαηνζχλεο ζα μεθηλήζεη κεηαξξπζκίζεηο ζην ζχζηεκα θχιαμεο ησλ θξαηνπκέλσλ κε ηελ αλέγεξζε 4 ηδησηηθψλ θπιαθψλ ζηηο νπνίεο ζα ζηεγαζηνχλ ηξεηο κε ηέζζεξηο ρηιηάδεο θξαηνχκελνη. Απφ ην Μαπξνβνχλην νη εμαγσγέο κεηαιιεπκάησλ Κνζζπθνπεδίνπ χκθσλα κε αλαθνίλσζε ζηηο 22 Απξηιίνπ η.ε. νη αξκφδηεο αξρέο ηνπ Κνζφβνπ επέιεμαλ ηνλ ιηκέλα ηνπ Μαπξνβνπλίνπ γηα ηηο εμαγσγέο κεηαιιεπηηθψλ πξντφλησλ, απνξξίπηνληαο έηζη ηνλ ιηκέλα ηνπ ελγθίλη ζηελ Αιβαλία. Γελ ζα ρξεηάδνληαη άδεηα εξγαζίαο ζηελ Αιβαλία νη πνιίηεο ηεο Δ.Δ. Οη πνιίηεο θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. νη νπνίνη ζα απαζρνινχληαη ζηελ Αιβαλία, δελ ζα ρξεηάδνληαη πιένλ άδεηα εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο πξνσζνχκελεο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ γηα ηελ απαζρφιεζε αιινδαπψλ ζηελ Αιβαλία, φπσο αλαθέξζεθε ζε δεκνζίεπκα ζηηο 22 Απξηιίνπ η.ε. Σξνπνπνηείηαη ν λφκνο γηα ηα ιεμηαξρεία Δγθξίζεθαλ ζηηο 17 Απξηιίνπ η.ε. απφ ηε Ννκηθή Δπηηξνπή ηνπ αιβαληθνχ Κνηλνβνπιίνπ, νη ηξνπνπνηήζεηο ζην Νφκν γηα ηα Λεμηαξρεία, νη νπνίεο πξνβιέπνπλ πην απζηεξά θξηηήξηα γηα ηελ αιιαγή ηνπ νλφκαηνο, ζην πιαίζην ζρεηηθήο απαίηεζεο απφ ηεο ΔΔ. 60% ησλ Αιβαλψλ ζέιεη λα θχγεη απφ ηε ρψξα χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γηεζλψλ Μειεηψλ ηεο Αιβαλίαο ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζηηο 24 Απξηιίνπ η.ε., ην 60% ησλ Αιβαλψλ ζέινπλ λα κεηαλαζηεχζνπλ, θαζψο ην 66% εμ απηψλ δειψλεη φηη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηε ρψξα είλαη θαθή. Σν 73% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ηα δηθαζηήξηα δελ απνλέκνπλ δηθαηνζχλε, ην 75% φηη γηα λα θεξδίζεη θάπνηνο κηα δίθε πξέπεη λα πιεξψζεη θαη ην 70% φηη είλαη πξφζπκνη λα κεηάζρνπλ ζηηο εθινγέο πξνθεηκέλνπ λα αιιάμεη θάηη πξνο ην θαιχηεξν, αλ θαη ην 40% εμ απηψλ πξνζζέηεη φηη δελ πηζηεχεη φηη νη εθινγέο ζα είλαη ειεχζεξεο θαη αδηάβιεηεο. Οινθιεξψζεθε ην πξφγξακκα Βηνκεραληθήο θαη Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο Οινθιεξψζεθε ζηηο 18 Απξηιίνπ η.ε. ην πξφγξακκα χςνπο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο βηνκεραληθήο θαη πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο (ΓΓΗ) ζηελ Αιβαλία, ζχκθσλα κα αλαθνίλσζε ηεο ΔΔ. Απφ ηνλ Μάην ηνπ 2011, ην Δπξσπατθφ Γξαθείν Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο ππνζηήξημε ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο θαη Δκπνξηθψλ εκάησλ (GDPT) γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ησλ πθηζηακέλσλ λφκσλ θαη ζπλέβαιε ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο θαηαλαισηέο. Σν πξφγξακκα «Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ζηελ Αιβαλία», ην νπνίν πινπνηήζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Γξαθείν Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο, ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην IPA Σν έξγν ζπλέβαιε ζηελ ελαξκφληζε ησλ εζληθψλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο κε ην θεθηεκέλν ηεο ΔΔ θαη ελίζρπζε ηνλ Γηνηθεηηθφ κεραληζκφ ησλ εζληθψλ νξγάλσλ επηβνιήο ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. ην πιαίζην ηνπ Έξγνπ ηππψζεθε θαη δηαλεκήζεθε δηδαθηηθφ πιηθφ γηα ηα γπκλάζηα θαη ηα παλεπηζηήκηα, ελψ ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή πξφνδνο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ θέληξνπ ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερληθψλ πιεξνθνξηψλ ζηα Σίξαλα. Απφ ην 2008, ε ΔΔ έρεη πξνζθέξεη 7,7 πεξίπνπ εθ. επξψ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ, γηα ηε κεηξνινγία θαη ηε βαζκνλφκεζε, θαζψο θαη γηα ηελ επνπηεία ηεο αγνξάο. Σελίδα 7 από11

8 Οινθιεξψζεθε ην έξγν θαηαπνιέκεζεο μεπιχκαηνο ρξήκαηνο Οινθιεξψζεθε ην έξγν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο Αιβαλίαο θαηά ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο, δηάξθεηαο 24 κελψλ θαη χςνπο , ην νπνίν ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Δ.Δ., ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ζηηο 21 Απξηιίνπ η.ε., ζε ζρεηηθή εθδήισζε πνπ νξγαλψζεθε απφ ηελ ΔΔ. Σν έξγν απνηειεί αμηνπνίεζε ηεο ηερλνγλσζίαο ηνπ Ηζπαληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Φνξνινγηθψλ Μειεηψλ θαη ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ ηεο Βνπιγαξίαο, γηα λα βνεζήζεη ηηο αιβαληθέο αξρέο ζηε βειηίσζε ηεο εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο θαηά ηεο καθίαο θαη ησλ ζρεηηθψλ λφκσλ, θαζψο θαη ζηνπο ηνκείο ηεο αλίρλεπζεο, δηεξεχλεζεο θαη δίσμεο ηεο λνκηκνπνίεζεο παξάλνκσλ εζφδσλ, ηεο θαηάζρεζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ εγθιήκαηνο, θαη ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ. πκπιεξψζεθε ε ππξακίδα ηεο Γηθαηνζχλεο Μέινο ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ δηνξίζηεθε ην πξψελ κέινο ηνπ Δθινγνδηθείνπ θ. Tom Ndreca, ζηηο 19 Απξηιίνπ η.ε.. Οη αληηπνιηηεπφκελεο εθεκεξίδεο ραξαθηεξίδνπλ ηνλ δηνξηζκφ σο «αληακνηβή γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζην Δθινγνδηθείν, φηαλ ην 2011 θήξπμε ληθεηή γηα Γήκαξρν ζηα Σίξαλα ηνλ ππνςήθην ηνπ ΓΚ θ. Λνπιδίκ Μπάζα». Δμάιινπ, ππεγξάθε ζηηο 24 Απξηιίνπ η.ε., ην δηάηαγκα δηνξηζκνχ ηνπ θ. Σδεδαίξ Εαγθαληφξη (Xhezair Zaganjori), ζην αμίσκα ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ, ζηε ζέζε ηεο πξέζα Μπεηζάτ, ηεο νπνίαο ε ζεηεία είρε ιήμεη, ελψ αλαπιεξψζεθαλ νη ηξεηο θελέο ζέζεηο ζην Αλψηαην Γηθαζηήξην θαη ε κηα θελή ζέζε ζην πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην, ζηηο 25 Απξηιίνπ η.ε.. Δπηδεηλψζεθε ε θαηάζηαζε σο πξνο ηελ ειεπζεξία ησλ ΜΜΔ ζηελ Αιβαλία Αλεζπρία γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ ΜΜΔ ζηελ Αιβαλία, ηα θφπηα, ην Κφζνβν θαη ηελ εξβία εθθξάζηεθε ζηελ έθζεζε ηεο νξγάλσζεο «Γεκνζηνγξάθνη ρσξίο ζχλνξα», ζηηο 21 Απξηιίνπ η.ε.. Ζ Αιβαλία ζε απηή ηελ έθζεζε έρεη πέζεη ζηελ 102 ε ζέζε απφ ηελ 96 ε ζέζε πνπ βξίζθνληαλ πέξπζη. Αιβαλία, δεκνθξαηία - πβξίδην χκθσλα κε αλάιπζε ηνπ Economist ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζην δεχηεξν δεθαήκεξν Απξηιίνπ, ε Αιβαλία ραξαθηεξίδεηαη σο ρψξα κε δεκνθξαηία πβξίδην. Μεηαμχ 200 ρσξψλ ε Αιβαλία θαηέρεη ηελ 90 ε ζέζε θαη είλαη ε πξνηειεπηαία ζηελ Δπξψπε πξηλ απφ ηε Βνζλία. ηελ ίδηα νκάδα κε ηελ Αιβαλία (ρσξψλ κε πβξηδηθέο δεκνθξαηίεο), θαηαηάζζνληαη θαη ρψξεο φπσο ε ξη Λάλθα, ε Ολδνχξα, ην Μπαλγθιαληέο, ε Νηθαξάγνπα θαη ε Οπγθάληα. Υψξεο κε πβξηδηθή δεκνθξαηία, ζχκθσλα κε ην πεξηνδηθφ, είλαη νη ρψξεο πνπ έρνπλ νμχηαηα πξνβιήκαηα κε ηηο εθινγέο, ζηηο νπνίεο νη θπβεξλήζεηο αζθνχλ πηέζεηο επί ηεο αληηπνιίηεπζεο, έρνπλ αδπλακίεο σο πξνο ηε δεκνθξαηηθή πνιηηηθή θνπιηνχξα, ηε ιεηηνπξγία ηεο θπβέξλεζεο, έρνπλ πξνβιήκαηα κε ηε δηαθζνξά, κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, ηα Μ.Μ.Δ δέρνληαη πηέζεηο, ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ είλαη αδχλακε θαη ηα δηθαζηήξηα δελ είλαη αλεμάξηεηα. Σελίδα 8 από11

9 2. Αιβαληθή νηθνλνκία Αλάπηπμε 2% γηα ηελ Αιβαλία ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΑΑ Γηαηήξεζε ησλ απμεηηθψλ ηάζεσλ πξνβιέπεηαη γηα ηελ αιβαληθή νηθνλνκία ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο (ΔΣΑΑ), ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζηηο αξρέο ηνπ δεχηεξνπ δεθαεκέξνπ Μαΐνπ Ζ ΔΣΑΑ πξνβιέπεη ξπζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο γηα ηελ Αιβαλία ηεο ηάμεσο ηνπ 2% ην Μείσζε εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο ηεο Αιβαλίαο Μεηψζεθε ε αμία ηνπ εηήζηνπ ειιείκκαηνο Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ ηεο Αιβαλίαο, θαηά 28,8% ην πξψην ηξίκελν 2013, ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Αιβαλίαο, ζηηο 24 Απξηιίνπ η.ε. Σν 70% ησλ εκπνξηθψλ αληαιιαγψλ ηεο ρψξαο γίλεηαη κε ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ, φπνπ ε Ηηαιία θαη ε Διιάδα θαηέρνπλ ηηο πξψηεο ζέζεηο. Έιιεηκκα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Έιιεηκκα 4 δηζ. ALL θαηαγξάθεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Αιβαλίαο γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2013, ζχκθσλα κε κειέηε ηεο πξψελ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο ηεο Αιβαλίαο, θαο Δξκειίληα Μέμη, πνπ δεκνζηεχηεθε ζηηο 25 Απξηιίνπ η.ε. χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηεο θαο Μέμη, ε αιβαληθή θπβέξλεζε δεκηνπξγεί λέα ρξέε γηα λα εμππεξεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Διαθξά αχμεζε αμίαο εκβαζκάησλ Μηθξή εηήζηα αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 1,6% ηεο αμίαο ησλ εηζεξρφκελσλ ζηελ Αιβαλία εκβαζκάησλ θαηεγξάθε ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2012, ζην πνζφ ησλ 676 εθ. επξψ, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ην 2012 παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο αμίαο ησλ εκβαζκάησλ κεηά απφ ηξία-ηέζζεξα ρξφληα ζπλερφκελεο κείσζεο. χκθσλα κε ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο, ε αχμεζε απηή νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ Αιβαλψλ πνπ επέζηξεςαλ ζηελ παηξίδα ηνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην 2002 ηα εκβάζκαηα είραλ ηε δηπιάζηα αμία ησλ εμαγσγψλ, ελψ θαηά ην 2012 ε αμία ησλ εκβαζκάησλ ήηαλ ίζε κε ην 50% ησλ εμαγσγψλ. ε θίλδπλν ε αιβαληθή νηθνλνκία ζχκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, ε νηθνλνκία ησλ Βαιθαλίσλ θαηέγξαςε ην 2012 κείσζε εηήζηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηεο ηάμεσο ηνπ 0,5%, επεξεαζκέλε απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Δπξσδψλε. ε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο, ε Αιβαλία βξίζθεηαη ζε θαιχηεξε ζέζε, δεδνκέλνπ φηη ν εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο ην 2012 θπκάλζεθε ζην 1,6%. Ζ Παγθφζκηα Σξάπεδα επηζεκαίλεη φηη ην δεκφζην ρξένο βξίζθεηαη ζε επηθίλδπλν επίπεδν ζε νξηζκέλεο ρψξεο, φπσο ζηελ Οπγγαξία φπνπ αληηζηνηρεί ζε 76% ηνπ ΑΔΠ, ζηελ Αιβαλία πνπ είλαη 62% ηνπ ΑΔΠ θαη ζηε εξβία πνπ αλέξρεηαη ζε 54% ηνπ ΑΔΠ. Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έθζεζε ηνπ ΓΝΣ γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, θαηαγξάθεηαη αξλεηηθή ε καθξνπξφζεζκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Αιβαλίαο, ηεο νπνίαο ν ξπζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο αλακέλεηαη λα θπκαλζεί ζην 2,5% κέρξη ην Ζ Αιβαλία είλαη ε ακέζσο επφκελε κεηά ηελ Οπγγαξία (1,7%) ρψξα κε ηνλ ρακειφηεξν πξνβιεπφκελν ξπζκφ αλάπηπμεο ζηελ Δπξψπε κέρξη ην Αληίζεηα νη ξπζκνί νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Βνζλίαο, ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ θαη ησλ θνπίσλ πξνβιέπνληαη ζην 4%. Δθηελψο πξνβάιινληαη κεκνλσκέλεο απφςεηο γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηελ Αιβαλία Οη πξννπηηθέο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ ρσξψλ ηεο Βαιθαληθήο είλαη αβέβαηεο, ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ επηθεθαιήο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο Indermit Gill, ζηηο 19 Απξηιίνπ η.ε. χκθσλα κε ηνλ θ. Gill, ε Αιβαλία, ε εξβία θαη ε Βνπιγαξία, νη νπνίεο έρνπλ Σελίδα 9 από11

10 ζηελνχο νηθνλνκηθνχο δεζκνχο κε Διιάδα θαη Ηηαιία, έρνπλ ζήκεξα ηηο δνθεξφηεξεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη απφςεηο ηνπ θ. Gill δελ ζηεξίδνληαη ζε θάπνηα επηζηεκνληθή κειέηε. Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ηνλ θ. Dritan Hila ζε άξζξν ηνπ ζηελ εθεκεξίδα Γθαδέηηα θηπηάξε, ζηηο 20 Απξηιίνπ η.ε., ε θξίζε ζηελ Διιάδα ζα ζπκπαξαζχξεη θαη ηελ Αιβαλία ηεο νπνίαο ην πξφβιεκα ζα θαηαζηεί νμχ ηνπο ακέζσο επφκελνπο κήλεο, αθνχ ε ρψξα απηή δελ έρεη κεραληζκνχο απνξξφθεζεο ηεο θξίζεο φπσο έρεη ε Διιάδα, ε νπνία έρεη ηε βνήζεηα ηεο Γχζεο θαη έλα πην ιεηηνπξγηθφ θξάηνο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο. χκθσλα κε ηνλ θ. Hila, ε Αιβαλία πνχιεζε φιν ηνλ εζληθφ ηεο πινχην θαη δελ έρεη ηη λα πνπιήζεη πιένλ, ην δεκφζην ρξένο απμάλεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο, ελψ δελ δηαζέηεη κηα ππεχζπλε πνιηηηθή ηάμε πνπ ζα βγάιεη ηε ρψξα απφ ηελ θξίζε. ην 3,75% ην βαζηθφ επηηφθην Γηαηεξεί ζην 3,75% ην βαζηθφ επηηφθην ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο ζχκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο 1 Μαΐνπ Έθδνζε νκνιφγσλ δηεηνχο δηάξθεηαο Σελ δηάζεζε νκνιφγσλ δηεηνχο δηάξθεηαο χςνπο 29,9 εθ. Δπξψ αλαθνίλσζε ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο, ζηηο 18 Απξηιίνπ η.ε.. Έθδνζε T-Bills Οκφινγα αμίαο 80,4 εθ. Δπξψ (T-Bills) εμέδσζε ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αιβαλίαο ζηηο 30 Απξηιίνπ η.ε.. 3. Δπξσπατθή πξννπηηθή Η Διιάδα ζηεξίδεη ηελ επξσπατθή πξννπηηθή ηεο Αιβαλίαο ε ζπλάληεζε ηνπ ΤΠΔΞ ηεο Αιβαλίαο θ. Aldo Bumci κε ηνλ Έιιελα νκφινγφ ηνπ θ. Γεκήηξε Αβξακφπνπιν θαη ηνλ ινβάθν νκφινγφ ηνπ θ. Miroslav Lajcak, ζην πεξηζψξην ηεο πλφδνπ ησλ ΤΠΔΞ ηνπ ΝΑΣΟ ζηηο Βξπμέιιεο ζηηο 27 Απξηιίνπ η.ε., ηνλίζηεθε φηη ν θ. Bumci, έιαβε ηελ ππνζηήξημε ησλ δχν ΤΠΔΞ ζηελ επξσπατθή πνξεία ηεο Αιβαλίαο αιιά θαη γηα ηε ζχζθημε ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεσλ, ζπδεηήζεθε θαη ε ζπκθσλία κεηαμχ εξβίαο θαη Κνζφβνπ, γηα ηελ νπνία φινη ζπκθψλεζαλ φηη θέξλεη ηηο δχν ρψξεο πην θνληά ζηηο επξσπατθέο θαη επξσαηιαληηθέο δνκέο. Φνχιε: Οη Αιβαλνί αγαπνχλ ηελ Δπξψπε Ο Δπίηξνπνο γηα ζέκαηα Γηεχξπλζεο, ηεο ΔΔ θ. ηεθάλ Φνχιε επ επθαηξία ηεο 9εο Μαΐνπ, Ζκέξα ηεο Δπξψπεο, δήισζε φηη νη Αιβαλνί αγαπνχλ ηελ Δπξψπε θαη απεχζπλε κήλπκα ζηνλ αιβαληθφ ιαφ φηη «Ζ επξσπατθή έληαμε ζα έρεη σο απνηέιεζκα κεγάιεο βειηηψζεηο, φρη κφλν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηελ θαιή νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, αιιά θαη γηα ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία θαη ηηο πξννπηηθέο απαζρφιεζεο βειηηψλνληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ξηδηθά ηελ πνηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο». Η ΔΔ αλνίγεη ηελ πφξηα ζην Κφζνβν θαη ηε εξβία Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελέθξηλε ζηηο 22 Απξηιίνπ η.ε. ηηο ζπζηάζεηο ησλ ρσξψλ - κειψλ γηα ηελ έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο πκθσλίαο χλδεζεο ηαζεξφηεηαο κε ην Κφζνβν θαη ηελ έλαξμε ησλ εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο εξβίαο ζηελ ΔΔ. Σν ΤΠΔΞ ηεο Αιβαλίαο ραηξέηηζε Σελίδα 10 από11

11 ηε ζρεηηθή απφθαζε δεδνκέλνπ φηη εθηηκά πσο έηζη θαζνξίδεηαη ε επξσπατθή πξννπηηθή θαη ησλ δχν ρσξψλ θαη επηβεβαηψλεηαη ε ζπλερήο δέζκεπζε ηεο ΔΔ ζηελ επξσπατθή πνξεία ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ. Ο Πξσζππνπξγφο ηεο Αιβαλίαο, ραξαθηήξηζε ηελ έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηε πκθσλία χλδεζεο θαη ηαζεξνπνίεζεο Κνζφβνπ ΔΔ σο «έλα αθφκε ηζηνξηθφ επίηεπγκα φινπ ηνπ αιβαληθνχ έζλνπο». 4. Γηεζλείο Οηθνλνκηθέο ρέζεηο πλαληήζεηο Bumci ζην πιαίζην ηεο ππνπξγηθήο ζπλάληεζεο ηνπ ΝΑΣΟ Με ηνλ Ηηαιφ ΤΠΔΞ θ. Mario Monti ζπλαληήζεθε ν ΤΠΔΞ ηεο Αιβαλίαο θ. Aldo Bumci ζην πεξηζψξην ηεο πλφδνπ ησλ ΤΠΔΞ ηνπ ΝΑΣΟ ζηηο Βξπμέιιεο ζηηο 27 Απξηιίνπ η.ε Ο Bumci επραξίζηεζε ηνλ Ηηαιφ ΤΠΔΞ γηα ηε δηαξθή ππνζηήξημε ηεο Ηηαιίαο ζηελ επξσπατθή πξννπηηθή ηεο Αιβαλίαο, ελψ, φζνλ αθνξά ηνλ αγσγφ ΣΑΡ, εμήξε ηνλ ξφιν ηεο Ηηαιίαο. Ο Monti απφ ηελ πιεπξά ηνπ επεζήκαλε φηη ε Ηηαιία ζα ζπλερίζεη λα ζηεξίδεη ηελ απφθηεζε απφ ηελ Αιβαλία ηνπ θαζεζηψηνο ηεο ππνςήθηαο πξνο έληαμε ζηελ ΔΔ ρψξαο θαη φηη ν ΣΑΡ απνηειεί ζηξαηεγηθφ ζηφρν γηα ηε ρψξα ηνπ. ηε ζπλάληεζε κε ηνλ ακεξηθαλφ νκφινγν ηνπ, ν θ. Bumci πξνζθάιεζε ηνλ θ. Kerry λα επηζθεθζεί ηα Σίξαλα, ελψ ζηε ζπλάληεζε κε ηελ ΤΠΔΞ Κξναηίαο, ζπδεηήζεθε θαη ην ζέκα ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα Δλέξγεηαο θαη ην ππφκλεκα ζπλεξγαζίαο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζρεδίσλ έξγσλ ΣΑΡ θαη ΗΑΡ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ άκεζα κεηαμχ Αιβαλίαο, Κξναηίαο, Μαπξνβνπλίνπ θαη Βνζλίαο Δξδεγνβίλεο. Ο Αιβαλφο ΤΠΔΞ ζην Κνζζπθνπέδην Δπίζεκε επίζθεςε ζην Κνζζπθνπέδην πξαγκαηνπνίεζε ν ΤΠΔΞ ηεο Αιβαλίαο θ. Aldo Bumci, ζηηο 24 Απξηιίνπ η.ε. Ο θ. Bumci, ζπλεράξε ηνλ Πξσζππνπξγφ ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ θ. Θάηζη, γηα ηελ πξφηαζε ηεο Δ.Δ. λα μεθηλήζνπλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε πκθσλία χλδεζεο θαη ηαζεξνπνίεζεο κε ην Κνζζπθνπέδην. Δπίζθεςε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο ζηελ Σνπξθία Ο Αιβαλφο Τπνπξγφο Τγείαο θ. Υαιίκ Κνζφβα πξαγκαηνπνίεζε επίζεκε επίζθεςε ζηελ Σνπξθία ζηηο 27 Απξηιίνπ η.ε., φπνπ ζπλαληήζεθε κε ηνλ Σνχξθν νκφινγφ ηνπ θ. Μερκέη Μνπεδίλνγινπ. ηελ ζπλάληεζε ησλ δχν ππνπξγψλ επηβεβαηψζεθαλ νη εμαηξεηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δπν ρσξψλ θαη ζπδεηήζεθε ε ζπλεξγαζία ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Σελίδα 11 από11

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν)

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) Υπεύθυνος Έκδοζης: Υξήζηνο Φαξκάθεο-ύκβνπινο ΟΔΤ Α Επιμέλεια: πύξνο Οηθνλόκνπ-Γξακκαηέαο ΟΔΤ Α Πξεζβεία ηεο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση έτους 2007

Ετήσια Έκθεση έτους 2007 Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Ετήσια Έκθεση έτους 2007 Για την Αλβανική Οικονομία και τις Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδος -Αλβανίας 1 2

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Γεθεμβρίοσ 2009 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξψπεο ΜΗΝΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Πεξηθεξεηαθέο πξσηνβνπιίεο ζην

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Φεβροσαρίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΝΟΣΗΟΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΔΤΡΩΠΖ Πεξηερόκελα Πξνθιήζεηο θαη πξνβιήκαηα ηεο Βνζλίαο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Παξαθαινχκε ζε πεξίπησζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή

Παξαθαινχκε ζε πεξίπησζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Turan Emeksiz sokak 3/10-06700 G.O.P. Ankara Tει. ++90 312 4278307-8 Fax ++90 312 4278374 ecocom-ankara@mfa.gr Γειηίν Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Ιανοσαρίοσ 2010 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο & Πεξηβάιινληνο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 11

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 11 2012 ΣΔΤΥΟ 11 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Τραπεζικός τομέας 3 -Επιτειρηματικά νέα 4 -Εμπορικές

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Οη πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ έξεπλα ζηηο βηνινγηθέο επηζηήκεο Δπηβιέπσλ: Σ. ΒΗΓΑΛΖ, Γξ. Ννκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ

Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ B4 Γ/λζε Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΓΙΜΔΡΔΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ - ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ Γηκεξείο Oηθνλνκηθέο θαη Δκπνξηθέο πλαιιαγέο Αζήλα, Απξίιηνο 2011 Σν Ζλ.Βαζίιεην

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ Πεξίιεςε ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα νη ζρέζεηο ΔΔ-Ρσζίαο, κέζα απφ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό δελτίο ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ. ύνοδος Κορυφής 24ης - 25ης Μαρτίου. Τόμος 1 - Τεύχος 5. 16-31 Μαρτίου 2011

Οικονομικό δελτίο ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ. ύνοδος Κορυφής 24ης - 25ης Μαρτίου. Τόμος 1 - Τεύχος 5. 16-31 Μαρτίου 2011 Τόμος 1 - Τεύχος 5 16-31 Μαρτίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Οικονομικό δελτίο Σημεία Ιδιαίηεπος Δνδιαθέπονηορ Γειψζεηο Peter Praet, ππνςήθηνπ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ κ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΒΔΣΖ ΟΜΟΛΟΓΟ ΣΟΤ κα DORIS LEUTHARD (26/3)

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ κ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΒΔΣΖ ΟΜΟΛΟΓΟ ΣΟΤ κα DORIS LEUTHARD (26/3) Τεύχος 19 Μάρτιος 2012 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΟΤ ΤΠΔΚΑ κ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΒΔΣΖ ΟΜΟΛΟΓΟ ΣΟΤ κα DORIS LEUTHARD (26/3) Ο ΥΠΕΚΑ κ. Γιώπγορ Παπακωνζηανηίνος

Διαβάστε περισσότερα

Σα ξσζηθά ΜΜΔ γηα ηελ ζπκθσλία GAZPROM-ΓΔΠΑ γηα κείσζε ηεο ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ.

Σα ξσζηθά ΜΜΔ γηα ηελ ζπκθσλία GAZPROM-ΓΔΠΑ γηα κείσζε ηεο ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ. Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Φ Ο 4 2 Υ Ε Β Ρ Ο Τ Α Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Σα ξσζηθά ΜΜΔ γηα ηελ ζπκθσλία GAZPROM-ΓΔΠΑ γηα κείσζε ηεο ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ. Π

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2009 Λεπθσζία, Ηνχιηνο 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 Α. ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 2 Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ 2 Β. ΚΤΠΡΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Δ.Τ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: πγθξηηηθή επηζθφπεζε εθξνψλ ειιεληθψλ ΞΑΔ ζην εμσηεξηθφ θαη εηζξνψλ αιινδαπψλ ΞΑΔ ζηελ Διιάδα. Ζ Διιάδα έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα. 1. Γεληθά. 2. Θεζκηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην 2.1 Ννκνζεζία

Ελλάδα. 1. Γεληθά. 2. Θεζκηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην 2.1 Ννκνζεζία Ελλάδα 1. Γεληθά Οη πξνζπάζεηεο ηεο Διιάδαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ εμειίρηεθαλ θαηά ηξφπν αλάινγν κε ηελ επηδείλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Μέρξη ην 2001 ε λνκνζεζία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Παξαθαινύκε ζε πεξίπηωζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή

Παξαθαινύκε ζε πεξίπηωζε αλαδεκνζίεπζεο λα αλαθέξεηαη ε πεγή ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Turan Emeksiz sokak 3/10-06700 G.O.P. Ankara Tει. ++90 312 4278307-8 Fax ++90 312 4278374 ecocom-ankara@mfa.gr Γειηίν Οηθνλνκηθώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 47α, 16-30 Νοεμβρίου

Τεύχος 47α, 16-30 Νοεμβρίου Τεύχος 47α, 16-30 Νοεμβρίου Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Κ Α Ι Π Ρ Ο Β Ο Λ Η Δελτίο Ενεργειακών Θεμάτων ΚΤΠΡΟ / ΑΟΕ ΚΑΗ ΣΟΤΡΚΗΚΔ ΠΑΡΑΒΗΑΔΗ πλάληεζε Τπνπξγώλ Δμσηεξηθώλ Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΟΣΔ ΓΙΑ ΣΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΜΗΝΟ 2012 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α.

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΟΣΔ ΓΙΑ ΣΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΜΗΝΟ 2012 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΟΣΔ ΓΙΑ ΣΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΜΗΝΟ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. Γειηίν Σύπνπ ηαζεξέο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο ζηα 1,3 δηζ. ην δσδεθάκελν ηνπ. Κείσζε ηνπ θαζαξνχ δαλεηζκνχ θαηά 1 δηζ. ζε

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α Κεθάιαην 1 Ζ Διιάδα αιιάδεη. Σν εζληθό ζρέδην αλαζπγθξόηεζεο γηα ηελ Διιάδα ηεο δεκηνπξγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΗ ΣΔΡΓΗΟ ΣΑΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο E-News Letter Τεύτος 17ο 19-25/11/2011 Παρασκεσή 25/11/2011 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ υνάντηση Απμένιου Ππωθυπουπγού με Ρώσο ομόλογό του. ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Πηςσιακή επγαζία Γπαζηηπιόηηηερ και Πποοπηικέρ Δλληνικών Πολςεθνικών Δπισειπήζεων Τποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Εοςμποςλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Σεύρνο CLXXXIV, Γεπηέξα 23 Γεθεκβξίνπ 2013. πληαθηηθή νκάδα: Γηαλλάθε Μαξία Γξνύγθα Μαξία Γεκόπνπινο Γεκνζζέλεο

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Σεύρνο CLXXXIV, Γεπηέξα 23 Γεθεκβξίνπ 2013. πληαθηηθή νκάδα: Γηαλλάθε Μαξία Γξνύγθα Μαξία Γεκόπνπινο Γεκνζζέλεο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Σεύρνο CLXXXIV, Γεπηέξα 23 Γεθεκβξίνπ 2013 πληαθηηθή νκάδα: Γηαλλάθε Μαξία Γξνύγθα Μαξία Γεκόπνπινο Γεκνζζέλεο Θαλνπνύινπ Υιόε Κνύθε Αλαζηαζία Παλαγησηίδνπ Ράληα ηακαηίνπ Κσλζηαληίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΗ ΠΔΡΗΟΥΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΑΣΔΡΗΝΖ ΠΟΤΓΑTΡΗΔ : ΑΜΠΑΣΕΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2010 Γξαθείν πκβνύινπ Ο.Δ.Τ. Λεπθσζίαο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 1 1. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή δχν γηγάλησλ: πγθξηηηθή αλάιπζε ηεο Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο

Διαβάστε περισσότερα

Ρίηου Διμθτρα Α.Μ: 10009. Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ

Ρίηου Διμθτρα Α.Μ: 10009. Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Προζδιοριζμός ηων επιπηώζεων ηων δύο πεηρελαϊκών κρίζεων ( 1973, 1979) ζηη δημιοσργία ηοσ θαινομένοσ ηων προβλημαηικών επιτειρήζεων ζηην Δλληνική οικονομία». Ρίηου Διμθτρα Α.Μ: 10009 Παλεπηζηήκην Παηξώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΓΟΡΑ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ

ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΓΟΡΑ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΧΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΜΑΘΖΜΑ: Θεσξία θαη Πνιηηηθή ηνπ Αληαγσληζκνχ θαη ηεο Δπνπηείαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ

ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ ΓΙΟΝΤΗ ΥΙΟΝΗ Καζεγεηήο Οηθνλνκηθψλ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ΓΠΘ Πεπιεσόμενα Διζαγωγή 3 Κεθάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα