ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε)"

Transcript

1 NEWSLETTER ΑΠΕ#2 ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) Με αθνξκή ηελ ηξέρνπζα επηθαηξφηεηα ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηεο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) ζηε ρψξα καο ζα ζέιακε λα ζαο παξνπζηάζνπκε ηα εμήο (Καθηφπνπινο, 08/2010): Γεδνκέλν θαη παγθφζκηα απνδεθηφ είλαη ην γεγνλφο φηη ε κφλε, αεηθφξνο θαη μεθάζαξε ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, είλαη ε άκεζε θαη κεγαιχηεξε δπλαηή κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ κέζσ: ηεο κείσζεο ηεο ρξήζεο νξπθηψλ θαπζίκσλ, ηεο Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο θαη ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηήο νξζνινγηθήο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη θπξίσο: o ηεο Αηνιηθήο, o ηεο Ηιηαθήο (κε φιεο ηηο κνξθέο ηεο, Φσηνβνιηατθή, Ηιηνζεξκηθή, θιπ), o ηεο Τδξνειεθηξηθήο, o ηεο Βηνκάδαο, o ηνπ Βηνληήδει, o ηεο Γεσζεξκίαο θαη o ηεο Κπκαηηθήο. Όζνλ αθνξά ηελ «μικρο-υδροηλεκτρική ενέργεια», ε ζηξνθή ηνπ ελδηαθέξνληνο ζηελ αλάπηπμε ησλ κηθξψλ πδξνειεθηξηθψλ έξγσλ (Μ.ΥΗ.Ε), πξνβάιεη θπζηνινγηθή δεδνκέλνπ φηη είλαη κηα κνξθή ελέξγεηαο πνπ ππήξμε αλέθαζελ πξνζηηή ζηνλ άλζξσπν, επηπξφζζεηα εκπεξηέρεη ηα ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα: ηεο αμηνπηζηίαο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο αθζνλίαο (κε βάζε ηε κνξθνινγία ηεο ρψξαο καο), πξνζθέξνληαο ελ νιίγνηο «πεξηβαιινληηθή απνηειεζκαηηθφηεηα».

2 Η Δπξσπατθή θαη ε Παγθφζκηα θαηαζθεπαζηηθή βηνκεραλία Τδξνζηξνβίισλ έρνπλ ελζσκαηψζεη ζηελ παξαγσγή ηνπο ζεηξέο ηππνπνηεκέλσλ ζηξνβίισλ, θάλνληαο έηζη ειθπζηηθφηεξεο ηηο κηθξνυδξνειεθηξηθέο επελδχζεηο. Σα «Μ.ΥΗ.Ε.» είλαη έξγα κεδεληθήο πεξηβαιινληηθήο ξχπαλζεο θαη ειάρηζηεο πεξηβαιινληηθήο φριεζεο γηαηί: 1. πλεηζθέξνπλ ζην δίθηπν κε ελέξγεηα βάζεσο (ζπλερφκελε αλάινγα κε ηε δηεξρφκελε παξνρή). Απνηέιεζκα είλαη ν βαζκφο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ «Μ.ΥΗ.Ε.» λα είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξνο απφ φηη ζε έλα κεγάιν ΤΗΔ θαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξνο ζε ζρέζε θαη κε ηηο ππφινηπεο ΑΠΔ. πγθεθξηκέλα, εκθαλίδνπλ ην κεγαιχηεξν ζπληειεζηή θνξηίνπ (απφδνζε ελέξγεηαο ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ γηα δεδνκέλε ηζρχ) ζε ζρέζε κε φιεο ηηο άιιεο ΑΠΔ (ΜΤΗΔ~45%, Αηνιηθά~25%, ΦΒ~16%, κε ζηνηρεία ηνπ ΓΔΜΗΔ). 2. Δίλαη έξγα ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη χζηεξα απφ πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο θαη δηάξθεηαο ηνπνινγηθέο πδξνινγηθέο θαη γεσηερληθέο έξεπλεο θαη κειέηεο. 3. ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ, ε πδξνιεςία ησλ «Μ.ΥΗ.Ε.» είλαη ρακεινχ χςνπο (κηθξφο αλαβαζκφο) ε νπνία πξνζαξκφδεηαη εχθνια ζηελ θνίηε ηνπ πνηακνχ κε απνηέιεζκα λα κελ έρνπκε ηακηεπηήξα ζεκαληηθνχ φγθνπ θαη ζπλάκα θαηάθιηζε εθηάζεσλ. 4. Γελ κεηαβάινπλ ην κηθξνθιίκα ησλ πεξηνρψλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη θαη δελ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηε ζηεξενκεηαθνξά. 5. Σν ζχλνιν ησλ έξγσλ ελφο «Μ.ΥΗ.Ε.» είλαη πεξηνξηζκέλα θαη κηθξνχ κεγέζνπο θαη ελζσκαηψλνληαη εχθνια ζηελ νπηηθή ηνπ ηνπίνπ πνπ θαηαζθεπάδνληαη, ελψ νη δνκηθέο θαηαζθεπέο εληάζζνληαη εχθνια ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ηνπίνπ. 6. Σα ζπλνδά έξγα θαη ηα έξγα ππνδνκήο είλαη κηθξήο θιίκαθαο ελψ παξάιιεια είλαη δπλαηή ε αμηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ ζην κέγηζην βαζκφ. 7. Γελ απαηηνχλ ζεκαληηθά έξγα ζχλδεζεο κε ην δίθηπν θαη δελ απαηηνχλ πνιχπινθν ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ δηθηχνπ. 8. Με ηα «Μ.ΥΗ.Ε» κπνξνχλ εχθνια λα ζπλδπαζηνχλ άιιεο ρξήζεηο π.ρ. χδξεπζε, άξδεπζε, ή λα γίλεη αμηνπνίεζε ππαξρφλησλ κηθξψλ θξαγκάησλ, κε ειάρηζηε πεξηβαιινληηθή επίπησζε.

3 Οη αλαπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζηελ Δπξψπε αιιά θαη ζηνλ θφζκν ζηήξημαλ ηελ αλάπηπμε ηνπο ζηα «Μ.ΥΗ.Ε.» αμηνπνηψληαο ηα πξηλ απφ νπνηαδήπνηε άιιε πεγή ελέξγεηαο. Πεξηζζφηεξα απφ «Μ.ΥΗ.Ε.» ζηελ Δπξψπε θαη πεξηζζφηεξα απφ «Μ.ΥΗ.Ε.» ζηελ Κίλα ην απνδεηθλχνπλ απηφ. Η αμηνπνίεζε ηνπ κηθξνχ πδξνδπλακηθνχ γλσξίδεη παγθνζκίσο κία άλζεζε πνπ ζπκβαδίδεη κε ην γεληθφηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ «Word Energy Council» γηα ην 2000 βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία αλά ηελ πθήιην κηθξά πδξνειεθηξηθά ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ηεο ηάμεσο ησλ MW, ελψ βξίζθνληαη ζηε θάζε θαηαζθεπήο ή ηνπ ηειηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ «Μ.ΥΗ.Ε.» ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ηεο ηάμεσο ησλ MW, ελψ ν νξγαληζκφο «International Energy Agency» πξνβιέπεη φηη κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2010 ε επί πιένλ ηζρχο απφ «Μ.ΥΗ.Ε.» ζα θζάζεη ηα MW. ηελ Δπξψπε ησλ 27 κειψλ, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2009, ιεηηνπξγνχζαλ πεξί ηα «Μ.ΥΗ.Ε.» κε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ίζε κε ΜW, ηα νπνία είραλ κία παξαγσγή ίζε κε GWh. H κέζε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ησλ έξγσλ ήηαλ 0,6 MW θαη ε κέζε εηήζηα παξαγσγή απφ θάζε κέζν έξγν ήηαλ πεξίπνπ 2,0 GWh/έηνο. Σν ζπλνιηθφ ηερληθννηθνλνκηθά εθκεηαιιεχζηκν δπλακηθφ ηεο Δπξψπεο ησλ 27 κειψλ, αλέξρεηαη ζε ΜW πεξίπνπ κε δπλαηφηεηα παξαγσγήο πεξί ηηο 79 ΣWh/έηνο. ηε ρψξα καο, απφ ηα επίζεκα ζηνηρεία παξαγσγήο (ΓΔΜΗΔ), πξνθχπηεη φηη γηα ην 2009: απφ 916,61 MW ΑΙΟΛΙΚΩΝ ζην δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα παξήρζεζαλ MWh (βαζκφο ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο 25,05%), απφ 46,037 ΜW Φ/Β παξήρζεζαλ ,36 ΜWh (βαζκφο ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο 16.69%), ελψ απφ 182,61 ΜW «Μ.ΥΗ.Ε.» παξήρζεζαλ ΜWh (βαζκφο ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο 42,58%).

4 Γειαδή ζηα: ΑΙΟΛΙΚΑ ην 1 ΜW παξάγεη ΜWh, ελψ αληίζηνηρα ζηνηρίδεη ,00 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ην 1 MW παξάγεη ΜWh θαη ζηνηρίδεη ,00 ελψ ην 1 ΜW «Μ.ΥΗ.Ε.» παξάγεη ΜWh. θαη ζηνηρίδεη ,00 (είλαη νη ηηκέο πνπ δέρεηαη θαηά κέζν φξν ην ίδην ην Τ.ΠΔ.ΚΑ.). Ωο πξνο ηνλ ειεθηξηθφ ρψξν πνπ θαηαιακβάλεη 1MW «Μ.ΥΗ.Ε.» απηφο αληηζηνηρεί: ζε 3,6 MW ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ θαη ζε 1,73 MW ΑΙΟΛΙΚΟΥ. Με ζθνπφ ηελ θάιπςε ηνπ κεγάινπ θελνχ πνπ ππήξρε ζηε ζπιινγηθή εθπξνζψπεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ ησλ ΑΠΔ, ηνλ Ινχιην έιαβε ρψξα ζηελ Αζήλα, ε πξψηε επίζεκε ζπγθέληξσζε απφ κέιε θαη επηζηεκνληθψλ θνξέσλ πνπ έρνπλ ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο ηελ αλάπηπμε ησλ «Μ.ΥΗ.Ε.» ζηνλ Διιεληθφ, θαηαξρήλ, ρψξν. ηφρνη είλαη: 1. ε επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ησλ ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο αλάπηπμεο ησλ «Μ.ΥΗ.Ε.» ψζηε ε ζρεηηθή λνκνζεζία λα είλαη βαζηζκέλε ζε επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε, 2. ε ξηδηθή επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (Δ.Π.Ο.), Άδεηαο Δγθαηάζηαζεο (Α.Δ.) θαη Άδεηαο Λεηηνπξγίαο (Α.Λ.), ψζηε απηή λα θηλείηαη κέζα ζηηο λφκηκεο πξνζεζκίεο θάηη πνπ ζήκεξα δελ ηζρχεη θαη 3. ζηα πιαίζηα ηεο επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ , ε ζεζκνζέηεζε απφ ην ΤΠΔΚΑ ζηφρνπ ηζρχνο γηα ηα «Μ.ΥΗ.Ε.» ηεο ηάμεσο ησλ 1.200MW κέρξη ην 2020.

5 πγθξηηηθά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε, πσο ην 2020, ελδεηθηηθά ηα: MW «Μ.ΥΗ.Ε.» (αλάινγα είλαη ηα κεγέζε γηα ηα MW «Μ.ΥΗ.Ε.») ζα έρνπλ παξαγσγή GWh θαη ζα κπνξνχλ λα θαιχςνπλ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 14% ηνπ ζηφρνπ ηεο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ γηα ην 2020, γηα ηε ρψξα καο. Σν ζπλνιηθφ εηήζην θφζηνο γηα ηνλ ΓΔΜΗΔ ην 2020 ζα αλέξρεηαη ζε 455 εθαη. /έηνο, ελψ απαηηνχληαη επελδχζεηο ηεο ηάμεσο ηνπ 1,5 δηο. Σν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ θαιείηαη λα εθηακηεχζεη ν ΓΔΜΗΔ ζε φιε ηε δηάξθεηα απφ ην 2010 έσο ην 2020 αλέξρεηαη ζε 2,73 δηο MW ΑΙΟΛΙΚΩΝ Πάξθσλ. Σν ζπλνιηθφ εηήζην θαη ζπλνιηθφ γηα φιε ηε δεθαεηία θφζηνο γηα ηνλ ΓΔΜΗΔ ην 2020 αλέξρεηαη ζην ίδην πνζφ, εληνχηνηο νη επελδχζεηο πνπ απαηηνχληαη αλέξρνληαη ζε 2,3 δηο κε αληίζηνηρα αλάινγε επηβάξπλζε ζηελ νπνηαδήπνηε θξαηηθή ελίζρπζε MW ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ Πάξθσλ. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηνλ ΓΔΜΗΔ ην 2020 ζα αλέξρεηαη ζηα 911 εθαη. /έηνο, ελψ ην ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ θαιείηαη λα εθηακηεχζεη ν ΓΔΜΗΔ ζε φιε ηε δηάξθεηα απφ ην 2010 έσο ην 2020 (γηα ηελ ίδηα πνζφηεηα ελέξγεηαο) αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 7,55 δηο.

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ.

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΓΖΜΖΣΡΑΚΔ ΦΧΣΗΟ ΕΑΜΠΟΤΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΟΣΟΛΗΑ, Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Γηεξεχλεζε ζπλεξγαζίαο αλεκνγελλήηξηαο θαη κηθξνχ πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ γηα ηελ εμππεξέηεζε ειεθηξηθψλ θνξηίσλ. Δθαξκνγή ζηε λήζν Μήιν.

Γηεξεχλεζε ζπλεξγαζίαο αλεκνγελλήηξηαο θαη κηθξνχ πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ γηα ηελ εμππεξέηεζε ειεθηξηθψλ θνξηίσλ. Δθαξκνγή ζηε λήζν Μήιν. ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΔΠΙΣΗΜΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΑΝΔΜΟΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤ ΤΓΡΟΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σα θυηοβοληαφκά (Φ/Β) ζςζηήμαηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα. Δθκεηαιιεπφκελν ην Φ/Β θαινόμενο, δειαδή ηελ άκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΗ ΣΔΡΓΗΟ ΣΑΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία Οηθνλνκνηερληθή κειέηε Φσηνβνιηαΐθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 80KWp Υξηζηόδνπινο Αζπξνκάιιεο (AM: 4593) Ηξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΟΤΦΗΓΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΟΣΟΛΗΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 1.1 Έλλνηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο

1. Η ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 1.1 Έλλνηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο ΔΙΑΓΩΓΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηεινχλ νη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη εηδηθφηεξα ε αηνιηθή ηα αηνιηθά πάξθα. Μειεηψληαη νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηε δηάδνζε ηεο ρξήζεο ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΜ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜ ΖΔΞΡΙΑ ΗΑΒΑΘΑΟ. Ορνιή Δηνίθεζεο θαη Μηθνλνκίαο. Πκήκα Θνγηζηηθήο. Νηπρηαθή Γξγαζία

ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΜ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜ ΖΔΞΡΙΑ ΗΑΒΑΘΑΟ. Ορνιή Δηνίθεζεο θαη Μηθνλνκίαο. Πκήκα Θνγηζηηθήο. Νηπρηαθή Γξγαζία ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΜ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜ ΖΔΞΡΙΑ ΗΑΒΑΘΑΟ Ορνιή Δηνίθεζεο θαη Μηθνλνκίαο Πκήκα Θνγηζηηθήο Νηπρηαθή Γξγαζία Αλαλεώζηκεο Νεγέο Γλέξγεηαο θαη ε Γθαξκνγή ηνπο ζηνλ Πνπξηζηηθό Πνκέα Ρπνβιεζείζα ζηνλ Ηαζεγεηή Οθαξβαηζφπνπιν

Διαβάστε περισσότερα

Διερεφνηςη Βραχυπρόθεςμων & Μακροπρόθεςμων Ωφελειών και Επιπτώςεων Ευρείασ υμμετοχήσ ΑΠΕ ςτο ΗΕ Κρήτησ. Ομάδα Εργαςίασ

Διερεφνηςη Βραχυπρόθεςμων & Μακροπρόθεςμων Ωφελειών και Επιπτώςεων Ευρείασ υμμετοχήσ ΑΠΕ ςτο ΗΕ Κρήτησ. Ομάδα Εργαςίασ 2010 Ομάδα Εργαςίασ Δρ Εμμανουήλ ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗ Δρ Ιωάννησ ΚΑΡΝΑΒΑ Δρ Αντώνησ ΣΙΚΑΛΑΚΗ Διερεφνηςη Βραχυπρόθεςμων & Μακροπρόθεςμων Ωφελειών και Επιπτώςεων Ευρείασ υμμετοχήσ ΑΠΕ ςτο ΗΕ Κρήτησ Πεξηερόκελα Ξεξηερφκελα...

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Μ.Π. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ - ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ Γ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπάγγεινο. Δπαγγειάηνο

Δπάγγεινο. Δπαγγειάηνο ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΔΝΙΚΔΤΜΔΝΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΒΔΛΣΙΣΗ ΥΩΡΟΘΔΣΗΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ Δπάγγεινο. Δπαγγειάηνο Δμεηαζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤΟ Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Αηθαηεξίλε Βαιαιάθε Δπηβιέπσλ :Νηθφιανο

Διαβάστε περισσότερα

Καγκαράκης Κωνσταντίνος

Καγκαράκης Κωνσταντίνος ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Διπλωματική Εργασία Σσεδιαζμόρ και ανάπηςξη ζςζηήμαηορ πποζαναηολιζμού δύο αξόνων θωηοβοληαικών πλαιζίων με σπήζη μικποελεγκηή. Καγκαράκης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

Α.Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ Α.Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΑΠΟΦΤΓΖ ΑΠΟΜΟΝΩΜΔΝΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Δ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ (ANTI-ISLANDING DETECTION) Δπηβιέπωλ Καζεγεηήο: θ. Σζηψιεο πχξνο πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Δμίζνπ ζεξκά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηε ζπκθνηηήηξηα κνπ Η. Μηκεγηαλλε γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηεο ζηε δηακφξθσζε ηεο εξγαζίαο.

Δμίζνπ ζεξκά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηε ζπκθνηηήηξηα κνπ Η. Μηκεγηαλλε γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηεο ζηε δηακφξθσζε ηεο εξγαζίαο. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Δ EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΥΖ & ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Ζ περίπηωζε ηες Νόηηας Δύβοηας Σειηθή εξγαζία ηνπ ζπνπδαζηή: Μαραϊδώλε Θεόδωροσ Δπηβιέπνπζα: θ. Εαρθαδούια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΨΖ. επηηξέπνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ γηα ειεθηξνπαξαγσγή κε ρξήζε αλεκνγελλεηξηψλ.

ΠΔΡΗΛΖΨΖ. επηηξέπνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ γηα ειεθηξνπαξαγσγή κε ρξήζε αλεκνγελλεηξηψλ. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 2 ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ... 4 SUMMARY... 5 Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΑΗΟΛΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ... 9 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ... 13 ΑΗΘΖΣΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ... 14 ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ... 16 ΑΝΑΛΤΖ ΚΤΚΛΟΤ ΕΧΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Οικονομική Γιασείπηζη ηων Θαλάζζιων Πόπων Ιζαβέιια Γεσξγίνπ Δπηβιέπσλ: Φνίβε Κνπληνχξε ΑΘΗΝΑ 2013 Πεπιεσόμενα Ειςαγωγή... 2 1.Η Ενεργειακή Πολιτική τησ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ»

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ» ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ» ΠΑΠΟΤΣΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Α.Μ. 2006010012 ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ:ΕΟΠΟΤΝΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΥΑΝΗΑ, ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2014 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα Πηπρηαθήο ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΜΟΝΑΓΑ ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΔΩ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΜΑΡΜΑΝΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΠΡΙΦΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

Θέκα Πηπρηαθήο ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΜΟΝΑΓΑ ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΔΩ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΜΑΡΜΑΝΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΠΡΙΦΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Α.Σ.Δ.Ι ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ INSTITUTE OF TECHNOLOGY EASTERN MACEDONIA AND THRACE ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Θέκα Πηπρηαθήο ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΗΡΑ ΥΡΗΣΟ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΜΑΤΡΙΓΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΒΑΛΑ 2009 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1.1 Γεληθά... 3 1.2 Γηαηί Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΕΖΑΚΖ ΥΡΖΣΟ Α.Δ.Μ.: 4177 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΟΤΗΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΡΜΟΓΗΟΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ: ΚΟΡΧΝΑΗΟ ΥΡΗΣΟΦΖ, ΑΥΗΛΛΑ ΥΑΡΗΗΟ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΕΖΑΚΖ ΥΡΖΣΟ Α.Δ.Μ.: 4177 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΟΤΗΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΡΜΟΓΗΟΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ: ΚΟΡΧΝΑΗΟ ΥΡΗΣΟΦΖ, ΑΥΗΛΛΑ ΥΑΡΗΗΟ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Γ/ΝΣΖ: ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΜΟΤΗΟΠΟΤΛΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΠΗΠΣΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ηα λνζνθνκεία είλαη απφ ηα πην ελεξγνβφξα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα, ιφγσ κεγέζνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ Δ.Γ. Γαζκαλάκη*, Κ.Γ. Γπούηζα, Κ.Α. Μπαλαπάρ,. Κονηογιαννίδηρ Οκάδα Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο, Ηλζηηηνχην Δξεπλψλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΩΝ Μύθοι, αξιολογήζειρ και πποοπηικέρ ζηο νέο ηοπίο ηηρ ενέπγειαρ και ηος πεπιβάλλονηορ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΩΝ Μύθοι, αξιολογήζειρ και πποοπηικέρ ζηο νέο ηοπίο ηηρ ενέπγειαρ και ηος πεπιβάλλονηορ Ηκερίδα ηοσ ΣΔΔ Κ. Μαθεδολίας «Πυρηνική Ενέργεια: Λύση για την κλιματική αλλαγή ή απειλή στο περιβάλλον;» Θεζζαιολίθε, 9 Γεθεκβρίοσ 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΩΝ Μύθοι, αξιολογήζειρ και πποοπηικέρ ζηο νέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή Δλεξγεηαθή ηξαηεγηθή ζηνλ Κιάδν ηνπ Biodiesel

Διιεληθή Δλεξγεηαθή ηξαηεγηθή ζηνλ Κιάδν ηνπ Biodiesel 1 Διιεληθή Δλεξγεηαθή ηξαηεγηθή ζηνλ Κιάδν ηνπ Biodiesel Ζ εξγαζία ππνβάιιεηαη γηα ηελ κεξηθή θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ κε ζηφρν ηελ απφθηεζε ηνπ δηπιψκαηνο Οηθνλνκηθή θαη Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή Από Σν Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ: Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ / Μ Β Α Δxecutive 2010/2011 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα