3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Ελένη Πάνου-Παπαθεοδώρου. Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Ελένη Πάνου-Παπαθεοδώρου. Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου panou2@aegean."

Transcript

1 Διδακτική των ξένων γλωσσών και συνεργατική μάθηση μέσω υπολογιστή: Mια πρόταση υλοποίησης δραστηριότητας με την αξιοποίηση εργαλείων του διαδικτύου για την ενίσχυση της ικανότητας παραγωγής γραπτού λόγου Ελένη Πάνου-Παπαθεοδώρου Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια στροφή του κλάδου της διδακτικής των ξένων γλωσσών μέσω υπολογιστή σε θέματα συνεργατικής μάθησης. Κύριο χαρακτηριστικό της νέας προσέγγισης αποτελεί η μετατόπιση του ερευνητικού ενδιαφέροντος από την κατάκτηση των γλωσσικών δεξιοτήτων στις διαδικασίες που τις προκαλούν. Ο στόχος της παρούσας εισήγησης είναι να διερευνήσει μέσα από μια πρόταση διδακτικής παρέμβασης εάν ενισχύεται η συνεργατική μάθηση και η εκμάθηση της ξένης γλώσσας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την ικανότητα παραγωγής γραπτού λόγου από τους μαθητές, με την ένταξη συνεργατικών δραστηριοτήτων με χρήση πολυμεσικών εργαλείων, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα κριτήρια σχεδιασμού της διδακτικής παρέμβασης, το θεωρητικό πλαίσιο της σύγχρονης γλωσσοδιδακτικής καθώς και το μεθοδολογικό πλαίσιο σχεδιασμού των παιδαγωγικών σεναρίων συνεργασίας. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: γλωσσοδιδακτική, συνεργατική μάθηση, γαλλική γλώσσα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών η απόκτηση της ικανότητας επικοινωνίας αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους των μαθημάτων. Όποια κι αν είναι η διδασκόμενη γλώσσα, μεγάλο μέρος των προβλεπόμενων από το ΑΠΣ μαθησιακών στόχων αφορά στην επικοινωνία. Στο πλαίσιο της συνεργατικής μάθησης μέσω Η/Υ η επικοινωνία μέσω διαδικτύου καθιστά εφικτή τη δυνατότητα να λειτουργήσει η ξένη γλώσσα με την αυθεντική της υπόσταση, ως πραγματικό εργαλείο επικοινωνίας. Από την άποψη αυτή η επικοινωνία είναι πολύτιμη τόσο για τους μαθητές όσο και για τους διδάσκοντες που δεν έχουν ίσως τις δυνατότητες για να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με την εξέλιξη της γλώσσας που διδάσκουν. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Σύμφωνα με τη Σκούρτου (1999), οι δυνατότητες παιδαγωγικών εφαρμογών του διαδικτύου που παρουσιάζονται στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών είναι οι εξής: Δυνατότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων [58]

2 Δυνατότητα συμμετοχής σε ομάδα συζήτησης σε πραγματικό χρόνο Δυνατότητα δημιουργίας ειδικής ιστοσελίδας και δημοσίευσης σε αυτή Δυνατότητα από κοινού εργασίας με μαθητές σε άλλη τάξη Συνεργατικές δραστηριότητες: αυτό το είδος δραστηριότητας απαιτεί την ταυτόχρονη επικοινωνία καθώς και την ταυτόχρονη εργασία μέσω διαδικτύου. Γίνεται δυνατή με αλληλεπιδράσεις σε πραγματικό χρόνο, μέσω ειδικά σχεδιασμένων συνεργατικών λογισμικών και μέσω ειδικών εργαλείων για ομαδικές συζητήσεις. Με αυτή τη μορφή δραστηριοτήτων οι μαθητές εργάζονται πάνω στα ειδικά θέματα μελέτης ενώ επιπρόσθετα μαθαίνουν πώς να συνεργάζονται. Ωστόσο η έννοια της συνεργατικής μάθησης δεν μπορεί να γίνει πρακτική στο διαδίκτυο, αν δεν είναι δυνατό να γίνει πρακτική στο περιβάλλον της τυπικής σχολικής τάξης. Τα προγράμματα σε περιβάλλον διαδικτύου θα έχουν βιωσιμότητα αν βρίσκονται σε μια διαλογική σχέση με το γενικότερο πρόγραμμα της τάξης. Παρόλο που οι μαθητές γνωρίζουν αρκετές πληροφορίες για την ξένη γλώσσα που μελετούν, δεν μπορούν τις περισσότερες φορές να τις χρησιμοποιήσουν με φυσικό τρόπο, καθώς οι γνώσεις που έχουν αποκτήσει στηρίζονται σε επικοινωνιακά σχήματα μέσα στη σχολική τάξη κι όχι σε εμπειρίες αυθεντικών καταστάσεων επικοινωνίας. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Η προτεινόμενη διδακτική παρέμβαση αναπτύσσεται γύρω από τους ακόλουθους άξονες : Διδακτική μεθοδολογία Σχεδιασμός συνεργατικών δραστηριοτήτων Αξιοποίηση πολυμεσικών εργαλείων Επισημαίνουμε ορισμένα σημεία που θα καθοδηγήσουν σε ένα βαθμό το σχεδιασμό της διδακτικής μας παρέμβασης. Είναι σημαντικό να υπάρχει σαφής σχεδιασμός (scripting) των συνεργατικών δραστηριότητων που θα προτείνουμε στο πλαίσιο της παρέμβασης μας: να περιγραφούν με σαφήνεια οι ρόλοι των μαθητών-μελών ομάδων, η διάρκεια υλοποίησης των δραστηριοτήτων, οι μεταβλητές που εξετάζονται σε κάθε περίπτωση και οι μαθησιακοί στόχοι στους οποίους αποσκοπούμε: Είναι σκόπιμο να δοθεί έμφαση και στην ανάλυση και λεπτομερή αποτύπωση των αλληλεπιδράσεων που θα σημειωθούν, τόσο μεταξύ των μαθητών, όσο και σε σχέση με το μαθησιακό υλικό: περιγραφή των δεικτών ανάλυσης αλληλεπίδρασης, των εργαλείων ανάλυσης που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και αξιολόγηση των δεδομένων που θα προκύψουν. Ιδιαίτερη σημασία θα αποδοθεί και στο προφίλ των εκπαιδευομένων κατά τον σχεδιασμό των συνεργατικών δραστηριοτήτων: γνωστικό επίπεδο, κίνητρα μάθησης, βαθμός εξοικείωσης με τα προτεινόμενα εργαλεία του διαδικτύου, ψυχολογικόσυναισθηματικό κλίμα μεταξύ των συνεργαζόμενων ομάδων. Διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης της συνεργατικής μάθησης με εργαλεία του διαδικτύου στην ξενόγλωσση τάξη, ως μιας πάγιας και αποτελεσματικής στρατηγικής μάθησης και όχι ως απλού μέσου εμπλουτισμού της μαθησιακής διαδικασίας. Στο πλαίσιο αυτό επεξεργαστήκαμε μια σειρά από συνεργατικές δραστηριότητες με χρήση διαφόρων πολυμεσικών εργαλείων, στηριζόμενοι στη μέθοδο διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας για τη Α' Γυμνασίου Action.fr-gr 1. Ο στόχος μας είναι να εντάξουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας [59]

3 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» συνεργατικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τους μαθησιακούς στόχους των διδακτικών ενοτήτων που επιλέχθηκαν και τις υπάρχουσες γνώσεις των μαθητών, προς ενίσχυση της παραγωγής γραπτού λόγου από τους μαθητές, γεγονός που αποτελεί και τη βασική στόχευση της ερευνητικής-διδακτικής μας παρέμβασης. Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται τρια διαφορετικά σενάρια διδασκαλίας για να υλοποιηθούν σε διάστημα δύο μηνών, παράλληλα με το καθημερινό πρόγραμμα διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας που παρακολουθούν οι μαθητές. Η μέθοδος διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας στην Α Γυμνασίου Action.fr-gr 1 αποτελείται από οκτώ διδακτικές ενότητες με την εξής θεματολογία : o Ενότητα 0. Je me rappelle o Ενότητα 1. On se fait des amis! o Ενότητα 2. Voilà ma famille! o Ενότητα 3. Mes loisirs préférés! o Ενότητα 4. A table! o Ενότητα 5. En route! o Ενότητα 6. Vive le Carnaval «Scène 1» o Ενότητα 7. C est l heure de la récré! Οι γενικοί σκοποί της μεθόδου συνιστούν στην απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων για την υλοποίηση βασικών επικοινωνιακών πράξεων στη γαλλική γλώσσα. Η παρούσα μέθοδος διδασκαλίας σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις αρχές του Κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues), επιπέδου A1, καθώς και με τις μαθησιακές ανάγκες των ελλήνων μαθητών της Α Γυμνασίου. Επιπλέον έγινε προσπάθεια να ενσωματωθούν οι βασικές αρχές της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής προσέγγισης, όπως τις παρουσιάσαμε συνοπτικά στην προηγούμενη ενότητα. Στο πλαίσιο αυτό η στόχευση της μεθόδου εστιάζεται σε τρεις τύπους διδακτικών-μαθησιακών στόχων : Γλωσσικοί, κοινωνιογλωσσικοί και επικοινωνιακοί, ώστε οι μαθητές να μπορούν να επικοινωνούν σε πραγματικές καταστάσεις της καθημερινής ζωής Πολιτισμικοί, διαπολιτισμικοί και ανθρωπιστικοί ώστε να ενθαρρύνεται η αμοιβαία κατανόηση ανάμεσα σε διαφορετικούς λαούς-πολιτισμούς Διαμορφωτικοί, με σκοπό την ολόπλευρη διαμόρφωση της προσωπικότητας του μαθητή Σε ότι αφορά στη χρήση των ΤΠΕ στην τάξη της ξένης γλώσσας αυτή εστιάζεται περισσότερο στην αξιοποίηση διαφόρων ιστοσελίδων ως μέσο εμπλουτισμού του μαθήματος. Η υλοποίηση δραστηριοτήτων και projects με χρήση των ΤΠΕ εναπόκειται στην πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού, σε συνάρτηση με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε τρια διαφορετικά σενάρια διδασκαλίας τα οποία στηρίζονται στις εξής θεματικές ενότητες : Unité 4-A table! Unité 5-En route Unité 6-Vive le Carnaval! Οι παραπάνω θεματικές ενότητες θεωρούμε ότι διαπραγματεύονται θέματα που άπτονται άμεσα των ενδιαφερόντων των εφήβων, όπως οι διακοπές, οι διατροφικές τους συνήθειες, οι παραδοσιακές γιορτές της χώρας τους και οι ενδυματολογικές τους προτιμήσεις. Οι δραστηριότητες που προτείνουμε στο πλαίσιο αυτών των ενοτήτων ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών, την αλληλεπίδραση και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων μέσω της αξιοποίησης διαφορετικών πολυμεσικών [60]

4 εργαλείων όπως προσφέρονται από την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης open e-class, αλλά και την εξερεύνηση σχετικών ιστοσελίδων. Επιπλέον επιτρέπουν την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων στους μαθητές, όπως τη δεξιότητα της συνεργατικής μάθησης, της οικοδόμησης γνώσης μέσα από την καθοδηγούμενη ιστοεξερεύνηση αλλά και του χειρισμού λογισμικών και εργαλείων ώστε να επιτύχουν τους μαθησιακούς στόχους των προτεινόμενων δραστηριοτήτων. Κατά τη διαδικασία επεξεργασίας των προτεινόμενων συνεργατικών δραστηριοτήτων λάβαμε υπόψη μας τα ακόλουθα κριτήρια : Την αξιοποίηση βασικών αρχών των σύγχρονων θεωριών μάθησης Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης που υποστηρίζουν ότι οι μαθητές μπορούν να μάθουν συνεργατικά είναι η Κοινωνιο-πολιτισμική θεωρία του Vygotsky, η θεωρία της Εγκαθιδρυμένης Μάθησης, η θεωρία του Κατανεμημένου Γιγνώσκειν και η θεωρία της Δραστηριότητας. Οι παραπάνω θεωρίες παρουσιάζονται αναλυτικά στο θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας έρευνας. Ωστόσο είναι σημαντικό να εστιάσουμε σε κάποιες βασικές αρχές αυτών των θεωριών, οι οποίες και αποτέλεσαν το θεωρητικό πλαίσιο σχεδιασμού των συνεργατικών δραστηριοτήτων. Οι συγκεκριμένες αρχές αποδίδουν ιδιαίτερη έμφαση: Στη Συνεργατική Μάθηση Στην κοινωνική διάσταση οικοδόμησης της γνώσης Στο ρόλο της γλώσσας και του λόγου Στη χρήση κατάλληλων μέσων και εργαλείων Την αξιοποίηση των τεχνολογιών του διαδικτύου Αναφέραμε ήδη ότι οι συνεργατικές διαδικασίες πλέον καθίστανται εφικτές μέσω δικτυακών περιβαλλόντων συνεργατικής μάθησης που αφορούν την κατανεμημένη και από απόσταση μάθηση (Anderson & Jackson, 2000). Τα σύγχρονα εργαλεία υποστηρίζουν την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ομάδας. Τα ασύγχρονα υποστηρίζουν τη συνεισφορά στην ομάδα με ξεχωριστή ατομική εργασία, όπως για παράδειγμα το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Σύμφωνα με τη Δημητρακοπούλου (2002) οι δυνατότητες παιδαγωγικών εφαρμογών του διαδικτύου που παρουσιάζονται στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών είναι οι εξής : Δυνατότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων Δυνατότητα συμμετοχής σε ομάδα συζήτησης Δυνατότητα δημιουργίας ειδικής ιστοσελίδας και δημοσίευσης σε αυτή Δυνατότητα από κοινού εργασίας με μαθητές σε άλλη τάξη Συνεργατικές δραστηριότητες : αυτό το είδος δραστηριότητας απαιτεί την ταυτόχρονη επικοινωνία καθώς και την ταυτόχρονη εργασία μέσω διαδικτύου. Γίνεται δυνατή με αλληλεπιδράσεις σε πραγματικό χρόνο, μέσω ειδικά σχεδιασμένων συνεργατικών λογισμικών και μέσω ειδικών εργαλείων για ομαδικές συζητήσεις. Με αυτή τη μορφή δραστηριοτήτων οι μαθητές εργάζονται πάνω στα ειδικά θέματα μελέτης ενώ επιπρόσθετα μαθαίνουν πώς να συνεργάζονται. Στα σενάρια διδασκαλίας που προτείνουμε γίνεται προσπάθεια να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες παιδαγωγικών εφαρμογών του διαδικτύου. Την ενίσχυση της συνεργατικής μάθησης Η ανάπτυξη της ικανότητας συνεργασίας μεταξύ των μαθητών αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο. Παράλληλα προτείνεται και η αξιοποίηση αυθεντικού παιδαγωγικού υλικού και των εφαρμογών του διαδικτύου, ως μέσα [61]

5 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» εμπλουτισμού της υπάρχουσας μεθόδου διδασκαλίας. Οι συνεργατικές δραστηριότητες που προτείνονται σχεδιάστηκαν με σκοπό να αξιοποιήσουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις παραπάνω κατευθύνσεις του ΑΠΣ και παράλληλα να εναρμονιστούν με τις βασικές αρχές της μαθητοκεντρικής, διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης. Το επίπεδο γνώσεων των μαθητών στη γαλλική γλώσσα Σύμφωνα με την περιγραφή των γενικών στόχων της μεθόδου διδασκαλίας που χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο, αναμένεται από τους μαθητές να αναπτύξουν τις δεξιότητες εκείνες και να κατακτήσουν τις γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να επικοινωνούν στην ξένη γλώσσα και να εκφράζουν τις απόψεις τους για θέματα που αφορούν στην καθημερινότητά τους. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues-CECRL), ένας μαθητής ξένης γλώσσας επιπέδου A1 που ανταποκρίνεται στη μεθόδου διδασκαλίας για την Α Γυμνασίου Action.fr-gr 1 μπορεί να επικοινωνήσει και να ανταλλάξει πληροφορίες για απλά θέματα της καθημερινότητάς του. Οι συνεργατικές δραστηριότητες που προτείνονται έγινε προσπάθεια να αξιοποιήσουν τις πρότερες γνώσεις των μαθητών στη γαλλική γλώσσα, αλλά και να εστιάζουν προς τα θέματα ενδιαφέροντος των εφήβων. ΚΡΙΤΗΡΙΑ Βασικές αρχές σύγχρονων θεωριών μάθησης Τεχνολογίες του διαδικτύου Συνεργατική Μάθηση Γνωστικό επίπεδο μαθητών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Συνεργατική Μάθηση Κοινωνική διάσταση οικοδόμησης της γνώσης Ρόλος γλώσσας και λόγου Χρήση μέσων και εργαλείων Επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων Συμμετοχή σε ομάδες συζήτησης Δημιουργία ιστοσελίδας και δημοσίευσης σε αυτή Συνεργατικές δραστηριότητες Χρήση αυθεντικού υλικού Χρήση εφαρμογών του διαδικτύου Μαθητοκεντρική, διερευνητική και συνεργατική μάθηση Βασικό επίπεδο γνώσεων A1 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες Συνοπτικός πίνακας κριτηρίων σχεδιασμού προτεινόμενων συνεργατικών δραστηριοτήτων (Παπαθεοδώρου, 2012) Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα σενάρια συνεργασίας έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνουν τη μάθηση με υποστήριξη Η/Υ, σε ότι αφορά τη διαδικασία απόκτησης γνώσης, καθώς διευκολύνουν υψηλού επιπέδου διαδικασίες συνεργασίας μέσα από το διαμοιρασμό ρόλων και δραστηριοτήτων σε μικρές ομάδες (Kollar, Fischer & Hesse, 2006). Χρησιμοποιώντας σενάρια συνεργασίας οι ίδιοι οι μαθητές αυτορυθμίζουν τη χρήση τους, καθώς σύμφωνα με τον Vygotsky οι δράσεις των ρόλων και οι λεκτικές εκφράσεις μπορούν [62]

6 να μετασχηματιστούν σε εσωτερικό λόγο, ώστε οι μαθητές να μπορέσουν να εφαρμόσουν την αποκτηθείσα γνώση σε παρόμοιες καταστάσεις (Rogoff, 1999). Τα συνθετικά στοιχεία ενός σεναρίου συνεργασίας είναι οι μαθησιακοί στόχοι, οι τύποι δραστηριοτήτων, η αλληλουχία δραστηριοτήτων, η κατανομή των ρόλων και η μορφή απόδοσής τους. Γενικοί στόχοι των σεναρίων είναι η παροχή υποστήριξης και συντονισμού, καθώς και η εισαγωγή μαθησιακών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την απόκτηση ατομικής γνώσης και μεταγνώσης. Τα σενάρια παρέχουν στους μαθητές υποστήριξη αναφορικά με την απόκτηση γνώσεων σχετικών με το μαθησιακό περιεχόμενο και με τις διαδικασίες αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα συνεργαζόμενα μέλη. Τα σενάρια που δομούν τις διαδικασίες αλληλεπίδρασης στη συνεργατική μάθηση διαμορφώνουν συγκεκριμένους ρόλους και αντίστοιχες δραστηριότητες προς τα συνεργαζόμενα μέλη και ονομάζονται σενάρια συνεργασίας (Dillenbourg,2002). Σύμφωνα με τους Kollar, Fischer & Hesse (2006) ένας ορισμός των σεναρίων συνεργασίας θα τα περιέγραφε ως διδακτικά μέσα που προσφέρουν στα συνεργαζόμενα μέλη οδηγίες για αλληλεπίδραση βασισμένες σε δραστηριότητες με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους. Αυτοί οι στόχοι επιτυγχάνονται με την εισαγωγή διαφορετικών τύπων δραστηριοτήτων, οι οποίες συνδέονται έμμεσα ή άμεσα με ρόλους συνεργασίας. Το παιδαγωγικό πλαίσιο υποδομής, απαραίτητο κατά το σχεδιασμό μαθησιακών δραστηριοτήτων σε περιβάλλον υποστηριζόμενο από Η/Υ, περιλαμβάνει τέσσερις κύριες συνθήκες: τεχνικές, κοινωνικές, επιστημικές και γνωστικές οι οποίες ορίζονται ως εξής : Τεχνικές συνθήκες : είδος τεχνολογιών και πολυμεσικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται, επιλογή και καταλληλότητα εργαλείων σύμφωνα με τις προτεινόμενες δραστηριότητες Κοινωνικές συνθήκες : πώς οργανώνεται και υποστηρίζεται η συνεργασία, πώς οργανώνεται η συνεργασία και οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μαθητών Επιστημικές συνθήκες : πότε, πώς και από ποιους παράγεται γνώση, ποια είναι η φύση των πηγών πληροφόρησης που χρησιμοποιούνται, ποιος είναι ο ρόλος των συμμετεχόντων στην επεξεργασία της γνώσης Γνωστικές συνθήκες : πώς υποστηρίζονται γνωστικά οι μαθησιακές δραστηριότητες και οι ικανότητες που επιδιώκουμε να αναπτύξουν και να βελτιώσουν οι μαθητές Στο πλαίσιο μάθησης οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία συνεργατικής παραγωγής γνώσης από τους μαθητές είναι το οργανωτικό πλαίσιο, τα κίνητρα μάθησης, οι μαθησιακές δραστηριότητες, οι προηγούμενες γνώσεις των μαθητών και τα σενάρια συνεργασίας (Weinberger, 2003 :25). Ό ρόλος που έχουν τα κίνητρα μάθησης ως παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθησης της ξένης γλώσσας είναι εξαιρετικά σημαντικός. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες (Dornyei, 2010), οι βασικές προϋποθέσεις ενεργοποίησης των κινήτρων των μαθητών συνιστούν στο γεγονός ότι οι μαθητές πρέπει να έχουν την αίσθηση ότι : 1. Ελέγχουν τη μαθησιακή διαδικασία και είναι συνυπεύθυνοι για τα αποτελέσματα που απορρέουν από αυτή. 2. Μπορούν να καταφέρουν τους στόχους που έχουν τεθεί. 3. Λειτουργούν μέσα σε μια συνεργατική, φιλική και καλά οργανωμένη ομάδα. Ο ρόλος των σεναρίων συνεργασίας είναι καθοριστικός στη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης, καθώς προσδιορίζουν μια δομή αλληλουχίας και [63]

7 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» αποδίδουν ρόλους και δραστηριότητες στους μαθητές. Επιπλέον τα σενάρια συνεργασίας διασφαλίζουν ότι οι μαθητές εμπλέκονται εξίσου στις διαδικασίες δόμησης κοινών αντιλήψεων και προσεγγίζουν τα προς επίλυση προβλήματα από διαφορετικές οπτικές. Αυτό επιτυγχάνεται ιδιαίτερα στα σενάρια συνεργασίας όπου οι μαθητές εναλλάσσουν ρόλους (Palinscar & Brown, 1984). ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Μια πρώτη ταξινόμηση των μορφών αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας θα όριζε τη χρήση τους ως μέσο : Αναζήτησης της γνώσης και της πληροφορίας Εμπλουτισμού της διδασκαλίας Επικοινωνίας και συνεργασίας των εμπλεκόμενων στη μαθησιακή διαδικασία Προσωπικής, επιστημονικής και επαγγελματικής έκφρασης Με την ένταξη των παραπάνω τρόπων εκμάθησης της ξένης γλώσσας και τη χρήση των νέων εργαλείων ο μαθητής έρχεται σε επαφή με την αυθεντική χρήση της γλώσσας-στόχου και παράλληλα βρίσκει «νόημα» στη μαθησιακή δραστηριότητα που καλείται να κάνει. Δρα αυτόνομα και αποτελεσματικότερα ως πρωταγωνιστής της διδακτικής πράξης (Βοσνιάδου, 2006 :56) και αντιλαμβάνεται την καθοριστική του συμμετοχή στην οικοδόμηση της γνώσης και στη συνδιαμόρφωση των περιεχομένων μάθησης, καθώς με τη βοήθεια των ΤΠΕ έχει τη δυνατότητα : Να ανακαλύπτει τι δεν έχει κατανοήσει καλά Να κατανοεί πότε κάνει λάθος Να κρίνει τι είναι σημαντικό στο υλικό που έχει μελετήσει Να ενθαρρύνεται για ενεργό συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία Το διαδίκτυο παρέχει στους χρήστες μια σειρά από επικοινωνιακά μέσα που διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες, ανάλογα με το αν απαιτούν την ταυτόχρονη διαθεσιμότητα ή όχι όλων των μελών σε σύγχρονα ή ασύγχρονα. Σύμφωνα με αυτό το διαχωρισμό στον άξονα του χρόνου επιλέξαμε να εντάξουμε στις προτεινόμενες συνεργατικές δραστηριότητες τα ακόλουθα μέσα : Σύχρονη επικοινωνία : συζήτηση με γραπτό λόγο (chat) Ασύγχρονη επικοινωνία : ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ), ασύγχρονες συζητήσεις (forum) Τα παραπάνω συστήματα επικοινωνίας επιτρέπουν τη συνεργασία των μαθητών και πέρα από τα στενά όρια της σχολικής αίθουσας ή του σχολικού ωραρίου. Ιδιαίτερο ρόλο ωστόσο στις δραστηριότητες που προτείνουμε διαδραματίζουν και τα συστήματα συνεργατικής μάθησης και συγκεκριμένα ένα διαδεδομένο λογισμικό υποστήριξης ομάδων εργασίας, τα google docs (https://docs-google.com). Σύμφωνα με τον Φεσάκη (2009 :185), τα συστήματα αυτά αξιοποιούν το διαδίκτυο με βάση τις αρχές της κοινωνικοπολιτισμικής προσέγγισης της μάθησης η οποία συνάδει με τη φύση του διαδικτύου ως μέσο. ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Σύμφωνα με τα κριτήρια σχεδιασμού δραστηριοτήτων καθώς και το θεωρητικό πλαίσιο που περιγράψαμε και αφορά στα σενάρια συνεργασίας, παρουσιάζουμε στη συνέχεια έναν αναλυτικό πίνακα της προτεινόμενης συνεργατικής δραστηριότητας, όπου περιγράφονται οι εργασίες, η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια, τα απαιτούμενα εργαλεία υλοποίησης και οι προσδοκώμενοι μαθησιακοί στόχοι. [64]

8 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ-ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος-θέμα σεναρίου Γνωρίζω γαλλόφωνες περιοχές Γνωστικό αντικείμενο : Γαλλικά Α Γυμνασίου Σύνδεση με ενότητα σχολικού εγχειριδίου : Unité 6-Vive le Carnaval Σκοπός & στόχοι του σεναρίου Γενικός σκοπός Να είναι ικανός ο μαθητής να δίνει πληροφορίες και να προτείνει χρησιμοποιώντας απλές εκφράσεις διαφορετικούς τόπους-προτάσεις διακοπών. Ειδικοί στόχοι 1. Γενικές γνώσεις, δεξιότητες Α. Να αναπτύξει δεξιότητες συνεργατικής μάθησης Β. Να οικοδομήσει τη γνώση με τρόπο διερευνητικό μέσω της αναζήτησης στο διαδίκτυο Γ. Να γνωρίσει διαφορετικές γαλλόφωνες περιοχές 2. Γλωσσικές-επικοινωνιακές δεξιότητες Α. Να αναζητά και να απομονώνει πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες γαλλόφωνες περιοχές που έχει επιλέξει να παρουσιάσει Β. Να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες και να κάνει προτάσεις διακοπών Γ. Να περιγράφει τοπία και πόλεις Δ. Να κατέχει τις γλωσσικές δομές για να πραγματοποιεί αυτές τις επικοινωνιακές πράξεις όπως : i. Λεξιλόγιο σχετικό με τις οδηγίες κατευθύνσεις προς ένα τόπο: les indications routières ii. Εκφράσεις που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε ένα τόπο : il y a beaucoup de soleil, il y a d immenses plages Iii. Γραμματικές δομές όπως : aller à, verbes du 3 ème groupe Αξιοποίηση πολυμεσικών εργαλείων και λογισμικών Εργαλεία δημιουργίας παρουσίασης και εικόνων της Google: https://docs.google.com Ιστοσελίδες διαδικτύου για αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με διάφορα μέρη της Ελλάδας Μέθοδος εργασίας Εργασία σε ομάδες Κατευθυνόμενη ιστοεξερεύνηση ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ-ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Εκτιμώμενη χρονική διάρκεια : 2 διδακτικές ώρες των 45 λεπτών 1 η δραστηριότητα- εξοικείωση με τα εργαλεία της Google Οι μαθητές, υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Google https://docs.google.com προκειμένου να εξοικειωθούν με τις λειτουργίες των εργαλείων που θα χρησιμοποιήσουν για να πραγματοποιήσουν την προτεινόμενη συνεργατική δραστηριότητα και συγκεκριμένα τις λειτουργίες images και documents. Διάρκεια : λεπτά 2 η δραστηριότητα- καθοδηγούμενη ιστοεξερεύνηση [65]

9 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Οι μαθητές μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα ώστε να αντλήσουν πληροφορίες για διάφορους τουριστικούς προορισμούς της χώρας μας και να επιλέξουν τις τρεις τοποθεσίες που θα παρουσιάσουν στο πλαίσιο της συνεργατικής δραστηριότητας. Διάρκεια : λεπτά 3 η δραστηριότητα- συνεργασία σε ομάδες Οι μαθητές, αφού έχουν χωριστεί σε ομάδες 3-4 ατόμων, καλούνται να δημιουργήσουν στον ιστοχώρο των google docs έναν συνοπτικό τουριστικό οδηγό, όπου θα παρουσιάζουν τρεις διαφορετικές προτάσεις διακοπών στην Ελλάδα, με κείμενα στα γαλλικά τα οποία θα συνοδεύονται και από σχετικές φωτογραφίες. Ο οδηγός θα είναι σε μορφή παρουσίασης, στην οποία οι μαθητές θα εισάγουν και φωτογραφίες από τα μέρη που θα έχουν επιλέξει. Διάρκεια : 45 λεπτά 4 η δραστηριότητα- ετεροαξιολόγηση Οι μαθητές, αφού έχουν ολοκληρώσει τις δημιουργίες τους, μπορούν να πλοηγηθούν στους τουριστικούς οδηγούς που έχει φτιάξει κάθε ομάδα και να γράψουν στα γαλλικά σύντομα σχόλια, χρησιμοποιώντας τις εκφράσεις που διδάχθηκαν στη συγκεκριμένη ενότητα του σχολικού βιβλίου για να διατυπώνουν συναισθήματα και απόψεις, ώστε να αναδείξουν τον καλύτερο. Επιπλέον δεδομένα για τη διαδικασία ετεροαξιολόγησης των δραστηριοτήτων των μαθητών μπορούμε να συλλέξουμε και από το εργαλείο «Περιοχή συζητήσεων-forum» που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι διαφορετικές ομάδες μέσα στην πλατφόρμα Open e-class. Διάρκεια : λεπτά Συνεργατική δραστηριότητα κατασκευής τουριστικού οδηγού Τα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης της ακόλουθης συνεργατικής δραστηριότητας περιλαμβάνουν τις εξής φάσεις : Οργάνωση της δραστηριότητας : διερεύνηση παρόμοιων εντύπων (τουριστικών οδηγών) και εξοικείωση με τον τρόπο γραφής και παρουσίασης των θεμάτων Συζήτηση σε επίπεδο ομάδας για την επιλογή προορισμών που θα προτείνουν καθώς και των φωτογραφιών που θα συνοδεύσουν τα κείμενα Σύνταξη κειμένων : συζητήσεις ανάμεσα στα μέλη κάθε ομάδας καθώς και συζητήσεις ανατροφοδότησης μεταξύ των διαφορετικών ομάδων Επιλογή, εισαγωγή και επεξεργασία φωτογραφιών κειμένων Aυτoαξιολόγηση της διαδικασίας : συζήτηση και αξιολόγηση σχετικά με το τελικό προϊόν δουλειάς των ομάδων Το τελικό προϊόν καθώς και τα μετρήσιμα στοιχεία που θα προκύψουν από την υλοποίηση της παραπάνω δραστηριότητας θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τις εξής μεταβλητές : ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ Περιεχόμενο Ορθότητα πληροφοριών και σαφήνεια κειμένων παρουσίασης Οργάνωση Οργάνωση κειμένων και εικόνων σε μια δομημένη παρουσίαση Εμφάνιση Εμφάνιση κειμένων και εικόνων, συνολικό αποτέλεσμα παρουσίασης Μορφοσυντακτική δομή Γραμματική και λεξιλογική δομή της γλώσσας των κειμένων [66]

10 Συνεργατική δραστηριότητα εκμάθησης θεματικού λεξιλογίου «les vêtements» Δημιουργία ηλεκτρονικού θεματικού γλωσσαρίου : οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες για να κατασκευάσουν ένα ηλεκτρονικό γλωσσάρι που αφορά στο νέο λεξιλόγιο που διδάσκονται σε αυτή την ενότητα και σχετίζεται με τα ρούχα. Ανά δύο η κάθε ομάδα αναλαμβάνει να συγκεντρώσει τις λέξεις και να δώσει τους κατάλληλους ορισμούς για τα ρούχα των αγοριών και των κοριτσιών αντίστοιχα. Η συνεργατική δημιουργία γλωσσαρίου μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της αυτορύθμισης των μαθητών, αλλά και στη βαθύτερη κατανόηση της διαδικασίας μάθησης και του μαθησιακού περιεχομένου. Όταν οι μαθητές είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία ορισμού λέξεων, εμπλέκονται πιο ενεργά στη διαδικασία μάθησης. Η πλατφόρμα open e-class προσφέρει στους μαθητές το εργαλείο «Γλωσσάριο» για να μπορέσουν να υλοποιήσουν την παραπάνω δραστηριότητα. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κατά τον σχεδιασμό των συνεργατικών δραστηριοτήτων σκοπός μας ήταν να εντάξουμε στα διδακτικά σενάρια πολυμεσικά εργαλεία που να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις : Να απαιτούν σχετικά χαμηλό βαθμό εξοικείωσης των μαθητών με τις τεχνολογίες των πληροφοριών και της επικοινωνίας Να παρέχουν τη δυνατότητα επαφής με φυσικούς ομιλητές της ξένης γλώσσας Να ενισχύουν τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών, τόσο σύγχρονα όσο και ασύγχρονα Στο πλαίσιο αυτό επιλέξαμε εργαλεία όπως το chat, το , το forum, διάφορες ιστοσελίδες του διαδικτύου από όπου οι μαθητές μπορούν να αντλήσουν χρήσιμες πληροφορίες και να έρθουν σε επαφή με φυσικούς ομιλητές της γαλλικής γλώσσας, αλλά και προγράμματα όπως τα έγγραφα της Google που θα τους βοηθήσουν να πραγματοποιήσουν τις δραστηριότητες. Επιπλέον τους προσφέρουν τη δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας και εκτός σχολικού ωραρίου, καθώς μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις και πληροφορίες και να παρακολουθούν από κοινού την εξέλιξη της υλοποίησης των συνεργατικών δραστηριοτήτων. Στόχος μας είναι να εξετάσουμε εάν ως αποτέλεσμα της προτεινόμενης διδακτικής παρέμβασης θα προκύψουν αξιοποιήσιμα δεδομένα που θα συμβάλουν στον επαναπροσδιορισμό του μεθοδολογικού πλαισίου διδασκαλίας των ξένων γλωσσών με την αξιοποίηση των ΤΠΕ. ΑΝAΦΟΡΕΣ Βοσνιάδου Σ. (2006). Παιδιά, Σχολεία και Υπολογιστές:προοπτικές, προβληματικά και προτάσεις για την αποτελεσματικότερη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, Αθήνα:Gutenberg. Δημητρακοπούλου Α. (2002). Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο Internet:Για μια ουσιαστικότερη μαθησιακή αξιοποίηση. Τετράδια Εργασίας Ρόδου: Διγλωσσία και Μάθηση στο Διαδίκτυο,Έκδοση Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σκούρτου Ε.(1999). Διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας σε περιβάλλον διαδικτύου, ζητήματα γλώσσας και μάθησης, Τετράδια Εργασίας Ρόδου, Διγλωσσία και Μάθηση στο Διαδίκτυο, Έκδοση Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Φεσάκης Γ.(2009). Η Τεχνολογική Διάσταση στον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό, στο Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Επιστημών της [67]

11 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ατραπός. Anderson M.& Jackson D. (2002). Computer systems for distributed and distance learning. Journal of Computer Assisted Learning,16, Dillenbourg P.(2002). Over-scripting CSCL:The risks of blending collaborative learning with instructional design. In P.A.Kirschner(Ed.). Three worlds of CSCL.Can we support CSCL,61-91.Heerlen, Open Universiteit Nederland Palinscar A.S.& Brown A.L.(1984). Reciprocal teaching of comprehension fostering and monitoring activities. Cognition and Instruction,I, Rogoff B.(1999).Apprenticeship in thinking: cognitive development in social context. New York: Oxford University Press Weinberger A.(2003). Scripts for CSCL effects of social and epistemic cooperative scripts on collaborative knowledge construction.ludwig-maximilian Universtiy, Munich. Available at [68]

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας. Όραμα και στόχοι του τμήματος 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Τι είναι μάθηση; Συμπεριφορισμός: Aλλαγή συμπεριφοράς Γνωστική ψυχολογία: Aλλαγή νοητικών δομών Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Πρακτική Άσκηση. Ενότητα 1: Εισαγωγικά

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Πρακτική Άσκηση. Ενότητα 1: Εισαγωγικά Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πρακτική Άσκηση Ενότητα 1: Εισαγωγικά Αν. Καθηγήτρια: Σοφία Αυγητίδου E-mail: saugitidoy@uowm.gr Μέντορες: Βάσω Αλεξίου, Λίζα Θεοδωρίδου, Αγάπη Κοσκοσίδου Παιδαγωγικό Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1283 Αξιοποίηση Διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων Σ. Παπαδημητρίου Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, ΥΠΔΒΜΘ, sofipapadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Άλιμος, 2015 Η Μέθοδος CLIL Ολιστική Εκμάθηση Περιεχομένου και Ξένης Γλώσσας EMILE: L Enseignement d une Matière par

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Κέντρο και άξονας αυτών των μεθόδων διδασκαλίας είναι ο δάσκαλος. Αυτός είναι η αυθεντία μέσα στην τάξη που καθοδηγεί και προσφέρει. Γι αυτό οι μέθοδοι αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΙΑΜΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ»

«ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΙΑΜΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ» «ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΙΑΜΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ» A.XAΤΖΗΔΑΚH & IΩ.ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ aspahatz@edc.uoc.gr, ispantid@edc.uoc.gr «Ελληνόγλωσση Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση Σταµάτης ηµοσθένης Τµήµα Πληροφορικής Α.ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΠΣ ΕΠΕΑΕΚ Πολλαπλές

Διαβάστε περισσότερα

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Ι. Εισαγωγή Το σενάριο είναι κατά βάση ένα σχέδιο μαθήματος, αυτό που πάντα έχει στο μυαλό του ο εκπαιδευτικός πριν μπει στην τάξη να διδάξει.

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης effectiveassessmentmw1.wordpress.com Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ενηλικιότητα Δεν προσδιορίζεται με βάση την ηλικία. Ο ίδιος αναγνωρίζει τον εαυτό του

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α)

Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α) Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α) Ποιους καλούμαι να διδάξω και ποιες παραδοχές θα πρέπει να λάβω υπόψη σε σχέση με αυτό; ποιες οι ομάδες-στόχοι ως προς την προέλευση και τα επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΚΕΦAΛΑΙΟ 3 Ερωτήσεις: εργαλείο, μέθοδος ή στρατηγική; Το να ζει κανείς σημαίνει να συμμετέχει σε διάλογο: να κάνει ερωτήσεις, να λαμβάνει υπόψη του σοβαρά αυτά που γίνονται γύρω του, να απαντά, να συμφωνεί...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Φτιάχνοντας τον ερευνητή

Φτιάχνοντας τον ερευνητή Αθήνα 24 Σεπτεμβρίου 2015 Διδακτική προσέγγιση του νέου μαθήματος της Τεχνολογίας της Γ τάξης του Γυμνασίου MIND MAP CONCEPT MAP FLOW CHART Web 2.0 Γιάννης Τζωρτζάκης, Σχολικός Σύμβουλος (ΠΕ12.01), ΠΔΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο 1: Εισαγωγικά στο μάθημα Αρβανίτη Ευγενία ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες ηµοτικού) τάξεις Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ηλεκτροµαγνητισµός (ηλεκτρισµός και µαγνήτες)» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Παρατήρησης της Διδασκαλίας 1. Εκπαιδευτικός: Μάθημα: Σχολείο:. Παρατηρητής:.Ημερομηνία:.. Θέμα: Χρόνος:..ως

Έντυπο Παρατήρησης της Διδασκαλίας 1. Εκπαιδευτικός: Μάθημα: Σχολείο:. Παρατηρητής:.Ημερομηνία:.. Θέμα: Χρόνος:..ως Έντυπο Παρατήρησης της Διδασκαλίας 1 Εκπαιδευτικός: Μάθημα: Σχολείο:. Παρατηρητής:.Ημερομηνία:.. Θέμα: Χρόνος:..ως Οδηγία: Στο έντυπο δεν πρέπει να καταγράφονται προσωπικές γνώμες/ εκτιμήσεις σας, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Αξιολόγηση Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τοµέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Κυπριακή ηµοκρατία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Διαβάστε περισσότερα