Όμιλος Alpha Bank Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις έτους (σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2592/2007-Πυλώνας ΙΙΙ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όμιλος Alpha Bank Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις έτους 2010. (σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2592/2007-Πυλώνας ΙΙΙ)"

Transcript

1 Όμιλος Alpha Bank Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις έτους 2010 (σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2592/2007-Πυλώνας ΙΙΙ)

2 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή και Γενικές Πληροφορίες 1 2 Εποπτικό Πλαίσιο - Βασιλεία ΙΙ 2 3 Διαφορές αρχών εποπτικής και λογιστικής ενοποιήσεως Θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις του Ομίλου 4 4 Ίδια Κεφάλαια Διάρθρωση Ιδίων Κεφαλαίων Κεφαλαιακή Επάρκεια Διαδικασία Αξιολογήσεως Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου Κεφαλαιακή ανάλυση Ευρωπαϊκή Άσκηση Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων 13 5 Πλαίσιο Διαχειρίσεως Κινδύνων Πολιτική Αναλήψεως Κινδύνων Πολιτικές Διαχειρίσεως Κινδύνων 16 6 Πιστωτικός Κίνδυνος Γενικά στοιχεία Δημοσιοποιήσεις για χαρτοφυλάκια υποκείμενα στην Τυποποιημένη Προσέγγιση Τεχνικές Μειώσεως Κινδύνου Πολιτικές και διαδικασίες αποτιμήσεως και διαχειρίσεως των εξασφαλίσεων Περιγραφή των κυριότερων ειδών εξασφαλίσεων που αποδέχεται η Τράπεζα Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου Τιτλοποίηση Θέσεις τιτλοποιήσεως που διακρατήθηκαν Θέσεις τιτλοποιήσεως που εξαγοράστηκαν 32 7 Κίνδυνος Αγοράς 34 8 Λειτουργικός Κίνδυνος 35 9 Μετοχές: Δημοσιοποιήσεις για τα ανοίγματα που δεν περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών 36 Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους 2010 i

3 10 Κίνδυνος Επιτοκίου: Δημοσιοποιήσεις για τον Κίνδυνο Επιτοκίου από θέσεις που δεν περιλαμβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών 37 Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους 2010 ii

4 1 Εισαγωγή και Γενικές Πληροφορίες Η Alpha Bank εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Σταδίου αριθ. 40, και είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό 6066/06/Β/86/05. Η Alpha Bank είναι ένας σύγχρονος Όμιλος επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα ο οποίος προσφέρει ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αναλυτικότερα, προσφέρει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών λιανικής, χρηματοδοτικής μισθώσεως, factoring, υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, επενδυτικές υπηρεσίες, διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου, ασφαλιστικές υπηρεσίες καθώς και κτηματομεσιτικές υπηρεσίες. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελληνική αγορά, στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Κύπρο, Ρουμανία, Σερβία, Αλβανία, Βουλγαρία, Ουκρανία, Π.Γ.Δ.Μ.). Η Τράπεζα έχει διαμορφώσει ένα σταθερό πλαίσιο εσωτερικής διακυβερνήσεως που περιλαμβάνει μια διάφανη οργανωτική δομή, όργανα διοικήσεως υπεύθυνα να διασφαλίσουν ότι υπάρχουν οι κατάλληλες διαδικασίες διαχειρίσεως κινδύνων και κεφαλαιακής επάρκειας και ένα αξιόπιστο σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Τα οικονομικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην παρούσα αναφορά είναι αυτά της και δίδονται σε επίπεδο Ομίλου. Οι παρούσες δημοσιοποιήσεις γίνονται στα πλαίσια του Πυλώνα 3 της Βασιλείας ΙΙ. Η αναφορά έχει συνταχθεί σύμφωνα με την Πράξη Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος (ΠΔ/ΤΕ) 2592/ , όπως ισχύει, και ανταποκρίνεται στα πρότυπα αντίστοιχων φορέων του εξωτερικού. Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

5 2 Εποπτικό Πλαίσιο - Βασιλεία ΙΙ Από την 1 η Ιανουαρίου 2008, o Όμιλος της Alpha Bank εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος βάσει του νέου πλαισίου για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των ΕΠΕΥ, γνωστού ως Βασιλεία ΙΙ, όπως καθορίστηκε από τις ευρωπαϊκές οδηγίες 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ. Οι γενικές αρχές των ανωτέρω οδηγιών ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία με το νόμο 3601/2007 και εξειδικεύτηκαν περαιτέρω με μία σειρά Πράξεων Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος. Το νέο πλαίσιο αποτελείται από τρεις θεμελιώδεις άξονες εποπτείας, γνωστούς ως Πυλώνες. Ο Πυλώνας 1, αφορά στον προσδιορισμό των ελαχίστων κεφαλαιακών απαιτήσεων. Οι βασικές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο πλαίσιο (Βασιλεία Ι), αφορούν στη χρήση πιο εξελιγμένων μεθόδων για τον προσδιορισμό του Πιστωτικού Κινδύνου αλλά και στην εισαγωγή κεφαλαιακών απαιτήσεων για το Λειτουργικό Κίνδυνο. Με τον Πυλώνα 2 καθορίζονται οι αρχές, τα κριτήρια και οι διαδικασίες αξιολόγησης της επάρκειας των κεφαλαίων και των συστημάτων διαχειρίσεως κινδύνων των πιστωτικών ιδρυμάτων, κατ' αρχήν από τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύματα και κατ' ακολουθία από την εποπτική αρχή. Ο Πυλώνας 2 αποτελείται από τη Διαδικασία Αξιολογήσεως Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ) και τη Διαδικασία Εποπτικής Αξιολογήσεως (ΔΕΑ) Στα πλαίσια του Πυλώνα 2, ο Όμιλος της Alpha Bank έχει προχωρήσει στον προσδιορισμό και την αξιολόγηση πιθανών επιπρόσθετων κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένος. Με τον Πυλώνα 3 καθορίζονται οι υποχρεώσεις δημοσιοποιήσεως βασικών πληροφοριών σχετικά με την έκθεση των πιστωτικών ιδρυμάτων στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθώς και των διαδικασιών που εφαρμόζουν για τη διαχείριση των κινδύνων αυτών, με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και της πειθαρχίας της αγοράς. Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

6 3 Διαφορές αρχών εποπτικής και λογιστικής ενοποιήσεως Λογιστική ενοποίηση Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τη μητρική εταιρεία Alpha Bank, τις θυγατρικές της, τις συγγενείς εταιρείες και τις κοινοπραξίες. 1. Θυγατρικές Εταιρείες Είναι οι εταιρείες στις οποίες η Τράπεζα ασκεί έλεγχο άμεσα, ή έμμεσα μέσω άλλων θυγατρικών. Η ύπαρξη ελέγχου εξετάζεται κυρίως με βάση το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο και τη δυνατότητα ελέγχου του διοικητικού οργάνου των εταιρειών. Οι θυγατρικές εταιρείες ενοποιούνται με τη μέθοδο της πλήρους (ολικής) ενοποιήσεως, από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος και παύουν να ενοποιούνται κατά την ημερομηνία που ο Όμιλος δεν ασκεί πλέον τον έλεγχο. Εταιρείες ειδικού σκοπού ενοποιούνται όταν, κατά την εξέταση της σχέσεως που υφίσταται μεταξύ της Τραπέζης ή των θυγατρικών της και της εταιρείας ειδικού σκοπού, προκύπτει ότι οι πρώτες ελέγχουν άμεσα την εταιρεία ειδικού σκοπού. Ο Όμιλος, ελέγχει εταιρείες ειδικού σκοπού οι οποίες χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των διαδικασιών εκδόσεως ομολογιακών δανείων, καθώς και για την τιτλοποίηση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού. 2. Συγγενείς εταιρείες Είναι οι εταιρείες στις οποίες ο Όμιλος ασκεί ουσιώδη επιρροή αλλά όχι έλεγχο. Ουσιώδης επιρροή, κατά κύριο λόγο, τεκμαίρεται ότι υφίσταται, όταν η Τράπεζα κατέχει, άμεσα ή έμμεσα μέσω θυγατρικών, ποσοστό 20% έως 50% των μετοχών της εταιρείας. Οι επενδύσεις στις συγγενείς εταιρείες αποτιμώνται με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσεως. 3. Κοινοπραξίες Σύμφωνα με το IFRS 31, «κοινοπραξία είναι ένας συμβατικός διακανονισμός, με τον οποίο δύο ή περισσότερα μέρη αναλαμβάνουν οικονομική δραστηριότητα που υπόκειται σε από κοινού έλεγχο». Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου οι συμμετοχές σε κοινοπραξίες απεικονίζονται με τη μέθοδο της αναλογικής ενοποιήσεως. Λεπτομερής καταγραφή όλων των θυγατρικών, συγγενών εταιρειών και κοινοπραξιών του Ομίλου, γίνεται στη σημείωση 40 των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου της Εποπτική ενοποίηση Η εποπτική ενοποίηση ακολουθεί τις αρχές που καθορίζονται από τον νόμο 3601/2007, όπως εξειδικεύονται από τις σχετικές αποφάσεις της Τραπέζης της Ελλάδος. Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

7 3.1 Θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις του Ομίλου Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται οι θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις του Ομίλου, ανάλογα με τη μέθοδο ενοποιήσεως που ακολουθείται για σκοπούς εποπτείας. Εταιρείες οι οποίες ενοποιούνται για σκοπούς εποπτείας με τη μέθοδο της πλήρους ενοποιήσεως Εταιρεία Έδρα (%) (%) Τράπεζες Alpha Bank London LTD Ην.Βασίλειο 100,00 100,00 Alpha Bank Cyprus LTD Κύπρος 100,00 100,00 Alpha Bank Romania S.A. Ρουμανία 99,92 99,91 Alpha Bank A.D. Skopje Π.Γ.Δ.Μ. 100,00 100,00 Alpha Bank A.D. Srbija Σερβία 100,00 100,00 JSC Astra Bank Ουκρανία 100,00 97,01 Alpha Bank Jersey (1) Jersey 100,00 100,00 Χρηματοδοτικές Alpha Leasing Α.Ε. Ελλάδα 100,00 100,00 Alpha Leasing Romania S.A. Ρουμανία 100,00 99,99 ABC Factors A.E. Ελλάδα 100,00 100,00 Alpha Asset Finance C.I. Limited Jersey 100,00 100,00 Επενδυτικής Τραπεζικής Alpha Finance AEΠΕΥ Ελλάδα 100,00 100,00 Alpha Finance U.S. Corporation (2) Η.Π.Α. 100,00 100,00 Alpha Finance Romania S.A. Ρουμανία 100,00 99,98 Alpha A.E. Επενδυτικών Συμμετοχών Ελλάδα 100,00 100,00 Alpha Ventures Capital Management Ελλάδα 100,00 100,00 Διαχειρίσεως Κεφαλαίου Alpha Αsset Management ΑΕΔΑΚ Ελλάδα 100,00 100,00 Ειδικού Σκοπού & Συμ/χών Alpha Credit Group Plc Ην.Βασίλειο 100,00 100,00 Alpha Covered Bonds Plc Ην.Βασίλειο 100,00 100,00 Ιονική Α.Ε.Συμμετοχών Ελλάδα 100,00 100,00 Messana Holdings S.A. Λουξεμβούργο 100,00 100,00 Alpha Group Investments Ltd Κύπρος 100,00 100,00 Ionian Equity Participations Ltd Κύπρος 100,00 100,00 ABL Holdings Jersey Limited Jersey 100,00 100,00 AGI - BRE Participations 1 Ltd Κύπρος 100,00 AGI - RRE Participations 1 Ltd Κύπρος 100,00 AGI - RRE Participations 1 S.R.L. Ρουμανία 100,00 AGI - BRE Participations 1 E.O.O.D Βουλγαρία 100,00 Stockford Ltd Κύπρος 100,00 Διάφορες Alpha Trustees Limited Κύπρος 100,00 100,00 Κτηματικές και Ξενοδοχειακές Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε. Ελλάδα 91,46 90,30 Alpha Real Estate D.O.O. Beograd Σερβία 91,46 90,30 Alpha Astika Akinita D.O.O.E.L. SKOPJE FYROM 91,46 90,30 Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

8 Εταιρεία Έδρα (%) (%) Alpha Real Estate Bulgaria E.O.O.D. Bουλγαρία 91,46 90,30 Alpha Astika Akinita Romania S.R.L Ρουμανία 91,46 99,98 Chardash Trading E.O.O.D. Bουλγαρία 91,46 90,30 (1) Την η εταιρεία Alpha Bank Jersey Ltd έπαυσε την άσκηση τραπεζικών δραστηριοτήτων συνεπεία εκκαθαρίσεως, διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του (2) Την το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Alpha Finance US Corporation αποφάσισε την παύση των δραστηριοτήτων της εταιρείας, διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του Εταιρίες οι οποίες ενοποιούνται για σκοπούς εποπτείας με τη μέθοδο της αναλογικής ενοποιήσεως Εταιρεία Έδρα (%) (%) Κοινοπραξίες Alpha -TΑΝΕΟ A.K.E.Σ. Ελλάδα 51,00 51,00 Α.P.Ε. Commercial Property A.E. Ελλάδα 72,20 72,20 Α.P.Ε. Fixed Assets A.E. Ελλάδα 60,10 60,10 A.P.E. Investment Property SA. Ελλάδα 67,42 67,42 Εταιρίες οι οποίες αφαιρούνται από τα εποπτικά Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου (%) (%) Εταιρεία Έδρα Επενδυτικής Τραπεζικής ALC Novelle Investments Ltd Κύπρος 33,33 33,33 Διαχειρίσεως Κεφαλαίου ABL Independent Financial Advisers Ην. Βασίλειο 100,00 100,00 Ltd Ασφαλιστικών Εργασιών Alpha Aσφαλιστική Κύπρου Ltd Κύπρος 100,00 100,00 Alphalife A.A.E.Z. Ελλάδα 100,00 100,00 Διάφορες Alpha Bank London Nominees Ltd Ην. Βασίλειο 100,00 100,00 Flagbright Ltd Ην. Βασίλειο 100,00 100,00 Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

9 Εταιρίες οι οποίες ενοποιούνται με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσεως (%) (%) Εταιρεία Έδρα Ασφαλιστικών Εργασιών Alpha Ασφαλιστικές Πρακ/σεις A.E. Ελλάδα 100,00 100,00 Alpha Insurance Brokers Ρουμανία 99,92 99,91 Διάφορες Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών A.E. Ελλάδα 100,00 100,00 Ευρυμάθεια A.E. Ελλάδα 100,00 100,00 Καφέ Alpha A.E. Ελλάδα 100,00 100,00 ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας & ΣτερεάςΕλλάδος Ελλάδα 50,00 50,00 Α.Ε. Εβισάκ Α.Ε. Ελλάδα 27,00 27,00 ΕΛ.Π.ΕΤ. Βαλκανική Α.Ε. Ελλάδα 26,71 26,71 Biokid Α.Ε. Ελλάδα 27,22 Κρήτης Γη - Τσατσάκης Α.Β.Ε.Ε. Ελλάδα 22,95 22,95 Real Car Rental Α.Ε. Ελλάδα 100,00 100,00 Κτηματικές και Ξενοδοχειακές Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε. Ελλάδα 97,10 96,98 Ωκεανός Α.T.O.E.E. Ελλάδα 100,00 100,00 Κοινοπραξίες Κάρντλινκ ΑΕ Ελλάδα 50,00 50,00 Εταιρίες οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί στα ίδια κεφάλαια και στις κεφαλαιακές απαιτήσεις σε ατομική βάση (solo consolidation) Εταιρεία Έδρα (%) (%) Ειδικού Σκοπού και Συμμετοχών Alpha Group Jersey Ltd Jersey 100,00 100,00 Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

10 4 Ίδια Κεφάλαια 4.1 Διάρθρωση Ιδίων Κεφαλαίων Πολιτική του Ομίλου είναι η διατήρηση μίας ισχυρής κεφαλαιακής βάσεως προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανάπτυξη και να διασφαλίζεται η εμπιστοσύνη των καταθετών, των μετόχων, των αγορών και των συναλλασσόμενων μερών. Η κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου εποπτεύεται από την Τράπεζα Ελλάδος, προς την οποία υποβάλλονται στοιχεία σε τριμηνιαία βάση. Τα εποπτικά κεφάλαια περιλαμβάνουν τα κύρια βασικά κεφάλαια (μετοχικό κεφάλαιο, αποθεματικά, δικαιώματα μειοψηφίας), τα πρόσθετα βασικά κεφάλαια (υβριδικοί τίτλοι, και προνομιούχες μετοχές) καθώς και τα συμπληρωματικά κεφάλαια (τίτλοι μειωμένης εξασφαλίσεως, αποθεματικά αναπροσαρμογής ακινήτων). Ο Όμιλος αξιοποιεί όλες τις σύγχρονες μεθόδους διαχειρίσεως της κεφαλαιακής επάρκειας. Έχει προβεί σε εκδόσεις υβριδικών τίτλων και τίτλων μειωμένης εξασφαλίσεως που συνυπολογίζονται στα εποπτικά κεφάλαια. Η έκδοση των εν λόγω τίτλων προσθέτει αξία στον μέτοχο, δεδομένου ότι το κόστος τους είναι χαμηλότερο από αυτό του μετοχικού κεφαλαίου. Την το μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης αποτελείται από κοινές μετοχές και προνομιούχες μετοχές του Ν. 3723/2008. Η ονομαστική αξία των μετοχών είναι ίση με 4,70 έκαστη. Ο Όμιλος μέσω της θυγατρικής του εταιρείας Alpha Group Jersey έχει εκδώσει υβριδικούς τίτλους ως εξής: Την ποσό 200 εκατ. με ρήτρα αυξημένης αποδόσεως (καινοτόμοι τίτλοι), οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις αναγνωρίσεώς τους στα πρόσθετα βασικά κεφάλαια (Lower Tier I Capital). Οι τίτλοι είναι αορίστου διάρκειας, ο εκδότης έχει το δικαίωμα μη καταβολής μερίσματος αν δεν διανεμηθεί μέρισμα στους κατόχους κοινών μετοχών της Τραπέζης και υπάρχει δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής μετά την παρέλευση δέκα ετών. Την ποσό 100 εκατ. με ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά με τους τίτλους της Την ποσό 600 εκατ. χωρίς ρήτρα αυξημένης αποδόσεως (μη καινοτόμοι τίτλοι), οι οποίοι επίσης συμπεριλαμβάνονται στα πρόσθετα βασικά κεφάλαια (Lower Tier I Capital) καθώς πληρούν τους όρους που αναφέρθηκαν για τους ανωτέρω καινοτόμους τίτλους. Αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικά των ανωτέρω εκδόσεων παρουσιάζονται στη σημείωση 38 των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου της Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

11 Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση της διαρθρώσεως των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΔ/ΤΕ 2587/ , όπως ισχύει. Σύνθεση Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου (σε '000) Κατηγορία Ιδίων Κεφαλαίων Μετοχικό Κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (-) Ίδιες Μετοχές 0 0 Αποθεματικά Δικαιώματα Μειοψηφίας Υβριδικά Κεφάλαια Προνομιούχες μετοχές (-) Υπεραξία/ Λοιπά άυλα στοιχεία (-) Λοιπά αφαιρετικά στοιχεία των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων Βασικά Κεφάλαια Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια (-) Αφαιρετικά στοιχεία των Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων Συμπληρωματικά Κεφάλαια Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων για τον υπολογισμό του Δ.Κ.Ε Σταθμισμένο προς κίνδυνο Ενεργητικό Δείκτης Κύριων Βασικών Κεφαλαίων (Core Tier I) 9,2% 9,0% Δείκτης Βασικών Κεφαλαίων (Tier I) 11,9% 11,7% Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Tier I + Tier II) 13,6% 13,2% 4.2 Κεφαλαιακή Επάρκεια Η ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, οι επαρκείς συσσωρευμένες προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου και το περιορισμένο σε έκταση, συγκριτικά με τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου, χαρτοφυλάκιο τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου έχουν δημιουργήσει μια στέρεα οικονομική και επιχειρηματική βάση, στην οποία ο Όμιλος στηρίζει τις εργασίες του. Καθ' όλη τη διάρκεια του 2010, ο Όμιλος συνέχισε την πολιτική ενδυναμώσεως της κεφαλαιακής του θέσεως. Η οργανική κερδοφορία, ενισχυμένη από τις ενέργειες περιορισμού του λειτουργικού κόστους, και η στοχευμένη μείωση της μοχλεύσεως του ισολογισμού μέσω της μειώσεως του δανειακού χαρτοφυλακίου, συνέβαλαν θετικά στην ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος μείωσε τις χορηγήσεις κατά 2,9% σε ετήσια βάση ήτοι, σε 51,5 δισ. το 2010 έναντι 53 δισ. στο τέλος του 2009, γεγονός που οδήγησε στον περιορισμό των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού. Η εξέλιξη αυτή προήλθε κυρίως από τη μείωση των χορηγήσεων στην Ελλάδα κατά 1,1% και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά 4,7%. Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

12 Οι συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 4,1% ή κατά 170 εκατ. Η μείωση προέρχεται κυρίως από τον πιστωτικό κίνδυνο. Αναλυτικότερα, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του πιστωτικού κινδύνου μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 4,0% ( 164 εκατ.), του κινδύνου αγοράς κατά 0,3% ( 13 εκατ.) ενώ οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του λειτουργικού κινδύνου αυξήθηκαν κατά 0,2% ( 6 εκατ.). Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο ανά χαρτοφυλάκιο σύμφωνα με την τυποποιημένη προσέγγιση, τον κίνδυνο αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο. Κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον Πιστωτικό Κίνδυνο, τον Κίνδυνο Αγοράς και το Λειτουργικό Κίνδυνο (σε '000) Κατηγορία ανοίγματος Κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες / Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειακές κυβερνήσεις και τοπικές αρχές Ιδρύματα χρηματοπιστωτικού τομέα Επιχειρήσεις Λιανική Τραπεζική Εξασφαλιζόμενα με ακίνητη περιουσία Θέσεις σε Τιτλοποιήσεις Μερίδια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Λοιπά Σύνολο Κεφαλαιακών Απαιτήσεων για τον Πιστωτικό Κίνδυνο Μετοχές Συναλλαγματικός Κίνδυνος Κίνδυνος θέσης Σύνολο Κεφαλαιακών Απαιτήσεων για τον Κίνδυνο Αγοράς Σύνολο Κεφαλαιακών Απαιτήσεων για το Λειτουργικό Κίνδυνο Σύνολο Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Η ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου επιβεβαιώνεται και με βάση δείκτες όπως ο δείκτης Μοχλεύσεως (Leverage Ratio) και ο δείκτης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων προς Ενσώματα Στοιχεία Ενεργητικού (Tangible Equity/Tangible Assets Ratio). Ο δείκτης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων προς Ενσώματα Στοιχεία Ενεργητικού έχει το πλεονέκτημα ότι χρησιμοποιεί κοινό ορισμό για τους αναλαμβανόμενους κινδύνους (ήτοι το ενεργητικό), δεδομένου ότι στους εποπτικούς δείκτες η ποσοτικοποίηση των κινδύνων γίνεται με διαφορετικές μεθοδολογίες (τυποποιημένη μέθοδο ή μέθοδο εσωτερικών διαβαθμίσεων). Στο ακόλουθο διάγραμμα φαίνεται η εξέλιξη του σταθμισμένου ενεργητικού του Ομίλου στη διάρκεια της χρήσεως του 2010: Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

13 ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 2010 δισ. 0,7 0,7 0,7 0,7 3,7 3,7 3,7 3,8 47,1 46,9 46,0 44,5 Μαρ.10 Ιουν. 10 Σεπτ. 10 Δεκ. 10 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ Στα κατωτέρω σχήματα φαίνεται το Tangible Equity του Ομίλου καθώς και η εξέλιξη του αντίστοιχου δείκτη: TANGIBLE EQUITY ΟΜΙΛΟΥ εκατ ,1% (940) (560) (13) (193) Καθαρή Θέση Προνομιούχες μετοχές Υβριδικά κεφάλαια Δικαιώματα μειοψηφίας Υπεραξία/Άυλα πάγια Tangible Equity Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

14 ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΕΙΚΤΗ TANGIBLE EQUITY ,2% 6,0% 6,0% 6,1% Mαρ. 10 Ιουν. 10 Σεπ. 10 Δεκ. 10 Τέλος, αναφορικά με τις εξελίξεις στο εποπτικό πλαίσιο, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσιοποίησε τις οριστικές της προτάσεις και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του νέου πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας - Βασιλεία ΙΙΙ με το έγγραφο της 16ης Δεκεμβρίου Εκτιμάται ότι η εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ θα μειώσει σημαντικά τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας των Ευρωπαϊκών τραπεζών. Η Alpha Bank βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση να εναρμονισθεί με την εν λόγω οδηγία, με ενδεχόμενη μικρή επιβάρυνση στον δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων. Η σχετικά μικρή επιβάρυνση προκύπτει από τα ελάχιστα ποσά δικαιωμάτων μειοψηφίας και υπεραξίας και άυλων στοιχείων, που περιλαμβάνονται στην κεφαλαιακή βάση. Επιπλέον, η μη ανάληψη ουσιωδών ασφαλιστικών κινδύνων και ταυτόχρονα, η εφαρμογή της τυποποιημένης μεθόδου για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών μας απαιτήσεων, έναντι της μεθόδου των Εσωτερικών Διαβαθμίσεων, απαλλάσσουν την Alpha Bank από ενδεχόμενες κεφαλαιακές επιβαρύνσεις λόγω της επερχόμενης εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙΙ. 4.3 Διαδικασία Αξιολογήσεως Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου Ο Όμιλος λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της Τραπέζης της Ελλάδος, οι οποίες ενσωματώνουν τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές οδηγίες, το μέγεθός του, τη φύση και την πολυπλοκότητα των εργασιών του (αρχή της αναλογικότητας) καθώς και τις πρακτικές μειώσεως των κινδύνων, έχει υιοθετήσει τη μέθοδο των Ελαχίστων Κεφαλαίων (Minimum Capital Requirement Approach) για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της Διαδικασίας Αξιολογήσεως Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ), με στόχο την κάλυψη σημαντικών κινδύνων που απορρέουν από τρέχουσες καθώς και μελλοντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί ως βάση το ελάχιστο κεφάλαιο το οποίο υπολογίζεται στον Πυλώνα 1 (Πιστωτικός Κίνδυνος, Λειτουργικός Κίνδυνος και Κίνδυνος Αγοράς). Επιπλέον, αξιολογεί με μεγαλύτερη ακρίβεια το ύψος του πρόσθετου κεφαλαίου που ενδεχομένως χρειάζεται για την κάλυψη έναντι των κινδύνων που δεν Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

15 συμπεριλαμβάνονται ή δεν καλύπτονται επαρκώς στον υπολογισμό των κεφαλαίων του Πυλώνα 1, και οι οποίοι αναφέρονται στην ΠΔ/ΤΕ 2595/ Το συστηματικό και αυστηρό πλαίσιο διαχειρίσεως κινδύνων που έχει θεσπίσει ο Όμιλος αποτελεί την καλύτερη και ισχυρότερη θωράκισή του έναντι των πάσης φύσεως κινδύνων. Οι μικρές θέσεις σε τίτλους και ο χαμηλός κίνδυνος αγοράς ελαχιστοποιεί την επίπτωση των δυσμενών εξελίξεων στην κερδοφορία και στην κεφαλαιακή επάρκεια. Αναφορικά με τον κίνδυνο ρευστότητος, ο Όμιλος εντός του 2010 προέβη σε νέες εκδόσεις καλυμμένων ομολογιών, σε αναδόμηση των τιτλοποιήσεων του, και σε απευθείας ενεχυρίαση δανείων του χαρτοφυλακίου του. Επιπλέον, έκανε χρήση του Σχεδίου Ενισχύσεως της Ρευστότητας της Οικονομίας και των μηχανισμών δανεισμού που παρέχει η ΕΚΤ. Ο Όμιλος διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και πλεόνασμα κεφαλαίων, που επιβεβαιώνονται και από την Διαδικασία Αξιολογήσεως Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου, γεγονός που εξασφαλίζει την ανθεκτικότητα του στις πλέον αντίξοες συνθήκες και του παρέχει σταθερές βάσεις για την υποστήριξη των επιχειρηματικών του σχεδίων. 4.4 Κεφαλαιακή ανάλυση Η διαχείριση των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου διενεργείται κεντρικά για όλες τις θυγατρικές και η κεφαλαιακή ενίσχυση αυτών, όποτε κρίνεται απαραίτητη, υλοποιείται βάσει διαδικασιών θεσμοθετημένων από την Τράπεζα και σύμφωνα με τις τοπικές εποπτικές αρχές. Προκειμένου να υπολογιστεί το σταθμισμένο ενεργητικό έναντι του πιστωτικού κινδύνου σε επίπεδο Τραπέζης και Ομίλου, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (Βασιλεία ΙΙ), χρησιμοποιείται ένα εξειδικευμένο κεντροποιημένο μηχανογραφικό σύστημα (BWCM της Sungard) στο οποίο συγκεντρώνονται και επεξεργάζονται τα αναλυτικά στοιχεία της Τραπέζης και των θυγατρικών εταιρειών. Το εν λόγω σύστημα υπολογίζει παράλληλα και τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των θυγατρικών εταιρειών, προκειμένου να ανταποκριθούν στις τοπικές εποπτικές ανάγκες. Στα πλαίσια της μελλοντικής εφαρμογής της μεθοδολογίας των Εσωτερικών Διαβαθμίσεων (Internal Ratings Based Method IRB), η Τράπεζα διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους για την επαρκή παραμετροποίηση του παραπάνω συστήματος, ώστε να υπολογίζεται τόσο η αναμενόμενη ζημία όσο και το σταθμισμένο ενεργητικό των επιμέρους χαρτοφυλακίων στα οποία θα εφαρμοστεί η IRB. H Διεύθυνση Capital Management & Τραπεζικής Εποπτείας υποβάλλει σε τακτή βάση αναφορές στην Τράπεζα της Ελλάδος που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον υπολογισμό και την ανάλυση: των δεικτών Κεφαλαιακής Επάρκειας και εποπτικής ρευστότητας Τραπέζης και Ομίλου Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

16 των διασυνοριακών ανοιγμάτων και των ανοιγμάτων προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα των οφειλετών με οφειλές άνω του 1 εκατ. καθώς και των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων. 4.5 Ευρωπαϊκή Άσκηση Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων Η ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου επιβεβαιώθηκε και από τα αποτελέσματα των ασκήσεων προσομοιώσεως καταστάσεων κρίσεως (stress tests) που διενεργήθηκαν εντός του 2010 από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (CEBS) και στα οποία η Alpha Bank σημείωσε την καλύτερη επίδοση σε σχέση με τους βασικούς ανταγωνιστές της. Αναλυτικότερα, η Alpha Bank, τον Ιούλιο του 2010, συμμετείχε στην ευρωπαϊκή άσκηση προσομοιώσεως ακραίων καταστάσεων (stress test) που οργανώθηκε από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (CEBS) και τις εθνικές εποπτικές αρχές, σε στενή συνεργασία με την ΕΚΤ. Σκοπός της ασκήσεως ήταν η αξιολόγηση της συνολικής ικανότητας του τραπεζικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απορροφήσει τυχόν περαιτέρω επιδείνωση των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών συνθηκών. Η άσκηση διενεργήθηκε ανά τράπεζα σε συνολικό δείγμα 91 τραπεζών της ΕΕ από 20 κράτη μέλη, που καλύπτουν τουλάχιστον το 50% του τραπεζικού τομέα κάθε χώρας, σε ενοποιημένη βάση. Χρησιμοποιήθηκαν τα σενάρια, η μεθοδολογία και οι βασικές παραδοχές που παρείχε η CEBS. Συγκεκριμένα, η άσκηση αναφέρεται στην διετία και περιλαμβάνει τρία σενάρια: τo βασικό, το οποίο συμβαδίζει περίπου με τις υφιστάμενες μακροοικονομικές προβλέψεις, το δυσμενές, το οποίο υποθέτει μία εντονότερη ύφεση το 2010 και το 2011 από τις τρέχουσες προβλέψεις των διεθνών οργανισμών και τέλος, το ακραίο,το οποίο υποθέτει σημαντική περαιτέρω επιδείνωση των μακροοικονομικών συνθηκών και μια επιπρόσθετη απομείωση της αξίας των κρατικών ομολόγων του εμπορικού χαρτοφυλακίου. Το εν λόγω σενάριο σχεδιάστηκε ως ένα σενάριο ιδιαίτερα δυσμενών υποθέσεων (τύπου what-if), που είναι πολύ απίθανο να πραγματοποιηθούν. Στην άσκηση συμμετείχαν οι έξι μεγαλύτεροι ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι (Εθνική Τράπεζα, EFG Eurobank, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, Αγροτική Τράπεζα και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο), οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90% του ενεργητικού του ελληνικού τραπεζικού συστήματος (εξαιρουμένων των ξένων θυγατρικών). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, στο βασικό σενάριο και οι έξι ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι υπερβαίνουν το όριο 6% του Δείκτη Βασικών Κεφαλαίων (Tier Ι ratio) που, αποκλειστικά για τους σκοπούς της συγκεκριμένης ασκήσεως, ορίστηκε ως το ελάχιστο όριο αναφοράς. Αυτό το όριο δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως ένα Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

17 ελάχιστο εποπτικό όριο (το οποίο έχει καθοριστεί εποπτικά στο 4%), ούτε ως ο εξατομικευμένος δείκτης που αντανακλά το προφίλ κινδύνου των τραπεζών και διαμορφώνεται με βάση την διαδικασία εποπτικής αξιολογήσεως στο πλαίσιο του Πυλώνα II της Ευρωπαϊκής οδηγίας 48 (Capital Requirements Directive CRD). Στο άκρως δυσμενές σενάριο, παρά τη μείωση του Δείκτη Βασικών Κεφαλαίων, που κυμαίνεται μεταξύ 3 και 7 ποσοστιαίων μονάδων, το υψηλό σημείο εκκίνησης επέτρεψε στις πέντε από τις έξι ελληνικές τράπεζες να περάσουν επιτυχώς την άσκηση. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την ικανότητά της Alpha Bank να ανταπεξέλθει στα πιο αντίξοα οικονομικά σενάρια. Η επίδοση αυτή καθίσταται πιο σημαντική δεδομένων των ιδιαιτέρως συντηρητικών παραδοχών που εφαρμόσθηκαν στα ελληνικά χαρτοφυλάκια δανείων. Συγκεκριμένα, κατά την εφαρμογή του δυσμενούς σεναρίου η πιθανότητα μη εξυπηρετήσεως επιχειρηματικών δανείων για το 2011, έναντι του 2009, αυξανόταν κατά 3,1 φορές για τις ελληνικές τράπεζες, σε σχέση με 0,4 φορές για το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αποτελέσματα του Ομίλου Alpha Bank στην άσκηση προσομοιώσεως ακραίων καταστάσεων Βασικό Σενάριο Δυσμενές Σενάριο Ακραίο Σενάριο Δείκτης Tier I 12,34% 10,90% 8,22% Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

18 5 Πλαίσιο Διαχειρίσεως Κινδύνων Ο Όμιλος έχει από καιρό θεσπίσει ένα συστηματικό και αυστηρό Πλαίσιο Διαχειρίσεως Κινδύνων, όπου κεντρική θέση κατέχει η αξιόπιστη μέτρηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων. Με δεδομένη τη συνέχεια και σταθερότητα των εργασιών του, έχει θέσει ως στόχο την εφαρμογή και τη συνεχή βελτιστοποίηση του πλαισίου αυτού, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών των χρηματοοικονομικών κινδύνων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης έχει τη συνολική ευθύνη για την ανάπτυξη και την επίβλεψη του Πλαισίου Διαχειρίσεως Κινδύνων. Έχει ορισθεί Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων, η οποία συνεδριάζει σε μηνιαία βάση και αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο για τις δραστηριότητές της, και η οποία έχει την ευθύνη της εποπτείας και της ορθής εφαρμογής της Πολιτικής Διαχειρίσεως Κινδύνων. Το Πλαίσιο Διαχειρίσεως Κινδύνων και η αποτελεσματικότητά του επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να είναι εναρμονισμένα και με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Το Πλαίσιο Διαχειρίσεως Κινδύνων του Ομίλου βασίζεται στις ακόλουθες κατευθυντήριες αρχές: Πολιτική Αναλήψεως Κινδύνων του Ομίλου Προσανατολισμός στους επιχειρησιακούς στόχους του Ομίλου Προώθηση της διαφάνειας μέσω σαφών γραμμών επικοινωνίας Ενεργός συμμετοχή του προσωπικού στη Διαχείριση των Κινδύνων. Το προσωπικό διαθέτει τα αναγκαία προσόντα και μέσα για να τους διαχειρίζεται αποτελεσματικά και κατανοεί απολύτως τους ρόλους και τις ευθύνες του σε σχέση με το Πλαίσιο Διαχειρίσεως Κινδύνων Πλήρης τεκμηρίωση όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την αναγνώριση, μέτρηση, παρακολούθηση, και αναφορά των κινδύνων. Παροχή επαρκούς πληροφορήσεως τόσο στη Διοίκηση του Ομίλου όσο και στη διοίκηση των επιχειρησιακών μονάδων. Η Μονάδα Διαχειρίσεως Κινδύνων του Ομίλου σε συνεργασία με τις αντίστοιχες τοπικές μονάδες στις θυγατρικές του Ομίλου έχουν την ευθύνη για την άμεση υλοποίηση του Πλαισίου Διαχειρίσεως Κινδύνων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων. Η Μονάδα Διαχειρίσεως Κινδύνων Ομίλου είναι ανεξάρτητη από κάθε εκτελεστική δραστηριότητα. Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

19 5.1 Πολιτική Αναλήψεως Κινδύνων Ο Όμιλος της Alpha Bank βασιζόμενος στο ισχυρό του όνομα, την καλή οργάνωση, το άριστο προσωπικό που διαθέτει, τις μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες και λοιπούς εταίρους και την συντηρητική Πολιτική Αναλήψεως Κινδύνων που ακολουθεί, προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες και λειτουργεί με επιτυχία στην έως σήμερα μακρόχρονη πορεία του. 5.2 Πολιτικές Διαχειρίσεως Κινδύνων Η Στρατηγική Διαχειρίσεως Κινδύνων του Ομίλου βασίζεται στα Εγχειρίδια Πολιτικών και Διαδικασιών που καθορίζονται από την Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων Ομίλου και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι Πολιτικές και οι Διαδικασίες αυτές εφαρμόζονται από όλες τις θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη το νομικό και εποπτικό πλαίσιο κάθε χώρας. Οι Πολιτικές και Διαδικασίες Διαχειρίσεως Κινδύνων συμπεριλαμβάνουν όλους τους κεντρικούς κανόνες διαχειρίσεως των κινδύνων και παρατίθενται σε Εγχειρίδια ξεχωριστά για κάθε κίνδυνο. Οι πολιτικές αυτές και οι διαδικασίες αναθεωρούνται σε τακτή βάση, προσαρμόζονται όποτε κρίνεται απαραίτητο από τη Μονάδα Διαχειρίσεως Κινδύνων του Ομίλου και εγκρίνονται από την Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων του Ομίλου Οι αρχές επικοινωνούνται σε όλο τον Όμιλο με σκοπό τη δημιουργία κοινής και ενιαίας αντιλήψεως διαχειρίσεως των κινδύνων Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου είναι αρμόδια για την ανεξάρτητη αξιολόγηση της εγκυρότητος των διαδικασιών διαχειρίσεως κινδύνων, της καταλληλότητος και της αποτελεσματικότητος των μέτρων ελέγχου που εφαρμόζονται. Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

20 6 Πιστωτικός Κίνδυνος 6.1 Γενικά στοιχεία Πιστωτικός Κίνδυνος ορίζεται ως ο ενδεχόμενος κίνδυνος πραγματοποιήσεως χρηματοοικονομικής ζημίας που μπορεί να προκύψει από πιθανή αδυναμία των αντισυμβαλλομένων (πιστούχων) να εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις (αποπληρωμή δανείων στις συμβατικές ημερομηνίες). Σύμφωνα με τον ορισμό της Τραπέζης της Ελλάδος (ΠΔ/ΤΕ 2589/ ) η επέλευση ενός ή και των δύο από τα παρακάτω γεγονότα σηματοδοτεί τον χαρακτηρισμό μιας απαιτήσεως σε καθυστέρηση: Ο Όμιλος θεωρεί ότι ο πιστούχος είναι ευλόγως πιθανό να μην εκπληρώσει στο σύνολό τους τις υποχρεώσεις πληρωμών προς οποιαδήποτε εταιρεία του Ομίλου Ο πιστούχος έχει εμφανίσει ουσιαστική καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην αποπληρωμή κάποιας εκ των υποχρεώσεών του προς οποιαδήποτε εταιρεία του Ομίλου Μια απαίτηση υπόκειται σε έλεγχο απομειώσεως ο οποίος οδηγεί στο σχηματισμό σχετικής προβλέψεως, εφόσον υπάρχουν σαφείς ενδείξεις γεγονότων ζημίας τα οποία επηρεάζουν τις μελλοντικές χρηματορροές του πελάτη καθιστώντας πιθανή τη μη ολική αποπληρωμή των υποχρεώσεών του. Ο Όμιλος προκειμένου να αντιμετωπίσει τα ενδεχόμενα αυτά διενεργεί σε συνεχή βάση έλεγχο απομειώσεως της αξίας των χρηματοδοτήσεων, σύμφωνα με τις αρχές του ΔΛΠ 39, είτε σε ατομική βάση είτε σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, βάσει συγκεκριμένων κανόνων που έχει θεσπίσει. Η κατηγοριοποίηση των δανείων σε αυτά που υπόκεινται σε μεμονωμένη αξιολόγηση και σε αυτά που υπόκεινται σε συλλογική αξιολόγηση βασίζεται στην κατηγοριοποίηση που έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ. Σύμφωνα με την Βασιλεία ΙΙ, όλα τα στοιχεία Ενεργητικού (δάνεια) που ανήκουν σε κατηγορίες άλλες από την κατηγορία λιανικής, υπόκεινται σε μεμονωμένη αξιολόγηση. Επιπλέον, στοιχεία Ενεργητικού στην κατηγορία λιανικής, δύνανται να ομαδοποιηθούν περαιτέρω με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Χαρακτηριστικά κινδύνου δανειολήπτη Χαρακτηριστικά συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένου του τύπου του προϊόντος και της εξασφαλίσεως Προβληματικότητα εκθέσεως Ο έλεγχος απομειώσεως επικεντρώνεται κυρίως στα δάνεια που παρουσίασαν καθυστερημένες οφειλές πάνω από 90 ημέρες. Εκτός από τις καθυστερήσεις, Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

21 υπάρχουν και άλλα γεγονότα που αποτελούν το έναυσμα για τη διενέργεια ελέγχου απομειώσεως (trigger events), ορισμένα εκ των οποίων παρατίθενται κατωτέρω: Δυσμενέστερη για την Τράπεζα ρύθμιση οφειλών κατ απαίτηση του δανειολήπτη Σημαντική δυσκολία του δανειολήπτη να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις του προς τρίτους Σημαντικές δυσμενείς αλλαγές της οικονομικής καταστάσεως του δανειολήπτη ή της αγοράς όπου δραστηριοποιείται Έλευση απρόβλεπτων, ακραίων γεγονότων όπως φυσικές καταστροφές, απάτη κλπ. Με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου έχει δημιουργηθεί στον Όμιλο Alpha Bank συγκεκριμένο πλαίσιο μεθοδολογιών και συστημάτων για τη μέτρηση του Πιστωτικού Κινδύνου, τα οποία διαρκώς εξελίσσονται, έτσι ώστε να παρέχεται η όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη και αποτελεσματική υποστήριξη των επιχειρηματικών μονάδων στη λήψη αποφάσεων και να προλαμβάνονται τυχόν αρνητικές συνέπειες στα αποτελέσματα του Ομίλου. Στη Λιανική Τραπεζική έχουν αναπτυχθεί υποδείγματα βαθμολογήσεως πιστοληπτικής ικανότητας βάσει στοιχείων αιτήσεως και συμπεριφοράς (application και behavioral scorecards) καθώς και μοντέλα εκτιμήσεως των εποπτικών παραμέτρων σύμφωνα με την A-IRB (PD, LGD, EAD). Τα εν λόγω μοντέλα έχουν ενσωματωθεί τόσο στην εγκριτική διαδικασία όσο και στις λοιπές διαδικασίες διαχειρίσεως του πιστωτικού κινδύνου. Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται το συνολικό ποσό των ανοιγμάτων μετά από την αφαίρεση των προβλέψεων και των λοιπών προσαρμογών απομειώσεως της αξίας αλλά χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές μειώσεως του Πιστωτικού Κινδύνου. Σημειώνεται ότι οι αξίες ανοίγματος που περιλαμβάνονται στον πίνακα έχουν υπολογισθεί βάσει των εποπτικών προτύπων και, κατά συνέπεια, διαφέρουν από τα υπόλοιπα που παρουσιάζονται στον ισολογισμό κατά IFRS καθώς συντρέχουν τα εξής: Υπάρχουν διαφορές μεταξύ της έκτασης της ενοποίησης του Ομίλου για λογιστικούς σκοπούς και για σκοπούς εποπτείας σε ενοποιημένη βάση Οι αξίες ανοίγματος για εποπτικούς σκοπούς ενσωματώνουν τα εκτός ισολογισμού ανοίγματα (π.χ. μη χρησιμοποιηθέντα, μη δεσμευτικά πιστωτικά όρια) και τα δυνητικά μελλοντικά ανοίγματα σε παράγωγα προϊόντα καθώς επίσης και τις εξασφαλίσεις των συναλλαγών σε repos. Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

22 Συνολικό ποσό ανοιγμάτων (σε '000) Κατηγορία ανοίγματος Κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες / Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειακές κυβερνήσεις και τοπικές αρχές Ιδρύματα χρηματοπιστωτικού τομέα Επιχειρήσεις Λιανική Τραπεζική Εξασφαλιζόμενα με ακίνητη περιουσία Θέσεις σε Τιτλοποιήσεις Μερίδια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Λοιπά Σύνολο Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή του συνόλου των χορηγήσεων του Ομίλου και των αντίστοιχων ζημιών απομειώσεως και ανοιγμάτων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (NPLs), βάσει IFRS. Συνολικό ποσό χορηγήσεων, ζημίες απομειώσεως και ανοίγματα σε καθυστέρηση (NPLs) κατανεμημένα στις σημαντικότερες γεωγραφικές περιοχές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος (σε '000) Ελλάδα Λοιπές χώρες Σύνολο Στεγαστικά Καταναλωτικά / Κάρτες / Λοιπά Ιδιωτών Επιχειρηματικά Σύνολο χορηγήσεων Ζημίες Απομειώσεως NPLs Ελλάδα Λοιπές χώρες Σύνολο Στεγαστικά Καταναλωτικά / Κάρτες / Λοιπά Ιδιωτών Επιχειρηματικά Σύνολο χορηγήσεων Ζημίες Απομειώσεως NPLs Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

23 Ακολουθεί η ανάλυση των ανοιγμάτων του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητος. Η ανάλυση αυτή βασίσθηκε στο σύνολο του πελατολογίου του Ομίλου εξαιρώντας εκείνους τους πελάτες που έχουν Στεγαστικά ή Καταναλωτικά δάνεια ή Πιστωτικές Κάρτες, μεθοδολογία που συνάδει με τις αναλύσεις κατά IFRS που έχουν επίσης δημοσιευθεί στη σχετική ιστοσελίδα της Τραπέζης. Ποσοστά χορηγήσεων επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου κατανεμημένο ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητος Κλάδος (%) (%) Πιστωτικά ιδρύματα και λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 2,05 4,39 Βιομηχανία και βιοτεχνίες 20,41 20,45 Κατασκευαστικές, τεχνικές και εκ/ση ακίνητης περιουσίας 21,01 17,55 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο 21,80 22,77 Δημόσιος τομέας / κρατικοί τίτλοι 1,28 2,17 Μεταφορικές 8,91 7,41 Ναυτιλία 5,08 4,95 Τουριστικές / Ξενοδοχειακές 5,72 6,52 Λοιποί κλάδοι 13,74 13,79 Σύνολο 100,00 100,00 Στον πίνακα που ακολουθεί έχουν ταξινομηθεί σε χρονικές περιόδους οι χρηματοροές που προκύπτουν από τα στοιχεία του Ενεργητικού της Τραπέζης, βάσει IFRS. Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

24 Ταξινόμηση σε χρονικές περιόδους των χρηματοροών που προκύπτουν από τα στοιχεία του Ενεργητικού του Ομίλου (σε '000) έως 3 έως 6 έως Ενεργητικό < 1 μηνός 3 μήνες 6 μήνες 12 μήνες > 1 έτους Σύνολο Ταμείο και διαθέσιμα σε Κεντρικές Τράπεζες Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων Λοιπά χρ/κά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου 0 - Διαθέσιμα προς πώληση Διακρατούμενα μέχρι τη λήξη Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες Επενδύσεις σε ακίνητα Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια Υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού Στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση Σύνολο Ενεργητικού Ενεργητικό Ταμείο και διαθέσιμα σε Κεντρικές Τράπεζες < 1 μηνός 1 έως 3 μήνες 3 έως 6 μήνες 6 έως 12 μήνες > 1 έτους Σύνολο Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων Λοιπά χρ/κά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου - Διαθέσιμα προς πώληση Διακρατούμενα μέχρι τη λήξη Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες Επενδύσεις σε ακίνητα Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια Υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού Στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση Σύνολο Ενεργητικού Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

25 Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι συσσωρευμένες απομειώσεις βάσει IFRS. Συσσωρευμένες απομειώσεις (σε '000) Υπόλοιπο Υπόλοιπο Μεταβολές περιόδου Μεταβολές περιόδου Μεταβολή της παρούσας αξίας των ζημιών απομειώσεως Συναλλαγματικές διαφορές Ζημίες απομειώσεως χρήσεως Ποσά που χρησιμοποιήθηκαν στην χρήση για διαγραφές Υπόλοιπο Υπόλοιπο Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι ζημίες απομειώσεως, βάσει IFRS. Ζημίες απομειώσεως (σε '000) Ζημίες απομειώσεως δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών Μειώσεις ζημιών απομειώσεως από απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων -4 Προβλέψεις για την κάλυψη του Πιστωτικού Κινδύνου από εκτός Ισολογισμού στοιχεία Εισπράξεις από διαγραφείσες απαιτήσεις Σύνολο Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

26 6.2 Δημοσιοποιήσεις για χαρτοφυλάκια υποκείμενα στην Τυποποιημένη Προσέγγιση Ο Όμιλος Alpha Bank χρησιμοποιεί τις αξιολογήσεις των εταιρειών Moody s Investors Service, Standard & Poor s Ratings Services και Fitch Ratings, οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως επιλέξιμοι Εξωτερικοί Οργανισμοί Πιστοληπτικής Αξιολογήσεως (Ε.Ο.Π.Α.) για τη χρήση των πιστοληπτικών αξιολογήσεών τους από τα πιστωτικά ιδρύματα με σκοπό τον υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων (Απόφαση 250 / ). Οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις των ανωτέρω εταιρειών χρησιμοποιούνται, όπου υπάρχουν διαθέσιμες, για το σύνολο των χαρτοφυλακίων του Ομίλου. Οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις των αναγνωρισμένων Ε.Ο.Π.Α. αντιστοιχίζονται σε βαθμίδες πιστωτικής ποιότητος. Στη συνέχεια, οι βαθμίδες πιστωτικής ποιότητος αντιστοιχίζονται με διαφορετικούς συντελεστές σταθμίσεως για κάθε κατηγορία ανοίγματος, σύμφωνα με όσα περιγράφονται αναλυτικά στο Τμήμα Ε της ΠΔ/ΤΕ 2588/ Αντιστοίχηση πιστοληπτικών αξιολογήσεων των ΕΟΠΑ που χρησιμοποιούνται από την Τράπεζα σε βαθμίδες πιστωτικής ποιότητος Βαθμίδα πιστωτικής ποιότητος Standard & Poor's Ratings Service Moody's Investor Services Fitch Ratings 1 AAA to AA- Aaa to Aa3 AAA to AA- 2 A+ to A- A1 to A3 A+ to A- 3 BBB+ to BBB- Baa1 to Baa3 BBB+ to BBB- 4 BB+ to BB- Ba1 to Ba3 BB+ to BB- 5 B+ to B- B1 to B3 B+ to B- 6 CCC+ and below Caa1 and below CCC+ and below Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι αξίες ανοίγματος προς στάθμιση (μετά την αφαίρεση απομειώσεων, τεχνικών μειώσεως πιστωτικού κινδύνου και συντελεστών μετατροπής), βάσει των εποπτικών προτύπων, κατανεμημένες σε συντελεστές στάθμισης ανάλογα με τις βαθμίδες πιστωτικής ποιότητας της ΠΔ/ΤΕ 2588/ Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

27 Ανοίγματα προς στάθμιση ανά συντελεστή, κατανεμημένα σε βαθμίδες πιστωτικής ποιότητας (σε '000) Κατηγορία ανοίγματος 0% 10-20% 35% 50% 75% 100% > 150% Σύνολο αξίας ανοίγματος προς στάθμιση Κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες / Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειακές κυβερνήσεις και τοπικές αρχές Ιδρύματα χρηματοπιστωτικού τομέα Επιχειρήσεις Λιανική Τραπεζική Εξασφαλιζόμενα με ακίνητη περιουσία Θέσεις σε Τιτλοποιήσεις Μερίδια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Λοιπά Σύνολο Κατηγορία ανοίγματος 0% 10-20% 35% 50% 75% 100% > 150% Σύνολο αξίας ανοίγματος προς στάθμιση Κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες / Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειακές κυβερνήσεις και τοπικές αρχές Ιδρύματα χρηματοπιστωτικού τομέα Επιχειρήσεις Λιανική Τραπεζική Εξασφαλιζόμενα με ακίνητη περιουσία Θέσεις σε Τιτλοποιήσεις Μερίδια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Λοιπά Σύνολο Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

28 Στις αξίες ανοίγματος του ανωτέρω πίνακα δεν περιλαμβάνονται υπεραξίες, άυλα πάγια και συμμετοχές σε εταιρείες που αφαιρούνται κατευθείαν από τα ίδια κεφάλαια. 6.3 Τεχνικές Μειώσεως Κινδύνου Οι τεχνικές μειώσεως Πιστωτικού Κινδύνου επιδρούν μειωτικά στην αξία του ανοίγματος και την αναμενόμενη ζημία. Οι σχετικές οδηγίες της Τραπέζης της Ελλάδος αναγνωρίζουν συγκεκριμένους τύπους εξασφαλίσεων και πιστωτικής προστασίας για σκοπούς αξιολογήσεως κεφαλαιακής επάρκειας. Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες (financial covenants), όπως ο δείκτης Μοχλεύσεως (ξένα προς ίδια κεφάλαια), ο δείκτης Ρευστότητος (κυκλοφορούν ενεργητικό προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) και ο δείκτης Καλύψεως Τόκων [(κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) προς χρεωστικούς τόκους, αποτελούν παράδειγμα τεχνικής μειώσεως κινδύνου η οποία δεν αναγνωρίζεται για σκοπούς κεφαλαιακής επάρκειας. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα της Ελλάδος θέτει επιπλέον κριτήρια που πρέπει να πληρούνται κατά τη διαδικασία διαχειρίσεως εξασφαλίσεων (όπως διαδικασίες παρακολουθήσεως αγοραίας αξίας, ασφάλιση, νομική εγκυρότητα) και από τους όρους στις σχετικές συμφωνίες Πολιτικές και διαδικασίες αποτιμήσεως και διαχειρίσεως των εξασφαλίσεων Η λήψη εξασφαλίσεων λειτουργεί ως αντιστάθμιση έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου που μπορεί να προκύψει από την ενδεχόμενη αδυναμία του πιστούχου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Ως εξασφαλίσεις πιστοδοτήσεων νοούνται τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώματα, τα οποία τίθενται στη διάθεση της Τραπέζης είτε από τους πιστούχους είτε από τρίτα πρόσωπα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως συμπληρωματικές πηγές αποπληρωμής όταν δεν επαρκούν οι πρωτογενείς πηγές οι οποίες αφορούν στην παραγωγική λειτουργία της επιχειρήσεως. Τα είδη εξασφαλίσεων τα οποία χρησιμοποιούνται για πελάτες Λιανικής Τραπεζικής είναι κυρίως προσημειώσεις υποθήκης, δεσμεύσεις μετρητών ή μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Τίτλοι Δημοσίου (repos, ομόλογα). Ειδικά σε περίπτωση χορηγήσεως στεγαστικών δανείων έχουν θεσπιστεί και τηρούνται μέγιστα επιτρεπόμενα όρια στα ποσοστά χρηματοδοτήσεως (Loan to Value, LTV: το ποσό του δανείου προς την εμπορική αξία του ακινήτου) τα οποία διαμορφώνονται ανάλογα με το σκοπό χορηγήσεως του δανείου καθώς και την εξασφάλιση. Το ποσό συμμετοχής του πελάτη στο χρηματοδοτούμενο ακίνητο αποτελεί πολύ σημαντικό πιστοδοτικό παράγοντα και καθορίζει τη διάθεση και την ικανότητα του αιτούντα για την αποπληρωμή του δανείου του. Η ομαλή εξυπηρέτηση των πιστοδοτήσεων των πελατών του Επιχειρηματικού Χαρτοφυλακίου, συνδέεται άμεσα με τη βιωσιμότητα και τις προοπτικές των Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

29 επιχειρήσεων, τη συνέπεια των ιδίων και των φορέων τους, τις συνθήκες των κλάδων και των αγορών στις οποίες δραστηριοποιούνται καθώς και τους αστάθμητους παράγοντες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του βίου τους και επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τη λειτουργία τους. Εφόσον ο πιστούχος είναι φυσικό πρόσωπο, επιδιώκεται ασφαλιστική κάλυψη έναντι θανάτου ή ολικής και μερικής ανικανότητος. Αναφορικά με τον συμψηφισμό των εντός και εκτός ισολογισμού στοιχείων αναφέρεται ότι γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχουν ISDA agreements. Η Τράπεζα υπολογίζει την αξία των καλυμμάτων βασιζόμενη στο δυνητικό έσοδο που αυτά θα αποφέρουν στην περίπτωση της ρευστοποιήσεώς τους. Η εκτίμηση αυτή αποτελεί τη διασφαλιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων που παραχωρούνται για εξασφάλιση των πιστοδοτήσεων. Για τον υπολογισμό της λαμβάνονται υπ όψη: η ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων η εμπορική/αγοραία αξία τους ο βαθμός δυσκολίας ρευστοποιήσεως ο χρόνος που απαιτείται για τη ρευστοποίηση το απαιτούμενο κόστος ρευστοποιήσεως τα υφιστάμενα βάρη επί ακινήτων (προσημειώσεις, υποθήκες, κατασχέσεις) οι τυχόν προνομιακές απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν κατά την εκποίηση επιχειρηματικών περιουσιακών στοιχείων (απαιτήσεις Δημοσίου, Ι.Κ.Α., εργαζομένων). Οι ανωτέρω παράμετροι συνυπολογίζονται για τη διαμόρφωση συντελεστών διασφαλιστικής αξίας για κάθε είδος εξασφαλίσεως, οι οποίοι εκφράζονται ως ποσοστό επί της αγοραίας, της ονομαστικής ή της σταθμισμένης αξίας τους, αναλόγως του είδους του καλύμματος. Η εκτίμηση της αξίας των ακινήτων και του εξοπλισμού διενεργείται από την εταιρεία του Ομίλου Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε. Η εκτίμηση της αξίας στοιχείων που δεν μπορεί να προσδιορισθεί από τις Μονάδες του Ομίλου, είναι δυνατόν να ανατίθεται σε εταιρίες αποδοχής της Τραπέζης. Αναφορικά με τις υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου, αναφέρεται ότι πέραν των γενικών αρχών που ισχύουν για το σύνολο του Ομίλου, μπορεί να υπάρχουν επί μέρους ρυθμίσεις. Πιο συγκεκριμένα, σε ασφάλεια των χρηματοδοτικών μισθώσεων και πέραν της εξασφαλίσεως που παρέχει το μίσθιο είναι δυνατόν να ληφθούν υπέρ της Alpha Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

Όμιλος Alpha Bank Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις έτους 2011. (σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2592/2007-Πυλώνας ΙΙΙ)

Όμιλος Alpha Bank Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις έτους 2011. (σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2592/2007-Πυλώνας ΙΙΙ) Όμιλος Alpha Bank Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις έτους 2011 (σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2592/2007-Πυλώνας ΙΙΙ) Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή και Γενικές Πληροφορίες 1 1.1 Εποπτικό Πλαίσιο Βασιλεία ΙΙ 1 1.2 Αλλαγές στο εποπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ Το νέο εποπτικό πλαίσιο Νίκος Ζαγορήσιος, MBA, CFA Διευθυντής, Διεύθυνση Θεμάτων Capital Management & Τραπεζικής Εποπτείας, Alpha Bank Εποπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 1. Γενικά I. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος (με το υπόδειγμα ΣΤ04), ανά εξάμηνο, στοιχεία οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Alpha Bank Πυλώνας ΙΙΙ Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις έτους 2013. (σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2655/2012)

Όμιλος Alpha Bank Πυλώνας ΙΙΙ Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις έτους 2013. (σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2655/2012) Όμιλος Alpha Bank Πυλώνας ΙΙΙ Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις έτους 2013 (σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2655/2012) Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή και Γενικές Πληροφορίες 1 1.1 Συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της ΠΔΤΕ 2655/16.3.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2015 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης («Comprehensive Assessment»)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 19.10.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2592/20.8.2007

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2592/20.8.2007 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2592/20.8.2007 ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνουν καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Αδείας ΕΚ 1/13/28-6-1994 =========================================================== Δραγατσ αν ίου 6 Α θήνα 10559 Τηλ: 210.33.67.700 - Fax:21033.12.324 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Η01: Στοιχεία Ενεργητικού Κωδικός A. Στοιχεία Ενεργητικού Αναφορές σε ΔΛΠ - ΔΠΧΠ 1 Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες (1) 2 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ.

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων.

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων. Μετάφραση από βουλγάρικη γλώσσα ΕΜ «ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΜΑΡΚΕΤΣ»ΑΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 142, ΠΑΡ.3 ΚΑΙ 4, ΑΡΘΡΟΥ 150 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 35 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΟΜΙΛΟΣ ATTICA BANK ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΕΤΟΣ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΔΤΕ2592/20.8.2007 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2655/19.3.2012 Θέμα: Τεχνικά κριτήρια σχετικά με τη διαφάνεια και τις δημοσιοποιήσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών Αντικατάσταση της ΠΔ/ΤΕ 2592/20.8.2007,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003 ALPHA BANK Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003 Αθήνα 7 Μαίου 2003 1 Στεγαστικά Δάνεια εκατ Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Υπόλοιπα Υπόλοιπα Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Μερίδιο Μερίδιο Αγοράς Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ ΕΤΟΣ 2012 2 Περιεχόμενα 1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ... 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 5 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

α) τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα το άρθρο 55Α αυτού, όπως ισχύει,

α) τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα το άρθρο 55Α αυτού, όπως ισχύει, ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2587/20.8.2007 ΘΕΜΑ: Ορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115 5116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5117 5118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ιαδικασία Εποπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 20 Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ Αθήνα - 19 Νοεμβρίου 20 Δήλωση Προέδρου Δ.Σ., Μιχάλη Σάλλα Η συμπλήρωση ενός έτους από την πλήρη εκδήλωση της οικονομικής κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

AEGEAN BALTIC BANK A.E

AEGEAN BALTIC BANK A.E AEGEAN BALTIC BANK A.E Για την 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με την Πράξη Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος Ν.2655/16.3.2012 Ιούνιος 2012 Πίνακας Περιεχομένων A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 3 Α.1 Εισαγωγή... 3 Α.2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΛΕΣ Α.Α. ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

ΣΤΗΛΕΣ Α.Α. ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ05: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΔΟΧΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Οι πίνακες αυτοί συμπληρώνονται από τα

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπολόγισε τις κεφαλαιακές ανάγκες του τραπεζικού τομέα μέσω ανεξάρτητου διαγνωστικού

Διαβάστε περισσότερα

Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης

Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης Εξέλιξη στο ΑΕΠ (%) 5,1 3,6-1,9 1,3 0,5-2,4-3,9-8,7 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013F 2014F Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 2 Υψηλή ανεργία Ανεργία (%) 15,5 16,9 11,9 4,0

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2014 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2014 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2014 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Τα παρόντα στοιχεία δημοσιοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Alpha Bank. Πυλώνας ΙΙΙ Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις έτους 2014. (σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013)

Όμιλος Alpha Bank. Πυλώνας ΙΙΙ Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις έτους 2014. (σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013) Όμιλος Alpha Bank Πυλώνας ΙΙΙ Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις έτους 2014 (σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013) Περιεχόμενα 1 Γενικές Πληροφορίες 1 1.1 Εισαγωγή 1 1.2 Κανονιστικό Πλαίσιο 1 1.3 Συμμόρφωση προς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 14/250/08.06.2001 ΦEK 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Ορισµός των Ιδίων Κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ) ΕΤΟΣ 2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ) ΕΤΟΣ 2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ) ΕΤΟΣ 2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 1.1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

March 14, 2006. H εμπειρία από τη διαδικασία εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙ στις τράπεζες

March 14, 2006. H εμπειρία από τη διαδικασία εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙ στις τράπεζες Μάρτιος 2006 0 ΒασιλείαΙΙ H εμπειρία από τη διαδικασία εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙ στις τράπεζες Λεωνίδας Χατζηκωνσταντής, Senior Manager, Ernst & Young South Eastern Europe Περιεχόμενα Επισκόπηση πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τόκοι εισπρακτέοι 364.350 Τόκοι πληρωτέοι (160.877) Καθαρά έσοδα από τόκους 203.473 Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες 16.244

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2010 ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2592/2007 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της Απομείωσης Δανείων και των Διαδικασιών Διενέργειας Προβλέψεων Οδηγία του 2014.

1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της Απομείωσης Δανείων και των Διαδικασιών Διενέργειας Προβλέψεων Οδηγία του 2014. ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ. 4) ΤΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Σεμινάριο ενημέρωσης 27 30 Σεπτεμβρίου 2010 Οι πιστοδοτήσεις των τραπεζών είναι από τη φύση τους εκτεθειμένες σε πλήθος κινδύνων που απορρέουν από

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, 105 64 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 33.64.300, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

AEGEAN BALTIC BANK A.E

AEGEAN BALTIC BANK A.E AEGEAN BALTIC BANK A.E Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις και Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με την Πράξη Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος Ν.2655/16.3.2012 Ιούνιος 2014 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΟΜΙΛΟΣ ATTICA BANK ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΕΤΟΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΔΤΕ2592/20.8.2007 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2012 Με βάση την απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 Απρίλιος 2010 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 70(1) ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα