Όμιλος Alpha Bank Πυλώνας ΙΙΙ Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις έτους (σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2655/2012)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όμιλος Alpha Bank Πυλώνας ΙΙΙ Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις έτους 2013. (σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2655/2012)"

Transcript

1 Όμιλος Alpha Bank Πυλώνας ΙΙΙ Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις έτους 2013 (σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2655/2012)

2 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή και Γενικές Πληροφορίες Συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της ΠΔΤΕ 2655/ Πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας Η μεθοδολογία για τον Πυλώνα I (έως ) Διαδικασία Αξιολογήσεως Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου Εισαγωγή στη Βασιλεία ΙΙΙ (CRD IV / CRR) Υπολογισμός Κεφαλαιακής Επάρκειας μετά την (Βασιλεία ΙΙΙ) Επίπτωση από την εφαρμογή του νέου πλαισίου Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (EEM) Θεσμικές Αλλαγές 7 3 Διαφορές αρχών εποπτικής και λογιστικής ενοποιήσεως Θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις του Ομίλου 9 4 Ίδια Κεφάλαια Διάρθρωση Ιδίων Κεφαλαίων Εποπτεύων Επίτροπος (Monitoring Trustee) Σχέδιο αναδιαρθρώσεως Δεύτερη Διαγνωστική Άσκηση BlackRock Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Εξέλιξη Λειτουργικής Συγχωνεύσεως Εμπορικής Τραπέζης Κεφαλαιακή Επάρκεια Κεφαλαιακή ανάλυση 22 5 Πλαίσιο Διαχειρίσεως Κινδύνων Πολιτική Αναλήψεως Κινδύνων Πολιτικές Διαχειρίσεως Κινδύνων 25 6 Πιστωτικός Κίνδυνος Γενικά στοιχεία Δημοσιοποιήσεις για χαρτοφυλάκια υποκείμενα στην Τυποποιημένη Προσέγγιση Τεχνικές Μειώσεως Κινδύνου Πολιτικές και διαδικασίες αποτιμήσεως και διαχειρίσεως των εξασφαλίσεων Περιγραφή των κυριότερων ειδών εξασφαλίσεων που αποδέχεται η Τράπεζα Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου Τιτλοποίηση 44 7 Κίνδυνος Αγοράς Τυποποιημένη μέθοδος για τον Κίνδυνο Αγοράς 49 8 Λειτουργικός Κίνδυνος 50

3 9 Μετοχές: Δημοσιοποιήσεις για τα ανοίγματα που δεν περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών Κίνδυνος Επιτοκίου από θέσεις του Τραπεζικού Χαρτοφυλακίου Κίνδυνος Ρευστότητας Πολιτική αποδοχών Αρχές Καθορισμού Δομής Αποδοχών Επιτροπές Αποδοχών Λοιπά Εμπλεκόμενα Μέρη Ποσοτική Ποιοτική πληροφόρηση επί των Αποδοχών 59

4 1 Εισαγωγή και Γενικές Πληροφορίες Ο Όμιλος Alpha Bank είναι ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στην εγχώρια και τη διεθνή τραπεζική αγορά. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της λιανικής τραπεζικής, της τραπεζικής μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, της διαχειρίσεως κεφαλαίων και private banking, της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, της επενδυτικής τραπεζικής, των χρηματιστηριακών εργασιών και της διαχειρίσεως ακίνητης περιουσίας. Μητρική Εταιρία του Ομίλου είναι η Alpha Bank, η οποία ιδρύθηκε το 1879 από τον Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο και εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Σταδίου αριθ. 40, και είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό 6066/06/Β/86/05. Η Τράπεζα λειτουργεί με την έγκριση της Ελληνικής Δημοκρατίας και υπόκειται στους κανονισμούς και στην εποπτεία της Τραπέζης της Ελλάδος και στις διατάξεις του Ελληνικού Τραπεζικού Δικαίου. Η Alpha Bank, για περισσότερα από 130 χρόνια αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στο ελληνικό ιδιωτικό τραπεζικό σύστημα, με ευρύτατο δίκτυο εξυπηρετήσεως στην Ελλάδα κι έναν από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην Ευρώπη. Το δίκτυο των Καταστημάτων στην Ελλάδα αριθμούσε 655 Καταστήματα (συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Alpha Private Bank και των Επιχειρηματικών Κέντρων) την Η Alpha Bank δραστηριοποιείται στην Ελληνική και στη διεθνή αγορά, με παρουσία στο Λονδίνο, στην Κύπρο, στην Αλβανία, στην Βουλγαρία, στην Ρουμανία, στην ΠΓΔΜ και στη Σερβία. Με συνέπεια και αξιοπιστία, ο Όμιλος Alpha Bank υποστηρίζει ιδιώτες και επιχειρηματίες πελάτες, συνεισφέροντας στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Η επιτυχής ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης της Τραπέζης τον Ιούνιο του 2013, δημιούργησε το κατάλληλο κλίμα για περαιτέρω προσπάθειες ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσεως. Στο πλαίσιο αυτό, η ανακεφαλαιοποίηση εστίασε στην ισχυρή δέσμευση ιδιωτών μετόχων και στην προτεραιότητα της Τραπέζης να αποπληρώσει την Κρατική βοήθεια το συντομότερο δυνατό καθώς τη διατήρηση του ιδιωτικού της χαρακτήρα. Η Τράπεζα θεωρεί ότι έχει λάβει εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα ώστε να υποστηρίζει την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και να διασφαλίσει την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου. Για την υλοποίηση της ανωτέρω στρατηγικής, σημαντικοί πρόσφατοι σταθμοί είναι οι ακόλουθοι: Η απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εμπορικής Τραπέζης την Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

5 Η έκδοση ομολόγου της Alpha Bank ύψους Ευρώ 150 εκατ. μετατρέψιμο σε μετοχές το οποίο αγοράστηκε από την Crédit Agricole. Το ομόλογο ενίσχυσε τα εποπτικά κεφάλαια της Τραπέζης. Η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση της Τραπέζης, την , με υπερκάλυψη της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής, Η ολοκλήρωση της νομικής συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως της Εμπορικής Τραπέζης την και η δημιουργία της ενιαίας Alpha Bank. Η πώληση της θυγατρικής στην Ουκρανία, JSC Astra Bank, έναντι τιμήματος Ευρώ 82 εκατ. Η ανακοινωθείσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους Ευρώ 1,2 δισ., η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί με την εισαγωγή των νέων κοινών μετοχών εντός του Απριλίου 2014 (ανάλυση στην παράγραφο 4.3). 1.1 Συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της ΠΔΤΕ 2655/ Η Alpha Bank υιοθέτησε και εφάρμοσε, ήδη από το 1994, τις αρχές της εταιρικής διακυβερνήσεως, επιδιώκοντας τη διαφάνεια στην επικοινωνία με τους μετόχους της, και την άμεση και συνεχή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Η Τράπεζα έχει διαμορφώσει ένα σταθερό πλαίσιο εσωτερικής διακυβερνήσεως που περιλαμβάνει μια διάφανη οργανωτική δομή, όργανα διοικήσεως υπεύθυνα να διασφαλίσουν ότι υπάρχουν οι κατάλληλες διαδικασίες διαχειρίσεως κινδύνων και κεφαλαιακής επάρκειας και ένα αξιόπιστο σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Οι παρούσες δημοσιοποιήσεις γίνονται στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙΙ της Βασιλείας ΙΙ. Η αναφορά έχει συνταχθεί σύμφωνα με την Πράξη Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος ΠΔ/ΤΕ 2655/ , όπως ισχύει. Η Πολιτική του Ομίλου για τις δημοσιοποιήσεις βρίσκεται υπό αναθεώρηση ενόψει εφαρμογής του νέου εποπτικού πλαισίου (CRD IV) Η αναφορά είναι ετήσια και αναρτάται στο διαδίκτυο στον ιστότοπο της Τραπέζης, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται για τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι της και περιλαμβάνουν τις οντότητες του Ομίλου της Alpha Bank που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η πληροφόρηση που παρέχεται περιλαμβάνει ανάλυση των μεγεθών της κεφαλαιακής επάρκειας σύμφωνα με το ισχύον εποπτικό πλαίσιο καθώς και τα είδη των κινδύνων και την περιγραφή του πλαισίου διαχειρίσεως των κινδύνων αυτών. Σημειώνεται ότι τα μεγέθη που περιλαμβάνονται στην παρούσα αναφορά ενδέχεται να διαφοροποιούνται από τα αντίστοιχα μεγέθη των οικονομικών καταστάσεων, κυρίως λόγω διαφορών μεταξύ λογιστικής και εποπτικής ενοποίησης ή/και διαφορετικών ορισμών. Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

6 2 Πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας O Όμιλος της Alpha Bank εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος βάσει του πλαισίου για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των ΕΠΕΥ, γνωστού ως Βασιλεία ΙΙ, όπως καθορίστηκε από τις ευρωπαϊκές οδηγίες 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ και εφαρμόστηκε από έως Οι γενικές αρχές των ανωτέρω οδηγιών ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία με το νόμο 3601/2007 και εξειδικεύτηκαν περαιτέρω με μία σειρά Πράξεων Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος. Το πλαίσιο αποτελείται από τρεις θεμελιώδεις άξονες εποπτείας, γνωστούς ως Πυλώνες. Με τον Πυλώνα Ι προσδιορίζονται οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις. Οι βασικές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο πλαίσιο (Βασιλεία Ι), αφορούν στη χρήση πιο εξελιγμένων μεθόδων για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο αλλά και στην εισαγωγή κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον λειτουργικό κίνδυνο. Η Alpha Bank υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος τις εποπτικές αναφορές κεφαλαιακής επάρκειας σε επίπεδο Τραπέζης και Ομίλου σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2651/ και είναι συνεπής στη γενικότερη εφαρμογή των προβλεπομένων από το θεσμικό πλαίσιο. Με τον Πυλώνα ΙΙ καθορίζονται οι αρχές, τα κριτήρια και οι διαδικασίες αξιολόγησης της επάρκειας των κεφαλαίων και των συστημάτων διαχειρίσεως κινδύνων των πιστωτικών ιδρυμάτων, κατ' αρχήν από τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύματα και κατ' ακολουθία από την εποπτική αρχή. Ο Πυλώνας ΙΙ αποτελείται από τη Διαδικασία Αξιολογήσεως Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ) και τη Διαδικασία Εποπτικής Αξιολογήσεως (ΔΕΑ). Με τον Πυλώνα ΙΙΙ καθορίζονται οι υποχρεώσεις δημοσιοποιήσεως βασικών πληροφοριών σχετικά με την έκθεση των πιστωτικών ιδρυμάτων στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθώς και των διαδικασιών που εφαρμόζουν για τη διαχείριση των κινδύνων αυτών, με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και της πειθαρχίας της αγοράς. Στο εν λόγω πλαίσιο, εκτός των ανωτέρω, ορίζονται τα εποπτικά ίδια κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων και μία σειρά άλλων εποπτικών θεμάτων όπως π.χ. η εποπτεία και ο έλεγχος των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, η ανοικτή συναλλαγματική θέση, ο κίνδυνος συγκέντρωσης, οι δείκτες ρευστότητας, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος διαχειρίσεως κινδύνων, καθώς και το πλαίσιο εποπτικών αναφορών και δημοσιοποιήσεων. Οι ακολουθούμενες προσεγγίσεις για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πυλώνα Ι (εξελιγμένες ή τυποποιημένες μεθοδολογίες) επιλέγονται βάσει της γενικότερης πολιτικής του Ομίλου, της φύσεως και του είδους κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένος ανάλογα με το επίπεδο και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του και λοιπούς παράγοντες όπως λ.χ. ο βαθμός ετοιμότητας των συστημάτων. Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

7 2.1 Η μεθοδολογία για τον Πυλώνα I (έως ) Ο Όμιλος υπολογίζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πυλώνα Ι ως ακολούθως: Πιστωτικός Κίνδυνος: Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την επιμέτρηση του πιστωτικού κινδύνου είναι η Τυποποιημένη Μέθοδος (STA). Η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων γίνεται με την εξελιγμένη μέθοδο. Οι υπολογισμοί τόσο σε απλή όσο και σε ενοποιημένη βάση γίνονται μέσω του συστήματος BWCM της SunGard. Λειτουργικός Κίνδυνος: Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την επιμέτρηση του λειτουργικού κινδύνου είναι η Τυποποιημένη Μέθοδος (STA). Για τις Θυγατρικές του Ομίλου που δεν έχουν υιοθετήσει ακόμη την Τυποποιημένη Μέθοδο, χρησιμοποιείται η Μέθοδος του Βασικού Δείκτη. Κίνδυνος Αγοράς: Σε επίπεδο Τραπέζης, έχει αναπτυχθεί μοντέλο Υπολογισμού Αξίας σε Κίνδυνο (VAR), το οποίο έχει εγκριθεί από την ΤτΕ. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την επιμέτρηση του κινδύνου αγοράς στα υπόλοιπα ανοίγματα του Ομίλου είναι η Τυποποιημένη Μέθοδος. 2.2 Διαδικασία Αξιολογήσεως Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου Στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της υλοποιήσεως της ΔΑΕΕΚ (Πυλώνας II), ο Όμιλος λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθός του, τη φύση και πολυπλοκότητα των εργασιών του, υιοθετεί την Μέθοδο των Ελαχίστων Κεφαλαίων (Minimum Capital Requirement Approach). Συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί ως βάση το ελάχιστο κεφάλαιο το οποίο υπολογίζεται για τον Πυλώνα I (δηλαδή για τον πιστωτικό κίνδυνο, τον λειτουργικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αγοράς) και συγχρόνως αξιολογεί το ύψος του πρόσθετου κεφαλαίου που ενδεχομένως χρειάζεται για κάλυψη των κινδύνων που αντιμετωπίζει και οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό του ελαχίστου κεφαλαίου του Πυλώνα I. Το πρόσθετο κεφάλαιο αφορά κινδύνους του Πυλώνα II (κίνδυνος συγκεντρώσεως, κίνδυνος επιτοκίων στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο, κίνδυνος ρευστότητος, οικονομικό και θεσμικό περιβάλλον), που επισημαίνονται στην ΠΔ/ΤΕ 2595/ της ΤτΕ, όπως ισχύει. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της ΔΑΕΕΚ, με την Μέθοδο των Ελαχίστων Κεφαλαίων περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: Αναγνώριση και επισήμανση των μελλοντικών προκλήσεων του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τα προγράμματα και τους στόχους. Καθορισμός και εφαρμογή διαδικασίας αναγνωρίσεως και επιμετρήσεως των κινδύνων πριν και μετά τη λήψη μέτρων ελέγχου. Συνεκτίμηση και συνυπολογισμός των αναγνωρισθέντων κινδύνων. Μέτρηση των επιπτώσεων των σεναρίων προσομοιώσεως ακραίων καταστάσεων (stress tests) στο προβλεπόμενο κεφαλαιακό προγραμματισμό και στη διάθεση αναλήψεως κινδύνων του Ομίλου. Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

8 Δυνητικός υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων βάσει εξελιγμένων μεθόδων, δηλαδή εκτιμήσεως του πιστωτικού κινδύνου του Πυλώνα I με την Μεθοδολογία των Εσωτερικών Διαβαθμίσεων (Internal Ratings Based Method IRB) και εκτιμήσεως του λειτουργικού κινδύνου με την Εξελιγμένη Μεθοδολογία (Advanced Measurement Approach AΜΑ). 2.3 Εισαγωγή στη Βασιλεία ΙΙΙ (CRD IV / CRR) Η χρηματοπιστωτική κρίση που άρχισε να εκδηλώνεται διεθνώς με την κατάρρευση της Lehman Brothers το 2008 ανέδειξε ορισμένους περιορισμούς του εποπτικού πλαισίου και ενίσχυσε την ανάγκη διαμόρφωσης αυστηρότερου προσδιορισμού των Ιδίων κεφαλαίων, της άμεσης και μακροπρόθεσμης ρευστότητας καθώς και τον περιορισμό της μόχλευσης των πιστωτικών ιδρυμάτων. Στην κατεύθυνση αυτή, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσιοποίησε τις οριστικές της προτάσεις και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του νέου πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας - Βασιλεία ΙΙΙ µε το έγγραφο της 16 ης Δεκεμβρίου Οι προτάσεις της Επιτροπής, γνωστές ως CRD IV, μεταφέρθηκαν στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία την 26 η Ιουνίου 2013 με τον Kανονισμό 575/2013 και την Oδηγία 2013/36/ΕΕ Το νέο καθεστώς τροποποιεί υφιστάμενους κανόνες επί των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών και των επενδυτικών εταιριών, συμπεριλαμβανομένων κανόνων που αφορούν στις κεφαλαιακές απαιτήσεις, τη διατήρηση κεφαλαίου και περιθωρίων και στη ρευστότητα και μόχλευση. Οι κανόνες έχουν σταδιακή εφαρμογή από την 1 η Ιανουαρίου Υπολογισμός Κεφαλαιακής Επάρκειας μετά την (Βασιλεία ΙΙΙ) Το νέο πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας (γνωστό ως Βασιλεία ΙΙΙ) περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές που αφορούν στην ποιότητα και το ύψος των εποπτικών κεφαλαίων. Στο πλαίσιο αυτό αποδίδεται μεγάλη βαρύτητα στον δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών (Common Equity Tier Ι), εισάγονται περιθώρια κεφαλαίων για την αντιμετώπιση της κυκλικότητας και του συστημικού κινδύνου ενώ εισάγονται και μεταβατικές διατάξεις για την αντιμετώπιση των μη επιλέξιμων κεφαλαίων και των αφαιρουμένων στοιχείων κεφαλαίων (κυρίως αναβαλλόμενη φορολογία). Περαιτέρω εισάγονται ενιαίοι υποχρεωτικοί δείκτες άμεσης (LCR- liquidity coverage ratio από το 2015 ) και δομικής ρευστότητας (NSFR-net stable funding ratio από το 2018) καθώς και υποχρεωτικός δείκτης υπερβολικής μόχλευσης. Επιπλέον εισάγονται αυστηρότεροι ορισμοί για τον κίνδυνο αθέτησης, αναπροσαρμοσμένες (χαμηλότερες) κεφαλαιακές απαιτήσεις για ανοίγματα προς Μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τα στοιχεία ενεργητικού τα οποία αποτιμώνται σε εύλογη αξία ( PVA-prudent valuation adjustment) και τα εξω-χρηματιστηριακά παράγωγα ( CVA-credit valuation adjustment). Τέλος, υιοθετούνται ενιαία τεχνικά πρότυπα εποπτικών αναφορών (ITS-International Technical Standards) με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ). Το νέο πλαίσιο προωθεί την ενισχυμένη διαφάνεια μέσω της αναβάθμισης των εποπτικών δημοσιοποιήσεων περιλαμβανομένων και αυτών που αφορούν τις πολιτικές αμοιβών. Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

9 2.3.2 Επίπτωση από την εφαρμογή του νέου πλαισίου Η Alpha Bank βρίσκεται συγκριτικά σε πλεονεκτική θέση να εναρμονισθεί µε την εν λόγω οδηγία. Η εκτιμώμενη μικρή επιβάρυνση στον δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων οφείλεται: Στο ελάχιστο ποσό των δικαιωμάτων μειοψηφίας, Στο χαμηλό ύψος της υπεραξίας και των άυλων στοιχείων, Στη μη ανάληψη ουσιαστικών ασφαλιστικών κινδύνων, Στην εφαρμογή της τυποποιημένης για τον πιστωτικό κίνδυνο μεθοδολογίας σε συνδυασμό με το σημαντικό ύψος των προβλέψεων που διενεργεί. Τέλος, η συντηρητική πολιτική που ακολουθεί ο Όμιλος επιβεβαιώνεται από τη χαμηλή μόχλευση του ισολογισμού του. Πιο συγκεκριμένα, βάσει στοιχείων για την αξιολόγηση Ευρωπαϊκών Τραπεζών που δημοσίευσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, η Alpha Bank με δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I) 12,2% και δείκτη μοχλεύσεως 8,5% προσαρμοσμένο για την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους Ευρώ 1,2 δισ. καθώς και την αποπληρωμή των Προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου βρίσκεται αρκετά πιο πάνω από το μέσο όρο των τραπεζών και των 2 ομάδων. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται συνοπτικά η επίδραση της Βασιλείας ΙΙΙ στον Core Tier I δείκτη και στον δείκτη μοχλεύσεως: Μέσοι Δείκτες Ευρωπαϊκών Τραπεζών Αριθμός Τραπεζών Τρέχον Δείκτης CT I Basel III Δείκτης CT I Δείκτης Μόχλευσης Ομάδα Α (μεγάλες τράπεζες) 41 12,0% 9,1% 3,9% Ομάδα Β (μικρές τράπεζες) ,4% 8,8% 4,6% Πηγή: ΕΒΑ report, Basel III monitoring exercise ( ) 2.4 Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (EEM) Η θέσπιση ενός ενιαίου εποπτικού μηχανισμού με κύριο στόχο την εξασφάλιση της ασφάλειας και της ευρωστίας του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος είναι το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ευρωπαϊκής τραπεζικής ένωσης, που θα βασίζεται σε ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και σε νέα πλαίσια για την ασφάλιση των καταθέσεων και για την εξυγίανση. Προκειμένου να θεσπιστεί ένας ενιαίος εποπτικός μηχανισμός, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου αναθέτει ειδικά καθήκοντα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) που αφορούν πολιτικές σχετικές με την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων στα κράτη μέλη που έχουν ως νόμισμα το Ευρώ και επιτρέπει σε άλλα κράτη μέλη να εγκαθιδρύσουν στενή συνεργασία με την ΕΚΤ. Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

10 Τον Οκτώβριο του 2013 ανακοινώθηκε ότι η ΕΚΤ και οι συμμετέχουσες εθνικές αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την άσκηση τραπεζικής εποπτείας θα διενεργήσουν συνολική αξιολόγηση σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού για τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό (κανονισμός ΕΕΜ). Η ΕΚΤ θα ολοκληρώσει τη συνολική αξιολόγηση του τραπεζικού συστήματος τον Οκτώβριο του 2014, και θα αναλάβει τα νέα της εποπτικά καθήκοντα τον Νοέμβριο του Η άσκηση αξιολογήσεως θα περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 1. Αξιολόγηση των κινδύνων για σκοπούς εποπτείας: Εποπτικές κρίσεις για παράγοντες βασικών κινδύνων, όπως ρευστότητα, μόχλευση και χρηματοδότηση. Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση. 2. Έλεγχο ποιότητος στοιχείων ενεργητικού: Αξιολόγηση ποιότητος στοιχείων, αποτιμήσεις στοιχείων ενεργητικού, ταξινομήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων, αποτίμηση εξασφαλίσεων και προβλέψεις. Κάλυψη ανοιγμάτων σε πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αγοράς βάσει στοχευμένης προσέγγισης βασισμένης στον κίνδυνο. Στόχος του ελέγχου είναι η αξιολόγηση της επάρκειας των προβλέψεων και ο προσδιορισμός της κατάλληλης αποτιμήσεως των εξασφαλίσεων για ανοίγματα σε πιστωτικό κίνδυνο και η αξιολόγηση της αποτιμήσεως σύνθετων μέσων και στοιχείων ενεργητικού υψηλού κινδύνου στους τραπεζικούς ισολογισμούς. 3. Άσκηση προσομοιώσεως ακραίων καταστάσεων (stress test) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών: Προοπτική εκτίμηση της ικανότητας των τραπεζών να απορροφούν τους κραδασμούς υπό ακραίες συνθήκες με όριο δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών 8% για το βασικό σενάριο και 5,5% για το δυσμενές. 2.5 Θεσμικές Αλλαγές Από την , πέραν του ελαχίστου ορίου (8%) για τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας, όπως προσδιοριζόταν στη Βασιλεία ΙΙ, η Τράπεζα της Ελλάδος, με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 13/ όρισε ελάχιστο Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων με όριο 9% (Core Tier I) ταυτόχρονα με το Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων με όριο 6% (Common Equity) σε απλή και ενοποιημένη βάση. Στην εν λόγω Πράξη τίθεται επίσης όριο 20% στις καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που αναγνωρίζονται στα κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια ενώ αναγνωρίζεται εποπτικά το αποθεματικό αποτίμησης του διαθεσίμου προς πώληση χαρτοφυλακίου (AFS). Από την τέθηκε σε ισχύ η νέα Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 36/ με την οποία αναγνωρίζεται το σύνολο της Αναβαλλόμενης Φορολογίας στα κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια. Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

11 3 Διαφορές αρχών εποπτικής και λογιστικής ενοποιήσεως Λογιστική ενοποίηση Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τη μητρική εταιρεία Alpha Bank, τις θυγατρικές της, τις συγγενείς εταιρείες και τις κοινοπραξίες. Θυγατρικές Εταιρείες Είναι οι εταιρείες στις οποίες η Τράπεζα ασκεί έλεγχο άμεσα, ή έμμεσα μέσω άλλων θυγατρικών. Η ύπαρξη ελέγχου εξετάζεται κυρίως με βάση το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο και τη δυνατότητα ελέγχου του διοικητικού οργάνου των εταιρειών. Οι θυγατρικές εταιρείες ενοποιούνται με τη μέθοδο της πλήρους (ολικής) ενοποιήσεως, από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος και παύουν να ενοποιούνται κατά την ημερομηνία που ο Όμιλος δεν ασκεί πλέον τον έλεγχο. Εταιρείες ειδικού σκοπού ενοποιούνται όταν, κατά την εξέταση της σχέσεως που υφίσταται μεταξύ της Τραπέζης ή των θυγατρικών της και της εταιρείας ειδικού σκοπού, προκύπτει ότι οι πρώτες ελέγχουν άμεσα την εταιρεία ειδικού σκοπού. Ο Όμιλος, ελέγχει εταιρείες ειδικού σκοπού οι οποίες χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των διαδικασιών εκδόσεως ομολογιακών δανείων, καθώς και για την τιτλοποίηση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού. Συγγενείς εταιρείες Είναι οι εταιρείες στις οποίες ο Όμιλος ασκεί ουσιώδη επιρροή αλλά όχι έλεγχο. Ουσιώδης επιρροή, κατά κύριο λόγο, τεκμαίρεται ότι υπάρχει, όταν ο Όμιλος κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό άνω του 20% του μετοχικού κεφαλαίου της υπό εξέταση εταιρίας χωρίς να έχει έλεγχο ή από κοινού έλεγχο, εκτός εάν η κατοχή άνω του 20% δεν εξασφαλίζει ουσιώδη επιρροή. Οι επενδύσεις στις συγγενείς εταιρείες αποτιμώνται με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσεως. Κοινοπραξίες Ο Όμιλος εφαρμόζει το πρότυπο Δ.Π.Χ.Π. 11, αντικείμενο του οποίου είναι η λογιστική απεικόνιση συμμετοχών σε επιχειρηματικά σχήματα που τελούν υπό κοινό έλεγχο (joint arrangements). Όλα τα σχήματα υπό κοινό έλεγχο στα οποία ο Όμιλος συμμετέχει και έχει από κοινού έλεγχο είναι κοινοπραξίες (joint ventures), τις οποίες αποτιμά με τη μέθοδο της καθαρής θέσεως. Αναλυτικότερη καταγραφή των ακολουθούμενων λογιστικών αρχών αναφορικά με την ενοποίηση εταιριών γίνεται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ενώ λεπτομερής αναφορά όλων των θυγατρικών, συγγενών εταιρειών και κοινοπραξιών του Ομίλου, γίνεται στη σημείωση 39 των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου της Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

12 Εποπτική ενοποίηση Η εποπτική ενοποίηση ακολουθεί τις αρχές που καθορίζονται από τον νόμο 3601/2007, όπως εξειδικεύονται από τις σχετικές αποφάσεις της Τραπέζης της Ελλάδος. 3.1 Θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις του Ομίλου Στη λογιστική ενοποίηση του ομίλου περιλαμβάνονται όλες οι εταιρείες σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Η εποπτική ενοποίηση εφαρμόζεται για σκοπούς αναφορών προς την Τράπεζα της Ελλάδος και βασίζεται στη λογιστική ενοποίηση με σημαντικότερες διαφορές τις κάτωθι: Εταιρείες που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσεως όπως Ξενοδοχειακές και λοιπές εταιρείες που δεν ανήκουν στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Οι ασφαλιστικές εταιρείες στις οποίες ακολουθείται η «μέθοδος της αφαίρεσης και συνένωσης» (ΠΔΤΕ 2630/ ) οι οποίες αφαιρούνται από τα Ίδια Κεφάλαια. Πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα με ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του 10% οι οποίες επίσης αφαιρούνται από τα Ίδια Κεφάλαια. Δεν υφίστανται ούτε προβλέπονται ουσιαστικά, πρακτικά ή νομικά κωλύματα στην άμεση μεταφορά κεφαλαίων ή στην εξόφληση υποχρεώσεων μεταξύ της Alpha Bank Α.Ε. και των θυγατρικών της. Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται οι θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις του Ομίλου, ανάλογα με τη μέθοδο ενοποιήσεως που ακολουθείται για σκοπούς εποπτείας. Εταιρίες Συμμετοχής του Ομίλου της Alpha Bank οι οποίες ενοποιούνται για σκοπούς εποπτείας με τη μέθοδο της πλήρους ενοποιήσεως Εταιρία Έδρα (%) (%) Τράπεζες Alpha Bank London LTD Ην.Βασίλειο 100,00 100,00 Alpha Bank Cyprus LTD Κύπρος 100,00 100,00 Emporiki Bank Cyprus Ltd Κύπρος 99,27 Alpha Bank Romania S.A. Ρουμανία 99,92 99,92 Alpha Bank A.D. Skopje FYROM 100,00 100,00 Alpha Bank A.D. Srbija Σερβία 100,00 100,00 JSC Astra Bank Ουκρανία 100,00 Alpha Bank Albania SH.A. Αλβανία 100,00 100,00 Χρηματοδοτικές Εταιρίες Alpha Leasing Α.Ε. Ελλάδα 100,00 100,00 Alpha Leasing Romania IFN S.A. Ρουμανία 100,00 100,00 ABC Factors A.E. Ελλάδα 100,00 100,00 Alpha Asset Finance C.I. Limited Jersey 100,00 Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

13 Εταιρίες Συμμετοχής του Ομίλου της Alpha Bank οι οποίες ενοποιούνται για σκοπούς εποπτείας με τη μέθοδο της πλήρους ενοποιήσεως Εταιρία Έδρα (%) (%) Εταιρίες Επενδυτικής Τραπεζικής Alpha Finance AEΠΕΥ Ελλάδα 100,00 100,00 SSIF Alpha Finance Romania S.A. Ρουμανία 100,00 100,00 Alpha A.E. Επενδυτικών Συμμετοχών Ελλάδα 100,00 100,00 Alpha A.E. Διαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηµατικών Emporiki Ventures Capital Developed Markets Ltd Emporiki Ventures Capital Emerging Markets Ltd Ελλάδα 100,00 100,00 Κύπρος 100,00 Κύπρος 100,00 Εμπορική Διαχείρισης Α.Ε. Ελλάδα 100,00 Εταιρίες Διαχειρίσεως Κεφαλαίου Alpha Αsset Management ΑΕΔΑΚ Ελλάδα 100,00 100,00 Εταιρίες Ειδικού Σκοπού & Συμ/χών Alpha Credit Group Plc Ην.Βασίλειο 100,00 100,00 Alpha Group Investments Ltd Κύπρος 100,00 100,00 Ιονική Συµµετοχών Α.Ε. Ελλάδα 100,00 100,00 Ionian Equity Participations Ltd Κύπρος 100,00 100,00 Emporiki Group Finance Plc Ην.Βασίλειο 100,00 ABL Holdings Jersey Ltd Jersey 100,00 AGI BRE Participations 1 Ltd Κύπρος 100,00 100,00 AGI RRE Participations 1 Ltd Κύπρος 100,00 100,00 AGI RRE Athena Ltd Κύπρος 100,00 100,00 AGI RRE Poseidon Ltd Κύπρος 100,00 100,00 AGI RRE Hera Ltd Κύπρος 100,00 100,00 Umera Ltd Κύπρος 100,00 100,00 AGI-BRE Participations 2 Ltd Κύπρος 100,00 100,00 AGI-BRE Participations 3 Ltd Κύπρος 100,00 100,00 AGI-BRE Participations 4 Ltd Κύπρος 100,00 100,00 AGI-RRE Apollo Ltd Κύπρος 100,00 100,00 AGI-RRE Ares Ltd Κύπρος 100,00 100,00 AGI-RRE Venus Ltd Κύπρος 100,00 AGI-RRE Artemis Ltd Κύπρος 100,00 AGI-BRE Participations 5 Ltd Κύπρος 100,00 AGI-RRE Cleopatra Ltd Κύπρος 100,00 AGI-RRE Hermes Ltd Κύπρος 100,00 AGI-Cypre Arsinoe Ltd Κύπρος 100,00 Διάφορες Εταιρίες Alpha Trustees Ltd Κύπρος 100,00 100,00 Εταιρίες Κτηματικές και Ξενοδοχειακές Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε. Ελλάδα 93,14 92,75 Εμπορική Ανάπτυξης και Διαχείρησης Ακινήτων Α.Ε. Ελλάδα 100,00 Alpha Real Estate D.O.O. Beograd Σερβία 93,14 92,75 Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

14 Εταιρίες Συμμετοχής του Ομίλου της Alpha Bank οι οποίες ενοποιούνται για σκοπούς εποπτείας με τη μέθοδο της πλήρους ενοποιήσεως Εταιρία Έδρα (%) (%) Alpha Astika Akinita D.O.O.E.L. SKOPJE FYROM 93,14 92,75 Alpha Real Estate Bulgaria E.O.O.D. Bουλγαρία 93,14 92,75 Alpha Astika Akinita Romania S.R.L Ρουμανία 93,14 92,75 Chardash Trading E.O.O.D. Bουλγαρία 93,14 92,75 Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Χαλανδρίου Α.Ε. Ελλάδα 100,00 100,00 Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Αττικής Α.Ε. Ελλάδα 100,00 100,00 Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Αττικής II Α.Ε. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Αµαρούσιον Ι Α.Ε. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Αµαρούσιον ΙΙ Α.Ε. Ελλάδα 100,00 100,00 Ελλάδα 100,00 100,00 Ελλάδα 100,00 100,00 Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Ελαιώνα Α.Ε. Ελλάδα 100,00 100,00 AGI-RRE Participations 1 S.R.L. Ρουμανία 100,00 100,00 AGI-BRE Participations 1 E.O.O.D. Βουλγαρία 100,00 100,00 Stockfort Ltd Κύπρος 100,00 100,00 Romfelt Real Estate S.A. Ρουµανία 95,89 95,89 AGI-RRE Zeus S.R.L. Ρουµανία 100,00 100,00 AGI RRE Athena S.R.L. Ρουµανία 100,00 100,00 AGI RRE Poseidon S.R.L. Ρουµανία 100,00 100,00 AGI RRE Hera S.R.L. Ρουµανία 100,00 100,00 AGI-BRE Participations 2 E.O.O.D. Βουλγαρία 100,00 100,00 AGI-BRE Participations 2BG E.O.O.D. Βουλγαρία 100,00 100,00 AGI-BRE Participations 3 E.O.O.D. Βουλγαρία 100,00 100,00 AGI-BRE Participations 4 E.O.O.D. Βουλγαρία 100,00 100,00 SC Cordia residence S.R.L. Ρουμανία 100,00 ΗΤ-1 Ε.Ο.Ο.D. Βουλγαρία 100,00 Κοινοπραξίες Α.P.Ε. Fixed Assets A.E. Ελλάδα 60,10 Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

15 Εταιρίες Συμμετοχής του Ομίλου της Alpha Bank οι οποίες αφαιρούνται από τα εποπτικά Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου Εταιρία Έδρα (%) (%) Εταιρίες Επενδυτικής Τραπεζικής ALC Novelle Investments Ltd Κύπρος 33,33 33,33 Victoria Bank S.A. Μολδαβία 12,50 12,50 Εταιρίες Διαχειρίσεως Κεφαλαίου ABL Independent Financial Advisers Ltd Ην. Βασίλειο 100,00 100,00 Εταιρίες Ασφαλιστικών Εργασιών Alpha Aσφαλιστική Ltd Κύπρος 100,00 100,00 Alphalife A.A.E.Z. Ελλάδα 100,00 100,00 Διάφορες Εταιρίες Alpha Bank London Nominees Ltd Ην. Βασίλειο 100,00 100,00 Flagbright Ltd Ην. Βασίλειο 100,00 100,00 Zerelda Ltd Κύπρος 100,00 100,00 Εταιρίες Συμμετοχής του Ομίλου της Alpha Bank οι οποίες ενοποιούνται με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης Εταιρία Έδρα (%) (%) Εταιρίες Ασφαλιστικών Εργασιών Alpha Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις A.E. Ελλάδα 100,00 100,00 Alpha Insurance Brokers S.R.L. Ρουμανία 100,00 100,00 Διάφορες Εταιρίες Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών A.E. Ελλάδα 100,00 100,00 Καφέ Alpha A.E. Ελλάδα 100,00 100,00 ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας & ΣτερεάςΕλλάδος Α.Ε. Ελλάδα 50,00 50,00 Εβισάκ Α.Ε. Ελλάδα 85,71 27,00 ΕΛ.Π.ΕΤ. Βαλκανική Α.Ε. Ελλάδα 26,71 26,71 Biokid Α.Ε. Ελλάδα 40,29 40,29 Κρήτης Γη - Τσατσάκης Α.Β.Ε.Ε. Ελλάδα 22,95 22,95 Real Car Rental Α.Ε. Ελλάδα 100,00 100,00 Πειραϊκή Μικροζυθοποιΐα Α.Ε. Ελλάδα 36,72 36,72 Rosequeens Properties Ltd Κύπρος 33,33 33,33 Τραπεζικά Συστήματα πληροφοριών Α.Ε. Ελλάδα 23,77 Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

16 Εταιρίες Συμμετοχής του Ομίλου της Alpha Bank οι οποίες ενοποιούνται με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης Εταιρία Έδρα (%) (%) Propindex Α.Ε.Δ.Α. Ελλάδα 35,58 Ολγανός Α.Ε. Ελλάδα 30,44 Εταιρίες Κτηματικές και Ξενοδοχειακές Ιονική Ξενοδοχεια καί Επιχειρήσεις Α.Ε. Ελλάδα 97,27 97,27 Ωκεανός Α.T.O.E.E. Ελλάδα 100,00 100,00 Κοινοπραξίες Cardlink Α.Ε. Ελλάδα 50,00 50,00 Alpha -TΑΝΕΟ A.K.E.Σ. Ελλάδα 51,00 51,00 Α.P.Ε. Commercial Property A.E. Ελλάδα 72,20 72,20 AΠE Επενδυτικής Περιουσίας A.E. Ελλάδα 72,80 67,42 Α.P.Ε. Fixed Assets A.E. Ελλάδα 60,10 Θυγατρικές του Ομίλου της Alpha Bank οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί στα ίδια κεφάλαια και στις κεφαλαιακές απαιτήσεις του σε ατομική βάση (solo consolidation) Εταιρία Έδρα (%) (%) Εταιρίες Ειδικού Σκοπού και Συμμετοχών Alpha Group Jersey Ltd Jersey 100,00 100,00 Alpha Group Ltd Κύπρος 100,00 100,00 Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

17 4 Ίδια Κεφάλαια 4.1 Διάρθρωση Ιδίων Κεφαλαίων Πολιτική του Ομίλου είναι η διατήρηση μίας ισχυρής κεφαλαιακής βάσεως προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανάπτυξη και να διασφαλίζεται η εμπιστοσύνη των καταθετών, των μετόχων, των αγορών και των συναλλασσόμενων μερών. Η κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, προς την οποία υποβάλλονται στοιχεία σε τριμηνιαία βάση. O Όμιλος διαθέτει υψηλής ποιότητας κεφάλαια καθώς τα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια αποτελούν το 98% των συνολικών κεφαλαίων του την Την το μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης αποτελείται κοινές μετοχές με ονομαστική αξία Ευρώ 0,30 έκαστη και προνομιούχες μετοχές του Ν. 3723/2008 με ονομαστική αξία ίση με Ευρώ 4,70 έκαστη. Αναλυτικότερα στοιχεία παρουσιάζονται στη σημείωση 33 της ετήσιας οικονομικής εκθέσεως του Ομίλου του έτους Τα πρόσθετα βασικά κεφάλαια αποτελούνται από τους υβριδικούς τίτλους και τις προνομιούχες μετοχές. Ο Όμιλος μέσω της θυγατρικής του εταιρείας Alpha Group Jersey εξέδωσε υβριδικούς τίτλους ως εξής: Την ποσό Ευρώ 200 εκατ. με ρήτρα αυξημένης αποδόσεως (καινοτόμοι τίτλοι), οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις αναγνωρίσεώς τους στα πρόσθετα βασικά κεφάλαια (Lower Tier I Capital). Την ποσό Ευρώ 100 εκατ. με ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά με τους τίτλους της Την ποσό Ευρώ 600 εκατ. χωρίς ρήτρα αυξημένης αποδόσεως (μη καινοτόμοι τίτλοι), οι οποίοι επίσης συμπεριλαμβάνονται στα πρόσθετα βασικά κεφάλαια (Lower Tier I Capital) καθώς πληρούν τους όρους που αναφέρθηκαν για τους ανωτέρω καινοτόμους τίτλους. Την η Τράπεζα ανακοίνωσε τη διενέργεια προαιρετικής προτάσεως προς τους κατόχους των υφιστάμενων υβριδικών τίτλων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Tier I Securities) που εκδόθηκαν από τη θυγατρική του Ομίλου Alpha Group Jersey για την αγορά τους έναντι καταβολής μετρητών με τιμή 35% επί της ονομαστικής αξίας. Η αποδοχή της προτάσεως ανήλθε σε ποσοστό ύψους 70% και η επαναγορά τους ολοκληρώθηκε µε επιτυχία. Το αποτέλεσμα της επαναγοράς των υβριδικών τίτλων ποσού Ευρώ 50 εκατ. μετά από φόρο καταχωρήθηκε απευθείας στην καθαρή θέση και ενίσχυσε τα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου. Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

18 Τα χαρακτηριστικά των ανωτέρω εκδόσεων και το ποσό που περιλαμβάνεται στα κεφάλαια με παρουσιάζονται στη σημείωση 37 της Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως του Ομίλου του έτους Αφαιρετικά στοιχεία των βασικών κεφαλαίων αποτελούν η υπεραξία και τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Τα κύρια συμπληρωματικά κεφάλαια αποτελούνται από: Αποθεματικά από αναπροσαρμογή (κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΛΠ) στην εύλογη αξία των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Το 45% των καθαρών θετικών διαφορών αναπροσαρμογής στην εύλογη αξία των διαθεσίμων προς πώληση μετοχικών τίτλων. Τα πρόσθετα συμπληρωματικά κεφάλαια περιλαμβάνουν τους τίτλους μειωμένης εξασφαλίσεως ορισμένης διάρκειας. Αναλυτικότερα οι ανωτέρω εκδόσεις παρουσιάζονται στη σημείωση 28vi της Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως του Ομίλου του έτους Αφαιρετικά στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων τα οποία αφαιρούνται κατά το ήμισυ από τα βασικά κεφάλαια και κατά το άλλο ήμισυ από τα συμπληρωματικά κεφάλαια είναι: Οι τοποθετήσεις σε στοιχεία ιδίων κεφαλαίων άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων η Τράπεζα συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο του 10%. Το ποσό των συμμετοχών σε ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες που αποκτήθηκαν μετά την Το ποσό των συμμετοχών σε ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες που αποκτήθηκαν πριν την αφαιρείται από τα συνολικά ίδια κεφάλαια. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση της διαρθρώσεως των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΔ/ΤΕ 2630/ , όπως ισχύει. Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

19 Σύνθεση Ιδίων Κεφαλαίων (σε Ευρώ '000) Κατηγορία Ιδίων Κεφαλαίων 31/12/ /12/2012 PF(1) 31/12/2012 Μετοχικό Κεφάλαιο Κεφαλαιακή Ενίσχυση από ΕΤΧΣ Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεματικά & Αποτελέσματα εις νέον AFS Αποθεματικά Δικαιώματα Μειοψηφίας Προνομιούχες μετοχές (-) Υπεραξία/ Λοιπά άϋλα στοιχεία (-) Λοιπά αφαιρετικά στοιχεία των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων Core Tier I Υβριδικά Κεφάλαια Tier I (Βασικά Ίδια Κεφάλαια) Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια (-) Αφαιρετικά στοιχεία των Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια Ποσό που προκύπτει από τη μέθοδο 2 για ασφαλιστικές εταιρίες που αποκτήθηκαν πριν την Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων για τον υπολογισμό του Δ.Κ.Ε Σταθμισμένο προς κίνδυνο Ενεργητικό Core Tier I 16,1% 13,7% 8,5% Δείκτης Βασικών Κεφαλαίων (Tier I) 16,1% 13,9% 8,9% Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Tier I + Tier II) 16,4% 14,4% 9,4% (1) Προσαρμοσμένα με τη συνολική κεφαλαιακή ενίσχυση Ευρώ 4,6 δισ. από το ΤΧΣ και συνεισφορά της Εμπορικής τραπέζης. Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

20 Οι πραγματοποιηθείσες και εν εξελίξει ενέργειες που συμβάλουν στην ενίσχυση του ισολογισμού και της χρηματοοικονομικής επιδόσεως του Ομίλου είναι οι κάτωθι: Η ενίσχυση του καθαρού εσόδου τόκων κατά 19,8% σε ετήσια βάση και η αύξηση του καθαρού εσόδου προμηθειών κατά 36,3% ετησίως, κυρίως λόγω της εξαγοράς της Εμπορικής Τραπέζης. Το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε Ευρώ εκατ. και τα καθαρά έσοδα από προμήθειες σε Ευρώ 370,3 εκατ. Παράλληλα, συνεχίστηκε η μείωση των λειτουργικών εξόδων με τον στόχο της μείωσης κατά 20% στο ενιαίο σχήμα Alpha-Εμπορικής να έχει επιτευχθεί ήδη κατά το ένα τρίτο. Η μείωση του ύψους της χρηματοδοτήσεως της Τραπέζης από τις κεντρικές τράπεζες, λόγω κυρίως των εισροών καταθέσεων και της μειώσεως των υπολοίπων των χορηγήσεων. Οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 42,5 δισ. στο τέλος του Δεκεμβρίου Στο ποσό περιλαμβάνεται και το σύνολο των καταθέσεων των τριών Συνεταιριστικών Τραπεζών (Δυτικής Μακεδονίας, Δωδεκανήσου και Ευβοίας) ύψους Ευρώ 0,4 δισ. των οποίων η αναδοχή ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του Οι χορηγήσεις προ απομειώσεων διαμορφώθηκαν για τον Όμιλο στο τέλος του 2013 σε Ευρώ 62,8 δισ. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στην Ελλάδα σε 117% στο τέλος του 2013 έναντι 139% στο τέλος του Τα αυξημένα διορθωτικά μέτρα στο χαρτοφυλάκιο των καθυστερήσεων με συνέπεια τη μείωση του δείκτη καθυστερήσεων το δ τρίμηνο του 2013, για πρώτη φορά μετά την ύφεση της ελληνικής οικονομίας. Η δημιουργία υψηλού συνολικού αποθέματος προβλέψεων το οποίο στο τέλος του 2013 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 11,1 δισ. Η περαιτέρω απομόχλευση του ισολογισμού λόγω της μειώσεως των χορηγήσεων προ απομειώσεων, σε συνδυασμό με τις αυξημένες απομειώσεις συνέβαλλαν στη μείωση των σταθμισμένων για τον πιστωτικό κίνδυνο στοιχείων του ενεργητικού Η ολοκλήρωση την της μεταβιβάσεως στην Τράπεζα του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής Τραπέζης Α.Ε. με την διαδικασία συγχωνεύσεως να ολοκληρώνεται στις με συνέπεια τη μεταφορά των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης στην Alpha Bank A.E. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού Ευρώ 4,571 δισ. εντός του 2013, καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό τις κεφαλαιακές ανάγκες του Ομίλου, όπως αυτές είχαν προσδιορισθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο της πρώτης διαγνωστικής ασκήσεως. Η αύξηση με δικαιώματα προτιμήσεως ύψους Ευρώ 457,1 εκατ. καλύφθηκε πλήρως όπως επίσης και πρόσθετο ποσό ύψους Ευρώ 92,9 εκατ. καλύφθηκε μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως από θεσμικούς και λοιπούς ιδιώτες επενδυτές. Κατά συνέπεια, επιτεύχθηκε η εκ του νόμου προβλεπόμενη ελάχιστη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε ποσοστό άνω του 10% της συνολικής ανακεφαλαιοποιήσεως ύψους Ευρώ 4,571 δισ. Το εναπομείναν ποσό Ευρώ 4,021 δισ. σύμφωνα με το Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενισχύσεως καλύφθηκε από το ΤΧΣ δια απευθείας εγγραφής («Διάθεση στο ΤΧΣ») με εισφορά ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Για κάθε νέα κοινή μετοχή, που απέκτησαν οι επενδυτές του ιδιωτικού τομέα, έλαβαν έναν παραστατικό τίτλο Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

21 δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών («Warrant»), πλήρως διαπραγματεύσιμο, ο οποίος παρέχει το δικαίωμα αποκτήσεως 7,4 μετοχών τις οποίες έχει αναλάβει το ΤΧΣ, σε εξάμηνη βάση, για τα επόμενα 4,5 έτη στην τιμή διαθέσεως πλέον ενός ετήσιου περιθωρίου. Η αποδοχή της από προτάσεως προαιρετικής επαναγοράς τίτλων που αποτελούν στοιχεία ιδίων κεφαλαίων για εποπτικούς σκοπούς ενίσχυσε τα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια κατά Ευρώ 103 εκατ. προ φόρου. Η συμφωνία με τον Ουκρανικό όμιλο για την πώληση της θυγατρικής JSC Astra Bank Ukraine, η οποία ολοκληρώθηκε την έναντι τιµήµατος Ευρώ 82 εκατ. Η συναλλαγή ήταν ουδέτερη κεφαλαιακά για την Alpha Bank. Η ανακοίνωση από την Τράπεζα την της νέας αυξήσεως (η οποία αναλύεται στην παράγραφο 4.3) μετοχικού κεφαλαίου, πλήρως εγγυημένη, ύψους Ευρώ 1,2 δισ Εποπτεύων Επίτροπος (Monitoring Trustee) Στις 16 Ιανουαρίου 2013, η Τράπεζα (μετά από έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) διόρισε την εταιρεία Mazars LLP ως Εποπτεύοντα Επίτροπο (Μonitoring Τrustee). Ο Επίτροπος ελέγχει αν η Τράπεζα συμμορφώνεται με τις αρχές εταιρικής διακυβερνήσεως και τις επιχειρησιακές πρακτικές, καθώς και αν εφαρμόζει το σχέδιο αναδιαρθρώσεως, και υποβάλει σχετικές αναφορές προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σχέδιο αναδιαρθρώσεως Λόγω της κεφαλαιακής ενισχύσεως από το ΤΧΣ που έχει λάβει η Alpha Bank, έχει την υποχρέωση να υποβάλει πενταετές σχέδιο αναδιαρθρώσεως στο Υπουργείο Οικονομικών, το ΤΧΣ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τις βιώσιμες συστημικά σημαντικές ελληνικές τράπεζες εκ νέου τα σχέδια αναδιαρθρώσεως τους μέχρι το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2013 εξαιτίας της αναδιαρθρώσεως που πραγματοποιήθηκε στον ελληνικό τραπεζικό τομέα (συμπεριλαμβανομένης και της εξαγοράς της Εμπορικής Τράπεζας από την Alpha Bank). 4.2 Δεύτερη Διαγνωστική Άσκηση BlackRock Την 6 η Μαρτίου 2014 η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε τις κεφαλαιακές ανάγκες για τις ελληνικές τράπεζες, λαμβάνοντας υπ όψιν τις αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου από τη μελέτη της BlackRock Solutions και της εταιρίας Rothschild. Η μεθοδολογία που υιοθετήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος είναι ιδιαιτέρως συντηρητική. Συγκεκριμένα, οι αναμενόμενες ζημίες (Credit Loss Projections) του πιστωτικού κινδύνου για το ελληνικό χαρτοφυλάκιο της Alpha Bank ανήλθαν σε Ευρώ 6,9 δισ., ενώ οι αντίστοιχες ζημίες που χρησιμοποιήθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος ανήλθαν στο διπλάσιο, σε Ευρώ 14,7 δισ., αντιστοιχώντας σε κάλυψη 127% των αναμενόμενων ζημιών καθ όλη τη διάρκεια ζωής του χαρτοφυλακίου. Παρά την συντηρητική μεθοδολογία η Alpha Bank εμφάνισε οριακές κεφαλαιακές ανάγκες, τις μικρότερες μεταξύ των ελληνικών συστημικών τραπεζών, ύψους Ευρώ Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

22 262 εκατ. σύμφωνα με το βασικό σενάριο, το οποίο προσδιόρισε τις οριστικές κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών. Το αποτέλεσμα για την Alpha Bank αναλύεται στο διάγραμμα που ακολουθεί: (1) Για ελληνικό κίνδυνο και κίνδυνο εξωτερικού. Πηγή στοιχείων: Τράπεζα της Ελλάδος Παρατίθεται διάγραμμα με τις συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες στο Βασικό σενάριο για το σύνολο των τραπεζών που συμμετείχαν στην άσκηση. Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

23 4.3 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Την ανακοινώθηκε η εγγυημένη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 1,2 δισ. η οποία θα ενισχύσει την κεφαλαιακή επάρκεια κατά 233 μ.β. χωρίς να υπολογισθεί η επίπτωση της εξαγοράς των προνομιούχων μετοχών. Ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων που θα έχει η Alpha Bank μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών και με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, εκτιμάται σε 12,2%, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο διάγραμμα: Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έχει ως σκοπό: Να διευκολύνει την πλήρη εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου ύψους Ευρώ 940 εκατ. υπό την προϋπόθεση λήψεως των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές και την αντικατάστασή τους με υψηλής ποιότητος κεφάλαια, γεγονός το οποίο θα δώσει μεγαλύτερη ευελιξία στην μερισματική πολιτική της Τραπέζης στο μέλλον. Να ικανοποιήσει τα αποτελέσματα της διαγνωστικής μελέτης της Τραπέζης της Ελλάδος. Να διευκολύνει τη χρηματοδότηση της Τραπέζης από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου υπό το ενισχυμένο προφίλ πιστοληπτικής ικανότητας. Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 1,2 δισ. διενεργήθηκε με τη συμμετοχή διεθνών επενδυτών μέσω διαδικασίας υποβολής προσφορών, η οποία πραγματοποιήθηκε την 24 η Μαρτίου 2014, υπό την έγκριση των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών της Τραπέζης, καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης. Την 28 η Μαρτίου 2014, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank αποφάσισε την κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να ορίσει την τιμή διαθέσεως των νέων μετοχών και να ολοκληρώσει την συναλλαγή. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει εγκρίνει το σχέδιο κεφαλαιακής ενισχύσεως της Alpha Bank μέσω του Εκπροσώπου του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης και έχει υποδείξει ότι θα υπερψηφίσει αντιστοίχως τα θέματα της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων. Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

24 4.4 Εξέλιξη Λειτουργικής Συγχωνεύσεως Εμπορικής Τραπέζης Το πρόγραμμα λειτουργικής συγχωνεύσεως και αναδιαρθρώσεως ευρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και εντός χρονοδιαγράμματος. Εντός του 2013, πραγματοποιήθηκαν 82 συγχωνεύσεις Καταστημάτων, ενώ 24 ακόμη ολοκληρώθηκαν έως το τέλος Φεβρουαρίου Η ενοποίηση των Κεντρικών Συστημάτων ολοκληρώθηκε εντός του Μαρτίου 2014, με τη μετάπτωση των επιχειρηματικών δανείων. Στα Γενικά Διοικητικά Έξοδα επετεύχθησαν σημαντικές συνέργειες κόστους, βασιζόμενες κυρίως στις επαναδιαπραγματεύσεις συμβάσεων, περισσοτέρων των 100 ενοικιαστηρίων Καταστημάτων, καθώς και στον επαναπροσδιορισμό σειράς δαπανών όπως τις δαπάνες Marketing, όπου επετεύχθη μείωση κόστους κατά 25%. Τέλος, με τη μεταστέγαση Κεντρικών Υπηρεσιών αποδεσμεύθηκαν τ.μ. προσεγγίζοντας τον αρχικό στόχο της πλήρους αξιοποιήσεως των ιδιόκτητων υποδομών της Τραπέζης, απελευθερώνοντας το 100% των ενοικιαζόμενων κτηρίων. Η υλοποίηση των συνεργειών προχωρά με ταχύ ρυθμό και o αρχικός στόχος του 2013 ξεπεράσθηκε, επιτυγχάνοντας συνέργειες Ευρώ 54 εκατ. 4.5 Κεφαλαιακή Επάρκεια Οι ενέργειες που αναφέρθηκαν ανωτέρω συνέβαλαν στον περιορισμό των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού και κατά συνέπεια στην ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας. Στο ακόλουθο διάγραμμα φαίνεται η εξέλιξη του σταθμισμένου ενεργητικού του Ομίλου στη διάρκεια της χρήσεως του 2013: (1) Μετά την εξαγορά της Εμπορικής τραπέζης Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο ανά χαρτοφυλάκιο, τον κίνδυνο αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο. Στα στοιχεία της απεικονίζονται οι κεφαλαιακές απατήσεις πριν την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης ενώ την μετά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως. Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

25 Κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον Πιστωτικό Κίνδυνο, τον Κίνδυνο Αγοράς και το Λειτουργικό Κίνδυνο (σε Ευρώ '000) Κατηγορία ανοίγματος (τυποποιημένη μέθοδος) (1) Κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες / Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειακές κυβερνήσεις και τοπικές αρχές Ιδρύματα χρηματοπιστωτικού τομέα Επιχειρήσεις Λιανική Τραπεζική Εξασφαλιζόμενα με ακίνητη περιουσία Θέσεις σε Τιτλοποιήσεις Μερίδια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Σε καθυστέρηση Λοιπά Σύνολο Κεφαλαιακών Απαιτήσεων για τον Πιστωτικό Κίνδυνο Μετοχές Συναλλαγματικός Κίνδυνος Κίνδυνος θέσης - VaR Κίνδυνος θέσης - Stressed VaR Σύνολο Κεφαλαιακών Απαιτήσεων για τον Κίνδυνο Αγοράς Σύνολο Κεφαλαιακών Απαιτήσεων για το Λειτουργικό Κίνδυνο Σύνολο Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (1) Οι ορισμοί των ανοιγμάτων διαφοροποιούνται μεταξύ Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και των αντίστοιχων εποπτικών ορισμών. 4.6 Κεφαλαιακή ανάλυση Η διαχείριση των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου διενεργείται κεντρικά για όλες τις θυγατρικές και η κεφαλαιακή ενίσχυση αυτών, όποτε κρίνεται απαραίτητη, υλοποιείται βάσει διαδικασιών θεσμοθετημένων από την Τράπεζα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τοπικών εποπτικών αρχών. Προκειμένου να υπολογιστεί το σταθμισμένο ενεργητικό έναντι του πιστωτικού κινδύνου σε επίπεδο Τραπέζης και Ομίλου, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (Βασιλεία ΙΙ), χρησιμοποιείται ένα εξειδικευμένο κεντροποιημένο μηχανογραφικό σύστημα. Στο σύστημα συγκεντρώνονται και επεξεργάζονται τα αναλυτικά στοιχεία της Τραπέζης και των θυγατρικών εταιρειών. Το σύστημα χρησιμοποιείται επίσης για την παραγωγή και άλλων εποπτικών αναφορών ( π.χ. μεγάλοι οφειλέτες, κίνδυνος χώρας) καθώς και για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων των θυγατρικών εταιρειών, προκειμένου να ανταποκριθούν στις τοπικές εποπτικές ανάγκες. Στο σύστημα έχουν ενσωματωθεί με επιτυχία και τα στοιχεία της Εμπορικής Τραπέζης από Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

26 H Διεύθυνση Capital Management & Τραπεζικής Εποπτείας υποβάλλει σε τακτή βάση αναφορές στην Τράπεζα της Ελλάδος που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον υπολογισμό και την ανάλυση: Των δεικτών Κεφαλαιακής Επάρκειας και εποπτικής ρευστότητας Τραπέζης και Ομίλου. Των διασυνοριακών ανοιγμάτων και των ανοιγμάτων προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα. Των οφειλετών με οφειλές άνω του Ευρώ 1 εκατ. καθώς και των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων. Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

27 5 Πλαίσιο Διαχειρίσεως Κινδύνων Ο Όμιλος έχει από καιρό θεσπίσει ένα συστηματικό και αυστηρό Πλαίσιο Διαχειρίσεως Κινδύνων, όπου κεντρική θέση κατέχει η αξιόπιστη μέτρηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων. Με δεδομένη τη συνέχεια και σταθερότητα των εργασιών του, έχει θέσει ως στόχο την εφαρμογή και τη συνεχή βελτιστοποίηση του πλαισίου αυτού, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών των χρηματοοικονομικών κινδύνων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης έχει τη συνολική ευθύνη για την ανάπτυξη και την επίβλεψη του Πλαισίου Διαχειρίσεως Κινδύνων. Έχει ορισθεί Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων, η οποία συνεδριάζει σε μηνιαία βάση και αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο για τις δραστηριότητές της, και η οποία έχει την ευθύνη της εποπτείας και της ορθής εφαρμογής της Πολιτικής Διαχειρίσεως Κινδύνων. Το Πλαίσιο Διαχειρίσεως Κινδύνων και η αποτελεσματικότητά του επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να είναι εναρμονισμένα και με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Το Πλαίσιο Διαχειρίσεως Κινδύνων του Ομίλου βασίζεται στις ακόλουθες κατευθυντήριες αρχές: Πολιτική Αναλήψεως Κινδύνων του Ομίλου. Προσανατολισμός στους επιχειρησιακούς στόχους του Ομίλου. Προώθηση της διαφάνειας μέσω σαφών γραμμών επικοινωνίας. Ενεργός συμμετοχή του προσωπικού στη Διαχείριση των Κινδύνων. Το προσωπικό διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα και μέσα για να τους διαχειρίζεται αποτελεσματικά και κατανοεί απολύτως τους ρόλους και τις ευθύνες του σε σχέση με το Πλαίσιο Διαχειρίσεως Κινδύνων. Πλήρης τεκμηρίωση όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την αναγνώριση, μέτρηση, παρακολούθηση, και αναφορά των κινδύνων. Παροχή επαρκούς πληροφορήσεως τόσο στη Διοίκηση του Ομίλου όσο και στη διοίκηση των επιχειρησιακών μονάδων. Οι κάτωθι Διευθύνσεις υπάγονται στον Τομέα Διαχειρίσεως Κινδύνων υπό την εποπτεία του Γενικού Διευθυντού- Chief Risk Officer: Κινδύνων Αγοράς και Λειτουργικών Κινδύνων Πιστωτικού Κινδύνου Επιχειρήσεων Πιστωτικού Κινδύνου Λιανικής Τραπεζικής Πιστοδοτήσεων Επιχειρήσεων Εσωτερικού Πιστοδοτήσεων Επιχειρήσεων Εξωτερικού Λιανικής Πίστεως Ο Τομέας Διαχειρίσεως Κινδύνων του Ομίλου σε συνεργασία με τις αντίστοιχες τοπικές μονάδες στις θυγατρικές του Ομίλου έχουν την ευθύνη για την άμεση υλοποίηση του Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 9 Μαΐου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 30% σε 204εκ. Διεύρυνση Χορηγήσεων Ομίλου κατά 30,3% Υπερδιπλασιασμός Δανείων και Κερδών εκτός Ελλάδος Βελτίωση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά αναγνωριζόμενα) 1.1.1*** εκ των οποίων:

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Alpha Bank Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις έτους 2011. (σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2592/2007-Πυλώνας ΙΙΙ)

Όμιλος Alpha Bank Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις έτους 2011. (σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2592/2007-Πυλώνας ΙΙΙ) Όμιλος Alpha Bank Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις έτους 2011 (σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2592/2007-Πυλώνας ΙΙΙ) Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή και Γενικές Πληροφορίες 1 1.1 Εποπτικό Πλαίσιο Βασιλεία ΙΙ 1 1.2 Αλλαγές στο εποπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Κερδοφορίας κατά 31% σε 417εκ. Επιτάχυνση Χορηγήσεων Νέας Ευρώπης κατά 109% 1 και Ομίλου κατά 33% Ενίσχυση Παρουσίας στο Εξωτερικό, με

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Alpha Bank Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις έτους 2010. (σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2592/2007-Πυλώνας ΙΙΙ)

Όμιλος Alpha Bank Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις έτους 2010. (σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2592/2007-Πυλώνας ΙΙΙ) Όμιλος Alpha Bank Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις έτους 2010 (σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2592/2007-Πυλώνας ΙΙΙ) Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή και Γενικές Πληροφορίες 1 2 Εποπτικό Πλαίσιο - Βασιλεία ΙΙ 2 3 Διαφορές αρχών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Καθαρά Κέρδη 37εκ. το Α τρίμηνο 2017, εκ των οποίων 29εκ. από τις διεθνείς δραστηριότητες Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 9,6% σε ετήσια βάση Νέα μη εξυπηρετούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 1 Αυγούστου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Ισχυρή Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 41,6% σε 318εκ. Επέκταση Χορηγήσεων κατά 24,5% και Κεφαλαίων υπό ιαχείριση κατά 22,9% υναµική Αύξηση Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Μ.Α.Ε. 6068/06/B/86/07

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.1.1*** Κεφ. I, Α, Α.1., 1 Αναγράφεται το ποσό των μερίδων των συνεταιριστικών (πληροφοριακό στοιχείο) τραπεζών που συμπεριλαμβάνεται στον κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ.

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Αποτελέσματα α τριμήνου 204 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων - Επιτυχής Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ,2 δισ. που ενίσχυσε την κεφαλαιακή θέση της Alpha Bank και επέτρεψε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ Β1.Διάρθρωση Ιδίων Κεφαλαίων 1 2 3 4 5 Β2. Κεφαλαιακή επάρκεια 1 Συνοπτικές πληροφορίες για το είδος και τα κυριότερα χαρακτηριστικά όλων των κατηγοριών ιδίων κεφαλαίων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Alpha Bank. Πυλώνας ΙΙΙ Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις έτους 2014. (σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013)

Όμιλος Alpha Bank. Πυλώνας ΙΙΙ Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις έτους 2014. (σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013) Όμιλος Alpha Bank Πυλώνας ΙΙΙ Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις έτους 2014 (σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013) Περιεχόμενα 1 Γενικές Πληροφορίες 1 1.1 Εισαγωγή 1 1.2 Κανονιστικό Πλαίσιο 1 1.3 Συμμόρφωση προς

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) στο ελληνικό δίκαιο. Εφαρμογή του Κανονισμού 575/2013 (CRR)

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) στο ελληνικό δίκαιο. Εφαρμογή του Κανονισμού 575/2013 (CRR) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) στο ελληνικό δίκαιο Εφαρμογή του Κανονισμού 575/2013 (CRR) στις ΑΕΠΕΥ Καθηγητής Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Νοέμβριος 2013 1 Ι. Γενικά Στις 26

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες για τη διαχείριση κινδύνων.

Στρατηγικές και διαδικασίες για τη διαχείριση κινδύνων. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου της Εταιρίας THETIS CAPITAL Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 7% σε 436εκ. Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά 21,2% Τετραπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε 83εκ. Αύξηση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017 1 1 Καθαρά Κέρδη 40εκ. το Β τρίμηνο και 76εκ. το Α εξάμηνο 2017 Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 4,6% έναντι του Α τριμήνου 2017 και κατά 9,1% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test. Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 6.

Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test. Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 6. Παράρτημα 1 Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test ALPHA BANK AE - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) 5.920 Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.3.2014 Σ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΑΘΗΝΑΙ, 27 ΜΑΪΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Ταχεία Ανάπτυξη Εργασιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό o o Αύξηση Χορηγήσεων κατά 33,5% για τον Όμιλο και 160% στη Νέα Ευρώπη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενισχυμένα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων Ομίλου: 79 εκ. (+64% σεσχέσημετοαντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Καθαρά Κέρδη 85εκ. το Γ τρίμηνο και 192εκ. το εννεάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 0,3% έναντι του B τριμήνου σε 389εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΠΡΟΣ Ή ΕΝΤΟΣ ΤΙΣ ΗΠΑ, ΚΑΝΑΔΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, Ν. ΑΦΡΙΚΗ Ή ΙΑΠΩΝΙΑ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΠΡΟΣ Ή ΕΝΤΟΣ ΤΙΣ ΗΠΑ, ΚΑΝΑΔΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, Ν. ΑΦΡΙΚΗ Ή ΙΑΠΩΝΙΑ Δελτίο Τύπου Πλήρως εγγυημένη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 457 εκατ. από τον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με το Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενισχύσεως Ευρώ 4.571 εκατ. με Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.03.11 ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ (Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΑΘΗΝΑΙ,11 ΜΑΪΟΥ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενδυνάμωση του Ισολογισμού

Ενδυνάμωση του Ισολογισμού Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 147,8 εκατ. 1 μετά από προβλέψεις Ευρώ 885 εκατ. Περαιτέρω Ενδυνάμωση του Ισολογισμού με Δείκτη Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων στο 9 Ενδυνάμωση του Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK ERGASIAS A.E.

EUROBANK ERGASIAS A.E. EUROBANK ERGASIAS A.E. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 000223001000

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες :

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9/459/27.12.2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ,ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 457 εκατ. σε εξέλιξη πλήρως εγγυημένη από τον ιδιωτικό τομέα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 7,8 δισ. λαμβάνοντας υπ όψιν την ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εισηγητής: ΗΛΙΑΝΑ ΛΑΝΗ Προϊστάμενη Τμήματος Αδειοδότησης Παροχών Επενδυτικών Υπηρεσιών CRD IV -

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αύξηση λειτουργικών κερδών σε 1εκ. το Γ τρίμηνο, από εκ. το Β τρίμηνο. 89εκ. καθαρά λειτουργικά κέρδη το εννεάμηνο του 2011 (- 575εκ. μετά το PSI της 21 ης Ιουλίου) 1 Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30.09.09 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΑΘΗΝΑΙ,04 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Κερδοφορία o Ικανοποιητική οργανική κερδοφορία με κέρδη πριν τις προβλέψεις 360 εκατ. (μείωση 6% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 27% σε 489 εκ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 25,8% Ισχυρή ανάπτυξη εργασιών εκτός Ελλάδας (χορηγήσεις +91,4%) Ενίσχυση ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Καθαρά κέρδη 273 εκατ. (+39%) Μέρισµα ανά µετοχή 0,60 (απόδοση 3,9% 1 ) Ενίσχυση της Θέσης της Τράπεζας στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη ----------------

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 29 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7 (1) εκατ. το γ τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 2016 1 Επιστροφή στην κερδοφορία για 1 η φορά μετά το Γ τρίμηνο 2011 - Καθαρά Κέρδη 60εκ. Καθαρά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες 27εκ. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011 Καθαρά λειτουργικά κέρδη εκ. το Β τρίμηνο και 76εκ. το Α εξάμηνο του 2011 1 Σημαντική ενίσχυση κερδοφορίας από τις εργασίες στο εξωτερικό κατά 5% σε 20εκ. το Β τρίμηνο Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΠΡΙΛΗΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2011 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10% 2

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2011 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10% 2 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10 2 Περαιτέρω Απομόχλευση του Ισολογισμού - Ισχυρή κεφαλαιακή θέση με τοv δείκτη Κύριων Βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005.

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. Περιεχόμενα Ισολογισμός... 3 Κατάσταση αποτελεσμάτων... 5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων... 6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015

Στοιχεία και Πληροφορίες για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015 Στοιχεία και Πληροφορίες για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Μ.Α.Ε. 6068/06/B/86/07 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα