Όμιλος Alpha Bank Πυλώνας ΙΙΙ Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις έτους (σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2655/2012)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όμιλος Alpha Bank Πυλώνας ΙΙΙ Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις έτους 2013. (σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2655/2012)"

Transcript

1 Όμιλος Alpha Bank Πυλώνας ΙΙΙ Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις έτους 2013 (σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2655/2012)

2 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή και Γενικές Πληροφορίες Συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της ΠΔΤΕ 2655/ Πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας Η μεθοδολογία για τον Πυλώνα I (έως ) Διαδικασία Αξιολογήσεως Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου Εισαγωγή στη Βασιλεία ΙΙΙ (CRD IV / CRR) Υπολογισμός Κεφαλαιακής Επάρκειας μετά την (Βασιλεία ΙΙΙ) Επίπτωση από την εφαρμογή του νέου πλαισίου Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (EEM) Θεσμικές Αλλαγές 7 3 Διαφορές αρχών εποπτικής και λογιστικής ενοποιήσεως Θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις του Ομίλου 9 4 Ίδια Κεφάλαια Διάρθρωση Ιδίων Κεφαλαίων Εποπτεύων Επίτροπος (Monitoring Trustee) Σχέδιο αναδιαρθρώσεως Δεύτερη Διαγνωστική Άσκηση BlackRock Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Εξέλιξη Λειτουργικής Συγχωνεύσεως Εμπορικής Τραπέζης Κεφαλαιακή Επάρκεια Κεφαλαιακή ανάλυση 22 5 Πλαίσιο Διαχειρίσεως Κινδύνων Πολιτική Αναλήψεως Κινδύνων Πολιτικές Διαχειρίσεως Κινδύνων 25 6 Πιστωτικός Κίνδυνος Γενικά στοιχεία Δημοσιοποιήσεις για χαρτοφυλάκια υποκείμενα στην Τυποποιημένη Προσέγγιση Τεχνικές Μειώσεως Κινδύνου Πολιτικές και διαδικασίες αποτιμήσεως και διαχειρίσεως των εξασφαλίσεων Περιγραφή των κυριότερων ειδών εξασφαλίσεων που αποδέχεται η Τράπεζα Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου Τιτλοποίηση 44 7 Κίνδυνος Αγοράς Τυποποιημένη μέθοδος για τον Κίνδυνο Αγοράς 49 8 Λειτουργικός Κίνδυνος 50

3 9 Μετοχές: Δημοσιοποιήσεις για τα ανοίγματα που δεν περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών Κίνδυνος Επιτοκίου από θέσεις του Τραπεζικού Χαρτοφυλακίου Κίνδυνος Ρευστότητας Πολιτική αποδοχών Αρχές Καθορισμού Δομής Αποδοχών Επιτροπές Αποδοχών Λοιπά Εμπλεκόμενα Μέρη Ποσοτική Ποιοτική πληροφόρηση επί των Αποδοχών 59

4 1 Εισαγωγή και Γενικές Πληροφορίες Ο Όμιλος Alpha Bank είναι ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στην εγχώρια και τη διεθνή τραπεζική αγορά. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της λιανικής τραπεζικής, της τραπεζικής μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, της διαχειρίσεως κεφαλαίων και private banking, της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, της επενδυτικής τραπεζικής, των χρηματιστηριακών εργασιών και της διαχειρίσεως ακίνητης περιουσίας. Μητρική Εταιρία του Ομίλου είναι η Alpha Bank, η οποία ιδρύθηκε το 1879 από τον Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο και εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Σταδίου αριθ. 40, και είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό 6066/06/Β/86/05. Η Τράπεζα λειτουργεί με την έγκριση της Ελληνικής Δημοκρατίας και υπόκειται στους κανονισμούς και στην εποπτεία της Τραπέζης της Ελλάδος και στις διατάξεις του Ελληνικού Τραπεζικού Δικαίου. Η Alpha Bank, για περισσότερα από 130 χρόνια αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στο ελληνικό ιδιωτικό τραπεζικό σύστημα, με ευρύτατο δίκτυο εξυπηρετήσεως στην Ελλάδα κι έναν από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην Ευρώπη. Το δίκτυο των Καταστημάτων στην Ελλάδα αριθμούσε 655 Καταστήματα (συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Alpha Private Bank και των Επιχειρηματικών Κέντρων) την Η Alpha Bank δραστηριοποιείται στην Ελληνική και στη διεθνή αγορά, με παρουσία στο Λονδίνο, στην Κύπρο, στην Αλβανία, στην Βουλγαρία, στην Ρουμανία, στην ΠΓΔΜ και στη Σερβία. Με συνέπεια και αξιοπιστία, ο Όμιλος Alpha Bank υποστηρίζει ιδιώτες και επιχειρηματίες πελάτες, συνεισφέροντας στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Η επιτυχής ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης της Τραπέζης τον Ιούνιο του 2013, δημιούργησε το κατάλληλο κλίμα για περαιτέρω προσπάθειες ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσεως. Στο πλαίσιο αυτό, η ανακεφαλαιοποίηση εστίασε στην ισχυρή δέσμευση ιδιωτών μετόχων και στην προτεραιότητα της Τραπέζης να αποπληρώσει την Κρατική βοήθεια το συντομότερο δυνατό καθώς τη διατήρηση του ιδιωτικού της χαρακτήρα. Η Τράπεζα θεωρεί ότι έχει λάβει εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα ώστε να υποστηρίζει την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και να διασφαλίσει την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου. Για την υλοποίηση της ανωτέρω στρατηγικής, σημαντικοί πρόσφατοι σταθμοί είναι οι ακόλουθοι: Η απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εμπορικής Τραπέζης την Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

5 Η έκδοση ομολόγου της Alpha Bank ύψους Ευρώ 150 εκατ. μετατρέψιμο σε μετοχές το οποίο αγοράστηκε από την Crédit Agricole. Το ομόλογο ενίσχυσε τα εποπτικά κεφάλαια της Τραπέζης. Η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση της Τραπέζης, την , με υπερκάλυψη της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής, Η ολοκλήρωση της νομικής συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως της Εμπορικής Τραπέζης την και η δημιουργία της ενιαίας Alpha Bank. Η πώληση της θυγατρικής στην Ουκρανία, JSC Astra Bank, έναντι τιμήματος Ευρώ 82 εκατ. Η ανακοινωθείσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους Ευρώ 1,2 δισ., η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί με την εισαγωγή των νέων κοινών μετοχών εντός του Απριλίου 2014 (ανάλυση στην παράγραφο 4.3). 1.1 Συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της ΠΔΤΕ 2655/ Η Alpha Bank υιοθέτησε και εφάρμοσε, ήδη από το 1994, τις αρχές της εταιρικής διακυβερνήσεως, επιδιώκοντας τη διαφάνεια στην επικοινωνία με τους μετόχους της, και την άμεση και συνεχή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Η Τράπεζα έχει διαμορφώσει ένα σταθερό πλαίσιο εσωτερικής διακυβερνήσεως που περιλαμβάνει μια διάφανη οργανωτική δομή, όργανα διοικήσεως υπεύθυνα να διασφαλίσουν ότι υπάρχουν οι κατάλληλες διαδικασίες διαχειρίσεως κινδύνων και κεφαλαιακής επάρκειας και ένα αξιόπιστο σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Οι παρούσες δημοσιοποιήσεις γίνονται στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙΙ της Βασιλείας ΙΙ. Η αναφορά έχει συνταχθεί σύμφωνα με την Πράξη Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος ΠΔ/ΤΕ 2655/ , όπως ισχύει. Η Πολιτική του Ομίλου για τις δημοσιοποιήσεις βρίσκεται υπό αναθεώρηση ενόψει εφαρμογής του νέου εποπτικού πλαισίου (CRD IV) Η αναφορά είναι ετήσια και αναρτάται στο διαδίκτυο στον ιστότοπο της Τραπέζης, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται για τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι της και περιλαμβάνουν τις οντότητες του Ομίλου της Alpha Bank που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η πληροφόρηση που παρέχεται περιλαμβάνει ανάλυση των μεγεθών της κεφαλαιακής επάρκειας σύμφωνα με το ισχύον εποπτικό πλαίσιο καθώς και τα είδη των κινδύνων και την περιγραφή του πλαισίου διαχειρίσεως των κινδύνων αυτών. Σημειώνεται ότι τα μεγέθη που περιλαμβάνονται στην παρούσα αναφορά ενδέχεται να διαφοροποιούνται από τα αντίστοιχα μεγέθη των οικονομικών καταστάσεων, κυρίως λόγω διαφορών μεταξύ λογιστικής και εποπτικής ενοποίησης ή/και διαφορετικών ορισμών. Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

6 2 Πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας O Όμιλος της Alpha Bank εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος βάσει του πλαισίου για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των ΕΠΕΥ, γνωστού ως Βασιλεία ΙΙ, όπως καθορίστηκε από τις ευρωπαϊκές οδηγίες 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ και εφαρμόστηκε από έως Οι γενικές αρχές των ανωτέρω οδηγιών ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία με το νόμο 3601/2007 και εξειδικεύτηκαν περαιτέρω με μία σειρά Πράξεων Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος. Το πλαίσιο αποτελείται από τρεις θεμελιώδεις άξονες εποπτείας, γνωστούς ως Πυλώνες. Με τον Πυλώνα Ι προσδιορίζονται οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις. Οι βασικές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο πλαίσιο (Βασιλεία Ι), αφορούν στη χρήση πιο εξελιγμένων μεθόδων για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο αλλά και στην εισαγωγή κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον λειτουργικό κίνδυνο. Η Alpha Bank υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος τις εποπτικές αναφορές κεφαλαιακής επάρκειας σε επίπεδο Τραπέζης και Ομίλου σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2651/ και είναι συνεπής στη γενικότερη εφαρμογή των προβλεπομένων από το θεσμικό πλαίσιο. Με τον Πυλώνα ΙΙ καθορίζονται οι αρχές, τα κριτήρια και οι διαδικασίες αξιολόγησης της επάρκειας των κεφαλαίων και των συστημάτων διαχειρίσεως κινδύνων των πιστωτικών ιδρυμάτων, κατ' αρχήν από τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύματα και κατ' ακολουθία από την εποπτική αρχή. Ο Πυλώνας ΙΙ αποτελείται από τη Διαδικασία Αξιολογήσεως Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ) και τη Διαδικασία Εποπτικής Αξιολογήσεως (ΔΕΑ). Με τον Πυλώνα ΙΙΙ καθορίζονται οι υποχρεώσεις δημοσιοποιήσεως βασικών πληροφοριών σχετικά με την έκθεση των πιστωτικών ιδρυμάτων στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθώς και των διαδικασιών που εφαρμόζουν για τη διαχείριση των κινδύνων αυτών, με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και της πειθαρχίας της αγοράς. Στο εν λόγω πλαίσιο, εκτός των ανωτέρω, ορίζονται τα εποπτικά ίδια κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων και μία σειρά άλλων εποπτικών θεμάτων όπως π.χ. η εποπτεία και ο έλεγχος των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, η ανοικτή συναλλαγματική θέση, ο κίνδυνος συγκέντρωσης, οι δείκτες ρευστότητας, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος διαχειρίσεως κινδύνων, καθώς και το πλαίσιο εποπτικών αναφορών και δημοσιοποιήσεων. Οι ακολουθούμενες προσεγγίσεις για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πυλώνα Ι (εξελιγμένες ή τυποποιημένες μεθοδολογίες) επιλέγονται βάσει της γενικότερης πολιτικής του Ομίλου, της φύσεως και του είδους κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένος ανάλογα με το επίπεδο και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του και λοιπούς παράγοντες όπως λ.χ. ο βαθμός ετοιμότητας των συστημάτων. Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

7 2.1 Η μεθοδολογία για τον Πυλώνα I (έως ) Ο Όμιλος υπολογίζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πυλώνα Ι ως ακολούθως: Πιστωτικός Κίνδυνος: Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την επιμέτρηση του πιστωτικού κινδύνου είναι η Τυποποιημένη Μέθοδος (STA). Η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων γίνεται με την εξελιγμένη μέθοδο. Οι υπολογισμοί τόσο σε απλή όσο και σε ενοποιημένη βάση γίνονται μέσω του συστήματος BWCM της SunGard. Λειτουργικός Κίνδυνος: Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την επιμέτρηση του λειτουργικού κινδύνου είναι η Τυποποιημένη Μέθοδος (STA). Για τις Θυγατρικές του Ομίλου που δεν έχουν υιοθετήσει ακόμη την Τυποποιημένη Μέθοδο, χρησιμοποιείται η Μέθοδος του Βασικού Δείκτη. Κίνδυνος Αγοράς: Σε επίπεδο Τραπέζης, έχει αναπτυχθεί μοντέλο Υπολογισμού Αξίας σε Κίνδυνο (VAR), το οποίο έχει εγκριθεί από την ΤτΕ. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την επιμέτρηση του κινδύνου αγοράς στα υπόλοιπα ανοίγματα του Ομίλου είναι η Τυποποιημένη Μέθοδος. 2.2 Διαδικασία Αξιολογήσεως Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου Στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της υλοποιήσεως της ΔΑΕΕΚ (Πυλώνας II), ο Όμιλος λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθός του, τη φύση και πολυπλοκότητα των εργασιών του, υιοθετεί την Μέθοδο των Ελαχίστων Κεφαλαίων (Minimum Capital Requirement Approach). Συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί ως βάση το ελάχιστο κεφάλαιο το οποίο υπολογίζεται για τον Πυλώνα I (δηλαδή για τον πιστωτικό κίνδυνο, τον λειτουργικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αγοράς) και συγχρόνως αξιολογεί το ύψος του πρόσθετου κεφαλαίου που ενδεχομένως χρειάζεται για κάλυψη των κινδύνων που αντιμετωπίζει και οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό του ελαχίστου κεφαλαίου του Πυλώνα I. Το πρόσθετο κεφάλαιο αφορά κινδύνους του Πυλώνα II (κίνδυνος συγκεντρώσεως, κίνδυνος επιτοκίων στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο, κίνδυνος ρευστότητος, οικονομικό και θεσμικό περιβάλλον), που επισημαίνονται στην ΠΔ/ΤΕ 2595/ της ΤτΕ, όπως ισχύει. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της ΔΑΕΕΚ, με την Μέθοδο των Ελαχίστων Κεφαλαίων περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: Αναγνώριση και επισήμανση των μελλοντικών προκλήσεων του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τα προγράμματα και τους στόχους. Καθορισμός και εφαρμογή διαδικασίας αναγνωρίσεως και επιμετρήσεως των κινδύνων πριν και μετά τη λήψη μέτρων ελέγχου. Συνεκτίμηση και συνυπολογισμός των αναγνωρισθέντων κινδύνων. Μέτρηση των επιπτώσεων των σεναρίων προσομοιώσεως ακραίων καταστάσεων (stress tests) στο προβλεπόμενο κεφαλαιακό προγραμματισμό και στη διάθεση αναλήψεως κινδύνων του Ομίλου. Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

8 Δυνητικός υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων βάσει εξελιγμένων μεθόδων, δηλαδή εκτιμήσεως του πιστωτικού κινδύνου του Πυλώνα I με την Μεθοδολογία των Εσωτερικών Διαβαθμίσεων (Internal Ratings Based Method IRB) και εκτιμήσεως του λειτουργικού κινδύνου με την Εξελιγμένη Μεθοδολογία (Advanced Measurement Approach AΜΑ). 2.3 Εισαγωγή στη Βασιλεία ΙΙΙ (CRD IV / CRR) Η χρηματοπιστωτική κρίση που άρχισε να εκδηλώνεται διεθνώς με την κατάρρευση της Lehman Brothers το 2008 ανέδειξε ορισμένους περιορισμούς του εποπτικού πλαισίου και ενίσχυσε την ανάγκη διαμόρφωσης αυστηρότερου προσδιορισμού των Ιδίων κεφαλαίων, της άμεσης και μακροπρόθεσμης ρευστότητας καθώς και τον περιορισμό της μόχλευσης των πιστωτικών ιδρυμάτων. Στην κατεύθυνση αυτή, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσιοποίησε τις οριστικές της προτάσεις και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του νέου πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας - Βασιλεία ΙΙΙ µε το έγγραφο της 16 ης Δεκεμβρίου Οι προτάσεις της Επιτροπής, γνωστές ως CRD IV, μεταφέρθηκαν στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία την 26 η Ιουνίου 2013 με τον Kανονισμό 575/2013 και την Oδηγία 2013/36/ΕΕ Το νέο καθεστώς τροποποιεί υφιστάμενους κανόνες επί των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών και των επενδυτικών εταιριών, συμπεριλαμβανομένων κανόνων που αφορούν στις κεφαλαιακές απαιτήσεις, τη διατήρηση κεφαλαίου και περιθωρίων και στη ρευστότητα και μόχλευση. Οι κανόνες έχουν σταδιακή εφαρμογή από την 1 η Ιανουαρίου Υπολογισμός Κεφαλαιακής Επάρκειας μετά την (Βασιλεία ΙΙΙ) Το νέο πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας (γνωστό ως Βασιλεία ΙΙΙ) περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές που αφορούν στην ποιότητα και το ύψος των εποπτικών κεφαλαίων. Στο πλαίσιο αυτό αποδίδεται μεγάλη βαρύτητα στον δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών (Common Equity Tier Ι), εισάγονται περιθώρια κεφαλαίων για την αντιμετώπιση της κυκλικότητας και του συστημικού κινδύνου ενώ εισάγονται και μεταβατικές διατάξεις για την αντιμετώπιση των μη επιλέξιμων κεφαλαίων και των αφαιρουμένων στοιχείων κεφαλαίων (κυρίως αναβαλλόμενη φορολογία). Περαιτέρω εισάγονται ενιαίοι υποχρεωτικοί δείκτες άμεσης (LCR- liquidity coverage ratio από το 2015 ) και δομικής ρευστότητας (NSFR-net stable funding ratio από το 2018) καθώς και υποχρεωτικός δείκτης υπερβολικής μόχλευσης. Επιπλέον εισάγονται αυστηρότεροι ορισμοί για τον κίνδυνο αθέτησης, αναπροσαρμοσμένες (χαμηλότερες) κεφαλαιακές απαιτήσεις για ανοίγματα προς Μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τα στοιχεία ενεργητικού τα οποία αποτιμώνται σε εύλογη αξία ( PVA-prudent valuation adjustment) και τα εξω-χρηματιστηριακά παράγωγα ( CVA-credit valuation adjustment). Τέλος, υιοθετούνται ενιαία τεχνικά πρότυπα εποπτικών αναφορών (ITS-International Technical Standards) με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ). Το νέο πλαίσιο προωθεί την ενισχυμένη διαφάνεια μέσω της αναβάθμισης των εποπτικών δημοσιοποιήσεων περιλαμβανομένων και αυτών που αφορούν τις πολιτικές αμοιβών. Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

9 2.3.2 Επίπτωση από την εφαρμογή του νέου πλαισίου Η Alpha Bank βρίσκεται συγκριτικά σε πλεονεκτική θέση να εναρμονισθεί µε την εν λόγω οδηγία. Η εκτιμώμενη μικρή επιβάρυνση στον δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων οφείλεται: Στο ελάχιστο ποσό των δικαιωμάτων μειοψηφίας, Στο χαμηλό ύψος της υπεραξίας και των άυλων στοιχείων, Στη μη ανάληψη ουσιαστικών ασφαλιστικών κινδύνων, Στην εφαρμογή της τυποποιημένης για τον πιστωτικό κίνδυνο μεθοδολογίας σε συνδυασμό με το σημαντικό ύψος των προβλέψεων που διενεργεί. Τέλος, η συντηρητική πολιτική που ακολουθεί ο Όμιλος επιβεβαιώνεται από τη χαμηλή μόχλευση του ισολογισμού του. Πιο συγκεκριμένα, βάσει στοιχείων για την αξιολόγηση Ευρωπαϊκών Τραπεζών που δημοσίευσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, η Alpha Bank με δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I) 12,2% και δείκτη μοχλεύσεως 8,5% προσαρμοσμένο για την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους Ευρώ 1,2 δισ. καθώς και την αποπληρωμή των Προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου βρίσκεται αρκετά πιο πάνω από το μέσο όρο των τραπεζών και των 2 ομάδων. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται συνοπτικά η επίδραση της Βασιλείας ΙΙΙ στον Core Tier I δείκτη και στον δείκτη μοχλεύσεως: Μέσοι Δείκτες Ευρωπαϊκών Τραπεζών Αριθμός Τραπεζών Τρέχον Δείκτης CT I Basel III Δείκτης CT I Δείκτης Μόχλευσης Ομάδα Α (μεγάλες τράπεζες) 41 12,0% 9,1% 3,9% Ομάδα Β (μικρές τράπεζες) ,4% 8,8% 4,6% Πηγή: ΕΒΑ report, Basel III monitoring exercise ( ) 2.4 Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (EEM) Η θέσπιση ενός ενιαίου εποπτικού μηχανισμού με κύριο στόχο την εξασφάλιση της ασφάλειας και της ευρωστίας του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος είναι το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ευρωπαϊκής τραπεζικής ένωσης, που θα βασίζεται σε ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και σε νέα πλαίσια για την ασφάλιση των καταθέσεων και για την εξυγίανση. Προκειμένου να θεσπιστεί ένας ενιαίος εποπτικός μηχανισμός, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου αναθέτει ειδικά καθήκοντα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) που αφορούν πολιτικές σχετικές με την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων στα κράτη μέλη που έχουν ως νόμισμα το Ευρώ και επιτρέπει σε άλλα κράτη μέλη να εγκαθιδρύσουν στενή συνεργασία με την ΕΚΤ. Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

10 Τον Οκτώβριο του 2013 ανακοινώθηκε ότι η ΕΚΤ και οι συμμετέχουσες εθνικές αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την άσκηση τραπεζικής εποπτείας θα διενεργήσουν συνολική αξιολόγηση σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού για τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό (κανονισμός ΕΕΜ). Η ΕΚΤ θα ολοκληρώσει τη συνολική αξιολόγηση του τραπεζικού συστήματος τον Οκτώβριο του 2014, και θα αναλάβει τα νέα της εποπτικά καθήκοντα τον Νοέμβριο του Η άσκηση αξιολογήσεως θα περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 1. Αξιολόγηση των κινδύνων για σκοπούς εποπτείας: Εποπτικές κρίσεις για παράγοντες βασικών κινδύνων, όπως ρευστότητα, μόχλευση και χρηματοδότηση. Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση. 2. Έλεγχο ποιότητος στοιχείων ενεργητικού: Αξιολόγηση ποιότητος στοιχείων, αποτιμήσεις στοιχείων ενεργητικού, ταξινομήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων, αποτίμηση εξασφαλίσεων και προβλέψεις. Κάλυψη ανοιγμάτων σε πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αγοράς βάσει στοχευμένης προσέγγισης βασισμένης στον κίνδυνο. Στόχος του ελέγχου είναι η αξιολόγηση της επάρκειας των προβλέψεων και ο προσδιορισμός της κατάλληλης αποτιμήσεως των εξασφαλίσεων για ανοίγματα σε πιστωτικό κίνδυνο και η αξιολόγηση της αποτιμήσεως σύνθετων μέσων και στοιχείων ενεργητικού υψηλού κινδύνου στους τραπεζικούς ισολογισμούς. 3. Άσκηση προσομοιώσεως ακραίων καταστάσεων (stress test) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών: Προοπτική εκτίμηση της ικανότητας των τραπεζών να απορροφούν τους κραδασμούς υπό ακραίες συνθήκες με όριο δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών 8% για το βασικό σενάριο και 5,5% για το δυσμενές. 2.5 Θεσμικές Αλλαγές Από την , πέραν του ελαχίστου ορίου (8%) για τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας, όπως προσδιοριζόταν στη Βασιλεία ΙΙ, η Τράπεζα της Ελλάδος, με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 13/ όρισε ελάχιστο Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων με όριο 9% (Core Tier I) ταυτόχρονα με το Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων με όριο 6% (Common Equity) σε απλή και ενοποιημένη βάση. Στην εν λόγω Πράξη τίθεται επίσης όριο 20% στις καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που αναγνωρίζονται στα κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια ενώ αναγνωρίζεται εποπτικά το αποθεματικό αποτίμησης του διαθεσίμου προς πώληση χαρτοφυλακίου (AFS). Από την τέθηκε σε ισχύ η νέα Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 36/ με την οποία αναγνωρίζεται το σύνολο της Αναβαλλόμενης Φορολογίας στα κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια. Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

11 3 Διαφορές αρχών εποπτικής και λογιστικής ενοποιήσεως Λογιστική ενοποίηση Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τη μητρική εταιρεία Alpha Bank, τις θυγατρικές της, τις συγγενείς εταιρείες και τις κοινοπραξίες. Θυγατρικές Εταιρείες Είναι οι εταιρείες στις οποίες η Τράπεζα ασκεί έλεγχο άμεσα, ή έμμεσα μέσω άλλων θυγατρικών. Η ύπαρξη ελέγχου εξετάζεται κυρίως με βάση το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο και τη δυνατότητα ελέγχου του διοικητικού οργάνου των εταιρειών. Οι θυγατρικές εταιρείες ενοποιούνται με τη μέθοδο της πλήρους (ολικής) ενοποιήσεως, από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος και παύουν να ενοποιούνται κατά την ημερομηνία που ο Όμιλος δεν ασκεί πλέον τον έλεγχο. Εταιρείες ειδικού σκοπού ενοποιούνται όταν, κατά την εξέταση της σχέσεως που υφίσταται μεταξύ της Τραπέζης ή των θυγατρικών της και της εταιρείας ειδικού σκοπού, προκύπτει ότι οι πρώτες ελέγχουν άμεσα την εταιρεία ειδικού σκοπού. Ο Όμιλος, ελέγχει εταιρείες ειδικού σκοπού οι οποίες χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των διαδικασιών εκδόσεως ομολογιακών δανείων, καθώς και για την τιτλοποίηση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού. Συγγενείς εταιρείες Είναι οι εταιρείες στις οποίες ο Όμιλος ασκεί ουσιώδη επιρροή αλλά όχι έλεγχο. Ουσιώδης επιρροή, κατά κύριο λόγο, τεκμαίρεται ότι υπάρχει, όταν ο Όμιλος κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό άνω του 20% του μετοχικού κεφαλαίου της υπό εξέταση εταιρίας χωρίς να έχει έλεγχο ή από κοινού έλεγχο, εκτός εάν η κατοχή άνω του 20% δεν εξασφαλίζει ουσιώδη επιρροή. Οι επενδύσεις στις συγγενείς εταιρείες αποτιμώνται με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσεως. Κοινοπραξίες Ο Όμιλος εφαρμόζει το πρότυπο Δ.Π.Χ.Π. 11, αντικείμενο του οποίου είναι η λογιστική απεικόνιση συμμετοχών σε επιχειρηματικά σχήματα που τελούν υπό κοινό έλεγχο (joint arrangements). Όλα τα σχήματα υπό κοινό έλεγχο στα οποία ο Όμιλος συμμετέχει και έχει από κοινού έλεγχο είναι κοινοπραξίες (joint ventures), τις οποίες αποτιμά με τη μέθοδο της καθαρής θέσεως. Αναλυτικότερη καταγραφή των ακολουθούμενων λογιστικών αρχών αναφορικά με την ενοποίηση εταιριών γίνεται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ενώ λεπτομερής αναφορά όλων των θυγατρικών, συγγενών εταιρειών και κοινοπραξιών του Ομίλου, γίνεται στη σημείωση 39 των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου της Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

12 Εποπτική ενοποίηση Η εποπτική ενοποίηση ακολουθεί τις αρχές που καθορίζονται από τον νόμο 3601/2007, όπως εξειδικεύονται από τις σχετικές αποφάσεις της Τραπέζης της Ελλάδος. 3.1 Θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις του Ομίλου Στη λογιστική ενοποίηση του ομίλου περιλαμβάνονται όλες οι εταιρείες σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Η εποπτική ενοποίηση εφαρμόζεται για σκοπούς αναφορών προς την Τράπεζα της Ελλάδος και βασίζεται στη λογιστική ενοποίηση με σημαντικότερες διαφορές τις κάτωθι: Εταιρείες που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσεως όπως Ξενοδοχειακές και λοιπές εταιρείες που δεν ανήκουν στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Οι ασφαλιστικές εταιρείες στις οποίες ακολουθείται η «μέθοδος της αφαίρεσης και συνένωσης» (ΠΔΤΕ 2630/ ) οι οποίες αφαιρούνται από τα Ίδια Κεφάλαια. Πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα με ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του 10% οι οποίες επίσης αφαιρούνται από τα Ίδια Κεφάλαια. Δεν υφίστανται ούτε προβλέπονται ουσιαστικά, πρακτικά ή νομικά κωλύματα στην άμεση μεταφορά κεφαλαίων ή στην εξόφληση υποχρεώσεων μεταξύ της Alpha Bank Α.Ε. και των θυγατρικών της. Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται οι θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις του Ομίλου, ανάλογα με τη μέθοδο ενοποιήσεως που ακολουθείται για σκοπούς εποπτείας. Εταιρίες Συμμετοχής του Ομίλου της Alpha Bank οι οποίες ενοποιούνται για σκοπούς εποπτείας με τη μέθοδο της πλήρους ενοποιήσεως Εταιρία Έδρα (%) (%) Τράπεζες Alpha Bank London LTD Ην.Βασίλειο 100,00 100,00 Alpha Bank Cyprus LTD Κύπρος 100,00 100,00 Emporiki Bank Cyprus Ltd Κύπρος 99,27 Alpha Bank Romania S.A. Ρουμανία 99,92 99,92 Alpha Bank A.D. Skopje FYROM 100,00 100,00 Alpha Bank A.D. Srbija Σερβία 100,00 100,00 JSC Astra Bank Ουκρανία 100,00 Alpha Bank Albania SH.A. Αλβανία 100,00 100,00 Χρηματοδοτικές Εταιρίες Alpha Leasing Α.Ε. Ελλάδα 100,00 100,00 Alpha Leasing Romania IFN S.A. Ρουμανία 100,00 100,00 ABC Factors A.E. Ελλάδα 100,00 100,00 Alpha Asset Finance C.I. Limited Jersey 100,00 Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

13 Εταιρίες Συμμετοχής του Ομίλου της Alpha Bank οι οποίες ενοποιούνται για σκοπούς εποπτείας με τη μέθοδο της πλήρους ενοποιήσεως Εταιρία Έδρα (%) (%) Εταιρίες Επενδυτικής Τραπεζικής Alpha Finance AEΠΕΥ Ελλάδα 100,00 100,00 SSIF Alpha Finance Romania S.A. Ρουμανία 100,00 100,00 Alpha A.E. Επενδυτικών Συμμετοχών Ελλάδα 100,00 100,00 Alpha A.E. Διαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηµατικών Emporiki Ventures Capital Developed Markets Ltd Emporiki Ventures Capital Emerging Markets Ltd Ελλάδα 100,00 100,00 Κύπρος 100,00 Κύπρος 100,00 Εμπορική Διαχείρισης Α.Ε. Ελλάδα 100,00 Εταιρίες Διαχειρίσεως Κεφαλαίου Alpha Αsset Management ΑΕΔΑΚ Ελλάδα 100,00 100,00 Εταιρίες Ειδικού Σκοπού & Συμ/χών Alpha Credit Group Plc Ην.Βασίλειο 100,00 100,00 Alpha Group Investments Ltd Κύπρος 100,00 100,00 Ιονική Συµµετοχών Α.Ε. Ελλάδα 100,00 100,00 Ionian Equity Participations Ltd Κύπρος 100,00 100,00 Emporiki Group Finance Plc Ην.Βασίλειο 100,00 ABL Holdings Jersey Ltd Jersey 100,00 AGI BRE Participations 1 Ltd Κύπρος 100,00 100,00 AGI RRE Participations 1 Ltd Κύπρος 100,00 100,00 AGI RRE Athena Ltd Κύπρος 100,00 100,00 AGI RRE Poseidon Ltd Κύπρος 100,00 100,00 AGI RRE Hera Ltd Κύπρος 100,00 100,00 Umera Ltd Κύπρος 100,00 100,00 AGI-BRE Participations 2 Ltd Κύπρος 100,00 100,00 AGI-BRE Participations 3 Ltd Κύπρος 100,00 100,00 AGI-BRE Participations 4 Ltd Κύπρος 100,00 100,00 AGI-RRE Apollo Ltd Κύπρος 100,00 100,00 AGI-RRE Ares Ltd Κύπρος 100,00 100,00 AGI-RRE Venus Ltd Κύπρος 100,00 AGI-RRE Artemis Ltd Κύπρος 100,00 AGI-BRE Participations 5 Ltd Κύπρος 100,00 AGI-RRE Cleopatra Ltd Κύπρος 100,00 AGI-RRE Hermes Ltd Κύπρος 100,00 AGI-Cypre Arsinoe Ltd Κύπρος 100,00 Διάφορες Εταιρίες Alpha Trustees Ltd Κύπρος 100,00 100,00 Εταιρίες Κτηματικές και Ξενοδοχειακές Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε. Ελλάδα 93,14 92,75 Εμπορική Ανάπτυξης και Διαχείρησης Ακινήτων Α.Ε. Ελλάδα 100,00 Alpha Real Estate D.O.O. Beograd Σερβία 93,14 92,75 Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

14 Εταιρίες Συμμετοχής του Ομίλου της Alpha Bank οι οποίες ενοποιούνται για σκοπούς εποπτείας με τη μέθοδο της πλήρους ενοποιήσεως Εταιρία Έδρα (%) (%) Alpha Astika Akinita D.O.O.E.L. SKOPJE FYROM 93,14 92,75 Alpha Real Estate Bulgaria E.O.O.D. Bουλγαρία 93,14 92,75 Alpha Astika Akinita Romania S.R.L Ρουμανία 93,14 92,75 Chardash Trading E.O.O.D. Bουλγαρία 93,14 92,75 Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Χαλανδρίου Α.Ε. Ελλάδα 100,00 100,00 Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Αττικής Α.Ε. Ελλάδα 100,00 100,00 Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Αττικής II Α.Ε. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Αµαρούσιον Ι Α.Ε. Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Αµαρούσιον ΙΙ Α.Ε. Ελλάδα 100,00 100,00 Ελλάδα 100,00 100,00 Ελλάδα 100,00 100,00 Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Ελαιώνα Α.Ε. Ελλάδα 100,00 100,00 AGI-RRE Participations 1 S.R.L. Ρουμανία 100,00 100,00 AGI-BRE Participations 1 E.O.O.D. Βουλγαρία 100,00 100,00 Stockfort Ltd Κύπρος 100,00 100,00 Romfelt Real Estate S.A. Ρουµανία 95,89 95,89 AGI-RRE Zeus S.R.L. Ρουµανία 100,00 100,00 AGI RRE Athena S.R.L. Ρουµανία 100,00 100,00 AGI RRE Poseidon S.R.L. Ρουµανία 100,00 100,00 AGI RRE Hera S.R.L. Ρουµανία 100,00 100,00 AGI-BRE Participations 2 E.O.O.D. Βουλγαρία 100,00 100,00 AGI-BRE Participations 2BG E.O.O.D. Βουλγαρία 100,00 100,00 AGI-BRE Participations 3 E.O.O.D. Βουλγαρία 100,00 100,00 AGI-BRE Participations 4 E.O.O.D. Βουλγαρία 100,00 100,00 SC Cordia residence S.R.L. Ρουμανία 100,00 ΗΤ-1 Ε.Ο.Ο.D. Βουλγαρία 100,00 Κοινοπραξίες Α.P.Ε. Fixed Assets A.E. Ελλάδα 60,10 Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

15 Εταιρίες Συμμετοχής του Ομίλου της Alpha Bank οι οποίες αφαιρούνται από τα εποπτικά Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου Εταιρία Έδρα (%) (%) Εταιρίες Επενδυτικής Τραπεζικής ALC Novelle Investments Ltd Κύπρος 33,33 33,33 Victoria Bank S.A. Μολδαβία 12,50 12,50 Εταιρίες Διαχειρίσεως Κεφαλαίου ABL Independent Financial Advisers Ltd Ην. Βασίλειο 100,00 100,00 Εταιρίες Ασφαλιστικών Εργασιών Alpha Aσφαλιστική Ltd Κύπρος 100,00 100,00 Alphalife A.A.E.Z. Ελλάδα 100,00 100,00 Διάφορες Εταιρίες Alpha Bank London Nominees Ltd Ην. Βασίλειο 100,00 100,00 Flagbright Ltd Ην. Βασίλειο 100,00 100,00 Zerelda Ltd Κύπρος 100,00 100,00 Εταιρίες Συμμετοχής του Ομίλου της Alpha Bank οι οποίες ενοποιούνται με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης Εταιρία Έδρα (%) (%) Εταιρίες Ασφαλιστικών Εργασιών Alpha Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις A.E. Ελλάδα 100,00 100,00 Alpha Insurance Brokers S.R.L. Ρουμανία 100,00 100,00 Διάφορες Εταιρίες Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών A.E. Ελλάδα 100,00 100,00 Καφέ Alpha A.E. Ελλάδα 100,00 100,00 ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας & ΣτερεάςΕλλάδος Α.Ε. Ελλάδα 50,00 50,00 Εβισάκ Α.Ε. Ελλάδα 85,71 27,00 ΕΛ.Π.ΕΤ. Βαλκανική Α.Ε. Ελλάδα 26,71 26,71 Biokid Α.Ε. Ελλάδα 40,29 40,29 Κρήτης Γη - Τσατσάκης Α.Β.Ε.Ε. Ελλάδα 22,95 22,95 Real Car Rental Α.Ε. Ελλάδα 100,00 100,00 Πειραϊκή Μικροζυθοποιΐα Α.Ε. Ελλάδα 36,72 36,72 Rosequeens Properties Ltd Κύπρος 33,33 33,33 Τραπεζικά Συστήματα πληροφοριών Α.Ε. Ελλάδα 23,77 Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

16 Εταιρίες Συμμετοχής του Ομίλου της Alpha Bank οι οποίες ενοποιούνται με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης Εταιρία Έδρα (%) (%) Propindex Α.Ε.Δ.Α. Ελλάδα 35,58 Ολγανός Α.Ε. Ελλάδα 30,44 Εταιρίες Κτηματικές και Ξενοδοχειακές Ιονική Ξενοδοχεια καί Επιχειρήσεις Α.Ε. Ελλάδα 97,27 97,27 Ωκεανός Α.T.O.E.E. Ελλάδα 100,00 100,00 Κοινοπραξίες Cardlink Α.Ε. Ελλάδα 50,00 50,00 Alpha -TΑΝΕΟ A.K.E.Σ. Ελλάδα 51,00 51,00 Α.P.Ε. Commercial Property A.E. Ελλάδα 72,20 72,20 AΠE Επενδυτικής Περιουσίας A.E. Ελλάδα 72,80 67,42 Α.P.Ε. Fixed Assets A.E. Ελλάδα 60,10 Θυγατρικές του Ομίλου της Alpha Bank οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί στα ίδια κεφάλαια και στις κεφαλαιακές απαιτήσεις του σε ατομική βάση (solo consolidation) Εταιρία Έδρα (%) (%) Εταιρίες Ειδικού Σκοπού και Συμμετοχών Alpha Group Jersey Ltd Jersey 100,00 100,00 Alpha Group Ltd Κύπρος 100,00 100,00 Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

17 4 Ίδια Κεφάλαια 4.1 Διάρθρωση Ιδίων Κεφαλαίων Πολιτική του Ομίλου είναι η διατήρηση μίας ισχυρής κεφαλαιακής βάσεως προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανάπτυξη και να διασφαλίζεται η εμπιστοσύνη των καταθετών, των μετόχων, των αγορών και των συναλλασσόμενων μερών. Η κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, προς την οποία υποβάλλονται στοιχεία σε τριμηνιαία βάση. O Όμιλος διαθέτει υψηλής ποιότητας κεφάλαια καθώς τα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια αποτελούν το 98% των συνολικών κεφαλαίων του την Την το μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης αποτελείται κοινές μετοχές με ονομαστική αξία Ευρώ 0,30 έκαστη και προνομιούχες μετοχές του Ν. 3723/2008 με ονομαστική αξία ίση με Ευρώ 4,70 έκαστη. Αναλυτικότερα στοιχεία παρουσιάζονται στη σημείωση 33 της ετήσιας οικονομικής εκθέσεως του Ομίλου του έτους Τα πρόσθετα βασικά κεφάλαια αποτελούνται από τους υβριδικούς τίτλους και τις προνομιούχες μετοχές. Ο Όμιλος μέσω της θυγατρικής του εταιρείας Alpha Group Jersey εξέδωσε υβριδικούς τίτλους ως εξής: Την ποσό Ευρώ 200 εκατ. με ρήτρα αυξημένης αποδόσεως (καινοτόμοι τίτλοι), οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις αναγνωρίσεώς τους στα πρόσθετα βασικά κεφάλαια (Lower Tier I Capital). Την ποσό Ευρώ 100 εκατ. με ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά με τους τίτλους της Την ποσό Ευρώ 600 εκατ. χωρίς ρήτρα αυξημένης αποδόσεως (μη καινοτόμοι τίτλοι), οι οποίοι επίσης συμπεριλαμβάνονται στα πρόσθετα βασικά κεφάλαια (Lower Tier I Capital) καθώς πληρούν τους όρους που αναφέρθηκαν για τους ανωτέρω καινοτόμους τίτλους. Την η Τράπεζα ανακοίνωσε τη διενέργεια προαιρετικής προτάσεως προς τους κατόχους των υφιστάμενων υβριδικών τίτλων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Tier I Securities) που εκδόθηκαν από τη θυγατρική του Ομίλου Alpha Group Jersey για την αγορά τους έναντι καταβολής μετρητών με τιμή 35% επί της ονομαστικής αξίας. Η αποδοχή της προτάσεως ανήλθε σε ποσοστό ύψους 70% και η επαναγορά τους ολοκληρώθηκε µε επιτυχία. Το αποτέλεσμα της επαναγοράς των υβριδικών τίτλων ποσού Ευρώ 50 εκατ. μετά από φόρο καταχωρήθηκε απευθείας στην καθαρή θέση και ενίσχυσε τα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου. Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

18 Τα χαρακτηριστικά των ανωτέρω εκδόσεων και το ποσό που περιλαμβάνεται στα κεφάλαια με παρουσιάζονται στη σημείωση 37 της Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως του Ομίλου του έτους Αφαιρετικά στοιχεία των βασικών κεφαλαίων αποτελούν η υπεραξία και τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Τα κύρια συμπληρωματικά κεφάλαια αποτελούνται από: Αποθεματικά από αναπροσαρμογή (κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΛΠ) στην εύλογη αξία των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Το 45% των καθαρών θετικών διαφορών αναπροσαρμογής στην εύλογη αξία των διαθεσίμων προς πώληση μετοχικών τίτλων. Τα πρόσθετα συμπληρωματικά κεφάλαια περιλαμβάνουν τους τίτλους μειωμένης εξασφαλίσεως ορισμένης διάρκειας. Αναλυτικότερα οι ανωτέρω εκδόσεις παρουσιάζονται στη σημείωση 28vi της Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως του Ομίλου του έτους Αφαιρετικά στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων τα οποία αφαιρούνται κατά το ήμισυ από τα βασικά κεφάλαια και κατά το άλλο ήμισυ από τα συμπληρωματικά κεφάλαια είναι: Οι τοποθετήσεις σε στοιχεία ιδίων κεφαλαίων άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων η Τράπεζα συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο του 10%. Το ποσό των συμμετοχών σε ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες που αποκτήθηκαν μετά την Το ποσό των συμμετοχών σε ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες που αποκτήθηκαν πριν την αφαιρείται από τα συνολικά ίδια κεφάλαια. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση της διαρθρώσεως των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΔ/ΤΕ 2630/ , όπως ισχύει. Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

19 Σύνθεση Ιδίων Κεφαλαίων (σε Ευρώ '000) Κατηγορία Ιδίων Κεφαλαίων 31/12/ /12/2012 PF(1) 31/12/2012 Μετοχικό Κεφάλαιο Κεφαλαιακή Ενίσχυση από ΕΤΧΣ Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεματικά & Αποτελέσματα εις νέον AFS Αποθεματικά Δικαιώματα Μειοψηφίας Προνομιούχες μετοχές (-) Υπεραξία/ Λοιπά άϋλα στοιχεία (-) Λοιπά αφαιρετικά στοιχεία των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων Core Tier I Υβριδικά Κεφάλαια Tier I (Βασικά Ίδια Κεφάλαια) Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια (-) Αφαιρετικά στοιχεία των Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια Ποσό που προκύπτει από τη μέθοδο 2 για ασφαλιστικές εταιρίες που αποκτήθηκαν πριν την Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων για τον υπολογισμό του Δ.Κ.Ε Σταθμισμένο προς κίνδυνο Ενεργητικό Core Tier I 16,1% 13,7% 8,5% Δείκτης Βασικών Κεφαλαίων (Tier I) 16,1% 13,9% 8,9% Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Tier I + Tier II) 16,4% 14,4% 9,4% (1) Προσαρμοσμένα με τη συνολική κεφαλαιακή ενίσχυση Ευρώ 4,6 δισ. από το ΤΧΣ και συνεισφορά της Εμπορικής τραπέζης. Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

20 Οι πραγματοποιηθείσες και εν εξελίξει ενέργειες που συμβάλουν στην ενίσχυση του ισολογισμού και της χρηματοοικονομικής επιδόσεως του Ομίλου είναι οι κάτωθι: Η ενίσχυση του καθαρού εσόδου τόκων κατά 19,8% σε ετήσια βάση και η αύξηση του καθαρού εσόδου προμηθειών κατά 36,3% ετησίως, κυρίως λόγω της εξαγοράς της Εμπορικής Τραπέζης. Το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε Ευρώ εκατ. και τα καθαρά έσοδα από προμήθειες σε Ευρώ 370,3 εκατ. Παράλληλα, συνεχίστηκε η μείωση των λειτουργικών εξόδων με τον στόχο της μείωσης κατά 20% στο ενιαίο σχήμα Alpha-Εμπορικής να έχει επιτευχθεί ήδη κατά το ένα τρίτο. Η μείωση του ύψους της χρηματοδοτήσεως της Τραπέζης από τις κεντρικές τράπεζες, λόγω κυρίως των εισροών καταθέσεων και της μειώσεως των υπολοίπων των χορηγήσεων. Οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 42,5 δισ. στο τέλος του Δεκεμβρίου Στο ποσό περιλαμβάνεται και το σύνολο των καταθέσεων των τριών Συνεταιριστικών Τραπεζών (Δυτικής Μακεδονίας, Δωδεκανήσου και Ευβοίας) ύψους Ευρώ 0,4 δισ. των οποίων η αναδοχή ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του Οι χορηγήσεις προ απομειώσεων διαμορφώθηκαν για τον Όμιλο στο τέλος του 2013 σε Ευρώ 62,8 δισ. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στην Ελλάδα σε 117% στο τέλος του 2013 έναντι 139% στο τέλος του Τα αυξημένα διορθωτικά μέτρα στο χαρτοφυλάκιο των καθυστερήσεων με συνέπεια τη μείωση του δείκτη καθυστερήσεων το δ τρίμηνο του 2013, για πρώτη φορά μετά την ύφεση της ελληνικής οικονομίας. Η δημιουργία υψηλού συνολικού αποθέματος προβλέψεων το οποίο στο τέλος του 2013 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 11,1 δισ. Η περαιτέρω απομόχλευση του ισολογισμού λόγω της μειώσεως των χορηγήσεων προ απομειώσεων, σε συνδυασμό με τις αυξημένες απομειώσεις συνέβαλλαν στη μείωση των σταθμισμένων για τον πιστωτικό κίνδυνο στοιχείων του ενεργητικού Η ολοκλήρωση την της μεταβιβάσεως στην Τράπεζα του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής Τραπέζης Α.Ε. με την διαδικασία συγχωνεύσεως να ολοκληρώνεται στις με συνέπεια τη μεταφορά των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης στην Alpha Bank A.E. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού Ευρώ 4,571 δισ. εντός του 2013, καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό τις κεφαλαιακές ανάγκες του Ομίλου, όπως αυτές είχαν προσδιορισθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο της πρώτης διαγνωστικής ασκήσεως. Η αύξηση με δικαιώματα προτιμήσεως ύψους Ευρώ 457,1 εκατ. καλύφθηκε πλήρως όπως επίσης και πρόσθετο ποσό ύψους Ευρώ 92,9 εκατ. καλύφθηκε μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως από θεσμικούς και λοιπούς ιδιώτες επενδυτές. Κατά συνέπεια, επιτεύχθηκε η εκ του νόμου προβλεπόμενη ελάχιστη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε ποσοστό άνω του 10% της συνολικής ανακεφαλαιοποιήσεως ύψους Ευρώ 4,571 δισ. Το εναπομείναν ποσό Ευρώ 4,021 δισ. σύμφωνα με το Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενισχύσεως καλύφθηκε από το ΤΧΣ δια απευθείας εγγραφής («Διάθεση στο ΤΧΣ») με εισφορά ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Για κάθε νέα κοινή μετοχή, που απέκτησαν οι επενδυτές του ιδιωτικού τομέα, έλαβαν έναν παραστατικό τίτλο Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

21 δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών («Warrant»), πλήρως διαπραγματεύσιμο, ο οποίος παρέχει το δικαίωμα αποκτήσεως 7,4 μετοχών τις οποίες έχει αναλάβει το ΤΧΣ, σε εξάμηνη βάση, για τα επόμενα 4,5 έτη στην τιμή διαθέσεως πλέον ενός ετήσιου περιθωρίου. Η αποδοχή της από προτάσεως προαιρετικής επαναγοράς τίτλων που αποτελούν στοιχεία ιδίων κεφαλαίων για εποπτικούς σκοπούς ενίσχυσε τα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια κατά Ευρώ 103 εκατ. προ φόρου. Η συμφωνία με τον Ουκρανικό όμιλο για την πώληση της θυγατρικής JSC Astra Bank Ukraine, η οποία ολοκληρώθηκε την έναντι τιµήµατος Ευρώ 82 εκατ. Η συναλλαγή ήταν ουδέτερη κεφαλαιακά για την Alpha Bank. Η ανακοίνωση από την Τράπεζα την της νέας αυξήσεως (η οποία αναλύεται στην παράγραφο 4.3) μετοχικού κεφαλαίου, πλήρως εγγυημένη, ύψους Ευρώ 1,2 δισ Εποπτεύων Επίτροπος (Monitoring Trustee) Στις 16 Ιανουαρίου 2013, η Τράπεζα (μετά από έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) διόρισε την εταιρεία Mazars LLP ως Εποπτεύοντα Επίτροπο (Μonitoring Τrustee). Ο Επίτροπος ελέγχει αν η Τράπεζα συμμορφώνεται με τις αρχές εταιρικής διακυβερνήσεως και τις επιχειρησιακές πρακτικές, καθώς και αν εφαρμόζει το σχέδιο αναδιαρθρώσεως, και υποβάλει σχετικές αναφορές προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σχέδιο αναδιαρθρώσεως Λόγω της κεφαλαιακής ενισχύσεως από το ΤΧΣ που έχει λάβει η Alpha Bank, έχει την υποχρέωση να υποβάλει πενταετές σχέδιο αναδιαρθρώσεως στο Υπουργείο Οικονομικών, το ΤΧΣ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τις βιώσιμες συστημικά σημαντικές ελληνικές τράπεζες εκ νέου τα σχέδια αναδιαρθρώσεως τους μέχρι το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2013 εξαιτίας της αναδιαρθρώσεως που πραγματοποιήθηκε στον ελληνικό τραπεζικό τομέα (συμπεριλαμβανομένης και της εξαγοράς της Εμπορικής Τράπεζας από την Alpha Bank). 4.2 Δεύτερη Διαγνωστική Άσκηση BlackRock Την 6 η Μαρτίου 2014 η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε τις κεφαλαιακές ανάγκες για τις ελληνικές τράπεζες, λαμβάνοντας υπ όψιν τις αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου από τη μελέτη της BlackRock Solutions και της εταιρίας Rothschild. Η μεθοδολογία που υιοθετήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος είναι ιδιαιτέρως συντηρητική. Συγκεκριμένα, οι αναμενόμενες ζημίες (Credit Loss Projections) του πιστωτικού κινδύνου για το ελληνικό χαρτοφυλάκιο της Alpha Bank ανήλθαν σε Ευρώ 6,9 δισ., ενώ οι αντίστοιχες ζημίες που χρησιμοποιήθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος ανήλθαν στο διπλάσιο, σε Ευρώ 14,7 δισ., αντιστοιχώντας σε κάλυψη 127% των αναμενόμενων ζημιών καθ όλη τη διάρκεια ζωής του χαρτοφυλακίου. Παρά την συντηρητική μεθοδολογία η Alpha Bank εμφάνισε οριακές κεφαλαιακές ανάγκες, τις μικρότερες μεταξύ των ελληνικών συστημικών τραπεζών, ύψους Ευρώ Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

22 262 εκατ. σύμφωνα με το βασικό σενάριο, το οποίο προσδιόρισε τις οριστικές κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών. Το αποτέλεσμα για την Alpha Bank αναλύεται στο διάγραμμα που ακολουθεί: (1) Για ελληνικό κίνδυνο και κίνδυνο εξωτερικού. Πηγή στοιχείων: Τράπεζα της Ελλάδος Παρατίθεται διάγραμμα με τις συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες στο Βασικό σενάριο για το σύνολο των τραπεζών που συμμετείχαν στην άσκηση. Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

23 4.3 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Την ανακοινώθηκε η εγγυημένη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 1,2 δισ. η οποία θα ενισχύσει την κεφαλαιακή επάρκεια κατά 233 μ.β. χωρίς να υπολογισθεί η επίπτωση της εξαγοράς των προνομιούχων μετοχών. Ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων που θα έχει η Alpha Bank μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών και με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, εκτιμάται σε 12,2%, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο διάγραμμα: Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έχει ως σκοπό: Να διευκολύνει την πλήρη εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου ύψους Ευρώ 940 εκατ. υπό την προϋπόθεση λήψεως των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές και την αντικατάστασή τους με υψηλής ποιότητος κεφάλαια, γεγονός το οποίο θα δώσει μεγαλύτερη ευελιξία στην μερισματική πολιτική της Τραπέζης στο μέλλον. Να ικανοποιήσει τα αποτελέσματα της διαγνωστικής μελέτης της Τραπέζης της Ελλάδος. Να διευκολύνει τη χρηματοδότηση της Τραπέζης από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου υπό το ενισχυμένο προφίλ πιστοληπτικής ικανότητας. Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 1,2 δισ. διενεργήθηκε με τη συμμετοχή διεθνών επενδυτών μέσω διαδικασίας υποβολής προσφορών, η οποία πραγματοποιήθηκε την 24 η Μαρτίου 2014, υπό την έγκριση των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών της Τραπέζης, καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης. Την 28 η Μαρτίου 2014, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank αποφάσισε την κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να ορίσει την τιμή διαθέσεως των νέων μετοχών και να ολοκληρώσει την συναλλαγή. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει εγκρίνει το σχέδιο κεφαλαιακής ενισχύσεως της Alpha Bank μέσω του Εκπροσώπου του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης και έχει υποδείξει ότι θα υπερψηφίσει αντιστοίχως τα θέματα της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων. Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

24 4.4 Εξέλιξη Λειτουργικής Συγχωνεύσεως Εμπορικής Τραπέζης Το πρόγραμμα λειτουργικής συγχωνεύσεως και αναδιαρθρώσεως ευρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και εντός χρονοδιαγράμματος. Εντός του 2013, πραγματοποιήθηκαν 82 συγχωνεύσεις Καταστημάτων, ενώ 24 ακόμη ολοκληρώθηκαν έως το τέλος Φεβρουαρίου Η ενοποίηση των Κεντρικών Συστημάτων ολοκληρώθηκε εντός του Μαρτίου 2014, με τη μετάπτωση των επιχειρηματικών δανείων. Στα Γενικά Διοικητικά Έξοδα επετεύχθησαν σημαντικές συνέργειες κόστους, βασιζόμενες κυρίως στις επαναδιαπραγματεύσεις συμβάσεων, περισσοτέρων των 100 ενοικιαστηρίων Καταστημάτων, καθώς και στον επαναπροσδιορισμό σειράς δαπανών όπως τις δαπάνες Marketing, όπου επετεύχθη μείωση κόστους κατά 25%. Τέλος, με τη μεταστέγαση Κεντρικών Υπηρεσιών αποδεσμεύθηκαν τ.μ. προσεγγίζοντας τον αρχικό στόχο της πλήρους αξιοποιήσεως των ιδιόκτητων υποδομών της Τραπέζης, απελευθερώνοντας το 100% των ενοικιαζόμενων κτηρίων. Η υλοποίηση των συνεργειών προχωρά με ταχύ ρυθμό και o αρχικός στόχος του 2013 ξεπεράσθηκε, επιτυγχάνοντας συνέργειες Ευρώ 54 εκατ. 4.5 Κεφαλαιακή Επάρκεια Οι ενέργειες που αναφέρθηκαν ανωτέρω συνέβαλαν στον περιορισμό των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού και κατά συνέπεια στην ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας. Στο ακόλουθο διάγραμμα φαίνεται η εξέλιξη του σταθμισμένου ενεργητικού του Ομίλου στη διάρκεια της χρήσεως του 2013: (1) Μετά την εξαγορά της Εμπορικής τραπέζης Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο ανά χαρτοφυλάκιο, τον κίνδυνο αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο. Στα στοιχεία της απεικονίζονται οι κεφαλαιακές απατήσεις πριν την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης ενώ την μετά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως. Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

25 Κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον Πιστωτικό Κίνδυνο, τον Κίνδυνο Αγοράς και το Λειτουργικό Κίνδυνο (σε Ευρώ '000) Κατηγορία ανοίγματος (τυποποιημένη μέθοδος) (1) Κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες / Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειακές κυβερνήσεις και τοπικές αρχές Ιδρύματα χρηματοπιστωτικού τομέα Επιχειρήσεις Λιανική Τραπεζική Εξασφαλιζόμενα με ακίνητη περιουσία Θέσεις σε Τιτλοποιήσεις Μερίδια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Σε καθυστέρηση Λοιπά Σύνολο Κεφαλαιακών Απαιτήσεων για τον Πιστωτικό Κίνδυνο Μετοχές Συναλλαγματικός Κίνδυνος Κίνδυνος θέσης - VaR Κίνδυνος θέσης - Stressed VaR Σύνολο Κεφαλαιακών Απαιτήσεων για τον Κίνδυνο Αγοράς Σύνολο Κεφαλαιακών Απαιτήσεων για το Λειτουργικό Κίνδυνο Σύνολο Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (1) Οι ορισμοί των ανοιγμάτων διαφοροποιούνται μεταξύ Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και των αντίστοιχων εποπτικών ορισμών. 4.6 Κεφαλαιακή ανάλυση Η διαχείριση των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου διενεργείται κεντρικά για όλες τις θυγατρικές και η κεφαλαιακή ενίσχυση αυτών, όποτε κρίνεται απαραίτητη, υλοποιείται βάσει διαδικασιών θεσμοθετημένων από την Τράπεζα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τοπικών εποπτικών αρχών. Προκειμένου να υπολογιστεί το σταθμισμένο ενεργητικό έναντι του πιστωτικού κινδύνου σε επίπεδο Τραπέζης και Ομίλου, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (Βασιλεία ΙΙ), χρησιμοποιείται ένα εξειδικευμένο κεντροποιημένο μηχανογραφικό σύστημα. Στο σύστημα συγκεντρώνονται και επεξεργάζονται τα αναλυτικά στοιχεία της Τραπέζης και των θυγατρικών εταιρειών. Το σύστημα χρησιμοποιείται επίσης για την παραγωγή και άλλων εποπτικών αναφορών ( π.χ. μεγάλοι οφειλέτες, κίνδυνος χώρας) καθώς και για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων των θυγατρικών εταιρειών, προκειμένου να ανταποκριθούν στις τοπικές εποπτικές ανάγκες. Στο σύστημα έχουν ενσωματωθεί με επιτυχία και τα στοιχεία της Εμπορικής Τραπέζης από Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

26 H Διεύθυνση Capital Management & Τραπεζικής Εποπτείας υποβάλλει σε τακτή βάση αναφορές στην Τράπεζα της Ελλάδος που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον υπολογισμό και την ανάλυση: Των δεικτών Κεφαλαιακής Επάρκειας και εποπτικής ρευστότητας Τραπέζης και Ομίλου. Των διασυνοριακών ανοιγμάτων και των ανοιγμάτων προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα. Των οφειλετών με οφειλές άνω του Ευρώ 1 εκατ. καθώς και των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων. Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

27 5 Πλαίσιο Διαχειρίσεως Κινδύνων Ο Όμιλος έχει από καιρό θεσπίσει ένα συστηματικό και αυστηρό Πλαίσιο Διαχειρίσεως Κινδύνων, όπου κεντρική θέση κατέχει η αξιόπιστη μέτρηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων. Με δεδομένη τη συνέχεια και σταθερότητα των εργασιών του, έχει θέσει ως στόχο την εφαρμογή και τη συνεχή βελτιστοποίηση του πλαισίου αυτού, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών των χρηματοοικονομικών κινδύνων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης έχει τη συνολική ευθύνη για την ανάπτυξη και την επίβλεψη του Πλαισίου Διαχειρίσεως Κινδύνων. Έχει ορισθεί Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων, η οποία συνεδριάζει σε μηνιαία βάση και αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο για τις δραστηριότητές της, και η οποία έχει την ευθύνη της εποπτείας και της ορθής εφαρμογής της Πολιτικής Διαχειρίσεως Κινδύνων. Το Πλαίσιο Διαχειρίσεως Κινδύνων και η αποτελεσματικότητά του επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να είναι εναρμονισμένα και με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Το Πλαίσιο Διαχειρίσεως Κινδύνων του Ομίλου βασίζεται στις ακόλουθες κατευθυντήριες αρχές: Πολιτική Αναλήψεως Κινδύνων του Ομίλου. Προσανατολισμός στους επιχειρησιακούς στόχους του Ομίλου. Προώθηση της διαφάνειας μέσω σαφών γραμμών επικοινωνίας. Ενεργός συμμετοχή του προσωπικού στη Διαχείριση των Κινδύνων. Το προσωπικό διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα και μέσα για να τους διαχειρίζεται αποτελεσματικά και κατανοεί απολύτως τους ρόλους και τις ευθύνες του σε σχέση με το Πλαίσιο Διαχειρίσεως Κινδύνων. Πλήρης τεκμηρίωση όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την αναγνώριση, μέτρηση, παρακολούθηση, και αναφορά των κινδύνων. Παροχή επαρκούς πληροφορήσεως τόσο στη Διοίκηση του Ομίλου όσο και στη διοίκηση των επιχειρησιακών μονάδων. Οι κάτωθι Διευθύνσεις υπάγονται στον Τομέα Διαχειρίσεως Κινδύνων υπό την εποπτεία του Γενικού Διευθυντού- Chief Risk Officer: Κινδύνων Αγοράς και Λειτουργικών Κινδύνων Πιστωτικού Κινδύνου Επιχειρήσεων Πιστωτικού Κινδύνου Λιανικής Τραπεζικής Πιστοδοτήσεων Επιχειρήσεων Εσωτερικού Πιστοδοτήσεων Επιχειρήσεων Εξωτερικού Λιανικής Πίστεως Ο Τομέας Διαχειρίσεως Κινδύνων του Ομίλου σε συνεργασία με τις αντίστοιχες τοπικές μονάδες στις θυγατρικές του Ομίλου έχουν την ευθύνη για την άμεση υλοποίηση του Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις Ομίλου έτους

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK ERGASIAS A.E.

EUROBANK ERGASIAS A.E. EUROBANK ERGASIAS A.E. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 000223001000

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 19.10.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ.

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 Δηλώσεις Διοίκησης Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 «Το 2013 ήταν το 6 ο συνεχόμενο έτος ύφεσης για την ελληνική οικονομία και όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα

H Αlpha Bank και η Eurobank EFG Ενώνουν τις Δυνάμεις τους δημιουργώντας μια Ηγετική Τράπεζα στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη.

H Αlpha Bank και η Eurobank EFG Ενώνουν τις Δυνάμεις τους δημιουργώντας μια Ηγετική Τράπεζα στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. H Αlpha Bank και η Eurbank EFG Ενώνουν τις Δυνάμεις τους δημιουργώντας μια Ηγετική Τράπεζα στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2011 Τα Διοικητικά Συμβούλια της Alpha Bank και

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Αξιοσημείωτη επίδοση στη Συνολική Αξιολόγηση (Comprehensive Assessment - CA ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014 Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014 1) Πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν κεφαλαιακή ενίσχυση Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) Συστημικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ Το νέο εποπτικό πλαίσιο Νίκος Ζαγορήσιος, MBA, CFA Διευθυντής, Διεύθυνση Θεμάτων Capital Management & Τραπεζικής Εποπτείας, Alpha Bank Εποπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 Σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει, καθώς και τη διαχείρισή τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115 5116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5117 5118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ.

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Συνεχιζόμενη ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας το 2014 σε Ευρώ 1.051 εκατ., αυξημένη κατά 49% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Υπεύθυνου της Εταιρίας για τις ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2655/19.3.2012 Θέμα: Τεχνικά κριτήρια σχετικά με τη διαφάνεια και τις δημοσιοποιήσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών Αντικατάσταση της ΠΔ/ΤΕ 2592/20.8.2007,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Τα παρόντα στοιχεία δημοσιοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 wwweurobankgr, Τηλ: 210 333 7000 Αρ ΓΕΜΗ: 000223001000 Πίνακας Περιεχομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

12o Συνέδριο Αριστοτέλης ReBuilding Sucess. Νοέμβριος 2014

12o Συνέδριο Αριστοτέλης ReBuilding Sucess. Νοέμβριος 2014 12o Συνέδριο Αριστοτέλης ReBuilding Sucess Νοέμβριος 2014 Κεφαλαιακή επάρκεια Η σημασία των «κόκκινων» δανείων Μια ένδειξη του μέτρου της σημασίας στην επιτυχή διαχείριση των κόκκινων δανείων.. Πρωταρχικό

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Yποβολή εκθέσεων ανά χώρα 2014. (Γνωστοποιήσεις - Άρθρο 81 του Νόμου 4261/2014)

Yποβολή εκθέσεων ανά χώρα 2014. (Γνωστοποιήσεις - Άρθρο 81 του Νόμου 4261/2014) Yποβολή εκθέσεων ανά χώρα 2014 (Γνωστοποιήσεις - Άρθρο 81 του Νόμου 4261/2014) O Όμιλος Eurobank (o «Όμιλος») δραστηριοποιείται στην και στην Κεντρική, Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Όμιλος έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. φτάνοντας στις 661,52 µονάδες (-0,81%), παρά την ανοδική κίνηση των κυριότερων ευρωπαϊκών αγορών. Η αξία των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

AEGEAN BALTIC BANK A.E

AEGEAN BALTIC BANK A.E AEGEAN BALTIC BANK A.E Για την 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με την Πράξη Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος Ν.2655/16.3.2012 Ιούνιος 2012 Πίνακας Περιεχομένων A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 3 Α.1 Εισαγωγή... 3 Α.2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ ΕΤΟΣ 2012 2 Περιεχόμενα 1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ... 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 5 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε.

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ Οι ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ &ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Με την ευγενική χορηγία Οι Τρεις Κυριότερες Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΛΕΣ Α.Α. ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

ΣΤΗΛΕΣ Α.Α. ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ05: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΔΟΧΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Οι πίνακες αυτοί συμπληρώνονται από τα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΔ/ΤΕ 2592/20.8.2007 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Εποπτικής Φύσης Πληροφοριών σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια και τη Διαχείριση Κινδύνων σε Ενοποιημένη Βάση (Πυλώνας ΙΙΙ)

Δημοσιοποίηση Εποπτικής Φύσης Πληροφοριών σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια και τη Διαχείριση Κινδύνων σε Ενοποιημένη Βάση (Πυλώνας ΙΙΙ) Δημοσιοποίηση Εποπτικής Φύσης Πληροφοριών σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια και τη Διαχείριση Κινδύνων σε Ενοποιημένη Βάση (Πυλώνας ΙΙΙ) Έτος 2014 1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ ΕΤΟΣ 2013 2 Περιεχόμενα 1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ... 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 6 3.

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών L 120/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.5.2009 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα