Οη γιώζζεο ηεο θξίζεο: Κνηλωληθή ππνβάζκηζε - Πείλα Τπνζηηηζκόο Άζηεγνη. [1] ΟΚ: Έδηωμαλ ηα ΚΤΛΙΑ γηα λα ΦΑΝΔ ην ΦΑΓΗΣΟ ηνπο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οη γιώζζεο ηεο θξίζεο: Κνηλωληθή ππνβάζκηζε - Πείλα Τπνζηηηζκόο Άζηεγνη. [1] ΟΚ: Έδηωμαλ ηα ΚΤΛΙΑ γηα λα ΦΑΝΔ ην ΦΑΓΗΣΟ ηνπο"

Transcript

1 Γεκήηξηνο Βιάρνο ρνιηθόο ύκβνπινο Ρνδόπεο «Δξγαζηήξην Γιώζζαο Α Λπθείνπ» Γεκνζηνγξαθηθά θείκελα 1 Οη γιώζζεο ηεο θξίζεο: Κνηλωληθή ππνβάζκηζε - Πείλα Τπνζηηηζκόο Άζηεγνη Πεξηγξαθηθόο Καηαγγειηηθόο Απνδεηθηηθόο Λόγνο [1] ΟΚ: Έδηωμαλ ηα ΚΤΛΙΑ γηα λα ΦΑΝΔ ην ΦΑΓΗΣΟ ηνπο Ζ πείλα θαη ε εμαζιίσζε άξρηζε λα γίλεηαη κάζηηγα, όπσο όια δείρλνπλ, ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Οινέλα θαη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη θαηαθεύγνπλ ζηα ζθνππίδηα γηα λα βξνπλ ηξνθή. Μηθξά παηδηά, ειηθησκέλνη, ΟΛΟΚΛΖΡΔ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΔ επηβηώλνπλ ηξώγνληαο ηα απνθάγηα ησλ άιισλ αλζξώπσλ. Άιιν έλα πεξηζηαηηθό επηβεβαηώλεη όηη θάπνηνη άλζξσπνη θαη όρη ιίγνηθηλδπλεύνπλ λα πεζάλνπλ από ηελ πείλα θπξηνιεθηηθά ζην δξόκν ε έλα ζπίηη ηεο Πάηξαο ζπγγελείο θαη θίινη είραλ ζπγθεληξσζεί γηα λα γηνξηάζνπλ ηα γελέζιηα ηεο 3ρξνλεο θόξεο ηεο νηθνγέλεηαο. Αθνύ έθαγαλ θαη γιέληεζαλ, ηα θαγεηά πνπ πεξίζζεςαλ, ηα κεηέθεξαλ ζηνλ δξόκν θαη ηα έβαιαλ ζε έλα κηθξό ηαςί πξνθεηκέλνπ λα θάλε θαη ηα ζθπιηά ηεο γεηηνληάο. Κάπνηνη άζηεγνη όκσο ήηαλ έμσ από ην ζπίηη θαη πεξίκελαλ ππνκνλεηηθά ηα απνθάγηα γηα λα επηβηώζνπλ άιιε κία κέξα. Όηαλ είδαλ ην θαγεηό, δελ ην ζθέθηεθαλ ηδηαίηεξα, έδησμαλ ηα ζθπιηά θαη έπεζαλ νη ίδηνη πάλσ ζην θαγεηό ζαλ «ιπζζαζκέλνη» Άγλσζην πόζεο ώξεο κέξεο είραλ λα θάλε Αύξην πηζαλόλ λα είλαη θάπνηνο από εκάο ζηε ζέζε ηνπο Πνύ είλαη ην θξάηνο ΠΡΟΝΟΗΑ; Οη ΤΠΟΛΟΗΠΟΗ ηη θάλνπκε; [2] Η Διιάδα ηνπ 2011 αληηκέηωπε κε ηελ πείλα Δίλαη παξάμελν λα κηιάκε γηα πείλα ζηελ Διιάδα; Τπάξρνπλ θαγάδηθα πνπ είλαη γεκάηα θόζκν, ππάξρνπλ ηαρπθαγία πνπ δελ πξνιαβαίλνπλ λα ζηέιλνπλ θαγεηό ζε ζπίηηα θαη όκσο ππάξρεη θαη ε άιιε Διιάδα. Καη βέβαηα δελ πξέπεη λα καο δηαθεύγεη όηη κε βάζε ηελ πεξπζηλή έθζεζε ηνπ ΟΖΔ ε Σξίηε ρώξα ζηηο εμαγσγέο ζηνλ θόζκν, ε Αξγεληηλή, όπνπ παξάγεηαη ην 1,61% ηνπ θξέαηνο παγθνζκίσο, ελλέα εθαηνκκύξηα παηδηά ππνθέξνπλ από ηελ πείλα θαη από απηά ηα 2920 θάζε ρξόλν πεζαίλνπλ από ππνζηηηζκό. Όκσο θαη ζηηο ΖΠΑ πέληε εθαηνκκύξηα παηδηά ππνζηηίδνληαη.

2 2 [3] Σξάπεδα Σξνθίκωλ Ίδξπκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο πείλαο Παξά ηελ αικαηώδε αλάπηπμε πνπ επηηεύζεθε ζηε ρώξα καο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ην πξόβιεκα ηεο πείλαο δελ έρεη αθόκε εμαιεθζεί. Αληίζεηα, ην πξόβιεκα είλαη πνιύ πηό νμύ από όηη ζα λόκηδαλ πνιινί θαη ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο ύθεζεο γίλεηαη νινέλα θαη πηό έληνλν: «Γελ κπνξνύκε λα θιείζνπκε ηα κάηηα». Γηαηί: 1 ζηνπο 5 Έιιελεο δεη ζηα όξηα ηεο θηώρεηαο, δειαδή 2,2 εθαηνκκύξηα πνιίηεο! Ζ Διιάδα είλαη ε ηέηαξηε ρώξα ζηελ Δ.Δ. κε ην πςειόηεξν πνζνζηό αηόκσλ πνπ βξίζθνληαη ζην όξην ηεο θηώρεηαο. ήκεξα νινέλα θαη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη θαηαθεύγνπλ γηα βνήζεηα θαζεκεξηλά ζε ζπζζίηηα. [4] Πξνβιήκαηα ππνζηηηζκνύ ζε καζεηέο ηεο Ξάλζεο ε 354 αλέξρνληαη ζύκθσλα κε ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο Ξάλζεο νη καζεηέο, νη νηθνγέλεηεο ησλ νπνίσλ αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Μάιηζηα, γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο νηθνγέλεηεο αλαιακβάλνληαη δξάζεηο ώζηε λα ηνπο ρνξεγείηαη δσξεάλ πξόγεπκα ηηο πξσηλέο ώξεο πνπ παξαθνινπζνύλ καζήκαηα. [5] Τπνζηηηζκέλνη καζεηέο νθ πξνθαινύλ ηα ζηνηρεία γηα ηα θξνύζκαηα ππνζηηηζκνύ καζεηώλ ζηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε, θαζώο ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ, πεξίπνπ παηδηά πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν ηνπο λεζηηθά, ρσξίο θνιαηζηό θαη ρξεηάδνληαη άκεζα βνήζεηα. Βίληεν ζην youtube:http://www.megatv.com/megagegonota/summary.asp?catid=17632&pubid= &subid=2

3 3 [6] Ξεθηλά άκεζα πηινηηθό πξόγξακκα από ην ππνπξγείν Παηδείαο Μηθξνγεύκαηα ζε ππνζηηηζκέλνπο ζε καζεηέο! Μηθξνγεύκαηα ζα αξρίζνπλ λα δηαλέκνληαη ηελ εξρόκελε εβδνκάδα από ην ππνπξγείν Παηδείαο ζε 18 ζρνιεία ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο (Σαύξνο, Μελίδη, Κεξαηζίλη, Δμάξρεηα, Αζπξόππξγνο, Πι. Βάζεο, Μνζράην, Νίθαηα, Απιώλα, Παηήζηα) πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην έληνλν πξόβιεκα ηνπ ππνζηηηζκνύ καζεηώλ. Όπσο δήισζε ζηε Βνπιή ε πθππνπξγόο Παηδείαο θ. Δύε Υξηζηνθηινπνύινπ κεηά από εξώηεζε πνπ θαηέζεζε ν βνπιεπηήο ηεο ΝΓ θ. Κπξηάθνο Μεηζνηάθεο, πξόθεηηαη γηα πηινηηθό πξόγξακκα κελ, αιιά δελ απνθιείεηαη λα επεθηαζεί θαη ζε άιια ζρνιεία, θαζώο ην θαηλόκελν έρεη πάξεη αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο. ε θάζε καζεηή ζα αλαινγεί έλα γεύκα, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ζάληνπηηο, γάια, κπηζθόηα κε δεκεηξηαθά θαη θξνύηα θαη ζα δηαλέκεηαη από ηα θπιηθεία ησλ ζρνιείσλ. Θα γίλεη κάιηζηα κε ηέηνην ηξόπν ώζηε νη καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ ην πξόβιεκα λα κελ ζηηγκαηίδνληαη. Σν θόζηνο γηα ην ππνπξγείν Παηδείαο ππνινγίδεηαη ζηα 1 κε 2 επξώ αλά γεύκα θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί κε θνλδύιηα ηνπ ΔΠΑ. [7] Bild: Πνηα πείλα ζηε Διιάδα; Οη Έιιελεο ζπλερίδνπλ λα δνπλ ζηε πνιπηέιεηα! Font Size Γεπηέξα, 11 Ηνύληνο :15 πληάρζεθε απν ηνλ/ηελ theinsider Ζ Γεξκαληθή Bild έρεη αλαιάβεη... εξγνιαβία ηελ ειιεληθή θξίζε θαη θπξίσο όηη ζπλδέεηαη κε ηελ δσή ησλ "ηεκπέιεδσλ Διιήλσλ" πνπ ηξώλε ηα ρξήκαηα ησλ "εξγαδόκελσλ Γεξκαλώλ". Απηή ηελ θνξά αλαθάιπςε κηα ρώξα πνπ παξά ηελ ζθιεξή θξίζε ην... γιεληάεη θαλνληθά θαη κε ηνλ λόκν. «Παξά ηελ θξίζε νη πινύζηνη Έιιελεο απνιακβάλνπλ ηελ πνιπηέιεηα», γξάθεη ν Γεξκαλόο δεκνζηνγξάθνο ζην ζεκεξηλό θύιιν ηεο γεξκαληθήο εθεκεξίδαο. Ο ξεπόξηεξ πξνζπαζεί κάηαηα λα βξεη ζεκάδηα πείλαο θαη εμαζιίσζεο ζηελ Διιάδα θαη όισο πεξηέξγσο πέθηεη πάλσ ζε πάκπινπηνπο Έιιελεο πνπ ιηάδνληαη ζε νλεηξηθέο παξαιίεο, πιεξώλνπλ ηελ κπύξα ηνπο 8 επξώ θαη θάλνπλ πάξηη κε πινύζην κπνπθέ. Μάιηζηα ν ξεπόξηεξ θσηνγξαθίδεηαη ζην γηνη ηνπ Γηάλλε, ελόο πινπζίνπ πνπ δείρλεη θαη πνπ είλαη ε βίια ηνπ.

4 4 ύκθσλα κε ηε Deutche Welle ε Bild πεξηγξάθεη ζην ξεπνξηάδ ηεο: «Μηα εβδνκάδα πξίλ ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο όπνπ ε ρώξα απεηιείηαη κε έμνδν από ην επξώ. Σελ ώξα πνπ ε αλεξγία θαιπάδεη κε 22%, ηελ ώξα πνπ όιν θαη πεξηζζόηεξν άλζξσπνη απεηινύληαη από ηελ πείλα, ε ειίη ηεο ρώξαο πεξηραξαθώλεηαη. Γελ πιεξώλεη θόξνπο θαη ζσξαθίδεη ηα ιεθηά ηεο ζην εμσηεξηθό». Ο ξεπόξηεξ επηιέγεη λα ζπλαληήζεη ηελ ειιεληθή θηώρεηα ζε κηα απνκνλσκέλε παξαιία κηαο πινύζηαο ζπλνηθίαο. Πεξηγξάθεη ινηπόλ όηη ζην λεξό ππάξρνπλ ππεξπνιπηειή πιενύκελα πνπ επηβιέπνπλ ζεθηνπξηηάδεο, όηη ζην κπαξ ηεο παξαιίαο ε κπύξα θνζηίδεη 8 επξώ θαη ην κπνπθάιη ε ζακπάληα 1000 επξώ. Ο γεξκαλόο ξεπόξηεξ πηάλεη δε θαη θνπβέληα κε ηνπο ινπόκελνπο θαη κεηαθέξεη ηε ζπλνκηιία ηνπ. «Ρσηάκε ηνπο πινύζηνπο Έιιελεο γα ηηο επζύλεο ηνπο, πώο είλαη δπλαηόλ λα βγαίλνπλ 200 δηο επξώ ζηελ Διβεηία, πώο είλαη δπλαηόλ κόλν Έιιελεο λα δειώλνπλ εηζόδεκα άλσ ησλ επξώ εηεζίσο; Σνπο ξσηάκε αλ πιεξώλνπλ θόξνπο. Καη εθείλνη απαληνύλ: γηαηί λα πιεξώζνπκε θόξνπο; Γηα λα ηα βνπηήμεη ην δηεθζαξκέλν θξάηνο» 9539:bild-poia-peina-sti-ellada-oi-ellines-synexizoyn-na-zoyn-stipolyteleia&catid=3:society&Itemid=41 [8]

5 5 Μαδεύνπλ ηξόθηκα θαη ξνύρα γηα ηνπο αζηέγνπο ζηα Υαληά :55:03 [9] Από ην εξρόκελν άββαην 13/10 θαη γηα ηξία ζπλερόκελα άββαηα (20/10 θαη 27/10) κέιε ηνπ Κνηλσληθνύ ηεθηνύ-ηεθηνύ Μεηαλαζηώλ ζα βξίζθνληαη ζηε ιατθή αγνξά ηεο νδνύ Μίλσνο ώζηε λα ζπιιέμνπλ είδε πξώηεο αλάγθεο γηα άζηεγνπο θαη άπνξνπο ηεο πόιεο, αιιά θαη αλαγθαία είδε θαη γηα ην Κπξηαθάηηθν πζζίηην, πνπ ζε έλα κήλα θιείλεη δύν ρξόληα ιεηηνπξγίαο. Μεγάιεο αλάγθεο ππάξρνπλ ζε : Κνπβέξηεο-ππλόζαθνπο-αληξηθά κπνπθάλ. Ρνύρα θαη παπνύηζηα (θπξίσο αληξηθά). Σξόθηκα ζπζθεπαζκέλα (ληνκαηάδεο, πειηέο, θξηζαξάθη, καθαξόληα, θαθέο, ξεβίζηα, θαζόιηα, ιάδη, ξύδη). Ζ πξνζθνξά ηνπ θαζέλα θαη ηεο θαζεκηάο καο είλαη εππξόζδεθηε θαη απαξαίηεηε, ηόζν ζε πιηθά αγαζά (ηξνθίκσλ, ξνύρσλ, θ.α.) όζν θαη ζην καγείξεκα, ζην παθεηάξηζκα ή ζηε δηαλνκή ηνπ θαγεηνύ ηνπ θπξηαθάηηθνπ ζπζζηηίνπ. Σειέθσλν επηθνηλσλίαο: Όπσο αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθό θάιεζκα: "Αο δείμνπκε όηη έρνπκε ηε δύλακε λα ζπλερίζνπκε λα ζηεξίδνπκε ην δίθηπν θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, αιιεινβνήζεηαο θαη αιιειεγγύεο ζηελ πόιε καο. ΚΑΝΔΗ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΜΟΝΟ ΣΟΤ ΣΖΝ ΚΡΗΖ! Ζ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΟΠΛΟ ΜΑ!" flashnews.gr [10] "ΣΡΑΓΟΤΓΑΜΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΛΠΙΓΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΑΣΔΓΟΤ: ΤΝΑΤΛΙΑ- ΠΑΡΑΚΔΤΗ 13 ΙΟΤΛΙΟΤ BEACH BAR BOLIVAR" Σελ Παξαζθεπή 13 Ινπιίνπ 2012, ζε άθξσο ενξηαζηηθό θαινθαηξηλό θιίκα, 8 κνπζηθά ζρήκαηα ζα ηξαγνπδήζνπλ γηα ηελ ειπίδα πσο όινη καδί κπνξνύκε λα αιιάμνπκε ηα πξάγκαηα πξνο ην θαιύηεξν αθόκα θαη ζε δύζθνιεο κέξεο όπσο απηέο πνπ δηαλύνπκε. Έλα δπλαηό ξνθ πάξηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε έλαλ παλέκνξθν ρώξν, ην beach bar Bolivar ζηνλ Άιηκν. Σα ρξήκαηα πνπ ζα ζπγθεληξωζνύλ είλαη αξωγή πξνο ηελ «ΚΛΙΜΑΚΑ» γηα ην Πξόγξακκα ηήξημεο Αζηέγωλ.

6 6 [11] ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΙ ΑΣΔΓΟΙ Δ ΟΛΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Μία πόιε θνηκάηαη ζηνπο δξόκνπο - Μαξηπξίεο πνπ ζνθάξνπλ! Πξωηνθαλείο δηαζηάζεηο έρεη πάξεη ην θαηλόκελν ηωλ αζηέγωλ ζηελ Αζήλα θαη ηα άιια αζηηθά θέληξα. ε ππνινγίδνληαη νη άλζξωπνη πνπ θνηκνύληαη ζηνλ δξόκν, ζε εγθαηαιεηκκέλα ζπίηηα ή ζε άδεηεο απνζήθεο. Μαξηπξίεο αζηέγωλ Ο 46ρξνλνο Γηάλλεο θνηκάηαη ζε έλα Ανπληη, πνπ κέλεη παξθαξηζκέλν ζηελ Κσλζηαληηλνππόιεσο. "Έρσ θνβεζεί πνιιέο θνξέο. Έξρνληαη δηάθνξνη, θισηζάλε ηηο πόξηεο". Μέρξη πέξζη λνίθηαδε ηξηάξη ζηνλ Κνισλό. Γνύιεπε σο ειεθηξνιόγνο ζε ζπλεξγεία πνπ έπαηξλαλ κεγάια έξγα θαη αξγόηεξα σο νδεγόο. Από ην 2008 είλαη ζηελ αλεξγία. "Ο παπάο ηεο ελνξίαο καο είρε γξάςεη πνιύηεθλνπο θαη παίξλακε πέληε κεξίδεο θαγεηό από ην ζπζζίηην. Σξώγακε ηηο ηξεηο ην κεζεκέξη θαη ηηο δπν ην βξάδπ". Ζ γπλαίθα ηνπ, ιέεη, ηνλ εγθαηέιεηςε καδί κε ηνλ γην ηνπ ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2008, "επεηδή δελ έθεξλα ρξήκαηα ζην ζπίηη". Πήγε ζε εθθιεζία ζηα επόιηα θαη δήηεζε βνήζεηα. Νηξέπνληαλ ζηε δηθή ηνπ γεηηνληά. Οη πηζηνί έθαλαλ έξαλν θαη πιήξσζε ηα λνίθηα πνπ ρξσζηνύζε. ηξίκσμε ηα πξάγκαηα θαη ηε κνηνζηθιέηα ηνπ αλάκεζα ζε ηέζζεξα θόληξα πιαθέ, ζηελ ππισηή ελόο θίινπ ηνπ θαη βγήθε ζηνλ δξόκν. ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Από ην Λνλδίλν ζηνπο δξόκνπο ηεο Αζήλαο Ο 45ρξνλνο Παλαγηώηεο έρεη ζπνπδάζεη Γηεζλείο ρέζεηο θαη Δπξσπατθέο πνπδέο ζην Παλεπηζηήκην Hertfordshire ζην Λνλδίλν. Γύξηζε ζηελ Διιάδα θαη αδπλαηώληαο λα βξεη ζέζε ζην αληηθείκελό ηνπ, δνύιεπε σο κάγεηξαο θαη αξγόηεξα σο πσιεηήο ζε εηαηξεία ειεθηξηθώλ εηδώλ. Σν 2006 πήξε έλα ζπίηη 70 η.κ. ζηα Αλσ Παηήζηα κε δάλεην. Σν 2008 έραζε ηε δνπιεηά ηνπ. "Δθηόο από 4σξα ζε ηειεθσληθά θέληξα, δελ έβξηζθα ηίπνηε άιιν". Οη δόζεηο ηνπ δαλείνπ άξρηζαλ λα θαζπζηεξνύλ. Κάπνηα ζηηγκή ζηακάηεζε θαη ην επίδνκα αλεξγίαο. ηηο αξρέο ηνπ 2010, έπεηηα από πνιιέο απιήξσηεο δόζεηο, ε ηξάπεδα ηνπ πήξε ην ζπίηη. "Σν πξώην δηάζηεκα θνηκόκνπλ ζε θίινπο θαη κεηά ζε έλα εγθαηαιειεηκκέλν ζηα Αλσ Παηήζηα". Οη γνλείο ηνπ έρνπλ πεζάλεη. Σα δύν αδέιθηα ηνπ έρνπλ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη ηα δηθά ηνπο νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Πώο ήηαλ ε πξώηε λύρηα ηνπ ζηνλ δξόκν; "Γεκάηε θόβν. Γελ πξόθεηηαη πνηέ λα ηελ μεράζσ". ήκεξα θνηκάηαη ζε μελώλα αζηέγσλ. "Σν λα θνηκάζαη ζηνλ δξόκν είλαη ζαλ δσληαλόο ζάλαηνο. Γίλεζαη άγξην ζεξίν". Πεγή: ethnos.gr

7 7 [12] Έλα ζηα έμη παηδηά ζε ζπλζήθεο ζηέξεζεο ζηελ Διιάδα Τπνβιήζεθε από Aristotelis ηελ Σξί, 29/05/ :44. Καζώο εληείλνληαη νη ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηα κέηξα ιηηόηεηαο θαη ηηο πεξηθνπέο ησλ θνηλσληθώλ δαπαλώλ, κηα λέα έθζεζε απνθαιύπηεη ηελ έθηαζε ηεο παηδηθήο θηώρεηαο θαη ησλ παηδηώλ πνπ δνπλ κε ζηεξήζεηο ζηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο ηνπ θόζκνπ. Πεξίπνπ 13 εθαηνκκύξηα παηδηά ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ζπλ Ννξβεγία θαη Ηζιαλδία) ζηεξνύληαη βαζηθά αγαζά απαξαίηεηα γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο. Σαπηόρξνλα, 30 εθαηνκκύξηα παηδηά ζε έλα ζύλνιν 35 ρσξώλ κε αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο - δνπλ ζε ζπλζήθεο θηώρεηαο. Ζ έθζεζε, πνπ ζπληάρζεθε από ην Κέληξν Δξεπλώλ Innocenti ηεο UNICEF, εμεηάδεη ηελ παηδηθή θηώρεηα θαη ηηο ζηεξήζεηο ησλ παηδηώλ ζε όιν ηνλ βηνκεραληθό θόζκν, ζπγθξίλνληαο θαη θαηαηάζζνληαο ηηο επηδόζεηο ησλ ρσξώλ. Απηή ε ζύγθξηζε ζε δηεζλέο επίπεδν, αλαθέξεη ε έθζεζε, απνδεηθλύεη όηη ε παηδηθή θηώρεηα ζηηο ρώξεο απηέο δελ είλαη αλαπόθεπθηε, αιιά εμαξηάηαη από ηηο πνιηηηθέο - θαη όηη νξηζκέλεο ρώξεο ηα πάλε πνιύ θαιύηεξα από άιιεο ζηελ πξνζηαζία ησλ πεξηζζόηεξν επάισησλ παηδηώλ ηνπο. «Σα ζηνηρεία ππνζηεξίδνπλ ην όηη πάξα πνιιά παηδηά εμαθνινπζνύλ λα δνπλ ρσξίο βαζηθά πξάγκαηα ζε ρώξεο πνπ έρνπλ ηα κέζα λα ηα παξέρνπλ», δήισζε ν Gordon Alexander, Γηεπζπληήο ηνπ Γξαθείνπ Δξεπλώλ ηεο UNICEF. «Ζ έθζεζε δείρλεη επίζεο όηη νξηζκέλεο ρώξεο είραλ θαιέο επηδόζεηο - όηαλ θνηηάκε θπξίσο ηα δεδνκέλα πξν ηεο θξίζεο - ιόγσ ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο πνπ ήηαλ ζεζκνζεηεκέλα. Ο θίλδπλνο είλαη όηη ζηελ ηξέρνπζα θξίζε δελ ζα δνύκε ηηο ζπλέπεηεο θαθώλ απνθάζεσλ παξά πνιύ αξγόηεξα.» Ζ έθζεζε εμεηάδεη ηελ παηδηθή θηώρεηα θαη ηηο ζηεξήζεηο ησλ παηδηώλ κε δύν εληειώο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. Δμεηάδνληαο ηνπο δύν απηνύο δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο ηεο παηδηθήο θηώρεηαο, ε έθζεζε ζπγθεληξώλεη ηα πιένλ επίθαηξα δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηελ παηδηθή θηώρεηα θαη ηηο ζηεξήζεηο ησλ παηδηώλ ζε όιεο ηηο πξνεγκέλεο βηνκεραληθά νηθνλνκίεο ηνπ θόζκνπ. Ο πξώηνο ηξόπνο είλαη ν Γείθηεο Παηδηθήο Απνζηέξεζεο, πνπ ιακβάλεηαη από δεδνκέλα ησλ ηαηηζηηθώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην Δηζόδεκα θαη ηηο πλζήθεο Γηαβίσζεο από 29 Δπξσπατθέο ρώξεο πνπ πεξηιακβάλνπλ γηα πξώηε θνξά έλα ηνκέα γηα παηδηά. Ζ έθζεζε νξίδεη έλα παηδί σο "απνζηεξεκέλν" όηαλ ηνπ ιείπνπλ δύν ή πεξηζζόηεξα αγαζά από έλα θαηάινγν 14 βαζηθώλ πξαγκάησλ, όπσο ηξία γεύκαηα ηελ εκέξα, έλα ήζπρν κέξνο γηα ηε ζρνιηθή ηνπ εξγαζία, εθπαηδεπηηθά βηβιία ζην ζπίηη ή κηα ζύλδεζε ζην Internet. Σα πςειόηεξα πνζνζηά απνζηέξεζεο παξνπζηάδνληαη ζε ρώξεο όπσο Ρνπκαλία, Βνπιγαξία θαη Πνξηνγαιία (κε πνζνζηά πάλσ από 70%, 50% θαη 27% αληίζηνηρα) αλ θαη κεξηθέο πινπζηόηεξεο ρώξεο, όπσο ε Γαιιία θαη ε Ηηαιία, έρνπλ πνζνζηά απνζηέξεζεο άλσ ηνπ 10%. Οη θαλδηλαβηθέο ρώξεο εκθαλίδνπλ ηε ρακειόηεξε παηδηθή απνζηέξεζε, όιεο κε πνζνζηά θάησ ηνπ 3%.

8 8 Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο ηξεηο θαιύηεξεο ζέζεηο ηεο θαηάηαμεο ησλ ρσξώλ ζύκθσλα κε απηό ηνλ ηξόπν κέηξεζεο βξίζθνληαη, ε Ηζιαλδία (0,9%), νπεδία (1,3%) θαη Ννξβεγία (1,9%) ελώ ζηηο ρακειόηεξεο, ε Ρνπκαλία (72,6%), Βνπιγαξία (56,6%) θαη Οπγγαξία (31,9%). Ζ Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ 21ε ζέζε κε 17,2% ακέζσο κεηά ηελ Ηηαιία (13,3%) θαη πξηλ ηε ινβαθία (19,2%). Ο δεύηεξνο ηξόπνο δηεξεύλεζεο ηεο έθζεζεο αζρνιείηαη κε ηε ζρεηηθή θηώρεηα, εμεηάδνληαο ην πνζνζηό ησλ παηδηώλ πνπ δνπλ θάησ από ην εζληθό ηνπο «όξην θηώρεηαο» - πνπ νξίδεηαη σο ην 50% ηνπ κέζνπ δηαζέζηκνπ νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ε έθζεζε ηεο UNICEF πξνζπαζεί λα εθηηκήζεη πνην είλαη ην πνζνζηό ησλ παηδηώλ πνπ πζηεξνύλ ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε απηό πνπ είλαη θπζηνινγηθό γηα ηηο θνηλσλίεο ηνπο. Οη ζθαλδηλαβηθέο ρώξεο θαη ε Οιιαλδία παξνπζηάδνπλ ηα ρακειόηεξα πνζνζηά ζρεηηθήο παηδηθήο θηώρεηαο, πεξίπνπ 7%. Ζ Απζηξαιία, ν Καλαδάο, ε Νέα Εειαλδία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην έρνπλ πνζνζηά κεηαμύ 10% θαη 15%, ελώ πάλσ από ην 20% ησλ παηδηώλ ζηε Ρνπκαλία θαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο δνπλ ζε ζρεηηθή θηώρεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο ηξεηο θαιύηεξεο ζέζεηο ηεο θαηάηαμεο ησλ ρσξώλ ζύκθσλα κε απηό ηνλ ηξόπν κέηξεζεο βξίζθνληαη, ε Ηζιαλδία (4,7%), Φηλιαλδία (5,3%) θαη Κύπξνο (6,1%) ελώ ηηο ρακειόηεξεο θαηαιακβάλνπλ, ε Ρνπκαλία (25,5%), ΖΠΑ (23,1%) θαη Λεηνλία (18,8%). Ζ Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ 30ε ζέζε κε 16,0% θαη πάιη ακέζσο κεηά ηελ Ηηαιία (15,9%) θαη πξηλ ηελ Ηζπαλία (17,1%). Μεηαμύ ησλ ζεκαληηθώλ επξεκάησλ ηεο έθζεζεο πνπ αθνξνύλ ηελ Διιάδα ζπκπεξηιακβάλνληαη: * Δμεηάδνληαο ηελ παηδηθή θηώρεηα κε βάζε δηαθνξεηηθό «όξην θηώρεηαο», ζην 50%, 40% θαη 60%, ε Διιάδα ηνπνζεηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε κεηαμύ ησλ ρσξώλ κε ηηο ρακειόηεξεο επηδόζεηο ηνπ πίλαθα κε πνζνζηά 16% (βαζηθή θαηάηαμε) - 8,1% θαη 23,5% αληίζηνηρα. * Δμεηάδνληαο ηα πνζνζηά παηδηθήο απνζηέξεζεο ησλ ρσξώλ γηα 2, 3, 4 ή 5 θαη πεξηζζόηεξα αγαζά, ηα πνζνζηά γηα ηε ρώξα καο είλαη 17,2% (βαζηθή θαηάηαμε) - 11,7% - 8,4% θαη 6,1% αληίζηνηρα. * Δμεηάδνληαο ηα πνζνζηά παηδηθήο απνζηέξεζεο ζε επηιεγκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο, ζηηο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο (από 17,2%) απμάλνπλ ζε 24,3%, ζηηο νηθνγέλεηεο κε ρακειό κνξθσηηθό επίπεδν γνλέσλ ζε 50,8% θαη ζε νηθνγέλεηεο κεηαλαζηώλ ζε 42,2%. * Δλώ ζε όιεο ηηο ρώξεο ηα πνζνζηά παηδηθήο θηώρεηαο κεηώλνληαη κεηά ηνλ ππνινγηζκό ησλ επηπηώζεσλ θόξσλ θαη παξνρώλ ζην δηαζέζηκν εηζόδεκα, ζηελ Διιάδα απμάλνληαη από 13% ζην 16%. Γηα παξάδεηγκα ζηελ Ηξιαλδία κεηώλνληαη από άλσ ηνπ 40% ζην 8,4%, ζηηο πεξηζζόηεξεο άιιεο ρώξεο κεηώλνληαη ζρεδόλ ζην κηζό ή θαη πεξηζζόηεξν θαη ζηηο ππόινηπεο κεηώλνληαη αηζζεηά, εθηόο Διβεηίαο, Ηζπαλίαο, ΖΠΑ, Ηαπσλίαο θαη Ηηαιίαο όπνπ κεηώλνληαη ιίγν. * ηελ Διιάδα νη δεκόζηεο δαπάλεο γηα ηηο νηθνγέλεηεο (επηδόκαηαθνξναπαιιαγέο-ππεξεζίεο) σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ είλαη ζηελ πξνηειεπηαία ζέζε ηεο θαηάηαμεο - πεξίπνπ 1,1% - κεηά ηε Μάιηα (1%). πγθξηηηθά, ε Γαιιία είλαη ε πξώηε ζε αληίζηνηρεο δαπάλεο κε 3,7%.

9 9 Ηδηαίηεξα εληππσζηαθέο είλαη ζηελ έθζεζε νη ζπγθξίζεηο κεηαμύ ησλ ρσξώλ κε παξόκνηεο νηθνλνκίεο, γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεη όηη ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθό αληίθηππν ζηηο δσέο ησλ παηδηώλ. Γηα παξάδεηγκα, ε Γαλία θαη ε νπεδία παξνπζηάδνπλ πνιύ ρακειόηεξα πνζνζηά παηδηθήο απνζηέξεζεο από ην Βέιγην ή ηε Γεξκαλία, παξά ην όηη θαη νη ηέζζεξηο ρώξεο έρνπλ πεξίπνπ ηα ίδηα επίπεδα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη θαηά θεθαιήλ εηζόδεκα. «Ζ έθζεζε θαζηζηά ζαθέο όηη νξηζκέλεο θπβεξλήζεηο ηα θαηαθέξλνπλ πνιύ θαιύηεξα ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο παηδηθήο απνζηέξεζεο από άιιεο», δήισζε ν θ. Alexander. «Απηέο κε ηηο θαιύηεξεο επηδόζεηο, δείρλνπλ όηη είλαη δπλαηή ε αληηκεηώπηζε ηεο θηώρεηαο ζηηο παξνύζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Από ηελ άιιε πιεπξά, ε απνηπρία λα πξνζηαηεπζνύλ ηα παηδηά από ηε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θξίζε, είλαη από ηα ιάζε πνπ κηα θνηλσλία κπνξεί λα πιεξώζεη πνιύ αθξηβά.» [13] Η επηξξνή ηεο θξίζεο ζηνπο λένπο Μεηαλάζηεπζε είλαη ε πξώηε ιέμε πνπ θέξλεη ζηνπο λένπο ε θξίζε ζύκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο Focus Bari, κε ζέκα «Ζ νηθνλνκηθή θξίζε κέζα από ηα κάηηα ησλ 20ρξνλσλ». To 76% ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεύνπλ όηη ε κεηαλάζηεπζε απνηειεί ηδαληθή ιύζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπλεπεηώλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ελώ 7 ζηνπο 10 δειώλνπλ όηη είλαη θαιύηεξα λα θεύγνπλ νη λένη από ηελ Διιάδα, αλ κπνξνύλ, θαη δελ πηζηεύνπλ όηη κέλνληαο κπνξνύλ λα δηακνξθώζνπλ κηα θαιύηεξε θνηλσλία. Αλάκεζα, όκσο, ζηε ζεσξία θαη ηελ πξάμε ππάξρεη απόζηαζε: ην 53% δειώλεη όηη ην εμσηεξηθό ππάξρεη σο ιύζε ζην πίζσ κέξνο ηνπ κπαινύ, ρσξίο λα έρνπλ πξνβεί ζε ελέξγεηεο πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. Ωζηόζν έλα 17% είλαη απνθαζηζκέλν λα θύγεη ζην εμσηεξηθό θαη έρεη ήδε θάλεη ελέξγεηεο, γηαηί δελ κπνξεί λα απνθαηαζηαζεί επαγγεικαηηθά ζηελ Διιάδα. Σν 16% ησλ λέσλ ζέινπλ λα πξνζαξκνζηνύλ ζηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο ηεο ρώξαο, ελώ 14% δειώλεη όηη κέλεη ζπλεηδεηά ζηελ Διιάδα, αλήθνληαο ζε απηνύο πνπ πηζηεύνπλ όηη απηή ε γεληά κπνξεί λα βειηηώζεη ηελ θαηάζηαζε. Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζην πιαίζην εξγαζίαο εμακήλνπ ζην κάζεκα «Έξεπλαο Αγνξάο» ηεο Ξ. Κνύξηνγινπ ζηo Πάληεην Παλεπηζηήκην, κεηαμύ 10-17/01/2012 ζηελ Αηηηθή, κε δείγκα 444 αηόκσλ κεηαμύ εηώλ. Πεγή: newpost.gr

10 10 [14] Ζ θξίζε, νη λένη θαη ην δίιεκκα ΓΗΜΟΙΔΤΗ: 06/05/ :45 Ζ αίζζεζε όηη νη λένη ζα δήζνπλ ρεηξόηεξα, ζα εξγαζηνύλ πεξηζζόηεξα ρξόληα θαη κε ιηγόηεξα θνηλσληθά δηθαηώκαηα από ηνπο γνλείο ηνπο είλαη πηα εδξαησκέλε όρη κόλν ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζε άιιεο δπηηθνεπξσπατθέο θνηλσλίεο, ζηηο νπνίεο ην δεκνγξαθηθό ηζνδύγην δελ επλνεί ηνπο λένπο, όπσο ζε ρώξεο ζαλ ηηο αξαβηθέο, ην Ηξάλ ή ηελ Σνπξθία. Απνηειεί επίζεο θνηλή δηαπίζησζε όηη νη πην βξαρππξόζεζκα θαη καθξνπξόζεζκα ρακέλνη από ηε ζεκεξηλή θξίζε ζηελ Διιάδα ζα είλαη νη λένη. Πνιινί από απηνύο αλαδεηνύλ ή νλεηξεύνληαη θάπνηα δηέμνδν απαζρόιεζεο ζην εμσηεξηθό, ελώ ήδε θαηαγξάθεηαη ην δηαδύγηό ηνπο από ην θαηεζηεκέλν πνιηηηθό ζύζηεκα θαη ηα θόκκαηα εμνπζίαο. Ζ αγαλάθηεζε ησλ λέσλ, ην θιεξη κε ηα άθξα θαη ε αληηθνκκαηηθή ηνπο θνπιηνύξα παξνπζηάδνπλ θάπνηεο αλαινγίεο κε ηε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ησλ λέσλ κνπζνπικάλσλ ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο, νη νπνίνη, παξά ην γεγνλόο όηη γελλήζεθαλ, αλαηξάθεθαλ θαη ζπνύδαζαλ ζηε Γύζε, ζηξέθνληαη βίαηα ελαληίνλ ηεο, γηαηί αηζζάλνληαη εθηόο ζπζηήκαηνο θαη αληηκεησπίδνπλ εξγαζηαθά θαη πνιηηηζκηθά αδηέμνδα. Αλ νη λένη κνπζνπικάλνη ηεο Γύζεο θαίλεηαη λα αληηδξνύλ ζε έλα ππόξξεηα ξαηζηζηηθό θαη πνιηηηζκηθό θαηεζηεκέλν, απόηνθν ηεο απνηθηνθξαηίαο, νη λένη ζηελ Διιάδα αληηδξνύλ ζε έλα γελεαινγηθό θαηεζηεκέλν γξαθεηνθξαηηθνύ θαη πνιηηηθνύ λεπνηηζκνύ, πνπ δελ επέηξεπε ηελ αλάδεημε ηθαλώλ θαη ηαιαληνύρσλ λέσλ ζε ζέζεηο επζύλεο θαη νδήγεζε ηε ρώξα ζηελ ηξέρνπζα θξίζε. Αλ ρώξεο, όπσο ε Βξεηαλία, έρνληαο ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ πνιηηηζκηθή απνμέλσζε θαη ηνλ ηδενινγηθό εθηξνρηαζκό ησλ κνπζνπικαληθώλ λενιαηώλ ηνπο, πξνζπαζνύλ λα βξνπλ ηξόπνπο λα ηνπο ελζσκαηώζνπλ πνιηηηζκηθά θαη ζεζκηθά ή λα ηνπο απνηξέςνπλ από ηε βία, ζηελ Διιάδα δελ θαίλεηαη λα έρεη γίλεη αληηιεπηό όηη ε θξίζε ζα δώζεη εθξεθηηθέο δηαζηάζεηο ζην ράζκα ησλ γελεώλ. Ωο ηώξα ε νηθνγέλεηα θαη νη ζπληάμεηο ησλ παππνύδσλ απνηεινύζαλ ην εληζρπηηθό αληίδσξν ησλ γεξαηνηέξσλ πξνο ηνπο λεόηεξνπο, ππνθαζηζηνύζαλ ην Κξάηνο Πξόλνηαο, ρξεκαηνδνηνύζαλ ζπνπδέο ή ελίζρπαλ ην λεαληθό βαιάληην σο ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. Με ηελ πεξηθνπή κηζζώλ θαη ζπληάμεσλ ην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα ή νη ζπληάμεηο δελ ζα κπνξνύλ πηα λα παίμνπλ απηόλ ηνλ ξόιν. Ζ αιιειεγγύε ησλ γελεώλ βαζκηαία εθιείπεη, ην νηθνγελεηαθό ζηήξηγκα εμαλεκίδεηαη θαη επνκέλσο ε αληηζπζηεκηθή ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ηεο λενιαίαο δελ ζα βξίζθεη πηα αληηζηαζκίζκαηα. Οη λένη δελ κπνξνύλ λα πθίζηαληαη δπζαλάινγα ην άρζνο ηεο αλεξγίαο θαη λα κελ αληηδξνύλ ή λα κελ έρνπλ νπζηαζηηθό θαη ππεύζπλν ιόγν γηα ηελ πνξεία ηεο ρώξαο. Θα πξέπεη, επνκέλσο, λα ππάξμεη εηδηθή κέξηκλα γηα ηνπο λένπο ζηελ Διιάδα, ώζηε λα κελ εδξαησζεί ην αίζζεκα απόγλσζεο θαη ην ζύλδξνκν ησλ ρακέλσλ γελεώλ. Καη ηνύην ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, ην νπνίν ζε αληίζεζε κε άιιεο ρώξεο ζηελ Διιάδα δπζηπρώο θαιιηεξγεί απηή ηελ αληηζπζηεκηθή δηάζεζε. Οηαλ νη λένη θνπξάδνληαη ππεξβνιηθά γηα λα εηζαρζνύλ ζηα παλεπηζηήκηα θαη κεηά εμέξρνληαη άλεξγνη, ππναπαζρνινύκελνη ή απξνεηνίκαζηνη γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο, απηό είλαη θπζηθό λα δεκηνπξγήζεη αηζζήκαηα απνηπρίαο. Ούηε πξέπεη λα θαιιηεξγείηαη ε ςεπδαίζζεζε όηη νη λένη κπνξνύλ λα βξνπλ εύθνια εξγαζία ζην εμσηεξηθό, θαζώο νη δηαζέζηκεο ζέζεηο εξγαζίαο είλαη ζπλήζσο είηε ρεηξσλαθηηθέο

11 11 είηε ηδηαίηεξα εμεηδηθεπκέλεο. Πξνεηνηκάδεη όκσο ην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ηνπο λένπο γηα λα δηεθδηθήζνπλ απνηειεζκαηηθά εξγαζία εθηόο Διιάδνο; Δλώ ην ζέκα ηεο «απαζρνιεζηκόηεηαο» (employability) είλαη ςειά ζηηο πξνηεξαηόηεηεο ησλ αγγιηθώλ παλεπηζηεκίσλ, δελ μέξσ αλ ζπκβαίλεη ην ίδην θαη ζηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα, ηδηαίηεξα ζηηο αλζξσπηζηηθέο ζρνιέο. Απηό δελ ζεκαίλεη απαξαηηήησο ππνηαγή ζηελ αγνξά εξγαζίαο, αιιά πξαθηηθή θαη νπζηαζηηθή πξνεηνηκαζία ησλ θνηηεηώλ. Από λένπο πνπ ζηέιλνπλ βηνγξαθηθά γηα ζπνπδέο ή αλαδεηνύλ εξγαζία ζην εμσηεξηθό δηαπηζηώλσ όηη πνιινί από απηνύο δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπληάμνπλ έλα θαηάιιειν βηνγξαθηθό. Σα αγγιηθά παλεπηζηήκηα εθπαηδεύνπλ ζπζηεκαηηθά ηνπο θνηηεηέο ζην πώο λα ζπληάζζνπλ βηνγξαθηθά, αηηήζεηο γηα εξγαζία ή έξεπλα θαη λα πξνεηνηκάδνληαη γηα κηα ζπλέληεπμε, ακθηβάιισ όκσο αλ ζηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα ζπκβαίλεη ην ίδην. Αθόκε θαη ε εμέηαζε καζεκάησλ ζε μέλα παλεπηζηήκηα κε ηελ πξνεηνηκαζία ηζηνζειίδσλ ή παξνπζηάζεσλ κε δηαθάλεηεο (Powerpoint) απνβιέπεη ζηελ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηώλ κε κεζόδνπο απηνπαξνπζίαζεο, επηθνηλσληαθόηεηαο θαη αλάδεημεο ησλ πξνζόλησλ ηνπο. Ζ θξίζε ζα νδεγήζεη θαη' αλάγθεn ζηελ απνζύλδεζε ησλ πξνπηπρηαθώλ ζπνπδώλ από ηε κνλόδξνκε επαγγεικαηηθή απαζρόιεζε θαη σο εθ ηνύηνπ νη έιιελεο θνηηεηέο ζα πξέπεη κε ην ηέινο ησλ ζπνπδώλ ηνπο λα έρνπλ έλα εύξνο δεμηνηήησλ θαη ηε δπλαηόηεηα επηινγώλ απαζρόιεζεο. Γηα έιιελεο απνθνίηνπο αλζξσπηζηηθώλ ζπνπδώλ πνπ ςάρλνπλ εξγαζία ζην εμσηεξηθό δελ αξθνύλ κόλν νη ηππηθέο γλώζεηο, αιιά ε ζπλζεηηθή θαη επηρεηξεκαηνινγηθή ηθαλόηεηα, ηελ νπνία δπζηπρώο δελ απνθηνύλ από ηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ηνπο ζηελ Διιάδα. Ζ θξίζε ζα πιήμεη άζρεκα ηνπο λένπο θαη αλ ζέινπκε λα ηνπο δώζνπκε πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο γηα εξγαζία ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζνύλ ξηδηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ, κέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη ηξόπνη εμέηαζεο. Αλ ε Διιάδα δελ ηνπο εκπηζηεπζεί, δελ ηνπο δώζεη επθαηξίεο θαη δελ εγθαηαιείςεη ηελ αξηεξηνζθιεξσηηθή λννηξνπία ηεο επεηεξίδαο, δύζθνια ζα νξζνπνδήζεη. Μπνξεί θάπνηεο κε επξσπατθέο ρώξεο λα είλαη δεκνγξαθηθά λεαληθέο, ρώξεο όκσο ζαλ ηελ Διιάδα δελ έρνπλ άιιε επηινγή από ην λα γίλνπλ ηδενινγηθά λεαληθέο. Ζ θξίζε ελ ηέιεη ζέηεη ην ακείιηθην δίιεκκα: είηε ζα δνζεί ε επθαηξία ζηνπο λένπο λα εγεζνύλ θαη λα αιιάμνπλ ηε ρώξα είηε απηνί ζα νδεγεζνύλ ζηα άθξα θαη ζηελ εθξεθηηθή απόγλσζε. O θ. Δεκήτρες Tδηόβας είλαη θαζεγετής στο Παλεπηστήκηο τοσ Birmingham τες Aγγιίας.

12 12 [15] Να κείλω ή λα θύγω; 5 λένη απαληνύλ ζην δίιεκκα ηνπ Γηώξγνπ Κόθνπβα «Αγαπεηνί αλαγλώζηεο, είκαζηε ν Π. θαη ε Α., θαη ηελ θάλνπκε γηα έμσ παίδεο! Σν ζθεθηόκαζηαλ θαηξό αιιά ε ραξηζηηθή βνιή ήξζε όηαλ αθνύζακε ηε Ρίηζα Μπηδόγιε λα ιέεη όηη ε αλεξγία έθηαζε ζην 23,1%. Κνπξαζηήθακε λα είκαζηε άλεξγνη, λα θπλεγάκε ηα δεδνπιεπκέλα καο, λα επηβαξύλνπκε ηνπο γνλείο Γη απηό ην πνπιάκε ην ζπίηη πνπ ιέεη θαη ην άζκα». Με απηά ηα ιόγηα, ν Πεξηθιήο θαη ε Αλαζηαζία πνπ δνπλ (πξνο ην παξόλ) ζηελ Αζήλα, θαισζνξίδνπλ ηνπο επηζθέπηεο ηνπ blog κε ηνλ ραξαθηεξηζηηθό ηίηιν «HelpUsLeave», ζην νπνίν έρνπλ αλαξηήζεη θσηνγξαθίεο όισλ ηνπο ησλ επίπισλ θαη αληηθεηκέλσλ κε πσιεηήξηα, ώζηε νη ελδηαθεξόκελνη λα θάλνπλ ηελ θπγή ηνπο αθόκε πην εύθνιε. Πξννξηζκόο ην Δδηκβνύξγν, θαη εκεξνκελία αλαρώξεζεο, ε 11ε Οθησβξίνπ. Ζ Γήκεηξα έρεη θιείζεη επίζεο εηζηηήξην ρσξίο επηζηξνθή γηα ην Παξίζη, όπνπ ηελ πεξηκέλεη έλα δηδαθηνξηθό θαη πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο γηα κηα θαιή δνπιεηά. Αληίζεηα, ε Δύα, αγλόεζε ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ηα γξάκκαηα απνδνρήο πνπ ηεο έζηεηιαλ ηα ακεξηθαληθά παλεπηζηήκηα ζηα νπνία είρε θάλεη αίηεζε, θαη επέιεμε λα κείλεη θαη λα «παιέςεη» ζηελ Διιάδα. Σν δίιεκκα κεγάιν, θαη αλακθίβνια επίθαηξν. Σαιαλίδεη κεγάιν κέξνο ησλ ζεκεξηλώλ εηθνζάξεδσλ, πνπ όινη δέρνληαη θαζεκεξηλά ην «κήλπκα ηεο Ρίηζαο Μπηδόγιε». Να κείλω ή λα θύγω; ηελ πξνζπάζεηά καο λα θαηαλνήζνπκε ηηο ζθέςεηο ηεο λέαο γεληάο πνπ πξνζπαζεί λα ηζνξξνπήζεη ζην ηελησκέλν ζθελή ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο Διιάδαο ηεο γθξίληαο, ξσηήζακε δύν λένπο πνπ θεύγνπλ θαη άιινπο ηξεηο πνπ κέλνπλ, λα καο πνπλ ην γηαηί. Γηαηί θεύγω; Ο Πεξηθιήο, 28 εηώλ, έλαο εθ ηνπ δηδύκνπ ηνπ Helpusleave.com, καο θαηαζέηεη ηε δηθή ηνπ άπνςε πεξί ησλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ ζηελ ρώξα ηελ νπνία ζα αθήζνπλ πίζσ: "Οη αθνξηζκνί είλαη επηθίλδπλνη. ινη νη πνιηηηθνί είλαη θιέθηεο, όινη νη ηαμηηδήδεο αγελείο, όινη νη δεκόζηνη ππάιιεινη ραξακνθάεδεο. Κη αλ θάπνηα ζηηγκή ηα θέξεη έηζη ε δσή θαη θάλεηο ηνλ ηαμηηδή; Ή αλ ζνπ δνζεί ε επθαηξία λα δνπιέςεηο ζην δεκόζην; Ή θάπνηνο θνιιεηόο ζνπ θαηεβεί ππνςήθηνο κε ην θόκκα πνπ έβξηδεο; Οπόηε θαιύηεξα είλαη λα κε θηύλεηο γηα λα κε ρξεηαζηεί λα γιείςεηο εθεί πνπ έθηπλεο. Έηζη, ε ρώξα καο είλαη κηα παλέκνξθε ρώξα θαη ζα ζπλερίζνπκε λα απνδεηάκε ην θαιύηεξν απ' απηήλ. Σνλ ήιην, ηελ ζάιαζζα, ηνπο θίινπο, ηνπο ζπγγελείο. Αιιά σο εθεί. Σα ππόινηπα ζα πάκε λα ηα γπξέςνπκε εθεί πνπ ηα θηηάρλνπλ θαιύηεξα. Μηα θίιε είπε: Δίζηε ζηελ θαιύηεξε ειηθία γηα λα δήζεηε ηελ πεξηπέηεηα. Γπζηπρώο,

13 13 πεξηπέηεηα είλαη λα δεηάο ηα δεδνπιεπκέλα ζνπ δύν ρξόληα κεηά. Να δνπιεύεηο απιήξσηνο ή θαθνπιεξσκέλνο κέρξη αξγά ην βξάδπ ή θαη ηα ζαββαηνθύξηαθα κε ηνλ θόβν ηεο απόιπζεο. Πεξηπέηεηα είλαη λα ςάρλεηο γηα δνπιεηά θαη λα ράλεηο θάζε ίρλνο αμηνπξέπεηαο. Να κελ κπνξείο λα εθαξκόζεηο ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζνπ ηδέεο ρσξίο ιαδώκαηα. Μηα βόιηα ζην κεηξό ηνπ πληάγκαηνο παξαηεξώληαο ηνπο αλζξώπνπο πνπ θεύγνπλ από ηε δνπιεηά ηνπο θαηά ηηο 7-8 ην απόγεπκα ζα πείζεη θαη ηνπο ηειεπηαίνπο. Φεύγνληαο, ε Διιάδα δελ ζα αιιάμεη. Θα αιιάμεη όκσο ε δηθή καο δσή θαη κόλν έηζη ίζσο αιιάμεη θαη ε Διιάδα θάπνηε." Ζ Γήκεηξα, 25 εηώλ, απόθνηηνο ηεο Ννκηθήο Αζελώλ, απνθάζηζε λα θάλεη ηα ραξηηά ηεο γηα δηδαθηνξηθό ζην Παξίζη. Σν Παξίζη ηεο είπε «λαη», θη έηζη ηώξα, κε ην εηζηηήξην ζην ρέξη, ε Γήκεηξα καο εμεγεί αλ ε απόθαζή ηεο ήηαλ εύθνιε, ηη αθήλεη πίζσ ηεο θαη ηη βιέπεη κπξνζηά ηεο: «Πάληα ήζεια λα θύγσ θαη θαληαδόκνπλ ηε δσή κνπ ζην εμσηεξηθό. Η θξίζε θαη ν θόβνο ηεο αλεξγίαο ή ηνπ ρακεινύ κηζζνύ είλαη απιά ιόγνη γηα λα κείλσ εθεί κεηά ηηο ζπνπδέο. Ή λα κείλσ εθεί πεξηζζόηεξν. Φπζηθά θαη αγαπώ ηελ Διιάδα, απιώο έρσ θπζηθή ξνπή ζηελ αλαδήηεζε λέσλ ηόπσλ αλζξώπσλ θαη ζπλεζεηώλ. Γελ θεύγσ γηα λα ξίμσ καύξε πέηξα. Αληίζεηα, ειπίδσ λα γπξίζσ. Δλλνείηαη όηη εθηόο από ηηο ζπνπδέο κνπ, ζα πξνζπαζήζσ λα βξσ θαη δνπιεηά. Αλ είλαη κόληκε, αθόκε θαιύηεξα». Όζν γηα ηα «δηαδηθαζηηθά» ηεο ππόζεζεο, ε Γήκεηξα καο ιέεη: «Η απόθαζε λα θύγσ ήηαλ εύθνιε, γηαηί ζα έθαλε πξαγκαηηθόηεηα έλα όλεηξό κνπ. Σν δύζθνιν ήηαλ λα εκκείλσ ζε απηή θαη από απιή ηδέα λα ηελ θάλσ πξάμε, θάλνληαο έλα-έλα ηα βήκαηα (αηηήζεηο, ραξηνύξα, ζπίηη, νηθνλνκία) γηα έλαλ ρξόλν. Η δηαδηθαζία ησλ αηηήζεσλ είλαη αξθεηά ρξνλνβόξα, έρεη πνιιέο ιεπηνκέξεηεο θαη ζνπ θεύγνπλ πνιιά ρξήκαηα κε ηηο κεηαθξάζεηο. Δπηπρώο, ε ζπλελλόεζε κε ην παλεπηζηήκην έγηλε ρσξίο πξνβιήκαηα. Με ηελ δηακνλή ήκνπλ ηπρεξή, θαη κε πήξαλ ακέζσο ζηελ εζηία θαη μέγλνηαζα. Μέρξη ηόηε όκσο ζρεδίαδα λα πάσ δύν εβδνκάδεο λσξίηεξα γηα λα βξσ ζπίηη ζηελ πεξίπησζε πνπ δε γηλόκνπλ δεθηή. Σώξα, έλα κήλα πξηλ ηελ αλαρώξεζή κνπ, έρσ απόιπηε ζπλαίζζεζε ηεο δπζθνιίαο αιιά θαη ηεο νκνξθηάο ηνπ ηνικήκαηόο κνπ. ζν θαη λα ζνπ αλεβάδεη ηελ αδξελαιίλε ην λέν μεθίλεκα θαη νη πξννπηηθέο ηνπ, όηαλ ζβήλνπλ ηα θώηα ζηελ Βόξεηα Δπξώπε ε κνλαμηά ζνπ ρηππά ηελ πόξηα. Μηα ηέηνηα απόθαζε δελ ρξεηάδεηαη κόλν ξνκαληηζκό, κα θαη ξεαιηζηηθόηεηα. Απηό πνπ ζα κνπ ιείςεη είλαη αδηακθηζβήηεηα ε νηθνγέλεηά κνπ θαη ην σξαίν ειιεληθό θαγεηό! Η θαζεκεξηλόηεηά κνπ δελ λνκίδσ όηη ζα αιιάμεη πεξηζζόηεξν απ όζν αλ έκελα εδώ. Ίζσο ιίγν ιηγόηεξεο απεξγίεο θαη ιίγν πεξηζζόηεξε δνπιεηά. Καη ζπλεπώο, ιίγν πεξηζζόηεξνο κηζζόο». Γηαηί κέλω; Ίζσο λα ζθεθηείηε πσο ε απάληεζε είλαη απηνλόεηε, θαη πσο ην «θπζηνινγηθό» είλαη θάπνηνο λα επηιέγεη λα κελ εγθαηαιείςεη ηελ ρώξα ηνπ. Κη όκσο, αθόκε θαη απηνί πνπ καο απάληεζαλ θαηαθαηηθά ζην εξώηεκα «ζα κείλεηε ζηελ Διιάδα;», δελ ην

14 14 έθαλαλ εύθνια θαη αβίαζηα. Γηα παξάδεηγκα ε Δύα, 28 εηώλ, πνπ αζρνιείηαη κε δεκόζηεο ζρέζεηο, ήηαλ έηνηκε λα θάλεη βαιίηζεο γηα ηηο ΖΠΑ, θαζώο ηα Παλεπηζηήκηα ζηα νπνία έθαλε αίηεζε γηα δηδαθηνξηθό ηεο απάληεζαλ ζεηηθά, θαη ηίπνηα δελ ηελ θξαηνύζε. Πεξίπνπ. «Δίρα απνθαζίζεη λα θύγσ γηαηί ηειείσλε ε ζύκβαζε κε ηελ εηαηξεία ζηελ νπνία εξγαδόκνπλ θαη γλώξηδα όηη δελ ππήξρε πηζαλόηεηα αλαλέσζεο. Αξρηθά, μεθίλεζα λα ςάρλσ δνπιεηά ζην αληηθείκελό κνπ ζηελ Διιάδα, αιιά δελ ππήξρε ηίπνηα. Έηζη, άξρηζα λα επεμεξγάδνκαη ηελ ηδέα ηνπ εμσηεξηθνύ. Αθνύ έγηλα δεθηή από δύν παλεπηζηήκηα, κηα εβδνκάδα πξηλ ην deadline γηα ηελ επηινγή ηνπ παλεπηζηεκίνπ, θη ελώ είρα θάλεη ήδε αίηεζε ζηελ εζηία θαη αλαλέσζε δηαβαηεξίνπ, θάηη κέζα κνπ άιιαμε. Άξρηζα λα ζθέθηνκαη αλ όλησο ην ζέισ ή αλ απιά θάλσ θηλήζεηο παληθνύ πάλσ ζην θόβν κνπ γηα ην αύξην. πλεηδεηνπνίεζα ινηπόλ όηη αλ κε ξσηνύζεο δύν κήλεο πξηλ πνηα είλαη ηα όλεηξά κνπ γηα ην κέιινλ δελ ζα ζνπ έιεγα ζε θακία πεξίπησζε λα θύγσ, θη έηζη έκεηλα. Καη κνπ βγήθε ηειηθά ζε θαιό. Έιεμε ε ζύκβαζή κνπ, έθπγα από εθείλε ηελ εηαηξεία, αιιά ζπλερίδσ ην δηδαθηνξηθό κνπ θαη είκαη έλα βήκα πξηλ ηηο ππνγξαθέο κε λέα εηαηξεία ζηελ νπνία ζα εξγάδνκαη. Φπζηθά ν κηζζόο κνπ δελ ζπγθξίλεηαη ζε θακία πεξίπησζε κε απηόλ πνπ ζα είρα έμσ, νύηε ην σξάξην, αιιά ηνπιάρηζηνλ είκαη κε ηνπο θίινπο κνπ θαη όζν θνπξαζηηθή εκέξα θη αλ έρσ, μέξσ πσο ζα είλαη πάληα εθεί έλαο ώκνο γηα λα θιάςσ, θη όρη κηα ζπδήηεζε ζην Skype» Η Υξηζηίλα θαη ε Μαξία, δηθεγόξνη θαη νη δύν, ςεθίδνπλ επίζεο «δηθαζηήξην» απ ηνλ ηόπν ζνπ, θαη καο εμεγνύλ γηαηί. "Σειείσζα πξηλ δύν ρξόληα ηε Ννκηθή Αζελώλ θαη πξόζθαηα ηειείσζα κε ηελ άζθεζή κνπ. Απηή ηε ζηηγκή δελ εξγάδνκαη. Ωζηόζν, κέλσ Διιάδα γηαηί πηζηεύσ όηη θάπνηνο κπνξεί λα πεηύρεη, όπνηεο θη αλ είλαη νη δεδνκέλεο ζπλζήθεο θαη πεξηζηάζεηο πνπ επηθξαηνύλ, αξθεί λα έρεη ηε δηάζεζε θαη ηε δύλακε - ην "κεξάθη" πνπ ιέκε - λα πξαγκαηνπνηήζεη ηα όλεηξά ηνπ", ζεκεηώλεη ε Υξηζηίλα. "Αθόκε θαη κέζα από ηηο δπζθνιίεο καζαίλεηο, απνθηάο εκπεηξίεο θαη "ζθπξειαηείο" ραξαθηήξα. Καη είλαη θαιύηεξα λα αγσλίδεζαη ζηνλ ηόπν ζνπ, λα θαηαθηάο βήκα - βήκα ηελ θνξπθή θαη ζύληξνθνί ζνπ ζε όιε απηή ηε δηαδξνκή λα είλαη ε νηθνγέλεηα θαη νη θίινη ζνπ. Γηαηί αλ έρεηο απηνύο πνπ αγαπάο δίπια, όζν δύζθνια θη αλ είλαη, θάπνηα ζηηγκή ζα ηα θαηαθέξεηο, Καη ηη θαιύηεξν από ην λα έρεηο λα κνηξαζηείο - εθηόο από ηηο δπζθνιίεο - θαη ηηο όκνξθεο ζηηγκέο;", θαηαιήγεη. «Αλ κε ξσηνύζε θάπνηνο πξηλ κεξηθά ρξόληα αλ ζα έθεπγα πνηέ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ζην εμσηεξηθό, ζα γεινύζα. Ξαθληθά είλαη ην πην ινγηθό ζελάξην», ιέεη κε ηελ ζεηξά ηεο ε Μαξία. «θέθηεθα πνιιέο θνξέο ηα ηειεπηαία δύν ρξόληα ηη ζα είλαη θαιύηεξν γηα κέλα, γηαηί ε Διιάδα δελ πξνζθέξεηαη πιένλ νύηε γηα επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, αιιά νύηε γηα νηθνγελεηαθή. Ωζηόζν, ην επάγγεικά κνπ δελ είλαη θαη ηόζν εύθνιν λα ην εμαζθήζεηο ζην εμσηεξηθό, νπόηε ηειηθά ζα κείλσ Διιάδα. Γηαθνξεηηθά, ζα έθεπγα ρσξίο δεύηεξε ζθέςε», ζπκπιεξώλεη. Πνηα είλαη ε δηθή ζαο γλώκε ζην δίιεκκα «λα κείλω ή λα θύγω»; Πείηε καο ηελ γλώκε ζαο, ζρνιηάδνληαο ζην θάηω κέξνο ηνπ δεκνζηεύκαηνο.

15 15 1. ε ΦΤΓΖ δελ είλαη ιύζε... Αλ δελ ζνπ αξέζεη ε θαηάζηαζε, πξνζπαζείο λα ηελ αιιάμεηο...αλ όινη εκεηο θύγνπκε, ΠΩ ζα αιιάμνπλ απηά πνπ δελ καο αξέζνπλ?? 2. ην ε ΦΤΓΖ δελ είλαη ιύζε ην ιεο ΔΤ! αλαξσηήζεθεο όκσο όηη κπνξεί λα ππάξρνπλ άιινη ζπλάλζξσπνί ζνπ(πνπ ζε πιεξνθνξώ όηη ππάξρνπλε δε κπνξεί λα κε ηνπο βιέπεηο) πνπ κπνξεί λα ΜΖΝ ΔΥΟΤΝ άιιε ιύζε από ηε θπγή πξνθεηκέλνπ λα δήζνπλε απηνί θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο. Πίζηεςέ κε,όηαλ θηάλεηο ζηα όξηα ηεο απόγλσζεο ην ΠΡΩΣΟ πξάγκα πνπ ζε ελδηαθέξεη είλαη λα βξεηο νπνηνλδήπνηε ηξόπν λα εμαζθαιίζεηο ην κέιινλ ζνπ θαη απηό ησλ ζπλαλζξώπσλ ζνπ, αθόκα θαη αλ ρξεηάδεηαη λα εγθαηαιείςεηο ηε ρώξα ζνπ θαη ΤΣΔΡΑ ην θαηά πόζν κπνξείο λα αιιάμεηο κηα θαηάζηαζε ζε έλα θξάηνο πνπ επζύλεηαη ζην κεγαιύηεξν βαζκό γηα ηε θαηάζηαζή ζνπ. Μεξηθέο θνξέο πξνηεξαηόηεηα έρεη λα ΔΠΗΕΖΔΗ (αθόκα θαη αλ απηό ζπλεπάγεηαη κεηαλάζηεπζε) θαη όρη λα ''αιιάμεηο απηά πνπ δε ζνπ αξέζνπλε''. Μαθάξη λα ήηαλε ηα πξάκαηα όπσο ηα βιέπεηο εζύ αιιά δπζηπρώο γηα πνιινύο αλζξώπνπο ε πξαγκαηηθόηεηα είλαη δηαθνξεηηθή. [16] (Υηνύκνξ) Οηθνλνκηθή θξίζε ; Τπάξρνπλ ιύζεηο..γηα λένπο Βξηζθόκαζηε ζηελ δίλε ηνπ Γ.Ν.Σ θαη απηή ε ίσζε λα ηελ πσ(!) ρηππάεη θπξίσο ηνπο λένπο. Ζ γεληά ησλ 700 επξώ έγηλε ησλ 592, όρη ησλ 500, νύηε ησλ 590, δηόηη ε ιεπηνκέξεηα θάλεη ηε δηαθνξά. Θα πξέπεη νη λένη λα ζθίμνπλ θαη άιιν ην δσλάξη, ην νπνίν θαηαξρήλ δελ ζα είλαη αξκάλη αιιά ζα ππνβηβαζηεί ζε δάξα..( λα ν πξώηνο ηξόπνο αληηκεηώπηζεο ηεο θξίζεο).πλερίδσ ινηπόλ κε άιια θαζεκεξηλά tips νηθνλνκίαο: 1] Υξεζηκνπνηήζηε ιάκπεο νηθνλνκίαο ζην ζπίηη ή θαζόινπ ιάκπεο αλ ζπδείηε κε ην ηαίξη ζαο, ηα θεξηά αξθνύλ, είλαη πην ξνκαληηθά. 2]θαηαξγήζηε ηνλ θαθέ έμσ, δηαθνζκήζηε ην ρώξν ζαο ζαλ θαθεηέξηα ηεο αξεζθείαο ζαο θαη κε ηνπο θίινπο κνηξάζηε ξόινπο, πνηνο ζα είλαη κπνπθεηδήο ηε Γεπηέξα, πνηνο ζεξβηηόξνο ηελ Σξίηε θαη νύησ θαζεμήο.. 3] πεξηνξίζηε ηηο εμόδνπο ζηα κπνπδνύθηα ( θάπνηα θίιε ζαο ζα έρεη απσζεκέλν λα γίλεη ηξαγνπδίζηξηα, ζηελ Διιάδα δνύκε ).Αο θάλεη ινηπόλ θάπνηα ηελ ηξαγνπδηάξα θαη έλαο από ηε παξέα ηνλ επηρεηξεκαηία, γλσζηό απσζεκέλν θάζε λπρηόβηνπ.

16 16 4]πξνηηκήζηε ην θαγεηό ηεο κακάο είλαη ηδάκπα, πην πγηεηλό θαη δελ είλαη κεο ηε ιαδίια (ζπλ όηη ζα ράξεη θαη εθείλε!!!). 5] όρη θάζε κέξα κπάλην!! αο ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ μεραζκέλν κπηληέ (νηθνλνκία λεξνύ θαη ξεύκαηνο ηαπηόρξνλα). 6] πξνο Θενύ(!!! ) κεηαθηλεζείηε κε ηα πόδηα. έηζη γιηηώλεηε ηα ρξήκαηα ηνπ γπκλαζηεξίνπ, ηεο βελδίλεο θαη είζαζηε ήξεκνη αθνύ δελ ρξεηάδεηαη λα ςάρλεηε γηα πάξθηλγθ. 7] ηηο βξνρεξέο κέξεο ρξεζηκνπνηήζηε θνπζθσηά βαξθάθηα. Κάζε δήκνο έρεη θξνληίζεη λα είλαη βνπισκέλα ηα θξεάηηα γηα ηελ εύθνιε κεηαθίλεζε ησλ βαξθώλ θαη θνπζθσηώλ. 8]θόςηε ην θάπληζκα. Δθηόο ηνπ όηη είλαη παξάλνκν, ζα αδεηάζεη ηνπο πλεύκνλεο από ηελ πίζζα θαη ζα γεκίζεη αλέιπηζηα ηνλ θνπκπαξά γνπξνπλάθη πνπ όινη έρεηε. 9] κελ ρξεζηκνπνηείηε πξνηόληα ζηάηιηλθ, έηλαη παλάθξηβα, θαη αλζπγηεηλά. ηξαθείηε ζε θπζηθά πξνηόληα όπσο π.ρ ιεκόλη αληί γηα ηδέι, ιαδάθη αληη γηα ελπδαηηθή ζώκαηνο θ.α. Όρη κελ αηζζάλεζηε ζαλ θνηόπνπιν, άιισζηε ιείπνπλ νη παηάηεο. 10] θαζεκεξηλά αγνξάδεηε θάηη, θάησ ησλ 10 επξώ; (μαλαζθεθηείηε ην είλαη απαξαίηεην;) Αλ είλαη, ηα ξέζηα ηη ηα θάλεηε; Σα παξαηάηε ζην ηαζάθη, ηα ξίρλεηε ππνηηκώληαο ηα ζηελ ηζέπε; Δίλαη πάλσ από 100 επξώ ην κήλα ηα κηθξά θαη αδηθεκέλα θεξκαηάθηα 11] επηζθεθζείηε ζπρλά ηνλ παππνύ θαη ηε γηαγηά, ζα ηνπο δώζεηε ηεξάζηηα ραξά θαη ζα ζαο δώζνπλ ζίγνπξα έλα ηθαλνπνηεηηθό ραξηδηιίθη. 12] ηώξα κε ηηο εθινγέο επσθειεζείηε από ηα εγθαίληα δηαθόξσλ εθινγηθώλ γξαθείσλ!!! ππάξρνπλ άθζνλα εδέζκαηα θαη εμαηξεηηθνί κεδέδεο δσξεάλ, αθήζηε πνπ ζα ζαο παξαθαιάλε λα πάηε. 13] λα ληύλεζηε κε θζελόηεξα ξνύρα, γηαηί: α) δελ έρεηε γηα αθξηβόηεξα θαη β) πηνζεηήζηε ην σο άπνςε θαη πιαζάξεηέ ην σο κόδα, ζνπιαηζάξνληαο ζηελ Δθάιε όινη νη δήζελ ζα ην ζεσξήζνπλ πνιύ must ζα ην αθνινπζήζνπλ, δελ ζα κεηνλεθηείηε θαη θπξίσο δελ ζα δηαθέξεηε από ηνπο πινύζηνπο. 14]ελλνείηε δελ αγνξάδνπκε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, κπαίλνπκε ζην αγαπεκέλν καο site θαη ελεκεξσλόκαζηε δσξεάλ θαη άκεζα 15] ηέινο λα είζηε tuned, γηα λα ζθέθηεζηε πξαθηηθά. αο έδεημα κε ηα παξαδείγκαηα απηά έλα ηξόπν ζθέςεο γηα λα κελ ζαο θνβίδεη ην Γ.Ν.Σ..., κπνξεη λα αθνύγεηαη ζαλ αζζέλεηα ή ζύλδξνκν δελ είλαη, έηζη ζέινπλ λα καο ην πεξάζνπλ ζπλερίζηε ην ζθεπηηθό ππάξρνπλ ιύζεηο...αξθεί λα ππάξρεη δηάζεζε θαη ρηνύκνξ όια κηα ηδέα είλαη!!! By M.

17 17 [17] Νενιαία θαη θξίζε: πεξηκέλνληαο ηνλ Μπάηκαλ; Ζκ.δεκνζίεπζεο: 6/9/2012 5:09:12 κκσειεπηαία αλαλέσζε: 25/9/2012 2:34:50 κκ Σεο Αιεμάλδξαο Κνξσλαίνπ ε όιεο ζρεδόλ ηηο επξσπατθέο ρώξεο, δηάθνξεο έξεπλεο θαη κειέηεο επηζεκαίλνπλ ηε βαζηά απνγνήηεπζε ησλ λέσλ αλζξώπσλ από ηελ αζθνύκελε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πνιηθή. Μεγάιε είλαη επίζεο ε νξγή θαη ε δπζαξέζθεηα ησλ λέσλ απέλαληη ζηνπο πνιηηηθνύο θαη ηα πνιηηηθά θόκκαηα όζνλ αθνξά ηηο επηινγέο ηνπο γηα ηελ ππέξβαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο αιιά θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο δεκνθξαηίαο. ηελ εηήζηα έθζεζή ηνπ γηα ην 2011, ην Γηεζλέο Γξαθείν Δξγαζίαο πξνεηδνπνηνύζε γηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ «ηξαύκαηνο» κηαο νιόθιεξεο γεληάο πνπ κνηάδεη θαηαδηθαζκέλε ζηελ αλεξγία ή ζηε θηώρεηα, αθνύ νη ζέζεηο απαζρόιεζεο ησλ λέσλ είλαη ζπλήζσο επηζθαιείο, πξνζσξηλέο θαη θαθνπιεξσκέλεο. Μάιηζηα, ν δηεζλήο νξγαληζκόο κηινύζε γηα «ηελ θαθνηπρία ηεο γεληάο πνπ θηάλεη ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζε πεξίνδν κεγάιεο ύθεζεο». Πξάγκαηη, ην ε αλεξγία ησλ λέσλ γλώξηζε κηα πξσηνθαλή έθξεμε κε 4,5 εθαηνκκύξηα επηπιένλ αλέξγνπο, όηαλ ε κέζε αύμεζε ζηελ πεξίνδν (πξηλ ηελ θξίζε) ήηαλ εηεζίσο. Ζ θαηάζηαζε είλαη ηδηαίηεξα δξακαηηθή ζηελ Διιάδα όπνπ ην επίζεκν πνζνζηό αλεξγίαο ησλ λέσλ έθηαζε πιένλ ζην 55% εμσζώληαο ηε λέα γεληά ζε αλαγθαζηηθή καδηθή θπγή από ηε ρώξα. Πξόθεηηαη, όκσο, γηα «θαθνηπρία» ησλ λέσλ ή γηα «πξνδνζία» από ηε γεληά ησλ κεγαιπηέξσλ πνπ πξνζέθεξαλ ηα παηδηά ηνπο «ζπζία» γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ αιόγηζηε θαηαλαισηηθή ηνπο καλία; Μνινλόηη ηέηνηεο αληηιήςεηο-ηδενινγίεο δηαδίδνληαη πνιύ εύθνια, είλαη θαλεξό όηη δελ πξόθεηηαη νύηε γηα ηελ «θαθή καο ηύρε» (πνπ νδεγεί ζηε κνηξνιαηξία), νύηε γηα ηνλ εγσηζκό ησλ κεγαιπηέξσλ (πνπ νδεγεί ζηελ ελνρνπνίεζε). Ζ γεληθεπκέλε δνκηθή νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε πξσηνθαλήο βάξβαξε επίζεζε ζην θξάηνο πξόλνηαο θαη ηα εξγαζηαθά θαη θνηλσληθά δηθαηώκαηα (δεκόζηα πγεία, παηδεία, θ.ιπ.) είλαη ζπλεηδεηή επηινγή ηεο αθξαίαο θηιειεύζεξεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηεο επνρήο ησλ «ηεξάησλ». Όκσο, νη λένη δε βηώλνπλ κόλν ηελ νηθνλνκηθή θξίζε αιιά θαη ηελ θξίζε ελόο εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ ζηαζεξά πξνσζεί θαη εληείλεη ηηο δηαθξίζεηο αλάκεζα ζηνπο «άξηζηνπο» θαη ηνπο «άιινπο» αλαπαξάγνληαο ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αληζόηεηεο. Γηόηη όινη γλσξίδνπκε όηη ελ κέζσ θξίζεο κηα ειίη εμαθνινπζεί λα θάλεη θαιέο αιιά παλάθξηβεο ζπνπδέο, όηαλ ε πιεηνλόηεηα βξίζθεηαη θαηαδηθαζκέλε είηε εθηόο ζρνιηθνύ ζπζηήκαηνο είηε κε πηπρία ρσξίο αληίθξηζκα. Οη ιεγόκελνη "Neet" ("neither in employment nor in education or training") δελ είλαη πηα εμαίξεζε, αιιά ηείλνπλ λα γίλνπλ ν θαλόλαο.

18 18 Ζ θηώρεηα, ε αλεξγία, ε πξνζσπηθή καηαίσζε, ε απνπζία πξννπηηθήο ζην κέιινλ δελ νδεγνύλ ηελ απνθαινύκελε «ρακέλε» γεληά κόλν ζηελ πηθξία, ηελ νξγή θαη ηελ αγαλάθηεζε. ηξέθνπλ κηα κεξίδα (επηπρώο δελ είλαη όινη) ησλ λέσλ αγνξηώλ θαη θνξηηζηώλ ζε αθξνδεμηά θόκκαηα θαζηζηηθήο θαη ξαηζηζηηθήο ηδενινγίαο. ηε Γαιιία, ην θόκκα ηεο Marine Le Pen ήξζε δεύηεξν αλάκεζα ζηνπο λένπο, γεγνλόο πνπ ηξόκαμε όινπο ηνπο θνηλσληθνύο επηζηήκνλεο. ηελ Διιάδα, ε «Υξπζή Απγή» ήηαλ ζηηο πξόζθαηεο εθινγέο ην δεύηεξν θόκκα (κεηά ηνλ ΤΡΗΕΑ κε 37%) ζηνπο λένπο ειηθίαο εηώλ κε 13% θαη 16% ζηελ ειηθηαθή νκάδα Αλάκεζα ζε απηνύο βξίζθεη θαλείο όρη κόλν άλεξγνπο αιιά θαη θνηηεηέο θαη καζεηέο. Αλ ιάβνπκε ππόςε θαη ηελ αύμεζε ησλ ξαηζηζηηθώλ επηζέζεσλ θαη εγθιεκάησλ (πξόζθαηα ζπλειήθζεθαλ δύν αλήιηθνη 15 θαη 17 εηώλ γηα κηα ηέηνηα επίζεζε), αληηιακβαλόκαζηε ηελ θξηζηκόηεηα ησλ ζπλεπεηώλ ηεο θξίζεο ζηε λέα γεληά. Όπσο ιέεη έλαο λένο ζε ζρεηηθή έξεπλα: «Οη ζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο κνπ ζπκίδνπλ θάηη από Γθόζακ ίηη, από Μπάηκαλ, θαη απηό πνπ κε απνγνεηεύεη είλαη όηη όινη πεξηκέλνπκε έλαλ Μπάηκαλ λα έξζεη λα ζώζεη ηε Γθόζακ ίηη». Όκσο, ε πξνζθπγή ζε λέν-λαδηζηηθέο θαη ξαηζηζηηθέο ηδενινγίεο θαη πξαθηηθέο δελ είλαη παηρλίδη κπζνπιαζίαο. Δίλαη ε πιένλ επηθίλδπλε δηέμνδνο από ηελ πξαγκαηηθόηεηα κηαο θνηλσλίαο «κπινθαξηζκέλεο» ζε όια ηα επίπεδα ηεο νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο. Καη απηό θάλεη ηηο επζύλεο όισλ καο, πξσηίζησο όκσο εθείλσλ πνπ απνθαζίδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ θαηαζηξνθηθώλ κλεκνλίσλ, ηεξάζηηεο. Αο ηηο αλαινγηζηνύλ, πξηλ λα είλαη αξγά. *Η θπξία Αιεμάλδξα Κνξωλαίνπ είλαη Καζεγήηξηα Κνηλωληνινγίαο ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί?

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Περισσότερα για τους φόρους Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Μεταβολές στην κατανάλωση λόγο φόρων Θπκεζείηε όηη νη άλζξσπνη ηππηθά θαηαλαιώλνπλ ιηγόηεξν από έλα αγαζό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κύξηε Παζράιε, Χάρες Τδειέπες - Εύα Γηαιηηάθε, γολείς ηοσ Τδειέπε Κωλζηαληίλοσ

Κύξηε Παζράιε, Χάρες Τδειέπες - Εύα Γηαιηηάθε, γολείς ηοσ Τδειέπε Κωλζηαληίλοσ Κύξηε Παζράιε, Αηζζαλόκαζηε ηελ αλάγθε, λα επραξηζηήζνπκε εζάο θαη ην ζρνιείν γηα ηε ζεξκή ζπκπαξάζηαζε ζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηπέηεηαο πγείαο ηνπ γηνύ καο, Κσλζηαληίλνπ. Ιδηαίηεξα ζέινπκε λα επραξηζηήζνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα