Οη γιώζζεο ηεο θξίζεο: Κνηλωληθή ππνβάζκηζε - Πείλα Τπνζηηηζκόο Άζηεγνη. [1] ΟΚ: Έδηωμαλ ηα ΚΤΛΙΑ γηα λα ΦΑΝΔ ην ΦΑΓΗΣΟ ηνπο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οη γιώζζεο ηεο θξίζεο: Κνηλωληθή ππνβάζκηζε - Πείλα Τπνζηηηζκόο Άζηεγνη. [1] ΟΚ: Έδηωμαλ ηα ΚΤΛΙΑ γηα λα ΦΑΝΔ ην ΦΑΓΗΣΟ ηνπο"

Transcript

1 Γεκήηξηνο Βιάρνο ρνιηθόο ύκβνπινο Ρνδόπεο «Δξγαζηήξην Γιώζζαο Α Λπθείνπ» Γεκνζηνγξαθηθά θείκελα 1 Οη γιώζζεο ηεο θξίζεο: Κνηλωληθή ππνβάζκηζε - Πείλα Τπνζηηηζκόο Άζηεγνη Πεξηγξαθηθόο Καηαγγειηηθόο Απνδεηθηηθόο Λόγνο [1] ΟΚ: Έδηωμαλ ηα ΚΤΛΙΑ γηα λα ΦΑΝΔ ην ΦΑΓΗΣΟ ηνπο Ζ πείλα θαη ε εμαζιίσζε άξρηζε λα γίλεηαη κάζηηγα, όπσο όια δείρλνπλ, ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Οινέλα θαη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη θαηαθεύγνπλ ζηα ζθνππίδηα γηα λα βξνπλ ηξνθή. Μηθξά παηδηά, ειηθησκέλνη, ΟΛΟΚΛΖΡΔ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΔ επηβηώλνπλ ηξώγνληαο ηα απνθάγηα ησλ άιισλ αλζξώπσλ. Άιιν έλα πεξηζηαηηθό επηβεβαηώλεη όηη θάπνηνη άλζξσπνη θαη όρη ιίγνηθηλδπλεύνπλ λα πεζάλνπλ από ηελ πείλα θπξηνιεθηηθά ζην δξόκν ε έλα ζπίηη ηεο Πάηξαο ζπγγελείο θαη θίινη είραλ ζπγθεληξσζεί γηα λα γηνξηάζνπλ ηα γελέζιηα ηεο 3ρξνλεο θόξεο ηεο νηθνγέλεηαο. Αθνύ έθαγαλ θαη γιέληεζαλ, ηα θαγεηά πνπ πεξίζζεςαλ, ηα κεηέθεξαλ ζηνλ δξόκν θαη ηα έβαιαλ ζε έλα κηθξό ηαςί πξνθεηκέλνπ λα θάλε θαη ηα ζθπιηά ηεο γεηηνληάο. Κάπνηνη άζηεγνη όκσο ήηαλ έμσ από ην ζπίηη θαη πεξίκελαλ ππνκνλεηηθά ηα απνθάγηα γηα λα επηβηώζνπλ άιιε κία κέξα. Όηαλ είδαλ ην θαγεηό, δελ ην ζθέθηεθαλ ηδηαίηεξα, έδησμαλ ηα ζθπιηά θαη έπεζαλ νη ίδηνη πάλσ ζην θαγεηό ζαλ «ιπζζαζκέλνη» Άγλσζην πόζεο ώξεο κέξεο είραλ λα θάλε Αύξην πηζαλόλ λα είλαη θάπνηνο από εκάο ζηε ζέζε ηνπο Πνύ είλαη ην θξάηνο ΠΡΟΝΟΗΑ; Οη ΤΠΟΛΟΗΠΟΗ ηη θάλνπκε; [2] Η Διιάδα ηνπ 2011 αληηκέηωπε κε ηελ πείλα Δίλαη παξάμελν λα κηιάκε γηα πείλα ζηελ Διιάδα; Τπάξρνπλ θαγάδηθα πνπ είλαη γεκάηα θόζκν, ππάξρνπλ ηαρπθαγία πνπ δελ πξνιαβαίλνπλ λα ζηέιλνπλ θαγεηό ζε ζπίηηα θαη όκσο ππάξρεη θαη ε άιιε Διιάδα. Καη βέβαηα δελ πξέπεη λα καο δηαθεύγεη όηη κε βάζε ηελ πεξπζηλή έθζεζε ηνπ ΟΖΔ ε Σξίηε ρώξα ζηηο εμαγσγέο ζηνλ θόζκν, ε Αξγεληηλή, όπνπ παξάγεηαη ην 1,61% ηνπ θξέαηνο παγθνζκίσο, ελλέα εθαηνκκύξηα παηδηά ππνθέξνπλ από ηελ πείλα θαη από απηά ηα 2920 θάζε ρξόλν πεζαίλνπλ από ππνζηηηζκό. Όκσο θαη ζηηο ΖΠΑ πέληε εθαηνκκύξηα παηδηά ππνζηηίδνληαη.

2 2 [3] Σξάπεδα Σξνθίκωλ Ίδξπκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο πείλαο Παξά ηελ αικαηώδε αλάπηπμε πνπ επηηεύζεθε ζηε ρώξα καο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ην πξόβιεκα ηεο πείλαο δελ έρεη αθόκε εμαιεθζεί. Αληίζεηα, ην πξόβιεκα είλαη πνιύ πηό νμύ από όηη ζα λόκηδαλ πνιινί θαη ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο ύθεζεο γίλεηαη νινέλα θαη πηό έληνλν: «Γελ κπνξνύκε λα θιείζνπκε ηα κάηηα». Γηαηί: 1 ζηνπο 5 Έιιελεο δεη ζηα όξηα ηεο θηώρεηαο, δειαδή 2,2 εθαηνκκύξηα πνιίηεο! Ζ Διιάδα είλαη ε ηέηαξηε ρώξα ζηελ Δ.Δ. κε ην πςειόηεξν πνζνζηό αηόκσλ πνπ βξίζθνληαη ζην όξην ηεο θηώρεηαο. ήκεξα νινέλα θαη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη θαηαθεύγνπλ γηα βνήζεηα θαζεκεξηλά ζε ζπζζίηηα. [4] Πξνβιήκαηα ππνζηηηζκνύ ζε καζεηέο ηεο Ξάλζεο ε 354 αλέξρνληαη ζύκθσλα κε ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο Ξάλζεο νη καζεηέο, νη νηθνγέλεηεο ησλ νπνίσλ αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Μάιηζηα, γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο νηθνγέλεηεο αλαιακβάλνληαη δξάζεηο ώζηε λα ηνπο ρνξεγείηαη δσξεάλ πξόγεπκα ηηο πξσηλέο ώξεο πνπ παξαθνινπζνύλ καζήκαηα. [5] Τπνζηηηζκέλνη καζεηέο νθ πξνθαινύλ ηα ζηνηρεία γηα ηα θξνύζκαηα ππνζηηηζκνύ καζεηώλ ζηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε, θαζώο ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ, πεξίπνπ παηδηά πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν ηνπο λεζηηθά, ρσξίο θνιαηζηό θαη ρξεηάδνληαη άκεζα βνήζεηα. Βίληεν ζην youtube:http://www.megatv.com/megagegonota/summary.asp?catid=17632&pubid= &subid=2

3 3 [6] Ξεθηλά άκεζα πηινηηθό πξόγξακκα από ην ππνπξγείν Παηδείαο Μηθξνγεύκαηα ζε ππνζηηηζκέλνπο ζε καζεηέο! Μηθξνγεύκαηα ζα αξρίζνπλ λα δηαλέκνληαη ηελ εξρόκελε εβδνκάδα από ην ππνπξγείν Παηδείαο ζε 18 ζρνιεία ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο (Σαύξνο, Μελίδη, Κεξαηζίλη, Δμάξρεηα, Αζπξόππξγνο, Πι. Βάζεο, Μνζράην, Νίθαηα, Απιώλα, Παηήζηα) πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην έληνλν πξόβιεκα ηνπ ππνζηηηζκνύ καζεηώλ. Όπσο δήισζε ζηε Βνπιή ε πθππνπξγόο Παηδείαο θ. Δύε Υξηζηνθηινπνύινπ κεηά από εξώηεζε πνπ θαηέζεζε ν βνπιεπηήο ηεο ΝΓ θ. Κπξηάθνο Μεηζνηάθεο, πξόθεηηαη γηα πηινηηθό πξόγξακκα κελ, αιιά δελ απνθιείεηαη λα επεθηαζεί θαη ζε άιια ζρνιεία, θαζώο ην θαηλόκελν έρεη πάξεη αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο. ε θάζε καζεηή ζα αλαινγεί έλα γεύκα, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ζάληνπηηο, γάια, κπηζθόηα κε δεκεηξηαθά θαη θξνύηα θαη ζα δηαλέκεηαη από ηα θπιηθεία ησλ ζρνιείσλ. Θα γίλεη κάιηζηα κε ηέηνην ηξόπν ώζηε νη καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ ην πξόβιεκα λα κελ ζηηγκαηίδνληαη. Σν θόζηνο γηα ην ππνπξγείν Παηδείαο ππνινγίδεηαη ζηα 1 κε 2 επξώ αλά γεύκα θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί κε θνλδύιηα ηνπ ΔΠΑ. [7] Bild: Πνηα πείλα ζηε Διιάδα; Οη Έιιελεο ζπλερίδνπλ λα δνπλ ζηε πνιπηέιεηα! Font Size Γεπηέξα, 11 Ηνύληνο :15 πληάρζεθε απν ηνλ/ηελ theinsider Ζ Γεξκαληθή Bild έρεη αλαιάβεη... εξγνιαβία ηελ ειιεληθή θξίζε θαη θπξίσο όηη ζπλδέεηαη κε ηελ δσή ησλ "ηεκπέιεδσλ Διιήλσλ" πνπ ηξώλε ηα ρξήκαηα ησλ "εξγαδόκελσλ Γεξκαλώλ". Απηή ηελ θνξά αλαθάιπςε κηα ρώξα πνπ παξά ηελ ζθιεξή θξίζε ην... γιεληάεη θαλνληθά θαη κε ηνλ λόκν. «Παξά ηελ θξίζε νη πινύζηνη Έιιελεο απνιακβάλνπλ ηελ πνιπηέιεηα», γξάθεη ν Γεξκαλόο δεκνζηνγξάθνο ζην ζεκεξηλό θύιιν ηεο γεξκαληθήο εθεκεξίδαο. Ο ξεπόξηεξ πξνζπαζεί κάηαηα λα βξεη ζεκάδηα πείλαο θαη εμαζιίσζεο ζηελ Διιάδα θαη όισο πεξηέξγσο πέθηεη πάλσ ζε πάκπινπηνπο Έιιελεο πνπ ιηάδνληαη ζε νλεηξηθέο παξαιίεο, πιεξώλνπλ ηελ κπύξα ηνπο 8 επξώ θαη θάλνπλ πάξηη κε πινύζην κπνπθέ. Μάιηζηα ν ξεπόξηεξ θσηνγξαθίδεηαη ζην γηνη ηνπ Γηάλλε, ελόο πινπζίνπ πνπ δείρλεη θαη πνπ είλαη ε βίια ηνπ.

4 4 ύκθσλα κε ηε Deutche Welle ε Bild πεξηγξάθεη ζην ξεπνξηάδ ηεο: «Μηα εβδνκάδα πξίλ ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο όπνπ ε ρώξα απεηιείηαη κε έμνδν από ην επξώ. Σελ ώξα πνπ ε αλεξγία θαιπάδεη κε 22%, ηελ ώξα πνπ όιν θαη πεξηζζόηεξν άλζξσπνη απεηινύληαη από ηελ πείλα, ε ειίη ηεο ρώξαο πεξηραξαθώλεηαη. Γελ πιεξώλεη θόξνπο θαη ζσξαθίδεη ηα ιεθηά ηεο ζην εμσηεξηθό». Ο ξεπόξηεξ επηιέγεη λα ζπλαληήζεη ηελ ειιεληθή θηώρεηα ζε κηα απνκνλσκέλε παξαιία κηαο πινύζηαο ζπλνηθίαο. Πεξηγξάθεη ινηπόλ όηη ζην λεξό ππάξρνπλ ππεξπνιπηειή πιενύκελα πνπ επηβιέπνπλ ζεθηνπξηηάδεο, όηη ζην κπαξ ηεο παξαιίαο ε κπύξα θνζηίδεη 8 επξώ θαη ην κπνπθάιη ε ζακπάληα 1000 επξώ. Ο γεξκαλόο ξεπόξηεξ πηάλεη δε θαη θνπβέληα κε ηνπο ινπόκελνπο θαη κεηαθέξεη ηε ζπλνκηιία ηνπ. «Ρσηάκε ηνπο πινύζηνπο Έιιελεο γα ηηο επζύλεο ηνπο, πώο είλαη δπλαηόλ λα βγαίλνπλ 200 δηο επξώ ζηελ Διβεηία, πώο είλαη δπλαηόλ κόλν Έιιελεο λα δειώλνπλ εηζόδεκα άλσ ησλ επξώ εηεζίσο; Σνπο ξσηάκε αλ πιεξώλνπλ θόξνπο. Καη εθείλνη απαληνύλ: γηαηί λα πιεξώζνπκε θόξνπο; Γηα λα ηα βνπηήμεη ην δηεθζαξκέλν θξάηνο» 9539:bild-poia-peina-sti-ellada-oi-ellines-synexizoyn-na-zoyn-stipolyteleia&catid=3:society&Itemid=41 [8]

5 5 Μαδεύνπλ ηξόθηκα θαη ξνύρα γηα ηνπο αζηέγνπο ζηα Υαληά :55:03 [9] Από ην εξρόκελν άββαην 13/10 θαη γηα ηξία ζπλερόκελα άββαηα (20/10 θαη 27/10) κέιε ηνπ Κνηλσληθνύ ηεθηνύ-ηεθηνύ Μεηαλαζηώλ ζα βξίζθνληαη ζηε ιατθή αγνξά ηεο νδνύ Μίλσνο ώζηε λα ζπιιέμνπλ είδε πξώηεο αλάγθεο γηα άζηεγνπο θαη άπνξνπο ηεο πόιεο, αιιά θαη αλαγθαία είδε θαη γηα ην Κπξηαθάηηθν πζζίηην, πνπ ζε έλα κήλα θιείλεη δύν ρξόληα ιεηηνπξγίαο. Μεγάιεο αλάγθεο ππάξρνπλ ζε : Κνπβέξηεο-ππλόζαθνπο-αληξηθά κπνπθάλ. Ρνύρα θαη παπνύηζηα (θπξίσο αληξηθά). Σξόθηκα ζπζθεπαζκέλα (ληνκαηάδεο, πειηέο, θξηζαξάθη, καθαξόληα, θαθέο, ξεβίζηα, θαζόιηα, ιάδη, ξύδη). Ζ πξνζθνξά ηνπ θαζέλα θαη ηεο θαζεκηάο καο είλαη εππξόζδεθηε θαη απαξαίηεηε, ηόζν ζε πιηθά αγαζά (ηξνθίκσλ, ξνύρσλ, θ.α.) όζν θαη ζην καγείξεκα, ζην παθεηάξηζκα ή ζηε δηαλνκή ηνπ θαγεηνύ ηνπ θπξηαθάηηθνπ ζπζζηηίνπ. Σειέθσλν επηθνηλσλίαο: Όπσο αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθό θάιεζκα: "Αο δείμνπκε όηη έρνπκε ηε δύλακε λα ζπλερίζνπκε λα ζηεξίδνπκε ην δίθηπν θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, αιιεινβνήζεηαο θαη αιιειεγγύεο ζηελ πόιε καο. ΚΑΝΔΗ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΜΟΝΟ ΣΟΤ ΣΖΝ ΚΡΗΖ! Ζ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΟΠΛΟ ΜΑ!" flashnews.gr [10] "ΣΡΑΓΟΤΓΑΜΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΛΠΙΓΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΑΣΔΓΟΤ: ΤΝΑΤΛΙΑ- ΠΑΡΑΚΔΤΗ 13 ΙΟΤΛΙΟΤ BEACH BAR BOLIVAR" Σελ Παξαζθεπή 13 Ινπιίνπ 2012, ζε άθξσο ενξηαζηηθό θαινθαηξηλό θιίκα, 8 κνπζηθά ζρήκαηα ζα ηξαγνπδήζνπλ γηα ηελ ειπίδα πσο όινη καδί κπνξνύκε λα αιιάμνπκε ηα πξάγκαηα πξνο ην θαιύηεξν αθόκα θαη ζε δύζθνιεο κέξεο όπσο απηέο πνπ δηαλύνπκε. Έλα δπλαηό ξνθ πάξηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε έλαλ παλέκνξθν ρώξν, ην beach bar Bolivar ζηνλ Άιηκν. Σα ρξήκαηα πνπ ζα ζπγθεληξωζνύλ είλαη αξωγή πξνο ηελ «ΚΛΙΜΑΚΑ» γηα ην Πξόγξακκα ηήξημεο Αζηέγωλ.

6 6 [11] ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΙ ΑΣΔΓΟΙ Δ ΟΛΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Μία πόιε θνηκάηαη ζηνπο δξόκνπο - Μαξηπξίεο πνπ ζνθάξνπλ! Πξωηνθαλείο δηαζηάζεηο έρεη πάξεη ην θαηλόκελν ηωλ αζηέγωλ ζηελ Αζήλα θαη ηα άιια αζηηθά θέληξα. ε ππνινγίδνληαη νη άλζξωπνη πνπ θνηκνύληαη ζηνλ δξόκν, ζε εγθαηαιεηκκέλα ζπίηηα ή ζε άδεηεο απνζήθεο. Μαξηπξίεο αζηέγωλ Ο 46ρξνλνο Γηάλλεο θνηκάηαη ζε έλα Ανπληη, πνπ κέλεη παξθαξηζκέλν ζηελ Κσλζηαληηλνππόιεσο. "Έρσ θνβεζεί πνιιέο θνξέο. Έξρνληαη δηάθνξνη, θισηζάλε ηηο πόξηεο". Μέρξη πέξζη λνίθηαδε ηξηάξη ζηνλ Κνισλό. Γνύιεπε σο ειεθηξνιόγνο ζε ζπλεξγεία πνπ έπαηξλαλ κεγάια έξγα θαη αξγόηεξα σο νδεγόο. Από ην 2008 είλαη ζηελ αλεξγία. "Ο παπάο ηεο ελνξίαο καο είρε γξάςεη πνιύηεθλνπο θαη παίξλακε πέληε κεξίδεο θαγεηό από ην ζπζζίηην. Σξώγακε ηηο ηξεηο ην κεζεκέξη θαη ηηο δπν ην βξάδπ". Ζ γπλαίθα ηνπ, ιέεη, ηνλ εγθαηέιεηςε καδί κε ηνλ γην ηνπ ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2008, "επεηδή δελ έθεξλα ρξήκαηα ζην ζπίηη". Πήγε ζε εθθιεζία ζηα επόιηα θαη δήηεζε βνήζεηα. Νηξέπνληαλ ζηε δηθή ηνπ γεηηνληά. Οη πηζηνί έθαλαλ έξαλν θαη πιήξσζε ηα λνίθηα πνπ ρξσζηνύζε. ηξίκσμε ηα πξάγκαηα θαη ηε κνηνζηθιέηα ηνπ αλάκεζα ζε ηέζζεξα θόληξα πιαθέ, ζηελ ππισηή ελόο θίινπ ηνπ θαη βγήθε ζηνλ δξόκν. ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Από ην Λνλδίλν ζηνπο δξόκνπο ηεο Αζήλαο Ο 45ρξνλνο Παλαγηώηεο έρεη ζπνπδάζεη Γηεζλείο ρέζεηο θαη Δπξσπατθέο πνπδέο ζην Παλεπηζηήκην Hertfordshire ζην Λνλδίλν. Γύξηζε ζηελ Διιάδα θαη αδπλαηώληαο λα βξεη ζέζε ζην αληηθείκελό ηνπ, δνύιεπε σο κάγεηξαο θαη αξγόηεξα σο πσιεηήο ζε εηαηξεία ειεθηξηθώλ εηδώλ. Σν 2006 πήξε έλα ζπίηη 70 η.κ. ζηα Αλσ Παηήζηα κε δάλεην. Σν 2008 έραζε ηε δνπιεηά ηνπ. "Δθηόο από 4σξα ζε ηειεθσληθά θέληξα, δελ έβξηζθα ηίπνηε άιιν". Οη δόζεηο ηνπ δαλείνπ άξρηζαλ λα θαζπζηεξνύλ. Κάπνηα ζηηγκή ζηακάηεζε θαη ην επίδνκα αλεξγίαο. ηηο αξρέο ηνπ 2010, έπεηηα από πνιιέο απιήξσηεο δόζεηο, ε ηξάπεδα ηνπ πήξε ην ζπίηη. "Σν πξώην δηάζηεκα θνηκόκνπλ ζε θίινπο θαη κεηά ζε έλα εγθαηαιειεηκκέλν ζηα Αλσ Παηήζηα". Οη γνλείο ηνπ έρνπλ πεζάλεη. Σα δύν αδέιθηα ηνπ έρνπλ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη ηα δηθά ηνπο νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Πώο ήηαλ ε πξώηε λύρηα ηνπ ζηνλ δξόκν; "Γεκάηε θόβν. Γελ πξόθεηηαη πνηέ λα ηελ μεράζσ". ήκεξα θνηκάηαη ζε μελώλα αζηέγσλ. "Σν λα θνηκάζαη ζηνλ δξόκν είλαη ζαλ δσληαλόο ζάλαηνο. Γίλεζαη άγξην ζεξίν". Πεγή: ethnos.gr

7 7 [12] Έλα ζηα έμη παηδηά ζε ζπλζήθεο ζηέξεζεο ζηελ Διιάδα Τπνβιήζεθε από Aristotelis ηελ Σξί, 29/05/ :44. Καζώο εληείλνληαη νη ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηα κέηξα ιηηόηεηαο θαη ηηο πεξηθνπέο ησλ θνηλσληθώλ δαπαλώλ, κηα λέα έθζεζε απνθαιύπηεη ηελ έθηαζε ηεο παηδηθήο θηώρεηαο θαη ησλ παηδηώλ πνπ δνπλ κε ζηεξήζεηο ζηηο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο ηνπ θόζκνπ. Πεξίπνπ 13 εθαηνκκύξηα παηδηά ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ζπλ Ννξβεγία θαη Ηζιαλδία) ζηεξνύληαη βαζηθά αγαζά απαξαίηεηα γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο. Σαπηόρξνλα, 30 εθαηνκκύξηα παηδηά ζε έλα ζύλνιν 35 ρσξώλ κε αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο - δνπλ ζε ζπλζήθεο θηώρεηαο. Ζ έθζεζε, πνπ ζπληάρζεθε από ην Κέληξν Δξεπλώλ Innocenti ηεο UNICEF, εμεηάδεη ηελ παηδηθή θηώρεηα θαη ηηο ζηεξήζεηο ησλ παηδηώλ ζε όιν ηνλ βηνκεραληθό θόζκν, ζπγθξίλνληαο θαη θαηαηάζζνληαο ηηο επηδόζεηο ησλ ρσξώλ. Απηή ε ζύγθξηζε ζε δηεζλέο επίπεδν, αλαθέξεη ε έθζεζε, απνδεηθλύεη όηη ε παηδηθή θηώρεηα ζηηο ρώξεο απηέο δελ είλαη αλαπόθεπθηε, αιιά εμαξηάηαη από ηηο πνιηηηθέο - θαη όηη νξηζκέλεο ρώξεο ηα πάλε πνιύ θαιύηεξα από άιιεο ζηελ πξνζηαζία ησλ πεξηζζόηεξν επάισησλ παηδηώλ ηνπο. «Σα ζηνηρεία ππνζηεξίδνπλ ην όηη πάξα πνιιά παηδηά εμαθνινπζνύλ λα δνπλ ρσξίο βαζηθά πξάγκαηα ζε ρώξεο πνπ έρνπλ ηα κέζα λα ηα παξέρνπλ», δήισζε ν Gordon Alexander, Γηεπζπληήο ηνπ Γξαθείνπ Δξεπλώλ ηεο UNICEF. «Ζ έθζεζε δείρλεη επίζεο όηη νξηζκέλεο ρώξεο είραλ θαιέο επηδόζεηο - όηαλ θνηηάκε θπξίσο ηα δεδνκέλα πξν ηεο θξίζεο - ιόγσ ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο πνπ ήηαλ ζεζκνζεηεκέλα. Ο θίλδπλνο είλαη όηη ζηελ ηξέρνπζα θξίζε δελ ζα δνύκε ηηο ζπλέπεηεο θαθώλ απνθάζεσλ παξά πνιύ αξγόηεξα.» Ζ έθζεζε εμεηάδεη ηελ παηδηθή θηώρεηα θαη ηηο ζηεξήζεηο ησλ παηδηώλ κε δύν εληειώο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. Δμεηάδνληαο ηνπο δύν απηνύο δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο ηεο παηδηθήο θηώρεηαο, ε έθζεζε ζπγθεληξώλεη ηα πιένλ επίθαηξα δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηελ παηδηθή θηώρεηα θαη ηηο ζηεξήζεηο ησλ παηδηώλ ζε όιεο ηηο πξνεγκέλεο βηνκεραληθά νηθνλνκίεο ηνπ θόζκνπ. Ο πξώηνο ηξόπνο είλαη ν Γείθηεο Παηδηθήο Απνζηέξεζεο, πνπ ιακβάλεηαη από δεδνκέλα ησλ ηαηηζηηθώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην Δηζόδεκα θαη ηηο πλζήθεο Γηαβίσζεο από 29 Δπξσπατθέο ρώξεο πνπ πεξηιακβάλνπλ γηα πξώηε θνξά έλα ηνκέα γηα παηδηά. Ζ έθζεζε νξίδεη έλα παηδί σο "απνζηεξεκέλν" όηαλ ηνπ ιείπνπλ δύν ή πεξηζζόηεξα αγαζά από έλα θαηάινγν 14 βαζηθώλ πξαγκάησλ, όπσο ηξία γεύκαηα ηελ εκέξα, έλα ήζπρν κέξνο γηα ηε ζρνιηθή ηνπ εξγαζία, εθπαηδεπηηθά βηβιία ζην ζπίηη ή κηα ζύλδεζε ζην Internet. Σα πςειόηεξα πνζνζηά απνζηέξεζεο παξνπζηάδνληαη ζε ρώξεο όπσο Ρνπκαλία, Βνπιγαξία θαη Πνξηνγαιία (κε πνζνζηά πάλσ από 70%, 50% θαη 27% αληίζηνηρα) αλ θαη κεξηθέο πινπζηόηεξεο ρώξεο, όπσο ε Γαιιία θαη ε Ηηαιία, έρνπλ πνζνζηά απνζηέξεζεο άλσ ηνπ 10%. Οη θαλδηλαβηθέο ρώξεο εκθαλίδνπλ ηε ρακειόηεξε παηδηθή απνζηέξεζε, όιεο κε πνζνζηά θάησ ηνπ 3%.

8 8 Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο ηξεηο θαιύηεξεο ζέζεηο ηεο θαηάηαμεο ησλ ρσξώλ ζύκθσλα κε απηό ηνλ ηξόπν κέηξεζεο βξίζθνληαη, ε Ηζιαλδία (0,9%), νπεδία (1,3%) θαη Ννξβεγία (1,9%) ελώ ζηηο ρακειόηεξεο, ε Ρνπκαλία (72,6%), Βνπιγαξία (56,6%) θαη Οπγγαξία (31,9%). Ζ Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ 21ε ζέζε κε 17,2% ακέζσο κεηά ηελ Ηηαιία (13,3%) θαη πξηλ ηε ινβαθία (19,2%). Ο δεύηεξνο ηξόπνο δηεξεύλεζεο ηεο έθζεζεο αζρνιείηαη κε ηε ζρεηηθή θηώρεηα, εμεηάδνληαο ην πνζνζηό ησλ παηδηώλ πνπ δνπλ θάησ από ην εζληθό ηνπο «όξην θηώρεηαο» - πνπ νξίδεηαη σο ην 50% ηνπ κέζνπ δηαζέζηκνπ νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ε έθζεζε ηεο UNICEF πξνζπαζεί λα εθηηκήζεη πνην είλαη ην πνζνζηό ησλ παηδηώλ πνπ πζηεξνύλ ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε απηό πνπ είλαη θπζηνινγηθό γηα ηηο θνηλσλίεο ηνπο. Οη ζθαλδηλαβηθέο ρώξεο θαη ε Οιιαλδία παξνπζηάδνπλ ηα ρακειόηεξα πνζνζηά ζρεηηθήο παηδηθήο θηώρεηαο, πεξίπνπ 7%. Ζ Απζηξαιία, ν Καλαδάο, ε Νέα Εειαλδία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην έρνπλ πνζνζηά κεηαμύ 10% θαη 15%, ελώ πάλσ από ην 20% ησλ παηδηώλ ζηε Ρνπκαλία θαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο δνπλ ζε ζρεηηθή θηώρεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο ηξεηο θαιύηεξεο ζέζεηο ηεο θαηάηαμεο ησλ ρσξώλ ζύκθσλα κε απηό ηνλ ηξόπν κέηξεζεο βξίζθνληαη, ε Ηζιαλδία (4,7%), Φηλιαλδία (5,3%) θαη Κύπξνο (6,1%) ελώ ηηο ρακειόηεξεο θαηαιακβάλνπλ, ε Ρνπκαλία (25,5%), ΖΠΑ (23,1%) θαη Λεηνλία (18,8%). Ζ Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ 30ε ζέζε κε 16,0% θαη πάιη ακέζσο κεηά ηελ Ηηαιία (15,9%) θαη πξηλ ηελ Ηζπαλία (17,1%). Μεηαμύ ησλ ζεκαληηθώλ επξεκάησλ ηεο έθζεζεο πνπ αθνξνύλ ηελ Διιάδα ζπκπεξηιακβάλνληαη: * Δμεηάδνληαο ηελ παηδηθή θηώρεηα κε βάζε δηαθνξεηηθό «όξην θηώρεηαο», ζην 50%, 40% θαη 60%, ε Διιάδα ηνπνζεηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε κεηαμύ ησλ ρσξώλ κε ηηο ρακειόηεξεο επηδόζεηο ηνπ πίλαθα κε πνζνζηά 16% (βαζηθή θαηάηαμε) - 8,1% θαη 23,5% αληίζηνηρα. * Δμεηάδνληαο ηα πνζνζηά παηδηθήο απνζηέξεζεο ησλ ρσξώλ γηα 2, 3, 4 ή 5 θαη πεξηζζόηεξα αγαζά, ηα πνζνζηά γηα ηε ρώξα καο είλαη 17,2% (βαζηθή θαηάηαμε) - 11,7% - 8,4% θαη 6,1% αληίζηνηρα. * Δμεηάδνληαο ηα πνζνζηά παηδηθήο απνζηέξεζεο ζε επηιεγκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο, ζηηο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο (από 17,2%) απμάλνπλ ζε 24,3%, ζηηο νηθνγέλεηεο κε ρακειό κνξθσηηθό επίπεδν γνλέσλ ζε 50,8% θαη ζε νηθνγέλεηεο κεηαλαζηώλ ζε 42,2%. * Δλώ ζε όιεο ηηο ρώξεο ηα πνζνζηά παηδηθήο θηώρεηαο κεηώλνληαη κεηά ηνλ ππνινγηζκό ησλ επηπηώζεσλ θόξσλ θαη παξνρώλ ζην δηαζέζηκν εηζόδεκα, ζηελ Διιάδα απμάλνληαη από 13% ζην 16%. Γηα παξάδεηγκα ζηελ Ηξιαλδία κεηώλνληαη από άλσ ηνπ 40% ζην 8,4%, ζηηο πεξηζζόηεξεο άιιεο ρώξεο κεηώλνληαη ζρεδόλ ζην κηζό ή θαη πεξηζζόηεξν θαη ζηηο ππόινηπεο κεηώλνληαη αηζζεηά, εθηόο Διβεηίαο, Ηζπαλίαο, ΖΠΑ, Ηαπσλίαο θαη Ηηαιίαο όπνπ κεηώλνληαη ιίγν. * ηελ Διιάδα νη δεκόζηεο δαπάλεο γηα ηηο νηθνγέλεηεο (επηδόκαηαθνξναπαιιαγέο-ππεξεζίεο) σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ είλαη ζηελ πξνηειεπηαία ζέζε ηεο θαηάηαμεο - πεξίπνπ 1,1% - κεηά ηε Μάιηα (1%). πγθξηηηθά, ε Γαιιία είλαη ε πξώηε ζε αληίζηνηρεο δαπάλεο κε 3,7%.

9 9 Ηδηαίηεξα εληππσζηαθέο είλαη ζηελ έθζεζε νη ζπγθξίζεηο κεηαμύ ησλ ρσξώλ κε παξόκνηεο νηθνλνκίεο, γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεη όηη ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθό αληίθηππν ζηηο δσέο ησλ παηδηώλ. Γηα παξάδεηγκα, ε Γαλία θαη ε νπεδία παξνπζηάδνπλ πνιύ ρακειόηεξα πνζνζηά παηδηθήο απνζηέξεζεο από ην Βέιγην ή ηε Γεξκαλία, παξά ην όηη θαη νη ηέζζεξηο ρώξεο έρνπλ πεξίπνπ ηα ίδηα επίπεδα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη θαηά θεθαιήλ εηζόδεκα. «Ζ έθζεζε θαζηζηά ζαθέο όηη νξηζκέλεο θπβεξλήζεηο ηα θαηαθέξλνπλ πνιύ θαιύηεξα ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο παηδηθήο απνζηέξεζεο από άιιεο», δήισζε ν θ. Alexander. «Απηέο κε ηηο θαιύηεξεο επηδόζεηο, δείρλνπλ όηη είλαη δπλαηή ε αληηκεηώπηζε ηεο θηώρεηαο ζηηο παξνύζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Από ηελ άιιε πιεπξά, ε απνηπρία λα πξνζηαηεπζνύλ ηα παηδηά από ηε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θξίζε, είλαη από ηα ιάζε πνπ κηα θνηλσλία κπνξεί λα πιεξώζεη πνιύ αθξηβά.» [13] Η επηξξνή ηεο θξίζεο ζηνπο λένπο Μεηαλάζηεπζε είλαη ε πξώηε ιέμε πνπ θέξλεη ζηνπο λένπο ε θξίζε ζύκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο Focus Bari, κε ζέκα «Ζ νηθνλνκηθή θξίζε κέζα από ηα κάηηα ησλ 20ρξνλσλ». To 76% ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεύνπλ όηη ε κεηαλάζηεπζε απνηειεί ηδαληθή ιύζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπλεπεηώλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ελώ 7 ζηνπο 10 δειώλνπλ όηη είλαη θαιύηεξα λα θεύγνπλ νη λένη από ηελ Διιάδα, αλ κπνξνύλ, θαη δελ πηζηεύνπλ όηη κέλνληαο κπνξνύλ λα δηακνξθώζνπλ κηα θαιύηεξε θνηλσλία. Αλάκεζα, όκσο, ζηε ζεσξία θαη ηελ πξάμε ππάξρεη απόζηαζε: ην 53% δειώλεη όηη ην εμσηεξηθό ππάξρεη σο ιύζε ζην πίζσ κέξνο ηνπ κπαινύ, ρσξίο λα έρνπλ πξνβεί ζε ελέξγεηεο πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. Ωζηόζν έλα 17% είλαη απνθαζηζκέλν λα θύγεη ζην εμσηεξηθό θαη έρεη ήδε θάλεη ελέξγεηεο, γηαηί δελ κπνξεί λα απνθαηαζηαζεί επαγγεικαηηθά ζηελ Διιάδα. Σν 16% ησλ λέσλ ζέινπλ λα πξνζαξκνζηνύλ ζηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο ηεο ρώξαο, ελώ 14% δειώλεη όηη κέλεη ζπλεηδεηά ζηελ Διιάδα, αλήθνληαο ζε απηνύο πνπ πηζηεύνπλ όηη απηή ε γεληά κπνξεί λα βειηηώζεη ηελ θαηάζηαζε. Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζην πιαίζην εξγαζίαο εμακήλνπ ζην κάζεκα «Έξεπλαο Αγνξάο» ηεο Ξ. Κνύξηνγινπ ζηo Πάληεην Παλεπηζηήκην, κεηαμύ 10-17/01/2012 ζηελ Αηηηθή, κε δείγκα 444 αηόκσλ κεηαμύ εηώλ. Πεγή: newpost.gr

10 10 [14] Ζ θξίζε, νη λένη θαη ην δίιεκκα ΓΗΜΟΙΔΤΗ: 06/05/ :45 Ζ αίζζεζε όηη νη λένη ζα δήζνπλ ρεηξόηεξα, ζα εξγαζηνύλ πεξηζζόηεξα ρξόληα θαη κε ιηγόηεξα θνηλσληθά δηθαηώκαηα από ηνπο γνλείο ηνπο είλαη πηα εδξαησκέλε όρη κόλν ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζε άιιεο δπηηθνεπξσπατθέο θνηλσλίεο, ζηηο νπνίεο ην δεκνγξαθηθό ηζνδύγην δελ επλνεί ηνπο λένπο, όπσο ζε ρώξεο ζαλ ηηο αξαβηθέο, ην Ηξάλ ή ηελ Σνπξθία. Απνηειεί επίζεο θνηλή δηαπίζησζε όηη νη πην βξαρππξόζεζκα θαη καθξνπξόζεζκα ρακέλνη από ηε ζεκεξηλή θξίζε ζηελ Διιάδα ζα είλαη νη λένη. Πνιινί από απηνύο αλαδεηνύλ ή νλεηξεύνληαη θάπνηα δηέμνδν απαζρόιεζεο ζην εμσηεξηθό, ελώ ήδε θαηαγξάθεηαη ην δηαδύγηό ηνπο από ην θαηεζηεκέλν πνιηηηθό ζύζηεκα θαη ηα θόκκαηα εμνπζίαο. Ζ αγαλάθηεζε ησλ λέσλ, ην θιεξη κε ηα άθξα θαη ε αληηθνκκαηηθή ηνπο θνπιηνύξα παξνπζηάδνπλ θάπνηεο αλαινγίεο κε ηε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ησλ λέσλ κνπζνπικάλσλ ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο, νη νπνίνη, παξά ην γεγνλόο όηη γελλήζεθαλ, αλαηξάθεθαλ θαη ζπνύδαζαλ ζηε Γύζε, ζηξέθνληαη βίαηα ελαληίνλ ηεο, γηαηί αηζζάλνληαη εθηόο ζπζηήκαηνο θαη αληηκεησπίδνπλ εξγαζηαθά θαη πνιηηηζκηθά αδηέμνδα. Αλ νη λένη κνπζνπικάλνη ηεο Γύζεο θαίλεηαη λα αληηδξνύλ ζε έλα ππόξξεηα ξαηζηζηηθό θαη πνιηηηζκηθό θαηεζηεκέλν, απόηνθν ηεο απνηθηνθξαηίαο, νη λένη ζηελ Διιάδα αληηδξνύλ ζε έλα γελεαινγηθό θαηεζηεκέλν γξαθεηνθξαηηθνύ θαη πνιηηηθνύ λεπνηηζκνύ, πνπ δελ επέηξεπε ηελ αλάδεημε ηθαλώλ θαη ηαιαληνύρσλ λέσλ ζε ζέζεηο επζύλεο θαη νδήγεζε ηε ρώξα ζηελ ηξέρνπζα θξίζε. Αλ ρώξεο, όπσο ε Βξεηαλία, έρνληαο ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ πνιηηηζκηθή απνμέλσζε θαη ηνλ ηδενινγηθό εθηξνρηαζκό ησλ κνπζνπικαληθώλ λενιαηώλ ηνπο, πξνζπαζνύλ λα βξνπλ ηξόπνπο λα ηνπο ελζσκαηώζνπλ πνιηηηζκηθά θαη ζεζκηθά ή λα ηνπο απνηξέςνπλ από ηε βία, ζηελ Διιάδα δελ θαίλεηαη λα έρεη γίλεη αληηιεπηό όηη ε θξίζε ζα δώζεη εθξεθηηθέο δηαζηάζεηο ζην ράζκα ησλ γελεώλ. Ωο ηώξα ε νηθνγέλεηα θαη νη ζπληάμεηο ησλ παππνύδσλ απνηεινύζαλ ην εληζρπηηθό αληίδσξν ησλ γεξαηνηέξσλ πξνο ηνπο λεόηεξνπο, ππνθαζηζηνύζαλ ην Κξάηνο Πξόλνηαο, ρξεκαηνδνηνύζαλ ζπνπδέο ή ελίζρπαλ ην λεαληθό βαιάληην σο ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. Με ηελ πεξηθνπή κηζζώλ θαη ζπληάμεσλ ην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα ή νη ζπληάμεηο δελ ζα κπνξνύλ πηα λα παίμνπλ απηόλ ηνλ ξόιν. Ζ αιιειεγγύε ησλ γελεώλ βαζκηαία εθιείπεη, ην νηθνγελεηαθό ζηήξηγκα εμαλεκίδεηαη θαη επνκέλσο ε αληηζπζηεκηθή ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ηεο λενιαίαο δελ ζα βξίζθεη πηα αληηζηαζκίζκαηα. Οη λένη δελ κπνξνύλ λα πθίζηαληαη δπζαλάινγα ην άρζνο ηεο αλεξγίαο θαη λα κελ αληηδξνύλ ή λα κελ έρνπλ νπζηαζηηθό θαη ππεύζπλν ιόγν γηα ηελ πνξεία ηεο ρώξαο. Θα πξέπεη, επνκέλσο, λα ππάξμεη εηδηθή κέξηκλα γηα ηνπο λένπο ζηελ Διιάδα, ώζηε λα κελ εδξαησζεί ην αίζζεκα απόγλσζεο θαη ην ζύλδξνκν ησλ ρακέλσλ γελεώλ. Καη ηνύην ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, ην νπνίν ζε αληίζεζε κε άιιεο ρώξεο ζηελ Διιάδα δπζηπρώο θαιιηεξγεί απηή ηελ αληηζπζηεκηθή δηάζεζε. Οηαλ νη λένη θνπξάδνληαη ππεξβνιηθά γηα λα εηζαρζνύλ ζηα παλεπηζηήκηα θαη κεηά εμέξρνληαη άλεξγνη, ππναπαζρνινύκελνη ή απξνεηνίκαζηνη γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο, απηό είλαη θπζηθό λα δεκηνπξγήζεη αηζζήκαηα απνηπρίαο. Ούηε πξέπεη λα θαιιηεξγείηαη ε ςεπδαίζζεζε όηη νη λένη κπνξνύλ λα βξνπλ εύθνια εξγαζία ζην εμσηεξηθό, θαζώο νη δηαζέζηκεο ζέζεηο εξγαζίαο είλαη ζπλήζσο είηε ρεηξσλαθηηθέο

11 11 είηε ηδηαίηεξα εμεηδηθεπκέλεο. Πξνεηνηκάδεη όκσο ην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ηνπο λένπο γηα λα δηεθδηθήζνπλ απνηειεζκαηηθά εξγαζία εθηόο Διιάδνο; Δλώ ην ζέκα ηεο «απαζρνιεζηκόηεηαο» (employability) είλαη ςειά ζηηο πξνηεξαηόηεηεο ησλ αγγιηθώλ παλεπηζηεκίσλ, δελ μέξσ αλ ζπκβαίλεη ην ίδην θαη ζηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα, ηδηαίηεξα ζηηο αλζξσπηζηηθέο ζρνιέο. Απηό δελ ζεκαίλεη απαξαηηήησο ππνηαγή ζηελ αγνξά εξγαζίαο, αιιά πξαθηηθή θαη νπζηαζηηθή πξνεηνηκαζία ησλ θνηηεηώλ. Από λένπο πνπ ζηέιλνπλ βηνγξαθηθά γηα ζπνπδέο ή αλαδεηνύλ εξγαζία ζην εμσηεξηθό δηαπηζηώλσ όηη πνιινί από απηνύο δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπληάμνπλ έλα θαηάιιειν βηνγξαθηθό. Σα αγγιηθά παλεπηζηήκηα εθπαηδεύνπλ ζπζηεκαηηθά ηνπο θνηηεηέο ζην πώο λα ζπληάζζνπλ βηνγξαθηθά, αηηήζεηο γηα εξγαζία ή έξεπλα θαη λα πξνεηνηκάδνληαη γηα κηα ζπλέληεπμε, ακθηβάιισ όκσο αλ ζηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα ζπκβαίλεη ην ίδην. Αθόκε θαη ε εμέηαζε καζεκάησλ ζε μέλα παλεπηζηήκηα κε ηελ πξνεηνηκαζία ηζηνζειίδσλ ή παξνπζηάζεσλ κε δηαθάλεηεο (Powerpoint) απνβιέπεη ζηελ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηώλ κε κεζόδνπο απηνπαξνπζίαζεο, επηθνηλσληαθόηεηαο θαη αλάδεημεο ησλ πξνζόλησλ ηνπο. Ζ θξίζε ζα νδεγήζεη θαη' αλάγθεn ζηελ απνζύλδεζε ησλ πξνπηπρηαθώλ ζπνπδώλ από ηε κνλόδξνκε επαγγεικαηηθή απαζρόιεζε θαη σο εθ ηνύηνπ νη έιιελεο θνηηεηέο ζα πξέπεη κε ην ηέινο ησλ ζπνπδώλ ηνπο λα έρνπλ έλα εύξνο δεμηνηήησλ θαη ηε δπλαηόηεηα επηινγώλ απαζρόιεζεο. Γηα έιιελεο απνθνίηνπο αλζξσπηζηηθώλ ζπνπδώλ πνπ ςάρλνπλ εξγαζία ζην εμσηεξηθό δελ αξθνύλ κόλν νη ηππηθέο γλώζεηο, αιιά ε ζπλζεηηθή θαη επηρεηξεκαηνινγηθή ηθαλόηεηα, ηελ νπνία δπζηπρώο δελ απνθηνύλ από ηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ηνπο ζηελ Διιάδα. Ζ θξίζε ζα πιήμεη άζρεκα ηνπο λένπο θαη αλ ζέινπκε λα ηνπο δώζνπκε πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο γηα εξγαζία ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζνύλ ξηδηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ, κέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη ηξόπνη εμέηαζεο. Αλ ε Διιάδα δελ ηνπο εκπηζηεπζεί, δελ ηνπο δώζεη επθαηξίεο θαη δελ εγθαηαιείςεη ηελ αξηεξηνζθιεξσηηθή λννηξνπία ηεο επεηεξίδαο, δύζθνια ζα νξζνπνδήζεη. Μπνξεί θάπνηεο κε επξσπατθέο ρώξεο λα είλαη δεκνγξαθηθά λεαληθέο, ρώξεο όκσο ζαλ ηελ Διιάδα δελ έρνπλ άιιε επηινγή από ην λα γίλνπλ ηδενινγηθά λεαληθέο. Ζ θξίζε ελ ηέιεη ζέηεη ην ακείιηθην δίιεκκα: είηε ζα δνζεί ε επθαηξία ζηνπο λένπο λα εγεζνύλ θαη λα αιιάμνπλ ηε ρώξα είηε απηνί ζα νδεγεζνύλ ζηα άθξα θαη ζηελ εθξεθηηθή απόγλσζε. O θ. Δεκήτρες Tδηόβας είλαη θαζεγετής στο Παλεπηστήκηο τοσ Birmingham τες Aγγιίας.

12 12 [15] Να κείλω ή λα θύγω; 5 λένη απαληνύλ ζην δίιεκκα ηνπ Γηώξγνπ Κόθνπβα «Αγαπεηνί αλαγλώζηεο, είκαζηε ν Π. θαη ε Α., θαη ηελ θάλνπκε γηα έμσ παίδεο! Σν ζθεθηόκαζηαλ θαηξό αιιά ε ραξηζηηθή βνιή ήξζε όηαλ αθνύζακε ηε Ρίηζα Μπηδόγιε λα ιέεη όηη ε αλεξγία έθηαζε ζην 23,1%. Κνπξαζηήθακε λα είκαζηε άλεξγνη, λα θπλεγάκε ηα δεδνπιεπκέλα καο, λα επηβαξύλνπκε ηνπο γνλείο Γη απηό ην πνπιάκε ην ζπίηη πνπ ιέεη θαη ην άζκα». Με απηά ηα ιόγηα, ν Πεξηθιήο θαη ε Αλαζηαζία πνπ δνπλ (πξνο ην παξόλ) ζηελ Αζήλα, θαισζνξίδνπλ ηνπο επηζθέπηεο ηνπ blog κε ηνλ ραξαθηεξηζηηθό ηίηιν «HelpUsLeave», ζην νπνίν έρνπλ αλαξηήζεη θσηνγξαθίεο όισλ ηνπο ησλ επίπισλ θαη αληηθεηκέλσλ κε πσιεηήξηα, ώζηε νη ελδηαθεξόκελνη λα θάλνπλ ηελ θπγή ηνπο αθόκε πην εύθνιε. Πξννξηζκόο ην Δδηκβνύξγν, θαη εκεξνκελία αλαρώξεζεο, ε 11ε Οθησβξίνπ. Ζ Γήκεηξα έρεη θιείζεη επίζεο εηζηηήξην ρσξίο επηζηξνθή γηα ην Παξίζη, όπνπ ηελ πεξηκέλεη έλα δηδαθηνξηθό θαη πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο γηα κηα θαιή δνπιεηά. Αληίζεηα, ε Δύα, αγλόεζε ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ηα γξάκκαηα απνδνρήο πνπ ηεο έζηεηιαλ ηα ακεξηθαληθά παλεπηζηήκηα ζηα νπνία είρε θάλεη αίηεζε, θαη επέιεμε λα κείλεη θαη λα «παιέςεη» ζηελ Διιάδα. Σν δίιεκκα κεγάιν, θαη αλακθίβνια επίθαηξν. Σαιαλίδεη κεγάιν κέξνο ησλ ζεκεξηλώλ εηθνζάξεδσλ, πνπ όινη δέρνληαη θαζεκεξηλά ην «κήλπκα ηεο Ρίηζαο Μπηδόγιε». Να κείλω ή λα θύγω; ηελ πξνζπάζεηά καο λα θαηαλνήζνπκε ηηο ζθέςεηο ηεο λέαο γεληάο πνπ πξνζπαζεί λα ηζνξξνπήζεη ζην ηελησκέλν ζθελή ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο Διιάδαο ηεο γθξίληαο, ξσηήζακε δύν λένπο πνπ θεύγνπλ θαη άιινπο ηξεηο πνπ κέλνπλ, λα καο πνπλ ην γηαηί. Γηαηί θεύγω; Ο Πεξηθιήο, 28 εηώλ, έλαο εθ ηνπ δηδύκνπ ηνπ Helpusleave.com, καο θαηαζέηεη ηε δηθή ηνπ άπνςε πεξί ησλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ ζηελ ρώξα ηελ νπνία ζα αθήζνπλ πίζσ: "Οη αθνξηζκνί είλαη επηθίλδπλνη. ινη νη πνιηηηθνί είλαη θιέθηεο, όινη νη ηαμηηδήδεο αγελείο, όινη νη δεκόζηνη ππάιιεινη ραξακνθάεδεο. Κη αλ θάπνηα ζηηγκή ηα θέξεη έηζη ε δσή θαη θάλεηο ηνλ ηαμηηδή; Ή αλ ζνπ δνζεί ε επθαηξία λα δνπιέςεηο ζην δεκόζην; Ή θάπνηνο θνιιεηόο ζνπ θαηεβεί ππνςήθηνο κε ην θόκκα πνπ έβξηδεο; Οπόηε θαιύηεξα είλαη λα κε θηύλεηο γηα λα κε ρξεηαζηεί λα γιείςεηο εθεί πνπ έθηπλεο. Έηζη, ε ρώξα καο είλαη κηα παλέκνξθε ρώξα θαη ζα ζπλερίζνπκε λα απνδεηάκε ην θαιύηεξν απ' απηήλ. Σνλ ήιην, ηελ ζάιαζζα, ηνπο θίινπο, ηνπο ζπγγελείο. Αιιά σο εθεί. Σα ππόινηπα ζα πάκε λα ηα γπξέςνπκε εθεί πνπ ηα θηηάρλνπλ θαιύηεξα. Μηα θίιε είπε: Δίζηε ζηελ θαιύηεξε ειηθία γηα λα δήζεηε ηελ πεξηπέηεηα. Γπζηπρώο,

13 13 πεξηπέηεηα είλαη λα δεηάο ηα δεδνπιεπκέλα ζνπ δύν ρξόληα κεηά. Να δνπιεύεηο απιήξσηνο ή θαθνπιεξσκέλνο κέρξη αξγά ην βξάδπ ή θαη ηα ζαββαηνθύξηαθα κε ηνλ θόβν ηεο απόιπζεο. Πεξηπέηεηα είλαη λα ςάρλεηο γηα δνπιεηά θαη λα ράλεηο θάζε ίρλνο αμηνπξέπεηαο. Να κελ κπνξείο λα εθαξκόζεηο ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζνπ ηδέεο ρσξίο ιαδώκαηα. Μηα βόιηα ζην κεηξό ηνπ πληάγκαηνο παξαηεξώληαο ηνπο αλζξώπνπο πνπ θεύγνπλ από ηε δνπιεηά ηνπο θαηά ηηο 7-8 ην απόγεπκα ζα πείζεη θαη ηνπο ηειεπηαίνπο. Φεύγνληαο, ε Διιάδα δελ ζα αιιάμεη. Θα αιιάμεη όκσο ε δηθή καο δσή θαη κόλν έηζη ίζσο αιιάμεη θαη ε Διιάδα θάπνηε." Ζ Γήκεηξα, 25 εηώλ, απόθνηηνο ηεο Ννκηθήο Αζελώλ, απνθάζηζε λα θάλεη ηα ραξηηά ηεο γηα δηδαθηνξηθό ζην Παξίζη. Σν Παξίζη ηεο είπε «λαη», θη έηζη ηώξα, κε ην εηζηηήξην ζην ρέξη, ε Γήκεηξα καο εμεγεί αλ ε απόθαζή ηεο ήηαλ εύθνιε, ηη αθήλεη πίζσ ηεο θαη ηη βιέπεη κπξνζηά ηεο: «Πάληα ήζεια λα θύγσ θαη θαληαδόκνπλ ηε δσή κνπ ζην εμσηεξηθό. Η θξίζε θαη ν θόβνο ηεο αλεξγίαο ή ηνπ ρακεινύ κηζζνύ είλαη απιά ιόγνη γηα λα κείλσ εθεί κεηά ηηο ζπνπδέο. Ή λα κείλσ εθεί πεξηζζόηεξν. Φπζηθά θαη αγαπώ ηελ Διιάδα, απιώο έρσ θπζηθή ξνπή ζηελ αλαδήηεζε λέσλ ηόπσλ αλζξώπσλ θαη ζπλεζεηώλ. Γελ θεύγσ γηα λα ξίμσ καύξε πέηξα. Αληίζεηα, ειπίδσ λα γπξίζσ. Δλλνείηαη όηη εθηόο από ηηο ζπνπδέο κνπ, ζα πξνζπαζήζσ λα βξσ θαη δνπιεηά. Αλ είλαη κόληκε, αθόκε θαιύηεξα». Όζν γηα ηα «δηαδηθαζηηθά» ηεο ππόζεζεο, ε Γήκεηξα καο ιέεη: «Η απόθαζε λα θύγσ ήηαλ εύθνιε, γηαηί ζα έθαλε πξαγκαηηθόηεηα έλα όλεηξό κνπ. Σν δύζθνιν ήηαλ λα εκκείλσ ζε απηή θαη από απιή ηδέα λα ηελ θάλσ πξάμε, θάλνληαο έλα-έλα ηα βήκαηα (αηηήζεηο, ραξηνύξα, ζπίηη, νηθνλνκία) γηα έλαλ ρξόλν. Η δηαδηθαζία ησλ αηηήζεσλ είλαη αξθεηά ρξνλνβόξα, έρεη πνιιέο ιεπηνκέξεηεο θαη ζνπ θεύγνπλ πνιιά ρξήκαηα κε ηηο κεηαθξάζεηο. Δπηπρώο, ε ζπλελλόεζε κε ην παλεπηζηήκην έγηλε ρσξίο πξνβιήκαηα. Με ηελ δηακνλή ήκνπλ ηπρεξή, θαη κε πήξαλ ακέζσο ζηελ εζηία θαη μέγλνηαζα. Μέρξη ηόηε όκσο ζρεδίαδα λα πάσ δύν εβδνκάδεο λσξίηεξα γηα λα βξσ ζπίηη ζηελ πεξίπησζε πνπ δε γηλόκνπλ δεθηή. Σώξα, έλα κήλα πξηλ ηελ αλαρώξεζή κνπ, έρσ απόιπηε ζπλαίζζεζε ηεο δπζθνιίαο αιιά θαη ηεο νκνξθηάο ηνπ ηνικήκαηόο κνπ. ζν θαη λα ζνπ αλεβάδεη ηελ αδξελαιίλε ην λέν μεθίλεκα θαη νη πξννπηηθέο ηνπ, όηαλ ζβήλνπλ ηα θώηα ζηελ Βόξεηα Δπξώπε ε κνλαμηά ζνπ ρηππά ηελ πόξηα. Μηα ηέηνηα απόθαζε δελ ρξεηάδεηαη κόλν ξνκαληηζκό, κα θαη ξεαιηζηηθόηεηα. Απηό πνπ ζα κνπ ιείςεη είλαη αδηακθηζβήηεηα ε νηθνγέλεηά κνπ θαη ην σξαίν ειιεληθό θαγεηό! Η θαζεκεξηλόηεηά κνπ δελ λνκίδσ όηη ζα αιιάμεη πεξηζζόηεξν απ όζν αλ έκελα εδώ. Ίζσο ιίγν ιηγόηεξεο απεξγίεο θαη ιίγν πεξηζζόηεξε δνπιεηά. Καη ζπλεπώο, ιίγν πεξηζζόηεξνο κηζζόο». Γηαηί κέλω; Ίζσο λα ζθεθηείηε πσο ε απάληεζε είλαη απηνλόεηε, θαη πσο ην «θπζηνινγηθό» είλαη θάπνηνο λα επηιέγεη λα κελ εγθαηαιείςεη ηελ ρώξα ηνπ. Κη όκσο, αθόκε θαη απηνί πνπ καο απάληεζαλ θαηαθαηηθά ζην εξώηεκα «ζα κείλεηε ζηελ Διιάδα;», δελ ην

14 14 έθαλαλ εύθνια θαη αβίαζηα. Γηα παξάδεηγκα ε Δύα, 28 εηώλ, πνπ αζρνιείηαη κε δεκόζηεο ζρέζεηο, ήηαλ έηνηκε λα θάλεη βαιίηζεο γηα ηηο ΖΠΑ, θαζώο ηα Παλεπηζηήκηα ζηα νπνία έθαλε αίηεζε γηα δηδαθηνξηθό ηεο απάληεζαλ ζεηηθά, θαη ηίπνηα δελ ηελ θξαηνύζε. Πεξίπνπ. «Δίρα απνθαζίζεη λα θύγσ γηαηί ηειείσλε ε ζύκβαζε κε ηελ εηαηξεία ζηελ νπνία εξγαδόκνπλ θαη γλώξηδα όηη δελ ππήξρε πηζαλόηεηα αλαλέσζεο. Αξρηθά, μεθίλεζα λα ςάρλσ δνπιεηά ζην αληηθείκελό κνπ ζηελ Διιάδα, αιιά δελ ππήξρε ηίπνηα. Έηζη, άξρηζα λα επεμεξγάδνκαη ηελ ηδέα ηνπ εμσηεξηθνύ. Αθνύ έγηλα δεθηή από δύν παλεπηζηήκηα, κηα εβδνκάδα πξηλ ην deadline γηα ηελ επηινγή ηνπ παλεπηζηεκίνπ, θη ελώ είρα θάλεη ήδε αίηεζε ζηελ εζηία θαη αλαλέσζε δηαβαηεξίνπ, θάηη κέζα κνπ άιιαμε. Άξρηζα λα ζθέθηνκαη αλ όλησο ην ζέισ ή αλ απιά θάλσ θηλήζεηο παληθνύ πάλσ ζην θόβν κνπ γηα ην αύξην. πλεηδεηνπνίεζα ινηπόλ όηη αλ κε ξσηνύζεο δύν κήλεο πξηλ πνηα είλαη ηα όλεηξά κνπ γηα ην κέιινλ δελ ζα ζνπ έιεγα ζε θακία πεξίπησζε λα θύγσ, θη έηζη έκεηλα. Καη κνπ βγήθε ηειηθά ζε θαιό. Έιεμε ε ζύκβαζή κνπ, έθπγα από εθείλε ηελ εηαηξεία, αιιά ζπλερίδσ ην δηδαθηνξηθό κνπ θαη είκαη έλα βήκα πξηλ ηηο ππνγξαθέο κε λέα εηαηξεία ζηελ νπνία ζα εξγάδνκαη. Φπζηθά ν κηζζόο κνπ δελ ζπγθξίλεηαη ζε θακία πεξίπησζε κε απηόλ πνπ ζα είρα έμσ, νύηε ην σξάξην, αιιά ηνπιάρηζηνλ είκαη κε ηνπο θίινπο κνπ θαη όζν θνπξαζηηθή εκέξα θη αλ έρσ, μέξσ πσο ζα είλαη πάληα εθεί έλαο ώκνο γηα λα θιάςσ, θη όρη κηα ζπδήηεζε ζην Skype» Η Υξηζηίλα θαη ε Μαξία, δηθεγόξνη θαη νη δύν, ςεθίδνπλ επίζεο «δηθαζηήξην» απ ηνλ ηόπν ζνπ, θαη καο εμεγνύλ γηαηί. "Σειείσζα πξηλ δύν ρξόληα ηε Ννκηθή Αζελώλ θαη πξόζθαηα ηειείσζα κε ηελ άζθεζή κνπ. Απηή ηε ζηηγκή δελ εξγάδνκαη. Ωζηόζν, κέλσ Διιάδα γηαηί πηζηεύσ όηη θάπνηνο κπνξεί λα πεηύρεη, όπνηεο θη αλ είλαη νη δεδνκέλεο ζπλζήθεο θαη πεξηζηάζεηο πνπ επηθξαηνύλ, αξθεί λα έρεη ηε δηάζεζε θαη ηε δύλακε - ην "κεξάθη" πνπ ιέκε - λα πξαγκαηνπνηήζεη ηα όλεηξά ηνπ", ζεκεηώλεη ε Υξηζηίλα. "Αθόκε θαη κέζα από ηηο δπζθνιίεο καζαίλεηο, απνθηάο εκπεηξίεο θαη "ζθπξειαηείο" ραξαθηήξα. Καη είλαη θαιύηεξα λα αγσλίδεζαη ζηνλ ηόπν ζνπ, λα θαηαθηάο βήκα - βήκα ηελ θνξπθή θαη ζύληξνθνί ζνπ ζε όιε απηή ηε δηαδξνκή λα είλαη ε νηθνγέλεηα θαη νη θίινη ζνπ. Γηαηί αλ έρεηο απηνύο πνπ αγαπάο δίπια, όζν δύζθνια θη αλ είλαη, θάπνηα ζηηγκή ζα ηα θαηαθέξεηο, Καη ηη θαιύηεξν από ην λα έρεηο λα κνηξαζηείο - εθηόο από ηηο δπζθνιίεο - θαη ηηο όκνξθεο ζηηγκέο;", θαηαιήγεη. «Αλ κε ξσηνύζε θάπνηνο πξηλ κεξηθά ρξόληα αλ ζα έθεπγα πνηέ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ζην εμσηεξηθό, ζα γεινύζα. Ξαθληθά είλαη ην πην ινγηθό ζελάξην», ιέεη κε ηελ ζεηξά ηεο ε Μαξία. «θέθηεθα πνιιέο θνξέο ηα ηειεπηαία δύν ρξόληα ηη ζα είλαη θαιύηεξν γηα κέλα, γηαηί ε Διιάδα δελ πξνζθέξεηαη πιένλ νύηε γηα επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, αιιά νύηε γηα νηθνγελεηαθή. Ωζηόζν, ην επάγγεικά κνπ δελ είλαη θαη ηόζν εύθνιν λα ην εμαζθήζεηο ζην εμσηεξηθό, νπόηε ηειηθά ζα κείλσ Διιάδα. Γηαθνξεηηθά, ζα έθεπγα ρσξίο δεύηεξε ζθέςε», ζπκπιεξώλεη. Πνηα είλαη ε δηθή ζαο γλώκε ζην δίιεκκα «λα κείλω ή λα θύγω»; Πείηε καο ηελ γλώκε ζαο, ζρνιηάδνληαο ζην θάηω κέξνο ηνπ δεκνζηεύκαηνο.

15 15 1. ε ΦΤΓΖ δελ είλαη ιύζε... Αλ δελ ζνπ αξέζεη ε θαηάζηαζε, πξνζπαζείο λα ηελ αιιάμεηο...αλ όινη εκεηο θύγνπκε, ΠΩ ζα αιιάμνπλ απηά πνπ δελ καο αξέζνπλ?? 2. ην ε ΦΤΓΖ δελ είλαη ιύζε ην ιεο ΔΤ! αλαξσηήζεθεο όκσο όηη κπνξεί λα ππάξρνπλ άιινη ζπλάλζξσπνί ζνπ(πνπ ζε πιεξνθνξώ όηη ππάξρνπλε δε κπνξεί λα κε ηνπο βιέπεηο) πνπ κπνξεί λα ΜΖΝ ΔΥΟΤΝ άιιε ιύζε από ηε θπγή πξνθεηκέλνπ λα δήζνπλε απηνί θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο. Πίζηεςέ κε,όηαλ θηάλεηο ζηα όξηα ηεο απόγλσζεο ην ΠΡΩΣΟ πξάγκα πνπ ζε ελδηαθέξεη είλαη λα βξεηο νπνηνλδήπνηε ηξόπν λα εμαζθαιίζεηο ην κέιινλ ζνπ θαη απηό ησλ ζπλαλζξώπσλ ζνπ, αθόκα θαη αλ ρξεηάδεηαη λα εγθαηαιείςεηο ηε ρώξα ζνπ θαη ΤΣΔΡΑ ην θαηά πόζν κπνξείο λα αιιάμεηο κηα θαηάζηαζε ζε έλα θξάηνο πνπ επζύλεηαη ζην κεγαιύηεξν βαζκό γηα ηε θαηάζηαζή ζνπ. Μεξηθέο θνξέο πξνηεξαηόηεηα έρεη λα ΔΠΗΕΖΔΗ (αθόκα θαη αλ απηό ζπλεπάγεηαη κεηαλάζηεπζε) θαη όρη λα ''αιιάμεηο απηά πνπ δε ζνπ αξέζνπλε''. Μαθάξη λα ήηαλε ηα πξάκαηα όπσο ηα βιέπεηο εζύ αιιά δπζηπρώο γηα πνιινύο αλζξώπνπο ε πξαγκαηηθόηεηα είλαη δηαθνξεηηθή. [16] (Υηνύκνξ) Οηθνλνκηθή θξίζε ; Τπάξρνπλ ιύζεηο..γηα λένπο Βξηζθόκαζηε ζηελ δίλε ηνπ Γ.Ν.Σ θαη απηή ε ίσζε λα ηελ πσ(!) ρηππάεη θπξίσο ηνπο λένπο. Ζ γεληά ησλ 700 επξώ έγηλε ησλ 592, όρη ησλ 500, νύηε ησλ 590, δηόηη ε ιεπηνκέξεηα θάλεη ηε δηαθνξά. Θα πξέπεη νη λένη λα ζθίμνπλ θαη άιιν ην δσλάξη, ην νπνίν θαηαξρήλ δελ ζα είλαη αξκάλη αιιά ζα ππνβηβαζηεί ζε δάξα..( λα ν πξώηνο ηξόπνο αληηκεηώπηζεο ηεο θξίζεο).πλερίδσ ινηπόλ κε άιια θαζεκεξηλά tips νηθνλνκίαο: 1] Υξεζηκνπνηήζηε ιάκπεο νηθνλνκίαο ζην ζπίηη ή θαζόινπ ιάκπεο αλ ζπδείηε κε ην ηαίξη ζαο, ηα θεξηά αξθνύλ, είλαη πην ξνκαληηθά. 2]θαηαξγήζηε ηνλ θαθέ έμσ, δηαθνζκήζηε ην ρώξν ζαο ζαλ θαθεηέξηα ηεο αξεζθείαο ζαο θαη κε ηνπο θίινπο κνηξάζηε ξόινπο, πνηνο ζα είλαη κπνπθεηδήο ηε Γεπηέξα, πνηνο ζεξβηηόξνο ηελ Σξίηε θαη νύησ θαζεμήο.. 3] πεξηνξίζηε ηηο εμόδνπο ζηα κπνπδνύθηα ( θάπνηα θίιε ζαο ζα έρεη απσζεκέλν λα γίλεη ηξαγνπδίζηξηα, ζηελ Διιάδα δνύκε ).Αο θάλεη ινηπόλ θάπνηα ηελ ηξαγνπδηάξα θαη έλαο από ηε παξέα ηνλ επηρεηξεκαηία, γλσζηό απσζεκέλν θάζε λπρηόβηνπ.

16 16 4]πξνηηκήζηε ην θαγεηό ηεο κακάο είλαη ηδάκπα, πην πγηεηλό θαη δελ είλαη κεο ηε ιαδίια (ζπλ όηη ζα ράξεη θαη εθείλε!!!). 5] όρη θάζε κέξα κπάλην!! αο ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ μεραζκέλν κπηληέ (νηθνλνκία λεξνύ θαη ξεύκαηνο ηαπηόρξνλα). 6] πξνο Θενύ(!!! ) κεηαθηλεζείηε κε ηα πόδηα. έηζη γιηηώλεηε ηα ρξήκαηα ηνπ γπκλαζηεξίνπ, ηεο βελδίλεο θαη είζαζηε ήξεκνη αθνύ δελ ρξεηάδεηαη λα ςάρλεηε γηα πάξθηλγθ. 7] ηηο βξνρεξέο κέξεο ρξεζηκνπνηήζηε θνπζθσηά βαξθάθηα. Κάζε δήκνο έρεη θξνληίζεη λα είλαη βνπισκέλα ηα θξεάηηα γηα ηελ εύθνιε κεηαθίλεζε ησλ βαξθώλ θαη θνπζθσηώλ. 8]θόςηε ην θάπληζκα. Δθηόο ηνπ όηη είλαη παξάλνκν, ζα αδεηάζεη ηνπο πλεύκνλεο από ηελ πίζζα θαη ζα γεκίζεη αλέιπηζηα ηνλ θνπκπαξά γνπξνπλάθη πνπ όινη έρεηε. 9] κελ ρξεζηκνπνηείηε πξνηόληα ζηάηιηλθ, έηλαη παλάθξηβα, θαη αλζπγηεηλά. ηξαθείηε ζε θπζηθά πξνηόληα όπσο π.ρ ιεκόλη αληί γηα ηδέι, ιαδάθη αληη γηα ελπδαηηθή ζώκαηνο θ.α. Όρη κελ αηζζάλεζηε ζαλ θνηόπνπιν, άιισζηε ιείπνπλ νη παηάηεο. 10] θαζεκεξηλά αγνξάδεηε θάηη, θάησ ησλ 10 επξώ; (μαλαζθεθηείηε ην είλαη απαξαίηεην;) Αλ είλαη, ηα ξέζηα ηη ηα θάλεηε; Σα παξαηάηε ζην ηαζάθη, ηα ξίρλεηε ππνηηκώληαο ηα ζηελ ηζέπε; Δίλαη πάλσ από 100 επξώ ην κήλα ηα κηθξά θαη αδηθεκέλα θεξκαηάθηα 11] επηζθεθζείηε ζπρλά ηνλ παππνύ θαη ηε γηαγηά, ζα ηνπο δώζεηε ηεξάζηηα ραξά θαη ζα ζαο δώζνπλ ζίγνπξα έλα ηθαλνπνηεηηθό ραξηδηιίθη. 12] ηώξα κε ηηο εθινγέο επσθειεζείηε από ηα εγθαίληα δηαθόξσλ εθινγηθώλ γξαθείσλ!!! ππάξρνπλ άθζνλα εδέζκαηα θαη εμαηξεηηθνί κεδέδεο δσξεάλ, αθήζηε πνπ ζα ζαο παξαθαιάλε λα πάηε. 13] λα ληύλεζηε κε θζελόηεξα ξνύρα, γηαηί: α) δελ έρεηε γηα αθξηβόηεξα θαη β) πηνζεηήζηε ην σο άπνςε θαη πιαζάξεηέ ην σο κόδα, ζνπιαηζάξνληαο ζηελ Δθάιε όινη νη δήζελ ζα ην ζεσξήζνπλ πνιύ must ζα ην αθνινπζήζνπλ, δελ ζα κεηνλεθηείηε θαη θπξίσο δελ ζα δηαθέξεηε από ηνπο πινύζηνπο. 14]ελλνείηε δελ αγνξάδνπκε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, κπαίλνπκε ζην αγαπεκέλν καο site θαη ελεκεξσλόκαζηε δσξεάλ θαη άκεζα 15] ηέινο λα είζηε tuned, γηα λα ζθέθηεζηε πξαθηηθά. αο έδεημα κε ηα παξαδείγκαηα απηά έλα ηξόπν ζθέςεο γηα λα κελ ζαο θνβίδεη ην Γ.Ν.Σ..., κπνξεη λα αθνύγεηαη ζαλ αζζέλεηα ή ζύλδξνκν δελ είλαη, έηζη ζέινπλ λα καο ην πεξάζνπλ ζπλερίζηε ην ζθεπηηθό ππάξρνπλ ιύζεηο...αξθεί λα ππάξρεη δηάζεζε θαη ρηνύκνξ όια κηα ηδέα είλαη!!! By M.

17 17 [17] Νενιαία θαη θξίζε: πεξηκέλνληαο ηνλ Μπάηκαλ; Ζκ.δεκνζίεπζεο: 6/9/2012 5:09:12 κκσειεπηαία αλαλέσζε: 25/9/2012 2:34:50 κκ Σεο Αιεμάλδξαο Κνξσλαίνπ ε όιεο ζρεδόλ ηηο επξσπατθέο ρώξεο, δηάθνξεο έξεπλεο θαη κειέηεο επηζεκαίλνπλ ηε βαζηά απνγνήηεπζε ησλ λέσλ αλζξώπσλ από ηελ αζθνύκελε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πνιηθή. Μεγάιε είλαη επίζεο ε νξγή θαη ε δπζαξέζθεηα ησλ λέσλ απέλαληη ζηνπο πνιηηηθνύο θαη ηα πνιηηηθά θόκκαηα όζνλ αθνξά ηηο επηινγέο ηνπο γηα ηελ ππέξβαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο αιιά θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο δεκνθξαηίαο. ηελ εηήζηα έθζεζή ηνπ γηα ην 2011, ην Γηεζλέο Γξαθείν Δξγαζίαο πξνεηδνπνηνύζε γηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ «ηξαύκαηνο» κηαο νιόθιεξεο γεληάο πνπ κνηάδεη θαηαδηθαζκέλε ζηελ αλεξγία ή ζηε θηώρεηα, αθνύ νη ζέζεηο απαζρόιεζεο ησλ λέσλ είλαη ζπλήζσο επηζθαιείο, πξνζσξηλέο θαη θαθνπιεξσκέλεο. Μάιηζηα, ν δηεζλήο νξγαληζκόο κηινύζε γηα «ηελ θαθνηπρία ηεο γεληάο πνπ θηάλεη ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζε πεξίνδν κεγάιεο ύθεζεο». Πξάγκαηη, ην ε αλεξγία ησλ λέσλ γλώξηζε κηα πξσηνθαλή έθξεμε κε 4,5 εθαηνκκύξηα επηπιένλ αλέξγνπο, όηαλ ε κέζε αύμεζε ζηελ πεξίνδν (πξηλ ηελ θξίζε) ήηαλ εηεζίσο. Ζ θαηάζηαζε είλαη ηδηαίηεξα δξακαηηθή ζηελ Διιάδα όπνπ ην επίζεκν πνζνζηό αλεξγίαο ησλ λέσλ έθηαζε πιένλ ζην 55% εμσζώληαο ηε λέα γεληά ζε αλαγθαζηηθή καδηθή θπγή από ηε ρώξα. Πξόθεηηαη, όκσο, γηα «θαθνηπρία» ησλ λέσλ ή γηα «πξνδνζία» από ηε γεληά ησλ κεγαιπηέξσλ πνπ πξνζέθεξαλ ηα παηδηά ηνπο «ζπζία» γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ αιόγηζηε θαηαλαισηηθή ηνπο καλία; Μνινλόηη ηέηνηεο αληηιήςεηο-ηδενινγίεο δηαδίδνληαη πνιύ εύθνια, είλαη θαλεξό όηη δελ πξόθεηηαη νύηε γηα ηελ «θαθή καο ηύρε» (πνπ νδεγεί ζηε κνηξνιαηξία), νύηε γηα ηνλ εγσηζκό ησλ κεγαιπηέξσλ (πνπ νδεγεί ζηελ ελνρνπνίεζε). Ζ γεληθεπκέλε δνκηθή νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε πξσηνθαλήο βάξβαξε επίζεζε ζην θξάηνο πξόλνηαο θαη ηα εξγαζηαθά θαη θνηλσληθά δηθαηώκαηα (δεκόζηα πγεία, παηδεία, θ.ιπ.) είλαη ζπλεηδεηή επηινγή ηεο αθξαίαο θηιειεύζεξεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηεο επνρήο ησλ «ηεξάησλ». Όκσο, νη λένη δε βηώλνπλ κόλν ηελ νηθνλνκηθή θξίζε αιιά θαη ηελ θξίζε ελόο εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ ζηαζεξά πξνσζεί θαη εληείλεη ηηο δηαθξίζεηο αλάκεζα ζηνπο «άξηζηνπο» θαη ηνπο «άιινπο» αλαπαξάγνληαο ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αληζόηεηεο. Γηόηη όινη γλσξίδνπκε όηη ελ κέζσ θξίζεο κηα ειίη εμαθνινπζεί λα θάλεη θαιέο αιιά παλάθξηβεο ζπνπδέο, όηαλ ε πιεηνλόηεηα βξίζθεηαη θαηαδηθαζκέλε είηε εθηόο ζρνιηθνύ ζπζηήκαηνο είηε κε πηπρία ρσξίο αληίθξηζκα. Οη ιεγόκελνη "Neet" ("neither in employment nor in education or training") δελ είλαη πηα εμαίξεζε, αιιά ηείλνπλ λα γίλνπλ ν θαλόλαο.

18 18 Ζ θηώρεηα, ε αλεξγία, ε πξνζσπηθή καηαίσζε, ε απνπζία πξννπηηθήο ζην κέιινλ δελ νδεγνύλ ηελ απνθαινύκελε «ρακέλε» γεληά κόλν ζηελ πηθξία, ηελ νξγή θαη ηελ αγαλάθηεζε. ηξέθνπλ κηα κεξίδα (επηπρώο δελ είλαη όινη) ησλ λέσλ αγνξηώλ θαη θνξηηζηώλ ζε αθξνδεμηά θόκκαηα θαζηζηηθήο θαη ξαηζηζηηθήο ηδενινγίαο. ηε Γαιιία, ην θόκκα ηεο Marine Le Pen ήξζε δεύηεξν αλάκεζα ζηνπο λένπο, γεγνλόο πνπ ηξόκαμε όινπο ηνπο θνηλσληθνύο επηζηήκνλεο. ηελ Διιάδα, ε «Υξπζή Απγή» ήηαλ ζηηο πξόζθαηεο εθινγέο ην δεύηεξν θόκκα (κεηά ηνλ ΤΡΗΕΑ κε 37%) ζηνπο λένπο ειηθίαο εηώλ κε 13% θαη 16% ζηελ ειηθηαθή νκάδα Αλάκεζα ζε απηνύο βξίζθεη θαλείο όρη κόλν άλεξγνπο αιιά θαη θνηηεηέο θαη καζεηέο. Αλ ιάβνπκε ππόςε θαη ηελ αύμεζε ησλ ξαηζηζηηθώλ επηζέζεσλ θαη εγθιεκάησλ (πξόζθαηα ζπλειήθζεθαλ δύν αλήιηθνη 15 θαη 17 εηώλ γηα κηα ηέηνηα επίζεζε), αληηιακβαλόκαζηε ηελ θξηζηκόηεηα ησλ ζπλεπεηώλ ηεο θξίζεο ζηε λέα γεληά. Όπσο ιέεη έλαο λένο ζε ζρεηηθή έξεπλα: «Οη ζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο κνπ ζπκίδνπλ θάηη από Γθόζακ ίηη, από Μπάηκαλ, θαη απηό πνπ κε απνγνεηεύεη είλαη όηη όινη πεξηκέλνπκε έλαλ Μπάηκαλ λα έξζεη λα ζώζεη ηε Γθόζακ ίηη». Όκσο, ε πξνζθπγή ζε λέν-λαδηζηηθέο θαη ξαηζηζηηθέο ηδενινγίεο θαη πξαθηηθέο δελ είλαη παηρλίδη κπζνπιαζίαο. Δίλαη ε πιένλ επηθίλδπλε δηέμνδνο από ηελ πξαγκαηηθόηεηα κηαο θνηλσλίαο «κπινθαξηζκέλεο» ζε όια ηα επίπεδα ηεο νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο. Καη απηό θάλεη ηηο επζύλεο όισλ καο, πξσηίζησο όκσο εθείλσλ πνπ απνθαζίδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ θαηαζηξνθηθώλ κλεκνλίσλ, ηεξάζηηεο. Αο ηηο αλαινγηζηνύλ, πξηλ λα είλαη αξγά. *Η θπξία Αιεμάλδξα Κνξωλαίνπ είλαη Καζεγήηξηα Κνηλωληνινγίαο ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Δάλ είζηε γπλαίθα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην ζειαζκό, ζαο θαισζνξίδνπκε ζηηο κεληαίεο θηιηθέο ζπλαληήζεηο καο πνπ θηινμελνύληαη ζε ζπίηηα κειώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΚΔΗΜΔΝΟ Ζήσαµε µε ψέµατα Κάζε επνρή είρε ηα άζρεµα θαη ηα θαιά ηεο. Πνηέ δελ ππήξραλ ηδαληθέs ζπλζήθεο, παξά µόλν ζην µπαιό θάπνησλ. Σν βάξνs ηεο αληζνξξνπίαο πέθηεη µάιινλ ζηε µεζαία ηάμε,

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Υξεζηκνπνηήζεθε επξέσο, αηώλεο κεηά ηελ «πξώηε ηνπ εκθάληζε» Ζ «αλαθάιπςε»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΑΝΣΙΓΡΑΨΕ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΟΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΦΤΛΛΟ ΕΠΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΩΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΑΦ.ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ EU Kids Online II 23/04/2010

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ.

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011 Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΗΜΖ ΔΚΠΣΩΖ 1. @Roof Εεηείηαη δνινθόλνο 13/άηνκν 13/δύν άηνκα 2. Rabbithole Grimm 15 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα