Σν ΗΝ.Δ / Γ..Δ.Δ. Πξέβεδα, Αξηζκ. Πξση.: 3420

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σν ΗΝ.Δ / Γ..Δ.Δ. Πξέβεδα, 20.2.2012 Αξηζκ. Πξση.: 3420"

Transcript

1 Ηλζηηηνύην Δξγαζίαο (ΗΝΔ/ΓΔΔ) (5) Σαρ. Γ/λζε: 2 ν ρικ Πξέβεδαο-Μύηηθα (Μαθξπόινπηζα) Σ.Κ.: Πξέβεδα Σει.: Πιεξνθνξίεο: θ.θ. Πνιπκέξε Πνύιηνπ Νηόληνξνπ Δπάγγεινπ E mail: Πξέβεδα, Αξηζκ. Πξση.: 3420 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΚΟΥ 5.404/ 1 / 2012 ζύλαςεο ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο «Γεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρόιεζεο ζε ηνπηθό επίπεδν κέζσ πξνγξακκάησλ Κνηλσθεινύο Υαξαθηξα, ζηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ» ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ» Σν ΗΝ.Δ / Γ..Δ.Δ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3614/2007, φπσο ηξνπνπνηζεθε θαη ηζρχεη. 2. Σν άξζξν 89 πεξ. Α ηνπ Ν.3996/2011 (ΦΔΚ 170 Α / ) «Αλακφξθσζε ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ Κνηλσληθο Αζθάιηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 3. Σν άξζξν 36 ηνπ Ν.4024/2011 (ΦΔΚ 226/Α / ). 4. Σελ ππ αξηζκ /νηθ.3.949/ΚΤΑ (ΦΔΚ 613 Β / ) ησλ Τθππνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ηεο Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθο Αζθάιηζεο κε ζέκα «χζηεκα Γηαρείξηζεο, Αμηνιφγεζεο, Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ Γηαδηθαζία Δθαξκνγο ηεο πξάμεο: Γεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν κέζσ πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο ραξαθηξα, ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο γηα ηελ Πξνγξακκαηηθ Πεξίνδν ». 5. Σελ Αλνηρη πξφζθιεζε κε Κσδηθφ 40 αξηζκ. πξση / νηθ / ΑΓΑ (4Α3ΦΛ-Χ) ηεο Δηδηθο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» γηα ππνβνι πξνηάζεσλ ζηελ πξάμε «Γεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν κέζσ πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο ραξαθηξα, ζηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ», πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν. ειίδα 1 απφ 31

2 6. Σελ ππ' αξηζκ. πξση /νηθ / απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο «ΗΝΔ ΓΔΔ Γεκηνπξγία ζέζεσλ Απαζρφιεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν κέζσ Πξνγξακκάησλ Κνηλσθεινχο Υαξαθηξα, ζηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ, ζην Ννκφ Πξέβεδαο» κε θσδηθφ MIS ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ». Αλαθνηλώλεη Σελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζπλνιηθά ηεηξαθφζησλ πελληα επηά (457) αηφκσλ γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο Κoηλσθεινχο Υαξαθηξα (ΚΟΥ) ζην Ννκό Πξέβεδαο, ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (Δ..Π.Α.) γηα ηελ πξνγξακκαηηθ πεξίνδν ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα απαζρνιεζεί αλά ζπκπξάηηνληα θνξέα, ελέξγεηα, ηφπν πινπνίεζεο, εηδηθφηεηα θαη δηάξθεηα ζχκβαζεο ν εμο αξηζκφο αηφκσλ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνχκελα (ηππηθά θαη ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β): ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΑΠΑΥΟΛΖΖ (αλά θσδηθό ) 01. Δμορ Ζεπού Δλέξγεηα Σόπνο πινπνίεζεο Δηδηθόηεηα Γηάξθεηα ζύκβαζεο Αξηζκόο αηόκσλ 101 Έξγα απνθαηάζηαζεο νηθνζπζηεκάηωλ θαη πξνζηαζίαο, δηαρείξηζεο θαη αλάδεημεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο Γκνο Εεξνύ ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΛΗΘΧΛ 5 μνερ Έξγα απνθαηάζηαζεο νηθνζπζηεκάηωλ θαη πξνζηαζίαο, δηαρείξηζεο θαη αλάδεημεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο Γκνο Εεξνύ ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΖ ΥΧΚΑΣΟΤΡΓΗΘΧΛ ΚΖΥΑΛΖΚΑΣΧΛ 5 μνερ Απνθνκηδ απνξξηκκάηωλ δηα ρεηξόο θαη κηθξώλ κεηαθνξηθώλ κέζωλ από ηνπο νηθηζκνύο ηνπ Γκνπ Εεξνύ. Γκνο Εεξνύ ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΛΗΘΧΛ 5 μνερ Απνθνκηδ απνξξηκκάηωλ δηα ρεηξόο θαη κηθξώλ κεηαθνξηθώλ κέζωλ από ηνπο νηθηζκνύο ηνπ Γκνπ Εεξνύ. Γκνο Εεξνύ ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΖ ΥΧΚΑΣΟΤΡΓΗΘΧΛ ΚΖΥΑΛΖΚΑΣΧΛ 5 μνερ Απνθνκηδ απνξξηκκάηωλ δηα ρεηξόο θαη κηθξώλ κεηαθνξηθώλ κέζωλ από ηνπο νηθηζκνύο ηνπ Γκνπ Εεξνύ. Γκνο Εεξνύ ΓΔ ΟΓΖΓΟΗ Γ θαηεγνξίαο 5 μνερ πληξεζε, βειηίωζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ δεκνηηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ Γκνο Εεξνύ ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΛΗΘΧΛ 5 μνερ 6 ειίδα 2 απφ 31

3 ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΑΠΑΥΟΛΖΖ (αλά θσδηθό ) 01. Δμορ Ζεπού Δλέξγεηα Σόπνο πινπνίεζεο Δηδηθόηεηα Γηάξθεηα ζύκβαζεο Αξηζκόο αηόκσλ 107 πληξεζε, βειηίωζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ δεκνηηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ Γκνο Εεξνύ ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΖ ΥΧΚΑΣΟΤΡΓΗΘΧΛ ΚΖΥΑΛΖΚΑΣΧΛ 5 μνερ πληξεζε, βειηίωζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ δεκνηηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ Γκνο Εεξνύ ΓΔ ΟΓΖΓΟΗ Γ θαηεγνξίαο 5 μνερ Απνθαηάζηαζε θαη βειηίωζε αζηηθνύ πεξηβάιινληνο Γκνο Εεξνύ ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΛΗΘΧΛ 5 μνερ Απνθαηάζηαζε θαη βειηίωζε αζηηθνύ πεξηβάιινληνο Γκνο Εεξνύ ΠΔ TE ΓΔΧΠΟΛΟΗ 5 μνερ Έξγα ζπληξεζεο κηθξά θαηαζθεπαζηηθά έξγα δεκνζίωλ ππνδνκώλ Γκνο Εεξνύ ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΛΗΘΧΛ 5 μνερ Κέξηκλα θαη ζηξημε ρξεδόληωλ βνεζείαο Γκνο Εεξνύ ΠΔ ΣΔ ΓΔ ΛΟΖΙΔΤΣΔ 5 μνερ Θνηλωληθό παληνπωιείν Γκνο Εεξνύ ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΛΗΘΧΛ 5 μνερ Έξγα ζπληξεζεο δεκνζίωλ ζρνιηθώλ ππνδνκώλ Γκνο Εεξνύ ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΛΗΘΧΛ 5 μνερ Πξνώζεζε ηνπ αζιεηηζκνύ Γκνο Εεξνύ ΠΔ ΦΤΗΘΖ ΑΓΧΓΖ 5 μνερ Αλάπηπμε-αλάδεημε ηακαηηθνύ θαη πεξηεγεηηθνύ ηνπξηζκνύ Γκνο Εεξνύ ΠΔ ΣΔ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ 5 μνερ 10 ειίδα 3 απφ 31

4 02. Κένηπο έπεςναρ θαη ζηπηξερ ζςμάηων θαθοποίεζερ, εςπαζών θοηνωνηθών ομάδων θαη πποζηαζίαρ μονογονεϊθων οηθογενεηών 117 Φπρνινγηθ ζηξημε ζπκβνπιεπηηθ πνιηηώλ πνπ ρξδνπλ βνεζείαο θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλωληθνύ ζπλόινπ ΠΔ ΦΤΥΟΙΟΓΟΗ 5 μνερ Φπρνινγηθ ζηξημε ζπκβνπιεπηηθ πνιηηώλ πνπ ρξδνπλ βνεζείαο θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλωληθνύ ζπλόινπ ΠΔ ΣΔ ΘΟΗΛΧΛΗΘΟΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΟΗ 5 μνερ Γξακκαηεηαθ ππνζηξημε ηνπ θέληξνπ ΓΔ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟΗ ΤΠΑΙΙΖΙΟΗ 5 μνερ Κ.Ε.Κ.Τ.Κ.ΑΜΕΑ Ππέβεδαρ Δλέξγεηα Σόπνο πινπνίεζεο Δηδηθόηεηα Γηάξθεηα ζύκβαζεο Αξηζκόο αηόκσλ 120 Απνθαηάζηαζε θαη βειηίωζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ θαη εξγαζίεο ζπληξεζεο εγθαηαζηάζεωλ ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΛΗΘΧΛ 5 μνερ Απνθαηάζηαζε θαη βειηίωζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ θαη εξγαζίεο ζπληξεζεο εγθαηαζηάζεωλ ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΛΗΘΧΛ (Θεπνπξνί) 5 μνερ Λημενηθό ηαμείο Ππέβεδαρ Δλέξγεηα Σόπνο πινπνίεζεο Δηδηθόηεηα Γηάξθεηα ζύκβαζεο Αξηζκόο αηόκσλ 122 Δμππεξέηεζε Διιηκεληζκνύ Σνπξηζηηθώλ θαθώλ ηνπξηζηηθ πξνβνι θαη ελεκέξωζε ΓΔ ΤΠΑΙΙΖΙΟΗ ΤΠΟΓΟΥΖ 5 μνερ Δμορ Ππέβεδαρ Κσδηθό ο Δλέξγεηα Σόπνο πινπνίεζεο Δηδηθόηεηα Γηάξθεηα ζύκβαζεο Αξηζκόο αηόκσλ 123 Θαζαξηζκόο Παξαιίωλ θαη Φύιαμε Ινπόκελωλ 5 μνερ Θαζαξηζκόο Παξαιίωλ θαη Φύιαμε Ινπόκελωλ ΓΔ ΛΑΤΑΓΧΧΣΔ 5 μνερ 9 ειίδα 4 απφ 31

5 05. Δμορ Ππέβεδαρ Κσδηθό ο Δλέξγεηα Σόπνο πινπνίεζεο Δηδηθόηεηα Γηάξθεηα ζύκβαζεο Αξηζκόο αηόκσλ 125 Θαζαξηζκόο Πεξηπαηεηηθώλ Γηαδξνκώλ 5 μνερ Θαζαξηζκόο Πεξηπαηεηηθώλ Γηαδξνκώλ ΓΔ ΟΓΖΓΟΗ Γ θαηεγνξίαο 5 μνερ Θαζαξηζκόο Γαζηθνύ Γηθηύνπ 5 μνερ Θαζαξηζκόο Γαζηθνύ Γηθηύνπ ΓΔ ΟΓΖΓΟΗ Γ Θαηεγνξίαο 5 μνερ Απνθαηάζηαζε θαη βειηίωζε Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο 5 μνερ Απνθαηάζηαζε θαη βειηίωζε Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο (ΙΟΤΣΡΟΛΟΚΟΗ) 5 μνερ Απνθαηάζηαζε θαη βειηίωζε Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο ΓΔ ΔΙΑΗΟΥΡΧΚΑΣΗΣΔ 5 μνερ Απνθαηάζηαζε θαη βειηίωζε Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο ΓΔ ΤΓΡΑΤΙΗΘΧΛ 5 μνερ Απνθαηάζηαζε θαη βειηίωζε Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο ΓΔ ΖΙΔΘΣΡΟΤΓΘΟΙΖΣΔ 5 μνερ Απνθαηάζηαζε θαη βειηίωζε Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο ΓΔ ΖΙΔΘΣΡΟΙΟΓΟΗ 5 μνερ Απνθαηάζηαζε θαη βειηίωζε Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο ΠΔ ΣΔ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟΤ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΟΤ 5 μνερ Απνθαηάζηαζε θαη βειηίωζε Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο ΠΔ ΣΔ ΓΔΧΠΟΛΧΛ 5 μνερ Απνθαηάζηαζε θαη βειηίωζε Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο ΠΔ ΣΔ ΙΟΓΗΣΗΘΖ 5 μνερ Απνθαηάζηαζε θαη βειηίωζε Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο ΠΔ ΣΔ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ 5 μνερ 1 ειίδα 5 απφ 31

6 05. Δμορ Ππέβεδαρ Κσδηθό ο Δλέξγεηα Σόπνο πινπνίεζεο Δηδηθόηεηα Γηάξθεηα ζύκβαζεο Αξηζκόο αηόκσλ 139 Έξγα πληξεζεο Κηθξά θαηαζθεπαζηηθά έξγα δεκνζίωλ ππνδνκώλ Έξγα πληξεζεο Κηθξά θαηαζθεπαζηηθά έξγα δεκνζίωλ ππνδνκώλ (Βνεζνί Οηθνδόκνη) Έξγα πληξεζεο Κηθξά θαηαζθεπαζηηθά έξγα δεκνζίωλ ππνδνκώλ ΓΔ ΣΔΥΛΗΣΔ ΟΗΘΟΓΟΚΟΗ Δθπαίδεπζε Δθπαίδεπζε ΓΔ ΔΙΑΗΟΥΡΧΚΑΣΗΣΔ Δθπαίδεπζε ΓΔ ΤΓΡΑΤΙΗΘΧΛ Δθπαίδεπζε ΓΔ ΚΑΓΔΗΡΟΗ Δθπαίδεπζε ΣΔ ΓΔ ΒΡΔΦΟΛΖΠΗΟΘΟΚΟΗ Δθπαίδεπζε ΠΔ ΦΗΙΟΙΟΓΟΗ ΔΗΓΗΘΖ ΑΓΧΓΖ Δθπαίδεπζε ΠΔ ΑΓΓΙΗΘΧΛ Δθπαίδεπζε ΠΔ ΦΤΗΘΖ ΑΓΧΓΖ Δθπαίδεπζε ΠΔ ΘΟΗΛΧΛΗΟΙΟΓΟΗ Απαζρόιεζε ζε γξαθεία γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηνπ ηνπξηζκνύ 5 8 ειίδα 6 απφ 31

7 05. Δμορ Ππέβεδαρ Κσδηθό ο Δλέξγεηα Σόπνο πινπνίεζεο Δηδηθόηεηα Γηάξθεηα ζύκβαζεο Αξηζκόο αηόκσλ 152 Απαζρόιεζε ζε γξαθεία γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηνπ ηνπξηζκνύ ΠΔ ΣΔ ΔΠΗΘΟΗΛΧΛΗΑ ΘΑΗ ΓΖΚΟΗΧΛ ΥΔΔΧΛ Απαζρόιεζε ζε γξαθεία γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηνπ ηνπξηζκνύ ΠΔ ΣΔ ΓΔ ΣΟΤΡΗΣΗΘΧΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΛ Απαζρόιεζε ζε γξαθεία γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηνπ ηνπξηζκνύ ΣΔ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γενηθό Νοζοθομείο Ππέβεδαρ Δλέξγεηα Σόπνο πινπνίεζεο Δηδηθόηεηα Γηάξθεηα ζύκβαζεο Αξηζκόο αηόκσλ 155 Τπνζηξημε θαη αλαβάζκηζε ηωλ παξερόκελωλ ππεξεζηώλ ζηνλ πνιίηε ΣΔ ΓΗΟΗΘΖH ΚΟΛΑΓΧΛ ΤΓΔΗΑ Τπνζηξημε θαη αλαβάζκηζε ηωλ παξερόκελωλ ππεξεζηώλ ζηνλ πνιίηε ΓΔ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟΗ ΤΠΑΙΙΖΙΟΗ Θαζαξηζκόο ζπληξεζε θαη αηζζεηηθ απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ εληόο θαη εθηόο ηνπ ΓΛ Πξέβεδαο θαη ηωλ Θέληξωλ Τγείαο. ΤΔ ΔΡΓΑΣΔ ΓΔΛΗΘΧΛ (θαζαξηζηέο) Θαζαξηζκόο ζπληξεζε θαη αηζζεηηθ απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ εληόο θαη εθηόο ηνπ ΓΛ Πξέβεδαο θαη ηωλ Θέληξωλ Τγείαο. Θαζαξηζκόο ζπληξεζε θαη αηζζεηηθ απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ εληόο θαη εθηόο ηνπ Γ.Λ Πξέβεδαο θαη ηωλ Θέληξωλ Τγείαο. Θαζαξηζκόο ζπληξεζε θαη αηζζεηηθ απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ εληόο θαη εθηόο ηνπ Γ.Λ Πξέβεδαο θαη ηωλ Θέληξωλ Τγείαο. ΓΔ ΦΤΘΣΗΘΟΗ 5 2 ΓΔ ΤΓΡΑΤΙΗΘΧΛ 5 4 ΠΔ ΣΔ ΓΔΧΠΟΛΟΗ Θαζαξηζκόο ζπληξεζε θαη αηζζεηηθ απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ εληόο θαη εθηόο ηνπ ΓΛ Πξέβεδαο θαη ηωλ Θέληξωλ Τγείαο. ΓΔ ΖΙΔΘΣΡΟΙΟΓΟΗ Ηαηξηθόο Οηθνγελεηαθόο Πξνγξακκαηηζκόορξόληα λνζκαηα-πξνιεπηηθόο εκβνιηαζκόο ΠΔ ΣΔ ΘΟΗΛΧΛΗΘΟΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΟΗ Ηαηξηθόο Οηθνγελεηαθόο Πξνγξακκαηηζκόορξόληα λνζκαηα-πξνιεπηηθόο εκβνιηαζκόο ΣΔ ΔΠΗΘΔΠΣΔ ΤΓΔΗΑ 5 1 ειίδα 7 απφ 31

8 06. Γενηθό Νοζοθομείο Ππέβεδαρ Δλέξγεηα Σόπνο πινπνίεζεο Δηδηθόηεηα Γηάξθεηα ζύκβαζεο Αξηζκόο αηόκσλ Ηαηξηθόο Οηθνγελεηαθόο Πξνγξακκαηηζκόορξόληα λνζκαηα-πξνιεπηηθόο εκβνιηαζκόο Ηαηξηθόο Οηθνγελεηαθόο Πξνγξακκαηηζκόορξόληα λνζκαηα-πξνιεπηηθόο εκβνιηαζκόο Ηαηξηθόο Οηθνγελεηαθόο Πξνγξακκαηηζκόορξόληα λνζκαηα-πξνιεπηηθόο εκβνιηαζκόο ΣΔ ΚΑΗΔΤΣΗΘΖ 5 3 ΠΔ ΦΤΥΟΙΟΓΟΗ 5 2 ΠΔ ΒΗΟΙΟΓΧΛ Δμορ Πάπγαρ Δλέξγεηα Σόπνο πινπνίεζεο Δηδηθόηεηα Γηάξθεηα ζύκβαζεο Αξηζκόο αηόκσλ 167 Έξγα απνθαηάζηαζεο νηθνζπζηεκάηωλ θαη πξνζηαζίαο, δηαρείξηζεο θαη αλάδεημεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο Έξγα απνθαηάζηαζεο νηθνζπζηεκάηωλ θαη πξνζηαζίαο, δηαρείξηζεο θαη αλάδεημεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ΠΔ ΣΔ ΓΑΟΙΟΓΟΗ Απνθνκηδ απνξξηκκάηωλ δηα ρεηξόο θαη κηθξώλ κεηαθνξηθώλ κέζωλ από ηνπο νηθηζκνύο ηνπ Γκνπ Πάξγαο Απνθνκηδ απνξξηκκάηωλ δηα ρεηξόο θαη κηθξώλ κεηαθνξηθώλ κέζωλ από ηνπο νηθηζκνύο ηνπ Γκνπ Πάξγαο. ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΔ ΚΖΥΑΛΖΚΑΣΧΛ ΔΡΓΧΛ Απνθνκηδ απνξξηκκάηωλ δηα ρεηξόο θαη κηθξώλ κεηαθνξηθώλ κέζωλ από ηνπο νηθηζκνύο ηνπ Γκνπ Πάξγαο. ΓΔ ΟΓΖΓΟΗ ΦΟΡΣΖΓΧΛ πληξεζε, βειηίωζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ δεκνηηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ πληξεζε, βειηίωζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ δεκνηηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΔ ΚΖΥΑΛΖΚΑΣΧΛ ΔΡΓΧΛ πληξεζε, βειηίωζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ δεκνηηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ ΓΔ ΟΓΖΓΟΗ ΦΟΡΣΖΓΧΛ Aπνθαηάζηαζε θαη βειηίωζε αζηηθνύ πεξηβάιινληνο Έξγα ζπληξεζεο κηθξά θαηαζθεπαζηηθά έξγα δεκνζίωλ ππνδνκώλ 5 4 ειίδα 8 απφ 31

9 07. Δμορ Πάπγαρ Δλέξγεηα Σόπνο πινπνίεζεο Δηδηθόηεηα Γηάξθεηα ζύκβαζεο Αξηζκόο αηόκσλ 177 Έξγα ζπληξεζεο κηθξά θαηαζθεπαζηηθά έξγα δεκνζίωλ ππνδνκώλ ΓΔ ΤΓΡΑΤΙΗΘΟΗ Έξγα ζπληξεζεο κηθξά θαηαζθεπαζηηθά έξγα δεκνζίωλ ππνδνκώλ ΓΔ ΖΙΔΘΣΡΟΙΟΓΟΗ Έξγα ζπληξεζεο δεκνζίωλ ζρνιηθώλ ππνδνκώλ ΓΔ ΔΙΑΗΟΥΡΧΚΑΣΗΣΔ Έξγα ζπληξεζεο δεκνζίωλ ζρνιηθώλ ππνδνκώλ ΓΔ ΤΛΣΖΡΖΣΔ ΘΣΗΡΗΑΘΧΛ ΔΓΘΑΣΑΣΑΔΧΛ Έξγα ζπληξεζεο δεκνζίωλ ζρνιηθώλ ππνδνκώλ ΠΔ ΣΔ ΟΗΘΟΛΟΚΟΙΟΓΟΗ Έξγα ζπληξεζεο δεκνζίωλ ζρνιηθώλ ππνδνκώλ ΓΔ ΟΓΖΓΟΗ ΙΔΧΦΟΡΔΗΧΛ Έξγα ζπληξεζεο δεκνζίωλ ζρνιηθώλ ππνδνκώλ ΠΔ ΣΔ ΓΔ ΚΟΤΗΘΟΗ Έξγα ζπληξεζεο δεκνζίωλ ζρνιηθώλ ππνδνκώλ ΠΔ ΣΔ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ Έξγα ζπληξεζεο δεκνζίωλ ζρνιηθώλ ππνδνκώλ ΣΔ ΒΗΒΙΗΟΘΖΘΟΛΟΚΗΑ Αλάπηπμε-αλάδεημε ηακαηηθνύ θαη πεξηεγεηηθνύ ηνπξηζκνύ ΓΔ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟΗ ΤΠΑΙΙΖΙΟΗ 5 4 ειίδα 9 απφ 31

10 08. Πεπηθεπεηαθ Ενόηεηα Ππέβεδαρ Δλέξγεηα Σόπνο πινπνίεζεο Δηδηθόηεηα Γηάξθεηα ζύκβαζεο Αξηζκόο αηόκσλ 187 Έξγα απνθαηάζηαζεο νηθνζπζηεκάηωλ θαη πξνζηαζίαο, δηαρείξηζεο θαη αλάδεημεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο, Γκνο Εεξνύ, Έξγα απνθαηάζηαζεο νηθνζπζηεκάηωλ θαη πξνζηαζίαο, δηαρείξηζεο θαη αλάδεημεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο, Γκνο Εεξνύ, ΠΔ ΒΗΟΙΟΓΧΛ Έξγα απνθαηάζηαζεο νηθνζπζηεκάηωλ θαη πξνζηαζίαο, δηαρείξηζεο θαη αλάδεημεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο, Γκνο Εεξνύ, ΠΔ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟΙΟΓΟΗ Έξγα απνθαηάζηαζεο νηθνζπζηεκάηωλ θαη πξνζηαζίαο, δηαρείξηζεο θαη αλάδεημεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο, Γκνο Εεξνύ, ΓΔ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟΗ ΤΠΑΙΙΖΙΟΗ Απνθαηάζηαζε θαη βειηίωζε πεξηαζηηθνύ πεξηβάιινληνο, Γκνο Εεξνύ, Απνθαηάζηαζε θαη βειηίωζε πεξηαζηηθνύ πεξηβάιινληνο, Γκνο Εεξνύ, ΓΔ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟΗ ΤΠΑΙΙΖΙΟΗ Έξγα ζπληξεζεο κηθξά θαηαζθεπαζηηθά έξγα δεκνζίωλ ππνδνκώλ, Γκνο Εεξνύ, Έξγα ζπληξεζεο κηθξά θαηαζθεπαζηηθά έξγα δεκνζίωλ ππνδνκώλ, Γκνο Εεξνύ, ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΔ ΚΖΥΑΛΖΚΑΣΧΛ ΔΡΓΧΛ Έξγα ζπληξεζεο κηθξά θαηαζθεπαζηηθά έξγα δεκνζίωλ ππνδνκώλ, Γκνο Εεξνύ, ΣΔ ΓΔ ΔΡΓΟΓΖΓΟΗ Κέξηκλα θαη ζηξημε ρξεδόληωλ βνεζείαο, Γκνο Εεξνύ, ΠΔ ΔΗΓΗΘΖ ΑΓΧΓΖ Κέξηκλα θαη ζηξημε ρξεδόληωλ βνεζείαο, Γκνο Εεξνύ, ΓΔ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟΗ ΤΠΑΙΙΖΙΟΗ 5 2 ειίδα 10 απφ 31

11 08. Πεπηθεπεηαθ Ενόηεηα Ππέβεδαρ Δλέξγεηα Σόπνο πινπνίεζεο Δηδηθόηεηα Γηάξθεηα ζύκβαζεο Αξηζκόο αηόκσλ 198 Απαζρόιεζε ζε θέληξα ζηξημεο ηεο παξάδνζεο, ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηνπ ηνπξηζκνύ, Γκνο Εεξνύ, ΓΔ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟΗ ΤΠΑΙΙΖΙΟΗ Απαζρόιεζε ζε θέληξα ζηξημεο ηεο παξάδνζεο, ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηνπ ηνπξηζκνύ, Γκνο Εεξνύ, ΠΔ ΣΔ ΓΔ ΣΟΤΡΗΣΗΘΧΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΛ Απαζρόιεζε ζε θέληξα ζηξημεο ηεο παξάδνζεο, ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηνπ ηνπξηζκνύ, Γκνο Εεξνύ, ΠΔ ΣΔ ΓΗΟΗΘΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΛ Απαζρόιεζε ζε θέληξα ζηξημεο ηεο παξάδνζεο, ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηνπ ηνπξηζκνύ, Γκνο Εεξνύ, ΠΔ ΣΔ ΓΖΚΟΗΧΛ ΥΔΔΧΛ ΘΑΗ ΔΠΗΘΟΗΛΧΛΗΑ Απαζρόιεζε ζε θέληξα ζηξημεο ηεο παξάδνζεο, ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηνπ ηνπξηζκνύ, Γκνο Εεξνύ, ΠΔ ΦΤΗΘΖ ΑΓΧΓΖ Απαζρόιεζε ζε θέληξα ζηξημεο ηεο παξάδνζεο, ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηνπ ηνπξηζκνύ, Γκνο Εεξνύ, ΓΔ ΤΠΔΤΘΤΛΟΗ ΤΠΟΓΟΥΖ Υοπωδία Ππέβεδαρ «ΑΡΜΟΝΘΑ» Δλέξγεηα Σόπνο πινπνίεζεο Δηδηθόηεηα Γηάξθεηα ζύκβαζεο Αξηζκόο αηόκσλ 204 Πξνώζεζε ηνπ πνιηηηζκνύ θαη αλάδεημε πνιηηηζηηθνύ ηνπξηζκνύ ΠΔ ΣΔ ΓΔ ΣΟΤΡΗΣΗΘΧΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΛ Πξνώζεζε ηνπ πνιηηηζκνύ θαη αλάδεημε πνιηηηζηηθνύ ηνπξηζκνύ ΓΔ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟΗ ΤΠΑΙΙΖΙΟΗ 5 3 ειίδα 11 απφ 31

12 ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ) 101, 103, 106, 109, 111, 113, 114, 120, 121, 123, 125, 127, 129, 139, 142, 151, 157, 167, 169, 172, 175, 176, 187, 191, , 104, 107, 170, 173, , 108, 126, 128, 171, 174 Σίηινο ζπνπδώλ θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα Γελ απαηηνχληαη εηδηθά ηππηθά πξνζφληα (άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ λ.2527/1997) α) Άδεηα κεραλνδεγνχ-ρεηξηζη κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ, νκάδαο Ε θαη ηάμεο ηνπιάρηζηνλ Γ. β) Άδεηα νδγεζεο απηνθηληνπ εξαζηηερληθ επαγγεικαηηθ. γ) Οπνηνδπνηε πηπρίν δίπισκα απνιπηξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπο άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπο αλεμαξηησο εηδηθφηεηαο Απνιπηξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθο εθπαίδεπζεο (απνιπηξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ηζνδχλακν απνιπηξην ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθο ρνιο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 απνιπηξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθο Δπαγγεικαηηθο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπο άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο αλσηέξσ άδεηαο κεραλνδεγνχ ρεηξηζη κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ. ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ Γηα ζεξκηθά κεραλκαηα, γίλνληαη δεθηέο θαη νη άδεηεο κεραλνδεγψλ ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ, πνπ ρνξεγζεθαλ βάζεη ηνπ π.δ. 22/1976, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ππνςθηνο πξνζθνκίδεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο γηα ηελ αληηζηνηρία ηεο άδεηαο κεραλνδεγνχ ρεηξηζη κεραλεκάησλ ηερληθψλ έξγσλ ηνπ π.δ. 22/1976, κε ηηο νκάδεο κεραλεκάησλ ηνπ π.δ. 31/1990. ηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςθηνη είλαη θάηνρνη επαγγεικαηηθο άδεηαο νδγεζεο αιινδαπο, γηα λα γίλνπλ δεθηνί πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσληψλ «πεξί ηζνδπλακίαο θαη αληηζηνηρίαο ηεο άδεηαο νδγεζεο αιινδαπο κε ηηο επαγγεικαηηθέο άδεηεο νδγεζεο εκεδαπο». α) Αδεηα νδγεζεο απηνθηληνπ Γ θαηεγνξίαο. β) Οπνηνζδπνηε απνιπηξηνο ηίηινο ζρνιηθο κνλάδαο Γεπηεξνβάζκηαο κεηαδεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπο απνιπηξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθο εθπαίδεπζεο (απνιπηξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ηζνδχλακν απνιπηξην ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθο ρνιο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 απνιπηξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθο Δπαγγεικαηηθο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπο άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο νδγεζεο απηνθηληνπ. γ) Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθο Ηθαλφηεηαο (ΠΔΗ) γηα φζνπο απαηηείηαη. ειίδα 12 απφ 31

13 ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ) Σίηινο ζπνπδώλ θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ Τπνςθηνη νη νπνίνη απέθηεζαλ άδεηα νδγεζεο απηνθηληνπ ηεο θαηεγνξίαο Γ Γ + Δ από ηε 10 ε επηεκβξίνπ 2009 θαη κεηά απαηηείηαη λα πξνζθνκίζνπλ πιένλ ηεο άδεηαο νδγεζεο απηνθηληνπ θαη Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθο Ηθαλόηεηαο (ΠΔΗ) κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ, ζχκθσλα κε ην π.δ. 74/2008 (ΦΔΚ 112/ η. Α ). χκθσλα κε ην ίδην π.δ. φζνη ππνςθηνη απέθηεζαλ κία απφ ηηο αλσηέξσ άδεηεο νδγεζεο κέρξη θαη ηελ 9 ε επηεκβξίνπ 2009 εμαηξνύληαη απφ ηελ ππνβνι ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνχ κέρξη θαη ηελ 9 ε επηεκβξίνπ 2014 ηελ επνκέλε ηεο νπνίαο απαηηείηαη ην αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθό. Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απφδεημε θαηνρο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθο Ηθαλφηεηαο (ΠΔΗ) απαηηείηαη : είηε ε θαηνρ Γειηίνπ Δπηκόξθσζεο Οδεγνύ, ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρχ θαη ην νπνίν εθδίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο Ν.Α. ζηελ πεξηνρ ηεο νπνία βξίζθεηαη ε θαηνηθία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. είηε ε θαηαρψξεζε επί ηνπ εληχπνπ ηεο άδεηαο νδγεζεο ηνπ θνηλνηηθνύ αξηζκνύ «95» δίπια ζε κία πεξηζζφηεξεο εθ ησλ θαηεγνξηψλ ππνθαηεγνξηψλ πνπ θαηέρεη ν ππνςθηνο θαη απαηηνχληαη απφ ηελ αλαθνίλσζε. ΔΠΗΖΜΑΝΖ: ε πεξίπησζε πνπ ε ππεξεζία Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθο Απηνδηνίθεζεο δελ έρεη πξνρσξζεη ζηε ζπγθξόηεζε επηηξνπο γηα ηηο εμεηάζεηο ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνύ (ΠΔΗ), ν ππνςθηνο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δεθηφο γηα ηε ζέζε ηνπ ΟΓΖΓΟΤ ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαθνίλσζεο, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη απαξαηηησο ζρεηηθό έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο απηο, ζην νπνίν λα αλαθέξεηαη ε αδπλακία έθδνζεο ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνχ εμ αθνξκο ηεο κε ζπγθξφηεζεο ηεο ελ ιφγσ επηηξνπο. Γηα ηηο άδεηεο νδγεζεο απηνθηλησλ, φηαλ δελ πξνθχπηεη ε εκεξνκελία ηεο αξρηθο θηζεο, ηεο θαηά ηελ αλαθνίλσζε απαηηνχκελεο άδεηαο, αιιά κφλν ε εκεξνκελία ιμεο ηεο άδεηαο ηπρφλ πξφζθαηεο ζεψξεζεο, πξέπεη νη ππνςθηνη λα ζπλππνβάινπλ θαη ζρεηηθ βεβαίσζε ηεο νηθείαο ππεξεζίαο ζπγθνηλσληψλ. ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο λα ρνξεγζεη ηελ βεβαίσζε απη, ιφγσ θαηαζηξνθο θζνξάο ησλ αξρείσλ ηεο, αξθεί : ε πξνζθφκηζε ηεο βεβαίσζεο ηεο ππεξεζίαο απηο ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν ιφγνο αδπλακίαο θαζψο θαη ε πξνζθφκηζε Τπεχζπλεο Γισζεο θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ηνπ ππνςεθίνπ ζηελ νπνία λα δειψλεη ηελ αθξηβ εκεξνκελία αξρηθο θηζεο ηεο θαηεγνξίαο επαγγεικαηηθο άδεηαο νδγεζεο πνπ δεηείηαη απφ ηελ πξνθξπμε. ηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςθηνη είλαη θάηνρνη επαγγεικαηηθο άδεηαο νδγεζεο αιινδαπο, γηα λα γίλνπλ δεθηνί πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσληψλ «πεξί ηζνδπλακίαο θαη αληηζηνηρίαο ηεο άδεηαο νδγεζεο αιινδαπο κε ηηο επαγγεικαηηθέο άδεηεο νδγεζεο εκεδαπο». ειίδα 13 απφ 31

14 ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ) Σίηινο ζπνπδώλ θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα α) Πηπρίν δίπισκα Γεσπφλνπ Σκκαηνο : Γεσπνλίαο Φπηηθο Παξαγσγο Δπηζηκεο Φπηηθο Παξαγσγο Εσηθο Παξαγσγο Δπηζηκεο Εσηθο Παξαγσγο θαη Τδαηνθαιιηεξγεηψλ Γεσπνλίαο Φπηηθο θαη Εσηθο Παξαγσγο Γεσπνληθο Βηνηερλνινγίαο (πξψελ Γεσξγηθο Βηνινγίαο θαη Βηνηερλνινγίαο) Γεσξγηθο Βηνινγίαο θαη Βηνηερλνινγίαο Αγξνηηθο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (πξψελ Γεσξγηθο Οηθνλνκίαο) Δπηζηκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ (πξψελ Γεσξγηθψλ Βηνκεραληψλ) Γεσξγηθψλ Βηνκεραληψλ Αμηνπνίεζεο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Γεσξγηθο Μεραληθο (πξψελ Δγγείσλ Βειηηψζεσλ θαη Γεσξγηθο Μεραληθο) Δγγείσλ Βειηηψζεσλ θαη Γεσξγηθο Μεραληθο Γεσπνλίαο Φπηηθο Παξαγσγο θαη Αγξνηηθνχ Πεξηβάιινληνο Αγξνηηθο Αλάπηπμεο Γεσξγηθο Οηθνλνκίαο ΑΔΗ ην νκψλπκν πηπρίν δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγο (Π..Δ) ΑΔΗ ηαπηφζεκν θαηά πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο πηπρίν δίπισκα ΑΔΗ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο θαη β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Γεσπφλνπ. 110, 136, 160 Πηπρίν δίπισκα Γηνίθεζεο Γεσξγηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ Αγξνηηθο Αλάπηπμεο θαη Γηνίθεζεο Αγξνηηθψλ Δπηρεηξζεσλ Γεσξγηθψλ Μεραλψλ θαη Αξδεχζεσλ Γεσξγηθο Μεραλνινγίαο θαη Τδάηηλσλ Πφξσλ Μεραλνινγίαο θαη Τδάηηλσλ Πφξσλ Μεραληθο Βηνζπζηεκάησλ Εσηθο Παξαγσγο Φπηηθο Παξαγσγο Αλζνθνκίαο θαη Αξρηηεθηνληθο Σνπίνπ Αξρηηεθηνληθο Σνπίνπ Θεξκνθεπηαθψλ Καιιηεξγεηψλ θαη Αλζνθνκίαο Βηνινγηθψλ Θεξκνθεπηαθψλ Καιιηεξγεηψλ θαη Αλζνθνκίαο Δκπνξίαο θαη Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Αγξνηηθψλ Πξνηφλησλ Βηνινγηθο Γεσξγίαο Σερλνινγίαο Βηνινγηθο Γεσξγίαο θαη Σξνθίκσλ Οηθνινγίαο θαη Πεξηβάιινληνο Σερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο θαη Οηθνινγίαο Σερλνινγίαο Οινθιεξσκέλεο Γεσξγίαο Γηαρείξηζεο Γεσξγηθψλ Οηθνζπζηεκάησλ Σερλνινγίαο Γεσξγηθψλ Πξνηφλησλ Εσηθο Παξαγσγο Φπηηθο Παξαγσγο Γαζνπνλίαο Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο Ηρζπνθνκίαο-Αιηείαο Τδαηνθαιιηεξγεηψλ θαη Αιηεπηηθο Γηαρείξηζεο Σερλνινγίαο Αιηείαο θαη Τδαηνθαιιηεξγεηψλ TEI ην νκψλπκν πηπρίν δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγο (Π..Δ.) ΣΔΗ αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν δίπισκα ΣΔΗ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγο (Π..Δ.) ΣΔΗ ηεο εκεδαπο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπο αιινδαπο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ην νκψλπκν αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπο αιινδαπο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ννζειεπη Ννζειεχηξηαο βνεζνχ λνζειεπη. β) Πηπρίν δίπισκα Ννζειεπηηθο ΑΔΗ ην νκψλπκν πηπρίν δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπο αιινδαπο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο 112 Πηπρίν δίπισκα ηκκαηνο Ννζειεπηηθο ΣΔΗ ην νκψλπκν πηπρίν δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγο (Π..Δ.) ΣΔΗ αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν δίπισκα ΣΔΗ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγο (Π..Δ.) ΣΔΗ ηεο εκεδαπο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπο αιινδαπο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ην νκψλπκν αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπο αιινδαπο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. Πηπρίν δίπισκα απνιπηξηνο ηίηινο Μέζεο Σερληθο Δπαγγεικαηηθο Ννζειεπηηθο ρνιο (ΜΣΔΝ) εηδηθνηησλ Βνεζψλ Ννζειεπηψλ Βνεζψλ Ννζνθφκσλ Ννζειεπηηθο Ννζειεπηηθο Σξαπκαηνινγίαο (Βνεζφο Σξαπκαηνινγίαο νξζνπεδηθο) Ννζειεπηηθο ειίδα 14 απφ 31

15 ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ) Σίηινο ζπνπδώλ θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα Υεηξνπξγείνπ Ννζειεπηηθο Ογθνινγηθψλ Παζζεσλ (Δηδηθο Ννζειεπηηθο) Ννζειεπηηθο Μνλάδσλ Δληαηηθο Θεξαπείαο Ννζειεπηηθο Αηφκσλ κε Φπρηθέο Παζζεηο δεπηεξνβάζκηαο κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπο αιινδαπο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 115, 149, , 138, 184 γ) Σαπηφηεηα κέινπο ηεο Έλσζεο Ννζειεπηψλ/ηξηψλ Διιάδνο (ΔΝΔ), ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ Βεβαίσζε Αλαλέσζεο Δγγξαθο ζηελ Έλσζε Ννζειεπηψλ Διιάδνο (ΔΝΔ) ηνπ ηξέρνληνο έηνπο Βεβαίσζε εγγξαθο ζηελ Έλσζε Ννζειεπηψλ Διιάδαο (ΔΝΔ), γηα φζνπο εγγξάθνληαη γηα πξψηε θνξά, ε νπνία είλαη ζε ηζρχ κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο απφ ηελ έθδνζ ηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4, παξ.5 ηνπ λ.3252/2004 (γηα ηνπο θαηφρνπο ΠΔ θαη ΣΔ Ννζειεπηηθο). Πηπρίν δίπισκα Δπηζηκεο Φπζηθο Αγσγο θαη Αζιεηηζκνχ ΑΔΗ ην νκψλπκν πηπρίν δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπο αιινδαπο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. Πηπρίν δίπισκα Πιεξνθνξηθο Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθο Πιεξνθνξηθο θαη Σειεκαηηθο Δπηζηκεο Τπνινγηζηψλ Πιεξνθνξηθο θαη Σειεπηθνηλσληψλ Δπηζηκεο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ Δπηζηκεο θαη Σερλνινγίαο Σειεπηθνηλσληψλ Πιεξνθνξηθο κε εθαξκνγέο ζηελ Βηνηαηξηθ Γηδαθηηθο ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Δπηζηεκψλ θαη Πνιηηηζκνχ Καηεχζπλζε Ζ/Τ Μεραληθνχ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθο Μεραληθνχ Πιεξνθνξηθο θαη Σειεπηθνηλσληψλ Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Ζ/Τ Ζιεθηξνληθο θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ Ζιεθηξνληθνχ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Μεραληθνχ Ζ/Τ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ ΑΔΗ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπο αιινδαπο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο Πηπρίν δίπισκα ηκκαηνο Πιεξνθνξηθο Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθο θαη Πνιπκέζσλ Σειεπιεξνθνξηθο θαη Γηνίθεζεο Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθο ζηε Γηνίθεζε θαη ζηελ Οηθνλνκία Βηνκεραληθο Πιεξνθνξηθο Γεσπιεξνθνξηθο θαη Σνπνγξαθίαο Πιεξνθνξηθο θαη Δπηθνηλσληψλ Πιεξνθνξηθο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθο θαη Σειεπηθνηλσληψλ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ Ζ/Τ ΣΔΗ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγο (Π..Δ.) ΣΔΗ ηεο εκεδαπο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπο αιινδαπο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ην νκψλπκν πηπρίν ΚΑΣΔΔ ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπο αιινδαπο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο , 162 α) Άδεηα Αζθζεσο Δπαγγέικαηνο Φπρνιόγνπ θαη β) Πηπρίν δίπισκα Φπρνινγίαο Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθο θαη Φπρνινγίαο κε εηδίθεπζε ζηελ Φπρνινγία ΑΔΗ ην νκψλπκν πηπρίν δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπο αιινδαπο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Κνηλσληθο Δξγαζίαο Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ θαη β) Πηπρίν δίπισκα Κνηλσληθο Δξγαζίαο Κνηλσληθο Γηνίθεζεο κε θαηεχζπλζε Κνηλσληθο Δξγαζίαο ΑΔΗ ειίδα 15 απφ 31

16 ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ) Σίηινο ζπνπδώλ θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα ην νκψλπκν πηπρίν δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπο αιινδαπο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο Πηπρίν δίπισκα ηκκαηνο Κνηλσληθο Δξγαζίαο ΣΔΗ ην νκψλπκν πηπρίν δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγο (Π..Δ.) ΣΔΗ αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν δίπισκα ΣΔΗ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγο (Π..Δ.) ΣΔΗ ηεο εκεδαπο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπο αιινδαπο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ην νκψλπκν αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπο αιινδαπο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 119, 156, 186, 190, 192, 197, 198, , 203 α) Οπνηνδπνηε πηπρίν δίπισκα απνιπηξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπο άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπο, αλεμαξηησο εηδηθφηεηαο. β) Γλψζε Υεηξηζκνχ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (ii) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη (iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. Πηπρίν δίπισκα απνιπηξηνο ηίηινο εηδηθφηεηαο Τπεχζπλνο Τπνδνρο θαη Φηινμελίαο Ξελνδνρεηαθψλ Δπηρεηξζεσλ Δηδηθφο Ξελνδνρεηαθψλ Τπεξεζηψλ θαη Σξνθνδνζίαο Δηδηθφο Ξελνδνρεηαθο Φπραγσγίαο αληίζηνηρν πηπρίν δίπισκα απνιπηξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθψλ κνλάδσλ : ΗΔΚ Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α Β θχθινπ ζπνπδψλ Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ Σερληθο Δπαγγεικαηηθο ρνιο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζρνιο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθο κνλάδαο ηεο εκεδαπο αιινδαπο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο νπνηνδπνηε πηπρίν δίπισκα απνιπηξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπο άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπο, αλεμαξηησο εηδηθφηεηαο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο 124 α) Άδεηα λαπαγνζψζηε, εθδηδφκελε απφ Ληκεληθ Αξρ θαη β) Οπνηνδπνηε πηπρίν δίπισκα απνιπηξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπο, αλεμαξηησο εηδηθφηεηαο. 130, 140 Απνιπηξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθο εθπαίδεπζεο (απνιπηξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ηζνδχλακν απνιπηξην ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθο ρνιο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 απνιπηξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθο Δπαγγεικαηηθο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπο άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ. 131, 143, 179 Πηπρίν δίπισκα απνιπηξηνο ηίηινο εηδηθφηεηαο Διαηνρξσκαηηζηψλ Διαηνρξσκαηηζη αληίζηνηρν πηπρίν δίπισκα απνιπηξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθψλ κνλάδσλ : ΗΔΚ Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α Β θχθινπ ζπνπδψλ Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ Σερληθο Δπαγγεικαηηθο ρνιο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζρνιο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθο κνλάδαο ηεο εκεδαπο αιινδαπο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο Απνιπηξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ ππνρξεσηηθο εθπαίδεπζεο (απνιπηξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ειίδα 16 απφ 31

17 ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (αλά θσδηθό ) Σίηινο ζπνπδώλ θαη ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα ηζνδχλακν απνιπηξην ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθο ρνιο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 απνιπηξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθο Δπαγγεικαηηθο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπο άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ. α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Σερλίηε Τδξαπιηθνχ ηνπιάρηζηνλ Α ηάμεο θαη εηδηθφηεηαο 1 εο. β) Οπνηνδπνηε πηπρίν δίπισκα απνιπηξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπο άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπο αλεμαξηησο εηδηθφηεηαο 132, 144, 159, , 161, Απνιπηξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθο εθπαίδεπζεο (απνιπηξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ηζνδχλακν απνιπηξην ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθο ρνιο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 απνιπηξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθο Δπαγγεικαηηθο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπο άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ κεηά ηελ απφθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο. α) Άδεηα αζθζεσο επαγγέικαηνο ειεθηξνζπγθνιιεη Α Β ηάμεο. β) Οπνηνδπνηε πηπρίν δίπισκα απνιπηξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπο άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπο αλεμαξηησο εηδηθφηεηαο Απνιπηξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθο εθπαίδεπζεο (απνιπηξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ηζνδχλακν απνιπηξην ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθο ρνιο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 απνιπηξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθο Δπαγγεικαηηθο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπο άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ κεηά ηελ απφθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο. α) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο εγθαηαζηάηε ζπληεξεη ειεθηξνιφγνπ Α εηδηθόηεηαο νπνηαζδπνηε θαηεγνξίαο άδεηα Σερλνιφγνπ Ζιεθηξνιφγνπ. β) Οπνηνδπνηε πηπρίν δίπισκα απνιπηξηνο ηίηινο,ηνπιάρηζηνλ, δεπηεξνβάζκηαο κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπο άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπο αλεμαξηηνπ εηδηθφηεηαο Απνιπηξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθο εθπαίδεπζεο (απνιπηξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ηζνδχλακν απνιπηξην ηίηιν θαηψηεξεο Σερληθο ρνιο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 απνιπηξην ηίηιν Δξγαζηεξίσλ Δηδηθο Δπαγγεικαηηθο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπο άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ κεηά ηελ απφθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο. α) Οπνηνδπνηε πηπρίν δίπισκα ΑΔΗ δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπο άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπο, αλεμαξηησο εηδηθφηεηαο Οπνηνδπνηε πηπρίν δίπισκα ΣΔΗ δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγο (ΠΔ) ΣΔΗ ηεο εκεδαπο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπο αιινδαπο, πηπρίν ΚΑΣΔΔ ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπο αιινδαπο. ειίδα 17 απφ 31

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΔΠΑΓ/ΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΥΡΟΝΟ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΒΑΘΜΟ ΑΦ. ΒΑΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015 ΤΠΟΔΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΔΛΔ ΔΔΔ ΠΡΑΞΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΔΚ ΔΠΑ ΚΑΙ ΔΠΑΛ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΜΖΜΑ Γ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΩΝ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΟΜΩΝ ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ χολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιστών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομηχανικής Γιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

http://www.hellenicparliament.gr/nomothetiko-ergo/anazitisi-nomothetikou- Ergou?law_id=fdfb30c2-1d8b-4ecb-ba83-d955d445eefc

http://www.hellenicparliament.gr/nomothetiko-ergo/anazitisi-nomothetikou- Ergou?law_id=fdfb30c2-1d8b-4ecb-ba83-d955d445eefc Θεζμικό πλαίζιο ηων ππόηςπων πειπαμαηικών ζσολείων. Ίδπςζη Ινζηιηούηος Εκπαιδεςηικήρ Πολιηικήρ, οπγάνωζη ηος Ινζηιηούηος Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών και Εκδόζεων και λοιπέρ διαηάξειρ. Τύπορ Σσέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

-1- Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ

-1- Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ -1- ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΔΩ/3β Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ ΑΘΖΝΑ, NΟΔΜΒΡΗΟ 2006 ΣΤΠΟΓΡ. ΔΛΛΖΝ. ΣΡΑΣΟΤ -2- ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΑΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ*

Η ΓΑΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ* 1 Η ΓΑΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ* Τπφ ΠΑΤΛΟΤ Ν. ΔΤΘΤΜΙΟΤ Καζεγεηνχ Γαζνινγίαο θαη Φπζ. Πεξηβάιινληνο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 1. Δηζαγσγή Σνπνζέηεζε ηνπ ζέκαηνο Σα δάζε,

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.20 09:04:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6428465ΦΥΟ-ΦΩ3 ΔΜ. ΔΞΔΗΓΝΛ ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ

Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ N.Δ. 3366 20/23 Σεπηεμβπίος 1955 (ΦEK A'/ 258) ρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ηηο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο θαη άιιεο δηαηάμεηο Άδεια αζκήζευρ ιαηπικού επαγγέλμαηορ Άπθπο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ. Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο. πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ. Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο. πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ Δπηκέιεηα έθδνζεο: Νηθόιανο Φσηίνπ : Δθπαηδεπηηθφο Πνιηηηθφο Μεραληθφο Υπεχζπλνο Σ.Δ.Π. ΚΔ.ΣΥ.Π. Πηεξίαο

Διαβάστε περισσότερα

2011-06-07 ICS: 03.100.30

2011-06-07 ICS: 03.100.30 2011-06-07 ICS: 03.100.30 ΔΠ ΔΛΟΣ 1437 ΥΔΓΙΟ DRAFT ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Γξακκαηεία Γηνίθεζεο Καζήθνληα, επαγγεικαηηθή επάξθεηα, νξγάλωζε γξαθείνπ θαη ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία Administrative

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα