ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ (πνπ νδεγνχλ ζε πηπρίν) Πξνζθεξφκελεο ζέζεηο: 1100 ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Γίλνληαη δεθηνί απφθνηηνη Λπθείνπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ηζφηηκνπ ή αληίζηνηρνπ ηίηινπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. Γηαθφζηεο είθνζη (220) ζέζεηο απφ ηηο πξνζθεξφκελεο θαηαιακβάλνληαη απφ ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνδεδεηγκέλε δεθαεηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία. Ζ γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο, πξσηίζησο ηεο Αγγιηθήο, θαζψο θαη ε εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε Ζ/Τ, θαη δηαδηθηχνπ ζα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πξνζθεξφκελεο ζέζεηο: 1000 ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Γίλνληαη δεθηνί απφθνηηνη Λπθείνπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ηζφηηκνπ ή αληίζηνηρνπ ηίηινπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. Γηαθφζηεο (200) ζέζεηο απφ ηηο πξνζθεξφκελεο θαηαιακβάλνληαη απφ ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνδεδεηγκέλε δεθαεηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία. Ζ γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο, πξσηίζησο ηεο Αγγιηθήο, θαζψο θαη ε εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε Ζ/Τ, θαη δηαδηθηχνπ ζα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πξνζθεξφκελεο ζέζεηο: 90 ΗΠΑΝΗΚΖ ΓΛΩΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟ α) Απφθνηηνη Λπθείνπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή θάηνρνη ηζφηηκνπ ή αληίζηνηρνπ ηίηινπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ κε απνδεδεηγκέλε γλψζε ηεο Ηζπαληθήο ζε επίπεδν Β2 ηνπ Κνηλνχ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο θαη β) Απφθνηηνη ηζπαλφθσλσλ ηδξπκάησλ δεπηεξνβάζκηαο ή ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε επάξθεηα ζηελ Διιεληθή. 1

2 Ζ γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο, θαηά πξνηίκεζε ηεο Αγγιηθήο, θαζψο θαη ε εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε Ζ/Τ, θαη δηαδηθηχνπ, ζα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αλ ην δίπισκα πνπ απνδεηθλχεη ηε γλψζε ηεο Ηζπαληθήο δελ αλαγξάθεη ην επίπεδν Β2, παξαθαινχληαη νη ππνςήθηνη λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε απφ ηελ Ηζπαληθή Πξεζβεία ή ην Ηnstituto Cervantes πνπ λα δειψλεη ηελ αλσηέξσ αληηζηνηρία. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΩΑ Πξνζθεξφκελεο ζέζεηο: 120 Γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη ειιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ ησλ Σκεκάησλ Αγγιηθήο Φηινινγίαο ή θάηνρνη αληίζηνηρνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απαηηείηαη ε εθπφλεζε εξγαζηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηδαζθαιία ησλ θνηηεηψλ κέζα ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο, επνκέλσο ε ηδηφηεηα ηνπ ελ ελεξγεία θαζεγεηή, ρσξίο λα απνηειεί ηππηθή πξνυπφζεζε, δηεπθνιχλεη ζε πνιχ ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΩΑ Πξνζθεξφκελεο ζέζεηο: 75 Γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη ησλ Σκεκάησλ Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ησλ ειιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ ή θάηνρνη αληίζηνηρνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απαηηείηαη ε εθπφλεζε εξγαζηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηδαζθαιία ησλ θνηηεηψλ κέζα ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο, επνκέλσο ε ηδηφηεηα ηνπ ελ ελεξγεία θαζεγεηή, ζηνλ δεκφζην ή ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ρσξίο λα απνηειεί ηππηθή πξνυπφζεζε, δηεπθνιχλεη ζε πνιχ ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 2

3 αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. (ή ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) ή ην Η.Σ.Δ. αληίζηνηρα. Με ηνλ φξν δε Παλεπηζηήκηα ελλννχκε Παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο, Πνιπηερλεία θαη ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Πξνζθεξφκελεο ζέζεηο: 45 Γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη ησλ Σκεκάησλ Γεξκαληθήο Φηινινγίαο ησλ ειιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ θαζψο θαη πηπρηνχρνη Σκεκάησλ Γεξκαληθήο Γιψζζαο ή Λνγνηερλίαο Παλεπηζηεκίσλ νκνηαγψλ ηεο αιινδαπήο. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απαηηείηαη ε εθπφλεζε εξγαζηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηδαζθαιία ησλ θνηηεηψλ κέζα ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο, επνκέλσο ε ηδηφηεηα ηνπ ελ ελεξγεία θαζεγεηή, ρσξίο λα απνηειεί ηππηθή πξνυπφζεζε, δηεπθνιχλεη ζε πνιχ ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην Με ηνλ φξν δε Παλεπηζηήκηα ελλννχκε Παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο, Πνιπηερλεία θαη Πξνζθεξφκελεο ζέζεηο: 90 ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΟΡΘΟΓΟΞΖ ΘΔΟΛΟΓΗΑ α) Απφθνηηνη Παλεπηζηεκίσλ ησλ Σκεκάησλ Θενινγηθψλ ρνιψλ. 3

4 Οη απφθνηηνη ηεο θαηεγνξίαο απηήο θαηαιακβάλνπλ ην 40% ησλ πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ. β) Απφθνηηνη άιισλ Σκεκάησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη Σ.Δ.Η. Οη απφθνηηνη ηεο θαηεγνξίαο απηήο θαηαιακβάλνπλ ην 60% ησλ πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ. Ζ γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο, πξσηίζησο ηεο Αγγιηθήο, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. αληίζηνηρνπο ηίηινπο ηεο αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. (ή ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) ή ην Η.Σ.Δ. αληίζηνηρα. αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. (ή ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) ή ην Η.Σ.Δ. αληίζηνηρα. Με ηνλ φξν δε Παλεπηζηήκηα ελλννχκε Παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο, Πνιπηερλεία θαη Πξνζθεξφκελεο ζέζεηο: 180 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΖΛΗΚΩΝ α) Απφθνηηνη Παλεπηζηεκίσλ ή Σ.Δ.Η. νη νπνίνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηηπρψο κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαθάησ Θ.Δ. ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Δ.Α.Π. πνπ νδεγνχζαλ ζε Πηζηνπνηεηηθφ Μεηαπηπρηαθήο Δπηκφξθσζεο: 1) Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε, 2) Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, 3) Γηνίθεζε Δθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ, 4) Δμέιημε ηνπ Παηδηνχ ζην Κνηλσληθφ Πεξηβάιινλ, 5) Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα ζηελ Πξάμε. Πξνεγνχληαη φζνη ζπκπιήξσζαλ 3 Θ.Δ., έπνληαη φζνη ζπκπιήξσζαλ 2 Θ.Δ., αθνινπζνχλ φζνη ζπκπιήξσζαλ 1 Θ.Δ. β) Απφθνηηνη Παλεπηζηεκίσλ ή Σ.Δ.Η. ή θάηνρνη αληίζηνηρνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπ εμσηεξηθνχ αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην ΓΗΚΑΣΑ ή ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. νη νπνίνη εξγάδνληαη ή εξγάζηεθαλ ζην Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Η.Γ.Δ.Κ.Δ.) ή ζην Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο (ΗΝΔΓΗΒΗΜ), ή ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο, ή ζε Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο, ή ζε ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, ή 4

5 ζε πξνγξάκκαηα πκβνπιεπηηθήο Γνλέσλ, ή ζε Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο πηζηνπνηεκέλα απφ Δ.ΚΔ.ΠΗ. ή Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π., ή ζε Κ.Δ.Τ.Τ. πηζηνπνηεκέλα απφ ην Δ.ΚΔ.ΠΗ. ή ζε Ν.Δ.Λ.Δ., ή ζηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο/Δηδηθέο ππεξεζίεο Τπνπξγείσλ θαη Πεξηθεξεηψλ ζηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.). Δπίζεο, φζνη έρνπλ νινθιεξψζεη πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηψλ άλσ ησλ 100 σξψλ, ή είλαη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ πηζηνπνηεκέλνη απφ Δ.ΚΔ.ΠΗ., ή Η.Γ.Δ.Κ.Δ. ή Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π., ή είλαη εγγεγξακκέλνη ζην εηζαγσγηθφ κεηξψν Δθπαηδεπηψλ ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π., ή εγγεγξακκέλνη ζην Δληαίν Μεηξψν Αμηνινγεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο ή ζην Μεηξψν Αμηνινγεηψλ ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π., ή ζην Μεηξψν Δθπαηδεπηψλ Δθπαηδεπηψλ ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π., ή ζην Μεηξψν Δθπαηδεπηψλ ηνπ ΔΚΓΓΑ γ) Απφθνηηνη Παλεπηζηεκίσλ ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ή Διιεληθήο Φηινινγίαο ή Αγγιηθήο Φηινινγίαο ή Γαιιηθήο Φηινινγίαο ή Γεξκαληθήο Φηινινγίαο ή Ηηαιηθήο Φηινινγίαο ή Ηζπαληθήο Φηινινγίαο ή Φπρνινγίαο ή Κνηλσληνινγίαο ή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ή Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ή Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή θάηνρνη πηπρίσλ ΑΔΣΔΜ/ΔΛΔΣΔ (ΑΠΑΗΣΔ) ή απφθνηηνη ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηνπ ΔΑΠ «πνπδέο ζηνλ Διιεληθφ Πνιηηηζκφ» ή «πνπδέο ζηνλ Δπξσπατθφ Πνιηηηζκφ» ή «Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ» ή «Ηζπαληθή Γιψζζα θαη Πνιηηηζκφο». Οι ςποτήθιοι ηηρ καηηγοπίαρ (α) καηαλαμβάνοςν 5 θέζειρ, ηηρ καηηγοπίαρ (β) 65 θέζειρ και ηηρ καηηγοπίαρ (γ) 110 θέζειρ. Ζ γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο, ηνπιάρηζηνλ ηεο Αγγιηθήο, απνδεηθλπφκελε κε ηελ ππνβνιή αλάινγσλ δηθαηνινγεηηθψλ, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. ειιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ ή Σ.Δ.Η. θαη νη έρνληεο ηζφηηκνπο θαη αληίζηνηρνπο ηίηινπο ηεο αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. ή ην Η.Σ.Δ. αληίζηνηρα. β. Πηπρηνχρνπο Παλεπηζηεκίσλ ή Σ.Δ.Η., ελλννχληαη νη πηπρηνχρνη Διιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ ή Σ.Δ.Η. θαη νη έρνληεο ηίηινπο ηεο αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην Η.Σ.Δ. αληίζηνηρα. 5

6 Με ηνλ φξν δε Παλεπηζηήκηα ελλννχληαη Παλεπηζηεκηαθέο ρνιέο, Πνιπηερλεία θαη ε Αλψηαηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ. Πξνζθεξφκελεο ζέζεηο: 670 ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ α) Απφθνηηνη Παλεπηζηεκίσλ ή Σ.Δ.Η. νη νπνίνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηηπρψο κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαθάησ Θ.Δ. ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Δ.Α.Π. πνπ νδεγνχζαλ ζε Πηζηνπνηεηηθφ Μεηαπηπρηαθήο Δπηκφξθσζεο: 1) Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε, 2) Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, 3) Γηνίθεζε Δθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ, 4) Δμέιημε ηνπ Παηδηνχ ζην Κνηλσληθφ Πεξηβάιινλ, 5) Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα ζηελ Πξάμε. Πξνεγνχληαη φζνη ζπκπιήξσζαλ 3 Θ.Δ., έπνληαη φζνη ζπκπιήξσζαλ 2 Θ.Δ., αθνινπζνχλ φζνη ζπκπιήξσζαλ 1 Θ.Δ. Δθφζνλ ν αξηζκφο ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζε θάπνηα θαηεγνξία είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ πνπ έρνπλ απνκείλεη, κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο δηεμάγεηαη θιήξσζε. Οι ςποτήθιοι ηηρ καηηγοπίαρ (α) καηαλαμβάνοςν 20 θέζειρ. β) Απφθνηηνη Παλεπηζηεκίσλ ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ή Νεπηαγσγψλ ή Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο θαη Δηδηθήο Αγσγήο ή Διιεληθήο Φηινινγίαο ή Αγγιηθήο Φηινινγίαο ή Γαιιηθήο Φηινινγίαο ή Γεξκαληθήο Φηινινγίαο ή Ηηαιηθήο Φηινινγίαο ή Ηζπαληθήο Φηινινγίαο ή Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ ή Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνχ Παξεπμείλησλ Υσξψλ ή Μεζνδνινγίαο Ηζηνξίαο θαη Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο ή Φηινζνθίαο ή Ηζηνξίαο ή Αξραηνινγίαο ή Θενινγίαο ή Φπρνινγίαο ή Σκεκάησλ Μαζεκαηηθψλ ή Φπζηθήο ή Υεκείαο ή Βηνινγίαο ή πνπδψλ ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο (Δ.Α.Π.) ή Γεσινγίαο ή Φπζηνγλσζηηθψλ ή Πιεξνθνξηθήο ή Ζιεθηξνιφγσλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ή Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ή Γεσγξαθίαο ή Θεαηξνινγίαο ή Μνπζηθνινγίαο ή Καιψλ Σερλψλ ή Κνηλσληνινγίαο ή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ή Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ή πνπδψλ ζηνλ Διιεληθφ Πνιηηηζκφ (Δ.Α.Π.) ή πνπδψλ ζηνλ Δπξσπατθφ Πνιηηηζκφ (Δ.Α.Π.) ή Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο ή Σκεκάησλ Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (Σ.Δ.Φ.Α.Α.). γ) Απφθνηηνη Σκεκάησλ Παλεπηζηεκίσλ ή Σ.Δ.Η. άιισλ εηδηθνηήησλ πνπ είλαη θαη θάηνρνη πηπρίσλ ΔΛΔΣΔ ή ΠΑΣΔ/ΔΛΔΣΔ θαζψο θαη θάηνρνη πηπρίσλ ΑΔΣΔΜ/ΔΛΔΣΔ (ΑΠΑΗΣΔ). Οι ςποτήθιοι ηυν καηηγοπίαρ (β) και (γ) καηαλαμβάνοςν 650 θέζειρ. Δκαηόν ηπιάνηα (130) θέζειρ από αςηέρ καηαλαμβάνονηαι από ςποτηθίοςρ πος έσοςν αποδεδειγμένη δεκαεηή επαγγελμαηική εμπειπία. Ζ γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο, πξσηίζησο ηεο Αγγιηθήο, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 6

7 αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. (ή ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) ή ην Η.Σ.Δ. αληίζηνηρα. ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ (πος οδηγούν ζε πηςσίο) Πξνζθεξφκελεο ζέζεηο: 200 ΠΟΤΓΔ ΣΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ Γίλνληαη δεθηνί απφθνηηνη Λπθείνπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ηζφηηκνπ ή αληίζηνηρνπ ηίηινπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. Ζ γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο, πξσηίζησο ηεο Αγγιηθήο, θαζψο θαη ε εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε Ζ/Τ, θαη δηαδηθηχνπ ζα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πξνζθεξφκελεο ζέζεηο: 1000 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Γίλνληαη δεθηνί απφθνηηνη Λπθείνπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ηζφηηκνπ ή αληίζηνηρνπ ηίηινπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. Ζ γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο, πξσηίζησο ηεο Αγγιηθήο, θαζψο θαη ε εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε Ζ/Τ, θαη δηαδηθηχνπ ζα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ (πος οδηγούν ζε Μεηαπηςσιακό Γίπλυμα Διδίκεςζηρ) ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Πποζθεπόμενερ θέζειρ: 320 α) Απφθνηηνη Παλεπηζηεκίσλ ησλ Σκεκάησλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ή Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ή Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ή Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ή Μεραληθψλ Ζ/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο ή Υεκηθψλ Μεραληθψλ ή Αγξνλφκσλ θαη 7

8 Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ ή Μεηαιιεηνιφγσλ Μεραληθψλ ή Μεραληθψλ Οξπθηψλ Πφξσλ ή Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο ή Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ή Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο ή Μεραληθνί απφθνηηνη ηξαηησηηθψλ ρνιψλ θαζψο θαη απφθνηηνη Σ.Δ.Η ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο Έξγσλ. Οι απόθοιηοι ηηρ καηηγοπίαρ αςηήρ καηαλαμβάνοςν ηο 80% ηυν πποζθεπόμενυν θέζευν (256 θέζειρ). Πενήνηα (50) θέζειρ από αςηέρ καηαλαμβάνονηαι από ςποτηθίοςρ πος έσοςν αποδεδειγμένη δεκαεηή επαγγελμαηική εμπειπία. β) Απφθνηηνη Σ.Δ.Η. ησλ Σκεκάησλ Σερλνιφγσλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ή Πνιηηηθψλ Γνκηθψλ Έξγσλ ή Πνιηηηθψλ Έξγσλ Τπνδνκήο ή Μεραλνινγίαο ή Ζιεθηξνινγίαο ή Σνπνγξαθίαο ή Αλαθαίληζεο θαη Απνθαηάζηαζεο Κηηξίσλ. Οι απόθοιηοι ηηρ καηηγοπίαρ αςηήρ καηαλαμβάνοςν ηο 20% ηυν πποζθεπόμενυν θέζευν (64 θέζειρ). Γέκα ηέζζεπιρ (14) θέζειρ από αςηέρ καηαλαμβάνονηαι από ςποτηθίοςρ πος έσοςν αποδεδειγμένη δεκαεηή επαγγελμαηική εμπειπία. Ζ γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο, πξσηίζησο ηεο Αγγιηθήο, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην Πποζθεπόμενερ θέζειρ: 370 ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ α) Πηπρηνχρνη: Παλεπηζηεκίσλ Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ή Γεσπνληθψλ θαη Γεσηερληθψλ ρνιψλ ή ρνιψλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ή ηξαηησηηθψλ ρνιψλ θαη ζπγθεθξηκέλα Δπειπίδσλ ή Ηθάξσλ ή Ναπηηθψλ Γνθίκσλ ή Κηεληαηξηθψλ ρνιψλ ή ηκεκάησλ θαζψο θαη ηκεκάησλ: ηαηηζηηθήο θαη Βηνζηαηηζηηθήο ή Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο ή Μεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ή Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο ή Σερλνινγίαο ή Μεραληθψλ ρεδίαζεο Πξντφλησλ θαη πζηεκάησλ ή Πεξηβάιινληνο ή Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ή Δπηζηεκψλ Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο ή Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τιηθψλ ή Πιεξνθνξηθήο ή Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Φεθηαθψλ 8

9 πζηεκάησλ ή Βηνηερλνινγίαο ή Βηνρεκείαο ή Βηνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ή Φαξκαθεπηηθήο ή Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ή Αγξνηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ή Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ ή Δπηζηεκψλ ηεο Θάιαζζαο ή Γεσγξαθίαο ή Αζθαιηζηηθήο Δπηζηήκεο ή Αλαινγηζηηθψλ ή Λνγηζηηθήο ή Υξεκαηννηθνλνκηθψλ ή Γηεζλψλ, Δπξσπατθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ θαη Σξνθίκσλ ή ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πνπδέο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ή Πιεξνθνξηθή ή Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ. β) Πηπρηνχρνη Σ.Δ.Η. ρνιψλ Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ή πηπρηνχρνη ησλ αθφινπζσλ Σκεκάησλ Σ.Δ.Η.: Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ή Σερλνινγίαο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο & Σξνθίκσλ ή Δκπνξίαο & Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ ή Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο ή Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Ζ/Τ ή Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληψλ ή Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ ή Σειεπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ θαη Γηθηχσλ ή Ζιεθηξνληθήο ή Πνιηηηθψλ Γνκηθψλ Έξγσλ. Οη πηπρηνχρνη Σ.Δ.Η., πνπ ζα γίλνληαη δεθηνί ζην πξφγξακκα πξέπεη λα εγγξάθνληαη θαη λα νινθιεξψλνπλ κε επηηπρία ην κάζεκα «Μαζεκαηηθά γηα ηε Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο» ηεο πξνπηπρηαθήο Θεκαηηθήο Δλφηεηαο ΓΗΠ 40 «Μαζεκαηηθά θαη Μεραλνινγηθή ρεδίαζε γηα ηε Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο» θαηά ην πξψην έηνο ζπνπδψλ ηνπο. Δπίζεο, ηαπηφρξνλα κε ην κάζεκα «Μαζεκαηηθά γηα ηε Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο» κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα παξαθνινπζήζνπλ θαη ηε Θ. Δ. ΓΗΠ51 «Πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ Πνηφηεηα». ε θακηά πεξίπησζε, φκσο, δελ κπνξνχλ ηαπηφρξνλα κε ην κάζεκα «Μαζεκαηηθά γηα ηε Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο» λα επηιέμνπλ λα παξαθνινπζήζνπλ θαη ηε Θ.Δ. ΓΗΠ50 «Βαζηθά εξγαιεία θαη κέζνδνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο Πνηφηεηαο». Δβδομήνηα πένηε (75) θέζειρ από ηιρ πποζθεπόμενερ καηαλαμβάνονηαι από ςποτηθίοςρ πος έσοςν αποδεδειγμένη δεκαεηή επαγγελμαηική εμπειπία. Ζ γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο, πξσηίζησο ηεο Αγγιηθήο, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ Πποζθεπόμενερ θέζειρ: 100 9

10 Απφθνηηνη Παλεπηζηεκίσλ ησλ Σκεκάησλ: Μαζεκαηηθψλ ή Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ ή ηαηηζηηθήο ή ηαηηζηηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δπηζηήκεο ή ηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθψλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μαζεκαηηθψλ ή Φπζηθήο ή Βηνινγίαο ή Γεσινγίαο ή Γεσινγίαο θαη Γεσπεξηβάιινληνο ή Δπηζηήκεο Τιηθψλ ή Υεκείαο ή Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ή Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Βηνκεραλίαο ή Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ ή Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ή Υεκηθψλ Μεραληθψλ ή Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ ή Αγξνλφκσλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ ή Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ή Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ή Μεραληθψλ Οξπθηψλ Πφξσλ ή Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ή Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο ή Μεραληθψλ Μεηαιιείσλ Μεηαιινπξγψλ ή Ναππεγψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ή Μεραληθψλ ρεδίαζεο Πξντφλησλ θαη πζηεκάησλ ή Μεραληθψλ Γηαρείξηζεο Δλεξγεηαθψλ Πφξσλ ή Μεραληθψλ Δπηζηήκεο Τιηθψλ ή Σερλνινγίαο πζηεκάησλ Παξαγσγήο ή Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Σερλνινγίαο ή Βηνρεκείαο θαη Σερλνινγίαο ή Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ ή Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ή Γηεζλψλ Δπξσπατθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ ή Γηεζλψλ Δπξσπατθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ή Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ή Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ ή Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ή Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο ή νη Μάρηκνη θαη Μεραληθνί αμησκαηηθνί ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ απφθνηηνη ηεο ρνιήο Ναπηηθψλ Γνθίκσλ ή απφθνηηνη ησλ ζρνιψλ Ηθάξσλ ή Δπειπίδσλ. Ζ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο, είλαη απαξαίηεηε θαζψο κέξνο ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ είλαη ζηα αγγιηθά. Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνυπνζέηεη γλψζεηο πιεξνθνξηθήο φπσο απηέο παξέρνληαη αθελφο απφ ην ζεκεξηλφ πξφγξακκα Λπθείνπ θαη αθεηέξνπ απφ ηα ζεκεξηλά ζπλήζε παλεπηζηεκηαθά πξνγξάκκαηα Μαζεκαηηθψλ, Φπζηθψλ θαη Μεραληθψλ ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ 2 ηνπιάρηζηνλ εμακεληαία καζήκαηα πιεξνθνξηθήο. Δλαιιαθηηθά ηέηνηεο γλψζεηο κπνξεί λα έρνπλ απνθηήζεη νη θνηηεηέο απφ πνιπεηή πξαθηηθή εκπεηξία ζε ζέζεηο πιεξνθνξηθήο. πγθεθξηκέλα ε άλεζε ζηε ρξήζε πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή, ε γλψζε πξνγξακκαηηζκνχ, ε θαηαλφεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ ππνινγηζηψλ θαη ε καζεκαηηθή σξηκφηεηα είλαη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ πξφζβαζε ζε Ζ/Τ θαη ε άλεηε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γπλαηφηεηα δίλεηαη γηα πξφζβαζε ζε Ζ/Τ θαη ζην δηαδίθηπν θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΔΑΠ ζηελ Πάηξα. αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην 10

11 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΔΡΓΩΝ ΤΠΟΓΟΜΖ Πποζθεπόμενερ θέζειρ: 120 α) Πηπρηνχρνη πεληαεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ απφθνηηνη Παλεπηζηεκίσλ ησλ Σκεκάησλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ή Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ή Υεκηθψλ Μεραληθψλ ή Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο ή Αγξνλφκσλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ ή Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ή Μεηαιιεηνιφγσλ Μεραληθψλ ή Μεραληθψλ Οξπθηψλ Πφξσλ ή Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Βηνκεραλίαο ή Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ ή Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο ή Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. β) Πηπρηνχρνη Παλεπηζηεκίσλ ησλ Σκεκάησλ Γεσινγίαο ή Γεσινγίαο θαη Γεσπεξηβάιινληνο ή Γεσπνλίαο ή Αμηνπνίεζεο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Γεσξγηθήο Μεραληθήο ή Γεσπνλίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο θαη Αγξνηηθνχ Πεξηβάιινληνο ή Μεραληθνί Απφθνηηνη ηξαηησηηθψλ ρνιψλ. Οι ςποτήθιοι ηυν καηηγοπιών (α) και (β) καηαλαμβάνοςν ηο 90% ηυν πποζθεπόμενυν θέζευν (108 θέζειρ). Δίκοζι (20) θέζειρ από αςηέρ καηαλαμβάνονηαι από ςποτηθίοςρ πος έσοςν αποδεδειγμένη δεκαεηή επαγγελμαηική εμπειπία. γ) Πηπρηνχρνη Σ.Δ.Η. ζηελ εηδηθφηεηα Γνκηθψλ Έξγσλ ή Έξγσλ Τπνδνκήο. Οι ςποτήθιοι ηηρ καηηγοπίαρ (γ) καηαλαμβάνοςν ηο 10% ηυν πποζθεπόμενυν θέζευν (12 θέζειρ). Γύο (2) θέζειρ από αςηέρ καηαλαμβάνονηαι από ςποτηθίοςρ πος έσοςν αποδεδειγμένη δεκαεηή επαγγελμαηική εμπειπία. Ζ εκπεηξία ζε έξγα ππνδνκήο (κειέηεο, επηβιέςεηο ή θαη θαηαζθεπέο) ζα βνεζήζεη θαζνξηζηηθά ζηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο, πξσηίζησο ηεο Αγγιηθήο, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην 11

12 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΟΛΔΩΝ ΚΑΗ ΚΣΗΡΗΩΝ Πποζθεπόμενερ θέζειρ: 140 α) Γηπισκαηνχρνη πεληαεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ απφθνηηνη Παλεπηζηεκίνπ Σκεκάησλ Αξρηηεθηνληθήο θαη αξρηηέθηνλεο ηνπίνπ απφ Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ κε αλαγλψξηζε πηπρίνπ απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α./ Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. Ζ εκπεηξία ζε θηηξηνινγηθέο κειέηεο θαη εθαξκνγέο ή ζε κειέηεο δηακφξθσζεο αλνηθηψλ ρψξσλ ή ζε κειέηεο αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζα βνεζήζεη θαζνξηζηηθά ζηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οι ςποτήθιοι ηηρ καηηγοπίαρ (α) καηαλαμβάνοςν ηο 50% ηυν θέζευν (70 θέζειρ). Γέκα πένηε (15) θέζειρ από αςηέρ καηαλαμβάνονηαι από ςποτηθίοςρ πος έσοςν αποδεδειγμένη δεκαεηή επαγγελμαηική εμπειπία. β) Γηπισκαηνχρνη πεληαεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ ηκεκάησλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ή Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ή Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ή Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Βηνκεραλίαο ή Μεραλνιφγσλ Ναππεγψλ Μεραληθψλ ή Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ή Υεκηθψλ Μεραληθψλ ή Αγξνλφκσλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ ή Μεραληθνί Απφθνηηνη ηξαηησηηθψλ ρνιψλ. Ζ εκπεηξία ζε θηηξηνινγηθέο κειέηεο θαη εθαξκνγέο ή ζε κειέηεο δηακφξθσζεο αλνηθηψλ ρψξσλ ή ζε κειέηεο αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζα βνεζήζεη θαζνξηζηηθά ζηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οι ςποτήθιοι ηηρ καηηγοπίαρ (β) καηαλαμβάνοςν ηο 30% ηυν θέζευν (42 θέζειρ). Οκηώ (8) θέζειρ από αςηέρ καηαλαμβάνονηαι από ςποτηθίοςρ πος έσοςν αποδεδειγμένη δεκαεηή επαγγελμαηική εμπειπία. γ) Πηπρηνχρνη Παλεπηζηεκίνπ Γεσπφλνη ή Γαζνιφγνη ή θαη Πηπρηνχρνη Σ.Δ.Η. ζηελ εηδηθφηεηα Αλζνθνκία θαη Αξρηηεθηνληθή Σνπίνπ ή Αξρηηεθηνληθή Κήπσλ θαη Σνπίνπ ή Αξρηηεθηνληθή Σνπίνπ. Ζ εκπεηξία ζε θηηξηνινγηθέο κειέηεο θαη εθαξκνγέο ή ζε κειέηεο δηακφξθσζεο αλνηθηψλ ρψξσλ ή ζε κειέηεο αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζα βνεζήζεη θαζνξηζηηθά ζηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οι ςποτήθιοι ηηρ καηηγοπίαρ (γ) καηαλαμβάνοςν ηο 20% ηυν θέζευν (28 θέζειρ). Έξι (6) θέζειρ από αςηέρ καηαλαμβάνονηαι από ςποτηθίοςρ πος έσοςν αποδεδειγμένη δεκαεηή επαγγελμαηική εμπειπία. Ζ γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο, πξσηίζησο ηεο Αγγιηθήο, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην 12

13 ΔΗΜΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΔΗΜΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Πποζθεπόμενερ θέζειρ: 90 α) Απφθνηηνη Παλεπηζηεκίνπ ησλ ηκεκάησλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ. Οη απφθνηηνη ηεο θαηεγνξίαο απηήο θαηαιακβάλνπλ ην 80% ησλ πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ. β) Απφθνηηνη Σ.Δ.Η ησλ ηκεκάησλ Πνιηηηθψλ Γνκηθψλ Έξγσλ ή Πνιηηηθψλ Έξγσλ Τπνδνκήο. Οη απφθνηηνη ηεο θαηεγνξίαο απηήο θαηαιακβάλνπλ ην 20% ησλ πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ. Οη απφθνηηνη ησλ Σ.Δ.Η. θαη ελδηαθεξφκελνη λα παξαθνινπζήζνπλ ην πξφγξακκα ζα πξέπεη λα ζηαζκίζνπλ κε κεγάιε πξνζνρή ηηο δπζθνιίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, εμεηάδνληαο αλαιπηηθά, πξηλ απνθαζίζνπλ λα εθδειψζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γη απηφ ην πξφγξακκα, ην πεξηερφκελν ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ θαη ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΑΠ ζην δηαδίθηπν (www.eap.gr/δθπαίδεπζε /Πξνγξάκκαηα πνπ νδεγνχλ ζε ΜΓΔ θαη class.eap.gr/sma50 ή sma51 / δηδαθηηθφ πιηθφ) Ζ γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο, πξσηίζησο ηεο Αγγιηθήο, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην Πποζθεπόμενερ θέζειρ: 35 ΠΡΟΥΩΡΖΜΔΝΔ ΠΟΤΓΔ ΣΖ ΦΤΗΚΖ Γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη Παλεπηζηεκίνπ ησλ ηκεκάησλ Φπζηθήο ή απφθνηηνη ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Δ.Α.Π. "πνπδέο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο". 13

14 Ζ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο, είλαη απαξαίηεηε θαζψο κέξνο ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ είλαη ζηα αγγιηθά. αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην Πποζθεπόμενερ θέζειρ: 45 ΚΑΣΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Απφθνηηνη ηνπ πξνγξάκκαηνο «πνπδέο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο» ηνπ ΔΑΠ ή απφθνηηνη Παλεπηζηεκίνπ ησλ ηκεκάησλ Υεκείαο ή Υεκηθήο Μεραληθήο ή Πεξηβάιινληνο ή Φπζηθήο ή Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ή Δπηζηήκεο Τιηθψλ ή Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τιηθψλ ή Γεσινγίαο ή Γεσινγίαο θαη Γεσπεξηβάιινληνο ή Δπηζηεκψλ ηεο Θάιαζζαο ή Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο ή Μεραληθψλ Οξπθηψλ Πφξσλ ή Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ θαζψο θαη απφθνηηνη Σ.Δ.Η. ησλ ηκεκάησλ Σερλνινγηψλ Αληηξξχπαλζεο ή Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ ή Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο ή Γεσηερλνινγίαο θαη Πεξηβάιινληνο. Ζ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην 14

15 ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ Πποζθεπόμενερ θέζειρ: 60 Γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ Μαζεκαηηθψλ ή Σκεκάησλ Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ ή θαηεχζπλζεο Μαζεκαηηθνχ Δθαξκνγψλ ηεο ρνιήο Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Ζ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο, είλαη απαξαίηεηε θαζψο κέξνο ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ είλαη ζηα αγγιηθά. αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΣΩΝ ΦΤΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Πποζθεπόμενερ θέζειρ: 80 Γίλνληαη δεθηνί απφθνηηνη Παλεπηζηεκίνπ ησλ ηκεκάησλ Φπζηθήο ή Υεκείαο ή Βηνινγίαο ή Βηνινγηθψλ Δθαξκνγψλ θαη Σερλνινγηψλ ή Βηνρεκείαο θαη Βηνηερλνινγίαο ή Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Γελεηηθήο ή Γεσινγίαο ή Γεσινγίαο θαη Γεσπεξηβάιινληνο ή Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ή Δπηζηήκεο ησλ Τιηθψλ ή Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τιηθψλ ή Μεραληθψλ Δπηζηήκεο Τιηθψλ ή απφθνηηνη ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Δ.Α.Π. "πνπδέο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο" ή Μεραληθνί Πνιπηερληθψλ ρνιψλ πνπ είλαη θαη θάηνρνη πηπρίσλ ΔΛΔΣΔ ή ΠΑΣΔ/ΔΛΔΣΔ θαζψο θαη θάηνρνη πηπρίσλ ΑΔΣΔΜ/ΔΛΔΣΔ (ΑΠΑΗΣΔ). Ζ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο, είλαη απαξαίηεηε θαζψο κέξνο ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ είλαη ζηα αγγιηθά. Δπηπιένλ, ε επρέξεηα ζηε ρξήζε Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε ησλ ζπνπδψλ. 15

16 αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην Πποζθεπόμενερ θέζειρ: 280 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ Α) Απφθνηηνη ηκεκάησλ Παλεπηζηεκίσλ: Φπζηθήο ή Υεκείαο ή Βηνινγίαο ή Γεσινγίαο θαη Γεσπεξηβάιινληνο ή Βηνινγίαο θαη Βηνηερλνινγίαο ή Ηαηξηθήο ή Οδνληηαηξηθήο ή Ννζειεπηηθήο ή Φαξκαθεπηηθήο ή Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ή Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ή Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ή Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ή Υεκηθψλ Μεραληθψλ ή Αγξνλφκσλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ ή Μεραληθψλ Μεηαιιείσλ Μεηαιινπξγψλ ή Ναππεγψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ή Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ή Γεσπνλίαο ή Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ή Κηεληαηξηθήο ή Δπηζηήκεο Φπηηθήο Παξαγσγήο ή Δπηζηήκεο Εστθήο Παξαγσγήο θαη Τδαηνθαιιηεξγεηψλ ή Γεσπνληθήο Βηνηερλνινγίαο ή Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ή Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ή Αμηνπνίεζεο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Γεσξγηθήο Μεραληθήο ή Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ή Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ ή Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ή Δπηζηήκεο θαη Τιηθψλ ή Μεραληθψλ Δπηζηήκεο Τιηθψλ ή Βηνινγηθψλ Δθαξκνγψλ θαη Σερλνινγηψλ ή Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο ή Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ή Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ή Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ή Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Γελεηηθήο ή Μεραληθψλ Οξπθηψλ Πφξσλ ή Πεξηβάιινληνο ή Δπηζηεκψλ ηεο Θάιαζζαο ή Γεσγξαθίαο ή Γεσινγίαο ή Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τιηθψλ ή Μεραληθψλ ρεδίαζεο Πξντφλησλ θαη πζηεκάησλ ή Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο ή Γεσπνλίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο θαη Αγξνηηθνχ Πεξηβάιινληνο ή Γεσπνλίαο Ηρζπνινγίαο θαη Τδάηηλνπ Πεξηβάιινληνο ή Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ή Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνινγίαο ή Δπηζηήκεο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο ή Πιεξνθνξηθήο κε εθαξκνγέο ζηε Βηνταηξηθή ή Πεξηθεξεηαθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ή Βηνρεκείαο θαη Βηνηερλνινγίαο ή Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ή Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο ή Μεραληθψλ Γηαρείξηζεο Δλεξγεηαθψλ Πφξσλ ή Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Βηνκεραλίαο ή ρνιψλ Μεραληθψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ή πνπδψλ ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ηνπ ΔΑΠ. Β) θαη ησλ αθνινχζσλ ηκεκάησλ ΣΔΗ: 16

17 Πνιηηηθψλ Έξγσλ Τπνδνκήο ή Σνπνγξαθίαο ή πληήξεζεο Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο ή Σερλνινγίαο Ηαηξηθψλ Οξγάλσλ ή Ζιεθηξνληθήο ή Δλεξγεηαθήο Σερλνινγίαο ή Ναππεγηθήο ή Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ή Οηλνινγίαο θαη Σερλνινγίαο Πνηψλ ή Ννζειεπηηθήο ή Μαηεπηηθήο ή Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ ή Ραδηνινγίαο- Αθηηλνινγίαο ή Οδνληηθήο Σερλνινγίαο ή Οπηηθήο θαη Οπηνκεηξίαο ή Φπζηθνζεξαπείαο ή Δξγνζεξαπείαο ή Γεκφζηαο Τγηεηλήο ή Πνιηηηθψλ Γνκηθψλ Έξγσλ ή Μεραλνινγίαο ή Ζιεθηξνινγίαο ή Κισζηνυθαληνπξγίαο ή Ορεκάησλ ή ρεδηαζκνχ θαη Παξαγσγήο Δλδπκάησλ ή Φπηηθήο Παξαγσγήο ή Εστθήο Παξαγσγήο ή Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Γηνίθεζεο Αγξνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ή Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο ή Βξεθνλεπηνθνκίαο ή Σερλνινγίαο Αιηείαο-Τδαηνθαιιηεξγεηψλ ή Μεραληθήο Βηνζπζηεκάησλ ή Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ή Γαζνπνλίαο ή ρεδηαζκνχ θαη Σερλνινγίαο Ξχινπ θαη Δπίπινπ ή Αλαθαίληζεο θαη Απνθαηάζηαζεο Κηηξίσλ ή Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο ή Βηνινγηθψλ Θεξκνθεπηαθψλ Καιιηεξγεηψλ θαη Αλζνθνκίαο ή Θεξκνθεπηαθψλ Καιιηεξγεηψλ θαη Αλζνθνκίαο ή Σερλνινγίεο Οινθιεξσκέλεο Γεσξγίαο ή Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ ή Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ ή Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ή Γεσηερλνινγίαο θαη Πεξηβάιινληνο ή Δκπνξίαο θαη Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ ή Σερλνινγηψλ Αληηξξχπαλζεο ή Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο ή Τδαηνθαιιηεξγεηψλ θαη Αιηεπηηθήο Γηαρείξηζεο ή Μεραλνινγίαο θαη Τδάηηλσλ Πφξσλ ή Αλζνθνκίαο-Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ή Ηρζπνθνκίαο-Αιηείαο ή Δλεξγεηαθήο Σερληθήο ή Σερλνινγίαο Αιηείαο θαη Τδαηνθαιιηεξγεηψλ ή Σερλνινγίαο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο θαη Σξνθίκσλ ή Σερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο θαη Οηθνινγίαο ή Σερλνινγίαο Αεξνζθαθψλ ή Γεσξγηθψλ Μεραλψλ Αξδεχζεσλ ή Σερλνινγίαο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ ή Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ή Οηθνινγίαο θαη Πεξηβάιινληνο ή Δπνπηψλ Γεκφζηαο Τγείαο. Πενήνηα πένηε (55) θέζειρ από ηιρ πποζθεπόμενερ καηαλαμβάνονηαι από ςποτηθίοςρ πος έσοςν αποδεδειγμένη δεκαεηή επαγγελμαηική εμπειπία. Ζ γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο, πξσηίζησο ηεο Αγγιηθήο, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΟΤ ΚΑΗ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΥΤΣΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 17

18 Πποζθεπόμενερ θέζειρ: 60 Απφθνηηνη Παλεπηζηεκίσλ ησλ ηκεκάησλ Πιεξνθνξηθήο ή Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ή Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ή Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ή Πιεξνθνξηθήο κε εθαξκνγέο ζηε Βηνταηξηθή ή Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ ή Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ή Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σειεπηθνηλσληψλ ή Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ή Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ή Μεραληθψλ Ζ/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο ή Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ ή Μεραληθψλ Ζ/Τ, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ ή Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ή Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο ή Γηνίθεζεο Σερλνινγίαο ή Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεκαηηθήο. Ζ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο, είλαη απαξαίηεηε θαζψο ην δηδαθηηθφ πιηθφ είλαη ζηελ αγγιηθή. Δπίζεο, επηζπκεηφ πξνζφλ απνηειεί ε γλψζε αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ ζηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Java. αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ (πος οδηγούν ζε πηςσίο) ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ Πποζθεπόμενερ θέζειρ: 1500 Γίλνληαη δεθηνί απφθνηηνη Λπθείνπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ηζφηηκνπ ή αληίζηνηρνπ ηίηινπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. Σπιακόζιερ (300) θέζειρ από ηιρ πποζθεπόμενερ καηαλαμβάνονηαι από ςποτηθίοςρ πος έσοςν αποδεδειγμένη δεκαεηή επαγγελμαηική εμπειπία. Ζ γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο, πξσηίζησο ηεο Αγγιηθήο, θαζψο θαη ε εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε Ζ/Τ, θαη δηαδηθηχνπ ζα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 18