ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ (πνπ νδεγνχλ ζε πηπρίν) Πξνζθεξφκελεο ζέζεηο: 1100 ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Γίλνληαη δεθηνί απφθνηηνη Λπθείνπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ηζφηηκνπ ή αληίζηνηρνπ ηίηινπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. Γηαθφζηεο είθνζη (220) ζέζεηο απφ ηηο πξνζθεξφκελεο θαηαιακβάλνληαη απφ ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνδεδεηγκέλε δεθαεηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία. Ζ γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο, πξσηίζησο ηεο Αγγιηθήο, θαζψο θαη ε εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε Ζ/Τ, θαη δηαδηθηχνπ ζα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πξνζθεξφκελεο ζέζεηο: 1000 ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Γίλνληαη δεθηνί απφθνηηνη Λπθείνπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ηζφηηκνπ ή αληίζηνηρνπ ηίηινπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. Γηαθφζηεο (200) ζέζεηο απφ ηηο πξνζθεξφκελεο θαηαιακβάλνληαη απφ ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνδεδεηγκέλε δεθαεηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία. Ζ γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο, πξσηίζησο ηεο Αγγιηθήο, θαζψο θαη ε εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε Ζ/Τ, θαη δηαδηθηχνπ ζα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πξνζθεξφκελεο ζέζεηο: 90 ΗΠΑΝΗΚΖ ΓΛΩΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟ α) Απφθνηηνη Λπθείνπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή θάηνρνη ηζφηηκνπ ή αληίζηνηρνπ ηίηινπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ κε απνδεδεηγκέλε γλψζε ηεο Ηζπαληθήο ζε επίπεδν Β2 ηνπ Κνηλνχ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο θαη β) Απφθνηηνη ηζπαλφθσλσλ ηδξπκάησλ δεπηεξνβάζκηαο ή ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε επάξθεηα ζηελ Διιεληθή. 1

2 Ζ γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο, θαηά πξνηίκεζε ηεο Αγγιηθήο, θαζψο θαη ε εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε Ζ/Τ, θαη δηαδηθηχνπ, ζα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αλ ην δίπισκα πνπ απνδεηθλχεη ηε γλψζε ηεο Ηζπαληθήο δελ αλαγξάθεη ην επίπεδν Β2, παξαθαινχληαη νη ππνςήθηνη λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε απφ ηελ Ηζπαληθή Πξεζβεία ή ην Ηnstituto Cervantes πνπ λα δειψλεη ηελ αλσηέξσ αληηζηνηρία. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΩΑ Πξνζθεξφκελεο ζέζεηο: 120 Γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη ειιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ ησλ Σκεκάησλ Αγγιηθήο Φηινινγίαο ή θάηνρνη αληίζηνηρνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απαηηείηαη ε εθπφλεζε εξγαζηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηδαζθαιία ησλ θνηηεηψλ κέζα ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο, επνκέλσο ε ηδηφηεηα ηνπ ελ ελεξγεία θαζεγεηή, ρσξίο λα απνηειεί ηππηθή πξνυπφζεζε, δηεπθνιχλεη ζε πνιχ ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΩΑ Πξνζθεξφκελεο ζέζεηο: 75 Γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη ησλ Σκεκάησλ Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ησλ ειιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ ή θάηνρνη αληίζηνηρνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απαηηείηαη ε εθπφλεζε εξγαζηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηδαζθαιία ησλ θνηηεηψλ κέζα ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο, επνκέλσο ε ηδηφηεηα ηνπ ελ ελεξγεία θαζεγεηή, ζηνλ δεκφζην ή ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ρσξίο λα απνηειεί ηππηθή πξνυπφζεζε, δηεπθνιχλεη ζε πνιχ ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 2

3 αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. (ή ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) ή ην Η.Σ.Δ. αληίζηνηρα. Με ηνλ φξν δε Παλεπηζηήκηα ελλννχκε Παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο, Πνιπηερλεία θαη ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Πξνζθεξφκελεο ζέζεηο: 45 Γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη ησλ Σκεκάησλ Γεξκαληθήο Φηινινγίαο ησλ ειιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ θαζψο θαη πηπρηνχρνη Σκεκάησλ Γεξκαληθήο Γιψζζαο ή Λνγνηερλίαο Παλεπηζηεκίσλ νκνηαγψλ ηεο αιινδαπήο. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απαηηείηαη ε εθπφλεζε εξγαζηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηδαζθαιία ησλ θνηηεηψλ κέζα ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο, επνκέλσο ε ηδηφηεηα ηνπ ελ ελεξγεία θαζεγεηή, ρσξίο λα απνηειεί ηππηθή πξνυπφζεζε, δηεπθνιχλεη ζε πνιχ ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην Με ηνλ φξν δε Παλεπηζηήκηα ελλννχκε Παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο, Πνιπηερλεία θαη Πξνζθεξφκελεο ζέζεηο: 90 ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΟΡΘΟΓΟΞΖ ΘΔΟΛΟΓΗΑ α) Απφθνηηνη Παλεπηζηεκίσλ ησλ Σκεκάησλ Θενινγηθψλ ρνιψλ. 3

4 Οη απφθνηηνη ηεο θαηεγνξίαο απηήο θαηαιακβάλνπλ ην 40% ησλ πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ. β) Απφθνηηνη άιισλ Σκεκάησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη Σ.Δ.Η. Οη απφθνηηνη ηεο θαηεγνξίαο απηήο θαηαιακβάλνπλ ην 60% ησλ πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ. Ζ γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο, πξσηίζησο ηεο Αγγιηθήο, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. αληίζηνηρνπο ηίηινπο ηεο αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. (ή ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) ή ην Η.Σ.Δ. αληίζηνηρα. αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. (ή ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) ή ην Η.Σ.Δ. αληίζηνηρα. Με ηνλ φξν δε Παλεπηζηήκηα ελλννχκε Παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο, Πνιπηερλεία θαη Πξνζθεξφκελεο ζέζεηο: 180 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΖΛΗΚΩΝ α) Απφθνηηνη Παλεπηζηεκίσλ ή Σ.Δ.Η. νη νπνίνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηηπρψο κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαθάησ Θ.Δ. ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Δ.Α.Π. πνπ νδεγνχζαλ ζε Πηζηνπνηεηηθφ Μεηαπηπρηαθήο Δπηκφξθσζεο: 1) Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε, 2) Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, 3) Γηνίθεζε Δθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ, 4) Δμέιημε ηνπ Παηδηνχ ζην Κνηλσληθφ Πεξηβάιινλ, 5) Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα ζηελ Πξάμε. Πξνεγνχληαη φζνη ζπκπιήξσζαλ 3 Θ.Δ., έπνληαη φζνη ζπκπιήξσζαλ 2 Θ.Δ., αθνινπζνχλ φζνη ζπκπιήξσζαλ 1 Θ.Δ. β) Απφθνηηνη Παλεπηζηεκίσλ ή Σ.Δ.Η. ή θάηνρνη αληίζηνηρνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπ εμσηεξηθνχ αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην ΓΗΚΑΣΑ ή ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. νη νπνίνη εξγάδνληαη ή εξγάζηεθαλ ζην Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Η.Γ.Δ.Κ.Δ.) ή ζην Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο (ΗΝΔΓΗΒΗΜ), ή ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο, ή ζε Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο, ή ζε ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, ή 4

5 ζε πξνγξάκκαηα πκβνπιεπηηθήο Γνλέσλ, ή ζε Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο πηζηνπνηεκέλα απφ Δ.ΚΔ.ΠΗ. ή Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π., ή ζε Κ.Δ.Τ.Τ. πηζηνπνηεκέλα απφ ην Δ.ΚΔ.ΠΗ. ή ζε Ν.Δ.Λ.Δ., ή ζηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο/Δηδηθέο ππεξεζίεο Τπνπξγείσλ θαη Πεξηθεξεηψλ ζηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.). Δπίζεο, φζνη έρνπλ νινθιεξψζεη πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηψλ άλσ ησλ 100 σξψλ, ή είλαη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ πηζηνπνηεκέλνη απφ Δ.ΚΔ.ΠΗ., ή Η.Γ.Δ.Κ.Δ. ή Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π., ή είλαη εγγεγξακκέλνη ζην εηζαγσγηθφ κεηξψν Δθπαηδεπηψλ ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π., ή εγγεγξακκέλνη ζην Δληαίν Μεηξψν Αμηνινγεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο ή ζην Μεηξψν Αμηνινγεηψλ ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π., ή ζην Μεηξψν Δθπαηδεπηψλ Δθπαηδεπηψλ ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π., ή ζην Μεηξψν Δθπαηδεπηψλ ηνπ ΔΚΓΓΑ γ) Απφθνηηνη Παλεπηζηεκίσλ ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ή Διιεληθήο Φηινινγίαο ή Αγγιηθήο Φηινινγίαο ή Γαιιηθήο Φηινινγίαο ή Γεξκαληθήο Φηινινγίαο ή Ηηαιηθήο Φηινινγίαο ή Ηζπαληθήο Φηινινγίαο ή Φπρνινγίαο ή Κνηλσληνινγίαο ή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ή Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ή Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή θάηνρνη πηπρίσλ ΑΔΣΔΜ/ΔΛΔΣΔ (ΑΠΑΗΣΔ) ή απφθνηηνη ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηνπ ΔΑΠ «πνπδέο ζηνλ Διιεληθφ Πνιηηηζκφ» ή «πνπδέο ζηνλ Δπξσπατθφ Πνιηηηζκφ» ή «Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ» ή «Ηζπαληθή Γιψζζα θαη Πνιηηηζκφο». Οι ςποτήθιοι ηηρ καηηγοπίαρ (α) καηαλαμβάνοςν 5 θέζειρ, ηηρ καηηγοπίαρ (β) 65 θέζειρ και ηηρ καηηγοπίαρ (γ) 110 θέζειρ. Ζ γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο, ηνπιάρηζηνλ ηεο Αγγιηθήο, απνδεηθλπφκελε κε ηελ ππνβνιή αλάινγσλ δηθαηνινγεηηθψλ, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. ειιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ ή Σ.Δ.Η. θαη νη έρνληεο ηζφηηκνπο θαη αληίζηνηρνπο ηίηινπο ηεο αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. ή ην Η.Σ.Δ. αληίζηνηρα. β. Πηπρηνχρνπο Παλεπηζηεκίσλ ή Σ.Δ.Η., ελλννχληαη νη πηπρηνχρνη Διιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ ή Σ.Δ.Η. θαη νη έρνληεο ηίηινπο ηεο αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην Η.Σ.Δ. αληίζηνηρα. 5

6 Με ηνλ φξν δε Παλεπηζηήκηα ελλννχληαη Παλεπηζηεκηαθέο ρνιέο, Πνιπηερλεία θαη ε Αλψηαηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ. Πξνζθεξφκελεο ζέζεηο: 670 ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ α) Απφθνηηνη Παλεπηζηεκίσλ ή Σ.Δ.Η. νη νπνίνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηηπρψο κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαθάησ Θ.Δ. ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Δ.Α.Π. πνπ νδεγνχζαλ ζε Πηζηνπνηεηηθφ Μεηαπηπρηαθήο Δπηκφξθσζεο: 1) Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε, 2) Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, 3) Γηνίθεζε Δθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ, 4) Δμέιημε ηνπ Παηδηνχ ζην Κνηλσληθφ Πεξηβάιινλ, 5) Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα ζηελ Πξάμε. Πξνεγνχληαη φζνη ζπκπιήξσζαλ 3 Θ.Δ., έπνληαη φζνη ζπκπιήξσζαλ 2 Θ.Δ., αθνινπζνχλ φζνη ζπκπιήξσζαλ 1 Θ.Δ. Δθφζνλ ν αξηζκφο ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζε θάπνηα θαηεγνξία είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ πνπ έρνπλ απνκείλεη, κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο δηεμάγεηαη θιήξσζε. Οι ςποτήθιοι ηηρ καηηγοπίαρ (α) καηαλαμβάνοςν 20 θέζειρ. β) Απφθνηηνη Παλεπηζηεκίσλ ησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ή Νεπηαγσγψλ ή Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο θαη Δηδηθήο Αγσγήο ή Διιεληθήο Φηινινγίαο ή Αγγιηθήο Φηινινγίαο ή Γαιιηθήο Φηινινγίαο ή Γεξκαληθήο Φηινινγίαο ή Ηηαιηθήο Φηινινγίαο ή Ηζπαληθήο Φηινινγίαο ή Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ ή Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνχ Παξεπμείλησλ Υσξψλ ή Μεζνδνινγίαο Ηζηνξίαο θαη Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο ή Φηινζνθίαο ή Ηζηνξίαο ή Αξραηνινγίαο ή Θενινγίαο ή Φπρνινγίαο ή Σκεκάησλ Μαζεκαηηθψλ ή Φπζηθήο ή Υεκείαο ή Βηνινγίαο ή πνπδψλ ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο (Δ.Α.Π.) ή Γεσινγίαο ή Φπζηνγλσζηηθψλ ή Πιεξνθνξηθήο ή Ζιεθηξνιφγσλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ή Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ή Γεσγξαθίαο ή Θεαηξνινγίαο ή Μνπζηθνινγίαο ή Καιψλ Σερλψλ ή Κνηλσληνινγίαο ή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ή Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ή πνπδψλ ζηνλ Διιεληθφ Πνιηηηζκφ (Δ.Α.Π.) ή πνπδψλ ζηνλ Δπξσπατθφ Πνιηηηζκφ (Δ.Α.Π.) ή Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο ή Σκεκάησλ Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (Σ.Δ.Φ.Α.Α.). γ) Απφθνηηνη Σκεκάησλ Παλεπηζηεκίσλ ή Σ.Δ.Η. άιισλ εηδηθνηήησλ πνπ είλαη θαη θάηνρνη πηπρίσλ ΔΛΔΣΔ ή ΠΑΣΔ/ΔΛΔΣΔ θαζψο θαη θάηνρνη πηπρίσλ ΑΔΣΔΜ/ΔΛΔΣΔ (ΑΠΑΗΣΔ). Οι ςποτήθιοι ηυν καηηγοπίαρ (β) και (γ) καηαλαμβάνοςν 650 θέζειρ. Δκαηόν ηπιάνηα (130) θέζειρ από αςηέρ καηαλαμβάνονηαι από ςποτηθίοςρ πος έσοςν αποδεδειγμένη δεκαεηή επαγγελμαηική εμπειπία. Ζ γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο, πξσηίζησο ηεο Αγγιηθήο, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 6

7 αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. (ή ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) ή ην Η.Σ.Δ. αληίζηνηρα. ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ (πος οδηγούν ζε πηςσίο) Πξνζθεξφκελεο ζέζεηο: 200 ΠΟΤΓΔ ΣΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ Γίλνληαη δεθηνί απφθνηηνη Λπθείνπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ηζφηηκνπ ή αληίζηνηρνπ ηίηινπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. Ζ γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο, πξσηίζησο ηεο Αγγιηθήο, θαζψο θαη ε εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε Ζ/Τ, θαη δηαδηθηχνπ ζα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πξνζθεξφκελεο ζέζεηο: 1000 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Γίλνληαη δεθηνί απφθνηηνη Λπθείνπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ηζφηηκνπ ή αληίζηνηρνπ ηίηινπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. Ζ γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο, πξσηίζησο ηεο Αγγιηθήο, θαζψο θαη ε εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε Ζ/Τ, θαη δηαδηθηχνπ ζα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ (πος οδηγούν ζε Μεηαπηςσιακό Γίπλυμα Διδίκεςζηρ) ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Πποζθεπόμενερ θέζειρ: 320 α) Απφθνηηνη Παλεπηζηεκίσλ ησλ Σκεκάησλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ή Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ή Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ή Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ή Μεραληθψλ Ζ/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο ή Υεκηθψλ Μεραληθψλ ή Αγξνλφκσλ θαη 7

8 Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ ή Μεηαιιεηνιφγσλ Μεραληθψλ ή Μεραληθψλ Οξπθηψλ Πφξσλ ή Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο ή Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ή Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο ή Μεραληθνί απφθνηηνη ηξαηησηηθψλ ρνιψλ θαζψο θαη απφθνηηνη Σ.Δ.Η ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο Έξγσλ. Οι απόθοιηοι ηηρ καηηγοπίαρ αςηήρ καηαλαμβάνοςν ηο 80% ηυν πποζθεπόμενυν θέζευν (256 θέζειρ). Πενήνηα (50) θέζειρ από αςηέρ καηαλαμβάνονηαι από ςποτηθίοςρ πος έσοςν αποδεδειγμένη δεκαεηή επαγγελμαηική εμπειπία. β) Απφθνηηνη Σ.Δ.Η. ησλ Σκεκάησλ Σερλνιφγσλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ή Πνιηηηθψλ Γνκηθψλ Έξγσλ ή Πνιηηηθψλ Έξγσλ Τπνδνκήο ή Μεραλνινγίαο ή Ζιεθηξνινγίαο ή Σνπνγξαθίαο ή Αλαθαίληζεο θαη Απνθαηάζηαζεο Κηηξίσλ. Οι απόθοιηοι ηηρ καηηγοπίαρ αςηήρ καηαλαμβάνοςν ηο 20% ηυν πποζθεπόμενυν θέζευν (64 θέζειρ). Γέκα ηέζζεπιρ (14) θέζειρ από αςηέρ καηαλαμβάνονηαι από ςποτηθίοςρ πος έσοςν αποδεδειγμένη δεκαεηή επαγγελμαηική εμπειπία. Ζ γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο, πξσηίζησο ηεο Αγγιηθήο, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην Πποζθεπόμενερ θέζειρ: 370 ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ α) Πηπρηνχρνη: Παλεπηζηεκίσλ Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ή Γεσπνληθψλ θαη Γεσηερληθψλ ρνιψλ ή ρνιψλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ή ηξαηησηηθψλ ρνιψλ θαη ζπγθεθξηκέλα Δπειπίδσλ ή Ηθάξσλ ή Ναπηηθψλ Γνθίκσλ ή Κηεληαηξηθψλ ρνιψλ ή ηκεκάησλ θαζψο θαη ηκεκάησλ: ηαηηζηηθήο θαη Βηνζηαηηζηηθήο ή Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο ή Μεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο ή Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο ή Σερλνινγίαο ή Μεραληθψλ ρεδίαζεο Πξντφλησλ θαη πζηεκάησλ ή Πεξηβάιινληνο ή Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ή Δπηζηεκψλ Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο ή Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τιηθψλ ή Πιεξνθνξηθήο ή Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Φεθηαθψλ 8

9 πζηεκάησλ ή Βηνηερλνινγίαο ή Βηνρεκείαο ή Βηνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ή Φαξκαθεπηηθήο ή Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ή Αγξνηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ή Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ ή Δπηζηεκψλ ηεο Θάιαζζαο ή Γεσγξαθίαο ή Αζθαιηζηηθήο Δπηζηήκεο ή Αλαινγηζηηθψλ ή Λνγηζηηθήο ή Υξεκαηννηθνλνκηθψλ ή Γηεζλψλ, Δπξσπατθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ θαη Σξνθίκσλ ή ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πνπδέο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ή Πιεξνθνξηθή ή Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ. β) Πηπρηνχρνη Σ.Δ.Η. ρνιψλ Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ή πηπρηνχρνη ησλ αθφινπζσλ Σκεκάησλ Σ.Δ.Η.: Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ή Σερλνινγίαο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο & Σξνθίκσλ ή Δκπνξίαο & Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ ή Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο ή Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Ζ/Τ ή Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληψλ ή Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ ή Σειεπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ θαη Γηθηχσλ ή Ζιεθηξνληθήο ή Πνιηηηθψλ Γνκηθψλ Έξγσλ. Οη πηπρηνχρνη Σ.Δ.Η., πνπ ζα γίλνληαη δεθηνί ζην πξφγξακκα πξέπεη λα εγγξάθνληαη θαη λα νινθιεξψλνπλ κε επηηπρία ην κάζεκα «Μαζεκαηηθά γηα ηε Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο» ηεο πξνπηπρηαθήο Θεκαηηθήο Δλφηεηαο ΓΗΠ 40 «Μαζεκαηηθά θαη Μεραλνινγηθή ρεδίαζε γηα ηε Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο» θαηά ην πξψην έηνο ζπνπδψλ ηνπο. Δπίζεο, ηαπηφρξνλα κε ην κάζεκα «Μαζεκαηηθά γηα ηε Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο» κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα παξαθνινπζήζνπλ θαη ηε Θ. Δ. ΓΗΠ51 «Πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ Πνηφηεηα». ε θακηά πεξίπησζε, φκσο, δελ κπνξνχλ ηαπηφρξνλα κε ην κάζεκα «Μαζεκαηηθά γηα ηε Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο» λα επηιέμνπλ λα παξαθνινπζήζνπλ θαη ηε Θ.Δ. ΓΗΠ50 «Βαζηθά εξγαιεία θαη κέζνδνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο Πνηφηεηαο». Δβδομήνηα πένηε (75) θέζειρ από ηιρ πποζθεπόμενερ καηαλαμβάνονηαι από ςποτηθίοςρ πος έσοςν αποδεδειγμένη δεκαεηή επαγγελμαηική εμπειπία. Ζ γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο, πξσηίζησο ηεο Αγγιηθήο, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ Πποζθεπόμενερ θέζειρ: 100 9

10 Απφθνηηνη Παλεπηζηεκίσλ ησλ Σκεκάησλ: Μαζεκαηηθψλ ή Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ ή ηαηηζηηθήο ή ηαηηζηηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δπηζηήκεο ή ηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθψλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μαζεκαηηθψλ ή Φπζηθήο ή Βηνινγίαο ή Γεσινγίαο ή Γεσινγίαο θαη Γεσπεξηβάιινληνο ή Δπηζηήκεο Τιηθψλ ή Υεκείαο ή Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ή Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Βηνκεραλίαο ή Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ ή Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ή Υεκηθψλ Μεραληθψλ ή Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ ή Αγξνλφκσλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ ή Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ή Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ή Μεραληθψλ Οξπθηψλ Πφξσλ ή Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ή Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο ή Μεραληθψλ Μεηαιιείσλ Μεηαιινπξγψλ ή Ναππεγψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ή Μεραληθψλ ρεδίαζεο Πξντφλησλ θαη πζηεκάησλ ή Μεραληθψλ Γηαρείξηζεο Δλεξγεηαθψλ Πφξσλ ή Μεραληθψλ Δπηζηήκεο Τιηθψλ ή Σερλνινγίαο πζηεκάησλ Παξαγσγήο ή Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Σερλνινγίαο ή Βηνρεκείαο θαη Σερλνινγίαο ή Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ ή Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ή Γηεζλψλ Δπξσπατθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ ή Γηεζλψλ Δπξσπατθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ή Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ή Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ ή Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ή Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο ή νη Μάρηκνη θαη Μεραληθνί αμησκαηηθνί ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ απφθνηηνη ηεο ρνιήο Ναπηηθψλ Γνθίκσλ ή απφθνηηνη ησλ ζρνιψλ Ηθάξσλ ή Δπειπίδσλ. Ζ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο, είλαη απαξαίηεηε θαζψο κέξνο ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ είλαη ζηα αγγιηθά. Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνυπνζέηεη γλψζεηο πιεξνθνξηθήο φπσο απηέο παξέρνληαη αθελφο απφ ην ζεκεξηλφ πξφγξακκα Λπθείνπ θαη αθεηέξνπ απφ ηα ζεκεξηλά ζπλήζε παλεπηζηεκηαθά πξνγξάκκαηα Μαζεκαηηθψλ, Φπζηθψλ θαη Μεραληθψλ ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ 2 ηνπιάρηζηνλ εμακεληαία καζήκαηα πιεξνθνξηθήο. Δλαιιαθηηθά ηέηνηεο γλψζεηο κπνξεί λα έρνπλ απνθηήζεη νη θνηηεηέο απφ πνιπεηή πξαθηηθή εκπεηξία ζε ζέζεηο πιεξνθνξηθήο. πγθεθξηκέλα ε άλεζε ζηε ρξήζε πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή, ε γλψζε πξνγξακκαηηζκνχ, ε θαηαλφεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ ππνινγηζηψλ θαη ε καζεκαηηθή σξηκφηεηα είλαη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ πξφζβαζε ζε Ζ/Τ θαη ε άλεηε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γπλαηφηεηα δίλεηαη γηα πξφζβαζε ζε Ζ/Τ θαη ζην δηαδίθηπν θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΔΑΠ ζηελ Πάηξα. αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην 10

11 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΔΡΓΩΝ ΤΠΟΓΟΜΖ Πποζθεπόμενερ θέζειρ: 120 α) Πηπρηνχρνη πεληαεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ απφθνηηνη Παλεπηζηεκίσλ ησλ Σκεκάησλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ή Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ή Υεκηθψλ Μεραληθψλ ή Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο ή Αγξνλφκσλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ ή Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ή Μεηαιιεηνιφγσλ Μεραληθψλ ή Μεραληθψλ Οξπθηψλ Πφξσλ ή Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Βηνκεραλίαο ή Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ ή Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο ή Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. β) Πηπρηνχρνη Παλεπηζηεκίσλ ησλ Σκεκάησλ Γεσινγίαο ή Γεσινγίαο θαη Γεσπεξηβάιινληνο ή Γεσπνλίαο ή Αμηνπνίεζεο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Γεσξγηθήο Μεραληθήο ή Γεσπνλίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο θαη Αγξνηηθνχ Πεξηβάιινληνο ή Μεραληθνί Απφθνηηνη ηξαηησηηθψλ ρνιψλ. Οι ςποτήθιοι ηυν καηηγοπιών (α) και (β) καηαλαμβάνοςν ηο 90% ηυν πποζθεπόμενυν θέζευν (108 θέζειρ). Δίκοζι (20) θέζειρ από αςηέρ καηαλαμβάνονηαι από ςποτηθίοςρ πος έσοςν αποδεδειγμένη δεκαεηή επαγγελμαηική εμπειπία. γ) Πηπρηνχρνη Σ.Δ.Η. ζηελ εηδηθφηεηα Γνκηθψλ Έξγσλ ή Έξγσλ Τπνδνκήο. Οι ςποτήθιοι ηηρ καηηγοπίαρ (γ) καηαλαμβάνοςν ηο 10% ηυν πποζθεπόμενυν θέζευν (12 θέζειρ). Γύο (2) θέζειρ από αςηέρ καηαλαμβάνονηαι από ςποτηθίοςρ πος έσοςν αποδεδειγμένη δεκαεηή επαγγελμαηική εμπειπία. Ζ εκπεηξία ζε έξγα ππνδνκήο (κειέηεο, επηβιέςεηο ή θαη θαηαζθεπέο) ζα βνεζήζεη θαζνξηζηηθά ζηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο, πξσηίζησο ηεο Αγγιηθήο, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην 11

12 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΟΛΔΩΝ ΚΑΗ ΚΣΗΡΗΩΝ Πποζθεπόμενερ θέζειρ: 140 α) Γηπισκαηνχρνη πεληαεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ απφθνηηνη Παλεπηζηεκίνπ Σκεκάησλ Αξρηηεθηνληθήο θαη αξρηηέθηνλεο ηνπίνπ απφ Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ κε αλαγλψξηζε πηπρίνπ απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α./ Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. Ζ εκπεηξία ζε θηηξηνινγηθέο κειέηεο θαη εθαξκνγέο ή ζε κειέηεο δηακφξθσζεο αλνηθηψλ ρψξσλ ή ζε κειέηεο αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζα βνεζήζεη θαζνξηζηηθά ζηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οι ςποτήθιοι ηηρ καηηγοπίαρ (α) καηαλαμβάνοςν ηο 50% ηυν θέζευν (70 θέζειρ). Γέκα πένηε (15) θέζειρ από αςηέρ καηαλαμβάνονηαι από ςποτηθίοςρ πος έσοςν αποδεδειγμένη δεκαεηή επαγγελμαηική εμπειπία. β) Γηπισκαηνχρνη πεληαεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ ηκεκάησλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ή Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ή Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ή Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Βηνκεραλίαο ή Μεραλνιφγσλ Ναππεγψλ Μεραληθψλ ή Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ή Υεκηθψλ Μεραληθψλ ή Αγξνλφκσλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ ή Μεραληθνί Απφθνηηνη ηξαηησηηθψλ ρνιψλ. Ζ εκπεηξία ζε θηηξηνινγηθέο κειέηεο θαη εθαξκνγέο ή ζε κειέηεο δηακφξθσζεο αλνηθηψλ ρψξσλ ή ζε κειέηεο αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζα βνεζήζεη θαζνξηζηηθά ζηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οι ςποτήθιοι ηηρ καηηγοπίαρ (β) καηαλαμβάνοςν ηο 30% ηυν θέζευν (42 θέζειρ). Οκηώ (8) θέζειρ από αςηέρ καηαλαμβάνονηαι από ςποτηθίοςρ πος έσοςν αποδεδειγμένη δεκαεηή επαγγελμαηική εμπειπία. γ) Πηπρηνχρνη Παλεπηζηεκίνπ Γεσπφλνη ή Γαζνιφγνη ή θαη Πηπρηνχρνη Σ.Δ.Η. ζηελ εηδηθφηεηα Αλζνθνκία θαη Αξρηηεθηνληθή Σνπίνπ ή Αξρηηεθηνληθή Κήπσλ θαη Σνπίνπ ή Αξρηηεθηνληθή Σνπίνπ. Ζ εκπεηξία ζε θηηξηνινγηθέο κειέηεο θαη εθαξκνγέο ή ζε κειέηεο δηακφξθσζεο αλνηθηψλ ρψξσλ ή ζε κειέηεο αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζα βνεζήζεη θαζνξηζηηθά ζηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οι ςποτήθιοι ηηρ καηηγοπίαρ (γ) καηαλαμβάνοςν ηο 20% ηυν θέζευν (28 θέζειρ). Έξι (6) θέζειρ από αςηέρ καηαλαμβάνονηαι από ςποτηθίοςρ πος έσοςν αποδεδειγμένη δεκαεηή επαγγελμαηική εμπειπία. Ζ γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο, πξσηίζησο ηεο Αγγιηθήο, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην 12

13 ΔΗΜΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΔΗΜΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Πποζθεπόμενερ θέζειρ: 90 α) Απφθνηηνη Παλεπηζηεκίνπ ησλ ηκεκάησλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ. Οη απφθνηηνη ηεο θαηεγνξίαο απηήο θαηαιακβάλνπλ ην 80% ησλ πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ. β) Απφθνηηνη Σ.Δ.Η ησλ ηκεκάησλ Πνιηηηθψλ Γνκηθψλ Έξγσλ ή Πνιηηηθψλ Έξγσλ Τπνδνκήο. Οη απφθνηηνη ηεο θαηεγνξίαο απηήο θαηαιακβάλνπλ ην 20% ησλ πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ. Οη απφθνηηνη ησλ Σ.Δ.Η. θαη ελδηαθεξφκελνη λα παξαθνινπζήζνπλ ην πξφγξακκα ζα πξέπεη λα ζηαζκίζνπλ κε κεγάιε πξνζνρή ηηο δπζθνιίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, εμεηάδνληαο αλαιπηηθά, πξηλ απνθαζίζνπλ λα εθδειψζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γη απηφ ην πξφγξακκα, ην πεξηερφκελν ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ θαη ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΑΠ ζην δηαδίθηπν (www.eap.gr/δθπαίδεπζε /Πξνγξάκκαηα πνπ νδεγνχλ ζε ΜΓΔ θαη class.eap.gr/sma50 ή sma51 / δηδαθηηθφ πιηθφ) Ζ γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο, πξσηίζησο ηεο Αγγιηθήο, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην Πποζθεπόμενερ θέζειρ: 35 ΠΡΟΥΩΡΖΜΔΝΔ ΠΟΤΓΔ ΣΖ ΦΤΗΚΖ Γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη Παλεπηζηεκίνπ ησλ ηκεκάησλ Φπζηθήο ή απφθνηηνη ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Δ.Α.Π. "πνπδέο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο". 13

14 Ζ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο, είλαη απαξαίηεηε θαζψο κέξνο ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ είλαη ζηα αγγιηθά. αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην Πποζθεπόμενερ θέζειρ: 45 ΚΑΣΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Απφθνηηνη ηνπ πξνγξάκκαηνο «πνπδέο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο» ηνπ ΔΑΠ ή απφθνηηνη Παλεπηζηεκίνπ ησλ ηκεκάησλ Υεκείαο ή Υεκηθήο Μεραληθήο ή Πεξηβάιινληνο ή Φπζηθήο ή Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ή Δπηζηήκεο Τιηθψλ ή Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τιηθψλ ή Γεσινγίαο ή Γεσινγίαο θαη Γεσπεξηβάιινληνο ή Δπηζηεκψλ ηεο Θάιαζζαο ή Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο ή Μεραληθψλ Οξπθηψλ Πφξσλ ή Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ θαζψο θαη απφθνηηνη Σ.Δ.Η. ησλ ηκεκάησλ Σερλνινγηψλ Αληηξξχπαλζεο ή Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ ή Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο ή Γεσηερλνινγίαο θαη Πεξηβάιινληνο. Ζ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην 14

15 ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ Πποζθεπόμενερ θέζειρ: 60 Γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ Μαζεκαηηθψλ ή Σκεκάησλ Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ ή θαηεχζπλζεο Μαζεκαηηθνχ Δθαξκνγψλ ηεο ρνιήο Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Ζ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο, είλαη απαξαίηεηε θαζψο κέξνο ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ είλαη ζηα αγγιηθά. αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΣΩΝ ΦΤΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Πποζθεπόμενερ θέζειρ: 80 Γίλνληαη δεθηνί απφθνηηνη Παλεπηζηεκίνπ ησλ ηκεκάησλ Φπζηθήο ή Υεκείαο ή Βηνινγίαο ή Βηνινγηθψλ Δθαξκνγψλ θαη Σερλνινγηψλ ή Βηνρεκείαο θαη Βηνηερλνινγίαο ή Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Γελεηηθήο ή Γεσινγίαο ή Γεσινγίαο θαη Γεσπεξηβάιινληνο ή Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ή Δπηζηήκεο ησλ Τιηθψλ ή Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τιηθψλ ή Μεραληθψλ Δπηζηήκεο Τιηθψλ ή απφθνηηνη ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Δ.Α.Π. "πνπδέο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο" ή Μεραληθνί Πνιπηερληθψλ ρνιψλ πνπ είλαη θαη θάηνρνη πηπρίσλ ΔΛΔΣΔ ή ΠΑΣΔ/ΔΛΔΣΔ θαζψο θαη θάηνρνη πηπρίσλ ΑΔΣΔΜ/ΔΛΔΣΔ (ΑΠΑΗΣΔ). Ζ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο, είλαη απαξαίηεηε θαζψο κέξνο ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ είλαη ζηα αγγιηθά. Δπηπιένλ, ε επρέξεηα ζηε ρξήζε Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε ησλ ζπνπδψλ. 15

16 αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην Πποζθεπόμενερ θέζειρ: 280 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ Α) Απφθνηηνη ηκεκάησλ Παλεπηζηεκίσλ: Φπζηθήο ή Υεκείαο ή Βηνινγίαο ή Γεσινγίαο θαη Γεσπεξηβάιινληνο ή Βηνινγίαο θαη Βηνηερλνινγίαο ή Ηαηξηθήο ή Οδνληηαηξηθήο ή Ννζειεπηηθήο ή Φαξκαθεπηηθήο ή Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ή Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ή Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ή Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ή Υεκηθψλ Μεραληθψλ ή Αγξνλφκσλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ ή Μεραληθψλ Μεηαιιείσλ Μεηαιινπξγψλ ή Ναππεγψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ή Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ή Γεσπνλίαο ή Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ή Κηεληαηξηθήο ή Δπηζηήκεο Φπηηθήο Παξαγσγήο ή Δπηζηήκεο Εστθήο Παξαγσγήο θαη Τδαηνθαιιηεξγεηψλ ή Γεσπνληθήο Βηνηερλνινγίαο ή Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ή Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ή Αμηνπνίεζεο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Γεσξγηθήο Μεραληθήο ή Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ή Μεραλνιφγσλ θαη Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ ή Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ή Δπηζηήκεο θαη Τιηθψλ ή Μεραληθψλ Δπηζηήκεο Τιηθψλ ή Βηνινγηθψλ Δθαξκνγψλ θαη Σερλνινγηψλ ή Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο ή Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ή Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ή Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ή Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Γελεηηθήο ή Μεραληθψλ Οξπθηψλ Πφξσλ ή Πεξηβάιινληνο ή Δπηζηεκψλ ηεο Θάιαζζαο ή Γεσγξαθίαο ή Γεσινγίαο ή Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τιηθψλ ή Μεραληθψλ ρεδίαζεο Πξντφλησλ θαη πζηεκάησλ ή Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο ή Γεσπνλίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο θαη Αγξνηηθνχ Πεξηβάιινληνο ή Γεσπνλίαο Ηρζπνινγίαο θαη Τδάηηλνπ Πεξηβάιινληνο ή Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ή Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνινγίαο ή Δπηζηήκεο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο ή Πιεξνθνξηθήο κε εθαξκνγέο ζηε Βηνταηξηθή ή Πεξηθεξεηαθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ή Βηνρεκείαο θαη Βηνηερλνινγίαο ή Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ή Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο ή Μεραληθψλ Γηαρείξηζεο Δλεξγεηαθψλ Πφξσλ ή Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Βηνκεραλίαο ή ρνιψλ Μεραληθψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ή πνπδψλ ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ηνπ ΔΑΠ. Β) θαη ησλ αθνινχζσλ ηκεκάησλ ΣΔΗ: 16

17 Πνιηηηθψλ Έξγσλ Τπνδνκήο ή Σνπνγξαθίαο ή πληήξεζεο Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο ή Σερλνινγίαο Ηαηξηθψλ Οξγάλσλ ή Ζιεθηξνληθήο ή Δλεξγεηαθήο Σερλνινγίαο ή Ναππεγηθήο ή Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ή Οηλνινγίαο θαη Σερλνινγίαο Πνηψλ ή Ννζειεπηηθήο ή Μαηεπηηθήο ή Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ ή Ραδηνινγίαο- Αθηηλνινγίαο ή Οδνληηθήο Σερλνινγίαο ή Οπηηθήο θαη Οπηνκεηξίαο ή Φπζηθνζεξαπείαο ή Δξγνζεξαπείαο ή Γεκφζηαο Τγηεηλήο ή Πνιηηηθψλ Γνκηθψλ Έξγσλ ή Μεραλνινγίαο ή Ζιεθηξνινγίαο ή Κισζηνυθαληνπξγίαο ή Ορεκάησλ ή ρεδηαζκνχ θαη Παξαγσγήο Δλδπκάησλ ή Φπηηθήο Παξαγσγήο ή Εστθήο Παξαγσγήο ή Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Γηνίθεζεο Αγξνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ή Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο ή Βξεθνλεπηνθνκίαο ή Σερλνινγίαο Αιηείαο-Τδαηνθαιιηεξγεηψλ ή Μεραληθήο Βηνζπζηεκάησλ ή Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ή Γαζνπνλίαο ή ρεδηαζκνχ θαη Σερλνινγίαο Ξχινπ θαη Δπίπινπ ή Αλαθαίληζεο θαη Απνθαηάζηαζεο Κηηξίσλ ή Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο ή Βηνινγηθψλ Θεξκνθεπηαθψλ Καιιηεξγεηψλ θαη Αλζνθνκίαο ή Θεξκνθεπηαθψλ Καιιηεξγεηψλ θαη Αλζνθνκίαο ή Σερλνινγίεο Οινθιεξσκέλεο Γεσξγίαο ή Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ ή Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ ή Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ή Γεσηερλνινγίαο θαη Πεξηβάιινληνο ή Δκπνξίαο θαη Πνηνηηθνχ Διέγρνπ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ ή Σερλνινγηψλ Αληηξξχπαλζεο ή Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο ή Τδαηνθαιιηεξγεηψλ θαη Αιηεπηηθήο Γηαρείξηζεο ή Μεραλνινγίαο θαη Τδάηηλσλ Πφξσλ ή Αλζνθνκίαο-Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ή Ηρζπνθνκίαο-Αιηείαο ή Δλεξγεηαθήο Σερληθήο ή Σερλνινγίαο Αιηείαο θαη Τδαηνθαιιηεξγεηψλ ή Σερλνινγίαο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο θαη Σξνθίκσλ ή Σερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο θαη Οηθνινγίαο ή Σερλνινγίαο Αεξνζθαθψλ ή Γεσξγηθψλ Μεραλψλ Αξδεχζεσλ ή Σερλνινγίαο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ ή Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ή Οηθνινγίαο θαη Πεξηβάιινληνο ή Δπνπηψλ Γεκφζηαο Τγείαο. Πενήνηα πένηε (55) θέζειρ από ηιρ πποζθεπόμενερ καηαλαμβάνονηαι από ςποτηθίοςρ πος έσοςν αποδεδειγμένη δεκαεηή επαγγελμαηική εμπειπία. Ζ γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο, πξσηίζησο ηεο Αγγιηθήο, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΟΤ ΚΑΗ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΥΤΣΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 17

18 Πποζθεπόμενερ θέζειρ: 60 Απφθνηηνη Παλεπηζηεκίσλ ησλ ηκεκάησλ Πιεξνθνξηθήο ή Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ή Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ή Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ή Πιεξνθνξηθήο κε εθαξκνγέο ζηε Βηνταηξηθή ή Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ ή Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ή Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σειεπηθνηλσληψλ ή Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ή Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ή Μεραληθψλ Ζ/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο ή Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ ή Μεραληθψλ Ζ/Τ, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ ή Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ή Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο ή Γηνίθεζεο Σερλνινγίαο ή Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεκαηηθήο. Ζ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο, είλαη απαξαίηεηε θαζψο ην δηδαθηηθφ πιηθφ είλαη ζηελ αγγιηθή. Δπίζεο, επηζπκεηφ πξνζφλ απνηειεί ε γλψζε αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ ζηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Java. αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ (πος οδηγούν ζε πηςσίο) ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ Πποζθεπόμενερ θέζειρ: 1500 Γίλνληαη δεθηνί απφθνηηνη Λπθείνπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ηζφηηκνπ ή αληίζηνηρνπ ηίηινπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. Σπιακόζιερ (300) θέζειρ από ηιρ πποζθεπόμενερ καηαλαμβάνονηαι από ςποτηθίοςρ πος έσοςν αποδεδειγμένη δεκαεηή επαγγελμαηική εμπειπία. Ζ γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο, πξσηίζησο ηεο Αγγιηθήο, θαζψο θαη ε εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε Ζ/Τ, θαη δηαδηθηχνπ ζα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 18

ΑΔΑ: Β4ΘΞΟΠ-ΛΦΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4ΘΞΟΠ-ΛΦΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 17/09/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ.πρωτ.: 5121.1/17/2012 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ/Π/ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΥ) ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Πίνακας Περιεχομένων ΑΡΘΡΟ 1... 4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικς γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλ Γ1/C1, καλ Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Γ Ι Α Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Π Ρ Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί: (Τελευταία Ενημέρωση: 25/05/2009)

Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί: (Τελευταία Ενημέρωση: 25/05/2009) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ (Πηγή: www.asep.gr/asep/site/home/lc+menu/foris/ipodigmata/prok.csp) Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ (Πηγή: www.asep.gr/asep/site/home/lc+menu/foris/ipodigmata/prok.csp) Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1 1o Πεδίν ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΟΛΖ ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκεζε ΒΑΖ 2014 2015 90% Γηαθνξά Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ 20200 19964 236 Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ 20700 20759-59 Αξρεηνλνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Ζκεξνκελία : 23/09/2014 Αξ.Πξση. : 79279 ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να υποβάλει προσφορά όπου θα περιλαμβάνει:

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να υποβάλει προσφορά όπου θα περιλαμβάνει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. : Τέρμα Ιοκάστης Διεύθυνση : Καβάλα Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009).

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Γ/ΝΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Αζήλα 3 / 12 /2010 ΣΜΖΜΑ ΔΠΟΠΣΔΗΑ Ν.Π.Γ.Γ, Ν.Π.Η.Γ. & Α.Δ. Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ»

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ» Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-201 www.ppp.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09 Γ Γ - Γ- - - - Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ 09.00 09 ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση κρίσεων» ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 4821 Ρόδος, 7.5.2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ» «Σύμπραξη Παραγωγικών και Κοινωνικών Φορέων Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κρήτης» Ταχ. Δ/νση: Βλαστών & 1770 11Β Τ.Κ.: 71202 Ηράκλειο Τηλ.: 2810.344070 Fax : 2810.344055

Διαβάστε περισσότερα

Σν ΗΝ.Δ / Γ..Δ.Δ. Πξέβεδα, 20.2.2012 Αξηζκ. Πξση.: 3420

Σν ΗΝ.Δ / Γ..Δ.Δ. Πξέβεδα, 20.2.2012 Αξηζκ. Πξση.: 3420 Ηλζηηηνύην Δξγαζίαο (ΗΝΔ/ΓΔΔ) (5) Σαρ. Γ/λζε: 2 ν ρικ Πξέβεδαο-Μύηηθα (Μαθξπόινπηζα) Σ.Κ.: 481 00 Πξέβεδα Σει.: 26820 26969 Πιεξνθνξίεο: θ.θ. Πνιπκέξε Πνύιηνπ Νηόληνξνπ Δπάγγεινπ E mail: vpapa@inegsee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νάουσα, 08 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 64

Νάουσα, 08 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 64 Νάουσα, 08 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 64 Το «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας» Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 2. Την υπ αριθμό πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πάτρα, 2015-1 - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3/2009 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 23450/08-07-2009 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3/2009 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 23450/08-07-2009 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3/2009 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 23450/08-07-2009 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΟΥ: Α. ΕΝΟΣ (1) ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ Β. ΕΝΟΣ (1) ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΟΥ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ. Αζήλα, 25 Μαΐνπ 2015 Αξ. Πξσηνθόιινπ: 83091/Ε1

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ. Αζήλα, 25 Μαΐνπ 2015 Αξ. Πξσηνθόιινπ: 83091/Ε1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΧΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ & ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΜΖΜΑ Γ - ΦΟΗΣΖΣΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ & ΤΠΟΣΡΟΦΗΧΝ Αζήλα, 25 Μαΐνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Γ Ι Α Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Π Ρ Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 761 Ρόδος, 15/03/2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Νάουσα, 08 Αυγούστου 2012 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 63

Νάουσα, 08 Αυγούστου 2012 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 63 Νάουσα, 08 Αυγούστου 2012 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 63 Το «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας» Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 2. Την υπ αριθμό πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 1312 Ρόδος, 26.03.2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΡΙΕΩΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2013-14

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΡΙΕΩΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2013-14 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΡΙΕΩΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2013-14 Σπάξηε, 04-02-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Τν Τκήκα Ννζειεπηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3 / 22-9-2010)

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3 / 22-9-2010) Σελίδα 1 Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3 / 22-9-2010) ΑΓΓΛΙΚΑ... 2 ΓΑΛΛΙΚΑ... 5 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ... 6 ΙΤΑΛΙΚΑ... 7 ΙΣΠΑΝΙΚΑ... 8 Σελίδα 2 ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 Π..146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε. Λαχανά 5 - Λήμνου, 38334 ΒΟΛΟΣ Τηλ: 24210-28251-2 Fax: 24210-28255 E-mail: secretariat@anevo.gr Ιστοσελίδα: www.anevo.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 944 Ρόδος, 01.04.2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ακαξνχζην, 08 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ Αξ. Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ. ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 24582/Β4 ΔΞ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ακαξνχζην, 08 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ Αξ. Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ. ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 24582/Β4 ΔΞ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ακαξνχζην, 08 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ Αξ. Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ. ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 24582/Β4 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΑΝΧΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ. Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ» έχοντας υπόψη:

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ. Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ» έχοντας υπόψη: Αριθμ. Πρωτ.: 90 Αθήνα, 25/6/2012 Διεύθυνση: Πειραιώς 206 Αθήνα 17778 Τηλ: 210-3418550, Fax: 210-3418570 e-mail: info@mcf.gr ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 2017 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) ΣΤΙΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΝΣΟΛΟΓΙΟΤ (Π.Γ. 50/2001 Φ.Δ.Κ. 39Α φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Π.Γ. 347/2003 Φ.Δ.Κ. 315Α, ην Π.Γ. 44/2005 Φ.Δ.Κ. 63Α θαη ην Π.Γ. 116/2006 Φ.Δ.Κ. 115Α ). Ά ξ ζ

Διαβάστε περισσότερα

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 7407

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 7407 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 7407 8. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (Διευκρινίσεις σχετικά με την επικύρωση βλέπε παρ. 14) Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικς γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλ Γ1/C1 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ - ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ. Αλαθνηλψλεη

Ο ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ - ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ. Αλαθνηλψλεη Υαιάζηξα 30/2/200 ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Αξηζ. Πξση.: 844 ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ Υαιάζηξα, Θεζζαινλίθεο Σ.Κ. 57300 ΣΖΛ. 2307948-ΦΑΞ. 230794368 e- mail:info@axiosdelta.gr ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ / 200 γηα

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ» έχοντας υπόψη:

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ» έχοντας υπόψη: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διεύθυνση: Πειραιώς 206, Αθήνα 17778 Τηλ: 210-3418550, Fax: 210-3418570 Αριθμ. Πρωτ.: 93 e-mail: info@mcf.gr Αθήνα, 05/07/2013 Το Ν.Π.Ι.Δ. με

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθμ. Φακέλου : 5/2014 ΑΡΧΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση: Ιερά οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136 104 35, Κεραμεικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: Πίνακα αποδεκτών

ΠΡΟ: Πίνακα αποδεκτών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΓΑ: Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Αθήνα, 17 Μαρηίοσ /2014 Αρ. Πρωτ.:Γ2Β 1049051 ΔΞ 2014 Τ Π Ο Τ Ρ Γ Δ Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Ακρόπολης (ν.π.δ.δ.) έχοντας υπόψη:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Ακρόπολης (ν.π.δ.δ.) έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ 117 42 Αθήνα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 06-08-2014 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 19359 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ : 7Λ73ΟΞ3Μ-ΨΩΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 06-08-2014 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 19359 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξηζ. Πξση.: OIΚ.252 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α': ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Ή ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α': ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Ή ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α': ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Ή ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 27/ 8 / 2014 Αρ. Πρωτ. 1885

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 27/ 8 / 2014 Αρ. Πρωτ. 1885 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/ 8 / 2014 Αρ. Πρωτ. 1885 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ EΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260 / 2004 και 3320 / 2005.

2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260 / 2004 και 3320 / 2005. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου κατ άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Θράκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Θράκης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κομοτηνή, 20.07.2012 Αριθμ. Πρωτ. 308 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1992 Μ.Μ. Βασιλείου 6 Α, 69100 Κομοτηνή Τηλ & Fax: 2531036420 e-mail: secretary@thracehotels.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ - 1 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Π.Φάληρο, 19 Μαρτίου 2013 /νση: Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος Αρ. Πρωτ.: 7931 Τ.Κ. 17562, Παλαιό Φάληρο Τηλ.: 213.2020.202-207 Φαξ: 213.2020.346

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΑ. ΜΑΘΖΣΔΗΑ Ο.Α.Δ.Γ. ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΣΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΑ. ΜΑΘΖΣΔΗΑ Ο.Α.Δ.Γ. ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΣΟΤ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ζκεξνκελία : 02/07/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Αξ.Πξση. : 53338 ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οι προϋποθέσεις εισαγωγής των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ, για το ακαδημαϊκό έτος 2013 2014, ειδικά για τους υποψηφίους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ςπ' απιθμ. ΟΥ 1/2013 για ηη ζύνατη ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ςπ' απιθμ. ΟΥ 1/2013 για ηη ζύνατη ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΑΛΜΧΠΙΑ ΛΟΤΣΡΑ ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΛΟΤΣΡΧΝ ΜΔ ΣΟΝ ΓΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ Α.Φ.Μ. 090090279 Γ.Ο.Τ. ΑΡΙΓΑΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 69112 / 57 / Β /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5623 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5622 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013. γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013. γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ Ευρωπαϊκή Ένωση Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιφεπειακήρ Ανάπτςξηρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Μαξαζώλαο, 24/01/2013 Α.Π: ΔΞ/ΜΑΡ/237 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260 / 2004 και 3320 / 2005.

2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260 / 2004 και 3320 / 2005. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου κατ άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και» Λυσσάνδρου 3-5, Τ.Κ 23100, Σπάρτη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 Π..146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΙΕΚ

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΙΕΚ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΙΕΚ Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου... Ημερομηνία.../ /.../2015 ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής - Υπηρεσία ορόφων - Εμπορευματογνωσία)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΤΟΣ 2015-2016 Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη, Τ.Κ. 20100, Κόρινθος Κόρινθος, 6 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/ 2014 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/ 2014 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Παιαηά Δζληθή Οδφο Παηξψλ Πχξγνπ, 27052 Λάππα Αραΐαο Σει.: 26930 31939 Φαμ: 26930 31959 E-mail: fdks@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Γεσξγία Καξακπέξνπ Λάππα, 10/06/2014 Αξ. Πξση.: 563 Γηα ηελ πξφζιεςε επνρηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιούχος Κοινωνικός Εταίρος :Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» και συμπράττων φορέας Δ. Ιλίου Αττικής 20/06/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 01

Δικαιούχος Κοινωνικός Εταίρος :Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» και συμπράττων φορέας Δ. Ιλίου Αττικής 20/06/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 01 1 Ν.Π.Ι.Δ / Πιστοποιημένος Κοινωνικός Εθελοντικός Εθνικό Μητρώο Αριθμ. Πιστ.09112ΣYP31098048N0047 Eιδικό Μητρώο 09112SΣYT12066041N0042 Πιστοποίηση ΙSO 9001:2000 / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1 αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-872 / 19-07-2011

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-872 / 19-07-2011 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΓΟ «Επιμόρφωση Συνδικαλιστών της Ε.Σ.Ε.Ε» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σο ΗΝ.Δ. / Γ..Δ.Δ. Ανακοινώνει

Σο ΗΝ.Δ. / Γ..Δ.Δ. Ανακοινώνει ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΗΑ (ΗΝΔ/ΓΔΔ) Πλαηεία Δθνικρ Ανηιζηάζευρ Άπηα, 20-2-2012 Σ.Κ. 47100 Απιθ. Ππυη. 3422 ΑΡΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Π. Πούλιορ ΣΖΛ: 26820 26969 E-MAIL: ineepir@otenet.gr ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ςπ' απιθμ. ΚΟΥ 5.401 /

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ΣΜΕ 1/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο ήµαρχος Παλαιού Φαλήρου,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ΣΜΕ 1/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο ήµαρχος Παλαιού Φαλήρου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Π.Φάληρο 20/11/2014 ιεύθυνση: Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος Αριθ. Πρωτ.: 39061 T.K.: 17562, Παλαιό Φάληρο Τηλέφωνο: 213.2020.202-207 Φαξ: 213.2020.346

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Γεξκαληθή Υπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Ärztliche Weiterbildung in Deutschland Πεξηερφκελα παξνπζίαζεο 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία 2. Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο 3. Τη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Υ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ KOINO ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ KOINO ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ KOINO ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ» ( SCHOOL

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διδακτορικό Δίπλωμα ΤΕΦΑΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διδακτορικό Δίπλωμα ΤΕΦΑΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διδακτορικό Δίπλωμα ΤΕΦΑΑ Το Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του έχει εξειδικευτεί στην πρωτότυπη έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 12511

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 12511 TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. 12511 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικς γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλ Γ1/C1, καλ Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθεια αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπω ή β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Κνκνηελή, 23.04.2014 Αξηζκ. Πξση. 371 ΔΤΟΣ ΙΓΡΥΣΔΩΣ 1992 Μ.Μ. Βασιλείου 6 Α, 69100 Κομοτηνή Τηλ & Fax: 2531036420 e-mail: secretary@thracehotels.gr ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ γηα ηε ζύλαςε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΑΣΕΠ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΔΗΜΟΙ κλπ)

ΠΤΥΧΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΑΣΕΠ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΔΗΜΟΙ κλπ) ΠΤΥΧΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΑΣΕΠ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΔΗΜΟΙ κλπ) Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα