* Vorlesungen, S. 12, 13>

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "* Vorlesungen, S. 12, 13>"

Transcript

1 [7] Teaching Wittgenstein wrote and taught in a very different way from Freud and most psychoanalysts. The way they taught throws light on their notion of therapy. [1] [1] *Verm. Bemerkungen, S. 72 Να ςπραλαιπεζαη εηλαη θαπσο παξνκνην κε ην λα ηξσο απν ην δεληξν ηεο γλσζεο. Η γλσζε πνπ απνθηα θαλεηο, καο ζεηεη εκπξνο ζε (λεα) εζηθα πξνβιεκαηα. Οκσο δελ ζπκβαιιεη θαζνινπ ζηε ιπζε ηνπο. [Η θιαζζηθε ςπραλαιπζε αγεηαη απν κηα νξηζκελε εζηθε, θαη ηελ πξναγεη: - Ο κεδεληζκνο ηνπ δηαθσηηζηε: ε εζηθε εηλαη α- παηε θαζνζνλ εθπεγαδεη απν αηηηα ςπρνινγηθεο, ηζηνξηθεο, νηθνλνκηθεο, γεσπνιηηηθεο θπζεο. (Βι. ηελ θξνϋδηθε ζεσξεζε ηνπ ζενπ, ησλ "πςεισλ ηδεσλ") - Η σθειηκηζηηθε θξηηηθε, ηαγκελε ζηελ πξναγσγε ελνο πςηζηνπ ζθνπνπ (απηνζπληεξεζε, "αξρε ηεο ζηαζεξνηεηαο). - Η επηπρηα, σο "νξεμηο", θαηαζηαζε κεγηζηεο ηθαλνπνηεζεο αλαγθσλ θαη ειαρηζηεο καηαησζεο.] * [Brian Mc Guiness, Beiheft 3, 68] Ο W. εηεηλε πξνο ηελ απνςε νηη ε κεγαιπηεξε αλαθνπθηζε βξηζθεηαη ζηελ αηδσ, ηελ νπνηα ζα ε- πξεπε λα αηζζαλνληαη γηα νια νζα ερνπλ λ' απνθαιπςνπλ ζηνλ αλαιπηε ηνπο. [αηδσο εδσ: ζεβαζκνο ζηε δπλακε ηεο γισζζαο] * PhU, 531: "Μηινπκε γηα ηελ θαηαλνεζε κηαο πξνηαζεο κε ηελ ελλνηα κε ηελ νπνηα κπνξεη λ' α- ληηθαηαζηαζεη απν κηαλ αιιε πνπ ιεεη ην ηδην. Αιια θαη κε ηελ ελλνηα κε ηελ νπνηα δελ κπνξεη λ' αληηθαηαζηαζεη απν θακηαλ αιιε. (Τνζν ιηγν νζν ελα κνπζηθν ζεκα απν ελα αιιν.) * PhU, 691 Οηαλ ζρεδηαδσ γηα ηνλ ΔΑΥΤΟ ΜΟΥ ην πξνζσπν ηνπ Ν. απν κλεκεο, ηνηε θαλεηο κπνξεη νλησο λα πεη νηη κε ην ζρεδην κνπ ηνλ ΔΝΝΟΩ. Οκσο γηα πνηα 1

2 δηαδηθαζηα πνπ ζπκβαηλεη θαηα ηε δηαξθεηα ηεο ζρεδηαζεο (ε πξηλ ε κεηα απ' απηελ) ζα κπνξνπζα λα πσ νηη απηε ζα εηαλ ε ελλνεζε; Γηαηη θαλεηο ζα εζειε θπζηθα λα πεη: νηαλ ηνλ ελλννπζε, απνζθνπνπζε ζ' ΑΥΤΟΝ. Οκσο πσο ην θαλεη απην θαπνηνο νηαλ αλαθαιεη ην πξνζσπν ηνπ αιινπ ζηελ κλεκε; ελλνσ, πσο αλαθαιεη ΑΥΤΟΝ ζηελ κλεκε; ΠΩΣ ΤΟΝ ΚΑΛΔΙ; * PhU II, VI Καζε ιεμε - ζα 'ιεγε θαλεηο - κπνξεη κελ ζε δηαθνξεηηθεο ζπζρεηηζεηο λα ερεη δηαθνξεηηθν ραξαθηεξα, νκσο θαη παιη ερεη παληνηηλν ραξαθηεξα. Οκσο καο θνηηαδεη. - κα θη ελα δσγξαθηζκελν πξνζσπν καο θνηηαδεη. * Vorlesungen, S. 12, 13> * Vorlesungen, S. 81 / 272 / 451 [Πξνθεηηαη γηα ην ηδην απνζπαζκα κηαο παξαδνζεο ζε ζεκεησζεηο απν ηξεηο δηαθνξεηηθνπο καζεηεο ηνπ Wittgenstein.] 81. Καλεηο κπνξεη λ' αλαξσηεζεη ηη λνεκα ερεη λα θεξλνπκε ζην βιεκκα κηα παξαδεδεγκελα θαληαζηηθε θπιε. Τν θνιπν εηλαη νηη εηζη ηζσο απην καο θαλεη λα ζπγθξηλνπκε ηα θαληαζηηθα θαηλνκελα κε ηα πξαγκαηηθα θαη κ' απην λα ηα ζεσξεζνπκε κε ηξνπν αιινλ απν ηνλ ζπλεζηζκελν. Δηζη δελ ρξεηαδεηαη γηα παξαδεηγκα λα ζπγθξηλνπκε ηελ ζθεςε κε θαηη πνπ ζπκβαηλεη "κεζα καο" ε "ζ' ελα θξπκκελν κεξνο". [1. Η κεηεξα πνπ δηλεη γαια, ηθαλνπνηεη επηζπκηα; Μεπσο θαη ε επηζπκηα εηλαη ελα θαληαζηηθν πξαγκα, κηα ζθηα; (βι. "Πιαλε / απνζπαζκα πεξη γαιαηα - ζθνπηκνηεηαο), ζπλδεζεηο αζρεηεο; (ιεμεηο πνπ 'εζσηεξηθεπηεθαλ': "Ιθαλνπνησ" - ηθαλσ=θηαλσ εσο... > θνξεζκνο. "Δπηζπκηα": - ζπκνο / ζπκηακα / ζπκακαη > ζπλαηζζεκα) Η κεηεξα δηλεη ζην βξεθνο ην γαια ηνπ. Γελ δηλεη θαηη πνπ πξνεγνπκελσο εηρε παξεη απ' αιινπ. Γελ πξνθεηηαη γηα δνζνιεςηα. Τν γαια πνπ δηλεη, ηεο ερεη δνζεη απν ην ηδην ην λενγελλεην, ηεο ερεη πξνθιεζεη, πξν-θιεζεη κε ην ζηνκα ηνπ πνπ αλαδεηα ην ζηεζνο ηεο θαη θνιια παλσ 2

3 ηνπ θαη βπδαηλεη. Η κεηεξα δηλεη ζην παηδη ην γαια ηνπ, ιεκε, ην γαια πνπ εμαξρεο εηλαη δηθν ηνπ. Πξνζσπηθα ε ηδηα δελ παξεκβαιιεηαη πνπζελα. Δηλαη ην απξνζσπν θεληξν, γπξσ απν ην νπνην ζπληειεηηαη ν θπθινο νπνπ ην παηδη θηαλεη εθεη πνπ μεθηλεζε: ζην δηθν ηνπ. (Σθαια!) 2. Αληηγνλε -Ιζκελε, ν αξρηθνο δηαινγνο. Heidegger: ζαλ λα δηαζηαπξσλνληαη ζπαζηα. 3. Αιιε "νπηηθε γσληα": Η ςπραλαιπζε ζην ειιεληθν θσο. (Βι. Το γραμμα Α.] 272. Πξνθεηηαη γηα ην πξνβιεκα ηνπ πσο αληεδξαζα ζηελ εξσηεζε πνπ ηεζεθε ζηελ αξρε ηνπ ηξηκελνπ, ηη εηλαη ε ζθεςε; Καηα ελαλ ηξνπν πξνζπαζεζα λα αιιαμσ ηελ νπηηθε ζαο γσληα: γηα δεηηε ην εηζη! Σην ηεινο θεξακε ζην βιεκκα καο ηελ αςπρε θπιε. Απην εηλαη κηα θαζαξε εθεπξεζε. Τη εμππεξεηεη; Δηλαη απια ραζηκν ρξνλνπ. Τη κπνξεη λ' αξρηζεη θαλεηο κ' απην πνπ θαλακε; Τνπην: Ο ηξνπνο κε ηνλ νπνην ν θνζκνο ζεσξεη ηε κε θαληαζηηθε πεξηζηαζε, κπνξεη λ' αιιαμεη. Τεηλνπκε λα ζπγθξηλνπκε πνιια θαηλνκελα κε νξηζκελα πξαγκαηα, θη εγσ ζαο δεησ λα ηα ζπγθξηλεηε κε αιια πξαγκαηα. Η εξσηεζε ραζεθε απν ηελ ζηηγκε πνπ δελ θαηαηαζζακε πηα ηα θαηλνκελα καδη κε ζπκβαληα. Αιιαδνπκε ηελ ελλνηα πνπ ερνπκε ζηε δηαζεζε καο. Τν αλ απην εηλαη ζεκαληηθν ε νρη, εηλαη αιιν ζεκα Πξνζπαζεζα λ' αιιαμσ ηελ νπηηθε γσληα. Οια ερνπλ ηε κνξθε "δεο ην εηζη!", κελ ην ζπγθξηλεηο κ' απην αιια κ' εθεηλν". Η εξσηεζε "Τη εηλαη ε ζθεςε;" ραλεηαη απν ηε ζηηγκε πνπ ζηακαηνπκε λα ζπγθξηλνπκε ηα ζρεηηθα θαηλνκελα κε θαηλνκελα πνπ δηαδξακαηηδνληαη ζην εζσηεξηθν ησλ πξαγκαησλ θαη εηλαη απν καο θξπκκελα. I must be nothing more than the mirror [2] in which my reader sees his own thinking with all its deformities & with this assistance can set it in order. [2] Wittgenstein θαη Freud. Καη νη δπν ρξεζηκνπνηνπλ ηελ εηθνλα ηνπ θαζξεθηε. Σηνλ W. θαλεηο sees his own thinking. Σηνλ F. αλαγθαδεηαη λα ε- γθαηαιεηςεη ηε δηθε ηνπ ζθεςε, λα ελζηεξληζηεη ηελ εξκελεηα. Wittgenstein thought that simply being told a truth is useless as long as error stands in its place. We must find the path from error to truth and for 3

4 that we must plunge into the water of doubt again and again. One cannot speak the truth; - if one has not yet conquered oneself. One cannot speak it - but not, because one is still not clever enough. The truth can be spoken only by someone who is already at home in it; not by someone who still lives in untruthfulness, & does no more than reach out towards it from within untruthfulness. He was not adding to knowledge or correcting mistakes: lecturing, giving information, and writing treatises is a suitable way for doing that. [8] The confusions he was concerned with were due to bewitchment, fascination and illusion. They required a change of attitude, a resignation of feeling rather than of intellect, thoughtfulness rather than cleverness. He wrote and taught accordingly. We cannot force thought but a disruption needs to happen before we can become thoughtful. The admonition to think harder may produce fidgets and frowns but it will not produce thought, as thought cannot be produced. Thinking is not a production line. Compulsive 'thinking', usually experienced as being in the head and which is far from deal, is not thoughtfulness. No one can think a thought for me in the way no one can don my hat for me. For the last 20 or so years of his life, Wittgenstein wrote philosophical remarks. He found that his thoughts were crippled if he tried to force them in a specific direction against their natural inclination and that that was connected with the very nature of his investigations. Significantly, he often left big spaces between the remarks, so avoiding a continuous prose style. He uses no chapter headings or tables of content. He does not report or write up [9] 4

5 results. His remarks make one travel over a wide field of thought, criss-crossing in every direction and often approaching the same point from different directions. This gives an Übersicht (survey, overview) of the problem and stops us being fixed on one way of looking at it. He uses no technical vocabulary and is explicitly aware that any philosophical assertion he makes has an imprecise and dubious status. His remarks are hints to be applied to confusions and are not dazzling novelties of technical insight. He rejects certainty as a standard of truth in favour of exactness of insight. I believe I summed up where I stand in relation to philosophy when I said: really one should write philosophy only as one writes a poem. [3] He was a master of the German language and a great stylist. His written style was direct and simple with no purple patches, but lively because of its variation in pace, length and balance of the sentences and the wealth of apt examples. It invites direct involvement in the text by the reader because it is a drama of self-interrogation inviting the recognition of wishes, temptations and entanglements rather than arguments for the passive acceptance of theses. [3] 531: "Μηινπκε γηα ηελ θαηαλνεζε κηαο πξνηαζεο κε ηελ ελλνηα κε ηελ νπνηα κπνξεη λ' αληηθαηαζηαζεη απν κηαλ αιιε πνπ ιεεη ην ηδην. Αιια θαη κε ηελ ελλνηα κε ηελ νπνηα δελ κπνξεη λ' αληηθαηαζηαζεη απν θακηαλ αιιε. (Τνζν ιηγν νζν ελα κνπζηθν ζεκα απν ελα αιιν.) *PhU, 691 Οηαλ ζρεδηαδσ γηα ηνλ ΔΑΥΤΟ ΜΟΥ ην πξνζσπν ηνπ Ν. απν κλεκεο, ηνηε θαλεηο κπνξεη νλησο λα πεη, κε ην ζρεδην κνπ ηνλ ΔΝΝΟΩ. Οκσο απν πνηα δηαδηθαζηα πνπ ζπκβαηλεη θαηα ηελ δηαξθεηα ηεο ζρεδηαζεο (ε πξηλ ε κεηα απ' απηελ) ζα κπνξνπζα λα πσ, απηε ζα εηαλ ε ελλνεζε; Γηαηη θαλεηο ζα εζειε θπζηθα λα πεη: νηαλ ηνλ ελλννπζε, ζθνπεπε ζ' ΑΥΤΟΝ. Οκσο πσο ην θαλεη απην θαπνηνο νηαλ αλαθαιεη ην πξνζσπν ηνπ αιινπ ζηελ κλεκε; ελλνσ, πσο αλαθαιεη ΑΥΤΟΝ ζηελ κλεκε; ΠΩΣ ΤΟΝ ΚΑΛΔΙ; *PhU II, VI Καζε ιεμε - ζα 'ιεγε θαλεηο - κπνξεη κελ ζε δηαθνξεηηθεο ζπζρεηηζεηο λα ερεη δηαθνξεηηθν ραξαθηεξα, νκσο παιη ερεη παληνηηλν ραξαθηεξα. Οκσο καο θνηηαδεη. - κα θη ελα δσγξαθηζκελν πξνζσπν καο θνηηαδεη. [10] Writing the right style means setting the carriage precisely on the rails. 5

6 He taught in the same way; he did not lecture. Students would sit in a circle with him and he would think before the class in a visible struggle with his thoughts. He often felt confused and said so. The meetings were commonly conversational, and he would try to draw a thought out of himself and help others to do the same. There were frequent and prolonged silences in an atmosphere of the stillest attention and extreme seriousness - an atmosphere likely to wrench one out of one's usual thoughtless banalities, but holding the risk that it can be imitated by fanatics. He did not force people to express themselves. This leads to pointless talk, insane quantities of words and images that drown thought. It can be a relief to have nothing to say, because only then there may be a chance to be thoughtful. And sometimes there is no point in saying anything. The notions of relevance, necessity, the point of something, are of much greater significance than the outpouring of knowledge and explanations. His aims were the deeply practical ones of teaching a skill by means of examples and preventing under- [11] standing that is unaccompanied by a change in one's way of life. The philosopher strives to find the liberating word, that is, the word that finally permits us to grasp what up until now has intangibly weighed down our consciousness. The writing and teaching of most psychoanalysts, on the other hand, invite one to enter a world of secure moorings. They are reports of facts, meanings, interpretations, and theories that they or their master have discovered - a dominant and endless discourse that soothes and keeps us in line. Freud was a masterful lecturer. In his Introductory Lectures on Psychoanalysis,9 he tells us unfalteringly of his discoveries, just as if he were a physicist lecturing to undergraduates on his discoveries on the nature of matter. His knowledge, he claims, is 6

7 based on innumerable observations and experiences by himself and his colleagues, and it can be confirmed by going into psychoanalysis ourselves, just as a physicist's knowledge can be confirmed by experiment. Freud thought for people. He gave them knowledge of the content of their minds, never questioning the nature of this knowledge. He assumed his colleagues [12] were a uniform body of people free of illusion, who had discovered in their minds more or less what he had found in his. He took little notice of the duplicitous and scheming nature of mind which stretches far beyond neurosis. Supposing some of his colleagues were smug, would they be free of illusion? As time went by, psychoanalysts came up with different accounts of the nature of the mind and explanations of the causes of neurosis. Each account has its believers, and there have been numerous splits and schools each tending to claim its origins from Freud. The main constant, however, is belief in the unconscious. We are rarely invited to make our own judgements about our minds and take responsibility for them. Instead, we are expected to stand on the shoulders of the teacher, a stance appropriate in learning a science but useless in therapy where we need a particular quality of attention and to take responsibility for what we are doing. Therapy to Wittgenstein is a thinking shared by two in which the courage to be foolish and ignorant is more important than cleverness. He makes his struggle with language visible and in this way helps us come upon our own movement of thought. [13] In his search he frequently refers to his own intuitions, taste, feelings and temptations: 'It seems to me...', 'I've a feeling that...', 'Something tells me...', 'Now we want to', 'Here the urge is 7

8 strong...', are frequent expressions of his. There are questions, jokes, reminders, parables and striking absurd examples. Don't for heaven's sake, be afraid of talking nonsense! Only don't fail to pay attention [4] to your nonsense. He makes room for wit. He appreciated Freud's wit: his ability to make witty comparisons between money and shit, obsessional rituals and some religious practices, mutilation and castration; his wit in asserting that we resist psychoanalytic truth because of our sexual inhibitions (a sure way of getting us hastily to agree with him!); his persuasive style of writing, while at the same time asserting that he seeks not to persuade but to speak the truth. [4] Πσο γηλεηαη λα πξνζεμεηο ηηο αλνεζηεο ζνπ; - Η αηζζεζε πσο ην ζσκα ζνπ εηλαη θαθνρπκελν. - Δηλαη ζαλ λα θαιηζαξεηο ζ' ελα ηξαγνπδη - Οηαλ θαηη ζε "ραιαεη" - Οηαλ θαηη ζε αξξσζηαηλεη 8

Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε

Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1 Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε ζεκεην αλαθνξαο ηε λνζειεηα. Η λνζειεηα εηλαη δειαδε ην θαζνξηζηηθν ζπκβαλ

Διαβάστε περισσότερα

Neutral Neutral For expressive options there are diminutive and magnifying suffixes (ακαμάθη, ακαμάξα respectively, etc.) motor

Neutral Neutral For expressive options there are diminutive and magnifying suffixes (ακαμάθη, ακαμάξα respectively, etc.) motor In Other Words. Second Edition. End of Chapter Exercises Note: There is no need to produce an analysis of meanings of words as instructed in some exercises, nor (necessarily) to comment on particular issues,

Διαβάστε περισσότερα

SAFER INTERNET FOR CHILDREN

SAFER INTERNET FOR CHILDREN Qualitative Study SAFER INTERNET FOR CHILDREN QUALITATIVE STUDY IN 29 EUROPEAN COUNTRIES NATIONAL ANALYSIS : CYPRUS EUROPEAN COMMISSION Directorate-General Information Society and Media April 2007 OPTEM

Διαβάστε περισσότερα

CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ. Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel.

CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ. Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel. CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel. 020 7267 7194 koula@ccwo.org.uk aliki@ccwo.org.uk markella@ccwo.org.uk We

Διαβάστε περισσότερα

INDEX PREMISE 9 GERMANY 13. Interview to Young Dropout Short Premises 14

INDEX PREMISE 9 GERMANY 13. Interview to Young Dropout Short Premises 14 Project and Research Coordinator: Federica D Armini Partnership researcher and local coordinators: Zoe Albani (GR), Inta Baranovska (LV), Iveta Bebrisa (LV), Dave Ellis (UK), Alina Gravilita (RO), Marica

Διαβάστε περισσότερα

Saint Constantine & Saint Helen Sunday School Newsletter!

Saint Constantine & Saint Helen Sunday School Newsletter! Saint Constantine & Saint Helen Sunday School Newsletter!. DIALOGUE WITH FATHER LAMBROS. An important lesson that we learn in the Church is that we exist always in relation to other people. We exist in

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ( forethought ) through Aristotle DRAFT 29 July 2012

Προμήθεια ( forethought ) through Aristotle DRAFT 29 July 2012 Προμήθεια ( forethought ) through Aristotle DRAFT 29 July 2012 Christopher Moore Penn State University I. Introduction For Plato s Socrates, the concept προμήθεια ( forethought ) signifies the height of

Διαβάστε περισσότερα

The use of sources in teaching and learning history

The use of sources in teaching and learning history The use of sources in teaching and learning history The Council of Europe s activities in Cyprus Volume2 Report of the workshops and workshop materials on: The use of historical sources in teaching cultural

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή. 26 Ιουνίου 2011

Κυριακή. 26 Ιουνίου 2011 Κυριακή 26 Ιουνίου 2011 λευκή σελίδα LIFE LONG LEARNING, COMMUNITY AND OTHER SERVICES Exploring exclusion themes in the lives of adult learners: applying a biographical research approach with graduates

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Part 1. Writing IN GREEK on a text in English ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ THE NEED FOR STRESS RELIEVING AND SELF- CONFIDENCE-BOOSTING SESSIONS IN EFL

Διαβάστε περισσότερα

17th International Congress of A.P.P.A.C. May 15-18 2012 Athens Hilton

17th International Congress of A.P.P.A.C. May 15-18 2012 Athens Hilton 17ο Διεθνές Συνέδριο ΕΨΨΕΠ 15-18 Μαϊου 2012 17th International Congress of A.P.P.A.C. May 15-18 2012 Athens Hilton 16ο Διεθνές Συνέδριο ΕΨΨΕΠ - 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS A FEW PSYCHOLOGICAL AND PSYCHOPATHOLOGICAL

Διαβάστε περισσότερα

The Great Galatians Debate:

The Great Galatians Debate: Galatians: A look at its Historical Reliability 1 The Great Galatians Debate: Did Paul Write The Letter To The Galatians" Stephen Walch Stephen Walch - June, 2010 Contents The Great Galatians Debate: Did

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 21 Ιουνίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί...

Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί... Φεβξνπάξηνο 2011 www. pagkritio.gr e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr Έηνο ζη- αξηζ. θύιινπ Δ Κ Σ Ο Γ Ι Γ Α Κ Σ Δ Α Τ Λ Η Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί... Λέλε πσο θάπνηε όια ηειεηώλνπλ.

Διαβάστε περισσότερα

Master s Thesis. Presented to

Master s Thesis. Presented to A Theology of Memory: The Concept of Memory in the Greek Experience of the Divine Master s Thesis Presented to The Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences Brandeis University Department of

Διαβάστε περισσότερα

Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade

Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Διεπζεξία-Κιεηώ Κνινβνύ Άλλα Κξαληώηνπ Αγγιηθά Δ Γεκνηηθνύ English 5th Grade Activity Book Σόκνο 2νο English 5th Grade Activity Book Σόκνο

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Education & Religious Affairs, Culture & Sports English Language Certification LEVEL A1 & A2 on

Διαβάστε περισσότερα

PROVISION FOR STUDENTS WITH DYSLEXIA IN EFL: AN ETHNOGRAPHIC CASE STUDY

PROVISION FOR STUDENTS WITH DYSLEXIA IN EFL: AN ETHNOGRAPHIC CASE STUDY PROVISION FOR STUDENTS WITH DYSLEXIA IN EFL: AN ETHNOGRAPHIC CASE STUDY By MARIA RONTOU A thesis submitted to the University of Birmingham in part fulfilment for the degree of EdD Language Studies School

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education http://approaches.primarymusic.gr 2 (1) 2010 ISSN 1791-9622 µε την υποστήριξη της ΕΕΜΑΠΕ supported by GAPMET www.primarymusic.gr

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Septuagint

Notes on the Septuagint by R. Grant Jones, Ph.D. July 2000 Revised and Converted to Adobe Acrobat Format February 2006 The author can be reached via e-mail at ignatios_antioch@hotmail.com. Copyright 2000, 2006, R. Grant Jones.

Διαβάστε περισσότερα

The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos

The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos Eleni Skourtou Assistant Professor Department of Primary Education University of the

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Orthodox Metropolitan Cathedral of Saint John the Theologian

The Greek Orthodox Metropolitan Cathedral of Saint John the Theologian The Greek Orthodox Metropolitan Cathedral of Saint John the Theologian Ειιεληθή Οξζόδνμε Μεηξνπνιηηηθή ελνξία Αγ. Ισάλλνπ ηνπ Θενιόγνπ. 353 East Clinton Avenue Tenafly, New Jersey 07670 Phone (201) 567-5072

Διαβάστε περισσότερα

ORTHODOXY AND THE GREAT SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF AFRICA. THE CONTRIBUTION OF THE GREAT MONOTHEISTIC RELIGIONS TO THEIR SOLUTION

ORTHODOXY AND THE GREAT SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF AFRICA. THE CONTRIBUTION OF THE GREAT MONOTHEISTIC RELIGIONS TO THEIR SOLUTION ORTHODOXY AND THE GREAT SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF AFRICA. THE CONTRIBUTION OF THE GREAT MONOTHEISTIC RELIGIONS TO THEIR SOLUTION INTERNATIONAL CONFERENCE UNIVERSITY OF JOHANNESBURG - SOUTH AFRICA

Διαβάστε περισσότερα

Transitioning to Reading Continuous Greek Texts 1

Transitioning to Reading Continuous Greek Texts 1 Transitioning to Reading Continuous Greek Texts 1 Ancient Greek has a very large vocabulary, and it is long-term challenge to master a useful inventory of words because of dialectical variations, the use

Διαβάστε περισσότερα

Club Φίλων Μεγάλων Πυρηναίων Ελλάδος Σεύχος (Vol.) 2/2014

Club Φίλων Μεγάλων Πυρηναίων Ελλάδος Σεύχος (Vol.) 2/2014 1 Χαιρεηιζμός Εκδόηη* CLUB ΦΙΛΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΥΡΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Greek Great Pyrenees Lovers' Club GreatPaws Δπίζεκε έθδνζε ηνπ Club Φίισλ Μεγάισλ Ππξελαίσλ Διιάδνο ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ ζε ςεθηαθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος

λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος λόγος An arts publication of the English Department of Tri-County Community College, Murphy, North Carolina. Volume 1, Spring 2007 Logos (Greek λόγος) (n.) In pre-socratic philosophy, the principle governing

Διαβάστε περισσότερα

STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS. A Booklet for Faculty and Staff of the University of Nicosia

STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS. A Booklet for Faculty and Staff of the University of Nicosia STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS A Booklet for Faculty and Staff of the University of Nicosia EH&S Office September 2012 Contents Introduction 1 SECTION I: Disability Services 2 Overview of procedures

Διαβάστε περισσότερα

This book is dedicated with love and gratitude to my parents, Antonis and Maria, and my brother, Konstantinos.

This book is dedicated with love and gratitude to my parents, Antonis and Maria, and my brother, Konstantinos. This book is dedicated with love and gratitude to my parents, Antonis and Maria, and my brother, Konstantinos. Acknowledgements The present research was conducted in 2006 at Lancaster University, Department

Διαβάστε περισσότερα

THE TEXT OF THE SEPTUAGINT

THE TEXT OF THE SEPTUAGINT THE TEXT OF THE SEPTUAGINT ITS CORRUPTIONS AND THEIR EMENDATION By the late PETER WALTERS (formerly Katz) Edited by D. W. GOODING Reader in Classics at the Queen 1 s University of Belfast CAMBRIDGE At

Διαβάστε περισσότερα