Η πεπιγπαφη υρ κοινορ τοπορ Ψςσοπαθολογιαρ και Ψςσοθεπαπειαρ 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η πεπιγπαφη υρ κοινορ τοπορ Ψςσοπαθολογιαρ και Ψςσοθεπαπειαρ 1"

Transcript

1 Η πεπιγπαφη υρ κοινορ τοπορ Ψςσοπαθολογιαρ και Ψςσοθεπαπειαρ 1 Απο την διακηπςξη τος Κλαδος Ψςσοπαθολογιαρ ΕΨΕ (Τν δηθν κνπ θεηκελν) Η Ψπρνπαζνινγηα εηλαη γηα ηελ Ψπρηαηξηθε ν,ηη εηαλ ε ηερλε ηεο Γηαγλσζηηθεο γηα ηελ Κιηληθε Ιαηξηθε: Η θιηληθε παξαηεξεζε, ε αζθεζε ηεο ςειαθεζεο, ηεο επηθξνπζεο θαη ηεο αθξναζεο νμπλε ελα δηαγλσζηηθν θαη ζεξαπεπηηθν αηζζεηεξην πνπ ζεκεξα ερεη αηξνθεζεη θαζσο ππνθαηαζηαζεθε ζε κεγαιν βαζκν απν ην εξγαζηεξην. Ο ςπρηαηξνο, πνπ βεβαηα δελ κπνξεη λα πξνζβιεπεη αληηζηνηρα ζηε ζπλδξνκε ηεο ηερλνινγηαο, ρξεηαδεηαη παληα ην ςπρνπαζνινγηθν νκνινγν εθεηλνπ ηνπ αηζζεηεξηνπ. Απνθηαηαη κε ηελ απξνθαηαιεπηε, ακεηνρα-ζπκκεηνρε παξαηεξεζε θαη πεξηγξαθε νζσλ δεηρλνληαη θαη ιεγνληαη απν ηνλ παζρνληα. Δδσ βξηζθεηαη ε απαξρε θαζε επαξθνπο αληαπνθξηζεο ηνπ ζεξαπνληα ζην εξγν πνπ θαιεηηαη λα επηηειεζεη. Πεπιλητη Η Ψπρνπαζνινγηα, αλεμαξηεηα απν ηελ θαηεπζπλζε πνπ ζα αθνινπζεζεη, μεθηλα απν ηελ πεξη-γξαθε απηνπ ην νπνην αηηηαηαη ν παζρσλ. Γελ εηλαη ινηπνλ ζηνλ αεξα αιια εηλαη θνηλε ππνζεζε. Έηζη ε πεξηγξαθε δελ εμαληιεηηαη ζηελ παξαηεξεζε θαη ζηελ θαηαγξαθε ηεο ζπκπεξηθνξαο ηνπ απν ηνλ ζεξαπνληα. Τα ιεγνκελα ηνπ, κε ηελ πξσηε ελλνηα ηεο ιεμεο, "ζεσξνπληαη", δειαδε ε θαηαζηαζε πνπ α- λαθεξεη ν παζρσλ εξρεηαη ζην βιεκκα θαη ησλ δπν, ηελ παξαηεξνπλ καδη, θαη ε ζπλνκηιηα ηνπο, κε ηελ εηδεκνλα θαζνδεγεζε ηνπ ζεξαπνληα, ζαλ κεγεζπληηθνο θαθνο, θεξλεη ηελ θαηαζηαζε νιν θαη πην αλαγιπθα εκπξνο ζηα καηηα ηνπο. Δλλνεηηαη νηη ζ' απηελ ηελ πεξηγξαθε ππεηζεξρνληαη κνξθεο θαη ζθελεο ηνπ παξειζνληνο θαη ηνπ κειινληνο πνπ, αλ θαη νρη αηζζεηεξηαθα αληηιεπηεο, εηλαη επηζεο παξνπζεο. Τν εθαζηνηε ζπκπησκα, γηα ην νπνην γηλεηαη ινγνο, κπνξεη λα ηδσζεη ζαλ ελαο μελνο θαη αγλσζηνο ηνπνο νπνπ κηιηεηαη κηα δπζλνεηε γισζζα θαη θαλεηο αλαπνθεπθηα ζα πεξηειζεη ζε ζπγρπζε θαη ζα πεξηπεζεη ζε παξαλνεζεηο. Η εδσ ελλννπκελε πεξηγξαθε ερεη ηνλ ραξαθηεξα κηαο πξνζπκεο θαη πξνζεθηηθεο θνηλεο πεξηδηαβαζεο, εμεξεπλεζεο θαη ηειηθα εγθιηκαηηζκνπ ζηε ρσξα ηνπ πεξηγξαθνκελνπ, ε νπνηα εηζη κπνξεη κε ηνλ θαηξν λα κεηακνξθσζεη ζε ελα κεξνο θηινμελν. 1 Οκηιηα ζην Παλειιελην Ψπρηαηξηθν Σπλεδξην ζηηο ζηε Χεξζνλεζν Ηξαθιεηνπ. 1

2 Ομιλια Μηα γπλαηθα ιεεη, ν αληξαο ηεο ηειεπηαηα ηξσεη αλεμειεγθηα, ερεη παρπλεη, θνπξαδεηαη, θη απηε νιν ηνπ ιεεη λα κελ ηξσεη, κηα αγσληα, απηνο ζπκσλεη, θαηαιεγνπλε λα καισλνπλ, δελ μεξεη ηη λα θαλεη... Έηζη μεθηλα κηα ςπρνζεξαπεπηηθε ζπλεδξηα. Πξνζερσ ην ιαραληαζκελν θαη ην ζπαζκσδηθν ηεο θσλεο ηεο, ηνλ ηξνπν ηεο πνπ, μαλακκελε, ζαλ ππλνβαηεο, ιεεη ζηνλ αληξα ηεο ηα ηδηα θαη ηα ηδηα, πεθηνληαο ζπλερσο παλσ ζηνλ ηνηρν ηεο νξγηζκελεο ηνπ αληηδξαζεο. κσο ζηα ινγηα ηεο δελ βιεπσ ηνζν ηνλ αληξα, δελ ερσ απηνλ δσληαλν κπξνζηα ζηα καηηα κνπ. Τε ζθελε ηελ θαηαιακβαλεη ζρεδνλ ε γπλαηθα. Τη ζα πνπλ απηα; ηη δελ κηια γηα κηα δηθε ηνπ ππνζεζε, νπσο δηαηεηλνληαη ηα ινγηα ηεο, δειαδε γηα ην παρνο ηνπ θαη γηα ηελ απεηινπκελε πγεηα ηνπ, αιια γηα δηθε ηεο ππνζεζε. Απηε εηαλ κηα πξσηε πεξηγξαθε ηνπ παξαπαλσ ζηηγκηνηππνπ. Αο δνπκε θαπνηα ραξαθηεξηζηηθα ηεο. 1. Αθνπσ ηε γπλαηθα. κσο ην αθνπζκα κνπ δελ εηλαη αθνπζηηθν θαηλνκελν. Δδσ "αθνπσ" ζα πεη "βιεπσ". Η γπλαηθα κε θεξλεη ζην ζπηηη ηεο, ζηνλ θαπγα κε ηνλ αληξα ηεο. Με θαζηζηα απηνπηε ηεο ζθελεο. Βεβαηα αθνπσ θαη ηνλ ηνλν θαη ηα ερνρξσκαηα ηεο θσλεο ηεο, πνπ κηιαλε θη απηα, πνπ ιελε θαηη, θαη καιηζηα θαηη αιιν απν ηηο ιεμεηο ηεο, θαη εηλαη ζαλ ελαο πξνβνιεαο λα πεθηεη επαλσ ηεο θαη λα ηελ ζεηεη ζην επηθεληξν ηεο πξνζνρεο. Απηελ ηε ζθελε βιεπσ θαη πεξηγξαθσ. 2. Η πεξηγξαθε δελ ελδηαθεξεηαη λα ηαμηλνκεζεη θαη λα εμεγεζεη, πνπ ζα πεη: λα κεηαθξαζεη ηα ινγηα ηεο γπλαηθαο ζηε γισζζα ελνο δηαγλσζηηθνπ ε ςπρνινγηθνπ κνληεινπ. Η πεξηγξαθε δελ ζθεθηεηαη δελ ζπγθξηλεη, δελ αμηνινγεη, δελ ζπλδεεη. Αθνπεη, βιεπεη ηα αθνπνκελα, ιεγεη ηα βιεπνκελα. πνπ δελ πξνθεηηαη γηα ρξνληθε αιιεινπρηα κηαο δηαδηθαζηαο. Άθνπζκα, βιεκκα θαη ινγνο εηλαη ην απην. Φαηλνκελν εληαην. 3. Απην πνπ βιεπσ θαη πεξηγξαθσ ζηε ζπλαληεζε κνπ κε ηε γπλαηθα εηλαη ελα ζηηγκηνηππν. Δληππσκα κηαο ζηηγκεο. Καη δηαπεξλαηαη νινηεια απν ηελ εθαζηνηεηα ηεο ζηηγκεο, ην θεπγαιεν ηεο, ηελ παξνδηθνηεηα ηεο. Καηνηθνπκε ζηηγκεο. Καη απηε ε θαηνηθεζε ερεη ηε δηθε ηεο ηδηαηηεξνηεηα. Ίζσο ζα εηπρε λα δεηηε θαπνην ζθνππηδη ζηνλ δξνκν, ελα θπιιν ε κηα πιαζηηθε ζαθνπια, πσο ην αλαζεθσλεη ην απηνθηλεην 2

3 πνπ πεξλα απν δηπια ηνπ, θαη ζηξνβηιηδεηαη ζηνλ αεξα γηα λα μαλαπεζεη ζε ιηγν θαπνπ αιινπ. Καη αλ πξνζεμεηε πεξηζζνηεξν, ζα δεηηε ηελ δηνινπ αθακπηε ζηγνπξηα, ηελ δηνινπ εκκνλε ζηαζεξνηεηα, ηελ δηνινπ ζπαζηηθε αθηλεζηα, ηελ δηνινπ ραδνραξνπκελε ειαθξνηεηα κε ηελ νπνηα δηαγξαθεη ηελ ηξειε ηνπ ηξνρηα. Απην εηλαη ζηα καηηα κνπ θαη ελα ζηνηρεην ηεο ζεξαπεπηηθεο ζπλαληεζεο, ηζσο ελα ζηνηρεην ηεο ηδηαο καο ηεο δσεο. 4. Η εκθαζε ζηελ πεξηγξαθε πνπ δελ ζθεθηεηαη - δελ ζπγθξηλεη, δελ αμηνινγεη, δελ ζπλδεεη, κηια γηα ελα βιεκκα πνπ εηλαη εθεη εμσ, ζην ζπηηη ηεο γπλαηθαο θαη ηνπ αληξα ηεο. Δηλαη ελα βιεκκα ρσξηο αλαζηνραζκν, ρσξηο πξνζεηηθνηεηα, ρσξηο απηναλαθνξα, ρσξηο εζσηεξηθνηεηα, λαη, ρσξηο ςπρε. Απηηα, καηηα θαη ζηνκα ρσξηο ςπρε, ρσξηο κπαιν, ρσξηο θαξδηα. Μεηερνπλ ζηα γηλνκελα ακεηνρα - νπσο ελα νλεηξν ζηε δσε καο. Ή νπσο ε κνξθε ηνπ δσγξαθνπ ζε θαπνηνπο πηλαθεο ηνπ Πηθαζζν. 2 Πξνζεμηε απηελ ηελ πεξηζσξηαθε κνξθε, πνπ εηλαη κηα ηδεα κνλν πην δσληαλε απν αγαικα, κηα ηδεα κνλν εμσ απν ηνλ ππλν, κηα ηδεα κνλν εμσ απν ηνλ ζαλαην, θαη πνπ νκσο αθξηβσο γη' απην αθελεη αλνηρην ην πεδην γηα ελαλ πινπην απν παξνπζηεο, ελα παλδαηκνλην κνξθσλ πνπ ζπλεπξηζθνληαη, θηιηεο κεηαμπ ηνπο. 2 Aquatint and dry point from the 347 Series created in

4 Η πεξηγξαθε καο δελ ερεη ηειεησζεη. Ήκαζηαλ ζην νηη ην δεηνπκελν ζηελ ππνζεζε ηεο γπλαηθαο δελ βξηζθεηαη αθνκα ζηνλ αληξα ηεο θαη ηελ πνιπθαγηα ηνπ, αιια ζηνλ ηξνπν κε ηνλ νπνην ε πνιπθαγηα ηνπ ηελ αθνξα. Απην εηλαη ην πξσην. Καη νζν απην, δειαδε ε αθνκα αγλσζηε δηθε ηεο ππνζεζε, ηελ θξαηα δεζκηα, δελ ζα εηλαη ζε ζεζε λα ζηξαθεη ζηνλ αληξα ηεο θαη ζην ελδερνκελν πξνβιεκα ηνπ πξαγκαηηθα. Καη πσο κπνξνπλ ηα ζεκαδηα, πνπ κνπ ζεκαηλνπλ νηη ε γπλαηθα κηια γηα δηθε ηεο ππνζεζε, λα γηλνπλ ζεκα, εθεη πνπ ηα ινγηα ηεο ερνπλ γηα ζεκα ηνλ αληξα ηεο; Απ' νζα εηπε, κνπ εληππσλεηαη ε ιεμε ηεο "αγσληα". Τελ ξσηασ ινηπνλ: - Απηελ ηελ αγσληα, κπνξεηηε λα ηελ πεξηγξαςεηε πεξηζζνηεξν; Η γπλαηθα: - Έρσ ηελ αγσληα νηη ζα πεζαλεη. Η απαληεζε ηεο ιερζεθε θαπνπ βηαζηηθα θαη, αλ ηα ινγηα ηεο απνδηδνληαλ ζε γξαπηε γισζζα, ε ηειεηα ζην ηεινο ζα εηαλ εληνλε θαη παρηα, ζαλ λα 'ιεγε: "Μερξη εδσ... Φνβακαη... Τξνκεξα πξαγκαηα... Γε ζεισ λα ην ζθεθηνκαη..." Τελ ξσηασ: - Αο ππνζεζνπκε νηη νλησο πεζαηλεη. Πσο εηλαη ηνηε; Η εξσηεζε κνπ ηελ θαιεη λα θεξεη ηελ εηθνλα πνπ θνβαηαη εκπξνο ζην βιεκκα ηεο, λα ζηαζεη απελαληη ηεο θαη λα ηελ αληηθξπζεη. Η απαληεζε ηεο: - Θα θηαησ. Τσξα βιεπνπκε θαζαξνηεξα πσο ε πνιπθαγηα ηνπ αληξα ηεο εηλαη δηθε ηεο ππνζεζε. Δηλαη ππεπζπλε γη' απηνλ. Κη εδσ δηαθξηλνπκε ελα πεκπην ραξαθηεξηζηηθν ηεο πεξηγξαθεο: 5. Η πεξηγξαθε δελ εηλαη δηθε κνπ, ηνπ ζεξαπεπηε, αιια θνηλε καο ππνζεζε. Βξηζθνκαζηε εκπξνο ζηελ εηθνλα θαη ηελ παξαηεξνπκε, ζπκβαιινληαο ν θαζελαο κε ην δηθν ηνπ. Καη εηλαη ζαλ λα κηινπκε κε ελα ζηνκα θαη κηα θσλε. Γελ εηλαη δπν εγσ πνπ αιιεινζπκπιεξσλνληαη αιια καηηα πνπ ελαιιαζζνληαη θαη ζηνκαηα πνπ δηαδερνληαη ην ελα ην αιιν. Καη ε εηθνλα γηλεηαη νιν θαη πην πνιπρξσκε, πνιππνηθηιε, πνιπδηαζηαηε. 4

5 Καη ζπλερηδνπκε. Γηνηη ε γπλαηθα ζα κπνξνπζε πνηε λα πεη "Θα θηαησ" αλ δελ εηαλ θαηα θαπνηνλ ηξνπν πξνθαηεηιεκκελε σζηε λα αληηδξα εηζη θαη νρη αιιησο; Μπνξεη πνηε ηεηνηα ινγηα λα εηπσζνπλ απν ην πνπζελα; Μεπσο ζην "ζα θηαησ" βιεπνπκε λα δηαγξαθνληαη αρλα ζηνλ αεξα κνξθεο κηαο αθνκε αγλσζηεο ηζηνξηαο; Βιεπεη θαλεηο πσο ηα πξαγκαηα αλαπηπζζνπλ ελαλ δηθν ηνπο ξπζκν θαη, αλ μεξνπκε λα ηνπ αληαπνθξηζνπκε, θαζνδεγνπλε ηα βεκαηα καο κε κηα ζηγνπξηα απεηξσο αλσηεξε απν ηελ πηζηε ζε κηα εξκελεηα θαη ζηε ζεσξηα ζηελ νπνηα ζηεξηδεηαη. Δηλαη ε ζηγνπξηα ηνπ ζθνππηδηνπ ζηελ αζθαιην. "Θα θηαησ", ιεεη ε γπλαηθα. Αληηιακβαλνκαη ην πξνθαηεηιεκκελν ησλ ινγσλ ηεο, ηελ ξσησ: - Απην ην "ζα θηαησ", ζαο ιεεη θαηη; Πνπ ην πξσηνγλσξηζαηε; Πνηε ην πξσηαθνπζαηε; Πνηε ην πξσηνεηπαηε; Ξεξεηε; Η γπλαηθα αλαθαιεη κηα ζθελε. Μηθξε, ζην παηξηθν ηεο, πεγαηλεη ζηελ ηνπαιεηα. Δθεη εηλαη ε κεηεξα θαη θξαηα ζηα ρεξηα ηεο κηα καησκελε ζεξβηεηα. Τν θνξηηζη ηξνκαδεη ζηε ζεα ηνπ αηκαηνο θαη αθνπεη ηε κεηεξα λα ηεο ιεεη: "Βιεπεηο, νηαλ κε ζηελαρσξεηο, ηη παζαηλσ;" 6. Δδσ δελ γηλεηαη θαπνηνπ εηδνπο ζπλεηξκηθε ε εξκελεπηηθε ζπλδεζε ηεο παξνπζαο ηζηνξηαο κε κηα παξειζνπζα. Τα παξειζνληα εηλαη παξνληα εδσ θαη ησξα. Έηζη δελ ρξεηαδνληαη ζπλδεζεηο αιια απια ε πεξηγξαθε απηνπ πνπ εηλαη, νπσο εηλαη. Φηαλεη λα ζπκνκαζηε νηη ην παξνλ δελ πεξηνξηδεηαη ζηηο αηζζεηεξηαθα αληηιεπηεο παξνπζηεο. Τελ σξα πνπ ε γπλαηθα καισλεη κε ηνλ αληξα ηεο θαη πιεκκπξηδεηαη απν αγσληα γηαηη "ζα θηαηεη", δελ βξηζθεηαη κνλν ζην ζπηηη ηεο κε ηνλ αληξα ηεο. Δηλαη παξνπζα θαη ε κεηεξα ηεο, πνπ εξρεηαη απν αιινλ ρξνλν θαη απν αιινλ ηνπν, ηελ κεηαθεξεη θαη παιη εθεη, ζηνλ αιιν ρξνλν θαη ηνπν, θαη ε γπλαηθα αθνπεη κε ηα απηηα ηνπ αιινηηλνπ θνξηηζηνπ ζηελ πνξηα ηεο ηνπαιεηαο θη επηθνξηηδεηαη κε ελα θηαημηκν εθηαιηηθν, θαζνηη ζπγθερπκελν θαη αθαηαλνεην. Η γπλαηθα, καισλνληαο κε ηνλ αληξα ηεο, βξηζθεηαη εθηνο ηνπνπ θαη ρξνλνπ, πεθηεη ζ' εθεηλε ηελ παιηα ζπγρπζε, ζαλ ζε παξαιεξεκα. ληαο ζαλ ζε λαξθε, μερλα νηη δελ εηλαη πηα ην κηθξν θνξηηζη ζην παηξηθν ηνπ. Τν "εθηνο ηνπνπ θαη ρξνλνπ" δελ εηλαη κηα θξηζε δηθε καο. Δηλαη παξνλ θαηλνκελν. Γεηρλεηαη. Τν αληηιακβαλνληαη ηα απηηα πνπ αθνπλ, ηα καηηα πνπ βιεπνπλ, ην ζηνκα πνπ πεξηγξαθεη. Πνπ δεηρλεηαη; Σην "παξαιεξεηηθν" ηνπ ηξνπνπ ηεο, νπνπ ζηνλ ζεκεξηλν θαπγα ε γπλαηθα δελ απνηεηλεηαη πξαγκαηηθα ζηνλ αληξα ηεο, εηλαη θπξηνιεθηηθα αιιν-παξκελε. Αλ ηελ ξσηνπζαηε, ηζσο ζα ζαο ειεγε πσο εθεηλε ηελ σξα δελ εηλαη απια ζην ζπηηη ηεο καδη ηνπ αιια θαη ζ' ελα δηθαζηεξην ζηελ πνξηα ηεο ηνπαιεηαο, 5

6 πσο απνηεηλεηαη ζε κηα κνξθε πνπ ερεη καδη ζηνηρεηα ηνπ αληξα θαη ηεο κεηεξαο ηεο, πσο δελ εηλαη κνλν ε γπλαηθα πνπ λνηαδεηαη γηα ηνλ αληξα ηεο αιια ζπγρξνλσο θαη πξνπαλησλ ε αλειηθε θαηεγνξνπκελε γηα αλζξσπνθηνληα απν ακειεηα. Τν παξειζνλ δελ ερεη παξειζεη αιια εηλαη παξνλ. Απην εηλαη πνπ ηελ ραιαεη, ηελ αξξσζηαηλεη, ηελ θαλεη παζρνπζα. Έηζη εθθξαδεηαη ε παξαβηαζε ησλ κεηξσλ ηνπ ρξνλνπ θαη ηνπ ηνπνπ. Καη απν εδσ ζα κπνξνπζε λα ελλνεζεη κηα Ψπρνπαζνινγηα, κηα δηαθξηζε θπζηνινγηθνπ θαη παζνινγηθνπ πνπ δελ ζεζπηδεηαη απν ηελ ςπρηαηξηθε επηζηεκε αιια ππαγνξεπεηαη απν ηα ηδηα ηα πξαγκαηα. 7. Δπεηδε ε ζπγρπζε ηεο γπλαηθαο θαηαδεηρζεθε κεζα απν ηελ θνηλε καο πεξηγξαθε, θαη βεβαηα κε ηνλ ηξνπν ηεο ςπρνζεξαπεπηηθεο ηερλεο, ζηνλ νπνην εδσ δελ κπνξσ λα επεθηαζσ, εγηλε αληηιεπηε απν ηε γπλαηθα αβηαζηα. Τνπην νκσο ζα πεη νηη εηδε ηελ θαηαζηαζε πιενλ κε αιια καηηα - θαη καιηζηα νρη απν πηζηε ζηελ απζεληηα κνπ αιια κεζα απν ελα θαζαξνηεξν βιεκκα γηα ην πσο ερνπλ ηα πξαγκαηα. κσο αθξηβσο ζε ηνπην εγθεηηαη ην ζεξαπεπηηθν. Τν ζεξαπεπηηθν ηεο πεξηγξαθεο, νπσο ηελ ελλνσ, βξηζθεηαη ινηπνλ ζε κηα κεηαηνπηζε. Ο ηνπνο ηνπ αλζξσπνπ πνπ εξρεηαη ζηνλ ζεξαπεπηε ζηνηρεησλεηαη απν πνιια θαη πνηθηια θαληαζκαηα, νπσο ε κνξθε ηεο κεηεξαο ζην ζηηγκηνηππν πνπ αλεθεξα. Η ηδηα ε πεξηγξαθε, ζηνλ βαζκν πνπ ζα επηπρεζεη, ζα καο θεξεη ζε ελαλ ηνπν πνπ δελ εηλαη αιινο απν ηνλ εδσδηκν θνζκν, απειεπζεξσκελν απν κνξθεο παξεηζαθηεο. Έηζη π.ρ. ε παξειζνπζα θαηαζηαζε αλαγλσξηδεηαη ζαλ ηεηνηα θαη θαπνηε αθελεηαη λα παξειζεη, λα ραζεη ζην παξειζνλ ζην νπνην αλεθεη. Τνηε ηα παξνληηθα πξαγκαηα απνθηνπλ ηε δσληαληα ηνπο θαη ν αλζξσπνο ηε γαιελε ηνπ, αθνκα θαη κεζα ζε ζπειιεο. Τα πξνβιεκαηα απνθαιππηνληαη σο ςεπδνπξνβιεκαηα, νπσο εθεηλν ην "θηαηο-θηαησ" πνπ ερεη θαζεισζεη ζηε κεγγελε ηνπ κεηεξα θαη θνξε. Αο ζπκεζνπκε ησξα ηα επηα ραξαθηεξηζηηθα ηεο πεξηγξαθεο πνπ αλαθεξζεθαλ: Άθνπζκα πνπ βιεπεη θαη ιεγεη, ρσξηο ζθεςε θαη θξηζε θαη εξκελεηα, δηαγνληαο ζηελ παξνδηθνηεηα ηεο ζηηγκεο, θελν απν εζσηεξηθνηεηα, κε κηα ζπκκεηνρε ακεηνρε, ππνζεζε θνηλε ηνπ ζεξαπεπηε θαη ηνπ παζρνληα, νπνπ δηαθξηλνληαη ηα νξηα ηνπνπ θαη ρξνλνπ, νη πνηθηιεο παξαβηαζεηο ηνπο θαη ζπλακα ε ηακαηηθε αλαγλσξηζε θαη απνδνρε ηνπο. Η εδσ ελλννπκελε πεξηγξαθε εηλαη θαηη ζαλ ηξνπνο δσεο, εγθιηκαηηζκνο ζην παξνλ, ζηα πξαγκαηα, νπσο εηλαη. Δμνηθεησλεη κε κηα ειεπζεξηα απν ηελ πξνζεηηθνηεηα, δειαδε απν ζηνρνπο, απν επηζπκηα 6

7 θαη θνβν, απν βνπιεζε θαη ακπλα, απν ελεξγεηηθνηεηα θαη παζεηηθνηεηα, νηαλ απηα παξαβηαδνπλ ηα κεηξα θαη ελλννπλ λα επηβαινπλ ην δηθν ηνπο. Καλεηο γλσξηδεη ηνλ εαπην ηνπ θαη κε κηαλ αιιε κνξθε, πην αληδηνηειε, πνπ ζα πεη κε ελα ιηγνηεξν εκθαηηθν, ιηγνηεξν επηκνλν εγσ. ζν αθαλεζηεξν ην εγσ, δειαδε νζν πεξηζζνηεξν ελαξκνζκελν ζηα νξηα ηνπνπ θαη ρξνλνπ, ηνζν ελαξγεζηεξε ε ιακςε ηνπ θνζκνπ ζηελ απια ηεο ζηηγκεο. Απηα πνπ ζαο αλεθεξα δελ ζπληζηνπλ πξνηαζε γηα κηα ζεξαπεπηηθε ζεσξηα θαη ηερληθε, δελ επηδηδνληαη ζε ζπγθξηζεηο κε ηξερνπζεο ζρνιεο θαη κεζνδνπο. πσο θαη ζηε γεληθνηεξε ζπγγξαθηθε θαη δηδαθηηθε κνπ δξαζηεξηνηεηα, ερνπλ ελαλ ραξαθηεξα απηνπαξνπζηαζεο. Παξνπζηαζεο ελνο ζεξαπεπηε. Θα κπνξνπζε λα ερεη ελα λνεκα γηα εθεηλνλ πνπ, γλσξηδνληαο εηζη ελαλ ζεξαπεπηε, θαη αληηπαξαηηζεκελνο κ' απηνλ, ζα πξνρσξνπζε ζηνλ δξνκν ηεο δηακνξθσζεο ηνπ δηθνπ ηνπ ζεξαπεπηηθνπ ηξνπνπ. Τηπνηα πεξηζζνηεξν. Δπραξηζησ. 7

Φαινομενολογια και Υπαπξη

Φαινομενολογια και Υπαπξη Φαινομενολογια και Υπαπξη Πξηλ απν κηζν ρξνλν κε επηζθεθζεθε κηα λεαξε ςπρνινγνο πνπ εζειε λα καζεη πεξηζζνηεξα γηα ηνλ ηξνπν ηεο ζεξαπεπηηθεο κνπ εξγαζηαο. Δηρε, κνπ εηπε, αθνπζεη κηαλ νκηιηα κνπ, θη

Διαβάστε περισσότερα

Η βια στην ψυχοθεραπεια

Η βια στην ψυχοθεραπεια Η βια στην ψυχοθεραπεια Ζ βηα αζθεηηαη κε πνιινπο ηξνπνπο. Δλαο, γηα ηνλ νπνην ζα ζαο κηιεζσ ζεκεξα, θαη ν νπνηνο απαληαηαη ζηελ ςπρνζεξαπεηα ζπρλα, θαη κε ηδηαηηεξε πηεζηηθνηεηα, εηλαη εθεηλνο ν ηξνπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΜΑ, ΚΡΙΗ ΚΑΙ ΛΤΗ ΣΗ ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚΗ ΥΕΗ 1. Θα μεθηλεζσ κε ηξηα αλεθδνηα. Δηλαη αλεθδνηα αλδξσλ θη ερνπλ γηα ζεκα ηηο γπλαηθεο ηνπο.

ΔΡΑΜΑ, ΚΡΙΗ ΚΑΙ ΛΤΗ ΣΗ ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚΗ ΥΕΗ 1. Θα μεθηλεζσ κε ηξηα αλεθδνηα. Δηλαη αλεθδνηα αλδξσλ θη ερνπλ γηα ζεκα ηηο γπλαηθεο ηνπο. ΔΡΑΜΑ, ΚΡΙΗ ΚΑΙ ΛΤΗ ΣΗ ΔΙΑΠΡΟΩΠΙΚΗ ΥΕΗ 1 Σο δραμα Θα μεθηλεζσ κε ηξηα αλεθδνηα. Δηλαη αλεθδνηα αλδξσλ θη ερνπλ γηα ζεκα ηηο γπλαηθεο ηνπο. 1ν αλεθδνην. Ζ γπλαηθα θαλεη κηα θαηλνπξηα δηαηηα. Θαξπδεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε

Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε Το Πριν και το Μετα και το Αναμεσο τοσς 1 Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ εηλαη «Ννζειεηα, πξηλ θαη κεηα». πλεζσο αθνπκε απηεο ηηο ιεμεηο κε ζεκεην αλαθνξαο ηε λνζειεηα. Η λνζειεηα εηλαη δειαδε ην θαζνξηζηηθν ζπκβαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οταν ο Ποιητης Μαθαινει στον Ψυχαναλυτη την Αγαπη. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ πνπ κνπ θνηλνπνηεζεθε αξρηθα εηαλ: "Η Φπραλαιπζε Μπξνζηα ζηελ Δλλνηα ηεο

Οταν ο Ποιητης Μαθαινει στον Ψυχαναλυτη την Αγαπη. Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ πνπ κνπ θνηλνπνηεζεθε αξρηθα εηαλ: Η Φπραλαιπζε Μπξνζηα ζηελ Δλλνηα ηεο Οταν ο Ποιητης Μαθαινει στον Ψυχαναλυτη την Αγαπη Ο ηηηινο ηνπ πκπνζηνπ πνπ κνπ θνηλνπνηεζεθε αξρηθα εηαλ: "Η Φπραλαιπζε Μπξνζηα ζηελ Δλλνηα ηεο Αγαπεο". Η νκηιηα κνπ μεθηλα κε ηελ ζπδεηεζε ηνπ. Οηαλ εκαζα

Διαβάστε περισσότερα

ην εξγν ηνπ Ingmar Bergman "Persona" κηα εζνπνηνο, ε Διηδακπεζ Φνγθιεξ, ζηε δηαξθεηα κηαο παξαζηαζεο παζαηλεη αθσληα, πνπ ζπλερηδεη ηνπο επνκελνπο ηξεηο κελεο, εηζαγεηαη ζε κηα ςπρηαηξηθε θιηληθε θαη ε

Διαβάστε περισσότερα

Παράνοια. Ο εγκλωβισμός στη γνώση.

Παράνοια. Ο εγκλωβισμός στη γνώση. Παράνοια. Ο εγκλωβισμός στη γνώση. Ο Daniel Paul Schreber ππεξμε ελαο δηαθεθξηκελνο δηθαζηηθνο ζηε Λεηςηα ηνπ 19νπ αησλα. Απν ηα 51 ηνπ θαη κεηα εδεζε ηα 13 απν ηα 18 ρξνληα κερξη ηνλ ζαλαην ηνπ ζε ςπρηαηξηθα

Διαβάστε περισσότερα

Η ψυχαναλυση στο τελος της Μεταυυσικης και η ελληνικη νοηση

Η ψυχαναλυση στο τελος της Μεταυυσικης και η ελληνικη νοηση Η ψυχαναλυση στο τελος της Μεταυυσικης και η ελληνικη νοηση ηνλ δηαινγν "Θεαηηεηνο" γξαθεη ν Πιαησλ: "Λαια γαξ θηινζνθνπ ηνπην ην παζνο, ην ζαπκαδεηλ. Οπ γαξ αιιε αξρε θηινζνθηαο ε απηε." Ιαη ν Αξηζηνηειεο

Διαβάστε περισσότερα

Φακνγεισληαο, ε κε ζθηγκελα δνληηα, γλσξηδνληαο ην, ε νρη, απνδερνκελνη ην, ε νρη, κπαηλνπκε παληα ζηηο εηθνλεο πνπ καο ζπληπραηλνπλ.

Φακνγεισληαο, ε κε ζθηγκελα δνληηα, γλσξηδνληαο ην, ε νρη, απνδερνκελνη ην, ε νρη, κπαηλνπκε παληα ζηηο εηθνλεο πνπ καο ζπληπραηλνπλ. αἰὼλ δὲ θπιηλδνκέλαηο ἁκέξαηο ἄιι ἄιινη ἐμάιιαμελ νκσο ν ρξνλνο ηεο δσεο, ηε κηα κεξα κεηα ηελ αιιε, ζηνπ θπθινπ ηα γπξηζκαηα, αιιαδεη αιινηε αιια Πηλδαξνο, 3νο Ιζζκηνληθνο, 30 Εηζαγωγε Σηελ ςπρνζεξαπεηα,

Διαβάστε περισσότερα

βξερεη πποκειηαι για ζςμβαν ηος Ειναι;) αιια πνιπ πεξηζζνηεξν σο ζπκβαλ ηνπ κε-δηλαη (θαηα ην:

βξερεη πποκειηαι για ζςμβαν ηος Ειναι;) αιια πνιπ πεξηζζνηεξν σο ζπκβαλ ηνπ κε-δηλαη (θαηα ην: ΙΙ. Η Δεςηεπη Οδορ και ηο Μηδεν 1 Δμσ απ' απην ην αζηξν, ζθεθηεθα, δελ εηλαη ηηπνηα, θη απην Δηλαη ηνζν εξεκσκελν. Απην θαη κνλνλ εηλαη ην θαηαθπγην καο, θαη ηνπην Δηζη κνηαδεη. Bertold Brecht 2 Ζ δεπηεξε

Διαβάστε περισσότερα

ηελ παξαιηα, μππλσληαο κεηα απν ζπληνκν ππλν επαλσ ζ' ελα ζηξσκα ζαιαζζαο:

ηελ παξαιηα, μππλσληαο κεηα απν ζπληνκν ππλν επαλσ ζ' ελα ζηξσκα ζαιαζζαο: 22.6.2009 ηελ παξαιηα, μππλσληαο κεηα απν ζπληνκν ππλν επαλσ ζ' ελα ζηξσκα ζαιαζζαο: Απνιπηα αδεηνο, αλαιαθξνο, ξπζκηζκελνο ζηα ιηγα κεηξα ηεο ακκνπ εκπξνο κνπ θαη θαηνπηλ ζηε ζαιαζζα θη επαλσ ζηα ζπλλεθα

Διαβάστε περισσότερα

Θαηαξρελ ζα δηαβαζνπκε καδη ελα νλεηξν πνπ δηεγεηηαη ελαο αληξαο, γηα ηνλ νπνην δελ ερνπκε πεξηζζνηεξεο

Θαηαξρελ ζα δηαβαζνπκε καδη ελα νλεηξν πνπ δηεγεηηαη ελαο αληξαο, γηα ηνλ νπνην δελ ερνπκε πεξηζζνηεξεο Εισαγωγη Στα Ονειρα [Νκηιηα ζηνπο θνηηεηεο Χπρνινγηαο ηνπ New York College, ηειε ηεο δεθαεηηαο ηνπ '90.] Θαηαξρελ ζα δηαβαζνπκε καδη ελα νλεηξν πνπ δηεγεηηαη ελαο αληξαο, γηα ηνλ νπνην δελ ερνπκε πεξηζζνηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ V / ΘΘ / ΘΘΘ / VΘ

ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ V / ΘΘ / ΘΘΘ / VΘ ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ V / ΘΘ / ΘΘΘ / VΘ V Πξώηε Αλάγλσζε Εξκελεία [............................................. ] μ π λ ν λ δ ε κ ν η ε ζ η η λ ν π π ν ζ ε λ α ξ μ σ κ α η η ν ζ η γ α ξ π α ι η λ η μ ν κ α η

Διαβάστε περισσότερα

"Ψυχαναλυση". Η Ιατρικη

Ψυχαναλυση. Η Ιατρικη "Ψυχαναλυση". Η Ιατρικη Ζ Ηαηξηθε ερεη θζαζεη ζην ηεινο. Απην δελ ζεκαηλεη πσο απνδεηρζεθε αλαπνηειεζκαηηθε, πσο ε πξννδνο ηεο αλαθνπεθε, πσο ρξεηαδεηαη κηα ζηξνθε πξνο "ελαιιαθηηθεο" κεζνδνπο. Ζ Ηαηξηθε

Διαβάστε περισσότερα

Κη εκεηο; Πνπ βξηζθνκαζηε;

Κη εκεηο; Πνπ βξηζθνκαζηε; Ο ηξεινο, ν ζνθνο, ν πνηεηεο 1. Δηλαη ηξεηο κνξθεο πνπ κνηαδεη λα κελ θαηνηθνπλ αλακεζα καο. Βξηζθνληαη, ιεκε, "αιινπ": Ο ηξεινο ζηνλ θνζκν ηνπ, ν ζνθνο ζηηο επρεο ησλ παηδηθσλ γελεζιησλ, ν πνηεηεο ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΔΠΟ ΣΗ ΝΟΣΙΑ ΑΙΓΙΝΑ:

ΣΟ ΔΠΟ ΣΗ ΝΟΣΙΑ ΑΙΓΙΝΑ: 1 ΣΟ ΔΠΟ ΣΗ ΝΟΣΙΑ ΑΙΓΙΝΑ: 1: Η ΓΔΝΝΗΗ ΚΑΙ Η ΔΞΔΛΙΞΗ ΔΝΟ ΠΑΡΑΛΗΛΟΤ ΚΟΜΟΤ: ΔΠΣΔΒΡΗ 1976: Ο 11ρξνλνο Θνδσξνο κε ηελ 7ρξνλε αδειθε ηνπ ηελ Διελε πεξπαηνπλ ζηελ αθηε ηνπ Μαξαζσλα ηεο Αηγηλαο. Καπνπ ε παξαιηα

Διαβάστε περισσότερα

οδος δαιμονος. Ι,1-27

οδος δαιμονος. Ι,1-27 οδος δαιμονος. Ι,1-27 Πξώηε Αλάγλωζε Ι/1-5 ἵ π π ν η η α ί κ ε θ έ ξ ν π ζ η λ ὅ ζ ν λ η επὶ ζ π κ ὸ ο ἱ θ ά λ ν η π έ κ π ν λ ἐ πεί κ ἐ ο ὁ δ ὸ λ βῆ ζ α λ π ν ι ύ θ ε κ ν λ ἄ γ ν π ζ α η δαί κ ν λ ν ο

Διαβάστε περισσότερα

Koichi Tsujimura, ''Dôgens Lehre von Sein = Zeit'' [''Η δηδαζθαιηα ηνπ Dôgen γηα ην Εηλαη=Φξνλνο (ΑΙΩΝ) 1 '']

Koichi Tsujimura, ''Dôgens Lehre von Sein = Zeit'' [''Η δηδαζθαιηα ηνπ Dôgen γηα ην Εηλαη=Φξνλνο (ΑΙΩΝ) 1 ''] Koichi Tsujimura, ''Dôgens Lehre von Sein = Zeit'' [''Η δηδαζθαιηα ηνπ Dôgen γηα ην Εηλαη=Φξνλνο (ΑΙΩΝ) 1 ''] From: 'The Moon in a Dewdrop; writings of Zen Master Dôgen' Translated by Dan Welch and Kazuaki

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΓΟΤΡΟΤΝΙΩΝ:

Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΓΟΤΡΟΤΝΙΩΝ: 1 INDEX: 1) Pigs the first -Ννεβξεο '77 2) Pig atom heart -Γεθεβξεο '77 3) Pig sound of pig silence -Γελαξεο '78 4) In the court of the crimson pig -Φιεβαξεο '78 5) Firepigs -Απξηιεο '78 6) DNA -Μαεο '78

Διαβάστε περισσότερα

* Vorlesungen, S. 12, 13>

* Vorlesungen, S. 12, 13> [7] Teaching Wittgenstein wrote and taught in a very different way from Freud and most psychoanalysts. The way they taught throws light on their notion of therapy. [1] [1] *Verm. Bemerkungen, S. 72 Να

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγηεο ρξεζεσο BT25, 40, 50 TOPLING ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΔΧ. ΛΔΒΗΣΑ ΠΔΛΛΔΣ Biotopling 25 Biotopling 40 Biotopling 50

Οδεγηεο ρξεζεσο BT25, 40, 50 TOPLING ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΔΧ. ΛΔΒΗΣΑ ΠΔΛΛΔΣ Biotopling 25 Biotopling 40 Biotopling 50 TOPLING ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΔΧ ΛΔΒΗΣΑ ΠΔΛΛΔΣ Biotopling 25 Biotopling 40 Biotopling 50 Πεξηερόκελα ει. 1. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 3 1.1 Αξρηθέο παξαηεξήζεηο 3 1.2 ρεδηαζκφο νδεγηψλ ρξήζεσλ 4 1.3 Λεμηθφ φξσλ 5 2. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηώξγνο Βαζηιάθνο. Η μελαγχολία πριν και μετά την μελαγχολία 1

Γηώξγνο Βαζηιάθνο. Η μελαγχολία πριν και μετά την μελαγχολία 1 Γηώξγνο Βαζηιάθνο Η μελαγχολία πριν και μετά την μελαγχολία 1 (Τν θείκελν πνπ αθνινπζεί απνηειεί ηελ εηζήγεζή καο ζηελ εκεξίδα Καηάζιηςε θαη Θιίςε ηνπ Κόζκνπ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Θεξαπεπηήξην Ν. Σπηλάξε

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Έρνπκε ηελ ηάζε λα θάλνπκε κηα αληηπαξάζεζε ηεο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Παηδεία θαη είλαη ινγηθό, ην εμήγεζαλ πνιύ ζσζηά θαη πξνεγνπκέλσο. Έγώ ζα ιεηηνπξγήζσ κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Άγρνο Κέζα Απφ Έλαλ Ιφγν Ρνπ Martin Heidegger 1

Ρν Άγρνο Κέζα Απφ Έλαλ Ιφγν Ρνπ Martin Heidegger 1 Ρν Άγρνο Κέζα Απφ Έλαλ Ιφγν Ρνπ Martin Heidegger 1 Ν Heidegger κηιά γηα ην άγρνο ξεηά θπξίσο ζηα εμήο θείκελα: "Sein und Zeit" ("Δίλαη θαη Σξφλνο", 1927) 40, 68β, "Was ist Metaphysik?" ("Ρη είλαη Κεηαθπζηθε;",

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Γάκεζα κηα Κεμηθάλα, γάκεζα κηα Ηλδή, γάκεζα κηα Θαλαδντλδηάλα, γάκεζα καχξεο, γάκεζα Θηλέδεο, γάκεζα Γεξκαλίδεο, Οσζίδεο, γάκεζα φιεο ηηο θπιέο. Απηφο ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί

17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί 17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί ππξνβνιάλε θη εζάο θη όζνπο αθνύλε ηη ηνπο ιέηε Μόλν κε

Διαβάστε περισσότερα

ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη

ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη Έλαο δεηηάλνο θαζόηαλ ζηελ ίδηα γσληά ηνπ ίδηνπ δξόκνπ γηα πεξηζζόηεξα από ηξηάληα ρξόληα. Κάπνηα

Διαβάστε περισσότερα

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas του Γουστάβο Οτ Μεηάθξαζε από ηα ηζπαληθά: Γεκήηξεο Φαξξάο Πρόσωπα: ΓΚΛΟΡΙΑ ΜΠΕΑΣΡΙ ΜΕΣΕ 1 Απνβάζξα ζηαζκνύ κεηξό. Ήρνο από ηξέλν πνπ απνκαθξύλεηαη. Άλεκνο. ηε ζθελή

Διαβάστε περισσότερα