Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY v3 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ Ιφιγενείας 7, 2007 Λευκωσία 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Λεπτοµέρειες της κάλυψης επεξηγούνται στον Πίνακα Συµβολαίου και στα ακόλουθα µέρη: Σελίδες Πίνακας Συµβολαίου 5 Ασφαλιστήριο 6-7 Αρµόδιο ικαστήριο - Ασφαλιστική Κάλυψη - Όρια Ευθύνης - Ειδικοί Όροι 8-10 Κάλυψη Πρ. Αντιπροσώπων - Ορισµοί - Εξαιρέσεις Αναίρεση Όρων και ικαίωµα Ανάκτησης Γενικοί Όροι Όροι σε σχέση µε Απαιτήσεις Όρος µετάφρασης - Παραγραφή Αγώγιµου ικαιώµατος

3 TABLE OF CONTENTS Details of the coverage are specified in the Schedule of the Policy and in the following Sections: Pages Schedule 5 The Policy 6-7 Competent Court - Insurance Cover - Limits of Indemnity - Special Terms 8-10 Extensions Insured s Representatives - Definitions - Exclusions Avoidance of Certain Terms & Right of Recovery General Conditions Claims Conditions Translation Condition - Limitation of Actions

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 4

5 SCHEDULE 5

6 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Το Ασφαλιστήριο αυτό, ο Πίνακας και οποιαδήποτε Πρόσθετη Πράξη θεωρούνται ως ενιαίο έγγραφο και οποιαδήποτε λέξη ή φράση στην οποία έχει αποδοθεί ειδική έννοια σε οποιοδήποτε µέρος του Ασφαλιστηρίου αυτού ή του Πίνακα ή της Πρόσθετης Πράξης, θα έχει αυτήν την ειδική έννοια οπουδήποτε αυτή εµφανίζεται. Ο Ασφαλισµένος και η Εταιρεία συµφωνούν τα ακόλουθα: 1. Η Πρόταση και η ήλωση θεωρούνται ότι έχουν ενσωµατωθεί στο Ασφαλιστήριο αυτό και αποτελούν τη βάση της σύµβασης αυτής. 2. Ο Ασφαλισµένος θα καταβάλει το Ασφάλιστρο. 3. Η Εταιρία παρέχει την ασφαλιστική κάλυψη µε την επιφύλαξη των όρων, εξαιρέσεων και προϋποθέσεων που περιέχονται στο Ασφαλιστήριο αυτό. 4. Τα ακόλουθα συνιστούν προϋποθέσεις (conditions precedent) για τυχόν ευθύνη της Εταιρίας: (α) η πιστή τήρηση των όρων του Ασφαλιστηρίου αυτού αναφορικά µε οτιδήποτε οφείλει να πράξει ή προς το οποίο οφείλει να συµµορφωθεί ο Ασφαλισµένος. (β) η αλήθεια των δηλώσεων και απαντήσεων στην Πρόταση. ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 6

7 EMPLOYER S LIABILITY POLICY This Policy, the Schedule and any Endorsement shall be considered as one document and any word or expression to which a specific meaning has been attached in any section of this Policy or Schedule or Endorsement shall bear such meaning throughout. The Insured and the Company Agree the Following: 1. The Proposal and Declaration shall be considered as incorporated in this Policy and be the basis of this contract. 2. The Insured will pay the Premium. 3. The Company will provide the insurance cover subject to the terms, exclusions and conditions precedent to liability contained in this Policy 4. The following shall be precedent to any liability of the Company: a) Observance of the terms of this Policy relating to anything to be done or complied with by the Insured. b) The truth of the statements of the Proposal. FOR AND BEHALF OF ETHNIKI GENERAL INSURANCE (CYPRUS) LTD ELEFTHERIOS VASSILIOU MANAGING DIRECTOR 7

8 ΑΡΜΟ ΙΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Ο Ασφαλισµένος και η Εταιρία συµφωνούν ότι η ασφαλιστική κάλυψη που παρέχεται δυνάµει του Ασφαλιστηρίου αυτού ισχύει µόνον σε σχέση µε δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται από αρµόδιο δικαστήριο της Κυπριακής ηµοκρατίας και η έννοια του όρου «δικαστική απόφαση» είναι αυτή που προσδίδεται από τον Νόµο. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Η Εταιρεία παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στον Ασφαλισµένο έναντι της νοµικής του ευθύνης για καταβολή αποζηµιώσεων, καθώς και των εξόδων, τόκων και δαπανών του προσώπου που υποβάλλει την απαίτηση, σε σχέση µε Ατύχηµα ή Επαγγελµατική Ασθένεια σε οποιοδήποτε πρόσωπο που εργοδοτείται άµεσα από τον Ασφαλισµένο που προκλήθηκε εντός των Γεωγραφικών Ορίων κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε Περιόδου Ασφάλισης και που προέκυψε από την και κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του εργοδοτούµενου από τον Ασφαλισµένο στο είδος της Εργασίας που καθορίζεται στον Πίνακα. Η Εταιρεία θα καταβάλλει επίσης όλα τα έξοδα, τόκους και δαπάνες που διενεργούνται µε τη γραπτή της συγκατάθεση. ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ Το ολικό ποσό που είναι πληρωτέο από την Εταιρεία ως αποζηµιώσεις, περιλαµβανοµένων όλων των εξόδων, τόκων και δαπανών, σε σχέση µε: (α) (β) (γ) Ατύχηµα ή Επαγγελµατική Ασθένεια που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της ισχύος του Ασφαλιστηρίου αυτού, σε κάθε ένα εργοδοτούµενο, που προέρχεται ή µπορεί να αποδοθεί στην ίδια γενεσιουργό αιτία, δεν θα υπερβαίνει το Όριο Ευθύνης για κάθε Εργοδοτούµενο, όπως καθορίζεται στον Πίνακα (Όριο Ευθύνης (α)). Στην περίπτωση κατά την οποία το Ατύχηµα ή η Επαγγελµατική Ασθένεια έχει προκληθεί σε περισσότερες από µια Περιόδους Ασφάλισης, θα εφαρµόζεται το Όριο Ευθύνης για κάθε Εργοδοτούµενο, που ισχύει κατά το χρόνο που συνέβηκε το Ατύχηµα ή πρωτοεκδηλώθηκε η Επαγγελµατική Ασθένεια. κάθε περιστατικό ή σειρά περιστατικών που προέρχονται από την ίδια γενεσιουργό αιτία σαν αποτέλεσµα της οποίας προκλήθηκε Ατύχηµα ή Επαγγελµατική Ασθένεια σε εργοδοτούµενους, ανεξάρτητα αν τέτοιο Ατύχηµα ή Επαγγελµατική Ασθένεια προέκυψε κατά τη διάρκεια µιας ή περισσότερων Περιόδων Ασφάλισης, δεν θα υπερβαίνει το Όριο Ευθύνης για κάθε Περιστατικό ή σειρά Περιστατικών, όπως καθορίζεται στον πίνακα (Όριο Ευθύνης (β)). όλα τα Ατυχήµατα ή τις Επαγγελµατικές Ασθένειες, που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε Περιόδου Ασφάλισης, ανεξάρτητα από τον αριθµό των εργοδοτουµένων που έχουν υποστεί τέτοιο Ατύχηµα ή Επαγγελµατική Ασθένεια, που προέρχονται ή µπορούν να αποδοθούν σε οποιοδήποτε αριθµό γενεσιουργών αιτίων, δεν θα υπερβαίνει το Συνολικό Όριο Ευθύνης, όπως καθορίζεται στον Πίνακα για οποιαδήποτε Περίοδο Ασφάλισης (Όριο Ευθύνης (γ)). ΝΟΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΝΤΟΤΕ ότι θα ισχύουν οι ακόλουθοι ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α. (i) Για σκοπούς προσδιορισµού του ολικού ποσού που είναι πληρωτέο από την Εταιρεία σε σχέση µε κάθε ένα εργοδοτούµενο, νοείται και συµφωνείται ότι για οποιαδήποτε απαίτηση που αφορά Ατύχηµα ή Επαγγελµατική Ασθένεια που έχει προκληθεί κατά τη διάρκεια µιας χρονικής περιόδου η οποία επεκτείνεται πέραν της µιας Περιόδου Ασφάλισης, το ποσό των αποζηµιώσεων, περιλαµβανοµένων όλων των εξόδων, τόκων και δαπανών που προκύπτει ως αποτέλεσµα τέτοιας απαίτησης δεν θα είναι µεγαλύτερο από την αναλογία του Ορίου Ευθύνης για κάθε Εργοδοτούµενο, που αντιστοιχεί στην σχέση µεταξύ της διάρκειας τέτοιας Περιόδου Ασφάλισης (ή οποιουδήποτε µέρους αυτής, ανάλογα µε την περίπτωση) και της συνολικής διάρκειας της περιόδου κατά την οποία προκλήθηκε τέτοιο Ατύχηµα ή Επαγγελµατική Ασθένεια. Το ανώτατο ποσό που είναι πληρωτέο από την Εταιρία για µια ή περισσότερες Περιόδους Ασφάλισης δεν θα υπερβαίνει σε καµία περίπτωση το Όριο Ευθύνης για κάθε Εργοδοτούµενο, περιλαµβανοµένων όλων των εξόδων, τόκων και δαπανών. 8

9 COMPETENT COURT The Insured and the Company agree that the Insurance cover provided under this Policy shall be effective only in relation to court judgments issued by a competent court of the Republic of Cyprus and the meaning of the term court judgment shall be that attached to it by the Law. INSURANCE COVER The Company will indemnify the Insured against liability at law for damages and claimant s costs, interest and expenses in respect of Accident or Occupational Disease to any employee in the Insured s immediate service caused within the Geographical Limits during any Period of Insurance and arising out of and in the course of his employment by the Insured in the type of Business specified in the Schedule. The Company will in addition pay all other costs, interest and expenses incurred with its written consent. LIMITS OF INDEMNITY The total amount payable by the Company for damages including all costs, interest and expenses in respect of: (a) (b) (c) Accident or Occupational Disease caused during the currency of this Policy to any one employee consequent or on attributable to the same proximate cause shall not exceed the Single Employee Limit specified in the Schedule [Limit of Indemnity (a)]. In the event that the Accident or Occupational Disease has been caused during more than one Period of Insurance, the Single Employee Limit at the time the Accident or Occupational Disease first commenced shall apply. Every event or series of events consequent on or attributable to the same proximate cause as a result of which an Accident or Occupational Disease is sustained by one or more employees, irrespective of whether such Accidents or Occupational Diseases were caused during one or more Periods of Insurance, shall not exceed the Limit of Indemnity for every event or series of events specified in the Schedule [Limit of Indemnity (b)]. All Accidents or Occupational Diseases caused during any one Period of Insurance, irrespective of the number of employees who may sustain bodily injury or death as a result of an Accident or Occupational Disease consequent on or attributable to any number of proximate causes, shall not exceed the Aggregate Limit of Indemnity specified in the Schedule for any Period of Insurance [Limit of Indemnity (c)]. PROVIDED ALWAYS that the following SPECIAL CONDITIONS shall apply: A. (i) For the purpose of establishing the total amount payable by the Company in respect of any one employee, it is understood and agreed that for any claim where the Accident or Occupational Disease is caused during a period which extends beyond one Period of Insurance, the amount of damages, costs, interest and expenses indemnifiable arising out of such claim, shall be limited to no more than the proportion of the Single Employee Limit for the claim as the length of such Period of Insurance (or part thereof as applicable) bears to the total length of the period during which such Accident or Occupational Disease is caused. The maximum amount payable by the Company for any one or more Periods of Insurance shall in no case exceed the Single Employee Limit, including all costs, interest and expenses. 9

10 (ii) Για σκοπούς προσδιορισµού του ολικού ποσού που είναι πληρωτέο από την Εταιρεία σε σχέση µε κάθε περιστατικό ή σειρά περιστατικών που προέρχονται από την ίδια γενεσιουργό αιτία σας αποτέλεσµα της οποίας προκλήθηκε Ατύχηµα ή Επαγγελµατική Ασθένεια σε εργοδοτούµενους, ανεξάρτητα αν τέτοιο Ατύχηµα ή Επαγγελµατική Ασθένεια προέκυψε κατά τη διάρκειας µιας ή περισσότερων Περιόδων Ασφάλισης, νοείται και συµφωνείται ότι για οποιαδήποτε απαίτηση που αφορά Ατύχηµα ή Επαγγελµατική Ασθένεια που έχει προκληθεί κατά τη διάρκεια µιας χρονικής περιόδου ή οποία επεκτείνεται πέραν της µιας Περιόδου Ασφάλισης, το ποσό των αποζηµιώσεων, περιλαµβανοµένων όλων των εξόδων, τόκων και δαπανών που προκύπτει ως αποτέλεσµα τέτοιας απαίτησης δεν θα είναι µεγαλύτερο από την αναλογία του ολικού ποσού των αποζηµιώσεων, περιλαµβανοµένων όλων των εξόδων, τόκων και δαπανών της απαίτησης που αντιστοιχεί στη σχέση µεταξύ της διάρκειας τέτοιας Περιόδου Ασφάλισης (ή οποιουδήποτε µέρους αυτής, ανάλογα µε την περίπτωση) και της συνολικής διάρκειας της περιόδου κατά την οποία προκλήθηκε τέτοιο Ατύχηµα ή Επαγγελµατική Ασθένεια. Το ανώτατο ποσό που είναι πληρωτέο από την Εταιρία για µια ή περισσότερες Περιόδους Ασφάλισης δεν θα υπερβαίνει σε καµία περίπτωση το Όριο Ευθύνης για κάθε Περιστατικό ή σειρά Περιστατικών, περιλαµβανοµένων όλων των εξόδων, τόκων και δαπανών. Β. Σε περίπτωση που έχουν εγερθεί περισσότερες από µια απαιτήσεις που απορρέουν από το ίδιο περιστατικό ή από σειρά περιστατικών τα οποία προέρχονται από την ίδια γενεσιουργό αιτία και οι οποίες συνολικά υπερβαίνουν το Όριο Ευθύνης για κάθε Περιστατικό ή σειρά Περιστατικών, όπως καθορίζεται στον Πίνακα, το Όριο Ευθύνης για κάθε Εργοδοτούµενο κατανέµεται µειωµένο κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στην αναλογία του Ορίου Ευθύνης για κάθε Περιστατικό ή σειρά Περιστατικών προς το σύνολο των ποσών που έχουν επιδικαστεί. ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ. Στην περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου και µε την επιφύλαξη των ορίων Ευθύνης που προβλέπονται στο Ασφαλιστήριο αυτό, η Εταιρεία θα παρέχει ασφαλιστική κάλυψη, σχετικά µε ευθύνη του Ασφαλισµένου, στους νόµιµους προσωπικούς αντιπροσώπους του, νοουµένου ότι οι αντιπρόσωποι αυτοί, ως εάν να ήταν ο Ασφαλισµένος, θα υπόκεινται στους Όρους του Ασφαλιστηρίου αυτού, στο βαθµό και στην έκταση που οι Όροι αυτοί µπορούν να εφαρµοστούν. ΟΡΙΣΜΟΙ. 1. «Ακαθάριστες Απολαβές», σηµαίνει το σύνολο των ηµεροµισθίων, µισθών, πληρωµών για υπερωριακή εργασία, προµηθειών, ωφεληµάτων, χρεώσεων για παροχή υπηρεσιών, φιλοδωρηµάτων και άλλων πληρωµών, χωρίς οποιαδήποτε αποκοπή σε σχέση µε Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Φόρο Εισοδήµατος, Ταµείο Προνοίας ή Υγείας ή άλλα ποσά που αποκόπτονται κατόπιν συµφωνίας µε τους εργοδοτουµένους ή άλλως πως. 2. «Ατύχηµα», σηµαίνει οποιοδήποτε συµβάν ένεκα του οποίου προκαλείται θάνατος ή σωµατική βλάβη σε εργοδοτούµενο, εφόσον το συµβάν αυτό προκαλείται από την και τη διάρκεια της απασχόλησης του εργοδοτουµένου. 3. «Γεωγραφικά Όρια», σηµαίνει: (α) Κύπρος (β) οπουδήποτε εκτός Κύπρου, αλλά µόνον όσον αφορά µόνιµους κατοίκους Κύπρου 4. «Επαγγελµατική Ασθένεια», σηµαίνει νόσο ή βλάβη, όπως αυτές καθορίζονται στις δύο στήλες του Πίνακα που εκτίθεται στους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Νόσοι) Κανονισµούς του «Νόµος», σηµαίνει τον περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης Εργοδοτών Νόµο του 1989 και περιλαµβάνει οποιοδήποτε νόµο τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά καθώς και οποιουσδήποτε Κανονισµούς που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε αυτόν. 6. «Πρόταση», σηµαίνει την ενυπόγραφη πρόταση και δήλωση και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που δίνεται από ή εκ µέρους του Ασφαλισµένου προς την Εταιρεία είτε επιπρόσθετα των πιο πάνω είτε σε αντικατάσταση τους. 10

11 (ii) For the purposes of establishing the total amount payable by the Company in respect of one event or of series of events, consequent on or attributable to the same proximate cause, as a result of which an Accident or Occupational Disease is sustained by one or more employees, irrespective of whether such Accidents or Occupational Diseases were caused during one or more Periods of Insurance, it is understood and agreed that for any claim where the Accident or Occupational Disease is caused during a period which extends outside such Period of Insurance, the amount of damages, costs, interest and expenses indemnifiable arising out of such claim, shall be limited to no more than the proportion of the total amount of damages, costs, interest and expenses for the claim as the length of such Period of Insurance (or part thereof as applicable) bears to the total length of the period during which such Accident or Occupational Disease is caused. The maximum amount payable by the Company for any one or more Periods of Insurance shall in no case exceed the Limit of Indemnity per event or series of events, including all costs, interest and expenses. B. In case more than one claim have been made arising from the same event or series of events attributable to the same proximate cause and which in the aggregate exceed the Limit of Indemnity per event or series of events as stated in the Schedule, the Single Employee Limit shall be reduce by such proportion so as to reflect the analogy that the Limit of Indemnity per event or series of events bears to the total amount awarded by the Court. EXTENSIONS INSURED S REPRESENTATIVES In the event of the death of the Insured and subject to the Limits of Indemnity in this Policy, the Company will indemnify the legal personal representatives of the Insured in respect of liability incurred by the Insured, provided that such personal representatives shall as though the Insured be subject to the terms of this Policy so far as they can apply. DEFINITIONS 1. Gross Earnings shall mean the total wages, salaries, overtime payments, commissions, bonuses, service charges, tips and other payments without any deduction in respect of Social Insurance, Income Tax, Medical or Provident Fund or other amount deducted by agreement with the employee(s) or otherwise. 2. Accident shall mean any occurrence causing death or bodily injury to an employee, provided it arises out of and in the course of such employee s employment. 3. Geographical Limits shall mean a) Cyprus, b) Anywhere outside Cyprus, but only as regards permanent residence of Cyprus. 4. Occupational Disease shall mean any disease or disorder as these are defined in the two columns of the Schedule annexed to the Social Insurance (Diseases) Regulations of The Law shall mean the Employer s Liability Compulsory Insurance Law of 1989 and includes any law amending or substituting the same as well as any Regulations which have been issued in accordance therewith. 6. Proposal shall mean any signed proposal form and declaration and any information supplied to the Company by or on behalf of the Insured in addition thereto or in substitution therefore. 11

12 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Η Εταιρεία δεν θα έχει ευθύνη σε σχέση µε: 1. Την ευθύνη του Ασφαλισµένου προ εργοδοτούµενους εργολάβων του Ασφαλισµένου. 2. Οποιαδήποτε ευθύνη του Ασφαλισµένου που εγείρεται δυνάµει συµφωνίας και η οποία ευθύνη δεν θα εγειρόταν αν δεν υπήρχε τέτοια συµφωνία. 3. Οποιοδήποτε ποσό που ο Ασφαλισµένος θα είχε το δικαίωµα να ανακτήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο αν δεν υπήρχε συµφωνία µεταξύ του Ασφαλισµένου και του προσώπου αυτού. 4. Παραδειγµατικές ή τιµωριτικές αποζηµιώσεις, πρόστιµα και κυρώσεις. 5. Οποιαδήποτε ευθύνη του Ασφαλισµένου να καταβάλει αποζηµιώσεις σε εργοδοτούµενο ή στους νόµιµους προσωπικούς αντιπροσώπους ή εξαρτώµενους του εργοδοτουµένου δυνάµει οποιασδήποτε νοµοθεσίας που προβλέπει για εργατικές αποζηµιώσεις. 6. Οποιοδήποτε Ατύχηµα ή επαγγελµατική Ασθένεια που µπορεί να αποδοθεί σε πόλεµο, εισβολή, πράξη ξένου εχθρού, εχθροπραξίες ή επιχειρήσεις που προσοµοιάζουν προς πόλεµο, (είτε έχει κηρυχθεί πόλεµος είτε όχι), εµφύλιο πόλεµο, στάση, ανταρσία, επανάσταση, εξέγερση, στρατιωτικό κίνηµα ή σφετερισµό εξουσίας. 7. Οποιαδήποτε ευθύνη, οποιασδήποτε φύσης, που άµεσα ή έµµεσα, εγείρεται ή προκαλείται ή προέρχεται από (α) ύλη πυρηνικών όπλων, (β) µόλυνση λόγω της ραδιενέργειας από πυρηνικά καύσιµα ή από πυρηνικά κατάλοιπα λόγω της καύσης ή ανάφλεξης πυρηνικών καυσίµων. Για τους σκοπούς της Εξαίρεσης αυτής καύση ή ανάφλεξη περιλαµβάνει οποιαδήποτε αυτοδύναµη µέθοδο πυρηνικής διάσπασης (self-sustaining process of nuclear fission). 8. Θάνατο ή σωµατική βλάβη οποιουδήποτε προσώπου το οποίο µεταφέρεται µέσα ή πάνω σε µηχανοκίνητο όχηµα, επιβιβάζεται ή αποβιβάζεται από αυτό και που προκύπτει ως αποτέλεσµα και κατά τη διάρκεια της εργοδότησης τέτοιου προσώπου και ως αποτέλεσµα της χρήσης του µηχανοκινήτου αυτού οχήµατος σε οδό. Για τους σκοπούς της εξαίρεσης αυτής, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια: (α) Οι όροι «µηχανοκίνητο όχηµα», «χρήση» και «οδός» έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από τον περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) Νόµο του 2000 ή οποιονδήποτε νόµο τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά. (β) «Πρόσωπο το οποίο µεταφέρεται» δεν περιλαµβάνει τον οδηγό του µηχανοκινήτου οχήµατος. 9. Οποιαδήποτε Πράξη Τροµοκρατίας. Για τους σκοπούς της εξαίρεσης αυτής, πράξη τροµοκρατίας σηµαίνει οποιαδήποτε πράξη που περιλαµβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, στη χρήση δύναµης, βίας, ατοµικών/βιολογικών/χηµικών όπλων µαζικής καταστροφής ή καταστροφή, διακοπή ή παρεµπόδιση των συστηµάτων επικοινωνιών ή πληροφορικής ή της υποδοµής τους ή/και του περιεχοµένου τους, δολιοφθορά ή χρήση οποιωνδήποτε µέσων για την πρόκληση ή που µπορούν να προκαλέσουν βλάβη οποιασδήποτε φύσης που περιλαµβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, σε πυρηνικές ακτινοβολίες ή/και βιολογικές ουσίες ή/και την απειλή οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οµάδα προσώπων που είτε ενεργούν µε ίδια πρωτοβουλία είτε εκ µέρους ή σε σχέση µε οποιαδήποτε οργάνωση/οργανώσεις ή κυβέρνηση/ κυβερνήσεις η οποία διαπράττεται για πολιτικούς, θρησκευτικούς, ιδεολογικούς ή εθνικούς σκοπούς ή λόγους, συµπεριλαµβανοµένης της πρόθεσης επηρεασµού οποιασδήποτε κυβέρνησης ή/και του εκφοβισµού του κοινού ή οποιουδήποτε µέρους του κοινού. Όπου η Εταιρεία ισχυρίζεται ότι λόγω αυτής της εξαίρεσης, οποιοσδήποτε θάνατος, ανικανότητα, α- πώλεια, ζηµιά, καταστροφή, νοµική ευθύνη, έξοδα ή δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένης και της συνεπακόλουθης ζηµιάς οποιασδήποτε φύσης, δεν καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο, το βάρος απόδειξης περί του αντιθέτου θα βαρύνει τον Ασφαλισµένο. 12

13 EXCLUSIONS The Company shall not be liable in respect of: 1. The Insured s liability to employees of contractors to the Insured. 2. Any liability of the Insured which attaches by virtue of an agreement but which would not have attached in the absence of such agreement. 3. Any sum which the Insured would have been entitled to recover from any party but for an agreement between the Insured and such party. 4. Exemplary or punitive damages, fines and penalties. 5. Any liability of the Insured to pay compensation to an employee or to the legal personal representatives or dependents of an employee by virtue of any legislation providing for workmen s compensation. 6. Any Accident or Occupational Disease attributable to war, invasion, act of foreign enemy, hostilities or warlike operations (whether war be declared or not), civil war, mutiny, rebellion, revolution, insurrection or military or usurped power. 7. any liability of whatsoever nature directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from: (a) (b) nuclear weapons material, contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel. For the purposes of this Exclusion combustion shall include any self-sustaining process of nuclear fission. 8. Death or personal injury of any person being carried by a motor vehicle or while entering or coming out from it and having occurred during the course of his employment as a result of such use of the motor vehicle while on a road. For the purposes of this exclusion, unless a different meaning appears from the context: (a) The terms motor vehicle, use and road shall bear the meaning provided by the Motor Vehicle (Third Party Insurance) Law of 2000 and/or any law amending or substituting the same (b) Person being carried by does not include the driver of the motor vehicle. 9. Any act of terrorism. For the purposes of this exclusion, an act of terrorism means an act, including but not limited to the use of force, violence, atomic/biological/chemical weapons, weapons of mass destruction, destruction, discuption or subversion of communication and information system infrastructures and/or its content thereof, sabotage or the use of any other means to cause or intended to cause harm of whatever nature including, but not limited to, nuclear radiation and/or contamination by chemical and/or biological substances and/or the threat of any of the atorementioned acts, of any person or group(s) of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization(s) or government(s), committed for political, religious, ideological or ethnic purposes or reasons including the intention to influence any government and/or to put the public or any section of the public, in tear. If the Company alleges that by reason of this exclusion any death, disability, loss, damage, destruction, legal liability, cost or expense is not covered under the Insurance Policy, the burden of proving the contrary shall be on the Insured. 10. Any actual or alleged liability whatsoever for any claim or claims in respect of loss or losses directly or indirectly arising out of, resulting from or in consequence of or in any way involving asbestos or any materials containing asbestos in whatever form or quantity. 13

14 10. Οποιαδήποτε απαίτηση αναφορικά µε σωµατική βλάβη, απώλεια ή ζηµιά, που άµεσα ή έµµεσα πηγάζει από ή είναι αποτέλεσµα ή συνέπεια ή σχετίζεται µε αµίαντο ή οποιαδήποτε υλικά που περιέχουν αµίαντο σε οποιαδήποτε µορφή ή ποσότητα. 11. Ζηµιές που άµεσα ή έµµεσα πηγάζουν από: (α) Την απώλεια, µετατροπή ή ζηµιά ή (β) τη µείωση της λειτουργικότητας, διαθεσιµότητας ή λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήµατος ή εξοπλισµού, προγράµµατος, λογισµικού, δεδοµένων, πληροφοριών µνήµης, µικροψηφίδας, ολοκληρωµένου κυκλώµατος ή παρόµοιας συσκευής σε ηλεκτρονικό υπολογιστή που είναι αποτέλεσµα κακόβουλης ή α µελούς µεταβίβασης (ηλεκτρονικά ή άλλως πως) ηλεκτρονικού προγράµµατος το οποίο περιέχει οποιουσδήποτε κακόβουλους και επιβλαβείς κωδικούς, περιλαµβανοµένων ηλεκτρονικών ιών, κοχλιών (worms), «Λογικών Βοµβών» (Logic Bomb) ή ούρειων Ίππων (Trojan Horses) και που µπορούν να αναγνωριστούν ως η αιτία της ζηµιάς. 12. Οποιαδήποτε ζηµιά ή ευθύνη που άµεσα ή έµµεσα πηγάζει ή προκλήθηκε από ή σε σχέση µε µαγνητικά ή ηλεκτρικά ή ηλεκτροµαγνητικά πεδία ή την ακτινοβολία τους ή την αλληλοεπίδραση τους µε τη µορφή ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων που προκλήθηκαν ή δηµιουργήθηκαν µε οποιονδήποτε τρόπο ή τη µείωση της αξίας της περιουσίας. ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ. Σε περίπτωση που η Εταιρεία καταβάλει οποιοδήποτε ποσό βάσει των διατάξεων του Νόµου για το οποίο δεν θα ήταν υπόλογη να καταβάλει δυνάµει των Όρων του Ασφαλιστηρίου αυτού, τότε ο Ασφαλισµένος οφείλει να επιστρέψει το ποσό αυτό στην Εταιρεία και η Εταιρεία δικαιούται να επιζητήσει την ανάκτηση του ποσού αυτού από τον Ασφαλισµένο. Ο Ασφαλισµένος αναλαµβάνει επίσης να επιστρέψει στην Εταιρεία οποιοδήποτε ποσό που κατέβαλε η Εταιρεία δυνάµει οποιασδήποτε συµφωνίας που βρίσκεται σε ισχύ (α) (β) µεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής ηµοκρατίας και του Ταµείου Ασφαλιστών Εργατικών Αποζηµιώσεων, η ίδρυση του οποίου προβλέπεται από το Νόµο, ή µεταξύ της Εταιρείας και του πιο πάνω Ταµείου, και το οποίο ποσό η Εταιρεία δεν θα ήταν διαφορετικά υπόλογη να καταβάλει δυνάµει του Ασφαλιστηρίου αυτού. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Καθήκον Επίδειξης Επιµέλειας. Ο Ασφαλισµένος θα λαµβάνει εύλογα µέτρα για αποτροπή Ατυχήµατος ή Επαγγελµατικής Ασθένειας και για συµµόρφωση µε όλες τις υποχρεώσεις και κανονισµούς που περιλαµβάνονται σε οποιαδήποτε νοµοθεσία που έχει τεθεί σε ισχύ ή που επιβάλλεται από οποιαδήποτε αρχή και θα διατηρεί όλα τα κτίρια, τα υποστατικά, την επίπλωση και τον εξοπλισµό, τους χώρους προσπέλασης και τις εξόδους, τους χώρους εργασίας, τα µηχανήµατα και τις εγκαταστάσεις σε καλή κατάσταση. Ο Ασφαλισµένος µε δικά του έξοδα θα επιδιορθώσει οποιαδήποτε βλάβη ή ατέλεια και θα εξαλείψει οποιαδήποτε εστία κινδύνου, το ταχύτερο δυνατό µετά τη διαπίστωση της ύπαρξης τέτοιας βλάβης, ατέλειας ή εστίας κινδύνου και στο µεταξύ θα λαµβάνει τέτοιες επιπρόσθετες προφυλάξεις που απαιτούνται κάτω από τις περιστάσεις. 2. Τήρηση Στοιχείων και Αναπροσαρµογή Ασφαλίστρου. Το πρώτο ασφάλιστρο και όλα τα ασφάλιστρα για ανανέωση που είναι δυνατό να γίνουν αποδεκτά θα αναπροσαρµόζονται προς το ποσό των Ακαθαρίστων Απολαβών που καταβάλλεται από τον Ασφαλισµένο στους εργοδοτούµενους κατά τη διάρκεια κάθε Περιόδου Ασφάλισης. Το όνοµα κάθε εργοδοτούµενου µαζί µε το ποσό των Ακαθαρίστων Απολαβών του θα τηρούνται και θα 14

15 11. Losses arising directly or indirectly from: (a) The loss of, alteration of or damage to or (b) a reduction in the functional, availability or operation of a computer system, hardware, program, software, data, information, repository, microchip, integrated circuit or similar device in computer equipment that results from the malicious or negligent transfer (electronic or otherwise) of a computer program that contains any malicious and or damaging code, including but not limited to computer virus, worm, Logic Bomb or Trojan Horse and which can be identified as the cause of the loss. 12. Any loss or liability arising directly or indirectly out of, caused by or in connection to magnetic, electric or electromagnetic fields or their radiation or interaction in the form of an electromagnetic wave, howsoever caused or generated or diminution of property value. AVOIDANCE OF CERTAIN TERMS AND RIGHT OF RECOVERY In the event that the Company pays any amount by virtue of the provisions of the Law for which the Company would not be liable to pay under the Terms of this Policy, the Insured shall repay such amount to the Company and the Company shall have the right to pursue the recovery of such amount from the Insured. The Insured undertakes to repay also to the Company any amount paid by the Company as a result of any agreement in force (a) (b) between the Government of the Republic of Cyprus and the Employer s Liability Insurer s Fund, the establishment of which is provided by the Law, or between the Company and the above Fund, and which amount the Company would not otherwise be liable to pay under this Policy. GENERAL CONDITIONS 1. Duty of Care The Insured shall take reasonable precautions to prevent Accident or Occupational Disease and to comply with all obligations and regulations set out in any legislation applicable or imposed by any authority and to maintain all buildings, furnishings, ways and works, business premises, machinery and plant in sound condition. The Insured at his own expenses shall cause any defect or danger to be made good or remedied as soon as possible after discovery and in the meantime shall cause such additional precautions to be taken as the circumstances may require. 2. Information to be Retained and Premium Adjustment The first premium and all renewal premiums that may be accepted shall be adjusted by the amount of Gross Earnings paid by the Insured to employees during each Period of Insurance. The name of every employee together with the amount of his Gross Earnings shall be properly recorded in accordance with the provisions of the Law and the Insured shall at all times allow the Company to inspect such records. The Insured shall also supply the Company with the correct amount of all such Earnings paid during any Period of Insurance within one month from the expiry date of such Period of Insurance or from the termination of the Policy. If the 15

16 καταχωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου και ο Ασφαλισµένος θα επιτρέπει στην Εταιρεία να επιθεωρεί σε οποιοδήποτε χρόνο τέτοιες καταχωρήσεις. Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να εφοδιάζει την Εταιρεία µε ορθό λογαριασµό όλων αυτών των Ακαθαρίστων Απολαβών που πληρώθηκαν κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε Περιόδου Ασφάλισης µέσα σε ένα µήνα από τη λήξη τέτοιας Περιόδου Ασφάλισης ή από τον τερµατισµό της ασφαλιστικής σύµβασης. Αν το ποσό που έχει πληρωθεί κατά τον τρόπο αυτό διαφέρει από το ποσό βάσει του οποίου το ασφάλιστρο έχει πληρωθεί, η διαφορά στο ασφάλιστρο θα διευθετηθεί µε µια επιπρόσθετη πληρωµή προς την Εταιρεία που θα υπολογισθεί ανάλογα ή, τηρουµένου του Ελάχιστου Ασφαλίστρου που καθορίζεται στον Πίνακα, µε την επιστροφή χρηµάτων από την Εταιρεία, ανάλογα µε την περίπτωση. 3. ιαδικασία Ακύρωσης. Η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να ακυρώσει το Ασφαλιστήριο αυτό αποστέλλοντας ειδοποίηση δεκαπέντε ηµερών µε συστηµένη επιστολή στον Ασφαλισµένο στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του. Σε τέτοια περίπτωση επιστρέφει στον Ασφαλισµένο τα κατ αναλογία µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα. Το Ασφαλιστήριο µπορεί να ακυρωθεί οποτεδήποτε από τον Ασφαλισµένο µε γραπτή ειδοποίηση δεκαπέντε ηµερών. Σε τέτοια περίπτωση, και νοουµένου ότι δεν έχει εγερθεί απαίτηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας Περιόδου Ασφάλισης και το σχετικό Πιστοποιητικό Ασφάλισης, καθώς και τυχόν πιστοποιηµένα αντίγραφα αυτού, έχουν επιστραφεί στην Εταιρεία κατά ή πριν την ηµεροµηνία της ακύρωσης, η Εταιρεία δικαιούται στα δεδουλευµένα ασφάλιστρα µε βάση τις τιµές που ισχύουν για Ασφάλιση Βραχείας Περιόδου. Κάτω από τις συνθήκες αυτές το ασφάλιστρο θα αναπροσαρµόζεται και στις δύο περιπτώσει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Γενικού Όρου Γραπτή Ειδοποίηση. Κάθε ειδοποίηση που δίνεται ή κοινοποίηση που γίνεται δυνάµει του Ασφαλιστηρίου αυτού πρέπει να επιδίδεται γραπτώς στην εταιρεία. ΟΡΟΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Γνωστοποίηση οποιουδήποτε Περιστατικού από τον Ασφαλισµένο. Μετά την επέλευση οποιουδήποτε περιστατικού εξαιτίας του οποίου είναι δυνατό να εγερθεί απαίτηση, ο Ασφαλισµένος θα γνωστοποιεί αµέσως τούτο γραπτώς στην Εταιρεία δίνοντας πλήρη στοιχεία. 2. Αλληλογραφία σε σχέση µε Απαιτήσεις. Κάθε επιστολή, απαίτηση, ένταλµα, κλήση και δικόγραφο θα αποστέλλεται στην Εταιρεία αµέσως µόλις ληφθεί. Γραπτή ειδοποίηση θα δίδεται επίσης στην Εταιρεία αµέσως µόλις ο Ασφαλισµένος λάβει γνώση οποιασδήποτε ποινικής δίωξης ή θανατικής ανάκρισης σε σχέση µε οποιοδήποτε γεγονός από το οποίο δυνατό να ανακύπτει ευθύνη δυνάµει του Ασφαλιστηρίου αυτού. 3. ιαδικασία σε σχέση µε Απαιτήσεις. Ο Ασφαλισµένος ή οποιοδήποτε πρόσωπο εκ µέρους του δεν θα προβαίνει σε παραδοχή, προσφορά, υπόσχεση ή πληρωµή χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας. Η Εταιρεία δικαιούται να αναλάβει και να διεξάγει εκ µέρους του Ασφαλισµένου την υπεράσπιση ή το διακανονισµό οποιασδήποτε απαίτησης ή να υποβάλει εκ µέρους του Ασφαλισµένου για δικό του όφελος ο- ποιαδήποτε απαίτηση και ή Εταιρεία θα έχει απόλυτη διακριτική ευχέρεια σε σχέση µε τη διεξαγωγή οποιασδήποτε δικαστικής διαδικασίας και το διακανονισµό οποιασδήποτε απαίτησης. Ο Ασφαλισµένος θα παρέχει όλη τη βοήθεια που η Εταιρεία δυνατό να χρειαστεί και θα επιτρέπει τη χρήση του ονόµατος του. 16

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY 1.22.2203/02.2010.v1 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ Ιφιγενείας 7, 2007 Λευκωσία www.ethnikiinsurance.com 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ To Ασφαλιστήριο, ο Πίνακας του ασφαλιστηρίου και οποιαδήποτε Πρόσθετη Πράξη θεωρούνται μια σύμβαση και οποιαδήποτε λέξη ή φράση στην οποία έχει αποδοθεί ειδική έννοια σε οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

EMPLOYER S LIABILITY INSURANCE POLICY ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

EMPLOYER S LIABILITY INSURANCE POLICY ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Παρακαλείσθε να διαβάσετε το Ασφαλιστήριο προσεκτικά για να βεβαιωθείτε ότι είναι σύμφωνο με τις ανάγκες σας. Το Ασφαλιστήριο αυτό, ο Πίνακας και οποιαδήποτε Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE '80 - CMAS.,,. EOUDATK - CMAS GREECE........ 2118,3/101/07/10-8-2007.,,......., EOUDATK - CMAS GREECE. 1. 1.1 EOUDATK - CMAS GREECE......... (.... ) 1.2, EOUDATK - CMAS GREECE,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYERS LIABILITY INSURANCE

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYERS LIABILITY INSURANCE ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYERS LIABILITY INSURANCE AGENTS & ATTORNEYS ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Τo Ασφαλιστήριo αυτό, o Πίvακας και oπoιαδήπoτε Πρόσθετη Πράξη θεωρoύvται ως ενιαίο έγγραφο και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΣ MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY AGENTS & ATTORNEYS SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY INDEX PREAMBLE SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY AGENTS & ATTORNEYS SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY INDEX PREAMBLE SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY Jurisdiction

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισµοί ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης

Εσωτερικοί Κανονισµοί ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης Εσωτερικοί Κανονισµοί ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης Επαγγελµατικής Ευθύνης για σκοπούς εγγραφής εταιριών περιορισµένης ευθύνης στο µητρώο Εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ/ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ/ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Globy Yachting Cancellation (ENGLISH VERSION: PAGES 5-8) ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Οι παρακάτω όροι θα έχουν την ακόλουθη ερμηνεία στο παρόν συμβόλαιο: ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ: Το άτομο που

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ EMPLOYERS LIABILITY PROPOSAL FORM

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ EMPLOYERS LIABILITY PROPOSAL FORM ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ EMPLOYERS LIABILITY PROPOSAL FORM Παρακαλούμε οι απαντήσεις σας να είναι πλήρεις και με κεφαλαία γράμματα / Please provide full answers in capital letters A. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών

και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών www.pwc.com Η νέα φορολογική νομοθεσία (VAT) και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών Σεπτέμβριος 2012 Χρυσήλιος Πελεκάνος chrysilios.pelekanos@cy.pwc.cy (Συνέταιρος Υπεύθυνος Έμμεσης Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Technical Specifications Packing Code Index Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συσκευασία Ευρετήριο Κωδικών

Technical Specifications Packing Code Index Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συσκευασία Ευρετήριο Κωδικών Technical Specifications Packing Index 0 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συσκευασία Ευρετήριο Κωδικών Thechnical Specifications Special Indented Fittings Σπέσιαλ Σύνδεσμοι Φις Τεχνικά Χαρακτηριστικά Grip Fittings

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ PUBLIC LIABILITY INSURANCE

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ PUBLIC LIABILITY INSURANCE ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ PUBLIC LIABILITY INSURANCE AGENTS & ATTORNEYS PUBLIC LIABILITY INSURANCE The Proposal and Declaration made by the Insured are the basis of and form part of this Policy. This Policy

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2876 29 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των μειζόνων κατηγοριών δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΙΠ)/99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3337 της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θεμελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΡ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Λεωφ. Αθαλάσσας 165, 2024 Στρόβολος T.Θ. 23554, 1684 Λευκωσία Τηλ.: 22 55 16 16, Φαξ: 22 55 17 17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ CLINICAL TRIALS LIABILITY PROPOSAL FORM

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ CLINICAL TRIALS LIABILITY PROPOSAL FORM National Union / Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA Λεωφόρος Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, τηλ.:+ 30 210-8127600, fax:+30 210-8027189 Yποκ. Θεσσαλονίκης : Μαρίνου Αντύπα 42, 57001 Πυλαία Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ. Κάθε απαίτηση και στο σύνολο κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ. Κάθε απαίτηση και στο σύνολο κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Όριο Αποζημίωσης: Ευρώ 1,000,000.00 Κάθε απαίτηση και στο σύνολο κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης. Απαλλαγή: Ευρώ 5,000.00 Επιβάλλεται σε κάθε απαίτηση Ημερομηνία αναδρομικής

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word 2007/2010 Basic Level

Microsoft Word 2007/2010 Basic Level Το Microsoft Word είναι το απαραίτητο εργαλείο κειμενογραφίας. Με την χρήση αυτού οι υποψήφιοι θα μπορούν να δημιουργούν τις επιστολές τους,να τις μορφοποιούν να προσθέτουν σε αυτές πίνακές και εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ Νοεμβρίου 2014

Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ Νοεμβρίου 2014 Λευκωσία 14 Οκτωβρίου 2014 TO: Όλα τα μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη του Κύπρο-Ισραηλίτικου Επιχειρηματικού Συνδέσμου Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ 25-27 Νοεμβρίου 2014 Το Κυπριακό Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 5 : Financial Ratios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 5 : Financial Ratios ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 5 : Financial Ratios Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details Οργανισμός - Organisation Όνομα οργανισμού of organisation Διεύθυνση - Address Ταχυδρομική θυρίδα P.O.Box Ταχυδρομικός τομέας Postal Code Οδός και αριθμός Street

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT

CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT 1 COMPETENT AUTHORITY: Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment Veterinary Services

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΜΗΜΑ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Part 1 General Information 1. Επωνυμία επιχείρησης/εταιρίας (Name of firm) Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ: 2. Διεύθυνση έδρας (Address

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΟ ΕMAIL ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚ ΕΤΕ:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΟ ΕMAIL ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚ ΕΤΕ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΟ ΕMAIL ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚ ΕΤΕ: 1. Full name(s) and/or trading style(s) of the Firm(s) and addresses(es): Όνομα Ασφαλιζόμενης Επιχείρησης και Διεύθυνση: Name(es) /

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

Πνεσμαηικά Γικαιώμαηα 2006 Ίδρσμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)

Πνεσμαηικά Γικαιώμαηα 2006 Ίδρσμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org) Έθδνζε 1.5 PEOPLECERT Hellas A.E - Φορέας Πιζηοποίηζης Ανθρώπινοσ Γσναμικού Κνξαή 3, 105 64 Αζήλα, Τει.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνεσμαηικά Γικαιώμαηα

Διαβάστε περισσότερα

Προσθέστε την εξειδίκευσή μας στη δική σας Προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων

Προσθέστε την εξειδίκευσή μας στη δική σας Προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων CyberEdge ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Προσθέστε την εξειδίκευσή μας στη δική σας Προστασία από τις συνέπειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18/4/2016 Α.Π. 2/25847/0025 ΣΧΕΤ. 2/32003/0025 2/51648/0025 2/52388/0025, 2/59021/0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη

Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη Επίκουρη καθηγήτρια Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών Μια συνολική ρύθμιση: q Bangladesh/Myanmar: ITLOS

Διαβάστε περισσότερα

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ειδικά θέματα: Ανακύκλωση Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός Guidance on waste and recovered substances Το άρθρο 2 παρ. 2 του κανονισμού REACH προβλέπει ότι «Τα απόβλητα, όπως ορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης

Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης Private Company (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ι.Κ.Ε.) capital: 1 one or more persons company s liability up to its property for company s obligations

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά, Κατευθυντήριες Γραμμές Γεωργικής Πρακτικής και Συγκομιδής, Α.Φ.Φ.

Λέξεις κλειδιά: Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά, Κατευθυντήριες Γραμμές Γεωργικής Πρακτικής και Συγκομιδής, Α.Φ.Φ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναντίρρητα στα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά αποδίδεται τεράστια σημασία τόσο για το άρωμα τους όσο και για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες που προέρχονται είτε από ξηρά δρόγη είτε από τα αιθέρια

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α ΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. 6. Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου καλύπτεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή/ και τρίτων.

Όροι Χρήσης. 6. Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου καλύπτεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή/ και τρίτων. Όροι Χρήσης 1. Οι κατωτέρω Όροι Χρήσης Διαδικτυακού Τόπου αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου, που δημιουργήθηκε και ανήκει στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Πρόεδρος της ημοκρατίας.

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Πρόεδρος της ημοκρατίας. Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη του ΚΕΒΕ Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη του Προέδρου της ημοκρατίας Ν. Αναστασιάδη στην Ουκρανία Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ Κίεβο, 11 εκεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT Date: 21 October 2016 Time: 14:00 hrs Subject: BULLETIN No 3 Document No: 1.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ Σε Σλοβακία (Μπρατισλάβα) και Τσεχία (Πράγα) 1 & 3 Δεκεμβρίου 2015

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ Σε Σλοβακία (Μπρατισλάβα) και Τσεχία (Πράγα) 1 & 3 Δεκεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων 5 Οκτωβρίου 2015 Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ Σε Σλοβακία (Μπρατισλάβα) και Τσεχία (Πράγα) 1 & 3 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων. Χειμερινό Εξάμηνο Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ. Επερωτήσεις SQL

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων. Χειμερινό Εξάμηνο Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ. Επερωτήσεις SQL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ Επερωτήσεις SQL Άσκηση 1 Για το ακόλουθο σχήμα Suppliers(sid, sname, address) Parts(pid, pname,

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΥΠΡΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΥΠΡΟΣ Τα πεδία που σημειώνονται με * είναι απαραίτητα Μέρος Α'- Προσωπικά Στοιχεία Επώνυμο: * Όνομα:* Surname:* Name:* Ημερομηνία Γεννήσεως:* Υπηκοότητα:*

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Επειδή ο Ασφαλισμένος με Πρόταση και Δήλωση που αποτελούν τη βάση της σύμβασης αυτής, έχει αποταθεί στην TRUST INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY (CYPRUS) LTD (που στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.36 Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων Υπεύθυνος φορέας: Κέντρο Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 7: Judicial protection of individuals Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for European Constitutional Law

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην Τεχεράνη Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος : President : Δ. Ζορμπάς D. Ζοrbas

Πρόεδρος : President : Δ. Ζορμπάς D. Ζοrbas Επιτροπή Αυτοκινήτων και Πληροφορικής Motor Insurance and I.T. Committee Πρόεδρος : President : Δ. Ζορμπάς D. Ζοrbas Πρόεδροι Υποεπιτροπών : Subcommittee s Presidents : Γ. Βαλαής Οδικής Βοήθειας G. Valais

Διαβάστε περισσότερα

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited INSURANCE BROKERS - INSURANCE CONSULTANTS - INSURANCE AGENTS - INSURANCE INTERMEDIARIES - NETWORK OPERATORS PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΠΙΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βοήθεια για παιδική φροντίδα

Βοήθεια για παιδική φροντίδα GREEK Βοήθεια για παιδική φροντίδα Η Αυστραλιανή Κυβέρνηση προσφέρει διάφορες πληρωμές και υπηρεσίες για να βοηθήσει οικογένειες με τις δαπάνες της παιδικής φροντίδας όπως: Child Care Benefit για εγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εταιρικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης Μάρτιος 2013 Γιάννης Τελεβαντίδης Επιχειρησιακός Διευθυντής

Πρόγραμμα Εταιρικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης Μάρτιος 2013 Γιάννης Τελεβαντίδης Επιχειρησιακός Διευθυντής www.pwc.com/cy Πρόγραμμα Εταιρικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης Μάρτιος 2013 Γιάννης Τελεβαντίδης Επιχειρησιακός Διευθυντής Ημερήσια Διάταξη 1. Εισαγωγή 1. Περιβαλλοντική Πολιτική 3. Ενέργειες που συμβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα