ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ II. III. IV. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ V. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2.ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια «EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» (απορρυπαντικά, χαρτικά, σάκοι απορριμμάτων, υγρά πλυντηρίων πιάτων, χημικό καθαρισμού κάδων κ.α.) για την ευπρεπή και εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Οργανισμού Νεολαίας και Αθλητισμού του Δήμου. Η προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού θα καλύψει τις ανάγκες όλων των Διευθύνσεων του Δήμου και των ανωτέρω Νομικών του Προσώπων για το διάστημα από της υπογραφής της σύμβασης έως και 31/12/2015. Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία του Πρόχειρου Διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α /93) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά υποομάδα ειδών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για οποιαδήποτε από τις υποοομάδες ειδών (Α1, Α2, Α3, Α4, Β1, Β2, Β3, Β4, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Ε1, και ΣΤ1 ) για το σύνολο όμως των ζητούμενων ειδών της κάθε υποομάδας. Δεκτές θα γίνονται οι προσφορές που αφορούν στο σύνολο των ειδών της κάθε υποομάδας και για όλη τη ζητούμενη ποσότητα αυτών, όπως αυτά αναλύονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών. Προσφορά για μέρος των ειδών μιας υποομάδας, ή για μέρος της ποσότητας αυτών, δεν θα γίνεται δεκτή. Η συνολική δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των ,16 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.23% (10.222,84 ευρώ) σύνολο ,00 ευρώ. Οι τιμές βάσει των οποίων συντάχθηκε η μελέτη είναι τιμές εμπορίου. 1 ο ΤΜΗΜΑ --- ΔΗΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α1 -- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ προϋπ/σμού 2.661,31 ΟΜΑΔΑ Β1 -- ΧΑΡΤΙΚΑ προϋπ/σμού 8.703,84 ΟΜΑΔΑ Γ1 -- ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ προϋπ/σμού 4.065,65 ΟΜΑΔΑ Δ1 -- ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ προϋπ/σμού 5.646,50 ΟΜΑΔΑ Ε1 -- ΥΓΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓ/ΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ προϋπ/σμού 1.188,00 ΟΜΑΔΑ ΣΤ1 -- ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ προϋπ/σμού 3.500,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ,30 ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 2,18 ΣΥΝΟΛΟ ,48 Φ.Π.Α. 23 % 5.926,52 ΣΥΝΟΛΟ 1 ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ,00 Η δαπάνη για τo 1ο ΤΜΗΜΑ θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς του Προϋπολογισμού του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης οικονομικού έτους 2015, από την υπογραφή της συμβάσεως έως 31/12/2015.

3 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ( ) Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 7.979, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ,00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (σάκοι απορριμμάτων) 1.200, Προμήθεια σάκων απορριμμάτων 5.745, Υγρά καθαριστικά επαγγελματικών πλυντηρίων 1.461, Προμήθεια Χημικού Υλικού ( απολυμαντικό, χημικό κ.λ.π) 4.305,00 ΣΥΝΟΛΟ 1 ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ,32 2 ο ΤΜΗΜΑ --- ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α2 --- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ προϋπ/σμού 3.107,01 ΟΜΑΔΑ Β2--- ΧΑΡΤΙΚΑ προϋπ/σμού 3.529,05 ΟΜΑΔΑ Γ2 --- ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ προϋπ/σμού 4.258,25 ΟΜΑΔΑ Δ2 -- ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ προϋπ/σμού 1.213,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ,31 ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 2,45 ΣΥΝΟΛΟ ,76 Φ.Π.Α. 23 % 2.785,24 ΣΥΝΟΛΟ 2 ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ,00 Η δαπάνη για τo 2 ο ΤΜΗΜΑ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους ο ΤΜΗΜΑ --- ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α3 --- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ προϋπ/σμού 2.001,10 ΟΜΑΔΑ Β3--- ΧΑΡΤΙΚΑ προϋπ/σμού 1.214,24 ΟΜΑΔΑ Γ3 --- ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ προϋπ/σμού 1.911,06 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 5.126,40 ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 3,68 ΣΥΝΟΛΟ 5.130,08 Φ.Π.Α. 23 % 1.179,92 ΣΥΝΟΛΟ 3 ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6.310,00 Η δαπάνη για τo 3 ο ΤΜΗΜΑ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους ο ΤΜΗΜΑ --- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ' ΟΜΑΔΑ Α4 --- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ προϋπ/σμού 343,70 ΟΜΑΔΑ Β4--- ΧΑΡΤΙΚΑ προϋπ/σμού 375,00 ΟΜΑΔΑ Γ4 --- ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ προϋπ/σμού 378,55 ΟΜΑΔΑ Δ4 -- ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ προϋπ/σμού 342,00

4 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1.439,25 ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,59 ΣΥΝΟΛΟ 1.439,84 Φ.Π.Α. 23 % 331,16 ΣΥΝΟΛΟ 4 ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.771,00 Η δαπάνη για τo 4 ο ΤΜΗΜΑ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Αθλητικού Οργανισμού έτους ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, Η συντάκτης ΕΙΡΗΝΗ ΛΙΟΝΑΚΗ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για τα είδη των ομάδων (Α ) ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ, (Β ) ΧΑΡΤΙΚΑ και (Γ ) ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού την εμπορική ονομασία των προϊόντων που προσφέρουν, καθώς και την ονομασία της εταιρείας παραγωγής των προϊόντων, στο φύλλο ΤΕΧΝΙΚΗΣ προσφοράς της υπηρεσίας. Ολα τα προς προμήθεια είδη των ανωτέρων ομάδων αυτών θα είναι σύμφωνα με την περιγραφή τους, αναγνωρισμένης μάρκας, και θα καλύπτουν τουλάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές : Η παραγωγή, σύνθεση και σήμανση τους θα είναι σύμφωνη με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της Ελληνικής Κυβέρνησης και η πώληση αυτού να επιτρέπεται χωρίς κανένα περιορισμό σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Θα φέρουν σήμανση CE και ετικέτες σύμφωνα με τα απαιτούμενα στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Να είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές. Όλα τα είδη των ομάδων (Α ) ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ και (Β ) ΧΑΡΤΙΚΑ θα είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001 (Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας). Για τα είδη που ταξινομούνται ως «καλλυντικά» ( δηλαδή αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρεμοσάπουνα ) ειδικά θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα : ΟΔΗΓΙΑ 76/768/ΕΟΚ, 27/9/1976 όπως τροποποιήθηκε με την ΟΔ 93/35 /EEC και ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με την ΥΠ. ΑΠΟΦ. ΔΥΓ3(α)ΓΠ132979, Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις Κοινοτικές Οδηγίες στον τομέα των καλλυντικών (ΦΕΚ 352/Β/ ) Για τα απορρυπαντικά ειδικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ : Κανονισμός (ΕΚ) 648/2004 και Κανονισμός (ΕΚ) 907/2006 σχετικά με τα απορρυπαντικά (EE L 104/ και L 168/ αντίστοιχα) και οι τροποποιήσεις του. KYA 381/2005 «Ορισμός αρμόδιας Εθνικής Αρχής και καθορισμός μέτρων ελέγχου, τελών και κυρώσεων για την εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απορρυπαντικά» (ΦΕΚ 539/Β/ ). Νομοθεσία σχετικά με την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων ουσιών και μειγμάτων (Καν. ΕΚ 1272/2008, και οδηγία 1999/45/ΕΚ όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν). Η οδηγία 1999/45/ΕΚ έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό Δίκαιο με την Υπουργική Απόφαση 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/ ) K.Y.A. 1233/91 και 172/92 (ΦΕΚ 277/Β/ ), όπως τροποποιήθηκε από την Υπουργική Απόφαση 918/96 (ΦΕΚ 534/Β/ ) περί καθιέρωσης συστήματος καταχώρησης, σύμφωνα με το οποίο κάθε καθαριστικό προϊόν που πρόκειται να κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά πρέπει να φέρει αριθμό καταχώρησης του Μητρώου απορρυπαντικών και καθαριστικών προϊόντων που τηρείται στη Διεύθυνση Πρώτων Υλών και Βιομηχανικών Προϊόντων του ΓΧΚ. Ακόμα για τα απορρυπαντικά να ισχύουν τα παρακάτω: Να έχουν καλή ικανότητα διαβροχής και διείσδυσης.

6 Να απομακρύνουν τη ρύπανση από τις επιφάνειες και να τη διατηρούν σε μορφή αιωρήματος ή διαλύματος. Να χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες αραιώσεις και θερμοκρασίες που προτείνονται από τον κατασκευαστή. Να μην οξειδώνουν ή διαβρώνουν τον εξοπλισμό. Να μην είναι τοξικά και να μην προκαλούν ερεθισμούς στα μάτια και στο δέρμα. Να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον. Να μην επιτρέπουν στο σκληρό νερό να σχηματίζει αποθέσεις αλάτων. Να διαλύονται καλά και εύκολα στο νερό. Να ξεπλένονται εύκολα και να μην αφήνουν υπολείμματα. Να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην είναι επιβλαβή για την υγεία του προσωπικού και των επισκεπτών. Να είναι σφραγισμένα και να φέρουν ετικέτα αναγνώρισης, να φέρουν ετικέτα στα Ελληνικά ή και στα Ελληνικά όπου θα αναγράφονται η φράση μακριά από παιδιά, το τηλέφωνο του Κέντρου Δηλητηριάσεων και ο υπεύθυνος για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά. Να έχουν βιοδιασπασιμότητα τουλάχιστον 90% Το υλικό συσκευασίας των απορρυπαντικών καθαριστικών να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιμο. Αν το προϊόν ταξινομείται ως επικίνδυνο, να φέρει το σύμβολο και την ένδειξη κινδύνου, τις φράσεις κινδύνου και τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης. Στην περίπτωση που ταξινομούνται ή επισημαίνονται ως διαβρωτικά, να έχουν πώμα ασφαλείας και ανάγλυφη επισήμανση κινδύνου. Για τα είδη της ομάδας Δ ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού την ονομασία της εταιρείας παραγωγής των προϊόντων που προσφέρουν στο φύλλο ΤΕΧΝΙΚΗΣ προσφοράς της υπηρεσίας. Θα είναι σύμφωνα με τα ζητούμενα στην τεχνική περιγραφή. Για τα είδη της ομάδας Ε ΥΓΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού την εμπορική ονομασία των προϊόντων που προσφέρουν, καθώς και την ονομασία της εταιρείας παραγωγής στο φύλλο ΤΕΧΝΙΚΗΣ προσφοράς της υπηρεσίας. Θα είναι σύμφωνα με την περιγραφή τους και θα καλύπτουν τουλάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές : Ολα τα είδη θα είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001 (Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας) και θα διαθέτουν δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία 91/155/ΕΚ και 93/112/ΕΚ. Ολα τα είδη πρέπει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, να είναι καταχωρημένα στα μητρώα βιομηχανικών προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους, να φέρουν ετικέτα στα Ελληνικά ή και στα Ελληνικά όπου θα αναγράφονται η φράση μακριά από παιδιά,το τηλέφωνο του Κέντρου Δηλητηριάσεων και ο υπεύθυνος για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά. Επίσης αν το προϊόν ταξινομείται ως επικίνδυνο, να φέρει το σύμβολο και την ένδειξη κινδύνου, τις φράσεις κινδύνου και τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης. Τα προαναφερόμενα προϊόντα θα πρέπει να έχουν ταξινομηθεί και επισημανθεί από το Γενικό Χημείο του Κράτους, με ευθύνη του υπεύθυνου για τη διάθεσή τους στην αγορά, και στην περίπτωση που ταξινομούνται ή επισημαίνονται ως διαβρωτικά, να έχουν πώμα ασφαλείας και ανάγλυφη επισήμανση κινδύνου. Για τα είδη της ομάδας ΣΤ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού στην τεχνική προσφορά τους τα παρακάτω : (α) Κατασκευαστής, χώρα προέλευσης, εμπορική ονομασία προϊόντος, (β) Τεχνικό φυλλάδιο που περιέχει την περιγραφή των χαρακτηριστικών του υγρού καθώς και ο τρόπος χρήσης (ειδικότερα οι συνιστώμενες δοσολογίες), (γ) Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (material safety data sheet), (δ) Αναφορά για τη Συσκευασία στην οποία δύναται να παραδοθεί

7 (ε) Πιστοποίηση συμμόρφωσης με το διεθνή πρότυπο σειράς ISO 9001 για παραγωγή χημικών προϊόντων, της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος. (στ) Θα πρέπει να έχει έγκριση κυκλοφορίας στην Ελλάδα από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Το υπό προμήθεια υγρό θα αποτελείται από ειδική χημική σύνθεση (με κατάλληλες τασιενεργές ουσίες, απολυμαντικά και αρωματικά πρόσθετα), πλήρως υδατοδιαλυτή και βιοδιασπώμενη, χαμηλού αφρισμού που ενδείκνυται για τον καθαρισμό και την απόσμηση κάδων με χρήση ειδικών καδοπλυντηρίων οχημάτων. Το υπό προμήθεια υγρό θα παραδοθεί μη αραιωμένο (πρωτογενή βάση) στη συμπύκνωση που παρασκευάζεται από τον κατασκευαστή. Το υγρό θα πρέπει να είναι συμβατό με το φάσμα σκληρότητας νερού,θα πρέπει να είναι ικανό να απομακρύνει και εξουδετερώνει αποτελεσματικά τους οργανικούς ρύπους από τις επιφάνειες των κάδων με την διαδικασία πλύσης που χρησιμοποιείται από τα καδοπλυντήρια οχήματα του Δήμου. Επιπροσθέτως δε, θα έχει ικανοποιητικές βακτηριδοκτόνες και μυκητοκτόνες ικανότητες καθώς και ισχυρή αποσμητική δράση με ευχάριστο άρωμα ικανής διάρκειας. Ειδικότερα θα πρέπει να είναι οικονομικό στη χρήση (κατανάλωση) κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων περιοδικής πλύσης των κάδων έτσι ώστε να μπορεί να διατηρεί την καθαριστική και αποσμητική ικανότητα σε περιορισμένη δοσολογία, η οποία δεν θα είναι μεγαλύτερη του ποσοστού των 0,5%, ήτοι στο μέγιστο πέντε μέρη υγρού στα χίλια μέρη νερού. Το υγρό θα μπορεί να εφαρμόζεται δια του καταποντισμού, ψεκασμού, κονιοποίησης ή βουρτσίσματος. Θα πρέπει να παρέχει την καθαριστική δράση τόσο με κρύο όσο με ζεστό νερό σε θερμοκρασία έως 80ºC. Θα πρέπει να διαθέτει αποθηκευτική ικανότητα σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών (από -5ºC έως 40ºC) χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητες του. Θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον, άφλεκτο μη τοξικό και ασφαλές για το προσωπικό στην συνιστώμενη δοσολογία χρήσεως. Θα μπορεί να διατεθεί από τον προμηθευτή σε συσκευασίες δοχείων χωρητικότητας τουλάχιστον 20 lit και ή δυνατόν χωρ. 200 lit περίπου. Ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα ληφθούν υπόψιν στην αξιολόγηση είναι η συνιστώμενη αραίωση (που επηρεάζει την κατανάλωση του υλικού) και η απόδοση του καθαρισμού (ικανότητα απομάκρυνσης ρύπων, αποτελεσματικότητα απολύμανσης και απόσμησης). Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που τα προσφερόμενα υλικά από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές θα έχουν διαφοροποιημένες συνιστώμενες αραιώσεις για την επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος καθαρισμού τότε η κάθε προσφερόμενη τιμή ανά λίτρο (lit) θα αναμορφωθεί σύμφωνα με την συνιστώμενη αραίωση, δηλαδή θα ληφθεί υπόψιν η προσφερόμενη τιμή ανά λίτρο (lit) πολλαπλασιαζόμενη με την αναγκαία ποσότητα υλικού για ένα (1) κυβικό μέτρο νερού σύμφωνα με την συνιστώμενη αραίωση. Το ph του υγρού θα είναι ουδέτερο (7,5 έως 8,5) προκειμένου να μην προκαλεί φαινόμενα οξείδωσης ή διάβρωσης σε μεταλλικές ή πλαστικές επιφάνειες, ούτε και στις μηχανολογικές διατάξεις των καδοπλυντηρίων ή των πιεστικών μηχανημάτων (λάστιχα, τσιμούχες, αντλίες, κλπ). ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8 ΟΜΑΔΑ Α' ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ Α/ Α ΕΙΔΟΣ 1 Aπορρυπαντικό W.C. 2 Απολυμαντικό τύπου DETTOL 3 Αλάτι πλυντηρίου πιάτων 4 Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων σε κάψουλες 5 Απορρυπαντικό για πλυντήριο πιάτων 6 Αφρόλουτρο βρεφών 7 Κρέμα καθαρισμού τύπου ζιφ 8 Καθαριστικό σπρέι φούρνου 9 Λαμπρυντικό για πλυντήριο πιάτων ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ. των 750 ml. του 1 lt. του 1 κιλού συσκευασί α με 30 κάψουλες. του 1 κιλού. των 750 ml. των 750 ml των 500 ml των 500 ml ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ παχύρευστο υγρό απορρυπαντικό με επιφανειοδραστικές ουσίες χαμηλού αφρισμού, για τον καθαρισμό της λεκάνης της τουαλέτας, να καθαρίζει σε βάθος τη λεκάνη, χαρίζοντάς της άρωμα που διαρκεί, ενώ ταυτόχρονα εξαφανίζει τα μικρόβια, τα άλατα, τη θαμπάδα και το πουρί,να απλώνεται εύκολα στο εσωτερικό της λεκάνης με ειδικού στομίου πλαστικό μπουκάλι των 750ml,. Βακτηριοκτόνο, Μυκητοκτόνο, Φυματιοκτόνο, Ιοκτόνο, Απολυμαντικό ελεύθερο αλδεϋδών σε υγρή μορφή για την απολύμανση και ταυτόχρονο καθαρισμό επιφανειών, κατάλληλο για απολύμανση και καθαρισμό με το χέρι (σφουγγάρισμα) σε κατάλληλη αραίωση (0,2-0,4 %) ευχάριστης οσμής, χαμηλού αφρισμού, συμβατό στις μεταλλικές επιφάνειες. Σε μπουκάλι του 1 lt Ειδικό Αλάτι 99,9% καθαρό, σε κόκκους που διαλύονται εύκολα, να μην περιέχει κατάλοιπα, όπως σίδηρο και ανθρακικά άλατα, που θα καταστρέψουν τη συσκευή αποσκλήρυνσης. Σε συσκευασία του 1 κιλού Να διαλύεται εύκολα με σύνθεση με διεισδυτικές μαλακτικές ουσίες που να απομακρύνει και τους πιο επίμονους λεκέδες χαρίζοντας καθαριότητα και αστραφτερή λάμψη. Με αρωματικές ουσίες, να μην προκαλεί φθορές στο πλυντήριο και στα σκεύη σκόνη που να διαλύεται εύκολα με σύνθεση με διεισδυτικές μαλακτικές ουσίες που να απομακρύνει και τους πιο επίμονους λεκέδες χαρίζοντας καθαριότητα και αστραφτερή λάμψη. Με αρωματικές ουσίες, να μην προκαλεί φθορές στο πλυντήριο και στα σκεύη σε συσκευασία 1κιλού, τύπου calgonite υδατικό παχύρρευστο διάλυμα σε διάφορα χρώματα, αρωματικό, να είναι υποαλλεργικό με ουδέτερο PH, με αγνά συστατικά και ήπια δράση, καθαρίζει απαλά το δέρμα, μπουκάλι των 750ml,. Καθαριστικό σε μορφή κρέμας για όλες τις επιφάνειες εσωτερικών χώρων, παχύρρευστο, αρωματικό, να απομακρύνει δύσκολους ρύπους οργανικής και ανόργανης φύσης, λίπη. Να ξεπλένεται εύκολα και να μην προκαλεί φθορές στις επιφάνειες. Με επιφανειοδραστικές ουσίες, λεπτούς κόκκους και σάπωνες. Αντίστοιχο του ζιφ, μπουκάλι των 750ml,. σε συσκευασία των 500ml, υγρό με επιφανειοδραστικές ουσίες κατάλληλο για την απομάκρυνση των λιπων από το φούρνο χωρίς να προκαλεί φθορές. σε συσκευασία των 500m, υγρό με επιφανειοδραστικές ουσίες κατάλληλο για την απομάκρυνση των αλάτων και των υπολειμμάτων απορρυπαντικού από τα σκεύη κατά το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων. Αντίστοιχο calgonite

9 10 Λευκαντικό ρούχων (σκόνη). των 50 γρ. 11 Μαλακτικό ρούχων. των 2 lt 12 Πολυκαθαριστικό υγρό αντίστοιχο swaz.των 4 lt 13 Σαμπουάν παιδικό.των 750 ml 14 Σκόνες αποφρακτικές 15 Σκόνες πλυντηρίου ρούχων 16 Σπρέι για άλατα Αντίστοιχο viakal 17 Υγρό καθαρισμού δαπέδου 18 Υγρό καθαρισμού δαπέδου.των 110 γραμ..των 6 kg.των 500 ml.των 4lt.του 1 lt Πολυκαθαριστικό σε σκόνη για δύσκολους λεκέδες, με ενεργό οξυγόνο για να λευκαίνει και να αφαιρεί ακόμα και τους πιο δύσκολους λεκέδες, από τους 30c για όλα τα υφάσματα και τις επιφάνειες που πλένονται. Σε φακελάκια των 50 γρ. για μια πλύση Να περιέχει ενεργά συστατικά βιοδιασπώμενα ώστε να μην επιβαρύνει το υδάτινο περιβάλλον. Να συσκευάζεται σε ειδικά μελετημένες συσκευασίες ώστε να είναι 100% ανακυκλώσιμες και ασφαλείς για το χρήστη, να είναι φιλικό με την επιδερμίδα, υποαλλεργικό και να μην προκαλεί ερεθισμούς, να προσφέρει απαλότητα στα ρούχα Συσκευασία των 4 lt. Βιοδιασπώμενο υγρό γενικού καθαρισμού, συμπυκνωμένο, μη τοξικό και μη καυστικό. Χρησιμοποιείται διαλυμένο με νερό για όλες τις επιφάνειες που πλένονται (τοίχοι πόρτες ψυγεία πλυντήρια ταπετσαρίες πλαστικά καθίσματα μεταλλικά έπιπλα βάρκες κ.ά.), στο σφουγγάρισμα, για καθαρισμό χαλιών και μοκετών. Αδιάλυτο καθαρίζει είδη υγιεινής, φούρνους, σχάρες, ψησταριές, σκεύη κουζίνας κ.α. Διαλύει λάδια και γράσα λάδια γράσα, μολύβι, πινάκων, μετάλλων και για τον καθαρισμό των θρανίων. υδατικό παχύρρευστο διάλυμα σε διάφορα χρώματα, αρωματικό, να είναι υποαλλεργικό με ουδέτρο PH, με αγνά συστατικά και ήπια δράση, καθαρίζει απαλά τα μαλλιά, μπουκάλι των 750ml. Αφρίζον προϊόν για αποχετευτικά συστήματα, που αποφράσσει από διάφορα υπολείμματα τους νεροχύτες, νιπτήρες κ.λ.π. και απομακρύνει τη δυσοσμία. Σε συσκευασία των 110 γραμ. απορρυπαντικό πλυντηρίου σε σκόνη που να διαλύεται εύκολα και πλήρως, να εξασφαλίζει καθαριότητα και λάμψη στα ρούχα, να περιέχει ενεργά τασιενεργά συστατικά βιοδιασπώμενα ώστε να μην επιβαρύνει το υδάτινο περιβάλλον, να μην περιέχει βόριο και φωσφορικά. Να είναι συσκευασμένο σε100% ανακυκλώσιμες και ασφαλείς για το χρήστη συσκευασίες, να μην προκαλεί φθορές στις ίνες των ρούχων, να πλένει αποτελεσματικά και στους 30C (δοσολογία γρ./κιλό στεγνού ιματισμού) Σε συσκευασία των 6 kg. υγρό σπρέι για την απομάκρυνση δύσκολων λεκέδων, υπολειμμάτων σάπωνος και αλάτων, να περιέχει οξύ και διάφορες επιφανειοδραστικές ουσίες. Αντίστοιχο viakal, σε συσκευασία των 500 ml. Υγρό καθαρισμού δαπέδου. Να περιέχει επιφανειοδραστκές ουσίες και σάπωνες, κατάλληλο για οικιακή χρήση, να απομακρύνει δύσκολους ρύπους οργανικής και ανόργανης φύσης, να μην απενεργοποιούνται από την σκληρότητα του νερού, αντίστοιχο του Άζαξ, σε συσκευασία των 4 λίτρων. Να είναι παχύρρευστο, αρωματικό, χαμηλού αφρισμού, να απομακρύνει δύσκολους ρύπους οργανικής και ανόργανης φύσης, να μην απενεργοποιούνται από την σκληρότητα του νερού. Με επιφανειοδραστικές ουσίες και σάπωνες. Αντίστοιχο του Άζαξ, σε συσκευασία του 1 lt.

10 19 Υγρό καθαρισμού τζαμιών 20 Υγρό καθαρισμού χαλιών 21 Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών 22 Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών 4 lit 23 Υγρό σαπούνι πιάτων 24 Υγρό σαπούνι πιάτων 25 Υγρό καθαρισμού σε σπρέι 26 Χλωρίνη λεμόνι συσκ. 27 Χλωρίνη παχύρευστη.του 1 lt. των 500 ml..του 1 lt. των 4 lt.των 750 ml.των 4 lt.των 750 ml.των 2 lt.των 1250 ml 28 Αφαιρετικό γκράφιτι των 500 ml Να περιέχει επιφανειοδραστικά, να περιέχει οργανικό διαλύτη, και η ειδική σύνθεσή του να βοηθά τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα, σε συσκευασία 1 lt.θα πρέπει να είναι διαφανές, η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. απορρυπαντικό για τον καθαρισμό χαλιών με το χέρι. Διαλύεται σε νερό σε αναλογία 1 προς 9 νερό, με λευκαντικούς παράγοντες με βάση το ενεργό οξυγόνο, τασιενεργές ουσίες και άρωμα. Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα και δεν αφήνει υπολείμματα, καθαρίζει σε βάθος, σε συσκευασία των 500 ml. Υγρό καθαρισμού χεριών 1lt με γλυκερίνη & βεταϊνη Να έχει ουδέτερο ΡΗ 6-7 Υγρό καθαρισμού χεριών 4lt με γλυκερίνη και βεταϊνη. Να έχει ουδέτερο ΡΗ 6-7 Να περιέχει επιφανειοδραστικές ουσίες και σάπωνες. Να έχει ουδέτερο ΡΗ 6-7,συσκευασία των 750 ml Υγρό καθαρισμού πιάτων - Να περιέχει επιφανειοδραστικές ουσίες και σάπωνες. Να έχει ουδέτερο ΡΗ 6-7, συσκευασία των 4 λίτρων Υγρό καθαρισμού σε σπρέι για δύσκολους λεκέδες Αρωματικό, λευκαντικό και απολυμαντικό διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 3-6% κ.β. σε ενεργό χλώριο, να έχει το δυνατόν ευχάριστη και διακριτική οσμή, σε συσκευασία των 2 λίτρων και να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Επίσης η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Aρωματικό, λευκαντικό και απολυμαντικό διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 3-6% κ.β. σε ενεργό χλώριο, να έχει το δυνατόν ευχάριστη και διακριτική οσμή, σε συσκευασία των 1250 ml και να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Επίσης η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Antigraffiti spray 500 ml ισχυρό αφαιρετικό γκράφιτι σε μορφή σπρέι που δεν επηρεάζει το χρώμα των επιφανειών, ειδικό προϊόν για την απομάκρυνση όλων των χρωμάτων γκράφιτι, μελάνης, καρμπόν, μαρκαδόρου και υπολειμμάτων κόλλας που δεν επηρεάζει επιφάνειες από μάρμαρο, μέταλλο, πλαστικό, τζάμι,ξύλο, πλέξιγκλάς, να εφαρμόζεται με ψεκασμό ή σφουγγάρι, να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Επίσης η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης και ασφαλείας και αρ. άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

11 29 Αφαιρετικό γκράφιτι Τεμ των 4 lt Antigraffiti ισχυρό αφαιρετικό γκράφιτι που δεν επηρεάζει το χρώμα των επιφανειών, ειδικό προϊόν για την απομάκρυνση όλων των χρωμάτων γκράφιτι, μελάνης, καρμπόν, μαρκαδόρου και υπολειμμάτων κόλλας που δεν επηρεάζει επιφάνειες από μάρμαρο, μέταλλο, πλαστικό, τζάμι,ξύλο, πλέξιγκλάς σε οικονομική συσκευασία των 4 λίτρων, να εφαρμόζεται με ψεκασμό ή σφουγγάρι να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Επίσης η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες. 30 Υγρό μοσχοσάπουνου χεριών Τεμ των 500 ml Υγρό σαπούνι, κατάλληλο για πλύσιμο χεριών. Θα πρέπει να είναι παχύρρευστο, ουδέτερου ph 6-7, περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά γλυκερίνη και βεταϊνη. Τα δε συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιασπώμενα. Σε πλαστική φιάλη των 500ml με αντλία. ΟΜΑΔΑ Β' ΧΑΡΤΙΚΑ Α/ Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 Χαρτί ρολό.1 kg κουζίνας 2 Χαρτί υγείας πακέτο των 12 ρολών 3 Χαρτί υγείας πακέτο των 40 ρολών 4 Χαρτί υγείας πακέτο επαγγελματικό των 12 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Aπορροφητικά από 100% λευκασμένο χημικό πολτό ρολό των 1000 γρ. έκαστο Aπορροφητικά από 100% λευκασμένο χημικό πολτό σε συσκευασία των 12 ρολών, των 150 γρ. έκαστο Aπορροφητικά από 100% λευκασμένο χημικό πολτό σε συσκευασία των 40 ρολών, των 150 γρ. έκαστο Aπορροφητικά από 100% λευκασμένο χημικό πολτό σε συσκευασία των 12 ρολών, των 450 γρ. έκαστο ρολών 5 Χαρτοβάμβακαs.5 kg Χαρτοβάμβακας σε συσκευασίες 5kg, 40εκ. Χ 60εκ. λευκός, απορροφητικός, απαλός και ανθεκτικός στη χρήση. Από 100% λευκασμένο χημικό πολτό, από άριστης ποιότητας υλικά, να φέρει σήμανση CE. 6 Χαρτομάντηλα επιτραπέζια κουτί των 130 γρ. 7 Χαρτοπετσέτες πακέτο των 130 γρ. 8 Χειροπετσέτες, ZIK - ZAK 9 Χειροπετσέτες, ρολό πακέτο ρολό 500 γρ. Aπορροφητικά από 100% λευκασμένο χημικό πολτό σε συσκευασία των 90 διπλών φύλλων διαστάσεων 21 Χ 22 εκ., βάρος χαρτιού ανά κουτί 130 γρ. Aπορροφητικά από 100% λευκασμένο χημικό πολτό. Διαστάσεων 28Χ30 (μονόφυλλα) σε λευκή απόχρωση, βάρος χαρτιού ανά κουτί 130 γρ. 100 άχια χαρτοπετσέτες ανά κουτί Aπορροφητικά από 100% λευκασμένο χημικό πολτό (ζικ ζακ ) σε συσκευασία πακέτου που περιέχει ( 20 κουτιά των 200. έκαστο 230 gr.) Χειροπετσέτα συσκευής σε ρολό 500 gr -Λευκασμένος χημικός και μηχανικός πολτός απορροφητικός από 100% λευκασμένο χημικό πολτό σε συσκευασία

12 ρολού. ΟΜΑΔΑ Γ' --- ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Α/ Α ΕΙΔΟΣ 1 Aqua forte διαβρωτικό με άρωμα ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ.των 450ml 2 Αλουμινόχαρτο ρολό των 30 m 3 Ανταλλακτικά πανιά σιδερώστρας 4 Ανταλλακτικό επαγγελματικής σφουγγαρίστρας 5 Ανταλλακτικό σκούπας 6 Ανταλλακτικό σκούπας με τρίχα οικιακής χρήσης 7 Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας οικιακής χρήσης 8 Ανταλλακτικό σκούπας με σκληρή τρίχα 9 Αποσμητικό χώρου σε σπρει 10 Ανταλλακτικό κοντάρι για φαράσι δρόμου... ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15%,διαβρωτικό, περιέχει υδροχλωρικό οξύ λευκαίνει και καθαρίζει μάρμαρα νεροχύτες πλακάκια νιπτήρες λουτρά κλπ. Κλασικό αλουμινόχαρτο να προστατεύει αποτελεσματικά τα τρόφιμα από το φως και τις οσμές. Από κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής και ποιότητας να διαθέτει το ιδανικό πάχος για να μη σκίζεται και να μην τσακίζει, να χρησιμοποιείται και από τις δύο πλευρές ματ και γυαλιστερή. Σιδερόπανο βάτα ενισχυμένο, 140χ50εκ, με λάστιχο ή σχοινάκι για να δένεται στην σιδερώστρα. Με κορδόνια ραφτή ακρυλική 400 γρ. Με τρίχα από συνθετικό υλικό για να συγκρατούν τα σωματίδια σκόνης, οικιακής χρήσης Α ποιότητας. Υλικό βάσης: Πλαστικό από πολυπροπυλένιο / πολυαιθυλένιο. Στη σκούπα πρέπει να εφαρμόζει χέρι (σκουπόξυλο) βιδωτού τύπου στο κυρτό σημείο της βάσης. Ανταλλακτικό σκούπας με τρίχα οικιακής χρήσης Με τρίχα από συνθετικό υλικό για να συγκρατούν τα σωματίδια σκόνης, οικιακής χρήσης Α ποιότητας. Υλικό βάσης: Πλαστικό από πολυπροπυλένιο / πολυαιθυλένιο. Στη σκούπα πρέπει να εφαρμόζει χέρι (σκουπόξυλο) βιδωτού τύπου στο κυρτό σημείο της βάσης. Ανταλλακτικό σκούπας με σκληρή τρίχα για εξωτερικό χώρο.. των Αποσμητικό χώρου σε σπρέι. των 300 ml 300 ml αποσμητικό χώρου σε σπρέι 300 ml, να μην περιέχει CFCs, να μην περιέχει αλλεργιογόνα.. μεταλλικό 0,60 μ. 11 Απλώστρα. Απλώστρα αλουμινίου Τρίφυλλη, διαστάσεων Μ Χ Π Χ Υ 180Χ56Χ100, αντοχής 20 κιλών μεγίστου βάρους, συνολικού μήκους 18 μέτρων 12 Βαμβάκι Βαμβάκι - Λευκό 70 γρ., απορροφητικό, υδρόφιλο, απαλό, παρασκευασμένο σύμφωνα με την ευρωπαϊκή φαρμακοποιία 13 Βούρτσες χαλιών από πλαστικό. Βούρτσες χαλιών από πλαστικό. Στο κυρτό σημείο της βάσης να μπορεί να εφαρμόζει κοντάρι βιδωτού τύπου

13 14 Γάντια διαφανή μιας χρήσεως κουτί των 100. Από πλαστικό διαφανές συσκευασία των 100. μιας χρήσεως σε 15 Γάντια λάτεξ κουτί των Γάντια πλαστικά το ζεύγος 17 Γάντια φούρνου το ζεύγος 18 Γκαζάκι - φιάλη τύπου ελ γκρέκο 19 Γκαζάκι Φιάλη απλή Από λάτεξ σε συσκευασία 100. Α ποιότητας ζεύγος Από πλαστικό ανθεκτικό, άριστης ποιότητας, κατάλληλα για ανθεκτική χρήση σε βαρέως τύπου εργασίες (χώροι κουζίνας και λουτρών), μέγεθος 7,5-8. ζεύγος Γάντια φούρνου βαμβακερά επενδυμένα μεγάλα, μονοκόμματα να αντέχουν μέχρι τους 200ο C,..των 450gr.των 190 γρ. 20 Δοχείο απορριμμάτων μπάνιου με πεταλ ποδιού. 21 Εντομοκτόνο.των 400 ml 22 Θήκη για χειροπετσέτες 23 Κάδοι σκουπιδιών για τις τάξεις 24 Κάδοι απορ/των με καπάκι allé -retour 25 Καλαμάκια πλαστικά σπαστά.. Φιαλίδιο υγραερίου 450 gr. Με σύστημα σύνδεσης που να ενσωματώνει μια βαλβίδα υψηλής ασφαλείας στο φιαλίδιο, επιτρέποντας έτσι την εύκολη αποσύνδεση και επανασύνδεση του φιαλιδίου από τις συσκευές ακόμα και όταν αυτό δεν είναι άδειο. Όλες οι συσκευές να πληρούν τις προδιαγραφές που είναι σύμφωνες με τις διατάξεις οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 90/396 και είναι πιστοποιημένες από το φορέα ΕΒΕΤΑΜ Φιαλίδιο υγραερίου 190 gr. Όλες οι συσκευές να πληρούν τις προδιαγραφές που είναι σύμφωνες με τις διατάξεις οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 90/396 και είναι πιστοποιημένες από το φορέα ΕΒΕΤΑΜ Δοχείο απορριμμάτων μπάνιου πλαστικό 6 λίτρων με πεντάλ και εσωτερικό κουβά Οικιακής χρήσης ΑΟΣΜΟ (το προωθητικό αέριο να είναι οικολογικό - ελεύθερο από χλωροφθοράναθρακες CFCs free) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Γενικού Χημείου του Κράτους, κατάλληλα για χρήση στους χώρους που φιλοξενούνται νήπια, από τα ευρέως κυκλοφορούντα στην αγορά, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας Συσκευή για χειροπετσέτα ZigZag από Πλαστικό. Με δυνατότητα ευέλικτου ανεφοδιασμού, γερής κατασκευής για απαιτητικούς χώρους. Διαστάσεων περίπου Ύψος :440mm Πλάτος :330mm Βάθος : 130 mm Κάδος απορριμμάτων χωρητικότητας 18 λίτρων, κυλινδρικός με διάμετρο 30 εκ. και ύψος 35 εκ.. Κατασκευασμένος από πρωτογενή ενισχυμένο πλαστικό, ανθεκτικός στα αλκαλικά και όξινα απορρίμματα. Τα υλικά της κατασκευής του να διευκολύνουν τον καθαρισμό και την απολύμανση του.. Κάδος απορριμμάτων χωρητικότητας 60 λίτρων. Κατασκευασμένος από πρωτογενή ενισχυμένο πλαστικό, ανθεκτικός στα αλκαλικά και όξινα πακέτο των 1000 απορρίμματα. Άνοιγμα από επάνω.να κλείνει ερμητικά χωρίς να αναδύονται οσμές. Τα υλικά της κατασκευής του να διευκολύνουν τον καθαρισμό και την απολύμανση του Καλαμάκια σπαστά από (πολυεστέρα) PET, διαμέτρου 5 χιλ. μήκους 25 εκ., κατάλληλο για τρόφιμα, μιας χρήσης, μη τοξικά. Πακέτο 1000 αχίων.

14 26 Καπάκια για λεκάνες 27 Κατσαριδοκτόνο σπρέϊ.των 400 ml Κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό, διαφόρων μεγεθών ώστε να ταιριάζει σε διάφορους τύπους λεκάνης. Τα εξαρτήματα του να είναι κατασκευασμένα από συμπαγή πλαστικό και οι βίδες να είναι ορειχάλκινες χρωμιωμένες, για να μην οξειδώνονται από το νερό. οικιακής χρήσης ΑΟΣΜΟ (το προωθητικό αέριο να είναι οικολογικό - ελεύθερο από χλωροφθοράναθρακες CFCs free) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Γενικού Χημείου του Κράτους, κατάλληλα για χρήση στους χώρους που φιλοξενούνται νήπια, από τα ευρέως κυκλοφορούντα στην αγορά, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας 28 Κοντάρι μεταλλικό Ηλεκτροστατικά βαμμένα για να μην σκουριάζουν, με βίδα στο τελείωμά του για εφαρμογή σε ανταλλακτικό σκούπας ή σφουγγαρίστρας 1,20 έως 1,50 μ. 29 Κουβάς απορριμμάτων με πετάλ ποδιού 30 Κουβας σφουγγαρίσματος 31 Κουβας επαγγελματικός 32 Κουταλάκια γλυκού πλαστικά Από ανθεκτικό πλαστικό με καπάκι εργονομικής λειτουργίας που ανοίγει με πεντάλ και εσωτερικό κάδο χωρητικότητας 50 L. 13 lt 25 lt πακέτο των Λαδόχαρτο.ρολό των 10 μέτρων 34 Μεμβράνη ζελοφάν.ρολό των 30 μέτρων 35 Μωρομάντηλα μιας χρήσης.των 72 φύλλων Πλαστικός κουβάς 13 λίτρων με χείλος, πλαστικό χερούλι και με ενσωματωμένο αφαιρούμενο εξάρτημα αποστράγγισης υγρών. Ο κάδος θα είναι επαγγελματικού τύπου, με σύστημα μηχανικού στυψίματος της σφουγγαρίστρας, χωρητικότητας 25 λίτρων πλήρης με την ανάλογη σφουγγαρίστρα και κατάλληλο τροχήλατο φορείο που θα επιτρέπει την εύκολη μεταφορά του καθώς και την αφαίρεση του κάδου για τον καθαρισμό. κουταλάκια γλυκού πλαστικά μιας χρήσης 14mm, πακ Αντικολλητικό Χαρτί Ψησίματος, να διαθέτει εξαιρετικές αντικολλητικές ιδιότητες και μεγάλες αντοχές σε υψηλές θερμοκρασίες (μέχρι και 200οC). 10 μέτρα Χ 38 εκατοστά.προστατεύει τα φαγητά καθώς δεν κολλάει πάνω τους κατά το ψήσιμο, χάρη στην ειδική αντικολλητική του σύνθεση. Να είναι χαρτί υψηλής αντοχής, κατάλληλο για επαφή με όλα τα τρόφιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε. Ιδανική για τη συντήρηση των τροφίμων μέσα και έξω από το ψυγείο. Να διαθέτει μεγάλη ελαστικότητα και εφαρμόζει σε όλα τα σκεύη, να είναι κατάλληλη για επαφή με όλα τα τρόφιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε., ακόμη και σε 100% αμιγές λίπος, να είναι κατάλληλη για χρήση στην κατάψυξη σε θερμοκρασίες έως -30 C. 30 μέτρα Χ 38 εκατοστά υποαλλεργικό προϊόν 100%, με ουδέτερο PH, χωρίς οινόπνευμα για να μην προκαλεί ερεθισμούς σε συσκευασία των 72 φύλλων 36 Ξεσκονόπανα Νο 3 Τα ξεσκονόπανα θα είναι από καλής ποιότητας υλικό, σύνθεσης 50% βισκόζη και 50% άλλες συνθετικές ύλες. 37 Ξεσκονιστήρι σετ σετ αποτελούμενο από πλαστικό ξεσκονιστήρι με εργολαβική λαβή και 5. ανταλλακτικά πανάκια από απαλές ίνες ( αντίστοιχο swiffer) 38 Ανταλλακτικά πανάκια για ξεσκονιστήρι πακέτο των 20. ανταλλακτικά πανάκια από απαλές ίνες ( αντίστοιχο swiffer) για ξεσκονιστήρι

15 39 οινόπνευμα καθαρό συσκ. των 430 ml αλκοολούχα λοσιόν σε συσκευασία 430 ml, 93 Ο αλκοολικών βαθμών 40 Οινόπνευμα μπλε των συσκευασία 430 ml, 93 Ο αλκοολικών βαθμών 430 ml 41 Παρκετέζα Μήκους 60εκ., κατάλληλη για σκούπισμα καθώς οι ίνες της μαγνητίζουν την σκόνη με μεταλλικό τελάρο παρκετέζας με αναδιπλωμένα μεταλλικά μέρη και κοντάρι αλουμινίου 130εκ με τρύπα. Πλένεται στο χέρι ή στο πλυντήριο. 42 Πιάτα μεσαία πλαστικά συσκ των 20 Πλαστικό πιάτο από PP στρογγυλό Νο.2 φρούτου 21cm, μίας χρήσης, κατάλληλο για τρόφιμα, μη τοξικά Πακέτο 25 αχίων 43 Πιρούνια πλαστικά συσκ των 10 πιρούνια από πλαστικό κατάλληλο για τρόφιμα, μιας χρήσης, μη τοξικά 16,5mm, πακέτο των Ποτήρια πλαστικά νερού 400 ml από πολυεστέρα 45 Ποτήρια φελιζόλ μεσαίο μέγεθος 46 Ποτήρια φελιζόλ μικρό μέγεθος 47 Πετσέτα απορροφ. Νο 3 48 Σκουπάκι πλαστικό & θήκη wc ΣΕΤ συσκ των 50 Ποτήρια πλαστικά νερού μεγάλα συσκ. 50 τμχ. ποτήρια από (πολυεστέρα) PET, 400ml, κατάλληλο για τρόφιμα, μιας χρήσης, μη τοξικά. Πακέτο 50 αχίων Ποτήρια φελιζόλ μεσαίο μέγεθος πακέτο των 20. ποτήρια διογκωμένης πολυστερίνης (φελιζόλ) περιεκτικότητας 12 οz, μιας χρήσης, κατάλληλο για τρόφιμα, μη τοξικά. Πακέτο 20 αχίων Ποτήρια φελιζόλ μικρό μέγεθος. πακέτο των 25 ποτήρια διογκωμένης πολυστερίνης (φελιζόλ) περιεκτικότητας 8οz κατάλληλο για τρόφιμα, μη τοξικά. Πακέτο 25 αχίων ΤΥΠΟΥ WETTEX, σπογγοπετσέτες από αναγεννημένη κυτταρίνη, με πρώτη ύλη το ξύλο. Για ενδυνάμωση να περιέχουν ίνες βαμβακιού, επίσης φυσικό προϊόν. Να είναι απορροφητικές και να μην αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ούτε για το περιβάλλον πάχους, τουλάχιστον 3χιλ. συσκ των 20 συσκ των 25 Πιγκάλ (βουρτσάκι) μπάνιου πλαστικό, κλειστό. Σε λευκό χρώμα με λαβή. Διαστάσεις Φ15x40 εκατ. 49 Σακούλες για ηλεκτρικές σκούπες απλές 50 Σακούλες ηλ. Σκούπας AEG/AAM Χ5 51 Σακούλες τροφίμων μεσαίες 52 Σακούλες τροφίμων μεγάλες 53 Σκούπες χόρτινες Μ/Κ πακέτο των 5 αχίων πακέτο των 5 αχίων πακέτο των 20. πακέτο ρολό των 25. συσκευασία 5 αχίων, από συνθετικό υλικό, αδιαπέραστο συσκευασία 5 αχίων, από συνθετικό υλικό, αδιαπέραστο Μεσαίο, 28 Χ 33 εκατοστά, 4 λίτρων με 20 σακούλες. Ιδανικά για τη συντήρηση των τροφίμων στο ψυγείο αλλά και στην κατάψυξη σε θερμοκρασίες μέχρι -25 C. Κατάλληλα για τη μεταφορά τροφίμων, υψηλής αντοχής και δε σκίζονται εύκολα, από υλικό κατάλληλο για επαφή με όλα τα τρόφιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε. Γίγας, 42 Χ 48 εκατοστά, 10 λίτρων με 25 σακούλες/ ρολό. Ιδανικά για τη συντήρηση των τροφίμων στο ψυγείο αλλά και στην κατάψυξη σε θερμοκρασίες μέχρι -25 C. Κατάλληλα για τη μεταφορά τροφίμων, υψηλής αντοχής και δε σκίζονται εύκολα, από υλικό κατάλληλο για επαφή με όλα τα τρόφιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε. Σκούπα χόρτινη 6 ραφών με κοντάρι, ενισχυμένη 1000γρ.

16 54 Σφουγγαράκια για πιάτα μεγάλο μέγεθος με δύο επιφάνειες (μαλακή και σκληρή συρμάτινη ) 55 Συσκευές για γκάζι καμινέτο για φιάλες γκαζιού 190 gr με ρουμπινέτο υψηλής ποιότητας κατασκευής. Όλες οι συσκευές να πληρούν τις προδιαγραφές που είναι σύμφωνες με τις διατάξεις οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 90/396 και είναι πιστοποιημένες από το φορέα ΕΒΕΤΑΜ Συσκευή γκαζάκι τύπου ελ γκρέκο 57 Σφουγγαράκια άσπρα (γόμες) 58 Σφουγγαράκια νικέλινα αντίστοιχο nanas 59 Σφουγγαρίστρα super. Με σύστημα σύνδεσης που να εξασφαλίζει ευκολότερο και πιο σίγουρο χειρισμό. Να μπορεί να συνδεθεί και να αποσυνδεθεί από το φιαλίδιο, ακόμα και όταν το φιαλίδιο δεν είναι άδειο. Το άναμμα να γίνεται εύκολα και αυτόματα με κουμπί πιεζοηλεκτρικής ανάφλεξης και η φλόγα να μπορεί να ρυθμιστεί μέσω ειδικής βαλβίδας. Κατανάλωση υγραερίου: 108γρ./ώρα (1,5 kw) Όλες οι συσκευές να πληρούν τις προδιαγραφές που είναι σύμφωνες με τις διατάξεις οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 90/396 και είναι πιστοποιημένες από το φορέα ΕΒΕΤΑΜ Σφουγγαράκια λευκά για τοίχους και θρανία, για σβήσιμο λεκέδων, μαγική γόμα που σβήνει τα σημάδια μόνο με νερό. Νικέλινα για κατσαρόλες αντίστοιχο nanas ΤΥΠΟΥ vileda βιδωτή super γίγας, επαγγελματική από αναγεννημένη κυτταρίνη, με πρώτη ύλη το ξύλο. Για ενδυνάμωση να περιέχουν ίνες βαμβακιού, επίσης φυσικό προϊόν. Να είναι απορροφητικές και να μην αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ούτε για το περιβάλλον 60 Σφουγγαρίστρα τύπου wettex Α ποιότητας από αναγεννημένη κυτταρίνη, με πρώτη ύλη το ξύλο. Για ενδυνάμωση να περιέχουν ίνες βαμβακιού, επίσης φυσικό προϊόν. Να είναι απορροφητικές και να μην αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ούτε για το περιβάλλον 61 Τζαμοκαθαριστής Καθαριστής τζαμιών σετ Βρεκτήρας - σετ υαλοκαθαριστήρας - κοντάρι. Bρεκτήρας με ανταλλακτικό γουνάκι 45εκ μεγάλης αντοχής, να πλένεται στο χέρι ή στο πλυντήριο Υαλοκαθαριστήρας, πλάτους 45 εκατοστών. Ανοξείδωτη ράγα 45εκ με υψηλής απόδοσης λάστιχο μεγάλης αντοχής, ελαφρά πουδραρισμένο όταν συσκευάζεται για να μην ξεραίνεται. Πτυσσόμενο κοντάρι τριών επεκτάσεων 3 Χ 90, συνολικού μήκους 270εκ κατασκευασμένο από ανθεκτικό αλουμίνιο γαι να μη σκουριάζει, να μη λυγίζει και με ανταλλακτικά μέρη. 62 Φαράσι δρόμου πλαστικό με χερούλι ορθοστατικό 63 Ξύστρα πατώματος Ξύστρα για πάτωμα, τοίχους, ψησταριές κλπ. Μήκος 10εκ. 64 Ξύστρα Τζαμιών Ξύστρα για τζάμια. 65 Σκουπάκι πλαστικό τουαλέτας & θήκη wc ΣΕΤ Πιγκαλ πλήρες κλειστό - Πλαστικό με βουρτσάκι και βάση στήριξης όπου θα τοποθετείται το βουρτσάκι.

17 66 Απορροφητικές πετσέτες ρολό 1,5 μ τύπου βέτεξ πετσέτα απορροφητική κουζίνας τύπου wettex, σε συσκευασία ρολού, για να κόβεται στο μέγεθος που εξυπηρετεί. Μήκος 1,5 μ. Σε διάφορα χρώματα Οι σπογγοπετσέτες να βασίζονται στην πρώτη ύλη που είναι το ξύλο από το οποίο κερδίζετε η κυτταρίνη, η οποία μετατρέπεται με μία χημική διαδικασία σε αναγεννημένη κυτταρίνη. Για ενδυνάμωση να περιέχουν ίνες βαμβακιού, επίσης φυσικό προϊόν. να είναι απορροφητικές και να μην αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ούτε το περιβάλλον. 67 Πετσέτα microfibra Πανί μικροϊνών microfibra για κάθε χρήση 40Χ40 εκ Υψηλή απορροφητικότητα και γρήγορο στέγνωμα, χωρίς να αφήνει χνούδι, συσκευασία 2 αχίων. 68 Σφουγγαρίστρα Επαγγελματική Πρέσα 69 Σετ σφουγγαρίσματος απλό (κάδος+κοντάρι+ σφουγγαρίστρα) Ανθεκτική πλαστική πρέσα, ελαφριά και αθόρυβη στην λειτουργία της. Όλα τα μέρη της είναι από πλαστικό ή αλουμίνιο και δεν σκουριάζουν. Προσαρμόζεται σε κουβά 25 λίτρων. Αποτελείται από σιαγόνα πρέσας, γρανάζι στρογγυλό πρέσας σετ (2τμχ.) άξονας πρέσας, γρανάζι κάθετο πρέσας σετ (2τμχ), ελατήριο πρέσας. σετ κουβάς με στίφτη, κοντάρι και σφουγγαρίστρα απλή τύπου vettex. ΟΜΑΔΑ Δ' --- ΣΑΚΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 Σάκοι απορ/των κιλό Οξοβιοδιασπώμεν οι 0,90x1,10 2 Σάκοι απορ/των πλαστικοί 0,90x1,10 3 Σάκοι απορ/των πλαστικοί 0,65x 0,90 4 Σάκοι απορ/των 0,90x1,10 κιλό κιλό ρολό των 20. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σάκοι απορ/των 0,90x1,10, Ανά κιλό, με πιέτα, χρώματος μαύρου, οξοβιοδιασπώμενοι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων μαύρου χρώματος από πολυαιθυλένιο χαμηλής περιεκτικότητας LDPE, υψηλής αντοχής και διαστάσεων 90 Χ 110 cm 8-10 άχια ανά κιλό με πιέτα. Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων μαύρου χρώματος από πολυαιθυλένιο χαμηλής περιεκτικότητας LDPE, υψηλής αντοχής και διαστάσεων 65 Χ 90 cm, άχια ανά κιλό με πιέτα. Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων μαύρου χρώματος από πολυαιθυλένιο χαμηλής περιεκτικότητας LDPE, υψηλής αντοχής και διαστάσεων 0, 90 Χ 1,10 cm, πάχος μικρά με πιέτα.

18 5 Σάκοι απορ/των 0,75X1,30 6 Σακούλες (τσάντες πλαστικές) 7 Σακούλες απορριμμάτων Μικρές 8 Σακούλες απορριμμάτων κήπου γίγας ρολό των 20. κιλό ρολό των 20. πακέτο των 10. Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων μαύρου χρώματος από πολυαιθυλένιο χαμηλής περιεκτικότητας LDPE, υψηλής αντοχής και διαστάσεων 0, 75 Χ 1,30 cm, πάχος με πιέτα. Σακούλες από ποιότητα πολυαιθυλενίου HDPE, εγκεκριμένο από όλα τα ινστιτούτα καταναλωτών Ευρώπης, τύπου φανέλα 0,26Χ0,40 cm, πάχος 15 μικρά. Ποιότητα πολυαιθυλενίου LDPE, εγκεκριμένο από όλα τα ινστιτούτα καταναλωτών Ευρώπης, σακούλα χαρτοδοχείου 65 Χ 85 εκ. Σε ρολό 20. Πάχος μικρά. Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων μαύρου χρώματος παράγονται από πολυαιθυλένιο χαμηλής περιεκτικότητας LDPE, πολύ υψηλής αντοχής για απορρίμματα κήπου, διαστάσεων 0, 90 Χ 1,10 cm, πάχος μικρά με πιέτα. ΟΜΑΔΑ Ε -- ΥΓΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ. 1 ΥΓΡΟ πλυντηρίου συσκ. πιάτων 22,20 Kg. ποτηριών κ.λ.π. σκευών μαγειρείου 2 ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ λαμπρυντικού πλυντηρίου πιάτων συσκ. 19,20 Kg. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το υγρό πλυντηρίου πιάτων ποτηριών κ.λ.π. σκευών μαγειρείου θα είναι για επαγγελματική χρήση. Με μικρή ποσότητα να δίνει πλούσιο αφρό απομακρύνοντας όλους τους δύσκολους ρύπους (ξεραμένα λίπη, δυσάρεστες οσμές χαρίζοντας λάμψη και δίχως στίγματα στα σκεύη. Να είναι επαγγελματικό προϊόν υψηλής απόδοσης. Τα αποτελέσματα να είναι άριστα, να δίνει λάμψει αστραφτερή καθαριότητα στα σκεύη δίχως άλατα, στίγματα και θαμπάδες. ΟΜΑΔΑ ΣΤ --- ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Α/Α Είδος ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΔΩΝ ΛΙΤΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

19 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 18/9/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΣΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΛΙΟΝΑΚΗ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ

20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΙΙ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια «EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» (απορρυπαντικά, χαρτικά, σάκοι απορριμμάτων, υγρά πλυντηρίων πιάτων, χημικό καθαρισμού κάδων κ.α.) για την ευπρεπή και εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου. Η συνολική δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των ,16 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.23% (10.222,84 ευρώ) σύνολο ,00 ευρώ. ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Τον Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 2. Του Ν.2286/ (ΦΕΚ 19Α) 3. Την 11389/93 απόφαση Υπ. Εσωτερικών Περί (ΕΚΠΟΤΑ) που ισχύει μέχρι έκδοσης νεώτερης απόφασης (όπως φαίνεται στο άρθρο 10 του Ν2286/95). 4. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικά την παρ. 1 του άρθρου 209 του ΔΚΚ - N.3463/06, σύμφωνα με την οποία «οι προμήθειες των Δήμων, των Κοινοτήτων, των πάσης φύσεως Συνδέσμων τους, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων τους διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), όπως ισχύει, με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α/ )». 5. Τις διατάξεις της εγκυκλίου 3/2013 έγγραφο Περιφέρειας με αριθ. πρωτ / περί χορήγησης εξουσιοδότησης για την ανάδειξη χορηγητών- προμηθευτών. 6. Τις διατάξεις του Ν.3871/10 «Δημοσιονομική διαχείριση και Ευθύνη», και του Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 7. Του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68Α. ) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 8. Τις διατάξεις του N.3861/ΦΕΚ 112Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 9. Του Ν.2522/1997 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών». 10. Του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30Α ) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279Α ) «Τροποποίηση του Ν.3310/2005». 11. Την υπ αριθ. 3/ απόφαση με την οποία συγκροτήθηκαν οι επιτροπές διαγωνισμού άρθρο 46 παρ.3 και την υπ αριθ. 423/ απόφαση παραλαβής άρθρο 28 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α αντίστοιχα. ΑΡΘΡΟ 3 : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

21 Α. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Δ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 4: ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ο προμηθευτής κατά την εξόφληση των αντίστοιχων τιμολογίων υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους, βάσει των ισχυόντων νόμων, φόρους, τέλη και κρατήσεις, εκτός από το Φ.Π.Α. το οποίο βαρύνει το Δήμο. Οι κρατήσεις διενεργούνται στο καθαρό ποσό της οφειλής (δηλ. εκτός ΦΠΑ). ΑΡΘΡΟ 5 : ΣΥΜΒΑΣΗ 1. Μετά την έγκριση του αποτελέσματος, έκαστος μειοδότης που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος έχει υποχρέωση να υπογράψει σχετική σύμβαση με την αναθέτουσα αρχή, για την προμήθεια της οποίας ανακηρύχθηκε ανάδοχος, ( Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης, Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή, Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή, Αθλητικός Οργανισμός). Σύμφωνα με το νόμο υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο όχι μικρότερο των πέντε ( 5 ) ημερών, ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσης. 2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που προσδιορίζονται στο άρθρο 25 της Υ.Α /93 (ΕΚΠΟΤΑ). 3. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, την οποία με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της αναθέτουσας αρχής και από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή τον ειδικά εξουσιοδοτημένο με πληρεξούσιο εκπρόσωπο. 4. Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα υλικά που θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, θα είναι άριστης ποιότητας και ότι αυτά ανταποκρίνονται πλήρως για τη χρήση που προορίζονται. 5. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια έως 31/12/ Η χρονική της διάρκεια μπορεί να παραταθεί για όσο κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμο ο Δήμος, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των υπηρεσιών του μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγωνισμού και πάντως όχι πέραν του τριμήνου, με τις προϋποθέσεις και τις εκπτώσεις που προβλέπονται. 7. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση και απόφαση του αρμοδίου οργάνου. 8. Η τιμή μονάδος της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκειται. ΑΡΘΡΟ 6: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 6.1. ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 1. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος (ή οι ανάδοχοι) της προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ υποχρεούνται να καταθέσουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας η οποία θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του συνολικού ποσού των προσφερομένων ειδών της προσφοράς του αναδόχου, χωρίς να υπολογίζεται ο αναλογών Φ.Π.Α.. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή

22 υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης παράδοσης. 3. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σε αυτές ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της αριθ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ). ΑΡΘΡΟ 7: ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 1. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την παραγγελία προμήθειας, σε χρονικό διάστημα εντός πέντε (5) ημερών, να εφοδιάσει την Υπηρεσία με την παραγγελθείσα ποσότητα των ειδών καθαριότητας. 2. Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας (ή της αντικατασταθείσας ποσότητας) πέραν της ορισθείσης προθεσμίας και εφόσον η καθυστέρηση υπερβαίνει τις πέντε εργάσιμες (5) ημέρες, υποχρεούται να πληρώσει προς την Υπηρεσία ως ποινική ρήτρα ποσοστό δυόμισι τοις εκατό (2,5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του τροφίμου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Για καθυστέρηση πέραν των τριών (3) και έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, επιβάλλεται ως ποινική ρήτρα ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του τροφίμου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Για καθυστέρηση πέραν των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και παρακρατείτε από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή καταπίπτει από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του προμηθευτή. 3. Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή σε ανωτέρα βία, η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το συγκεκριμένο κώλυμα. Σε αυτή τη περίπτωση αφενός δεν επιβάλλεται πρόστιμο στον ανάδοχο και αφετέρου ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. 4. Η παραγγελία θα γίνεται τμηματικά από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, και από κάθε σχολική μονάδα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολ. Επιτροπής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2) με πλήρη περιγραφή των ειδών. Ως προς την συσκευασία και την περιγραφή των ειδών θα δίδεται βάσει αυτών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 5. Η παραγγελία μπορεί να στέλνεται προς τον προμηθευτή με FAX ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 6. Ο προμηθευτής σε περίπτωση που το είδος της παραγγελίας δεν υπάρχει στην αγορά, οφείλει να ενημερώσει τις υπηρεσίες του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, - και την Α Πρωτοβάθμια Σχολ. Επιτροπή,και Β Δευτεροβάθμια Σχολ. Επιτροπή εγκαίρως και οπωσδήποτε πριν την ημέρα εκτέλεσης της παραγγελίας ώστε να μην φέρει ευθύνη από την μη προσκόμισή του. ΑΡΘΡΟ 8: ΠΑΡΑΛΑΒΗ 1. Η παραλαβή γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθμ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. Ειδικότερα η παραλαβή των ειδών θα γίνεται σταδιακά από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Η συνολική ποσότητα εκάστου είδους δύναται να αυξομειώνεται ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου εντός των ορίων του προϋπολογισμού. Το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής θα υπογράφεται από τη αρμόδια επιτροπή παραλαβής με την υποβολή του σχετικού τιμολογίου από τον προμηθευτή. 2. Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου, της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και του Αθλητικού Οργανισμού, κατά την παραλαβή των ειδών, επιβάλλεται να ελέγχει τα αναγραφόμενα στο Δελτίο Αποστολής και τις ενδείξεις που υπάρχουν επί των συσκευασιών των προϊόντων, ώστε αυτά να συμφωνούν και μεταξύ τους και με το Δελτίο Παραγγελίας και να προβαίνει σε μακροσκοπικό έλεγχο των παραλαμβανόμενων προϊόντων για να διαπιστωθεί η καλή τους κατάσταση. 3. Τα χορηγούμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 48.780,49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤIA ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : /ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΛ: 28313 41038 28313 41013

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Mελέτης 62 / 2015. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 50.241,40 χωρίς Φ.Π.Α. 61.796,92 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση

Αρ. Mελέτης 62 / 2015. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 50.241,40 χωρίς Φ.Π.Α. 61.796,92 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Mελέτης 66/2015. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 103.400,70 χωρίς Φ.Π.Α. 127.182,86 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2. Γενική & Eιδική συγγραφή υποχρεώσεων

Αρ. Mελέτης 66/2015. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 103.400,70 χωρίς Φ.Π.Α. 127.182,86 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2. Γενική & Eιδική συγγραφή υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 66/15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 66/15 ΑΡ. ΜΕΛ. 66/15 ΜΕΛΕΤΗ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΫΠ. : 47.388,89 Φ. Π. Α.23%:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Β. 20.000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ Κ.Α. 10-6481.008 ΕΤΟΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Β. 20.000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ Κ.Α. 10-6481.008 ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. ΤΑΧ Δ/ΝΣΗ : Αβέρωφ 6-45221 Ιωάννινα. ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Κομνηνών 76 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Τ.Κ.: 57013 Τηλ.231330 4000/4058/4086 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Αποφ. Δημαρχ.: 27 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 1754 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-2-2015 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 Αρ.Πρωτ. 46808/27-6-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες: Χ. Αντωνόπουλος Τηλ: 2221023263 Τηλ. Fax: 2221024444

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά 24.06.2015. Αρ. Πρωτ.: 27909

Κηφισιά 24.06.2015. Αρ. Πρωτ.: 27909 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Αρ. Μελέτης: 2/2015 Τίτλος Μελέτης - Προμήθειας: CPV: Κηφισιά 24.06.2015 Αρ. Πρωτ.: 27909

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ κλπ. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Αρ. Μελέτης: 1/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 7Η8ΜΩΚΤ-Σ0Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8383/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

για τις ανάγκες λειτουργίας της

για τις ανάγκες λειτουργίας της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Ταχ.Δ/νση:Κύπρου 3 Θήβα Τ.Κ.32 200 Τηλ: 2262 350 618 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες λειτουργίας της ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ,του ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /νση Κοινωνικής Μέριµνας Τµήµα: Κοινωνικής Πρόνοιας, Εποπτείας, Εθελοντισµού & Πολιτικών Ισότητας των ύο Φύλων Αρµόδιος: Οικονοµίδου Φωτεινή Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια ειδών παντοπωλείου» για τις ανάγκες του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. : 1 /2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α (23%) :15.787,10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013

ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 13ης/30-07-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ATOMIKHΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ & Ν.Π.Δ.Δ.

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ATOMIKHΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ & Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 42/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ATOMIKHΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου έτους 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. μελέτης: 1/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. μελέτης: 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. μελέτης: 1/2015 Τϊτλος: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων Ενδεικτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 42/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 20295 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ATOMIKHΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρδαμύλη Σεπτέμβριος 2015 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Ν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρδαμύλη Σεπτέμβριος 2015 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρδαμύλη Σεπτέμβριος 2015 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Ν. 20/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 17/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 9809 Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 17/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 9809 Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 17/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 9809 Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 88 / 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΗΜΟΥΠΕΝΤΕΛΗΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΗΜΟΥΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.: 25/13 Τ.Υ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα