Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις"

Transcript

1 Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές ρηματοοικονομικές Καταστάσεις

2 Λογιστικά Βιβλία Κάθε επιτηδευματίας ανεξαρτήτως εάν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας που αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος είναι υποχρεωμένος να τηρεί βιβλία

3 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ) Έχει ως στόχο τον προσδιορισμό της πραγματικής φορολογητέας ύλης Διάκριση σε 3 κατηγορίες με κριτήρια τα ακαθάριστα έσοδα και το νομικό τους σχήμα

4 1 η Κατηγορία Ακαθάριστα Έσοδα μέχρι Ευρώ Τηρούν μόνο «Βιβλίο Αγορών»

5 2 η Κατηγορία Ακαθάριστα Έσοδα μέχρι Ευρώ Όσοι δεν έχουν το νομικό σχήμα της Ανώνυμης Εταιρείας και της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και των οποίων τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται με ειδικό τρόπο Όσοι ασκούν δραστηριότητα εκμετάλλευσης πλοίου Όσοι διατηρούν πρακτορεία εφημερίδων και περιοδικών Όσοι ασχολούνται με εμπόριο πετρελαιοειδών ή υγρών καυσίμων ονδρέμποροι καπνοβιομηχανικών προϊόντων Τήρηση βιβλίων εσόδων - εξόδων

6 3 η κατηγορία Κατατάσσονται οι Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης ανεξαρτήτου τζίρου Όλοι οι επιτηδευματίες που αποκομίζουν ακαθάριστα έσοδα πάνω από Ευρώ Στην κατηγορία αυτή τηρούν λογιστικά βιβλία ενός πλήρους λογιστικού συστήματος

7 Βιβλία 3 ης Κατηγορίας Συγκεντρωτικό ημερολόγιο ή γενικό ημερολόγιο ή Ενιαίο Ημερολόγιο - Εδώ γίνεται καταγραφή της καθημερινής πορείας μιας επιχείρησης - Είναι το βιβλίο από το οποίο ενημερώνονται και τα υπόλοιπα βιβλία - Καταχώριση κατά χρονολογική σειρά όλων των λογιστικών γεγονότων - Οι πράξεις καταγράφονται με βάση το διπλογραφικό σύστημα ( Κάθε εγγραφή συνεπάγεται την κίνηση 2 λογαριασμών από τους οποίους ο ένας χρεώνεται και ο άλλος πιστώνεται)

8 Βιβλία 3 ης Κατηγορίας Καθολικά - 2 κατηγορίες (Γενικό και Αναλυτικά) - Στο γενικό καθολικό μεταφέρονται από το ημερολόγιο όλοι οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί ( γενικοί λογαριασμοί που καταγράφουν μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού καθώς και των εσόδων εξόδων που δημιουργούνται κατά την διάρκεια της χρήσης) - Στα Αναλυτικά Καθολικά καταγράφεται η ανάλυση των πρωτοβάθμιων λογαριασμών ( υπάρχουν αναλυτικά δευτεροβάθμιων,τριτοβάθμιων,τεταρτοβάθμιων )

9 Βιβλία 3 ης Κατηγορίας Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών - Πραγματοποιείται η λεπτομερή και αναλυτική περιγραφή, ποσοτική καταμέτρηση και αποτίμηση όλων των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της επιχείρησης - Καταγράφεται ο Ισολογισμός της Επιχείρησης

10 Τα παραπάνω βιβλία τηρούνται από όλους τους επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας Σύμφωνα με το Εμπορικό Δίκαιο οι Ανώνυμες Εταιρίες είναι υποχρεωμένες να τηρούν επιπλέον βιβλία ( βιβλία πρακτικών διοικητικού συμβουλίου, γενικής συνέλευσης των μετόχων και βιβλίο μετοχών) Οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης τηρούν βιβλία όπως (βιβλίο πρακτικών διαχειριστή, συνέλευσης εταίρων, βιβλίο εταίρων) Ανάλογα με τη φύση της εμπορικής δραστηριότητας (μητρώο παγίων, βιβλίο αποθήκης, βιβλίο ταμείου, βιβλίο επιταγών, βιβλίο κίνησης πελατών κλπ..) Τα βιβλία είναι απόρρητα και κανείς δεν έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση αυτών εκτός από την εφορία

11 Δικαιολογητικά Έγγραφα Οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή πραγματοποιείται θα πρέπει να αποδεικνύεται και εγγράφως Διακρίνονται σε 2 βασικές κατηγορίες Ανάλογα με τον εκδότη του παραστατικού (εισερχόμενα και εξερχόμενα) Ανάλογα με την νομική ή μη υποχρέωση έκδοσης (απαιτητά από τον Κ.Β.Σ. και σε δικαιολογητικά που χρησιμοποιούνται για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού)

12 Τα κυριότερα υποχρεωτικά δικαιολογητικά Τιμολόγιο - αποδεικνύει την ύπαρξη συναλλαγής αγοράς, πώλησης ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ δύο επιτηδευματιών. Διακρίνονται σε τιμολόγια χονδρικής και λιανικής καθώς και σε τιμολόγια αγορών ή πωλήσεων

13 Τα κυριότερα υποχρεωτικά δικαιολογητικά Απόδειξη λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών - Αποδεικνύει την ύπαρξη συναλλαγής μεταξύ ενός οικονομικού οργανισμού με ένα φυσικό πρόσωπο. Υπόχρεος για την έκδοση είναι ο επιτηδευματίας ο οποίος χρησιμοποιεί ταμειακή μηχανή ή θεωρημένη απόδειξη - Για την παροχή υπηρεσιών μπορεί να συμπεριλάβει και υλικά αγαθά, το κόστος των οποίων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής αμοιβής και από την χρησιμοποίηση των υλικών να μην παράγεται νέο προϊόν

14 Τα κυριότερα υποχρεωτικά δικαιολογητικά Δελτίο Αποστολής - Έχει ως σκοπό να αποδεικνύει τη μεταφορά αγαθών από τον οικονομικό οργανισμό σε οποιοδήποτε εκτός του οργανισμού προορισμό και ανεξαρτήτου λόγου - Είναι υποχρεωτικά θεωρημένο δικαιολογητικό έγγραφο και καταγράφει κάθε πληροφορία που έχει να κάνει με τον αποστολέα, παραλήπτη, μεταφορέα και περιγραφή του αγαθού που μεταφέρεται πλην της αξίας αυτού

15 Τα κυριότερα υποχρεωτικά δικαιολογητικά Φορτωτική -Συνοδεύει την μεταφορά αγαθών από τον οικονομικό οργανισμό σε εκτός αυτόν προορισμό αλλά με μεταφορικά μέσα τα οποία ανήκουν σε τρίτο πρόσωπο -Ο μεταφορέας πρέπει να εκδώσει θεωρημένη φορτωτική με τα πλήρη στοιχεία του προσώπου που αναθέτει τη μεταφορά του παραλήπτη, τα στοιχεία του δελτίου αποστολής του αποστολέα, τα κόμιστρα και τα στοιχεία του μεταφορικού μέσου

16 Προαιρετικά δικαιολογητικά Ένταλμα πληρωμής Απόδειξη είσπραξης επιταγών Πινάκιο καταθέσεων επιταγών σε τράπεζα Γραμμάτιο Εισπράξεως Δελτίο συμψηφιστικών Πράξεων ( Τα δικαιολογητικά αυτά δεν θεωρούνται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία)

17 Βασικές ρηματοοικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Η μεγάλη γεωγραφική εξάπλωση των επιχειρήσεων από το ένα άκρο του πλανήτη στο άλλο επέβαλε την ανάγκη της διεθνοποίησης της λογιστικής. Οι επενδυτές βρίσκονται αντιμέτωποι με επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν τις διεθνείς κεφαλαιαγορές για να αντλήσουν πόρους των οποίων οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τα λογιστικά πρότυπα της χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται.

18 Το άνοιγμα των αγορών της Ανατολικής Ευρώπης καθώς και η κρίση που ξέσπασε σε ορισμένες χώρες της Άπω Ανατολής το 1998 κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη για αξιόπιστα Λογιστικά Πρότυπα, ώστε οι επενδυτές, οι δανειστές και οι ελεγκτικές αρχές να διαμορφώνουν μια καλύτερη άποψη της δραστηριότητας των επιχειρήσεων Το 2000 η Επιτροπή της Βασιλείας εξέφρασε την υποστήριξή της προς τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ).

19 Τα ΔΛΠ (International Accounting Standards) Είναι ένα λογιστικό πλαίσιο αρχών και κανόνων που αποσκοπεί στην, κατά το μέτρο του δυνατού, ακριβοδίκαιη απεικόνιση της χρηματοοικονομικής θέσης και του αποτελέσματος των εταιριών στις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύονται για την πληροφόρηση των μετόχων, χρηματιστηριακών αναλυτών, πιστωτών και λοιπών χρηστών Ταυτόχρονα προωθούν τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα μεταξύ των επιμέρους μεγεθών των επιχειρήσεων. Έτσι, συμβάλουν στην ορθότερη και πληρέστερη ενημέρωση των αγορών και των ενδιαφερόμενων φορέων

20 ρηματοοικονομικές Καταστάσεις Σύμφωνα με το ΔΛΠ 1 οι βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύονται είναι ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως, οι μεταβολές ιδίων κεφαλαίων, οι ταμιακές ροές και οι σημειώσεις επεξηγηματικά στοιχεία. Σύμφωνα με την ελληνική εμπορική νομοθεσία οι βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύονται από τις μη εισηγμένες εταιρίες είναι ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, ο λογαριασμός γενικής εκμετάλλευσης και το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως.

21 Ισολογισμός Η περιληπτική εικόνα της απογραφής της επιχείρησης, ο οποίος περιέχει όλα τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης κατά ομοειδείς κατηγορίες σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Ο ισολογισμός είναι ένας πίνακας χωρισμένος σε δύο μέρη, το αριστερό και το δεξιό Στο αριστερό μέρος του ισολογισμού γράφονται οι λογαριασμοί του ενεργητικού και στο δεξιό τμήμα γράφονται οι λογαριασμοί του παθητικού Το άθροισμα των στηλών του ενεργητικού και του παθητικού πρέπει να είναι ίσα μεταξύ τους.

22 Το ενεργητικό του ισολογισμού δείχνει τα περιουσιακά στοιχεία που έχει μια επιχείρηση. Το παθητικό δείχνει τις πηγές προέλευσης των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού. Το ενεργητικό δηλαδή μας πληροφορεί για το τι έχει η επιχείρηση και το παθητικό πληροφορεί που βρήκε τα χρήματα η επιχείρηση για να αποκτήσει το ενεργητικό της.

23 Ενεργητικό (ASSEΤS). Το σύνολο της αξίας υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων τα οποία χρησιμοποιεί ένας οικονομικός οργανισμός προκειμένου να πραγματοποιήσει τους στόχους του Βασικότερη διάκριση του ενεργητικού είναι σε πάγιο ενεργητικό, κυκλοφοριακό ενεργητικό και διαθέσιμο ενεργητικό

24 Πάγιο ενεργητικό (PLANΤ AND EQUIPMENT) Περιλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης τα οποία προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν από αυτή και όχι να μεταπωληθούν Τα στοιχεία του πάγιου ενεργητικού προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν από την επιχείρηση, αυτός είναι ο σκοπός της αγοράς τους.

25 Κυκλοφοριακό ενεργητικό (CURRENT ASSETS). Όλα τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να χρησιμοποιηθούν αυτά τα ίδια μέσα στην παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή των προϊόντων της, τα προϊόντα που παράγει καθώς και οι απαιτήσεις που αποκτά από την πώληση των προϊόντων, εμπορευμάτων ή παροχής υπηρεσιών Βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα των περιουσιακών στοιχείων του κυκλοφοριακού ενεργητικού αποτελεί το μικρό χρονικό διάστημα το οποίο μεσολαβεί μέχρι τη μετατροπή των περιουσιακών αυτών στοιχείων σε χρήμα.

26 Διαθέσιμο Ενεργητικό (QUICK ASSETS). Περιλαμβάνονται περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού τα οποία είναι εκφρασμένα σε χρηματικές μονάδες, όπως ξένο συνάλλαγμα, καταθέσεις όψεως, τοκομερίδια εισπρακτέα που έχουν λήξει, μετρητά στο ταμείο ή την τράπεζα κ.α..

27 Παθητικό (LIABILIΤΙES) Το σύνολο των υποχρεώσεων της επιχείρησης σε τρίτους και προς τον επιχειρηματία. Το παθητικό περιλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησης ανεξάρτητα αν οι υποχρεώσεις αναφέρονται στον επιχειρηματία ή σε τρίτα πρόσωπα. Οι υποχρεώσεις του οικονομικού οργανισμού προς τρίτους διακρίνονται ανάλογα με το χρόνο που πρέπει να πληρωθεί μια υποχρέωση Διακρίνονται σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (CURRENΤ LIABILIΤΙES) οι οποίες πρέπει να πληρωθούν το ανώτερο μέχρι δώδεκα μήνες, σε μεσοπρόθεσμες υποχρεώσεις που η λήξη τους είναι από δώδεκα μήνες και πάνω μέχρι πέντε χρόνια και σε μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (LONG- ΤERM LIABILIΤΙES) που περιλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησης που η λήξη τους είναι από πέντε χρόνια και πάνω

28 Κατάσταση Αποτελεσμάτων ρήσης Καταγράφει το οικονομικό αποτέλεσμα κέρδος ή ζημία το οποίο πραγματοποίησε ένας οικονομικός οργανισμός κατά τη διάρκεια μιας διαχειριστικής περιόδου Περιλαμβάνει τρεις ομαδοποιημένες κατηγορίες εσόδων και εξόδων - Οργανικά έσοδα ή έξοδα (αφορούν την ομαλή λειτουργία εκμετάλλευσης του οικονομικού οργανισμού) - Ανόργανα έσοδα και κέρδη ή έξοδα και ζημίες (δεν προκύπτουν από την ομαλή λειτουργία του οικονομικού οργανισμού. ) - Έκτακτα έσοδα ή έξοδα (προέκυψαν είτε από τυχαία γεγονότα ή έκτακτες δραστηριότητες του οικονομικού οργανισμού)

29 Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων Είναι μια νέα οικονομική κατάσταση για την Ελλάδα η οποία εισήχθηκε με την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων Παρουσιάζονται οι επιμέρους μεταβολές που επήλθαν στα ίδια κεφάλαια κατά τη διάρκεια της χρήσης, εκτός από εκείνες που ανακύπτουν από συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες και από διανομές προς αυτούς Οι μεταβολές αυτές μπορεί να αφορούν αυξήσεις ή μειώσεις των Ιδίων Κεφαλαίων που μπορεί να προέρθουν από τους μετόχους της επιχείρησης (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, διανομή κερδών κ.α.) ή από συναλλαγές που δημιουργούν έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές

30 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Στόχος της κατάστασης αυτής αποτελεί οι χρήστες των λογιστικών καταστάσεων να είναι σε θέση να εκτιμούν τη δυνατότητα του οικονομικού οργανισμού να δημιουργεί ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, αλλά και τις ανάγκες της επιχείρησης να χρησιμοποιεί αυτές τις ταμειακές ροές για την πληρωμή υποχρεώσεων και για τη δημιουργία νέων ταμειακών ροών Τα ταμειακά διαθέσιμα αποτελούν τα άμεσα ρευστά διαθέσιμα που έχει στην κατοχή της η επιχείρηση είτε στο ταμείο της, είτε σε διάφορα πιστωτικά ιδρύματα Τα ταμειακά ισοδύναμα αποτελούν βραχυπρόθεσμες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις οι οποίες υπόκεινται σε χαμηλό κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους μετατρέψιμες σε ταμειακά διαθέσιμα αρκετά εύκολα

31 Η κατάσταση ταμειακών ροών πρέπει να ταξινομείται σε τρείς κατηγορίες - Λειτουργικές δραστηριότητες (προκύπτουν από τις κύριες δραστηριότητες άντλησης των εσόδων ενός οικονομικού οργανισμού) - Επενδυτικές δραστηριότητες (αποτελεί η απόκτηση και η διάθεση μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων και άλλων επενδύσεων ενεργητικού που δεν περιλαμβάνονται στα ταμειακά ισοδύναμα) - ρηματοοικονομικές δραστηριότητες (σχετίζονται με τις μεταβολές που προκαλούνται στο μέγεθος και τη συγκρότηση των ιδίων κεφαλαίων και του δανεισμού ενός οικονομικού οργανισμού)

32 Η εμφάνιση των ταμειακών ροών μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους - Άμεση μέθοδο (παρουσιάζονται οι κύριες κατηγορίες ακαθάριστων εισπράξεων και ακαθάριστων πληρωμών τοις μετρητοίς) - Έμμεση μέθοδο (Με την έμμεση μέθοδο το καθαρό κέρδος ή ζημιά χρήσης αναπροσαρμόζεται με βάση τις επιδράσεις των συναλλαγών μη ταμιακής φύσης, των αναβαλλόμενων εσόδων, των αναβαλλόμενων εξόδων, των εισπρακτέων εσόδων, των πληρωτέων εξόδων και στοιχείων εσόδων και εξόδων που συνδέονται με επενδυτικές ή χρηματοοικονομικές ταμιακές ροές)

33 Επενδυτικές Περιεχόμενα Δραστηριότητες Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων Μπλα-μπλα Εισπράξεις από πώληση Μπλα-Μπλα ενσώματων και παγίων άϋλων παγίων στοιχείων Μπλα Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών, Μπλα συγγενών, κοινοπραξιών κλπ Εισπράξεις (πληρωμές) από Μπλα πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιόγραφων) Μπλα μπλα μπλα μπλα Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσματα εισπραχθέντα Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) Επενδυτικές Δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσματα εισπραχθέντα Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

34 Προσάρτημα Περιέχει πολλές και ουσιαστικές πληροφορίες που αφορούν τη γνωστοποίηση της ταυτότητας του οικονομικού οργανισμού όπως η έδρα των εγκαταστάσεων, το αντικείμενο εργασιών, ο αριθμός των εργαζομένων Πληροφορίες για τον υπολογισμό των λογιστικών μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για την αποτίμηση κάθε στοιχείου του ενεργητικού και παθητικού Επεξηγηματικές ή συμπληρωματικές πληροφορίες για τους λογαριασμούς των στοιχείων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως. Ασυνήθη γεγονότα που επηρέασαν τα αποτελέσματα χρήσης

Ιωάννης Δ. Γεωργόπουλος- Στοιχεία Λογιστικής

Ιωάννης Δ. Γεωργόπουλος- Στοιχεία Λογιστικής Σελ.1 από37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Περιουσία - Απογραφή - Ισολογισμός Θ έ μ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Έννοια της περιουσίας. Στοιχεία Ενεργητικού-Παθητικού. Έννοια της Απογραφής. Λόγοι σύνταξης Απογραφής Είδη Απογραφής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2005 Στοιχεία και πληροφορίες της εξαμηνιαίας περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2005, σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. 9 Μαρτίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. 9 Μαρτίου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις 9 Μαρτίου 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πλήρης ενσωμάτωση του λογιστικού σκέλους της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ - Ευθυγράμμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2013 (1Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 Netmed Α.Ε. Αριθμός ΓΕ.Μ.Η2135101000 Οδός Μάνης Θέση Κάντζα Παλλήνη Αττικής 153 51

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. Α.Μ.: 3234 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ.1 : Tι είναι α.ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της εξάμηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2005 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 1 Μήνυμα της Διοίκησης Η Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το Π.Δ. 315/1999 καθιερώθηκε το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. Α βαθμού (δήμοι και κοινότητες). Το διαχειριστικό σύστημα των ΟΤΑ που ίσχυε μέχρι την έκδοση του Π.Δ. 315/1999 δεν μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) (κωδικοποιημένο μέχρι και τον ν. 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α /23.12.2004) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ερμηνευτική Εγκύκλιος για τα ΕΛΠ με όλες τις παραπομπές στα επιμέρους άρθρα του νόμου 4308/2014

Η ερμηνευτική Εγκύκλιος για τα ΕΛΠ με όλες τις παραπομπές στα επιμέρους άρθρα του νόμου 4308/2014 Τεύχος #2 Ιανουάριος 2015 Η ερμηνευτική Εγκύκλιος για τα ΕΛΠ με όλες τις παραπομπές στα επιμέρους άρθρα του νόμου 4308/2014 Editorial Η εφαρμογή των Ε.Λ.Π. σε ότι αφορά κυρίως τα κεφάλαια 1 και 2 έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α. ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 ENNIAMHNIAIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Η Έννοια των Λογιστικών Καταστάσεων Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η χρηµατοοικονοµική λογιστική εφαρµόζεται από τις επιχειρήσεις µε κύριο σκοπό την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ «Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες ρυθµίσεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ A Ρυθµίσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α ) τροποποιούνται,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) (Δ.Λ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4. Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5

Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4. Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1 Εκθεση Ελεγκτών 2-3 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4 Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5 Κατάσταση Μεταβολών των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Μια επιχείρηση είναι ένας αυτοτελής οικονομικός οργανισμός με

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα